Fokus Mladá Boleslav. Výroční zpráva Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fokus Mladá Boleslav. Výroční zpráva 2007. Obsah"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Fokus Mladá Boleslav Obsah Po patnácti letech...3 Poslání sdružení...4 Poskytované služby...4 Tým sociální rehabilitace - case management...5 Sociálně terapeutické dílny...6 Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání...7 Chráněné bydlení...8 Centrum denních služeb Mladá Boleslav...9 Centrum denních služeb Sadská...9 Hospodaření sdružení Roční rozvaha k Přehled nákladů a výnosů Přehled vlastního jmění Hospodářský výsledek Přehled čerpaných dotací Vyúčtování dotace MPSV na poskytování sociálních služeb Shrnutí zprávy auditora Poděkování sponzorům Výroční zpráva

2 Po patnácti letech Vzhledem k úspornému formátu výroční zprávy bude i rekapitulace úspěchů dosažených v roce 2007 velmi stručná. Co se nám podařilo? Především jsme přežili největší reformu sociálních služeb od dob Marie Terezie. Znamenala pro nás zejména ničím nevysvětlitelné snížení státní dotace na polovinu a šest měsíců čekání na rozhodnutí, zda bude navýšena na částku, s níž už se dalo přežít. Období nejistoty neprospělo klientům (nejvyšší počet akutních zhoršení onemocnění od roku 2000, kdy jsme začali vést podrobnou elektronickou dokumentaci) ani zaměstnancům (osm odchodů za šest měsíců je také v historii sdružení smutný rekord). Možná máme nejhorší za sebou, ale po stoleté vodě přišla pětisetletá už za tři roky a optimismus bývá jen nedostatkem informací. Společně se čtyřmi dalšími regionálními sdruženími FOKUS jsme začali používat nástroj CAN (Camberwell Assessment of Need) k monitorování a hodnocení účinnosti služeb psychiatrické rehabilitace. Do výzkumu se zapojilo 132 klientů a výsledky hodnocení ukázaly, že se po šesti měsících zlepšila životní situace většiny z nich. Hodnocení kvality sociálních služeb se sice zatím spíše než efektivitou zabývá otázkami, zda je poslání služby uvedeno stejně na webových stránkách, informačních letáčcích a ve výroční zprávě (mimochodem, je na další straně) a zda všichni uživatelé vědí, že služba směřuje ke zvýšení jejich samostatnosti (nedej bože, aby to bylo někomu fuk). To, že rehabilitační služby Fokusu fungují, je ovšem skvělá zpráva pro naše klienty. Přál bych si, abychom se co nejméně trápili drobnostmi, jako jsou nedostatky a chyby zákona o sociálních službách, nepředvídatelnost dotační politiky nebo pomalost změn především zdravotnické části systému péče o duševní zdraví. Abychom se dokázali co nejvíc radovat z toho, že to, co patnáct let děláme a rozvíjíme, má smysl a pomáhá to. A chci také poděkovat všem, kteří s námi v průběhu těch patnácti let pracovali nebo nám pomáhali. Je to i jejich výsledek. MUDr. Jan Stuchlík předseda sdružení Poslání sdružení Občanské sdružení je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko a Nymbursko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Poskytované služby Dosud používaný systém rozčlenění služeb Chráněná práce a pracovní rehabilitace Programy podpory v bydlení Sociální a právní poradenský servis pro dlouhodobě duševně nemocné Podpora života v komunitě Doplňkové resocializační programy vycházel ze zahraniční typologie, kde zdravotně-sociální služby poskytované dlouhodobě duševně nemocným bývají součástí systému zdravotní péče a používají spíše klinickou terminologii. V souladu se zákonem o sociálních službách bylo třeba zařadit naše programy do typologie sociálních služeb a registrovat je. Služby registrované v roce 2007 Tým sociální rehabilitace - case management Sociálně terapeutické dílny Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání Chráněné bydlení Centrum denních služeb Mladá Boleslav Centrum denních služeb Sadská Podrobné informace a operační manuály služeb je možno najít na webových stránkách sdružení 3 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva

