Úvod do fyziky plazmatu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do fyziky plazmatu"

Transkript

1 Úvod do fyziky plazmatu

2 Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir ( ) v roce 1928, protože mu chováním tento stav látky připomínal krevní plazmu Za své objevy, které byly na pomezí fyziky a chemie (např. využití atomárního vodíku svařování atomárním vodíkem), získal v roce 1932 Nobelovu cenu právě za chemii

3 Plazma ve vesmíru Často se uvádí, že 99 % látky ve Vesmíru se nachází v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční soustavě se plazma vyskytuje magnetosférách planet a komet, ve slunečním větru; největším plazmatickým útvarem ve sluneční soustavě je Slunce

4 a plazma v laboratoři

5 Co je plazma? Proto, abychom mohli o ionizovaném plynu mluvit jako o plazmatu musí být splněno několik podmínek Stupeň ionizace vyjadřuje tzv. Sahova rovnice Pro vzduch platí:

6 Co je tedy plazma? Definic plazmatu je v literatuře celá řada Plazma je kvazineutrální plyn složený z nabitých a neutrálních částic, vykazující kolektivní chování Fyzikální plynné plazma se skládá z různých druhů částic, elektricky nabitých či neutrálních v rozličných kvantových stavech Co je kvazineutralita? Co je kolektivní chování? rozumí se jím pohyby, které závisí nejen na lokálních podmínkách, ale také na stavu plazmatu ve vzdálených oblastech

7 Plazma Plazma je charakteristické lineárními a plošnými útvary (vlákny a stěnami) drženými vlastním magnetickým polem, které vzniká protékajícím proudem Nabité částice mohou jednak rotovat kolem magnetických indukčních čar a jednak driftovat napříč magnetickému a nějakému dalšímu poli. V oblastech intenzivnějšího magnetického pole se mohou odrážet, takový jev nazýváme magnetické zrcadlo V plazmatu existuje neuvěřitelné množství módů různých nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních vln. Přítomnost plazmatu velmi výrazně ovlivní šíření zvukových i elektromagnetických vln Pro plazma je charakteristická řada nestabilit, se kterými se dlouhá léta potýkají konstruktéři termojaderných reaktorů

8 Plazma

9 Rozdělen lení plazmatu plazma částečně ionizované plazma úplně ionizované plazma bez tvorby elektron pozitronových párů plazma s tvorbou párů plazma nerelativistické plazma relativistické plazma klasické plazma kvantové plazma se zamrzlým magnetickým polem plazma s difundujícím polem

10 Rozdělen lení plazmatu plazma rovnovážné plazma nerovnovážné plazma nízkoteplotní plazma vysokoteplotní plazma bezesrážkové plazma srážkové plazma prachové plazma bez prachu

11 Charakteristiky plazmatu Velmi důležitými parametry plazmatu jsou koncentrace a teplota plazmatu Hustota plazmatu se v různých aplikacích uvažuje v rozmezí od 10 6 m 3 až do m 3. Hustota 10 6 m 3 se vyskytuje v meziplanetárním prostoru, hustota m 3 je typická pro úvahy o řízené termonukleární fúzi v tokamacích, a hustota m 3 pro laserovou termonukleární fúzi Teplota plazmatu se pohybuje v rozmezí 10 2 ev (v meziplanetárním prostoru) až do 10 4 ev při řízené termonukleární fúzi

12 Měření koncentrace plazmatu Kontaktní (sondy) bezkontaktní metoda (např. pomocí vln procházejících plazmatem, optické metody) Příklady sond pro měření koncentrace plazmatu

13 Teplota plazmatu V plynu o tepelné rovnováze se vyskytují částice všech rychlostí a nejpravděpodobnější rozdělení je tzv. Maxwellovo rozdělení rychlostí Dále si ukážeme, že v plazmatu jsou možná i jiná rozdělení Střední energie v 1D

14 Teplota plazmatu Dosti často užívanou jednotkou teploty ve fyzice plazmatu je ev Platí převodní vztah Zajímavé je i to, že v plazmatu může mít dokonce i jeden typ částic různou teplotu Pokud je v plazmatu magnetické pole, Lorentzova síla působící na částici v jednom směru bude jiná než ve směru kolmém a rychlosti částice budou náležet různým Maxwellovým rozdělením s rozdílnými teplotami

15 Základní vlastnosti plazmatu Základní vlastností plazmatu je schopnost odstínit elektrické potenciály, které do něj byly vloženy Debyeova stínící vzdálenost Průběh potenciálu P. Debye ( )

16 Kritéria ria pro plazma Rozměry systému Počet částic v Debyeovské kouli Oscilace plazmatu a střední doba mezi srážkami s neutrálními atomy

17 Oscilace plazmatu

18 Technologické aplikace fyziky plazmatu Plazmové zpracování, depozice tenkých vrstev Např. ošetřování povrchů různých materiálů (vyšší otěruodolnost, voděodolnost, úprava plastových lahví, atd.) Depozice jako alternativa ke galvanickým metodám magnetrony, plazmové trysky Osvětlovací systémy založené na plazmatu Výbojové trubice, zářivky, atd. Zobrazovací systémy Plazmová obrazovka (koncept pochází už ze 60. let 20. stol.)

