PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU"

Transkript

1 PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1

2 1 = 25,26 CZK ( ) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Stornopoplatek za zrušení letenky Stornopoplatek za zrušení letenky z důvodu: - změny dovolené ze strany zaměstnavatele - krádeže občanského průkazu nebo cestovního pasu Úhrada ceny letenky s limitem pojistného plnění: limit na pojištěnou osobu: / Kč limit na pojistnou událost: / Kč Limit na pojištěnou osobu: bez spoluúčasti 25 % minimálně 30 / 758 Kč a maximálně 150 / 3790 Kč POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Úhrada nové jednosměrné letenky s odletem během následujících 24 hodin limitováno uhrazenou cenou jednosměrné letenky bez spoluúčasti 2

3 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva, uzavřená s Mondial Assistance Europe N. V., se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pojistná smlouva se dále řídí těmito všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojistná smlouva se řídí též zvláštními pojistnými podmínkami a dalšími ujednáními, pokud na ně odkazuje. Pojistná smlouva je tvořena: pojistnými podmínkami, Přehledem pojistného krytí a případně dalšími smluvními ujednáními, a formuláři, včetně pojistky, uzavřenými mezi pojišťovnou a pojistníkem, bez ohledu na formu (písemná či elektronická). Prosím, přečtěte si pozorně tyto všeobecné pojistné podmínky. Obsahují informace o vašich právech a závazcích a odpoví na Vaše možné otázky. VYMEZENÍ POJMŮ: Pro pojištění, které je upraveno těmito pojistnými podmínkami, se níže uvedené pojmy používají v následujících významech: BYDLIŠTĚ (DOMOV): CESTA: CESTOVNÍ KANCELÁŘ: EVROPA: HOSPITALIZACE: CHARTEROVÝ LET: MÍSTO ODJEZDU POJIŠTĚNÉHO: NÁKLADY NA PÁTRÁNÍ: místo v České republice, v němž pojištěný obvykle žije let nebo jinou dopravu tam a/nebo zpět se společností Air France včetně případného pobytu v destinaci označené v dokladu o rezervaci/nákupu letu, ke kterému bylo sjednáno toto pojištění znamená jakéhokoli poskytovatele služby cestovního ruchu kontinentální Evropa a dále také Alžírsko, Egypt, Guernsey, Irsko, Island, Izrael, Jersey, Kypr, Libye, Malta, Maroko, Ruská federace, Řecko (včetně ostrovů), Sýrie, Tunisko, Turecko, Velká Británie neodkladný a neplánovaný lékařský zákrok, který vyžaduje pobyt v nemocničním zařízení déle než 24 hodin let objednaný cestovní kanceláří jako let nepravidelný, mimo rámec pravidelných letů letiště, železniční stanici nebo zastávku s mezinárodním provozem nebo přístav, v nichž se začíná cesta pojištěného z domovské země do destinace pojištěného a též místo, kde začíná poslední část zpáteční cesty pojištěného do jeho domovské země náklady na záchranné operace záchranných týmů nebo osob, odlišných od osob doprovázejících pojištěného, přičemž záchrannou operací je zjištění polohy pojištěného v místech, v jejichž blízkém okolí nejsou k dispozici organizované záchranářské síly 3

4 NÁKLADY NA REPATRIACI OSTATKŮ: náklady na prvotní konzervaci, manipulaci, umístění do rakve, specifické požadavky na transport, zákonem nařízenou konzervaci, balení a nejjednodušší rakev potřebnou pro transport ostatků a odpovídající zákonům, s výjimkou nákladů na uložení rakve do hrobu, balzamování a nákladů na obřad NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ: NÁKLADY NA ZÁCHRANU: OPRÁVNĚNÁ OSOBA: dodatečné náklady na ubytování a telefonní nebo ové spojení s asistenční službou v souvislosti s pojistnou událostí, vyjma jakýchkoliv nákladů na stravu a nápoje náklady na převoz pojištěného po úrazu (po té, co byl pojištěný lokalizován) z místa úrazu do nejbližší nemocnice osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění POJISTITEL: Mondial Assistance Europe N. V., se sídlem: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nizozemí, zapsána v obchodním rejstříku v Amsterodamu pod registračním číslem ; orgán dozoru: De Nederlandsche Bank se sídlem: John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, Nizozemí POJISTNÁ DOBA: POJISTNÁ UDÁLOST: POJISTNÉ NEBEZPEČÍ: POJISTNÉ OBDOBÍ: POJISTNÍK: POJIŠTĚNÝ: doba, na kterou bylo některé z pojištění uvedených v pojistných podmínkách sjednáno nahodilá událost blíže uvedená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění; všechny škody způsobené stejnou příčinou se považují za způsobené jednou pojistnou událostí možná příčina vzniku pojistné události, je vždy uvedena buď ve VPP, v ZPP, případně ve smluvních ujednáních nebo pojistné smlouvě časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem osoba, na jejíž zdraví, majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje toto pojištění POSKYTOVATEL: je poskytovatel asistenčních a likvidačních služeb: Mondial Assistance, s.r.o., Na Maninách 876/7, Praha 7, určený pojistitelem a jednající jeho jménem PRAVIDELNÝ LET: REPATRIACE: let provedený civilním letadlem, s přesně předem stanoveným časem letu na pravidelné letecké lince v souladu s letovým řádem jakákoliv úhrada či organizace návratu pojištěného zpět do vlasti, pokud nebylo možno z důvodu pojistné události použít původně plánovaného dopravního prostředku k návratu pojištěného 4

