ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti 1. stupeň Tato vzdělávací oblast zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení. Žáka vybavuje takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednost získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků i v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak,aby dovedli pochopit svou roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. V 1.ročníku má komplexní charakter, ve ročníku je rozdělen do tří složek: - Komunikační a slohové výchova - Jazyková výchova - Literární výchova - Psaní V Komunikační a slohové výchově se žák učí chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Vede k přesnému a logickému myšlení, které je základem přesného a srozumitelného vyjadřování. Dále se rozvíjejí intelektové dovednosti, např.porovnávání, třídění a zobecňování. V Literární výchově se žáci prostřednictvím četby učí vnímat specifické znaky různých literárních druhů, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat fikci od skutečnosti. Vypěstují si čtenářské návyky a dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnoty a duchovní život. V Psaní si žáci osvojují správné tvary psací i tiskací podoby písma. Vzdělávání v českém jazyce je zaměřeno na: - chápání jazyka jako historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa - osvojení mateřského jazyka coby nástroje celoživotního vzdělávání a rozvoji osobního a kulturního bohatství - vnímání jazyka k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - K411, str. 1-

2 - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, k jejímu emocionálnímu a estetickému vnímání Komunikační a slohová výchova Učivo: - čtení - naslouchání - mluvený projev - písemný projev - rozvoj čtenářské gramotnosti Jazyková výchova a Psaní Učivo: - zvuková stránka jazyka - slovní zásoba a tvoření slov - tvarosloví - skladba - pravopis, psací a tiskací podoba písma Čtení a Literární výchova Učivo: - poslech literárních textů - zážitkové čtení a naslouchání - tvořivé činnosti s literárním textem - základní literární pojmy - rozvoj čtenářské gramotnosti Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Součástí vyučování jsou i literární exkurze, besedy v knihovnách, návštěvy divadelních a filmových představení, práce s odbornou literaturou a využívání všech dostupných moderních pomůcek ( video, DVD, počítačové programy, CD, Internet atd. ) B) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení - efektivní získávání poznatků z odborné literatury ( Stručná mluvnice česká, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny ) - rozšiřování slovní zásoby, pochopení základních mluvnických pravidel a jejich zařazení do systému jazyka - rozlišuje významové vztahy mluvnických jednotek ve větě i souvětí - využívá a aplikuje internacionalismy v komunikaci - rozvíjí jednotlivé jazykové dovednosti ( poslech a interpretace textu, samostatný ústní projev na dané téma ) - K411, str. 2-

3 - projektové vyučování - dokáže kriticky zhodnotit své znalosti - vyhledává informace k danému tématu ( práce s knihou, encyklopedií, internetem ) Kompetence k řešení problémů - uplatňuje získané znalosti v praxi prezentace vlastního názoru - řeší jazykové úkoly v učebnici a pracovních sešitech - chápe logickou stavbu české věty, zásady slovosledu Kompetence komunikativní - dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev - vhodně využívá spisovné jazykové prostředky - komunikuje kultivovaně, výstižně v ústním i písemném projevu (mluvní cvičení) - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu - využívá získaných znalostí k tvořivému psaní i k práci s textem - naučí se základní zásady a pravidla dialogu, diskuse Kompetence sociální a personální - naučí se pracovat ve skupinách - respektuje názor druhých při týmové spolupráci - dokáže prezentovat vlastní názor, získává sebedůvěru ve svém jednání na veřejnosti - zvládá vlastní hodnocení i hodnocení druhých - vyměňuje si zkušenosti - Kompetence občanské - dodržuje základní principy a společenské normy chování ( slušné chování, úcta k starším lidem, pomoc slabším ) - uvědomuje si naše národní tradice i kulturní dědictví ( mateřský jazyk, česká literatura, kultura, osobnosti ) - zná a prosazuje základní rysy vlastenectví Kompetence pracovní - samostatně pracuje se základními jazykovými příručkami ( Stručná mluvnice česká, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny ) - samostatně pracuje s pomůckami učebnice, pracovní sešit, portfolio, schéma, graf - využívá získaných znalostí i dovedností v zájmu své profesní přípravy ( přijímací zkoušky na střední školy ) 2. stupeň - K411, str. 3-

