PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY"

Transkript

1 PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1

2 1 = 25,26 CZK ( ) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Ztráta nebo poškození zavazadel nebo osobních věcí při nehodě Krádež cenností aktuální hodnota, limit 800 / Kč, limit na všechny škody: 800 / CZK 30 / 758 Kč na pojistnou událost POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Repatriace: Organizace a úhrada zpáteční cesty nebo převoz do nemocnice Léčebné náklady a hospitalizace v zahraničí skutečné náklady bez spoluúčasti Úhrada léčebných nákladů Pátrací a zachraňovací náklady limit na pojištěného a na pojistnou událost: 150,000 / CZK / 758 Kč na pojištěného a pojistnou událost Úhrada pátracích a zachraňovacích nákladů limit na pojištěného: 750 / Kč bez spoluúčasti Odeslání léků do zahraničí skutečné náklady bez spoluúčasti Úmrtí pojištěné osoby Náklady na převoz ostatků skutečné náklady bez spoluúčasti Doplňková asistence Náklady na komunikaci s rodinou skutečné náklady bez spoluúčasti POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného Všechny škody celkem limit na pojistnou událost: / Kč 75 / 1895 Kč na pojistnou událost 2

3 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva, uzavřená s Mondial Assistance Europe N. V., se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pojistná smlouva se dále řídí těmito všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojistná smlouva se řídí též zvláštními pojistnými podmínkami a dalšími ujednáními, pokud na ně odkazuje. Pojistná smlouva je tvořena: pojistnými podmínkami, Přehledem pojistného krytí a případně dalšími smluvními ujednáními, a formuláři, včetně pojistky, uzavřenými mezi pojišťovnou a pojistníkem, bez ohledu na formu (písemná či elektronická). Prosím, přečtěte si pozorně tyto všeobecné pojistné podmínky. Obsahují informace o vašich právech a závazcích a odpoví na Vaše možné otázky. VYMEZENÍ POJMŮ: Pro pojištění, které je upraveno těmito pojistnými podmínkami, se níže uvedené pojmy používají v následujících významech: BYDLIŠTĚ (DOMOV): CESTA: CESTOVNÍ KANCELÁŘ: EVROPA: HOSPITALIZACE: CHARTEROVÝ LET: MÍSTO ODJEZDU POJIŠTĚNÉHO: NÁKLADY NA PÁTRÁNÍ: místo v České republice, v němž pojištěný obvykle žije let nebo jinou dopravu tam a/nebo zpět se společností KLM včetně případného pobytu v destinaci označené v dokladu o rezervaci/nákupu letu, ke kterému bylo sjednáno toto pojištění znamená jakéhokoli poskytovatele služby cestovního ruchu kontinentální Evropa a dále také Alžírsko, Egypt, Guernsey, Irsko, Island, Izrael, Jersey, Kypr, Libye, Malta, Maroko, Ruská federace, Řecko (včetně ostrovů), Sýrie, Tunisko, Turecko, Velká Británie neodkladný a neplánovaný lékařský zákrok, který vyžaduje pobyt v nemocničním zařízení déle než 24 hodin let objednaný cestovní kanceláří jako let nepravidelný, mimo rámec pravidelných letů letiště, železniční stanici nebo zastávku s mezinárodním provozem nebo přístav, v nichž se začíná cesta pojištěného z domovské země do destinace pojištěného a též místo, kde začíná poslední část zpáteční cesty pojištěného do jeho domovské země náklady na záchranné operace záchranných týmů nebo osob, odlišných od osob doprovázejících pojištěného, přičemž záchrannou operací je zjištění polohy pojištěného v místech, v jejichž blízkém okolí nejsou k dispozici organizované záchranářské síly 3

4 NÁKLADY NA REPATRIACI OSTATKŮ: náklady na prvotní konzervaci, manipulaci, umístění do rakve, specifické požadavky na transport, zákonem nařízenou konzervaci, balení a nejjednodušší rakev potřebnou pro transport ostatků a odpovídající zákonům, s výjimkou nákladů na uložení rakve do hrobu, balzamování a nákladů na obřad NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ: NÁKLADY NA ZÁCHRANU: OPRÁVNĚNÁ OSOBA: dodatečné náklady na ubytování a telefonní nebo ové spojení s asistenční službou v souvislosti s pojistnou událostí, vyjma jakýchkoliv nákladů na stravu a nápoje náklady na převoz pojištěného po úrazu (po té, co byl pojištěný lokalizován) z místa úrazu do nejbližší nemocnice osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění POJISTITEL: Mondial Assistance Europe N. V., se sídlem: Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nizozemí, zapsána v obchodním rejstříku v Amsterodamu pod registračním číslem ; orgán dozoru: De Nederlandsche Bank se sídlem: John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, Nizozemí POJISTNÁ DOBA: POJISTNÁ UDÁLOST: POJISTNÉ NEBEZPEČÍ: POJISTNÉ OBDOBÍ: POJISTNÍK: POJIŠTĚNÝ: doba, na kterou bylo některé z pojištění uvedených v pojistných podmínkách sjednáno nahodilá událost blíže uvedená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění; všechny škody způsobené stejnou příčinou se považují za způsobené jednou pojistnou událostí možná příčina vzniku pojistné události, je vždy uvedena buď ve VPP, v ZPP, případně ve smluvních ujednáních nebo pojistné smlouvě časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem osoba, na jejíž zdraví, majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje toto pojištění POSKYTOVATEL: je poskytovatel asistenčních a likvidačních služeb: Mondial Assistance, s.r.o., Na Maninách 876/7, Praha 7, určený pojistitelem a jednající jeho jménem PRAVIDELNÝ LET: REPATRIACE: let provedený civilním letadlem, s přesně předem stanoveným časem letu na pravidelné letecké lince v souladu s letovým řádem jakákoliv úhrada či organizace návratu pojištěného zpět do vlasti, pokud nebylo možno z důvodu pojistné události použít původně plánovaného dopravního prostředku k návratu pojištěného 4

