ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC!

2 Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá motivace pro inovace ve vzdělávání Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně pozorovat, vyjadřovat a konat. Žákovu práci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit, ukážeš, jak se to užívá v denním životě. Zdržení, které se věnuje náležitému upevňování začátků, není zdržením, nýbrž znamenitou oporou, aby se všechno následující zmohlo snadno, rychle a bezpečně. Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika možno. Světlem učení je pozornost, při níž žák přijímá všechno myslí přítomnou a jakoby otevřenou. Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. Výběr učiva má se státi z věcí opravdových, užitek celému životu nesoucích. (J. A. Komenský) Září 2013 Stránka 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy....6 Úplnost, velikost a umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ţáků Projekty Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Profil absolventa 1. stupně ZŠ Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat 4. Učební plán.21 Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu 5. Učební osnovy...24 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Kultura, umění a práce Člověk a zdraví Nepovinné předměty Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Výtvarná výchova Hudební výchova Dramatická výchova Etická výchova Tělesná výchova Pohybová výchova Sborový zpěv 6. Hodnocení ţáků Autoevaluace školy Přílohy Září 2013 Stránka 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Zdůvodnění zvoleného motivačního názvu: SPOLEČNĚ = s ţáky s rodiči se spolupracovníky se zřizovatelem s místní komunitou s širší veřejností Š šikovnost K komunikace, kooperace, kreativita, kompetence O objevování, otevřenost, obratnost, ohleduplnost, ochota L láska, logika, legrace, lidskost A aktivita, adaptace, autoevaluace, asertivita Září 2013 Stránka 4

5 Údaje o škole: Základní škola: Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace Ulice, č.p., č.o.: Bohdíkov 48 PSČ, město: Jméno ředitele: Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková Kontakty: tel.: , mobil: internetové stránky: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Název: Adresa: Kontakty Obec Bohdíkov Bohdíkov telefon: Platnost dokumentu: od , změna od ŠVP byl projednán Radou školy dne: Ředitelka školy Razítko školy Září 2013 Stránka 5

6 2. Charakteristika školy Úplnost, velikost a umístění Základní škola Bohdíkov je neúplná vesnická málotřídní škola s ročníkem, k níţ náleţí součásti: školní druţina, mateřská škola, školní jídelna, výdejna stravy pro MŠ. Nachází se v nově rekonstruované budově bývalé MŠ, coţ je výsledkem projektu ZŠ Bohdíkov v dětech je naše budoucnost, realizovaného v roce Škola je integrovaná s mateřskou školou, která má dvě oddělení a sídlí na odloučených pracovištích Raškov 159 a Bohdíkov 114. Ve druhém z nich je umístěna školní jídelna do které docházejí ţáci školy na obědy. Ke škole přiléhá víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem vybudované v rámci OPOK 2005 na základě projektu vypracovaného školou ve spolupráci s Obecním úřadem Bohdíkov. Maximální kapacita školy je 80 ţáků, školní druţiny 50 ţáků. Třídy se tvoří spojením různých ročníků podle aktuálního počtu ţáků. Patříme mezi inkluzívní školy, tzn. ţe našimi ţáky jsou i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a věnujeme se také ţákům nadaným. Naši školu většinou navštěvují děti z místních částí Aloisova, Raškova, Komňátky a Bohdíkova, maximálně ze vzdálenosti 4-5 km. Na druhý stupeň přecházejí do úplných spádových škol v Rudě nad Moravou a Hanušovic, popř. do výběrových škol v Šumperku. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický tým je tvořen 4 5 učitelkami, vychovatelkou a podle moţností asistentem pedagogů. Téměř stoprocentní aprobovanost doplňuje mnoţství dalších osvědčení a certifikátů, které vlastní učitelky, např.: certifikát pro výuku NJ na 1. st. ZŠ, funkční studium II pro vedoucí pedagogické pracovníky, kurzy ICT, správce lokálního provozu IKI, kurzy dramatické a osobnostní výchovy, činnostního vyučování, kurz RWCT, trenérka a rozhodčí moderní gymnastiky, lyţařský instruktor, kurz pro pedagogické asistenty, kurzy pro výuku v hudební škole. Současná vysoká kvalifikovanost je základem velmi dobré týmové spolupráce, kterou se nám daří realizovat. Projekty, např. 1. mezinárodní: Spolupráce s partnerskou školou v Nitrianských Súčanech ve SR - kaţdoroční vzájemné návštěvy zástupců škol 2. celostátní: Celostátní síť Tvořivých škol M. R. K. E. V. metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Testování KALIBRO celostátní srovnávací testy Les ve škole škola v lese Členství v MAS Horní Pomoraví 3. školní: Spolupráce s okolními málotřídními školami Motivační celoroční projekt a školní pouť Plavecký výcvik Lyţařský minikurz Pálení čarodějnic Září 2013 Stránka 6

