ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC!

2 Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá motivace pro inovace ve vzdělávání Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně pozorovat, vyjadřovat a konat. Žákovu práci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit, ukážeš, jak se to užívá v denním životě. Zdržení, které se věnuje náležitému upevňování začátků, není zdržením, nýbrž znamenitou oporou, aby se všechno následující zmohlo snadno, rychle a bezpečně. Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika možno. Světlem učení je pozornost, při níž žák přijímá všechno myslí přítomnou a jakoby otevřenou. Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. Výběr učiva má se státi z věcí opravdových, užitek celému životu nesoucích. (J. A. Komenský) Září 2013 Stránka 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy....6 Úplnost, velikost a umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ţáků Projekty Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Profil absolventa 1. stupně ZŠ Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat 4. Učební plán.21 Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu 5. Učební osnovy...24 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Kultura, umění a práce Člověk a zdraví Nepovinné předměty Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Výtvarná výchova Hudební výchova Dramatická výchova Etická výchova Tělesná výchova Pohybová výchova Sborový zpěv 6. Hodnocení ţáků Autoevaluace školy Přílohy Září 2013 Stránka 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Zdůvodnění zvoleného motivačního názvu: SPOLEČNĚ = s ţáky s rodiči se spolupracovníky se zřizovatelem s místní komunitou s širší veřejností Š šikovnost K komunikace, kooperace, kreativita, kompetence O objevování, otevřenost, obratnost, ohleduplnost, ochota L láska, logika, legrace, lidskost A aktivita, adaptace, autoevaluace, asertivita Září 2013 Stránka 4

5 Údaje o škole: Základní škola: Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace Ulice, č.p., č.o.: Bohdíkov 48 PSČ, město: Jméno ředitele: Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková Kontakty: tel.: , mobil: internetové stránky: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Název: Adresa: Kontakty Obec Bohdíkov Bohdíkov telefon: Platnost dokumentu: od , změna od ŠVP byl projednán Radou školy dne: Ředitelka školy Razítko školy Září 2013 Stránka 5

6 2. Charakteristika školy Úplnost, velikost a umístění Základní škola Bohdíkov je neúplná vesnická málotřídní škola s ročníkem, k níţ náleţí součásti: školní druţina, mateřská škola, školní jídelna, výdejna stravy pro MŠ. Nachází se v nově rekonstruované budově bývalé MŠ, coţ je výsledkem projektu ZŠ Bohdíkov v dětech je naše budoucnost, realizovaného v roce Škola je integrovaná s mateřskou školou, která má dvě oddělení a sídlí na odloučených pracovištích Raškov 159 a Bohdíkov 114. Ve druhém z nich je umístěna školní jídelna do které docházejí ţáci školy na obědy. Ke škole přiléhá víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem vybudované v rámci OPOK 2005 na základě projektu vypracovaného školou ve spolupráci s Obecním úřadem Bohdíkov. Maximální kapacita školy je 80 ţáků, školní druţiny 50 ţáků. Třídy se tvoří spojením různých ročníků podle aktuálního počtu ţáků. Patříme mezi inkluzívní školy, tzn. ţe našimi ţáky jsou i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a věnujeme se také ţákům nadaným. Naši školu většinou navštěvují děti z místních částí Aloisova, Raškova, Komňátky a Bohdíkova, maximálně ze vzdálenosti 4-5 km. Na druhý stupeň přecházejí do úplných spádových škol v Rudě nad Moravou a Hanušovic, popř. do výběrových škol v Šumperku. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický tým je tvořen 4 5 učitelkami, vychovatelkou a podle moţností asistentem pedagogů. Téměř stoprocentní aprobovanost doplňuje mnoţství dalších osvědčení a certifikátů, které vlastní učitelky, např.: certifikát pro výuku NJ na 1. st. ZŠ, funkční studium II pro vedoucí pedagogické pracovníky, kurzy ICT, správce lokálního provozu IKI, kurzy dramatické a osobnostní výchovy, činnostního vyučování, kurz RWCT, trenérka a rozhodčí moderní gymnastiky, lyţařský instruktor, kurz pro pedagogické asistenty, kurzy pro výuku v hudební škole. Současná vysoká kvalifikovanost je základem velmi dobré týmové spolupráce, kterou se nám daří realizovat. Projekty, např. 1. mezinárodní: Spolupráce s partnerskou školou v Nitrianských Súčanech ve SR - kaţdoroční vzájemné návštěvy zástupců škol 2. celostátní: Celostátní síť Tvořivých škol M. R. K. E. V. metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Testování KALIBRO celostátní srovnávací testy Les ve škole škola v lese Členství v MAS Horní Pomoraví 3. školní: Spolupráce s okolními málotřídními školami Motivační celoroční projekt a školní pouť Plavecký výcvik Lyţařský minikurz Pálení čarodějnic Září 2013 Stránka 6

