VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV / Praha 4. ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Jižní IV / Praha 4 č.j A7 Ka A 10 V Praze dne 1. října 2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovali: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Mgr. et Bc. Daniel Absolon (statutární zástupce ředitele) Mgr. et Bc. Yvetta Nejtková (zástupkyně ředitele) Eva Jeřelová (ekonomka školy) Mgr. Denisa Červinková (vedoucí učitelka spec. a předškolní výchovy) Ing. Ludmila Štefková, Mgr. Helena Langrová (výchovné poradkyně) PaedDr. Jana Frídlová (školní psycholožka, preventistka) Mgr. Daniela Kaudersová (koordinátorka ŠVP)

2 1 Základní škola 1.1 Název a sídlo školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 Škola zapsána do školského rejstříku podle posledního rozhodnutí MŠMT ČR pod číslem jednacím 7705/ , s účinností od Identifikátor školy: IZO: IČ: Zřizovatel Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha Charakteristika školy Základní škola s pětaosmdesátiletou tradicí v zástavbě funkcionalistického Spořilova. Škola nevytváří specializované třídy. Cílem základní školy je umožnit všem dětem vyzkoušet si maximum činností a zvládnutí dovedností tak, aby se mohly během studia připravovat na vstup na střední školu a do praktického života. Škola podporuje jazykové vzdělávání, dramatickou, osobnostní a sociální výchovu. 1.4 Vedení školy Ředitel školy: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser Statutární zástupce ředitele: Mgr. et Bc. Daniel Absolon Zástupkyně ředitele: Mgr. et Bc. Yvetta Nejtková Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková Vedoucí školní jídelny: Bc. Radim Keith Ekonomka: Eva Jeřelová Školník: Marek Hyttych 1.5 Školská rada Školská rada Základní školy, Praha 4, Jižní IV. 10 pracovala ve složení: Za zřizovatele: Bc. Jan Schneider (předseda) a Ing. Blanka Menzelová Za zákonné zástupce: Mgr. Klára Konvalinová a Mgr. Radka Víchová Za pedagogy školy: Mgr. Helena Langrová a Mgr. Daniela Kaudersová Školská rada se sešla dvakrát, na podzim byla hlavním bodem jednání výroční zpráv o činnosti školy za školní rok 2011/12 a na jaře pak výroční zpráva o hospodaření školy za rok Dále se Školská rada zabývala hodnocením práce ředitele, školním vzdělávacím programem, organizací školního roku, rozpočtem školy, organizačními změnami a plánem rozvoje školy. 2

3 2. Přehled oborů vzdělání - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (bod 4 MHMP) 2.1 Vzdělávací programy školy k vzdělávací program počet tříd počet žáků ŠVP Otevřená škola ŠVP PV přípravná třída 1 17 V Základní škole se realizoval vzdělávací program ŠVP ZV Otevřená škola vč. přílohy ŠVP školní družiny a ŠVP předškolního vzdělávání Otevřená škola (přípravná třída) verze platná od Realizace ŠVP ZV Otevřená škola Ve škole se ve školním roce 2012/2013 realizoval ve všech třídách 1. i 2. stupně (25 tříd) ŠVP ZV Otevřená škola vč. přílohy ŠVP mimoškolní výchovy a ŠVP PV Otevřená škola (1 přípravná třída). Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl připravován po dobu dvou let a zaveden v 1. a 6. ročníku ve školním roce 2005/2006. Zpočátku tvorbu ŠVP koordinovalo vedení školy, které následně pověřilo vedením jednotlivých vzdělávacích oblastí (VVO) zkušené pedagogy a ustavilo je do funkcí garantů. Ti si vytvořili pracovní týmy, se kterými pracovali na tvorbě osnov. Zároveň byla určena koordinátorka ŠVP z řad pedagogů. ŠVP byl sestaven tak, aby se s ním dalo pracovat při tvorbě tematických plánů, při spolupráci v rámci mezipředmětových vztahů a i pro případné další úpravy v následujících letech. Vycházeli jsme z cílů naší školy, sestavili jsme základní principy ŠVP, které jsou svým pojetím názorné pro nejmladší děti, výstižné pro starší žáky a popisné pro rodiče. Na konci školního roku 2008/2009 byl v rámci jednotlivých VVO zhodnocen ŠVP ZV Otevřená škola a na základě zkušeností, podnětů od pedagogů a doporučení ČŠI došlo k jeho úpravám tak, aby více odpovídal možnostem školy (personální obsazení, vybavení učeben, prostory školy, pomůcky, učebnice apod.) a schopnostem žáků. Dále byla více propracována průřezová témata a doplněny nové volitelné předměty. Třetí verze ŠVP ZV Otevřená škola vstoupila v platnost Další zhodnocení školního vzdělávacího programu proběhlo v závěru šk. roku 2012/2013 a dojde tak k dalším úpravám ŠVP i v souvislosti s účinností novely školského zákona k Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Počet pedagogů: 62 fyzických osob (z toho 9 mužů) k Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bod 6 MHMP) Počet (fyzické osoby) k Ped. pracovníci s odbornou Ped. pracovníci bez odborné 2012 kvalifikací + vyjádření v % kvalifikace + vyjádření v % I. stupeň (89 %) 2 (11 %) II. stupeň (84 %) 3 (16 %) Vychovatelé (83 %) 2 (17 %) Asistenti celkem 10 8 (80 %) 2 (20 %) Spec. ped. a psych. 2 2 (100 %) Celkem (85 %) 9 (15 %) Pozn.: V přehledu pedagogických zaměstnanců jsou uvedeni i asistenti, kteří jsou placeni z ostatních zdrojů nebo formou refundace (META) 3

4 3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků (bod 7 MHMP) Věk do 30 Počet (fyzické osoby) k (z toho 2 muži) (z toho 3 muži) ( z toho 4 muži) a více 4 Průměrný věk pedagogických pracovníků - 41 let. 3.4 Přehled učitelů cizích jazyků (bod 5a MHMP) K Přepočtených osob Fyzických osob Odb. kvalifikovaných Angličtina 1. stupeň 1,41 8* 7* Angličtina 2. stupeň 1,36 4* 3* Němčina 2. stupeň 0, Francouzština2.stupeň 0, Italština 2. stupeň 0, Ruština 2. stupeň 0, Celkem 4, (78 %) * Někteří učitelé učili jak na 1., tak na 2. stupni, proto nelze řádek Celkem považovat za součet. 4 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy (bod 9 MHMP) Počet Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky 117 (v tom 25 po odkladu) Počet žáků, kteří skutečně nastoupili: 92 5 Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (bod 23 MHMP) 5.1 Cíle ŠVP pro základní vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 4