7 Besedy se zajímavými lidmi Mapování černých skládek v Bohdíkově Vánoční koncert Závěrečný koncert Tvořivé dílny Den otevřených dveří a prodejní výstava knih Návštěvy kin, divadel, koncertů, výstav Exkurze Zábavný týden Veřejná vystoupení Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty společné a třídní rodičovské schůzky dotazníky pro rodiče školská rada setkávání rodičů a krátké schůzky evaluační rozhovory školní časopis BAF schůzky výboru rodičů a školské rady činnost Unie rodičů sdruţení při ZŠ Bohdíkov dny otevřených dveří slavnosti, udrţování tradic a veřejné akce školy exkurze a výlety pracovní dílny a přednášky pro rodiče vyuţívání znalostí rodičů při vyučování (besedy, exkurze, přednášky...) Partneři, se kterými spolupracujeme: školská rada při ZŠ Bohdíkov evaluace, koncepce a provoz školy Komunitní škola Bohdíkov zajišťování a organizace zájmových aktivit kolem 20 sponzorů převáţně místních podnikatelů a okolních firem PPP a SPC Šumperk a Mohelnice problematika dětí s SVP DDM a PC Vila Doris DVPP, projektové vyučování, ţákovské soutěţe Schola servis Šumperk další vzdělávání pedagogických pracovníků okolní spádové a málotřídní školy soutěţe, turnaje, návštěvy, setkávání pedagogů obecní úřad, Sbor pro občanské záleţitosti, Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub pořádání akcí pro veřejnost, vystoupení, výstavy, koncerty, školní poutě... hudební škola YAMAHA fungování pobočky při naší ZŠ ce spočívá také v dobře fungujícím vzájemném předávání informací: Spolupráce spočívá také v dobře fungujícím vzájemném předávání informací: deníčky, ţákovské kníţky a písemná sdělení informační leták pro školní rok školní časopis BAF elektronická pošta telefon osobní setkání schůzky rodičů, veřejná jednání zastupitelstva obce školní internetové stránky, internetové stránky obce Září 2013 Stránka 7

8 obecní zpravodaj, příleţitostně regionální tisk dny otevřených dveří, otevřené vyučování veřejná vystoupení, výstavy, koncerty schránka důvěry dotazníkové akce, ankety 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Základní cíle k jejichţ dosaţení by měl přispět náš školní vzdělávací program: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Osvojit si strategie učení, být motivován pro celoţivotní vzdělávání Tvořivě myslet, logicky uvaţovat, řešit problémy Všestranně, účinně a otevřeně komunikovat Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňovat svá práva, plnit povinnosti Projevovat pozitivní city a přístup k ţivotu, být vnímavý k lidem a přírodě Rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví, být za ně odpovědný Být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich hodnotám, umět ţít společně s ostatními Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, rozhodovat o vlastní ţivotní a profesní orientaci Inteligence Svědomitost Otevřenost Citová stabilita Přátelskost Učit se poznávat Učit se jednat Učit se spolupracovat Učit se být Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně dokáţeme víc Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Kdo si hraje, nezlobí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jen se, děti, koukněte, co je krásy na světě Září 2013 Stránka 8

