Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech budov? Daně aktuálně > Daně ve zkratce Zažádejte si o svůj daňový přeplatek > Daně ve zkratce Transferové ceny aktuální daňovou hrozbou > Jak účtovat a danit náklady v souvislosti se získáním dotací Ekonomika aktuálně > Oceňování v cizí měně kdy jde o aktivum a kdy o pasivum Podnikové poradenství aktuálně > Počet škod z pojištění odpovědnosti statutárů stále roste Rödl & Partner Intern > Akce > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech budov? Jitka Ivičičová, Miloš Škamrada, Rödl & Partner Brno Úvodem > S účinností od 1. ledna 2013 byl významně rozšířen okruh subjektů, které jsou zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinny zajistit zpracování takzvaného průkazu energetické náročnosti budovy. Po uplynutí prvního čtvrtletí účinnosti této nové právní úpravy plánuje ministerstvo průmyslu a obchodu zavést opatření, která by měla vlastníkům budov, společenstvím vlastníků jednotek, jakož i vlastníkům jednotek nabídnout alternativní způsob, kterým energetickou náročnost budovy doložit. Zatímco již od počátku roku 2009 je povinnost pořídit průkaz energetické náročnosti budovy zákonem uložena vlastníkům při výstavbě budov nových a při větších stavebních změnách některých budov stávajících (zasahujících do 25 procent obálky budovy s podlahovou plochou nad m 2 ), počátkem letošního roku byl okruh případů, kdy zákon tuto povinnost ukládá, velmi významně rozšířen. Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2012 Sb., o hospodaření energií (dále i jen zákon ), byla do českého právního řádu implementována evropská směrnice 2010/31/EU, která si klade za cíl snižovat energetickou náročnost budov. V praxi to znamená, že od počátku letošního roku jsou podle zákona povinni pořídit si průkaz energetické náročnosti budovy všichni vlastníci budov, ucelených částí budov a jednotek, kteří budou chtít budovu, ucelenou část budovy nebo jednotku prodat či pronajmout. Z této povinnosti jsou vyňaty pouze stavby s podlahovou, respektive energeticky vztažnou, plochou do 50 m 2, stavby 1

2 Právo aktuálně vyhotovení. Podrobnější podmínky, pokud jde o jeho obsah a zpracování, stanoví vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, která se stala účinnou dne 1. dubna Zdroj: stock.xchng dočasné a stavby pro rodinnou rekreaci, stavby užívané k náboženským účelům a průmyslové a zemědělské stavby s roční spotřebou energie do 700 GJ. Konkrétně jde o splnění povinností uvedených v ustanovení 7 odst. 2, 3 a 7 zákona, tedy: zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo její ucelené části (části budovy určené k samostatnému užívání) a při pronájmu budovy; předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu či možnému nájemci před uzavřením kupní či nájemní smlouvy; předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při uzavření kupní či nájemní smlouvy; zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy či při pronájmu budovy (v inzercích s nabídkou těchto realit). Odpovídajícím způsobem dopadá tato povinnost i na vlastníky jednotek. Pokud však nebyl vlastníkům jednotek na jejich písemné vyžádání ze strany vlastníka budovy, respektive společenství vlastníků jednotek průkaz energetické náročnosti předán, mohou jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky a neplatí pro ně povinnost uvádět tyto informace v reklamních materiálech. Nedodržení shora uvedených povinností je zákonem hodnoceno jako přestupek, za který lze fyzickým osobám uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun coby vlastníkům jednotek a až do výše 100 tisíc korun coby vlastníkům budov nebo jejich ucelených částí. Za správní delikt pro nedodržení těchto povinností u právnických osob se uloží pokuta do výše 100 tisíc korun vlastníkům jednotek a do výše 200 tisíc korun vlastníkům budov a jejich ucelených