Zápis z mimořádné členské schůze členů Bytového družstva Lublinská 11, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z mimořádné členské schůze členů Bytového družstva Lublinská 11, konané dne 23.09.2010"

Transkript

1 Bytové družstvo Lublinská 11 IČO: Lublinská 576/11, Praha 8, Troja č. účtu: / Web: Zápis z mimořádné členské schůze členů Bytového družstva Lublinská 11, konané dne Členskou schůzi zahájil předseda představenstva pan Dalibor Skřivan, pozdravil přítomné, konstatoval usnášeníschopnost členské schůze (z 55 členů družstva bylo přítomných 39 členů a 10 členů bylo zastoupeno na základě plných mocí) 2. Předseda představenstva určil řídícího schůze (pana Petra Bauma), nechal schválit podrobný program schůze a přečetl zprávu o činnosti představenstva. 3. Předseda představenstva dále přečetl písemný návrh ing. Vanky na úpravu stanov družstva. Tento návrh členská schůze po hlasování nepřijala. Návrh tvoří přílohu zápisu. 4. Předsedající schůze (pan Baum) informoval členy družstva o jednání zástupců představenstva na GŘC ze dne Přítomným byl přečten zápis z jednání, ze kterého mimo jiné vyplývá: k faktickému předání domu dojde k ; od listopadu 2010 budou veškeré platby (nájem a služby) prováděny pouze na účet družstva; členové družstva si během měsíce října zruší příkazy k platbám na GŘC a CŘ. 5. Předsedající schůze představil dvě varianty pro výpočet členského podílu. Členové družstva se hlasováním rozhodli pro variantu, ve které se do podlahové plochy bytu započítává i ½ podlahové plochy balkónu. Podle této varianty pak činí členský podíl: u bytu 3+kk ,- Kč u bytu ,- Kč Dále byla každému členu družstva vypočtena měsíční splátka (podle vložené anuity) a přepočítána výše platby do rizikového fondu, která činí 1,5 násobek měsíční splátky. Jednorázová platba do rizikového fondu musí být na účtu družstva do Přítomní členové družstva na místě převzali předpis o výši členského podílu, výši měsíční splátky a výši platby do rizikového fondu, ostatním byly předpisy vloženy do schránek. 6. Hlasováním byla provedena změna dřívějšího usnesení členské schůze, podle kterého bylo představenstvo oprávněno vést jednání o měsíčních splátkách do max. výše ,- Kč. Nově bylo přijato, že představenstvo družstva může vést jednání o měsíčních splátkách družstevního podílu až do výše ,- Kč. 7. Hlasováním byla provedena změna dřívějšího usnesení členské schůze, podle kterého bylo dohodnuto, že do doby předání domu budou jednotliví členové družstva hradit do fondu oprav, provozu a údržby měsíčně 1.000,- Kč. Členové družstva odsouhlasili platbu 20,-Kč/m2. Počínaje listopadem 2010 se tak bude do fondu oprav, provozu a údržby hradit podle m2, tj.: u bytu 3+kk ,- Kč/měsíc u bytů ,- Kč/měsíc

2 8. Byla představena správcovská firma, která od převezme správu domu. Členové družstva hlasováním zmocnili představenstvo družstva k uzavření smlouvy. Návrh smlouvy a platební podmínky byly členům družstva sděleny. Byla představena paní Křížová vedoucí správcovské firmy a paní Kopáčková nová účetní. Poplatek za správu domu bude hrazen z fondu oprav, provozu a údržby; členové družstva tak budou měsíčně hradit pouze 3 položky:(cenu splátky, poplatek do fondu oprav, provozu a údržby a služby). 9. Byla podána informace o nabídkách pojištění domu. Hlasováním bylo zmocněno představenstvo družstva k uzavření smlouvy na pojištění domu. 10. Byla podána informace o zajišťování úklidu v domě (úklid nezajišťuje správcovská firma). Hlasováním bylo pověřeno představenstvo družstva k výběru uklízečky a k uzavření smlouvy/dohody o provedení pracovní činnosti s tím, že cena úklidu za jednu osobu bydlící v bytě nepřesáhne současnou platbu. 11. Členové družstva obdrželi do schránek Návrh domovního řádu. Tento návrh byl hlasováním (s drobnými úpravami) přijat a jeho konečný text tvoří přílohu tohoto zápisu. Domovní řád nabývá účinnosti dnem převzetí správy domu, tj. k Hlasováním bylo přijato, že pokud nebude dne na účtu bytového družstva složena anuita ve výši ,- Kč je oprávněno představenstvo svolat mimořádnou členskou schůzi (oznámením na vývěsce ve vchodu domu) na čtvrtek ve hod. v prostorách kanceláře představenstva družstva, k jednání o dalším postupu. 13. V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy členů družstva týkající se správy domu a o průběhu předávání a převzetí domu. V průběhu měsíce října předá GŘC veškeré doklady, ukončí smlouvy s dodavateli energií a představenstvo družstva ve spolupráci se správcovskou firmou zajistí uzavření nových smluv. V průběhu října obdrží všichni členové družstva do schránek podrobné písemné pokyny související s faktickým převzetím domu. 14. Byl přijat návrh, že platba (splátka, fond oprav a služby) podle rozpisu k nové nájemní smlouvě musí být na účtu družstva vždy k 20. každého měsíce, počínaje listopadem Byl přijat návrh na jednorázový poplatek za přihlášení podnájemníka ve výši 2.000,- Kč. Poplatek musí být zaplacen do konce měsíce, ve kterém k přijetí nájemníka do bytu došlo. Platba se provádí v hotovosti na představenstvu družstva oproti příjmovému dokladu. 16. Další členská schůze (pokud nenastanou mimořádné okolnosti) bude výroční členská schůze v předpokládaném termínu leden-únor Členskou schůzi ukončil předseda představenstva v hod. V Praze dne Zapsal: Petr Baum, člen představenstva Schválil: Dalibor Skřivan, předseda představenstva