9 Profilace, vzdělávací nabídka ţákům: činnostní vyučování výuka hry na flétnu v HV široká nabídka zájmových aktivit, neformální vzdělávání nepovinné předměty fungování hudební školy činnostní, kooperativní, projektové vyučování přístup k informačním technologiím důraz na vlastní tvořivost ţáků inkluzívní škola fungování komunitní školy Základem naší práce je důraz na dobré mezilidské vztahy, prostor pro vlastní iniciativu a tvořivost, individuální přístup. Záleţí nám na trvalosti, smysluplnosti a praktickém vyuţití osvojených poznatků a jejich propojení se skutečným ţivotem. Cílem naší práce je vytvářet u dětí pozitivní vztah ke vzdělávání a tvořivosti, rozvíjet jejich osobnost k odpovědnému občanství a působit na utváření vlastností tzv. velké pětky, tj. inteligence, svědomitosti, otevřenosti, citové stability a přátelskosti. Ve spolupráci s dalšími aktivními občany obce se nám podařilo zaloţit tzv. KOMUNITNÍ ŠKOLU, která velmi rozšířila nabídku zájmových aktivit nejen pro ţáky školy. Komunitní škola je taková škola, která kromě tradičního vzdělávání nabízí i další mimovyučovací aktivity. Je postavena na třech základních principech: - vzdělávání je celoţivotní proces - kaţdý jedinec nese odpovědnost za kvalitu ţivota ve své komunitě - kaţdý člověk má právo podílet se na uspokojování potřeb obyvatel své komunity. Jedním ze základních poslání těchto škol je přitáhnout maximum lidí a vytvořit z ní místo pro generační, kulturní, komunitní a sociální dialog a prostor pro odpočinek, relaxaci, vzdělávání a setkávání. Komunitní školou se můţe stát kaţdá škola, která přijme principy a snaţí se naplňovat myšlenku komunitního vzdělávání, je připravena a ochotna: - být otevřena aktivitám nad rámec běţného provozu - rychle a kvalitně reagovat na veškeré potřeby obyvatel komunity - nabízet vysoký standard sluţeb - neustále se snaţit o vlastní zdokonalování. Stěţejní formy práce na naší škole vycházejí ze stanovených cílů a podmínek školy. Snaţíme se, aby ve spojení s pouţitými metodami výuky vykazovaly co největší účinnost. Jednoduše je lze charakterizovat jako formy a metody zaloţené na následujících postupech: činnostní vyučování má činnostní ráz je pozitivní vůči ţákům podněcuje ţáky k tvořivé práci navrací do školy zdravý selský rozum při výuce vyuţívá zkušeností ţáků učení klade důraz na motivaci ţáků k učení při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí zpětná vazba je důleţitou formou zařazovanou do kaţdé vyučovací hodiny umoţňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů zdůrazňuje mezipředmětové vztahy Září 2013 Stránka 9

10 kritické a samostatné myšlení kooperativní učení projektové vyučování proţitkové vyučování neformální vzdělávání pozitivní motivace sepětí se ţivotem individuální prostor pro učení, vyuţití maxima smyslů, vlastní objevování smysluplnost veškeré školní práce hodnocení toho, co ţák zvládne, nikoli toho, co nezvládá působení na city a vůli ţáků sebehodnocení týmová spolupráce ţáků i pracovníků školy veřejná prezentace dobrých výkonů v různých oblastech Klíčové kompetence rozpracované do obecných výchovně vzdělávacích cílů pro jednotlivá vzdělávací období KOMPETENCE K UČENÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Vyuţívá jednoduché metody učení Vyhledává a třídí důleţité informace Rozumí důleţitým pojmům. Seznamuje se znaky a symboly Ví, proč se učí Čte s porozuměním Rozlišuje klíčová slova s pomocí učitele Vyhledává chybu a poučí se z ní Zvládá jednoduchou metodu zapamatování Pouţívá mnemotechnické pomůcky Orientuje se v abecedně řazených seznamech Vytváří a interpretuje jednoduchá schémata Svými slovy interpretuje jednoduché pojmy Rozumí symbolům, které pouţívá Popíše své činnosti, hledá klady a zápory ve své práci KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Samostatně rozliší klíčová slova Samostatně vytvoří myšlenkovou mapu a osnovu Samostatně pracuje se slovníkem, encyklopedií Vyhledává informace na internetu Samostatně třídí pojmy podle různých kritérií Pojmy vysvětlí, porovnává a dává do souvislostí Kriticky zhodnotí výsledky své práce Vnímá jednoduché Intuitivně rozpozná jednoduchý Vyhledá a pojmenuje problém a problémy problém Vyhledá informace vhodné k řešení problému Uvědomí si potřebu informací pro řešení problému Samostatně vyhledává a pracuje s potřebnými informacemi Vybírá vhodné informace Řeší problémy Společně hledá řešení S vyţádanou podporou řeší problémy Pouţívá jednoduché postupy (algoritmy) řešení Září 2013 Stránka 10

