Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka k testům Zkoušej.cz"

Transkript

1 Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá i ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, zejména testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol, s testy se mnozí žáci setkávají v rámci přijímacího řízení na různé druhy škol. Testování se uplatňuje i v mezinárodních výzkumných šetřeních, kterých se naši žáci běžně účastní. Testy, resp. testové úlohy jsou dnes běžně používány ve výuce, při monitorování i ověřování jejích výsledků, a v neposlední řadě také při přípravě na tato testování. Vzrůstající podíl testů v pedagogické praxi s sebou ovšem nese i jistá rizika. Naprostá většina pedagogů se při studiu s teorií testování nesetkala, většinu z nich nikdo neučil zásadám konstrukce testových úloh či jejich přímému vývoji. Z toho plynou jistá rizika při používání testů ve školách. Nejvýznamnějšími jsou nepřesná či dokonce chybná interpretace výsledků žáků při řešení testů a nebezpečí deformace výuky ve smyslu jejího podřízení úspěchu žáků v testech. Toto nebezpečí je přitom pochopitelné, protože nejen laická veřejnost má čas od času tendenci posuzovat školy, potažmo jejich učitele, jen podle výsledků žáků v testech. Takový zjednodušený pohled pak samozřejmě může například vést ze strany zřizovatelů k vytváření tlaku na školy ohledně výkonu žáků v testech. Úspěšnost žáků v testech může sice být důležitým ukazatelem výsledků vzdělávání v konkrétních školách a třídách, podstatné ale je, aby nebyla ukazatelem jediným. Přitom jedním ze základních předpokladů správného použití testů je jejich interpretace vycházející z účelu jejich použití. Jinými slovy, testové výsledky žáků lze správně interpretovat jedině tehdy, je-li zřejmé, s jakým účelem byl test zadáván (byl-li to vůbec test a nikoli pouze soubor testových úloh), co mělo být testem ověřováno či zda se jednalo o test standardizovaný. Smyslem tohoto manuálu je poskytnout našim uživatelům určitý vhled do problematiky testologie, samozřejmě zejména ve vztahu k produktům Zkoušej.cz. Systém Zkoušej.cz používá jeden typ úloh uzavřené úlohy s výběrem jedné správné odpovědi, tedy typ nejčastěji užívaných uzavřených úloh, a to jak při klasickém papírovém testování, tak při testování elektronickém. Toto východisko samozřejmě znamená určité omezení ve spektru testovatelných dovedností, na druhé straně přináší uživatelům jednu významnou výhodu všechny úlohy v testu mohou mít shodnou bodovou hodnotu není tedy potřeba komplikovaně rozhodovat o přiřazení různých bodových hodnot úlohám různého typu. (Rozhodování o bodové hodnotě úloh v testu zná téměř každý pedagog z vlastní praxe, když posuzuje, kolik bodů má přiznat jednotlivým úlohám, když má dejme tomu v testu uzavřené úlohy s výběrem odpovědi, přiřazovací a uspořádací, vedle toho ještě úlohy otevřené). Typová jednobarevnost úloh v systému Zkoušej.cz nemusí ovšem znamenat i omezení ověřovaných dovedností. Řada dovedností, jejichž osvojení žáky lze ověřovat prostřednictvím uzavřených (např. přiřazovacích, dichotomických, uspořádacích) i otevřených úloh, je možné ověřovat i úlohami s výběrem odpovědi. Jako příklad může dobře posloužit úloha ověřující zvládnutí problematiky textové návaznosti. Velmi vhodným evaluačním nástrojem k ověřování zde je uspořádací úloha: 1 1 Úloha převzata z: Brož, F. Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012, s provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 1

2 Seřaďte jednotlivé úryvky (A E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost: A) Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. B) Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. C) Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. D) Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. E) Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. řešení: D, A, C, B, E (B. Unsworth, Tanečnice) Žák při řešení takové úlohy musí posoudit návaznost mezi všemi úseky textu a seřadit je. Tuto dovednost lze ovšem ověřovat i úlohou s výběrem odpovědi. Nabízí se přitom několik možností transformace uspořádací úlohy v úlohu s jednou správnou odpovědí: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. (B. Unsworth, Tanečnice) Kterou z následujících možností pokračuje výchozí text? A) Když jsem se konečně dostal k bazilice, zaujal jsem postavení, které jsem si naplánoval dříve, totiž nedaleko schodů vedoucích dolů do krypty, trochu na stranu. B) Některé věci, které toho odpoledne říkal, mi přišly nepřirozené a zvrácené, ba dokonce protikladné: vždyť i on sloužil náročnému pánu, ještě náročnějšímu než král. C) Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. D) Vydal jsem se tím směrem, mezi stromy jsem procházel do terasovitých zahrad a pergol porostlých jasmínem a zimolezem, z nichž se tu linula velice slabá vůně. řešení: C) provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 2

