Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Transkript

1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví bank Navazujeme na kurz Účetnictví v němž jste získali základní znalosti z oblasti podnikového účetnictví. V pěti konzultacích probereme vedle stručného historického přehledu účetnictví obecně platná pravidla a zásady účtování. Dále účtování v českých komerčních bankách. Budeme postupovat od pokladních a mezibankovních účtů, účtování ve vztahu ke klientům, přes účtování hmotného a nehmotného majetku, účtování v zahraničních pobočkách po účtování cenných papírů. Dále se budeme zabývat účtováním kapitálových účtů, dlouhodobých závazků, závěrkových a výsledkových účtů a podrozvahových účtů včetně derivátových obchodů. Jako studijní literaturu pro celý kurz Vám doporučujeme : Baloušek Schránil, Podvojné účetnictví v bankách, C.H.BECK, Praha 2002 (obsahuje platnou účtovou osnovu i postupy účtování) V první konzultaci se zaměříme na výklad Opatření č.j. 282/73 390/2001 ze dne , kterým se stanoví účtová osnova pro banky a některé finanční instituce. Cílem a předmětem konzultace bude zejména vysvětlení : - některých zásad a pojmů účtové osnovy a postupů účtování - okamžiku uskutečnění účetního případu - zákazu vzájemného zúčtování - zásad pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování - použití způsobů oceňování - použití cizích měn a kursových rozdílů - zásad pro tvorbu a použití opravných položek - zásad pro tvorbu a použití rezerv - majetkových účastí, cenných papírů a derivátů - hmotného a nehmotného majetku - daně z příjmů - postupu při otevírání a uzavírání účetních knih Předpokladem pro zvládnutí látky celého kurzu je trvalé osvojení výše uvedených pojmů a zásad. Umět vysvětlit pojmy, zásady i věcný obsah účtovaných položek je základním předpokladem jejich správného zaúčtování a vykazování. Problematika této první konzultace je obsahem 1. a 2. kapitoly doporučené literatury Podvojné účetnictví bank, účtové osnovy a postupů účtování.

2 Další konzultace již budou zaměřeny na konkrétní účtování operací v jednotlivých účtových třídách.

3 Metodické listy pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Cílem druhé konzultace naučit se účtovat v účtové třídě 1 - Pokladní a mezibankovní účty A v účtové třídě 2 Účty klientů. Bude nutné zvládnout účtování korunových a cizoměnových operací na pokladnách, mezibankovních obchodů ( úvěry, klasifikované úvěry, vklady),znát obsah operací v této třídě, umět vysvětlit pojmy, např. lombardní úvěr. Znát pojmy loro a nostro účet Pokladní hodnoty 12 - Vklady a úvěry u emisních bank 13 - Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za jinými bankami 14 - Vklady družstevních záložen 15 - Úvěry a klasifikované úvěry družstevních záložen 16 - Závazky z jiných hodnot 17 - Závazky z cenných papírů Látka je obsažena v kapitole 3. v doporučené literatuře Podvojné účetnictví v bankách. Dále bude nutné zvládnout účtování s klienty obsažené v účtové třídě 2. Jde o širokou oblast přijímání vkladů od klientů na běžných účtech, termínovaných a úsporných vkladů s výpovědní lhůtou a se splatností, účtování vkladových certifikátů a vkladních listů. Zvláštní pozornost bude nutné věnovat a naučit se problematice úvěrování klientů, a to jak standardních úvěrů tak klasifikovaných pohledávek. Bude nutné umět vysvětlit kategorie pohledávek, hodnocení pohledávek, vytváření a účtování opravných položek, jejich použití. Nezbytná bude i znalost přijímání úvěrů od nebankovních institucí účtovaných ve třídě 2 na základě uzavřené smlouvy nebo vystavené směnky. Zde se budeme zabývat i problematikou emitovaných krátkodobých cenných papírů, účelově vázanými pohledávkami a závazky vůči klientům Standardní úvěry a pohledávky za klienty 22 - Vklady klientů 23 - Přijaté úvěry od klientů 24 - Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty 26 - Emitované krátkodobé cenné papíry 27 - Účelově vázané pohledávky a závazky vůči klientům 28 Vklady a úvěry členů družstevních záložen

4 Tato látka je obsažena v kapitole 4. doporučené literatury Podvojné účetnictví v bankách, dále v účtové osnově a postupech účtování pro banky platné od roku 2002.

