Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí"

Transkript

1 Aktualizace ke dni: Jihočeská hospodářská komora Husova 9, České Budějovice Tel.: (sekretariát úřadu) Fax: Regioprojekt, s. r. o. Pražská 223, Tábor Tel. + Fax: Mobil:

2 Obsah: OBSAH:... 2 NOVINKY:... 2 PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY: CESTOVNÍ RUCH INFRASTRUKTURA FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE INOVACE, PODPORA VAV LIDSKÉ ZDROJE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ O MONITORINGU DOTAČNÍCH TITULŮ A PROGRAMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Novinky: ALFA na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Technologická agentura ČR Operační program Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 3. výzva Operační program Životní prostředí XIX. výzva Intelligent Energy Europe Grantové programy a příspěvky Jihočeského kraje Připravované výzvy: Červen 2010 rozvoje venkova III.1.3 Podpora cestovního ruchu 2 z 42

3 Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace 1. Cestovní ruch 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Regionální operační program NUTS II Jihozápad Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad do 14:00 hodin Území regionu NUTS II Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj). V oblasti kulturního dědictví budou podporovány projekty pouze v obcích nad 500 obyvatel, popř. v obcích do 500 obyvatel, jejichž požadovaná dotace je vyšší než maximální přípustná výše dotace poskytovaná z u rozvoje venkova. - kraj, obce a dobrovolné svazky obcí - organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi - nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace) - malé a střední podniky (MSP) podnikající minimálně dva roky - zájmová sdružení právnických osob podnikající minimálně dva roky Podporované aktivity: - výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení (např. odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hipostezkách, mimo výše uvedené také značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, běžeckých tras a naučných stezek atd.); výstavba, rekonstrukce a úprava cyklotras - výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (např. koupaliště, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.) - výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (např. muzea, sály, divadla aj. s prokazatelným dopadem na cestovní ruch) - výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (např. hotely, penziony, ubytovny atd.) - výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku (např. ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod.) - výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) - výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem - úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst (např. úprava ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst okolí wellness zařízení) Dotace Min. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt ,- Kč Max. přípustná výše dotace na projekt není stanovena Projekty nezakládající veřejnou podporu: - kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí - max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu - NNO, malé a střední podniky max. 87 % Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory: - kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a NNO max. 36 % 3 z 42

4 - střední podniky max. 46 % - malé podniky max. 56 % Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu podpory de minimis: - kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí max. 92,5 % - NNO max. 87 % - malé podniky max. 56 % - střední podniky max. 46 % Celková alokace ,- Kč &archiv=0&p1=3258 Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Závišová, tel.: , Zpět na obsah 4 z 42

5 Operační program Doprava 2. Infrastruktura Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Vyhlášené výzvy se týkají těchto oblastí podpory: 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Typy podporovaných projektů: modernizace tranzitních koridorů pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných parametrů realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě : vlastníci / správci dotčené infrastruktury, či státní investorská org. zřízená MD Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Typy podporovaných projektů: pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Typy podporovaných projektů: modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR) postupná elektrizace dalších železničních tratí uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 5 z 42

6 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách : vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest ČR u všech oblastí je max. 85 % uznatelných nákladů projektu. Více informací na Zpět na obsah 6 z 42

7 3. Financování podnikání ZÁRUKA pro malé a střední podnikatele (zvýhodněné záruky za úvěry) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Malý a střední podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování provozních potřeb a udržet jejich konkurenceschopnost, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek, a ve vybraných oborech činnosti též usnadnit získávání investičně zaměřených úvěrů. Podporované aktivity: - podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE Zaručovaný úvěr musí být použit na výdaje k realizaci projektu provedené po dni poskytnutí zaručovaného úvěru, a to pouze na: - pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek - pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj - pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci). Pořízení investice se vztahuje pouze na převážně investiční projekty ve vybraných oborech činností uvedených v příloze programu. Zvýhodněná záruka Max. do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatel hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 0,3% p.a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek ve výši 4% p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Pokud má úvěrující banka s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným způsobem (viz seznam bank na internetové adrese ČMZRB - mohou být takto zaručovány bankovní úvěry do výše 20 mil. Kč. Výše záruky v tomto případě činí až 70 % jistiny zaručovaného úvěru a cena záruky hrazená příjemcem podpory je pevně stanovena ve výši 0,1% p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek 3% p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. 7 z 42

