TECHNICKÉ PODMÍNKY. podle 45 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ PODMÍNKY. podle 45 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ")"

Transkript

1 TECHNICKÉ PODMÍNKY podle 45 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ") Veřejná zakázka Realizace úspor energie na ZŠ Vyškov, Morávkova 40, p. o. Druh VZ stavební práce, podlimitní Datum uveřejnění Evidenční číslo Název zadavatele: Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace Sídlo: Morávkova 492/40, Vyškov IČO: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Jana Plášilová, ředitelka školy tel.: , Projektová dokumentace Dílo, jež je předmětem plnění veřejné zakázky, bude provedeno v souladu s přiloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby na akci Realizace úspor energie na ZŠ Vyškov, Morávkova 40, p. o., vypracovanou projektantem Ing. Daliborem Kolesou, Chudčice 267, Veverská Bítýška, (dále též PD ). Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD uchazeč ani zadavatel v souladu s ustanoveními ZVZ nepřihlížejí k odkazům PD na konkrétní výrobky či služby anebo ceny. Tam, kde PD na konkrétní výrobky či služby odkazuje, je těmito výrobky či službami třeba rozumět výrobky či služby, jež jsou v souladu s PD a touto zadávací dokumentací způsobilé naplnit účel veřejné zakázky a kvalitativní standardy požadované PD resp. ZD. Zadavatel umožňuje do nabídky uvést i jiné kvalitativně obdobné řešení, při splnění předepsaných požadavků PD resp. ZD. Výrobky, jejichž obchodní název uchazeč uvede v nabídce na základě soupisu prací, musí splňovat parametry stanovené zadávací dokumentací. Dodatečné požadavky na vnější otvorové prvky a výplně Vnější otvorové prvky výplně jsou z části okna, stěny nebo dveře z plastových profilů viz projektová dokumentace. Pro jednotnost projektové dokumentace a energetického auditu platí následující požadavky na jejich technickou úroveň: Technická specifika vnějších otvorových prvků a výplní, musí být v souladu s projektovou dokumentací. Zabudování otvorových výplní a prvků musí být spojeno s dodržením technických požadavků na parotěsnost montážních spár a kotvení výplní otvorů dle ČSN. Příloha č. 19.7

2 Všechny vnější otvorové výplně a prvky musí mít řádnou certifikaci, dokumentaci a výpočty požadované těmito zadávacími podmínkami resp. projektovou dokumentací, která upřesňuje způsob doložení a prokázání splnění těchto technických požadavků v nabídce uchazeče. Dodatečné požadavky na zateplovací systém Nabízený zateplovací systém, který má být použit pro plnění veřejné zakázky, musí splňovat nejméně níže uvedené požadavky: Certifikát prokazující splnění fyzikální hodnoty λ (W/mK) izolantů stanovených PD pro všechny skladby předepsaných izolantů ETICS Specifikace výrobce a výrobku / systému s příslušnými průkazy shody na základě evropských specifikací a požadavků PD, zejména: ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení ETICS ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění ETICS ETA Evropské technické schválení (zpracováno vždy pro konkrétní výrobek) ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení Výrobek ETICS musí splňovat certifikát Evropského technického schválení, které umožňuje používat označení CE Při výběru ETICS dodavatel zohlední na základě požadavků ZD resp. PD tyto charakteristiky: Možné délkové rozměry ETICS (použití bez omezení dilatačními spárami) Odolnost na hmoždinku v ETICS (odolnost proti zatížení sání větrem) Odolnost osazené hmoždinky proti vytržení (odolnost proti působení tahové síly) Činitel prostupu tepla pro hmoždinku (umožňuje určit zvětšení součinitele prostupu tepla v důsledku použití hmoždinek) Reakce na oheň ETICS Odolnost proti mechanickému poškození Přídržnost lepící hmoty k podkladu Světelná odrazivost Index šíření plamene na povrchu. Zateplovací systém musí splnit odtrhové zkoušky na lepící tmel a kotvení na stávající podklad fasády objektů. Kvalitativní třída A dle cechu pro zateplování budov. Obecné technické požadavky Všechny výrobky zateplovacího systému fasády, střechy a dodávky otvorových výplní musí mít řádnou certifikaci, dokumentaci a výpočty požadované těmito zadávacími podmínkami, resp. technickými podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci, resp., které jsou součástí projektové dokumentace. Uchazeč doloží splnění výše uvedených požadavků příslušnými certifikáty a dokumenty, ze kterých bude patrné splnění uvedených podmínek. Pokud technická zpráva, neuvádí jinak, pak příslušnými certifikáty a dokumenty, ze kterých je patrné splnění výše uvedených podmínek, je myšleno: 2

