Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí"

Transkript

1 Aktualizace ke dni: Jihočeská hospodářská komora Husova 9, České Budějovice Tel.: (sekretariát úřadu) Fax: Regioprojekt, s. r. o. Pražská 223, Tábor Tel. + Fax: Mobil:

2 Obsah: OBSAH:... 2 NOVINKY:... 2 PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY: CESTOVNÍ RUCH INFRASTRUKTURA FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE INOVACE, PODPORA VAV LIDSKÉ ZDROJE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ O MONITORINGU DOTAČNÍCH TITULŮ A PROGRAMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Novinky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji Grantové programy a příspěvky Jihočeského kraje Operační program Doprava oblast podpory 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel 3. kolo výzvy Globální grant EDUCA II. výzva vzhledem k vyčerpání alokace na II. výzvu Globálního grantu EDUCA (č. 60) nebude tato výzva již otevřena Připravované výzvy: 24. ledna 2011 ESPON 8. výzva 1. čtvrtletí 2011 START a program ZÁRUKA Červen 2011 rozvoje venkova III.1.3 Podpora cestovního ruchu Říjen 2011 rozvoje venkova III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

3 1. Cestovní ruch - v současné době není pro tuto oblast vyhlášen žádný program Zpět na obsah 3 z 34

4 2. Infrastruktura Operační program Doprava oblast podpory 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel 3. kolo výzvy Ministerstvo dopravy vyhlásilo 15. prosince 2011 již třetí kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel. Celková alokace: ,- Kč Uzávěrka příjmu žádostí: Více na Operační program Doprava Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Vyhlášené výzvy se týkají těchto oblastí podpory: 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Typy podporovaných projektů: modernizace tranzitních koridorů pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných parametrů realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě : vlastníci / správci dotčené infrastruktury, či státní investorská org. zřízená MD Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Typy podporovaných projektů: pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 4 z 34

5 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Typy podporovaných projektů: modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR) postupná elektrizace dalších železničních tratí uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách : vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest ČR u všech oblastí je max. 85 % uznatelných nákladů projektu. Více informací na Zpět na obsah 5 z 34

6 3. Financování podnikání PROGRES III. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Malý a střední podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Pro žádosti podané od 3. ledna 2011 rozšíření okruhu podporovaných ekonomických činností, a to o následující obory: - Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (s výjimkou spalování odpadů), CZ-NACE 38 - Ubytování, CZ-NACE 55 - Stravování a pohostinství, CZ-NACE 56. Způsobilé výdaje uhrazené z podřízeného úvěru: - musí být vynaloženy pouze na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího se vznikem či rozvojem podnikání v rámci projektu - DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Podřízený úvěr Poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je max. 3 roky (období podřízenosti). Intenzita veřejné podpory nesmí přesáhnout úroveň: max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik). Podřízený úvěr je zajišťován min. směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Celková alokace 600 mil. Kč Zpět na obsah 6 z 34

7 4. Oblast investice, technologie PORADENSTVÍ Dotované poradenské služby poskytované externími poradci I. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Datum vyhlášení Příjem registračních žádostí: Příjem žádostí Příjem plných žádostí: Místo realizace Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba. Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Musí mít ke dni podání žádosti uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období. Podporované aktivity: Poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů. Způsobilé výdaje: Náklady na poradenské služby poskytované externími poradci. Uvedené služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama. Poradenské služby poskytované externími poradci se musí vztahovat na oblast a) inovace produktu: - inovace výrobku - inovace služby - inovace výrobku i služby b) inovace procesu: - inovace metod výroby nebo zpracování výrobků nebo služeb - inovace metod logistiky nebo distribuce výrobků nebo služeb - inovace podpůrných činností c) organizační inovace: - zavedení inovovaného systému řízení v rámci podniku - změna organizace práce - významné změny ve vztahu k jiným firmám d) marketingové inovace: - významné změny u designu výrobků nebo služeb - podstatné změny metod prodeje nebo distribuce výrobků nebo služeb Doba realizace projektu může být max. 1 rok. Dotace Min. výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP je 0,1 mil. Kč a max. 0,5 mil. Kč Max. 50 % způsobilých výdajů Celková alokace 50 mil. Kč 7 z 34

