ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti 1. stupeň Tato vzdělávací oblast zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení. Žáka vybavuje takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednost získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků i v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak,aby dovedli pochopit svou roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. V 1.ročníku má komplexní charakter, ve ročníku je rozdělen do tří složek: - Komunikační a slohové výchova - Jazyková výchova - Literární výchova - Psaní V Komunikační a slohové výchově se žák učí chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Vede k přesnému a logickému myšlení, které je základem přesného a srozumitelného vyjadřování. Dále se rozvíjejí intelektové dovednosti, např.porovnávání, třídění a zobecňování. V Literární výchově se žáci prostřednictvím četby učí vnímat specifické znaky různých literárních druhů, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat fikci od skutečnosti. Vypěstují si čtenářské návyky a dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnoty a duchovní život. V Psaní si žáci osvojují správné tvary psací i tiskací podoby písma. Vzdělávání v českém jazyce je zaměřeno na: - chápání jazyka jako historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa - osvojení mateřského jazyka coby nástroje celoživotního vzdělávání a rozvoji osobního a kulturního bohatství - vnímání jazyka k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - K411, str. 1-

2 - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, k jejímu emocionálnímu a estetickému vnímání Komunikační a slohová výchova Učivo: - čtení - naslouchání - mluvený projev - písemný projev - rozvoj čtenářské gramotnosti Jazyková výchova a Psaní Učivo: - zvuková stránka jazyka - slovní zásoba a tvoření slov - tvarosloví - skladba - pravopis, psací a tiskací podoba písma Čtení a Literární výchova Učivo: - poslech literárních textů - zážitkové čtení a naslouchání - tvořivé činnosti s literárním textem - základní literární pojmy - rozvoj čtenářské gramotnosti Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Součástí vyučování jsou i literární exkurze, besedy v knihovnách, návštěvy divadelních a filmových představení, práce s odbornou literaturou a využívání všech dostupných moderních pomůcek ( video, DVD, počítačové programy, CD, Internet atd. ) B) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení - efektivní získávání poznatků z odborné literatury ( Stručná mluvnice česká, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny ) - rozšiřování slovní zásoby, pochopení základních mluvnických pravidel a jejich zařazení do systému jazyka - rozlišuje významové vztahy mluvnických jednotek ve větě i souvětí - využívá a aplikuje internacionalismy v komunikaci - rozvíjí jednotlivé jazykové dovednosti ( poslech a interpretace textu, samostatný ústní projev na dané téma ) - K411, str. 2-

3 - projektové vyučování - dokáže kriticky zhodnotit své znalosti - vyhledává informace k danému tématu ( práce s knihou, encyklopedií, internetem ) Kompetence k řešení problémů - uplatňuje získané znalosti v praxi prezentace vlastního názoru - řeší jazykové úkoly v učebnici a pracovních sešitech - chápe logickou stavbu české věty, zásady slovosledu Kompetence komunikativní - dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev - vhodně využívá spisovné jazykové prostředky - komunikuje kultivovaně, výstižně v ústním i písemném projevu (mluvní cvičení) - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu - využívá získaných znalostí k tvořivému psaní i k práci s textem - naučí se základní zásady a pravidla dialogu, diskuse Kompetence sociální a personální - naučí se pracovat ve skupinách - respektuje názor druhých při týmové spolupráci - dokáže prezentovat vlastní názor, získává sebedůvěru ve svém jednání na veřejnosti - zvládá vlastní hodnocení i hodnocení druhých - vyměňuje si zkušenosti - Kompetence občanské - dodržuje základní principy a společenské normy chování ( slušné chování, úcta k starším lidem, pomoc slabším ) - uvědomuje si naše národní tradice i kulturní dědictví ( mateřský jazyk, česká literatura, kultura, osobnosti ) - zná a prosazuje základní rysy vlastenectví Kompetence pracovní - samostatně pracuje se základními jazykovými příručkami ( Stručná mluvnice česká, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny ) - samostatně pracuje s pomůckami učebnice, pracovní sešit, portfolio, schéma, graf - využívá získaných znalostí i dovedností v zájmu své profesní přípravy ( přijímací zkoušky na střední školy ) 2. stupeň - K411, str. 3-