3 výpočet prokazující splnění celkového U výplně otvorů v jednotkách W/m 2 K pro prvek 11/P (pozn. tento výpočet může být v rámci součinnosti nebo v rámci vysvětlení nabídek požadován potvrzený energetickým auditorem). certifikát (certifikáty) vydaný(é) akreditovanou laboratoří nebo notifikovanou osobou zkušebnou, prokazující všechny technické požadavky uvedené v PD pro výplně otvorů. certifikát prokazující splnění fyzikální hodnoty λ (W/mK) izolantů stanovených PD. (Jednotlivě pro druhy izolantů ETICS, střechy) certifikáty pro ETICS ve dodatečných požadavků na zateplovací systém. (pozn. pokud ETICS splňuje požadavek na kvalitativní tř. A a certifikaci ETA, pak do nabídky uchazeč dokládá pouze doklady vztažené ke kvalitativní tř. A a certifikaci ETA, ostatní doklady mohou být požadovány v rámci vyjasnění nabídek nebo součinnosti) Zadavatel upozorňuje, že hodnotící komise může využít svého práva v souladu s 76 odst. 3 ZVZ a požadovat i ty doklady, které by vedly k vyjasnění nejasností v nabídce pro řádné posouzení nabízených výrobků a posouzení nabídky vůči zadávacím podmínkám. Zateplení obvodových stěn včetně zateplení základů. Součinitel prostupu tepla obvodových stěn nevyhovuje požadavku platné ČSN V tomto opatření bude provedeno zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z šedého polystyrenu (A u = 0,032 W/(m.K)) tloušťky 14 cm. Po provedení tohoto opatření bude součinitel prostupu tepla obvodových stěn max. U = 0,21 W/(m 2 K), čímž bude u všech konstrukcí splněna doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN pro příslušné vnitřní návrhové teploty. Z bezpečnostních důvodů je navrženo provedení požárních pásů z minerální vaty (Au = 0,041 W/(m.K) tloušťky 14 cm. Ve výpočtech je uvažováno zateplení 5 % plochy fasády minerální vatou. Po provedení tohoto opatření bude součinitel prostupu tepla obvodových stěn max. U = 0,26 W/(m 2.K), čímž bude splněna požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN pro příslušné vnitřní návrhové teploty. Přesné rozmístění požárních pásů z minerální vaty bude upřesněno v požárně bezpečnostním řešení stavby. Podlaha na terénu nevyhovuje požadavkům platné ČSN na součinitel prostupu tepla pro příslušnou vnitřní návrhovou teplotu. V rámci opatření je navrženo zateplení soklu a základů tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu (Au = 0,034 W/(m.K)) o tloušťce 14 cm do hloubky cca 0,5 m pod úroveň terénu (styku obvodové stěny a vodorovné konstrukce). Postup provedení zateplovacího systému Při realizaci musí být použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS) a zateplení musí být prováděno firmou, která má k instalaci daného systému oprávnění od výrobce. Detaily oken Je nutné napojit tepelnou izolaci až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodové stěny. Standardně je tloušťka tepelné izolace napojené na okenní rámy 4 cm pěnového polystyrenu (nebo např. 2 cm tepelné izolace z fenolické pěny). Jestliže okenní výplně na objektu byly již vyměněny a šířka okenního rámu neumožňuje aplikaci standardní tloušťky tepelné izolace (4 cm) na ostění, není z ekonomického hlediska návratná další výměna okenní výplně s širšími rámy. V tomto případě lze 3

