PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY"

Transkript

1 PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1

2 1 = 25,26 CZK ( ) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Ztráta nebo poškození zavazadel nebo osobních věcí při nehodě Krádež cenností aktuální hodnota, limit 800 / Kč, limit na všechny škody: 800 / CZK 30 / 758 Kč na pojistnou událost POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Repatriace: Organizace a úhrada zpáteční cesty nebo převoz do nemocnice Léčebné náklady a hospitalizace v zahraničí skutečné náklady bez spoluúčasti Úhrada léčebných nákladů Pátrací a zachraňovací náklady limit na pojištěného a na pojistnou událost: 150,000 / CZK / 758 Kč na pojištěného a pojistnou událost Úhrada pátracích a zachraňovacích nákladů limit na pojištěného: 750 / Kč bez spoluúčasti Odeslání léků do zahraničí skutečné náklady bez spoluúčasti Úmrtí pojištěné osoby Náklady na převoz ostatků skutečné náklady bez spoluúčasti Doplňková asistence Náklady na komunikaci s rodinou skutečné náklady bez spoluúčasti POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Všechny škody celkem limit na pojistnou událost: / Kč 75 / 1895 Kč na pojistnou událost 2

3 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva, uzavřená s Mondial Assistance Europe N. V., se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pojistná smlouva se dále řídí těmito všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojistná smlouva se řídí též zvláštními pojistnými podmínkami a dalšími ujednáními, pokud na ně odkazuje. Pojistná smlouva je tvořena: pojistnými podmínkami, Přehledem pojistného krytí a případně dalšími smluvními ujednáními, a formuláři, včetně pojistky, uzavřenými mezi pojišťovnou a pojistníkem, bez ohledu na formu (písemná či elektronická). Prosím, přečtěte si pozorně tyto všeobecné pojistné podmínky. Obsahují informace o vašich právech a závazcích a odpoví na Vaše možné otázky. VYMEZENÍ POJMŮ: Pro pojištění, které je upraveno těmito pojistnými podmínkami, se níže uvedené pojmy používají v následujících významech: BYDLIŠTĚ (DOMOV): CESTA: CESTOVNÍ KANCELÁŘ: EVROPA: HOSPITALIZACE: CHARTEROVÝ LET: MÍSTO ODJEZDU POJIŠTĚNÉHO: NÁKLADY NA PÁTRÁNÍ: místo v České republice, v němž pojištěný obvykle žije let nebo jinou dopravu tam a/nebo zpět se společností KLM včetně případného pobytu v destinaci označené v dokladu o rezervaci/nákupu letu, ke kterému bylo sjednáno toto pojištění znamená jakéhokoli poskytovatele služby cestovního ruchu kontinentální Evropa a dále také Alžírsko, Egypt, Guernsey, Irsko, Island, Izrael, Jersey, Kypr, Libye, Malta, Maroko, Ruská federace, Řecko (včetně ostrovů), Sýrie, Tunisko, Turecko, Velká Británie neodkladný a neplánovaný lékařský zákrok, který vyžaduje pobyt v nemocničním zařízení déle než 24 hodin let objednaný cestovní kanceláří jako let nepravidelný, mimo rámec pravidelných letů letiště, železniční stanici nebo zastávku s mezinárodním provozem nebo přístav, v nichž se začíná cesta pojištěného z domovské země do destinace pojištěného a též místo, kde začíná poslední část zpáteční cesty pojištěného do jeho domovské země náklady na záchranné operace záchranných týmů nebo osob, odlišných od osob doprovázejících pojištěného, přičemž záchrannou operací je zjištění polohy pojištěného v místech, v jejichž blízkém okolí nejsou k dispozici organizované záchranářské síly 3

4 NÁKLADY NA REPATRIACI OSTATKŮ: náklady na prvotní konzervaci, manipulaci, umístění do rakve, specifické požadavky na transport, zákonem nařízenou konzervaci, balení a nejjednodušší rakev potřebnou pro transport ostatků a odpovídající zákonům, s výjimkou nákladů na uložení rakve do hrobu, balzamování a nákladů na obřad NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ: NÁKLADY NA ZÁCHRANU: OPRÁVNĚNÁ OSOBA: dodatečné náklady na ubytování a telefonní nebo ové spojení s asistenční službou v souvislosti s pojistnou událostí, vyjma jakýchkoliv nákladů na stravu a nápoje náklady na převoz pojištěného po úrazu (po té, co byl pojištěný lokalizován) z místa úrazu do nejbližší nemocnice osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění POJISTITEL: Mondial Assistance Europe N. V., se sídlem: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nizozemí, zapsána v obchodním rejstříku v Amsterodamu pod registračním číslem ; orgán dozoru: De Nederlandsche Bank se sídlem: John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, Nizozemí POJISTNÁ DOBA: POJISTNÁ UDÁLOST: POJISTNÉ NEBEZPEČÍ: POJISTNÉ OBDOBÍ: POJISTNÍK: POJIŠTĚNÝ: doba, na kterou bylo některé z pojištění uvedených v pojistných podmínkách sjednáno nahodilá událost blíže uvedená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění; všechny škody způsobené stejnou příčinou se považují za způsobené jednou pojistnou událostí možná příčina vzniku pojistné události, je vždy uvedena buď ve VPP, v ZPP, případně ve smluvních ujednáních nebo pojistné smlouvě časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem osoba, na jejíž zdraví, majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje toto pojištění POSKYTOVATEL: je poskytovatel asistenčních a likvidačních služeb: Mondial Assistance, s.r.o., Na Maninách 876/7, Praha 7, určený pojistitelem a jednající jeho jménem PRAVIDELNÝ LET: REPATRIACE: let provedený civilním letadlem, s přesně předem stanoveným časem letu na pravidelné letecké lince v souladu s letovým řádem jakákoliv úhrada či organizace návratu pojištěného zpět do vlasti, pokud nebylo možno z důvodu pojistné události použít původně plánovaného dopravního prostředku k návratu pojištěného 4