3 Při řešení takto konstruované úlohy žák oproti postupu při řešení úlohy uspořádací pracuje především se závěrem výchozího textu a na základě jeho výstavby vybírá jednu z možností, kterou by mohl výchozí text pokračovat. Se stejným efektem může být úloha konstruována tak, že žák bude pracovat zejména se začátkem výchozího textu: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. (B. Unsworth, Tanečnice) Která z následujících možností předchází výchozímu textu? A) Když jsem se konečně dostal k bazilice, zaujal jsem postavení, které jsem si naplánoval dříve, totiž nedaleko schodů vedoucích dolů do krypty, trochu na stranu. B) Některé věci, které toho odpoledne říkal, mi přišly nepřirozené a zvrácené, ba dokonce protikladné: vždyť i on sloužil náročnému pánu, ještě náročnějšímu než král. C) Vydal jsem se tím směrem, mezi stromy jsem procházel do terasovitých zahrad a pergol porostlých jasmínem a zimolezem, z nichž se tu linula velice slabá vůně. D) Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. řešení: D Třetí možností je konstruovat úlohu tak, aby žák pracoval s vynechaným místem uvnitř textu. To znamená, že musí posoudit, zda se nabízená alternativa hodí do výchozího textu z obou stran: provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 3

4 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět. Která z následujících možností patří na vynechané místo (+++++) ve výchozím textu? (B. Unsworth, Tanečnice) A) Ta blízkost druhých lidí na mě působila tísnivě, nebyl tu dostatek vzduchu, nicméně neviděl jsem jinou možnost. B) Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. C) Obvykle si velice zakládám na tom, jak vypadám, možná někdy až příliš, ano, zcela jistě na to dbám příliš, není to nic než marnivost. D) Pokud jsem si chtěl udržet důvěru těchto lidí a přesvědčit je o tom, že to s nimi myslím dobře, musel jsem zajistit, že za své muly dostanou slušnou cenu. řešení: B Poněkud zjednodušeně lze tedy konstatovat, že například třemi různými úlohami s výběrem odpovědi lze ověřit zhruba totéž co jednou uspořádací úlohou o pěti až šesti uspořádavaných úsecích textu. To samozřejmě není obecně platné tvrzení, počet zvolených úloh k ověření dané dovednosti je závislý na řadě faktorů (složitosti textové návaznosti, obsahové srozumitelnosti textu, délce textu aj.). Pro uživatele Zkoušej.cz je podstatnou skutečností, že danou dovednost mohou ověřovat, i když nemají k dispozici typický nástroj k ověřování této dovednosti (tedy uspořádací úlohy). V podobném duchu lze hovořit i o možnostech transformace úloh dichotomických, přiřazovacích a často i otevřených. Jak již bylo uvedeno, Zkoušej.cz používá úlohy, které se u nás v testech používají nejčastěji, tedy úlohy s výběrem jedné správné odpovědi, běžně také nazývané multiplechoice. Zadání úlohy má nejčastěji formu otázky, méně často pak pokynu nebo nedokončeného tvrzení. Žákům je nabídnuto několik alternativ odpovědi, z nichž jen jedna je správná. [ ] U tohoto typu úlohy je třeba rozlišovat mezi úlohami s jednou správnou odpovědí a jednou nejpřesnější odpovědí. Zatímco úloha s jednou správnou odpovědí má vždy jednu odpověď správnou a ostatní možnosti (nazývané distraktory) jsou jednoznačně nesprávné, u úloh s jednou nejpřesnější odpovědí je postup řešení o něco složitější. Ze čtyř nabízených alternativ odpovědí se jedna nejvíce blíží «ideální» odpovědi, ostatní se tomuto «ideálnímu» řešení blíží méně, nebo jsou mu zcela vzdáleny. Může v nich ale být obsaženo něco, co je ve vztahu k zadání úlohy částečně správné, nicméně vždy obsahují i něco, co brání označit takové alternativy za správné řešení úlohy. Distraktory jsou tedy «méně správnou» odpovědí než nejpřesnější odpověď. Tento podtyp úloh se často používá zejména při ověřování dovedností spojených s porozuměním textu. 2 2 Brož, F. Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012, s. 5. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 4

