Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech budov? Daně aktuálně > Daně ve zkratce Zažádejte si o svůj daňový přeplatek > Daně ve zkratce Transferové ceny aktuální daňovou hrozbou > Jak účtovat a danit náklady v souvislosti se získáním dotací Ekonomika aktuálně > Oceňování v cizí měně kdy jde o aktivum a kdy o pasivum Podnikové poradenství aktuálně > Počet škod z pojištění odpovědnosti statutárů stále roste Rödl & Partner Intern > Akce > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech budov? Jitka Ivičičová, Miloš Škamrada, Rödl & Partner Brno Úvodem > S účinností od 1. ledna 2013 byl významně rozšířen okruh subjektů, které jsou zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinny zajistit zpracování takzvaného průkazu energetické náročnosti budovy. Po uplynutí prvního čtvrtletí účinnosti této nové právní úpravy plánuje ministerstvo průmyslu a obchodu zavést opatření, která by měla vlastníkům budov, společenstvím vlastníků jednotek, jakož i vlastníkům jednotek nabídnout alternativní způsob, kterým energetickou náročnost budovy doložit. Zatímco již od počátku roku 2009 je povinnost pořídit průkaz energetické náročnosti budovy zákonem uložena vlastníkům při výstavbě budov nových a při větších stavebních změnách některých budov stávajících (zasahujících do 25 procent obálky budovy s podlahovou plochou nad m 2 ), počátkem letošního roku byl okruh případů, kdy zákon tuto povinnost ukládá, velmi významně rozšířen. Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2012 Sb., o hospodaření energií (dále i jen zákon ), byla do českého právního řádu implementována evropská směrnice 2010/31/EU, která si klade za cíl snižovat energetickou náročnost budov. V praxi to znamená, že od počátku letošního roku jsou podle zákona povinni pořídit si průkaz energetické náročnosti budovy všichni vlastníci budov, ucelených částí budov a jednotek, kteří budou chtít budovu, ucelenou část budovy nebo jednotku prodat či pronajmout. Z této povinnosti jsou vyňaty pouze stavby s podlahovou, respektive energeticky vztažnou, plochou do 50 m 2, stavby 1

2 Právo aktuálně vyhotovení. Podrobnější podmínky, pokud jde o jeho obsah a zpracování, stanoví vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, která se stala účinnou dne 1. dubna Zdroj: stock.xchng dočasné a stavby pro rodinnou rekreaci, stavby užívané k náboženským účelům a průmyslové a zemědělské stavby s roční spotřebou energie do 700 GJ. Konkrétně jde o splnění povinností uvedených v ustanovení 7 odst. 2, 3 a 7 zákona, tedy: zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo její ucelené části (části budovy určené k samostatnému užívání) a při pronájmu budovy; předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu či možnému nájemci před uzavřením kupní či nájemní smlouvy; předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při uzavření kupní či nájemní smlouvy; zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy či při pronájmu budovy (v inzercích s nabídkou těchto realit). Odpovídajícím způsobem dopadá tato povinnost i na vlastníky jednotek. Pokud však nebyl vlastníkům jednotek na jejich písemné vyžádání ze strany vlastníka budovy, respektive společenství vlastníků jednotek průkaz energetické náročnosti předán, mohou jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky a neplatí pro ně povinnost uvádět tyto informace v reklamních materiálech. Nedodržení shora uvedených povinností je zákonem hodnoceno jako přestupek, za který lze fyzickým osobám uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun coby vlastníkům jednotek a až do výše 100 tisíc korun coby vlastníkům budov nebo jejich ucelených částí. Za správní delikt pro nedodržení těchto povinností u právnických osob se uloží pokuta do výše 100 tisíc korun