ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve školním roce 2011-2012"

Transkript

1 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce V Kostelci nad Orlicí Strana 1 (celkem 9)

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 a. příspěvková organizace b. IČO b) Zřizovatel školy : Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 Ředitel školy, jméno, příjmení, adresa bydliště: Mgr. Vojtěch BEK Zborovská Rychnov nad Kněžnou c) Druhy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol: Základní škola Školní družina Školní jídelna Dětský domov d) Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a ŠZ: , č.j.: /05-21 e) Celková kapacita školy a jejich součástí: Základní škola 140 žáků Školní družina 14 žáků Školní jídelna neuvádí se Dětský domov 36 lůžek f) Studijní program, podle kterého škola vyučuje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením č.j.: V D-170/2007 K školnímu roku 2011/2012 byl ukončen vzdělávací program Zvláštní škola, č.j /97-22, g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy (seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole rada školy (podle zák. č. 139/1995 Sb.), sdružení rodičů, sportovní klub aj. Při škole působí Školská rada, jsme členy klubu AŠSK ČR, v roce 2011/2012 rozšířila naše škola spolupráci s MěÚ v Kostelci nad Orlicí, kde se angažujeme v komisi pro sociálně-právní ochranu dětí. Strana 2 (celkem 9)

3 h) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele: S ohledem na specifičnost naší situace (děti hraniční), počítáme s možností vytvořit v dvě až tři rodinné skupiny s kapacitou do 24 dětí. Protože naše škola má žáky handicapované, jak mentálním postižením, tak s etopedickou problematikou, věříme tomu, že speciální škola v Kostelci nad Orlicí zůstane a bude se dál rozvíjet dle potřeb a ku prospěchu těchto dětí. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,25 8,15 ch) Základní údaje o hospodaření: Hospodaření s přidělenými prostředky jak na přímé výdaje na vzdělávání, tak i s prostředky na provoz zařízení, proběhlo v souladu s rozpočtem. Přímé výdaje na vzdělávání, a to jak na platy, odvody sociálního a zdravotního pojištění, dotace FKSP a rovněž ostatní neinvestiční výdaje byly čerpány na 100%. Provozní výdaje byly v souladu s dotací od zřizovatele, na provozní účely se též použily prostředky z nájemného, z uhrazených potravin, z přídavků na dítě a příspěvku na úhradu péče na děti s ústavní výchovou a z ostatních drobných příjmů. Podrobné údaje lze čerpat z Rozboru hospodaření za jednotlivé kalendářní roky. Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány Kód oboru C/01 Název oboru ŠVP pro ZŠ upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Kdo vydal učeb. dokumenty škola Pod č. j. V-D-170/ C/001 ZŠ Platnost od Strana 3 (celkem 9)

4 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (Vyhláška č. 139/1997 Sb.). Kvalifikace Osobní číslo Pracovní Vyučení Odborné Pedagog. Délka PF, FF, pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské, ÚSO) DPS praxe 1 ředitel Univerzita Palackého PF 30 Olomouc ŠMVZP 206 zástupce ředitele Univerzita HK 1.st. + spec. pg. PF 9 RD 81 učitelka UK Praha učitelství pro PF 21 ŠMVZP 61 učitelka VŠPg HK 1.st. VP PF učitelka UPP VŠPg PF RD učitelka VŠ Hradec Králové,1.st.+ PF 19 spec. pg. 207 zástupce UJAK Praha spec. pg.+ PF 41 ředitele uč.i.st. 322 učitelka VŠ Pg. HK 1.st + spec.pg PF Vychovatelka UPP Soukromá střední škola ,2011 podnikatelská, Náchod s.r.o. 411 Vychovatelka SPgŠ Litomyšl vych. 22 RD ŠD 232 Vychovatelka SPgŠ zástup ŠD 327 Vychovatelka Kostelecká soukromá rodinná 11 šk. Kostelec n. O., Stř. zemědělská a Rodinná škola Mor. Třebová 413 Vychovatelka PF 23 VŠ Olomouc - spec. pdg. 472 Vychovatelka SPgŠ uč.pro MŠ + sp.pg pro 39 MŠ 259 Vychovatelka UHK vych. a pedagog Vychovatelka 328 Vychovatelka 141 Asistent volného času,gymnázium RK SZŠ Kostelec n. O., ped. minimum pro vychovatele PF Liberec SPgŠ Litomyšl vychovatelství SOUPO Kurz pro asistenty učitele Strana 4 (celkem 9)