8 Zvýhodněný regionální úvěr v Jihočeském kraji zvýhodněných regionálního úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji Jihočeský kraj Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace (poskytování úvěrů je po dobu trvání programu omezeno objemem disponibilních finančních prostředků) Jihočeský kraj Drobný a malý podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03). Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Způsobilé výdaje: a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku c) pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek d) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje pro financování z poskytnutého úvěru. Zvýhodněný regionální úvěr Úvěr ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a., doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 5 let. Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou další fyzickou nebo právnickou osobou. Poskytnutá veřejná podpory nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis. regionální pracoviště ČMZRB v Českých Budějovicích, Husova 9, České Budějovice, tel/fax: pobočka ČMZRB v Praze, Jeruzalémská 964/4, Praha 1, tel.: , fax: ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry) III. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Malý a střední podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž 8 z 42

9 uskutečňování je realizován projekt Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Způsobilé výdaje, ke kterým může být čerpán zaručovaný úvěr: a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci), souvisejícího se vznikem či rozvojem podnikání v rámci projektu b) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek c) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Zvýhodněná záruka Zvýhodněná záruka je poskytována malým a středním podnikatelům až do výš 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatel hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 0,3 % p.a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 4 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Max. intenzita veřejné podpory nesmí v případě poskytnutí záruky přesáhnout hranici 56 % (malý podnik) a 46 % (střední podnik). Celková alokace 1,1 mld. Kč PROGRES III. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Malý a střední podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Způsobilé výdaje uhrazené z podřízeného úvěru: - musí být vynaloženy pouze na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího se vznikem či rozvojem podnikání v rámci projektu - DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Podřízený úvěr Poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je max. 3 roky (období podřízenosti). Intenzita veřejné podpory nesmí přesáhnout úroveň: max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik). Podřízený úvěr je zajišťován min. směnkou vystavenou příjemcem podpory 9 z 42

10 START záruky II. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Drobný podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Způsobilé výdaje, ke kterým může být čerpán zaručovaný úvěr: - pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucí účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný makejte, resp. hmotný majetek - pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj - DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Celková alokace 600 mil. Kč Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. Kč (v případě projektů navazujících na OP VaVpI do výše 10 mil. Kč) s dobou splatnosti delší než 3 roky. hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p.a. z výše záruky, současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Spolu se zárukou je poskytován finanční příspěvek k zaručovanému úvěru, a to ve výši: a) 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru v případě projektu navazujícího na OP VaVpI b) 10 % vyčerpaného zaručeného úvěru u ostatních projektů Celková alokace 150 mil. Kč Zpět na obsah 10 z 42

11 4. Oblast investice, technologie ICT a strategické služby III. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 2 Rozvoj firem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Datum vyhlášení Příjem registračních žádostí: Příjem žádostí Příjem plných žádostí: Místo realizace Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku. Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu předloženému projektu (resp. podporované aktivitě). je zaměřen na rozšíření nabídky informačních a komunikačních služeb firem, získání finančních a lidských zdrojů pro jejich rozvoj a investici do technologické infrastruktury. Podporované aktivity: a) tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací b) zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením c) zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií Dotace Min. výše dotace 1,5 mil. Kč Max. výše dotace 100 mil. Kč Max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik) a 30 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 1,5 mld. Kč ICT v podnicích III. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 2 Rozvoj firem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Datum vyhlášení Příjem registračních žádostí: Příjem žádostí Příjem plných žádostí: Místo realizace Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Podporované aktivity: především ty aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti příjemce podpory. Jádrem projektu musí být investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu. 1. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování 11 z 42