5 RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK: SPOLUCESTUJÍCÍ: znamená příbuzného v následujícím rodinném poměru k pojištěnému: manžel, manželka, rodič, dítě, sourozenec, švagr, švagrová, zeť, snacha, tchán, tchýně pojištěného znamená kteroukoliv osobu, která si rezervovala cestu s pojištěným STABILIZOVANÝ ZDRAVOTNÍ STAV: zjištění lékaře potvrzující v daném čase, že zdravotní stav pojištěného je stabilizován ŠKODA NA MAJETKU: ŠKODA NA ZDRAVÍ: ŠKODNÁ UDÁLOST: TRASA: TŘETÍ OSOBA: ÚRAZ: VÁŢNÉ ONEMOCNĚNÍ: VÁŢNÝ ÚRAZ: neúmyslné poškození nebo zničení věci nebo majetku, jakékoli fyzické zranění utrpěné zvířetem neúmyslné zranění utrpěné fyzickou osobou skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění itinerář do místa určení uvedeného na letence nebo v registračním formuláři, bez ohledu na počet letů, nebo na to, zda se jedná o let do místa určení či zpáteční jakákoli fyzická nebo právnická osoba vyjma: - pojištěného - rodinných příslušníků - osoby doprovázející pojištěného - zaměstnanců pojištěného při plnění jejich úkolů neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno zranění nebo škoda jakékoli zhoršení zdraví zjištěné odborným lékařem, jehož důsledkem je nezpůsobilost vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu lékařsky zjištěné dočasné nebo trvalé poškození zdraví pojištěného, v jehož důsledku je pojištěný nezpůsobilý vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu 5

6 ČÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1 Pojištěný Pojištěným je každá osoba, uvedená jako taková v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že bydliště této osoby je v České republice. KAPITOLA 2 Pojistný zájem a pojistná událost; vznik a trvání pojištění, pojistná doba Toto pojištění se vztahuje na následující hodnoty pojistného zájmu: Pojištění zavazadel Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb Pojištění odpovědnosti za škodu během cesty Pojistné události jsou definovány ve zvláštní části těchto pojistných podmínek Pojištění dle těchto pojistných podmínek se vztahuje pouze na cesty, které trvají 31 dní a méně. Pojištění se vztahuje na období po celou dobu trvání takové cesty, není-li ve zvláštní části těchto pojistných podmínek uvedeno jinak Pojistné může být vráceno pouze v případě, že společnost Air France zruší let nebo v případě dvojího zaplacení pojistného. KAPITOLA 3 Obecné výluky z pojištění Spolu s výlukami uvedenými u každého z pojištění dále zvlášť jednotlivě, pojištění se v žádném případě nevztahuje rovněž na následující události a jejich následky: vzniklé v souvislosti s občanskou válkou nebo válečným konfliktem, lhostejno, zda byla vyhlášena či nikoliv, nepokoji, demonstracemi, teroristickými útoky vzniklé v souvislosti se stávkami, braním rukojmích, jakoukoliv manipulací se zbraní způsobené pojištěným v důsledku jeho dobrovolné účasti v sázkách a hazardních hrách všeho druhu, trestné činnosti včetně rvačky, způsobené úmyslně nebo jeho úmyslným jednáním proti dobrým mravům či proti zákonným předpisům navštívené země, vyjma případů nutné obrany a krajní nouze způsobené v důsledku účinků jaderných látek nebo jakýmikoliv zdroji ionizujícího záření vzniklé v důsledku úmyslného nebo vědomě nedbalostního jednání pojištěného včetně sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu pokud k úrazu nebo onemocnění pojištěného došlo pod vlivem alkoholu, narkotik nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, nepředepsaných lékařem způsobené vědomým nerespektováním oficiálních zákazů nebo příkazů způsobené vědomým nerespektováním bezpečnostních pravidel v souvislosti s jakoukoliv sportovní činností vzniklé při provozování jakéhokoliv druhu sportu na profesionální úrovni nebo za smluvní odměnu 6