vlastníkům jednotek a do výše 200 tisíc korun vlastníkům budov a jejich ucelených částí. Průkaz energetické náročnosti budovy musí být zpracován energetickým specialistou, tedy fyzickou osobou, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo osobou usazenou v jiném členském státě Evropské unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. Doba platnosti průkazu je 10 let od data Po zhodnocení všech přínosů a dopadů zpracování průkazů energetické náročnosti budov za první čtvrtletí roku 2013 se ministr průmyslu a obchodu rozhodl předložit novelu zákona o hospodaření s energií, která rozšíří okruh případů, pro které bude dána možnost informovat o energetické spotřebě budovy pomocí vyúčtování. Týká se to zejména budov, u kterých nebyl průkaz při jejich výstavbě či změně povinně pořizován. Povinnost doložit energetickou náročnost budovy by tak mohla být v těchto případech při prodeji nebo pronájmu splněna předložením vyúčtování dodávek elektřiny plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky. Dle vyjádření ministra je hlavním cílem právní úpravy především relevantní informovanost o energetické náročnosti kupovaného či pronajímaného objektu a posouzení nákladů na energie spojené s užíváním takové nemovitosti. Smyslem navrhované úpravy zákona je umožnit dotčeným vlastníkům rozhodnout se, kterým ze shora popsaných způsobů energetickou spotřebu budovy doloží. Dále ministr průmyslu a obchodu navrhuje zjednodušit administrativu kladenou na vlastníky památkově chráněných budov a budov v památkových zónách, které nemusí splňovat požadavky na energetickou náročnost. Tito vlastníci tak nebudou muset dokládat skutečnost, která je zřejmá z katastru nemovitostí, závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. Podle posledních informací hodlá ministerstvo změnu zákona o hospodaření energií prezentovat v zákonodárném procesu jako poslaneckou zákonodárnou iniciativu. Poslanecká sněmovna v současné době projednává sněmovní tisk č Novela by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Kdy k tomu dojde, nelze v současné době předvídat. Kontakt pro další informace: Mgr. Jitka Ivičičová Advokátka/Senior Associate Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Červen 2013 Daně ve zkratce Zažádejte si o svůj daňový přeplatek Daňoví poplatníci, kteří měli povinnost sestavit a odevzdat své daňové přiznání k dani z příjmů do 31. března 2013, byli v případě daňového nedoplatku jej povinni k tomuto datu také uhradit. Vykázal-li daňový subjekt přeplatek, tento bude použit k úhradě daňového nedoplatku, pokud jej správce daně na některé dani eviduje. Jestliže však žádný nedoplatek neexistuje, stává se přeplatek takzvaným vratitelným přeplatkem a zůstává na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován, jako platba na dosud neuhrazenou daň Jsou li nedoplatky evidovány na více osobních účtech, upřednostní správce daně při převodu přeplatku na jiný osobní daňový účet úhradu nákladů na řízení a zbylý přeplatek použije na úhradu nedoplatků postupně podle následných jednotlivých skupin: > Nedoplatky na dani a splatná daň > Nedoplatky na příslušenství daně > Vymáhané nedoplatky na dani > Vymáhané nedoplatky na příslušenství daně Případný přeplatek na dani lze použít i na úhradu nedoplatku téhož daňového poplatníka u jiného správce daně, u něhož je nedoplatek evidován. V naprosté většině se však v případě vykázání daňového přeplatku jedná o takzvaný vratitelný přeplatek. Správce daně však tento přeplatek nevrací automaticky, ale až na základě žádosti daňového poplatníka (pokud zákon nestanoví jinak). V praxi většinou dochází k situaci, kdy aktivní přístup ze strany daňového subjektu končí samotným podáním přiznání k dani z příjmů, ve kterém je na straně 8 vykázán daňový přeplatek. Tímto