4 Předmět je rozdělen do 3 složek, které se vzájemně prolínají a zasahují do všech dalších vzdělávacích oblastí. Jsou to: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova. Cílem jazykové výuky je osvojení spisovné podoby českého jazyka, poznat a osvojit si jeho logickou stavbu a všechny znalosti a dovednosti využít pro jasné, přehledné a srozumitelné vyjadřování zaměřené k celoživotnímu vzdělávání. Ve slohové výuce se žáci naučí vnímat a chápat jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit, učí se posuzovat formální stránky textu. Žáci rozvíjejí čtenářskou gramotnost. V literární výchově získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky, interpretují literární text, poznávají základní literární žánry, formulují vlastní názory o přečteném. Žáci rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má časovou dotaci 4-5 hodiny týdně v závislosti na ročníku a typu třídy (viz Učební plán). Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Součástí vyučování jsou i literární exkurze, besedy v knihovnách, návštěvy divadelních a filmových představení, práce s odbornou literaturou a využívání všech dostupných moderních pomůcek ( video, DVD, počítačové programy, CD, Internet atd. ) - K411, str. 4-

5 C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících I. ročník - čtení Předčtenářské období Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky První hlásky a písmena m, M, l, L, s, S, P, p, a, á, A, analýza a syntéza slabik, hláska a písmeno o, u, e, i ve všech podobách Jazyková, sluchová cvičení a zraková příprava ke čtení. Hláska a písmeno, počet slabik ve slovech, dvojslabičná slova Propojeno s učivem Vv, Pč, Lv. Živá abeceda, koncem listopadu čtení ze Slabikáře Období slabičněanalytického čtení Otevřené slabiky se souhláskami m, l, s, p, první věty.hlásky a písmena t, T; j, J; y, Y; n, N; d, D; k, K. Slova se souhláskou na konci (les, pes), slova s dvojhláskou ou, au. Hlásky v, V; r, R; š, Š; z, Z; h, H; c, C; č,č Otevřené slabiky, zavřené slabiky, dvojhlásky au, ou. Slova se dvěma souhláskami na začátku a uprostřed Propojeno s učivem Vv, Pč, Lv. Slabikář Období vázaného slabikování Čtení slov se zavřenou slabikou a se dvěma souhláskami na začátku slova (mrak, dnes ), hlásky ž, Ž; b, B; ř, Ř. Čtení složitějších víceslabičných slov, hlásky ch, CH; g, G; f, F; ď, ť, ň. Čtení slov se skupinami dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny, bě, pě, vě, mě, slabikotvorné r, l. Slova se zavřenou slabikou a se dvěma souhláskami na začátku. Složitější víceslabičná slova, slabikotvorné r, l. Propojeno s učivem Vv, Pč, Lv, M ( orientace v učebnicích dle číselného řazení stránek ). Slabikář Mimočítankov á četba - K411, str. 5-

6 Uvolňovací cviky I. ročník - psaní Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Prvky písmen, první písmena a Přípravné cviky pro uvolnění slabiky ruky, velké tvary. Poznámky Moje první psaní První slova Opis, přepis hlásek, slabik, slov, číslic, diktát písmen a slabik Psaní hlásek, slabik, slov, číslic. Opis, přepis, diktát. Tv rozvoj jemné i hrubé motoriky. Písanky 1, 2 Psaní vět a větných celků Opis, přepis vět a větných celků, diktát slov a vět, psaní s porozuměním. Slova, spojení slov, krátké věty, psaní s porozuměním, adresa. Písanky 3, 4 - K411, str. 6-