12 vnitřní efektivity podniků, například: - implementace ERP/ERM včetně konfigurace a přizpůsobení optimalizovaným procesům a organizační struktuře - implementace manažerských, řídících, taktických a znalostních IS (např. Business Inteligence, Knowledge Management) - implementace IS řešení pro podporu podnikové administrativy a řízení jakosti (např. zavedení paperless office, správa dokumentů, archivace dat, podpora ISO procesů) - implementace řešení pro virtuální pracovní místa (např. home office, teleworking) - implementace služeb datového centra poskytujícího služby IS více podnikatelským subjektům 2. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů, například: - implementace IS řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky a podporujících tvorbu a rozšiřování obchodních kanálů, zákaznického portfolia a obchodních teritorií (CRM, HelpDesk, Call Centre, elektronický prodej) - implementace IS řešení podporujících automatizaci a řízení vztahů s dodavateli (elektronický nákup, elektronické aukce, řízení zásob) 3. Projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, například: - napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů - kvalitativní zvýšení zabezpečení IS - kvalitativní zvyšování dostupnosti a spolehlivosti technické infrastruktury - podpora elektronického podnikání a elektronického styku se státní správou 4. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS/ICT při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií 5. Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí v podnicích - Outsourcingem je myšleno zajištění určité aktivity projektu formou nájmu externí služby, popř. nájmu hmotného či nehmotného majetku, jehož pořízení je způsobilým výdajem v souladu s touto výzvou. U těchto typů projektů je žadatel povinen v rámci Podnikatelského záměru definovat povahu a rozsah služeb, které jsou v souvislosti s realizací projektu nově zajišťovány formou outsourcingu. Dotace Min. výše dotace 0,35 mil. Kč, max. 20 mil. Kč Max. 50 % malý podnik, 40 % střední podnik Celková alokace 0,5 mld. Kč Nejzazším termínem pro ukončení projektu je tel: , PROSPERITA II. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Datum vyhlášení Příjem žádostí Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádosti: Místo realizace Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Část 1: 12 z 42

13 - vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, samostatná územně správní jednotka či jiná právnická osoba, ve smyslu 18, odst. 2, písmen a), c), a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejímž vlastníkem je vysoká škola, veřejná výzkumná instituce či jednotka územní samosprávy, založená před neziskové organizace, v jejichž správní radě jsou zástupci pouze vysoké školy, veřejné výzkumné instituce či jednotky územní samosprávy obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dále sdružení právnických osob založené dle 20f a následujících, dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejímiž členy jsou pouze vysoké školy, veřejné výzkumné instituce či jednotky územní samosprávy Část 2: - právnická osoba ve smyslu 18, odst. 2, písmen a), c), a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění Podporované aktivity: část 1: a) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků b) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií c) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů d) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií část 2: e) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků f) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií g) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů h) Zakládání a rozvoj sítí Business Angels podpora činností sítí Business Angels. Jedná se o subjekty, které budou zajišťovat vytváření sítí (networking) investorů s firmami v ranné fázi vzniku (spin-off, startup), které vzhledem ke zvýšenému riziku v této fázi rozvoje firmy, obtížně získávají vhodné financování pro své projekty. V rámci této aktivity budou poskytovány také služby typu databáze investorů, zpracované profily projektů výše uvedených firem (listing projektů), poradenství při přípravě podnikatelských záměrů, apod. Nejedná se o přímou podporu finančních investic jednotlivých investorů. i) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií Způsobilé výdaje: - dlouhodobý hmotný majetek zejména ve formě pozemků, budov, strojů a jiného zařízení (tj. pořízení majetku, včetně jeho technického zhodnocení), a to zejména nákup a úprava pozemků, nákup staveb, novostavby, odstranění staveb, rekonstrukce/modernizace staveb, inženýrská činnost ve výstavbě, projektová dokumentace, sítě a komunikace, ostatní stroje a zařízení včetně technického zhodnocení, hardware a sítě, přičemž se musí jednat o majetek nový a musí být výlučně využíván v místě realizace projektu - dlouhodobý nehmotný majetek, zejména software, licence a knot-how, přičemž se musí jednat o majetek nový, musí být využíván výlučně v místě realizace projektu - provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, síťové neskladovatelné dodávky apod. - náklady na publicitu projektu Dotace Část 1: - podpora nezakládá veřejnou podporu - projekty obsahující stavební práce mil. Kč - projekty neobsahující stavební práce 1 30 mil. Kč 13 z 42