4 připustit menší tloušťku tepelné izolace. Toto ostění pak musí být posouzeno z hlediska vnitřních povrchových teplot. Současně budou měněny okenní výplně, šířka okenního rámu nové výplně bude taková, aby po zabudování byla možnost provedení tepelné izolace ostění o standardní tloušťce. Nová okna budou osazena do líce původní fasády, tak, aby po provedení KZS nebyla okna osazena hluboko do konstrukce. Výměna původních výplní otvorů Původní dřevěná okna, prosklená stěna v knihovně a vstupní dveře nesplňují požadavky platné ČSN na součinitel prostupu tepla. Původní výplně otvorů jsou z energetického hlediska nevyhovující a je navržena výměna těchto výplní otvorů. V rámci rekonstrukce je uvažováno se změnou velikostí některých výplní otvorů dle poskytnuté projektové dokumentace Je navrženo nahradit původní výplně otvorů za nová okna s izolačními dvojskly se součinitelem prostupu tepla celé konstrukce okna max. U w = 1,2 W/(m 2.K). Dále je navrženo nahradit původní vnější dveře za nové se součinitelem prostupu tepla celé konstrukce dveří max. U w = 1,5 W/(m 2.K). Po provedení tohoto opatření bude splněn požadavek ČSN na doporučený součinitel prostupu tepla otvorových výplní pro návrhové teploty příslušné zóny. Zateplení plochých střech a stropu k půdě Součinitelé prostupu tepla konstrukcemi plochých střech a stropu k půdě nevyhovují požadavkům platné ČSN na součinitele prostupu tepla pro příslušnou vnitřní návrhovou teplotu. Je navrženo odstranění hydroizolace plochých střech nad stravovacím pavilonem, tělocvičnou a šatnami, vyrovnání podkladu střešního pláště a následné položení tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S (A u = 0,037 W/(m.K)) o tloušťce 22 cm a provedení nové hydroizolace. Po provedení tohoto opatření bude součinitel prostupu tepla max. U = 0,16 W/(m 2.K), čímž bude splněna doporučená hodnota na součinitel prostupu tepla pro příslušné vnitřní návrhové teploty. Strop k půdě bude izolován z prostoru půdy tepelnou izolací z minerální vaty (A u = 0,041 W/(m.K)) tloušťky 26 cm, která bude umístěna do dřevěného roštu a opatřena pochozí vrstvou z OSB desek. Po provedení tohoto opatření bude součinitel prostupu tepla max. U = 0,16 W/(m 2.K), čímž bude splněna doporučená hodnota na součinitel prostupu tepla pro příslušné vnitřní návrhové teploty. Sanace stávajícího obvodového pláště Trhliny a poškozená místa na fasádě především se jedná o trhliny v ploše fasády, pod střešní přesahující římsou hlavní budovy z důvodu předchozího zatečení dešťové vody, v úrovni okapních chodníků a kolem dilatačních spar, místa s opadanou omítkou postup prací: trhliny budou očištěny, opatřeny hloubkovou penetrací a vyplněny elastickým tmelem ostatní trhliny budou vyspraveny sanační maltou 4

5 Povrchové úpravy sanace míst, kde je narušena soudržnost omítky s podkladem postup prací: narušené vrstvy se odstraní provede se mechanické očištění na očištěný povrch bude nanesena hloubkovou penetrací povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách - bude provedeno systémovým řešením Zateplení neprůsvitného obvodového pláště Demontážní práce (před zahájením zateplovacích prací) demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. stříšky nad vstupy, držáky vlajek, venkovní osvětlení, informační cedule, kamerový systém, apod.) demontáž fasádních větracích mřížek Bourací práce odstranění oplechování vnějších parapetů postupná demontáž dřevěných výplní otvorů vybourání soklových obkladů odstranění stávajícího okapového chodníku Příprava podkladu pro aplikaci ETICS stávající břízolitová omítka bude mechanicky očištěna + penetrace, poškozená místa budou vyspravena Fasáda objektu STÁVAJÍCÍ SKLADBA OBVOD.PLÁŠTĚ venkovní břízolitová omítka tl. 20 mm zdivo tl. 450, 600mm (u dílen je zdivo z pórobetonových tvárnic) vnitřní omítka tl. 15 mm Stávající obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS kvalitativní třídy A: zateplení objektu s výjimkou soklu (viz. výkresová dokumentace) fasáda objektů desky tepelné izolace z šedého polystyrenu (Au = 0,032 W/(m.K)) tloušťky 14 cm případně MW, tl.140 mm, Λ = 0,041 W/mK kotvení = šroubovací hmoždinka průměru 8 mm, talíř průměru 60 mm, min.délka hmoždinky = tl. izolantu + 20 mm (zapuštění = 20 mm, min.kotvení do podkladu cca 40 mm), předpokládaný počet cca 8 ks/m2 = NUTNO OVĚŘIT ODTRHOVOU ZKOUŠKOU, podle typu použitých hmoždinek. zateplení soklu tepelný izolant XPS tl. 140 mm, Λ = 0,034 W/mK kotvení tepelné izolace soklu bude zapuštěné, kryté tepelně izolačními zátkami povrchová úprava objektu a soklové části fasáda silikonová omítka sokl mozaiková omítka a přelakování zateplení bude provedeno dilatačně u konstrukcí navazujících na obvodový plášť objektů - spára bude vyplněna pružnou 3D PU pěnou (pružnost > 50 %, přilnavost ke 5