5 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Cíle naplňujeme a klíčové kompetence rozvíjíme následujícími strategickými postoji: * otevřenými dveřmi Škola je otevřená žákům nadaným i handicapovaným, dětem i veřejnosti. Cílem je nalézt pro každého cestu ke vzdělání, která mu bude co nejvíce vyhovovat, osvojit si strategie učení a připravit se pro celoživotní vzdělávání. * otevřenýma očima Člověk nesmí zavírat oči před nespravedlností, bezprávím a problémy společnosti. Otevřenýma očima je potřeba sledovat svět, dokázat na základě vlastní zkušenosti a prožitku porovnávat a utřiďovat nabyté vědomosti. Cílem je sebevědomý jedinec, který poznává demokratickou společnost a nalézá si v ní své místo. Poznává a rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňuje je spolu s nabytými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. * otevřenou myslí Podporujeme otevřenou mysl pro nové myšlenky, neotřelé postupy a inovativní přístupy k řešení problémů. Nebudeme zavírat mysl před zdánlivě nezvladatelnými, nepostřehnutelnými a nepochopitelnými jevy. Cílem je kreativní člověk s aktivním přístupem k životu a řešení problémů. Podněcujeme k tvořivému myšlení a logickému uvažování. * otevřenou komunikací Povedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Každý má mít možnost projevovat se jako svébytná, svobodná a zároveň zodpovědná osobnost, která uplatňuje svá práva a plní si své povinnosti. Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopnosti učit se žít a komunikovat s ostatními lidmi. Zapojuje žáky do kulturního dění i vně školy, seznamuje je s formami komunikace, rozvíjí mediální výchovu. 5

6 * otevřením se světu Podporujeme spolupráci se státy Evropské unie, ale i ostatními státy světa. K tomu využíváme cizích jazyků, které se pokusíme dětem přiblížit tak, aby byly schopny se domluvit. Snažíme se rozvíjet i osobní vztahy se zahraničními přáteli v rámci mezinárodních programů. * otevřenou náručí Každý má možnost najít pocit bezpečí a spolupráce. S otevřenou náručí jako symbolem pomoci vychováváme děti ke vzájemné úctě a pomoci. Škola vede žáky k toleranci, ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Svým jednáním druhé neomezuje. Rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. * otevřenou dlaní Radostí je nejen dostávat, ale i dávat. Tuto radost by měl poznat každý žák. Symbol otevřené dlaně nabízí vzdělání, podporu a přátelství. Podporujeme projevy pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjíme vnímavost, citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě. Aktivně rozvíjíme a chráníme fyzické, duševní a sociální zdraví ve vší zodpovědnosti k sobě i druhým Dlouhodobé cíle ŠVP ZV a jejich konkrétní naplňování Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností: angličtina od 1. ročníku, další cizí jazyk od 6. ročníku, spolupráce se zahraničními školami, studijní jazykové pobyty, dramatická výchova jako samostatný předmět i jako součást běžné výuky, informatika od 4. ročníku Široká nabídka zájmové činnosti: školní družina, kroužky, kurzy, akce ve volném čase Otevřená komunikace a participace na organizaci školy: komunikace s rodiči při setkáváních s dětmi, ový zpravodaj, webové stránky, KIWI magazín, žáci jako partneři vzdělávacího programu, školní parlament, Klub přátel školy, Školská rada, spolupracující sdružení Práce s talenty: asistenti pedagogů, individuální práce, možnost akcelerace rychlejší postup do vyššího ročníku, využití počítačů při individuálním vzdělávání v učebnách, příprava ke studiu na školách určených nadaným dětem, účast v postupových soutěžích a srovnávacím testování, od 6. do 9. ročníku volitelné předměty, zájmové kroužky, školní knihovna, kurz Šikula pro nadané Podpůrná činnost: školní psycholožka, speciální pedagogové, asistenti pedagogů, přípravná třída pro předškoláky, Školička kurz pro děti s odkladem, kurz Předškolák 6

7 Zavádění osobnostní a sociální výchovy do programu školy: systém třídnických hodin, sestavování pravidel chování, školního řádu, socializační a preventivní programy, plánovací diář, relaxační prostory v budově a na zahradě sálek, herna, klubovna, školní knihovna s PC, školní bufet, přírodní divadlo, ohniště, dětská a sportovní hřiště, ozdravné pobyty, lyžařské a plavecké výcviky Výsledky vzdělávání v souladu s cíly ŠVP ZV Součástí Výroční zprávy jsou jednotlivé kapitoly, které poukazují na výsledky vzdělávání a jejich soulad s cíly ŠVP ZV. Nejedná se jen o úspěšnost při přechodu na střední školy, ale i realizaci akcí, při nichž si ověřujeme, že jsou cíle ŠVP naplňovány Zkušenosti s péčí o nadané žáky (bod 14 MHMP) Cíle práce s nadanými dětmi Náš přístup ke vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází z výše zmíněného cíle nastavit vzdělávací podmínky jednotlivým žákům co nejúčinněji. Opíráme se o zákon č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 73/2005 Sb. ve znění pozdější změn. I u nadaných a mimořádně nadaných žáků platí potřeba znát možnosti dětí, případně aspirace rodičů. Za pomoci PPP se je snažíme naplňovat tak, aby to bylo v dané individuální situaci každého dítěte co nejpřínosnější. Snažíme se podchytit a nadále rozvíjet přirozené vlohy našich žáků. Chceme pokračovat v práci rodičů a navazovat na ni. Snažíme se individuálně přistupovat k dětem tak, aby jejich potenciál vynikat nezakrňoval, nezůstal neobjeven, případně neležel ladem. Jejich zvýšená silná vnitřní motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky a potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí je maximálně zohledňována. Cíl - vytváření osobnostně orientovaného modelu výchovy a vzdělávání, který je zaměřený na dítě, jeho potřeby, zájmy a schopnosti, ale který však stále porovnáváme s důrazem na nutnost přijímání pravidel, plnění povinností a běžných norem chování. Naše snaha vede k maximálnímu rozvíjení potenciálu dítěte v podmínkách, které zároveň pomáhají udržovat pocit sounáležitosti s kolektivem. Péče o nadané žáky je tak nedílnou součástí promyšlené a ucelené koncepce individuálního přístupu k žákům v ZŠ Jižní. Věnujeme péči dětem, u nichž se projevuje opravdu výrazný talent a nadání, ale i těm, které díky dřívějšímu datu narození nebo díky vynikajícímu, velmi podnětnému vedení v rodině mají oproti svým vrstevníkům náskok. Připravujeme takové aktivity, aby se žáci, kteří jsou o krok dál, při vyučování nenudili. Nejtěžší je práce s dětmi, které mají zvýšené nadání učit se, ale zároveň i omezení v podobě lehké mozkové dysfunkce, případně vývojových specifických poruch učení. Nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je třeba reagovat a pro něž je třeba vytvářet vhodné podmínky. Tyto děti se liší v předčasnosti projevů, v lehkosti učení, v kvalitě osvojování znalostí a dovedností a v dosahovaných výsledcích vykazují mimořádně vysokou úroveň výkonů, svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Na druhou stranu mají tendence k vytváření vlastních pravidel, objevuje se problematický přístup k pravidlům školní práce (nezávisle objevují pravidla), sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní, mají vlastní pracovní tempo a trvají na něm, někdy se objevuje malá ochota ke spolupráci v kolektivu. Nutná podpora sociální inteligence a pomoc při vytváření vztahové sítě je jedním ze základních kamenů našeho přístupu k žákům, proto se snažíme budovat pevný vztah důvěry žáků v učitele či alespoň ve školního psychologa nebo speciálního pedagoga. Dítě i rodič si mohou být jisti mlčenlivostí a zájmem. Zohledňujeme i zdraví dítěte, při zdravotním oslabení dítě ne vždy dokáže svůj talent rozvinout. Náš přístup 7

