ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve školním roce 2012-2013"

Transkript

1 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce V Kostelci nad Orlicí Strana 1 (celkem 9)

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 a. příspěvková organizace b. IČO b) Zřizovatel školy : Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa bydliště: Mgr. Vojtěch BEK Zborovská Rychnov nad Kněžnou c) Druhy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol: Základní škola Školní družina Školní jídelna Dětský domov d) Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a ŠZ: , č.j.: /05-21 e) Celková kapacita školy a jejich součástí: Základní škola 140 žáků Školní družina 14 žáků Školní jídelna neuvádí se Dětský domov 36 lůžek f) Studijní program, podle kterého škola vyučuje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením č.j.: V D-170/2007 g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy (seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole rada školy (podle zák. č. 139/1995 Sb.), sdružení rodičů, sportovní klub aj. Sdružení působících při škole: Při škole působí Školská rada (podle zák. č. 139/1995 Sb.) Jsme členy klubu AŠSK ČR Máme zastoupení v Komunitním plánování sociálních služeb MěÚ Kostelce nad Orlicí odbor sociálních věcí (prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny) h) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, konané dne Strana 2 (celkem 9)

3 I. projednalo: návrh na optimalizaci zařízení pro výkon ústavní výchovy II. schválilo 1. zrušení součásti dětského domova a školní jídelny, jejíž činnost vykonává právnická osoba, ZŠ, ŠD a ŠJ Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279, , dnem došlo ke změně názvu příspěvkové organizace,zš,šd a ŠJ na: Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 s účinností od Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků k Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ch) Základní údaje o hospodaření: Hospodaření s přidělenými prostředky jak na přímé výdaje na vzdělávání, tak i s prostředky na provoz zařízení, proběhlo v souladu s rozpočtem. Přímé výdaje na vzdělávání, a to jak na platy, odvody sociálního a zdravotního pojištění, dotace FKSP a rovněž ostatní neinvestiční výdaje byly čerpány na 100%. Provozní výdaje byly v souladu s dotací od zřizovatele, na provozní účely se též použily prostředky z nájemného, z uhrazených potravin, z přídavků na dítě a příspěvku na úhradu péče na děti s ústavní výchovou a z ostatních drobných příjmů. Podrobné údaje lze čerpat z Rozboru hospodaření za jednotlivé kalendářní roky. Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány Kód oboru C/01 Název oboru ŠVP pro ZŠ upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Kdo vydal učeb. dokumenty škola Pod č. j. V-D-170/ C/001 ZŠ Platnost od Strana 3 (celkem 9)

4 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (Vyhláška č. 139/1997 Sb.). Kvalifikace Osobní číslo Pracovní Vyučení Odborné Pedagog. Délka PF, FF, pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské, ÚSO) DPS praxe 1 ředitel Univerzita Palackého PF 31 Olomouc ŠMVZP 81 učitelka UK Praha učitelství pro PF 22 ŠMVZP 61 učitelka VŠPg HK 1.st. VP PF učitelka VŠ Hradec Králové,1.st.+ PF 19 spec. pg. 207 zástupce UJAK Praha spec. pg.+ PF 41 ředitele uč.i.st. 322 učitelka VŠ Pg. HK 1.st + spec.pg PF Vychovatelka SPgŠ zástup ŠD 327 Vychovatelka Zemědělská a Rodinná škola 12 Mor. Třebová 413 Vychovatelka PF 24 VŠ Olomouc - spec. pdg. 472 Vychovatelka SPgŠ uč.pro MŠ + sp.pg 40 pro MŠ 259 Vychovatelka UHK vych. a pedagog 18 volného času,gymnázium RK 233 Vychovatelka SZŠ Kostelec n. O., ped. 24 minimum pro vychovatele PF Liberec 328 Vychovatelka SPgŠ Litomyšl 27 vychovatelství 141 asistent výpověď k SOUPO Kurz pro 14 asistenty pedagoga učitele 475 učitel VŠPg HK asistent SOU Skuteč n. 32 S.- švadlena pedagoga 321 asistent pedagoga vyuč. dámská krejčová 260 Asistent pedagoga SOU OEZ 38 Strana 4 (celkem 9) 39