7 I. ročník - literární výchova Předčtenářské období Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Říkadla učení se zpaměti, přednes pohádky předčítání, poslech, vyprávění, dramatizace, vyprávění Večerníčků, hry s rytmem, slovní hříčky. Přednes říkadel a vyprávění pohádek známých z MŠ. Hry s rytmem, rýmem, intonací.jednoduchá dramatizace pohádky. Čtení motivační pohádky a říkadla k písmenům Tv rozpočitadla Období slabičněanalytického čtení Čtení jednoduchých slov, období vyvozování abecedy, hádanky a slovní hříčky, přirovnání a pranostiky, pohádky, přednes říkadel, pohádky předčítání, poslech, vyprávění, obrázky k pohádkám, ilustrace pohádek, dětské časopisy, hry s rýmy. Období vyvozování abecedy, hádanky, pranostiky, pohádky, beseda o pořadu v televizi, práce s dětskými časopisy. Známí autoři pohádek, poezie J. Kožíška, Fr. Hrubína, pověsti. Propojeno s učivem Čt, Ps, Prv, M, Tv. Období vázaného slabikování Seznámení s dětskými časopisy, básně, říkadla, rýmované pohádky. Co nám čtou rodiče a co vidíme v televizi. Které malíře a spisovatele známe. Rýmované pohádky, improvizace s maňáskem, beseda o vlastní četbě, doplňková četba, reprodukce. Čtení říkadla, pohádky, hádanky, improvizace s maňáskem, loutkou. Propojeno s učivem Vv, Pč, Tv, Prv, Hv. II. ročník - mluvnice - K411, str. 7-

8 Základní znalosti z 1. roč. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakuje vědomosti a dovednosti z 1. roč. Základní znalosti z 1. roč. Propojeno s učivem Čt, Sl, M. Věta vyjadřování ústní a písemné Skládá větné celky ústně i písemně. Věta vyjadřování ústní a písemné Sl ústní i písemné vypravování M počítáme počáteční písmena ve vyprávění, počítáme počet vět ve vyprávění či v textu v Čítance Dítě se učí diskutovat, neskákat do řeči. Učí se zdvořilému chování a vystupování v různých životních situacích. Abeceda a písmo Mluvíme ve větách Skládá a rozkládá slova, slabiky. Abeceda a písmo Prv rychlá orientace v encyklopediích, atlasech rostlin, zvířat Propojeno s učivem Čt, Sl. Poznává mateřský jazyk,umí se s ním vhodně dorozumět Český jazyk-jazyk slovanský Hv, Prv, Čt seznámení s naší hymnou (slova, melodie), se státními symboly (znak, vlajka). Dítě se učí být tolerantní vůči spolužákům jiné národnosti. - K411, str. 8-

9 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Žák uspořádá a třídí věty jednoduché a souvětí. Spojování a oddělování vět M počítání vět jednoduchých, souvětí v delších textech Sl vypravování dle obrázkové osnovy Žák uspořádá věty do logického celku. Pořádek vět Sl vyprávění dle časové posloupnosti Učí se požádat, poděkovat, odmítnout. Prv časová posloupnost v denních činnostech žáka. Druhy vět Seznamuje se se 4 druhy vět. Umí je přečíst se správnou melodií. Druhy vět Sl, Prv dovede správně odpovídat na otázky týkající se života ve škole, v kolektivu, v rodině Věta, slova a slovní význam Zná a určuje probírané mluvnické jevy. Věta, slovo, slovní význam M počítáme počty slov ve větách, počty slabik ve slovech Prv podzim ve větných celcích Orientuje se v probíraném učivu. Slova nadřazená podřazená, souřadná, protikladná, souznačná Prv učivo upevňujeme ve vztahu k ročnímu období. - K411, str. 9-