částí. Průkaz energetické náročnosti budovy musí být zpracován energetickým specialistou, tedy fyzickou osobou, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo osobou usazenou v jiném členském státě Evropské unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. Doba platnosti průkazu je 10 let od data Po zhodnocení všech přínosů a dopadů zpracování průkazů energetické náročnosti budov za první čtvrtletí roku 2013 se ministr průmyslu a obchodu rozhodl předložit novelu zákona o hospodaření s energií, která rozšíří okruh případů, pro které bude dána možnost informovat o energetické spotřebě budovy pomocí vyúčtování. Týká se to zejména budov, u kterých nebyl průkaz při jejich výstavbě či změně povinně pořizován. Povinnost doložit energetickou náročnost budovy by tak mohla být v těchto případech při prodeji nebo pronájmu splněna předložením vyúčtování dodávek elektřiny plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky. Dle vyjádření ministra je hlavním cílem právní úpravy především relevantní informovanost o energetické náročnosti kupovaného či pronajímaného objektu a posouzení nákladů na energie spojené s užíváním takové nemovitosti. Smyslem navrhované úpravy zákona je umožnit dotčeným vlastníkům rozhodnout se, kterým ze shora popsaných způsobů energetickou spotřebu budovy doloží. Dále ministr průmyslu a obchodu navrhuje zjednodušit administrativu kladenou na vlastníky památkově chráněných budov a budov v památkových zónách, které nemusí splňovat požadavky na energetickou náročnost. Tito vlastníci tak nebudou muset dokládat skutečnost, která je zřejmá z katastru nemovitostí, závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. Podle posledních informací hodlá ministerstvo změnu zákona o hospodaření energií prezentovat v zákonodárném procesu jako poslaneckou zákonodárnou iniciativu. Poslanecká sněmovna v současné době projednává sněmovní tisk č Novela by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Kdy k tomu dojde, nelze v současné době předvídat. Kontakt pro další informace: Mgr. Jitka Ivičičová Advokátka/Senior Associate Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Červen 2013 Daně ve zkratce Zažádejte si o svůj daňový přeplatek Daňoví poplatníci, kteří měli povinnost sestavit a odevzdat své daňové přiznání k dani z příjmů do 31. března 2013, byli v případě daňového nedoplatku jej povinni k tomuto datu také uhradit. Vykázal-li daňový subjekt přeplatek, tento bude použit k úhradě daňového nedoplatku, pokud jej správce daně na některé dani eviduje. Jestliže však žádný nedoplatek neexistuje, stává se přeplatek takzvaným vratitelným přeplatkem a zůstává na osobním daňovém účtu, na kterém je evidován, jako platba na dosud neuhrazenou daň Jsou li nedoplatky evidovány na více osobních účtech, upřednostní správce daně při převodu přeplatku na jiný osobní daňový účet úhradu nákladů na řízení a zbylý přeplatek použije na úhradu nedoplatků postupně podle následných jednotlivých skupin: > Nedoplatky na dani a splatná daň > Nedoplatky na příslušenství daně > Vymáhané nedoplatky na dani > Vymáhané nedoplatky na příslušenství daně Případný přeplatek na dani lze použít i na úhradu nedoplatku téhož daňového poplatníka u jiného správce daně, u něhož je nedoplatek evidován. V naprosté většině se však v případě vykázání daňového přeplatku jedná o takzvaný vratitelný přeplatek. Správce daně však tento přeplatek nevrací automaticky, ale až na základě žádosti daňového poplatníka (pokud zákon nestanoví jinak). V praxi většinou dochází k situaci, kdy aktivní přístup ze strany daňového subjektu končí samotným podáním přiznání k dani z příjmů, ve kterém je na straně 8 vykázán daňový přeplatek. Tímto by však tato záležitost končit neměla, pokud chce daňový subjekt vykázaný daňový přeplatek skutečně vrátit. Občas se totiž stává, že o daňový přeplatek nikdo