VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2009/2010

2 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 za školní rok 2009/2010 (dále jen Výroční zpráva o činnosti školy ) vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. V souladu s výše uvedenými ustanoveními Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období předcházejícího školního roku 2009/2010 a obsahuje údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Základní údaje o škole 1.1 Název školy: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Adresa: Kolín IV, Heverova 191, PSČ Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Praha, Zborovská 11, PSČ IČ IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: číslo faxu: ová adresa: www stránky: sps-ko.cz 1.3 Vedení školy: ředitel školy: statutární zástupce ředitele školy: zástupce ředitele: Ing. Jaromír Kratochvíl, potvrzen ve funkci ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 84-5/2005/ZK ze dne 27. června 2005, pod č.j. 1844/2005/ŠKO; Ing. Jaroslav Prorok, potvrzen ve funkci ředitelem Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 dne 25. října 2005 a dodatkem k pracovní smlouvě ze dne 19. prosince 2006; Ing. Petr Kubelka, potvrzen ve funkci ředitelem Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 dne 25. října 2005 a dodatkem k pracovní smlouvě ze dne 19. prosince 2006; 1

3 vedoucí provozně ekonomického úseku: Eva Nádvorníková. 1.4 Školská rada: Členové školské rady: předseda Mgr. Jana Skřivánková, zástupce pedagogických pracovníků školy; člen Ing. František Obešlo, zástupce pedagogických pracovníků školy; člen Ing. Tomáš Sojka, zástupce jmenovaný zřizovatelem školy; člen pan Pavel Svoboda, zástupce jmenovaný zřizovatelem školy; člen Ing. Alena Shrbená, zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků a zletilých ţáků školy; člen Martin Vodička, zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků a zletilých ţáků školy. 1.3 Poslední zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok a) Škola má v rejstříku škol zařazeny obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: M/001 Strojírenství denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 0 měsíců, dobíhající obor; M/01 Strojírenství denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 0 měsíců; L/506 Provozní technika dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 roky 0 měsíců; M/01 Dopravní prostředky denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 0 měsíců; H/001 Zámečník denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 roky 0 měsíců, dobíhající obor; H/01 Strojní mechanik denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 roky 0 měsíců; H/01 Nástrojař denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 roky 0 měsíců; H/01 Obráběč kovů denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 roky 0 měsíců; M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 0 měsíců. b) Pro jednotlivé povolené obory vzdělávání a formy vzdělávání u Střední školy jsou maximální počty ţáků stanoveny takto: M/01 Strojírenství denní forma vzdělávání max. 360 ţáků; M/01 Dopravní prostředky denní forma vzdělávání max. 128 ţáků; H/01 Strojní mechanik denní forma vzdělávání max. 120 ţáků; H/01 Nástrojař denní forma vzdělávání max. 45 ţáků; H/01 Obráběč kovů denní forma vzdělávání max. 120 ţáků; M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání max. 192 ţáků. c) V průběhu školního roku 2009/2010 nebyla provedena ţádná změna pro zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení. 2. Charakteristika školy 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy jako příspěvkové organizace je dáno Zřizovací listinou Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 2

4 Kolín IV, Heverova 191 vydanou Středočeským krajem na základě usnesení zastupitelstva 18.září 2001 pod č.j. OŠMS/2989/2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2003 s č.j /2003/ŠKO, ve znění dodatku č. 2 ze dne 27. června 2005 s č.j. 8883/2005/ŠKO, ve znění dodatku č. 3 ze dne 17. září 2007 s č.j /2007/ŠKO a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 30. listopadu Zřizovací listina stanovuje, ţe hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdruţuje: Střední odborné učiliště - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 školského zákona a prováděcími předpisy. Střední průmyslovou školu - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 školského zákona a prováděcími předpisy. Odborné učiliště - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 školského zákona a prováděcími předpisy. Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 110 školského zákona č. a prováděcími předpisy. Školní jídelnu - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 119 školského zákona a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje s účinností od 1. ledna 2005 závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. Zřizovací listina vymezuje doplňkovou činnost školy, která nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy. Škola provozuje tuto doplňkovou činnost formou rekvalifikačních kurzů uchazečů o zaměstnání, výukou svařování s moţností sloţení státní závěrečné zkoušky, školení v oblasti výpočetní techniky, kopírování a rozmnoţování dokumentů, výrobní činností v oboru zámečnictví a kovoobráběčství, hostinské činnosti, pronájmu učeben na školení, kurzů a podobně, pronájmu kanceláří v budově školní jídelny, včetně sociálních zařízení a pronájmu chaty pro školní kurzy a rekreace zaměstnanců. 2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku Škola má pro výuku velmi dobré prostorové zázemí a materiální vybavení. Všechny objekty potřebné pro činnost školy jsou majetkem Středočeského kraje. Objekt hlavní budovy školy slouţí pro teoretickou přípravu všech ţáků školy a výuku praxe u oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Celkem je v hlavní budově školy jedenáct kmenových učeben, které mají klasické vybavení pro výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů s moţností vyuţití základní audiovizuální techniky. Nově jsou ve škole dvě multimediální učebny, které jsou nově kompletně vybaveny pro výuku zejména odborných předmětů. Ke standardnímu vybavení školy patří dvě jazykové učebny, jejichţ vybavení základní audiovizuální technikou a jinými pomůckami slouţí ke zkvalitnění výuky cizích jazyků. Velmi kvalitně má škola vybavené tři učebny výpočetní techniky vţdy se dvacetičtyřmi ţákovskými místy a dvě učebny CNC strojů při celkovém počtu šestnácti ţákovských míst. Všechny počítače v učebnách jsou připojeny na počítačovou síť školy. K dalšímu vybavení těchto učeben patří tiskárny pro formát A4 nebo A3, scanner, multifunkční zařízení, plottery, iterativní dotykové tabule s datovým projektorem a potřebným softwarem (je uveden v další části zprávy). V učebnách CNC strojů jsou rovněţ všechny počítače připojeny na počítačovou síť školy s počítačovými pracovišti u kaţdého stroje. Do vybavení těchto učeben patří piezo scanner 3D, metal pointer, čtyři CNC gravírovací frézky, školní CNC frézka FC16, dva školní CNC soustruhy SUF16, jeden školní CNC vstřikovací lis a jedna CNC gravírovací frézka. Důleţitou součást vybavení školy tvoří školní laboratoře s klasickým vybavením, jako je strojní laboratoř a technologická laboratoř, kde kromě obvyklých měřících zařízení je například univerzální trhací stroj TIRAtest 2300 s počítačovým vyhodnocováním výsledků měření, různé digitální přístroje spojené s vyhodnocovacími jednotkami (mikrometry, číselníkové úchylkoměry, pří- 3