10 Slovo, slabika, hláska, písmeno Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Rozlišuje krátké, dlouhé samohlásky ve slabikách i slovech, identifikuje dvojhlásky a slabikotvorné r, l. Slovo, slabika, hláska, písmeno Hv rytmizace, vytleskávání, melodizované říkanky Čt rozpočitadla Rozdělení hlásek Čt, Hv rozpočitadla, rytmizace Krátké a dlouhé samohlásky Čt vyhledávání samohl. v pohádkách, příbězích Dvojhláska ou, au Slabikotvorné souhlásky r, l Vyhledávání dvojhlásek v v čítance, v dět časopisech.. Hv vyhledávání v jazykolamech Čt v článcích, básních Tvrdé souhlásky Prakticky užívá probíraných hlásek. Tvrdé souhlásky Prv propojení učiva s každodenním životem dítěte Sl popis, vyprávění Čt vyhledávání v textech Měkké souhlásky Prakticky užívá probíraných hlásek. Měkké souhlásky Prv propojení učiva s věcmi a životem dítěte Sl popis, vyprávění Čt vyhledávání v textech Znělé a neznělé Procvičuje psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov Učivo prolíná s předměty: Čt, Prv, Sl. - K411, str. 10-

11 souhlásky uprostřed a na konci slov uprostřed slov Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Slova se skupinami dě, tě, ně Dokáže přečíst, napsat a jmenovat slova s danými slabikami Slova se skupinami dě, tě, ně Sl doplňovačky, křížovky Čt vyhledávání slov s dě, tě, ně z článků Slova se skupinami bě, pě, vě, mě Dokáže přečíst, napsat a vymyslet slova s danými slabikami, a to na začátku, uprostřed i na konci slov. Slova se skupinami bě, pě, vě, mě Sl doplňovačky, hádanky Čt vyhledávání slov s bě, pě, vě, mě Slovní druhy Rozlišuje podstatná jména, slovesa, předložky, spojky. Přehled Podstatná jména Slovesa Sl, Čt, Hv vyhledávání podst. jm., sloves v říkadlech, písních, básních; sestavování vyprávění Prv M Používání sloves ve slovních úlohách Předložky Čt procvičování čtení předložkových tvarů Hv vyhledávání v říkadlech, písních Psaní velkých písmen Zná pravidla pro psaní velkých písmen Vlastní jména Sl utužování kolektivu třídy, děti se učí řešit konflikty, dodržování pravidel, učí se přijmout konkurenci Čt zvířecí pohádkové - K411, str. 11-

12 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky postavičky - zařazování do pohádek Místní jména Hv vyhledávání místních jmen v písních Čt vyhledávání v článcích, encyklopediích, atlasech - K411, str. 12-

13 II ročník - literární výchova Čtení jednoduchých textů, tiché čtení Reprodukce a dramatizace textů Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Plynule čte s porozuměním Domýšlí jednoduché příběhy Čtení jednoduchých textů, tiché čtení Reprodukce a dramatizace textů Propojení s ČJ, s učivem ve všech předmětech Sl, Prv Tiché čtení, hádanky, slovní hříčky, pranostiky Vánoční příběhy se zimní tématikou Převypráví příběh Bajky Plynule čte s porozuměním Bajky Pohádka lidová a umělá Hlasitě a tiše čte s porozuměním Tiché čtení, hádanky, slovní hříčky, pranostiky Vánoční příběhy se zimní tématikou Pohádka lidová a umělá. Důraz na čárky v souvětí Dramatizace Orientuje se v textu Dramatizace textu, dělení na role Sl, Ps, Prv Prv, Čj. Sl Sl Návštěva divadelních představení Poezie Recituje básně Poezie dle ročních období. Sl, Prv Společná četba Plynule čte s porozuměním Společná četba próza - K411, str. 13-

14 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Dětský časopis, moje oblíbená kniha Poslouchá četbu Moje oblíbená kniha, dětský časopis Dobré vztahy v kolektivu.orientace v dětských knihách,encyklopediích - K411, str. 14-