správce daně nepožádá a ten potom (týká se i vysokých částek) zůstává až do sestavování příštího daňového přiznání u správce daně. O tom, že takto popsaná situace není z pohledu daňového subjektu zrovna ideální, není třeba pochybovat. A navíc, pokud o vrácení daňového přeplatku daňový subjekt nepožádá do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval. Žádost o vrácení daňového přeplatku by měla být datována až po uplynutí zákonného termínu pro odevzdání daného daňového přiznání (do uplynutí tohoto data lze totiž kdykoliv sestavit a odevzdat takzvané opravné daňové přiznání). A co Vy, máte už svůj případný vratitelný daňový přeplatek zpět na svém bankovním účtu? Martin Růžička, MBA Transferové ceny aktuální daňovou hrozbou Oblast transferových neboli převodních cen a transakce ve skupině nadnárodních podniků jsou podle sdělení zástupců české daňové správy v současné době primární oblastí pro daňovou kontrolu, a to nejen firem spadajících pod nový Specializovaný finanční úřad. Podle Jana Knížka, ředitele Generálního finančního ředitelství, se daňová správa zaměřila především na kontrolu nadnárodních společností s obratem nad 1 miliardu korun, které mají transakce se spřízněnými společnostmi v zahraničí. Podle jeho názoru zdaňování nadnárodních podniků a problematika převodních cen již dnes tvoří rutinní činnost daňové správy. Avšak dle našich zkušeností je záběr kontrolních pracovníků daňové správy širší a netýká se jen větších nadnárodních firem a přeshraničních transakcí, ale i tuzemských transakcí spojených osob. V případě, že správce daně zjistí rozdíl mezi cenami v těchto transakcích a cenami obvyklými na trhu a tento rozdíl nebude vysvětlen, hrozí riziko zvýšení základu daně o vzniklý rozdíl, doměření daně a daňových sankcí. V této souvislosti nelze jinak než doporučit vypracování dokumentace způsobu tvorby cen ve spřízněných transakcích, která by prokázala, že ceny či ziskové marže se pohybují na úrovni hodnot obvyklých na trhu, které by realizovaly ve svých transakcích nezávislé společnosti. Dokumentace sestavená ve struktuře doporučené v Pokynech Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí, za použití metod dle Směrnice OECD o převodních cenách, využívající údaje z databází společností, je podle našich zkušeností spolehlivým důkazním prostředkem pro účely prokázání ceny obvyklé, který daňová správa akceptuje. K tématu transferových cen a transakcí ve skupině proběhlo v minulém měsíci setkání u kulatého stolu, které kancelář Rödl & Partner pro své klienty připravila. O toto setkání byl velký zájem a akce zaznamenala velmi pozitivní ohlas. V případě Vašeho zájmu Vám velmi rádi zašleme prezentace z tohoto setkání. Ing. Miroslav Kocman, LL.M. Ing. Petr Tomeš 3

4 Daně aktuálně > Jak účtovat a danit náklady v souvislosti se získáním dotací Romana Dejdarová, Rödl & Partner Brno Úvodem > V posledních letech značně rozšířené čerpání dotací s sebou přineslo celou řadu účetních a daňových problémů. U většiny z nich došlo postupně k vyřešení a názorovému sjednocení, jako byl například okamžik účtování nároku na dotaci. Přesto stále existují oblasti, které současná legislativa jednoznačně neřeší a kde se lze stále setkat s různými přístupy jak v účtování, tak v daňovém režimu. Jednou z těch dosud nesjednocených byla donedávna problematika účtování nákladů spojených se získáním investiční dotace a jejich daňový charakter. Jako investiční dotace je označována dotace určená na financování pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V souladu s českými účetními předpisy pro podnikatele se použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku účtuje ve prospěch příslušného účtu dlouhodobého majetku neboli přijatá dotace snižuje u podnikatelských subjektů pořizovací cenu příslušného majetku. Žádný předpis však již neřeší účtování nákladů, které