obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta"

Transkript

1 Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3. ročníku (septimě) ve volitelném předmětu (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena a započítána v klasifikaci příslušného předmětu. Český jazyk a literatura NG Ústní zkoušení - 1 x za pololetí, 2 velké slohové práce za pololetí, minimálně 4 diktáty za pololetí, referáty dle zájmu žáků VG Ústní zkoušení - 1 x za pololetí, 1 velká slohová práce za pololetí, písemné zkoušení 3 x za pololetí, jazykové testy 2 x za pololetí, diktáty minimálně 2 x za pololetí, referáty dle zájmu žáků prima mluvnice tvarosloví - mluvnické kategorie, podstatná jm., přídavná jm., skladba - větné členy, věta jednoduchá, souvětí; zvuková sloh jednoduché tiskopisy a komunikační žánry, dopis osobní a popis, výtah a výpisky, vypravování literatura pohádka, pověst, báje, historický příběh, poezie pro děti dětská literatura, inspirace přírodou, fantasy literatura sekunda mluvnice nauka o významu slova, nauka o tvoření slov, tvarosloví druhy vět podle postoje mluvčího, syntax, druhy vedlejších vět, pravopis sloh popis, charakteristika, líčení výtah, žádost, životopis, vypravování literatura pověsti, kronika, báje, pohádky bajky, cestopis, limeriky, sci-fi tercie mluvnice obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta jednoduchá a souvětí, významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, souvětí souředné, významové poměry mezi větnými členy, souvětí souřadné, podřadné, obecné výklady o českém jazyce sloh výtah, charakteristika literární postavy, výklad líčení, úvaha, souhrnné poučení o slohu literatura cestopisné texty, biografický román, pověst, rytířská tématika legenda, balada, romantismus v literatuře, Šoa - téma kvarta holocaustu, Čtu, čteš, čteme - jazyková komika mluvnice sloh literatura kvinta, 1. literatura mluvnice a sloh sexta, 2. slovní zásoba a význam slova, rozvoj slovní zásoby, nauka o tvoření slov, tvarosloví stylistika a její cíle, výklad, popis pracovního postupu, uměleckého můj domov a díla, svět, líčení, renesanční charakteristika litaratura, od renesance k bariku, z literárního klasicismu, realismus úvod do studia literatury, starověká literatura, středověká literatura obecné poučení o jazyce a řeči, morfologie, syntax příslovce, předložky, spojky, skladba, souvětí souřadné a podřadné, pravopis, zvuková stránka jazyka, obecné výklady o jazyce vypravování, úvaha, proslov, diskuse, fejeton moderna, avantgarda, neklidné dvacáté století humanismis a renesance, barokní literatura, evropská literatura 18. století úvod do stylistiky, obecné poučení o slohu, užití vypravování, prostého popisu, charakteristiky literatura český a světový romantismus, májovci, ruchovci, lumírovci realismus a naturalismus, moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století mluvnice a sloh slovní zásoba, sémantka a tvoření slov, slovní druhy, slovníky, životopis, korespondence, rétorika septima, 3. literatura mluvnice a sloh oktáva, 4. literatura mluvnice a sloh myšlení a jazyk, zvuková stránka jazyka, zásady spisovné výslovnosti, grafická stránka jazyka, funkční styly, popis, charakteristika moderní básnické směry počátku 20. století, česká meziválečná poezie a prózy, česká a světová poezie 1. poloviny 20. století úvaha, úvahový postup, skladba světová literatura 2. poloviny 20. století, česká poválečná poezie odborný styl a jeho útvary, útvary řečnického stylu - proslov, přednáška česká a světová próza 1. poloviny 20. století, historie světového dramatu v 1. polovině 20. století publicistický styl a jeho útvary česká poválečná próza, česká literatura po roce 1989, divadlo ve 20. století obecné výklady o jazyce, vývoj pravopisu

2 Anglický jazyk - slohové práce a ústní zkoušení hodnotit podle deskriptorů nové státní maturity - max.12 bodů, , , 8-7 3, písemné testy hodnotit procenty % % % % 4 - testy po každé lekci prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta seprima oktáva 1.A 2.A 3.A 4.A 3. ročník 4. ročník Maturita Excellence lekce 1-6, maturitní témata 1-13 maturitní témata a procvičování dovedností k písemné a ústní maturitě Francouzský jazyk Žáci jsou pravidelně hodnoceni ve všech dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení) písemně i ústně. Písemné práce prověřují znalosti žáka v oblasti gramatiky a slovní zásoby probrané lekce či jejích dílčích částí. Za klasifikační období musí žák dosáhnout nejméně 5 známek. sekunda On y va! 1 Leçon 1 - Leçon 2 Leçon 3 - Leçon 4 tercie On y va! 1 kvarta English Plus 1. English Plus 2. English Plus 3. Maturita Solutions Pre-Intermediate lekce Maturita Solutions Pre-Intermediate lekce 7-10, Intermediate lekce Maturita Solutions Intermediate lekce Upper-Intermediate Maturita Solutions Upper-Intermediae lekce Maturita Solutions Pre - Inter lekce 1-5 Maturita Solutions Pre-Intermediate Maturita Solutions Intermediate lekce Maturita Solutions intermediate lekce 6-10 Konverzace v anglickém jazyce ústní a písemné zkoušení hodnocení podle deskriptorů nové státní maturity, pravidla jsou uvedena v hodnocení za anglický jazyk Leçon 5 - Leçon 6 Leçon 7 - Leçon 9 On y va! 1, 2 Leçon 10 - Leçon 12 Leçon 1 - Leçon 2 kvinta Mluvnice Mluvnice - Předmět přímý, nepřímý - Příslovce- tvoření,stupňování - Budoucí čas jednoduchý - Nepravidelné stupňování přídavných jmen,příslovcí - Zápor - Postavení dvou předmětů ve větě - Zájmena vztažná,neurčitá - Shoda příčestí minulého s předmětem - Nepravidelná slovesa - Imperfektum Konverzační téma - Avoir + inf - Mes vacances - Nepravidelná slovesa - Le systeme scolaire tcheque,francois Konverzační téma La capitale Praque - Une histoire passée - Une journée chez nous - Mon ami sexta Mluvnice Mluvnice - Trpný rod - Souslednost časová - Avant de + inf, etre en train de + inf, - Přímá,nepřímá řeč - Přídavná jména beau, nouveau, vieux - Blízká minulost - Zájmena ukazovací samostatná,vztažné zájmeno dont - Subjonctif přítomný - Dělivý člen - přechodník - Zájmenné příslovce en,y - Nepravidelná slovesa