11 Ověřuje správnost Provádí kontrolu řešení Porovnává výsledky Sleduje pokroky Činí rozhodnutí Vybírá ze dvou nebo více moţností Hraje si na ředitele, starostu, prezidenta Odůvodňuje svá rozhodnutí Přijímá důsledky Hledá poučení z řešených problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory Naslouchá, rozumí slyšenému a reaguje Rozumí různým typům vyjadřovacích prostředků Komunikuje s okolním světem Spolupracuje s ostatními Stručně popisuje jednoduchý děj nebo předmět V jednoduchých větách vyjadřuje vlastní záţitek, myšlenku především v mluveném projevu Uvědoměle naslouchá Dodrţuje základní pravidla komunikace Jednoduše reprodukuje slyšené Vhodně reaguje jednoduchou odpovědí, komentářem, názorem Seznamuje se s různými druhy vyjadřovacích prostředků Pracuje s jednoduchými texty, nahrávkami, obrazovými materiály, piktogramy, gesty Zná základní pravidla a formy při navazování kontaktu Seznamuje se s dostupnými informačními a komunikačními prostředky Seznamuje se s pravidly skupinové práce KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Je schopen spolupracovat Udrţuje dobré mezilidské vztahy Je schopen diskutovat Seznamuje se s nutností pravidel práce v týmu Zapojuje se do práce ve skupině dokáţe přijmout roli Uvědomuje si svůj podíl na výsledku práce Chová se ohleduplně vůči ostatním Dodrţuje dohodnutá pravidla V případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá Pokouší se o empatii Seznamuje se s pravidly diskuse Vnímá názory druhých, přemýšlí o nich V malé skupině vyjadřuje svůj názor Uvědomuje si prospěšnost diskuse Při vyjadřování zachovává logický sled, souvislosti, hledá a objevuje přesné a výstiţné formulace Své myšlenky a názory vyjadřuje souvisle ústně a v jednoduchých útvarech i písemně Uvědoměle naslouchá, projevuje míru porozumění Vhodně reaguje Zapojuje se do diskuse, formuluje a obhajuje svůj názor, hledá argumenty Výstiţně reprodukuje Rozumí ve škole pouţívaným komunikačním prostředkům Přemýšlí a vyjadřuje se o nich Pracuje s přiměřenými texty, vytváří jednoduché záznamy Orientuje se v jednoduchých tabulkách, diagramech a grafech Navazuje kontakty s okolním světem Vyuţívá dostupné informační a komunikační prostředky Při spolupráci, skupinové práci vyuţívá dostupné informační a komunikační prostředky Dokáţe formulovat pravidla práce v týmu Podílí se na organizaci práce v týmu Chápe svou odpovědnost vůči ostatním Správně rozlišuje dobré a špatné mezilidské vztahy Uvědomuje si nedostatky a snaţí se o jejich nápravu Udrţuje příjemnou atmosféru týmu Ovládá pravidla diskuse Oceňuje přínos druhých Hledá různá hlediska Opírá se o zkušenosti druhých Formuluje a obhajuje vlastní stanovisko Vytváří si zdravé sebevědomí Hledá své přednosti a nedostatky Ve svém jednání vychází z pozitivních Hodnotí své přednosti a nedostatky Pokouší se ovládat a řídit svoje jednání Září 2013 Stránka 11

12 představ Nebojí se projevit sebedůvěru Projevuje radost z úspěchu a sebeuspokojení KOMPETENCE OBČANSKÉ Uvědomuje si své moţnosti Chápe rozdíl mezi sebedůvěrou, sebepodceňováním a přeceňováním se Dokáţe usilovat o pocit sebeuspokojení a sebeúcty Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Projevuje solidaritu Uvědomuje si svá práva a povinnosti Je schopen přiměřené odpovědnosti Váţí si tradic, kulturního a historického dědictví Chápe principy trvale udrţitelného rozvoje Váţí si druhých Poznává dobro a zlo Uvědomuje si potřebu obrany proti zlu a nutnosti pomáhat Podílí se na vytváření společný pravidel souţití Dodrţuje stanovené hranice Uvědomuje si nutnost nápravy chyb Vysvětluje své chování Přiměřeně hodnotí danou situaci Uvědomuje si povinnost pomoci Seznamuje se s tradicemi, kulturním a historickým dědictvím ve svém okolí Aktivně se zapojuje do tvořivých činností Postupně si uvědomuje potřebu ochrany uměleckých děl Seznamuje se se základními ekologickými souvislostmi Chápe nutnost ochrany přírody Uvědomuje si své moţnosti ochrany přírody KOMPETENCE PRACOVNÍ Respektuje druhé Dokáţe projevovat empatii Zná moţnosti obrany proti fyzickému a psychickému násilí Uvědoměle dodrţuje stanovená pravidla Zná svoje práva a povinnosti Dokáţe napravit svou chybu Zdůvodňuje své chování Dokáţe přiměřeně zhodnotit situaci, přivolat pomoc, zasáhnout Uvědomuje si svou odpovědnost Uvědomuje si tradice, kulturní a historické dědictví v širším pojetí Chrání je Aktivně se zapojuje do tvořivých činností Rozumí základním ekologickým souvislostem Ve svém jednání se rozhoduje v zájmu kvalitního ţivotního prostředí Přispívá k ochraně ţivotního prostředí Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Dodrţuje zásady bezpečné práce Uvědomuje si smysl kaţdé práce Vyuţívá získané zkušenosti Seznamuje se se základními pravidly bezpečnosti školní práce a dodrţuje je Seznamuje se s materiály, nástroji a vybavením Uvědomuje si význam práce Snaţí se práci dokončit Seznamuje se s pravidly hospodárnosti Chápe význam kvality odvedené práce Má úctu k práci druhých Chápe pojem školní práce Vyuţívá mezipředmětové vztahy Seznamuje se s různými profesemi Uvědoměle dodrţuje pravidla bezpečné práce Pouţívá vhodné materiály, nástroje a vybavení reaguje adekvátně pracovním podmínkám Uvědomuje si význam a svou odpovědnost při práci Dokáţe práci dokončit a zhodnotit Pracuje hospodárně, neplýtvá Dbá na kvalitu odvedené práce Váţí si, oceňuje a chrání práci druhých Uvědomuje si podstatu práce fyzické a duševní Všechny získané poznatky a zkušenosti uţívá v co nejširších souvislostech Přemýšlí o své profesní orientaci Září 2013 Stránka 12