5 stroj měření drsnosti povrchu a souřadnicový měřící stroj s vyhodnocením výsledků měření pomocí počítače. Laboratoř elektrotechniky a automatizace je vybavena pracovišti logických obvodů (stavebnice hradel MH, modelovací soupravy FESTO), programovatelným automatem Allen Bradley SLC 500 a softwarem Rockwell Automation RS Logix 500. Velmi kvalitně je zařízena laboratoř diagnostiky vozidel, k jejímuţ vybavení patří válcová zkušebna brzd, čtyřsloupový zvedák se zařízením pro měření geometrie kol a přístrojem pro měření vůle zavěšení kol, zařízení na vyvaţování kol, zařízení pro montáţ pneumatik, zařízení diagnostiky motorů s příslušenstvím, analyzátor výfukových plynů, mobilní regloskop, tester tlumičů pérování, mobilní přístroj pro měření výkonu motoru vozidel a podobně. Nově v rámci projektu OP VK byla vybudována laboratoř Automatizace a robotizace se šestnácti pracovišti pro programování průmyslových robotů a s pracovišti pro seřizování průmyslových linek. Pro výuku praxe ţáků oboru Strojírenství jsou určeny tak zvané klasické dílny jako je truhlářská dílna, kovářská dílna, zámečnická dílna a strojní obrobna, které jsou vybaveny nástroji a nářadím pro ruční zpracování materiálu a jsou zde umístěny základní druhy obráběcích strojů, zejména se jedná o soustruhy a frézky. Špičkově je vybavena nástrojařská a CNC dílna, kde kromě univerzálního soustruhu, nástrojové frézky, vodorovné a svislé obráţečky a rovinné brusky, je také umístěno CNC vertikální obráběcí centrum se čtyřmi řízenými osami a CNC univerzální revolverový soustruh se dvěma řízenými osami. Odborný výcvik ţáků oboru středního vzdělávání s výučním listem je zajišťován v objektu dílen odborného výcviku v Kolíně IV, Komenského 185, kde je pět zámečnických dílen, soustruţna, frézárna, brusírna nástrojů, svařovna a kovárna. V zámečnických dílnách je celkem padesát osm pracovišť pro ruční zpracování kovů. Součástí jejich vybavení jsou elektromechanické tabulové nůţky, ruční kotoučová pila na kov, dvě kotoučové brusky, stolní vrtačky, sloupové vrtačky, radiální vrtačka, bodová svářečka a další nářadí a nástroje pro ruční montáţ. Soustruţna a frézárna je vybavena univerzálními hrotovými soustruhy, frézkami různých typů, vodorovnými a svislými obráţečkami, pásovou pilou a rovinnou bruskou. K vybavení brusírny nástrojů patří nástrojové brusky, bruska pilových kotoučů a bruska na soustruţnické noţe. Velice solidně je zařízena svařovna, která je vybavena šesti pracovišti pro svařování plamenem s centrálním rozvodem plynů a řezacím strojem. Dále je zde šest pracovišť pro svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou a pro svařování v ochranné atmosféře metodou MIG/MAG a TIG/WIG, zařízení pro přivařování svorníků, zařízení pro bodování a intervalové svařování včetně přídavného programového zařízení a digitálního měření podmínek sváření a elektrická pec na sušení elektrod. Velmi dobré podmínky má škola pro výuku tělesné výchovy. Moderní tělocvična má vybavení pro odbíjenou, košíkovou, tenis, házenou, sálovou kopanou, florbal (mantinely pro hřiště) a samozřejmostí je základní gymnastické nářadí. Posilovna je vybavena univerzálním posilovacím strojem, několika jednoúčelovými posilovacími stroji, posilovacími lavičkami, základními jednoručními a nakládacími činkami, ergometry, ribstoly a ţíněnkami. Sportovní vybavení školy je doplněno venkovním víceúčelovým hřištěm s umělohmotným povrchem o rozměrech dvacet krát třicet metrů Vzdělávací programy školy a) obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou M/01 Strojírenství pro absolventy základních škol, čtyřletý studijní, denní forma, školní vzdělávací program vydaný s účinností od 1. září 2009 zpracovala škola dle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání M/01 Strojírenství, který vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 28. června 2007 pod č. j / ; b) obor středního vzdělávání s výučním listem H/01 Strojní mechanik pro absolventy základních škol, tříletý učební, denní forma, školní vzdělávací program vydaný s účinností od 1. září 2009 zpracovala škola dle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání

6 H/01 Strojní mechanik, který vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 28. června 2007 pod č. j / ; c) obor středního vzdělávání s výučním listem H/01 Strojní mechanik zkrácené jednoleté denní studium pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou oboru M/01 Strojírenství, školní vzdělávací program vydaný s účinností od 1. září 2009 zpracovala škola dle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání H/01 Strojní mechanik, který vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 28. června 2007 pod č. j / d) obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou M/001 Strojírenství pro absolventy základních škol, čtyřletý studijní, denní forma, osnovy vydalo MŠMT ČR dne 14. března 1994, čj /94-23, učební plán je zpracován rámcově a rozvrţení hodin do jednotlivých ročníků je provedeno v rámci pravomoci ředitele školy (jedná se o dobíhající obor); e) obor středního vzdělávání s výučním listem H/001 Zámečník pro absolventy základních škol, tříletý učební, denní forma, osnovy vydalo MŠMT ČR dne 6. prosince 2002 č.j /02-23 (jedná se o dobíhající obor). 2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní výchovně vzdělávací cíle obou oborů jsou dány školními vzdělávacími programy zpracovanými školou pro obory M/01 Strojírenství ve čtyřleté denní formě středního vzdělávání s maturitní zkouškou, tak pro obor H/01 Strojní mechanik v třileté denní formě středního vzdělávání s výučním listem a osnovou vydanou MŠMT ČR, jak pro obor M/001 Strojírenství ve čtyřleté denní formě středního vzdělávání s maturitní zkouškou, tak pro obor H/001 Zámečník v třileté denní formě středního vzdělávání s výučním listem. Ve čtyřletém studijním oboru Strojírenství získávají absolventi základních škol střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi jsou po nástupní praxi a odpovídající době zapracování připraveni pro výkon středních technicko hospodářských funkcí zejména v oblasti strojírenství, ale i v ostatních odvětvích hospodářství. Mohou zastávat zejména funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, ale i další funkce v odborných útvarech. Absolventi jsou připravováni i pro vysokoškolské studium na strojních fakultách, případně v příbuzných oborech. Z těchto důvodů získávají ţáci široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním. Zaměření oboru na uţití výpočetní techniky reaguje novou náplní na nejnovější vývojové trendy a technologie ve strojírenství. Náplň odborného vzdělání v uvedeném oboru je tvořena základním odborným a speciálním odborným učivem. Základní odborné předměty: Informační a komunikační technologie, Technické kreslení, Mechanika a Elektrotechnika vytvářejí široký teoretický základ, který umoţňuje mimo jiné přizpůsobivost ţáků i v příbuzné pracovní oblasti. Hlavní odborné předměty: Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Ekonomika, Automatizace, Kontrola a měření, Praxe dotvářejí odbornou přípravu ţáků a odborný profil absolventů. Výrazný podíl na profilu absolventa mají odborné předměty se zaměřením na uţití výpočetní techniky jako je Programování, Počítačové konstruování a Řidící systémy strojů. Náplň odborných předmětů je operativně upravována s ohledem na nejnovější vývojové změny. S účinností od školního roku 2009/2010 byla v rámci projektu OP VK upravena osnova oboru tak, ţe ţáci třetích a čtvrtých ročníků se dělí na dvě zaměření, kde u nového byla rozšířena výuka o témata z oblasti automatizovaných výrobních systémů. Prvním zaměřením je Programování CNC strojů, kde ţáci získají rozšířené vědomosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů. Profilující učivo je obsaţeno v předmětu Řidící systémy strojů. U nového zaměření Automatizované výrobní systémy ţáci získají širší znalosti z řízení, obsluhy a údrţby průmyslových automatů a robotizovaných pracovišť. Profilujícím je předmět Automatizace a robotizace. V tříletém oboru Strojní mechanik (Zámečník) v rámci teoretické přípravy absolventi zvládnou učivo všeobecně vzdělávacích předmětů v rozsahu srovnatelném s jinými obory středního vzdělávání s výučním listem. Učivo teoretických odborných předmětů umoţňuje ţákům získat znalosti potřebné k provádění praktických činností a dovedností při odborném výcviku. Při odborném výcviku se ţáci naučí provádět základní rukodělné činnosti s pouţitím ručního nářadí a mechanizova- 5