5 Metodické listy pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Cílem třetí konzultace je naučit se účtovat v účtové třídě 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky, závazky a přechodné účty a v účtové třídě 4 Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství. Účtová třída 3 je významná účtováním o derivátových obchodech, které v současnosti tvoří významnou část činnosti komerčních bank, jež u nás provádějí nejen úvěrovou činnost, ale i činnost investiční, obchody s cennými papíry a deriváty.o derivátech se účtuje rovněž v podrozvaze, ale ty operace, které znamenají konkrétní výnosy či ztráty se účtují právě v této třídě. Velký význam má rovněž znalost účtování časového rozlišení nákladů, výnosů výdajů a příjmů a dohadných položek do období kam časově patří. Cílem konzultace dále je naučit se účtovat dodavatelsko odběratelské vztahy, zúčtování s orgány sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, se státním rozpočtem, se zaměstnanci. Uvědomit si, že se zde účtuje i o pohledávkách a závazcích z inkasa a ze zúčtování. 31 Pevné termínové operace 32 Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování 33 Pobočky a jednatelství 34 Různé pohledávky a závazky 35 Časové rozlišení, dohadné účty,uspořádací účet (kursových rozdílů) 36 Cenné papíry k prodeji 37 Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních CP, závazky z příspěvků penzijního připojištění 38 _ Cenné papíry k obchodování 39 Opce Ke studiu této problematiky použijte kapitolu 5 studijní literatury Podvojné účetnictví v bankách. Cílem konzultace je pochopit účtování o dlouhodobých finančních investicích, pořízení, užívání a odpisování majetku hmotného i nehmotného. Rozlišovat majetkové účasti s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, odpisy účetní a daňové. Znát účtování daně z přidané hodnoty, účtování a oceňování zásob. 41 Dlouhodobé finanční investice 42 Zahraniční pobočky a jednatelství 43 Hmotný majetek a pořízení hmotného majetku 47 Nehmotný majetek a pořízení nehmotného majetku 49 - Zásoby

6 Tato látka je obsažena v kapitole č.6 učebnice Podvojné účetnictví v bankách. Cílem této konzultace je též naučit poznat a naučit se účtovat v účtové třídě 5 Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty operace týkající se tvorby, snižování a zvyšování základního kapitálu a fondů banky, neboť jde o závažné veličiny pro hodnocení bank, zajímající nejen centrální banku, ale zejména hlavní klienty a kooperující banky. Je nezbytné poznat i v této účtové zachycované přijaté dotace a podřízené finanční Závazky, které mohou podle předpisu pro výpočet kapitálové přiměřenosti působit tak, aby kapitál banky pro její výpočet byl vyšší. Je nezbytné si uvědomit, že zde se účtují vztahy na počáteční a konečný účet rozvažný a na účet zisku a ztrát, nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých období. 50 Dotace a obdobné prostředky 52 Emitované dlouhodobé cenné papíry 53 Podřízené finanční závazky 54 Rezervy 55 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 56 Základní kapitál a kapitálové fondy 57 Převedený hospodářský výsledek 58 Závěrkové účty 59 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Látka k této části konzultace je uvedena v kapitole 7 učebnice Podvojné účetnictví v bankách.

7 Metodické listy pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Cílem čtvrté konzultace je naučit se účtovat v účtové třídě 6 Náklady a v účtové třídě 7- Výnosy. Jsou to účty výsledkové. V zásadě jsou jednostranné,tj. ve třídě 6 aktivní, účtuje se na straně MD, ve třídě 7 účty pasivní a účtuje se na straně D.V současné době se účtuje i na opačných stranách účtů v závislosti zejména na používaných SW. V takovýchto případech jde např.o dodatečné, opravné snižování účtované veličiny,které je možné rovněž účtovat na obvyklou stranu příslušného účtu, ovšem znaménkem minus Náklady na finanční činnosti (např.,poplatky a provize, náklady na operace s CP, devizové, derivátové operace) 63 Správní náklady (náklady na zaměstnance,daně,sociální náklady, nakupované výkony,odpisy majetku) 65 Tvorba rezerv a opravných položek 66 Ostatní provozní náklady (odepsané pohledávky, ztráty z postoupených pohledávek, ztráty z převodu účastí,jiné provozní náklady) 67 Mimořádné náklady (mimořádné náklady z výjimečných, nahodilých událostí nesouvisejících s předmětem podnikání účetní jednotky) 68 Daň z příjmů (splatná, odložená,dodatečné odvody) 69 Vnitropodnikové náklady (náklady vyplývající z vnitřních vztahů účetní jednotky) 71 Výnosy z finančních činností (výnosové úroky, výnosy z poplatků a provizí, z devizových, derivátových operaqcí a z ostatních operací) 75 Použití rezerv a opravných položek 76 Ostatní provozní výnosy (výnosy z odepsaných pohledávek,zisky z postoupených pohledávek,zisky z převodu účastí apod.) 77 Mimořádné výnosy (výnosy z mimořádných nahodilých událostí nesouvisejících s předmětem činnosti organizace) 79 Vnitropodnikové výnosy ( výnosy vyplývající z vnitřních vztahů organizace) Hlavním obsahem konzultace je naučit se pracovat a účtovat na výsledkové účty. Byly průběžně používány v předchozích konzultacích.mají tu vlastnost, že při účetní