7 Besedy se zajímavými lidmi Mapování černých skládek v Bohdíkově Vánoční koncert Závěrečný koncert Tvořivé dílny Den otevřených dveří a prodejní výstava knih Návštěvy kin, divadel, koncertů, výstav Exkurze Zábavný týden Veřejná vystoupení Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty společné a třídní rodičovské schůzky dotazníky pro rodiče školská rada setkávání rodičů a krátké schůzky evaluační rozhovory školní časopis BAF schůzky výboru rodičů a školské rady činnost Unie rodičů sdruţení při ZŠ Bohdíkov dny otevřených dveří slavnosti, udrţování tradic a veřejné akce školy exkurze a výlety pracovní dílny a přednášky pro rodiče vyuţívání znalostí rodičů při vyučování (besedy, exkurze, přednášky...) Partneři, se kterými spolupracujeme: školská rada při ZŠ Bohdíkov evaluace, koncepce a provoz školy Komunitní škola Bohdíkov zajišťování a organizace zájmových aktivit kolem 20 sponzorů převáţně místních podnikatelů a okolních firem PPP a SPC Šumperk a Mohelnice problematika dětí s SVP DDM a PC Vila Doris DVPP, projektové vyučování, ţákovské soutěţe Schola servis Šumperk další vzdělávání pedagogických pracovníků okolní spádové a málotřídní školy soutěţe, turnaje, návštěvy, setkávání pedagogů obecní úřad, Sbor pro občanské záleţitosti, Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub pořádání akcí pro veřejnost, vystoupení, výstavy, koncerty, školní poutě... hudební škola YAMAHA fungování pobočky při naší ZŠ ce spočívá také v dobře fungujícím vzájemném předávání informací: Spolupráce spočívá také v dobře fungujícím vzájemném předávání informací: deníčky, ţákovské kníţky a písemná sdělení informační leták pro školní rok školní časopis BAF elektronická pošta telefon osobní setkání schůzky rodičů, veřejná jednání zastupitelstva obce školní internetové stránky, internetové stránky obce Září 2013 Stránka 7

8 obecní zpravodaj, příleţitostně regionální tisk dny otevřených dveří, otevřené vyučování veřejná vystoupení, výstavy, koncerty schránka důvěry dotazníkové akce, ankety 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Základní cíle k jejichţ dosaţení by měl přispět náš školní vzdělávací program: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Osvojit si strategie učení, být motivován pro celoţivotní vzdělávání Tvořivě myslet, logicky uvaţovat, řešit problémy Všestranně, účinně a otevřeně komunikovat Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňovat svá práva, plnit povinnosti Projevovat pozitivní city a přístup k ţivotu, být vnímavý k lidem a přírodě Rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví, být za ně odpovědný Být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich hodnotám, umět ţít společně s ostatními Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, rozhodovat o vlastní ţivotní a profesní orientaci Inteligence Svědomitost Otevřenost Citová stabilita Přátelskost Učit se poznávat Učit se jednat Učit se spolupracovat Učit se být Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně dokáţeme víc Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Kdo si hraje, nezlobí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jen se, děti, koukněte, co je krásy na světě Září 2013 Stránka 8