19 Lékařské,, biologické a environmentáln lní aplikace plazmatu Sterilizace V lékařství sterilizace nástrojů Likvidace škodlivých baketrií Ošetřování rostlinných semen (zvýšení klíčivosti) Zjišťování koncentrací škodlivých látek v ovzduší Aparatury využívající iont-molekulové reakce Rozklad VOC Rozklad těkavých látek ( příjemných i nepříjemných )

20 Plazmový pohon Pokud proces, kterým se z plazmatu vyrábí elektrická energie obrátíme, tj. přiložíme elektrické napětí a magnet, tak se plazma umístěné do elektromagnetického pole začne pohybovat Nevýhodou takového pohonu je hodně malý výkon výhodou je malá váha a objem paliva Velice vhodný motor pro kosmické sondy Dalším pohonem je iontový pohon ostřelováním inertního plynu (argon, xenon, rtuťové páry, ) vznikají ionty (vzniká plazma), které jsou dále urychlovány sonda Deep Space 1 (1998) sonda Hyabusa (2003) sonda Dawn (2007), atd.

21 Generování elektrické energie Necháme-li plazma protékat trubicí, ve které je magnetické pole kolmé na směr jeho proudění, budou se kladně nabité ionty pohybovat k jedné stěně a elektrony ke druhé Tímto způsobem vzniknou na opačných stranách trubice oblasti s různými koncentracemi náboje. Takto vzniklý potenciálový rozdíl lze použít jako zdroj napětí

22 Generování elektrické energie

23 Plazma v ČR Tokamak Compass Laserové plazma PALS (Prague Asterix Laser System)

24 Udržen ení plazmatu Protože člověk dokáže již dlouho vytvořit plazma v laboratoři, setkává se s různými problémy jedním z hlavních problémů fyziky plazmatu je jeho udržení Lawsonovo kritérium Nejtypičtější příklady jsou: laserové plazma doba života: s tokamak doba života: 1 s nízkoteplotní plazma doba života: hodiny, dny, roky

25 Tokamaky - srovnání

26 Příklady k procvičen ení Odhadněte stupeň ionizace pro: Tokamak (T = 10 8 K, n = m -3 ) Jádro Slunce (T = 1, K, n = m -3 ) Sluneční korónu (T = 10 6 K, n = m -3 ) Odvoďte vztah pro Debyeovu stínící vzdálenost bez a se započítáním iontů Odvoďte vztah pro frekvenci oscilací plazmatu (tzv. elektronové plazmové

27 V textu byly použity některé obrázky a text z knihy: P. Kulhánek, Úvod do teorie plazmatu, AGA 2011, Praha.

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Jaderná vazebná energie

Jaderná vazebná energie Termojaderná fúze Jaderná vazebná energie Celkovou energii potřebnou k roztrhání jádra až na jednotlivé protony a neutrony můžeme vypočítat ze vztahu. Q = mc, kde hmotnostní úbytek m = Zm p + Nmn m j.

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi A. Křivská 1,2 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika 2 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Petr Muzikář

Petr Muzikář <muzikar.petr@volny.cz> Přehled jaderné fyziky Petr Muzikář 1 Ú vod Někteří z vas, milí čtenáři, se ještě s jadernou fyzikou ve škole nesetkali, protože bývá vykladána až někdy v posledních ročnících.

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO MILAN ŘÍPA JAN MLYNÁŘ VLADIMÍR WEINZETTL FRANTIŠEK ŽÁČEK

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO MILAN ŘÍPA JAN MLYNÁŘ VLADIMÍR WEINZETTL FRANTIŠEK ŽÁČEK ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO MILAN ŘÍPA JAN MLYNÁŘ VLADIMÍR WEINZETTL FRANTIŠEK ŽÁČEK PUBLIKACE BYLA VYDÁNA PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ÚSTAVU FYZIKY PLAZMATU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE Jaderná fúze je jaderná reakce, při které se spojením jader atomů lehkých prvků vytvoří nové, těžší jádro jiného prvku. NEUTRON DEUTERIUM ENERGIE HELIUM TRITIUM Deuterium (těžký

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/-1-3-6 III/-1-3-7 III/-1-3-8 III/-1-3-9 III/-1-3-10 Název DUMu Historie modelů atomu Bohrův model atomu Spektrum atomu vodíku Slupkový model atomu a další modely

Více

Inerciální fúze. Karel Rohlena ÚVOD. 346 Referáty. Oddělení radiační a chemické fyziky, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Inerciální fúze. Karel Rohlena ÚVOD. 346 Referáty. Oddělení radiační a chemické fyziky, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 346 Referáty Inerciální fúze Karel Rohlena Oddělení radiační a chemické fyziky, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 ÚVOD Termonukleární výzkum vychází z lákavé perspektivy definitivního

Více

Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr.

Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Jan Mitoraj VI.B Radioaktivita využití v praxi Seminární práce Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. Milan Šula Hlučín 2013 Resume This work is about practical

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI ČÁST I - Ú V O D 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI 2 1 PŘEDMĚT FYZIKY Každá věda - a fyzika bezpochyby vědou je - musí mít definován

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více