3 - Nepravidelná slovesa Konverzační téma Konverzační téma - Les voyages de mes reves - Paris - La Belgique - La cuisine - La France - Mes passe temps - La République tcheque septima Mluvnice Mluvnice - přivlastňovací zájmena samostatná,tázací samostatná, - subjonctif minulý záporná - subjonctif přítomný - infinitiv minulý -zápor ne ni.ni - předminulý čas, předbudoucí čas - nepravidelná slovesa - souslednost časová Konverzační téma - příčestí přítomné,přídavné jméno slovesné - présentez une personne célebre - nepravidelná slovesa -systeme scolaire tcheque,francais Konverzační téma -L appartement de mes reves -les moyens de transport oktáva Mluvnice Mluvnice - Podmiňovací způsob minulý,podmínková souvětí - Jednoduchý minulý čas - Subjonctif přítomný,minulý - Nepravená slovesa - Nepravidelná slovesa Konverzační téma - Přídavná jména atre - Le Monaco, Konverzační téma - le Luxembourg, - Notre région(ville) - Paris - Mes reves - Prague 1. ročník Mluvnice Mluvnice - Hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny - Nepravidelné sloveso avoir - Člen určitý, neurčitý, - Přivlastňovací,ukazovací,tázací zájmena nesamostatná - Slovosled věty,zápor - Číslovky základní - Tvoření mn.čísla - Il y a - Číslovky Člen stažený - Přídavná jména - Nepravidelná slovesa(dire,aller,faire,prendre,venir) - Nepravidelné sloveso etre - 1.slovesná třída Konverzační téma Konverzační téma - Présentez vous. - Ma famille - La France et ses voisins - Notre école - Mes activités 2. ročník Mluvnice Mluvnice - 3.slovesná třída - Passé composé s etre - Futur proche(blízká budoucnost) - Vyjádření účelu - Zvratná slovesa - Futur simple - Zájmenné příslovce y - Vyjádření předmětu přímého a nepřímého - Passé composé s avoir - Zápor jamais,personne,rien,quo - Inf.vazby faire+inf, avant de+inf - Nepravidelná slovesa (devoir,rire,ouvrir,sentir,recevoir) - Nepravidelná slovesa pouvoir,vouloir,lire,sortir Konverzační téma Konverzační téma - Je fais du sport - Ma maison - Chez le médecin - Ma journée - Je voyage - La télé,la radio, les journaux 3. ročník Mluvnice Mluvnice - Vztažná zájmena - Trpný rod - Zájmena neurčitá - Etre en train de+inf - Tvoření příslovcí, stupňování - Samostatná ukazovací zájmena příslovcí(+nepravidelných - Postavení dvou předmětů př.jmen) vyjádřených zájmeny - Dělivý člen

4 - Imperfektum - Zájmenné příslovce - Kondicionál přítomný,podmínková souvětí - Souslednost časová(přímá, nepřímá řeč) - Inf.vazby(avoir a+inf,au lieu de+inf,sans+inf, se mettre - Passé récent a+inf) - Nepravidelná slovesa - Subjonctif,gérondif Konverzační téma - Nepravidelná slovesa - Le systeme scolaire tcheque,francois Konverzační téma - Une famille d autrefois et d aujourd hui - Paris - Mon temps libre - La cuisine - Mes passe-temps - Mode - Belgique - Notre pays 4. ročník Mluvnice Mluvnice - Přivlastňovací,tázací,záporná zájmena samostatná - Příčestí přítomné - Subjonctif přítomný jeho užití - Podmínková souvětí - Cesser de+inf,empecher de+inf - Defektivní slovesa - Subjonctif minulý - Passé simple - Futur antérieur Konverzační téma - Plus-que-parfait - Un partenaire idéal Konverzační téma - La France - Faire un portrét - Prague - Ma vie future - L appartement de mes reves Německý jazyk Žáci jsou pravidelně hodnoceni ve všech dovednostech písemně i ústně. Za klasifikační období musí dosáhnout nejméně 5 známek, jinak absolvují dodatečné zkoušení. sekunda vstupní audioorální kurz představování pozdravy kamarádi, mé nejbližší okolí jmenuji se, bydlím škola Länder, Leute cestování poděkování zákl.gram.struktury a typy vět moje rodina věta jednoduchá, zákl.typy otázek vyjadřování záporu tercie Essen, trinken Wie komme ich Einkaufen Mein Hobby Wohnen In den Ferien modální slovesa předložky nepravidelná slovesa zájmena kvarta meine Woche, mein Alltag das Wetter heute was tut die weh? wir feiern in der Stadt Hobbys adjektiva synonyma, antonyma vyjadřování času min.čas pravidelných sloves kvinta meine Ferien Sport Familie, Beruf Reisen im Geschäft, Essen, Trinken Schule, Beruf Wohnen Geburtstagsfeier es gibt vyj.množství čas.sloves v př.čase zvratná slovesa, předponová slovesa člen, skloň.pods.jmen, plurál werden, préteritum sexta Freizeit, Hobbys Mode, Aussehen Gesundheit Im Warenhaus Reisen in der Stadt Kultur, Kunst Wohnen perfektum směr.příslovce, zájm.příslovce futurum vazby sloves

