SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY"

Transkript

1 SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY Číslo: 10/ října 2008 Rozhodnutí - příkaz děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k inventarizacím na ZF v r Ve smyslu zákona o účetnictví č.563/91 Sb. 29 a 30 dle Příkazu kvestorky JU k provedení inventarizací v roce 2008 vyhlašuji plán řádných inventarizací a jmenuji Hlavní inventarizační komisi v tomto složení: Předseda : Členové: Ing. Holbojová Jaroslava Martina Malíková Marie Krištůfková Dále stanovuji termíny k provedení inventarizací a jmenuji dílčí inventarizační komise dle přílohy prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. děkan ZF V rámci přípravy centralizace ekonomických agend proběhne přečíslování veškerého majetku JU v ifis. Při inventarizaci bude majetek polepován etiketami s čárovými kódy. Vedoucí kateder stanoví osoby (nejlépe sekretářka katedry, předseda či člen DIK). Odměny pro pracovníky, kteří budou etikety vylepovat, budou hrazeny z rozvojového projektu rektorátu. S těmito pracovníky bude uzavřena na rektorátě JU Dohoda o provedení práce. Bližší informace budou vydány samostatným Příkazem tajemníka ZF.

2 POKYNY K PROVEDENÍ FYZICKÝCH INVENTARIZACÍ V ROCE 2008 V zájmu ochrany majetku je povinností každé organizace zjišťovat, zda je řádně udržován, evidován a využíván. Je nutné sledovat, zda jsou provedena všechna opatření, aby se předešlo poškození, zničení či krádeži. Aby evidence byla účinnou a plně zajišťovala kontrolu je třeba ověřit fyzickou inventurou, zda údaje v účetnictví a operativní evidenci souhlasí se skutečností. Vedoucí kateder a organizačních útvarů jsou povinni zabezpečit inventarizaci na svých úsecích a zodpovídají za správné provedení. Pro jednotlivé úseky jsou jmenovány dílčí inventarizační komise. Každý útvar obdrží tyto pokyny dvojmo, tj. pro vedoucího katedry /útvaru/- jako odpovědného pracovníka a pro předsedu DIK. Aby výsledek inventarizace zachytil stav majetku k rozhodnému dni je nutno : 1. Zajistit včasné a správné provedení inventur porovnáním skutečných stavů veškerého majetku se stavem v účetní evidenci /na sestavách/. Fyzické inventury se musí zúčastnit pracovníci odpovědní na katedrách a útvarech za majetek či zásoby. Pracovník odpovědný za majetek a zásoby odevzdá inventurní komisi před zahájením inventarizace Prohlášení o tom, že veškeré doklady týkající se stavu a pohybu majetku byly odevzdány k zaúčtování a že všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou do zahájení inventury zachyceny v účetnictvíoperativní evidenci. ( viz 1. část inventarizačního zápisu ). Po ukončení inventarizace vyplní dílčí inventarizační komise tiskopis Inventarizační zápis, který potvrdí odpovědný pracovník a DIK /jméno a podpis/. Tiskopis Prohlášení a Inv. zápis bude předán předsedům DIK spolu s inventurními soupisy a současně bude provedena instruktáž. 2. Zjistit a uvést neupotřebitelné a nevyužité předměty a navrhnout jak má být s nimi naloženo /rozepsat v příloze inv. zápisu doložit vyřazovací protokoly / 3. Ve spolupráci s ved. katedry /útvaru /zajistit, aby zapůjčené předměty byly k datu inventarizace vráceny a předloženy k fyzické inventuře, nebo bude fyzická inventura provedena na místě, kde jsou předměty uloženy. Současně je nutné zajistit, aby se při inventuře neodůvodněně nepřemisťovaly.v době provádění fyzického soupisu bude zastaven výdej ve skladech. 4. Vyšetřit případné inventurní rozdíly a uvést v inv.zápise. Při zjištění inv. rozdílu manko je nutné vyplnit tiskopis Záznam o škodě, doložit vyrozuměním Policie ČR a odevzdat na EO. Tento tiskopis se vyplňuje i v případě zjištěného rozdílu / ztráty/ během roku a je možno jej vyzvednout na EO. Záznamy jsou dále řešeny ve škodové komisi. Pokud nebyl inventarizační rozdíl zjištěn je třeba to výslovně uvést nebyl zjištěn. 5. Při provádění inventur dodržovat bezpečnostní předpisy s kterými byli zaměstnanci seznámeni prostřednictvím BP a PO. 6. Inventarizace majetku bude provedena porovnáním skutečných stavů majetku s údaji v inventurních sestavách z počítače ke dni Ke dni budou provedeny dodatky k inventarizacím, tj. úbytky a přírůstky za měsíce listopad a prosinec Sestavy budou doručeny na útvary po odsouhlasení s účetní evidencí v polovině listopadu / dodatky v lednu 2008 a to ve dvojím vyhotovení / l x pro potřeby útvaru, l x pro E O /. Útvary, které vedou evidenci o umístění obdrží sestavy seřazené podle místností. Je však nutné mít provedeny všechny změny viz školení ze dne