14 - dotace max. 75 % způsobilých výdajů Část 2: - podpora zakládá veřejnou podporu - projekty obsahující stavební práce mil. Kč - projekty neobsahující stavební práce 1 30 mil. Kč - dotace max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik), 36 % (velký podnik) způsobilých výdajů Předpokládaná alokace 4 mld. Kč. Bezplatná tel. linka Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace NEMOVITOSTI II. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 5 Prostřední pro podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádosti: do 10 měsíců od data přijatelnosti (registrace RŽ) nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatel (FO i PO) zapsaný do obchodního rejstříku, obec, kraj Příjemce musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt (neplatí pro příjemce obec, kraj) Příjemce má ke dni podání registrační žádosti uzavřena min. 2 po sobě následující účetní období. Podporované projekty: a) Projekt přípravy zóny projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny b) Projekt výstavby nájemního objektu projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt určený k pronájmu c) Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na Podnikatelský objekt d) Projekt vyhotovení projektové dokumentace projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace pro projekty uvedené výše v bodech a)-c) Dotace mil. Kč (v případě projektu vyhotovení projektové dokumentace 500 tis. 50 mil. Kč) Procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - střední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % - územně samosprávný celek max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu činí 4 mld. Kč Nejzazší termín pro ukončení projektu je datum z 42

15 Bezplatná tel. linka Datum vyhlášení Výzva oblast intervence 3.1, aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky Integrovaný operační program Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Uzávěrka (datum konání první výběrové komise: ) Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Místo realizace Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. - fyzické osoby (OSVČ) - podnikatelské právnické osoby: s. r. o., a. s., k. s., družstvo, v. o. s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních předpisů - nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a registrovaná (církevní) právnická osoba Žadatel musí mít sídlo v ČR mimo hlavní město Prahy. Podporované druhy činností: - nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin - nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou - nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob Způsobilé výdaje: - pořízení dlouhodobého hmotného majetku - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku - výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků - náklady na nezbytnou publicitu projektu do výše ,- Kč - mzda projektového manažera koordinátora projektu (maximální rozsah pracovního úvazku 0,5, maximální výše mzdy ,- Kč včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální částka mzdy poměrně krátí) - daň z přidané hodnoty u neplátců DPH - DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu Nevratná přímá pomoc (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante. Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného 15 z 42

16 u banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Max. 90 % způsobilých výdajů projektu. Max. výše podpory je vymezená limitem de minimis ( EUR) Min. přípustná výše podpory na jeden projekt: ,- Kč Max. přípustná výše podpory na jeden projekt: ,- Kč Celková alokace ,- Kč Max. doba realizace projektu 2 roky (24 měsíců), nejpozději do Kontaktní osoba: Bc. Taťána Smolíková, oddělení implementace ESF a IOP, tel.: , Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace na podporu rozvoje průmyslových zón MPO ČR CzechInvest 15. dubna, 15. června, 15. září Průběžně (do vyčerpání prostředků státního rozpočtu) Česká republika Obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti, významní investoři. Školení zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálů průmyslových zón. Dotace Max Kč na úhradu až 80 % účelně vynaložených nákladů. 9FE11131D C1256EC200299A41?OpenDocument Zpět na obsah 16 z 42

17 Datum vyhlášení Uzávěrka 5. Inovace, podpora VaV ALFA na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Technologická agentura České republiky Technologická agentura České republiky do 16:30 hodin Podniky právnické i fyzické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků Výzkumné organizace právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků Alespoň jeden z účastníků každého projektu musí mít sídlo v České republice. je zaměřen podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumných organizací a podniků ve výzkumu a vývoji. V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků a které byly realizovány nebo je lze po případném dalším vývoje a po přípravě výroby či ukončení schvalovacího procesu realizovat: - P Patent - Z poloprovoz, ověřená technologie - F výsledky s právní ochranou užitný vzor, průmyslový vzor - G technicky realizované výsledky prototyp, funkční vzorek - N certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem - R software Projekty je možné předkládat do tří tematických podprogramů: - Progresivní technologie, materiály a systémy zvýšení množství a kvality poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje progresivních technologií, materiálů a systémů, které jsou v podobě inovací aplikovatelné ve více oborech, a tím přispívají k produkci výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou. - Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí zvýší množství a kvality poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje environmentálně šetrných technologií, výrobků a postupů a energetických zdrojů a systémů vedoucích k ochraně a zvyšování kvality pořizovaného i umělého životního prostředí a zabezpečení trvale udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství. Tyto poznatky budou bezprostředně nebo v těsné návaznosti uplatněny v praxi. - Udržitelný rozvoj dopravy zvýšení množství a kvality poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti energeticky a ekologicky šetrné, intermodální a bezpečné dopravy podporované informačními a telepatickými systémy. Tyto poznatky budou bezprostředně nebo v těsné návaznosti uplatněny v praxi. Dotace na uznané náklady právnickým nebo fyzickým osobám a zvýšení 17 z 42