7 ných nástrojů. Zvládnou potřebné práce při výrobě strojních součásti na základních obráběcích strojích. Všichni ţáci absolvují svářečský kurz pro svařování plamenem a elektrickým obloukem s moţností získání státního svářečského oprávnění na naší škole. Absolventi uvedeného učebního oboru najdou uplatnění jako strojní nebo provozní zámečník, montér strojních zařízení a opravář pro strojírenské výrobky a zařízení. Na Státní jazykové škole ve školním roce 2009/2010 nebyla otevřena ţádná skupina jazykových kurzů. V jarním termínu byly zorganizovány základní státní jazykové zkoušky z jazyka anglického, které úspěšně sloţilo 8 zájemců. Devět uchazečů konalo zkoušku z českého jazyka pro cizince, z nichţ sedm bylo úspěšných. 2.5 Další informace o škole Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 je nejstarší střední odbornou školou v kolínském regionu. Od zaloţení v roce 1872 se zde vţdy vyučovalo strojírenským oborům, ale probíhala výuka také v oborech stavitelských, umělecko-průmyslových, elektrotechnických, ţelezničních a zejména chemických. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. DFV Střední průmyslová škola ,64 11,04 Státní jazyková škola všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků (strávníků) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/stud. (ubyt./ stráv./klientů) Skutečný počet ţáků/stud. (ubyt. /stráv./klientů) Z toho cizích prac. v Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna ,69 Kromě ţáků se v školní jídelně stravovali zaměstnanci školy. V rámci doplňkové činnosti poskytovala školní jídelna sluţby 84 jiným strávníkům, které zajišťovala jedna zaměstnankyně s přepočteným úvazkem 0,3. 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich I. Počet tříd a ţáků SŠ v denní formě vzdělávání - podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 6 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/001 Strojírenství , M/01 Strojírenství ,5 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem , H/001 Zámečník , H/01 Strojní mechanik ,0 Celkem ,8

8 Pro nezájem uchazečů nedošlo k otevření tříd následujících oborů pro naší školu zařazených v síti škol a nabízených školou: M/01 Dopravní prostředky, M/01 Ekonomika a podnikání, H/01 Nástrojař a H/01 Obráběč kovů. V ostatních formách vzdělávání, to znamená ve večerní, v dálkové, v distanční a v kombinované, výuka na škole neprobíhala, proto tabulka Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) ve zprávě není uvedena. Do prvního ročníku na obor Strojírenství byli v průběhu školního roku 2009/2010 přijati dva ţáci, kteří přestoupili z jiné školy. Do druhého ročníku na obor Zámečník byl v průběhu hodnoceného roku přijat jeden ţák, který přestoupil z jiné školy. V hodnoceném roce studovali obor Strojírenství dva cizí státní příslušníci, kde oba byli ze Slovenské republiky. Do školy dojíţdělo celkem deset ţáků z Pardubického kraje připravujících se v denní formě vzdělávání. 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Druh postiţení Počet ţáků/studentů Mentální postiţení 0 0 Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 Souběţné postiţení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 16 0 Artismus 0 0 Ve školním roce 2009/2010 se ţádný ţák nevzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu. V hodnoceném roce studovalo na škole šestnáct ţáků s nějakou vývojovou poruchou. Nejčastěji vyskytující se poruchou je dyslexie a dysortografie. Škola se soustavně věnuje řešení problémů se vzděláváním ţáků s vývojovými poruchami. SŠ VOŠ 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 stanovil následující kriteria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011, pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou M/01 Strojírenství, M/01 Silniční doprava a M/01 Ekonomika a podnikání s následujícími podmínkami. Pořadí výsledků přijímacího řízení se stanoví jen dle bodového hodnocení sloţeného ze studijních výsledků za I. pololetí 9. ročníku základní školy (písemné zkoušky se nevypracovávají). Bodové hodnocení průměrného prospěchu za I. pololetí 9. ročníku základní školy se stanovuje tak, ţe za průměr 1,00 získá ţák 30 bodů a za kaţdou setinu průměru nad 1,00 se mu odpočte 0,1 bodu. Bodové hodnocení prospěchu z Českého jazyka, Matematiky a Fyziky za I. pololetí 9. ročníku základní školy se stanovuje tak, ţe za známku 1 se ţákovi neodpočte ţádný bod a za kaţdý stupeň nad 1 se odpočítávají 2 body. Výsledné bodové hodnocení ţáka je součet bodů dle předcházejících usta- 7

9 novení. Pořadí ţáků se stanoví od nejvyššího bodového hodnocení po nejniţší. Ţáci, kteří dosáhli součtem bodů dle předcházejícího odstavce kladný počet bodů (tj. větší jak 0) a splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru vzdělání, splnili podmínky přijímacího řízení na SPŠS a JŠ Kolín. Ţáci přihlášení ke studiu oboru M/01 Dopravní prostředky, kteří splnili podmínky přijímacího řízení na SPŠ Kolín a umístili se na pořadí 1. aţ 29. dle protokolu PD1/10, budou přijati pro školní rok 2009/2010 do prvního ročníku ke studiu oboru M/01 Silniční doprava v prvním kole přijímacího řízení. Do celkového počtu 30 ţáků přijímaných v prvním kole přijímacího řízení můţe být jeden ţák z nepřijatých přijat na základě odvolání se k Odboru školství, mládeţe a sportu Krajskému úřadu Středočeského kraje. V případě naplnění počtu 30 přijatých ţáků se další kolo přijímacího řízení nekoná. V případě malého počtu přihlášených ţáků se obor neotvírá a zákonným zástupcům přihlášených ţáků bude nabídnut převod přihlášky na obor, který se v prvním kole otevírá. Ţáci přihlášení ke studiu oboru M/01 Ekonomika a podnikání, kteří splnili podmínky přijímacího řízení na SPŠ Kolín a umístili se na pořadí 1. aţ 29. dle protokolu PE1/10, budou přijati pro školní rok 2010/2011 do prvního ročníku ke studiu oboru M/01 Ekonomika a podnikání v prvním kole přijímacího řízení. Do celkového počtu 30 ţáků přijímaných v prvním kole přijímacího řízení můţe být jeden ţák z nepřijatých přijat na základě odvolání se k Odboru školství, mládeţe a sportu Krajskému úřadu Středočeského kraje. V případě naplnění počtu 30 přijatých ţáků se další kolo přijímacího řízení nekoná. V případě malého počtu přihlášených ţáků se obor neotevírá a zákonným zástupcům přihlášených ţáků bude nabídnut převod přihlášky na obor, který se v prvním kole otevírá. Ţáci přihlášení ke studiu oboru M/01 Strojírenství, kteří splnili podmínky přijímacího řízení na SPŠ Kolín a umístili se na pořadí 1. aţ 89. dle protokolu PS1/10, budou přijati pro školní rok 2010/2011 do prvního ročníku ke studiu oboru M/01 Strojírenství v prvním kole přijímacího řízení. Do celkového počtu 90 ţáků přijímaných v prvním kole přijímacího řízení můţe být jeden ţák z nepřijatých přijat na základě odvolání se k Odboru školství, mládeţe a sportu Krajskému úřadu Středočeského kraje. V případě nenaplnění počtu 90 přijatých ţáků se vyhlásí další kolo přijímacího řízení. Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 stanovil následující kriteria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011, pro obor středního vzdělávání s výučním listem H/01 Strojní mechanik s následujícími podmínkami. Přijímací zkoušky na uvedený obor se nekonají a jako kritérium pro přijetí bylo stanoveno splnění povinné školní docházky, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání a studijní výsledky dosaţené při plnění povinné školní docházky za první pololetí posledního ročníku základní školy, kdy dosaţený průměr prospěchu ţáka 9. ročníku se násobí koeficientem 1, u ţáka 8. ročníku se násobí koeficientem 1,5 a pro ţáka 7. ročníku se násobí koeficientem 2. Pořadí ţáků se stanoví od nejmenší hodnoty vzestupně. Ţáci, kteří splnili kriteria a umístili se na pořadí 1. aţ 46. budou přijati ke studiu oboru H/01 Strojní mechanik. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2010/2011 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. 8