5 RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK: SPOLUCESTUJÍCÍ: znamená příbuzného v následujícím rodinném poměru k pojištěnému: manžel, manželka, rodič, dítě, sourozenec, švagr, švagrová, zeť, snacha, tchán, tchýně pojištěného znamená kteroukoliv osobu, která si rezervovala cestu s pojištěným STABILIZOVANÝ ZDRAVOTNÍ STAV: zjištění lékaře potvrzující v daném čase, že zdravotní stav pojištěného je stabilizován ŠKODA NA MAJETKU: ŠKODA NA ZDRAVÍ: ŠKODNÁ UDÁLOST: TRASA: TŘETÍ OSOBA: ÚRAZ: VÁŢNÉ ONEMOCNĚNÍ: VÁŢNÝ ÚRAZ: neúmyslné poškození nebo zničení věci nebo majetku, jakékoli fyzické zranění utrpěné zvířetem neúmyslné zranění utrpěné fyzickou osobou skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění itinerář do místa určení uvedeného na letence nebo v registračním formuláři, bez ohledu na počet letů, nebo na to, zda se jedná o let do místa určení či zpáteční jakákoli fyzická nebo právnická osoba vyjma: - pojištěného - rodinných příslušníků - osoby doprovázející pojištěného - zaměstnanců pojištěného při plnění jejich úkolů neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno zranění nebo škoda jakékoli zhoršení zdraví zjištěné odborným lékařem, jehož důsledkem je nezpůsobilost vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu lékařsky zjištěné dočasné nebo trvalé poškození zdraví pojištěného, v jehož důsledku je pojištěný nezpůsobilý vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo jinou činnost, a které vyžaduje stálý lékařský dohled a kontrolu 5

6 ČÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1 Pojištěný Pojištěným je každá osoba, uvedená jako taková v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že bydliště této osoby je v České republice. KAPITOLA 2 Pojistný zájem a pojistná událost; vznik a trvání pojištění, pojistná doba Toto pojištění se vztahuje na následující hodnoty pojistného zájmu: Pojištění zavazadel Pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb Pojištění odpovědnosti za škodu během cesty Pojistné události jsou definovány ve zvláštní části těchto pojistných podmínek Pojištění dle těchto pojistných podmínek se vztahuje pouze na cesty, které trvají 31 dní a méně. Pojištění se vztahuje na období po celou dobu trvání takové cesty, není-li ve zvláštní části těchto pojistných podmínek uvedeno jinak Pojistné může být vráceno pouze v případě, že společnost Air France zruší let nebo v případě dvojího zaplacení pojistného. KAPITOLA 3 Obecné výluky z pojištění Spolu s výlukami uvedenými u každého z pojištění dále zvlášť jednotlivě, pojištění se v žádném případě nevztahuje rovněž na následující události a jejich následky: vzniklé v souvislosti s občanskou válkou nebo válečným konfliktem, lhostejno, zda byla vyhlášena či nikoliv, nepokoji, demonstracemi, teroristickými útoky vzniklé v souvislosti se stávkami, braním rukojmích, jakoukoliv manipulací se zbraní způsobené pojištěným v důsledku jeho dobrovolné účasti v sázkách a hazardních hrách všeho druhu, trestné činnosti včetně rvačky, způsobené úmyslně nebo jeho úmyslným jednáním proti dobrým mravům či proti zákonným předpisům navštívené země, vyjma případů nutné obrany a krajní nouze způsobené v důsledku účinků jaderných látek nebo jakýmikoliv zdroji ionizujícího záření vzniklé v důsledku úmyslného nebo vědomě nedbalostního jednání pojištěného včetně sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu pokud k úrazu nebo onemocnění pojištěného došlo pod vlivem alkoholu, narkotik nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, nepředepsaných lékařem způsobené vědomým nerespektováním oficiálních zákazů nebo příkazů způsobené vědomým nerespektováním bezpečnostních pravidel v souvislosti s jakoukoliv sportovní činností vzniklé při provozování jakéhokoliv druhu sportu na profesionální úrovni nebo za smluvní odměnu 6