9 Profilace, vzdělávací nabídka ţákům: činnostní vyučování výuka hry na flétnu v HV široká nabídka zájmových aktivit, neformální vzdělávání nepovinné předměty fungování hudební školy činnostní, kooperativní, projektové vyučování přístup k informačním technologiím důraz na vlastní tvořivost ţáků inkluzívní škola fungování komunitní školy Základem naší práce je důraz na dobré mezilidské vztahy, prostor pro vlastní iniciativu a tvořivost, individuální přístup. Záleţí nám na trvalosti, smysluplnosti a praktickém vyuţití osvojených poznatků a jejich propojení se skutečným ţivotem. Cílem naší práce je vytvářet u dětí pozitivní vztah ke vzdělávání a tvořivosti, rozvíjet jejich osobnost k odpovědnému občanství a působit na utváření vlastností tzv. velké pětky, tj. inteligence, svědomitosti, otevřenosti, citové stability a přátelskosti. Ve spolupráci s dalšími aktivními občany obce se nám podařilo zaloţit tzv. KOMUNITNÍ ŠKOLU, která velmi rozšířila nabídku zájmových aktivit nejen pro ţáky školy. Komunitní škola je taková škola, která kromě tradičního vzdělávání nabízí i další mimovyučovací aktivity. Je postavena na třech základních principech: - vzdělávání je celoţivotní proces - kaţdý jedinec nese odpovědnost za kvalitu ţivota ve své komunitě - kaţdý člověk má právo podílet se na uspokojování potřeb obyvatel své komunity. Jedním ze základních poslání těchto škol je přitáhnout maximum lidí a vytvořit z ní místo pro generační, kulturní, komunitní a sociální dialog a prostor pro odpočinek, relaxaci, vzdělávání a setkávání. Komunitní školou se můţe stát kaţdá škola, která přijme principy a snaţí se naplňovat myšlenku komunitního vzdělávání, je připravena a ochotna: - být otevřena aktivitám nad rámec běţného provozu - rychle a kvalitně reagovat na veškeré potřeby obyvatel komunity - nabízet vysoký standard sluţeb - neustále se snaţit o vlastní zdokonalování. Stěţejní formy práce na naší škole vycházejí ze stanovených cílů a podmínek školy. Snaţíme se, aby ve spojení s pouţitými metodami výuky vykazovaly co největší účinnost. Jednoduše je lze charakterizovat jako formy a metody zaloţené na následujících postupech: činnostní vyučování má činnostní ráz je pozitivní vůči ţákům podněcuje ţáky k tvořivé práci navrací do školy zdravý selský rozum při výuce vyuţívá zkušeností ţáků učení klade důraz na motivaci ţáků k učení při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí zpětná vazba je důleţitou formou zařazovanou do kaţdé vyučovací hodiny umoţňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů zdůrazňuje mezipředmětové vztahy Září 2013 Stránka 9

10 kritické a samostatné myšlení kooperativní učení projektové vyučování proţitkové vyučování neformální vzdělávání pozitivní motivace sepětí se ţivotem individuální prostor pro učení, vyuţití maxima smyslů, vlastní objevování smysluplnost veškeré školní práce hodnocení toho, co ţák zvládne, nikoli toho, co nezvládá působení na city a vůli ţáků sebehodnocení týmová spolupráce ţáků i pracovníků školy veřejná prezentace dobrých výkonů v různých oblastech Klíčové kompetence rozpracované do obecných výchovně vzdělávacích cílů pro jednotlivá vzdělávací období KOMPETENCE K UČENÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Vyuţívá jednoduché metody učení Vyhledává a třídí důleţité informace Rozumí důleţitým pojmům. Seznamuje se znaky a symboly Ví, proč se učí Čte s porozuměním Rozlišuje klíčová slova s pomocí učitele Vyhledává chybu a poučí se z ní Zvládá jednoduchou metodu zapamatování Pouţívá mnemotechnické pomůcky Orientuje se v abecedně řazených seznamech Vytváří a interpretuje jednoduchá schémata Svými slovy interpretuje jednoduché pojmy Rozumí symbolům, které pouţívá Popíše své činnosti, hledá klady a zápory ve své práci KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Samostatně rozliší klíčová slova Samostatně vytvoří myšlenkovou mapu a osnovu Samostatně pracuje se slovníkem, encyklopedií Vyhledává informace na internetu Samostatně třídí pojmy podle různých kritérií Pojmy vysvětlí, porovnává a dává do souvislostí Kriticky zhodnotí výsledky své práce Vnímá jednoduché Intuitivně rozpozná jednoduchý Vyhledá a pojmenuje problém a problémy problém Vyhledá informace vhodné k řešení problému Uvědomí si potřebu informací pro řešení problému Samostatně vyhledává a pracuje s potřebnými informacemi Vybírá vhodné informace Řeší problémy Společně hledá řešení S vyţádanou podporou řeší problémy Pouţívá jednoduché postupy (algoritmy) řešení Září 2013 Stránka 10