15 II. ročník psaní Psací písmena a slova Vánoční pozdrav, adresa Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodržuje sklon písma. Správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen. Psací písmena a slova Napíše adresu, přání, dopis. Vánoční pozdrav, adresa Prv Prv, Čt, Lv, Hv, Sl. Opis přísloví Správně užívá velká písmena ve slovech i ve větách, diakritická znaménka. Opis přísloví Čt, Hv říkadla, rozpočitadla, přísloví Psaní blahopřání, plakátek Dodržuje požadavky na čitelnost, úhlednost, celkovou úpravu. Psaní blahopřání, plakátek Sl adresa, dopis, blahopřání. Přepis říkadel, rozpočitadel Dodržuje hygienické a pracovní návyky. Přepis říkadel, rozpočitadel Čt, Hv seznamování a procvičování lidových říkadel Velká tiskací písmena Dodržuje požadavky na čitelnost a úhlednost. Velká tiskací písmena Geometrie popis velkými tiskacími písmeny Doplnění děje Upravuje písemnosti (nadpis, odstavec). Doplnění děje Sl doplnění děje Dopis, krátký Dodržuje úhlednost a celkovou Dopis, adresa, krátký text Sl nácvik psaní dopisu; + - K411, str. 15-

16 text Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky úpravu projevu. Hygienické a pracovní návyky. formy společenského chování - K411, str. 16-

17 II. ročník - sloh Vypravování Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Dodrží posloupnosti děje na základě pozorování, prožitku. Vypravování, osnova volné vypravování Čt. Prosba, poděkování Upevňování základních forem společenského styku: oslovení,poděkování, pozdrav. Prosba, poděkování Prv praktické cvičení při zdokonalování zdvořilého chování v praktickém životě Telefonování Učí se zdvořilému chování. Telefonujeme Učí se zdvořilému chování a vystupování v různých situacích. Učí se pravdě a přímosti, toleranci. Vánoční pozdrav Zná základní formy společenského styku. Vánoční pozdrav Prv, Čt, Hv. Obrázková osnova Popis Dodržuje posloupnosti děje. Obrázková osnova Čt dramatizace Jednoduše popíše pojmenování předmětů a jejich vlastností. Popis - osoba, zvíře, věc, hračka Popis pracovní činnosti Přísloví Seznámí se s lidovými tradicemi Přísloví Ps, Prv - K411, str. 17-

18 III. ročník - čtení rytmus čtení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky nacvičuje techniku správného dýchání, čte s porozuměním technika čtení dětská poezie recituje verše, dodržuje rytmus, vytleskává recitace pohádky, pověsti bajka Čte s porozuměním a reprodukuje jej ví, co je základem bajky, rozeznává kladné a záporné vlastnosti dětská beletrie dětská beletrie PRV-vycházka do historického centra spojená s výkladem místních pověstí VV podle vlastností kreslí sebe, svou rodinu, kamarády v podobě zvířat knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou čte s porozuměním, vyhledává informace v textu, vyhledává kladné a záporné hrdiny a dějové zápletky dětská beletrie Sloh- osnova dětské dobrodružné knížky čte s porozuměním, společná četba dětská beletrie - K411, str. 18-

19 III. ročník - psaní abeceda Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky žák má osvojenou techniku psaní, tvary písmen zvládání abecedy: tiskací, psací, malá i velká písmena abeceda adresa umí napsat svou adresu adresa, cesta do školy pohled z: prázdnin, výletu, přání Vv, Hv, Pč. psaní číslic procvičuje osvojenou techniku psaní tvarů číslic číslice M procvičování, před číslo, za číslo, hned vedle, o deset míň, o něco víc apod. vánoční přání, psaní dopisu ví, jak v dopise oslovit,učí se formální úpravu textu krátký dopis co bych si přál na Vánoce opis textu správně opíše zadaný text opis složitějšího textu formy společenskéh o styku umí vyplnit složenku, korespondenční lístek, podací lístek formuláře přísloví Zná znění přísloví a opíše jej přepis logické úlohy Správně doplňuje slova rébusy, křížovky, doplňovačky, osmisměrky,šifry VV - K411, str. 19-