7 jež jsou důsledkem duševní poruchy nebo choroby nebo jež jsou důsledkem pohlavně přenosných onemocnění nebo AIDS a přenosu viru HIV způsobené vědomou nedbalostí vzniklé při provozování sportů spojených s užíváním motorového dopravního prostředku, sportovního nebo rekreačního létání, parašutismu, paraglidingu, alpinismu, skialpinismu, bojových sportů, speleologie, horolezectví, potápění nebo raftingů a sportů obdobných vzniklých v důsledku epidemie, plošného znečištění životního prostředí, přírodní katastrofy a s tím souvisejícími následky jejichž vznik bylo možné již v době sjednání pojistné smlouvy důvodně předpokládat, nebo o nichž bylo známo, že nastanou nastalé aktivní účasti na organizovaných sportovních soutěžích nebo přípravách na ně vzniklých v důsledku událostí, které nastaly mezi datem rezervace cesty pojištěného a datem účinnosti tohoto pojištění vzniklých v důsledku účinků biologických nebo chemických zbraní jakékoli nároky vyplývající ze zdravotního stavu osoby či osob, s nimiž pojištěný bydlí nebo spolucestujícího nebo rodinného příslušníka za podmínky, že pojištěný věděl v době uzavření tohoto pojištění o takovém zdravotním stavu těchto osob v případě jakýchkoli přímých nebo nepřímých nároků vzniklých v souvislosti s úrazem nebo onemocněním v jejichž důsledku byl pojištěný nebo jeho rodinný příslušník či spolucestující v období 6 měsíců před sjednáním tohoto pojištění nucen vyhledat lékařskou péči v případě, že pojištěný cestoval v rozporu s doporučením lékaře nebo by lékař cestování nedoporučil, kdyby se s ním o tom před započetím cesty pojištěný poradil v případě, že pojištěnému je známo, že v průběhu cesty bude potřebovat lékařské ošetření v případě, že cesta byla podniknuta za účelem léčby v případě jakýchkoliv přímých nebo nepřímých nároků vzniklých v souvislosti s tím, že lékař diagnostikoval pojištěnému fatální (nevyléčitelné) onemocnění při lyžování, snowboardingu a sportech obdobných KAPITOLA 4 Územní rozsah pojištění Toto pojištění se sjednává s územním rozsahem pro celý svět, avšak vyjma území České republiky, není-li dále uvedeno jinak Pojištění zavazadel se sjednává s územním rozsahem celý svět, avšak vyjma území České republiky a zemí, do kterých v době sjednání (uzavření) pojistné smlouvy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (či obdobná autorita v cílové destinaci) nedoporučilo vycestovat v době sjednání pojistné smlouvy, a dále se také vztahuje na pojistné události, které nastaly během dopravy pojištěného z místa trvalého bydliště na místo počátku cesty a zpět, i když proběhla na území České republiky. 7

8 KAPITOLA 5 Další pojištění Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o tom, že má uzavřeno u jiného pojistitele pojištění pojistných rizik, na která se vztahuje toto pojištění (vícenásobné pojištění) V případě pojistné události může pojištěný uplatnit svůj nárok na pojistné plnění u pojišťovny dle své vlastní volby, avšak pouze u jedné pojišťovny. KAPITOLA 6 Přechod práv na pojistitele Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel z tohoto pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil Přešlo-li na pojistitele právo podle odstavce 6.1, platí při jeho uplatňování přiměřeně ustanovení 450 občanského zákoníku (snížení náhrady škody soudem) Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 6.1 proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti, nebo které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně Oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které jí v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon nebo tyto pojistné podmínky jinak Projeví-li se následky jednání uvedeného v odstavci 6.5 až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat V případě vyplacení pojistného plnění nebo výměny věci se pojistitel stává vlastníkem pojištěné věci. KAPITOLA 7 Informační povinnost při uzavírání smlouvy, pojistné a moţnost odstoupení od smlouvy Pojistník a pojištěný je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny, i písemné dotazy pojistitele týkající se tohoto pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. V opačném případě má pojistitel právo za podmínek ustanovení 23 a 24 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, od tohoto pojištění odstoupit nebo pojistné plnění odmítnout. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému Pojistné za pojištění dle těchto pojistných podmínek je jednorázovým pojistným a platí se způsobem uvedeným v návrhu na uzavření tohoto pojištění Výše pojistného, způsob a doba placení pojistného (jeho splatnost) je uvedena v návrhu na uzavření pojištění a potvrzení o uzavření pojištění Právo na odstoupení od smlouvy: V případě, že sjednané pojištění neodpovídá jakkoliv požadavkům pojištěného, může pojistník od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy tak, že odstoupení sdělí poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb Mondial Assistance s.r.o., Česká 8

9 republika. V takovém případě bude pojištění zrušeno a celé zaplacené pojistné bude vráceno. Tato možnost odstoupení platí pouze v případě, že pojištěný ještě nenastoupil cestu a nevznesl nárok na pojistné plnění. Od pojistné smlouvy může odstoupit pojistník i pojistitel v případech a za podmínek, kdy tak stanoví zákon, zejména pak zákon o pojistné smlouvě. KAPITOLA 8 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný. V případě, že oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li ve zvláštní části těchto podmínek uvedeno jinak Pojištěný se zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb vyplněný dotazník k nahlášení pojistné události, jehož formulář je k dispozici na následující webové stránce: Pojištěný je povinen tento dotazník vyplnit a vrátit pojistiteli zpět současně s jakýmikoli dokumenty, které mohou být pojistitelem rozumně požadovány v rozsahu dle těchto pojistných podmínek pro šetření pojistné události a stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit Ujednání bodu se nevztahuje na pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb. KAPITOLA 9 Promlčení Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet 1 rok po vzniku pojistné události. KAPITOLA 10 Stanovení rozsahu pojistného plnění Rozsah pojistného plnění je pro každé pojištění příslušného pojistného zájmu uveden ve zvláštní části těchto pojistných podmínek, přičemž platí maximální výše pojistného plnění uvedena v Přehledu pojistného krytí Pojištění je sjednáno se spoluúčastí tehdy, je-li výše spoluúčasti uvedena v Přehledu pojistného krytí. KAPITOLA 11 Výplata pojistného plnění Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě Nestanoví-li zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odstavce oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 9

