Závěrečná práce posluchače kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Standardy kvality Standard č. 5 Jméno a příjmení autora: Iveta Vlčková DiS. Rok:

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace o o.s. TŘI Základní údaje a kontakty Poskytované služby a poslání Hodnocení kvality sociálních služeb Obsah Standardu č. 5 Asistenčních služeb Benešov Metodika k tvorbě a postupům v individuálním plánování činností, cílů a podpory klientů Individuální dokumentace Plán podpory Osobní individuální cíle Klíčový pracovník Předávání informací vedení dokumentace Postupy k restriktivním záznamům Seznam použité literatury 21 2

3 1. Úvod Od počátku roku 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. nově upravující poskytování sociálních služeb. Jedním z cílů tohoto zákona je profesionalizace sociálních služeb. V důsledku toho byl vytvořen Registr poskytovatelů sociálních služeb a pro zajištění jejich kvalitního poskytování jsou do praxe zaváděny tzv. Standardy kvality sociálních služeb. Standardy kvality nejen nutí poskytovatele služeb k jejich kvalitnímu poskytování, ale také chrání klienta tím, že jej aktivně zapojují do spolupráce při nastavení služby, která jim bude poskytována. Myslím, že pro efektivní poskytování služby a dobrý pocit klienta z poskytované služby je velmi důležité stanovit cíle služby ( tj. čeho má být službou dosaženo). Při stanovování cílů služby je nezbytná spolupráce klienta, neboť cílem služby není klienta tzv. upečovat, ale pomoci mu k větší soběstačnosti a eliminovat možný vznik sociální izolace. Protože i naše organizace je poskytovatelem sociálních služeb, zaměřila jsem svou závěrečnou práci na vytvoření pravidel individuálního plánování služby pro klienty využívající Asistenční služby o.s. TŘI 3

4 2. Základní informace o o.s. TŘI 2.1. Základní údaje a kontakty Název organizace Sídlo Právní statut / IČO Statutární zástupce Poslání a hlavní druhy činnosti organizace Sídlo terénních služeb Hlavní cíle činnosti terénních služeb Cílové skupiny terénních služeb o.s. TŘI Čtyřkoly Čerčany občanské sdružení MUDr. Tereza Dvořáková Posláním občanského sdružení TŘI je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích, nebo odpočinku a růstu ve chvílích radosti. Občanské sdružení TŘI v současnosti naplňuje své poslání těmito aktivitami: - výstavba a provoz hospice v Čerčanech - provozování terénních zdravotně sociálních služeb v Benešově a okolí - ochrana práv pacientů v terminálním stadiu onemocnění Jana Nohy Benešov Pomoc a podpora pro: - pacienty v terminálním stadiu onemocnění - osoby se sníženou soběstačností a pohyblivostí - pečující rodiny Pacienti v terminálním stadiu onemocnění Osoby se sníženou soběstačností Pečující rodiny 4

5 2.2. Poskytované terénní zdravotně sociální služby: Mobilní hospic zdravotně sociální služba určena pacientům v terminálním stadiu onemocnění, kteří se rozhodli prožít závěr svého života v domácím prostředí a jejich pečujícím rodinám. Hlavním cílem služby je zajistit důstojnost a kvalitu života pacienta až do konce a poskytnout podporu a pomoc pečující rodině. Domácí zdravotní péče Home care Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě indikace lékaře. Je určena pacientům, kteří mohou být doléčeni ve vlastním sociálním prostředí a laická péče je nedostačující. Asistenční služby Sociální služba poskytující klientům osobní asistenci. Součástí Asistenčních služeb je také služba Asistenčního auta, která pomáhá lidem s omezenou pohyblivostí při pohybu po městě a zlepšuje jim dostupnost infrastruktury města. 5

