ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘSKÉ PRÁCE

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP Kuchařské práce Kód a název oboru E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia 3 roky denní studium Ředitel Koordinátor Ing. Josef Vondál Ing. Blanka Burdová Mgr. Pavlína Doleţelová Kontakty na školu Platnost od Zřizovatel: Název Moravskoslezský kraj IČ Kontakt Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava Adresa Ostrava, 28. října 117 Telefon Fax www ředitel předseda školské rady 2

3 2. OBSAH Střední škola technická, Opava,... 1 Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH PROFIL ABSOLVENTA POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI KOMPETENCE ABSOLVENTA ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKACE A MOŢNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŢEK ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ORGANIZACE VÝUKY METODICKÉ PŘÍSTUPY STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŢÁKŮ UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU TABULKA SOULADU RVP A ŠVP UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura

4 7.2. Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Stolničení Technologie Potraviny a výţiva Zařízení závodů Hospodářské výpočty Odborný výcvik

5 3. PROFIL ABSOLVENTA Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Kuchařské práce Kód a název oboru vzdělávání: E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent učebního oboru Kuchařské práce disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných činností v provozovnách veřejného stravování. Absolvent ovládá výrobu jednoduchých jídel teplé a studené kuchyně, moučníků, teplých a studených nápojů, výdej pokrmů, jednoduchou obsluhu, ošetření nádobí a základní úklidové práce. Absolvent učebního oboru Kuchařské práce se uplatní při výkonu povolání jako pomocný kuchař provádějící jednoduché práce při výrobě a podávání jídel a nápojů. Po příslušné praxi je schopen vykonávat i náročnější kuchařské práce. Absolvent se uplatní ve mnoha typech zařízení poskytujících stravovací sluţby KOMPETENCE ABSOLVENTA Absolvent v oblasti výkonu profese uplatňuje návyky v oblasti osobní hygieny, hygieny práce a hygieny v průběhu pracovních činností 5

6 zná a dodrţuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence má vědomosti o zásadách poskytování první pomoci bezpečně manipuluje se stroji a zařízením určeným k přípravě pokrmů umí si zorganizovat pracoviště a spolupracuje v týmu hospodárně vyuţívá suroviny a energie při přípravě pokrmů pouţívá vhodné tepelné úpravy a technologické postupy při přípravě pokrmů teplé i studené kuchyně orientuje se v zásadách zdravé výţivy správně ošetřuje, uskladňuje a konzervuje potraviny provádí předběţnou úpravu potravin připravuje polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy provádí základní tepelné úpravy jatečného masa, drůbeţe a ryb připravuje základní výrobky studené kuchyně a jednoduché moučníky při expedici pokrmů a nápojů uplatňuje zásady estetiky ovládá techniku jednoduché obsluhy jedná slušně a poctivě ve styku s hostem umí poznávat, čistit a udrţovat základní inventář provádí úklidové práce na pracovišti a provozu, dodrţuje sanitační řád pouţívá vhodné čistící prostředky a úklidové pomůcky Ţák je veden tak, aby znal své reálné odborné a osobnostní kvality a stanovil si reálné ţivotní a profesní cíle uvaţoval a jednal v souladu s ekonomickými a enviromentálními principy 6

7 měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě, pečlivě, snaţil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích moţností a příleţitostí v regionu, uměl posoudit a zjistit moţnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání vnímal hodnotu finančních prostředků dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, seznámil se s pracovními riziky spojenými s výkonem svého povolání uplatňoval principy celoţivotního vzdělávání Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském a dalším ţivotě dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce přiměřeně situaci kaţdodenního a pracovního ţivota vyjadřuje se s ohledem na své zdravotní postiţení, vysvětlí a zdůvodní svůj názor, jednání a potřeby uplatňuje základní numerické znalosti má základní znalosti o fungování v multikulturní demokratické společnosti uvědomuje si důleţitost fungující rodiny respektuje zásady správné ţivotosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil dovede identifikovat běţné pracovní i mimopracovní problémy a dokáţe hledat způsoby jejich řešení Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uváţlivě 7

8 byl schopen pouţívat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním ţivotě měl aktivní přístup k ţivotu, včetně ţivota občanského, a k řešení problémů snaţil se jednat a komunikovat slušně a zodpovědně respektoval lidská práva chránil ţivotní prostředí jednal hospodárně aktivně se zajímal o rozvoj v našem regionu, o rozvoj oboru, v němţ nalezne uplatnění vzhledem k jeho kvalifikaci, i o rozvoj příbuzných oborů pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý ţivotní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti 3.3. ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, CERTIFIKACE A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 8