5 tun, man x es souvětí, závislý infinitiv septima Lektüre Verletzungen menschliche Beziehungen Schulsystem die Welt des Sports Gastronomie vespolné zájm. Dt.Länder předložky 2.p. konj.préterita + opis s würde stupň.př.jmen a příslovcí inf.konstrukce oktáva Lektüre Umweltschutz Dt.Länder Arbeitsmarkt Tschechien Feste, Bräuche zeměpis.jména plpf. partizip.vazby pasívum další typy VV souhr.opakování 1. erste Schritte und Kontakte Wohnen Familie, Alter, Beruf Geburtstagsfeier im Geschäft Sport Essen, Trinken Reisen slovesa v př.čase, slovosled Schule, Beruf osob.zájmena, číslovky, zápor imperativ, předp.slovesa přivl.zájmena, plurál, se gibt zvratná slovesa, čas.údaje zeměpis.údaje préteritum 2. Freizeit, Hobbys Mode, Aussehen Gesundheit Im Warenhaus Reisen Orientierung in der Stadt Kultur Wohnen perfektum futurum, sl.tun, werden man x es, allein x selbst př.jména v přívlastku vazby sloves, pods. a př. jmen zápor slovosled závislý inf. 3. menschliche Beziehungen Schulsystem Lektüre Dt.Länder die Welt des Sports Gastronomie Verletzungen inf.konstrukce vespolné zájmeno, předl.2.p. zeměpis.údaje a jména VV příčestí stupň.př.jmen a příslovcí konj.préterita + opis s würde 4. Dt.Länder Tschechien Lektüre Arbeitsmarkt Klima, Wetter Umweltschutz vazby sloves, pods. a př. jmen partizip.vazby pasívum další typy VV plpf. souhr.opakování Konverzace v německém jazyce Písemné a ústní zkoušení z uvedených témat, minimálně 4 známky. 3., septima Familie, Freunde, Beziehungen Schulsystem Lektüre Gastronomie Sport Reisen gesunde Lebensweise Film 4., oktáva dt.länder Tschechische Republik Klima, Wetter Arbeitsmarkt Umweltschutz Feste, Bräuche Lektüre Film

6 Ruský jazyk - komunikativní a řečové dovednosti, ústní projev - dialog, monolog, písemný projev - 1 krát diktát z každé lekce, 1 krát test z každé sekunda Raduga po novomu 1 základy fonetiky ruského jazyka lekce psaná a tištěná podoba azbuky základní ruské pokyny pro práci v hodině výchozí texty, řečové intence a situace, zvuková a grafická stránka jazyka, konverzeční okruhy daných lekcí, slovní zásoba, mluvnice, práce s textem, testy tercie lekce lekce kvarta Raduga po novomu lekce lekce sexta Raduga po novomu lekce lekce septima Raduga po novomu lekce lekce Dějepis NG ústní zkoušení - velké 1 krát za pololetí, orientační 1 krát za pololetí písemné zkoušení - testy do 20 mint 3 krát za pololetí, testy nad 20 mint 1 krát za pololetí referát podle zájmu jednotlivých žáků třídního kolektivu 1 krát za pololetí VG ústní zkoušení - velké 1 krát za pololetí, orientační 1 krát za pololetí písemné zkoušení - testy do 20 mint 2 krát za pololetí, testy nad 20 mint 2 krát za pololetí referát podle zájmu jednotlivých žáků třídního kolektivu 1 krát za pololetí prima Pravěk - východní despocie Klasické otrokářské státy sekunda Středověk Počátky novověku, třicetiletá válka tercie Baroko - osvícenství, revoluce Svět a české země ve 2. pol. 19. stol. kvarta Svět přes 1. sv. válkou a mezi dvěma válkami 2. sv. válka a poválečný vývoj kvinta, 1. Pravěk - Římská republika Římské cisařství - renesance sexta, 2. Habsburkové - VFR Napoleon - konec 19. století septima,3. 1. polovina 20. století současnost Dějiny - kultura - vypracování seminární práce na zvolené téma, referát na zvolené téma - orientační ústní zkoušení, písemné zkoušení, testy septima, 3. Dějiny maturitní téma maturitní téma pomocné vědy historické bibliografie regionální dějiny Kultura Význam umění v životě člověka (zamyšlení a diskuze), umělecké normy a kýč (diskuzní fórum, individuální úvaha - esej), přehled vývojových etap v umění (přednes, diskuze, práce s portfoliem), pravěké umění, starověk, antika a raně křesťanské um.(samostatný projev referáty), přehled slohů (románský renesance)-typizace znaků-příklady (architektura), přehled slohů a jejich znaků (barokoklasicismus, romantismus a secese), využití nabídky DK Umění 20. století (impresionismus surrealismus), rozlišování znaků, abstraktní umění identifikace umění zobrazující a nezobrazující, vybrané trendy současného umění, konceptuální umění, postmodernismus, práce s obrazovým materiálem, identifikace, porovnání, aplikace, regionální zvláštnosti v oblasti architektury, využití nabídky DK v oblasti filmu, divadla, výstav, konzultace a společné diskuse v rámci vybraných témat v oblasti filmu, divadla, výstav Seminář z dějepisu oktáva, 4. referár v písemné i ústní podobě, ústní a písemné zkoušení maturitních témat maturitní téma maturitní téma