11 Ověřuje správnost Provádí kontrolu řešení Porovnává výsledky Sleduje pokroky Činí rozhodnutí Vybírá ze dvou nebo více moţností Hraje si na ředitele, starostu, prezidenta Odůvodňuje svá rozhodnutí Přijímá důsledky Hledá poučení z řešených problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory Naslouchá, rozumí slyšenému a reaguje Rozumí různým typům vyjadřovacích prostředků Komunikuje s okolním světem Spolupracuje s ostatními Stručně popisuje jednoduchý děj nebo předmět V jednoduchých větách vyjadřuje vlastní záţitek, myšlenku především v mluveném projevu Uvědoměle naslouchá Dodrţuje základní pravidla komunikace Jednoduše reprodukuje slyšené Vhodně reaguje jednoduchou odpovědí, komentářem, názorem Seznamuje se s různými druhy vyjadřovacích prostředků Pracuje s jednoduchými texty, nahrávkami, obrazovými materiály, piktogramy, gesty Zná základní pravidla a formy při navazování kontaktu Seznamuje se s dostupnými informačními a komunikačními prostředky Seznamuje se s pravidly skupinové práce KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Je schopen spolupracovat Udrţuje dobré mezilidské vztahy Je schopen diskutovat Seznamuje se s nutností pravidel práce v týmu Zapojuje se do práce ve skupině dokáţe přijmout roli Uvědomuje si svůj podíl na výsledku práce Chová se ohleduplně vůči ostatním Dodrţuje dohodnutá pravidla V případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá Pokouší se o empatii Seznamuje se s pravidly diskuse Vnímá názory druhých, přemýšlí o nich V malé skupině vyjadřuje svůj názor Uvědomuje si prospěšnost diskuse Při vyjadřování zachovává logický sled, souvislosti, hledá a objevuje přesné a výstiţné formulace Své myšlenky a názory vyjadřuje souvisle ústně a v jednoduchých útvarech i písemně Uvědoměle naslouchá, projevuje míru porozumění Vhodně reaguje Zapojuje se do diskuse, formuluje a obhajuje svůj názor, hledá argumenty Výstiţně reprodukuje Rozumí ve škole pouţívaným komunikačním prostředkům Přemýšlí a vyjadřuje se o nich Pracuje s přiměřenými texty, vytváří jednoduché záznamy Orientuje se v jednoduchých tabulkách, diagramech a grafech Navazuje kontakty s okolním světem Vyuţívá dostupné informační a komunikační prostředky Při spolupráci, skupinové práci vyuţívá dostupné informační a komunikační prostředky Dokáţe formulovat pravidla práce v týmu Podílí se na organizaci práce v týmu Chápe svou odpovědnost vůči ostatním Správně rozlišuje dobré a špatné mezilidské vztahy Uvědomuje si nedostatky a snaţí se o jejich nápravu Udrţuje příjemnou atmosféru týmu Ovládá pravidla diskuse Oceňuje přínos druhých Hledá různá hlediska Opírá se o zkušenosti druhých Formuluje a obhajuje vlastní stanovisko Vytváří si zdravé sebevědomí Hledá své přednosti a nedostatky Ve svém jednání vychází z pozitivních Hodnotí své přednosti a nedostatky Pokouší se ovládat a řídit svoje jednání Září 2013 Stránka 11

12 představ Nebojí se projevit sebedůvěru Projevuje radost z úspěchu a sebeuspokojení KOMPETENCE OBČANSKÉ Uvědomuje si své moţnosti Chápe rozdíl mezi sebedůvěrou, sebepodceňováním a přeceňováním se Dokáţe usilovat o pocit sebeuspokojení a sebeúcty Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Projevuje solidaritu Uvědomuje si svá práva a povinnosti Je schopen přiměřené odpovědnosti Váţí si tradic, kulturního a historického dědictví Chápe principy trvale udrţitelného rozvoje Váţí si druhých Poznává dobro a zlo Uvědomuje si potřebu obrany proti zlu a nutnosti pomáhat Podílí se na vytváření společný pravidel souţití Dodrţuje stanovené hranice Uvědomuje si nutnost nápravy chyb Vysvětluje své chování Přiměřeně hodnotí danou situaci Uvědomuje si povinnost pomoci Seznamuje se s tradicemi, kulturním a historickým dědictvím ve svém okolí Aktivně se zapojuje do tvořivých činností Postupně si uvědomuje potřebu ochrany uměleckých děl Seznamuje se se základními ekologickými souvislostmi Chápe nutnost ochrany přírody Uvědomuje si své moţnosti ochrany přírody KOMPETENCE PRACOVNÍ Respektuje druhé Dokáţe projevovat empatii Zná moţnosti obrany proti fyzickému a psychickému násilí Uvědoměle dodrţuje stanovená pravidla Zná svoje práva a povinnosti Dokáţe napravit svou chybu Zdůvodňuje své chování Dokáţe přiměřeně zhodnotit situaci, přivolat pomoc, zasáhnout Uvědomuje si svou odpovědnost Uvědomuje si tradice, kulturní a historické dědictví v širším pojetí Chrání je Aktivně se zapojuje do tvořivých činností Rozumí základním ekologickým souvislostem Ve svém jednání se rozhoduje v zájmu kvalitního ţivotního prostředí Přispívá k ochraně ţivotního prostředí Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Dodrţuje zásady bezpečné práce Uvědomuje si smysl kaţdé práce Vyuţívá získané zkušenosti Seznamuje se se základními pravidly bezpečnosti školní práce a dodrţuje je Seznamuje se s materiály, nástroji a vybavením Uvědomuje si význam práce Snaţí se práci dokončit Seznamuje se s pravidly hospodárnosti Chápe význam kvality odvedené práce Má úctu k práci druhých Chápe pojem školní práce Vyuţívá mezipředmětové vztahy Seznamuje se s různými profesemi Uvědoměle dodrţuje pravidla bezpečné práce Pouţívá vhodné materiály, nástroje a vybavení reaguje adekvátně pracovním podmínkám Uvědomuje si význam a svou odpovědnost při práci Dokáţe práci dokončit a zhodnotit Pracuje hospodárně, neplýtvá Dbá na kvalitu odvedené práce Váţí si, oceňuje a chrání práci druhých Uvědomuje si podstatu práce fyzické a duševní Všechny získané poznatky a zkušenosti uţívá v co nejširších souvislostech Přemýšlí o své profesní orientaci Září 2013 Stránka 12