13 Rozvíjí podnikatelské myšlení Seznamuje se s procesy výroby některých výrobků Uvědomuje si působení reklamy Seznamuje se zásadami fungování malé firmy Pokouší se kriticky hodnotit působení reklamy Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků ve vzdělávacích předmětech Kompetence k učení - vytváříme podmínky pro činnostní učení ţáci přijímají poznatky aktivně, tj. vlastním pozorováním, hledáním, uvaţováním..., sami získávají informace potřebné k práci - předkládáme k učivu konkrétní názor, vyuţíváme co nejvíce smyslů, klademe důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky - vedeme ţáky ke stálému zdokonalování čtení, zejména ke čtení s porozuměním, kritickému a logickému myšlení - vedeme děti k zodpovědnosti, sebehodnocení a sebekontrole - vyuţíváme třífázový model učení: E U R (= evokace uvědomění si významu informací reflexe) - vedeme ţáky k vytváření ţákovských portfolií - uvědoměle pracujeme s chybou Kompetence k řešení problémů - nepředkládáme hotové učivo, ale vedeme ţáky k pozorování, uvaţování, vyuţívání jiţ získaných poznatků a formulaci vlastních závěrů /např. ţáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají, vyřazují.../ - stanovujeme dílčí vzdělávací cíle - na co mohou ţáci přijít sami, necháváme k objevení, postupuje od jednoduchých problémů ke sloţitějším - snaţíme se, aby ţáci sami navrhovali různá řešení problémů, dokončovali úkoly, obměňovali situace a zdůvodňovali své závěry, zpracovávali záznamy, pouţívali schémata, obrázky, grafy, tabulky - oceňujeme, kdyţ si ţáci si vzájemně radí a pomáhají - hodnotíme práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok, navozuje motivující zpětnovazební vztahy - vyuţíváme vhodné pomůcky pro individuální činnosti ţáků Kompetence komunikativní - vedeme ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu - navozujeme situace, kdy ţáci komentují své praktické činnosti, pozorování a postupy, hovoří o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich ţivota - učíme ţáky naslouchat názorům jiných, diskutovat, respektovat se navzájem - necháváme ţáky prezentovat své myšlenky, názory, pocity a dojmy - učíme ţáky správně a výstiţně formulovat odpovědi, klást otázky - zařazujeme jednoduchá mluvní cvičení, vlastní vymýšlení úloh a úkolů - vedeme ţáky k práci s informacemi, vyhledávání souvislostí, propojování poznatků různého druhu, porozumění grafům, diagramům a tabulkám; Kompetence sociální a personální - maximálně pouţíváme pozitivní motivaci, navozuje atmosféru důvěry a spolupráce, vedeme ke vhodnému oslovování ţáků mezi sebou - organizujeme práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů, Září 2013 Stránka 13