18 výdajů organizačních složek státu nebo organizačních jednotek ministerstev Max. výše podpory na jeden projekt činí 3 mil. EUR, tj. 76,35 mil. Kč Míra podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý programový projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně podle Rámce a musí při ní být respektovány všechny níže uvedené limity. Max. míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady činí 80 % celkových uznaných nákladů. - aplikovaný výzkum: - malý podnik 70 % - střední podnik 60 % - velký podnik 50 % - výzkumná organizace 100 % (při respektování omezení max. míry podpory na projekt ve výši 80 %) - experimentální vývoj: - malý podnik 45 % - střední podnik 35 % - velký podnik 25 % - výzkumná organizace 100 % (při respektování omezení max. míry podpory na projekt ve výši 80 %) Celková alokace programu: mil. Kč Celková alokace této veřejné soutěže: 817 mil. Kč elektronický systém pro podání žádostí Kontaktní osoba: Ing. Lucie Chroustová, tel.: , Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace INOVACE Inovační projekt IV. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a který hodlá realizovat projekt - malý a střední podnik (MSP) - velký podnik Podporované aktivity: Inovační projekt projekt zaměřený na některou z následujících aktivit: a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce a firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) d) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) Transfer technologií přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a knot-how vyvinutých jedním subjektem pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu 18 z 42

19 Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, 62, 63.1; M 71.2, S 95.1 (mimo CZ-NACE C 19.10, a 30.11) Dotace Výše dotace: 1 75 mil. Kč pro aktivity a), b) do výše 2 mil. Kč pro aktivity c), d) Max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik), 30 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 4 mld. Kč Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace SPOLUPRÁCE KLASTRY II. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Právnická osoba, jde-li o účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi výzkumné a vývojové základny či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů klastrů. Příjemcem může být i společnost s ručením omezeným či akciová společnost, resp. družstvo. Příjemce musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti, jako předmět své činnosti musí mít stanoveno podnikání a musí splňovat definici malých a středních podniků. Podporované aktivity: Klastry podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí. - Společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru - Společné projekty v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje, inovací a dalších oblastech, pokud nejsou v rozporu se soutěžním právem - Společné projekty propagace klastru, lidských zdrojů - Networking, sdílení knot-how, sdílení kapacit - Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce klastry podpora aktivit směřujících k navázání mezinárodní spolupráce, rozšíření klastru, propagaci a prohlubování spolupráce mezi členskými subjekty Dotace Výše dotace 3 80 mil. Kč Max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 750 mil. Kč Doba realizace projektu max. 3 roky, nejpozději do z 42

20 Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace POTENCIÁL III. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 4 Inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Podporované aktivity: - založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra Dotace Výše dotace mil. Kč Max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik), 36 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 3 mld. Kč Doba realizace projektu max. 3 roky od data přijatelnosti projektu, nejpozději do Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 3 Komercializace a popularizace VaV Oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídící orgán OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídící orgán OP VaVpI Datum vyhlášení Uzávěrka Příjem registračních žádostí: Místo realizace Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy Všechny subjekty, jejichž podíl na způsobilých výdajích je vymezen v projektové žádosti, musí splňovat každou z následujících podmínek: a) mají oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost b) převažující činnosti mají nehospodářskou povahu c) podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům vytvořeným tímto subjektem d) mezi jejich činnosti patří popularizace nebo propagace vědy a techniky, případně výsledků VaV, přičemž objem (finanční obrat) těchto činností činil v posledních 2 účetních obdobích (kumulativně) minimálně 5% způsobilých výdajů projektu; e) jejich majetek tvoří ke konci posledního uzavřeného účetního období minimálně 20 % způsobilých výdajů či jejich roční obrat (celkové roční výnosy) činí alespoň 10 % způsobilých výdajů projektu; 20 z 42