6 zdivu a polystyrenu, nízká nasákavost, propustnost par, plnící schopnost a rovnoměrná struktura) dodavatel vyhotoví vzorek barevného odstínu velikosti cca 1,0 x 1,0 m s nanesenými omítkami pro odsouhlasení odstínů investorem a městským architektem! Výplně otvorů Konstrukce: Provedení PVC výplní z minimálně pětikomorových profilových systému o stavební hloubce min. 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené nebo navařované nebo součinitel prostupu tepla Urámu = Uf 1,1 Wm-2K- 1 včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UN = UW 1,2 Wm-2K-1. součinitel prostupu vchodových dveří UN = UD 1,2Wm-2K-1. Současně musí navrhované řešení otvorových výplní vyhovovat požadavkům ČSN :2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů, a navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem. Okna jsou volná nebo spojena do sestav. Sestavy musí být spojovány systémovými spojovacími profily a podle potřeby vyztužovány výztužnými profily např. plochá pozinkovaná ocel o síle 6mm a přiměřené šíři. Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty), navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem. Všechna okna budou osazena krytkami odtokových otvorů v barvě profilu. Přesná specifikace jednotlivých výplní je uvedena ve výpisu výplní otvorů, který je součástí projektové dokumentace. Zasklení: Minimální požadavky na zasklení jsou: Izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým warm edge distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu složení lowE+ Argon. Uskla = Ug 1,1 Wm-2K-1 nebo takové aby vyhovělo požadavkům ČSN :2011 na celkový součinitel prostupu tepla UN = UW 1,2 Wm-2K-1. Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm ). Zasklení musí být navrženo tak aby bylo v souladu s ČSN a dle ČSN mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin. Kování: Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). 6

7 Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Všechna okna v učebnách budou mít kliky ve snížené poloze a budou opatřena uzamykatelným zámkem uzamykatelné a odemykatelné vždy jedním klíčem na učebnu Součástí dokumentace dodavatele musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích. Těsnění okenních křídel: Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN , ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem. Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno: rámy - ocelo hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Dokumentace musí obsahovat statický návrh kotvení, včetně nákresu rozmístění kotvicích bodů. Doplňkové konstrukce: Okna musí být vybavena minimálně pětikomorovým soklovým a parapetním profilem a parapetem komůrkovým plastovým. Výška parapetu od podlahy musí vyhovovat platným předpisům. Spára v napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní uzávěru. Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN :2011 a vyhlášky 148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodovzdorně a paropropustně. Okna na jižní fasádě budou mít vnitřní plastové žaluzie Klempířské práce: Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů. Rozmístění jednotlivých izolačních materiálů je navrženo dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Střešní krytina musí mít v místě oken na schodištích hlavní budovy požární specifikaci - zatřídění B ROOF (t3). 7

8 Mezi hlavní budovou a sousedními budovami musí být svislé požární pásy šířky minimálně 900 mm, izolant v navržených pásech musí být nehořlavý - tj. z minerální vaty. Zateplení střešního pláště: Bude provedeno na stávající asfaltovou střešní krytinu izolační desky budou podloženy geotextilií izolace proti vodě bude řádně kotvena kotvami do nosného podkladu nosnost kotev bude ověřena odtrhovými zkouškami - požadavky na zajištění na kvality vnitřního prostředí. V současné době požadavky na kvalitu vnitřního prostředí vycházejí z vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání děti a mladistvých, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 4. října 2005 a současně Vyhláška 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Tyto vyhlášky stanovují základní parametry vnitřního mikroklimatu, osvětlení a intenzitu větraní. Posouzeni kvality vnitřního prostředí a požadavky pro návrh nuceného větraní do školských zařízeni ošetřují následující normy: ČSN EN ISO 7730:2005 Ergonomie vnitřního prostředí Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu, ČSN EN 13779:2008 Větrání nebytových budov Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení, ČSN EN 15251:2007 Vstupní parametry pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí, teplotní prostředí, osvětlení a akustiku. - dodržení obecných požadavků na výstavbu V době realizace díla je dodavatel povinen dodržovat všechna platná ustanovení, zejména vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a ustanovení obsažená v Zákoně č. 183/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, (stavební zákon) a ostatní související zákony, vyhlášky a předpisy., platné ČSN v době realizace díla a dále pro jakost materiálů, výrobu, přípravu a provádění stavebních prací v době provádění prací příslušná platná ustanovení ČSN. Pro materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné ČSN, budou dodržovány platné vyhlášky a předpisy výrobce. Všechny materiály a výrobky budou dodávány v nejvyšší kvalitě. - Úprava bleskosvodů Na zateplovaných plochých střechách je stávající hromosvodná jímací soustava. Tato bude muset být zdemontována a po zateplení střechy znovu provedena. Protože ochrana před bleskem musí vyhovovat platným předpisům, musí být stávající hromosvodný systém doplněn podle těchto předpisů tak, aby mohla být na toto zařízení provedená revize, která prokáže jeho funkčnost a spolehlivost. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami: 8