5 RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK: SPOLUCESTUJÍCÍ: znamená příbuzného v následujícím rodinném poměru k pojištěnému: manžel, manželka, rodič, dítě, sourozenec, švagr, švagrová, zeť, snacha, tchán, tchýně pojištěného znamená kteroukoliv osobu, která si rezervovala cestu s pojištěným STABILIZOVANÝ ZDRAVOTNÍ STAV: zjištění lékaře potvrzující v daném čase, že zdravotní stav pojištěného je stabilizován ŠKODA NA MAJETKU: ŠKODA NA ZDRAVÍ: ŠKODNÁ UDÁLOST: TRASA: TŘETÍ OSOBA: ÚRAZ: VÁŢNÉ ONEMOCNĚNÍ: VÁŢNÝ ÚRAZ: neúmyslné poškození nebo zničení věci nebo majetku, jakékoli fyzické zranění utrpěné zvířetem neúmyslné zranění utrpěné fyzickou osobou skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění itinerář do místa určení uvedeného na letence nebo v registračním formuláři, bez ohledu na počet letů, nebo na to, zda se jedná o let do místa určení či zpáteční jakákoli fyzická nebo právnická osoba vyjma: - pojištěného - rodinných příslušníků - osoby doprovázející pojištěného - zaměstnanců pojištěného při plnění jejich úkolů neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno zranění nebo škoda jakékoli zhoršení zdraví zjištěné odborným lékařem, jehož důsledkem je nezpůsobilost vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu lékařsky zjištěné dočasné nebo trvalé poškození zdraví pojištěného, v jehož důsledku je pojištěný nezpůsobilý vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu 5

6 ČÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1 Pojištěný Pojištěným je každá osoba, uvedená jako taková v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že bydliště této osoby je v České republice. KAPITOLA 2 Pojistný zájem a pojistná událost; vznik a trvání pojištění, pojistná doba Toto pojištění se vztahuje na následující hodnoty pojistného zájmu: Pojištění zrušení cesty Pojištění zmeškání odjezdu Pojistné události jsou definovány ve zvláštní části těchto pojistných podmínek Pojištění dle těchto pojistných podmínek se vztahuje na území České republiky a na období 365 dní od sjednání pojištění Pojištění zrušení cesty a zmeškání letu lze sjednat pouze současně s rezervací letenky Pojistné může být vráceno pouze v případě, že společnost Air France zruší let nebo v případě dvojího zaplacení pojistného. KAPITOLA 3 Obecné výluky z pojištění Spolu s výlukami uvedenými u každého z pojištění dále zvlášť jednotlivě, pojištění se v žádném případě nevztahuje rovněž na následující události a jejich následky: vzniklé v souvislosti s občanskou válkou nebo válečným konfliktem, lhostejno, zda byla vyhlášena či nikoliv, nepokoji, demonstracemi, teroristickými útoky vzniklé v souvislosti se stávkami, braním rukojmích, jakoukoliv manipulací se zbraní způsobené pojištěným v důsledku jeho dobrovolné účasti v sázkách a hazardních hrách všeho druhu, trestné činnosti včetně rvačky, způsobené úmyslně nebo jeho úmyslným jednáním proti dobrým mravům či proti zákonným předpisům navštívené země, vyjma případů nutné obrany a krajní nouze způsobené v důsledku účinků jaderných látek nebo jakýmikoliv zdroji ionizujícího záření vzniklé v důsledku úmyslného nebo vědomě nedbalostního jednání pojištěného včetně sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu pokud k úrazu nebo onemocnění pojištěného došlo pod vlivem alkoholu, narkotik nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, nepředepsaných lékařem způsobené vědomým nerespektováním oficiálních zákazů nebo příkazů způsobené vědomým nerespektováním bezpečnostních pravidel v souvislosti s jakýmikoliv sportovními aktivitami vzniklé při provozování jakéhokoliv druhu sportu na profesionální úrovni nebo za smluvní odměnu 6