7 Občanská výchova Minimálně tři známky za pololetí, z toho jedna z ústního zkoušení. prima - Vztahy mezi lidmi a formy soužití - Rodinné a příbuzenské vztahy, manželství, partnerství, rodina, její funkce, mezilidské vztahy, náhradní rodinná výchova nezletilých - Naše škola, život ve škole - Práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, osobnostní rozvoj žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, vklad vzdělání pro život - Naše obec - Obec, státní správa a samospráva, volby a jejich význam - Naše vlast, kraj a region - Symboly státnosti, složky státní moci, mateřský jazyk, život v regionech, významné osobnosti státu i regionů sekunda - Naše obec - Domov, životní prostředí, jeho ochrana - Lidská práva - Základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana - Život mezi lidmi - Vztahy mezi lidmi, sociální - Právní základy státu - Znaky státu, typy a formy státu, skupiny, projevy chování lidí, komunikace, vliv médií na složky státní moci, znaky voleb, zásady lidského soužití život lidí - Člověk a kultura - Kulturní život, tradice a instituce, umění, víra a náboženství, pravidla slušného chování, zajímavá a památná místa naší vlasti, ochrana přírodního a kulturního bohatství - Majetek v našem životě - majetek, vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví, hodnota a podpora zdraví - Hodnota a podpora zdraví - Odpovědnost jedince za zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, složky zdraví - Svět kolem nás - Evropská integrace, Evropská unie a ČR, mezinárodní spolupráce, spolupráce mezi státy tercie kvarta - Osobnost - Podobnost a odlišnost lidí, chování, prožívání, temperament, charakter, vlohy a schopnosti, tvořivost, osobnostní a sociální rozvoj - Psychické procesy a stavy člověka - Smyslové poznávání skutečnosti, vnímání, smyslové klamy, rozumové poznávání skutečnosti, myšlení a řeč Hospodářská, politická, bezpečnostní spolupráce Evropská integrace, globalizace Principy tržního hospodářství Peníze, státní rozpočet, daně - Zdravý způsob života - Podpora zdraví, umění žít zdravě, pomoc lidem v nouzi, způsoby řešení životních situací - Stát a hospodářství - Princip tržního hospodářství, výrobní sféra, obchod, služby, dělba práce - Stát a právo - Právní řád ČR, Ústava ČR, principy demokracie, občanská společnost, právo v každodenním životě Trh práce Zaměstnání, nezaměstnanost, úřady práce Podnikání Právní řád ČR Soustava soudů ČR Právní odvětví Společenské vědy Minimálně tři známky za pololetí, z toho jedna z ústního zkoušení. kvinta, 1. PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE Předmět psychologie, vznik a vývoj psychologie, systém psychologických disciplín, metody výzkumu v psychologii, psychologické školy, vývojová psychologie, periodizace vývoje lidského jedince, činnosti člověka, člověk v zátěžové Předmět sociologie, vznik a vývoj sociologie, metody výzkumu v sociologii, socializace jedince, člověk a kultura, média, komunikace, konflikty a jejich zvládání, sociální poznávání, interakce, asertivita, sociální struktura, sociální situaci, třídění psychických jevů, schopnosti a rysy osobnosti, kontrola, konflikt rolí, sociální útvary, normy a normalita, temperament a charakter, psychické stavy osobnosti, sociální deviace sociopatologické jevy pozornost, vědomí, psychické procesy, učení, paměť, myšlení, základy duševní hygieny, duševní poruchy sexta, 2. POLITOLOGIE Historický vývoj politologie, historické typy států, druhy demokracie, volby, volební systémy, rozdělení státní moci, proces schvalování zákonů, politické strany, ideologie PRÁVO Systém práva, historický vývoj práva, prameny práva, orgány činné v trestním řízení, ústavní právo, občanské právo, trestní právo, pracovní právo, rodinné právo

8 septima, 3. oktáva, 4. EKONOMIE Práce a pracovní síla, kvalifikace, nezaměstnanost, státní rozpočet, selhání trhu, monopoly, MMF a Světová banka, mezinárodní hospodářské organizace Úvod do filosofie, antická filosofie, středověká filosofie, renesance RELIGIONISTIKA, ETIKA Dějiny náboženství, judaismus, křesťanství, islám, problematika náboženských sekt, základní etické pojmy, svoboda, svědomí, etické teorie, smysl lidského života Novověká filosofie, filosofie 19. století Společenskovědní seminář Minimálně tři známky za pololetí, z toho jedna z ústního zkoušení. oktáva, 4. Psychologie - historický vývoj, metody výzkumu, psychologie osobnosti. Sociologie - historický vývoj, socializace Demokracie a volby Antická filosofie Středověké filosofické myšlení Renesanční a novověká filosofie Matematika NG písemné zkoušení z každého tematického celku, příp. dílčího celku, vypracování úkolů dle požadavků učitele VG ústní zkoušení 1x za pololetí, písemné zkoušení z každého tematického celku případně dílčího celku, vypracování úkolů dle prima - početní operace s přirozenými čísly - prvočísla, dělitel, násobek - početní operace s celými čísly - počítání s racionálními čísly - početní operace s desetinnými čísly - druhá, třetí mocnina a odmocnina - převody jednotek délky, objemu, hmotnosti, rychlosti - úhel - konstrukce základních útvarů v rovině z daných prvků - dlouhodobý úkol sekunda - obvod, obsah základních geometrických útvarů - ekvivalentní úpravy lineárních rovnic - početní výkony s mocninami s přirozeným mocnitelem - užití přímé a nepřímé úměrnosti ve slovních úlohách - početní operace s mnohočleny - počítání s procenty - slovní úlohy s procenty - slovní úlohy řešené pomocí rovnic - dlouhodobý úkol tercie - rozklad na součin - řešení soustavy rovnic - početní operace s lomeným výrazem - slovní úlohy řešené pomocí rovnic - řešení lineárních rovnic - výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů s užitím Pythagorovy věty - řešení kvadratických rovnic - vzorce pro objem a povrch hranolů a jehlanů - výpočty objemů a povrchů těles s užitím Pythagorovy věty, %, poměru - vlastní model tělesa kvarta - řešení pravoúhlého trojúhelníku užitím goniometrických funkcí - sestavení statistického souboru a určování jeho základních vlastností - obvod, obsah, objem, povrch rovinných útvarů a těles s - projekt Statistické šetření užitím goniometrických funkcí a Pythagorovy věty - určování D(f), H(f), monotónnosti, extrémů funkce, graf funkce - konstrukční úlohy v rovnině s užitím Thaletovy kružnice - konstrukce obrazu ve shodném zobrazení kvinta určování pravdivostní hodnoty výroku, tvoření negace - početní operace s lomeným výrazem - operace s množinami - řešení lineárních rovnic i s absolutní hodnotou - početní operace v číselných množinách, úprava číselného - řešení kvadratických rovnic i s absolutní hodnotou výrazu - početní operace s mocninami - řešení iracionálních rovnic - řešení nerovnic v součinovém i podílovém tvaru - základní konstrukce geometrických útvarů v rovině

