obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta"

Transkript

1 Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3. ročníku (septimě) ve volitelném předmětu (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena a započítána v klasifikaci příslušného předmětu. Český jazyk a literatura NG Ústní zkoušení - 1 x za pololetí, 2 velké slohové práce za pololetí, minimálně 4 diktáty za pololetí, referáty dle zájmu žáků VG Ústní zkoušení - 1 x za pololetí, 1 velká slohová práce za pololetí, písemné zkoušení 3 x za pololetí, jazykové testy 2 x za pololetí, diktáty minimálně 2 x za pololetí, referáty dle zájmu žáků prima mluvnice tvarosloví - mluvnické kategorie, podstatná jm., přídavná jm., skladba - větné členy, věta jednoduchá, souvětí; zvuková sloh jednoduché tiskopisy a komunikační žánry, dopis osobní a popis, výtah a výpisky, vypravování literatura pohádka, pověst, báje, historický příběh, poezie pro děti dětská literatura, inspirace přírodou, fantasy literatura sekunda mluvnice nauka o významu slova, nauka o tvoření slov, tvarosloví druhy vět podle postoje mluvčího, syntax, druhy vedlejších vět, pravopis sloh popis, charakteristika, líčení výtah, žádost, životopis, vypravování literatura pověsti, kronika, báje, pohádky bajky, cestopis, limeriky, sci-fi tercie mluvnice obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta jednoduchá a souvětí, významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, souvětí souředné, významové poměry mezi větnými členy, souvětí souřadné, podřadné, obecné výklady o českém jazyce sloh výtah, charakteristika literární postavy, výklad líčení, úvaha, souhrnné poučení o slohu literatura cestopisné texty, biografický román, pověst, rytířská tématika legenda, balada, romantismus v literatuře, Šoa - téma kvarta holocaustu, Čtu, čteš, čteme - jazyková komika mluvnice sloh literatura kvinta, 1. literatura mluvnice a sloh sexta, 2. slovní zásoba a význam slova, rozvoj slovní zásoby, nauka o tvoření slov, tvarosloví stylistika a její cíle, výklad, popis pracovního postupu, uměleckého můj domov a díla, svět, líčení, renesanční charakteristika litaratura, od renesance k bariku, z literárního klasicismu, realismus úvod do studia literatury, starověká literatura, středověká literatura obecné poučení o jazyce a řeči, morfologie, syntax příslovce, předložky, spojky, skladba, souvětí souřadné a podřadné, pravopis, zvuková stránka jazyka, obecné výklady o jazyce vypravování, úvaha, proslov, diskuse, fejeton moderna, avantgarda, neklidné dvacáté století humanismis a renesance, barokní literatura, evropská literatura 18. století úvod do stylistiky, obecné poučení o slohu, užití vypravování, prostého popisu, charakteristiky literatura český a světový romantismus, májovci, ruchovci, lumírovci realismus a naturalismus, moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století mluvnice a sloh slovní zásoba, sémantka a tvoření slov, slovní druhy, slovníky, životopis, korespondence, rétorika septima, 3. literatura mluvnice a sloh oktáva, 4. literatura mluvnice a sloh myšlení a jazyk, zvuková stránka jazyka, zásady spisovné výslovnosti, grafická stránka jazyka, funkční styly, popis, charakteristika moderní básnické směry počátku 20. století, česká meziválečná poezie a prózy, česká a světová poezie 1. poloviny 20. století úvaha, úvahový postup, skladba světová literatura 2. poloviny 20. století, česká poválečná poezie odborný styl a jeho útvary, útvary řečnického stylu - proslov, přednáška česká a světová próza 1. poloviny 20. století, historie světového dramatu v 1. polovině 20. století publicistický styl a jeho útvary česká poválečná próza, česká literatura po roce 1989, divadlo ve 20. století obecné výklady o jazyce, vývoj pravopisu

2 Anglický jazyk - slohové práce a ústní zkoušení hodnotit podle deskriptorů nové státní maturity - max.12 bodů, , , 8-7 3, písemné testy hodnotit procenty % % % % 4 - testy po každé lekci prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta seprima oktáva 1.A 2.A 3.A 4.A 3. ročník 4. ročník Maturita Excellence lekce 1-6, maturitní témata 1-13 maturitní témata a procvičování dovedností k písemné a ústní maturitě Francouzský jazyk Žáci jsou pravidelně hodnoceni ve všech dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení) písemně i ústně. Písemné práce prověřují znalosti žáka v oblasti gramatiky a slovní zásoby probrané lekce či jejích dílčích částí. Za klasifikační období musí žák dosáhnout nejméně 5 známek. sekunda On y va! 1 Leçon 1 - Leçon 2 Leçon 3 - Leçon 4 tercie On y va! 1 kvarta English Plus 1. English Plus 2. English Plus 3. Maturita Solutions Pre-Intermediate lekce Maturita Solutions Pre-Intermediate lekce 7-10, Intermediate lekce Maturita Solutions Intermediate lekce Upper-Intermediate Maturita Solutions Upper-Intermediae lekce Maturita Solutions Pre - Inter lekce 1-5 Maturita Solutions Pre-Intermediate Maturita Solutions Intermediate lekce Maturita Solutions intermediate lekce 6-10 Konverzace v anglickém jazyce ústní a písemné zkoušení hodnocení podle deskriptorů nové státní maturity, pravidla jsou uvedena v hodnocení za anglický jazyk Leçon 5 - Leçon 6 Leçon 7 - Leçon 9 On y va! 1, 2 Leçon 10 - Leçon 12 Leçon 1 - Leçon 2 kvinta Mluvnice Mluvnice - Předmět přímý, nepřímý - Příslovce- tvoření,stupňování - Budoucí čas jednoduchý - Nepravidelné stupňování přídavných jmen,příslovcí - Zápor - Postavení dvou předmětů ve větě - Zájmena vztažná,neurčitá - Shoda příčestí minulého s předmětem - Nepravidelná slovesa - Imperfektum Konverzační téma - Avoir + inf - Mes vacances - Nepravidelná slovesa - Le systeme scolaire tcheque,francois Konverzační téma La capitale Praque - Une histoire passée - Une journée chez nous - Mon ami sexta Mluvnice Mluvnice - Trpný rod - Souslednost časová - Avant de + inf, etre en train de + inf, - Přímá,nepřímá řeč - Přídavná jména beau, nouveau, vieux - Blízká minulost - Zájmena ukazovací samostatná,vztažné zájmeno dont - Subjonctif přítomný - Dělivý člen - přechodník - Zájmenné příslovce en,y - Nepravidelná slovesa