8 závěrce dochází na jejich základě ke zjišťování hospodářského výsledku a jeho zaúčtování do bilance. V novém účetním období mají nulové výsledky. Zvláštní postavení má účtová skupina 68 Daň z příjmů.pokud se při výpočtu hospodářského výsledku tato skupina nepoužije, dostane se tzv. účetní hospodářský výsledek před zdaněním. Po výpočtu daně z příjmů a jejím zaúčtování získáme hospodářský výsledek disponibilní, nebo-li po zdanění.účtová skupina 69 Vnitropodnikové náklady a 79 Vnitropodnikové výnosy může sloužit tzv. manažerskému účetnictví,pokud se provádí v samostatném okruhu.velká většina velkých bank však toto účetnictví provádí pomocí analytiky a kódů na účtech používaných ve finančním účetnictví. Látka k této problematice je obsažena v kapitole 8 a prolíná se s předcházejícími kapitolami viz Učebnice Podvojné účetnictví v bankách.

9 Metodické listy pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Cílem této konzultace je vyjasnit si problematiku účtování účtové třídě 9 Podrozvahové účty. Podrozvaha má v činnosti bank stále větší význam a použití. Podrozvaha má úlohu nejen v oblasti kontrolní, ale i věcné při konkrétních účetních případech. Zachycují se zde pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček, ze záruk, z akreditivů, ze spotových a z pevných termínových operací. Jsou zde zachyceny pohledávky a závazky z opčních operací, ze zástav a závazky z kolaterálu (finanční aktivum přijaté v v reverzním repu nebo poskytnuté v repu).dále jde o pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě a uložení, o uspořádací a evidenční účty. Účetní údaje z podrozvahy dávají přehled o stavu zajištění poskytnutých úvěrů, včetně podkladů pro výpočet kapitálové přiměřenosti z hlediska konverze podrozvahových údajů, podklady pro řízení likvidity, a úvěrové angažovanosti bank, pro řízení rizik ( dříve aktiv a pasiv). 91 Pohledávky a závazky z příslibů a půjček 92 Pohledávky a závazky ze záruk 93 Pohledávky a závazky z akreditivů 94 Pohledávky a závazky ze spotových operací 95 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací 96 Pohledávky a závazky z opčních operací 97 Pohledávky a závazky ze zástav a závazky z kolaterálu 98 Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot 99 Uspořádací a evidenční účty Bude nutné si uvědomit, že i v podrozvaze se účtuje podvojně. Umět vyjasnit význam a pojmy, jako např. příslibů úvěrů a jejich vliv na úvěrovou angažovanost, zajištění úvěrů, použití a význam zástav a jejich úlohu, Zvláštní pozornost věnovat účtování a významu derivátových operací zachycovaných v podrozvaze. Velkou pozornost si zaslouží o problematika hodnot v úschově, správě a uložení v návaznosti na právní výklad. Cílem je též pochopit vazbu na rozvahu, např. z uzavřených derivátových obchodů, kdy dochází k účtování konkrétních částek plynoucích z povinností platit či práva na inkaso z uvedených operací. Pro v této konzultaci je třeba se zaměřit na objasňování a výkladu uvedených bankovních produktů.bez tohoto pochopení věcné stránky

10 ,resp.podstaty uzavřených obchodů, bychom nebyli schopni správně případ zaúčtovat a ve správné hodnotě.

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více