8 k dítěti zohledňuje i zásadu naložit jen tolik, kolik dítě unese a kompenzovat případné nedostatky v komunikaci a netalentovaných složkách osobnosti. Neformální přátelské vztahy usnadňují kontakt a řešení neobvyklých situací, zde se dostává ke slovu to, co můžeme nazývat komunitní občanskou společností. Identifikace nadání - identifikace mimořádného nadání je ve škole dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči. Je třeba věnovat pozornost i žákům s vývojovou poruchou učení nebo chování, s tělesným handicapem, žákům z odlišného kulturního a znevýhodňujícího sociálního prostředí. Tato omezení talent zkreslují, pro učitele je nesnadné jej vidět Péče o nadané konkrétní užívané možnosti spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou; vyhledávání nadaných od 1. ročníku poradenským týmem ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči; individuální vzdělávací plány (včetně těch, kdy dítě je pravidelně uvolňováno z důvodu tréninků či nácviků ve sportu, umění atp.); zapojení do nabízených kroužků (sportovní, umělecké, jazykové ale i třeba šachy) či jiných volnočasových aktivit v rámci školy i mimo ni; spolupráce s místními organizacemi a sdruženími (např. Centrum nadání), které využívají prostory školy například k činnosti kroužků. V kroužku Věda nás baví děti provádějí různé experimenty a srozumitelně jim je vysvětlen teorie a principy fungování jevů a přiblíží se jim různé vědní obory. V kroužku Zábavná logika jsou dětem představeny netradiční logické hry, hádanky a rébusy. Tyto činnosti podporují a rozvíjejí rychlost myšlení, početní schopnosti, slovní zásobu; Tradičně je organizován kroužek Šikula, kam jsou v průběhu roku zapojováni žáci, které doporučí třídní učitelé, většinou v prvních a druhých třídách, aby více uplatnili svoji šikovnost. Kroužek vedla speciální pedagožka spolu s asistentkou a zaměřily se nejen na rozvoj rozumových schopností, ale i na posílení sociálních dovedností vyhledávání talentů v rámci projektového vyučování ročníku a dále v hodinách volitelných předmětů; zapojování talentů do postupových soutěží; doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu v jednotlivých hodinách; zadávání specifických úkolů, zadávání referátů s cílem podporovat samostatné vyhledávání a třídění informací; zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů; vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech; občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka; účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky; předčasný nástup - musí být ze strany učitele zajištěn vhodný přístup (konzultace s PPP); akcelerace - žák přeskočí celý ročník nebo aspoň v některém předmětu (žádost, doporučení PPP, komisionální přezkoušení); chodí do vyššího ročníku jen na určité předměty; mentoring - je těžké zapojit odborníka - dobrovolníka, ale pokud se takový najde, je to pro dítě velký přínos; asistent pro nadané dítě - i zde je možné využít pomoc dobrovolných asistentů z řad rodičů; obohacování učiva: rozšiřující úkoly, pracovní listy, učebnice od jiného vydavatele, na začátku nového učiva test, kdo co o tom ví; ti, kteří to umějí nebo rychle pochopí, mohou 8

9 kromě zajímavé rozšiřující práce číst knihu, ze které samostatně vytvoří referát, píší svoji knihu, na které pracují i doma dítě si připraví samo hodinu vede týmovou práci při práci ve skupinách, vede třídní projekt např. Kniha spolupráce s rodinou, předávání a sdílení radosti z poznávání Poměrně častým způsobem na naší škole je akcelerace po doporučení PPP je žák zařazen o ročník výše (2 žáci), nebo navštěvuje výuku ve vyšším ročníku jen na některé předměty (2 žáci). Konkrétní přizpůsobení je zpracováno v individuálním studijním plánu (42 žáků). U několika dalších dětí pracují vyučující podle podpůrného, většinou ústně formulovaného plánu. U některých žáků jsme sami iniciátory vyšetření ke zjištění mimořádného nadání, u jiných přichází informace o vyšším nadání od rodičů, kteří sami s dítětem vyšetření rozumových schopností absolvovali. Učitelé se teoreticky i prakticky dále vzdělávají, aby dokázali k žákům přistupovat s dostatečně velkou sebedůvěrou a bez předsudků (jakmile musí mít učitel vždy navrch, vzniká problém). Výchovná poradkyně pro I. stupeň je účastnicí dvouletého vzdělávacího programu Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu, který bude zakončen v prosinci Přijímací řízení na SŠ Ročník státní SŠ soukromé SŠ církevní SŠ Rozložení SŠ v 9. ročníku Gymnázia 8 20 % obchodní akademie 3 7,5 % průmyslové školy 7 17,5 % zdravotnické a pedagogické školy 1 2,5 % ostatní SŠ 17 42,5 % střední odborná učiliště s maturitou 0 0 % střední odborná učiliště bez maturity 4 10 % Tři žáci pokračují ve studiu v zahraničí ( 38 šk. zákona) a jedna žákyně po ukončení základní školy už nepokračuje ve studiu Výsledky celostátního testování žáků 5.a 9. ročníku Základní škola Jižní obstála v celoplošném testování vcelku pozitivně resp. nadprůměrně. Bližší informace se objeví v KIWI magazínu a dokumentech školy. 5. ročník celkově * v matematice na 74% úspěšnosti (ve 2. obtížnosti na 52%) * v češtině na 78% úspěšnosti (ve 2. obtížnosti na 57%) * v angličtině na 91% úspěšnosti (ve 2. obtížnosti na 91%) 9. ročník celkově * v matematice na 59% úspěšnosti (ve 2. obtížnosti na 34%) * v češtině na 73% úspěšnosti (ve 2. obtížnosti na 64%) * v angličtině na 74% úspěšnosti (ve 2. obtížnosti na 62%) 9