7 jež jsou důsledkem duševní poruchy nebo choroby nebo jež jsou důsledkem pohlavně přenosných onemocnění nebo AIDS a přenosu viru HIV způsobené vědomou nedbalostí vzniklé při provozování sportů spojených s užíváním motorového dopravního prostředku, sportovního nebo rekreačního létání, parašutismu, paraglidingu, alpinismu, skialpinismu, bojových sportů, speleologie, horolezectví, potápění nebo raftingů a sportů obdobných vzniklých v důsledku epidemie, plošného znečištění životního prostředí, přírodní katastrofy a s tím souvisejícími následky jejichž vznik bylo možné již v době sjednání pojistné smlouvy důvodně předpokládat, nebo o nichž bylo známo, že nastanou nastalé aktivní účasti na organizovaných sportovních soutěžích nebo přípravách na ně vzniklých v důsledku událostí, které nastaly mezi datem rezervace cesty pojištěného a datem účinnosti tohoto pojištění vzniklých v důsledku účinků biologických nebo chemických zbraní jakékoli nároky vyplývající ze zdravotního stavu osoby či osob, s nimiž pojištěný bydlí nebo spolucestujícího nebo rodinného příslušníka za podmínky, že pojištěný věděl v době uzavření tohoto pojištění o takovém zdravotním stavu těchto osob v případě jakýchkoli přímých nebo nepřímých nároků vzniklých v souvislosti s úrazem nebo onemocněním v jejichž důsledku byl pojištěný nebo jeho rodinný příslušník či spolucestující v období 6 měsíců před sjednáním tohoto pojištění nucen vyhledat lékařskou péči v případě, že pojištěný cestoval v rozporu s doporučením lékaře nebo by lékař cestování nedoporučil, kdyby se s ním o tom před započetím cesty pojištěný poradil v případě, že pojištěnému je známo, že v průběhu cesty bude potřebovat lékařské ošetření v případě, že cesta byla podniknuta za účelem léčby v případě jakýchkoliv přímých nebo nepřímých nároků vzniklých v souvislosti s tím, že lékař diagnostikoval pojištěnému fatální (nevyléčitelné) onemocnění při lyžování, snowboardingu a sportech obdobných KAPITOLA 4 Územní rozsah pojištění Toto pojištění se sjednává s územním rozsahem pro celý svět, avšak vyjma území České republiky, není-li dále uvedeno jinak Pojištění zavazadel se sjednává s územním rozsahem celý svět, avšak vyjma území České republiky a zemí, do kterých v době sjednání (uzavření) pojistné smlouvy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (či obdobná autorita v cílové destinaci) nedoporučilo vycestovat v době sjednání pojistné smlouvy, a dále se také vztahuje na pojistné události, které nastaly během dopravy pojištěného z místa trvalého bydliště na místo počátku cesty a zpět, i když proběhla na území České republiky. 7

8 KAPITOLA 5 Další pojištění Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o tom, že má uzavřeno u jiného pojistitele pojištění pojistných rizik, na která se vztahuje toto pojištění (vícenásobné pojištění) V případě pojistné události může pojištěný uplatnit svůj nárok na pojistné plnění u pojišťovny dle své vlastní volby, avšak pouze u jedné pojišťovny. KAPITOLA 6 Přechod práv na pojistitele Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel z tohoto pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil Přešlo-li na pojistitele právo podle odstavce 6.1, platí při jeho uplatňování přiměřeně ustanovení 450 občanského zákoníku (snížení náhrady škody soudem) Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 6.1 proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti, nebo které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které jí v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon nebo tyto pojistné podmínky jinak Projeví-li se následky jednání uvedeného v odstavci 6.5 až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat V případě vyplacení pojistného plnění nebo výměny věci se pojistitel stává vlastníkem pojištěné věci. KAPITOLA 7 Informační povinnost při uzavírání smlouvy, pojistné a moţnost odstoupení od smlouvy Pojistník a pojištěný je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny, i písemné dotazy pojistitele týkající se tohoto pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. V opačném případě má pojistitel právo za podmínek ustanovení 23 a 24 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, od tohoto pojištění odstoupit nebo pojistné plnění odmítnout. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému Pojistné za pojištění dle těchto pojistných podmínek je jednorázovým pojistným a platí se způsobem uvedeným v návrhu na uzavření tohoto pojištění Výše pojistného, způsob a doba placení pojistného (jeho splatnost) je uvedena v návrhu na uzavření pojištění a potvrzení o uzavření pojištění Právo na odstoupení od smlouvy: V případě, že sjednané pojištění neodpovídá jakkoliv požadavkům pojištěného, může pojistník od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy tak, že odstoupení sdělí poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb Mondial Assistance s.r.o., Česká 8

