Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí"

Transkript

1 Aktualizace ke dni: Jihočeská hospodářská komora Husova 9, České Budějovice Tel.: (sekretariát úřadu) Fax: Regioprojekt, s. r. o. Pražská 223, Tábor Tel. + Fax: Mobil:

2 Obsah: OBSAH:... 2 NOVINKY:... 2 PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY: CESTOVNÍ RUCH INFRASTRUKTURA FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE INOVACE, PODPORA VAV LIDSKÉ ZDROJE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ O MONITORINGU DOTAČNÍCH TITULŮ A PROGRAMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Novinky: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA II. výzva prodloužení MARKETING Individuální projekty MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy II. výzva prodloužení rozvoje venkova - III.1.3 Podpora cestovního ruchu kolo příjmu žádostí rozvoje venkova - III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy kolo příjmu žádostí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Operační program Životní prostředí XXVII. a XXVIII. Výzva Připravované výzvy: Říjen 2011 rozvoje venkova III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 2 z 45

3 1. Cestovní ruch Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace III.1.3 Podpora cestovního ruchu 13. kolo příjmu žádostí rozvoje venkova ČR Osa III. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova III.1.3 Podpora cestovního ruchu Ministerstvo zemědělství ČR Státní zemědělský intervenční fond do 13:00 hodin Území České republiky v obci do 2000 obyvatel Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky: - nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace - zájmová sdružení právnických osob - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě - nezemědělské podnikatelské subjekty (každá podnikající PO nebo FO, pokud nepodniká v zemědělské výrobě). Subjekt v oblasti cestovního ruchu, musí mít ke dni podání Žádosti o dotaci kratší než dvouletou historii podnikání v této oblasti Záměr b) ubytování, sport: - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě - nezemědělské podnikatelské subjekty (každá podnikající PO nebo FO, pokud nepodniká v zemědělské výrobě). Subjekt podnikající v oblasti cestovního ruchu, musí mít ke dni podání Žádosti o dotaci kratší než dvouletou historii podnikání v této oblasti Způsobilé výdaje: Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky: - tvorba a obnova pěších a lyžařských tras (nejedná se o vleky a lanovky), hippostezek, vinařských stezek a dalších tématických stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa podél stezek, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou) - nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem - nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt - tištěné materiály propagující výstupy projektu - projektová dokumentace: zpracování Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení - technická dokumentace: projektová dokumentace ke stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení, pro územní řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, geodetické a zaměřovací práce záměr b) ubytování, sport: - náklady na výstavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení: ubytovací jednotky, vnitřní komunikace, společenské prostory, kuchyň, jídelna, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance (např. šatna, sociální zařízení, apod.), garáže, základní wellness (vířivka, sauna, pára) (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb) 3 z 45

4 - náklady na výstavbu půjčovny sportovních potřeb, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu půjčovny sportovních potřeb včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení, atd. (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb) - náklady na výstavbu sportovních zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak venkovních včetně oplocení a nezbytného zázemí pro zaměstnance např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice atd. (nejedná se o aquaparky a lázně) (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb) - nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče) - nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení - náklady na výstavbu odstavných stání (parkovací místa, stání pro karavany), úpravu povrchů, osvětlení a oplocení v areálu malokapacitního ubytovacího zařízení, náklady na výstavbu příjezdové cesty - náklady na výstavbu požárních nádrží v areálu malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení do objemu 10 m 3 - nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem - nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software) - nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt - projektová dokumentace: zadávací řízení - technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby Dotace Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky: - projekty nesmí zakládat veřejnou podporu - min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč na projekt - max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč na projekt - max. 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Záměr b): - min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč na projekt - max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč na projekt - max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik), 30 % (velký podnik) výdajů, ze kterých je stanovena dotace Celková alokace 350 mil. Kč /opatreni-osy-iii/podpora-cestovniho-ruchu/ 4 z 45