10 5.5 Úspěchy žáků Sportovní soutěže Přespolní běh Dne 2. října 2012 se konal 14. ročník závodu v přespolním běhu o pohár starosty Prahy 4 a Poprasku. Celkově startovalo 544 závodníků. Naši školu reprezentovalo 16 žáků a žákyň, kteří dosáhli následujících výsledků: Marcela Rázlová, 7. K - 1. místo na 1300 m časem 6:06,8 min; David Koudelka, 7. K - 4. místo ( 1300 m 5:43,8 min); Kristýna Kolářová, 9. D - 7. místo ( 1800 m 7:03,9 min); Jan Patka, 5. R - 7. místo (550 m 2:01,3 min); Anna Šilhavá, 5. P - 8. místo ( 550 m 2:09,1 min); David Brezina, 6. M místo ( 1300 m 5:55,6 min). Malý fotbal (Hobby centrum, POPRASK) Každoročně se v říjnovém období odehrávají turnaje POPRASK v rozličných disciplínách kolektivních sportů. Letos jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v kategorii 6. a 7. ročníků. První kolo turnaje se uskutečnilo na půdě ZŠ Jílovská. Postupový klíč byl jednoznačný postupoval pouze vítěz = ZŠ Jižní turnaj pokračoval na hřišti ZŠ Poláčkova. Ve finále Prahy 4 obsadilo naše mužstvo 3. místo. Součástí týmu byli žáci tříd.: 5. R - Patka Jan; 5. S - Andreev Adem; 6. M - Hanuš Martin, Pavličko Jakub, Brezina David, Krob Martin, Dutko Petr, Menšík Jakub; 7. K Macho Matěj, Menšík Jakub, Koudelka; 7. L - Blažek Michael, Ratner Tomáš, Niederle Ondřej. Dětský fotbalový pohár 2013 žáků I. a II. tříd 2. místo Naši malí fotbalisté sehráli celkem 6 zápasů (5 x výhra, 1 x remíza s vítězem postup do semifinále - cca půl Prahy): 1. E Trčka Matyáš, Šopov David; 1. F Mikula Jiří; 2. B Kváš Marek, Hakl Lukáš; 2. Č Macho Matěj, Havelka Šimon, Stibral Jindřich. Poprask basketbal chlapců 6. a 7. tříd Naše škola se - jako každý rok - zúčastnila basketbalového turnaje Poprask žáků 6. a 7. tříd jsme se probojovali z 2. místa do druhé kola turnaje, které mělo určit reprezentanta Prahy 4 v celopražském turnaji Poprasku se tedy na domácím hřišti ZŠ Plamínkové sehrály zajímavé boje, kdy se s námi konfrontovaly školy, které mají basketbal jako svou hlavní sportovní činnost. Se ZŠ Plamínkové, která do této kategorie patří, naši chlapci sehráli vyrovnané utkání, družstvo gymnázia PORG porazili, a tak si nakonec odnášeli pohár za 3. místo. Složení týmu: T. Ratner, O. Niederle, M. Blažek, J. Lavička, D. Koudelka, J. Votava, L. Alija, v. Sebera, J. Hajlek, Běh s kuřetem Dne 4. dubna 2013 se 19 žáků a 13 žákyň naši školy zúčastnilo letošního Běhu s kuřetem. Byl to 19. ročník závodu v přespolním běhu nadace Kuře - podporující ohrožené a znevýhodněné děti. Na tratích m dlouhých běželi podle kategorií naši žáci a žákyně 2. až 5. tříd. Chladné počasí je neodradilo a mnozí dosáhli pěkných výsledků. Naši nejúspěšnější byli: Matěj Řeháček (3. V) 3. místo, Anna Šilhavá (5. P) 4. místo, Emma Beňová (3.V) - 6. místo, Daniel Hančl (2. B) 7. místo, Antonie Tesařová (4. T) 7. místo, Kryštof Průša ( 5. S) 10. místo. 10

11 Pohár rozhlasu XXXXV. ročník Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2013 = atletická soutěž určená žákům druhého stupně, soutěží družstva v kategoriích: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně. Okresní kolo proběhlo , naši zástupci se umístili ve třech kategoriích na třetím místě: 3. místo - mladší žákyně (60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, štafeta 4 x 60 m) 3. místo - mladší žáci (60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, štafeta 4 x 60 m) 3. místo - starší žáci (60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, štafeta 4 x 60 m) Preventan Cup Zapojili jsme se do soutěže ve vybíjené probíhala od do ; Preventan Junior a AŠSK ČR. V okresním finále jsme obsadili 3. místo (konalo se ) a v krajském kole jsme získali místo druhé ( ). OVOV Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů OVOV: běh 60 m a 1000 m, dribling, skoky přes švihadlo, skok daleký, trojskok z místa, kliky, shyby, leh-sedy, hod kriketovým míčkem a hod medicinbalem. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Každý rok se koná meziškolní soutěž v jednotlivých disciplínách a letos poprvé jsme se zúčastnili i my. Dne proběhlo krajské kolo, kde nás reprezentovalo osmičlenné družstvo a 8 jednotlivců. I když jsme se s některými disciplínami v takovéto soutěžní formě seznámili až v letošním roce, všichni zúčastnění zabojovali a vydali ze sebe veškerou energii k absolvování všech náročných aktivit, a tak jsme slavili úspěchy. Družstvo se umístilo na krásném 4. místě a 5 jednotlivců nám postoupilo do krajského finále. To se konalo na atletickém stadionu Děkanka, kde jsme opět nezklamali a obsadili 2 stříbrná a 1 bronzové místo. V okresním kole nás reprezentovali: K. Kuhn, V. Sadirov, O. Niederle (2. místo), D. Koudelka, M. Krob, M. Hanuš, K. Průša, L. Weinhold, T. Třešková, M. Rázlová (2. místo), T. Tvrdíková, M. Šimánková (3. místo), J. Paloušová, A. Kunčíková, A. Šilhavá (2. místo), R.Schwarzová (1. místo). Do krajského kola postoupili: M. Rázlová, O. Niederle, R. Schwarzová (2. místo), A. Šilhavá (2. místo) a M. Šimánková (3. místo) T - Ball Dne se naše škola zúčastnila turnaje v T - Ballu, což je zjednodušený dětský baseball s upravenými pravidly pro školní turnaje. Jelikož máme v naší škole spoustu sportovně nadaných dětí, rozhodli jsme se po několika trénincích obsadit v tomto turnaji všechny kategorie. A udělali jsem dobře. Děti podávaly neuvěřitelné výkony a kromě svého umu daly do hry i srdce. Jejich zápal byl nakonec odměněn velkými ovacemi, neboť v kategorii tříd jsme obsadili 1. a 2. místo, v kategorii 4. tříd 4. místo a v kategorii 5. tříd opět zlaté 1. místo. Jsme rádi, že máme takové sportovce a už teď se můžeme těšit na turnaj v příštím roce. 11