5 Příklad úlohy s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 Hlavně v malých městech a vesnicích je kolo běžným dopravním prostředkem. Jezdí se na něm do práce, na nákupy a děti do školy. (Nedělní svět ) Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou druhé věty výchozího textu? A) Na kole se jezdí do práce, na nákupy, do školy. B) Do práce, nebo na nákupy se jezdí na kole, do školy. C) Dospělí jezdí na něm do práce, na nákupy a do školy děti. D) Na něm se jezdí do práce, na nákupy, do školy na něm jezdí děti. řešení: A Z konstrukčního hlediska úloha vypadá na první pohled stejně jako například výše uvedených úloh vzniklých transformací uspořádací úlohy. Je zde ovšem jeden zjevný charakteristický rys v zadání úlohy, který úlohu s nejpřesnější odpovědí odlišuje. Zadání úlohy s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi obsahuje výraz s předponou nej- (nejlépe, nejpřesněji, nejspíše aj.). 3 Připočteme-li k tomu i úlohy s negativně formulovaným zadáním, dostáváme 4 podtypy úloh s výběrem odpovědi: a) úloha s jednou správnou odpovědí b) úloha s jednou nesprávnou odpovědí c) úloha s jednou nejpřesnější odpovědí d) úloha s jednou nejméně přesnou odpovědí Zkoušej.cz používá všechny čtyři podtypy, nicméně nejčastěji zastoupené jsou úlohy s jednou správnou odpovědí. Všechny testové úlohy pracují s autentickými texty z novin, internetových, případně knižních zdrojů. Jednotlivé úlohy jsou odvozeny buď od výchozího textu (úlohy s výchozím textem), nebo jsou autentické texty užity přímo v těle úlohy (úlohy bez výchozího textu). Každá úloha v aplikaci tak má reálnou oporu ve skutečně publikovaném textu, pracuje se zde se stejným principem, který je uplatňován v didaktických testech maturitní zkoušky, při testování žáků 5. a 9. tříd i mezinárodních výzkumech. Znění textů je jen minimálně upravováno, odstraněny jsou překlepy, případně chyby, které nejsou předmětem ověřování danou úlohou, některé texty jsou kráceny. Žádná z úloh ale neobsahuje uměle vytvořené chyby, ty jsou vždy autentické. 3 Brož, F. Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012, s. 6. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 5