10 23-41-M/01 Strojírenství M/01 Dopravní prostředky M/01 Ekonomika a podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Strojní mechanik H/01 Strojní mechanik- zkr. studium H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů Celkem K bylo přijato pět ţáků z jiného kraje v denní formě vzdělávání. Při přijímacím řízení nebyly naplněny cíle školy na otevření poţadovaných tříd. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) - k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 9 Počet ţáků/studentů Ţáci celkem 168 Prospěli s vyznamenáním 5 Prospěli 146 Neprospěli 17 - z toho opakující ročník 2 Průměrný prospěch ţáků 2,54 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 53,1/1,1 Poznámka: k 30. červnu 2010 jeden ţák na oboru Strojírenství neměl uzavřenou klasifikaci. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Ţáci celkem 67 Prospěli s vyznamenáním 8 Prospěli 51 Neprospěli 6 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch ţáků 2,63 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 80,7/0,31 Poznámka: k 30. červnu 2010 dva ţáci neměli uzavřenou klasifikaci. Po dodatečných nebo opravných zkouškách ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 na oboru Strojírenství prospělo celkem158 ţáků (tj. 93,5 %) a celkem neprospělo 11 ţáků (tj. 6,5 %). Po dodatečných nebo opravných zkouškách ve druhém pololetí na oborech Zámečník a Strojní mechanik prospělo celkem 61 ţáků (tj. 91 %) a neprospělo 6 ţáků (tj. 9 %). V prvním pololetí hodnoceného roku u oboru Strojírenství celkem konalo komisionální přezkoušení dle odst. 21 čl. V. školního řádu šestnáct ţáků, z toho bylo pět ţáků prvního ročníku (všichni celkově neprospěli), jeden ţák studoval druhý ročník (celkově prospěl), pět ţáků bylo ze třetího ročníku (čtyři celkově neprospěli a jeden prospěl) a pět ţáků ze čtvrtého ročníku (čtyři

11 celkově neprospěli a jeden prospěl). Komisionální přezkoušení dle odstavce 21 článku V. školního řádu za první pololetí hodnoceného roku u oboru Zámečník a Strojní mechanik konalo osmnáct ţáků, z toho šest ţáků prvního ročníku (dva celkově neprospěli a čtyři prospěli), osm ţáků druhého ročníku (čtyři ţáci celkově neprospěli a tři prospěli, jeden ţák komisionální zkoušky nekonal, zanechal vzdělávání na vlastní ţádost) a čtyři ţáci třetího ročníku (všichni čtyři ţáci prospěli). Komisionální přezkoušení za druhé pololetí školního roku u oboru Strojírenství dle odstavce 21 článku V. školního řádu konalo dvanáct ţáků, z toho dva ţáci prvního ročníku (oba celkově neprospěli), a čtyři ţáci třetího ročníku (tři celkově neprospěli a jeden prospěl) a šest ţáků čtvrtého ročníku (čtyři celkově neprospěli a dva prospěli). Komisionální přezkoušení dle odstavce 21 článku V. školního řádu za druhé pololetí hodnoceného roku u oboru Zámečník a Strojní mechanik konali dva ţáci, jeden ţák třetího ročníku oboru Zámečník a jeden ţák jednoletého zkráceného studia oboru Strojní mechanik (oba celkově prospěli a mohou konat závěrečnou zkoušku v září 2010). Na konci školního roku opravné zkoušky konalo celkem jedenáct ţáků, z toho dva ţáci prvních ročníků (oba celkově neprospěli a bylo jim po poţádání zákonných zástupců povoleno opakování prvního ročníku), dva ţáci druhých ročníků (jedna ţákyně celkově prospěla a jeden ţák neprospěl a byla mu po poţádání povolena změna oboru vzdělávání na obor Strojní mechanik s nástupem do druhého ročníku), pět ţáků třetích ročníků (tři ţáci celkově prospěli, dva neprospěli a bylo jim po poţádání povoleno opakování prvního ročníku) a dva ţáci čtvrtého ročníku (oba prospěli a mohli konat maturitní zkoušku v 1. mimořádném termínu v září 2010). II. Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Ţáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/001 Strojírenství Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/001 Zámečník H/01 Strojní mechanik Celkem Celkem V prvním mimořádném termínu maturitních zkoušek školního roku 2009/2010 v září 2010 dva ţáci prospěli a u opravné maturitní zkoušky všech pět ţáků prospělo. U oboru Zámečník v náhradním termínu v září 2010 jeden ţák prospěl a u jednoletého zkráceného studia oboru Strojní mechanik jeden ţák prospěl. 8. Hodnocení chování ţáků Chování ţáků (k ) Druh/typ školy 10 Počet ţáků/studentů - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SPŠ strojírenská U oboru Strojírenství v průběhu školního roku bylo uděleno čtyřicet pět pochval a třicet devět kázeňských opatření. Celkem bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele, dvacet čtyři krát byla udělena důtka třídního učitele a ve třinácti případech byla pouţita důtka ředitele školy. Dvakrát došlo k podmínečnému vyloučení ţáka ze školy za opakovanou neomluvenou absenci a za napadení spoluţáka. K vyloučení ţáka ze školy nedošlo. Dvacetičtyřem ţákům byla udělena pochvala třídní-

12 ho učitele, kde nejčastějšími důvody byla vzorná docházka ţáka do školy, výborný prospěch ţáka, podíl na propagaci školy, reprezentace v národním kole F1, příprava maturitního plesu, reprezentace školy na soutěţi v Anglickém jazyce, reprezentace školy v literární soutěţi, vítězství ve školním kole matematické soutěţe Klokan a sportovní reprezentace školy či za práci ve Školské radě. Dvacettři ţáků bylo oceněno pochvalou ředitele školy, kde důvodem byla vzorná reprezentace školy v národním kole F1, příkladné chování při nálezu klíčů, výborná reprezentace školy v literární soutěţi. Důtky třídního učitele byly udělovány za svévolný odchod ţáka z vyučování, nedostatečné omlouvání absence, podvod při odevzdávání konstrukčního cvičení, soustavné vyrušování při vyučování a drzé chování k vyučujícímu a nevhodné chování při vyučování či poškozování majetku školy. Důtky ředitele školy byly udělovány mimo jiné za nedodrţení zásad slušného chování vůči veřejnosti a za více neomluvených hodin. U oboru Zámečník či Strojní mechanik bylo uděleno osmnáct napomenutí třídního učitele (svévolné opuštění odborného výcviku, pozdní příchody na vyučování, pozdní omlouvání absence a neomluvená absence), třináct důtek třídního učitele (opakované porušení školního řádu, neplnění povinností ţákovské sluţby, opakovaná neomluvená absence, nevhodné chování při odborném výcviku, kouření při odborném výcviku), jedna důtka ředitele školy (opakovaná neomluvená absence). Ţádný ţák nebyl podmínečně vyloučen ze školy ani nebyl vyloučen ze školy. V osmi případech udělil pochvalu třídní učitel, kde hlavními důvody byl vzorný přístup ţáka k pracovním povinnostem a velmi dobré studijní výsledky. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu SPŠ strojírenská Během hodnoceného roku u oboru Strojírenství odešlo devět ţáků, kde důvodem byl přestup na jinou střední školu nebo na učební obor. II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy U oboru Zámečník a Strojní mechanik odešlo třináct ţáků z důvodu přestupu na jinou střední školu, případně zanechání vzdělávání. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2008/2009 Z nich počet nezaměstnaných duben M/001 Strojírenství H/001 Zámečník 14 0 Celkem

