Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1"

Transkript

1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková

2 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen v pondělí 3. září 2012 standardním způsobem, slavnostní ráz měl pouze v 1. třídách. Od se naše škola zapojila do Fotbalového střediska mládeže, vytvořila ve škole nepovinný předmět fotbalové sportovní hry pro žáky 2. stupně s časovou dotací 3 hodiny týdně. Pro žáky 6. a 7. třídy vedl výuku v předmětu fotbalové sportovní hry Mgr. Michal Luňáček a pro žáky 8. a 9. třídy Mgr. Václav Brůna. Z důvodu úspěšného zápisu do první třídy se zvýšil počet tříd na škole z jedenácti na dvanáct kmenových tříd. V průběhu hlavních prázdnin došlo k rekonstrukci, z původně malé tělocvičny vznikla kmenová třída, která byla od září 2012 využívána také jako školní družina. Výuka a provoz Výuka v tomto školním roce probíhala ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Do školy docházelo celkem k žáků. Na první stupeň docházelo do osmi tříd 192 žáků, čtyři třídy druhého stupně navštěvovalo 103 žáků. Z okolních obcí dojíždělo 58 žáků, nejvíce z Vendolí, z Mikulče a Javorníka, Dětřichova a dále z Radiměře, Hradce n. Svitavou, Karle, Opatova, Janova, Koclířova, Opatovce, Bělé nad Svitavou a Kukle. V letošním školním roce byli vzděláváni v 5.A dvě žákyně a jeden žák mongolské národnosti. Výuka na základní škole probíhá již dvacátým prvním rokem ve dvou budovách. V budově Gymnázia Svitavy s učebnami II. až IX. třídy, s většinou kabinetů, odborných učeben a ředitelstvím školy a v pavilonu B na odloučeném pracovišti Pražská 2A s I.A a I.B třídou, dvěma odděleními školní družiny. V obou budovách mají žáci k dispozici školní jídelny i pitný režim. Pracoviště jsou od sebe vzdálena asi 350 metrů, cesta však vede přes přechody poměrně frekventované křižovatky. V pavilonu A na ulici Pražská 2A je mateřská škola, ve které se nacházejí dvě oddělení s počtem dětí 56. Do 1. třídy bylo ve dnech zápisu 14. února a 15. února 2013 zapsáno 54 dětí, devět dětí prošlo správním řízením s odkladem. V září nastoupí do dvou prvních tříd celkem 45 žáků. Výuku zajišťovalo 21 učitelů a 3 vychovatelky školní družiny. Méně hodin při plném úvazku měly učitelky I. třídy (21), ředitelka školy (7), zástupkyně ředitele (11) a dále se snižuje počet hodin výchovné poradkyni (19) a metodiku informačních technologií (18 hodin). Míra aprobovanosti v letošním roce činila 95 %, jedna učitelka aprobaci nemá. Volitelným předmětům se věnujeme od 7. ročníku, žáci volí z nabídky předmětů německý jazyk a ruský jazyk v rozsahu dvou vyučovacích hodin, volitelný je předmět informatika a cvičení z matematiky pro žáky třídy. Předměty učíme vcelku, dělíme cizí jazyky ve třídách při naplněnosti nad 24 žáků (v 8. třídě dělíme také anglický jazyk s celkovým počtem 23 žáků), dále pracovní činnosti, od 3. třídy na prvním stupni jednu hodinu českého jazyka a volitelné předměty. Kromě stálých pedagogických pracovníků jsme využili pedagogů ze sousedního gymnázia. Jednalo se o učitelku výtvarné výchovy Mgr. Evu Bulvovou, Mgr. Jiřího Žilku učitele dějepisu a Mgr. Václava Brůnu učitele fotbalových sportovních her. Povinné výstupy ŠVP byly ve všech třídách a ve všech předmětech naplněny. Průměrná naplněnost tříd činila 24,58 žáků, na prvním stupni 24,0 a na druhém 25,75. Naše škola zaměstnává 7 provozních pracovníků: 4 uklízečky na úvazek 3,31, školníka na plný úvazek, mzdovou účetní, administrativní a spisovou pracovnici a pokladníka školy na plný úvazek a účetní školy na plný úvazek. Od došlo ke snížení úvazku účetní školy na úvazek 0,75 a mzdové účetní školy na 0,9.

3 3 Přehled tříd a počty žáků (stav ke ) Třída Třídní učitel-ka Počet CH D Dojíždí I.A Monika Škraňková I. B Helena Půlkrábková II. Zuzana Ptáčková III. Marta Chybová IV.A Kateřina Procházková IV. B Alena Stavělová V. A Marcela Rusková V. B Petra Andresová I. stupeň 8 tříd VI. Pavlína Šimková VII. Jitka Pospíšilová VIII. Jiřina Sirková IX. Michal Luňáček II. stupeň 4 třídy Základní škola 12 tříd Prospěch a chování Z celkového počtu 295 žáků na konci školního roku prospělo 129, s vyznamenáním žák neprospěl, 3 žákům byla odložena klasifikace. 2 žáci opakují ročník, 1 žákyně 2. třídy studuje v zahraničí, byla komisionálně přezkoušená z českého jazyka. Co se týče chování, pak snížená známka byla udělena jednomu žákovi za hrubé porušování Školního řádu. Poradní orgány ředitele školy l. Pedagogická rada 21 členů, sešla se devětkrát, 10 provozních porad. 2. Školská rada členové Školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy jsou ing. Patrik Čermák a Milena Stupková, z řad zaměstnanců školy Mgr. Monika Škraňková a Mgr. Marta Chybová a za zřizovatele Město Svitavy paní Hana Brandejsovou a pan Miloslava Ováda. Školská rada se sešla dvakrát, na prvním setkání schválila 5. verzi ŠVP na školní rok 2012/2013, na druhém setkání byla seznámena s realizací projektu Semafor na škole. 3. Spolek rodičů má 12 členů zástupců tříd a pokladní (ing. B. Olšán, pí. Nováková, M. Stupková, P. Čermák, V. Žižková, P. Černá, Z.Kopačková, J. Čepelková, P. Kratochvílová, T. Mačátová, J.Mrázová, J. Sauerová), sešel se dvakrát. Spolek hospodaří s finanční částkou tvořenou dary od rodičů. Letos rodiče věnovali škole sumu ,- Kč, čímž činila výše prostředků na účtu ,75 Kč. Celý rozpočet je uveden v příloze č. 7