8 ICT a strategické služby III. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 2 Rozvoj firem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Datum vyhlášení Příjem registračních žádostí: Příjem žádostí Příjem plných žádostí: Místo realizace Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku. Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu předloženému projektu (resp. podporované aktivitě). je zaměřen na rozšíření nabídky informačních a komunikačních služeb firem, získání finančních a lidských zdrojů pro jejich rozvoj a investici do technologické infrastruktury. Podporované aktivity: a) tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací b) zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením c) zakládání a rozvoj center oprav gigy-cech výrobků a technologií Dotace Min. výše dotace 1,5 mil. Kč Max. výše dotace 100 mil. Kč Max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik) a 30 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 1,5 mld. Kč ICT v podnicích III. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 2 Rozvoj firem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Datum vyhlášení Příjem žádostí Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Místo realizace Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Podporované aktivity: především ty aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti příjemce podpory. Jádrem projektu musí být investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu. 1. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniků, například: - implementace ERP/ERM včetně konfigurace a přizpůsobení 8 z 34

9 optimalizovaným procesům a organizační struktuře - implementace manažerských, řídících, taktických a znalostních IS (např. Business Inteligence, Knowledge Management) - implementace IS řešení pro podporu podnikové administrativy a řízení jakosti (např. zavedení paperless office, správa dokumentů, archivace dat, podpora ISO procesů) - implementace řešení pro virtuální pracovní místa (např. home office, teleworking) - implementace služeb datového centra poskytujícího služby IS více podnikatelským subjektům 2. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů, například: - implementace IS řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky a podporujících tvorbu a rozšiřování obchodních kanálů, zákaznického portfolia a obchodních teritorií (CRM, HelpDesk, Call Centre, elektronický prodej) - implementace IS řešení podporujících automatizaci a řízení vztahů s dodavateli (elektronický nákup, elektronické aukce, řízení zásob) 3. Projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, například: - napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů - kvalitativní zvýšení zabezpečení IS - kvalitativní zvyšování dostupnosti a spolehlivosti technické infrastruktury - podpora elektronického podnikání a elektronického styku se státní správou 4. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS/ICT při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií 5. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí v podnicích - Outsourcingem je myšleno zajištění určité aktivity projektu formou nájmu externí služby, popř. nájmu hmotného či nehmotného majetku, jehož pořízení je způsobilým výdajem v souladu s touto výzvou. U těchto typů projektů je žadatel povinen v rámci Podnikatelského záměru definovat povahu a rozsah služeb, které jsou v souvislosti s realizací projektu nově zajišťovány formou outsourcingu. Dotace Min. výše dotace 0,35 mil. Kč, max. 20 mil. Kč Max. 50 % malý podnik, 40 % střední podnik Celková alokace 0,5 mld. Kč Nejzazším termínem pro ukončení projektu je tel: , Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace NEMOVITOSTI II. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 5 Prostřední pro podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádosti: do 10 měsíců od data přijatelnosti (registrace RŽ) nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později Území České republiky mimo území hl. m. Prahy 9 z 34