9 republika. V takovém případě bude pojištění zrušeno a celé zaplacené pojistné bude vráceno. Tato možnost odstoupení platí pouze v případě, že pojištěný ještě nenastoupil cestu a nevznesl nárok na pojistné plnění. Od pojistné smlouvy může odstoupit pojistník i pojistitel v případech a za podmínek, kdy tak stanoví zákon, zejména pak zákon o pojistné smlouvě. KAPITOLA 8 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný. V případě, že oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li ve zvláštní části těchto podmínek uvedeno jinak Pojištěný se zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb vyplněný dotazník k nahlášení pojistné události, jehož formulář je k dispozici na následující webové stránce: Pojištěný je povinen tento dotazník vyplnit a vrátit pojistiteli zpět současně s jakýmikoli dokumenty, které mohou být pojistitelem rozumně požadovány v rozsahu dle těchto pojistných podmínek pro šetření pojistné události a stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit Ujednání bodu se nevztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb. KAPITOLA 9 Promlčení Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet 1 rok po vzniku pojistné události. KAPITOLA 10 Stanovení rozsahu pojistného plnění Rozsah pojistného plnění je pro každé pojištění příslušného pojistného zájmu uveden ve zvláštní části těchto pojistných podmínek, přičemž platí maximální výše pojistného plnění uvedena v Přehledu pojistného krytí Pojištění je sjednáno se spoluúčastí tehdy, je-li výše spoluúčasti uvedena v Přehledu pojistného krytí. KAPITOLA 11 Výplata pojistného plnění Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě Nestanoví-li zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odstavce oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 9

10 Pokud byly náklady šetření podle odstavce vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. KAPITOLA 12 Informace Pokud se objeví nějaké problémy, pojištěný/pojistník/oprávněná osoba může kontaktovat poskytovatele na adrese: Mondial Assistance s.r.o. oddělení likvidace pojistných událostí Jankovcova 1596/14b Praha 7 Pokud pojištěný/pojistník/oprávněná osoba nesouhlasí s vyjádřením pojistitele, může podat stížnost České národní bance. Na toto pojištění se vztahuje též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména jeho 55 (osvobození od daně z přidané hodnoty). Pojištěný/pojistník souhlasí s tím, že některé informace a dokumenty (zejména potvrzení o pojištění) týkající se tohoto pojištění mu budou sdělovány nikoli v češtině, ale v angličtině. KAPITOLA 13 Ochrana osobních údajů Veškeré osobní údaje o pojistníku, pojištěném a dalších osobách účastných na pojištění jsou zpracovávány pojistitelem plně v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KAPITOLA 14 Adresa poskytovatele asistenčních a likvidačních sluţeb Sídlo poskytovatele: Mondial Assistance s.r.o. Jankovcova 1596/14b Praha 7 10

11 ČÁST II: ZVLÁŠTNÍ ČÁST ODDÍL A: POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojistné nebezpečí a pojistná událost: Pojistným nebezpečím v tomto pojištění je nebezpečí škody na zavazadlech pojištěného. Toto pojištění se sjednává pro následující případy pojistných událostí: - krádeže - celkového nebo částečného zničení - ztráty během přepravy přepravcem a to zavazadel, věcí osobních potřeby vzatých s sebou nebo pořízených během cesty pojištěným a jiných věcí než cenností uvedených ve výlukách níže (souhrnně zavazadla nebo věci ). V případě krádeže zavazadel z vozidla ( vloupání do vozidla ) se pojištění vztahuje pouze na zavazadla, která byla uložena v zavazadlovém prostoru řádně uzamčeného a uzavřeného vozidla s pevnou střechou, tj. nikoli kabrioletu jakékoliv konstrukce, a za předpokladu, že zavazadla byla odcizena krádeží vloupáním mezi 7:00 až 22:00 hodinou místního času. Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli důkaz o době krádeže Cennosti Následující předměty jsou pro účely tohoto pojištění zavazadel považovány za cennosti: a) šperky, předměty zhotovené z drahých kovů, drahé kameny, perly, hodinky, kožešiny b) fotoaparát, videokamera, počítač, mobilní telefon, jakýkoliv přístroj pro snímání a/nebo reprodukci obrazu a/nebo zvuku, stejně tak příslušenství k těmto věcem c) předměty jiné než oděvy, jejichž hodnota je vyšší než hodnota uvedená v Přehledu pojistného krytí Toto pojištění se vztahuje na cennosti pouze v následujících případech: a) v případě loupeže, pokud pojištěný měl takový předmět na sobě nebo při sobě nebo jej právě používal, nebo v případě, že takový předmět byl uložen řádně v příručním trezoru nebo uložen v hotelovém trezoru a z těchto trezorů byl ukraden b) v případě úrazu pojištěného, v jehož důsledku pozbyl pojištěný možnost opatrovat zavazadla, se pojištění vztahuje též na poškození jakéhokoliv přístroje pro snímání a/nebo reprodukci obrazu a/nebo zvuku KAPITOLA 2 Rozsah pojistného plnění Toto pojištění zavazadel se sjednává jako pojištění škodové Limit pojistného plnění Pojistné plnění poskytnuté pojistitelem pro jednotlivé případy v žádném případě nepřesáhne limit uvedený v Přehledu pojistného krytí pro každého jednotlivého pojištěného, a to pro všechny pojistné události v době trvání tohoto pojištění zavazadel Spoluúčast Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění v tomto pojištění do výše škody vzniklé na zavazadlech uvedené v Přehledu pojistného krytí jako spoluúčast pro každou pojistnou událost, kterou si hradí pojištěný sám. 11