6 3. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 5 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3.1. OBSAH STANDARDU Č. 5 ASISTENČNÍ SLUŽBY BENEŠOV METODIKA K TVORBĚ A POSTUPŮM V INDIVIDUÁLNÍM PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ, CÍLŮ A PODPORY KLIENTŮ INDIVIDUÁLNÍ DOKUMENTACE PLÁN PODPORY OSOBNÍ INDIVIDUÁLNÍ CÍLE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, VEDENÍ DOKUMENTACE POSTUPY K RESTRIKTIVNÍM ZÁZNAMŮM 6

7 3.1.1 METODIKA K TVORBĚ A POSTUPŮM V INDIVIDUÁLNÍM PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ, CÍLŮ A PODPORY KLIENTŮ Individuální plán poskytování péče (IP) se sestavuje po adaptační době nově přijatého klienta do služby. Adaptační doba je stanovena na min. 1 měsíc max. 3 měsíce, ve výjimečných případech déle. Je-li IP sestaven déle než po třech měsících, je klíčový pracovník povinen mít o tomto faktu písemný záznam s odůvodněním a náhradním postupem. IP slouží k orientaci klienta samotného o své osobě a zároveň je informativním materiálem pro ostatní osoby (pracovníky), kteří se na podpoře klienta podílejí. Individuální plán je součástí dokumentace, kterou služba o klientovi vede. V INDIVIDUÁLNÍM PLÁNU JE DEFINOVÁN OSOBNÍ CÍL ( OC ): OSOBNÍ CÍL: znamená, co chce klient službou dosáhnout jakými prostředky má být cíle dosaženo do kdy chce klient cíle dosáhnout ( časový horizont) jak poznáme, že bylo cíle dosaženo (i naplňování souboru potřeb, které vedou k velkému cíli ) je svobodným vyjádřením klientova přání je definován v průběhu zahájení služby (1 3 měsíce) definuje klient s pomocí klíčového pracovníka, popř. dalších osob je vždy zaznamenáván do dokumentace může být na přání klienta měněn a upravován Při definování osobního cíle je také definováno: kdo bude plánování naplňování cíle organizovat kdo bude pomáhat při naplňování cíle kde a jak často bude plánování probíhat a kdo se jej bude účastnit 7

8 INDIVIDUÁLNÍ PLÁN: 1. Za sestavení individuálního plánu zodpovídá klíčový pracovník ( pověřený/á osobní asistent/ka ) daného klienta. 2. Individuální plán obsahuje: a) osobnostní profil (základní údaje z anamnézy a popis samostatnosti, schopností a dovedností v oblasti řeči, motoriky, sebeobsluhy, sociálního chování, aktivit, zaměstnání, péče o domácnost, volný čas, zájmy) b) obraz klienta (jakou klient potřebuje podporu v daných oblastech) c) schopnostní profil (osobní cíle, přání, očekávání, postupy realizace, plán). 3. Klientův klíčový pracovník ve stanovených časových intervalech svolává setkání klienta s dalšími osobami (osobní partner, popř. rodiče, opatrovník, zainteresované osoby nebo osoby, které jsou např. zdrojem konfliktu, vedoucí služby), za účelem definování či redefinování přání, cílů, řešení situací daného klienta a stanovení postupů pro uspokojení klientových zájmů dle možností poskytovatele. 4. Záznamy jsou vedeny písemně, každý záznam obsahuje datum, podpis zúčastněných osob, datum další schůzky a rozdělovník (informace kdo záznam dostal dostane). 5. Každý nový záznam je přikládán k individuální dokumentaci klienta, která je uložena u vedoucí služby. Pro propojenost informací je žádoucí, aby tyto písemné záznamy byly k dispozici všem zainteresovaným pracovníkům, kteří s daným klientem v rámci služby pracují. 6. Individuální plán se aktualizuje dle potřeby klienta, dle vzájemně vykomunikovaného termínu, minimálně však 1x za čtvrt roku ve stanovenou dobu. Nemůže-li plánované setkání proběhnout, zaznamená klíčový pracovník důvod a náhradní termín (po dohodě s klientem). 7. Je žádoucí, aby byl IP upraven pro klienta v jemu srozumitelné formě (např. větší písmo, jednoduché věty, apod.). 8