3 - Nepravidelná slovesa Konverzační téma Konverzační téma - Les voyages de mes reves - Paris - La Belgique - La cuisine - La France - Mes passe temps - La République tcheque septima Mluvnice Mluvnice - přivlastňovací zájmena samostatná,tázací samostatná, - subjonctif minulý záporná - subjonctif přítomný - infinitiv minulý -zápor ne ni.ni - předminulý čas, předbudoucí čas - nepravidelná slovesa - souslednost časová Konverzační téma - příčestí přítomné,přídavné jméno slovesné - présentez une personne célebre - nepravidelná slovesa -systeme scolaire tcheque,francais Konverzační téma -L appartement de mes reves -les moyens de transport oktáva Mluvnice Mluvnice - Podmiňovací způsob minulý,podmínková souvětí - Jednoduchý minulý čas - Subjonctif přítomný,minulý - Nepravená slovesa - Nepravidelná slovesa Konverzační téma - Přídavná jména atre - Le Monaco, Konverzační téma - le Luxembourg, - Notre région(ville) - Paris - Mes reves - Prague 1. ročník Mluvnice Mluvnice - Hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny - Nepravidelné sloveso avoir - Člen určitý, neurčitý, - Přivlastňovací,ukazovací,tázací zájmena nesamostatná - Slovosled věty,zápor - Číslovky základní - Tvoření mn.čísla - Il y a - Číslovky Člen stažený - Přídavná jména - Nepravidelná slovesa(dire,aller,faire,prendre,venir) - Nepravidelné sloveso etre - 1.slovesná třída Konverzační téma Konverzační téma - Présentez vous. - Ma famille - La France et ses voisins - Notre école - Mes activités 2. ročník Mluvnice Mluvnice - 3.slovesná třída - Passé composé s etre - Futur proche(blízká budoucnost) - Vyjádření účelu - Zvratná slovesa - Futur simple - Zájmenné příslovce y - Vyjádření předmětu přímého a nepřímého - Passé composé s avoir - Zápor jamais,personne,rien,quo - Inf.vazby faire+inf, avant de+inf - Nepravidelná slovesa (devoir,rire,ouvrir,sentir,recevoir) - Nepravidelná slovesa pouvoir,vouloir,lire,sortir Konverzační téma Konverzační téma - Je fais du sport - Ma maison - Chez le médecin - Ma journée - Je voyage - La télé,la radio, les journaux 3. ročník Mluvnice Mluvnice - Vztažná zájmena - Trpný rod - Zájmena neurčitá - Etre en train de+inf - Tvoření příslovcí, stupňování - Samostatná ukazovací zájmena příslovcí(+nepravidelných - Postavení dvou předmětů př.jmen) vyjádřených zájmeny - Dělivý člen

4 - Imperfektum - Zájmenné příslovce - Kondicionál přítomný,podmínková souvětí - Souslednost časová(přímá, nepřímá řeč) - Inf.vazby(avoir a+inf,au lieu de+inf,sans+inf, se mettre - Passé récent a+inf) - Nepravidelná slovesa - Subjonctif,gérondif Konverzační téma - Nepravidelná slovesa - Le systeme scolaire tcheque,francois Konverzační téma - Une famille d autrefois et d aujourd hui - Paris - Mon temps libre - La cuisine - Mes passe-temps - Mode - Belgique - Notre pays 4. ročník Mluvnice Mluvnice - Přivlastňovací,tázací,záporná zájmena samostatná - Příčestí přítomné - Subjonctif přítomný jeho užití - Podmínková souvětí - Cesser de+inf,empecher de+inf - Defektivní slovesa - Subjonctif minulý - Passé simple - Futur antérieur Konverzační téma - Plus-que-parfait - Un partenaire idéal Konverzační téma - La France - Faire un portrét - Prague - Ma vie future - L appartement de mes reves Německý jazyk Žáci jsou pravidelně hodnoceni ve všech dovednostech písemně i ústně. Za klasifikační období musí dosáhnout nejméně 5 známek, jinak absolvují dodatečné zkoušení. sekunda vstupní audioorální kurz představování pozdravy kamarádi, mé nejbližší okolí jmenuji se, bydlím škola Länder, Leute cestování poděkování zákl.gram.struktury a typy vět moje rodina věta jednoduchá, zákl.typy otázek vyjadřování záporu tercie Essen, trinken Wie komme ich Einkaufen Mein Hobby Wohnen In den Ferien modální slovesa předložky nepravidelná slovesa zájmena kvarta meine Woche, mein Alltag das Wetter heute was tut die weh? wir feiern in der Stadt Hobbys adjektiva synonyma, antonyma vyjadřování času min.čas pravidelných sloves kvinta meine Ferien Sport Familie, Beruf Reisen im Geschäft, Essen, Trinken Schule, Beruf Wohnen Geburtstagsfeier es gibt vyj.množství čas.sloves v př.čase zvratná slovesa, předponová slovesa člen, skloň.pods.jmen, plurál werden, préteritum sexta Freizeit, Hobbys Mode, Aussehen Gesundheit Im Warenhaus Reisen in der Stadt Kultur, Kunst Wohnen perfektum směr.příslovce, zájm.příslovce futurum vazby sloves