7 jež jsou důsledkem duševní poruchy nebo choroby nebo jež jsou důsledkem pohlavně přenosných onemocnění nebo AIDS a přenosu viru HIV způsobené vědomou nedbalostí vzniklé při provozování sportů spojených s užíváním motorového dopravního prostředku, sportovního nebo rekreačního létání, parašutismu, paraglidingu, alpinismu, skialpinismu, bojových sportů, speleologie, horolezectví, potápění nebo raftingů a sportů obdobných vzniklých v důsledku epidemie, plošného znečištění životního prostředí, přírodní katastrofy a s tím souvisejícími následky jejichž vznik bylo možné již v době sjednání pojistné smlouvy důvodně předpokládat, nebo o nichž bylo známo, že nastanou nastalé aktivní účasti na organizovaných sportovních soutěžích nebo přípravách na ně vzniklých v důsledku událostí, které nastaly mezi datem rezervace cesty pojištěného a datem účinnosti tohoto pojištění vzniklých v důsledku účinků biologických nebo chemických zbraní jakékoli nároky vyplývající ze zdravotního stavu osoby či osob, s nimiž pojištěný bydlí nebo spolucestujícího nebo rodinného příslušníka za podmínky, že pojištěný věděl v době uzavření tohoto pojištění o takovém zdravotním stavu těchto osob v případě jakýchkoli přímých nebo nepřímých nároků vzniklých v souvislosti s úrazem nebo onemocněním v jejichž důsledku byl pojištěný nebo jeho rodinný příslušník či spolucestující v období 6 měsíců před sjednáním tohoto pojištění nucen vyhledat lékařskou péči v případě, že pojištěný cestoval v rozporu s doporučením lékaře nebo by lékař cestování nedoporučil, kdyby se s ním o tom před započetím cesty pojištěný poradil v případě, že pojištěnému je známo, že v průběhu cesty bude potřebovat lékařské ošetření v případě, že cesta byla podniknuta za účelem léčby v případě jakýchkoliv přímých nebo nepřímých nároků vzniklých v souvislosti s tím, že lékař diagnostikoval pojištěnému fatální (nevyléčitelné) onemocnění při lyžování, snowboardingu a sportech obdobných KAPITOLA 4 Územní rozsah pojištění Pojištění zrušení cesty a zmeškání odjezdu se vztahuje na pojistné události vzniklé na území České republiky 7

8 KAPITOLA 5 Další pojištění Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o tom, že má uzavřeno u jiného pojistitele pojištění pojistných rizik, na která se vztahuje toto pojištění (vícenásobné pojištění) V případě pojistné události může pojištěný uplatnit svůj nárok na pojistné plnění u pojišťovny dle své vlastní volby, avšak pouze u jedné pojišťovny. KAPITOLA 6 Přechod práv na pojistitele Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel z tohoto pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil Přešlo-li na pojistitele právo podle odstavce 6.1, platí při jeho uplatňování přiměřeně ustanovení 450 občanského zákoníku (snížení náhrady škody soudem) Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 6.1 proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti, nebo které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které jí v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon nebo tyto pojistné podmínky jinak Projeví-li se následky jednání uvedeného v odstavci 6.5 až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat V případě vyplacení pojistného plnění nebo výměny věci se pojistitel stává vlastníkem pojištěné věci. KAPITOLA 7 Informační povinnost při uzavírání smlouvy, pojistné a moţnost odstoupení od smlouvy Pojistník a pojištěný je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny, i písemné dotazy pojistitele týkající se tohoto pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. V opačném případě má pojistitel právo za podmínek ustanovení 23 a 24 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, od tohoto pojištění odstoupit nebo pojistné plnění odmítnout. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému Pojistné za pojištění dle těchto pojistných podmínek je jednorázovým pojistným a platí se způsobem uvedeným v návrhu na uzavření tohoto pojištění Výše pojistného, způsob a doba placení pojistného (jeho splatnost) je uvedena v návrhu na uzavření pojištění a potvrzení o uzavření pojištění Právo na odstoupení od smlouvy: V případě, že sjednané pojištění neodpovídá jakkoliv požadavkům pojištěného, může pojistník od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy tak, že odstoupení sdělí poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb Mondial Assistance s.r.o., 8