6 Známou zkušeností pedagogické praxe je skutečnost, že žáci si snáze osvojují znalosti a dovednosti tehdy, jestliže jim je probírané učivo tematicky blízké. Také proto Zkoušej.cz začíná s texty, které zaujmou velkou část žáků v úlohách jsou použity především texty s tematikou našich dvou nejpopulárnějších sportů: fotbalu a ledního hokeje. Postupem času počítáme s postupným rozmělňováním převahy sportovních textů zařazováním úloh pracujících s dalšími tematickými příslušnostmi textů. Aby bylo zmírněno riziko, že žáci nevyřeší úlohu, protože se o sport nezajímají, a tudíž textu úplně neporozumí (jakkoli by taková situace u většiny tematických oblastí ve Zkoušej.cz neměla nastat, protože předmětem ověřování jsou přibližně ze tří čtvrtin dovednosti související se zvládnutím základních jazykových principů a pravidel českého jazyka), připravili jsme pro uživatele materiál, jehož cílem je usnadnit porozumění textům se sportovní tematikou. Zkousej.cz nabízí uživatelům možnost vygenerovat si vlastní test podle potřeb momentálního užití. Při generování testů se uplatňují tři základní kritéria: a) rozsah testu b) počet variant (mutací) testu c) obsah testu Rozsah testu Rozsah testu je vyjádřen počtem úloh (položek) v testu. Zkoušej.cz umožňuje generovat testy složené z 5, 10, 15 nebo 20 úloh. Počet úloh v testu zpravidla velmi úzce souvisí s účelem použití testu, rozsah testu ale zdaleka není jediným kritériem důležitým pro jeho konstrukci. Obecně platí, zejména v případě monotematických testů, že vyšší počet úloh v testu s sebou přináší přesnější informaci o znalostech a dovednostech žáků, snižuje se i zatíženost chybou měření. Rovněž obecně platí, že čím více úloh test obsahuje, tím větší má reliabilitu 4. [ ] dobrý didaktický test by měl vždy obsahovat dostatečný počet úloh (za spodní hranici lze ve většině případů považovat zhruba 10 úloh). 5 Z uvedeného vyplývá, že Zkoušej.cz umožňuje generovat ve třech případech (testy tvořené 10, 15 a 20 úlohami) ze čtyř test, který má dostatečný rozsah k tomu, aby bylo možné na jeho základě, resp. na základě výsledků žáků při jeho řešení, činit závěry o míře zvládnutí dané tematické oblasti žáky. To znamená, že výsledek žáka v testu, který obsahuje 20 úloh, je podstatně přesnější výpovědí o žákových znalostech a dovednostech než test o pěti úlohách. Pětipoložkový test je potřeba vnímat spíše jako soubor úloh vhodný k jiným účelům než k ověřování, zda má žák nějaké oblast dostatečně osvojenou. Nicméně takový soubor úloh může dobře sloužit k procvičování vybrané látky, motivačnímu užití apod. Počet úloh (položek) v testu Charakteristika testu soubor úloh, vhodný pro opakování či motivaci, zcela nevhodný ke známkování dolní hranice rozsahu, obezřetnost při hodnocení a interpretaci výsledků žáků střední míra rozsahu testu, na základě výsledků žáků lze činit závěry o míře zvládnutí učiva, výsledky žáků lze vyjádřit známkou ideální rozsah testu, v rámci Zkoušej.cz nejpřesnější výsledek měření výkonu žáka 4 Reliabilita vyjadřuje přesnost a spolehlivost testu. 5 Chráska, M.: Didaktické testy. Brno, Paido 1999, s provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 6

7 Počet variant (mutací) testu Zkoušej.cz umožňuje generovat od jedné do čtyř variant (mutací) testu. Tato skutečnost je výhodou zejména z důvodu minimalizace opisování v průběhu testování. Na druhé straně je třeba brát ji v potaz při interpretaci výsledků žáků. Obsah testu Testové úlohy z českého jazyka jsou rozděleny do 20 tematických oblastí. Z níže uvedeného výčtu těchto oblastí vyplývá, že pomocí Zkousej.cz lze generovat testy v oblastech jazykových dovedností, které jsou vesměs obsaženy (byť někdy jinak formulovány) jak v tzv. standardech pro páté a deváté třídy základních škol, tak v maturitním katalogu. To mimo jiné znamená, že jsou i v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Tematické oblasti 1 Velká písmena (rozeznání správného/chybného psaní velkých písmen ve vlastních jménech a jménech užívaných jako vlastní ) 2 Interpunkce (identifikace chyb v psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí ) 3 Tvary slov (rozeznání správnosti/nesprávnosti tvaru slova v různých kategoriích ohebných slov, identifikace morfologicky chybného tvaru slova, orientace ve změnách v souhláskových skupinách při odvozování příponami, rozpoznání správné délky samohlásek ) 4 Vyjmenovaná slova (rozeznání správného/chybného psaní -i-/-y- po měkkých, obojetných a tvrdých souhláskách ) 5 Psaní -ě- (rozeznání správného/chybného psaní -ě po souhláskách b, p, v, f, m ) 6 Psaní s(s-)/z(z-) (rozeznání správného/chybného psaní předložky s/z; předpony s-/z-, se-/ze- ) 7 -i/-y v koncovkách podstatných a přídavných jmen (rozeznání správného/chybného psaní podle příslušnosti k měkkým/tvrdým vzorům ) 8 Shoda přísudku s podmětem (identifikace chyb v mluvnické shodě, shodě podle smyslu ) 9 Stylistické nedostatky (identifikace chyb a nedostatků, výběr správné/nejvhodnější úpravy závadného místa ) 10 Slovní druhy a jejich kategorie (určení slovnědruhové platnosti slov, určení/rozeznání kategorií slovních druhů ) 11 Slovotvorba (rozlišení správně/chybně utvořeného slova, rozeznání způsobu tvoření slov ) 12 Význam slov a slovních spojení (nalezení/odvození významu pojmenování, přiřazení synonym/antonym k danému slovu/slovnímu spojení, posouzení přiměřenosti/vhodnosti použití slova/slovního spojení ) 13 Rozbor věty (rozeznání větných členů, identifikace chyb/nedostatků ve výstavbě věty ) 14 Rozbor souvětí (odlišení souřadného/podřadného spojení, rozeznání druhů vedlejších vět; určení vztahu/poměru mezi větami v souvětí ) 15 Obrazné/neobrazné jazykové prostředky (rozlišení obrazných/neobrazných jazykových prostředků, odhadnutí významu obrazného pojmenování ) provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 7