5 tun, man x es souvětí, závislý infinitiv septima Lektüre Verletzungen menschliche Beziehungen Schulsystem die Welt des Sports Gastronomie vespolné zájm. Dt.Länder předložky 2.p. konj.préterita + opis s würde stupň.př.jmen a příslovcí inf.konstrukce oktáva Lektüre Umweltschutz Dt.Länder Arbeitsmarkt Tschechien Feste, Bräuche zeměpis.jména plpf. partizip.vazby pasívum další typy VV souhr.opakování 1. erste Schritte und Kontakte Wohnen Familie, Alter, Beruf Geburtstagsfeier im Geschäft Sport Essen, Trinken Reisen slovesa v př.čase, slovosled Schule, Beruf osob.zájmena, číslovky, zápor imperativ, předp.slovesa přivl.zájmena, plurál, se gibt zvratná slovesa, čas.údaje zeměpis.údaje préteritum 2. Freizeit, Hobbys Mode, Aussehen Gesundheit Im Warenhaus Reisen Orientierung in der Stadt Kultur Wohnen perfektum futurum, sl.tun, werden man x es, allein x selbst př.jména v přívlastku vazby sloves, pods. a př. jmen zápor slovosled závislý inf. 3. menschliche Beziehungen Schulsystem Lektüre Dt.Länder die Welt des Sports Gastronomie Verletzungen inf.konstrukce vespolné zájmeno, předl.2.p. zeměpis.údaje a jména VV příčestí stupň.př.jmen a příslovcí konj.préterita + opis s würde 4. Dt.Länder Tschechien Lektüre Arbeitsmarkt Klima, Wetter Umweltschutz vazby sloves, pods. a př. jmen partizip.vazby pasívum další typy VV plpf. souhr.opakování Konverzace v německém jazyce Písemné a ústní zkoušení z uvedených témat, minimálně 4 známky. 3., septima Familie, Freunde, Beziehungen Schulsystem Lektüre Gastronomie Sport Reisen gesunde Lebensweise Film 4., oktáva dt.länder Tschechische Republik Klima, Wetter Arbeitsmarkt Umweltschutz Feste, Bräuche Lektüre Film

6 Ruský jazyk - komunikativní a řečové dovednosti, ústní projev - dialog, monolog, písemný projev - 1 krát diktát z každé lekce, 1 krát test z každé sekunda Raduga po novomu 1 základy fonetiky ruského jazyka lekce psaná a tištěná podoba azbuky základní ruské pokyny pro práci v hodině výchozí texty, řečové intence a situace, zvuková a grafická stránka jazyka, konverzeční okruhy daných lekcí, slovní zásoba, mluvnice, práce s textem, testy tercie lekce lekce kvarta Raduga po novomu lekce lekce sexta Raduga po novomu lekce lekce septima Raduga po novomu lekce lekce Dějepis NG ústní zkoušení - velké 1 krát za pololetí, orientační 1 krát za pololetí písemné zkoušení - testy do 20 mint 3 krát za pololetí, testy nad 20 mint 1 krát za pololetí referát podle zájmu jednotlivých žáků třídního kolektivu 1 krát za pololetí VG ústní zkoušení - velké 1 krát za pololetí, orientační 1 krát za pololetí písemné zkoušení - testy do 20 mint 2 krát za pololetí, testy nad 20 mint 2 krát za pololetí referát podle zájmu jednotlivých žáků třídního kolektivu 1 krát za pololetí prima Pravěk - východní despocie Klasické otrokářské státy sekunda Středověk Počátky novověku, třicetiletá válka tercie Baroko - osvícenství, revoluce Svět a české země ve 2. pol. 19. stol. kvarta Svět přes 1. sv. válkou a mezi dvěma válkami 2. sv. válka a poválečný vývoj kvinta, 1. Pravěk - Římská republika Římské cisařství - renesance sexta, 2. Habsburkové - VFR Napoleon - konec 19. století septima,3. 1. polovina 20. století současnost Dějiny - kultura - vypracování seminární práce na zvolené téma, referát na zvolené téma - orientační ústní zkoušení, písemné zkoušení, testy septima, 3. Dějiny maturitní téma maturitní téma pomocné vědy historické bibliografie regionální dějiny Kultura Význam umění v životě člověka (zamyšlení a diskuze), umělecké normy a kýč (diskuzní fórum, individuální úvaha - esej), přehled vývojových etap v umění (přednes, diskuze, práce s portfoliem), pravěké umění, starověk, antika a raně křesťanské um.(samostatný projev referáty), přehled slohů (románský renesance)-typizace znaků-příklady (architektura), přehled slohů a jejich znaků (barokoklasicismus, romantismus a secese), využití nabídky DK Umění 20. století (impresionismus surrealismus), rozlišování znaků, abstraktní umění identifikace umění zobrazující a nezobrazující, vybrané trendy současného umění, konceptuální umění, postmodernismus, práce s obrazovým materiálem, identifikace, porovnání, aplikace, regionální zvláštnosti v oblasti architektury, využití nabídky DK v oblasti filmu, divadla, výstav, konzultace a společné diskuse v rámci vybraných témat v oblasti filmu, divadla, výstav Seminář z dějepisu oktáva, 4. referár v písemné i ústní podobě, ústní a písemné zkoušení maturitních témat maturitní téma maturitní téma