5 146 Asistent pedagoga SOŠ 3 Mateřská dovolená 411 Vychovatelka ŠD SPgŠ Litomyšl vych. 206 učitelka Univerzita HK 1.st. + spec. pg. 23 RD PF 10 RD Ve školním roce pracovalo na 100% úvazku 6 učitelů 6 vychovatelů v 1 vychovatelka UPP k na 50% úvazku 1 vychovatelka ŠD na 100% úvazku 5 asistentů pedagoga ( 1 škola, 4 ) z toho byla asistentka pedagoga propuštěna k na 63 % úvazku 1 učitel na MD 1 učitelka na MD 1 vychovatelka ŠD b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. Jméno Pracovní zařazení pracovníka nebo pořadové číslo 12 mzdová účetní 60% Vyučení (obor) SOU knihkupecké Luhačovice 63 kuchařka OU Teplice nad Metují 82 kuchařka SOU spol. stravování 111 uklizečka OU HK potravinářské 83 hospodářka 50% sociální 50% pracovnice Kvalifikace Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Gymnázium Pedagog. PF, FF, DPS DPS vychova telství Délka praxe uklizečka OU prodavačka školník-údržbář SOUS HK ekonom vedoucí Všeobecná OA TGM Kostelec 17 oddělení ekonomie n.orl., současné studium Univerzita HK, bakalářské st., finanční man. 325 uklizečka vyuč.prodavačka pradlena Sou textilní UO kuchařka OU Teplice nad 36 Strana 5 (celkem 9)

6 384 Vedoucí školní jídelny Střední hotelová škola Trutnov 33 Ve školním roce pracovalo na 100 % úvazku 11 nepedagogických pracovníků na 60% úvazu 1 nepedagogický pracovník na 53% úvazku 1 nepedagogický pracovník Výpovědi pracovníkům ZŠ ve šk. roce 2013: ukončení pracovního poměru k pedagogů z toho jeden s 50% pracovní dobou - 8 nepedagogů ukončení pracovního poměru k nepedagogové k nepedagog c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2012/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků ve škole v U pedagogických pracovníků 0 1 U nepedagogických pracovníků 0 2 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků UM Brno PF spec. Pedagogika pro učitele 1 DVPP 30 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Na škole proběhlo přijímací řízení dne Do prvního níku nebyli přijati v tomto termínu žádní žáci. Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Strana 6 (celkem 9)

7 a) členění podle oborů, níků a tříd dle výkonových výkazů V Víceletá gymnázia Kód oboru Název oboru ne Celk. počet žáků Poč. tříd celk. Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru ne Celk. počet žáků Poč. tříd celk. b) prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ník ník ník ník ník ník ník ník ník celkem c) počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák % zameš. hod./žák Školní rok 2012/ ník ník ,87 3. ník ,66 4. ník ník ,14 6. ník ,75 7. ník ,5 8. ník ,25 9. ník ,33 celkem ,9 Strana 7 (celkem 9)

8 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2011/2012 Stupeň chování počet velmi dobré 36 uspokojivé 1 neuspokojivé 2 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 4,51 Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola inspektována. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách : Část VII. Po rozhodnutí o zrušení dále vychovatelky plnily naplánované úkoly a akce. Nejdůležitějším bodem pro každého pracovníka domova se staly diskuze, které napomohly dětem překonat traumata, která se při představě další změny domova dostavila. Jako obvykle byl rok nabitý sportovními, kulturními a vzdělávacími akcemi. Domov umožňoval v co největší míře zapojení se do života města, klubů a místních organizací. Děti se celkem zúčastnily 19ti akcí zaměřených na kulturu a sport. Navštívili pravidelnou akci Dona Bosca v Pardubicích - tvořivé dílny. Plavecký bazén, jarní cyklistika byla hodně oblíbená, hry v přírodě atd. Poslední děti z odjížděly do nových domovů ZŠ : Škola vede žáky k osvojování potřebných vědomostí, motivuje žáky k učení, k tvořivému myšlení a komunikaci. Žáky během školní docházky vedeme k postupnému přebírání zodpovědnosti za své učení, řešení problémů a tolerantnosti. Celkově dbáme o všestranný rozvoj každého jednotlivce. Využitím alternativních vyučovacích metod napravujeme u některých žáků negativní vztah ke školní práci. Každým rokem se zvyšuje využívání moderních metod práce, ve velké míře jsou uplatňovány ve výuce s využitím IT technologií a digitálních učebních materiálů. Model digitálních tříd se nám osvědčil, učitelé dále rozvíjejí své schopnosti a pracují na svém profesním růstu. Strana 8 (celkem 9)