4 Předmět je rozdělen do 3 složek, které se vzájemně prolínají a zasahují do všech dalších vzdělávacích oblastí. Jsou to: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova. Cílem jazykové výuky je osvojení spisovné podoby českého jazyka, poznat a osvojit si jeho logickou stavbu a všechny znalosti a dovednosti využít pro jasné, přehledné a srozumitelné vyjadřování zaměřené k celoživotnímu vzdělávání. Ve slohové výuce se žáci naučí vnímat a chápat jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit, učí se posuzovat formální stránky textu. Žáci rozvíjejí čtenářskou gramotnost. V literární výchově získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky, interpretují literární text, poznávají základní literární žánry, formulují vlastní názory o přečteném. Žáci rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má časovou dotaci 4-5 hodiny týdně v závislosti na ročníku a typu třídy (viz Učební plán). Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Součástí vyučování jsou i literární exkurze, besedy v knihovnách, návštěvy divadelních a filmových představení, práce s odbornou literaturou a využívání všech dostupných moderních pomůcek ( video, DVD, počítačové programy, CD, Internet atd. ) - K411, str. 4-

5 C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících I. ročník - čtení Předčtenářské období Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky První hlásky a písmena m, M, l, L, s, S, P, p, a, á, A, analýza a syntéza slabik, hláska a písmeno o, u, e, i ve všech podobách Jazyková, sluchová cvičení a zraková příprava ke čtení. Hláska a písmeno, počet slabik ve slovech, dvojslabičná slova Propojeno s učivem Vv, Pč, Lv. Živá abeceda, koncem listopadu čtení ze Slabikáře Období slabičněanalytického čtení Otevřené slabiky se souhláskami m, l, s, p, první věty.hlásky a písmena t, T; j, J; y, Y; n, N; d, D; k, K. Slova se souhláskou na konci (les, pes), slova s dvojhláskou ou, au. Hlásky v, V; r, R; š, Š; z, Z; h, H; c, C; č,č Otevřené slabiky, zavřené slabiky, dvojhlásky au, ou. Slova se dvěma souhláskami na začátku a uprostřed Propojeno s učivem Vv, Pč, Lv. Slabikář Období vázaného slabikování Čtení slov se zavřenou slabikou a se dvěma souhláskami na začátku slova (mrak, dnes ), hlásky ž, Ž; b, B; ř, Ř. Čtení složitějších víceslabičných slov, hlásky ch, CH; g, G; f, F; ď, ť, ň. Čtení slov se skupinami dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny, bě, pě, vě, mě, slabikotvorné r, l. Slova se zavřenou slabikou a se dvěma souhláskami na začátku. Složitější víceslabičná slova, slabikotvorné r, l. Propojeno s učivem Vv, Pč, Lv, M ( orientace v učebnicích dle číselného řazení stránek ). Slabikář Mimočítankov á četba - K411, str. 5-

6 Uvolňovací cviky I. ročník - psaní Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Prvky písmen, první písmena a Přípravné cviky pro uvolnění slabiky ruky, velké tvary. Poznámky Moje první psaní První slova Opis, přepis hlásek, slabik, slov, číslic, diktát písmen a slabik Psaní hlásek, slabik, slov, číslic. Opis, přepis, diktát. Tv rozvoj jemné i hrubé motoriky. Písanky 1, 2 Psaní vět a větných celků Opis, přepis vět a větných celků, diktát slov a vět, psaní s porozuměním. Slova, spojení slov, krátké věty, psaní s porozuměním, adresa. Písanky 3, 4 - K411, str. 6-