13 O absolventy oboru Strojírenství nebo Zámečník, případně Strojní mechanik, je v regionu zájem, evidovaní nezaměstnaní jsou pravděpodobně neúspěšní studenti na vysokých školách, kteří ukončili studium po prvním semestru. 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Ţáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet ţáků /studentů Počet skupin Počty ţáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický SPŠ Německý SPŠ Anglický SOU Německý SOU II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících odborná částečná ţádná Anglický Německý Rodilí mluvčí Všechny třídy se na jazykové vzdělávání dělí. Materiální podmínky pro výuku jsou velmi dobré, kdy ve škole jsou dvě specializované učebny. Bohuţel počet nastupujících ţáků hlásící se na německý jazyk klesá. Ve školním roce ţádná jiná forma jazykového vzdělávání neproběhla. Vybraní ţáci se zúčastňují soutěţí při DDM Kolín, výsledky odpovídají zaměření školy. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Vybavení školy informačními technologiemi je po hardwarové stránce na téměř nadstandardní úrovni. Základem jsou tři počítačové učebny s následujícím vybavením. V první učebně je dvacet čtyři počítačů s procesorem Intel Pentium 4 CPU 3GHz, 4 GB RAM, HDD 180 GB, DVD-ROM, DVD-RW a monitor LCD 21. K dalšímu vybavení učebny patří datový projektor s plátnem, tiskárna, multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, scanner) a plotter. Druhá učebna je vybavena rovněţ dvaceti čtyřmi počítači s procesorem Intel Pentium 4 CPU 3GHz, 2 GB RAM, HDD 180 GB, DVD-ROM, DVD-RW a monitorem LCD Samsung 19, dále projektorem s plátnem, tiskárnou a multifunkčním zařízením. Ve třetí počítačové učebně je šestnáct počítačů s procesorem Intel Pentium 4 CPU 3GHz RAM, HDD 180 GB, CD a monitory 21. V učebně je projektor s interaktivní tabulí, tiskárna a scanner. Další počítače jsou rozmístěny v laboratořích a kabinetech, většinou jsou na úrovni třetí počítačové učebny, v některých případech jsou na mírně niţší úrovni. Lokální počítače jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP Professional. Doménový tiskový a souborový server pracuje se systémem MS Windows 2003 Server. Server, který zajišťuje připojení na internet a elektronickou poštu je zaloţen na systému Linux Fedora. Další základní softwarové vybavení tvoří kancelářské balíčky MS Office 2003 a 2007 a OpenOffice.org a grafické programy Corel Draw Graphics Suite 12 a IrfanView. Mezi nosný software naší školy se řadí systémy CAD/CAM. Z CAD systémů je zejména vyuţíván SolidWorks 2010, jako doplňkové software se vyuţívá Auto- CAD, CADKEY a KeyCreator. Hlavním důvodem vyuţívání více programů této kategorie je jejich rozdílná filozofie. Z oblasti CAD/CAM systému vyuţíváme SURFCAM Velocity a HSMWorks pro programování aţ pětiosých frézovacích center a soustruhu. Děrovací lisy a stroje pro řezání laserem programujeme systémem JETCAM. Pro ruční a dílenské programování CNC strojů vyuţíváme řídící systém HAAS, Heidenhain, které jsou velmi vyuţívané v průmyslové praxi. Jako ryze školní systémy doplňkově vyuţíváme S2000 a F

14 U oboru středního vzdělávání s maturitní zkouškou Strojírenství je vyuţití počítačového vybavení školy na vysoké úrovni. Ţáci pracují přímo v počítačových učebnách v průměru dvaceti procent celkové vyučovací doby. V rámci předmětu Informační a komunikační technologie se učí obsluze základního softwaru počítače, jako je operační systém, textový editor, tabulkový procesor a podobně. V předmětu Počítačové konstruování se ţáci učí pracovat s CAD programy. Obsluhu CNC strojů se učí v předmětu Řídící systémy strojů. Znalosti a dovednosti získané v uvedených předmětech dále rozvíjejí ve cvičeních z předmětů Stavba a provoz strojů a Strojírenská technologie, v předmětu Praxe. U oborů středního vzdělávání s výučním listem, v oboru Zámečník a v oboru Strojní mechanik, je mnohem niţší vyuţití informačních a komunikačních technologii, a to zejména s ohledem na zaměření oboru, ale také na moţnosti ţáků. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe vyuţívání informačních a komunikačních technologii v hodinách je velmi vysoké. Rovněţ je v přiměřené míře zajištěna dostupnost výpočetní techniky pro ţáky v době mimo vyučovaní. Ve všech kabinetech jsou počítače a v případě potřeby je výpočetní technika pro pedagogy dostupná v učebnách výpočetní techniky. Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali minimálně základní školení počítačové gramotnosti, a tudíţ lze úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti hodnotit jako velmi dobrou a při kaţdodenní práci hojně vyuţívanou. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený 13 pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet ţáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 41/36,45 15/13,81 26/22,64 26/ ,04 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,52 z toho ţen ,45 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) vysokoškolské - magisterské a vyšší Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské vyšší odborné střední Základní - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Na škole v současnosti asistenti pedagoga nejsou. V. Aprobovanost výuky na SPŠ (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura Anglický jazyk 36 0 Německý jazyk 9 9 Dějepis 4 4

15 Občanská nauka 6 0 Matematika Fyzika 6 0 Chemie a biologie 6 6 Základy ekologie 2 0 Tělesná výchova Technické kreslení 8 8 Informační a komunikační technologie 14 7 Mechanika Elektrotechnika 6 6 Strojírenská technologie Stavba a provoz strojů Automatizace 8 8 Kontrola a měření 8 4 Ekonomika 8 8 Praxe Seminář z matematiky 4 4 Programování 3 0 Počítačové konstruování 6 4 Řídící systémy strojů Silniční vozidla 4 0 Automatizace a robotizace 4 4 Celkem Plná aprobovanost výuky na oborech poskytující střední vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 2009/2010 byla 72,5%. Největší nedostatky v aprobovanosti výuky má škola ve výuce anglického jazyka, kde řešením bude snaha vedení školy získat interní pedagogické pracovníky ke studiu, kterým by získali plnou aprobovanost. Aprobovanost výuky na Středním odborném učilišti (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura 5 5 Anglický jazyk 4,5 0 Německý jazyk 4,5 0 Občanská nauka 3 0 Matematika 4 4 Fyzika 3 0 Základy ekologie 1 0 Tělesná výchova 4 4 Informační a komunikační technologie 5 2 Ekonomika 2 2 Technická dokumentace 4,9 4,5 Strojírenská technologie 3,7 3,5 Technologie 8,3 0 14