3 Příslušenství dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku tvoří nedílnou součást hlavního funkčního celku. Převody jednotlivých předmětů z příslušenství nelze provádět. 8. Evidence majetku je rozdělena do těchto skupin: Dlouhodobý hmotný majetek nemovitý / budovy a stavby/ -obhlídka jednotlivých objektů -kontrola celkového stavu- využití a technický stav -kontrola zaúčtování vestaveb a přístaveb Dlouhodobý hmotný majetek /přístroje a zařízení od r.99 nad 40000,.Kč/ Drobný dlouhodobý hmotný majetek / do 40000,-pořízen do / Drobný hmotný majetek / do 40000,-pořízen od / Jedná se zejména o stroje,přístroje,zařízení a nábytek : -kontrola i příslušenství,technického stavu a využití -dokladová inventarizace v případě oprav nebo zápůjček 09 Pozemky 99 Pozemky najaté -porovnání záznamů s evidencí katastru nemovitostí -řádné vyznačení pozemku v terénu -způsob využití,zajištění ochrany pozemků -zjištění rozsahu škod /např.živel. událostí/ 10 Dlouhodobý nehmotný majetek / tj. software od r. 99 nad 60000,-/ 11 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek / tj.software do 60000,pořízen do / 12 Drobný nehmotný majetek / tj.software do 60000,-pořízen od / -fyzická inventarizace majetku u kterého lze provést /SW-instalační média,gr.manuály/ -dokladová v ostatních případech 9. Inventurní soupisy musí obsahovat na poslední straně: - podpis odpovědné osoby - podpisy osob odpovědných za provedení inv. (DIK) - počet položek - počet stran soupisu - datum provedení inventarizace - Prohlášení odpovědného zaměstnance za majetek: Potvrzuji, že inventura hosp. prostředků za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a žádné hosp. prostředky jsem nezatajil Ostatní inventarizace zásoby na skladech, drahé kovy, pokladna a dokladová inventura účtů proběhnou dle termínů vypsaných v plánu inventarizací. 11. Inventarizace pohledávek a závazků dokladová : kontrola věcné správnosti, splatnost a řádné vymáhání pohledávek, přiložit vrácení odsouhlasení pohledávky odběratelem, rozpis a výpočet dohadných položek fyzická : kontrola správnosti zaúčtování pohledávek 12. Inventarizace pokladny bude provedena 3x namátkově, 1 x dle předpisu k Knihovna provede inventarizaci dle specielních předpisů. Protokoly o provedení revize knihovního fondu předá na EO.