7 I. ročník - literární výchova Předčtenářské období Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Říkadla učení se zpaměti, přednes pohádky předčítání, poslech, vyprávění, dramatizace, vyprávění Večerníčků, hry s rytmem, slovní hříčky. Přednes říkadel a vyprávění pohádek známých z MŠ. Hry s rytmem, rýmem, intonací.jednoduchá dramatizace pohádky. Čtení motivační pohádky a říkadla k písmenům Tv rozpočitadla Období slabičněanalytického čtení Čtení jednoduchých slov, období vyvozování abecedy, hádanky a slovní hříčky, přirovnání a pranostiky, pohádky, přednes říkadel, pohádky předčítání, poslech, vyprávění, obrázky k pohádkám, ilustrace pohádek, dětské časopisy, hry s rýmy. Období vyvozování abecedy, hádanky, pranostiky, pohádky, beseda o pořadu v televizi, práce s dětskými časopisy. Známí autoři pohádek, poezie J. Kožíška, Fr. Hrubína, pověsti. Propojeno s učivem Čt, Ps, Prv, M, Tv. Období vázaného slabikování Seznámení s dětskými časopisy, básně, říkadla, rýmované pohádky. Co nám čtou rodiče a co vidíme v televizi. Které malíře a spisovatele známe. Rýmované pohádky, improvizace s maňáskem, beseda o vlastní četbě, doplňková četba, reprodukce. Čtení říkadla, pohádky, hádanky, improvizace s maňáskem, loutkou. Propojeno s učivem Vv, Pč, Tv, Prv, Hv. II. ročník - mluvnice - K411, str. 7-

8 Základní znalosti z 1. roč. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakuje vědomosti a dovednosti z 1. roč. Základní znalosti z 1. roč. Propojeno s učivem Čt, Sl, M. Věta vyjadřování ústní a písemné Skládá větné celky ústně i písemně. Věta vyjadřování ústní a písemné Sl ústní i písemné vypravování M počítáme počáteční písmena ve vyprávění, počítáme počet vět ve vyprávění či v textu v Čítance Dítě se učí diskutovat, neskákat do řeči. Učí se zdvořilému chování a vystupování v různých životních situacích. Abeceda a písmo Mluvíme ve větách Skládá a rozkládá slova, slabiky. Abeceda a písmo Prv rychlá orientace v encyklopediích, atlasech rostlin, zvířat Propojeno s učivem Čt, Sl. Poznává mateřský jazyk,umí se s ním vhodně dorozumět Český jazyk-jazyk slovanský Hv, Prv, Čt seznámení s naší hymnou (slova, melodie), se státními symboly (znak, vlajka). Dítě se učí být tolerantní vůči spolužákům jiné národnosti. - K411, str. 8-

9 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Žák uspořádá a třídí věty jednoduché a souvětí. Spojování a oddělování vět M počítání vět jednoduchých, souvětí v delších textech Sl vypravování dle obrázkové osnovy Žák uspořádá věty do logického celku. Pořádek vět Sl vyprávění dle časové posloupnosti Učí se požádat, poděkovat, odmítnout. Prv časová posloupnost v denních činnostech žáka. Druhy vět Seznamuje se se 4 druhy vět. Umí je přečíst se správnou melodií. Druhy vět Sl, Prv dovede správně odpovídat na otázky týkající se života ve škole, v kolektivu, v rodině Věta, slova a slovní význam Zná a určuje probírané mluvnické jevy. Věta, slovo, slovní význam M počítáme počty slov ve větách, počty slabik ve slovech Prv podzim ve větných celcích Orientuje se v probíraném učivu. Slova nadřazená podřazená, souřadná, protikladná, souznačná Prv učivo upevňujeme ve vztahu k ročnímu období. - K411, str. 9-