12 5.5.2 Olympiády Zeměpisná olympiáda V únoru proběhlo na naší škole ve všech třídách 2. stupně školní kolo zeměpisné olympiády. V okresním kole, které se konalo v PJZŠ Horáčkova, se umístila Julie Přerovská z 6. M v kategorii A na 2. místě, Klára Hobzová ze 7. L byla devátá. Julie Přerovská velice úspěšně reprezentovala naši školu i v krajském kole zeměpisné olympiády, které se uskutečnilo dne na Stanici přírodovědců v Praze 5. Julie skončila na 3. místě. Matematická olympiáda Školního kola se zúčastnili žáci druhého stupně, nejlepší řešitelé postoupili do obvodního kola, které se konalo v Základní škole Na Planině, Praha 4 (Hobby centrum Praha 4). Mezi úspěšné řešitele se zařadili následující žáci a žákyně: kategorie Z5 (5. třřídy): Hanušová Viktorie ( místo) Čížková Marie ( místo) Baboráková Julie, Kabela Marek ( místo) Hrubín Petr ( místo Konvalinová Helena ( místo) kategorie Z6 (6. třídy) Přerovská Julie 1. místo kategorie Z8 (8. třídy) Feryna Jan (26. místo) Olympiáda v českém jazyce Školní kolo proběhlo v prosinci 2012 v 8. a 9. ročníku. V obvodním kole, které se konalo v DDM Jižní Město dne 7. února 2013, se Dominik Kadera umístil na místě. Dějepisná olympiáda Školní kolo proběhlo v prosinci 2012, nejlepší ze školního kola postupuje do kola obvodního. V obvodním kole, které se konalo v DDM Jižní Město dne 28. ledna 2013, se Dominik Kadera umístil na 27. místě. Pro tento ročník Dějepisné olympiády bylo vybráno téma Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím Ostatní soutěže Pražský globus Celoměstské kolo zeměpisné soutěže Pražský globus proběhlo ve dnech a na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Na základě výsledků školního kola postoupili do celoměstského kola tito žáci: Kategorie A ( 6., 7. tř.) Vojtěch Sebera ( 7. K) 31. místo z 59 a Eldin Mulalič ( 7. L) 38. místo z 59. Kategorie B (8., 9. tř.) Dominik Kadera ( 8. I) 26. místo ze 60 účastníků. Zlatá vidlička 2012 V letošním roce se naše škola zúčastnila 3. ročníku soutěže Zlatá vidlička, která je zaměřena na obor hotelnictví (pořadatel - Střední škola hotelnictví a gastronomie hotelu International, s.r.o.) a je určena žákům ročníků. Letos se do soutěže zapojilo 24 družstev, která plnila požadované úkoly v prostorách hotelu International Crowne Plaza v Praze 6. Disciplíny jsou zaměřeny spíše prakticky a vyzkoušely šikovnost našich žáků - nošení 2 talířů v jedné ruce s naloženými knedlíky, obsluha s překládacím příborem, loupání banánu nástroji (lžíce, vidlička), vypracování vánočky z kynutého těsta, skládání ubrousků do pěti různých tvarů, snědení misky rýže čínskými hůlkami, míchání nápojů, zapínání knoflíků na 12

13 pracovním rondonu, štafeta - běh na zahradě s tácem plným kelímků s vodou, stržení ubrusu z prostřeného stolu. Vědomostní část se skládala především z testu, který musel vypracovat každý soutěžící, z poznávání kuchařského inventáře nebo z poznávání ovoce, zeleniny a dalších potravin se zavázanýma očima. Žáci uplatnili též znalosti ze školy převody jednotek, když museli správně odhadnout míru nápoje. Do soutěže se zapojily dívky z tříd, které si vybraly volitelný předmět domácí nauky (Tereza Humplová, Tereza Hrdinová, Lucie Herzigová, Žofie Prokešová, Andrea Hrubá). Přestože se v letošním roce dívky neumístily na stupních vítězů, reprezentovaly naši školu s radostí a velkým nasazením. Hvězdné nebe Prahy 4 V pěvecké soutěži, pořádané MČ Praha 4 dne , se v kategorii tříd umístil Jiří Matějíček, žák 5. P na 2. místě. Hasiči očima dětí Pravidelně se zúčastňujeme také výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje HZS ocenění za svá výtvarná díla letos od HZS Středočeského kraje (územní odbor Kutná Hora, červen 2013) obdržely Klára Bělohradská a Karolína Lavičková. Soutěž dětských kreseb Holiday World V kategorii A 1. stupeň základních škol obsadil 3. místo Vilém Kolář. Literární soutěž ArtBotič Jedná se o 2. ročník literární soutěže pro mládež a studenty z Prahy a okolí, v tomto roce bylo zadáno téma Proč se rajče červená?. Pořadatelem je ArtBotič, o.s.; patrony soutěže jsou divadlo AHA!, Miroslav Pokorný a PhDr. Martin Petiška; soutěž sponzorují divadlo AHA! a Heinz, s.r.o. Školního kola se zúčastnili žáci tříd (březen duben 2013), nejlepší práce pak reprezentovaly naši školu v soutěži. Výsledky: 2. místo próza: Cecílie Sekalová, 4. T 3. místo poezie: Ema Kolářová, 4. T 2. místo poezie: Hugo Novák, 6. N Mladá fronta v Městské knihovně, křest knihy a soutěž Žáci 4. U ( i s třídní učitelkou Mgr. Hanou Malečkovou) zažili 4. prosince 2012 netradiční dopoledne. Dostali nabídku být u křtu knihy a při té příležitosti si tak trochu zasoutěžit. Měli za úkol vybrat 5 básniček z knihy Pes nám spadla (autor Miloš Kratochvíl) a nějak netradičně je předvést porotě a ostatním divákům. Porota se skládala ze spisovatele, ilustrátorky, grafičky a dalších. Celou akci uváděl herec Lukáš Hejlík. Soutěž byla určena žákům čtvrtých ročníků a pořádalo ji nakladatelství Mladá fronta v prostorách centrální Městské knihovny. Soutěže se účastnily ještě dvě další školy. Vystoupení jednotlivých škol byla zpestřena písničkářem z kapely Ententýky do muziky. Zpíval písničky podle básniček již zmiňované knihy. Naši čtvrťáci si vybrali tyto básničky - Kňour, House a housenka, Jména, Jak popsat srnu a Stěhování. Vytvořili si kostýmy, hráli na boomwhackers tyče, vyrobili si obrázky, kulisy a komiksové bubliny. Navlékli si ponožky na ruce pro pantomimu a vybrané básničky předvedli trochu s humorem. Z vítězství se mohli radovat naši Ufoni (4. U) a potěšila je i výhra - kniha plná bláznivých básniček s věnováním autora Miloše Kratochvíla a ilustrátorky Evy Sýkorové- Pekárkové. 13