10 Pokud byly náklady šetření podle odstavce vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. KAPITOLA 12 Informace Pokud se objeví nějaké problémy, pojištěný/pojistník/oprávněná osoba může kontaktovat poskytovatele na adrese: Mondial Assistance s.r.o. oddělení likvidace pojistných událostí Jankovcova 1596/14b Praha 7 Pokud pojištěný/pojistník/oprávněná osoba nesouhlasí s vyjádřením pojistitele, může podat stížnost České národní bance. Na toto pojištění se vztahuje též zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména jeho 55 (osvobození od daně z přidané hodnoty). Pojištěný/pojistník souhlasí s tím, že některé informace a dokumenty (zejména potvrzení o pojištění) týkající se tohoto pojištění mu budou sdělovány nikoli v češtině, ale v angličtině. KAPITOLA 13 Ochrana osobních údajů Veškeré osobní údaje o pojistníku, pojištěném a dalších osobách účastných na pojištění jsou zpracovávány pojistitelem plně v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KAPITOLA 14 Adresa poskytovatele asistenčních a likvidačních sluţeb Sídlo poskytovatele: Mondial Assistance s.r.o. Jankovcova 1596/14b Praha 7 10

11 ČÁST II: ZVLÁŠTNÍ ČÁST ODDÍL A: POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojistné nebezpečí a pojistná událost: Pojistným nebezpečím v tomto pojištění je nebezpečí škody na zavazadlech pojištěného. Toto pojištění se sjednává pro následující případy pojistných událostí: - krádeže - celkového nebo částečného zničení - ztráty během přepravy přepravcem a to zavazadel, věcí osobních potřeby vzatých s sebou nebo pořízených během cesty pojištěným a jiných věcí než cenností uvedených ve výlukách níže (souhrnně zavazadla nebo věci ). V případě krádeže zavazadel z vozidla ( vloupání do vozidla ) se pojištění vztahuje pouze na zavazadla, která byla uložena v zavazadlovém prostoru řádně uzamčeného a uzavřeného vozidla s pevnou střechou, tj. nikoli kabrioletu jakékoliv konstrukce, a za předpokladu, že zavazadla byla odcizena krádeží vloupáním mezi 7:00 až 22:00 hodinou místního času. Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli důkaz o době krádeže Cennosti Následující předměty jsou pro účely tohoto pojištění zavazadel považovány za cennosti: a) šperky, předměty zhotovené z drahých kovů, drahé kameny, perly, hodinky, kožešiny b) fotoaparát, videokamera, počítač, mobilní telefon, jakýkoliv přístroj pro snímání a/nebo reprodukci obrazu a/nebo zvuku, stejně tak příslušenství k těmto věcem c) předměty jiné než oděvy, jejichž hodnota je vyšší než hodnota uvedená v Přehledu pojistného krytí Toto pojištění se vztahuje na cennosti pouze v následujících případech: a) v případě loupeže, pokud pojištěný měl takový předmět na sobě nebo při sobě nebo jej právě používal, nebo v případě, že takový předmět byl uložen řádně v příručním trezoru nebo uložen v hotelovém trezoru a z těchto trezorů byl ukraden b) v případě úrazu pojištěného, v jehož důsledku pozbyl pojištěný možnost opatrovat zavazadla, se pojištění vztahuje též na poškození jakéhokoliv přístroje pro snímání a/nebo reprodukci obrazu a/nebo zvuku KAPITOLA 2 Rozsah pojistného plnění Toto pojištění zavazadel se sjednává jako pojištění škodové Limit pojistného plnění Pojistné plnění poskytnuté pojistitelem pro jednotlivé případy v žádném případě nepřesáhne limit uvedený v Přehledu pojistného krytí pro každého jednotlivého pojištěného, a to pro všechny pojistné události v době trvání tohoto pojištění zavazadel Spoluúčast Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění v tomto pojištění do výše škody vzniklé na zavazadlech uvedené v Přehledu pojistného krytí jako spoluúčast pro každou pojistnou událost, kterou si hradí pojištěný sám. 11