13 Rozvíjí podnikatelské myšlení Seznamuje se s procesy výroby některých výrobků Uvědomuje si působení reklamy Seznamuje se zásadami fungování malé firmy Pokouší se kriticky hodnotit působení reklamy Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků ve vzdělávacích předmětech Kompetence k učení - vytváříme podmínky pro činnostní učení ţáci přijímají poznatky aktivně, tj. vlastním pozorováním, hledáním, uvaţováním..., sami získávají informace potřebné k práci - předkládáme k učivu konkrétní názor, vyuţíváme co nejvíce smyslů, klademe důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky - vedeme ţáky ke stálému zdokonalování čtení, zejména ke čtení s porozuměním, kritickému a logickému myšlení - vedeme děti k zodpovědnosti, sebehodnocení a sebekontrole - vyuţíváme třífázový model učení: E U R (= evokace uvědomění si významu informací reflexe) - vedeme ţáky k vytváření ţákovských portfolií - uvědoměle pracujeme s chybou Kompetence k řešení problémů - nepředkládáme hotové učivo, ale vedeme ţáky k pozorování, uvaţování, vyuţívání jiţ získaných poznatků a formulaci vlastních závěrů /např. ţáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají, vyřazují.../ - stanovujeme dílčí vzdělávací cíle - na co mohou ţáci přijít sami, necháváme k objevení, postupuje od jednoduchých problémů ke sloţitějším - snaţíme se, aby ţáci sami navrhovali různá řešení problémů, dokončovali úkoly, obměňovali situace a zdůvodňovali své závěry, zpracovávali záznamy, pouţívali schémata, obrázky, grafy, tabulky - oceňujeme, kdyţ si ţáci si vzájemně radí a pomáhají - hodnotíme práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok, navozuje motivující zpětnovazební vztahy - vyuţíváme vhodné pomůcky pro individuální činnosti ţáků Kompetence komunikativní - vedeme ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu - navozujeme situace, kdy ţáci komentují své praktické činnosti, pozorování a postupy, hovoří o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich ţivota - učíme ţáky naslouchat názorům jiných, diskutovat, respektovat se navzájem - necháváme ţáky prezentovat své myšlenky, názory, pocity a dojmy - učíme ţáky správně a výstiţně formulovat odpovědi, klást otázky - zařazujeme jednoduchá mluvní cvičení, vlastní vymýšlení úloh a úkolů - vedeme ţáky k práci s informacemi, vyhledávání souvislostí, propojování poznatků různého druhu, porozumění grafům, diagramům a tabulkám; Kompetence sociální a personální - maximálně pouţíváme pozitivní motivaci, navozuje atmosféru důvěry a spolupráce, vedeme ke vhodnému oslovování ţáků mezi sebou - organizujeme práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů, Září 2013 Stránka 13