by však tato záležitost končit neměla, pokud chce daňový subjekt vykázaný daňový přeplatek skutečně vrátit. Občas se totiž stává, že o daňový přeplatek nikdo správce daně nepožádá a ten potom (týká se i vysokých částek) zůstává až do sestavování příštího daňového přiznání u správce daně. O tom, že takto popsaná situace není z pohledu daňového subjektu zrovna ideální, není třeba pochybovat. A navíc, pokud o vrácení daňového přeplatku daňový subjekt nepožádá do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval. Žádost o vrácení daňového přeplatku by měla být datována až po uplynutí zákonného termínu pro odevzdání daného daňového přiznání (do uplynutí tohoto data lze totiž kdykoliv sestavit a odevzdat takzvané opravné daňové přiznání). A co Vy, máte už svůj případný vratitelný daňový přeplatek zpět na svém bankovním účtu? Martin Růžička, MBA Transferové ceny aktuální daňovou hrozbou Oblast transferových neboli převodních cen a transakce ve skupině nadnárodních podniků jsou podle sdělení zástupců české daňové správy v současné době primární oblastí pro daňovou kontrolu, a to nejen firem spadajících pod nový Specializovaný finanční úřad. Podle Jana Knížka, ředitele Generálního finančního ředitelství, se daňová správa zaměřila především na kontrolu nadnárodních společností s obratem nad 1 miliardu korun, které mají transakce se spřízněnými společnostmi v zahraničí. Podle jeho názoru zdaňování nadnárodních podniků a problematika převodních cen již dnes tvoří rutinní činnost daňové správy. Avšak dle našich zkušeností je záběr kontrolních pracovníků daňové správy širší a netýká se jen větších nadnárodních firem a přeshraničních transakcí, ale i tuzemských transakcí spojených osob. V případě, že správce daně zjistí rozdíl mezi cenami v těchto transakcích a cenami obvyklými na trhu a tento rozdíl nebude vysvětlen, hrozí riziko zvýšení základu daně o vzniklý rozdíl, doměření daně a daňových sankcí. V této souvislosti nelze jinak než doporučit vypracování dokumentace způsobu tvorby cen ve spřízněných transakcích, která by prokázala, že ceny či ziskové marže se pohybují na úrovni hodnot obvyklých na trhu, které by realizovaly ve svých transakcích nezávislé společnosti. Dokumentace sestavená ve struktuře doporučené v Pokynech Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí, za použití metod dle Směrnice OECD o převodních cenách, využívající údaje z databází společností, je podle našich zkušeností spolehlivým důkazním prostředkem pro účely prokázání ceny obvyklé, který daňová správa akceptuje. K tématu transferových cen a transakcí ve skupině proběhlo v minulém měsíci setkání u kulatého stolu, které kancelář Rödl & Partner pro své klienty připravila. O toto setkání byl velký zájem a akce zaznamenala velmi pozitivní ohlas. V případě Vašeho zájmu Vám velmi rádi zašleme prezentace z tohoto setkání. Ing. Miroslav Kocman, LL.M. Ing. Petr Tomeš 3

4 Daně aktuálně > Jak účtovat a danit náklady v souvislosti se získáním dotací Romana Dejdarová, Rödl & Partner Brno Úvodem > V posledních letech značně rozšířené čerpání dotací s sebou přineslo celou řadu účetních a daňových problémů. U většiny z nich došlo postupně k vyřešení a názorovému sjednocení, jako byl například okamžik účtování nároku na dotaci. Přesto stále existují oblasti, které současná legislativa jednoznačně neřeší a kde se lze stále setkat s různými přístupy jak v účtování, tak v daňovém režimu. Jednou z těch dosud nesjednocených byla donedávna problematika účtování nákladů spojených se získáním investiční dotace a jejich daňový charakter. Jako investiční dotace je označována dotace určená na financování pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V souladu s českými účetními předpisy pro podnikatele se použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku účtuje ve prospěch příslušného účtu dlouhodobého majetku neboli přijatá dotace snižuje u podnikatelských subjektů pořizovací cenu příslušného majetku. Žádný předpis však již neřeší účtování nákladů, které příjemcům dotace vznikají v souvislosti se získáním dotace. Jedná se většinou o náklady specializovaných společností na konzultace, na doložení realizace projektu podle stanovených podmínek pro získání dotace, popřípadě na odměny za získání dotace. V 47 vyhlášky 500/2002 Sb. je uveden demonstrativní výčet jak výdajů, které jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tak výdajů, které naopak součástí jeho ocenění nejsou. Náklady související se získáním investiční dotace nejsou zahrnuty ani v jednom z těchto výčtů. Část odborné veřejnosti se přikláněla k názoru, že se jedná o náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které mají být do daňových nákladů společnosti rozpouštěny postupně prostřednictvím daňových odpisů pořízeného dlouhodobého majetku. Druhá část se snažila prosadit názor, že tyto náklady jsou běžnými provozními výdaji společnosti a že se vztahují k vlastní dotaci jako takové, nikoli k dlouhodobému majetku. Při tomto přístupu by náklady související s poskytnutím dotace ovlivňovaly hospodářský výsledek i daňový základ jednorázově v tom účetním a zdaňovacím období, kdy byly vynaloženy. Za účelem sjednocení názorů a zvýšení daňové jistoty poplatníků byla tato problematika předložena na jednání Koordinačního výboru zástupců Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství a následně byly přijaty následující závěry: > Náklady na získání investiční dotace (dotace na pořízení hmotného majetku nebo na technické zhodnocení stávajícího majetku) budou účtovány do účetních nákladů. > Nebude však pozastavován ani postup, kdy se účetní jednotka rozhodla, že tyto náklady budou součástí ocenění pořizované investice (nový hmotný majetek nebo technické zhodnocení stávajícího majetku). > Zvolené účetní řešení bude plně daňově relevantní, tzn. v případě zvýšení vstupní ceny bude o tuto částku zvýšena také vstupní cena daňová a v případě účtování do účetních nákladů bude tento účetní náklad plně daňově relevantní, a to i v případě, kdy dotace nebude získána, přesto však účetní jednotce na základě smluvního ujednání vznikne povinnost tyto náklady uhradit. Zveřejněním výše uvedeného závěru získaly účetní jednotky nejen informaci o obecně uznávané metodě účtování a zdaňování těchto nákladů v budoucnu, ale i jistotu, že ani jeden z dosud uplatňovaných postupů nebude ze strany správců daně rozporován. Kontakt pro další informace: Ing. Romana Dejdarová Daňová poradkyně/senior Associate Tel.: > Oceňování v cizí měně kdy jde o aktivum a kdy o pasivum Lenka Kudrnová, Michal Bobek, Rödl & Partner Praha Úvodem > Kurzové rozdíly nepatří v dnešní době k příliš často komentovaným problémům společnost si již na obchody v cizích měnách zvykla, navíc zavedení eura a snížení volatility české koruny značně snížilo náročnost práce s kurzovými rozdíly. Z finančního hlediska existují nástroje, jakými je možné se zajistit proti pohybům kurzů měn, ale tyto nástroje jsou využívány především většími společnostmi a účtování o těchto nástrojích je samostatnou kapitolou. Z pohledu účetnictví se zdají být problémy s kurzo- 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Červen 2013 vými rozdíly ještě menší podniky používají sofistikované účetní softwary, které s kurzovými rozdíly pracují automaticky po nastavení základních principů. Software po spuštění příslušné funkce provede více či méně automatické překurzování. Ovšem je potřeba mít v účetnictví správně zaúčtované všechny položky, kterých se kurzové rozdíly dotýkají. Článek pojednává především o specifických