4 Složení dílčích inventarizačních komisí DIK Předseda Č.kat. Odpovědný pracovník Č. Členové /útvaru/ 1. Ing. Zdeněk Štěrba,Ph.D. 110 Doc. Ing. J. Diviš, CSc Olga Divišová Marta Beníšková Jiří Kopecký 2. Ing. Jiří Peterka, Ph.D. 111,1,2,3 prof. Ing. Jan Moudrý, CSc Ing. Zuzana Sýkorová Ing. Jan Moudrý, Ph.D. 3. Josef Šafář 120 Ing. Milan Kobes, Ph.D Miloslava Štindlová Romana Novotná 4. Ing. Iveta Češková 121 Ing. Pavel Smetana Ing. Dana Jirotková 5. doc. Ing.Roman Kubec, Ph.D. 130 prof. Ing. Martin Křížek, CSc Ing. Jan Bastl Ing. Mil. Beránková Ing. J. Švehla Věra Soukupová 6. Ing. Josef Frolík, CSc. 150 Ing. Milan Fríd, CSc Ing. Antonín Dolan Miroslav Zeman Helena Neumannová 7. Ing. Lenka Hanusová, Ph.D. 160 prof. Ing. V. Řehout, CSc Martin Ochman Ing. Libor Večerek Hana Prenerová 8. doc. Ing. Jiří Václavovský, CSc. 170 prof. Ing. V. Matoušek, CSc Ing. Jana Zedníková Alena Schacherlová Ing. Lenka Eidelpesová 9. Ing. Petr Dvořák, Ph.D doc. Ing. P. Hartwich, CSc doc. Ing. František Vácha, CSc. Ing. Jitka Rutkayová Dana Urbánková 10. Ing. Martina Staňková doc. Ing. J. Trávníček, CSc Ing. Roman Konečný Mgr. Martin Kostka Jitka Richterová 11. Šárka Strobová 230,1,5 RNDr. Petr Podlaha

5 Mgr. Alena Lundáková PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 12. Šárka Strobová 233 RNDr. Petr Podlaha Mgr. Alena Lundáková PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 13. Mgr. Michal Berec, Ph.D. 2503,4,5,7 doc.rndr. Ing. J. Rajchard, Ph.D Ing. Vít Joza Monika Marcinová 14. Ing. Jan Procházka 251 Ing. Alois Květoun Ing. Václav Tůma 15. Květoslava Ondoková 252 doc. Ing. T. Kvítek, CSc Ing. Petr Lechner Ing. Václav Bystřický 16. Aleš Vácha 270 RNDr. Libor Pechar, CSc Ladislav Havelka Ing. Lenka Havlíčková 17. Ing. Barbora Kubátová 280 doc. Ing. Jiří Diviš, CSc Ing. Božena Kukolíková Vlasta Allizarová 18. Mgr. Olga Douleová 610 Ing. Jan Cihlář Vlasta Drozdková Ing. Renata Kratochvílová 20. Karla Dvořáková Ing. Alois Květoun Iveta Provodová Ing. Markéta Fusková Mgr. Lenka Pařízková Věra Trapková 21. Tomáš Mičan 975 majetek Milan Tesař Milan Tesař + zásoby Jaroslav Ovečka Josef Staněk 22. Pavlína Pincová 950- účty, Ing. Alois Květoun Zdeňka Klabouchová pokladna, ceniny Martina Malíková Kukačková Marie 950 razítka, klíče Ing. Alois Květoun Yvona Skorunková Ing. Alois Květoun 23. Zdeněk Dvořák Zdeněk Dvořák Jaroslav Ovečka Jana Kropáčková

6 24. Jaroslav Ovečka 971 Jana Kropáčková Zdeněk Dvořák Jana Kropáčková 25. Tomáš Mičan 972 Milan Tesař Milan Tesař Jaroslav Ovečka Josef Staněk 26. Zdeněk Dvořák 977 Budovy,stavby Ing. Květoun Alois Ing. Roman Kinkor Jaroslav Ovečka

7 Termíny k provedení inventarizací u veškerého majetku a závazků platné pro všechny součásti JU: Odlišné termíny inventarizací: Koleje a menzy JU a Školní zemědělský podnik mají stanoven pro zásoby termín inventarizací k Účet Název Lhůty inventarizace Termín provedení inv. Způsob provedení inv. 021 Dlouhodobý hmotný majetek nemovitý: Stavby 1x za kalendářní rok Fyzická 031 Pozemky a fyzická 022 Dlouhodobý hmotný majetek movitý: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1x za kalendářní rok K Fyzická 026 Základní stádo a tažná zvířata 1x za kalendářní rok K Fyzická 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1x za kalendářní rok K Fyzická 1x za kalendářní rok K Fyzická 032 Umělecká díla, předměty a sbírky 1x za kalendářní rok K Fyzická 013 Dlouhodobý nehmotný majetek: Software 1x za kalendářní rok K Fyzická 014 Ocenitelná práva 018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek 1x za kalendářní rok K Fyzická 019 Ostatní dlouhodobý nehm.majetek 1x za kalendářní rok K Fyzická 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek * 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek * 051 Poskytnuté zálohy na DNM 052 Poskytnuté zálohy na DHM 063 Ostatní dlouh.cenné papíry 069 Ostatní dlouh.finanční majetek