8 16 Čtení tabulek (porozumění tabulce jako celku, nalezení informací v tabulce, vyvození závěrů z údajů v tabulce, porovnání informací v tabulce a běžném psaném textu ) 17 Nalezení informace v textu (nalezení požadovaných informací v textu, odlišení důležitých/nepodstatných informací v textu, rozpoznání přípustné interpretace/dezinterpretace textu ) 18 Textová návaznost (doplnění vynechané části textu/pokračování textu/předcházející části textu, posouzení textové návaznosti ) 19 Cizí slova, zkratky a značky (identifikace zjevně přejatých a cizích slov v textu, porozumění jejich významu, porozumění významu zkratek a značek, rozlišení správnosti/chybnosti zápisu zkratek a značek ) 20 Rozeznání faktu/názoru/domněnky (rozlišení konstatování faktu od vyjádření názoru, domněnky ) Při generování testu lze volit různé postupy. Základní možností je vygenerování testu z jedné tematické oblasti. Takovým testem jsou ověřovány znalosti a dovednosti žáků právě v oné jedné zvolené oblasti, bez interference jiných jazykových jevů. Výsledek žáka v testu pak vyjadřuje úroveň jeho znalostí a dovedností v dané tematické oblasti (např. vyjmenovaná slova). I takový test ale umožňuje podrobnější interpretaci, důležitou zejména při výskytu chybných řešení v testu. V případě testu ověřujícího znalosti a dovednosti žáků v oblasti vyjmenovaných slov lze rozdělit úlohy v testu do menších tematických jednotek (např. vyjmenovaná slova po určitých souhláskách) a spočítáním výsledku žáka v těchto menších tematických jednotkách lze podrobněji rozklíčovat žákovy slabé a silné stránky v celé tematické oblasti. Rozdělování do těchto menších tematických jednotek samozřejmě ztrácí smysl v případech, kdy je výsledek žáka totožný s maximálním možným ziskem bodů nebo se k tomuto maximu přibližuje, nebo naopak v případech, kdy žák nemá v testu žádnou nebo téměř žádnou správnou odpověď. Zkoušej.cz ale umožňuje generovat testy kombinací více než jedné tematické oblasti. Takový postup samozřejmě následně ovlivňuje interpretaci výsledků žáků při řešení testů. Jestliže si například uživatel vygeneruje test z oblastí Velká písmena a Vyjmenovaná slova, vzniká tím několik základních předpokladů pro výklad žákovských výsledků. Prvním je celkový výsledek žáka tzn. žák dosáhl určité úspěšnosti (vyjádřené přepočtem bodů na procentuální úspěšnost nebo třeba známku) v testu, který ověřoval znalosti a dovednosti v uvedených oblastech, a to jako celku, tedy ve velkých písmenech a vyjmenovaných slovech bez jejich rozlišování. Pokud by uživatel chtěl zjistit, jestli je například žák lepší v jedné, nebo druhé oblasti, musí vlastně rozdělit takto vygenerovaný test úlohu po úloze na dvě hromádky a spočítat žákům výsledek v obou hromádkách odděleně. Takový postup je možný, nikoli ovšem nejefektivnější jednodušší je rovnou vygenerovat dva monotematické testy (tedy jeden test na velká písmena, druhý na vyjmenovaná slova). Nicméně lze si představit řadu situací, kdy je kombinace různých tematických oblastí velmi dobře využitelná (například při opakování větších celků učiva). Tak kombinace oblastí 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 generuje test ověřující Pravidla české pravopisu (nebo jejich vybranou část při výběru menšího počtu tematických oblastí); kombinací oblastí 13 a 14 vznikne test syntaktický ; pokud chce uživatel ověřit dovednosti spjaté s porozuměním textu, může vygenerovat test z oblastí 17 a 18, přičemž tento základní výběr lze obohatit například o oblasti 16 a 20. Obsahové východisko, které uživatel zvolí pro generování testu, je vždy závislé na účelu testu, takže třeba pro nějakou češtinářskou soutěž lze zvolit náhodný výběr ze všech dvaceti oblastí apod. Výběr tematických oblastí je de facto procesem stanovení specifikace testu. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 8