12 KAPITOLA 3 Vznik, trvání a zánik tohoto pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění trvá po dobu služeb poskytovaných cestovní kanceláří, jak je popsáno v registraci (objednávce) cesty, stejně tak během dopravy pojištěného na území České republiky z místa trvalého bydliště na místo počátku cesty a zpět. KAPITOLA 4 - Výluky z pojištění zavazadel Toto pojištění se vedle obecných výluk uvedených v části I., kapitole 3, nevztahuje také na tyto případy a jejich následky: Následující okolnosti: odcizení, zničení nebo ztráta: - a to na základě rozhodnutí orgánů veřejné správy příp. moci soudní v dané jurisdikci, nebo na základě úředního zákazu převozu určitých předmětů - které nastaly během stěhování pojištěného krádež způsobená zaměstnancem pojištěného při plnění jeho povinností krádež způsobená nikoli vloupáním nebo s použitím univerzálního klíče krádež předmětů způsobená na jiném než soukromém místě, a na kterém není vykonáván neustálý dohled nebo strážní služba zničení vyplývající z vady na pojištěném předmětu, z normálního používání či nošení a roztrhání nebo zničení způsobené jakýmikoliv kapalinami zničení křehkých předmětů, zejména předmětů z keramiky nebo skla, porcelánu a mramorových předmětů krádež věcí ze stanu nebo obytného přívěsu ať už je umístěn v kempu či nikoliv ztráta, zapomenutí či odložení věci pojištěným nebo osobou doprovázející pojištěného zničení vyplývající z trhlin, poškrábání, potrhání nebo skvrn poškození věci způsobené kuřáky Toto pojištění se rovněž nevztahuje na případy, kdy předmětem události byly následující věci: osobní identifikační průkazy, dokumenty, kreditní karty, magnetické karty, přepravní lístky, peníze, cenné papíry, klíče lovecké a/nebo sportovní zbraně a jejich příslušenství veškeré sportovní náčiní a potřeby (např. windsurfingová prkna, golfové vybavení, surfovaci prkna, potápěčské láhve, kola, paraglidingové vybavení, padáky, křídla, lodě; sportovní vybavení na provozování skialpinismu, alpského a nordického lyžování a vodního lyžování, zejména lyže, monoski, boty, hole) a horolezecké a jiné obdobné sportovní náčiní a vybavení 12

13 věci sloužící k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti, výstavní sbírky; zboží, které je předmětem obchodu hudební nástroje, umělecká díla nebo řemeslné sbírky, starožitnosti, náboženské předměty, sběratelské předměty brýle (skla a obroučky), kontaktní čočky, zubní protézy a materiál jakéhokoli druhu, s výjimkou případů, kdy je takový předmět zničen nebo poškozen během vážného zranění utrpěného pojištěným automobilové příslušenství a zařízení, předměty tvořící vybavení karavanů, kempinkových aut, nebo lodí rychle se kazící zboží, vína a lihoviny, kuřivo a kuřácké potřeby elektronické hry a příslušenství lékařské vybavení, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní pomůcky a protézy, léky cigarety a alkohol zvířata a rostliny KAPITOLA 5 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný je povinen: - V případě krádeže zavazadel: na nejbližší policejní stanici podat trestní nebo obdobné (dle příslušné jurisdikce) oznámení během 48 hodin od vzniku škodné události. - V případě celkového nebo částečného zničení zavazadel: zničení musí být náležitě zaznamenáno příslušnými justičními nebo správními orgány nebo škůdcem; a není-li to možné, tak svědkem. - V případě částečného nebo celkového zničení nebo ztráty zavazadel v době, kdy je pojištěný neměl možnost opatrovat pojištěný je povinen zabezpečit, aby odpovědný zaměstnanec dopravce/přepravce vyhotovil zápis o poškození Při všech škodních událostech je pojištěný povinen: - Učinit všechna potřebná opatření a úkony, lze-li to po pojištěném rozumně požadovat ke zmírnění následků škodné události. - Informovat pojistitele o škodné události doporučeným dopisem ve lhůtě pěti pracovních dnů následujících po dni, kdy pojištěný zjistil nebo s vynaložením obvyklé péče mohl zjistit, že škodná událost nastala, to neplatí, je-li to znemožněno v důsledku úrazu nebo zásahu vyšší moci; tato lhůta v případě škodné událostí způsobené krádeží je však jen 48 (čtyřicet osm) hodin, a to na adrese uvedené v obecné části těchto pojistných podmínek v kapitole 12 - Informace Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění, pokud pojištěný zmeškal lhůty uvedené v čl a 6.2. této kapitoly Pojištěný je povinen dále zaslat pojistiteli jakékoliv, dokumenty, které jsou nutné pro šetření pojistitele ke zjištění rozsahu nároku pojištěného na pojistné plnění, zejména pak tyto: - pojistnou smlouvu nebo její fotokopii - potvrzení o nemoci - záznam o poškození nebo o ztrátě - originál nákupních faktur - faktury za opravy - svědectví o vloupání do vozidla - fotografie cenností 13