9 8. Jako profesionálové jsme odpovědni za podporu směřování klienta k danému cíli, nikoli za naplnění cíle. ADAPTAČNÍ DOBA, ADAPTAČNÍ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN 1. Klient je seznámen se svým klíčovým pracovníkem (KP) při zahájení poskytování služby. 2. Pokud má klient v průběhu prvního měsíce opakovaně výhrady k práci či přístupům svého klíčového pracovníka, má právo požádat vedoucí služby o změnu klíčového pracovníka. 3. Klíčovým pracovníkem klienta je pověřený pracovník služby (osobní asistent/ka), který je s klientem v průběhu prvního týdne v denním kontaktu ( pokud je služba poskytována denně). 4. KP přebírá klienta osobně do péče, v případě nutné absence pověří konkrétního pracovníka k zástupné roli, své role se ujme v nejbližší možné době. 5. KP postupně klienta osobně představí všem zaměstnancům služby, je klientovi oporou při seznamování se se službou a při nastavování denních rituálů spojených s poskytováním služby. 6. KP postupně zjišťuje a zapisuje klientova přání ohledně aktivit, návštěv, režimu dne apod. 7. KP je povinen seznámit se s dotazníkem, který je vyplňován při pohovoru před zavedením služby a který je uložen u sociálního pracovníka vedoucí služby a s kartou klienta včetně základních informací o zdravotním stavu klienta. 9

10 INDIVIDUÁLNÍ DOKUMENTACE Osobní profil klienta : ( v oblastech podpor hodnotíme co klient zvládá tj. pozitivní zápis) 1. Životní mezníky: (rodina, zaměstnání, soc. vazby..) 2. Opatrovník: 3. Klíčový pracovník: 4. Způsobilost k právním úkonům, samostatnost: 5. Sledované oblasti a) Činnosti v domácnosti: b) Společenský život: c) Zdraví a bezpečnost: d) Sociální aktivity: e) Ochrana a sebeobhajování: f) Chování 10

11 3.1.3 PLÁN PODPORY Jméno a příjmení:... sledované oblasti: 1. Činnosti běžné co potřebuje - příprava jídel - konzumace jídla - domácnost - oblékání - osobní hygiena - použití toalety 2. Činnosti společenské co potřebuje - přesun z místa na místo - využití veřejných služeb - návštěvy přátel, příbuzných - nákup zboží, služeb - jednání s lidmi - přístup do veřejných budov 3. Zdraví a bezpečnost co potřebuje - užívání léků - zajištění zdrav. služeb - chůze a pohyb - udržení duševní pohody 4. Sociální činnosti co potřebuje - setkávání v domácnosti - účast na zájmových činnostech - komunikace s blízkými (rodina) 5. Chování co potřebuje - vztahy s pracovníky služby - další 11

12 OSOBNÍ INDIVIDUÁLNÍ CÍLE Jméno a příjmení: Bydlení a domácnost: a) kdy má být cíl naplněn b) jak je naplněn c) podpora d) překážky e) metody,postupy práce 2. Společenský život a) b) c) d) e) 3. Zdraví a bezpečnost a) b) c) d) e) 4. Chování a) b) c) d) e) 12