7 Občanská výchova Minimálně tři známky za pololetí, z toho jedna z ústního zkoušení. prima - Vztahy mezi lidmi a formy soužití - Rodinné a příbuzenské vztahy, manželství, partnerství, rodina, její funkce, mezilidské vztahy, náhradní rodinná výchova nezletilých - Naše škola, život ve škole - Práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, osobnostní rozvoj žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, vklad vzdělání pro život - Naše obec - Obec, státní správa a samospráva, volby a jejich význam - Naše vlast, kraj a region - Symboly státnosti, složky státní moci, mateřský jazyk, život v regionech, významné osobnosti státu i regionů sekunda - Naše obec - Domov, životní prostředí, jeho ochrana - Lidská práva - Základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana - Život mezi lidmi - Vztahy mezi lidmi, sociální - Právní základy státu - Znaky státu, typy a formy státu, skupiny, projevy chování lidí, komunikace, vliv médií na složky státní moci, znaky voleb, zásady lidského soužití život lidí - Člověk a kultura - Kulturní život, tradice a instituce, umění, víra a náboženství, pravidla slušného chování, zajímavá a památná místa naší vlasti, ochrana přírodního a kulturního bohatství - Majetek v našem životě - majetek, vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví, hodnota a podpora zdraví - Hodnota a podpora zdraví - Odpovědnost jedince za zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, složky zdraví - Svět kolem nás - Evropská integrace, Evropská unie a ČR, mezinárodní spolupráce, spolupráce mezi státy tercie kvarta - Osobnost - Podobnost a odlišnost lidí, chování, prožívání, temperament, charakter, vlohy a schopnosti, tvořivost, osobnostní a sociální rozvoj - Psychické procesy a stavy člověka - Smyslové poznávání skutečnosti, vnímání, smyslové klamy, rozumové poznávání skutečnosti, myšlení a řeč Hospodářská, politická, bezpečnostní spolupráce Evropská integrace, globalizace Principy tržního hospodářství Peníze, státní rozpočet, daně - Zdravý způsob života - Podpora zdraví, umění žít zdravě, pomoc lidem v nouzi, způsoby řešení životních situací - Stát a hospodářství - Princip tržního hospodářství, výrobní sféra, obchod, služby, dělba práce - Stát a právo - Právní řád ČR, Ústava ČR, principy demokracie, občanská společnost, právo v každodenním životě Trh práce Zaměstnání, nezaměstnanost, úřady práce Podnikání Právní řád ČR Soustava soudů ČR Právní odvětví Společenské vědy Minimálně tři známky za pololetí, z toho jedna z ústního zkoušení. kvinta, 1. PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE Předmět psychologie, vznik a vývoj psychologie, systém psychologických disciplín, metody výzkumu v psychologii, psychologické školy, vývojová psychologie, periodizace vývoje lidského jedince, činnosti člověka, člověk v zátěžové Předmět sociologie, vznik a vývoj sociologie, metody výzkumu v sociologii, socializace jedince, člověk a kultura, média, komunikace, konflikty a jejich zvládání, sociální poznávání, interakce, asertivita, sociální struktura, sociální situaci, třídění psychických jevů, schopnosti a rysy osobnosti, kontrola, konflikt rolí, sociální útvary, normy a normalita, temperament a charakter, psychické stavy osobnosti, sociální deviace sociopatologické jevy pozornost, vědomí, psychické procesy, učení, paměť, myšlení, základy duševní hygieny, duševní poruchy sexta, 2. POLITOLOGIE Historický vývoj politologie, historické typy států, druhy demokracie, volby, volební systémy, rozdělení státní moci, proces schvalování zákonů, politické strany, ideologie PRÁVO Systém práva, historický vývoj práva, prameny práva, orgány činné v trestním řízení, ústavní právo, občanské právo, trestní právo, pracovní právo, rodinné právo

8 septima, 3. oktáva, 4. EKONOMIE Práce a pracovní síla, kvalifikace, nezaměstnanost, státní rozpočet, selhání trhu, monopoly, MMF a Světová banka, mezinárodní hospodářské organizace Úvod do filosofie, antická filosofie, středověká filosofie, renesance RELIGIONISTIKA, ETIKA Dějiny náboženství, judaismus, křesťanství, islám, problematika náboženských sekt, základní etické pojmy, svoboda, svědomí, etické teorie, smysl lidského života Novověká filosofie, filosofie 19. století Společenskovědní seminář Minimálně tři známky za pololetí, z toho jedna z ústního zkoušení. oktáva, 4. Psychologie - historický vývoj, metody výzkumu, psychologie osobnosti. Sociologie - historický vývoj, socializace Demokracie a volby Antická filosofie Středověké filosofické myšlení Renesanční a novověká filosofie Matematika NG písemné zkoušení z každého tematického celku, příp. dílčího celku, vypracování úkolů dle požadavků učitele VG ústní zkoušení 1x za pololetí, písemné zkoušení z každého tematického celku případně dílčího celku, vypracování úkolů dle prima - početní operace s přirozenými čísly - prvočísla, dělitel, násobek - početní operace s celými čísly - počítání s racionálními čísly - početní operace s desetinnými čísly - druhá, třetí mocnina a odmocnina - převody jednotek délky, objemu, hmotnosti, rychlosti - úhel - konstrukce základních útvarů v rovině z daných prvků - dlouhodobý úkol sekunda - obvod, obsah základních geometrických útvarů - ekvivalentní úpravy lineárních rovnic - početní výkony s mocninami s přirozeným mocnitelem - užití přímé a nepřímé úměrnosti ve slovních úlohách - početní operace s mnohočleny - počítání s procenty - slovní úlohy s procenty - slovní úlohy řešené pomocí rovnic - dlouhodobý úkol tercie - rozklad na součin - řešení soustavy rovnic - početní operace s lomeným výrazem - slovní úlohy řešené pomocí rovnic - řešení lineárních rovnic - výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů s užitím Pythagorovy věty - řešení kvadratických rovnic - vzorce pro objem a povrch hranolů a jehlanů - výpočty objemů a povrchů těles s užitím Pythagorovy věty, %, poměru - vlastní model tělesa kvarta - řešení pravoúhlého trojúhelníku užitím goniometrických funkcí - sestavení statistického souboru a určování jeho základních vlastností - obvod, obsah, objem, povrch rovinných útvarů a těles s - projekt Statistické šetření užitím goniometrických funkcí a Pythagorovy věty - určování D(f), H(f), monotónnosti, extrémů funkce, graf funkce - konstrukční úlohy v rovnině s užitím Thaletovy kružnice - konstrukce obrazu ve shodném zobrazení kvinta určování pravdivostní hodnoty výroku, tvoření negace - početní operace s lomeným výrazem - operace s množinami - řešení lineárních rovnic i s absolutní hodnotou - početní operace v číselných množinách, úprava číselného - řešení kvadratických rovnic i s absolutní hodnotou výrazu - početní operace s mocninami - řešení iracionálních rovnic - řešení nerovnic v součinovém i podílovém tvaru - základní konstrukce geometrických útvarů v rovině