příjemcům dotace vznikají v souvislosti se získáním dotace. Jedná se většinou o náklady specializovaných společností na konzultace, na doložení realizace projektu podle stanovených podmínek pro získání dotace, popřípadě na odměny za získání dotace. V 47 vyhlášky 500/2002 Sb. je uveden demonstrativní výčet jak výdajů, které jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tak výdajů, které naopak součástí jeho ocenění nejsou. Náklady související se získáním investiční dotace nejsou zahrnuty ani v jednom z těchto výčtů. Část odborné veřejnosti se přikláněla k názoru, že se jedná o náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které mají být do daňových nákladů společnosti rozpouštěny postupně prostřednictvím daňových odpisů pořízeného dlouhodobého majetku. Druhá část se snažila prosadit názor, že tyto náklady jsou běžnými provozními výdaji společnosti a že se vztahují k vlastní dotaci jako takové, nikoli k dlouhodobému majetku. Při tomto přístupu by náklady související s poskytnutím dotace ovlivňovaly hospodářský výsledek i daňový základ jednorázově v tom účetním a zdaňovacím období, kdy byly vynaloženy. Za účelem sjednocení názorů a zvýšení daňové jistoty poplatníků byla tato problematika předložena na jednání Koordinačního výboru zástupců Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství a následně byly přijaty následující závěry: > Náklady na získání investiční dotace (dotace na pořízení hmotného majetku nebo na technické zhodnocení stávajícího majetku) budou účtovány do účetních nákladů. > Nebude však pozastavován ani postup, kdy se účetní jednotka rozhodla, že tyto náklady budou součástí ocenění pořizované investice (nový hmotný majetek nebo technické zhodnocení stávajícího majetku). > Zvolené účetní řešení bude plně daňově relevantní, tzn. v případě zvýšení vstupní ceny bude o tuto částku zvýšena také vstupní cena daňová a v případě účtování do účetních nákladů bude tento účetní náklad plně daňově relevantní, a to i v případě, kdy dotace nebude získána, přesto však účetní jednotce na základě smluvního ujednání vznikne povinnost tyto náklady uhradit. Zveřejněním výše uvedeného závěru získaly účetní jednotky nejen informaci o obecně uznávané metodě účtování a zdaňování těchto nákladů v budoucnu, ale i jistotu, že ani jeden z dosud uplatňovaných postupů nebude ze strany správců daně rozporován. Kontakt pro další informace: Ing. Romana Dejdarová Daňová poradkyně/senior Associate Tel.: > Oceňování v cizí měně kdy jde o aktivum a kdy o pasivum Lenka Kudrnová, Michal Bobek, Rödl & Partner Praha Úvodem > Kurzové rozdíly nepatří v dnešní době k příliš často komentovaným problémům společnost si již na obchody v cizích měnách zvykla, navíc zavedení eura a snížení volatility české koruny značně snížilo náročnost práce s kurzovými rozdíly. Z finančního hlediska existují nástroje, jakými je možné se zajistit proti pohybům kurzů měn, ale tyto nástroje jsou využívány především většími společnostmi a účtování o těchto nástrojích je samostatnou kapitolou. Z pohledu účetnictví se zdají být problémy s kurzo- 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Červen 2013 vými rozdíly ještě menší podniky používají sofistikované účetní softwary, které s kurzovými rozdíly pracují automaticky po nastavení základních principů. Software po spuštění příslušné funkce provede více či méně automatické překurzování. Ovšem je potřeba mít v účetnictví správně zaúčtované všechny položky, kterých se kurzové rozdíly dotýkají. Článek pojednává především o specifických položkách, se kterými je možné se v účetnictví setkat. Kurzovými rozdíly se zabývá zákon o účetnictví ( 4, odst. 12) a český účetní standard 006: Kurzové rozdíly, zároveň je potřeba mít také v paměti interpretace Národní účetní rady. Stěžejní je ustanovení 4 odst. 12 zákona o účetnictví (dále jen zákon ), který