4 4 Přehled pracovníků školy k 30. červnu 2013 Jméno Aprobace Úvazek Ing. Alena Vašáková ŘŠ M-Ch 100 % Mgr. Dagmar Průšková ZŘ - ZŠ I. stupeň 100 % Mgr. Monika Škraňková I. stupeň Čj-D 100 % Mgr. Kateřina Procházková Tv-I. stupeň 100 % Mgr. Zuzana Ptáčková I. stupeň 100 % Mgr. Helena Půlkrábková I. stupeň 100% Ing. Marcela Rusková I. stupeň 100 % Mgr. Marta Chybová I. stupeň 100 % Mgr. Jitka Pospíšilová Nj-Hv-Rj 100 % Mgr. Jiřina Sirková M Inf 100% Kvetoslava Křičková bez aprobace 100 % Mgr. Petra Janků ČJ Ov mateřská dovolená Mgr. Petra Adresová I.stupeň Čj 100% Mgr. Andrea Komůrková Aj 100% Mgr. Jiří Novotný Fy-M 36,36% Mgr. Pavlína Šimková Z - Př 100% Mgr. Michal Luňáček Tv Pč 100 % Mgr. Alena Stavělová I. stupeň 100 % Mgr. Eva Bulvová Vv 27,27 % Mgr. Jiří Žilka Dj 36,36% Mgr. Václav Brůna TV 13,63% Mgr. Petra Nyklová Př-Tv mateřská dovolená Mgr. Jana Kysilková Ch 45,45 % Celkem učitelé ZŠ 21 17,59 Dana Maňasová 92,86% Jana Jenišová 89,29 % Kateřina Šimková (Koutná) mateřská dovolená Zdeňka Lněničková 92,86% Celkem vychovatelky ŠD 3 2,75 Mgr. Soňa Vévodová ZŘ - MŠ 100% Zdeňka Hanychová 100 % Markéta Patrasová, DiS 100 % Bc. Kristýna Pechancová 100 % Celkem učitelky MŠ 4 4,0 Marie Andrlíková mzdová účetní 100 % Monika Šrůtková účetní 100 % Janeta Chaloupková uklizečka 88 % Šárka Koukalová uklizečka 88 % Jitka Neumeisterová uklizečka 55 % Hana Vejrychová uklizečka 100% Petr Břenek školník 100% Celkem provozní pracovníci 7 6,31 Celkem ZŠ 35 pracovníků 30,65

5 5 Přijímací řízení Ve školním roce 2012/2013 odchází 23 žáků z deváté třídy. Všichni úspěšně prošli přijímacím řízením, od září nastupují na své vyvolené školy úspěšnost 100%. Z 8. třídy odchází 1 žák, který se také dostal na svou vybranou školu úspěšnost 100%. Na osmileté gymnázium se z páté třídy hlásilo 11 žáků, přijímacím řízením prošlo úspěšně 7 žáků úspěšnost 63%. Školská rada Dne schválila Školská rada Výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012. Dne se sešla Školská rada, aby schválila šestou verzi ŠVP s platností od a ŠVP LMP, podle kterého bude individuálně vzdělávána žákyně 1. ročníku. Dne schválila Školská rada Výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013. Výchovné poradenství Na naší škole vykonává funkci výchovného poradce Mgr. Jitka Pospíšilová, která v roce 2006 ukončila vysokoškolské studium výchovného poradenství. Pravidelně si své vzdělání doplňuje na seminářích k výchovnému poradenství a také na seminářích k prevenci kriminality. Mezi činnosti výchovného poradce nepatří pouze kariérové poradenství vycházejícím žákům a sledování neprospěchu žáků, ale také shromažďování dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, pomoc vyučujícím při tvorbě a realizaci IVP a konzultace s PPP. Na naší škole se ve školním roce 2012/2013 vzdělávalo celkem 36 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách (1.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A). Z toho 9 žáků bylo vzděláváno podle vypracovaného individuálního vzdělávacího programu (na základě písemné žádosti rodičů). Z tohoto počtu vypracovaných IVP byli tři žáci mongolské národnosti v 5.A třídě a dosahovali velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Ve druhém pololetí postupně dva žáci mongolské národnosti opustili naši školu, protože se vrátili z různých důvodů trvale zpět do Mongolska. Z 9. ročníku odchází 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úspěšně prošli přijímacím řízením a byli přijati na střední školy (čtyři učňovské obory a jeden maturitní obor). Pro jednoho žáka 7. třídy byl vypracován individuální vzdělávací program z důvodu jeho zájmu o sport, kterému se pravidelně věnuje a tím má větší absenci. Způsob práce podle IVP se osvědčil velice dobře a bude v něm i nadále dle potřeby pokračováno. Granty V průběhu školního roku jsme podali celkem 6 grantů v požadované výši ,-. Celkem jsme uspěli ve čtyřech grantových programech a tak jsme získali pro školu celkem ,- Kč. Výčet grantů je uveden v příloze č.6 Kurz jazykové přípravy Od je naše škola na seznamu Pardubického kraje jako škola zajišťující kurz jazykové přípravy českého jazyka k začlenění dětí se státní příslušností členského státu EU do základního vzdělávání. V letošním školním jsme požádali prostřednictví Pardubického kraje o poskytnutí finanční dotace z MŠMT z rozvojového programu Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU pro dva žáky ze Základní školy Svitavy, Felberova 2 slovenské národnosti, kteří doposud navštěvovali maďarskou školu. Získali jsme finanční dotaci ve výši ,- Kč na kurz, který probíhal od září 2012 v rozsahu 70 hodin.