9 Jankovcova 1596/14b, Česká republika. V takovém případě bude pojištění zrušeno a celé zaplacené pojistné bude vráceno. Tato možnost odstoupení platí pouze v případě, že pojištěný ještě nenastoupil cestu a nevznesl nárok na pojistné plnění. Od pojistné smlouvy může odstoupit pojistník i pojistitel v případech a za podmínek, kdy tak stanoví zákon, zejména pak zákon o pojistné smlouvě. KAPITOLA 8 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný. V případě, že oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li ve zvláštní části těchto podmínek uvedeno jinak Pojištěný se zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb vyplněný dotazník k nahlášení pojistné události, jehož formulář je k dispozici na následující webové stránce: Pojištěný je povinen tento dotazník vyplnit a vrátit pojistiteli zpět současně s jakýmikoli dokumenty, které mohou být pojistitelem rozumně požadovány v rozsahu dle těchto pojistných podmínek pro šetření pojistné události a stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit. KAPITOLA 9 Promlčení Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet 1 rok po vzniku pojistné události. KAPITOLA 10 Stanovení rozsahu pojistného plnění Rozsah pojistného plnění je pro každé pojištění příslušného pojistného zájmu uveden ve zvláštní části těchto pojistných podmínek, přičemž platí maximální výše pojistného plnění uvedena v Přehledu pojistného krytí Pojištění je sjednáno se spoluúčastí tehdy, je-li výše spoluúčasti uvedena v Přehledu pojistného krytí. KAPITOLA 11 Výplata pojistného plnění Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě Nestanoví-li zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odstavce oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 9

10 Pokud byly náklady šetření podle odstavce vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. KAPITOLA 12 Informace Pokud se objeví nějaké problémy, pojištěný/pojistník/oprávněná osoba může kontaktovat poskytovatele na adrese: Mondial Assistance s.r.o. oddělení likvidace pojistných událostí Jankovcova 1596/14b Praha 7 Pokud pojištěný/pojistník/oprávněná osoba nesouhlasí s vyjádřením pojistitele, může podat stížnost České národní bance. Na toto pojištění se vztahuje též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména jeho 55 (osvobození od daně z přidané hodnoty). Pojištěný/pojistník souhlasí s tím, že některé informace a dokumenty (zejména potvrzení o pojištění) týkající se tohoto pojištění mu budou sdělovány nikoli v češtině, ale v angličtině. KAPITOLA 13 Ochrana osobních údajů Veškeré osobní údaje o pojistníku, pojištěném a dalších osobách účastných na pojištění jsou zpracovávány pojistitelem plně v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KAPITOLA 14 Adresa poskytovatele asistenčních a likvidačních sluţeb Sídlo poskytovatele: Mondial Assistance s.r.o. Jankovcova 1596/14b Praha 7 10

11 ČÁST II: ZVLÁŠTNÍ ČÁST ODDÍL A: POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojistné nebezpečí a pojistná událost Pojistným nebezpečím v tomto pojištění je zrušení cesty pojištěným z důvodů dle čl této kapitoly Pojistnou událostí v tomto pojištění je povinnost pojištěného zaplatit stornopoplatek poskytovateli cesty za zrušenou cestu, kterou pojištěný zrušil z důvodů uvedených v čl této kapitoly, a to před zahájením cesty. Zahájením cesty se rozumí: zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Všechny služby cestovního ruchu, u nichž může nastat pojistná událost, kryté tímto pojištěním, bez ohledu na to, zda jsou doplňkové nebo následné, se považují za jednu cestu s jedním datem odjezdu, které je stanoveno poskytovatelem jako datum počátku poskytování služby cestovního ruchu, při níž může nastat pojistná událost krytá tímto pojištěním Události, které jsou důvodem vzniku pojistné události Pojistitel poskytne pojistné plnění dle tohoto pojištění, pokud důvodem zrušení cesty a tím příčinou povinnosti zaplatit stornopoplatek za takové zrušení byla některá z následujících příčin ( až ): Vážná onemocnění či vážné úrazy zahrnující následky, které byly zjištěny po rezervaci cesty; nebo úmrtí: a) pojištěného, jeho manžela, manželky, předků a potomků v linii přímé b) sourozenců pojištěného, švagrů, švagrových, zeťů, snach, tchánů, tchýní c) osoby (spolucestující), která má rezervovánu stejnou cestu ve stejném termínu jako pojištěný Pojištěný je povinen bezodkladně informovat pojistitele o tom, že nastala skutečnost dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek, která zakládá právo na pojistné plnění a předložit požadované doklady. Pojistitel je oprávněn odmítnout pojistné plnění ze smlouvy po konzultaci s odborným lékařem, pokud pojištěným poskytnuté informace nejsou hodnověrným důkazem o tom, že skutečnost dle čl této kapitoly těchto pojistných podmínek, která by zakládala právo na pojistné plnění, nastala Vážné škody na majetku způsobené vloupáním, požárem, průsakem vody nebo jinou přírodní živelnou pohromou (souhrnně jako pohroma ), v jejímž důsledku je třeba naléhavě přítomnost pojištěného v místě postiženém pohromou v den plánovaného odletu za účelem zabezpečení záchranných prací a nutných správních úkonů, za podmínky, že pohroma způsobila více než 50% (padesátiprocentní) poškození: a) obydlí, kde má pojištěný adresu trvalého bydliště nebo jeho rekreačního objektu b) zemědělské usedlosti pojištěného c) prostor užívaných k podnikání za předpokladu, že pojištěný je vedoucím zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou v těchto prostorách Ztráta zaměstnání pojištěného z důvodu výpovědi podané zaměstnavatelem pro nadbytečnost dle ustanovení 52 písm. c) zákoníku práce, avšak pouze za podmínky, že výpověď byla podána po dni, kdy byla uzavřena pojistná smlouva tohoto pojištění. 11