9 - obvod, obsah zaákladních geometrických útvarů užitím Pythagorovy věty, Euklidových vět, goniometrických fucí sexta výpočet D(f) - vlastnosti exponenciální funkce, exponenciální rovnice určování D(f), H(f), monotónnosti, extrémů funkcí - vlastnosti logaritmické funkce, logaritmické rovnice - zobrazení a vlastnosti lineární, kvadratické a lomené funkce - vlastnosti goniometrických funkcí, goniometrické rovnice - zobrazení funkce pomocí počítačového software: referáty septima řešení obecného trojúhelníku - řešení aritmetické posloupnosti - polohové a metrické vlastnosti základních geometrických - řešení geometrické posloupnosti útvarů v prostoru - objem a povrch tělesa - základní pojmy finanční matematiky: písemný referát - tvorba stereometrického tělesa oktáva analytická geometrie přímky v rovině - počítání s faktoriály a kombinačními čísly - polohové a metrické vlastnosti v rovině řešené v analytické - binomický rozvoj geometrii - charakteristické vlastnosti kuželoseček - kombinatorické úlohy - zpracování statistického souboru Seminář z matematiky Písemné zkoušení z uvedených témat: oktáva číselný výraz, počítání s komplexními čísly - analytická geometrie v rovině - mnohočleny, lomené výrazy - analytická geometrie v prostoru - rovnice lineární, kvadratické, iracionální i s absolutní - vlastnosti funkcí, posloupnosti hodnotou, - nerovnice exponenciální, i s absolutní hodnotou logaritmické, goniometrické - integrální a diferenciální počet - planimetrie Deskriptivní geometrie Písemné zkoušení z uvedených témat: sexta, 2. - polohové vlastnosti ve volném rovnoběžném promítání - vzájmená poloha, vzdálenost - zobrazení přímky v MP, úsečka - zobrazení hranolu - zobrazení roviny v MP - základní vlastnosti kuželoseček - konstrukce v obecné rovině Fyzika NG Každý žák bude za pololetí nejméně 2x zkoušen ústně a bude psát písemnou práci za každý tematický celek. VG Každý žák bude za pololetí aspoň 2x ústně zkoušen a bude psát písemnou práci a test za každý tematický celek. prima Látky a tělesa. ( skupenství látek, vlastnosti látek) Měření fyzikálních veličin délka, objem, hmotnost, teplota, čas, hustota sekunda Pohyb těles. Síla. Gravitační síla a gravitační pole. Newtonovy zákony. Rovnováha na páce, pevné kladce. Mechanické vlastnosti tekutin. Světelné jevy tercie Energie, formy energie. Teplo. Přeměny skupenství. Zvukové děje. Elektrický obvod. kvarta Elektromagnetické a světelné děje. Elektromagnetické vlny a Jaderná energie. Vesmír. záření. kvinta, 1. Kinematika. Dynamika. Práce, výkon, mechanická energie. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa. sexta, 2. Termodynamika. Struktura a vlastnosti plynů. Skupenské přeměny látek. Elektrické pole. Mechanické kmitání a vlnění. seprima, 3. Elektrický prod v látkách. Magnetické pole. Střídavý proud. Optika.

10 Matematika fyzika Každý žák bude za pololetí aspoň jednou ústně zkoušen a bude psát písemnou práci za každý tematický celek. Vypracuje seminární práci septima, 3. Fyzika Mechanika kinematika, dynamika, práce a energie složené pohyby, mechanika tuhého tělesa, hydrostatika, hydrodynamika. Molekulová fyzika a termika, skupenské přeměny. Mechanické kmitání a vlnění kinematika a dynamika, kyvadla, zvukové vlnění. Elektřina a magnetismus elektrické pole, kondenzátory, elektrický proud v kovech. Magnetické pole stacionární a nestacionární. Matematika - operace v číselných množinách, číselný výraz - rovnice lieární, kvadratické, iracionální i s absolutní - mocniny a odmocniny hodnotou - nerovnice i s absolutní hodnotou - početní operace s komlexními čísly - základní konstrukce v rovině - mnohočleny, lomené výrazy - polohové a metrické vlastnostive stereometrii - seminární práce Seminář z fyziky Každý žák bude za pololetí aspoň jednou ústně zkoušen a zpracuje prezentaci na dané téma. 4., oktáva Opakování fyziky 1. a 2. ročníku, příklady a testy na VŠ. Opakování fyziky 3. a 4. ročníku, příklady a testy na VŠ. Chemie NG Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimálně čtyři známky, z toho jedna z ústního zkoušení. Součástí hodnocení budou i odevzdané protokoly z laboratorních cvičení. sekunda chemie jako přírodní věda, pozorování, pokus, směsi, složení chemické reakce, významné chemické prvkya a dvouprvkové tercie látek, redoxní PSP, reakce, chemická změny vazba energie při chemických reakcích, sločeniny, chemické výpočy, kyseliny úvod a hydroxidy, do organické soli chemie, uhlovodíky reakční kinetika kvarta deriváty uhlovodíků, makromolekulární látky, přírodní látky biokatalyzátory, chemie ve společnosti, mimořádné události laboratorní cvičení základní laboratorní techniky, oddělování složek směsi, chemická reakce, rychlost chemické reakce roztoky, kyseliny a zásady, redoxní reakce a kovy, práce s plyny VG Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimálně 3 známky za každé čtvrtletí, z toho za pololetí jednu z ústního zkoušení. Za pololetí bude mít žák minimálně 6 známek. Součástí hodnocení budou i odevzdané protokoly z laboratorních cvičení. kvinta, 1. soustavy látek a jejich složení, veličiny a výpočty, základy názvosloví anorganických sločenin, stavba atomu, PSP, chemická vazba a vlastnosti látek chemické reakce, základy termochemie, rychlost chemických reakcí, roztoky sexta, 2. vodík, kyslík a jejich sloučeniny, p.prvky s nekovovým charakterem, p-prvky s kovovým charakterem, s-prvky, d- prvky, f-prvky základní laboratorní techniky, rychlost chemické reakce, základy kvalitativní a kvantitativní analýzy anorganických látek, vlastnosti kovů septima, 3. deriváty uhlovodíků, heterocyklické sloučeniny, fyziologickyvýznamné látky, syntetické makromolekulární látky laboratorní cvičení základy organické chemie, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků základy kvalitativní a kvantitativní analýzy organických látek, důkazy přírodních látek základy biochemie, biokatalyzátory, redoxní děje v živých soustavách, energetika biochemických dějů, Krebsův cyklus a dýchací řetězec, metabolismus lipidů,sacharidů, metabolismus bílkovin, nukleových kyselin, regulace metabolismu