5 475 učitel VŠPg HK 172 asistent UPP EŠ dvouletá asistent SOU Skuteč n. S.- švadlena 321 asistent vyuč. dámská krejčová 260 Asistent 65 Asistent SOU OEZ 37 SOŠ 2 Ve školním roce pracovalo na 100% úvazku 6 učitelů 6 vychovatelů v 1 vychovatelka UPP k Na 50% úvazku 1 vychovatelka ŠD na 100% úvazku 5 asistentů (1 ZŠ,4 ) na 50% 1 asistentka UPP k na 54 % úvazku 1 učitel na MD 1 učitelka na MD 1 vychovatelka ŠD MD 1 učitelka UPP k b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. Jméno Pracovní zařazení pracovníka nebo pořadové číslo 12 mzdová účetní 60% Vyučení (obor) SOU knihkupecké Luhačovice 63 kuchařka OU Teplice nad Metují 82 kuchařka SOU spol. stravování 111 uklizečka OU HK potravinářské 83 hospodářka 50% sociální 50% pracovnice Kvalifikace Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Gymnázium Pedagog. PF, FF, DPS DPS Vychova telství 254 uklizečka OU prodavačka školník-údržbář SOUS HK ekonom vedoucí oddělení UPP VŠZ hospodářské a pracovně právní 47 Délka praxe Strana 5 (celkem 9)

6 325 uklizečka vyuč.prodavačka pradlena Sou textilní UO 1Í 323 kuchařka OU Teplice nad Vedoucí školní Střední hotelová 33 jídelny 417 ekonom vedoucí oddělení nástup Legenda: UPP ukončení pracovního poměru škola Trutnov OA TGM Kostelec/ Orlicí všeob. ekonomika 17 Ve školním roce pracovalo na 100 % úvazku na 60% úvazu na 54% úvazku 10 nepedagogických pracovníků 1 nepedagogický pracovník 1 nepedagogický pracovník c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2011/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků ve škole v U pedagogických pracovníků 0 1 U nepedagogických pracovníků 0 2 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků UM Brno PF spec. pedagogika pro učitele 1 DVPP 30 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Na škole přijímací řízení neprobíhá. Strana 6 (celkem 9)

7 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) členění podle oborů, níků a tříd dle výkonových výkazů V Víceletá gymnázia Kód oboru Název oboru ne Celk. počet žáků Poč. tříd celk. Ostatní střední školy Kód oboru Název oboru ne Celk. počet žáků Poč. tříd celk. b) prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje 1. ník ník ník ník ník ník ník ník ník celkem c) počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. Ročník Počet celkem Důvodem prospěc h Důvodem chování Jiné důvody Počet zamešk. hod./žák % zameš. hod./žák Školní rok 2011/ ník ,33 21,47 2. ník ,14 18,03 3. ník ,74 17,25 4. ník ,00 2,11 Strana 7 (celkem 9)

8 5. ník ,00 1,02 6. ník ,40 20,55 7. ník ,17 14,93 8. ník ,88 11,76 9. ník ,34 celkem ,66 19,06 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2011/2012 Stupeň chování počet velmi dobré 46 uspokojivé 4 neuspokojivé 3 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 171 2,00 Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla škola inspektována. Část VII. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Naše škola poskytuje vzdělání žákům, kteří měli problémy se začleňováním do běžných základních škol, kde dlouhodobě selhávali. Základním pilířem naší práce je všestranný rozvoj každého žáka v rámci jeho schopností. V posledních letech pracujeme se spojenými níky, což klade na pedagogy velké nároky. Vzhledem ke specifické práci ve spojených nících vedeme žáky k větší samostatnosti, vzájemné toleranci a pomoci. Ve výuce využíváme moderní metody práce, které nám umožňují mimo jiné i IT technologie. V hodinách uplatňujeme individuální přístupy, pracujeme formou párové i skupinové práce. Pro rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti jsou zařazovány metody Čtení s porozuměním, při práci využíváme digitální učební materiály. V podnětném prostředí napříč kompetencemi ŠVP klademe důraz na rozvíjení komunikačních dovedností, praktické činnosti, rozvíjení kompetencí k učení, řešení problémů. Strana 8 (celkem 9)