12 Nárok na pojistné plnění z tohoto pojištění zrušení cesty má dále také osoba, která měla rezervovanou stejnou cestu jako pojištěný, pokud by taková osoba v důsledku zrušení cesty pojištěným pro kterýkoliv z důvodů uvedených ve článcích až této kapitoly musela cestovat sama. KAPITOLA 2 Rozsah pojistného plnění Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové Limit pojistného plnění Pojistné plnění poskytnuté pojistitelem nepřesáhne v žádném případě částku fakturovanou pojistníkovi cestovní kanceláří jako stornopoplatek nebo limit pojistného plnění pro tuto pojistnou událost uvedený v Přehledu pojistného krytí pojistného plnění. Pojistné plnění bude sníženo o částku spoluúčasti uvedenou v Přehledu pojistného krytí, pokud není pro některé případy stanoveno v Přehledu pojistného krytí jinak Výše a rozsah pojistného plnění Pojistné plnění vyplatí pojistitel dle těchto pojistných podmínek ve výši stornopoplatků účtovaných cestovní kanceláří a uvedených v jejích všeobecných obchodních podmínkách nebo ujednání o cestovní smlouvě/cestě; přičemž pojistné plnění je omezeno do výše stornopoplatků, které by byly účtovány pojištěnému, pokud by uvědomil cestovní kancelář během 48 (čtyřiceti osmi) hodin následujících poté, co nastala některá ze skutečností dle čl těchto pojistných podmínek, avšak maximálně výši pojistného plnění uvedeného v Přehledu pojistného krytí. Administrativní poplatky, spropitné, vízové poplatky, stejně jako zaplacené pojistné za toto pojištění se nezapočítávají pro účely tohoto pojištění do stornopoplatků. KAPITOLA 3 Vznik, trvání a konec pojištění, pojistné období 3.1. Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného Pojištění zrušení cesty se vztahuje na období, které začíná prvním dnem, kdy by pojištěný v případě zrušení cesty byl povinen již platit stornopoplatek dle cestovní smlouvy a končí okamžikem, kdy cestovní kancelář začala poskytovat pojištěnému první službu cestovního ruchu, při níž může nastat pojistná událost krytá tímto pojištěním. KAPITOLA 4 Výluky z pojištění zrušení cesty Vedle obecných výluk uvedených v kapitole 3 části I. těchto pojistných podmínek, toto pojištění se nevztahuje také na události a jejich následky: rizikové těhotenství, dobrovolně přerušené těhotenství a normální těhotenství po ukončení 26. týdne těhotenství včetně jakýchkoliv komplikací s ním souvisejících včetně porodu, umělého oplodnění a souvisejícími důsledky; tato výluka se však nevztahuje na komplikace při těhotenství, jestliže k otěhotnění došlo po rezervaci letu opomenutí očkování; nedostatku vakcín 4.3. epidemie, plošného znečištění životního prostředí, přírodní katastrofy a s tím souvisejícími následky, lhostejno, kde nastaly, zda v České republice, v cílové destinaci nebo na trase cesty, nebo jinde 4.4. lékařsky potvrzená diagnóza, příznaky nebo příčiny, které jsou mentálního, psychologického nebo psychiatrického charakteru, nemající za následek hospitalizaci po více než 3 (tři) po sobě jdoucí dny k datu následujícímu po uzavření tohoto pojištění 12