11 Seminář z chemie Žák za jedno pololetí získá minmálně 4 známky, z toho jedna bude z ústního zkoušení. oktáva, 4. základní chemické pojmy, výpočtyar, n, NA, opakování obecné chemie, anorganické chemie opakování organické chemie, biochemie NG Biologie - minimální počet známek za pololetí je 5, z toho jedna z ústního zkoušení. - podmínkou pro hodnocení: je prověření znalostí ze všech daných okruhů a odevzdání protokolů z konaných laboratorních prací, kterých se žák zúčastnil v daném pololetí prima Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho Systém živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, význam ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), Význam a zásady třídění organismů taxonomie, stavba a funkce jednotlivých orgánů, vývoj, význam Základní struktura života - buňka Práce s mikroskopem a lupou, použití určovacích Viry a bakterie klíčů, zakládání sbírek, Houby, lišejníky Práce s mikroskopem, práce s biologickými pomůckami sekunda Systém živočichů - strunatci (kruhoústí, paryby, Systém živočichů - savci ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), taxonomie, Anatomie a morfologie rostlin stavba a funkce jednotlivých orgánů, vývoj, význam Fyziologie rostlin Rozšíření, hospodářský a epidemiologický význam, Systém rostlin - nižší rostliny, mechorosty, domestikace, ochrana živočichů kapraďorosty, nahosemenné rostliny Význam rostlin a jejich ochrana tercie Systém rostlin - krytosemenné rostliny Ontogeneze člověka Fylogeneze člověka Anatomie a fyziologie člověka Rozmnožování, dospívání, lidská sexualita, pohlavní choroby Základy první pomoci, život ohrožující stavy Výživa a zdraví, životní styl,tělesná a duševní chygiena Nemoci, úrazy, civilizační choroby Dědičnost a proměnlivost organismů kvarta Etologie - projevy chování živočichů Petrografie Vznik a stavba Země, éry vývoje Země Vnitřní a vnější geologické procesy Mineralogie, petrografie Pedologie Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi, geologický vývoj ČR Podnebí, počasí Základy ekologie, ochrana přírody, enviromentalistika VG Minimální počet známek za čtvrtletí jsou 3, z toho za poletí jedna z ústního zkoušení. Za pololetí bude mít žák minimálně 6 známek. Podmínkou pro hodnocení je prověření znalostí ze všech daných okruhů a odevzdání protokolů z laboratorního cvičení. kvinta, 1. - Stavba a funkce virů (systematika, význam, onemocnění) - Morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin - Stavba a funkce bakterií (systematika, význam v ekosystémech a pro člověka) - Systém a evoluce rostlin, rostliny a prostředí, ekologie rostlin, praktické určování rostlin - Buňka (typy buněk, stavba, funkce jednotlivých struktur buňky, rozmnožování, význam) - Obecné vlastnosti živých soustav

12 sexta, 2. septima, 3. - Morfologie a anatomie živočichů, fyziologie živočichů, systém a evoluce živočichů (Chromista, Prvoci, Živočichové - Diblastika, Triblastika prvoústí) - Morfologie a anatomie živočichů, fyziologie živočichů, systém a evoluce živočichů (Živočichové Triblastika druhoústí) - Živočichové a prostředí, ekologie - Vznik a vývoj živých soustav, evoluce - Stavba a funkce protist - Stavba a funkce hub, stavba a funkce lišejníků - Opěrná a pohybová soustava, soustavy látkové přeměny, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy, soustavy regulační, soustavy rozmnožovací, soustava oběhová, smyslová, hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství - Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, první pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách. - Změny v období adolescence, péče o reprodukční zdraví, metody asistované reprodukce, její biologické aspekty, civilizační choroby, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy, rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví - Molekulární a buněčné základy dědičnosti, dědičnost a proměnlivost, genetika člověka, genetika populací - Základní ekologické pojmy, podmínky života, biosféra a její členění, únik nebezpečných látek do životního prostředí, interakce mezi přírodou a společností, práce v terénu - Ekologie jedince, druhu, populací - Environmentalistika, trvale udržitelný rozvoj - Člověk a biosféra, ochrana životního prostředí Seminář z biologie Pro klasifikaci je podmínkou, aby měl žák alespoň tři známky z uvedených celků, příp. dílčích celků. oktáva, 4. - Biologie jako věda, jednobuněčné a mnohobuněčné - Molekulární genetika, dědičnost, J.G.Mendel organismy - Buňka, rozmnožování buněk - Vznik života a vývoj organismů - Charakteristika prokaryot - Původ a vývoj člověka - Stavba rostlinného těla - Rozmnožovací a smyslová soustava člověka - Nižší a vyšší rostliny, semenné rostliny - Organismus a prostředí, ochrana ŽP - Hormonální regulace živočichů a člověka - Prvoústí a kruhoústí živočichové - Výživa, vodní režim rostlin, fotosyntéza, pohyby, růst a vývoj rostlin - Tělní tekutiny živočichů a člověka - Nervová, opěrná a pohybová soustava člověka - Trávicí, cévní, vylučovací, dýchací soustava člověka Biologie - chemie septima, 3. Biologie Každý žák musí mít vypracován a předveden referát na vybrané téma a bude psát nejméně 1 test. - Orgánové soustavy živočichů srovnání orgánových - Ekologické aspekty výživy, choroby člověka soustav u jednotlivých skupin živočichů - Zoogeografie, fytogeografie - Návykové látky a člověk, první pomoc, asociální chování - Tělní tekutiny živočichů a člověka - Praktické určování bezobratlých a obratlovců, člověka - Ontogeneze a fylogeneze člověka - Praktické určování rostlin, hub ekologie, význam - Ekologie člověka Test ekologické aspekty výživy, choroby člověka Test orgánové soustavy živočichů a člověka Chemie Žák za jedno pololetí získá minimálně 4 známky, z tohojedna bude z ústního zkoušení. Pokud vypracovává v tomto semináři