10 Podnikatel (FO i PO) zapsaný do obchodního rejstříku, obec, kraj Příjemce musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt (neplatí pro příjemce obec, kraj) Příjemce má ke dni podání registrační žádosti uzavřena min. 2 po sobě následující účetní období. Podporované projekty: a) Projekt přípravy zóny projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny b) Projekt výstavby nájemního objektu projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt určený k pronájmu c) Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na Podnikatelský objekt d) Projekt vyhotovení projektové dokumentace projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace pro projekty uvedené výše v bodech a)-c) Dotace mil. Kč (v případě projektu vyhotovení projektové dokumentace 500 tis. 50 mil. Kč) Procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 %, střední podnik max. 46 %, velký podnik max. 36 %, územně samosprávný celek max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu činí 4 mld. Kč Nejzazší termín pro ukončení projektu je datum Bezplatná tel. linka Datum vyhlášení Výzva oblast intervence 3.1, aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky Integrovaný operační program Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Uzávěrka (datum konání první výběrové komise: ) Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Místo realizace Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. - fyzické osoby (OSVČ) - podnikatelské právnické osoby: s. r. o., a. s., k. s., družstvo, v. o. s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních předpisů - nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a registrovaná (církevní) právnická osoba Žadatel musí mít sídlo v ČR mimo hlavní město Prahy. Podporované druhy činností: - nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových 10 z 34

11 skupin - nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou - nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob Způsobilé výdaje: - pořízení dlouhodobého hmotného majetku - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku - výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků - náklady na nezbytnou publicitu projektu do výše ,- Kč - mzda projektového manažera koordinátora projektu (maximální rozsah pracovního úvazku 0,5, maximální výše mzdy ,- Kč včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální částka mzdy poměrně krátí) - daň z přidané hodnoty u neplátců DPH - DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu Nevratná přímá pomoc (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante. Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Max. 90 % způsobilých výdajů projektu. Max. výše podpory je vymezená limitem de minimis ( EUR) Min. přípustná výše podpory na jeden projekt: ,- Kč Max. přípustná výše podpory na jeden projekt: ,- Kč Celková alokace ,- Kč Max. doba realizace projektu 2 roky (24 měsíců), nejpozději do Kontaktní osoba: Bc. Taťána Smolíková, oddělení implementace ESF a IOP, tel.: , Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace na podporu rozvoje průmyslových zón MPO ČR CzechInvest 15. dubna, 15. června, 15. září Průběžně (do vyčerpání prostředků státního rozpočtu) Česká republika Obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti, významní investoři. Školení zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálů průmyslových zón. Dotace Max Kč na úhradu až 80 % účelně vynaložených nákladů. 9FE11131D C1256EC200299A41?OpenDocument 11 z 34 Zpět na obsah

12 5. Inovace, podpora VaV Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Centra transferu technologií Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 3 Komercializace a popularizace VaV Oblast podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví Výzva č. 3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Příjem registračních žádostí: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy Příjemce i další subjekty s podílem na způsobilých výdajích projektu musí splňovat všechny podmínky výzkumné organizace dle čl. 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01. Hlavním účelem příjemce je: a) provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj; případně; b) šířit výsledky činností uvedených pod písm. a) prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Podporované aktivity: a) Ustanovení a rozvoj center transferu technologií (dále jen CTT) včetně vytvoření, stabilizace či zlepšení systému, který nastavuje pravidla transferu technologií uvnitř celé výzkumné organizace nebo skupiny výzkumných organizací (jedná se například o finanční nebo právní studie, vnitřní předpisy výzkumných organizací, doporučení smlouvy či vzory smluv a podobně). b) Materiálně-technická podpora pro ustanovení a provoz CTT (stavební výdaje pouze v odůvodněných případech na dílčí úpravy nezbytného zázemí pro CTT, dále pak vybavení pracoviště nezbytné pro funkci CTT). c) Vyhledávání a nábor a následně zaměstnanecký vztah či jiné smluvní zabezpečení kvalitních lidských zdrojů pro činnost CTT (jedná se především, ale nikoli výhradně, o mzdové náklady zaměstnanců CTT, služby personálních agentur, krátko či dlouhodobé konzultační vztahy a podobně). d) Průzkum trhu, průběžné vyhodnocování poptávky aplikační sféry, získávání dat o předpokládaném vývoji potřeb komerčních partnerů, oborových trendech a podobně (jedná se o nákup poradenských služeb, nákup informací a know-how, vysílání zaměstnanců nebo zástupců na odborné akce a podobně). e) Vyhledávání a identifikace poznatků VaV potenciálně vhodných ke komercializaci, včetně vypracování nabídky; tato aktivita mimo jiné zahrnuje také mapovací studie vedoucí k zjištění existujícího potenciálu výzkumné organizace produkovat aplikačně atraktivní výsledky VaV, identifikaci existujících aplikačně atraktivních výsledků VaV vlastněných výzkumnou organizací nebo skupinou výzkumných organizací (jedná se například o průzkumy a související databáze, činnost technologických skautů, expertní posouzení identifikovaných výsledků a podobně). f) Vyhodnocení aplikačního potenciálu výsledků VaV, příprava plánů komercializace, případně podnikatelských záměrů nově vytvářené technologicky orientované firmy (včetně spin-off), která bude 12 z 34