14 a jakékoli další dokumenty, které lze po pojištěném rozumně požadovat a které si pojistitel písemně vyžádá. KAPITOLA 6 Nález ztraceného nebo odcizeného zavazadla Pojištěný/oprávněná osoba je povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele doporučeným dopisem o tom, že takové zavazadlo nebo věc byla nalezena Pokud ještě nebylo poskytnuto pojistné plnění, nepřechází vlastnictví zavazadla nebo věci na pojistitele a ten je povinen vyplatit pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek jen do výše škody za poškozené nebo chybějící věci či zavazadla Pokud již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojištěný/oprávněná osoba povinen pojistné plnění vrátit pojistiteli po odečtení přiměřených nákladů, které musel vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byl zbaven možnosti zavazadla nebo věci užívat. ODDÍL B: POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy se rozhodne využít asistenčních služeb dle tohoto pojištění, bude asistenční službu v případě pojistné události vykonávat asistenční služba pojistitele Pojistným nebezpečím dle tohoto pojištění je změna zdravotního stavu pojištěného v důsledku náhlého onemocnění nebo úrazu pojištěného vyžadující poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče Pojistnou událostí dle tohoto pojištění je úraz nebo nemoc pojištěného v zahraničí, tj. mimo území státu jeho trvalého bydliště a České republiky Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové Škodou se rozumí finanční ztráta spojená s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí o pojištěného zahrnující: - nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu - nezbytné ošetření - nezbytnou hospitalizaci ve vícelůžkovém pokoji s obvyklým vybavením - nutnou operaci - nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky předepsané lékařem - ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo zdravotního zařízení a přepravu zpět do místa ubytování - repatriaci do České republiky - neodkladné ošetření zubů pojištěného za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti Regulujícím lékařem se rozumí lékař asistenční služby činný pro pojistitele Lékařská asistence a náhrada nákladů léčebných a souvisejících výloh Pojistitel se zavazuje poskytnout pojištěnému lékařskou asistenci (též asistenční služba ) organizovanou pojistitelem v následujícím rozsahu a za těchto podmínek: 14

15 Veškeré náklady vyplývající z tohoto pojištění pojistitel uhradí jen do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí tohoto pojištění a pouze za období od počátku hospitalizace či počátku poskytování lékařské pomoci v souvislosti s pojistnou událostí až do dne, kdy regulující lékař považuje repatriaci pojištěného za možnou Některé části pojistného plnění asistenční služby jsou poskytovány ve formě naturálního plnění služby, v důsledku toho platí, že asistenční služby, které nebyly požadovány během zájezdu nebo které nebyly pojistitelem organizovány, nezakládají pojištěnému nárok na náhradu škody Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že rozhodnutí lékařské asistenční služby pojistitele berou v úvahu jen zdravotní (a nikoliv jiný, např. majetkový) zájem pojištěného Asistenční služba bude neprodleně kontaktovat zdravotnická zařízení v oblasti, kde došlo k pojistné události a pokud to bude nezbytně nutné, praktického lékaře pojištěného, za účelem sběru všech informací umožňujících učinit asistenční službě a jejím regulujícím lékařům rozhodnutí nejlépe vyhovující zdravotnímu stavu pojištěného Pojištěný tímto dává svůj souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů o jeho zdravotním stavu pojistitelem a osobami pro něj činnými, a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. V případě, že tento souhlas bude pojištěným odvolán, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění dle tohoto oddílu B pojistných podmínek Pojištěný souhlasí s tím, že o jeho repatriaci rozhodne regulující lékař V případě, že pojištěný nesouhlasí s rozhodnutím regulujícího lékaře, je pojistitel oprávněn odmítnout plnění z tohoto pojištění Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s tím, že pojistitel ani asistenční služba za žádných okolností nejsou oprávněni nahrazovat místní, tj. v místě nastalé pojistné události působící orgány institucí poskytujících první pomoc V případě, že zdravotní stav pojištěného vyžaduje repatriaci do České republiky: Pojistitel se zavazuje repatriovat pojištěného, jakmile to jeho zdravotní strav umožní, do jeho bydliště v České republice nebo do zdravotnického zařízení v České republice nejblíže jeho bydlišti a/nebo do nemocnice v České republice, poskytující lékařskou péči, které zdravotní stav pojištěného vyžaduje Pojistitel uhradí za pojištěného prokázané a doložené náklady na jeho ubytování až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí, a to za dobu ode dne, kdy pojištěný v důsledku pojistné události zmeškal původně plánovaný termín návratu, do dne ukončení jeho repatriace do země jeho bydliště Pojistitel uhradí též dodatečné náklady na ubytování rodinného příslušníka pojištěného až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí, pokud je nutné, aby rodinný příslušník doprovázel pojištěného až do okamžiku jeho repatriace Pojistitel se zavazuje zaplatit doložené a prokázané dodatečné náklady na přepravu spolucestujících a nezletilých osob cestujících s pojištěným v případě, že dopravní prostředky původně určené pro jejich návrat do České republiky nemohly být již k tomu účelu použity z důvodu repatriace pojištěného V případě, že pojištěný musí být hospitalizován na místě: Pojistitel se zavazuje v případě, že pojištěný je hospitalizován v místě vzniku pojistné události, zaplatit doložené a prokázané náklady na cestu pro rodinného příslušníka Pojistitel se zavazuje v případě, že pojištěný je hospitalizován v místě vzniku pojistné události, doložené a prokázané náklady za ubytování rodinného příslušníka pojištěného až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí, a to až do dne zahájení repatriace pojištěného. 15