14 Soutěž v anglické konverzaci Obvodní kolo se konalo ve středu 27. února 2013 na ZŠ s RVJ Filosofská, Praha 4 a organizovala ho ZŠ s RVJ a RVTV Filosofská ve spolupráci s DDM Praha 4 - Hobby Centrem. V kategorii I. A ( třídy ZŠ a příslušných tříd víceletých gymnázií) zastupoval naši školu Tomáš Ratner, 7. L (10. místo), v kategorii II. A (8. 9. třídy ZŠ) Dominik Kadera, 8. I (9. místo). Soutěž se skládala ze dvou části konverzace na vylosované téma a poslechu. Mladý Demosthenes Soutěž v umění komunikace nejdříve probíhá na úrovni třídních kol (9. ročník). Z každé třídy postoupilo pět nejlepších řečníků do kola školního, které se konalo Adam Bezstarosti ze třídy 9. D se umístil jako první a reprezentoval školu v regionálním kole, které se konalo dne (BAG8, Estonská 500, Praha 10). Pražské poetické setkání V březnu 2013 proběhlo obvodní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo 78 žáků a studentů základních škol, gymnázií a základních uměleckých škol. Ve II. kategorii získal ocenění za svůj přednes Ján Dudra, 5. P. Ondřej Kobrle, 7. K (III. kategorie) postoupil do krajského kola. Pythagoriáda Obvodní kolo proběhlo v ZŠ Na Planině, Praha 4. Mezi úspěšnými řešiteli se umístili naši žáci následovně: 5. ročník (cca 111 účastníků) - Čížková Marie, 5. R; Hanušová Viktorie a Průša Kryštof, 5. S ( místo) - Matějíček Jiří a Přerovský David, 5. P ( místo) 6. ročník (cca 116 účastníků) - Krob Martin, 6. M ( místo) - Bularga Kryštof a Přerovská Julie, 6. M ( místo) Olympiáda v českém jazyce 6. a 7. ročník Olympiádu v českém jazyce pro 6. a 7. ročník pořádá škola (VVO Jazyk a jazyková komunikace český jazyk) v rámci projektů, které se konají ve středu (1 x za 14 dní). Zástupci všech tříd daného ročníku se rozlosují do dvojic a společně řeší jazykové úkoly. Výsledky letošního školního kola byly následující: 6. ročník: místo - Bularga Kryštof, Schickerová Anna - Stibingerová Soňa, Růžička Petr 3. místo - Přerovská Julie, Cvrček Filip 7. ročník 1. místo - Zdrálková Kateřina, Žižková Jana místo - Hruška Matěj, Špačková Julie - Linhartová Veronika, Vorlová Barbora Individuální úspěchy našich žáků Anna Šilhavá atletika: 2. místo v kategorii mladších žákyň na 800 m (Závody atletických přípravek, Praha 10; ) 4. místo Aprílový běh (Sportovní klub ZŠ Jeseniova, Praha 3; ) 2. místo v kategorii mladších žákyň na 60 m (Závody atletických přípravek, Praha 10; ) 14

15 1. místo v kategorii mladších žákyň na 150 m (DDM hl. m. Prahy, Stadion mládeže, Praha 6; ) Matěj Řeháček atletika: 3. místo Aprílový běh (Sportovní klub ZŠ Jeseniova, Praha 3; ) Ema Beňová atletika: 6. místo Aprílový běh (Sportovní klub ZŠ Jeseniova, Praha 3; ) David Pěruška hudba: čestné uznání I. stupně 22. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Jazykové vzdělávání (bod 5b MHMP) Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ITJ pozn. 1) stav k (2. pololetí 2012/2013) 2) 1. stupeň = žáci ročníku; 2. stupeň = žáci ročníku 3) 1. ročník = Základy Aj jako zájmový útvar si zvolilo 98 žáků (1 si ZAj nezvolil, 1 studoval v zahraničí podle 38) 4) v celkovém počtu nejsou započítáni žáci ročníku (8), kteří studují v zahraničí podle 38 školského zákona 5) další cizí jazyk uvolněny: Soukupová, VII. L; Kotrčová, VIII. H (celkem žáků 2. stupně 207; žáků s dalším cizím jazykem 205) 6) konverzace v Aj = volitelný předmět pro roční si zvolilo celkem 12 žáků Povinně se žáci učí angličtinu od 2. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, od 3. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. ročníku si mohou žáci vybrat zájmový kroužek základy angličtiny (2 x 30 minut týdně). Od 6. ročníku si žáci volí další cizí jazyk z nabídky: francouzština, němčina, ruština a italština. V 8. a 9. ročníku si mohou žáci zvolit volitelný předmět - konverzace v anglickém jazyce. Škola nabízí také jazykový kurz angličtiny pro dospělé (9 zúčastněných). Navázali jsme spolupráci s jazykovou školou Alternativ, která každý pátek organizovala práci rodilého mluvčího se dvěma skupinami žáků ročníku v rámci školní družiny. V první skupině byli žáci z prvních a druhých tříd (od 13:00 do 15:00; za přítomnosti as. Mgr. Soni Hamsové), ve druhé skupině konverzovali s rodilým mluvčím žáci z třetích a čtvrtých tříd (od 12:30 do 14:30). I v tomto školním roce proběhl jazykový projekt v rámci Evropského dne jazyků, který se tentokrát věnoval příslovím. Tohoto projektu se zúčastnili žáci ročníků. Žáci byli rozděleni do skupin po 4 5 členech. Na chodbách školy byla vyvěšena anglická přísloví. Z každé skupiny vždy jen jeden mohl opustit stanoviště, vyhledat přísloví, naučit se ho zpaměti a seznámit s ním ostatní členy skupiny. Skupina pak měla přísloví správně napsat, přeložit za pomoci různých zdrojů a doplnit český ekvivalent. Poté si skupina zvolila jedno přísloví, které výtvarně ztvárnila tím vznikl soubor anglicko českých přísloví, který lze využívat ve výuce nejen anglického jazyka, ale i češtiny. 15