9 - obvod, obsah zaákladních geometrických útvarů užitím Pythagorovy věty, Euklidových vět, goniometrických fucí sexta výpočet D(f) - vlastnosti exponenciální funkce, exponenciální rovnice určování D(f), H(f), monotónnosti, extrémů funkcí - vlastnosti logaritmické funkce, logaritmické rovnice - zobrazení a vlastnosti lineární, kvadratické a lomené funkce - vlastnosti goniometrických funkcí, goniometrické rovnice - zobrazení funkce pomocí počítačového software: referáty septima řešení obecného trojúhelníku - řešení aritmetické posloupnosti - polohové a metrické vlastnosti základních geometrických - řešení geometrické posloupnosti útvarů v prostoru - objem a povrch tělesa - základní pojmy finanční matematiky: písemný referát - tvorba stereometrického tělesa oktáva analytická geometrie přímky v rovině - počítání s faktoriály a kombinačními čísly - polohové a metrické vlastnosti v rovině řešené v analytické - binomický rozvoj geometrii - charakteristické vlastnosti kuželoseček - kombinatorické úlohy - zpracování statistického souboru Seminář z matematiky Písemné zkoušení z uvedených témat: oktáva číselný výraz, počítání s komplexními čísly - analytická geometrie v rovině - mnohočleny, lomené výrazy - analytická geometrie v prostoru - rovnice lineární, kvadratické, iracionální i s absolutní - vlastnosti funkcí, posloupnosti hodnotou, - nerovnice exponenciální, i s absolutní hodnotou logaritmické, goniometrické - integrální a diferenciální počet - planimetrie Deskriptivní geometrie Písemné zkoušení z uvedených témat: sexta, 2. - polohové vlastnosti ve volném rovnoběžném promítání - vzájmená poloha, vzdálenost - zobrazení přímky v MP, úsečka - zobrazení hranolu - zobrazení roviny v MP - základní vlastnosti kuželoseček - konstrukce v obecné rovině Fyzika NG Každý žák bude za pololetí nejméně 2x zkoušen ústně a bude psát písemnou práci za každý tematický celek. VG Každý žák bude za pololetí aspoň 2x ústně zkoušen a bude psát písemnou práci a test za každý tematický celek. prima Látky a tělesa. ( skupenství látek, vlastnosti látek) Měření fyzikálních veličin délka, objem, hmotnost, teplota, čas, hustota sekunda Pohyb těles. Síla. Gravitační síla a gravitační pole. Newtonovy zákony. Rovnováha na páce, pevné kladce. Mechanické vlastnosti tekutin. Světelné jevy tercie Energie, formy energie. Teplo. Přeměny skupenství. Zvukové děje. Elektrický obvod. kvarta Elektromagnetické a světelné děje. Elektromagnetické vlny a Jaderná energie. Vesmír. záření. kvinta, 1. Kinematika. Dynamika. Práce, výkon, mechanická energie. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa. sexta, 2. Termodynamika. Struktura a vlastnosti plynů. Skupenské přeměny látek. Elektrické pole. Mechanické kmitání a vlnění. seprima, 3. Elektrický prod v látkách. Magnetické pole. Střídavý proud. Optika.

10 Matematika fyzika Každý žák bude za pololetí aspoň jednou ústně zkoušen a bude psát písemnou práci za každý tematický celek. Vypracuje seminární práci septima, 3. Fyzika Mechanika kinematika, dynamika, práce a energie složené pohyby, mechanika tuhého tělesa, hydrostatika, hydrodynamika. Molekulová fyzika a termika, skupenské přeměny. Mechanické kmitání a vlnění kinematika a dynamika, kyvadla, zvukové vlnění. Elektřina a magnetismus elektrické pole, kondenzátory, elektrický proud v kovech. Magnetické pole stacionární a nestacionární. Matematika - operace v číselných množinách, číselný výraz - rovnice lieární, kvadratické, iracionální i s absolutní - mocniny a odmocniny hodnotou - nerovnice i s absolutní hodnotou - početní operace s komlexními čísly - základní konstrukce v rovině - mnohočleny, lomené výrazy - polohové a metrické vlastnostive stereometrii - seminární práce Seminář z fyziky Každý žák bude za pololetí aspoň jednou ústně zkoušen a zpracuje prezentaci na dané téma. 4., oktáva Opakování fyziky 1. a 2. ročníku, příklady a testy na VŠ. Opakování fyziky 3. a 4. ročníku, příklady a testy na VŠ. Chemie NG Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimálně čtyři známky, z toho jedna z ústního zkoušení. Součástí hodnocení budou i odevzdané protokoly z laboratorních cvičení. sekunda chemie jako přírodní věda, pozorování, pokus, směsi, složení chemické reakce, významné chemické prvkya a dvouprvkové tercie látek, redoxní PSP, reakce, chemická změny vazba energie při chemických reakcích, sločeniny, chemické výpočy, kyseliny úvod a hydroxidy, do organické soli chemie, uhlovodíky reakční kinetika kvarta deriváty uhlovodíků, makromolekulární látky, přírodní látky biokatalyzátory, chemie ve společnosti, mimořádné události laboratorní cvičení základní laboratorní techniky, oddělování složek směsi, chemická reakce, rychlost chemické reakce roztoky, kyseliny a zásady, redoxní reakce a kovy, práce s plyny VG Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimálně 3 známky za každé čtvrtletí, z toho za pololetí jednu z ústního zkoušení. Za pololetí bude mít žák minimálně 6 známek. Součástí hodnocení budou i odevzdané protokoly z laboratorních cvičení. kvinta, 1. soustavy látek a jejich složení, veličiny a výpočty, základy názvosloví anorganických sločenin, stavba atomu, PSP, chemická vazba a vlastnosti látek chemické reakce, základy termochemie, rychlost chemických reakcí, roztoky sexta, 2. vodík, kyslík a jejich sloučeniny, p.prvky s nekovovým charakterem, p-prvky s kovovým charakterem, s-prvky, d- prvky, f-prvky základní laboratorní techniky, rychlost chemické reakce, základy kvalitativní a kvantitativní analýzy anorganických látek, vlastnosti kovů septima, 3. deriváty uhlovodíků, heterocyklické sloučeniny, fyziologickyvýznamné látky, syntetické makromolekulární látky laboratorní cvičení základy organické chemie, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků základy kvalitativní a kvantitativní analýzy organických látek, důkazy přírodních látek základy biochemie, biokatalyzátory, redoxní děje v živých soustavách, energetika biochemických dějů, Krebsův cyklus a dýchací řetězec, metabolismus lipidů,sacharidů, metabolismus bílkovin, nukleových kyselin, regulace metabolismu