10 Slovo, slabika, hláska, písmeno Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Rozlišuje krátké, dlouhé samohlásky ve slabikách i slovech, identifikuje dvojhlásky a slabikotvorné r, l. Slovo, slabika, hláska, písmeno Hv rytmizace, vytleskávání, melodizované říkanky Čt rozpočitadla Rozdělení hlásek Čt, Hv rozpočitadla, rytmizace Krátké a dlouhé samohlásky Čt vyhledávání samohl. v pohádkách, příbězích Dvojhláska ou, au Slabikotvorné souhlásky r, l Vyhledávání dvojhlásek v v čítance, v dět časopisech.. Hv vyhledávání v jazykolamech Čt v článcích, básních Tvrdé souhlásky Prakticky užívá probíraných hlásek. Tvrdé souhlásky Prv propojení učiva s každodenním životem dítěte Sl popis, vyprávění Čt vyhledávání v textech Měkké souhlásky Prakticky užívá probíraných hlásek. Měkké souhlásky Prv propojení učiva s věcmi a životem dítěte Sl popis, vyprávění Čt vyhledávání v textech Znělé a neznělé Procvičuje psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov Učivo prolíná s předměty: Čt, Prv, Sl. - K411, str. 10-

11 souhlásky uprostřed a na konci slov uprostřed slov Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Slova se skupinami dě, tě, ně Dokáže přečíst, napsat a jmenovat slova s danými slabikami Slova se skupinami dě, tě, ně Sl doplňovačky, křížovky Čt vyhledávání slov s dě, tě, ně z článků Slova se skupinami bě, pě, vě, mě Dokáže přečíst, napsat a vymyslet slova s danými slabikami, a to na začátku, uprostřed i na konci slov. Slova se skupinami bě, pě, vě, mě Sl doplňovačky, hádanky Čt vyhledávání slov s bě, pě, vě, mě Slovní druhy Rozlišuje podstatná jména, slovesa, předložky, spojky. Přehled Podstatná jména Slovesa Sl, Čt, Hv vyhledávání podst. jm., sloves v říkadlech, písních, básních; sestavování vyprávění Prv M Používání sloves ve slovních úlohách Předložky Čt procvičování čtení předložkových tvarů Hv vyhledávání v říkadlech, písních Psaní velkých písmen Zná pravidla pro psaní velkých písmen Vlastní jména Sl utužování kolektivu třídy, děti se učí řešit konflikty, dodržování pravidel, učí se přijmout konkurenci Čt zvířecí pohádkové - K411, str. 11-

12 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky postavičky - zařazování do pohádek Místní jména Hv vyhledávání místních jmen v písních Čt vyhledávání v článcích, encyklopediích, atlasech - K411, str. 12-

13 II ročník - literární výchova Čtení jednoduchých textů, tiché čtení Reprodukce a dramatizace textů Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Plynule čte s porozuměním Domýšlí jednoduché příběhy Čtení jednoduchých textů, tiché čtení Reprodukce a dramatizace textů Propojení s ČJ, s učivem ve všech předmětech Sl, Prv Tiché čtení, hádanky, slovní hříčky, pranostiky Vánoční příběhy se zimní tématikou Převypráví příběh Bajky Plynule čte s porozuměním Bajky Pohádka lidová a umělá Hlasitě a tiše čte s porozuměním Tiché čtení, hádanky, slovní hříčky, pranostiky Vánoční příběhy se zimní tématikou Pohádka lidová a umělá. Důraz na čárky v souvětí Dramatizace Orientuje se v textu Dramatizace textu, dělení na role Sl, Ps, Prv Prv, Čj. Sl Sl Návštěva divadelních představení Poezie Recituje básně Poezie dle ročních období. Sl, Prv Společná četba Plynule čte s porozuměním Společná četba próza - K411, str. 13-

14 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Dětský časopis, moje oblíbená kniha Poslouchá četbu Moje oblíbená kniha, dětský časopis Dobré vztahy v kolektivu.orientace v dětských knihách,encyklopediích - K411, str. 14-