12 KAPITOLA 3 Vznik, trvání a zánik tohoto pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění trvá po dobu služeb poskytovaných cestovní kanceláří, jak je popsáno v registraci (objednávce) cesty, stejně tak během dopravy pojištěného na území České republiky z místa trvalého bydliště na místo počátku cesty a zpět. KAPITOLA 4 - Výluky z pojištění zavazadel Toto pojištění se vedle obecných výluk uvedených v části I., kapitole 3, nevztahuje také na tyto případy a jejich následky: Následující okolnosti: odcizení, zničení nebo ztráta: - a to na základě rozhodnutí orgánů veřejné správy příp. moci soudní v dané jurisdikci, nebo na základě úředního zákazu převozu určitých předmětů - které nastaly během stěhování pojištěného krádež způsobená zaměstnancem pojištěného při plnění jeho povinností krádež způsobená nikoli vloupáním nebo s použitím univerzálního klíče krádež předmětů způsobená na jiném než soukromém místě, a na kterém není vykonáván neustálý dohled nebo strážní služba zničení vyplývající z vady na pojištěném předmětu, z normálního používání či nošení a roztrhání nebo zničení způsobené jakýmikoliv kapalinami zničení křehkých předmětů, zejména předmětů z keramiky nebo skla, porcelánu a mramorových předmětů krádež věcí ze stanu nebo obytného přívěsu ať už je umístěn v kempu či nikoliv ztráta, zapomenutí či odložení věci pojištěným nebo osobou doprovázející pojištěného zničení vyplývající z trhlin, poškrábání, potrhání nebo skvrn poškození věci způsobené kuřáky Toto pojištění se rovněž nevztahuje na případy, kdy předmětem události byly následující věci: osobní identifikační průkazy, dokumenty, kreditní karty, magnetické karty, přepravní lístky, peníze, cenné papíry, klíče lovecké a/nebo sportovní zbraně a jejich příslušenství veškeré sportovní náčiní a potřeby (např. windsurfingová prkna, golfové vybavení, surfovaci prkna, potápěčské láhve, kola, paraglidingové vybavení, padáky, křídla, lodě; sportovní vybavení na provozování skialpinismu, alpského a nordického lyžování a vodního lyžování, zejména lyže, monoski, boty, hole) a horolezecké a jiné obdobné sportovní náčiní a vybavení 12

13 věci sloužící k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti, výstavní sbírky; zboží, které je předmětem obchodu hudební nástroje, umělecká díla nebo řemeslné sbírky, starožitnosti, náboženské předměty, sběratelské předměty brýle (skla a obroučky), kontaktní čočky, zubní protézy a materiál jakéhokoli druhu, s výjimkou případů, kdy je takový předmět zničen nebo poškozen během vážného zranění utrpěného pojištěným automobilové příslušenství a zařízení, předměty tvořící vybavení karavanů, kempinkových aut, nebo lodí rychle se kazící zboží, vína a lihoviny, kuřivo a kuřácké potřeby elektronické hry a příslušenství lékařské vybavení, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní pomůcky a protézy, léky cigarety a alkohol zvířata a rostliny KAPITOLA 5 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný je povinen: - V případě krádeže zavazadel: na nejbližší policejní stanici podat trestní nebo obdobné (dle příslušné jurisdikce) oznámení během 48 hodin od vzniku škodné události. - V případě celkového nebo částečného zničení zavazadel: zničení musí být náležitě zaznamenáno příslušnými justičními nebo správními orgány nebo škůdcem; a není-li to možné, tak svědkem. - V případě částečného nebo celkového zničení nebo ztráty zavazadel v době, kdy je pojištěný neměl možnost opatrovat pojištěný je povinen zabezpečit, aby odpovědný zaměstnanec dopravce/přepravce vyhotovil zápis o poškození Při všech škodních událostech je pojištěný povinen: - Učinit všechna potřebná opatření a úkony, lze-li to po pojištěném rozumně požadovat ke zmírnění následků škodné události. - Informovat pojistitele o škodné události doporučeným dopisem ve lhůtě pěti pracovních dnů následujících po dni, kdy pojištěný zjistil nebo s vynaložením obvyklé péče mohl zjistit, že škodná událost nastala, to neplatí, je-li to znemožněno v důsledku úrazu nebo zásahu vyšší moci; tato lhůta v případě škodné událostí způsobené krádeží je však jen 48 (čtyřicet osm) hodin, a to na adrese uvedené v obecné části těchto pojistných podmínek v kapitole 12 - Informace Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění, pokud pojištěný zmeškal lhůty uvedené v čl a 6.2. této kapitoly Pojištěný je povinen dále zaslat pojistiteli jakékoliv, dokumenty, které jsou nutné pro šetření pojistitele ke zjištění rozsahu nároku pojištěného na pojistné plnění, zejména pak tyto: - pojistnou smlouvu nebo její fotokopii - potvrzení o nemoci - záznam o poškození nebo o ztrátě - originál nákupních faktur - faktury za opravy - svědectví o vloupání do vozidla - fotografie cenností 13