13 KLÍČOVÝ PRACOVNÍK (KP) 1. Je osoba určená zaměstnavatelem (poskytovatelem služby), který ji může zároveň i odvolat prostřednictvím vedoucího služby. Klíčový pracovník je klientovi určen v den zahájení poskytování služby. V individuální dokumentaci klienta je jméno klíčového pracovníka písemně stanoveno. 2. Pracuje u zaměstnavatele minimálně 1 rok, má vzdělání se sociálním zaměřením (minimálně kurs PSS v rozsahu alespoň 150 hodin) a má organizační schopnosti. 3. Je ochoten dále se proškolovat v určených kurzech či seminářích. 4. Klíčový pracovník je vázán mlčenlivostí o všech údajích, které se v průběhu vykonávání role klíčového pracovníka o klientovi a jeho blízkých dozví. POPIS KOMPETENCÍ KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA 1. V pracovním procesu je hlavní osobou, která v zařízení sleduje dění kolem daného klienta. 2. Dává podnět k setkání klienta a dalších zainteresovaných osob při tvorbě individuálních plánů, formulaci cílů, individuálních dohod, řešení situací, apod. 3. Klíčový pracovník má právo na veškeré informace z oblasti sociální a nezbytné informace z oblasti zdravotní a je povinen se s nimi seznámit. 4. Klíčový pracovník spolupracuje na vedení osobní dokumentace klienta a odpovídá za její rozdělení zainteresovaným osobám, které na dění kolem klienta participují. 5. Klíčový pracovník nenahrazuje a nezasahuje do kompetence opatrovníka. 13

14 6. Klíčový pracovník úzce spolupracuje zejména s opatrovníkem, rodinou klienta a vedoucím služby 7. Klíčový pracovník má vedle opatrovníka a rodiny klienta právo na prvotní informovanost o jakýchkoli změnách či situacích, které s daným klientem a jemu poskytovanou sociální službou souvisejí. 8. Klíčový pracovník zajišťuje, aby klientovi byly informace předány ve srozumitelné formě, alespoň v základním obsahu. U klientů s těžkým postižením se tato povinnost redukuje na zajištění pravidelnosti programu, aby klient mohl předpokládat sled dění. 9. Klíčový pracovník zná obsah jiných služeb, které klient využívá. 10. Klíčový pracovník zajišťuje, aby klient měl v maximální možné míře zajištěny své potřeby, jejich vymezení, limity, práva a povinnosti v jasné formě, nejlépe písemné. 11. Klíčový pracovník má kapacitu pro řádný výkon své práce max. 5 určených klientů. 12. Klíčový pracovník je v době své nepřítomnosti automaticky nahrazen vedoucím pracovníkem služby, je-li nepřítomnost klíčového pracovníka delší než 1 měsíc, stanoví vedoucí oddělení písemným pokynem jiného klíčového pracovníka a to do doby návratu původního. 13. Klient je vždy nejpozději v den změny osoby v roli klíčového pracovníka seznámen osobním pohovorem prostřednictvím vedoucí služby nebo přímo nově určeným klíčovým pracovníkem o dočasné nové osobě KP a případných změnách, které z této změny vyplývají. 14. Klient může dát vedoucí služby návrh na změnu klíčového pracovníka, má-li k jeho osobě důvodné připomínky. V takovém případě oslovený vedoucí pracovník služby svolá schůzku s přítomností klienta, klíčového pracovníka, popř. dalších zainteresovaných osob a výsledek jednání zapíše do individuální dokumentace daného klienta. 14

15 15. KP může požádat o uvolnění z role KP svého přímého nadřízeného z následujících důvodů: vážná změna zdravotního stavu spojená s častou nepřítomností na pracovišti dlouhodobá (6 měsíců) nespolupráce klienta, neochota, odmítavé reakce (aktivní vzájemné antipatie) 15

16 Předávání informací, vedení dokumentace Dokumentaci klienta vede sociální pracovník = vedoucí pracovník služby ve spolupráci s klíčovým pracovníkem klienta Z každé konzultace ( úprava osobního cíle či individuálního plánu ) s klientem je pořízen zápis Veškerá dokumentace je vedena u vedoucího pracovníka služby Se souhlasem uživatele /jeho zákonného zástupce/ do dokumentace nahlížejí i další zainteresované osoby (pouze dokumentace nezbytně nutná pro zajištění kvalitní péče a podpory) Pracovníci ve službě se scházejí a konzultují práci s uživatelem dle aktuální potřeby Při uzavírání smlouvy je stanoven okruh osob, kterým je možno informace předávat Pracovníci ve službě si předávají informace: 1. ústně 2. telefonicky 3. písemně 16