14 podporujeme kooperativní učení, organizujeme vnitřní diferenciaci ve třídě - vedeme ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu - vytváříme příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky - vnášíme do procesu učení proţitek a realitu - vyţadujeme podíl ţáků na stanovení pravidel pro práci, respektování pokynů pedagogů - dáváme moţnost ţákům v případě potřeby poţádat o pomoc, vedeme je k tomu, aby ji byli ochotni i sami poskytnout Kompetence občanské - vyuţíváme literatury naučné i vědecké k vytváření postojů k přírodě, k ţivotnímu prostředí - vedeme ţáky ke komunikaci i ve vyhraněných situacích, slušnému chování bez hrubosti a násilí - podporujeme snahy vzájemně si pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých - vedeme děti k uvědomování si svých práv a plnění povinností - poskytujeme ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní - vedeme ţáky k organizování a plánování učení - učitel se zajímáme se, jak ţákům vyhovuje daný způsob výuky - poţadujeme dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termínů - podporujeme vlastní tvořivou činnost ţáků - vedeme ţáky k dosaţení zručnosti ţáků při práci s různými materiály, udrţování pořádku na pracovním místě, systému při ukládání pomůcek a nářadí - podporujeme samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku ţáky - vyţadujeme dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví - umoţňujeme poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro ostatní lidi Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků ve výchovných předmětech Kompetence k učení - vedeme k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a pracovních problémů - motivujeme ţáky k aktivnímu vyjádření svých pocitů, nálad, postojů různými prostředky - podporujeme vyuţívání zkušeností z vlastní tvorby v dalších činnostech - vytváříme situace, kdy ţáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vyjádřením jiných a uměleckým dílům Kompetence k řešení problémů - vedeme ţáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a pracovních úkolů - navozujeme situace, kdy ţáci samostatně kombinují různé přístup, techniky a formy k dosaţení svého vyjádření - vedeme ţáky k přemýšlení o různorodosti interpretací téhoţ vyjádření a zaujímání svého postoje - usilujeme o to, aby ţáci vyuţívali získané poznání a zkušenosti při vlastní tvorbě Září 2013 Stránka 14

15 Kompetence komunikativní - umoţňujeme ţákům zapojovat se do diskuse - vedeme k respektování názorů druhých - vytváříme situace, kdy ţáci pojmenovávají vyjadřovací prostředky, porovnávají je, oceňují, hodnotí - vedeme ţáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z oblasti výtvarné, hudební, pohybové, dramatické Kompetence sociální a personální - usilujeme o situace, kdy ţáci tvořivě pracují ve skupině, přijímají zodpovědnost za určitou roli - vedeme ţáky ke kolegiální pomoci - vedeme ţáky k respektování různorodosti téhoţ vyjádření, moţnosti alternativního přístupu Kompetence pracovní - poskytujeme příleţitosti, kdy ţáci uţívají samostatně různé techniky, formy a metody práce - vyţadujeme dodrţování hygienických a bezpečnostních pravidel - vedeme ţáky k vyuţívání návyků a znalostí v další praxi Kompetence občanské - snaţíme se o to, aby ţáci chápali a respektovali estetické poţadavky na ţivotní prostředí - pomáháme ţákům vytvořit si postoj k uměleckým dílům Profil absolventa 1. stupně základní školy Profil ţáka 3. ročník utváří si vlastní postoje, osvojuje si zdvořilé a kultivované vystupování a jednání, učí se přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu, omluvit se učí se poznávat své fyzické a duševní moţnosti, a tím nabývat dovednost sebepoznání upevňuje si základní hygienické návyky, seznamuje se s různými sloţkami podporujícími zdraví a zdravý ţivotní styl zdravá výţiva, pohybová aktivita, odpočinek, spánek, osobní bezpečí Profil ţáka 5. ročník ţák dodrţuje zásady a pravidla slušného chování, osvojuje si zdvořilé a kultivované vystupování umí poţádat, pozdravit, poděkovat, omluvit se, umí přiznat chybu a poučit se z ní dále se učí poznávat a objektivně posuzovat své fyzické a duševní moţnosti, a tím nabývat dovednost sebepoznání poznává význam jednotlivých sloţek zdravého ţivotního stylu (zdravá výţiva, pohybová aktivita, odpočinek, vztahy s druhými lidmi, osobní bezpečí) učí se chránit zdraví své i ostatních a zdravé ţivotní prostředí váţí si svého i cizího ţivota, svého zdraví, poznává i duševní aspekt lidské existence seznamuje se s významem ţivotního prostředí a moţnostmi jeho ochrany učí se chovat ohleduplně a citlivě k lidem, k přírodě a ke kulturním hodnotám chová se ohleduplně, vnímavě a citlivě k lidem, přírodním, kulturním a etickým hodnotám poznává kulturní, náboţenský a humanistický odkaz minulosti svého národa začíná si tvořit své občanské a národní sebevědomí s přihlédnutím s širšímu evropskému kontextu učí se orientovat v mravních hodnotách postupně se orientuje v mravních a etických hodnotách, rozlišování dobra a zla, začíná si utvářet svůj ţebříček hodnot poznává, ţe dodrţování pravidel chování usnadňuje komunikaci s ostatními lidmi učí se otevřeně a kultivovaně projevovat své city v chování a jednání, s pomocí dospělých řeší své dále se učí řešit ţivotní problémy a ţivotní situace, umí poţádat o pomoc dospělé problémy a ţivotní situace ţák se učí samostatně rozhodovat a nést důsledky svého Září 2013 Stránka 15