11 Seminář z chemie Žák za jedno pololetí získá minmálně 4 známky, z toho jedna bude z ústního zkoušení. oktáva, 4. základní chemické pojmy, výpočtyar, n, NA, opakování obecné chemie, anorganické chemie opakování organické chemie, biochemie NG Biologie - minimální počet známek za pololetí je 5, z toho jedna z ústního zkoušení. - podmínkou pro hodnocení: je prověření znalostí ze všech daných okruhů a odevzdání protokolů z konaných laboratorních prací, kterých se žák zúčastnil v daném pololetí prima Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho Systém živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, význam ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), Význam a zásady třídění organismů taxonomie, stavba a funkce jednotlivých orgánů, vývoj, význam Základní struktura života - buňka Práce s mikroskopem a lupou, použití určovacích Viry a bakterie klíčů, zakládání sbírek, Houby, lišejníky Práce s mikroskopem, práce s biologickými pomůckami sekunda Systém živočichů - strunatci (kruhoústí, paryby, Systém živočichů - savci ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), taxonomie, Anatomie a morfologie rostlin stavba a funkce jednotlivých orgánů, vývoj, význam Fyziologie rostlin Rozšíření, hospodářský a epidemiologický význam, Systém rostlin - nižší rostliny, mechorosty, domestikace, ochrana živočichů kapraďorosty, nahosemenné rostliny Význam rostlin a jejich ochrana tercie Systém rostlin - krytosemenné rostliny Ontogeneze člověka Fylogeneze člověka Anatomie a fyziologie člověka Rozmnožování, dospívání, lidská sexualita, pohlavní choroby Základy první pomoci, život ohrožující stavy Výživa a zdraví, životní styl,tělesná a duševní chygiena Nemoci, úrazy, civilizační choroby Dědičnost a proměnlivost organismů kvarta Etologie - projevy chování živočichů Petrografie Vznik a stavba Země, éry vývoje Země Vnitřní a vnější geologické procesy Mineralogie, petrografie Pedologie Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi, geologický vývoj ČR Podnebí, počasí Základy ekologie, ochrana přírody, enviromentalistika VG Minimální počet známek za čtvrtletí jsou 3, z toho za poletí jedna z ústního zkoušení. Za pololetí bude mít žák minimálně 6 známek. Podmínkou pro hodnocení je prověření znalostí ze všech daných okruhů a odevzdání protokolů z laboratorního cvičení. kvinta, 1. - Stavba a funkce virů (systematika, význam, onemocnění) - Morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin - Stavba a funkce bakterií (systematika, význam v ekosystémech a pro člověka) - Systém a evoluce rostlin, rostliny a prostředí, ekologie rostlin, praktické určování rostlin - Buňka (typy buněk, stavba, funkce jednotlivých struktur buňky, rozmnožování, význam) - Obecné vlastnosti živých soustav

12 sexta, 2. septima, 3. - Morfologie a anatomie živočichů, fyziologie živočichů, systém a evoluce živočichů (Chromista, Prvoci, Živočichové - Diblastika, Triblastika prvoústí) - Morfologie a anatomie živočichů, fyziologie živočichů, systém a evoluce živočichů (Živočichové Triblastika druhoústí) - Živočichové a prostředí, ekologie - Vznik a vývoj živých soustav, evoluce - Stavba a funkce protist - Stavba a funkce hub, stavba a funkce lišejníků - Opěrná a pohybová soustava, soustavy látkové přeměny, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy, soustavy regulační, soustavy rozmnožovací, soustava oběhová, smyslová, hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství - Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, první pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách. - Změny v období adolescence, péče o reprodukční zdraví, metody asistované reprodukce, její biologické aspekty, civilizační choroby, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy, rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví - Molekulární a buněčné základy dědičnosti, dědičnost a proměnlivost, genetika člověka, genetika populací - Základní ekologické pojmy, podmínky života, biosféra a její členění, únik nebezpečných látek do životního prostředí, interakce mezi přírodou a společností, práce v terénu - Ekologie jedince, druhu, populací - Environmentalistika, trvale udržitelný rozvoj - Člověk a biosféra, ochrana životního prostředí Seminář z biologie Pro klasifikaci je podmínkou, aby měl žák alespoň tři známky z uvedených celků, příp. dílčích celků. oktáva, 4. - Biologie jako věda, jednobuněčné a mnohobuněčné - Molekulární genetika, dědičnost, J.G.Mendel organismy - Buňka, rozmnožování buněk - Vznik života a vývoj organismů - Charakteristika prokaryot - Původ a vývoj člověka - Stavba rostlinného těla - Rozmnožovací a smyslová soustava člověka - Nižší a vyšší rostliny, semenné rostliny - Organismus a prostředí, ochrana ŽP - Hormonální regulace živočichů a člověka - Prvoústí a kruhoústí živočichové - Výživa, vodní režim rostlin, fotosyntéza, pohyby, růst a vývoj rostlin - Tělní tekutiny živočichů a člověka - Nervová, opěrná a pohybová soustava člověka - Trávicí, cévní, vylučovací, dýchací soustava člověka Biologie - chemie septima, 3. Biologie Každý žák musí mít vypracován a předveden referát na vybrané téma a bude psát nejméně 1 test. - Orgánové soustavy živočichů srovnání orgánových - Ekologické aspekty výživy, choroby člověka soustav u jednotlivých skupin živočichů - Zoogeografie, fytogeografie - Návykové látky a člověk, první pomoc, asociální chování - Tělní tekutiny živočichů a člověka - Praktické určování bezobratlých a obratlovců, člověka - Ontogeneze a fylogeneze člověka - Praktické určování rostlin, hub ekologie, význam - Ekologie člověka Test ekologické aspekty výživy, choroby člověka Test orgánové soustavy živočichů a člověka Chemie Žák za jedno pololetí získá minimálně 4 známky, z tohojedna bude z ústního zkoušení. Pokud vypracovává v tomto semináři