20 III. ročník - mluvnice Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Věta a souvětí Žák opakuje učivo 2.ročníku Větné celky žák rozezná větu jednoduchou a souvětí Druhy vět Věta jednoduchá, skladební dvojice, nauka o slově Žák rozpozná druh vět, čte je se správnou intonací, v písmu rozeznává interpunkční znaménka Žák vytváří slova nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná, souznačná a protikladná žák rozpozná ve větě jednoduché podmět a přísudek, analyzuje slova podle počtu slabik. Rozeznává stavbu slova kořen, předponu, příponu. Určování druhů vět Čtení článků, zraková i sluchová analýza, určování významu slov jaký má význam, kolik je významových celků, určování věty jednoduché a souvětí slova jednoslabičná, víceslabičná. Slova příbuzná. ČJ - čtení slovní úkoly v M, Prv, Vyjmenovaná slova Žák vyjmenovává slova po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z a zná k nim slova příbuzná Vyjmenovaná slova ČJ čtení, sloh-i jiné předměty-vyhledávání vyjmenovaných slov Programy na PC Slovní druhy Žák zná slovní druhy ohebné, neohebné Nauka o slově Téma se prolíná mnoha předměty. Podstatná jména žák bezpečně pozná podstatné jméno, určuje rod a číslo p.j., seznámí se s pády Mluvnické kategorie podstatných jmen.jména obecná a vlastní. Téma se prolíná mnoha předměty. - K411, str. 20-

21 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Slovesa Žák bezpečně pozná sloveso, určuje osobu, číslo a čas. Rozezná jednoduchý tvar sloves a složené tvary. Mluvnické kategorie sloves. Téma se prolíná mnoha předměty Programy na PC - K411, str. 21-

22 III. ročník - sloh Vypravování příběhu,zážitk u,pohádky,po věsti aj. Formy společenskéh o styku Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vypravuje příběh podle osnovy Vypravování Žák zvládne napsat svou adresu, vyplnit ji do formuláře a na obálku, umí napsat přání Moje adresa,. přání Prv - povídání o rodině rodokmen fotografie.. Rozhovor, telefonování Žák užívá vhodných výrazových prostředků. Dialog, telefonování Jaro, léto, podzim, zima Žák umí popsat projevy počasí v různých ročních obdobích. Popis ročních období PRV, čtení,psaní Popis zvířete Všímá si hlavních a vedlejších částí těla,čím je tělo porostlé, jak se chová, čím se živí atd. Popis činnosti zná časovou a logickou návaznost dějů popis popis PRV Pč Tvorba novinových článků Čte krátké články z novin a časopisů, snaží se porozumět jeho obsahu. Textová zpráva - K411, str. 22-

23 IV. ročník mluvnice Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Nauka o slově Rozezná zvukovou a psanou stavbu slova. Hlásková podoba slova, spis. a nespis., citově zabarvená. Nauka o slově Vl, Př, Aj Slovo, věta Zná stavbu slova, věty Kořen slova, předpona, přípona, předložky, předpony Čt Vyjmenovaná slova Zná všechna vyjmenovaná slova,jejich odvození Vyjmenovaná slova a slova příbuzná Slovní druhy Řadí slova do skupin slovních druhů Rozeznává slovní druhy Podstatná jména Rozezná mluvnické kategorie podstatných jmen Mluvnické kategorie podstatných jmen Př, Vl Programy na PC Slovesa Rozezná sloveso, orientuje se v mluv. kategoriích Mluvnické kategorie sloves Prolíná se všemi předměty Jednoduchý a složený tvar sloves, Určování vět jednoduchých a souvětí Rozezná slovesný tvar jednoduchý a složený,určí druh věty a určí jejich vzorec Věta jednoduchá a souvětí Programy na PC Věta, souvětí, základní skl. dvojice Rozliší větu jednoduchou a souvětí, základní sklad dvojice Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice - K411, str. 23-