6 6 Evropské projekty Moderní formy projektového vyučování na základních školách ve Svitavách základní škola od roku 2008 do realizovala tento projekt, na který získala celkem ,- Kč. V rámci udržitelnosti tohoto projektu probíhalo ověřování některých projektových opor, popřípadě jejich aktualizace. V lednu 2013 byla zaslána 1. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Rukavice aneb ruka nejen na psaní od do probíhala realizace projektu Rukavice aneb ruka nejen na psaní. V rámci tohoto projektu byla zrekonstruována cvičná kuchyně, učebna výtvarné výchovy a školní dílna. Projekt byl schválen ve výši ,- Kč. V rámci udržitelnosti tohoto projektu probíhaly keramický a řezbářský kroužek. V hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a globální výchovy byly realizovány některé metodicky zpracované hodiny, které byly součástí metodických brožur vzniklých v rámci projektu. EU peníze školám od do probíhala realizace projektu s celkovou výší dotace ,- Kč. Tyto prostředky byly použity na individualizaci čtenářských dovedností, rozvoj cizích jazyků a přírodních věd. Semafor Od začala na naší škole realizace 4. evropského projektu Semafor financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Celková výše finanční podpory činí ,57 Kč. Hlavním cílem projektu je podnítit u žáků zájem o vědu a výzkum v oblasti přírodních věd. Výběrovou komisí Pardubického kraje byl hodnocen jako 5. nejlepší podaný projekt s počtem získaných bodů 88,5 (celkem bylo podáno 77 žádostí). V hodnotící zprávě je především velmi kladně hodnocena základní myšlenka projektu. ZÁKLADNÍ MOTTO: 1) Zastav se a rozhlédni se kolem sebe 2) Připrav si pomůcky 3) Rozjeď svoji práci Hlavní činností projektu je zpracování nových metodických materiálů v předmětech přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, pracovní činnosti a dále informatika zaměřená na základy programování s využitím robotů, zpracování a vyhodnocení naměřených dat a následná prezentace realizované badatelské činnosti. Od školního roku 2013/2014 bude realizován kroužek robotiky, keramický kroužek a kroužek práce se dřevem. Žáci školy pojedou na pětidenní pobyt v ekocentru Oucmanice a čtyřdenní terénní exkurzi do krajiny Orlických hor, Náchodska a České křídové tabule. Výstupem projektu bude kniha metodických materiálů v přírodovědných a technických předmětech včetně DVD s pracovními listy, laboratorními protokoly, fotografiemi a dalším

7 7 didaktickým materiálem z realizovaných aktivit. Dne proběhlo slavnostní zahájení provozu učebny ICT, jejíž rekonstrukce proběhla také v rámci realizace projektu. Informace nejen o projektu jsou pravidelně aktualizovány na školním webu Přírodovědné projekty Badatelé 4. třída V letošním roce se třída 4.B zapojila do projektu Badatelé.cz, který vznikl při Sdružení TEREZA. Hlavním cílem projektu byl rozvoj badatelsky orientovaného vyučování (BOV) v přírodovědných oborech na základních školách a tím zavést do výuky takové metody práce, které podporují rozvoj badatelských dovedností žáků ZŠ. Během projektu, který byl zahájen v listopadu 2012 a ukončen v červnu 2013, se žáci hravou a zajímavou formou seznamují s různými činnostmi. Od ledna se projektu žáci věnovali naplno v hodinách přírodovědy, dále v praktických činnostech, výtvarné výchově, ale také bádání věnovali svůj volný čas. Zpočátku se hravou formou seznámili s pojmy: badatel, hypotéza, badatelský cyklus; a s kroky badatelského postupu. Následně ověřovali žáci dané lekce: Zmražené pokusy, Zamícháme s pokusy, Rostliny se červenají. Na závěr žáci ověřovali lekci vytvořenou učitelkou, která po celou dobu vedla projekt v dané třídě Od housenky k motýlovi. Badatelé 6. třída V září 2012 se naše škola zapojila do ověřování pilotního projektu Badatelé.cz sdružení Tereza. Jedná se o podporu badatelsky orientovaného učení v přírodovědných oborech. Žáci se snaží analyzovat problém, tvořit otázky, vytvářet hypotézy, plánovat a provádět výzkum a nakonec interpretovat získaná data a jejich prezentaci. S tím je spojena řada dalších znalostí a dovedností, které musí děti získat např. rozvoj komunikačních dovedností, schopnost práce ve skupině apod. Jde tedy o komplexní nástroj pro rozvoj osobnosti dítěte. Od podzimu 2012 žáci 6. třídy v hodinách globální výchovy postupně zkoušeli různé aktivity k nacvičení jednotlivých kroků badatelsky orientovaného vyučování. V období březen červen 2013 se zaměřili na ověřování 3 badatelských lekcí s názvem: Vejce v úzkých, Peří, chlupy, šupiny a Bruslařky bez bruslí.

8 8 Trojlístek Naše škola se zapojila do pilotního ověřování projektu Trojlístek zaměřeného na přírodní vědy chemii, fyziku a přírodovědu. Tento evropský projekt realizuje Institut rozvoje evropských regionů (IRER), partnerem pro chemii je Univerzita Pardubice, fakulta Chemicko technologická, partnerem pro biologii je Jihočeská univerzita, fakulta Přírodovědecká. V únoru 2013 se na naší škole uskutečnily projektové dny přírodopisu z projektu Trojlístek. Žáci 6. a 7. tříd se seznámili s dokonalejší optickou technikou, vytvořili několik vlastních preparátů, pozorovali řasy, kvasinky, mléčné bakterie, pletiva a pomocí chromatografických metod dokazovali přítomnost barviv v rostlinách. Ve dnech 25. a si mohli žáci 8. a 9. ročníku pod vedením vysokoškolských pedagogů Ing. Petra Běliny, Ph.D. a Mgr. Xenie Štramové vědecky bádat v oblasti chemie. Testování žáků V průběhu školního roku jsme se zapojili do testování žáků od společnosti Scio. Testovány byly tyto třídy ze vzdělávacích oblastí: TŘÍDA TERMÍN OBLASTI M, Čj, AJ, KK, ČaJS M, ČJ, OSP M, ČJ, OSP Použité zkratky: M matematika, Čj český jazyk, AJ anglický jazyk, KK klíčové kompetence, ČaJS člověk a jeho svět, OSP obecné studijní předpoklady 3. třída výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. 6. třída výsledky naší školy v českém jazyce jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP vyplívá, že na naší škole je studijní potenciál v tomto předmětu využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než je jejich studijní předpoklad. Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu matematiky s výsledky testu OSP vyplívá, že na naší škole je studijní potenciál v tomto předmětu využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. 7. třída - výsledky naší školy v českém jazyce jsou průměrné. Naše škola patří mezi průměrné školy a máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP vyplívá, že na naší škole je studijní potenciál v tomto předmětu využíván optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních

9 9 předpokladů. Výsledky naší školy v matematice jsou průměrné. Patříme mezi průměrné školy a máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu matematiky s výsledky testu OSP vyplívá, že na naší škole je studijní potenciál v tomto předmětu využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. Výsledky jsou součástí přílohy č. 10. V letošním školním roce proběhla 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Tato celoplošná zkouška byla realizována v rámci Programu zjišťování výsledků vzdělávání, který vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Účast pro školy je povinná. Naše škola testovala v týdnu od do třídy v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce jsme testovali nadprůměrně. 9. třída v matematice, českém jazyce jsme testovali podprůměrně a v anglickém jazyce nad celostátní průměr. Výsledky jsou součástí přílohy č. 10. Péče o další vzdělávání pedagogických pracovníků V letošním roce pokračovala školení a vzdělávání, která byla financována především z evropského projektu Semafor a Státního rozpočtu. Přehled všech vzdělávacích aktivit je součástí přílohy č. 9 Péče o zdraví dětí Během roku pořádáme pravidelně zimní a letní sportovní dny, soutěž o nejlepší sportovce školy, dětský den, děti tráví přestávky na terase a areálu školy odloučeného pracoviště Kolem školy sami uklízíme, abychom si uměli čistoty a pořádku vážit. V dnešní moderní době, kdy sezení u počítače, u televize atd. převažuje nad pohybem, životní styl se stává hektičtějším, je přímo žádoucí zabývat se otázkou zdraví. A ani naše škola není výjimkou. Nedostatek pohybu se snažíme kompenzovat aktivními přestávkami (pobyt na terase, na zahradě, cvičení na žebřinách, gymballech, overballech), relaxačními chvilkami během vyučování a v neposlední řadě i sportovními zájmovými kroužky. Nabízíme dětem pravidelný pitný režim po celý rok, jak na prvním, tak i na druhém stupni. Každým rokem organizujeme pro žáky ozdravné pobyty. V tomto školním roce se uskutečnil týdenní pobyt žáků 3.A na ekofarmě v Oucmanicích. Tradiční lyžařský kurz žáků 7.třídy v Čenkovicích. A žáci 9. třídy strávili týdenní pobyt nedaleko Popradu v naší partnerské škole ve Spišském Bystrém Školní sportovní klub pětka Hlavní náplní ŠSK Pětka je příprava na sportovní soutěže nad rámec časové dotace TV, a vlastní účast na soutěžích a turnajích pořádaných AŠSK, DDM Svitavy, TJ Svitavy nebo svitavskými školami. Všichni žáci mohou na základě výsledků v hodinách TV, případně kroužcích reprezentovat ve svých kategoriích sebe i školu. Ve spolupráci s volejbalovým oddílem TJ Svitavy probíhaly pro žáky 1.tříd dvakrát týdně tréninky minipřípravky volejbalu. Celý školní rok žáci tříd opět průběžně plnili disciplíny do Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Po úspěšném loňském roce, kdy nás v září na republikovém finále Praze

10 reprezentovala hned šestice žáků, se do letošního finále probojovala pouze Natálka Fadrná ze 3.třídy. Družstvo složené z žáků a žákyň tříd obsadilo 1 0 na okresním kole v konkurenci 8 týmů 5. místo. Nejvíce úspěchů pro naši školu letos vybojovali chlapci ze šesté a sedmé třídy. Kromě níže uvedených vyhráli dva postupové turnaje v rámci školské futsalové ligy, aby se ve finále východočeské divize utkali o postup do republikového finále s týmy z Hradce Králové, Lázní Bělohrad a Bystrého. Zde jsme ale bohužel neuspěli a po třech porážkách jsme obsadili 4. místo. Ve spolupráci se ZŠ T.G.M. Svitavy, si mohli žáci II.stupně zúčastnit čtyř samostatných lekcí ZUMBY pod vedením profesionální lektorky paní Žižkové. Pod profi lektory si vyzkoušeli žáci a tříd také STREETDANCE. Jako tradičně proběhl těsně před vydáváním vysvědčení branně-sportovní den. Tentokrát byl hodně ovlivněn rozmary počasí. Žáci si před prázdninami vyzkoušeli svou obratnost, sílu, rychlost a vytrvalost ve vybraných disciplínách OVOV na svitavském stadionu. Bezpečnost a ochrana zdraví Oblast BOZP byla průběžně sledována po celý školní rok. V závěru přípravného týdne byli učitelé proškoleni v jednotlivých tématech a v průběhu školního roku byli pravidelně proškolováni žáci. Další poučení žáků se uskutečňovalo pravidelně před jednotlivými akcemi (lyžařský výcvik, školní výlety, exkurze atd.). Znalosti učitelů v problematice BOZP byly ověřovány zkušebními testy. Během roku bylo evidováno celkem 21 školních úrazů a žádný pracovní úraz. Prevence kriminality Akce na podporu dobrého klimatu ve třídě : - školní výlety1. 9. třídy - adaptační pobyt 1. A Lucký vrch - adaptační pobyt 1. B škola, Polička - adaptační pobyt 6. A Vysočina - 3x adaptační kurz pro budoucí prvňáky - pobyt v Oucmanicích 3. A