16 Strojnictví 2,2 2,2 Technologie oprav 1,5 0 Stroje a zařízení 2,5 2,5 Odborný výcvik Celkem 208,1 160,7 Aprobovanost výuky na oborech poskytující střední vzdělávání s výučním listem ve školním roce 2009/2010 byla 77,2%. Ve školním roce skončil pracovní poměr sedmi pedagogických pracovníků celkovým přepočteným úvazkem 5,0. U dvou učitelů skončil pracovní poměr výpovědí zaměstnance, čtyřem pracovníkům skončil pracovní poměr na dobu určitou a jednomu zaměstnanci byla dána výpověď z důvodu přebytečnosti u jeho aprobace. Nově na školu nastoupili dva pedagogičtí pracovníci s přepočteným úvazkem 1,14, ţádný z nich není absolventem školy. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků 14.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v hodnoceném roce nikdo neabsolvoval Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v hodnoceném roce nikdo z pedagogických pracovníků neabsolvoval Průběţné vzdělávání, kurzy, semináře, školení Učitelé odborných předmětů absolvovali mnoţství školení pro zvýšení úrovně výuky na škole. Obsah těchto vzdělávání v největší části tvořila školení se zaměřením na obsluhu informačních a komunikačních technologií. Kromě výše uvedeného metodik informačních a komunikačních technologií prováděl dle potřeby školení učitelů v obsluze nových zařízení a softwarů. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení poţární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a interaktivní seminář Prevence rizikového chování v praxi škol. Vybraní učitelé absolvovali školení pro funkci hodnotitelů ústní zkoušky a písemných prací pro novou maturitní zkoušku či funkci školních maturitních komisařů a zadavatelů. Byl uskutečněn motivační seminář pro všechny pedagogické pracovníky v projektu UNIV2 KRAJE na téma celoţivotního vzdělávání a další semináře pro pracovníky uţ zapojené v tomto projektu. Pracovníci Jazykové školy absolvovali školení ke zkoušce z Českého jazyka pro cizince a vyučující jazyků absolvovali školení pořádané MŠMT ČR ke zkoušce z českého jazyka pro účely jejich trvalého pobytu. Svářecí inţenýr se zúčastnil semináře pro pracovníky ve svařování pořádaného firmou DOM- ZO 13 Praha. Metodik informačních technologií absolvoval setkání uţivatelů systému SolidWorks pořádaného firmou 3E Praha. Následně metodik informačních technologií absolvoval workshop, jehoţ pořadatelem byla firma 3E Praha Engineering a.s. a Teximp s.r.o. zaměřený na produktivní obrábění. Dále se metodik informačních technologií zúčastnil semináře fyrmy SolidVision pro střední školy a prezentace 3D tiskáren. Instruktor svařování absolvoval doškolovací kurz pro instruktory svařování pořádaný DOMZO-13, s.r.o. Praha. Zástupce ředitele absolvoval metodický seminář pro školy ohledně jednotného zadání závěrečné zkoušky. Čtyři pedagogičtí pracovníci absolvovali čtyřdenní odborné školení na uţití programovatelných automatů. Dále zástupce ředitele a jeden učitel odborných předmětů absolvovali třídenní školení firmy Festo s.r.o. Praha na téma Průmyslové roboty a manipulátory. 15

17 Celkem se uskutečnilo dvacetdva jednodenních akcí, dvě vícedenní akce. Bylo vyuţito 188 dnů k samostudiu pedagogických pracovníků. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 15.1 Zájmová činnost organizovaná školou Škola ve spolupráci s OR AŠSK Kolín uspořádala okresní kolo chlapců ve florbale. Naši chlapci se zúčastnili Středoškolského poháru v kopané. Dále se ţáci zúčastnili okresního kola atletické ligy. Škola byla téţ spolupořadatelem krajských přeborů mládeţe ve stolním tenise. Ve škole byla uspořádána exhibice hráčů ČEZ Basketball Nymburk se soutěţí o ceny pro vybrané ţáky školy Mimoškolní aktivity K důleţitým výchovně vzdělávacím akcím v průběhu školního roku patří exkurze, které jsou plánovány v souladu s poţadavky metodických komisí. Celkem se uskutečnilo dvaadvacet odborných exkurzí většinou pro ţáky vyšších ročníků, například MSV Brno, LOM Praha a regionální firmy TPCA Kolín, Bresson Kolín, Elektrárna Kolín, Tespon Kolín, Kolmetal Kolín, KAPA Kolín, Coca-Cola Praha, veletrh For Industry, Aquatherm a podobně. Na škole se ve vyučovacích hodinách realizovaly i přednášky různých institucí. Škola se snaţí, aby všechny kulturně výchovné akce navazovaly na učivo všeobecně vzdělávacích předmětů a aby byly voleny s ohledem na zájmy a další vzdělávání ţáků školy. Ve vztahu k všeobecně vzdělávacím předmětům se uskutečnilo celkem patnáct návštěv různých výstav a muzeí (například poznávací zájezd do Londýna, studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku, MSV v Brně, Národní muzeum v Praze, Terezín, Kutná Hora a podobně). Pozitivní je skutečnost, ţe k těmto akcím se vyuţívá převáţně období konce školního roku. V průběhu školního roku se pro ţáky školy uskutečnily výchovné akce v Regionálním muzeu v Kolíně, výchovný koncert Vývoj české rockové hudby, beseda s nejvýznamnějším českým polárníkem, výchovně preventivní pořad Ţivot reportéra a v neposlední řadě návštěvy filmových a divadelních představení. Mezi tradiční akce školy patří besedy ţáků s významnými osobnostmi, letos s hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem. Ze sportovních aktivit školy je třeba zmínit sportovně turistický kurz, který byl ţáky hodnocen velice příznivě. Lyţařský výcvikový kurz se bohuţel pro malý počet zájemců neuskutečnil. Škola se zapojila do projektu primární protidrogové prevence pořádaného Krajským úřadem Středočeského kraje Revolution Train Programy a projekty uskutečňované školou Začátkem roku 2009 škola zahájila realizaci neinvestičního projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem Zavedení výuky moderních technologii průmyslové výroby do oboru strojírenství. Ve školním roce 2009/2010 probíhalo další plnění aktivit při zavádění moderních technologií do učebního procesu školy. Cílem projektu je vytvořit výukový modul, kterým bude modernizována výuka v oboru strojírenství. Představuje to vytvoření osnov a pomůcek nového předmětu a doplnění osnov stávajících odborných předmětů a cizích jazyků o témata učiva se zaměřením na programování, řízení, obsluhu a údrţbu průmyslových robotů a automatů. Významným faktorem na celém projektu je skutečnost, ţe partnerem školy při podávání a realizaci projektu je firma Toyota Peugeot Citroën Automobile, která se spolupodílela na sestavení projektu a pro školu jako ţadatele zajistila zpracování projektu. TPCA je v projektu partnerem bez finančního příspěvku, který se podílí na tvorbě vzdělávacích programů a zastává roli poradce a konzultanta při tvorbě vzdělávacího modulu s ohledem na poţadavky na absolventy školy. Dále v rámci projektu zajistí souvislou dvoutýdenní praxi ţákům školy. Celý projekt tvoří čtyři klíčové aktivity, kde první byla přípravná fáze, druhou tvořila 16