říká, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních společnostech, cenných papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně. Co vlastně znamená tento odstavec z pohledu vedení účetnictví: a) při účtování podle českých právních předpisů se musí vždy používat jako měna účetnictví česká koruna. To je zásadní rozdíl oproti například IAS/IFRS, které předepisují vést účetnictví podle toho, ve které měně je realizováno nejvíce transakcí, a b) zákon taxativně vyjmenovává, které položky je potřeba evidovat taktéž v cizí měně. Z těchto položek následně vznikají kurzové rozdíly. Obecné základy o aplikaci kurzových rozdílů, způsobu nastavení kurzů v podniku, či o závěrkových operacích nejsou záměrně zmiňovány. Článek se zabývá především interpretacemi Národní účetní rady a jejich aplikací v podnikové praxi (kniha Petra Ryneše 2012). Zdroj: stock.xchng Definice aktiva a pasiva v cizí měně O kurzových rozdílech by se například dle Čoukové a kol. (2012) mělo účtovat jen v té chvíli, kdy je společnost reálně ohrožena kurzovými změnami. Pro bližší představu je vhodné vyjít z příkladu, kdy společnost má pohledávku z obchodních vztahů v eurech: dopadají na ni plně kurzové rozdíly, jelikož v době, kdy bude pohledávka uhrazena, vznikne kurzová diference mezi zaúčtovanou částkou a částkou, která se společnosti připíše na bankovní účet (pokud by částka přišla na účet v eurech, tak mezi aktuální hodnotou kurzu české koruny a eura). Naopak, v jiné situaci na společnost kurzová rizika nedopadají a v tu chvíli by se již nemělo účtovat o kurzových rozdílech. Příkladem je podle Čoukové a kol. (2012) poskytnutí zálohy na zboží ve 100procentní výši v cizí měně. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jde o pohledávku v cizí měně, která by se měla přecenit kurzem k rozvahovému dni, tak ve skutečnosti tomu tak není. Společnost není ohrožena kurzovým rozdílem, jelikož očekává přijetí zásob ve stanovených naturálních jednotkách, které již pohyby kurzu nijak neovlivní. Ačkoliv se mohou zdát tyto příklady zjednodušující, ve své podstatě vyjadřují podstatu kurzových rozdílů, a to: o kurzových rozdílech se má účtovat pouze v tu chvíli, pokud hrozí dopad kurzových rizik. Otázkou však je v případě významnější zálohy na zásoby v cizí v reportovací měně, kdy při přepočtu korunové hodnoty nedostaneme díky nepřekurzování závěrkovým kurzem v prvním kroku stejnou hodnotu jako je evidenční stav cizí měny v účetnictví. Tento nedostatek by při opomenutí příslušných úprav mohl znamenat například v konsolidaci určitý problém, který by musel být v hektickém stavu závěrkových operací řešen. Dohadné položky v cizích měnách Dohadné položky v cizí měně jsou řešeny v interpretaci NÚR č. 18 (Dohadné položky v cizí měně), přičemž interpretace se zabývá nejen účtováním těchto dohadných položek, ale také kurzovými rozdíly, které tyto položky vytvářejí. Z pohledu účetnictví tato interpretace především upozorňuje na to, že pokud jsou dohadovány položky, u kterých se očekává příjem nebo výdej peněžních prostředků v cizí měně, měly by být v účetnictví vyjádřeny právě v této cizí měně. Z pohledu kurzových rozdílů to potom znamená, že ke konci účetního období musí být tyto položky přeceněny aktuálním kurzem. Interpretace v bodě 6 upozorňuje, že dohadné položky v cizí měně nelze zrušit automaticky na začátku dalšího období, ale až poté, co budou obdrženy veškeré podklady, které lze využít k zaúčtování účetního případu. (Dohadné položky se vztahují k položce, o které se bude účtovat až na základě obdržených dokumentů. Proto je potřeba dohadnou položku ponechat do obdržení dokumentů, a to v ocenění příslušnou cizí měnou. Není ani akceptováno zaúčtovat cizoměnovou dohadnou položku v reálném přepočtu z dalšího období.) 5