13 komercializovat výsledky VaV. g) Aktivity spojené s přípravou formální ochrany práv k duševnímu vlastnictví spojených s výsledky VaV (jedná se především o služby patentových kanceláří a zástupců, související právní poradenství a tvorbu smluv, nezahrnuje správní poplatky na získání a udržování ochrany práv k duševnímu vlastnictví). h) Zprostředkování finančních zdrojů pro aktivity spojené s transferem technologií (například zprostředkování grantů, privátních investic, zakázkového VaV a podobně). i) Vytvoření nabídky pro potenciální zájemce o výsledky VaV a další aktivity vedoucí k vlastnímu komercializačnímu kroku, tedy například k postoupení licence nebo založení technologicky orientovaných firem, včetně spin-off. j) Vyhledávání potenciálních partnerů pro komercializaci, tedy jak potenciálních klientů tak i facilitátorů dosažení komercializace (jedná se například o služby poradců, činnost poradních orgánů výzkumné organizace s účastí firem, služby brokerů, inkubátorů a podobně). k) Účast zástupců výzkumné organizace na vědeckých akcích typu konference, sympozia a podobně, které mají přímý vztah k transferu technologií a které zprostředkovávají přístup ke strategickým informacím nebo umožňují vytvoření pro transfer technologií významných kontaktů na aplikační sféru (například aktivní vyslání zástupců příjemce dotace na tyto akce v zájmu podpory činnosti CTT a s tím související cestovní náklady, organizace odborných seminářů a konferencí a podobně). l) Twinning se zahraniční organizací (nebo organizacemi), které dosáhly vysoké kvality a výsledků v oblasti transferu technologií, včetně stáží odborných pracovníků příjemce dotace s cílem dosáhnout vytvoření CTT schopného provádět jednotlivé úkoly v oblasti transferu technologií na podstatně vyšší úrovní než před započetím twinningu. m) Návrh a realizace marketingové či komunikační strategie CTT, která jako nástroj podporující komercializaci výsledků VaV typicky zahrnuje: komunikaci či marketing související s činností CTT uvnitř výzkumné organizace komunikaci či marketing směřovaný vně výzkumné organizace (u vnitřní i vnější komunikace/marketingu se jedná například o služby spojené s návrhem komunikační/marketingové strategie, organizování a účast zástupců příjemce dotace na odborných akcích, informační systém nabídek, CRM systém, reklamní tiskoviny, webové prezentace a podobně). n) Zajištění přístupu do databází či nákup databází relevantních k transferu technologií. o) Vytváření kontaktů / sociálních sítí uvnitř i vně výzkumné organizace, účast a pořádání odborných akci relevantních k transferu technologií (například organizace či účast na setkáních se zástupci aplikační sféry, vysílání zástupců příjemce dotace na odborné akce, formální i neformální spolupráce s relevantními subjekty státní správy a samosprávy a podobně). p) Případně další aktivity vedoucí k naplnění cílů výzvy. Dotace Min. velikost způsobilých výdajů projektu je 15 mil. Kč a max. výše způsobilých výdajů projektu je 75 mil. Kč. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 1,1 mld. Kč. Max. 100 % způsobilých výdajů. Celková alokace 1 mld. Kč 13 z 34