9 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Kuchařské práce Kód a název oboru vzdělávání: E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU studijní obory, které jsou ve svém kódu označeny písmenem E, jsou určeny především pro ţáky ze speciálních základních škol a ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami obor je vhodný pro ţáky, kteří ukončí povinnou školní docházku v niţší neţ 9. třídě a ţáky, kteří ukončí 9. třídu s velmi slabým prospěchem přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 59, 60, 84 (2), dále 63, 16, 20, 70 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru vzdělání 4.2. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněţ splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vţdy závisí na specifických poţadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. 9

10 Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči nesmí trpět zejména: závaţnými onemocněními pohybového aparátu znemoţňujícími zátěţ páteře a trupu závaţnými chronickými nemocemi kůţe a dýchacích cest závaţnými onemocněními pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů Škola ve spolupráci s PPP, školním speciálním pedagogem, popř. školním psychologem a výchovným poradcem umoţňuje vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování a dále vzdělávání ţáků sociálně znevýhodněných POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Jedná se o školní vzdělávací program jehoţ cílem je, aby obsah přípravy ţáků tvořil organický celek klíčových a odborných kompetencí s ohledem na jejich soukromý a občanský ţivot a na poţadavky trhu práce. Cílem ŠVP je připravit pracovníky schopné vykonávat jednodušší pracovní činnosti na úseku přípravy pokrmů a nápojů a obsluhy. V daném oboru se vzdělávají ţáci, u nichţ převládá sklon k manuální práci, proto převaţuje praktická sloţka vzdělávání, v níţ by měli ţáci získat odborné kompetence potřebné pro uplatnění v povolání. Ţáci jsou vedeni tak, aby si vypěstovali kladný vztah k práci, uplatnili se na trhu práce a začlenili se v relativně krátké době do občanské společnosti. 10

11 4.4. CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH SLOŽEK Všeobecné vzdělávání Všeobecné vzdělávání se skládá z oblastí vycházejících z RVP pro daný obor: jazykové vzdělávání a komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk a literatura. Rozvíjí především komunikativní dovednosti ţáků a učí je vyjadřovat se ústně i písemně a pracovat s textem jako se zdrojem informací. Učí ţáky vstupovat do vzájemných kontaktů, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibliţuje kulturní hodnoty. Protoţe jazyk je nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností ţáků a jejich logického myšlení, přispívá k jazykovému a estetickému cítění a celkové kultivaci osobnosti. V neposlední řadě přispívá k lepšímu dorozumění mezi lidmi občanský vzdělávací základ se realizuje v předmětech Občanská nauka. Připravuje ţáky na ţivot v současné společnosti, učí je hlouběji porozumět společenským jevům a fungování společnosti. Podněcuje historické, právní a ekonomické vědomí ţáků, pozitivně ovlivňuje jejich hodnotovou orientaci, učí je odpovědnému přístupu k ţivotu, vede k preferenci demokratických hodnot, tolerantnosti a solidárnosti estetické vzdělávání se uskutečňuje zejména v literární sloţce Českého jazyka a literatury a v Občanské nauce, přispívá ke kultivaci osobnosti ţáků v oblasti estetické, emocionální a sociální. Formuje jejich vztah k uměleckým hodnotám, podílí se na rozvoji duchovního ţivota matematické vzdělávání se realizuje v předmětu Matematika a je dále rozvíjeno v odborném předmětu Hospodářské výpočty. Jeho obecným cílem je výchova přemýšlivého člověka, který vyuţije matematiku v různých ţivotních situacích. Pomáhá rozvoji myšlení, usuzování a učí věcné argumentaci. Těţiště výuky spočívá v řešení praktických úloh a problémů v rámci daného oboru vzdělávání vzdělávání pro zdraví se realizuje v předmětu Tělesná výchova a částečně v odborných předmětech Technologie a Potraviny a výţiva. Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví ţáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností ţáků. Cílem je naučit ţáky zdravému způsobu ţivota a odpovědnosti za své zdraví, učit je vyrovnávat 11