9 Věříme, že se tento materiál stane vaším pomocníkem při používání testů generovaných systémem Zkoušej.cz. K tomu je dobré ještě vědět, že žádný systém nevyvine test, který by se psychometrickými charakteristikami vyrovnal profesionálně konstruovanému standardizovanému testu, což bývá produkt činnosti celého týmu odborníků. To ani není naším záměrem. Přesto platí: při tvorbě úloh v systému Zkoušej.cz jsou respektovány konstrukční zásady pro vývoj testových úloh, kritéria výběru počtu úloh a tematických oblastí a jejich kombinace umožňují uživatelům specifikovat obsah testu (takže každý, kdo zadává kritéria pro generování testu, ví, co bude testem ověřováno, což je nezbytným předpokladem pro metodicky správnou následnou práci s výsledky žáků). Testy generované Zkoušej.cz tak vykazují základní náležitosti potřebné k jejich kvalifikovanému užití ve výuce i při přípravě na ni. Několik zásad pro zadávání testu v tištěné podobě Protože ne každý má zkušenosti jako zadavatel standardizovaných testů, shrnujeme na tomto místě základní zásady, které je potřeba při testování dodržet, aby výsledky testu mohly přinést co nejspolehlivější informace pro obě strany. a) Umožňuje-li to účel testu, dát žákům v určitém předstihu informace o průběhu testování (organizace testování, čas určený k řešení testu ); b) sdělit žákům účel testu; c) seznámit žáky s pravidly, které je třeba v průběhu testování dodržovat (zákaz napovídání, opisování; dodržení času určeného pro řešení testu; žádné dotazy v průběhu testování ); d) vysvětlit žákům způsob hodnocení testu (body, známka, procentuální úspěšnost ); e) vysvětlit žákům způsob zaznamenávání odpovědí (do testu, do záznamového archu ); f) vysvětlit žákům, jak mají postupovat v případě, že budou chtít opravit odpověď (pokud to není uvedeno přímo v testovém sešitu); g) po rozdání testových sešitů (případně i záznamových archů) dohlédnout, aby nikdo sešit neotvíral a nezačal pracovat dříve než ostatní; h) zodpovědět případné dotazy žáků; i) dát žákům pokyn k zahájení práce (je dobré napsat čas zahájení testování na tabuli); j) upozornit během testování žáky na zbývající čas (např. po uplynutí poloviny času určeného na řešení testu a pět minut před vypršením času); k) kontrolovat během testování dodržování pravidel, s nimiž byli žáci seznámeni (zákaz napovídání ); l) dohlédnout, aby po uplynutí doby určené k řešení testu všichni žáci ukončili práci, vybrat testy/záznamové archy ; m) oznámit alespoň přibližně žákům, kdy se dozvědí výsledky. provozuje Zkoušej.cz o.p.s. 9

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Model inkluzivního vzdělávání v ČR

Model inkluzivního vzdělávání v ČR Rytmus, o.s. Model inkluzivního vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Adam Gajdoš, Vojtěch Zima, Pavla Baxová 13 Obsah Úvod... 3 1. Vize inkluzivního vzdělávání... 4 1.1 Co je inkluzivní vzdělávání?...

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI, M MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZP 12 2012 CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ JE ZA DVEŘMI Po 80 dnech od zpřístupnění žákovských protokolů o výsledcích společné části MZ školám

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011)

Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011) Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011) Předmětem recenze jsou verze testu zveřejněná na www.eduin.cz a verze Pokynů k hodnocení tohoto testu (resp. jeho otevřených

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více