5 Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Cestování dostupné všem Národní program podpory cestovního ruchu 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o dotace Podprogram Cestování dostupné všem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do 16:00 hodin Území české republiky Podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky: Právnická (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu. Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele. Podporované aktivity: 1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu o výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických, vč. doprovodné infrastruktury v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding, kolečkové a in-line brusle apod.) o pořízení a umístění informačních stojanů a značek o vybudování/vybavení/rekonstrukce centra služeb pro turisty (cykloservis, půjčovna sportovních potřeb, turistické informace ) o výstavba sociálního zařízení (WC min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování) o dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování) o dětské koutky, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů atd. o Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu prezentace projektu formou webu a online propagace, účast na veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, semináře, propagační akce, soutěže, popř. další schválené správcem programu. 2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivit, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity) o zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (vybudování nájezdových plošin, schodolezů, výtahů atd.) o pořízení tzv. městských kol rozmístění stojanů s koly v centrech měst a poblíž atraktivit cestovního ruchu (možnost půjčení kola na vratnou kauci) o pořízení prostředků ekologicky šetrné dopravy provozovaných mezi parkovištěm a atraktivitou, v místě atraktivity a do místa atraktivity 5 z 45

6 (cyklo/ski bus, povoz, výletní vláček, mikrobus atd.); alternativní forma dopravy v místě atraktivity (např. lodičky) o úprava/vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.) o zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách pro zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.) o zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti pro sluchově postižené účastníky cestovního ruchu: vytvoření systému, který usnadní pohyb sluchově postižených osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity (grafické popisy expozic, atd.) o vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity. o Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu prezentace projektu formou webu a online propagace, účast na veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, semináře, propagační akce, soutěže, popř. další schválené správcem programu. Systémová dotace Min. výše celkových uznatelných výdajů je ,- Kč Max. výše celkových uznatelných výdajů je ,- Kč Max. 50 % způsobilých výdajů projektu Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku Celková alokace výzvy 72 mil. Kč Vyzva-roku-2011 Kontaktní osoby: Ing. Renata Štěfanová, tel.: , Ing. Bohuslav Dvořák, tel.: , Ing. Jana Šrajbová, tel.: , Zpět na obsah 6 z 45

7 Operační program Doprava 2. Infrastruktura Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Vyhlášené výzvy se týkají těchto oblastí podpory: 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Typy podporovaných projektů: modernizace tranzitních koridorů pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných parametrů realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě : vlastníci / správci dotčené infrastruktury, či státní investorská org. zřízená MD Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Typy podporovaných projektů: pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Typy podporovaných projektů: modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR) postupná elektrizace dalších železničních tratí uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 7 z 45

8 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách : vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest ČR u všech oblastí je max. 85 % uznatelných nákladů projektu. Více informací na Zpět na obsah 8 z 45

9 3. Financování podnikání Příspěvkový program Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů Jihočeský kraj Jihočeský kraj Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace do 14:00 hodin Jihočeský kraj Právnické osoby: - veřejnoprávní nebo - ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo - založené nikoli k dosažení zisku (neziskové) Obec (a její organizační složka) do obyvatel, svazek obcí (členem svazku obcí nesmí být obec nad obyvatel), příspěvková organizace obce či svazku obcí, Hospodářská komora vč. okresních a regionálních komor, Agrární komora vč. okresních a regionálních komor, školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, obecně prospěšná organizace, zájmové sdružení právnických osob, občanské sdružení, organizační jednotka sdružení pokud je právnickou osobou, nadace a nadační fond, církve pokud jsou právnickou osobou, akciová společnost (min. 80 % podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech), společnost s ručením omezeným (min. 80 % podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech), vysoká soukromá škola Způsobilé výdaje: pouze úroky z úvěru u finanční instituce vlastnící bankovní licenci nebo úroky z půjčky poskytnuté státním fondem, jež si cizí subjekt vzal za účelem předfinancování projektu realizovaného v rámci jednoho z evropských dotačních titulů, přičemž tyto úroky jsou v rámci příslušného dotačního titulu považovány za nezpůsobilý výdaj. Finanční příspěvek Max. výše příspěvku na projekt ,- Kč Max. výše příspěvku 75 % ze způsobilých výdajů projektu Celková alokace ,- Kč Kontaktní osoby: Ing. Jana Hajíčková, tel.: , Mgr. Michaela Koubová, tel.: , zvýhodněných regionálních úvěrů v Jihočeském kraji zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji Jihočeský kraj Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Jihočeský kraj Malý podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování 9 z 45

10 je realizován projekt Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Způsobilé výdaje: - pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek - pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje pro financování z poskytnutého úvěru. Zvýhodněný regionální úvěr Výše úvěru až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 5 let. Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou další fyzickou nebo právnickou osobou. PROGRES III. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Malý a střední podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Pro žádosti podané od 3. ledna 2011 rozšíření okruhu podporovaných ekonomických činností, a to o následující obory: - Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (s výjimkou spalování odpadů), CZ-NACE 38 - Ubytování, CZ-NACE 55 - Stravování a pohostinství, CZ-NACE 56. Způsobilé výdaje uhrazené z podřízeného úvěru: - musí být vynaloženy pouze na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího se vznikem či rozvojem podnikání v rámci projektu - DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Podřízený úvěr Poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 9 let a 10 z 45