16 V hodinách cizích jazyků sledovali žáci některé filmy v původním znění nebo s anglickými titulky. Zúčastnili jsme se také obvodního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci, kteří se přistěhují nebo přestoupí z jiné školy, mohou mít rozdílné znalosti v cizím jazyce. Týká se to hlavně žáků druhého stupně, neboť ne na všech školách je vyučován další cizí jazyk. Vyučující cizích jazyků zjistí úroveň příchozího žáka a v případě potřeby vypracují individuální učební plán. Ten je probrán se žákem a jeho zákonnými zástupci. Žákům (a jejich zákonným zástupcům) pak škola nabízí doučování k překonání rozdílů. 5.7 Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) (bod 15 MHMP) Polytechnická výchova je převážně soustředěna v hodinách pracovního vyučování, výtvarné výchovy, matematiky, fyziky a informatiky. Dále pak v nabízených volitelných předmětech a zájmových kroužcích. Na prvním stupni ZŠ převládají tyto činnosti v pracovním vyučování: práce s papírem, textilem, stavebnicemi, práce na zahradě, v dílně a ve cvičné kuchyňce, samostatný předmět informatika seznamuje děti se základy práce na počítači. V 6. ročníku žáci získají dovednosti v oblasti pěstitelství a měření fyzikálních veličin. Pracovní vyučování v 7. ročníku obsahuje kromě pěstitelství i chovatelství a základy vaření. V 8. ročníku se žáci seznamují s provozem a údržbou domácnosti, dále se seznamují se základy elektrotechniky a s péčí o elektropřístroje v domácnosti. V hodinách informatiky v ročníku se žáci zaměřují na vyhledávání a zpracování informací a na práci s grafickými programy, seznamují se i s chodem a údržbou počítačové techniky. Žákům ročníku nabízíme mimo jiné i volitelný předmět domácí nauky, informatika, praktika z přírodopisu, praktika z fyziky a matematiky, design, pěstitelství. V nabídce zájmových kroužků naleznou děti keramiku, korálkování, vaření. Na závěr 9. ročníku žáci obhajují svoji závěrečnou práci, která je často zaměřena na vybraný studijní obor či volnočasové aktivity. Již samotná témata vybraných prací dokazují, že na naší škole podporujeme polytechnickou výchovu v širokém rozsahu. Vybraná témata s polytechnickým zaměřením závěrečných prací: Počítačový hardware, Firma Apple, Pomůcky do fyziky výrobky elektrické, Cukrářská výroba pálená hmota. Řada absolventů naší školy odchází na střední školy zaměřené na polytechnickou výchovu a vzdělávání (elektrotechnická škola, průmyslová škola stavební, obory jako kuchař, číšník). 9. ročník navštívil výstavu středního školství Schola Pragensis. Žáci se účastnili i soutěží např. soutěž ve vaření, kterou pořádala stření odborná škola. 5.8 Environmentální výchova (bod 18 MHMP) Environmentální výchova jako průřezové téma v ŠVP Otevřená škola Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí (trvale udržitelný rozvoj). Umožňuje sledovat a uvědomovat si vyvíjející se vztahy mezi člověkem a prostředím při poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických, občanských, časových i prostorových. Vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Environmentální výchova je součástí vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, školních projektů a zájmových útvarů. Jednotlivé tematické okruhy environmentální výchovy (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí) jsou převážně součástí následujících předmětů: prvouka, přírodopis, vlastivěda, pracovní výchova, zeměpis, fyzika, chemie, výchova k občanství a ke zdraví, ale také 16

17 ve volitelných předmětech (praktika z přírodopisu, domácí nauky) a zájmových kroužcích (pěstitelství, Šikula, vaření). Celoškolní projekty (např. Den Země letos na téma voda na Zemi, Zahradní slavnost) plní žáci všech ročníků a jdou napříč spektrem předmětů projektové vyučování. Dílčí projekty (např. globální problémy Země 9. r.) jsou realizovány v jednotlivých předmětech, ročnících. Témata, která se vztahují k environmentální výchově, se objevují také v závěrečných pracích žáků 9. ročníku. Teoretické znalosti, které žáci získají, mohou prakticky využít při konkrétních činnostech v ekologizaci provozu školy i v běžném životě Projekty, akce a činnosti, do nichž se environmentální výchova promítá - celoškolní projekty: - Den Země (ekologické problémy zemí světa) - Zahradní slavnost - ročníkové projekty: - geologie (Geopark Spořilov) - Životní prostředí mého domova - šetříme energii (projekty s Užovkou sdružení Tereza) - S užovkou v zásuvce, S užovkou v umyvadle, Udržitelný život s užovkou - Ekosystémy, ryby (program v Kunratickém lese, okolí Hamerského rybníka) - Fyzika v pohybu - Afrika, Asie - bruslení, curling - návštěvy, exkurze, besedy, výukové programy: - Toulcův dvůr (Pane, pojďte si hrát, Oslava začátku léta, Včelky, Žabí putování - Lesy Praha programy v Kunratickém lese (Čarování v lese, Není brouček jako brouček, Povídání o lesní zvěři býložravci a šelmy, Do lesa s lesníkem, Není stopa jako stopa, Lesní stezka) - ZOO Praha výukové programy (šelmy, savci, přírodní krajiny, plazi) - besedy Venezuela, Antarktida, Ekvádor a Galapágy - Trojmezí okolí Botiče, naučná stezka - Planetárium - vorařské muzeum (Purkarec) - záchranná stanice pro zvířata (Pavlov Ledeč n. Sázavou) - Botanická zahrada UK Na Slupi (Bezobratlí) - ozdravné pobyty, školy v přírodě, LVK, třídní výlety, adaptační pobyty - vycházky (pozorování přírody kolem nás Krčský les, Hamerský rybník, Spořilov v průběhu roku, Trojmezí, ) - Jeden svět na školách 4.ročník - účast v soutěžích soutěž o nejhezčí záhonek - výzdoba vnitřních prostor školy (důraz na zeleň), péče o prostředí - údržba a výsadba zeleně v areálu školy (k výročí ), květiny v oknech, práce na pozemku a ve skleníku, kompostování bioodpadu - třídění odpadu (papír, plasty, plastová víčka, kartony, nebezpečný odpad baterie, bioodpad, elektroodpad) - šetření energiemi - zdravý životní styl - správná výživa, prevence - Zoubky a jak na ně; preventivní zubní prohlídky; výběr jídel ve ŠJ, protidrogová prevence, první pomoc; sportovní soutěže; cyklovýlet, sbírka na boj s rakovinou O všech akcích, jejich průběhu, náplni si mohou všichni žáci přečíst ve školním časopisu KIWI -magazín, o některých akcích je zmíněno na internetových stránkách školy. 17