14 a jakékoli další dokumenty, které lze po pojištěném rozumně požadovat a které si pojistitel písemně vyžádá. KAPITOLA 6 Nález ztraceného nebo odcizeného zavazadla Pojištěný/oprávněná osoba je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele doporučeným dopisem o tom, že takové zavazadlo nebo věc byla nalezena Pokud ještě nebylo poskytnuto pojistné plnění, nepřechází vlastnictví zavazadla nebo věci na pojistitele a ten je povinen vyplatit pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek jen do výše škody za poškozené nebo chybějící věci či zavazadla Pokud již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojištěný/oprávněná osoba povinen pojistné plnění vrátit pojistiteli po odečtení přiměřených nákladů, které musel vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byl zbaven možnosti zavazadla nebo věci užívat. ODDÍL B: POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy se rozhodne využít asistenčních služeb dle tohoto pojištění, bude asistenční službu v případě pojistné události vykonávat asistenční služba pojistitele Pojistným nebezpečím dle tohoto pojištění je změna zdravotního stavu pojištěného v důsledku náhlého onemocnění nebo úrazu pojištěného vyžadující poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče Pojistnou událostí dle tohoto pojištění je úraz nebo nemoc pojištěného v zahraničí, tj. mimo území státu jeho trvalého bydliště a České republiky Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové Škodou se rozumí finanční ztráta spojená s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí o pojištěného zahrnující: - nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu - nezbytné ošetření - nezbytnou hospitalizaci ve vícelůžkovém pokoji s obvyklým vybavením - nutnou operaci - nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky předepsané lékařem - ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo zdravotního zařízení a přepravu zpět do místa ubytování - repatriaci do České republiky - neodkladné ošetření zubů pojištěného za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti Regulujícím lékařem se rozumí lékař asistenční služby činný pro pojistitele Lékařská asistence a náhrada nákladů léčebných a souvisejících výloh Pojistitel se zavazuje poskytnout pojištěnému lékařskou asistenci (též asistenční služba ) organizovanou pojistitelem v následujícím rozsahu a za těchto podmínek: 14

15 Veškeré náklady vyplývající z tohoto pojištění pojistitel uhradí jen do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí tohoto pojištění a pouze za období od počátku hospitalizace či počátku poskytování lékařské pomoci v souvislosti s pojistnou událostí až do dne, kdy regulující lékař považuje repatriaci pojištěného za možnou Některé části pojistného plnění asistenční služby jsou poskytovány ve formě naturálního plnění služby, v důsledku toho platí, že asistenční služby, které nebyly požadovány během zájezdu nebo které nebyly pojistitelem organizovány, nezakládají pojištěnému nárok na náhradu škody Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že rozhodnutí lékařské asistenční služby pojistitele berou v úvahu jen zdravotní (a nikoliv jiný, např. majetkový) zájem pojištěného Asistenční služba bude neprodleně kontaktovat zdravotnická zařízení v oblasti, kde došlo k pojistné události a pokud to bude nezbytně nutné, praktického lékaře pojištěného, za účelem sběru všech informací umožňujících učinit asistenční službě a jejím regulujícím lékařům rozhodnutí nejlépe vyhovující zdravotnímu stavu pojištěného Pojištěný tímto dává svůj souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů o jeho zdravotním stavu pojistitelem a osobami pro něj činnými, a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. V případě, že tento souhlas bude pojištěným odvolán, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění dle tohoto oddílu B pojistných podmínek Pojištěný souhlasí s tím, že o jeho repatriaci rozhodne regulující lékař V případě, že pojištěný nesouhlasí s rozhodnutím regulujícího lékaře, je pojistitel oprávněn odmítnout plnění z tohoto pojištění Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že pojistitel ani asistenční služba za žádných okolností nejsou oprávněni nahrazovat místní, tj. v místě nastalé pojistné události působící orgány institucí poskytujících první pomoc V případě, že zdravotní stav pojištěného vyžaduje repatriaci do České republiky: Pojistitel se zavazuje repatriovat pojištěného, jakmile to jeho zdravotní strav umožní, do jeho bydliště v České republice nebo do zdravotnického zařízení v České republice nejblíže jeho bydlišti a/nebo do nemocnice v České republice, poskytující lékařskou péči, které zdravotní stav pojištěného vyžaduje Pojistitel uhradí za pojištěného prokázané a doložené náklady na jeho ubytování až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí, a to za dobu ode dne, kdy pojištěný v důsledku pojistné události zmeškal původně plánovaný termín návratu, do dne ukončení jeho repatriace do země jeho bydliště Pojistitel uhradí též dodatečné náklady na ubytování rodinného příslušníka pojištěného až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí, pokud je nutné, aby rodinný příslušník doprovázel pojištěného až do okamžiku jeho repatriace Pojistitel se zavazuje zaplatit doložené a prokázané dodatečné náklady na přepravu spolucestujících a nezletilých osob cestujících s pojištěným v případě, že dopravní prostředky původně určené pro jejich návrat do České republiky nemohly být již k tomu účelu použity z důvodu repatriace pojištěného V případě, že pojištěný musí být hospitalizován na místě: Pojistitel se zavazuje v případě, že pojištěný je hospitalizován v místě vzniku pojistné události, zaplatit doložené a prokázané náklady na cestu pro rodinného příslušníka Pojistitel se zavazuje v případě, že pojištěný je hospitalizován v místě vzniku pojistné události, doložené a prokázané náklady za ubytování rodinného příslušníka pojištěného až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí, a to až do dne zahájení repatriace pojištěného. 15