14 INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II. výzva Operační program Podnikání a inovace, prioritní osa 4 Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Pro určení území realizace projektu je rozhodující sídlo nebo bydliště příjemce podpory, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl. - malý a střední podnik - veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění - vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění - fyzická osoba dle zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník, plně způsobilá k právním úkonům, která je občanem ČR Podporované aktivity: a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR. b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek v zahraničí. Způsobilé výdaje: - služby oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky - překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí - správní poplatky hrazené příslunímu úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva Dotace Výše dotace ,- Kč Max. 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby Max. 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi Max. 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce Podpora je poskytována podle pravidla de minimis. Tuto podporu lze příjemci poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou příjemci za období tří let nepřesáhne částku EUR. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum Celková alokace: 0,05 mld. Kč tvi-vyzva-ii; 14 z 34

15 Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace INOVACE Inovační projekt IV. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a který hodlá realizovat projekt c) malý a střední podnik (MSP) d) velký podnik Podporované aktivity: Inovační projekt projekt zaměřený na některou z následujících aktivit: a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce a firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) d) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) Transfer technologií přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a knot-how vyvinutých jedním subjektem pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, 62, 63.1; M 71.2, S 95.1 (mimo CZ-NACE C 19.10, a 30.11) Dotace Výše dotace: 1 75 mil. Kč pro aktivity a), b) do výše 2 mil. Kč pro aktivity c), d) Max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik), 30 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 4 mld. Kč POTENCIÁL III. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 4 Inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Datum vyhlášení Příjem žádostí Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Místo realizace Území České republiky mimo území hl. m. Prahy 15 z 34

16 Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Podporované aktivity: e) založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra Dotace Výše dotace mil. Kč Max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik), 36 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 3 mld. Kč Doba realizace projektu max. 3 roky od data přijatelnosti projektu, nejpozději do Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Dne 22. prosince 2006 vyhlásila Evropská komise první výzvy 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. y: Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Euratom y Evropského společenství Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Zdraví Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energetika Životní prostředí (včetně změny klimatu) Doprava (včetně letectví) Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Vesmír Bezpečnost Výzkumné infrastruktury Výzkum ve prospěch malých a středních podniků Regiony znalostí Výzkumný potenciál 50,521 mld. EUR 32,413 mld.eur 6,1 mld. EUR 1,935 mld. EUR 9,05 mld. EUR 3,475 mld. EUR 2,35 mld. EUR 1,89 mld. EUR 4,16 mld. EUR 0,623 mld. EUR 1,43 mld. EUR 1,4 mld. EUR 7,51 mld. EUR 4,75 mld. EUR 4,097 mld. EUR 1,715 mld. EUR 1,336 mld. EUR 0,126 mld. EUR 0,34 mld. EUR 16 z 34

17 Věda ve společnosti Soudržný vývoj politik výzkumu Činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce Nejaderné akce Společného výzkumného střediska Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) EURATOM 0,33 mld. EUR 0,07 mld. EUR 0,18 mld. EUR 1,751 mld. EUR 2,751 mld. EUR 1,31 mld. EUR Více informací na Zpět na obsah 17 z 34