11 odklad splátek jistiny úvěru je max. 3 roky (období podřízenosti). Intenzita veřejné podpory nesmí přesáhnout úroveň: max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik). Podřízený úvěr je zajišťován min. směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Celková alokace 600 mil. Kč Zpět na obsah 11 z 45

12 Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace 4. Oblast investice, technologie III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 13. kolo příjmu žádostí rozvoje venkova ČR Osa III. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Ministerstvo zemědělství ČR Státní zemědělský intervenční fond do 13:00 hodin Území České republiky kromě hl. města Prahy. V případě záměru a) musí být projekt realizován na území obce do 2000 obyvatel. Fyzické a právnické osoby, které podnikají minimálně 2 roky v zemědělské výrobě. V rámci záměru b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků. V rámci záměru b) může být příjemce i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě. Způsobilé výdaje: Záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny určené pro nezemědělskou činnost (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem) nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software) Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice bioplynová stanice: skladovací kapacity vstupního materiálu, technologie homogenizace a hygienizace, fermentační technologie včetně fermentoru, plynové hospodářství, kogenerační jednotka s příslušenstvím (včetně např. ORC jednotky) včetně příslušné provozní budovy a nezbytného zázemí pro zaměstnance, rozvody tepla pro vlastní technologii, rozvody odpadního tepla pro další využití, elektroinstalace a vyvedení výkonu, technologie odsíření, skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (včetně odvodnění), technická infrastruktura ve vztahu k provoznímu příslušenství včetně přípojek, technická zařízení staveb, mostní váha úprava povrchů v areálu bioplynové stanice: zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových 12 z 45

13 vozidel: technologie odsíření, technologie pro snížení obsahu CO2, případně dalších nežádoucích příměsí, technologie pro hrubé sušení bioplynu, technologie pro další využití odstraněného CO2 (např. k pěstování biomasy) veřejná plnící stanice: kompresory, odlučovač olejových kapek a kondenzátu, chladič/sušička včetně regenerace adsorbentu/čistička plynu, tlakový zásobník stanice, výdejní stojan, zařízení pro kontrolu kvality plynu (analyzátor CO2 a CH4, měření vlhkosti plynu a tlaku), zařízení na odorizaci plynu, plynová přípojka na přívodní straně, strojovna kompresoru a armatur, prostory a zázemí pro obsluhu, přístřešek pro zásobník, přístřešek pro výdejní místo, příjezdová komunikace montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba kotelny a výtopny na biomasu včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně skladu paliva a příslušných technologií (doprava paliva do kotle, kotel s příslušenstvím, odprášení kotle čištění spalin, zařízení na výrobu elektřiny, vyvedení výkonu, elektroinstalace, kabeláž, rozvodna, transformátor, rozvody tepla, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem - hardware, software) úprava povrchů v areálu zařízení (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem) montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně příslušných technologií (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem - hardware, software) úprava povrchů v areálu zařízení (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem) montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, společné pro všechny záměry: projektová dokumentace: zadávací řízení technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby 13 z 45

14 nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH Přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost Min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč na projekt Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč u záměru a), d), a ,- Kč u záměru b) Max. výše dotace v záměru c) je ,- Kč Záměr b): max. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Záměr a), c), d): max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik), 30 % (velký podnik) výdajů, ze kterých je stanovena dotace Celková alokace 760 mil. Kč /opatreni-osy-iii/diverzifikace-cinnosti-nezemedelske/ Datum vyhlášení Výzva oblast intervence 3.1, aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky Integrovaný operační program Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Uzávěrka (datum konání první výběrové komise: ) Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Místo realizace Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. - fyzické osoby (OSVČ) - podnikatelské právnické osoby: s. r. o., a. s., k. s., družstvo, v. o. s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních předpisů - nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a registrovaná (církevní) právnická osoba Žadatel musí mít sídlo v ČR mimo hlavní město Prahy. Podporované druhy činností: - nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin - nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou - nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob Způsobilé výdaje: - pořízení dlouhodobého hmotného majetku - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku - výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení 14 z 45

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více