15 II. ročník psaní Psací písmena a slova Vánoční pozdrav, adresa Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodržuje sklon písma. Správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen. Psací písmena a slova Napíše adresu, přání, dopis. Vánoční pozdrav, adresa Prv Prv, Čt, Lv, Hv, Sl. Opis přísloví Správně užívá velká písmena ve slovech i ve větách, diakritická znaménka. Opis přísloví Čt, Hv říkadla, rozpočitadla, přísloví Psaní blahopřání, plakátek Dodržuje požadavky na čitelnost, úhlednost, celkovou úpravu. Psaní blahopřání, plakátek Sl adresa, dopis, blahopřání. Přepis říkadel, rozpočitadel Dodržuje hygienické a pracovní návyky. Přepis říkadel, rozpočitadel Čt, Hv seznamování a procvičování lidových říkadel Velká tiskací písmena Dodržuje požadavky na čitelnost a úhlednost. Velká tiskací písmena Geometrie popis velkými tiskacími písmeny Doplnění děje Upravuje písemnosti (nadpis, odstavec). Doplnění děje Sl doplnění děje Dopis, krátký Dodržuje úhlednost a celkovou Dopis, adresa, krátký text Sl nácvik psaní dopisu; + - K411, str. 15-

16 text Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky úpravu projevu. Hygienické a pracovní návyky. formy společenského chování - K411, str. 16-

17 II. ročník - sloh Vypravování Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Dodrží posloupnosti děje na základě pozorování, prožitku. Vypravování, osnova volné vypravování Čt. Prosba, poděkování Upevňování základních forem společenského styku: oslovení,poděkování, pozdrav. Prosba, poděkování Prv praktické cvičení při zdokonalování zdvořilého chování v praktickém životě Telefonování Učí se zdvořilému chování. Telefonujeme Učí se zdvořilému chování a vystupování v různých situacích. Učí se pravdě a přímosti, toleranci. Vánoční pozdrav Zná základní formy společenského styku. Vánoční pozdrav Prv, Čt, Hv. Obrázková osnova Popis Dodržuje posloupnosti děje. Obrázková osnova Čt dramatizace Jednoduše popíše pojmenování předmětů a jejich vlastností. Popis - osoba, zvíře, věc, hračka Popis pracovní činnosti Přísloví Seznámí se s lidovými tradicemi Přísloví Ps, Prv - K411, str. 17-

18 III. ročník - čtení rytmus čtení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky nacvičuje techniku správného dýchání, čte s porozuměním technika čtení dětská poezie recituje verše, dodržuje rytmus, vytleskává recitace pohádky, pověsti bajka Čte s porozuměním a reprodukuje jej ví, co je základem bajky, rozeznává kladné a záporné vlastnosti dětská beletrie dětská beletrie PRV-vycházka do historického centra spojená s výkladem místních pověstí VV podle vlastností kreslí sebe, svou rodinu, kamarády v podobě zvířat knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou čte s porozuměním, vyhledává informace v textu, vyhledává kladné a záporné hrdiny a dějové zápletky dětská beletrie Sloh- osnova dětské dobrodružné knížky čte s porozuměním, společná četba dětská beletrie - K411, str. 18-

19 III. ročník - psaní abeceda Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky žák má osvojenou techniku psaní, tvary písmen zvládání abecedy: tiskací, psací, malá i velká písmena abeceda adresa umí napsat svou adresu adresa, cesta do školy pohled z: prázdnin, výletu, přání Vv, Hv, Pč. psaní číslic procvičuje osvojenou techniku psaní tvarů číslic číslice M procvičování, před číslo, za číslo, hned vedle, o deset míň, o něco víc apod. vánoční přání, psaní dopisu ví, jak v dopise oslovit,učí se formální úpravu textu krátký dopis co bych si přál na Vánoce opis textu správně opíše zadaný text opis složitějšího textu formy společenskéh o styku umí vyplnit složenku, korespondenční lístek, podací lístek formuláře přísloví Zná znění přísloví a opíše jej přepis logické úlohy Správně doplňuje slova rébusy, křížovky, doplňovačky, osmisměrky,šifry VV - K411, str. 19-