18 6. Lidské zdroje Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů Datum vyhlášení Uzávěrka do 14:00 hodin Místo realizace Jihočeský kraj - vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku. - vysoké školy - nestátní neziskové organizace obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy - hospodářská komora - města, obce a svazky obcí Sídlo žadatele je na území České republiky. Žadatel byl zřízen nebo založen za účelem vzdělávání; v případě, že žadatel nebyl v hlavní činnosti zřízen za účelem vzdělávání nebo vědecké a výzkumné činnosti, je vzdělávání zapsáno jako vedlejší činnost. Žadatel musí prokázat minimálně dvouletou historii. Podporované aktivity: 1. Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. 2. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. 3. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 4. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. 5. Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které jsou realizovány na území Jihočeského kraje, jsou zaměřeny na cílovou skupinu spadající do tohoto území a jsou v souladu s podporovanými aktivitami. Nevratná finanční pomoc (dotace) Max. 100 % způsobilých výdajů Min. výše finanční podpory na jeden projekt: ,- Kč Max. výše finanční podpory na jeden projekt: ,- Kč Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: ,- Kč Projektový manažer: Ing. Martina Bremová, tel.: Finanční manažer: Ing. Zdeňka Přibylová, tel.: Dotazy týkající se projektových aktivit: Ing. Lucie Reitingerová, tel.: z 34

19 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor CERA Datum vyhlášení 14. prosince 2010 Uzávěrka 10. února 2011 ve 13:00 hodin Místo realizace Česká republika mimo území hl. m. Prahy - příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT - ústřední orgány státní správy - školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku) - vysoké školy - sdružení a asociace škol (tj. např. občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob) - právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství - ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) - kraje - odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení - hospodářská komora - zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity - nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy) Podporované aktivity a podaktivity: A. Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení - Podpora zavádění nového doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova do výuky na základních školách dle Opatření MŠMT č.j / a nižším stupni víceletých gymnázií - Podpora výuky moderních československých a českých dějin 20.století v mezinárodních souvislostech - Podpora matematické gramotnosti - Podpora badatelských aktivit žáků ZŠ i SŠ v přírodních vědách B. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje C. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání a to i v mezinárodním kontextu - Podpora vzdělávání žáků prostřednictvím průběžného hodnocení Žadatel pro jednu projektovou žádost zvolí pouze jednu podporovanou aktivitu a k ní pouze jednu z uvedených podaktivit. Projekty budou realizovány na nadregionální úrovni, tzn. na území více než jednoho kraje. Doba trvání realizace projektu je max. 36 měsíců, nejpozději do Nevratná finanční pomoc (dotace) Min. výše finanční podpory na 1 projekt ,- Kč Max. výše finanční podpory na 1 projekt ,- Kč Max. 100 % způsobilých výdajů projektu 19 z 34

20 Celková alokace ,- Kč Kontaktní osoba: Ing. Marie Kaufnerová, tel.: Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Do vyčerpání alokace výzvy, nebo z rozhodnutí Řídícího orgánu OP VK o ukončení výzvy, nejpozději však do do 13:00 hodin Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů Další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) Povinná klíčová aktivita každého projektu: A. Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic a/nebo B. Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje Doplňkové aktivity: - Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje. - Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem. Doplňkové aktivity není možné realizovat samostatně, ale pouze současně s jednou nebo oběma hlavními klíčovými aktivitami. Nevratná finanční pomoc dotace Min. výše finanční podpory na jeden projekt ,- Kč Max. výše finanční podpory na jeden projekt ,- Kč Max. 100 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace pro tuto výzvu ,- Kč Kontaktní osoby: Ing. Lenka Menclová, tel.: , 20 z 34