13 základní chemické pojmy, zákony, názvosloví anorganických sloučenin, stavba atomu, radioaktivita, elektronový obal, peririodická soustava prvků Chemická vazba, chemické reakce, úpravy, výpočty chemických rovnic, chemická rovnováha, reakční kinetika, roztoky Zeměpis Minimální počet známek jsou čtyři známky za pololetí v ročnících s dvohodinovou a tříhodinovou týdenní dotací a tři známky v ročnících s jednohodinovou týdenní dotací. Alespoň jedna z těchto známek musí být z ústního zkoušení, ostatní známky z písemného zkoušení a dalších forem tak, aby klasifikace za pololetí zahrnovala všechny probírané celky. prima Země jako vesmírné těleso, kartografie, krajinná sféra a její Austrálie a Oceánie, Afrika - přírodní poměry, obyvatelstvo, složky - atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra průmysl, zemědělství, regiony sekunda Amerika - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony asie, Rusko - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony tercie Evropa - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, Socioekonomická sféra - obyvatelstvo, zemědělství, průmysl zemědělství, Politický zeměpis regiony světa - světové organizace, hlavnínsvětová Krajina a životní prostředí, typy krajin, ochrana životního konfliktní ohniska prostředí kvarta ČR přírodní charakteristiky - povrch, podnebí, vodstvo, půdy, ČR hospodářské charakteristiky -obyvatelstvo, zemědělství, biota průmysl, Politické doprava, postavení služby, ČR v Evropě cestovní a ve ruch, světě regiony ČR kvinta, 1. Přírodní prostředí (FGS) - Země jako vesmírné těleso, kartografie, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, šířková pásmovitost, výšková stupňovitost Sociální prostředí (SES) - obyvatelstvo, sídla, světové hospodářství, Afika, Austrálie, Oceánie sexta, 2. Makroregiony světa - Evropa - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony septima,3. ČR přírodní charakteristiky - povrch, podnebí, vodstvo, půdy, Regiony ČR biota ČR hospodářské charakteristiky -obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, doprava, služby, cestovní ruch Makroregiony světa - Asie, Amerika - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony Seminář ze zeměpisu Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimální počet známek tři, z toho jedna známka z ústního zkoušení a dvě známky z písemného zkoušenéí. Do hodnocení lze navíc zahrnout známky z referátů - dle zájmu a aktivity žáků. oktáva, 4. Maturitní témata ( 1-20 ) Maturitní témata ( ) Společenské vědy - zeměpis Pro klasifikaci je podmínkou, aby měl žák alespoň tři známky z uvedených celků, příp. dílčích celků. septima, 3. Zeměpis Sluneční soustava, kartografie, FGS v praxi, zeměpis Počítače v zeměpisu Zlínského kraje a místního regionu Zeměpis Zlínského kraje a místního regionu Získávání, třídění a aktualizace geografických dat Společenské vědy Ekonomie Religionistikka Etika Hodnocení dle tří kritérií: Celkem min. 6 známek za pololetí. Hudební a výtvarná výchova část praktická (výtvarná díla, zpěv, rytmika, hra na nástroj) 5 známek za pololetí část teoretická (dějiny umění, noty, dějiny hudby min. 1 známka za pololetí) část teoreticko-praktická referát (min. 1x za rok)

14 prima Přírodniny, přírodní náměty brouk, list (perokresba, kresba tužkou, akvarel), komiks, lidská postava a její stín (tempera), lineární kompozice kresba (vlasy, vítr, kouř, voda), papírořez Architektura noční město (tempera), antická váza (odkrývací technika), zvířecí námět (páv) (suchý / mastný pastel), kompozice a předměty denní potřeby, barevná kompozice (malba tempera, akvarel, kolorace) Teorie barevný kruh, základní výtvarné techniky, pravěké umění, starověk, antika Referát umělecká osobnost sekunda tercie kvarta kvinta, 1. sexta, 2. Pohybová sekvence momentka (kombinovaná technika), zoomorfní motivy hmyz dekorativní vyjádření (kombinovaná technika - KT), zátiší geometrických těles perspektivní vyjádření (kresba, malba), předměty denní potřeby volné ztvárnění uzavřená kompozice (prostorová tvorba), základní fáze pohybu lidské postavy sportovec (kresba) Komunikace skupina postav (koláž), abstraktní vyjádření ornament gotický námět (KT), grafická podoba lomeného oblouku architektura (KT), kresebná studie přírodních motivů, symetrie a asymetrie, městské motivy uplatnění perspektivy (světlo a stín tempera) Teorie netradiční výtvarné techniky, křesťanské umění, románské umění, gotika, renesance Referát umělecká osobnost, umělecké dílo Přírodní náměty (perokresba, kresba tužkou, akvarel), portrét Architektura perspektiva, studijní kresba (známka), aplikace základních anatomických poznatků (akvarel, fantastická květina (odkrývací technika), zoomorfní náměty Teorie výtvarné prostředky uměleckého vyjádření, baroko, klasicismus, romantismus, výběr z přehledu moderních uměleckých směrů (impresionismus, expresionismus, fauvismus...) Referát- umělecká osobnost, umělecké dílo, architektonický objekt Stylizovaný portrét - odraz niterného hnutí, geometrie těles, kompozice tvarů, složitější předměty (hudební nástroje)- studie, realistický záznam odrazu barevných ploch v předmětném uskupení (malba), perspektivní zobrazování městské motivy (úběžníková perspektiva), struktura v dekorativním vyjádření (kombinovaná technika) Abstraktní námět lineární a plošné vyjádření, (volná technika VT, vosková batika), dekorativní ztvárnění reálných předmětů abstrahování (malba), rostlinné motivy průniky a průřezy struktur (barevné vyjádření), využití písma v grafickém projevu (užité umění plakát...) (kombinovaná technika), dekorativní činnost aranžérské dovednosti Prostorová perspektiva a zkratka (kresba a malba dle modelu - barevný kontrast), futuristické zobrazení pohybu (civilistní motivy, technika, sport...) (VT), informelní technika struktura existenciální pocity (barva, pevné materiály KT), architektura v proměnách doby kontrasty (malba), dekorativní tvorba (užití aranžérských technik a aplikace zkušeností ve VV činnosti) Grafické vyjádření realistického námětu - ulice (linoryt, suchá jehla), realistický detail hlavy (kresba, malba), lineární zobrazení přírodních námětů (vliv secese), symbolická vyjádření abstraktních pojmů (volná technika), kontrast v uměleckém projevu (barva, světlo, linie) náměty antonyma Teorie realismus, symbolismus, secese ( výběr z přehledu moderních uměleckých směrů 20.století zakončený informací ze Referát umělecká osobnost, umělecké dílo, umělecký objekt, architektonický objekt Prostorová tvorba objekty (vliv dadaismu) (kašírování), práce s pevnými materiály objekt, odlitek, reliéf (sádra), plošné struktury abstraktní obrazce (kombinovaná technika), velkoplošné barevné kompozice dělená malba (aktuální námět), variace na přírodní motivy, překrývání, prolínání, průhledy (kombinovaná technika) Teorie moderní umělecké směry 20. století impresionismus - abstraktní tvorba do r.1945 Referát pojednat o události z oblasti výtvarného umění Geometrická abstrakce velkoplošná aplikace barevných ploch dekor. (malba), pop art portrét technika užití barevných ploch (ispirace serigrafií A. Warhola), op art velkoplošná tvorba inspirace Vasarely, graffiti art- využití znaků a písma velkoplošné vyjádření (malba), body art, land art malířský záznam, fotografie, filmový záznam Teorie moderní umění 20. století abstraktní tvorba po roce 1945, akční umění, konceptuální tvorba, postmodernistická Referát pojednání z oblasti umělecké tvorby a vnímání Tělesná výchova Žák bude klasifikován, jestliže: - získá minimálně jednu známku za pololetí z každého celku, kterými jsou atletika, gymnastika, sportovní hry a v případě zařazeného plaveckého bloku plavání