14 podporujeme kooperativní učení, organizujeme vnitřní diferenciaci ve třídě - vedeme ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu - vytváříme příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky - vnášíme do procesu učení proţitek a realitu - vyţadujeme podíl ţáků na stanovení pravidel pro práci, respektování pokynů pedagogů - dáváme moţnost ţákům v případě potřeby poţádat o pomoc, vedeme je k tomu, aby ji byli ochotni i sami poskytnout Kompetence občanské - vyuţíváme literatury naučné i vědecké k vytváření postojů k přírodě, k ţivotnímu prostředí - vedeme ţáky ke komunikaci i ve vyhraněných situacích, slušnému chování bez hrubosti a násilí - podporujeme snahy vzájemně si pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých - vedeme děti k uvědomování si svých práv a plnění povinností - poskytujeme ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní - vedeme ţáky k organizování a plánování učení - učitel se zajímáme se, jak ţákům vyhovuje daný způsob výuky - poţadujeme dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termínů - podporujeme vlastní tvořivou činnost ţáků - vedeme ţáky k dosaţení zručnosti ţáků při práci s různými materiály, udrţování pořádku na pracovním místě, systému při ukládání pomůcek a nářadí - podporujeme samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku ţáky - vyţadujeme dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví - umoţňujeme poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro ostatní lidi Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků ve výchovných předmětech Kompetence k učení - vedeme k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a pracovních problémů - motivujeme ţáky k aktivnímu vyjádření svých pocitů, nálad, postojů různými prostředky - podporujeme vyuţívání zkušeností z vlastní tvorby v dalších činnostech - vytváříme situace, kdy ţáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vyjádřením jiných a uměleckým dílům Kompetence k řešení problémů - vedeme ţáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a pracovních úkolů - navozujeme situace, kdy ţáci samostatně kombinují různé přístup, techniky a formy k dosaţení svého vyjádření - vedeme ţáky k přemýšlení o různorodosti interpretací téhoţ vyjádření a zaujímání svého postoje - usilujeme o to, aby ţáci vyuţívali získané poznání a zkušenosti při vlastní tvorbě Září 2013 Stránka 14

15 Kompetence komunikativní - umoţňujeme ţákům zapojovat se do diskuse - vedeme k respektování názorů druhých - vytváříme situace, kdy ţáci pojmenovávají vyjadřovací prostředky, porovnávají je, oceňují, hodnotí - vedeme ţáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z oblasti výtvarné, hudební, pohybové, dramatické Kompetence sociální a personální - usilujeme o situace, kdy ţáci tvořivě pracují ve skupině, přijímají zodpovědnost za určitou roli - vedeme ţáky ke kolegiální pomoci - vedeme ţáky k respektování různorodosti téhoţ vyjádření, moţnosti alternativního přístupu Kompetence pracovní - poskytujeme příleţitosti, kdy ţáci uţívají samostatně různé techniky, formy a metody práce - vyţadujeme dodrţování hygienických a bezpečnostních pravidel - vedeme ţáky k vyuţívání návyků a znalostí v další praxi Kompetence občanské - snaţíme se o to, aby ţáci chápali a respektovali estetické poţadavky na ţivotní prostředí - pomáháme ţákům vytvořit si postoj k uměleckým dílům Profil absolventa 1. stupně základní školy Profil ţáka 3. ročník utváří si vlastní postoje, osvojuje si zdvořilé a kultivované vystupování a jednání, učí se přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu, omluvit se učí se poznávat své fyzické a duševní moţnosti, a tím nabývat dovednost sebepoznání upevňuje si základní hygienické návyky, seznamuje se s různými sloţkami podporujícími zdraví a zdravý ţivotní styl zdravá výţiva, pohybová aktivita, odpočinek, spánek, osobní bezpečí Profil ţáka 5. ročník ţák dodrţuje zásady a pravidla slušného chování, osvojuje si zdvořilé a kultivované vystupování umí poţádat, pozdravit, poděkovat, omluvit se, umí přiznat chybu a poučit se z ní dále se učí poznávat a objektivně posuzovat své fyzické a duševní moţnosti, a tím nabývat dovednost sebepoznání poznává význam jednotlivých sloţek zdravého ţivotního stylu (zdravá výţiva, pohybová aktivita, odpočinek, vztahy s druhými lidmi, osobní bezpečí) učí se chránit zdraví své i ostatních a zdravé ţivotní prostředí váţí si svého i cizího ţivota, svého zdraví, poznává i duševní aspekt lidské existence seznamuje se s významem ţivotního prostředí a moţnostmi jeho ochrany učí se chovat ohleduplně a citlivě k lidem, k přírodě a ke kulturním hodnotám chová se ohleduplně, vnímavě a citlivě k lidem, přírodním, kulturním a etickým hodnotám poznává kulturní, náboţenský a humanistický odkaz minulosti svého národa začíná si tvořit své občanské a národní sebevědomí s přihlédnutím s širšímu evropskému kontextu učí se orientovat v mravních hodnotách postupně se orientuje v mravních a etických hodnotách, rozlišování dobra a zla, začíná si utvářet svůj ţebříček hodnot poznává, ţe dodrţování pravidel chování usnadňuje komunikaci s ostatními lidmi učí se otevřeně a kultivovaně projevovat své city v chování a jednání, s pomocí dospělých řeší své dále se učí řešit ţivotní problémy a ţivotní situace, umí poţádat o pomoc dospělé problémy a ţivotní situace ţák se učí samostatně rozhodovat a nést důsledky svého Září 2013 Stránka 15