8 111 Pořizovaný materiál Zůstatek musí být nulový 112 Materiál na skladě 1x za kalendářní rok Fyzická ** 119 Materiál na cestě * 121 Nedokončená výroba 1x za kalendářní rok Fyzická 123 Výrobky 1x za kalendářní rok Fyzická ** 124 Zvířata (ryby, prasata, ovce, jehňata,ostatní skot, ovce, kozy, zvěřina) 1x za kalendářní rok Aktivace Vždy v případě převodu zvířat do DHM (JU ŠZP) Fyzická Soupis 131 Pořizované zboží 1x za kalendářní rok Zůstatek musí být nulový Dokladová 132 Zboží na skladě a v prodejnách (např. ryby tržní, skripta v centrálním skladu) 1x za kalendářní rok K Fyzická * 139 Zboží na cestě * 221 Bankovní účty 211 Pokladna 1x za kalendářní rok Fyzická * 261 Peníze na cestě 213 Ceniny (stravenky, kolky, známky) 1x za kalendářní rok Fyzická * 249 Ostatní krátk. fin. výpomoci 311 Pohledávky Odběratelé Poskytnuté zálohy Pohledávky Ostatní 1x za kalendářní rok 1xza kalendářní rok Dokladová Dokladová

9 321 Závazky Dodavatelé 324 Závazky Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky 331 Zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ostatní přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 345 Ostatní daně a poplatky 346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 378 Jiné pohledávky 379 Jiné závazky 381 Náklady příštích období 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období

10 386 Kursové rozdíly aktivní 387 Kursové rozdíly pasivní 388 Dohadné účty aktivní 389 Dohadné účty pasivní 391 Opravná položka k pohledávkám 395 Vnitřní zúčtování 951 Dlouhodobé bank.úvěry invest. 955 Přijaté dlouhodobé zálohy 954 Závazky z pronájmu 971 Majetek poř. na zákl. leasingu 1x za kalendářní rok K Fyzická 981 Najatý investiční majetek 1x za kalendářní rok Fyzická 959 Ost. dlouhodobé závazky 982 Zapůjčený investiční majetek 1x za kalendářní rok Fyzická 978 Pomocné vnitroúčty 989 Materiál ve skladech CO 1x za kalendářní rok Fyzická 991 Pohledávky za manka a škody 992 Půjčky 995 Přísně zúčtovatelné tiskopisy 1x za kalendářní rok Fyzická Drobný majetek ve spotřebě účtovaný při pořízení jako zásoby 1x za kalendářní rok K Fyzická Majetek evidovaný pouze v operativní evidenci: Drobné předměty, pneumatiky, mapy apod. Razítka hranatá a kulatá Klíče - generální 1 x za kalendářní rok 1x za kalendářní rok 1x za kalendářní rok 1x za kalendářní rok K Fyzická Fyzická Fyzická

11 Knihovní fondy Revize při počtu knihovních jednotek do během tří let, Fyzická ** Při počtu do knihovních jednotek během pěti let Nad knihovních jednotek během deseti let * Zde bude prováděna i předávací inventura s ohledem na hmotnou odpovědnost zaměstnanců **Platí Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 (knihovní zákon). Inventarizace pokladny bude provedena celkem 4 x ročně ( tj. fyzické ověření stavu peněžních prostředků a následné porovnání se stavem účetním)

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2009 Zápis o provedení a výsledku inventarizace majetku města Kopřivnice za rok 2009 Inventarizace

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více