12 se s jednostrannou pracovní zátěţí a nedostatkem pohybu. Důraz je kladen na to, aby ţáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a chápali význam pohybu pro zdraví. vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích se realizuje v předmětu Informační a komunikační technologie, ale prakticky se prolíná celým vzdělávacím procesem v podobě vyhledávání a třídění informací získaných prostřednictvím internetu. Cílem vzdělávání je podpora počítačové gramotnosti ţáků, jejich příprava na efektivní vyuţívání informačních a komunikačních prostředků v běţném osobním i profesním ţivotě. Odborné vzdělávání Obsah odborného vzdělávání je vymezen a uspořádán tak, aby ţákům poskytl ucelený soubor nejnutnějších vědomostí a s ohledem na vzdělavatelnost ţáků především odborných kompetencí a návyků potřebných pro jejich budoucí pracovní zařazení. Velká pozornost je proto věnovaná účelnému propojení a návaznosti odborných předmětů a odborného výcviku. Odborný výcvik je zajišťován tak, aby ţáci poznali celý technologický proces. Odborné vzdělávání se skládá z oblastí vycházejících z RVP pro daný obor: stravovací sluţby se realizují v předmětech Technologie, Potraviny a výţiva, Zařízení závodů, Odborný výcvik a Hospodářské výpočty. Cílem je naučit ţáky připravovat běţné pokrmy podle receptur, pracovat se surovinami při uplatnění zásad racionální výţivy a dále hospodárně vyuţívat suroviny s ohledem na ţivotní prostředí. Důraz je kladen na vytvoření návyků ţáků k dodrţování osobní a provozní hygieny a hygieny prostředí. Dalším cílem je seznámit ţáky s vybavením provozoven a naučit je pouţívat a udrţovat technická zařízení v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. chování pracovníků ve sluţbách se realizuje v předmětech Stolničení. Cílem je vštípit ţákům zásady společenského chování a vystupování. Důraz je kladen na rozvoj osobnostních předpokladů jako je ochota, slušnost, spolehlivost, poctivost, rozvíjet schopnosti pracovat v týmu. Dalším cílem je dodrţování osobní hygieny a hygieny v gastronomickém provozu, zásady bezpečnosti a poţární ochrany. Ţáci získají teoretické a praktické základy spojené se stolováním a jednoduchou obsluhou. 12

13 4.5. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata Jedná se o témata, která mají mimořádný společenský význam, pro který zaujímají nezastupitelné místo v celkovém rozvoji osobnosti ţáka. Mají výrazně formativní charakter, a proto je vhodné začleňovat je v odpovídajících souvislostech do výuky. Občan v demokratické společnosti Realizace tohoto tématu spočívá: ve vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je zaloţeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu v promýšlení a stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství, opírající se o znalost osobnosti ţáků, jejich názorů a postojů ve volbě metod a forem výuky, které napomáhají rozvoji sociálních a osobnostních kompetencí a hodnot ţáků (zejména besedy a diskuse) Je třeba, aby si ţáci uvědomili, ţe demokracie je moţná jen tehdy, jestliţe občané mají kvality a předpoklady pro její fungování. Proto je nezbytné vychovávat ţáky ke zdvořilosti a slušnosti. Člověk a ţivotní prostředí, EVVO Realizace tohoto tématu spočívá: v pochopení zásadního významu přírody a ţivotního prostředí pro člověka v povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu v budování postojů a hodnotových orientací ţáků, na jejichţ základě budou utvářet svůj ţivotní styl Je třeba vést ţáky k odpovědnosti za ţivotní prostředí, utvářet v nich úctu k ţivé i neţivé přírodě a respektovat ţivot. Ţáci by se měli aktivně zapojit do ochrany a zlepšování ţivotního prostředí a jednat hospodárně. Jedním z klíčových preventivních nástrojů ochrany ţivotního prostředí a jedním z prostředků k naplnění udrţitelného rozvoje je enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty. 13