položkách, se kterými je možné se v účetnictví setkat. Kurzovými rozdíly se zabývá zákon o účetnictví ( 4, odst. 12) a český účetní standard 006: Kurzové rozdíly, zároveň je potřeba mít také v paměti interpretace Národní účetní rady. Stěžejní je ustanovení 4 odst. 12 zákona o účetnictví (dále jen zákon ), který říká, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních společnostech, cenných papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně. Co vlastně znamená tento odstavec z pohledu vedení účetnictví: a) při účtování podle českých právních předpisů se musí vždy používat jako měna účetnictví česká koruna. To je zásadní rozdíl oproti například IAS/IFRS, které předepisují vést účetnictví podle toho, ve které měně je realizováno nejvíce transakcí, a b) zákon taxativně vyjmenovává, které položky je potřeba evidovat taktéž v cizí měně. Z těchto položek následně vznikají kurzové rozdíly. Obecné základy o aplikaci kurzových rozdílů, způsobu nastavení kurzů v podniku, či o závěrkových operacích nejsou záměrně zmiňovány. Článek se zabývá především interpretacemi Národní účetní rady a jejich aplikací v podnikové praxi (kniha Petra Ryneše 2012). Zdroj: stock.xchng Definice aktiva a pasiva v cizí měně O kurzových rozdílech by se například dle Čoukové a kol. (2012) mělo účtovat jen v té chvíli, kdy je společnost reálně ohrožena kurzovými změnami. Pro bližší představu je vhodné vyjít z příkladu, kdy společnost má pohledávku z obchodních vztahů v eurech: dopadají na ni plně kurzové rozdíly, jelikož v době, kdy bude pohledávka uhrazena, vznikne kurzová diference mezi zaúčtovanou částkou a částkou, která se společnosti připíše na bankovní účet (pokud by částka přišla na účet v eurech, tak mezi aktuální hodnotou kurzu české koruny a eura). Naopak, v jiné situaci na společnost kurzová rizika nedopadají a v tu chvíli by se již nemělo účtovat o kurzových rozdílech. Příkladem je podle Čoukové a kol. (2012) poskytnutí zálohy na zboží ve 100procentní výši v cizí měně. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jde o pohledávku v cizí měně, která by se měla přecenit kurzem k rozvahovému dni, tak ve skutečnosti tomu tak není. Společnost není ohrožena kurzovým rozdílem, jelikož očekává přijetí zásob ve stanovených naturálních jednotkách, které již pohyby kurzu nijak neovlivní. Ačkoliv se mohou zdát tyto příklady zjednodušující, ve své podstatě vyjadřují podstatu kurzových rozdílů, a to: o kurzových rozdílech se má účtovat pouze v tu chvíli, pokud hrozí dopad kurzových rizik. Otázkou však je v případě významnější zálohy na zásoby v cizí v reportovací měně, kdy při přepočtu korunové hodnoty nedostaneme díky nepřekurzování závěrkovým kurzem v prvním kroku stejnou hodnotu jako je evidenční stav cizí měny v účetnictví. Tento nedostatek by při opomenutí příslušných úprav mohl znamenat například v konsolidaci určitý problém, který by musel být v hektickém stavu závěrkových operací řešen. Dohadné položky v cizích měnách Dohadné položky v cizí měně jsou řešeny v interpretaci NÚR č. 18 (Dohadné položky v cizí měně), přičemž interpretace se zabývá nejen účtováním těchto dohadných položek, ale také kurzovými rozdíly, které tyto položky vytvářejí. Z pohledu účetnictví tato interpretace především upozorňuje na to, že pokud jsou dohadovány položky, u kterých se očekává příjem nebo výdej peněžních prostředků v cizí měně, měly by být v účetnictví vyjádřeny právě v této cizí měně. Z pohledu kurzových rozdílů to potom znamená, že ke konci účetního období musí být tyto položky přeceněny aktuálním kurzem. Interpretace v bodě 6 upozorňuje, že dohadné položky v cizí měně nelze zrušit automaticky na začátku dalšího období, ale až poté, co budou obdrženy veškeré podklady, které lze využít k zaúčtování účetního případu. (Dohadné položky se vztahují k položce, o které se bude účtovat až na základě obdržených dokumentů. Proto je potřeba dohadnou položku ponechat do obdržení dokumentů, a to v ocenění příslušnou cizí měnou. Není ani akceptováno zaúčtovat cizoměnovou dohadnou položku v reálném přepočtu z dalšího období.) 5