16 Pojistitel se zavazuje zaplatit doložené a prokázané dodatečné náklady na přepravu spolucestujících a nezletilých osob cestujících s pojištěným v případě, že dopravní prostředky původně určené pro jejich návrat do České republiky nemohly být již k tomu účelu použity z důvodu hospitalizace pojištěného V případě smrti pojištěného následkem úrazu nebo nemoci pojištěného: Pojistitel se zavazuje k přepravě ostatků pojištěného z místa uložení ostatků bezprostředně po pojistné události do rakve do místa pohřbu pojištěného v České republice a zaplatit náklady takové přepravy Pojistitel se zavazuje zaplatit doložené a prokázané dodatečné náklady na přepravu rodinného příslušníka pojištěného, který doprovází pojištěného, až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí v případě, že dopravní prostředky původně určené pro jeho návrat do České republiky nemohly být již k tomu účelu použity z důvodu repatriace ostatků pojištěného Některá ustanovení o způsobech poskytnutí pojistného plnění Pojistitel je oprávněn rozhodnout, jakým způsobem provede přepravu v rámci repatriace (např. vlakem 1. třídy, nebo letadlem ekonomickou třídou, sanitním vozem, leteckým speciálem, vozem taxi nebo jiným vhodným způsobem). V případě poskytnutí pojistného plnění repatriace platí, že na pojistitele přecházejí veškeré nároky pojištěného z vrácené ceny za nepoužité letenky/jízdenky, které si původně pojištěný opatřil v souvislosti s cestou, lhostejno, zda pro cestu tam, nebo zpět Pojistitel poskytuje své asistenční služby dle tohoto pojištění vždy jen v rozsahu, v jakém je to umožněno dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů a pravidel včetně rozhodnutí a povolení příslušných orgánů a úřadů veřejné správy a justičních orgánů na území, na němž je asistenční služba poskytována Asistenční služba pojistitele pojištěnému dle tohoto pojištění zprostředkuje právní pomoc v zahraničí v souvislosti s pojistnou událostí dle tohoto oddílu B. V takovém případě pojistitel uhradí náklady zprostředkované právní pomoci až do výše limitu plnění uvedeného v Přehledu pojistného krytí. To neplatí pro události, které nastaly v souvislosti s výkonem jeho povolání nebo podnikání, je-li pojištěný obviněn z úmyslného trestného činu, včetně obvinění z držení nebo manipulace s návykovými látkami nebo zbraní, je-li pojištěný obviněn z účasti v politickém, náboženském nebo jiném obdobném hnutí. Právní pomoc zahrnuje složení vazební nebo soudem či jiným příslušným veřejným orgánem nařízené kauce Pojistitel nenese žádnou odpovědnost za prodlení při poskytnutí pojistného plnění dle tohoto pojištění v případě vyšší moci nebo událostí jako jsou stávky, výtržnosti, demonstrace, omezení volného oběhu zboží, sabotáže, terorismus, občanská válka nebo válečný konflikt, následky radioaktivního záření. KAPITOLA 2 Vznik, trvání a konec pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena v den rezervace cesty pojištěného na internetové stránce Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění trvá po dobu cesty, jak je popsáno v registraci (objednávce) cesty, a to od okamžiku odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě tam, a končí nejpozději okamžikem odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě zpět. KAPITOLA 3 Výluky z pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních sluţeb Toto pojištění se vedle obecných výluk uvedených v části I., kapitole 3, nevztahuje také na tyto případy a jejich následky: 16