13 4.5. onemocnění nebo úrazy, které existovaly v okamžiku sjednání pojištění, s výjimkou nenadálého zhoršení stabilizovaného zdravotního stavu, pokud pojištěný před sjednáním pojištění obdržel lékařské potvrzení, že je jeho zdravotní stav stabilizován a umožňuje mu bez jakéhokoli omezení vycestovat kosmetické výkony v oblasti plastické chirurgie a jejich případné komplikace, a následky jakýchkoliv kontrolních vyšetření trestního řízení vedeného proti pojištěnému jako obviněnému KAPITOLA 5 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný je povinen informovat svou cestovní kancelář, u níž má sjednánu cestu, a poskytovatele asistenčních a likvidačních služeb o tom, že tuto cestu zrušil, a to nejrychlejším možným způsobem (faxem, em, jiným průkazným oznámením cestovní kanceláři nebo poskytovateli) poté, co nastala některá ze skutečností dle čl. 1.2, kapitoly 1, oddílu A těchto pojistných podmínek, nejpozději však do 48 hodin poté, co taková skutečnost nastala V případě, že se pojištěnému nepodaří informovat cestovní kancelář nebo poskytovatele o zamýšleném zrušení cesty během lhůty stanovené v čl. 5.1 této kapitoly, pojistitel vyplatí pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek jen do výše stornopoplatků, které by pojištěný zaplatil, kdyby oznámil zrušení cesty v den, kdy nastala některá ze skutečností dle čl. 1.2, kapitoly 1, oddílu A těchto pojistných podmínek Pojištěný je povinen informovat poskytovatele o pojistné události do pěti pracovních dnů následujících poté co nastala, přičemž den pojistné události se do této lhůty nezapočítává a tato lhůta se též staví po dobu, kdy pojištěný nemůže informovat pojistitele z důvodu úrazu nebo zásahu vyšší moci, a to písemně na adrese poskytovatele asistenčních a likvidačních služeb pro pojistitele uvedené v obecné části těchto pojistných podmínek v kapitole 12 - Informace. KAPITOLA 6 Spoluúčast Pojištění zrušení cesty se sjednává se spoluúčastí uvedenou v Přehledu pojistného krytí. ODDÍL B: POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojistitel se zavazuje zaplatit pojištěnému pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek až do výše limitu uvedeného v Přehledu pojistného krytí za novou jednorázovou letenku, kterou si pojištěný musel zaplatit, aby se dopravil do cíle své cesty (destinace) nebo domů, protože pojištěnému se nepodařilo dostavit se do místa odletu včas dle itineráře pojištěného z těchto důvodů: veřejná doprava (včetně pravidelných letů) se neuskutečnila dle jízdních/letových/plavebních řádů vozidlo, jímž se pojištěný dopravoval místo odjezdu pojištěného mělo nehodu nebo se porouchalo Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové. 13

14 KAPITOLA 2 Vznik, trvání a zánik tohoto pojištění, pojistná doba 2.1. Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění trvá po dobu poskytování služeb cestovní kanceláří, jak je popsáno v registraci (objednávce) cesty, stejně tak během dopravy pojištěného na území České republiky z místa bydliště na místo počátku cesty. KAPITOLA 3 Výluky z tohoto pojištění Toto pojištění se vedle obecných výluk uvedených v části I., kapitole 3, nevztahuje také na tyto případy: jakéhokoliv zpoždění, které bylo způsobeno demonstrací, civilními nepokoji, stávkou vypuknuvší nebo oznámenou dříve, než pojištěný uzavřel toto pojištění nebo zakoupil jízdní doklady (jízdenky, letenky, palubní lístky atd.) na cestu, lhostejno, co nastalo později jakéhokoliv vynechání, zpoždění nebo neuskutečnění veřejné dopravy způsobeného demonstrací, civilními nepokoji, stávkou vypuknuvší nebo oznámenou dříve, než pojištěný opustil svůj domov nebo které bylo oznámeno tak včas, že pojištěný si mohl zajistit náhradní přepravu KAPITOLA 4 Povinnosti pojištěného Při uplatnění nároku na pojistné plnění je pojištěný povinen předložit pojistiteli: potvrzení poskytovatele veřejné dopravy o tom, že veřejná doprava byla opožděna potvrzení příslušného orgánu či úřadu o nehodě nebo poruše vozidla, v němž se pojištěný dopravoval na místo odjezdu pojištěného Pojištěný je povinen svůj cestovní itinerář plánovat tak, aby v něm měl dostatek rezervního času na předvídatelná zpoždění. KAPITOLA 5 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný je povinen se žádostí o vyplacení pojistného plnění předložit pojistiteli potvrzení poskytovatele veřejné dopravy o tom, že veřejná doprava byla opožděna; respektive potvrzení příslušného orgánu či úřadu o nehodě nebo poruše vozidla, v němž se pojištěný dopravoval na místo odjezdu pojištěného a zároveň předložit svůj detailní popis okolností, které způsobily, že pojištěný zmeškal odjezd. POTŘEBUJETE NAŠI ASISTENCI? Zavolejte nám na tel.:

15 INSURANCE COVERAGE SUMMARY A B TRIP CANCELLATION MISSED DEPARTURE 1

16 1 = 25,26 CZK ( ) TRIP CANCELLATION Insurable interest: Maximum amount of insurance benefit: Participation of the insured person: Cancellation fee for trip cancellation Cancellation fee for trip cancellation by reason of: - Modification of holidays by the employer - Theft of ID / passport Refund of the price ticket at cost Limit per insured person: 5,000 / CZK Limit per insured event: 32,000 / CZK Limit per insured person: No deductible amount 25% with min of 30 / CZK 758 and max of 150 / CZK 3790 Kč MISSED DEPARTURE Insurable interest: Maximum amount of insurance benefit: Participation of the insured person: Payment of a new single plane ticket with departure within the following 24 hours Limited to the price paid for the single ticket No deductible amount GENERAL INSURANCE CONDITIONS FOR INSURANCE TRAVEL The insurance contract entered into with Mondial Assistance Europe N.V. (MAE) shall be governed by the law of the Czech Republic, in particular by Act No. 37/2004 Coll., on insurance contract, as amended, and by Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended. The insurance contract shall also be regulated by these general insurance conditions. The insurance contract shall be governed by special insurance conditions and other provisions as well if referring to them. The insurance contract shall be made up of these insurance conditions, of the Summary of insurance coverage and of other contractual provisions and forms including the insurance contract concluded between the insurance company and the policyholder regardless of the form (written or electronic). Please read these general insurance conditions carefully. They contain information on your rights and obligations and may answer your questions (if any). DEFINITIONS OF TERMS: The terms and expressions given below shall be used for insurance regulated by these insurance conditions in the following meanings: BENEFICIARY: CHARTER FLIGHT: the person who becomes entitled to receive insurance benefit due to the insured event flight ordered by a travel agency as an unplanned flight, out of the scope of regular flights 2

17 COSTS OF ACCOMMODATION: additional costs of accommodation and telephone or connection with the assistance service in connection with an insured event except for any costs of food and beverages COSTS OF REPATRIATION OF MORTAL REMAINS: costs of primary preservation, manipulation, placing in the coffin, specific transport requirements, preservation ordered by law, packing and the simplest coffin necessary for transportation of mortal remains and corresponding to laws, except for the costs of placing in the coffin, embalmment and costs of funeral COSTS OF RESCUE: COSTS OF SEARCH: DAMAGE TO PROPERTY: costs of transportation of the insured person after an injury (after the insured person has been localized) from the point of injury to the nearest hospital costs of rescue operations performed by rescue teams or people other than the people accompanying the insured person; at the same time a rescue operation shall mean finding the insured person s position in places in whose vicinity there are no organized rescue teams available unintentional damage to or destruction of a thing, any physical injury suffered by an animal 3

18 EUROPE: EVENT OF LOSS: FAMILY MEMBER: FELLOW-PASSENGER: HEALTH INJURY: HOSPITALIZATION: INJURY: INSURED EVENT: INSURED PERIL: INSURED PERSON: INSURER: PERIOD OF INSURANCE: Continental Europe and further also Algeria, Cyprus, Egypt, Great Britain, Greece and Islands, Guernsey, Ireland, Iceland, Israel, Jersey, Libya, Malta, Morocco, Russian Federation, Syria, Tunisia and Turkey a fact that has caused a loss and that might be a reason for origin of a right to insurance benefit relative person shall mean the relative who is in the following family relationship to the insured person: husband, wife, parent, child, sibling, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law, father-in-law, mother-in-law of the insured person shall mean any person who has booked the trip with the insured person unintentional injury suffered by a natural person urgent and unplanned medical procedure requiring a stay in a hospital facility longer than 24 hours unexpected and sudden action of outer forces or the own body strength independently of the insured person s will, which occurs during the policy period and which causes an injury or damage to the insured person random event specified in details in the insurance contract to which the origin of the insurer s duty to provide insurance benefit is linked; all damage caused due to the same reason shall be considered to be caused by one insured event possible reason of occurrence of the insured event, it is always specified either in General Insurance Conditions or it is specified for individual insurances or it is further specified in Special Insurance Conditions, or in the contractual provisions or in the insurance contract person to whose health, property or other values of the insurable interest this insurance shall apply Mondial Assistance Europe N.V., with its registered office at Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, the Netherlands, registered in the Commercial Register in Amsterdam under reg. No ; supervising authority: De Nederlandsche Bank with its registered office at: John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, the Netherlands shall mean a time period agreed in the insurance contract for which an insurance premium is paid POINT OF DEPARTURE OF THE INSURED PERSON: shall mean an airport, a railway station or a stop with international operation, or a port where the insured person s journey from the home country to his/her destination begins and also the place where the last part of the insured person s return journey to his/her home country begins 4