14 EVVO klade důraz především na poznávání ţivotního (přírodního i umělého) prostředí člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek ţivota. V rámci metodického pokynu má EVVO stejný význam jako tradičně pouţívaný pojem ekologická výchova, tudíţ realizací tohoto tématu dochází k všestrannému rozvíjení klíčových kompetencí, především v oblasti kompetencí řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, oblasti pracovních kompetencí v rámci odborných kompetencí a v neposlední řadě i v oblasti kompetencí občanských. Základním dokumentem EVVO na naší škole je školní program EVVO, který je přílohou ŠVP, je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument a je dle potřeb školy aktualizován. Člověk a svět práce Nedílnou součástí vzdělávání je příprava na aktivní uplatnění na trhu práce. Absolvent získává odborné kompetence uplatnitelné při vstupu na trh práce. Ţák je veden k tomu, aby mu nebyl lhostejný jeho profesní růst a celoţivotní vzdělávání. Škola poskytuje ţákům základní orientaci ve světě práce a vzdělávání. Ţákům jsou poskytnuty informace a rady týkající se zaměstnávání, moţností samostatného podnikání a moţností sociálního zabezpečení. V rámci odborného výcviku se ţáci seznámí s konkrétními podmínkami na pracovištích sociálních partnerů. Informační a komunikační technologie Realizace tohoto tématu spočívá ve zdokonalování efektivně vyuţívat prostředků informačních a komunikačních technologií v profesním i běţném ţivotě. Ţáci se naučí vyuţívat tyto technologie při řešení úloh i při přípravě na vyučování a vytvoří si tak základ pro jejich vyuţití při dalším sebevzdělávání i při výkonu povolání. Důleţité je osvojení práce s informacemi, jejich získávání z většího počtu zdrojů, následné třídění a posuzování z hlediska kvality a věrohodnosti. Získané informace se ţáci naučí dále obsahově a graficky zpracovávat. Ochrana člověka za mimořádných událostí Realizací této tématiky je příprava ţáků na dopad moţných následků ţivelných pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná 14

15 zranění nebo duševní poruchy, ztráty na ţivotech nebo majetku. Ţáci se naučí uvědomovat, ţe ačkoliv průběh většiny mimořádných událostí nemusí být plně pod kontrolou člověka, tak jejich ničivé následky mohou být minimalizovány účinnými opatřeními připraveností záchranných sloţek i občanů. Vzdělávání a integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Ve škole se vzdělávají ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení, ţáci se specifickými poruchami chování, ţáci se zdravotním znevýhodněním, ţáci se sociálním znevýhodněním i ţáci ohroţení sociálně patologickými jevy. Ţáci se specifickými vývojovými poruchami učení jsou integrováni do běţné třídy. Práce se ţáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu ORGANIZACE VÝUKY Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy. Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech. V prvním ročníku je pětidenní praxe a pětidenní teoretická výuka. Ve druhém a třetím ročníku je šest dnů praxe a čtyři dny teoretické výuky v rozsahu stanoveném učebním plánem. Učební plán je stěţejním dokumentem pro organizaci přípravy vzdělávacího programu a je zpracován v souladu s poţadavky RVP a s poţadavky sociálních partnerů a hospodářské komory. Teoretická výuka je organizovaná v budově školy, odborný výcvik a odborná praxe probíhají v odborných učebnách a na smluvních pracovištích u právnických i fyzických osob v regionu. Odborný výcvik v prvním ročníku probíhá ve cvičné kuchyni školy. Zajišťují ho učitelé odborného výcviku a je organizován tak, aby ţáci poznali celý technologický proces. Ţáci jsou rozděleni na dvě učební skupiny. Ve druhém a třetím ročníku jsou ţáci v odborném výcviku zařazeni na provozní pracoviště, kde se pod vedením instruktorů seznamují s reálným pracovním prostředím, organizací práce, 15

16 pracovním tempem, nároky na zaměstnance, ale i s jinými zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni k závěrečným zkouškám a ve spolupráci s hospodářskou komorou a dalšími subjekty se ţáci školy účastní různých prezentačních a jiných akcí. Závěrečná zkouška se organizuje v souladu s platnými předpisy METODICKÉ PŘÍSTUPY Metody a formy vzdělávání jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, kterého dosáhneme s maximálním vyuţitím materiálně didaktických prostředků. Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti ţáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetickému cítění a vztahu k ţivotnímu prostředí. Tomuto odpovídají tyto metodické přístupy ve výuce:výklad s návazností na znalosti ţáků, řízený rozhovor, práce ve skupinách, práce s počítačem, exkurse, samostatné řešení úkolů, diskuse. Důleţitou součástí výchovy je vyučování v odborném výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou a hospodářskou komorou. V odborném výcviku jsou ţáci třetího ročníku zařazováni přímo do reálného pracovního prostředí. Vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami je organizováno vhodnými metodami a formami výuky. Je voleno individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, u PC korektury textů, speciální formy učení. Jednotícím prvkem všech vzdělávacích sloţek je cílevědomé působení všech vyučujících, směřující k tomu, aby si ţáci osvojili klíčové dovednosti, zabezpečující jejich ţádoucí profesní mobilitu STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejich obsah je vymezen rámcově zpracovanými učebními osnovami. Rozdělení učiva do ročníků je orientační a je plně v kompetenci školy. V učebních osnovách jsou kromě učiva vymezeny také očekávané výstupy. 16