17 POSTUPY K RESTRIKTIVNÍM ZÁZNAMŮM Poučení: Opatření omezující pohyb není možno běžně používat!!! Výjimku tvoří pouze situace, kdy neklid uživatele je v přímé souvislosti s ohrožením jeho života či zdraví, nebo ohrožení života či zdraví jiných osob. Omezení pohybu se používá na dobu nezbytně nutnou a vždy je povinnost vyplnit tento záznamový arch. (vyhl. č. 218/ ) Výklad k záznamovému formuláři Záznamy mimořádné situace - restriktivní opatření 1. Záznamový arch se vyplní vždy, pokud kdokoli z personálu použije jakýkoli druh omezení (restrikce) u uživatele tak, že se uživatel nemůže volně pohybovat v rámci zařízení. 2. Záznamový arch vyplní osoba, která omezující prostředek použila a dá jej podepsat vedoucímu služby nebo vedoucímu úseku. 3. Současně s tímto záznamovým archem se vyplní arch o projevech a chování klienta, kde bude situace podrobně popsána se všemi souvislostmi. Kopie tohoto archu se přiloží k Záznamu mimořádné situace. 4. Možnosti použití jednotlivých způsobů omezení: fyzické - (úchopy rukou, popř. znehybnění tělem k zamezení pohybu při agresivním chování) tento způsob může použít kdokoli z pracovníků služby bez předchozí indikace při náhlém nebezpečném způsobu chování klienta na nezbytně nutnou dobu (do doby než pomine agresivní či destruktivní chování) mechanické - (uzamčení, nucený pobyt v určené místnosti, ) uživatel má v osobních dokumentech záznam o opakujícím se nežádoucím chování ( útěky z bytu apod), které omezuje či ohrožuje ostatní osoby nebo sebe a tento způsob restrikce je předem projednán s rodinou klienta. 17

18 Jsou-li v kontaktu s agresivním klientem další osoby, jimž hrozí útok či zranění, snaží se pracovník služby zajistit těmto osobám bezpečné místo (např. odesláním do jiné místnosti apod.). Obecně platí, že rozsah a povaha omezení musí být přiměřená míře aktuálního ohrožení a individualitě uživatele a musí být ukončeno ihned, jakmile pomine situace ohrožení!!! 18

19 RESTRIKTIVNÍ OPATŘENÍ (fyzické, mechanické, ) ZÁZNAMY MIMOŘÁDNÉ SITUACE Jméno uživatele:.., datum narození:. Popis problémového chování: (+ datum a čas) Postupy: 1. Následek 2... Následek 3... Následek.... Indikace: kým (jméno), kdy (datum, event. čas).... Datum, čas (kdy začalo restriktivní opatření):... Datum, čas (kdy ukončeno restr. opatření):... Důvod použití opatření:... Druh omezení (fyzické, mechanické, + konkrétní popis)... Jméno osoby, která omezující pohyb použila:... 19

20 Vyjádření vedoucího pracovníka služby Záznam o splnění informovanosti zákonného zástupce, opatrovníka, zřizovatele: za správnost a úplnost vyplnění (podpis vedoucího služby) Obecně platí, že rozsah a povaha omezení musí být přiměřená míře aktuálního ohrožení a individualitě uživatele a musí být ukončeno ihned, jakmile pomine situace ohrožení!!! 20

21 4. Seznam použité literatury 1) Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách 2) Zákon Parlamentu ČR č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 3) Standardy kvality sociálních služeb: Metodický materiál. Praha : MPSV ČR, ) Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: Průvodce pro poskytovatele. Praha: MPSV,

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Dohoda o službě Asistovaný kontakt

Dohoda o službě Asistovaný kontakt Příloha č. 1 Dohoda o službě Asistovaný kontakt Smluvní strany I. Poskytovatel: Zastoupený (dále jen Poskytovatel ) Uživatelé: Uživatel 1.: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen Uživatel

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více