17 3. 1. jakékoli náklady, aniž by byly předem schváleny asistenční službou pojistitele za ošetření nebo léčbu, která nebyla z lékařského hlediska nezbytně nutná a neodkladná (jako zejména preventivní lékařská péče nebo náklady na očkování a důsledky reakcí na ně (s výjimkou očkování proti tetanu v souvislosti s úrazem), nebo plánované operační zákroky rizikové těhotenství, dobrovolně přerušené těhotenství a normální těhotenství po ukončení 26. týdne těhotenství včetně jakýchkoli komplikací s ním souvisejících včetně porodu, umělého oplodnění a souvisejícími důsledky v případě, že cesta byla podniknuta za účelem léčby balneoterapie, helioterapie, odtučňovací kúra, omlazování a jakákoliv kúra duševní pohody nebo estetická léčba, náklady na fyzikální terapii náklady za jiné než pohotovostní ošetření chrupu implantáty, protetika, instalace a náklady za optické pomůcky jakékoliv výdaje nebo náklady vzniklé na území České republiky náklady na antikoncepci, náklady způsobené sterilizací (zneplodněním) jakékoliv léčebné či obdobné postupy, které nejsou uznávanými léčebnými postupy lege artis v České republice, pro vyloučení pochybností se stanoví, že tato výluka se však nevztahuje na homeopatika a léky s placeba efektem péče nebo ošetření poskytnuté členem rodiny náklady spojené s pobytem v lázních, sanatoriích, léčebnách, zotavovnách a podobných zařízeních za účelem léčebných nebo rehabilitačních procedur náklady za kosmetické zákroky a jejich důsledky a na operace vedoucí k odstranění chronických následků úrazu KAPITOLA 4 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný nebo jím pověřená osoba je povinna uvědomit poskytovatele asistenčních služeb bez zbytečného odkladu poté, co nastal úraz nebo nemoc, v jejichž důsledku může dojít ke škodné události, a to telefonicky na čísle , 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pojištěný je povinen nahlásit pojistnou událost poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb v době trvání pojištění, jinak nárok na toto pojistné plnění zanikne Pojištěný je povinen sdělit poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb následující informace: - číslo pojistné smlouvy - adresu a telefonní číslo, na kterých jej může asistenční služba kontaktovat, a o spojení na ošetřující personál pečující o pojištěného Pojištěný/oprávněná osoba je povinna udělit souhlas lékařům činným pro pojistitele anebo poskytovatele asistenčních a likvidačních služeb se zpracováním citlivých osobních údajů, tj. zejména údajů o zdravotním stavu pojištěného, a výslovně souhlasit a povolit lékařům činným pro pojistitele přístup ke všem lékařským informacím pojištěného a tyto údaje dále zpracovávat v rozsahu nutném pro splnění povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 17

18 ODDÍL C: POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY Upozornění: Toto pojištění se nevztahuje na případy odpovědnosti za škodu způsobené provozem motorového nebo mechanického vozidla, letadla nebo plavidla. Pokud si takové vozidlo, letadlo nebo plavidlo pojištěný najme během své cesty, je povinen si zkontrolovat, ţe pronajímatel takové pojištění zajistil. KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojistitel se zavazuje zaplatit pojištěnému pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek až do výše limitu uvedeného v Přehledu pojistného krytí, jako náhradu škody, za kterou pojištěný odpovídá a kterou způsobil během své cesty v těchto případech: - škody na zdraví třetích osob - škody na majetku třetích osob vyjma majetku, který si pojištěný nebo jeho příbuzný najal, pronajal nebo vypůjčil - škody na ubytovacích zařízeních, která si pojištěný pronajal během své cesty, vyjma těch, která jsou ve vlastnictví jeho příbuzných Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na cestě se sjednává jako pojištění škodové. KAPITOLA 2 Výluky Toto pojištění se vedle obecných výluk uvedených v části I., kapitole 3, nevztahuje také na jakékoliv nároky vzniklé v souvislosti nebo na základě: nároků zaměstnanců pojištěného nebo jeho příbuzných vzniklých v důsledku takového jejich pracovního poměru nebo v souvislosti s ním zaměstnání pojištěného nebo jeho příbuzných použití střelné zbraně nebo jiné zbraně pojištěným škody způsobené zvířetem, které pojištěný vlastní, pečuje o něj nebo jej ovládá či vede odpovědnosti dobrovolně převzaté pojištěným, k níž nebyl povinen odpovědnosti pojištěného založené smlouvou škody na zdraví utrpěné pojištěným, jeho příbuzným (i) nebo spolucestujícím (i) škody na nemovitostech s výjimkou ubytovacích zařízení použitých pojištěným během jeho cesty škody z odpovědnosti za provoz motorových nebo mechanických vozidel/plavidel včetně jejich přívěsů škody z odpovědnosti provozu letadel, motorových lodí nebo plachetnic KAPITOLA 3 Povinnosti pojištěného Pojištěný nebo jeho právní zástupce je povinen bezodkladně po vzniku pojistné události o tom informovat pojistitele, stejně jako v případě vědomosti o jakémkoliv možném řízení, vyšetřování nebo závažném zranění, které by mohlo mít za následek vznik nároku dle tohoto pojištění odpovědnosti Pojištěný nesmí bez písemného souhlasu pojistitele jednak zaplatit, uznat, narovnat se či dohodnout se nebo odepřít svou odpovědnost za náhradu škody dle tohoto pojištění jakékoliv třetí osobě. 18

19 POTŘEBUJETE NAŠI ASISTENCI? Zavolejte nám na tel.:

20 SUMMARY OF INSURANCE COVERAGE A B C LUGGAGE MEDICAL TREATMENT COSTS ABROAD AND ASSISTANCE SERVICES THIRD PART LIABILITY 1

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Článek 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Územní rozsah Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného Práva a povinnosti

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby CP-letenka_105.09.qxd 04.12.2007 15:25 Stránka 1 POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005 Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life VPPŽP-CL Kód:Group 101 1.10.2005 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy životního pojištění Credit Life, které sjednává PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více