17 4.9. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Hodnocení ţáků je prováděno na základě pravidel pro hodnocení ţáků. Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběţného sledování a posouzení znalostí ţáka za příslušné klasifikační období. Poţadované výsledky vzdělávání jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. V teoretických předmětech, nebo v předmětech s převahou teorie, je učitel povinen hodnotit proporcionálně jak ústní, tak písemný projev a výkony ţáka. 17

18 5. UČEBNÍ PLÁN Název a adresa školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Kuchařské práce Kód a název oboru vzdělávání: E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem Disp.hodiny Jazykové vzdělávání: Český jazyk ČJ Občanská výchova OV Matematické vzdělávání M Vzdělávání pro zdraví TV Vzdělávání v ICT ICT Chování pracovníků ve sluţbách St T PVý Stravovací sluţby Zz Hv Ový Celkem Teoretické vyučování Odborný výcvik Celkem

19 5.1. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE V OBDOBÍ ZÁŘÍ - ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyţařský výcvik Sportovně-turistický kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovněvzdělávací akce) Celkem

20 6. TABULKA SOULADU RVP A ŠVP Název školy: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace Adresa školy: Kolofíkovo nábřeţí 1062/51, Opava 5 Název ŠVP: Kuchařské práce Kód a název oboru vzdělávání: E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Platnost: od

21 Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání: TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP Střední škola technická E/01 Stravovací a ubytovací sluţby Kuchařské práce RVP Minimální počet vyuč. hodin za studium Vyučovací předmět ŠVP Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Český jazyk 2 64 Český jazyk a literatura Občanský základ Matematické vzdělávání vzdělávací Občanská výchova Matematika 3 96 Estetické vzdělávání 1 32 Začleněno do Čj 0 0 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Vzdělávání v ICT 3 96 Informační komunikační technologie a 3 96 Stolničení 3 96 Chování pracovníků ve sluţbách Stolničení odborný výcvik Technologie Potraviny a výţiva Stravovací sluţby Zařízení závodu 2 64 Hosp. výp Odborný výcvik Disponibilní hodiny Celkem Kurzy 0 týdnů Kurzy 0 týdnů Pozn.Disponibilní hodiny vyuţity v předmětech Stravovací sluţby ( 40 ) 21

22 7. UČEBNÍ OSNOVY 7.1. Český jazyk a literatura Název ŠVP: Kuchařské práce Platnost: od Obecný cíl předmětu základním cílem je rozvoj komunikačních schopností ţáka, naučit ho uţívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí v rámci estetického vzdělávání se prohlubují jazykové znalosti ţáka a přispívá se tak ke kultivovanosti jeho jazykového projevu prostřednictvím literatury se působí především na city a vůli ţáka, pěstuje se kladný vztah k četbě knih získané vědomosti a dovednosti se podílí na rozvoji jeho duchovního ţivota, na utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám, pomáhá formovat jeho postoje a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci Výchovně-vzdělávací cíle Ţák má : číst jazykový text s porozuměním, reprodukovat ho a interpretovat pochopit, ţe dorozumívat se s lidmi a umět jim naslouchat je základní potřebou ţivota umět získané vědomosti a dovednosti prakticky vyuţívat v písemném i ústním projevu umět vyhledat informace důleţité pro osobní i pracovní rozvoj, vhodně je pouţívat a předávat uvědomit si, ţe literatura je nezastupitelným zdrojem poučení a poznání být tolerantní ke vkusu jiných umět pracovat v týmu i samostatně umět slušně vystupovat 22