24 IV. ročník - čtení rytmus čtení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky nacvičuje techniku správného dýchání hádanky, mluvní dýchání doplňková četba dle vl. výběru dětská říkadla, rozpočitadla, hádanky slabikuje říkadla, dodržuje rytmus přednes básně, rozpočitadlo po slabikách dětské časopisy pohádky, pověsti zná text a reprodukuje jej čtení pohádek, dramatizace pohádek, Brněnských pověstí Pč, Vv fantazie, skutečnost rozpozná pravdivost článku vymýšlení nových příběhů, co, kdo, kde,co by se stalo kdyby. Vv bajka, pohádka ví, co je základem bajky, pohádky, pověsti bajky bajky dětem, Vv, Pč, Hv pověsti čte místní pověsti pověsti o Brně, znaky pověsti návštěva knihovny knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou recituje, čte s porozuměním, vyhledává informace v textu oblíbení autoři četba ukázek, práce s informacemi, používání a využívání internetu,využívání mezipředmětové vztahy moje oblíbená knížka, zvířátko apod. Vv - kreslení - K411, str. 24-

25 abeceda IV. ročník - psaní Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky žák má osvojenou techniku psaní, tvary velkých a malých písmen zvládání abecedy: tiskací, psací, malá i velká písmena a číslice abeceda psaní adresy umí napsat svou adresu Adresa,pohled z prázdnin Vv, Hv, Pč. psaní číslovek procvičuje osvojenou techniku psaní a tvary číslic krátký dopis co bych si přál na Vánoce M procvičování,.vl - rozloha vánoční přání, psaní dopisu ví, jak v dopise oslovit, zná obsah opis složitějšího textu Hv, Vv, Pč. dle zájmu dětí opis textu správně opíše zadaný text opis textu píše texty z různých předmětů vyplňování formulářů zná význam formulářů formulář k placení složenek, telegram Sloh - formuláře oprava a přepis textu přísloví opravuje a přepisuje přísloví přísloví luštění křížovek luští křížovky rébusy, křížovky, doplňovačky, osmisměrky Vl, Pří, jazyky - K411, str. 25-

26 IV. ročník literární výchova rytmus čtení dětská říkadla, hádanky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky nacvičuje techniku správného dýchání jazykolamy, hádanky, mluvní dýchání slabikuje říkadla, dodržuje rytmus přednes básně dětské časopisy pohádky, pověsti zná text a reprodukuje jej čtení pohádek, dramatizace pohádek, pověstí Pč., Vv, Hv bajka, pohádka ví, co je základem bajky, pohádky, pověsti bajky Vv, Pc., Hv pověsti čte místní pověsti znaky pověsti knížky s dětským nebo zvířecím hrdinou recituje, čte s porozuměním, vyhledává informace v textu oblíbení autoři četba ukázek, práce s informacemi, používání a využívání internetu,využívání mezipředmětové vztahy Vv - kreslení dětské dobrodružné knížky Čtení s porozuměním čte tiše s porozuměním textu četba přiměřené literatury vede si čtenářský deník Žák čte delší texty, rozumí jejich obsahu Čtení textů Prolíná se všemi předměty. Video:2.sv.vál ka-odsun Židů a Romů Přednes básní Žák přednáší dětskou poezii Dětská poezie Roční období K daným obdobím vyhledává texty Jaro,léto,podzim,zima Prv, VV, - K411, str. 26-

27 i poezii, čte je Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky IV. ročník - sloh Vypravování Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Umí se vyjadřovat vlastními slovy na dané téma Reprodukce jednoduchých textů Vypravování Vlastivěda-vypravování, přírodověda-popis, pracovní vyučování- pracovní postup, Popis Umí popsat osobu, jednoduché předměty a činnosti Popis osoby, předmětu, činnosti,režimu dne PČ Vzkazy Umí použít jednoduchý vzkaz Krátká textová zpráva Dopis a sms Zná použití dopisu Dopis a sms Tvorba novinových článků Čte krátké články z novin a časopisů, snaží se porozumět jeho obsahu. Textová zpráva tvorba novin a časopisu - K411, str. 27-