21 f) reinvestují zisk z činností uvedených pod písm. d) zpět do těchto činností. Níže zmíněné subjekty se považují bez dalšího prokazování za subjekty splňující podmínky uvedené pod písmenem d) a e): - veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj - veřejné výzkumné instituce - organizační složky státu, organizační jednotky Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územně samosprávných celků - územní samosprávné celky. Cílem je podpořit: - vznik a rozvoj omezeného počtu Science Learning Center významných, vysoce atraktivních center popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí s širším, nadregionálním či celostátním dopadem - vznik a rozvoj Návštěvnických center, která jsou zaměřena na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úžeji zaměřených úsecích lidského poznání a vědeckých disciplin), s regionálním dopadem Podporované aktivity: a) investice do infrastruktury (investice do stávajících budov, rekonstrukce, odůvodněná nová výstavba) spojené s vytvořením a rozvojem center popularizace b) investice do materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení, expozice, pomůcky, exponáty a další prvky, spojené s vytvořením center popularizace) c) investice do nehmotného zabezpečení (internetové portály, software, databáze, licence, knot-how atd.) d) další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a služeb spojených jejich pořizováním Aktivity c) a d) jsou možné pouze jako doplňkové, v návaznosti na stěžejní aktivity a) a b) či jejich kombinaci. Dotace Max. 100 % způsobilých výdajů projektu Min. výše způsobilých výdajů 30 mil. Kč Max. výše způsobilých výdajů projektu Návštěvnického centra 150 mil. Kč Max. výše způsobilých výdajů projektu Science learning centra 600 mil. Kč Celkové náklady projektu nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč Celková alokace 2,2 mld. Kč Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Informační infrastruktury pro VaV Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 3 Komercializace a popularizace VaV Oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídící orgán OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Řídící orgán OP VaVpI Příjem registračních žádostí: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy 21 z 42

22 Právnické osoby splňující všechny níže uvedené podmínky vycházející z definice výzkumné organizace dle čl. 2.2 d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01: a) mají oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost b) převažující činnosti mají nehospodářskou povahu c) podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům vytvořeným tímto subjektem d) mezi jejich činnosti patří provoz informačních infrastruktur pro výzkumné organizace, přičemž objem (finanční obrat) těchto činností činil v posledních 2 účetních obdobích (kumulativně) minimálně 20% způsobilých výdajů projektu e) reinvestují zisk z činností uvedených pod písm. d) zpět do těchto činností Cílem výzvy je: - podpořit a posílit racionální a efektivní využití informačních infrastruktur a datových zdrojů pro VaV v ČR - vytvořit podmínky pro vznik, posílení a rozvoj platforem pro efektivní spolupráci výzkumných týmů v ČR i v zahraničí (veřejných a soukromých), a jejich integraci do Evropského výzkumného prostoru - vytvořit podmínky pro propojení stávajících a plánovaných velkých infrastruktur VaV (zejména infrastruktur podporovaných z OP VaVpI), které bude moci využívat větší počet subjektů v ČR, případně i v zahraničí Informační infrastrukturou v rámci dané výzvy se rozumí integrované propojení komunikačních sítí a přidružených technologií za účelem poskytování alespoň následujících základních služeb pracovníkům VaV, pracovištím VaV a dalším uživatelům: - přenos, ukládání, archivace a sdílení velkého množství dat, včetně jejich nezbytného zabezpečení - efektivní systém kontroly, zabezpečení a řízení komunikačních sítí - integrace a propojení pracovišť VaV - uživatelská rozhraní a prostředí pro spolupráci v národním a mezinárodním měřítku - přístup k vysoce kvalitnímu výpočetnímu prostředí - přístup k nástrojům pro zpracování výsledků VaV Podporované aktivity: a) investice do infrastruktury (investice do stávajících budov, úpravy, rekonstrukce a případně náležitě zdůvodněná rozšíření) spojené s budováním informačních infrastruktur pro VaV b) investice do materiálního a technického zabezpečení informačních infrastruktur pro VaV (nákup přístrojového a informačního vybavení stroje, zařízení, technologie, hardware, sítě atd. včetně jejich instalace a zkušebního provozu) c) investice do nehmotného zabezpečení informačních infrastruktur pro VaV (software, databáze, licence, know-how, atd.) d) další aktivity směřující k zabezpečení informačních infrastruktur a služeb spojených s jejich pořizováním Aktivity c) d) nejsou podporované samostatně, musí být přidruženy k aktivitám a), b) či jejich kombinaci. Dotace Max. 100 % způsobilých výdajů projektu Min. výše způsobilých výdajů 50 mil. Kč Max. výše způsobilých výdajů 600 mil. Kč Celkové náklady projektu nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč Celková alokace 800 mil. Kč 22 z 42