11 1 1 - výměnná návštěva partnerské školy ve Spišském Bystrém 9. třída - lyžařský výcvik 7. třída - beseda s Policií ČR I. stupeň Šikana - beseda s Policií ČR II. stupeň Facebook, Kouření a alkohol - vánoční krmení zvířátek 5. A - účast v soutěži Právo na každý den XII. ročník soutěže v oblasti právního vědomí - beseda se spisovatelem L. Müllerem 8., 9. tř. šikana - beseda s hasiči - 6. A - ZUMBA Party 8., 9. tř. - canisterapie - ŠD Akce na podporu dobrého klimatu ve škole: - zapojení do mezinárodního programu Ekoškola - účast na veřejné sbírce Život dětem - pomáháme UNICEF - Den Země celoškolní akce - Den s Lesy ČR - výlet pro nejlepší žáky školy - zájmové kroužky - celoškolní akce Loučení se školním rokem - branně sportovní den - dopravní soutěž mladých cyklistů - Bezpečná silnice projektový den třídy - návštěva Městského divadla Brno muzikál Mozart tř. - návštěva Městského divadla Brno muzikál Mary Poppins tř. - mikulášské putování - vánoční zpívání - 4. B Seniorcentrum, Světlanka, kojenecký ústav, Dům na rozcestí - vánoční dílny - návštěva Mahenova divadla Brno divadelní představení Veselé paničky Windsorské tř. Protidrogová prevence, Xenofobie, Závislosti: - 8. a 9. třída účast na projektu Střední zdravotnické školy ve Svitavách Hrou proti AIDS - P- centrum Olomouc 6. A Naše třída naše parta, 8. A Já a moje jedinečnost, 9. A Návykové látky - Záchrana je možná zážitkový program 1. pomoc 6., 7., 8. tř. Během školního roku 2012/2013 jsme nemuseli řešit zásadnější výchovné problémy.

12 1 2 Zapojení školy do soutěží Recitační soutěž - školní kolo kategorie (1. třída) 1. místo Andreas Bräuner 2. místo Samuel Tomáš Fadrný 3. místo Jakub Vrtěna I. kategorie (2. 3. třída) 1. místo Daniel Zoicas 2. místo Ráchel Kellerová 3. místo Noemi Nývltová II. kategorie (4. 5. třída) 1. místo Kateřina Čepelková 2. místo Ladislav Vašák 3. místo Valentýna Nováková III. kategorie (6. 7. třída) 1. místo Karolina Nespěšná 2. místo Denisa Trojáková 3. místo Kristina Kösslerová IV. kategorie (8. 9. třída) 1. místo Gábina Sauerová 2. místo neuděleno 3. místo Valentýna Karpíšková Městské kolo recitační soutěže Veškerá ocenění udělená naší škole v městském kole soutěže mladých recitátorů: 0. kategorie Jakub Vrtěna, 1.B - 3.místo Andreas Bräuner, 1.B - Cena diváků, Čestné uznání I. kategorie Ráchel Kellerová, 3.A - 2. místo, Cena diváků Dan Zoicas, 3.A - 2. místo II. kategorie Ladislav Vašák, 5.A - Čestné uznání Valentýna Nováková, 4.B - Čestné uznání III. kategorie Denisa Trojáková, 7.A Čestné uznání Kristina Kösslerová, 7.A Čestné uznání Karolina Nespěšná, 7.A - 3.místo IV. kategorie Gábina Sauerová, 9.A 3.místo Valentýna Karpíšková, 9.A Čestné uznání Okresní kolo recitační soutěže 11. a Dan Zoicas, 3. třídy 3. místo Ráchel Kellerová, 3. tř. - Čestné uznání Gabča Sauerová, 9. tř. 1. místo

13 1 3 Krajská přehlídka dětských recitátorů,,dětská scéna 2013 Dan Zoicas Čestné uznání Gabriela Sauerová 2. postupové kolo mezi 8 nejlepších Soutěž praktických dovedností žáků základních škol SOU Svitavy pořádalo soutěž praktických dovedností žáků základních škol. V letošním roce měli žáci za úkol vyrobit velikonoční řehtačku. Štěpán Hanzal obhájil loňské prvenství, když za svůj výrobek obdržel od hodnotitelů nejvyšší počet bodů. Erik Kalas skončil v konkurenci 27 žáků na 8. místě. Školní vzdělávací program Od září 2012 se učilo na naší škole ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 5. verze. Cílem nového vzdělávání školy je, aby pedagogičtí pracovníci naučili žáky se učit, pracovat s informacemi, řešit problémy, komunikovat, spolupracovat a uplatnit získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě. Provázanost mezipředmětových vztahů, správná volba metod a postupů a především spolupráce učitelů vytváří dobré podmínky pro efektivní vzdělávání žáků naší školy. Na konci školního roku bylo konstatováno pedagogickým sborem, že byly naplněny všechny povinné výstupy ŠVP. Mimoškolní činnost V letošním školním roce se realizovala pestrá škála zájmových útvarů pro žáky naší školy 1. i 2. stupně. Děti o kroužky projevovaly velký zájem. Výčet všech kroužků je vypsán v příloze č.4 Během školního roku jsme pro žáky zorganizovali Branně-sportovní den u rybníka Rosnička. Všechny sportovní akce se konají pod záštitou školního sportovního klubu PĚTKA, který vede pan učitel M. Luňáček. Výsledky všech sportovních soutěží jsou uvedeny v příloze č. 8 V průběhu školního roku jsme uspořádali školní akademii pod názvem Rozloučení se školním rokem, adaptační kurz pro budoucí prvňáky, Mikulášskou besídku, Pasování prvňáčků a mnoho dalších akcí, ať už sportovních, kulturních i jinak společenských bylo v průběhu roku mnoho, všechny jsou zachyceny na našich webových stránkách nebo v příloze č. 3