15 - aktivně odcvičí alespoň polovinu skutečně odučených hodin Žáci, kteří v důsledku částečného uvolnění neabsolvují některou ze sportovních disciplín bez adekvátní náhrady (např. vlastní zdravotní cvičení), doplňují klasifikaci v průběhu roku vypracováním seminární práce. Téma a rozsah určuje vyučující. Pro kurzy platí pravidla Školního řádu. Latina 1. Ústní projev a) slovní zásoba tvorba latinských slov, přejatá slova a slovní spojení, odborná jazyková teorie, vliv latiny na moderní jazyky, b) gramatika morfologie a syntax c) práce s textem interpretace, výběr relevantních informací, překlad d) velmi krátká a jednoduchá colloquia 2. Písemný projev - test z každé lekce (lexikální, gramatický, překlad jednoduchých latinských textů) 3. Kulturněhistorické reálie sexta, lekce lekce IVT Každý žák bude za pololetí aspoň 2 zkoušen z teoretických znalostí tematického celku, formu ústního nebo písemného zkoušení nebo Každý žák bude za pololetí aspoň 2 zkoušen formou praktického cvičení; výsledek této své práce žák odevzdá ve stanoveném termínu v elektronické podobě vyučujícímu, který práci opraví a poskytne žáku zpětnou vazbu. Další klasifikaci v předmětu určuje vyučující, lze vyjít vstříc i vlastní iniciativě žáka (prezentace, referát, ukázka žákovy aktivity v programovacím prostředí, jeho tvorba ve speciálních SW aplikacích, apod.). tercie počítačové sítě počítačová grafika tabulkový kalkulátor zpracování textu tvorba www stránek kvinta, 1. počítač a práce s daty prezentační programy počítačové sítě počítačové zpracování textu tabulkové kalkulátoty grafické editory ICT prima počítač jako nástroj práce s informacemi tabulkový kalkulátor textový editor tvorba prezentace internet Poznámka: Probíhá-li o pololetí výměna skupin, pak je obsah učiva 1. a 2. pololetí u druhé skupiny opačný než u skupiny první, tj. obsahy se navzájem doplňují.

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž Klasifikace v jednotlivých předmětech

Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž Klasifikace v jednotlivých předmětech Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Kroměříž Klasifikace v jednotlivých předmětech Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3. ročníku (septimě) ve volitelném předmětu (dle zájmu žáka).

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3 Učebnice pro šk.rok 2010/2011 Prima: Prométheus, Herman: Úvodní opakování ( opakování z obecné školy) Kladná a záporná čísla Dělitelnost Osová a středová souměrnost Racionální čísla a procenta Český jazyk

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém pro stupeň: výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém: pro stupeň výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ PRIMA VŠECHNY UČEBNICE PRO PRIMU OBJEDNÁVÁ ŠKOLA! Občanská výchova Hudební výchova Český jazyk, FRAUS Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika Společné ustanovení pro všechny třídy čtyřletého studia a 5. až 8. ročníku osmiletého studia: Žákům bude vyučujícími umožněno doplnit chybějící klasifikaci

Více

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky.

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Maturitní témata Matematika Školní rok 2016/17 Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Místo,kde žijeme. Orientace v čase. Orientace v čase. Místo, kde žijeme. Místo kde žijeme. Ekosystém les. Ekosystém rybník. Cizokrajné ekosystémy

Místo,kde žijeme. Orientace v čase. Orientace v čase. Místo, kde žijeme. Místo kde žijeme. Ekosystém les. Ekosystém rybník. Cizokrajné ekosystémy Výchovné a vzdělávací strategie školy Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Integrace do výuky Rozvoj schopností poznávání Pokryto předmětem

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příloha - Rámcový rozsah požadavků pro přijímací zkoušky BIOLOGIE Biologie - vědní obory, metody biologického výzkumu, dějiny biologie. Obecná charakteristika živých soustav

Více

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017. Vydavatelství/autor, rok

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017. Vydavatelství/autor, rok Ekonomika 4.OA učebnice budou objednány v září Ekonomie 4.OA bez učebnic Právo 4.OA Daně v praxi 4.OA bez učebnic Právo v praxi 4.OA bez učebnic Účetnictví 4.OA Učebnice Účetnictví 2015 3. díl P. Štohl,

Více

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč školní vzdělávací program STEP Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Školní řád pro gymnázium

Školní řád pro gymnázium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Školní řád pro gymnázium pro školní rok 2016/2017 Příloha 2 Podmínky pro hodnocení v předmětech pro

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy * do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více