16 vyjadřuje se srozumitelně, správně dýchá a artikuluje, získává dovednost vést dialog a naslouchat druhým učí se projevovat úctu a lásku k člověku, toleranci, zaujímat pozitivní vztah ke starým, nemocným a postiţeným lidem chápe podstatu a smysl sdělení v projevech mluvených i psaných, sám se snaţí kultivovaně vyjadřovat ústně i písemně osvojuje si schopnost ţít a pracovat ve skupině, respektovat její pravidla, schopnost splnit povinnost, přijmout svou úlohu a dodrţet vymezená pravidla rozhodnutí dále rozvíjí dovednost vést dialog, naslouchat druhým, reagovat odpovídajícím způsobem, formulovat otázky rozvíjí dovednosti, které umoţňují vyjadřovat se kultivovaně ústně i písemně rozvíjí svou schopnost otevřeně a kultivovaně projevovat své city v chování a jednání a vyjadřovat svůj proţitek vnímání odlišnosti lidí v proţívání různých ţivotních situací dále se učí být otevřený a citlivý k lidem, projevovat toleranci, úctu a lásku k člověku a solidaritu s druhými, i ke starým, nemocným a postiţeným lidem poznává základní prostředky účinné komunikace v ústním i písemném projevu, učí se identifikovat smysl sdělení a jeho podstatu, postoje, záměry účastníků komunikace rozvíjí schopnost ţít a pracovat ve skupině, přijmout svou úlohu, plnit své povinnosti a závazky, dodrţovat vymezená pravidla, uplatňovat vlastní schopnosti, respektovat je u druhých učí se ţít v sociální skupině, respektovat její pravidla a ovlivňovat její kvalitu rozvíjí schopnost vcítění se do situace druhého seznamuje se s mravními hodnotami, principy a fungování demokracie aktivně se seznamuje s cizími jazyky postupně se učí komunikovat v cizím jazyce učí se poţádat o pomoc a pomoc poskytnout, tolerovat odlišné názory dále se učí ţádat o pomoc, poskytnout pomoc druhému, v rámci skupiny se snaţí vyjednávat, hledat kompromisní postoje, radit se, rozhodovat, organizovat práci, posuzovat z hlediska dosaţených cílů seznamuje se s odlišnostmi způsobu ţivota lidí jiných kultur, náboţenství, sociálních, zájmových a generačních skupin rozvíjí svou schopnost zapamatovat si odstavné pojmy a vědomosti, uplatňovat základní myšlenkové operace dále rozvíjí svou schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy a vědomosti (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování), opírá se především o osobní zkušenost a názorné situace rozvíjí svou schopnost logického, tvořivého myšlení při uplatnění základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) postupně objevuje vzájemné vztahy a příčiny jednotlivých jevů a dějů postupně poznává důleţitost, uţitečnost a vyuţitelnost učení pro praxi učí se být otevřený vůči vnějším podmínkám, poznává souvislosti a vztahy mezi jevy a ději, učí se je chápat přijímá vnější podněty, učí se hledat souvislosti a vztahy mezi jevy a ději, na základě získaných poznatků a zkušeností se zkouší orientovat v reálných situacích poznává různé učební metody, seznamuje se s informačními technologiemi pracuje s informačními technologiemi na uţivatelské úrovni učí se vyhledávat informace učí se vyhledávat, třídit a vyuţívat informace rozvíjí svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě učí se hodnotit svou práci z hlediska úplnosti a dosaţeného pokroku, dále rozvíjí svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy poznává různé pracovní postupy a techniky, dále rozvíjí své pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy učí se pracovní činnost plánovat učí se pracovní činnost plánovat, organizovat, třídit i hodnotit poznává zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osvojuje si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci získává pozitivní vztah k pracovní činnosti buduje odpovědný postoj k vlastní pracovní činnosti, získává k ní pozitivní vztah Září 2013 Stránka 16