3 Přílohy: 1. Usnesení z členské schůze ze dne Návrh ing. Vanky na úpravu Stanov k dispozici v kanceláři družstva 3. Domovní řád USNESENÍ z členské schůze Účast - 49 členů družstva z toho 10 plných mocí Předmět hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Program schůze 2 Návrh na úpravu Stanov (návrh ing. Vanky) zamítnuto 3 Výpočet členského podílu; varianta II se započtením ½ podlahové plochy balkónu přijato Hodnota členského podílu: u bytu 3+kk ,- Kč u bytu ,- Kč 4 Revize usnesení: maximální měsíční splátka členského podílu nesmí překročit ,- Kč/měsíc 5 Platba do fondu oprav, provozu a údržby od listopadu 2010 bude 20 kč/m2, tj. : přijato u bytu 3+kk ,- Kč/měsíc u bytu ,- Kč/měsíc 6 Představenstvo družstva má zmocnění k uzavření smlouvy se správcovskou firmou Křížová a k uzavření souvisejících smluv s dodavateli energií. 7 Představenstvo družstva má zmocnění k uzavření smlouvy na úklid domu s tím, že platba za jednu osobu bydlící v bytě nepřesáhne 42,-Kč/měsíc. 8 Představenstvo družstva má zmocnění k uzavření smlouvy na pojištění domu 9 Návrh domovního řádu, který bude platit od přijato 10 V případě, že nebude na účtu družstva složena anuita ve výši 15 mil. Kč bude ve hod. mimořádná členská schůze v kanceláři představenstva družstva (účast povinná) 11 Platby (splátka, fond oprav a služby) musí být na účtu družstva vždy k 20. každého měsíce, počínaje listopadem Jednorázový poplatek za přihlášení podnájemníka činí 2.000,- Kč. Poplatek musí být zaplacen do konce měsíce, ve kterém k přijetí nájemníka došlo. Platba se provádí v hotovosti na představenstvu družstva oproti příjmovému dokladu.