20 III. ročník - mluvnice Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Věta a souvětí Žák opakuje učivo 2.ročníku Větné celky žák rozezná větu jednoduchou a souvětí Druhy vět Věta jednoduchá, skladební dvojice, nauka o slově Žák rozpozná druh vět, čte je se správnou intonací, v písmu rozeznává interpunkční znaménka Žák vytváří slova nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná, souznačná a protikladná žák rozpozná ve větě jednoduché podmět a přísudek, analyzuje slova podle počtu slabik. Rozeznává stavbu slova kořen, předponu, příponu. Určování druhů vět Čtení článků, zraková i sluchová analýza, určování významu slov jaký má význam, kolik je významových celků, určování věty jednoduché a souvětí slova jednoslabičná, víceslabičná. Slova příbuzná. ČJ - čtení slovní úkoly v M, Prv, Vyjmenovaná slova Žák vyjmenovává slova po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z a zná k nim slova příbuzná Vyjmenovaná slova ČJ čtení, sloh-i jiné předměty-vyhledávání vyjmenovaných slov Programy na PC Slovní druhy Žák zná slovní druhy ohebné, neohebné Nauka o slově Téma se prolíná mnoha předměty. Podstatná jména žák bezpečně pozná podstatné jméno, určuje rod a číslo p.j., seznámí se s pády Mluvnické kategorie podstatných jmen.jména obecná a vlastní. Téma se prolíná mnoha předměty. - K411, str. 20-

21 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Slovesa Žák bezpečně pozná sloveso, určuje osobu, číslo a čas. Rozezná jednoduchý tvar sloves a složené tvary. Mluvnické kategorie sloves. Téma se prolíná mnoha předměty Programy na PC - K411, str. 21-

22 III. ročník - sloh Vypravování příběhu,zážitk u,pohádky,po věsti aj. Formy společenskéh o styku Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vypravuje příběh podle osnovy Vypravování Žák zvládne napsat svou adresu, vyplnit ji do formuláře a na obálku, umí napsat přání Moje adresa,. přání Prv - povídání o rodině rodokmen fotografie.. Rozhovor, telefonování Žák užívá vhodných výrazových prostředků. Dialog, telefonování Jaro, léto, podzim, zima Žák umí popsat projevy počasí v různých ročních obdobích. Popis ročních období PRV, čtení,psaní Popis zvířete Všímá si hlavních a vedlejších částí těla,čím je tělo porostlé, jak se chová, čím se živí atd. Popis činnosti zná časovou a logickou návaznost dějů popis popis PRV Pč Tvorba novinových článků Čte krátké články z novin a časopisů, snaží se porozumět jeho obsahu. Textová zpráva - K411, str. 22-

23 IV. ročník mluvnice Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Nauka o slově Rozezná zvukovou a psanou stavbu slova. Hlásková podoba slova, spis. a nespis., citově zabarvená. Nauka o slově Vl, Př, Aj Slovo, věta Zná stavbu slova, věty Kořen slova, předpona, přípona, předložky, předpony Čt Vyjmenovaná slova Zná všechna vyjmenovaná slova,jejich odvození Vyjmenovaná slova a slova příbuzná Slovní druhy Řadí slova do skupin slovních druhů Rozeznává slovní druhy Podstatná jména Rozezná mluvnické kategorie podstatných jmen Mluvnické kategorie podstatných jmen Př, Vl Programy na PC Slovesa Rozezná sloveso, orientuje se v mluv. kategoriích Mluvnické kategorie sloves Prolíná se všemi předměty Jednoduchý a složený tvar sloves, Určování vět jednoduchých a souvětí Rozezná slovesný tvar jednoduchý a složený,určí druh věty a určí jejich vzorec Věta jednoduchá a souvětí Programy na PC Věta, souvětí, základní skl. dvojice Rozliší větu jednoduchou a souvětí, základní sklad dvojice Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice - K411, str. 23-