14 1 4 Environmentální výchova Oblast environmentální výchovy na naší škole spravuje koordinátorka EVVO Ing. Marcela Rusková, která v srpnu 2007 ukončila studium koordinátorů EVVO hrazeného z evropských fondů. V letošním školním roce environmentální výchova byla zastoupena v těchto oblastech: 1 - Začlenění EVVO do Školního vzdělávacího programu a výuky 2 - Pravidelná činnost související s běžným chodem školy 3 - Ekovýchovné akce pro žáky a spolupráce s veřejností a neziskovými organizacemi 4 - Pravidelná činnost žáků školy a členů Ekotýmu související s obhajobou Ekoškoly 1. Začlenění EVVO do Školního vzdělávacího programu a výuky EVVO je začleněna do ŠVP, jehož součástí je každoročně aktualizovaný Dlouhodobý plán EVVO, který je vypracován koordinátorem EVVO a ředitelkou školy. Vycházíme ze SWOT analýzy, která je vypracována Ekotýmem při sestavování plánu činností Ekoškoly. Každý žák se během školní docházky setká se všemi pojmy souvisejícími s průřezovým tématem Environmentální výchova. V 6. třídě je vyučován předmět Globální výchova, který je cíleně zaměřen na toto průřezové téma, snaží se u žáků vzbudit zájem o dva mezinárodní programy, do kterých je naše škola zapojena, Ekoškola a Globe. Maximálně se snažíme o přírodě učit přímo v terénu. Letos bylo do výuky vloženo ověřování pilotního projektu Badatelé.cz sdružení Tereza. Jedná se o podporu badatelsky orientovaného učení v přírodovědných oborech. 2. Pravidelná činnost související s běžným chodem školy Členové Ekotýmu pravidelně jedenkrát za týden kontrolují správné třídění odpadků přímo ve třídách, sledují stav rostlin a hodnotí péči o ně, namátkově kontrolují kapající kohoutky a zhasnutá světla a k zájmu o tyto aktivity vedou své spolužáky. Aktualizují nástěnku s ekonovinkami, své spolužáky informují o zajímavých akcích, soutěžích či projektech (např. Adopce na dálku, sběr víček pro Lucinku ) a pomáhají vybrané aktivity uvést v život. Dohlíží na své spolužáky i v oblasti pravidelného měření GLOBE, kterého se postupně účastní všichni žáci školy. Nadále pravidelně třídíme odpad ve třídách i na chodbách, 2x za školní rok proběhla sběrová akce papíru, odeslali jsme přibližně 160 kg pomerančové kůry, do soutěže Recyklohraní jsme odevzdali větší množství elektrozařízení, které jednak nosili žáci během celého školního roku a jednak elektroodpad vznikl po rekonstrukci počítačové učebny. Mezi sběrači plodin do záchranné stanice Zelené Vendolí byli i jedinci, kteří dokázali nasušit téměř 500 kg potravy pro handicapovaná volně žijící zvířata proběhl další Den Země pod záštitou Odboru životního prostředí MÚ Svitavy, kdy pečlivě uklízíme okolí svitavských rybníků a Pramenů řeky Svitavy. Ve školním časopise Sokolovský koktejl se pravidelně objevují články o ekovýchově na naší škole, v letošním školním roce se jednalo především o články související s obhajobou titulu Ekoškola. Významnější akce publikujeme v kulturním měsíčníku

15 1 5 Naše město či ve Svitavském deníku. Veřejnost je informována o zaměření naší školy a z evaluačních dotazníků vyplývá, že tato skutečnost mnohé rodiče výrazně ovlivnila při rozhodnutí, na kterou z šesti svitavských škol své dítě dají. Také v tomto školním roce byla naše škola zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA. Od listopadu 2010 byla koordinátorkou tohoto programu Ing. Marcela Rusková. Do ekologicky šetrného provozu jsou zapojeni i provozní zaměstnanci školy, kteří pracují s ekologicky šetrnými prostředky či s prostředky, které nakupujeme ve větších množstvích a šetříme na obalovém materiálu. 3. Ekovýchovné akce pro žáky a spolupráce s veřejností a neziskovými organizacemi Zde se jedná především o jednodenní i vícedenní výlety, exkurze, pobytové programy ve střediscích SEV, Dále pak o spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Svitavy (např.při Dni Země), Svazem zahrádkářů (na naší škole je každoročně pořádána soutěž tohoto svazu), Lesy ČR, TOM Zálesáci, Gymnáziem Svitavy a především s rodičovskou veřejností. Naše škola je rodičům velmi otevřená. Pomáhají s přípravou a účastní se námi organizovaných akcí. Významnější akce za školní rok 2012/2013: Světový den vody celoškolní projekt Pilotní projekt na téma Voda Sběrové akce papír, pomerančová kůra a plodiny pro záchrannou stanici Zelené Vendolí (Zlatý ježour), plastová víčka charitativní akce - Víčka pro Lucinku, sběr elektroodpadu Odpady celoškolní projekt, jehož součástí byla i návštěva LIKO Den Země - celoškolní akce, úklid okolí Pramenů Svitavy Zjištění Ekostopy všech žáků tříd Adaptační pobyt 6.A Adaptační pobyty 1.A a 1.B Výsadba živého plotu na ulici Pražská Vánoční krmení zvířátek v lese Výroba ptačích krmítek Den s Lesy ČR celoškolní akce připravená pracovníky LČR na naučné stezce v okolí Rybníka Rosnička Týdenní výukový pobyt v centru ekologické výchovy v Oucmanicích žáci 3. ročníku Podpora badatelsky orientovaného učení, projekty Badatelé a Trojlístek Projekt GLOBE pravidelná měření atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry Anketa ve městě a téma Pěšky či autem dopravní vytíženost Projektový den Do školy a školky pěšky nebo na kole, koloběžce nebo jiném dopravním prostředku bez produkce škodlivých emisí Mateřská škola též začlenila do své činnosti spoustu ekologických aktivit. Návštěva chráněné oblasti Králova zahrada Branně sportovní den u rybníka Rosnička Ekoškola mezinárodní program V letošním školním roce pracovali žáci školy pod vedením Ekotýmu a koordinátory Ekoškoly na obhajobě titulu Ekoškola. Na auditory udělala silný dojem atmosféra vzájemného respektu mezi učiteli a žáky, která se odrazila i v komunikaci auditorek s Ekotýmem. Za velmi silnou stránku je považována snaha o vychovávání žáků, kteří mají nápady na vylepšení svého prostředí a dokážou je i realizovat. Environmentální výchova není odděleným segmentem, ale jako i další průřezová témata prostupuje všemi ročníky i vyučovacími předměty. Titul nám byl udělen na 4 roky.