16 Pojistitel se zavazuje zaplatit doložené a prokázané dodatečné náklady na přepravu spolucestujících a nezletilých osob cestujících s pojištěným v případě, že dopravní prostředky původně určené pro jejich návrat do České republiky nemohly být již k tomu účelu použity z důvodu hospitalizace pojištěného V případě smrti pojištěného následkem úrazu nebo nemoci pojištěného: Pojistitel se zavazuje k přepravě ostatků pojištěného z místa uložení ostatků bezprostředně po pojistné události do rakve do místa pohřbu pojištěného v České republice a zaplatit náklady takové přepravy Pojistitel se zavazuje zaplatit doložené a prokázané dodatečné náklady na přepravu rodinného příslušníka pojištěného, který doprovází pojištěného, až do výše limitů uvedených v Přehledu pojistného krytí v případě, že dopravní prostředky původně určené pro jeho návrat do České republiky nemohly být již k tomu účelu použity z důvodu repatriace ostatků pojištěného Některá ustanovení o způsobech poskytnutí pojistného plnění Pojistitel je oprávněn rozhodnout, jakým způsobem provede přepravu v rámci repatriace (např. vlakem 1. třídy, nebo letadlem ekonomickou třídou, sanitním vozem, leteckým speciálem, vozem taxi nebo jiným vhodným způsobem). V případě poskytnutí pojistného plnění repatriace platí, že na pojistitele přecházejí veškeré nároky pojištěného z vrácené ceny za nepoužité letenky/jízdenky, které si původně pojištěný opatřil v souvislosti s cestou, lhostejno, zda pro cestu tam, nebo zpět Pojistitel poskytuje své asistenční služby dle tohoto pojištění vždy jen v rozsahu, v jakém je to umožněno dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů a pravidel včetně rozhodnutí a povolení příslušných orgánů a úřadů veřejné správy a justičních orgánů na území, na němž je asistenční služba poskytována Asistenční služba pojistitele pojištěnému dle tohoto pojištění zprostředkuje právní pomoc v zahraničí v souvislosti s pojistnou událostí dle tohoto oddílu B. V takovém případě pojistitel uhradí náklady zprostředkované právní pomoci až do výše limitu plnění uvedeného v Přehledu pojistného krytí. To neplatí pro události, které nastaly v souvislosti s výkonem jeho povolání nebo podnikání, je-li pojištěný obviněn z úmyslného trestného činu, včetně obvinění z držení nebo manipulace s návykovými látkami nebo zbraní, je-li pojištěný obviněn z účasti v politickém, náboženském nebo jiném obdobném hnutí. Právní pomoc zahrnuje složení vazební nebo soudem či jiným příslušným veřejným orgánem nařízené kauce Pojistitel nenese žádnou odpovědnost za prodlení při poskytnutí pojistného plnění dle tohoto pojištění v případě vyšší moci nebo událostí jako jsou stávky, výtržnosti, demonstrace, omezení volného oběhu zboží, sabotáže, terorismus, občanská válka nebo válečný konflikt, následky radioaktivního záření. KAPITOLA 2 Vznik, trvání a konec pojištění, pojistná doba Pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy může být přijat i zaplacením pojistného. Pojistná smlouva musí být uzavřena v den rezervace cesty pojištěného na internetové stránce Začátkem cesty se rozumí zahájení poskytování první ze služeb, které jsou součástí cesty Pojištění trvá po dobu cesty, jak je popsáno v registraci (objednávce) cesty, a to od okamžiku odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě tam, a končí nejpozději okamžikem odbavení na letišti v zemi bydliště pojištěného při cestě zpět. KAPITOLA 3 Výluky z pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních sluţeb Toto pojištění se vedle obecných výluk uvedených v části I., kapitole 3, nevztahuje také na tyto případy a jejich následky: 16

17 3. 1. jakékoli náklady, aniž by byly předem schváleny asistenční službou pojistitele za ošetření nebo léčbu, která nebyla z lékařského hlediska nezbytně nutná a neodkladná (jako zejména preventivní lékařská péče nebo náklady na očkování a důsledky reakcí na ně (s výjimkou očkování proti tetanu v souvislosti s úrazem), nebo plánované operační zákroky rizikové těhotenství, dobrovolně přerušené těhotenství a normální těhotenství po ukončení 26. týdne těhotenství včetně jakýchkoli komplikací s ním souvisejících včetně porodu, umělého oplodnění a souvisejícími důsledky v případě, že cesta byla podniknuta za účelem léčby balneoterapie, helioterapie, odtučňovací kúra, omlazování a jakákoliv kúra duševní pohody nebo estetická léčba, náklady na fyzikální terapii náklady za jiné než pohotovostní ošetření chrupu implantáty, protetika, instalace a náklady za optické pomůcky jakékoliv výdaje nebo náklady vzniklé na území České republiky náklady na antikoncepci, náklady způsobené sterilizací (zneplodněním) jakékoliv léčebné či obdobné postupy, které nejsou uznávanými léčebnými postupy lege artis v České republice, pro vyloučení pochybností se stanoví, že tato výluka se však nevztahuje na homeopatika a léky s placeba efektem péče nebo ošetření poskytnuté členem rodiny náklady spojené s pobytem v lázních, sanatoriích, léčebnách, zotavovnách a podobných zařízeních za účelem léčebných nebo rehabilitačních procedur náklady za kosmetické zákroky a jejich důsledky a na operace vedoucí k odstranění chronických následků úrazu KAPITOLA 4 Uplatnění nároku na pojistné plnění Pojištěný nebo jím pověřená osoba je povinna uvědomit poskytovatele asistenčních služeb bez zbytečného odkladu poté, co nastal úraz nebo nemoc, v jejichž důsledku může dojít ke škodné události, a to telefonicky na čísle , 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pojištěný je povinen nahlásit pojistnou událost poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb v době trvání pojištění, jinak nárok na toto pojistné plnění zanikne Pojištěný je povinen sdělit poskytovateli asistenčních a likvidačních služeb následující informace: - číslo pojistné smlouvy - adresu a telefonní číslo, na kterých jej může asistenční služba kontaktovat, a o spojení na ošetřující personál pečující o pojištěného Pojištěný/oprávněná osoba je povinna udělit souhlas lékařům činným pro pojistitele anebo poskytovatele asistenčních a likvidačních služeb se zpracováním citlivých osobních údajů, tj. zejména údajů o zdravotním stavu pojištěného, a výslovně souhlasit a povolit lékařům činným pro pojistitele přístup ke všem lékařským informacím pojištěného a tyto údaje dále zpracovávat v rozsahu nutném pro splnění povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 17