24 IV. ročník - čtení rytmus čtení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky nacvičuje techniku správného dýchání hádanky, mluvní dýchání doplňková četba dle vl. výběru dětská říkadla, rozpočitadla, hádanky slabikuje říkadla, dodržuje rytmus přednes básně, rozpočitadlo po slabikách dětské časopisy pohádky, pověsti zná text a reprodukuje jej čtení pohádek, dramatizace pohádek, Brněnských pověstí Pč, Vv fantazie, skutečnost rozpozná pravdivost článku vymýšlení nových příběhů, co, kdo, kde,co by se stalo kdyby. Vv bajka, pohádka ví, co je základem bajky, pohádky, pověsti bajky bajky dětem, Vv, Pč, Hv pověsti čte místní pověsti pověsti o Brně, znaky pověsti návštěva knihovny knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou recituje, čte s porozuměním, vyhledává informace v textu oblíbení autoři četba ukázek, práce s informacemi, používání a využívání internetu,využívání mezipředmětové vztahy moje oblíbená knížka, zvířátko apod. Vv - kreslení - K411, str. 24-

25 abeceda IV. ročník - psaní Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky žák má osvojenou techniku psaní, tvary velkých a malých písmen zvládání abecedy: tiskací, psací, malá i velká písmena a číslice abeceda psaní adresy umí napsat svou adresu Adresa,pohled z prázdnin Vv, Hv, Pč. psaní číslovek procvičuje osvojenou techniku psaní a tvary číslic krátký dopis co bych si přál na Vánoce M procvičování,.vl - rozloha vánoční přání, psaní dopisu ví, jak v dopise oslovit, zná obsah opis složitějšího textu Hv, Vv, Pč. dle zájmu dětí opis textu správně opíše zadaný text opis textu píše texty z různých předmětů vyplňování formulářů zná význam formulářů formulář k placení složenek, telegram Sloh - formuláře oprava a přepis textu přísloví opravuje a přepisuje přísloví přísloví luštění křížovek luští křížovky rébusy, křížovky, doplňovačky, osmisměrky Vl, Pří, jazyky - K411, str. 25-

26 IV. ročník literární výchova rytmus čtení dětská říkadla, hádanky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky nacvičuje techniku správného dýchání jazykolamy, hádanky, mluvní dýchání slabikuje říkadla, dodržuje rytmus přednes básně dětské časopisy pohádky, pověsti zná text a reprodukuje jej čtení pohádek, dramatizace pohádek, pověstí Pč., Vv, Hv bajka, pohádka ví, co je základem bajky, pohádky, pověsti bajky Vv, Pc., Hv pověsti čte místní pověsti znaky pověsti knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou recituje, čte s porozuměním, vyhledává informace v textu oblíbení autoři četba ukázek, práce s informacemi, používání a využívání internetu,využívání mezipředmětové vztahy Vv - kreslení dětské dobrodružné knížky Čtení s porozuměním čte tiše s porozuměním textu četba přiměřené literatury vede si čtenářský deník Žák čte delší texty, rozumí jejich obsahu Čtení textů Prolíná se všemi předměty. Video:2.sv.vál ka-odsun Židů a Romů Přednes básní Žák přednáší dětskou poezii Dětská poezie Roční období K daným obdobím vyhledává texty Jaro,léto,podzim,zima Prv, VV, - K411, str. 26-

27 i poezii, čte je Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky IV. ročník - sloh Vypravování Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Umí se vyjadřovat vlastními slovy na dané téma Reprodukce jednoduchých textů Vypravování Vlastivěda-vypravování, přírodověda-popis, pracovní vyučování- pracovní postup, Popis Umí popsat osobu, jednoduché předměty a činnosti Popis osoby, předmětu, činnosti,režimu dne PČ Vzkazy Umí použít jednoduchý vzkaz Krátká textová zpráva Dopis a sms Zná použití dopisu Dopis a sms Tvorba novinových článků Čte krátké články z novin a časopisů, snaží se porozumět jeho obsahu. Textová zpráva tvorba novin a časopisu - K411, str. 27-