4 Domovní řád Bytového družstva Lublinská 11 Členská schůze Bytového družstva Lublinská 11 (dále jen družstvo ) schválila svým usnesením dne tato pravidla užívání bytů, nebytových prostor a společných částí v domě (domovní řád), který je ve vlastnictví a správě družstva: Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem a mezi družstvem a nájemcem nečlenem družstva je v této oblasti stanovena právními předpisy, včetně jejich pozdějších změn a doplňků, zejména občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími, požárními a bezpečnostními předpisy a normami a stanovami družstva. Čl. 2 Základní pojmy 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení. 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou na základě žádosti majitele domu a rozhodnutím stavebního úřadu vyjmuty z bytového fondu a jsou určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu. 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. komory, sklepní kóje apod.). 4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, schody, schodiště, chodby (včetně prostor u sklepních kójí), výtahy, sušárny a další místnosti bez specifického označení, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Čl. 3 Práva a povinnosti z užívání bytu 1. Práva a povinnosti k nájmu bytu a jeho užívání jsou upraveny Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 2. Družstvo je povinno zajistit uživatelům družstevních bytů plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním bytu. 3. Osoba pověřená představenstvem družstva je oprávněna, po předchozím oznámení uživateli bytu, vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu uživatele bytu. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně uživatele bytu a pořídí o zásahu písemný protokol. 4. Uživatel bytu je povinen řádně užívat byt a společné části domu pouze k účelu uspokojení svých bytových potřeb a řádně užívat služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Při výkonu svých práv jsou povinni dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z uživatelského vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 5. Uživatel bytu je povinen, po předchozím oznámení družstva, umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru podle bodu 3 tohoto článku. 6. V případě havárií a závad, mimo případů uvedených v bodu 5 tohoto článku, je uživatel bytu povinen neodkladně tyto skutečnosti nahlásit představenstvu družstva a současně umožnit vstup do bytu osobě pověřené představenstvem družstva ke zjištění stavu závady a následnému odstranění závady či přijetí opatření směřujícího k zamezení či šíření případných škod. 7. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. se doporučuje, v případě déle trvající nepřítomnosti uživatele bytu, oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu. 8. Uživatel bytu nesmí, a to ani na svůj náklad, bez souhlasu a povolení družstva provádět žádné stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu nebo vydání stavebního povolení. 9. Uživatel bytu je povinen předem požádat družstvo o souhlas s prováděním větších oprav či výměn v bytě (např. změna podlahové krytiny), montáž individuálních televizních, rozhlasových a satelitních antén nebo jiných konstrukcí (např. sušáků prádla). Představenstvo může nařídit přeložení, úpravu nebo odstranění antén, které ohrožují stavební stav nemovitostí nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled. 10. V případě, že na požadované stavební úpravy obdrží uživatel bytu písemný souhlas družstva, musí uživatel bytu zabezpečit nejen odborné provedení stavebních úprav a podstatných změn, ale i dodržení veškerých bezpečnostních a protipožárních předpisů a norem. 11. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu či nebytového prostoru je povinen zajišťovat a hradit uživatel bytu, v tomto rozsahu: a) uživatelé družstevních bytů členové družstva rozvod teplé a studené vody v bytě od uzávěrů přívodů včetně, odpadní potrubí až po zaústění do svislého potrubí,