18 ODDÍL C: POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY Upozornění: Toto pojištění se nevztahuje na případy odpovědnosti za škodu způsobené provozem motorového nebo mechanického vozidla, letadla nebo plavidla. Pokud si takové vozidlo, letadlo nebo plavidlo pojištěný najme během své cesty, je povinen si zkontrolovat, ţe pronajímatel takové pojištění zajistil. KAPITOLA 1 Předmět pojištění Pojistitel se zavazuje zaplatit pojištěnému pojistné plnění dle těchto pojistných podmínek až do výše limitu uvedeného v Přehledu pojistného krytí, jako náhradu škody, za kterou pojištěný odpovídá a kterou způsobil během své cesty v těchto případech: - škody na zdraví třetích osob - škody na majetku třetích osob vyjma majetku, který si pojištěný nebo jeho příbuzný najal, pronajal nebo vypůjčil - škody na ubytovacích zařízeních, která si pojištěný pronajal během své cesty, vyjma těch, která jsou ve vlastnictví jeho příbuzných Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na cestě se sjednává jako pojištění škodové. KAPITOLA 2 Výluky Toto pojištění se vedle obecných výluk uvedených v části I., kapitole 3, nevztahuje také na jakékoliv nároky vzniklé v souvislosti nebo na základě: nároků zaměstnanců pojištěného nebo jeho příbuzných vzniklých v důsledku takového jejich pracovního poměru nebo v souvislosti s ním zaměstnání pojištěného nebo jeho příbuzných použití střelné zbraně nebo jiné zbraně pojištěným škody způsobené zvířetem, které pojištěný vlastní, pečuje o něj nebo jej ovládá či vede odpovědnosti dobrovolně převzaté pojištěným, k níž nebyl povinen odpovědnosti pojištěného založené smlouvou škody na zdraví utrpěné pojištěným, jeho příbuzným (i) nebo spolucestujícím (i) škody na nemovitostech s výjimkou ubytovacích zařízení použitých pojištěným během jeho cesty škody z odpovědnosti za provoz motorových nebo mechanických vozidel/plavidel včetně jejich přívěsů škody z odpovědnosti provozu letadel, motorových lodí nebo plachetnic KAPITOLA 3 Povinnosti pojištěného Pojištěný nebo jeho právní zástupce je povinen bezodkladně po vzniku pojistné události o tom informovat pojistitele, stejně jako v případě vědomosti o jakémkoliv možném řízení, vyšetřování nebo závažném zranění, které by mohlo mít za následek vznik nároku dle tohoto pojištění odpovědnosti Pojištěný nesmí bez písemného souhlasu pojistitele jednak zaplatit, uznat, narovnat se či dohodnout se nebo odepřít svou odpovědnost za náhradu škody dle tohoto pojištění jakékoliv třetí osobě. 18

19 POTŘEBUJETE NAŠI ASISTENCI? Zavolejte nám na tel.:

20 SUMMARY OF INSURANCE COVERAGE A B C LUGGAGE MEDICAL TREATMENT COSTS ABROAD AND ASSISTANCE SERVICES THIRD PART LIABILITY 1

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě :

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě : Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče cizinců UCZ/KZP/10 Obecná část 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pojištění komplexní zdravotní péče cizinců (dále jen KZP ), které uzavírá UNIQA

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Článek I. Úvodní ustanovení Soukromé pojištění pro případ přerušení provozu pro nezávislé činnosti (dále jen

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

AGA International SA závod zahraniční právnické osoby VPP a ZPP Pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle

AGA International SA závod zahraniční právnické osoby VPP a ZPP Pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle Car Trawler AGA International SA závod zahraniční právnické osoby VPP a ZPP Pojištění spoluúčasti v případě škody na pronajatém vozidle Děkujeme Vám, že jste si vybral/a Pojištění spoluúčasti v případě

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Druhy Pojištení. Sport Member

Druhy Pojištení. Sport Member Druhy Pojištení Sport Member Je potápění vaše zábava i láska? Hledáte nové potápěčské destinace? Chcete být vždy zajištěni a v bezpečí? Staňte se členem DAN Sport! DAN Sport Bronze Vhodné pro všechny potápěče,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPST1303 PRODUKT STORNO PPCPST1303, produkt STORNO 1 / 8 Platnost a účinnost: od 25. března 2013 Přehled pojistného

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBT 1/2010 (CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ) VE ZNĚNÍ NÁSLEDNÝCH DODATKŮ Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS PPCPARST1306, produkt STORNO PLUS 1 / 9 Platnost a účinnost: od 1. června 2013 Přehled

Více