19 POLICY PERIOD: POLICYHOLDER: PROVIDER: REGULAR FLIGHT: REPATRIATION: RESIDENCE (HOME): ROUTE: SERIOUS DISEASE: SERIOUS INJURY: STABILIZED STATE OF HEALTH: THIRD PERSON: TRAVEL AGENCY: TRIP: shall mean a period for which any of insurance stated in the insurance conditions has been arranged person that has entered into an insurance contract with the insurer shall be the provider of assistance and claims settlement services: Mondial Assistance, s.r.o., Jankovcova 1596/14b, Prague 7, appointed by the insurer and acting on its behalf flight arranged for by a civil air-plane with an exactly specified flight time on a regular air line in accordance with flight schedule any payment for or organization of insured person s return to his/her country if the originally planned means of transport cannot be used for the insured person s return due to an insured event shall mean a place in the Czech Republic in which the insured person usually lives itinerary to the destination specified on the air ticket or in a registration form regardless of the number of flights or whether or not this is a case of a flight to the destination or a return flight any worsening of the insured person s state of health, found out by a doctor, resulting in the insured person s inability to do any job or any other activity and requiring constant medical supervision and treatment temporary of permanent damage to the insured person s state of health found out by a doctor, as a result of which the insured person is unable to do any job or any other activity and requiring constant medical supervision and treatment medical finding confirming at the given time that the insured person s state of health has been stabilized any natural person or a legal entity except for: - the insured person - family members - persons accompanying the insured person - ensured person s employees fulfilling their tasks shall mean any provider of tourist trade service shall mean a flight or any the kind of transportation to a destination and/or back with the company Air France including a possible stay in the destination indicated in the document certifying the booking/purchase of the flight for which this insurance has been agreed 5

20 PART I: GENERAL PROVISIONS CHAPTER 1 Insured person The insured person is any person specified as such in the insurance contract on condition that such person has his/her residence in the Czech Republic. CHAPTER 2 Insurable interest and insured event; creation and duration of insurance, policy period This insurance shall apply to the following values of the insurable interest: 2.1. Trip cancellation insurance Missed Departure Insurance Insured events are defined in the special part of these insurance conditions The insurance according to these insurance conditions shall apply only to the territory of the Czech Republic and to the period of 365 days after purchase of the policy The insurance of cancellation and missed departure shall be concluded only together with booking the flight ticket The insurance premium may only be returned if Air France cancels the flight or in a case if the insurance premium has been paid twice. CHAPTER 3 General exclusions from insurance Above and beyond the exclusions specified individually below in the case of any insurance separately, the insurance shall not apply in any case to the events and their consequences: 3.1. that have occurred in connection with a civil war or war conflict, regardless whether declared or not, commotions, demonstrations, terrorist attacks 3.2. that have occurred in connections with strikes, taking people as hostage, any manipulation with weapons 3.3. that have been caused by the insured person due to his/her voluntary participation in bets and hazard games of any kind, criminal activities including a fist fight, intentionally or by his/her intentional acts against good manners or against legal regulations of the visited country except for cases of necessary defence or extreme need 3.4. that have been caused due to effects of nuclear substances or by any sources of ionizing radiation 3.5. that have been caused due to insured person s intentional or willfully negligent act including suicide or an attempt to commit suicide 3.6. if the insured person falls ill or becomes injured under the influence of alcohol, narcotic or other intoxicating or psychotropic drugs not prescribed by a doctor 3.7. that have been caused due to a willful failure to take into account official bans 3.8. that have been caused due to a willful failure to take into account safety rules in connection with any sport activities 6

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1 1 = 25,26 CZK (20.04.2010) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna Chartis Europe S.A., prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Francie. Poskytujeme soukromé

Více

Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS

Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS S FlyLine PLUS létejte bez starostí Pouze u nás s pojištěním pro případ krachu leteckého dopravce! Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS ERV pojišťovna se tradičně specializuje na cestovní pojištění

Více

American Express Gold Corporate

American Express Gold Corporate CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá Firemní Karta Card Business pojištění Cesvní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American Zlatých Express firemních

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 VPPCP 12 Část I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Pojistitel Název: ERV Evropská pojišťovna, a. s. Sídlo: Křižíkova 37/36a, 86 00 Praha 8, Česká republika, IČ : 49 40 96 Zápis:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Předsmluvní informace, pojistné podmínky, rady na cestu www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Více

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-SB-1305) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1 My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPDL1205 PRODUKTY Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC, Long STUDENT Long KOMFORT,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPDL1402 PRODUKTY FREKVENT PPCPDL1402, produkt FREKVENT Platnost

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL PPCPKR0908, produkty Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL 1 / 11 Platnost

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest

Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest Předsmluvní informace k pojištění pracovních cest Pojistitel ERV Evropská pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Obecné informace. Informace o produktu a o vás

Obecné informace. Informace o produktu a o vás Informace o CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Obecné informace Informace o ZUNO Jsme ZUNO BANK AG, se sídlem Muthgasse 26, 1190 Vídeň, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem

Více