18 tvorba výukového modulu, ve třetí aktivitě je řešena implementace výukového modulu a v rámci čtvrté aktivity je průběţně zajišťováno manaţerské řízení projektu. V průběhu školního roku 2009/2010 v rámci první aktivity hlavní realizační tým organizačně zajišťoval průběh celého projektu. Zejména se jednalo o aktualizaci plánu práce, novelizaci metodiky kontroly plnění monitorovacích indikátorů, přípravu a realizaci výběrových řízení a celkové organizační zajištění projektu. Tým pracoval ve sloţení: manaţer projektu pan inţenýr Jaromír Kratochvíl, asistent manaţera projektu pan inţenýr Jaroslav Prorok, administrativní pracovník projektu paní Dana Hlavičková, administrátor projektu paní magistra Jana Skřivánková, účetní projektu paní Eva Nádvorníková, mzdový účetní paní Eva Kučerová a odborný garant projektu pan doktor František Praţák. Rovněţ byl vytvořen tým metodiků a recenzentů. Metodikem pro tvorbu učebnice Automatizace a robotizace pro třetí ročník je pan inţenýr Jaroslav Prorok, pro tvorbu učebnice Automatizace a robotizace ve čtvrtém ročníku, pro zpracování pracovního sešitu ke cvičením a pro zpracování manuálu pro obsluhu zařízení ke cvičením je pan doktor František Praţák, pro tvorbu učebnice s doplněním učiva z předmětu Strojírenská technologie je paní inţenýrka Viera Obešlová, pro tvorbu učebnice s doplněním učiva předmětu Informační a komunikační technologie je pan inţenýr František Obešlo, pro tvorbu učebnice s doplněním učiva v předmětu Základy automatizace je pan inţenýr Petr Zadraţil, pro tvorbu učebnice s doplněním učiva předmětu Ekonomika je paní inţenýrka Alena Shrbená, pro tvorbu učebnice s doplněním učiva předmětu Ekologie je paní magistra Jana Skřivánková, pro tvorbu učebnice s doplněním učiva předmětu Německý jazyk je pan doktor Jan Dvořák, pro tvorbu učebnice s doplněním učiva předmětu Anglický jazyk je pan magistr Vratislav Venzara a pro zpracování podkladů k vytvoření textů v angličtině a němčině byla za Strojírenskou technologii paní inţenýrka Viera Obešlová a za Stavbu a provoz strojů pan inţenýr David Balabán. Recenzentem pro obsahovou náplň vytvořeného textu hlavního předmětu byl pracovník partnera projektu pan Lubomír Košťál. Recenzentem učebních textů pro doplnění učiva vybraných předmětů byl pan inţenýr David Balabán. Recenzentem pro jazykovou úpravu vytvořených textů byla paní magistra Jana Skřivánková. Byla provedena výběrová řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, dle které byl stanoven způsob výběrového řízení, počet oslovených firem, sloţení a práce výběrové komise. Konkrétně proběhl výběr firmy pro zařízení a vybavení specializované učebny, pro kurzy měkkých dovedností a pro tisk učebnic a učebních textů. Interním výběrovým šetřením byl provedden výběr na dodavatele nábytku do učebny. Pro výuku předmětu Automatizace a robotizace byla vybudována a počátkem roku 2010 dokončena specializovaná učebna s osmi pracovišti pro šestnáct ţáků. Jednotlivá pracoviště jsou vybavená elektrickými a pneumatickými prvky manipulačních prostředků (pohony, regulační a řidící systémy), programovatelnými logickými automaty a jednoduchými průmyslovými roboty. Z důvodu velmi nízkých finančních prostředků na vybavení učebny byl návrh celkového uspořádání několikrát pozměněn, aţ ke konci roku dospěl k finální představě. Učebna bude vyuţívána pro cvičení aţ ve školním roce 2010/2011. Velkým problémem pro další rozvoj a modernizaci vybavení učebny je zrušení investičního fondu školy Krajským úřadem Středočeského kraje, protoţe právě s vyuţitím prostředků tohoto fondu bylo počítáno pro další doplňování a rozšiřování vybavení učebny. Při druhé aktivitě Tvorba výukového modulu byl vytvořen učební blok nového předmětu, upraven byl obsah vybraných stávajících předmětů, byla zpracována náplň přednášek měkkých dovedností se zaměřením na vyuţití nejmodernějších technologií v průmyslové výrobě a zpracován obsah a program praxe ţáků v TPCA. Výukový modul je koncipován tak, aby byl zapracován do nového školního vzdělávacího programu oboru Strojírenství. Obsah náplně nového předmětu a úpravy osnov stávajících předmětů byl zahrnut do tvorby učebních textů. Nově vytvořený předmět Automatizace a robotizace je zaměřen na programování, řízení, obsluhu a údrţbu průmyslových robotů a automatů v rozsahu dvou vyučovacích hodin ve třetím a čtyř hodin ve čtvrtém ročníku. Byla provedena úprava osnov pro druhý a třetí ročník oboru