28 IV. ročník literární výchova čtení s porozumění m Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky čte delší literární texty s porozuměním prázdninová četba čtení v dalších předmětech individuální četba, vede čtenářský deník recitace dětská poezieverš,rým umí číst potichu, dovede reprodukovat článek vlastními slovy čtení, příběhy, přednes básně, poznat verš, rým, sloku volné čtení, čtení na pokračování, práce s knihou, hádanky povídky, pověsti, pohádky, dětské dobrodružné knihy má své oblíbené autory vánoční příběhy, pohádky, společná četba Vv dokreslování, Pč užívání internetu práce s encyklopedií projektové vyučování popis postavy hlavní a vedlejší žák umí vlastními slovy popsat děj a hlavní postavy příběhu místní pověsti, příběhy témata: jaro, léto, podzim, zima čte povídky, pohádky, příběhy, básně roční období PŘ, Vv, Hv, Pč. - K411, str. 28-

29 V. ročník mluvnice Slovo a jeho stavba Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Zná stavbu slova, věty Kořen, předpony, přípony, koncovky Aj Rozezná slova příbuzná, vyjmenovaná slova Definuje rozdíl mezi předložkou a předponou Doplňuje skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne Slova příbuzná, tvoření slov Př, Vl Práce na PC Předložky s,z, předpony s-, z-, vz- Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne Tvarosloví Zná slovní druhy Slovní druhy Určuje pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen Rozlišuje druhy přídavných jmen, skloňuje přídavná jména Podstatná jména, pád, číslo, rod a vzor, skloňování podst. jmen Přídavná jména Určuje zájmena,dělí zájmena podle Zájmena Programy na druhů PC Určuje číslovky,dělí je podle druhů Číslovky M Časuje slovesa Slovesa Programy na PC Určuje základní větné členy Základní větné členy - K411, str. 29-

30 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Rozumí shodě podmětu s přísudkem Shoda podmětu s přísudkem, Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Definuje větu jednoduchou a souvětí Spojuje věty v souvětí Věta jednoduchá a souvětí Spojování vět v souvětí - K411, str. 30-

31 V. ročník čtení a literatura Zdokonalení čtení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Čte umělecké texty, naukové texty Četba povídek, knih Čt Rozbor knih Reprodukuje, rozlišuje podstatné od méně podstatného Dovede vyjádřit hlavní myšlenku děje Rozbor textu Prolíná se všemi předměty fungování a vliv médií kolem násknihy,časopisy Samostatné vypravování Recituje poezii Poezie VV Čte z časopisů určených dětem Dětská literatura VV Ví o čem kniha vypráví Rozbor knihy Zpracování důležitých údajů Povídání o divadelních,ro zhlasových a televizních pořadech Čerpá poznatky z rozhlasu a televize V rámci školy navštěvuje divadelní představení Informace z médií Divadlo a kultura Př, Vl VV Základy literatury Pozná rozdíl mezi poezií a prózou Rozbor poezie a prózy - K411, str. 31-

32 V. ročník - psaní Písemné formy úředního styku Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Píše pohlednice, blahopřání Psaní adres, pohlednic, blahopřání Dle zájmu a potřeby dětí Kultura písemného vyjadřování Umí psát podle normy správným sklonem, velikostí a rozestupem Stručné zápisy, účelnost, stručnost, čitelnost Občanská výchova hygiena Formální úprava,úhledn ost Uplatňuje svůj osobitý rukopis Formální úprava textu Prolíná se všemi předměty Výpisy údajů Opisuje a přepisuje texty Výpisy údajů ze slovníku Prolíná se všemi předměty Zápisy do sešitů Provádí zápisky do školních sešitů Zápisy do sešitů, poznámky Prolíná se všemi předměty - K411, str. 32-

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více