6 Podnikové poradenství aktuálně V případě dohadných položek nenastává situace, která byla popsána na začátku tedy, že by se sice hovořilo o aktivu/pasivu v cizí měně, ale plnění by bylo formou naturální neboli, že peněžní toky se už udály, ale už nenastane žádné vyúčtování a tím nehrozí ztráta/zisk z rozdílů použitých přepočtu. Vždy totiž musíme plnění dohadně ocenit na základě informací, které v době dohadu ještě neznáme v tu chvíli můžeme odúčtovat dohad a zaúčtovat skutečnou výši položky. Proto u dohadných položek vždy budeme operovat v ocenění v peněžních jednotkách. Interpretace NÚR. č. 18 v odstavci 11 přináší důležitou definici okamžiku uskutečnění účetního případu. To je okamžik, kdy došlo ke změně majetku, závazků atd. Interpretace upozorňuje, že tento okamžik se může lišit od okamžiku zachycení v účetnictví (dle interpretace tzv. okamžik účtování ). Tyto pojmy je potřeba rozlišovat v každém účetním případě. Odpis pohledávky a závazky v cizí měně Pro odpisy pohledávek a závazků v cizí měně byla vytvořena speciální interpretace I 21 Odpis cizoměnové pohledávky. Tato interpretace především zdůrazňuje, že při odpisu cizoměnové pohledávky nebo závazku vzniká kurzový rozdíl. Účetní jednotka musí v prvním kroku provést přecenění pohledávky/ závazku aktuálním kurzem a teprve po přecenění aktuálním kurzem provést odpis této pohledávky/závazku. Ačkoliv se interpretace zabývá především odpisem pohledávky/závazku, je pochopitelné, že stejným způsobem by se postupovalo i v jiných případech, kdy by společnost přenášela pohledávky/závazek na jiný subjekt například postoupení pohledávky v cizí měně, odpuštění pohledávky v cizí měně. Z pohledu kurzových rozdílů je zásadní, že společnosti musí k datu účetního případu přecenit tyto položky platným kurzem. Poskytnutí částečné zálohy V tomto bodě se vracíme de facto na začátek k situaci, která byla popsána při definici kurzových rizik a kdy je potřeba provést přecenění na aktuální kurz. Pro vysvětlení dopadu kurzových rizik byla použita situace, kdy podnik poskytnul 100procentní zálohu na zásoby a nyní očekává pouze dodání těchto zásob. Jak ovšem postupovat v případě, kdy poskytneme pouze částečné plnění zálohy například 50 procent a teprve poté, co zásoby dorazí na sklad, bude provedeno vyúčtování této zálohy? 1. Zde je potřeba vycházet ze smluvních podmínek. V případě, že je smluvně dána pevná cena za kus a vyúčtování zálohy bude provedeno pouze na základě upřesnění dodaných kusů, nebudeme překurzování provádět. U zbylé části zásob potom provedeme ocenění aktuálním kurzem ke dni vyúčtování (toto je důležité taktéž z pohledu ocenění zásob). 2. V případě, že je naopak záloha poskytnuta pouze pro účely zajištění odebrání zásob (typické pro speciální produkty, které se vyrábí na míru. Tito dodavatelé si pravidelně nechávají platit zálohy, které jím snižují riziko neodebrání produktů). V takovém případě je záloha pohledávkou po našem odběrateli a kurzová rizika na nás plně dopadají. Proto tuto pohledávku budeme přeceňovat aktuálním kurzem. Pár slov závěrem Jak ukazuje předchozí odstavec, mohou v praxi nastávat různé situace a ne všechny lze obsáhnout. Každou situaci je potřeba posuzovat individuálně, zejména s přihlédnutím k zásadě, jestli na společnost dopadají kurzová rizika. Některé situace jsou ovšem natolik složité, že je zapotřebí odborného posouzení. V takovém případě se na nás samozřejmě můžete kdykoliv obrátit. Kontakt pro další informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka/Associate Partner Tel.: > Počet škod z pojištění odpovědnosti statutárů stále roste Příklady škod z pojištění odpovědnosti statutárních orgánů v České republice Alena Spilková, David Priatka, Rödl & Partner Praha Úvodem > V poslední době velice narůstají případy škod řešených z pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů společností (D&O pojištění). Níže je uveden výběr některých aktuálně řešených či již ukončených pojistných případů v České republice. Regulátor Zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na veřejnou zakázku (výstavba sportovní haly) s vybraným dodavatelem. Zadávací řízení proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Následně zadavatel předal dodavateli výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění na výstavbu sportovního baru, který 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Vydání: Červen 2013 byl do zakázky začleněn dodatečně. Byl uzavřen dodatek ke smlouvě se smluvní cenou. Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obdržel v této věci podnět k šetření, jehož výsledkem bylo uložení sankce. ÚOHS neuznal argument zadavatele, že se jednalo o zakázku vyžadující plnění již určeným dodavatelem. Naopak dospěl k závěru, že byla porušena litera zákona a zvolený postup ovlivnil/znemožnil výběr nejvhodnější nabídky. Uloženou pokutu si mezi sebou rozdělili členové představenstva zadavatele rovným dílem. Pojistitel vyplatil pojistné plnění na základě D&O pojistky zadavatele. Společnost Společnost zastoupená akcionářem podává žalobu o náhradu škody na členy představenstva. Škoda byla údajně způsobena v opakovaném procesu nabytí vlastních akcií a jejich zpětném prodeji. Případ vyšetřuje i policie na základě trestního oznámení. Trestný čin není prokázán. Proti vydanému platebnímu rozkazu se žalovaní odvolali a po několika letech vynáší krajský soud rozsudek, jímž zprošťuje žalované viny. Žalobce, který měl podle vydaného rozsudku zaplatit soudu náklady řízení, podává odvolání k vrchnímu soudu. Následuje další kolo jednání včetně nových znaleckých posudků. Případ je stále otevřený a trvá již plných 7 let. Pojišťovna průběžně hradí náklady obhajoby pojištěných, které již dosáhly téměř 2 milionů Kč. Akcionář Dva akcionáři společnosti zasílají písemnou výzvu dvěma členům představenstva k úhradě škody. Škoda spočívá v propadlé kauci složené při výběrovém řízení na dodávku do zahraničí. Nabídka odeslaná společností a podepsaná oběma členy představenstva obsahuje chybný údaj v ceně dodávaného výrobku, a to výrazně směrem dolů. Nabídka vítězí v tendru, ale společnost ji musí odmítnout, neboť obchod by byl prodělečný. Akcionáři uplatňují škodu z D&O pojištění. Akcionáři jsou zároveň 100procentními majiteli společnosti v holdingové struktuře. Pojišťovna sděluje, že podle pojistných podmínek bude považovat případ za pojistnou událost pouze tehdy, bude-li nárok vymáhán soudní cestou po členech představenstva, neboť v daném případě oba akcionáři reprezentují neoddělitelně i společnost. Společnost dozorčí rada Dozorčí rada společnosti vyjádřila pochybnosti ohledně několika smluv o dílo uzavřených z rozhodnutí managementu společnosti. Na základě podnětu dozorčí rady zahájila Policie ČR šetření dvou manažerů z důvodu podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Oba manažeři jakékoliv pochybení odmítli a po dohodě s pojistitelem předali případ svým právním zástupcům za účelem obrany proti vzneseným obviněním. Právní zástupci dosáhli změny již vydaného usnesení Policie ČR ve prospěch manažerů a následně byl případ odložen. Současně probíhal rozhodčí soud z důvodu žaloby podané uchazečem o zakázku na základě jedné z předmětných smluv o dílo, které dozorčí rada zpochybnila. Rovněž nález rozhodčího