3 Tým sociální rehabilitace - case management Část populace duševně nemocných má dlouhodobě problémy s naplněním svých potřeb v mnoha oblastech života současně (práce, bydlení, ekonomická situace, sociální vztahy, zdravotní stav). Klasické psychiatrické služby (psychiatrické ambulance či lůžková péče) jsou většinou schopné reagovat jen na malou část nenaplněných potřeb klientů. Komunitní služby bývají flexibilnější, problémem však zůstává fragmentace systému (služby jsou poskytovány izolovaně, bez jednotného plánu, často mohou být duplicitní a někdy mohou být intervence poskytované v rámci několika terapeutických plánů pro klienta i ohrožující). Z fragmentovaného systému část obtížných a složitých klientů vypadává. Obvykle se jim pomoci dostává až ve chvíli akutní krize, kdy jediným řešením je psychiatrická hospitalizace (často nedobrovolná). Protože jiná pomoc není dostupná, ocitá se klient v kolotoči častých opakovaných hospitalizací (revolving door syndrome), který může končit dlouhodobým, někdy doživotním pobytem v psychiatrickém lůžkovém zařízení. Case management je nástrojem k řešení situace této části klientely. Case manager vstupuje s klientem do dlouhodobého vztahu, pomáhá mu komplexně hodnotit jeho potřeby a silné stránky a plánovat kroky vedoucí ke zlepšení situace. Některé potřebné služby či intervence poskytuje klientovi sám (například poradenství, podpůrnou psychoterapii), jiné mu zprostředkuje. Je tak jakýmsi průvodcem klienta systémem služeb, může zajistit předávání informací mezi jednotlivými poskytovateli (v případě, že klient sám toho není schopen). Case manager pracuje s klientem na základě dohody (pokud je to možné, má tato dohoda písemnou formu). Významnou částí role case managera je obhajoba a prosazování práv a zájmů klienta. Sociálně terapeutické dílny Zařazení do pracovně rehabilitačních programů je velmi efektivní z hlediska stabilizace zdravotního stavu (dlouhodobé statistiky prokazují pokles potřeby psychiatrické hospitalizace na 1/3). Chráněná práce vede ke zvýšení kvality života, lepšímu sebehodnocení a méně častým krizím vyvolaným či potencovaným špatnou ekonomickou situací klientů. Podstatné je, aby chráněné dílny nezadržovaly klienty, cíleně je připravovaly na práci mimo chráněné podmínky a podporovaly je v úsilí získat práci na volném trhu. Sdružení v roce 2007 provozovalo tyto dílny s celkovou kapacitou 45 pracovních míst: knihařská a šicí dílna - Mladá Boleslav zahradnická dílna - Mladá Boleslav kombinovaná dílna (zahradnické práce, úklid ubytovny) Mnichovo Hradiště terapeutická kavárna Psychiatrická léčebna Kosmonosy Čísla registrace služeb: Sociálně terapeutická knihařská dílna Sociálně terapeutická zahradnická dílna Sociálně terapeutická dílna kavárna Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Počet klientů: 81 Celkový objem práce s klienty: hodiny Číslo registrace služby: Personál: 10,95 úvazku Počet klientů: 134 Personál: 5,5 úvazku 5 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva

4 Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání Programy podporovaného zaměstnávání patří k nejprogresivnějším a vysoce efektivním postupům v pracovní rehabilitaci. Služba je určena všem zdravotně znevýhodněným osobám, které nejsou schopny bez intenzivní podpory najít či udržet si práci na volném trhu. Zvláštní důraz se klade na poskytování služeb podporovaného zaměstnávání cílové skupině dlouhodobě duševně nemocných, pro které jsme v rámci služby vytvořili specifickou metodiku (původní metodika vypracovaná Unií podporovaného zaměstnávání vychází především z potřeb klientů s mentální retardací a dalším cílovým skupinám plně nevyhovuje, zejména dlouhodobě duševně nemocní klienti ze služeb poskytovaných běžnými agenturami podporovaného zaměstnávání vypadávají). Číslo registrace služby: Počet klientů: 61 Personál: 2,67 úvazku (6 klientů bylo umístěno na tréninková pracovní místa, 9 klientů bylo zaměstnáno na volném trhu práce) Chráněné bydlení Naše chráněné bydlení má kapacitu osm míst a žádné další rezidenční služby pro dlouhodobě duševně nemocné v regionu nejsou. (Absence rezidenčních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné je obecně jedním z největších problémů psychiatrické rehabilitace v ČR.) Selhávání v samostatném bydlení se tedy často řeší dlouhodobou psychiatrickou hospitalizací. V PL Kosmonosy je nyní asi 80 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, u nichž důvodem hospitalizace není jejich aktuální zdravotní stav. Vzhledem ke kapacitě zcela neodpovídající potřebám cílové skupiny v regionu je naše chráněné bydlení využíváno přednostně jako rehabilitační služba (časové omezení pobytu, výběr klientů, u nichž je pravděpodobné, že po absolvování služby budou schopni žít samostatně). Součástí této služby je program podpory v samostatném bydlení určený především klientům, kteří už pobyt v chráněném bydlení absolvovali a potřebují pro svůj samostatný život další podporu. Číslo registrace služby: Počet klientů: 29 (9 klientů v chráněném bydlení, 20 v programu podpory v bydlení) Personál: 2,79 úvazku 7 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva

5 Centrum denních služeb Mladá Boleslav Centrum nabízí nízkoprahový komplexní rehabilitační program, využívaný k: a) diagnostice pracovního a sociálního handicapu, přípravě na pracovně rehabilitační programy (práce s keramikou, papírem atd.), b) strukturaci času (udržení denního rytmu, aktivizace) a posílení sociální sítě, c) volnočasovým a rekreačním aktivitám (procházky, krátké výlety, sport, kulturní akce atd.), d) nácvikům dovedností (kurz vaření atd.). Část populace duševně nemocných není schopna aktuálně či dlouhodobě zvládnout nároky náročnějších či více strukturovaných programů. Současně se tito lidé často ocitají v sociální izolaci. Výsledkem jsou opakující se krize, často zakončené psychiatrickou hospitalizací. Programy strukturující volný čas a rozšiřující síť sociálních kontaktů klienta jsou velmi efektivní. Číslo registrace služby: Počet klientů: 103 Celkový objem práce s klienty: 6 690,5 hodiny Personál: 3 úvazky Centrum denních služeb Sadská Program je obsahově shodný s Centrem denních služeb v Mladé Boleslavi. Současně je jedinou službou pro dlouhodobě duševně nemocné v nymburském regionu. Číslo registrace služby: Počet klientů: 32 Celkový objem práce s klienty: hodin Personál: 1,87 úvazku Hospodaření sdružení Roční rozvaha k AKTIVA PASIVA DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ ZDROJE DNM Vlastní jmění Stavby Výsledek hospodaření Samost. mov. soubory 759 Nerozdělený zisk DDHM CIZÍ ZDROJE Nedokonč. DHM 790 Dodavatelé 156 Oprávky k DDNM -167 Přijaté zálohy 0 Oprávky ke stavbám -724 Ostatní závazky 51 Opr. k sam. mov. věc Zaměstnanci 100 Oprávky k DDHM Ost. závazky zaměstn. 334 KRÁTKODOBÝ MAJETEK Záv. soc. zdrav. zabezp 186 Materiál 125 Ostatní přímé daně 31 Zboží na skladě 211 Ostatní daně a poplatky 3 Odběratelé 281 Záv. k stát. rozpočtu 0 Poskytnuté prov. zál. 256 Jiné závazky 0 Srážková daň 0 Krátkod. bank. úvěry 0 Ostatní pohledávky 70 Dohadné účty pasivní 123 Pohled. zaměstnanci 61 Výdaje příštích období 36 Soc. zab. a zdrav. pojištˇ. 0 Výnosy příštích období 0 DPH 0 PASIVA CELKEM Ost. daně, dotace ze SR 5 Jiné pohledávky 0 Pokladna 409 Účty v bankách Náklady příštích obd. 140 Příjmy příštích období 650 Dohadné účty aktivní 0 AKTIVA CELKEM Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva

6 Přehled nákladů a výnosů NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu Tržby za vlast. výrobky 967 Spotřeba energie 605 Tržby za služby Prodané zboží Tržby za pronájem 0 Opravy a udržování 102 Tržby služby ostatní 0 Cestovné 62 Tržby za zboží Reprezentace 56 Úroky 30 Ostatní služby Jiné ostatní výnosy 0 Mzdové náklady Tržby z prod. DNHM 3 Zákonné sociál. pojištění Přijaté přísp. dary Ostatní sociální pojištění 63 Přijaté čl. příspěvky 0 Zákonné sociální náklady 103 Ostat. mimoř. výnosy 0 Ostatní sociální náklady 0 Provozní dotace Daň silniční 8 Výnosy Ostatní daně a poplatky 0 Ostatní pokuty a penále 27 Úroky 1 Kurzové ztráty 0 Dary 0 Manka a škody 6 Jiné ostatní náklady 218 Odpisy DNHM 216 ZC prodaného HIM 0 Poskytnuté příspěvky 9 Poskytnuté členské příspěvky 0 Dodat. odv. daně z příjmu 0 Náklady celkem Přehled vlastního jmění Vlastní jmění Změna vl. jm. Zisk Ztráta Nerozděleno Vlast.. zdroje celkem , , , , ,27 Hospodářský výsledek VEŠKERÉ ČINNOSTI Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Činnost hlavní Činnost hospodářská Přehled čerpaných dotací POSKYTOVATEL DOTACE VÝŠE DOTACE MPSV ,00 Ministerstvo zdravot ,00 Úřad práce ,00 Městský úřad M. Boleslav 0 Phare - Nadace rozvoje ,94 Středočeský kraj 0 Phare 0 Celkem ,94 11 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva

7 Vyúčtování dotace MPSV na poskytování sociálních služeb Shrnutí zprávy auditora (Včetně dodatečně přiznaného navýšení) 13 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva

8 Poděkování sponzorům Hlavním zdrojem financování služeb byl dotační program podpory sociálních služeb MPSV ČR. Činnost sdružení podpořil Magistrát Mladá Boleslav bezúplatnými či zvýhodněnými nájmy prostor sdružení a spoluprací při zajišťování bydlení pro klienty. Na financování provozu socioterapeutických dílen se podílel Úřad práce v Mladé Boleslavi. Sponzorsky činnost sdružení podpořili věcnými či finančními dary. ABAS ATELIER, s.r.o. Abatis a.s. Abrasiv a.s. ACHENBACH - CZ, s.r.o. ALFA INVEST MB, s.r.o. ALGON PLUS a.s. ALL RIDE s.r.o. AQUAMONT MB s.r.o. AUTOZÍTKA s.r.o. B PRINT s.r.o. Božena Sedláková - Bospor Bramac střešní systémy s.r.o. Brotex Z & J s.r.o. Bulíř Martin CAB minerals, s.r.o. CENTR PCO v.o.s. CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. CNM textil a.s. Cukrovary TTD, a.s. Česká letecká servisní a.s. Česká Unigrafie, a.s. Český hudební fond, o.p.s. Dagmar Čermáková DE WITKY s.r.o. Dobiáš s.r.o. Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dřevoset s.r.o. DYTRON s.r.o. E & A, s.r.o. Ecolab Hygiene s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s. EMBA s.r.o. ENCETEX s.r.o. Energetické strojírny Brno, a.s. EUROLINE BOHEMIA s.r.o. Evropská vodní doprava Praha s.r.o. Flow Jet s.r.o. FORMICA CZ s.r.o. GEUS ware s.r.o. GREEK TRANSPORT AND LOGISTIC s.r.o. HAIRONVILLE VIKAM s.r.o. Hanah Mariah s.r.o. Helena Kupková - chovatelské potřeby HESO s.r.o. HSF System a.s. CHEMICOR s.r.o. IKEA Česká republika, s.r.o. IKVA výr. družstvo INA ložiska s.r.o. INCO s.r.o. ing. Karel Vala Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR, s.r.o. Isolit - Bravo, s.r.o. ISOTRA a.s. Jan Šturma - Metalcentrum Jaruška Maňásková, s.r.o. Jitka, a.s. Josef Handrejch KARPEM a.s. Kompresory PEMA, s.r.o. KOVOARTIKL CZ, s.r.o. KRÄNZLE s.r.o. Krby Vylít Kulturní týdeník A2 Lasak, s.r.o. Lenka Kohoutová LENTUS, s.r.o. Linet CZ s.r.o. LIPRACO s.r.o. LITRA, s.r.o. M & Bajer, s. r.o. Markéta Rigová Michael Huber CZ s.r.o. Milan Břoušek 15 Výroční zpráva 2007 Modely a formy Liberec, s.r.o. Montana s.r.o. NEON - LAK, s.r.o. Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o. Panter s.r.o. Pavel Zvonek Petr Cyprián Petr Gazárek PLASTICS MACHINES s.r.o. PLATEX s.r.o. Pracovní stroje Teplice s.r.o. PREMIE Ostrava, a.s. PROZAX s.r.o. Regaz s.r.o. RINGIER ČR, a.s. - REFLEX sanofi-aventis s.r.o. Seba T, a.s. Secho servis SCHINKMANN s.r.o. SKLÁRNY KAVALIER, a.s. SMP CZ, a.s. SOND - EXPRES, s.r.o. Sdružení pro péči o duševně nemocné Stavby silnic a železnic, a.s. STROM Praha, a.s. Středočeská plynárenská, a.s. Svatopluk Svoboda Tažené konstrukce, s.r.o. TEAZ STROJE s.r.o. TechnoCentrum CAD s.r.o. TGS nástroje - stroje - technolog. služby s.r.o. TONER s.r.o. TRANSLOG s.r.o. Trinom s.r.o. UNIMILLS a.s. UNO NK, výrobní družstvo Václav Šťastný - Autoelektrika VEBA, textilní závody, a.s., Broumov Vladimír Urban Vlasta Kraumannová KRAMO Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. VST Engineering, s.r.o. WIREX s.r.o. Zdeněk Hrubý STROM Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav Tel.,fax: Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/ /92-R Výroční zpráva

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006

SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2006 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura vznikla v roce 2001, má statut občanského sdružení a jejím posláním je usilovat o zlepšení

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva 2005. Lotos Brno

Výroční zpráva 2005. Lotos Brno Výroční zpráva 2005 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Výstavní 24, Brno 603 00 www.lotos-brno.cz Rozhodující kriteria pro přijetí klienta

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno www.lotos-brno.cz OBSAH: PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO 5 ÚVODNÍ

Více

SDRUŽENÍ LEDOVEC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

SDRUŽENÍ LEDOVEC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 SDRUŽENÍ LEDOVEC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 zdraví LEDOVEC Sdružení Ledovec existuje pět let. Rok 2005 byl pro nás dalším rokem ledovcového růstu a snad i zrání. V tomto roce jsme díky podpoře ze strukturálních

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více