13 základní chemické pojmy, zákony, názvosloví anorganických sloučenin, stavba atomu, radioaktivita, elektronový obal, peririodická soustava prvků Chemická vazba, chemické reakce, úpravy, výpočty chemických rovnic, chemická rovnováha, reakční kinetika, roztoky Zeměpis Minimální počet známek jsou čtyři známky za pololetí v ročnících s dvohodinovou a tříhodinovou týdenní dotací a tři známky v ročnících s jednohodinovou týdenní dotací. Alespoň jedna z těchto známek musí být z ústního zkoušení, ostatní známky z písemného zkoušení a dalších forem tak, aby klasifikace za pololetí zahrnovala všechny probírané celky. prima Země jako vesmírné těleso, kartografie, krajinná sféra a její Austrálie a Oceánie, Afrika - přírodní poměry, obyvatelstvo, složky - atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra průmysl, zemědělství, regiony sekunda Amerika - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony asie, Rusko - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony tercie Evropa - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, Socioekonomická sféra - obyvatelstvo, zemědělství, průmysl zemědělství, Politický zeměpis regiony světa - světové organizace, hlavnínsvětová Krajina a životní prostředí, typy krajin, ochrana životního konfliktní ohniska prostředí kvarta ČR přírodní charakteristiky - povrch, podnebí, vodstvo, půdy, ČR hospodářské charakteristiky -obyvatelstvo, zemědělství, biota průmysl, Politické doprava, postavení služby, ČR v Evropě cestovní a ve ruch, světě regiony ČR kvinta, 1. Přírodní prostředí (FGS) - Země jako vesmírné těleso, kartografie, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, šířková pásmovitost, výšková stupňovitost Sociální prostředí (SES) - obyvatelstvo, sídla, světové hospodářství, Afika, Austrálie, Oceánie sexta, 2. Makroregiony světa - Evropa - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony septima,3. ČR přírodní charakteristiky - povrch, podnebí, vodstvo, půdy, Regiony ČR biota ČR hospodářské charakteristiky -obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, doprava, služby, cestovní ruch Makroregiony světa - Asie, Amerika - přírodní poměry, obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, regiony Seminář ze zeměpisu Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimální počet známek tři, z toho jedna známka z ústního zkoušení a dvě známky z písemného zkoušenéí. Do hodnocení lze navíc zahrnout známky z referátů - dle zájmu a aktivity žáků. oktáva, 4. Maturitní témata ( 1-20 ) Maturitní témata ( ) Společenské vědy - zeměpis Pro klasifikaci je podmínkou, aby měl žák alespoň tři známky z uvedených celků, příp. dílčích celků. septima, 3. Zeměpis Sluneční soustava, kartografie, FGS v praxi, zeměpis Počítače v zeměpisu Zlínského kraje a místního regionu Zeměpis Zlínského kraje a místního regionu Získávání, třídění a aktualizace geografických dat Společenské vědy Ekonomie Religionistikka Etika Hodnocení dle tří kritérií: Celkem min. 6 známek za pololetí. Hudební a výtvarná výchova část praktická (výtvarná díla, zpěv, rytmika, hra na nástroj) 5 známek za pololetí část teoretická (dějiny umění, noty, dějiny hudby min. 1 známka za pololetí) část teoreticko-praktická referát (min. 1x za rok)