21 Podpora zaměstnanců působících v podniku ohroženém strukturálními změnami Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 1 Adaptabilita Oblast podpory: 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace programů ESF Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Průběžně do vyčerpání celkové částky, nejdéle do do 12 hodin Projekt může být zaměřen na cílové skupiny z celého území České republiky, s výjimkou hl. m. Prahy. Pro určení územní příslušnosti cílové skupiny je rozhodující převažující místo výkonu práce. Projekt by v zásadě měl být realizován v regionu, ze kterého pochází cílová skupina, avšak v odůvodněných případech (např. dopravní obslužnost) může být projekt realizován i na území hl. m. Prahy. - Profesní a podnikatelská sdružení (včetně oborových sdružení) - Hospodářská komora a Agrární komora České republiky a jejich obvodní komory zřizované podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů - Sociální partneři subjekty definovaní Statutem Rady hospodářské a sociální dohody a jejich členské základy, tj. Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace svobodných odborů, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Podporované aktivity, typy činností: - další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace pro další uplatnění na trhu práce, včetně získání a prohlubování klíčových dovedností, které zvyšují zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, jazyková příprava, komunikační dovednosti apod.) - aplikování moderních forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na nové pracovní uplatnění na trhu práce pro konkrétní pracovní pozici - pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřující k uplatnění se na trhu práce - poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnají propuštěné znevýhodněné zaměstnance - uplatňování pružných forem organizace práce při získání dalšího pracovního uplatnění - podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů (poradenství, rekvalifikace, odborná praxe podnikatelské inkubátory) Nevratná finanční pomoc dotace Min. výše podpory ,- Kč na jeden realizovaný projekt Max. výše podpory ,- Kč Max. 100 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace ,- Kč Max. délka trvání projektu je 2 roky (24 měsíců), jeho realizace musí být ukončena nejpozději do Kontaktní osoby: Ing. Milan Kvapil tel.: , Mgr. Pavlína Tošnerová tel.: , Ing. Michaela Švojgrová tel.: , 21 z 34

22 Sociální ekonomika Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace do 12:00 hodin Území České republiky kromě hl. m. Prahy Fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Nestátní neziskové organizace: obecně prospěšná společnost a evidované (církevní) právnické osoby. Žadatel musí vyvíjet nové podnikatelské aktivity na volném trhu na základě nového živnostenského oprávnění/jiného oprávnění k podnikání definovaného příslušným přepisem. Podporované aktivity: I. nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze nevýhodných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin II. nové podnikatelské aktivity osob samotně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou III. nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění/podpoře veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob. Novou aktivitou se rozumí buď podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu nebo podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího. V rámci výše uvedených okruhů aktivit budou podporovány následující typy činností: - vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny - vytvoření a zachování pracovních míst pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance zajišťující specifickou podporu zaměstnaným z cílových skupin (asistent/ka, psycholog/psycholožka ) - vzdělávání všech zaměstnanců sociálního podniku (např. manažerské techniky, kurzy pro obsluhu strojů ) - marketing sociálního podniku (kampaně na podporu prodeje, reklama ) Nevratná finanční pomoc dotace Min. výše podpory Kč, max. výše podpory získané z OP LZZ Kč. Max. 100% způsobilých výdajů. Max. délka trvání projektu 2 roky (24 měsíců), nejpozději do Kontaktní osoba: Mgr. Svatava Škantová, tel.: , Zpět na obsah 22 z 34