16 1 6 GLOBE mezinárodní program Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu GLOBE zaměřeného na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Žáci v rámci hodin globální výchovy provádějí měření v blízkém a vzdálenějším okolí školy. Měření jsou zaměřena na meteorologii, hydrologii, pedologii a fenologii. Sběrové akce Zlatý ježour Na podzim se zúčastnili žáci naší školy sběrové akce Zlatý Ježour. Sbírali se plodiny pro záchrannou stanici Zelené Vendolí. Na prvním místě se umístili žáci 3. A, na 2. místě 2. A, na 3. místě 6. A. Sběr papíru Sběrová akce probíhala v listopadu 2012 a v dubnu Do této soutěže se zapojili žáci ze všech tříd naší školy. Celkem se nashromáždilo kg papíru. Nejvíce v přepočtu kg na žáka nasbírala třída 2. A. Na týdenní pobyt do Oucmanic (září 2013) pojede za odměnu 20 nejlepších sběračů. Z výtěžku sběrové akce se zaplatil další rok studia chlapce adoptovaného naší školou na dálku. Školní parlament Od září 2005 na naší škole začal pracovat školní parlament. Také v tomto školním roce se zástupci každé třídy pravidelně scházeli s vedením školy a vyslechli informace týkající se chodu školy. Dále tito zástupci pravidelně přinášeli podměty na zlepšení výuky a prostředí školy. Plavecký výcvik V letošním roce navštěvovali žáci 2. A a 3.A třídy plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí 60 min. výuky v jednom ročníku. Každý týden také navštěvovali bazén žáci třídy, chodící do školní družiny. Dále bazén navštěvovali žáci třídy v rámci hodin tělesné výchovy. Spolupráce s organizacemi Mateřské školy BESIP Nemocnice Svitavy Kojenecký ústav Svitavy Město Svitavy - Den otevřených dveří, beseda učitelů školy s rodiči předškoláků o školní zralosti - organizace Dopravní soutěže - Mikulášská besídka na odděleních nemocnice, Den otevřených dveří - Mikulášská besídka - vánoční koncert 3.B - úklid okolí rybníka Rosnička

17 Knihovna Svitavy Sdružení TEREZA DDM Svitavy PPP Ústí nad Orlicí SZŠ Svitavy realizace velikonoční výzdoby na náměstí - Den dětí v parku Jana Palacha - vystoupení - realizace Pasování prvňáčků - mezinárodní program Globe a Ekoškola - pomoc při organizaci sportovních soutěží - aktivní stánek školy ke Dni dětí - konzultace IVP, ŠVP - LMP - účast na Hrou proti AIDS - nácvik 1. pomoci 8. třída Dopravní výchova Dopravní výchova na naší škole je realizována několika způsoby: 1. v rámci učiva Prvouky (žáci ročníku) 2. v rámci jiných předmětů mezipředmětové vztahy (žáci ročníku) 3. v rámci výchovně vzdělávací činnosti školní družiny, pravidelné návštěvy dopravního hřiště, besedy (žáci ročníku) 4. v rámci projektu Bezpečná silnice, který se koná každoročně ve spolupráci s Policií ČR (žáci ročníku) 5. v rámci účasti v Dopravní soutěži mladých cyklistů organizovanou DDM Svitavy Cíle: - bezpečné chování dětí v silničním provozu - předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat - získání a utváření návyků do budoucna - naučit děti vážit si života a chránit jej - získání pozitivního životního stylu na silnicích Dopravní soutěž Žáci ročníku prošli testy Pravidel silničního provozu. Naše škola se zúčastnila Dopravní soutěže mladých cyklistů v základním i okresním kole ve dvou věkových kategoriích ( třída I. kategorie, třída II. kategorie). V okresním kole dopravní soutěže se žáci I.kategorie umístili na 11. místě, žáci II. kategorie taktéž na 11. místě.

18 1 8 Adaptační kurzy Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky byly realizovány ve třech setkáních v měsíci květnu. Adaptační odpoledne bylo vždy zaměřeno na jiné téma. 1. setkání U nás na farmě, 2. setkání Indiánský den a 3. setkání Sportovní den s opékáním párků. Na prvním setkání U nás na farmě byli rodiče informováni o průběhu a smyslu celého kurzu, což je lepší adaptace na neznámé prostředí a seznámení se s budoucí paní učitelkou, ale také s budoucími spolužáky. Dále jim byla vysvětlena koncepce školy, jejíž nedílnou součástí je právě dobré sociální klima školy. Děti byly rozděleny do dvou tříd, budoucí 1. A a 1. B, a začaly pracovat se svými učitelkami, bez přítomnosti rodičů. Formou her si rozšířily poznatky o domácích zvířátkách a vyrobily pejska. Druhé indiánské - setkání bylo opět realizováno za neúčasti rodičů, rodič pouze své dítě přivedl a na závěr si ho vyzvedl. Děti se seznámily s životem indiánů, naučily indiánský pozdrav a vyrobily pravou indiánskou čelenku. Při posledním setkání, sportovním odpoledni, dostal každý předškolák diplom o absolvování adaptačního kurzu a keramickou medaili se znakem sovy. Na úplný závěr si všichni opekli párky a hurá domů. Účast na všech třech odpoledních byla hojná, budoucím prvňáčkům i rodičům se akce velice líbila a slíbili, že se v září určitě uvidíme! Mezinárodní spolupráce Od září 2008 naše škola spolupracuje se základní školou ve Spišském Bystrém nedaleko města Poprad v Prešovském samosprávném kraji. Tato spolupráce je založena na společném setkávání žáků 9. třídy, poznávání přírody a kultur jednotlivých národů. V říjnu 2013 strávili žáci 9. třídy týden na této škole. V červnu 2013 nás navštívili žáci 9. třídy ze Spišského Bystrého. Připravili jsme pro ně hezký program zaměřený na poznání města Svitavy a okolí, navštívili jsme s nimi pana starostu, Muzeum ve Svitavách, nově zrekonstruovaný městský stadión, hlavní město Prahu, sportovní klání se konalo nejen na stadiónu, ale také v kuchyni. Nedílnou součástí byla prohlídka školy, samozřejmě nechyběla opékačka spolu s našimi deváťáky. Školní knihovna V tomto školním roce byly zakoupeny knihy za Kč 520,-, a to Finanční gramotnost pro třídu, Robinson Crusoe, Nejznámější bajky a Staré pověsti české pro děti. Celková hodnota knih ve školní knihovně se tak zvýšila na Kč.