14 prima Přírodniny, přírodní náměty brouk, list (perokresba, kresba tužkou, akvarel), komiks, lidská postava a její stín (tempera), lineární kompozice kresba (vlasy, vítr, kouř, voda), papírořez Architektura noční město (tempera), antická váza (odkrývací technika), zvířecí námět (páv) (suchý / mastný pastel), kompozice a předměty denní potřeby, barevná kompozice (malba tempera, akvarel, kolorace) Teorie barevný kruh, základní výtvarné techniky, pravěké umění, starověk, antika Referát umělecká osobnost sekunda tercie kvarta kvinta, 1. sexta, 2. Pohybová sekvence momentka (kombinovaná technika), zoomorfní motivy hmyz dekorativní vyjádření (kombinovaná technika - KT), zátiší geometrických těles perspektivní vyjádření (kresba, malba), předměty denní potřeby volné ztvárnění uzavřená kompozice (prostorová tvorba), základní fáze pohybu lidské postavy sportovec (kresba) Komunikace skupina postav (koláž), abstraktní vyjádření ornament gotický námět (KT), grafická podoba lomeného oblouku architektura (KT), kresebná studie přírodních motivů, symetrie a asymetrie, městské motivy uplatnění perspektivy (světlo a stín tempera) Teorie netradiční výtvarné techniky, křesťanské umění, románské umění, gotika, renesance Referát umělecká osobnost, umělecké dílo Přírodní náměty (perokresba, kresba tužkou, akvarel), portrét Architektura perspektiva, studijní kresba (známka), aplikace základních anatomických poznatků (akvarel, fantastická květina (odkrývací technika), zoomorfní náměty Teorie výtvarné prostředky uměleckého vyjádření, baroko, klasicismus, romantismus, výběr z přehledu moderních uměleckých směrů (impresionismus, expresionismus, fauvismus...) Referát- umělecká osobnost, umělecké dílo, architektonický objekt Stylizovaný portrét - odraz niterného hnutí, geometrie těles, kompozice tvarů, složitější předměty (hudební nástroje)- studie, realistický záznam odrazu barevných ploch v předmětném uskupení (malba), perspektivní zobrazování městské motivy (úběžníková perspektiva), struktura v dekorativním vyjádření (kombinovaná technika) Abstraktní námět lineární a plošné vyjádření, (volná technika VT, vosková batika), dekorativní ztvárnění reálných předmětů abstrahování (malba), rostlinné motivy průniky a průřezy struktur (barevné vyjádření), využití písma v grafickém projevu (užité umění plakát...) (kombinovaná technika), dekorativní činnost aranžérské dovednosti Prostorová perspektiva a zkratka (kresba a malba dle modelu - barevný kontrast), futuristické zobrazení pohybu (civilistní motivy, technika, sport...) (VT), informelní technika struktura existenciální pocity (barva, pevné materiály KT), architektura v proměnách doby kontrasty (malba), dekorativní tvorba (užití aranžérských technik a aplikace zkušeností ve VV činnosti) Grafické vyjádření realistického námětu - ulice (linoryt, suchá jehla), realistický detail hlavy (kresba, malba), lineární zobrazení přírodních námětů (vliv secese), symbolická vyjádření abstraktních pojmů (volná technika), kontrast v uměleckém projevu (barva, světlo, linie) náměty antonyma Teorie realismus, symbolismus, secese ( výběr z přehledu moderních uměleckých směrů 20.století zakončený informací ze Referát umělecká osobnost, umělecké dílo, umělecký objekt, architektonický objekt Prostorová tvorba objekty (vliv dadaismu) (kašírování), práce s pevnými materiály objekt, odlitek, reliéf (sádra), plošné struktury abstraktní obrazce (kombinovaná technika), velkoplošné barevné kompozice dělená malba (aktuální námět), variace na přírodní motivy, překrývání, prolínání, průhledy (kombinovaná technika) Teorie moderní umělecké směry 20. století impresionismus - abstraktní tvorba do r.1945 Referát pojednat o události z oblasti výtvarného umění Geometrická abstrakce velkoplošná aplikace barevných ploch dekor. (malba), pop art portrét technika užití barevných ploch (ispirace serigrafií A. Warhola), op art velkoplošná tvorba inspirace Vasarely, graffiti art- využití znaků a písma velkoplošné vyjádření (malba), body art, land art malířský záznam, fotografie, filmový záznam Teorie moderní umění 20. století abstraktní tvorba po roce 1945, akční umění, konceptuální tvorba, postmodernistická Referát pojednání z oblasti umělecké tvorby a vnímání Tělesná výchova Žák bude klasifikován, jestliže: - získá minimálně jednu známku za pololetí z každého celku, kterými jsou atletika, gymnastika, sportovní hry a v případě zařazeného plaveckého bloku plavání

15 - aktivně odcvičí alespoň polovinu skutečně odučených hodin Žáci, kteří v důsledku částečného uvolnění neabsolvují některou ze sportovních disciplín bez adekvátní náhrady (např. vlastní zdravotní cvičení), doplňují klasifikaci v průběhu roku vypracováním seminární práce. Téma a rozsah určuje vyučující. Pro kurzy platí pravidla Školního řádu. Latina 1. Ústní projev a) slovní zásoba tvorba latinských slov, přejatá slova a slovní spojení, odborná jazyková teorie, vliv latiny na moderní jazyky, b) gramatika morfologie a syntax c) práce s textem interpretace, výběr relevantních informací, překlad d) velmi krátká a jednoduchá colloquia 2. Písemný projev - test z každé lekce (lexikální, gramatický, překlad jednoduchých latinských textů) 3. Kulturněhistorické reálie sexta, lekce lekce IVT Každý žák bude za pololetí aspoň 2 zkoušen z teoretických znalostí tematického celku, formu ústního nebo písemného zkoušení nebo Každý žák bude za pololetí aspoň 2 zkoušen formou praktického cvičení; výsledek této své práce žák odevzdá ve stanoveném termínu v elektronické podobě vyučujícímu, který práci opraví a poskytne žáku zpětnou vazbu. Další klasifikaci v předmětu určuje vyučující, lze vyjít vstříc i vlastní iniciativě žáka (prezentace, referát, ukázka žákovy aktivity v programovacím prostředí, jeho tvorba ve speciálních SW aplikacích, apod.). tercie počítačové sítě počítačová grafika tabulkový kalkulátor zpracování textu tvorba www stránek kvinta, 1. počítač a práce s daty prezentační programy počítačové sítě počítačové zpracování textu tabulkové kalkulátoty grafické editory ICT prima počítač jako nástroj práce s informacemi tabulkový kalkulátor textový editor tvorba prezentace internet Poznámka: Probíhá-li o pololetí výměna skupin, pak je obsah učiva 1. a 2. pololetí u druhé skupiny opačný než u skupiny první, tj. obsahy se navzájem doplňují.

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3 Učebnice pro šk.rok 2010/2011 Prima: Prométheus, Herman: Úvodní opakování ( opakování z obecné školy) Kladná a záporná čísla Dělitelnost Osová a středová souměrnost Racionální čísla a procenta Český jazyk

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ PRIMA VŠECHNY UČEBNICE PRO PRIMU OBJEDNÁVÁ ŠKOLA! Občanská výchova Hudební výchova Český jazyk, FRAUS Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník

Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník Krupka 00.00.2010 Váš dopis zn./ze dne: ---/--- Vyřizuje/linka Trčka/12 Naše značka: P Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník Předmět:

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU Učebnice - 1. ročník, kvinta Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (J. Kostečka, SPN, Praha) Kouzelné zrcadlo literatury

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Pokrytí průřezových témat

Pokrytí průřezových témat Pokrytí průřezových témat 1.1 Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Přehled požadovaných učebnic

Přehled požadovaných učebnic 1. ročník - školní rok 2014 / 2015 Český jazyk a literatura: Anglický jazyk: Maturita Solutions pre-intermediate 2nd edition!!! SB + WB (Oxford University Press) Německý jazyk: DIREKT neu I, přepr.vyd.

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více