5 otopná tělesa včetně uzávěrů, rozvod elektřiny počínaje jističem na chodbě, dále si uživatelé na vlastní náklady zajišťují opravy (výměny) van a baterií se sprchou, umyvadel a baterií, záchodových mís včetně splachovadel, kuchyňských linek včetně odsavačů par, opravy stěn a malby, bytových jader, bytových dveří, vnitřních částí oken, garnyží, podlahových krytin, vestavěných skříní. b) uživatelé družstevních bytů nájemníci (nečlenové družstva), provádění oprav v bytech nájemníků je upraveno zákonnými ustanoveními a předpisy souvisejícími, včetně jejich pozdějších změn a doplnění, (zejména "Občanským zákoníkem Práva a povinnosti z nájmu bytu. nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní předpis. Tímto zvláštním předpisem je Nařízení vlády č. 258 / 1995 Sb., ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 12. Družstvo jako vlastník nemovitosti bude ze společných prostředků zajišťovat: údržbu a nutné opravy základní stavební konstrukce, stavební prvky obvodového pláště vnější části oken, rámy oken a jejich netěsnosti, zábradlí balkonů, netěsnosti panelových spár, údržbu a opravy střechy a fasády, údržbu a opravy všech zařízení, které jsou součástí technického vybavení objektu jako výtahy, hlavní uzávěry vody a topení a jejich rozvody a hlavní elektrické slabo i silnoproudé rozvody až k jističi na chodbě, další stavební prvky společných částí domu. 13. V případě nutnosti rozsáhlejších oprav v bytě, které by byly důsledkem nešetrného chování uživatele k bytu, bude vyžadována finanční spoluúčast uživatele na úhradě nákladů na opravu, kterou bude zajišťovat družstvo. 14. O nutnosti oprav, které má nést družstvo (v bytu nebo na společných částech domu) informuje uživatel bez zbytečného odkladu představenstvo družstva, které zajistí opravu prostřednictvím správní firmy, nestanoví-li orgány družstva jinak. 15. Údržba a opravy v pronajatých nebytových prostorách jsou řešeny nájemní smlouvou k těmto prostorám. 16. Při jakémkoliv provádění drobných oprav i rozsáhlejších stavebních úprav či výměn zařizovacích předmětů musí být v domě vytvořeno prostředí, které bude co nejméně zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (dočasné přerušení dodávky tepla, teplé nebo studené vody, TV signálu apod.) Nesmí dojít k narušení řádného užívání nadměrným hlukem, prašností a znečištění společných prostor domu. Čl. 4 Další povinnosti uživatelů bytů 1. Uživatelé bytů odpovídají za škody a znečištění ve společných prostorách, způsobené jimi, jejich rodinnými příslušníky, podnájemníky a návštěvami. 2. Uživatelé bytů i osoby, které s nimi bydlí nebo je navštěvují, jsou povinni dbát na to, aby ostatní obyvatelé domu nebyli obtěžováni zápachem a jinými emisemi. 3. Ve společných prostorách domu a ve výtahu je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. Nájemci bytů jsou povinni zajistit dodržování tohoto zákazu i u spolubydlících a návštěvníků svých bytů. 4. Uživatelé bytů jsou povinni zabezpečit, aby v souladu s požárními předpisy v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně. 5. Uživatelé bytů jsou dále povinni zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech a komorách nebyly zdrojem zápachu, výskytu hmyzu a hlodavců. 6. Uživatelé bytů jsou povinni neodkládat do společných prostor (vstupní haly před byty, kočárkárny, sušárny) jiné předměty než je stanoveno určením těchto prostor (zejména, které by nerespektovaly požární předpisy). 7. Uživatelé bytů jsou povinni třídit a ukládat směsný domovní odpad dle platných právních předpisů a ukládat jej pouze na místa a do nádob (kontejnerů) k tomu určených. Ostatní objemový odpad ukládat pouze do velkoobjemových kontejnerů přistavovaných na předem určená místa v termínech stanovených Úřadem městské části Praha 8. Čl. 5 Držení domácích zvířat 1. Uživatelé bytů držící v užívaném bytě domácí zvíře nesou plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena i za případné jimi způsobené škody na zařízení domu či jeho obyvatelům a návštěvníkům. 2. Uživatelé bytu jsou povinni dbát, aby držením zvířat nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě. 3. Písemného souhlasu družstva je třeba k držení většího počtu než jedno domácí zvíře a nebo pro chov jiných zvířat či živočišných druhů než domácí zvířata. Uživatelé bytů jsou povinni udržovat v bytech držená domácí zvířata v čistotě a bez parazitů a obstarávat jim v případě potřeby veterinární péči. Pokud držená domácí zvířata obtěžují svým zdravotním stavem, nečistotou, parazity či agresivitou ostatní obyvatele domu, vyzve představenstvo jejich držitele k nápravě. Učiní tak i v případě, kdy je zvíře držitelem týráno. Nezjedná-li uživatel bytu v určené lhůtě nápravu, obrátí se představenstvo družstva na příslušný orgán státní správy se žádostí o zjednání nápravy. 4. Uživatelé bytů jsou povinni zajistit, aby zvířata, držená v bytě, neomezovala ostatní obyvatele domu v užívání společných prostor v domě. Znečištění společných částí a jiných prostor v domě a jeho bezprostředním okolí drženými zvířaty, jsou jejich držitelé povinni odstranit.