9 Komunikace s rodiči našich žáků probíhá formou osobních konzultací a třídních schůzek. Spolupracujeme rovněž s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, případně se sociálními pracovníky. Velmi oblíbená jsou setkání dětí a rodičů při různých kulturních příležitostech, sportovních a tanečních aktivitách. Projektové dny na I. stupni : Světový den zvířat, Hallowen, Sv. Martin, Pomáháme v zimě ptáčkům, Vynášení Morany, 8.4. Mezinárodní den Romů, seznamujeme se s historií, lidovými zvyky, hudbou a tancem, 25. a Den Země aktivní účast při úklidu okolí řek, sběr odpadků. Projektový den na II. stupni Třídění odpadků nejen ve škole, separace a skladování odpadu, sběrné dvory, Projekt Karel Poláček, Den Země úklid odpadků především v přírodních lokalitách, projekt Sami poruchy příjmu potravy anorexie, bulimie zásady správné výživy. Olympiáda Aj projektový den probíhal 10. a formou malé párty, kde se zpívalo, soutěžilo a mlsalo. Kulturní akce školního roku: Kulturní akce provázejí žáky naší školy během celého roku. Zemědělská výstava v Hradci Králové, Pečení čertů a výroba keramiky, Mikulášská nadílka, vánoční výstavy, Koncert skupiny Přejetá žába, Vánoční besídka pro rodiče, soutěž Zlatý štětec, Velikonoční výstava v Častolovicích, Soutěž o nejkrásnějšího velikonočního zajíce Bambiriáda, Ve výčtu bychom mohli pokračovat. Děti naší školy navštěvují sdružení Dětské srdce, kde tančí, zpívají a s úspěchem reprezentují naši školu na vystoupeních tohoto sdružení. Sportovní akce školního roku: Sport figuruje u našich žáků na prvním místě. Přináší dětem jistotu, sebevědomí, zlepšuje vztahy, rozšiřuje obzory. V neposlední řadě získávají nové přátele a těší se na další aktivity Sportovní desetiboj spřátelených škol, turnaj ve vybíjené pro oba stupně školy, Florbalový turnaj, školní kolo atletického čtyřboje, okresní kolo dopravní soutěže, účast v krajském kole atletického čtyřboje, Postřehový závod. Pracovníci školy od jara pracovali na likvidaci a na přípravě stěhování ZŠ do nových prostor. Slibovaný termín dokončení stavebních úprav a předání nových prostor naší organizaci k užívání byl Tento termín celkem očekávaně nebyl splněn. Byl posunut na a týkal se pouze přízemí, kde jsou umístěny třídy a sekretariát. Všichni pracovníci školy vynaložili velké pracovní úsilí k tomu, aby byly třídy včas připraveny pro zahájení výuky. Přesto, že byly uděleny žákům 3. a dny ředitelského volna, zbývá ještě dokončit spoustu práce, abychom nemuseli mluvit o provizoriu. Nový termín pro předání suterénu byl stanoven na konec září nebo začátek října. Jedná se o dílny, cvičnou kuchyňku, spisovnu a dílenský sklad. Toto zpoždění nepříjemně narušilo nejen zahájení školního roku, ale i plnění dalších úkolů. Mgr. Vojtěch Bek ředitel školy Školská rada schválila dne Mgr. Romana Breklová předsedkyně ŠR Příloha: Zápis z jednání školské rady konané dne Strana 9 (celkem 9)

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 č.j. zsopdka/34/202 Základní škola, Dobruška, Opočenská 5 tel. 494 623 96 IČO: 705250 http://zvlastniskola.dobruska.cz, zsopocenska@dkanet.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 . Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2009-2010 Vypracoval: Mgr. Zbyněk Rek, ředitel školy Mgr. Irena

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 X / 2014 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více