28 IV. ročník literární výchova čtení s porozumění m Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky čte delší literární texty s porozuměním prázdninová četba čtení v dalších předmětech individuální četba, vede čtenářský deník recitace dětská poezieverš,rým umí číst potichu, dovede reprodukovat článek vlastními slovy čtení, příběhy, přednes básně, poznat verš, rým, sloku volné čtení, čtení na pokračování, práce s knihou, hádanky povídky, pověsti, pohádky, dětské dobrodružné knihy má své oblíbené autory vánoční příběhy, pohádky, společná četba Vv dokreslování, Pč užívání internetu práce s encyklopedií projektové vyučování popis postavy hlavní a vedlejší žák umí vlastními slovy popsat děj a hlavní postavy příběhu místní pověsti, příběhy témata: jaro, léto, podzim, zima čte povídky, pohádky, příběhy, básně roční období PŘ, Vv, Hv, Pč. - K411, str. 28-

29 V. ročník mluvnice Slovo a jeho stavba Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Zná stavbu slova, věty Kořen, předpony, přípony, koncovky Aj Rozezná slova příbuzná, vyjmenovaná slova Definuje rozdíl mezi předložkou a předponou Doplňuje skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne Slova příbuzná, tvoření slov Př, Vl Práce na PC Předložky s,z, předpony s-, z-, vz- Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mne Tvarosloví Zná slovní druhy Slovní druhy Určuje pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen Rozlišuje druhy přídavných jmen, skloňuje přídavná jména Podstatná jména, pád, číslo, rod a vzor, skloňování podst. jmen Přídavná jména Určuje zájmena,dělí zájmena podle Zájmena Programy na druhů PC Určuje číslovky,dělí je podle druhů Číslovky M Časuje slovesa Slovesa Programy na PC Určuje základní větné členy Základní větné členy - K411, str. 29-

30 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Rozumí shodě podmětu s přísudkem Shoda podmětu s přísudkem, Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Definuje větu jednoduchou a souvětí Spojuje věty v souvětí Věta jednoduchá a souvětí Spojování vět v souvětí - K411, str. 30-

31 V. ročník čtení a literatura Zdokonalení čtení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Čte umělecké texty, naukové texty Četba povídek, knih Čt Rozbor knih Reprodukuje, rozlišuje podstatné od méně podstatného Dovede vyjádřit hlavní myšlenku děje Rozbor textu Prolíná se všemi předměty fungování a vliv médií kolem násknihy,časopisy Samostatné vypravování Recituje poezii Poezie VV Čte z časopisů určených dětem Dětská literatura VV Ví o čem kniha vypráví Rozbor knihy Zpracování důležitých údajů Povídání o divadelních,ro zhlasových a televizních pořadech Čerpá poznatky z rozhlasu a televize V rámci školy navštěvuje divadelní představení Informace z médií Divadlo a kultura Př, Vl VV Základy literatury Pozná rozdíl mezi poezií a prózou Rozbor poezie a prózy - K411, str. 31-

32 V. ročník - psaní Písemné formy úředního styku Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Píše pohlednice, blahopřání Psaní adres, pohlednic, blahopřání Dle zájmu a potřeby dětí Kultura písemného vyjadřování Umí psát podle normy správným sklonem, velikostí a rozestupem Stručné zápisy, účelnost, stručnost, čitelnost Občanská výchova hygiena Formální úprava,úhledn ost Uplatňuje svůj osobitý rukopis Formální úprava textu Prolíná se všemi předměty Výpisy údajů Opisuje a přepisuje texty Výpisy údajů ze slovníku Prolíná se všemi předměty Zápisy do sešitů Provádí zápisky do školních sešitů Zápisy do sešitů, poznámky Prolíná se všemi předměty - K411, str. 32-

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více