19 1 9 Stejně jako v minulých letech slouží školní knihovna hlavně k podpoře výuky českého jazyka a čtení a k rozvoji čtenářské gramotnosti. Proto nejvíce půjčovanými knihami jsou soubory pro jednotlivé třídy, které jsou v knihovně zastoupeny zpravidla v počtu alespoň 25 ks. Dále si žáci 1. stupně půjčovali i knihy z povinné četby, kterou jim zadaly jejich třídní učitelky. Na 1. stupni si v průměru každá třída půjčila a přečetla 2 soubory knih vhodných pro daný věk. Na 2. stupni si žáci půjčovali hlavně knihy z povinné četby, kterou jim doporučila vyučující českého jazyka. Adopce na dálku Již 6 let naše škola na dálku podporuje indického chlapce Petera Gomese. Z poslané částky Kč byly letos Peterovi pořízeny učební pomůcky na nový školní rok, vánoční dárek (oblečení), zajištěn letní tábor, doučování, předplatné na časopisy a přispěno na plat sociální pracovnice, stravování a lékařskou péči. Chlapec nyní úspěšně dokončil 6. třídu, jeho neoblíbenějším předmětem jsou přírodní vědy a chtěl by se stát vojákem. Kontroly v průběhu školního roku Dne proběhla ve škole kontrola Státního zemědělského intervenčního fondu projektu Ovoce do škol, při kontrolním zjištění nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne proběhla ve škole kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje monitoring používání interaktivních tabulí v základních školách, při kontrolním zjištění nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne proběhla ve škole kontrola VZP ČR kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, při kontrolním zjištění nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne proběhla ve škole kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje orientační měření teploty vzduchu v učebnách, při kontrolním zjištění nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ve dnech května 2013 proběhla veřejnoprávní finanční kontrola Předmětem finanční kontroly bylo: - hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2012 Při kontrolním zjištění nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne proběhla ve škole kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje kontrola prostorových podmínek a počtu hygienických zařízení v souvislosti s plánovaným navýšením kapacity základní školy z 320 na 360 žáků, při kontrolním zjištění byl zjištěn nedostatečný stav umyvadel v celé budově a chybějící hygienická kabina na WC dívky. K byly zjištěné nedostatky odstraněny. Od byla navýšena kapacita základní školy z 320 žáků na 360 žáků.

20 Dne proběhla veřejnosprávní kontrola projektu Moderní formy projektového vyučování na základních školách ve Svitavách, při kontrolním zjištění nebyly zjištěny žádné nedostatky. 2 0 Nejlepší žák školy Štěpán Hanzal (9. třída) Na úvod si neodpustím poznámku, že nejlepší není Štěpánovo jediné nej na škole. Se svými 202cm je také nejvyšším žákem, který kdy absolvoval novou školu, jak se jí dříve říkalo. Když k nám přestoupil v roce 2009 do 6. třídy, byl vášnivým a úspěšným modelářem. Pečlivost, trpělivost a šikovné ruce jsou atributy, díky kterým dokázal letos obhájit 1. místo v okresním kole Soutěže praktických dovedností žáků základních škol pořádanou SOU Svitavy. Další věcí, kterou si na Štěpánovi cení nejen učitelé, je ochota kdykoli s čímkoli pomoci, a to i nad rámec školních povinností. Velkou měrou se coby herec podílel v dílnách na tvorbě metodických materiálů k projektu Rukavice. Je to veliký pohodář. Ve třídě i mezi ostatními žáky školy je oblíbený, nebojí se udělat si sám ze sebe srandu. Po dva roky byl oporou moderátorského týmu na vystoupeních ke Dni matek. Každoročně patřil mezi nejlepší sběrače papíru. Byl aktivním členem ekotýmu a nebýt zranění, které si přivodil na podzim ve Spišském Bystrém naší partnerské škole, byl by jistě i hlavním lídrem i při letošní obhajobě titulu Ekoškola. Štěpán se na podzim 2011 zúčastnil za Svitavy 14. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze. V poslední době mu učarovala cyklistika, hlavně horská kola. A tak většinu volného času tráví právě v sedle. Jak říká nejraději sám, protože se u toho dobře přemýšlí. Rád si ale nejen vyjede, ale vůbec do přírody zajde i s přáteli. Samozřejmostí je pro Štěpána pomoc doma, ať už na zahradě, nebo v dílně. Mezi jeho zatím poslední úspěch patří úspěšné absolvování přijímacích zkoušek a přijetí na vysněnou školu v České Třebové, kde bude dále rozvíjet svůj talent a dovednosti. M. Luňáček, třídní učitel Slovo závěrem Také v letošním školním roce jsme vyvinuli snahu o lepší obraz školy celou řadou mimoškolních akcí, získali jsme plno ocenění především ve sportovních soutěžích, zúčastnili jsme se mnoha projektů, vypracovali několik grantů, škola je moderně vybavena. Žáků nadále ve škole přibývá, byť náročnost na výuku neklesá. Nemáme signály o výrazně negativních projevech žáků v chování. Ing. Alena Vašáková ředitelka školy

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu Plán činnosti EKOTÝMU na školní rok 2015/ 2016 Plán činnosti mění od minulých období svoji podobu dle doporučení auditorek při třetí obhajobě. Plán činností je živý dokument, který je během školního roku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více