ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad"

Transkript

1 Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef Hora Bc. Tomáš Hybner Ing. Karel Jakobec Ing. Václav Jakubík Mgr. Radek Novák Jakub Pánik Omluveni: Bc. Petr Benda PaedDr. Josef Novotný MUDr. Berenika Podzemská Hosté: Edit Cermanová Úřad Regionální rady regionu Ing. Jiří Červinka Úřad Regionální rady regionu Mgr. Jelena Kriegelsteinová Úřad Regionální rady regionu Vojtěch Krump Úřad Regionální rady regionu Ing. Jana Michková Úřad Regionální rady regionu Marie Míšková Úřad Regionální rady regionu Jarmila Musilová Úřad Regionální rady regionu Ing. Klára Odvárková Úřad Regionální rady regionu Ing. Jana Podolková Úřad Regionální rady regionu Lenka Radová Úřad Regionální rady regionu Mgr. Šárka Roudnická Úřad Regionální rady regionu Martina Straková Úřad Regionální rady regionu Štěpánka Vodrážková Úřad Regionální rady regionu Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu Terminologie, zkratky plný název Integrovaný plán rozvoje města Manažerský informační systém Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Odbor kanceláře ředitele v textu použito IPRM MIS MMR NOK OKŘ 1/10

2 Odbor technické asistence a publicity Okresní správa sociálního zabezpečení Platební a certifikační orgán Regionální operační program regionu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Technická asistence Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OTAP OSSZ PCO ROP Severozápad RR SZ TA ÚRR VRR Zahájení 30. zasedání VRR zahájil ve 14:15 hodin předseda RR SZ Jiří Šulc. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil členy VRR Bereniku Podzemskou, Josefa Novotného a Petra Bendu a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Ing. Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Ing. Martina Strakoše za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání Program: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 2/10

3 1. Schválení zápisu z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Schválení projektů pro oblast podpory 1.2 a 3.2 v rámci Výzvy č Schválení dílčích projektů IPRM. 5. Informace o přijatých dílčích projektech IPRM. 6. Informace o metodických pokynech. 7. Informace o absorpční kapacitě za 1. čtvrtletí roku Roční zhodnocení programu. 9. Výroční zpráva Regionálního operačního programu regionu za rok Realizace komunikačního plánu za rok Vyhodnocení plánu TA za rok Změna Směrnice o zadávání veřejných zakázek. 13. Aktualizace mzdy ředitele Úřadu Regionální rady regionu. 14. Doplnění seznamu externích hodnotitelů. 15. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu. 16. Různé. 1. Schválení zápisu z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/30/2009 zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Usnesení č. 2/30/2009 kontrolu plnění usnesení z 29. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu. 3/10

4 3. Schválení projektů pro oblast podpory 1.2 a 3.2 v rámci Výzvy č. 4. Usnesení č. 3/30/2009 souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad dle příloh číslo 1 a 2 tohoto usnesení; minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblastí podpory 1.2 a 3.2, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za všechny tři fáze hodnocení, projekty pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst uvedené v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, a to do výše finanční alokace vyhlášené v rámci 4. výzvy pro oblast podpory 1.2 (projekty umístěné na 1. až 6. místě), projekt pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst uvedený v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, na 7. místě s tím, že žadateli bude nabídnuta snížená dotace z důvodu nedostatku finanční alokace; pokud žadatel sníženou dotaci odmítne, schvaluje Výbor Regionální rady převedení zbylých prostředků do příští výzvy, projekty pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu uvedené v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad s žadateli uvedenými v přílohách číslo 1 a 2 tohoto usnesení, a to následovně: u projektů předložených v oblasti podpory 1.2. pouze s žadateli, kteří se umístili na 1. až 6. místě, s žadatelem na 7. místě se zkrácenou výší dotace, u projektů předložených v oblasti podpory 3.2 v plném rozsahu, T: Schválení dílčích projektů IPRM. Ing. Šulc se ptá, zda již i město Děčín předložilo dílčí projekt? Ing. Vráblík informuje, že ještě nikoliv, stejně jako Karlovy Vary. Dle dostupných informací předloží 4/10

5 obě města dílčí projekty v květnu Ing. Červinka doplňuje, že má z Karlovarského magistrátu informace, že první projekt předloží do měsíce. Mgr. Fišera se ptá, zda se smí začít s pracemi až po schválení daného dílčího projektu? Ing. Vráblík informuje, že se může začít dle podmínek uvedených v příručce pro žadatele a dle toho, zda projekt nezakládá veřejnou podporu. Usnesení č. 4/30/2009 Hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady regionu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 1.1, a to dosažení minimálně 65% vážených bodů, projekty pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu uvedené v příloze č. 1 Hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu ; u k l á d á Ïng. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 tohoto usnesení T: Informace o dílčích projektech IPRM. Ing. Vráblík informuje, že v současné době probíhá proces kontroly a hodnocení u dvou projektů města Ústí nad Labem - Domov pro seniory Bukov a Management IPRM I. Město Chomutov dále předložilo projekty, které byly již dříve vyřazeny z dalšího procesu administrace z důvodu nedosažení minimální bodové hranice potřebné pro postup do další fáze hodnocení, a to projekty Efektivní řízení IPRM I a Efektivní řízení IPRM II. I u těchto projektů byly zahájeny příslušné administrativní postupy. 5/10