19 M/001 Strojírenství ve vybraných stávajících předmětech v rámci realizace projektu, kdy počínaje školním rokem 2009/2010 se vyučuje dle upravených osnov. V předmětu Základy ekologie došlo k úpravě hodinové dotace u některých kapitol. Rozšiřujícími tématy jsou znečišťování ţivotního prostředí automobilovou dopravou, problematika TPCA v souvislosti s prostředím Kolínska a problematika odpadů v závodě. V předmětu Strojírenská technologie je stávající učivo rozšířeno o výuku moderních řezných materiálů. Vloţeno je nové téma Rapid Prototyping (rychlé vytváření prototypů, vakuové lití, 3D tiskárny) a řezání vodním paprskem a řezání laserem. V předmětu Ekonomika je provedena inovace a rozšíření učiva o tématiku zaměřenou na logistiku a zásobování (vývoj logistiky, řízení zásob, skladování, manipulace s materiálem) a o marketing ve spojení s logistikou (logistické činnosti a náklady, zákaznický servis, nákup, prodej, přeprava). V předmětu Automatizace bylo učivo zaměřené na pneumatické řídící systémy a programovatelné automaty převedeno do nového předmětu Automatizace a robotizace. Nově byly vytvořeny kapitoly Prostředky pro přenos a úpravu signálů Automatické systémy. V předmětu Informační a komunikační technologie dochází k rozšíření učiva prezentačních dovedností, práce s videokonferečním systémem a správa technické dokumentace. Výše uvedené úpravy osnov stávajících předmětů byly zahrnuty do obsahu učebnic a učebních textů, které zpracovávali výše uvedení metodici. Teoretické poznatky si ţáci ověřují a prohlubují na dvoutýdenní souvislé praxi ve třetím ročníku v TPCA a v rámci výuky ve specializované učebně, kde bude moţné řešit i stavebnicové školní montáţní linky. Návrh koncepce praxe v TPCA připravili pracovníci partnera projektu. Bylo navrţeno pět pracovišť, z nichţ kaţdý ţák absolvuje v třídenním cyklu dvě. V rámci programu praxe první den ţáci absolvují úvodní informace o výstavbě TPCA, přenášku k řešení otázek ergonomie a ţivotního prostředí ve firmě, vysvětlení výrobního systému Toyota, přednášku o hodnocení zaměstnanců a systému odměňování a proběhne ukázka výběrového řízení s individuálním vyhodnocením v Náborovém středisku TPCA. Druhý den je vymezen na vstupní školení bezpečnosti práce a poţární ochrany ţáků a budou jim předány pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Dále budou ţáci rozděleni na dvě skupiny (A a B) maximálně po dvanácti ţácích, a absolvují následující program. Skupina A třetí a čtvrtý den bude provádět praxi v Údrţbě svařovny a pátý aţ sedmý den budou ţáci v Lisovně a Svařovně. Skupina B třetí aţ pátý den bude mít praxi v Lakovně a šestý a sedmý den budou ţáci v Údrţbě svařovny. Osmý den je věnován stáţi ţáků v kancelářích firmy, představení práce v jednotlivých odděleních, jak se provádí stínování specialistů a na závěr proběhne vyhodnocení praxe. Dva dny v dvoutýdenní praxi ţáků jsou vymezeny na domácí práce pro vypracování zprávy o průběhu praxe. Pro aktivity soft skills byly vytvořeny skupiny deseti dvouhodinových přednášek s praktickými příklady zaměřenými na komunikační a prezentační dovednosti, řešení otázek úspěšného jednání s lidmi, řízení času, problematiku firemní kultury. Přednášky Soft skills budou probíhat dle harmonogramu zpracovaného zástupcem ředitele školy. Jedno téma bude přednášeno vţdy ve dvou třídách a jednotlivé přednášky jsou vţdy v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Na konci přednášky bude prostor pro dotazy ţáků nebo diskusi. Ke kaţdému tématu bude zpracován studijní materiál pro ţáky a verze výtisku pro přednášejícího. Jednotlivá témata přednášek jsou: přednáška 1. - Komunikační a prezentační dovednosti, přednáška 2. - Jak úspěšně jednat s lidmi, přednáška 3. - Řízení času, přednáška 4. - Firemní kultura a přednáška 5. - Výběrové řízení uchazeče o zaměstnání. Součástí realizace projektu bylo rovněţ proškolení učitelů odborných předmětů, kteří se budou podílet na výuce nového předmětu. Školení bylo řešeno formou dodávky, kdy učitelé absolvovali školení ve firmě Festo a ve firmě Servis Control Kolín. Další učitelé v rámci úpravy učiva stávajících předmětů se účastní přednášek Soft skills. V rámci realizace třetí klíčové aktivity byla prováděna implementace výukového modulu, která byla zahájena počínaje školním rokem 2009/2010 a bude pokračovat v následujícím roce. Výuky nově vytvořeného a povinně volitelného předmětu Automatizace a robotizace se účastní ţáci třetího ročníku oboru Strojírenství v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně, konkrétně dvacet tři ţáci ze třídy 3.A a dvacet čtyři ţáci třídy 3.B. Doplnění nových poznatků do stávajících předmětů Strojí- 18

20 renská technologie, Informační a komunikační technologie, Základy automatizace, Ekonomika, Ekologie a cizí jazyk bylo realizováno v průběhu celého školního roku. Přednášky měkkých dovedností prováděli pracovníci firmy Talent Management Center International, spol. s r.o., Praha a proběhly dle připraveného harmonogramu. Pracovníci firmy TMCI dodali studijní materiály pro ţáky i učitele k jednotlivým tématům. Praxe ţáků třetích ročníků zaměření Automatizace a robotizace se uskutečnila v TPCA v souladu se zpracovaným plánem v období od pondělí 24. května 2010 do čtvrtka 3. června V rámci klíčové aktivity management projektu byla zajišťována koordinace všech činností zejména prostřednictvím porad realizačního týmu, spolupráce a komunikace s partnerem, kontakty s cílovou skupinou a všemi dalšími zainteresovanými subjekty, monitoring a průběţné vyhodnocování projektu a komunikace s poskytovatelem dotace, zejména v rámci předkládání průběţných monitorovacích zpráv o realizaci projektu. Celkové čerpané způsobilé výdaje od ledna 2009 do 30. června 2010 byly Kč, z toho osobní výdaje Kč, cestovní náhrady a cestovné 1 153, zařízení - drobný hmotný majetek Kč, místní kancelář Kč, nákup sluţeb (výdaje na konference a kurzy) Kč, přímá podpora (mzdové příspěvky, cestovné, ubytování a stravné) Kč, výdaje vyplývající přímo ze smlouvy Kč. Plánované celkové způsobilé výdaje předloţeného projektu jsou Kč a zdrojem financování projektu je částkou z 85 % Evropská unie (ESF) a ze státního rozpočtu bude uhrazeno 15% Zapojení ţáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţí V rámci dvou kategorii proběhla pro ţáky školy matematická soutěţ Klokan a školní kolo olympiády z Českého jazyka. Vybraní ţáci se zúčastnili okresního kola soutěţe v anglickém i českém jazyce a ţák Petr Čermoch se umístil na 9. resp. na 10. místě v obou soutěţích. Mezi úspěchy školy patří ocenění ţáků Chyby, Hrabánka a Kratochvíla v literární soutěţi Stipendijního a nadačního fondu města Kolína. K významným aktivitám patří účast ţáků na mezinárodní soutěţi v programování číslicově řízených strojů na SPŠ Praha - Třebešín. Mezi nejvýznamnější akce z hlediska zájmu ţáků a prezentace školy patří účast ţáků v mezinárodní soutěţi F1 ve školách. Do národního kola uspořádaného na naší škole ve dnech 24. a 25. dubna 2010 postavila SPŠS a JŠ Kolín dva týmy. V Národním finále Čech obsadila druţstva školy první a sedmé místo a lepší tým postoupil do celorepublikového finále v Brně. Zde se ţáci týmu Blood Elites Cool Teamu umístili na čtvrtém místě a celkově je nutné jejich vystoupení v soutěţi hodnotit vysoce pozitivně Spolupráce školy se zřizovatelem, zaměstnavateli a dalšími subjekty Spolupráce se zřizovatelem školy je tradičně a dlouhodobě na velmi dobré úrovni. K významným subjektům, se kterými škola spolupracuje v oblasti získávání zájemců o studium a uplatnění absolventů po ukončení studia, patří Úřad práce v Kolíně a podnikatelské subjekty v Kolíně a okolí. Mezi nejvýznamnější partnery naší školy se řadí firma 3E Praha Engineering a.s.. S touto firmou spolupracujeme na více úrovních. Základní spolupráce spočívává v dodání CAD/CAD systémů: SolidWorks, SURFCAM Velocity, CADKEY a KeyCreator. Činnost firmy však nekončí jenom dodáním software, ale dále poskytuje školení a konzultace. Význačným způsobem se v posledním školním roce rozšířila spolupráce s TPCA Kolín. Zejména při realizaci projektu s názvem Zavedení výuky moderních technologii průmyslové výroby do oboru strojírenství v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání a při zajišťování exkurzí pro ţáky školy do podniku. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2010/2011 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace Kritéria přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek oboru vzdělání denního nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání Obor je určen pro žáky, kteří získali střední vzdělání s výučním listem. Ke

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonnou normou č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Pokyn ředitele č. 1/2017 Čj. 2/2017/SOU V Blatné dne: 3.

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana Název Stipendijní řád 2011_2012 ředitel 01. 09. 2011 01. 09. 2011 Ř 01. 09. 2011 1/16 Provedené revize a změny v dokumentu Číslo revize Strana Číslo kapitoly Popis změny Název Stipendijní řád 2011_2012

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2017/2018 OBSAH Všeobecná ustanovení.... 1 Přijímací komise...

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více