9 ČSN ed.2 Určení vnějších vlivů ed.2 Předpisy pro ochranu před úrazem el. proudem Výběr a stavba el. zařízení Všeobecné předpisy Výběr a stavba el. zařízení Uzemnění a ochranné vodiče EN Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy EN Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika EN Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života EN Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách Základní technické údaje Rozvodné soustavy 1PEN - 230V, 50Hz, TN-S 3PEN - 400V, 50Hz, TN-S Vnější vlivy Prostředí bylo určeno v protokolu o určení vnějších vlivů. Ochrana před úrazem el. proudem a druh uzemnění Je provedena podle ČSN ed.2 takto: Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: Je provedena izolací živých částí a kryty. V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí el. instalace IP20. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: ZÁKLADNÍ: Ochrana je provedena samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky. ZVÝŠENÁ: Doplňující pospojování kovových zařízení; proudovým chráničem. Technické řešení Druh a způsob uzemnění, hromosvod Hromosvod (bleskosvod) řeší ochranu před nebezpečným atmosférickým přepětím a úderem blesku. Vnější ochrana před bleskem (LPS) bude provedena podle ČSN EN oddáleným hromosvodem. Na základě analýzy rizik je budova zařazena do stupně ochrany LPS III. Při instalaci hromosvodu bude použita metoda mřížové soustavy a metoda ochranného úhlu. Nejmenší vypočtená vzdálenost jímače od chráněného zařízení je 0,45m. Pro tuto ochranu je navržena mřížová jímací soustava s 22-ti svody pro objekt. Jímací vedení bude provedeno vodičem Rd8Al na podpěrách a jímacími tyčemi. Svody budou provedeny jako přiznané na fasádě objektu vodičem Rd8Al a Rd8Al PVC, opatřeny zkušebními svorkami. 9

10 Uzemňovací soustava je stávající, společná pro elektrická zařízení i pro hromosvod. Je tvořena páskovými zemniči FeZn 4x30 uloženými v základovém pasu objektu. Soustava je vyvedena k hlavnímu rozvaděči RH, kde je zřízena hlavní ekvipotenciální přípojnice. Z této přípojnice se v rámci vnitřní instalace objektu ve smyslu ČSN ed.2 připojí vodičem CYA6zž rozvod ústředního vytápění a vzduchotechniky. Stávající zemnící soustava bude zrevidována, nové svody hromosvodu budou dle možností připojeny ke stávající zemnící soustavě, případně bude zemnící soustava posílena novými zemnícími tyčemi. Všechny spoje budou svorkovány, spoje v zemi se musí zalít asfaltem a obalit jutou, nebo chránit antikorozní páskou. Ochrana zemničů a vývody od společné uzemňovací soustavy nad terén budou provedeny dle ČSN čl. 542.N6. Maximální zemní odpor uzemňovací soustavy bude 10 Ω. Provozní podmínky 1. El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN a se zkouškou podle 7 vyhl. 50/1978 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. 2. Nutno respektovat vnější vlivy prostředí podle ČSN v jednotlivých prostorách. 3. Zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN , ČSN Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN a ČSN Podle požadavků ČSN čl. 64, 65 trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv přístupny k nahlédnutí. Dále je nutné provádět pravidelné revize elektrických zařízení ve lhůtách stanovených v ČSN a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce, a to jen osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb. Poznámky na výkresech jsou součástí těchto technických podmínek. 10

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., rektor IČ: 60460709

Více

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK I. KOLO Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk Zadavatel: Obec Prysk Se sídlem: Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk IČ: 00525197

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11 Strana: 1 z 14 Datum: 16.8.2013 Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717 IČ: 27740358 DIČ : CZ27740358 E-mail: mrnka@mrnka.cz Web: www.mrnka.cz ZÁKAZNÍK:

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1980. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podlaží

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1983. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Více

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler, Ing. arch. Jan Márton, Ing. Jiří Čech snížení potřeby energie na vytápění z 203 kwh/(m 2 a) na 21 kwh/(m 2 a) > 89 % řízené větrání > kvalita vnitřního

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více