17 Profil ţáka, který opouští 1. stupeň chce se učit a hledá nejlepší způsoby vlastního učení zná své přednosti (v čem je dobrý) nebojí se zeptat v případě, kdyţ něčemu nerozumí v případě nouze dokáţe poţádat o pomoc stojí si za svým názorem, který umí podepřít argumenty umí dobře číst a přiměřeně správně psát bez problému tvoří otázky vyhledává a zpracovává informace dokáţe jednoduše ohodnotit práci svou, ale i druhých Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům talentovaným, ţákům s mimořádným nadáním. Třídní učitelka v součinnosti s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími zjišťuje vzdělávací potřeby ţáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyuţívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Ţáci se zdravotním postiţením i ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běţných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitelka a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu ţáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Speciální pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťují kvalifikovaní vyučující, kteří absolvovali kurzy zaměřené na práci s integrovanými dětmi a speciální pedagogiku. Sestavují individuální vzdělávací plán ve spolupráci s výchovným poradcem, dalšími učiteli a rodiči. Zprostředkovávají další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla ve třídě po vyučování. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Pověřený učitel podporuje rozvoj ţáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu dalším učitelům. U ţáků s potřebou individuální asistence ve výuce se škola snaţí získávat prostředky na zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování IVP. Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání ţáků. Při zjišťování mimořádného nadání ţáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní ţáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní ţáci mohou individuálně navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku, jsou jim doporučovány další moţnosti vzdělávání a volnočasových aktivit. Září 2013 Stránka 17

18 Školní druţina Činnost školní druţiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací ţáků při vyučování. Vychovatelka je seznámena s cíli školního vzdělávacího programu, který je propojen s programem školní druţiny. K prolínání obou programů dochází zejména při realizaci projektového vyučování a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Školní vzdělávací program pro školní druţinu s názvem Kdo si hraje, nezlobí! tvoří přílohu tohoto školního vzdělávacího programu. Zájmové krouţky Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro ţáky v rámci činnosti řady krouţků s různým zaměřením (např. sportovní, výtvarný, dovedných rukou, počítačový, anglického jazyka ). Krouţky jsou organizovány vţdy v pololetním cyklu a spolu s dalšími doplňkovými aktivitami představují nejvýznamnější prvek neformálního vzdělávání dětí. Začlenění průřezových témat do celoškolních projektů a ročníků Průřezová témata Název PT 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Osobnostní a sociální výchova /OSV/ Mediální výchova /MV/ Samostatný předmět DV Samostatný předmět DV Projekty, např.: Schránka důvěry Vánoční besídka Školní koncerty Den otevřených dveří Školní pouť Projekty: Komunitní kruh Jak mě vidí spoluţáci? Projekty, např.: Veřejná vystoupení k různým příleţitostem, jejich propagace Tvorba Knihy o mně Prezentace vlastních prací, ţákovské portfolio Vydávání školního časopisu Příspěvky do obecního zpravodaje Výchova demokratického občana /VDO/ Environmentální výchova /EV/ Projekty, např.: Komunitní kruh Naše obec Projekty, např.: Den Země Exkurze Práce s přírodními materiály Sběr kaštanů a ţaludů Sběr léčivých bylin Sběr odpadových surovin Výlety do přírody Mapování černých skládek v obci Beseda se zajímavým člověkem Ţivot kolem nás Září 2013 Stránka 18

19 Multikulturní výchova /MKV/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/ Projekty, např.: Olympijské hrátky Besedy se zajímavými lidmi Zvyky a obyčeje u nás a jinde Projekty, např.: Světadíly Den Země Akce školy OSV VDO VEGS MKV EV MV Školní časopis BAF x x x x Setkávání mezi školami x x x x Prodejní výstava knih x x Vzájemné návštěvy MŠ a ZŠ x x x Vycházky a výlety do přírody x x Den Země x x Den dětí x Svátek matek x Návštěvy divadelních představení x Koncerty x Návštěvy výstav x Besedy se zajímavými lidmi x Návštěva dopravního hřiště x Sportovní závody a soutěţe x Plavecký výcvik x Vědomostní soutěţe x x x Vánoční besídka x x x Dovednostní soutěţe x Exkurze x Návštěva knihovny x Lyţařský minikurz x Veřejná vystoupení x x x Mikulášská nadílka x Otevřené vyučování x x Jmenování prvňáčků x Výtvarné dílny x Maškarní karneval x Školní výlet x Školní pouť x x x x x Září 2013 Stránka 19

20 Tabulka tradičních akcí školy ve školním roce a jejich provázání s průřezovými tématy Vysvětlivky. : OSV osobnostní a sociální výchova; VDO výchova demokratického občana; VEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; MKV multikulturní výchova; EV environmentální výchova; MV mediální výchova x - označuje, která průřezová témata jsou obsaţena v uváděné činnosti školy Září 2013 Stránka 20

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více