6 Usnesení č. 5/30/2009 informaci o dílčích projektech IPRM. 6. Informace o metodických pokynech. Usnesení č. 6/30/2009 informaci o metodických pokynech Úřadu Regionální rady. 7. Informace o podpoře absorpční kapacity za 1. čtvrtletí roku Ing. Vráblík informuje, že zpráva popisuje aktivity ÚRR vůči žadatelům. Tyto aktivity jsou realizovány průběžně, vycházejí z koncepčních materiálů ROP Severozápad a jsou uskutečňovány s ohledem na aktuální situaci a vývoj implementace ROP Severozápad. Jejich výsledky budou dále monitorovány a hodnoceny v rámci systému monitoringu absorpční kapacity a komunikačních aktivit. Usnesení č. 7/30/2009 informace o podpoře absorpční kapacity za 1. čtvrtletí roku Roční zhodnocení programu. Ing. Vráblík informoval, že byla provedena interní evaluace Roční zhodnocení ROP Severozápad za rok 2008, která byla zaměřena především na absorpční kapacitu a také na posouzení kvality 6/10

7 předkládaných projektů do ROP Severozápad. Tato zpráva bude předložena Monitorovacímu výboru ROP Severozápad v květnu Usnesení č. 8/30/2009 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu regionu za rok Výroční zpráva Regionálního operačního programu regionu za rok Ing. Vráblík informoval, že výroční zpráva představuje jeden ze základních nástrojů sledování průběhu programu. Výroční zprávu o realizaci programu předkládá Řídící orgán ROP Severozápad po schválení Monitorovacím výborem k posouzení Evropské komisi. Kopie schválené zprávy je současně zasílána NOK, PCO a Auditnímu orgánu. Pro NOK bude výroční zpráva spolu s daty z monitorovacího systému zdrojem informací pro vydávání souhrnných zpráv na úrovni Národního strategického referenčního rámce. Usnesení č. 9/30/2009 Výroční zprávu Regionálního operačního programu regionu za rok 2008 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 10. Realizace Komunikačního plánu za rok Usnesení č. 10/30/2009 informaci o realizaci Komunikačního plánu pro rok /10

8 11. Vyhodnocení Plánu TA za rok Ing. Vráblík informoval, že i tento dokument se po schválení VRR předkládá Monitorovacímu výboru ROP Severozápad. Jak z předložené zprávy vyplývá, ÚRR čerpal v roce 2008 méně finančních prostředků, než kolik bylo schváleno. Je to z velké části dáno i tím, že proběhla řada výběrových řízení, díky kterým se podařilo snížit ceny dodávek služeb. Dále se nerealizovaly některé aktivity projektu ve vztahu k Monitorovacímu systému. Usnesení č. 11/30/2009 Zprávu o realizaci technické asistence v roce Změna Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Ing. Vráblík informoval, že novela směrnice reaguje na připomínky MMR. Finanční limity se nemění, jen odpovědnost za zadávání veřejných zakázek přechází z OKŘ na OTAP, který se zabývá celou prioritní osou 5 Technická asistence. Usnesení č. 12/30/2009 směrnici ředitele úřadu č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 13. Aktualizace mzdy ředitele Úřadu Regionální rady regionu. Projednání tohoto bodu jednání bylo po domluvě členů VRR odloženo na závěr jednání. 8/10

9 14. Doplnění seznamu externích hodnotitelů. Usnesení č. 14/30/2009 rozšíření seznamu expertů na návrh ředitele úřadu. 15. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu. Usnesení č. 15/30/2009 termín 31. zasedání VRR na 9. června 2009 od 14:00 hodin na Červeném Hrádku u Jirkova. 16. Různé. Členové VRR byli dále informováni o: dopisu z MMR, kterým jsou regionální rady informovány o zákazu zřizování zástavního práva k majetku pořízeného z dotace; dopisu ministra dopravy, který oficiálně oznamuje regionální radám, že Evropská komise ukončila proces notifikace programu modernizace železničních kolejových vozidel. Členové VRR se shodli na nutnosti svolat jednání, kterého se budou účastnit zástupci odborů dopravy obou krajů, členové VRR a zástupce Ministerstva dopravy, aby mohly být dojednány metodické podmínky na čerpání alokace na modernizaci železničních kolejových vozidel, s ohledem k tomu, že Ministerstvo dopravy nemá možnost do konce roku 2014 financovat program obnovy regionálních železničních vozidel, a to s ohledem na nedovolené překryvy v oblasti dotačních zdrojů; plánované kontrole ze strany OSSZ zaměřené na platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění, která je plánována na ; zápisu ochranné známky loga Severozápad do rejstříku ochranných známek; návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření RR SZ za rok 2008, projednání závěrečné zprávy je plánováno na za účasti předsedy RR SZ a ředitele ÚRR; stavu přípravy MIS; tato problematika byla projednávána na jednání Asociace krajů a závěr 9/10

10 tohoto jednání je ten, že ohledně případné manažerské nadstavby stávajícího monitorovacího systému se musí domluvit hejtmani krajů s předsedy regionálních rad. 14:50 15:00 jednání bylo přerušeno (byl projednán bod Aktualizace mzdy ředitele Úřadu Regionální rady regionu ) Usnesení č. 13/30/2009 Výbor Regionální rady regionu po projednání dne změnu mzdy ředitele Úřadu Regionální rady regionu, a to s platností ode dne zasedání Výboru Regionální rady regionu ukončil v 15:20 hodin předseda Ing. Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Ing. Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Ing. Václav Jakubík Ing. Jiří Šulc předseda Regionální rady regionu 10/10

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více