16 vyjadřuje se srozumitelně, správně dýchá a artikuluje, získává dovednost vést dialog a naslouchat druhým učí se projevovat úctu a lásku k člověku, toleranci, zaujímat pozitivní vztah ke starým, nemocným a postiţeným lidem chápe podstatu a smysl sdělení v projevech mluvených i psaných, sám se snaţí kultivovaně vyjadřovat ústně i písemně osvojuje si schopnost ţít a pracovat ve skupině, respektovat její pravidla, schopnost splnit povinnost, přijmout svou úlohu a dodrţet vymezená pravidla rozhodnutí dále rozvíjí dovednost vést dialog, naslouchat druhým, reagovat odpovídajícím způsobem, formulovat otázky rozvíjí dovednosti, které umoţňují vyjadřovat se kultivovaně ústně i písemně rozvíjí svou schopnost otevřeně a kultivovaně projevovat své city v chování a jednání a vyjadřovat svůj proţitek vnímání odlišnosti lidí v proţívání různých ţivotních situací dále se učí být otevřený a citlivý k lidem, projevovat toleranci, úctu a lásku k člověku a solidaritu s druhými, i ke starým, nemocným a postiţeným lidem poznává základní prostředky účinné komunikace v ústním i písemném projevu, učí se identifikovat smysl sdělení a jeho podstatu, postoje, záměry účastníků komunikace rozvíjí schopnost ţít a pracovat ve skupině, přijmout svou úlohu, plnit své povinnosti a závazky, dodrţovat vymezená pravidla, uplatňovat vlastní schopnosti, respektovat je u druhých učí se ţít v sociální skupině, respektovat její pravidla a ovlivňovat její kvalitu rozvíjí schopnost vcítění se do situace druhého seznamuje se s mravními hodnotami, principy a fungování demokracie aktivně se seznamuje s cizími jazyky postupně se učí komunikovat v cizím jazyce učí se poţádat o pomoc a pomoc poskytnout, tolerovat odlišné názory dále se učí ţádat o pomoc, poskytnout pomoc druhému, v rámci skupiny se snaţí vyjednávat, hledat kompromisní postoje, radit se, rozhodovat, organizovat práci, posuzovat z hlediska dosaţených cílů seznamuje se s odlišnostmi způsobu ţivota lidí jiných kultur, náboţenství, sociálních, zájmových a generačních skupin rozvíjí svou schopnost zapamatovat si odstavné pojmy a vědomosti, uplatňovat základní myšlenkové operace dále rozvíjí svou schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy a vědomosti (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování), opírá se především o osobní zkušenost a názorné situace rozvíjí svou schopnost logického, tvořivého myšlení při uplatnění základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) postupně objevuje vzájemné vztahy a příčiny jednotlivých jevů a dějů postupně poznává důleţitost, uţitečnost a vyuţitelnost učení pro praxi učí se být otevřený vůči vnějším podmínkám, poznává souvislosti a vztahy mezi jevy a ději, učí se je chápat přijímá vnější podněty, učí se hledat souvislosti a vztahy mezi jevy a ději, na základě získaných poznatků a zkušeností se zkouší orientovat v reálných situacích poznává různé učební metody, seznamuje se s informačními technologiemi pracuje s informačními technologiemi na uţivatelské úrovni učí se vyhledávat informace učí se vyhledávat, třídit a vyuţívat informace rozvíjí svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě učí se hodnotit svou práci z hlediska úplnosti a dosaţeného pokroku, dále rozvíjí svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy poznává různé pracovní postupy a techniky, dále rozvíjí své pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy učí se pracovní činnost plánovat učí se pracovní činnost plánovat, organizovat, třídit i hodnotit poznává zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osvojuje si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci získává pozitivní vztah k pracovní činnosti buduje odpovědný postoj k vlastní pracovní činnosti, získává k ní pozitivní vztah Září 2013 Stránka 16