6 Čl. 6 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu a přístup k rozvodům 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. 2. Uživatel, který potřebuje uzavřít domovní uzávěry vody nebo tepla apod., musí předem zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo včas oznámeno představenstvu družstva a dotčeným uživatelům bytů. Výjimkou z této oznamovací povinnosti jsou krizové či havarijní situace. 3. Klíče od uzamykatelných prostor v domě, od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodů, od strojovny výtahu a další důležitá zařízení, jsou uloženy na místě k tomu určeném a disponují jimi členové představenstva družstva, resp. jím pověřené osoby a pověřený správce domu. 4. Uživatelé nejsou oprávněni provádět bez vědomí představenstva družstva výměnu zámků ke vstupu do společných prostor domu, uvedených v bodě Uživatelé mohou v domě užívat k sušení prádla sušárny. Sušárny se užívají podle pořadí stanoveného vzájemnou dohodou uživatelů bytů; nedojde-li k dohodě, rozhodne představenstvo družstva. Využití dalších prostor je možné po dohodě s představenstvem družstva, které svým rozhodnutím rozhodne o způsobu užití a případné úhradě. Čl. 7 Vyvěšování a vykládání věcí 1. Uživatel nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty. 2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání, popř. při úklidu je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a neobtěžovala ostatní uživatele. 3. Je zakázáno vyvěšovat z oken a balkonů jakékoliv předměty, které obtěžují ostatní uživatele nebo omezují řádné užívání prostor ostatním uživatelům (např. koberce, různé přehozy apod.). Čl. 8 Zdroje informací 1. Základním zdrojem informací pro všechny uživatele bytů je nástěnka umístěná v přízemí naproti dopisním schránkám. Jejím prostřednictvím předává představenstvo družstva nejdůležitější informace všem uživatelům bytů. K podrobnějšímu informování členů družstva může představenstvo družstva využít elektronické pošty na sdělené ové adresy. Dalším zdrojem informací pro všechny uživatele i vnější dodavatele a jiné partnery družstva může být internetová stránka družstva. 2. Uživatelé jsou povinni označit svůj byt, zvonek u vstupních dveří a poštovní schránku. 3. Jakékoli informační zařízení, např. nápisy, inzerce, firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům a v domě jen se souhlasem představenstva družstva a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují. 4. Družstvo má též právo umístit na viditelném místě i další předměty, důležité pro jeho činnost. Čl. 9 Otevírání a zavírání domu, úklid domu 1. Všichni obyvatelé domu jsou povinni trvale zavírat vchodové dveře a zamykat je v době od do hodin. Dveře do jednotlivých pater jsou povinni trvale zamykat. V případě, že členská schůze rozhodne jinak, jsou všichni povinni se tímto rozhodnutím řídit. 2. Pravidelné úklidové práce ve všech společných prostorách domu provádí, v rozsahu stanoveném představenstvem družstva, sjednané osoby nebo firmy. 3. Uživatel je povinen udržovat pořádek a čistotu ve společných prostorách domu i na jeho přístupových schodech. Dále je povinen neprodleně uklidit jakékoliv mimořádné znečištění těchto prostor, které způsobil on nebo osoby spolubydlící, případně jejich návštěvy. 4. Zakázáno je vyhazování předmětů z oken a/nebo balkonů, zejména cigaretových nedopalků a klepání popela. Čl. 10 Klid v domě 1. Uživatelé bytů jsou povinni užívat byty v souladu s dobrými mravy a chovat se trvale tak, aby sami nebo ani osoby, které s nimi bydlí, bez oprávněného důvodu neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem. 2. V době od do hodin jsou uživatelé povinni dodržovat noční klid. Za rušení nočního klidu lze považovat např.: hru na hudební nástroje, zpěv, hlučnou zábavu, používání hlučných elektropřístrojů a jiných zařízení či jiné hlučné chování. 3. V době nočního klidu je možno používat audiopřístroje pouze takovým způsobem, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů. 4. Uživatelé jsou odpovědni i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí, apod.). 5. Pokud je vlastník bytu nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem představenstvu družstva i sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru.

7 Čl. 11 Závěrečná ustanovení 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů. 2. Změny domovního řádu mohou být jen písemné a předem schválené členskou schůzí družstva. 3. Porušování povinností vyplývající z tohoto Domovního řádu řeší představenstvo na svém zasedání (Čl. 23, odst. 1, písm. h) Stanov družstva). Opakované nebo závažné porušování povinností vyplývajících z ustanovení domovního řádu je důvodem k zániku členství v družstvu. Jiří Kučka, v.r. místopředseda představenstva Dalibor Skřivan, v.r. předseda představenstva

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo INSTART IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 1 Úvodní ustanovení 1.1 V souladu

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento DOMOVNÍ ŘÁD ( dále jen DŘ) má přispět k tomu, aby domy byly

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice Úvodní ustanovení Domovní řád se vydává k zabezpečení pořádku

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád)

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) Čl. I Vymezení pojmů 1. Budovami se rozumí budovy č.p. 933, nacházející se v Podkovářské ulici resp. v ulici Pod Harfou, v Praze 9. 2. Společenstvím se

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2.

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. 2010 tento DOMOVNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Účelem Domovního řádu je vytvoření

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 13. února 2014 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Čl. 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. Čl. 1 Úvodní ustanovení BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 --------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDOVATEL, stavební bytové družstvo

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Vymezení pojmů. Čl. II Základní ustanovení. Čl. III Společné části budovy

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Vymezení pojmů. Čl. II Základní ustanovení. Čl. III Společné části budovy strana 1/ 8 Společenství vlastníků jednotek bytového domu č. p. 2241, č. p. 2242, č. p. 2243, č. p. 2244 a č. p. 2245, k. ú. Stodůlky, obec Praha (dále jen "společenství") vydává v souladu se stanovami

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Dům Pečovatelské služby D o m o v n í ř á d

Dům Pečovatelské služby D o m o v n í ř á d Dům Pečovatelské služby D o m o v n í ř á d 1. Určení, účel a užití 1.1 Dům pečovatelské služby (dále jen DPS), je určen pro občany, kteří dosáhli starobního nebo invalidního důchodu, jejichž celkový zdravotní

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více