23 umět pracovat s učebnicemi, další literaturou a internetem porozumět uměleckým textům, orientovat se v různých druzích a ţánrech literatury Charakteristika a pojetí výuky předmět se skládá ze dvou částí český jazyk a literatura, které se vzájemně podporují doplňují jazykové vzdělání a komunikační výchova rozvíjejí komunikační a sociální kompetence ţáků a učí je uţívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení literární vzdělávání a literární výchova vede k práci s uměleckým textem, prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţáků, působí na city a vůli ţáků ţák umí číst jazykový text s porozuměním, reprodukovat ho a interpretovat, je veden ke čtenářství vyuţívá znalostí a dovedností jazykových, slohových i literárních v praktickém ţivotě srozumitelně a souvisle se vyjadřuje, formuluje svá stanoviska, aplikuje pravopisné znalosti jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjí komunikační a sociální kompetenci ţáků a učí je uţívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení ţáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým situacím průběţně jsou zařazovány různé druhy kontrolních činností (diktáty, testy), hry a soutěţe Postup výuky Vyučování se provádí podle tematických plánů vypracovaných na základě poţadavků daných ŠVP v souladu s RVP. Jsou doplněny o aktuální poţadavky s ohledem na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Výuka je v mnoha tématech mezipředmětově provázána především s Občanskou výchovou. Tematické plány jsou pravidelně upravovány a doplňovány, jednotlivá témata jsou rozpracována do tematických okruhů. 23

24 Materiálně didaktické vybavení učebnice audiovizuální technika, DVD, CD-R internet školní knihovna nástěnné obrazy Hodnocení výsledků ţáků ústní zkoušení písemné zkoušení samostatné práce hodnocení aktivity hodnocení třídy, skupiny Realizace průřezových témat Předmět se podílí zásadním způsobem na rozvoji komunikačních kompetencí ţáků, rozvíjí především personální a sociální kompetence.ţák se naučí vhodně prezentovat na veřejnosti a pouţívat jazykové prostředky přiměřené situaci, dovede pracovat samostatně i v týmu, vytvářet vlastní texty. Předmět přispívá k realizaci průřezového tématu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ţáci se naučí vytvořit strukturovaný ţivotopis, odpověď na inzerát, ţádost o pracovní místo, budou seznámeni se základními náleţitostmi a úpravou nejfrekventovanějších a nejdůleţitějších útvarů administrativního stylu. Při vytváření písemných podob těchto jazykových projevů se učí pracovat s informacemi, vyuţívají vědomostí a dovedností získaných v rámci průřezového tématu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Cílem průřezového tématu OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI je vést ţáky k pozitivní hodnotové orientaci, kladnému vztahu ke kulturním tradicím, zdvořilosti, slušnosti a etickému jednání 24

25 Výsledky vzdělávání a kompetence 1. ročník Ţák: Učivo: Hodiny: rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního jazyka vyhledá v textu slova nářeční, obecně česká, spisovná a nespisovná v písemném projevu pouţívá znalosti českého pravopisu, pracuje s Pravidly českého pravopisu řídí se zásadami správné výslovnosti 1. Obecný výklad o jazyce jazyk jako nástroj dorozumívání čeština a jazyky příbuzné spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí jazykové příručky a jejich pouţívání 2 pochopí význam pojmenování a posoudí vhodnost jeho uţití v daném kontextu objasní rozdíl mezi synonymy a homonymy dokáţe odvozovat nová slova, vytváří slova sloţená vytváří zkratky a dokáţe je vhodně pouţít rozlišuje jednotlivé slovní druhy vytváří správné tvary slov ohebných tyto poznatky uplatňuje v psaném i písemném projevu určuje mluvnické kategorie upevňuje znalosti českého pravopisu upevňuje ústní a písemné formy společenského styku v písemném projevu dbá na grafickou a estetickou úroveň vyjadřuje se věcně, správně a jasně v projevech mluvených i psaných se dokáţe jazykově správně vyjadřovat zná a umí v praxi pouţít základní 2. Slovní zásoba a její obohacování tvoření slov, homonyma, synonyma a jejich stylistické vyuţití slovní druhy slova ohebná a neohebná podstatná a přídavná jména, psaní i/y v koncovkách psaní ú ů velká písmena ve jménech a názvech pravopis - vyjmenovaná slova, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky 3. Sloh a komunikace kultivované vystupování pozdrav, uvítání, oslovení, omluva, vyjádření soustrasti, telefonický rozhovor psaní pohlednice, dopisu osobní dopis situační komunikace

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Pro obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Platný od 1.9.2011 Verze č.1 2 Č.j. SZŠ. Střední zdravotnická škola, Karviná,

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více