6 Podnikové poradenství aktuálně V případě dohadných položek nenastává situace, která byla popsána na začátku tedy, že by se sice hovořilo o aktivu/pasivu v cizí měně, ale plnění by bylo formou naturální neboli, že peněžní toky se už udály, ale už nenastane žádné vyúčtování a tím nehrozí ztráta/zisk z rozdílů použitých přepočtu. Vždy totiž musíme plnění dohadně ocenit na základě informací, které v době dohadu ještě neznáme v tu chvíli můžeme odúčtovat dohad a zaúčtovat skutečnou výši položky. Proto u dohadných položek vždy budeme operovat v ocenění v peněžních jednotkách. Interpretace NÚR. č. 18 v odstavci 11 přináší důležitou definici okamžiku uskutečnění účetního případu. To je okamžik, kdy došlo ke změně majetku, závazků atd. Interpretace upozorňuje, že tento okamžik se může lišit od okamžiku zachycení v účetnictví (dle interpretace tzv. okamžik účtování ). Tyto pojmy je potřeba rozlišovat v každém účetním případě. Odpis pohledávky a závazky v cizí měně Pro odpisy pohledávek a závazků v cizí měně byla vytvořena speciální interpretace I 21 Odpis cizoměnové pohledávky. Tato interpretace především zdůrazňuje, že při odpisu cizoměnové pohledávky nebo závazku vzniká kurzový rozdíl. Účetní jednotka musí v prvním kroku provést přecenění pohledávky/ závazku aktuálním kurzem a teprve po přecenění aktuálním kurzem provést odpis této pohledávky/závazku. Ačkoliv se interpretace zabývá především odpisem pohledávky/závazku, je pochopitelné, že stejným způsobem by se postupovalo i v jiných případech, kdy by společnost přenášela pohledávky/závazek na jiný subjekt například postoupení pohledávky v cizí měně, odpuštění pohledávky v cizí měně. Z pohledu kurzových rozdílů je zásadní, že společnosti musí k datu účetního případu přecenit tyto položky platným kurzem. Poskytnutí částečné zálohy V tomto bodě se vracíme de facto na začátek k situaci, která byla popsána při definici kurzových rizik a kdy je potřeba provést přecenění na aktuální kurz. Pro vysvětlení dopadu kurzových rizik byla použita situace, kdy podnik poskytnul 100procentní zálohu na zásoby a nyní očekává pouze dodání těchto zásob. Jak ovšem postupovat v případě, kdy poskytneme pouze částečné plnění zálohy například 50 procent a teprve poté, co zásoby dorazí na sklad, bude provedeno vyúčtování této zálohy? 1. Zde je potřeba vycházet ze smluvních podmínek. V případě, že je smluvně dána pevná cena za kus a vyúčtování zálohy bude provedeno pouze na základě upřesnění dodaných kusů, nebudeme překurzování provádět. U zbylé části zásob potom provedeme ocenění aktuálním kurzem ke dni vyúčtování (toto je důležité taktéž z pohledu ocenění zásob). 2. V případě, že je naopak záloha poskytnuta pouze pro účely zajištění odebrání zásob (typické pro speciální produkty, které se vyrábí na míru. Tito dodavatelé si pravidelně nechávají platit zálohy, které jím snižují riziko neodebrání produktů). V takovém případě je záloha pohledávkou po našem odběrateli a kurzová rizika na nás plně dopadají. Proto tuto pohledávku budeme přeceňovat aktuálním kurzem. Pár slov závěrem Jak ukazuje předchozí odstavec, mohou v praxi nastávat různé situace a ne všechny lze obsáhnout. Každou situaci je potřeba posuzovat individuálně, zejména s přihlédnutím k zásadě, jestli na společnost dopadají kurzová rizika. Některé situace jsou ovšem natolik složité, že je zapotřebí odborného posouzení. V takovém případě se na nás samozřejmě můžete kdykoliv obrátit. Kontakt pro další informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka/Associate Partner Tel.: > Počet škod z pojištění odpovědnosti statutárů stále roste Příklady škod z pojištění odpovědnosti statutárních orgánů v České republice Alena Spilková, David Priatka, Rödl & Partner Praha Úvodem > V poslední době velice narůstají případy škod řešených z pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů společností (D&O pojištění). Níže je uveden výběr některých aktuálně řešených či již ukončených pojistných případů v České republice. Regulátor Zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na veřejnou zakázku (výstavba sportovní haly) s vybraným dodavatelem. Zadávací řízení proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Následně zadavatel předal dodavateli výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění na výstavbu sportovního baru, který 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Vydání: Červen 2013 byl do zakázky začleněn dodatečně. Byl uzavřen dodatek ke smlouvě se smluvní cenou. Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obdržel v této věci podnět k šetření, jehož výsledkem bylo uložení sankce. ÚOHS neuznal argument zadavatele, že se jednalo o zakázku vyžadující plnění již určeným dodavatelem. Naopak dospěl k závěru, že byla porušena litera zákona a zvolený postup ovlivnil/znemožnil výběr nejvhodnější nabídky. Uloženou pokutu si mezi sebou rozdělili členové představenstva zadavatele rovným dílem. Pojistitel vyplatil pojistné plnění na základě D&O pojistky zadavatele. Společnost Společnost zastoupená akcionářem podává žalobu o náhradu škody na členy představenstva. Škoda byla údajně způsobena v opakovaném procesu nabytí vlastních akcií a jejich zpětném prodeji. Případ vyšetřuje i policie na základě trestního oznámení. Trestný čin není prokázán. Proti vydanému platebnímu rozkazu se žalovaní odvolali a po několika letech vynáší krajský soud rozsudek, jímž zprošťuje žalované viny. Žalobce, který měl podle vydaného rozsudku zaplatit soudu náklady řízení, podává odvolání k vrchnímu soudu. Následuje další kolo jednání včetně nových znaleckých posudků. Případ je stále otevřený a trvá již plných 7 let. Pojišťovna průběžně hradí náklady obhajoby pojištěných, které již dosáhly téměř 2 milionů Kč. Akcionář Dva akcionáři společnosti zasílají písemnou výzvu dvěma členům představenstva k úhradě škody. Škoda spočívá v propadlé kauci složené při výběrovém řízení na dodávku do zahraničí. Nabídka odeslaná společností a podepsaná oběma členy představenstva obsahuje chybný údaj v ceně dodávaného výrobku, a to výrazně směrem dolů. Nabídka vítězí v tendru, ale společnost ji musí odmítnout, neboť obchod by byl prodělečný. Akcionáři uplatňují škodu z D&O pojištění. Akcionáři jsou zároveň 100procentními majiteli společnosti v holdingové struktuře. Pojišťovna sděluje, že podle pojistných podmínek bude považovat případ za pojistnou událost pouze tehdy, bude-li nárok vymáhán soudní cestou po členech představenstva, neboť v daném případě oba akcionáři reprezentují neoddělitelně i společnost. Společnost dozorčí rada Dozorčí rada společnosti vyjádřila pochybnosti ohledně několika smluv o dílo uzavřených z rozhodnutí managementu společnosti. Na základě podnětu dozorčí rady zahájila Policie ČR šetření dvou manažerů z důvodu podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Oba manažeři jakékoliv pochybení odmítli a po dohodě s pojistitelem předali případ svým právním zástupcům za účelem obrany proti vzneseným obviněním. Právní zástupci dosáhli změny již vydaného usnesení Policie ČR ve prospěch manažerů a následně byl případ odložen. Současně probíhal rozhodčí soud z důvodu žaloby podané uchazečem o zakázku na základě jedné z předmětných smluv o dílo, které dozorčí rada zpochybnila. Rovněž nález rozhodčího soudu jakékoliv pochybení na straně manažerů odmítl. Pojišťovna uhradila právní náklady na obranu pojištěných osob v řádu statisíců korun. Akcionář Menšinový akcionář podal žalobu na členy představenstva společnosti, neboť je přesvědčen, že v důsledku jejich konání došlo ke snížení hodnoty společnosti. Manažeři obvinění odmítají a brání se žalobě prostřednictvím svých právních zástupců. Pojistitel hradí nemalé náklady na obranu pojištěných osob. HR manager Personální ředitel společnosti dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro hrubé porušení pracovních povinností, bez nároku na finanční vyrovnání. Zaměstnanec s výpovědí nesouhlasil a podal na společnost žalobu pro neplatnost výpovědi pracovní smlouvy. Soud zaměstnanci vyhověl. Společnost se rozhodla škodu vymáhat na personálním řediteli. Pochybení na straně personálního ředitele bylo jednoznačně prokázáno předešlým soudním řízením. Pojišťovna si vyžádala právní posouzení odpovědnosti personálního ředitele a poté uznala, že nemá smysl, aby se pojištěná osoba pokusila o obranu, neboť by s nejvyšší pravděpodobností nebyla úspěšná. Pojistitel vyplatil pojistné plnění převyšující částku Kč. Další příklady D&O škod Insolvenční správce vymáhá dluhy firmy od manažerů přes D&O pojištění. Společnost uplatnila D&O pojistnou událost, jejímž předmětem bylo uzavření obchodu ze strany manažera společnosti s firmou, která krátce po realizaci obchodu krachuje a společnost tudíž utrpí významnou finanční ztrátu. Pochybení manažera je spatřováno v neprověření obchodního partnera. Následující grafy znázorňují nárůst počtu řešených škod z D&O pojištění v České republice v posledních letech a také procentuální vyjádření poměru, kým jsou škody z tohoto druhu pojištění uplatňovány. Kontakt pro další informace: 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern uzavírání smluv, kontrolu jejich plnění, vymáhání a správu, až po formální ukončování obchodních smluv a vzájemné smluvní spolupráce jako takové. Nový občanský zákoník, jež nabude účinnosti od 1. ledna 2014, se bude plně vztahovat i na stávající obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy, jež dosud mají svou zvláštní a relativně samostatnou právní úpravu v obchodním zákoníku. Ten bude zrušen a nahrazen právě novým občanským zákoníkem, který se tak stane se svými více než třemi tisíci paragragy jediným soukromoprávním kodexem přinášejícím velmi obsáhlou a složitou právní úpravu. Alena Spilková Podniková poradkyně/associate Partner Tel.: > Akce Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Připravujeme na červen Management obchodních smluv z hlediska nového občanského zákoníku Právní, daňové a účetní souvislosti Seminář, Rödl & Partner 6. června 2013, h, Praha, hotel Angelo Prague Jaká odpovědnost pro Vás vyplývá v oblasti managementu obchodních smluv? Potřebujete v tomto směru získat nejen aktuální, ale zejména přehledné a srozumitelné informace, abyste si plně uvědomili jak právní, tak i daňové a účetní souvislosti a dopady? Pak tento seminář je určen právě Vám. Přednáší: JUDr. Monika Novotná Advokátka/ Partner, Rödl & Partner Ing./Dipl.-Kffr.Rene Vazac Auditorka/Partner, Rödl & Partner JUDr. Pavel Koukal Advokát/Associate Partner, Rödl & Partner Změna programu vyhrazena. Blíže sledujte na roedl.com/cz/cz/udalosti.html. Na jednotlivé akce je možné se přihlásit na adrese: -jsd- Management obchodních smluv zahrnuje širokou škálu činností; od přípravy obchodních smluv a předsmluvních jednání, přes posuzování a vyhodnocování smluvních rizik, Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Červen 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Vládní návrh ZÁKON 318/2012

Vládní návrh ZÁKON 318/2012 Vládní návrh ZÁKON 318/2012 ze dne 19.července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2010... 209 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 26 Příloha č. 1...119 Příloha č. 2...151 Příloha č. 3... 170 Příloha č. 4...171 Příloha č. 5... 172 Příloha č. 6... 194 Příloha č. 7... 195 Příklady účtových

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 9.2.2015 9:39:52 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 24.4.2013 10:29:57 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona vyplnění se nepředpokládá A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 10.2.2014 8:13:42 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více