17 Profil ţáka, který opouští 1. stupeň chce se učit a hledá nejlepší způsoby vlastního učení zná své přednosti (v čem je dobrý) nebojí se zeptat v případě, kdyţ něčemu nerozumí v případě nouze dokáţe poţádat o pomoc stojí si za svým názorem, který umí podepřít argumenty umí dobře číst a přiměřeně správně psát bez problému tvoří otázky vyhledává a zpracovává informace dokáţe jednoduše ohodnotit práci svou, ale i druhých Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům talentovaným, ţákům s mimořádným nadáním. Třídní učitelka v součinnosti s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími zjišťuje vzdělávací potřeby ţáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyuţívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Ţáci se zdravotním postiţením i ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běţných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitelka a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu ţáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Speciální pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťují kvalifikovaní vyučující, kteří absolvovali kurzy zaměřené na práci s integrovanými dětmi a speciální pedagogiku. Sestavují individuální vzdělávací plán ve spolupráci s výchovným poradcem, dalšími učiteli a rodiči. Zprostředkovávají další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla ve třídě po vyučování. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Pověřený učitel podporuje rozvoj ţáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu dalším učitelům. U ţáků s potřebou individuální asistence ve výuce se škola snaţí získávat prostředky na zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování IVP. Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání ţáků. Při zjišťování mimořádného nadání ţáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní ţáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní ţáci mohou individuálně navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku, jsou jim doporučovány další moţnosti vzdělávání a volnočasových aktivit. Září 2013 Stránka 17

18 Školní druţina Činnost školní druţiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací ţáků při vyučování. Vychovatelka je seznámena s cíli školního vzdělávacího programu, který je propojen s programem školní druţiny. K prolínání obou programů dochází zejména při realizaci projektového vyučování a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Školní vzdělávací program pro školní druţinu s názvem Kdo si hraje, nezlobí! tvoří přílohu tohoto školního vzdělávacího programu. Zájmové krouţky Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro ţáky v rámci činnosti řady krouţků s různým zaměřením (např. sportovní, výtvarný, dovedných rukou, počítačový, anglického jazyka ). Krouţky jsou organizovány vţdy v pololetním cyklu a spolu s dalšími doplňkovými aktivitami představují nejvýznamnější prvek neformálního vzdělávání dětí. Začlenění průřezových témat do celoškolních projektů a ročníků Průřezová témata Název PT 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Osobnostní a sociální výchova /OSV/ Mediální výchova /MV/ Samostatný předmět DV Samostatný předmět DV Projekty, např.: Schránka důvěry Vánoční besídka Školní koncerty Den otevřených dveří Školní pouť Projekty: Komunitní kruh Jak mě vidí spoluţáci? Projekty, např.: Veřejná vystoupení k různým příleţitostem, jejich propagace Tvorba Knihy o mně Prezentace vlastních prací, ţákovské portfolio Vydávání školního časopisu Příspěvky do obecního zpravodaje Výchova demokratického občana /VDO/ Environmentální výchova /EV/ Projekty, např.: Komunitní kruh Naše obec Projekty, např.: Den Země Exkurze Práce s přírodními materiály Sběr kaštanů a ţaludů Sběr léčivých bylin Sběr odpadových surovin Výlety do přírody Mapování černých skládek v obci Beseda se zajímavým člověkem Ţivot kolem nás Září 2013 Stránka 18

19 Multikulturní výchova /MKV/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/ Projekty, např.: Olympijské hrátky Besedy se zajímavými lidmi Zvyky a obyčeje u nás a jinde Projekty, např.: Světadíly Den Země Akce školy OSV VDO VEGS MKV EV MV Školní časopis BAF x x x x Setkávání mezi školami x x x x Prodejní výstava knih x x Vzájemné návštěvy MŠ a ZŠ x x x Vycházky a výlety do přírody x x Den Země x x Den dětí x Svátek matek x Návštěvy divadelních představení x Koncerty x Návštěvy výstav x Besedy se zajímavými lidmi x Návštěva dopravního hřiště x Sportovní závody a soutěţe x Plavecký výcvik x Vědomostní soutěţe x x x Vánoční besídka x x x Dovednostní soutěţe x Exkurze x Návštěva knihovny x Lyţařský minikurz x Veřejná vystoupení x x x Mikulášská nadílka x Otevřené vyučování x x Jmenování prvňáčků x Výtvarné dílny x Maškarní karneval x Školní výlet x Školní pouť x x x x x Září 2013 Stránka 19

20 Tabulka tradičních akcí školy ve školním roce a jejich provázání s průřezovými tématy Vysvětlivky. : OSV osobnostní a sociální výchova; VDO výchova demokratického občana; VEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; MKV multikulturní výchova; EV environmentální výchova; MV mediální výchova x - označuje, která průřezová témata jsou obsaţena v uváděné činnosti školy Září 2013 Stránka 20

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více