18 5.9 Multikulturní výchova (bod 19 MHMP) Multikulturní výchova jako průřezové téma v ŠVP Otevřená škola Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami, na jejich pozadí si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a zároveň umožňuje poznávat kulturu celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci (v jednotlivých předmětech využíváno hlavně ve třídách, které navštěvují cizinci např. tradice, zvyky, literatura, historie, přírodní zajímavosti apod.). Multikulturní výchova se dotýká i vztahů ve škole - vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči nepoznanému. Multikulturní výchova se promítá do obsahu mnoha vyučovacích předmětů Čj, VOZ, Z, informatika, komunikace, cizí jazyky (Aj, Nj, Frj, Itj, Rj), Hv, Vv, dramatická výchova. Je též náplní třídnických hodin (OSV, spolupráce se školní psycholožkou) a součástí školních projektů Obecná témata multikulturní výchovy, která se promítají do výuky: - respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) - udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost - vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti) - předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace) - lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti - odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost - projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku - odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám - otázka lidských práv, základní dokumenty Projekty a akce školy, do nichž se multikulturní výchova promítá: - Evropský den jazyků; projekt zaměřený na další cizí jazyk (5.-7. r.) - účast v soutěžích - cizí jazyky - jazykový zájezd (Aj) do Skotska a Anglie (1x za dva roky) - zájezdy do ciziny (Rakousko, Německo, Itálie) - zapojení cizinců do života školy (asistenti pedagoga, správní zaměstnanci) - výstavy, přednášky, besedy, programy - účast našich žáků na olympiádě ze zeměpisu - dílčí projekty jednotlivých tříd, ročníků, v rámci jednotlivých předmětů - Jeden svět na školách - projekt Dokument ve výuce (VOZ, TH r.); festival 18

19 filmů - židovství, holocaust (Čj, D, VOZ) r.) - využívání doplňkových materiálů ve výuce - Dokument ve výuce; Bohouš a Dáša proti chudobě; Cože? Já a rasista?; Ahoj, úmluvo; Gender ve škole; Právo pro každého; - návštěvy zahraničních studentů a pedagogů v ZŠ (Rumunsko, Čína) - adaptační a socializační kurzy (GO program pro 5. ročník) 6 Prevence sociálně patologických jevů (poradenské služby školy) (bod 20 MHMP) 6.1 Prevence sociálně patologických jevů Zhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Jižní IV. (dále jen MPP) vychází stejně jako v loňském školním roce z dlouhodobých i krátkodobých cílů celého projektu. Plnění dlouhodobých cílů projektu vyplývá ze základních kompetencí prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu, jejichž rozvíjení se stalo přirozenou součástí každoroční výchovné a vzdělávací činnosti na naší škole Nejdůležitější dlouhodobé cíle MPP ZŠ Jižní IV: Zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání. Posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku. Vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu bez strachu a nejistoty. Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod Krátkodobé cíle projektu a jejich naplňování: Podat žádost a získat finanční prostředky ve výběrovém řízení Zdravé město Praha 2013 k uskutečnění adaptačního kurzu pro páté ročníky, který se koná pravidelně vždy na začátku školního roku. V důsledku značného krácení rozpočtu věnovaného na primární prevenci ve školách se v letošním roce bohužel nepodařilo získat ve výběrovém řízení Zdravé město Praha 2013 potřebnou finanční částku k uskutečnění plánovaného adaptačního kurzu. V současné době probíhá jednání s MČ Praha 4, zda by projekt částečně financovala. Zorganizovat před začátkem školního roku společný výjezd všech pedagogických pracovníků s o. s. Česká cesta s prvky zážitkové pedagogiky. V srpnu před začátkem nového školního roku se uskutečnil společný výjezd téměř všech pedagogických pracovníků s o. s. Českou cestou v rekreačním zařízení o. s. u Hluboké nad Vltavou. Byl zaměřen na zážitkovou pedagogiku a kohezi pedagogického sboru. 19

20 Zintenzivnit spolupráci s o. s. Proxima sociale prostřednictvím školního asistenta pedagoga Bc. Michala Šípa. Občanské sdružení Proxima sociale se dlouhodobě zabývá primární prevencí. Bc. Michal Šíp v o. s. pracuje na částečný úvazek jako asistent pedagoga. Ve spolupráci se školní psycholožkou a pod jeho vedením se uskutečnily plánované besedy na druhém stupni. Vzhledem ke vzrůstajícímu nebezpečí kyberšikany a zneužívání internetu zařadit pravidelný preventivní program v pátých ročnících na téma Bezpečný internet a v šestých ročnících program na téma Co je kyberšikana a jak se jí bránit. Všechny plánované besedy proběhly podle časového harmonogramu pod vedením asistenta pedagoga Bc. Michala Šípa. I v tomto školním roce zapojit do přípravy a realizace adaptačních kurzů žáky 9. ročníků. Stejně jako v loňském roce se i letos zúčastnili vybraní žáci 9. ročníků adaptačního kurzu pro páté ročníky, který se uskutečnil v RS Pařez v oblasti Prachovských skal. Každá dvojice žáků měla za úkol během pobytu zorganizovat některou z aktivit pro mladší spolužáky. Žáci měli možnost vyzkoušet si zcela novou roli a získat tak jiný náhled na některé situace. V rámci pravidelných schůzek Klubu rodičů nabídnout školní prostory k vzájemnému setkávání při tzv. Čajích o páté. Během školního roku proběhla dvě tematická setkání s rodiči. První v listopadu při příležitosti přednášky PhDr. Lenky Šilerové na téma Jak s dětmi mluvit o sexu a v dubnu při přednášce poradenských pracovnic z PPP Prahy 11 na téma Rozvoj grafomotoriky a percepce. Zorganizovat pro rodiče besedu s odborníkem na téma Jak s dětmi mluvit o sexu. Viz předchozí bod. Zařadit jako některé z témat závěrečných prací devátých ročníků téma z oblasti primární prevence. Jako téma závěrečných prací žáků devátých ročníků z oblasti primární prevence bylo nabídnuto téma Kyberšikana. Jak vyplynulo ze studie zadané Magistrátem HMP Mezinárodní asociaci bezpečnostnímu managementu AISIS, i nadále představuje šikana největší problém pražského základního školství. Proto je třeba i tento školní rok problematiku šikany důsledně řešit v rámci prvního i druhého stupně se všemi dětmi, rodiči i pedagogy. V ZŠ Jižní IV. problematiku šikany rozhodně nepodceňujeme. Vytvořit bezpečné prostředí je jednou z priorit naší školy, zároveň si uvědomujeme, že žádný kolektiv dětí není vůči projevům šikany dokonale imunní. Proto jsou děti na projevy šikany upozorňovány samozřejmě již na prvním stupni, žáci během školní docházky absolvují různé formy práce prevence šikanování. Za zásadní považujeme navázání důvěry mezi učitelem a žákem. Vyskytne-li se v některé třídě jen náznak tohoto problému, okamžitě se řeší. Je-li třeba, je svolána mimořádná třídní schůzka. Pokud to situace vyžaduje, je možno využít konzultace se supervizorem. Cíle MPP ZŠ Jižní IV. nejsou zaměřeny pouze na prevenci zneužívání návykových látek, ale na prevenci veškerého rizikového chování. 20

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4 www.zsjizni.cz č.j. 1524 2015 A7 Ka A 10 V Praze dne 1. října 2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Bc. Daniel Kaiser

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV Charakteristika Školního klubu ZŠ Bánov Školní klub (dále jen ŠK) jsme založili, abychom zapojili děti do aktivní činnosti v jejich volném čase a také,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více