23 Operační program INTERREG IVC 4. výzva 7. Přeshraniční spolupráce Dne 1. prosince 2010 byla vyhlášena 4. výzva pro předkládání žádostí v rámci programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC. Jedná se o poslední výzvu, která bude v rámci tohoto programu otevřena. V rámci 4. výzvy jsou otevřeny obě priority programu a partneři mohou předložit projektový záměr ve všech 10 podtématech. Typy projektů: Projekty regionálního typu, tj. projekty, které se zaměřují na klasickou meziregionální spolupráci zaměřenou na identifikaci, analýzu a přenos dobré praxe/zkušeností mezi partnery. Stejně tak bude možné překládat tzv. kapitalizační projekty, jejichž hlavním smyslem je překlopení výstupu kapitalizačního projektu do Regionálních operačních programů. Míra spolufinancování pro české partnery 85 % ERDF. Celková alokace cca 100 mil. EUR. Uzávěrka: 1. dubna 2011 Více informací na Blokový grant CZ 0001 Fond Technické Asistence 5. výzva pro předkládání žádostí o grant Finanční mechanismus EHP/Norsko Zprostředkovatel Blokového grantu Centrum pro zahraniční pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norska Zprostředkovatel Blokového grantu Centrum pro zahraniční pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norska Datum vyhlášení Uzávěrka do 16:00 hodin - instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva) - státní instituce - nevládní neziskové organizace - sociální partneři - univerzity a školy - profesní komory a svazy - další subjekty působící ve veřejném zájmu Žadatel musí mít právní subjektivitu a být zřízen v České republice. Fond technické Asistence je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí ESVO (Island / Lichtenštejnsko / Norsko) a žádost může být předložena pouze v níže specifikovaných čtyřech oblastech zaměření: 6. Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím a to zejména přenosem zkušeností v následujících oblastech: projektové řízení a vyhodnocování rozvojových projektů, posuzování vlivů těchto projektů na životní prostředí, posilování kapacit univerzit v implementaci programů rozvojových studií a zapojování soukromého sektoru do programů rozvojové pomoci třetím zemím. 7. Spolupráce při přijímání a implementaci acquis a postupném odstraňování nedostatků zejména v sektoru justice, vnitra, životního prostředí, zdraví, financí a dalších. 8. Výměna zkušeností a spolupráce zejména mezi státní, regionální a místní samosprávou s cílem posílení a 23 z 34

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

ICT V PODNICÍCH. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

ICT V PODNICÍCH. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI ICT V PODNICÍCH Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 2 "Rozvoj firem" Platnost od 29.4.2008 Číslo

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Renata Kořínková Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Řídícího orgánu OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa Operační program podnikání a inovace 24.1.2008, Česká Lípa Obsah -Představení služeb agentury CzechInvest - Podpora podnikání v novém programovacím období 2007-2013 -představení Operačního programu podnikání

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Tereza Suchomelová, Lenka Frieserová, 15. června 2015 Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Liberecký kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Přehled programů OP PIK Program

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha Ing. Petr Porák

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014)

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace Výzva I - Poradenství Operační program Podnikání a inovace Obsah prezentace Představení CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Program Poradenství a jeho charakteristiky Co není Poradenství

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI 2. VÝZVU 1. PRODLOUŽENÍ K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH

Více

Aktuální stav implementace OPPI

Aktuální stav implementace OPPI Aktuální stav implementace OPPI Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka OISF, MPO 3. prosince 2013, Praha OPPI pro podnikatele a firmy Start Finanční nástroje 1 - Vznik firem Progres Záruka VC fond ICT v podnicích

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 1. Popis opatření Opatření

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu od 1. 1. 2007 samostatné

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Silvana Jirotková ředitelka Divize regionů a projektového řízení Brno, 23.

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Silvana Jirotková ředitelka Divize regionů a projektového řízení Brno, 23. Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Silvana Jirotková ředitelka Divize regionů a projektového řízení Brno, 23. duben 2014 O projektu CzechEkoSystem je interním projektem agentury

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. červenec, srpen 2007

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. červenec, srpen 2007 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika červenec, srpen 2007 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Richard

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Moţnosti čerpání dotace

Moţnosti čerpání dotace Operační program podnikání a inovace (OPPI) Moţnosti čerpání dotace Mgr. Alena Chodovská Ředitelka regionální kanceláře 24. dubna 2008 Obsah prezentace 1. CzechInvest a regionální kanceláře 2. Obecně k

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas)

Specifický program Myšlenky (Ideas) č. 5 - Červen 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled aktuálních programů určených na podporu aplikovaného výzkumu

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Programy podpory OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) svým zaměřením navazuje na OP Podnikání a inovace (OP

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Renata Kořínková Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 16. 9. 2015 Osnova -- Žádost o dotaci

Více

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru Nanotechnologický klastr 28.3. 2006 Olomouc Co jsou to klastry Klastry vysvětlení konceptu Založení a financování Jiří Herinek Czechnvest Klastr oborové seskupení Regionální seskupení firem a přidružených

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více