soudu jakékoliv pochybení na straně manažerů odmítl. Pojišťovna uhradila právní náklady na obranu pojištěných osob v řádu statisíců korun. Akcionář Menšinový akcionář podal žalobu na členy představenstva společnosti, neboť je přesvědčen, že v důsledku jejich konání došlo ke snížení hodnoty společnosti. Manažeři obvinění odmítají a brání se žalobě prostřednictvím svých právních zástupců. Pojistitel hradí nemalé náklady na obranu pojištěných osob. HR manager Personální ředitel společnosti dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro hrubé porušení pracovních povinností, bez nároku na finanční vyrovnání. Zaměstnanec s výpovědí nesouhlasil a podal na společnost žalobu pro neplatnost výpovědi pracovní smlouvy. Soud zaměstnanci vyhověl. Společnost se rozhodla škodu vymáhat na personálním řediteli. Pochybení na straně personálního ředitele bylo jednoznačně prokázáno předešlým soudním řízením. Pojišťovna si vyžádala právní posouzení odpovědnosti personálního ředitele a poté uznala, že nemá smysl, aby se pojištěná osoba pokusila o obranu, neboť by s nejvyšší pravděpodobností nebyla úspěšná. Pojistitel vyplatil pojistné plnění převyšující částku Kč. Další příklady D&O škod Insolvenční správce vymáhá dluhy firmy od manažerů přes D&O pojištění. Společnost uplatnila D&O pojistnou událost, jejímž předmětem bylo uzavření obchodu ze strany manažera společnosti s firmou, která krátce po realizaci obchodu krachuje a společnost tudíž utrpí významnou finanční ztrátu. Pochybení manažera je spatřováno v neprověření obchodního partnera. Následující grafy znázorňují nárůst počtu řešených škod z D&O pojištění v České republice v posledních letech a také procentuální vyjádření poměru, kým jsou škody z tohoto druhu pojištění uplatňovány. Kontakt pro další informace: 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern uzavírání smluv, kontrolu jejich plnění, vymáhání a správu, až po formální ukončování obchodních smluv a vzájemné smluvní spolupráce jako takové. Nový občanský zákoník, jež nabude účinnosti od 1. ledna 2014, se bude plně vztahovat i na stávající obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy, jež dosud mají svou zvláštní a relativně samostatnou právní úpravu v obchodním zákoníku. Ten bude zrušen a nahrazen právě novým občanským zákoníkem, který se tak stane se svými více než třemi tisíci paragragy jediným soukromoprávním kodexem přinášejícím velmi obsáhlou a složitou právní úpravu. Alena Spilková Podniková poradkyně/associate Partner Tel.: > Akce Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Připravujeme na červen Management obchodních smluv z hlediska nového občanského zákoníku Právní, daňové a účetní souvislosti Seminář, Rödl & Partner 6. června 2013, h, Praha, hotel Angelo Prague Jaká odpovědnost pro Vás vyplývá v oblasti managementu obchodních smluv? Potřebujete v tomto směru získat nejen aktuální, ale zejména přehledné a srozumitelné informace, abyste si plně uvědomili jak právní, tak i daňové a účetní souvislosti a dopady? Pak tento seminář je určen právě Vám. Přednáší: JUDr. Monika Novotná Advokátka/ Partner, Rödl & Partner Ing./Dipl.-Kffr.Rene Vazac Auditorka/Partner, Rödl & Partner JUDr. Pavel Koukal Advokát/Associate Partner, Rödl & Partner Změna programu vyhrazena. Blíže sledujte na roedl.com/cz/cz/udalosti.html. Na jednotlivé akce je možné se přihlásit na adrese: -jsd- Management obchodních smluv zahrnuje širokou škálu činností; od přípravy obchodních smluv a předsmluvních jednání, přes posuzování a vyhodnocování smluvních rizik, Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Červen 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prodáváte či kupujete nemovitost? Daň z nabytí Vás nemine Daně

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více