9 Projektové dny na I. stupni byly zaměřeny směrem k lidovým tradicím My tři králové, Masopust, Vynášení Morany, Den s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Projekty zahrnovaly nácvik první pomoci, soutěže v literárních vědomostech, numeraci do 50. Povědomí o lidové obřadnosti tradicích, zvycích a rituálech, které byly prostředkem ke stmelování rodiny, sousedů ale i národa. Projektový den na II. stupni - Den s pohádkou, zaměření: Pohádková matematika, Pohádkový český jazyk, Výtvarná výchova ilustrace shlédnuté pohádky Šípková Růženka. Cílem projektu je rozvíjení logického myšlení, tvořivosti, spolupráce v týmu, soutěžení. V neposlední řadě zvyšování vědomostí ve finanční gramotnosti, mediálních znalostí a myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zajímavě připravené programy podporují přátelství mezi žáky, snižují rizikové chování, zvyšují kompetence, které vedou děti k zodpovědnosti za své jednání a především je formují pro jejich budoucí postoje a činy. Olympiáda Aj akce, která vyšla z podnětu našich pedagogů, se konala ve školním roce 2011/2012 již potřetí. Žáci Praktické školy Žamberk (Pardubický kraj) porovnávají své vědomosti s naší školou. Pro žáky byl tento den vyvrcholením jejich studijního úsilí, akce byla zorganizována formou soutěže Pevnost Boyard. Soutěžící ze sebe museli vydat sílu, pohotovost, moudrost a znalosti v jazyce. Žáci získali nové přátele a další podněty pro vzdělávání v jazyku. Kulturní akce školního roku: Kulturní akce provázejí žáky celým školním rokem. Během roku absolvovali žáci kulturní programy, které souvisely s výukou, měly výchovný charakter a byly pro děti finančně dostupné. Navštívili výstavy, výchovné koncerty, Královéhradecké dožínky, výstavu Zahrada Čech, Čertovské rozjímání, Mikulášskou nadílku. Z dalších akcí -Vánoční besídka, Desetiboj znalostí, soutěž O zlatý štětec, Vycházky ke krmelci, Velikonoční výstava v Častolovicích, Den Země, Bambiriáda, výstava v M Odívání, návštěva divadla na loutkovou pohádku. Proběhla zajímavá beseda s policií. Koncem školního roku se uskutečnily oblíbené školní výlety. Sportovní akce školního roku: Sport je našimi žáky velice oblíben. Dodává jim jistotu, sebevědomí, zlepšuje vztahy, rozšiřuje obzory. V neposlední řadě získávají nové přátele a těší se na další aktivity uspořádání desetiboje, který organizujeme pro všechny speciální školy našeho okresu Krajské přebory v atletice, následuje turnaj ve vybíjené, 4.4.Turnaj ve florbalu, Dopravní soutěž - jízda zručnosti, ník Plavecko - běžeckého poháru v Rychnově nad Kněžnou, Okresní kolo atletického čtyřboje, Postřehový závod, Pěší turistika. Mgr. Vojtěch Bek ředitel školy Školská rada schválila dne Mgr. Romana Breklová předsedkyně ŠR Strana 9 (celkem 9)

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 č.j. zsopdka/34/202 Základní škola, Dobruška, Opočenská 5 tel. 494 623 96 IČO: 705250 http://zvlastniskola.dobruska.cz, zsopocenska@dkanet.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 . Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 X / 2014 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2009-2010 Vypracoval: Mgr. Zbyněk Rek, ředitel školy Mgr. Irena

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více