23 INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II. výzva Operační program Podnikání a inovace, prioritní osa 4 Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Pro určení území realizace projektu je rozhodující sídlo nebo bydliště příjemce podpory, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl. - malý a střední podnik - veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění - vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění - fyzická osoba dle zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník, plně způsobilá k právním úkonům, která je občanem ČR Podporované aktivity: a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR. b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek v zahraničí. Způsobilé výdaje: - služby oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky - překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí - správní poplatky hrazené příslunímu úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva Dotace Výše dotace ,- Kč Max. 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby Max. 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi Max. 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce Podpora je poskytována podle pravidla de minimis. Tuto podporu lze příjemci poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou příjemci za období tří let nepřesáhne částku EUR. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum Celková alokace: 0,05 mld. Kč tvi-vyzva-ii; 23 z 42

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Renata Kořínková Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014)

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).

Více

ICT V PODNICÍCH. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

ICT V PODNICÍCH. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI ICT V PODNICÍCH Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 2 "Rozvoj firem" Platnost od 29.4.2008 Číslo

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Zadávací dokumentace programu ALFA

Zadávací dokumentace programu ALFA Zadávací dokumentace programu ALFA 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 2 1.2. INFORMACE O POSKYTOVATELI... 2 1.3. INFORMACE O PROGRAMU... 3 1.4. VYMEZENÍ POJMŮ... 7 2. UCHAZEČI... 8 2.1.

Více

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa Operační program podnikání a inovace 24.1.2008, Česká Lípa Obsah -Představení služeb agentury CzechInvest - Podpora podnikání v novém programovacím období 2007-2013 -představení Operačního programu podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA PROSPERITA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Tereza Suchomelová, Lenka Frieserová, 15. června 2015 Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Liberecký kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost APLIKACE Výzva I Září 2015 Základní data k Výzvě Prioritní osa: 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Datum vyhlášení výzvy: 26. 6. 2015 Příjem

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů

Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Žádost o dotaci a realizace projektu v OP PIK - projektový cyklus, nejčastější otázky a chyby žadatelů Renata Kořínková Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 16. 9. 2015 Osnova -- Žádost o dotaci

Více

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 1. Název programu: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen program ) 2. Právní rámec programu:

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Řídícího orgánu OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha Ing. Petr Porák

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Programy podpory OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) svým zaměřením navazuje na OP Podnikání a inovace (OP

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. červenec, srpen 2007

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. červenec, srpen 2007 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika červenec, srpen 2007 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Richard

Více

Moţnosti čerpání dotace

Moţnosti čerpání dotace Operační program podnikání a inovace (OPPI) Moţnosti čerpání dotace Mgr. Alena Chodovská Ředitelka regionální kanceláře 24. dubna 2008 Obsah prezentace 1. CzechInvest a regionální kanceláře 2. Obecně k

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

Aktuální stav implementace OPPI

Aktuální stav implementace OPPI Aktuální stav implementace OPPI Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka OISF, MPO 3. prosince 2013, Praha OPPI pro podnikatele a firmy Start Finanční nástroje 1 - Vznik firem Progres Záruka VC fond ICT v podnicích

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce podpory podnikání Michnův palác, 14.6.2007 Proč podporovat podnikatelský sektor formou dotací? Tržní

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Mgr. Milan Kavka Regionální projektový manažer 10. března 2016 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Přehled programů OP PIK Program

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. PRIORITNÍ OBLASTI PODPORY MSP... 4 2.1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP... 4 2.2.

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Dotace na podporu agroturistiky

Dotace na podporu agroturistiky Dotace na podporu agroturistiky Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Silvana Jirotková ředitelka Divize regionů a projektového řízení Brno, 23.

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Silvana Jirotková ředitelka Divize regionů a projektového řízení Brno, 23. Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Silvana Jirotková ředitelka Divize regionů a projektového řízení Brno, 23. duben 2014 O projektu CzechEkoSystem je interním projektem agentury

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace Výzva I - Poradenství Operační program Podnikání a inovace Obsah prezentace Představení CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Program Poradenství a jeho charakteristiky Co není Poradenství

Více

Operační program Podnikání a inovace. Programy OPPI

Operační program Podnikání a inovace. Programy OPPI Operační program Podnikání a inovace Programy OPPI Struktura OPPI Prioritní osa 1 - Vznik firem - 2,60 % Prioritní osa 2 - Rozvoj firem 21,80 % Prioritní osa 3 - Efektivní energie - 4,00 % Prioritní osa

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu od 1. 1. 2007 samostatné

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více