ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC!

2 Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá motivace pro inovace ve vzdělávání Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně pozorovat, vyjadřovat a konat. Žákovu práci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit, ukážeš, jak se to užívá v denním životě. Zdržení, které se věnuje náležitému upevňování začátků, není zdržením, nýbrž znamenitou oporou, aby se všechno následující zmohlo snadno, rychle a bezpečně. Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika možno. Světlem učení je pozornost, při níž žák přijímá všechno myslí přítomnou a jakoby otevřenou. Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. Výběr učiva má se státi z věcí opravdových, užitek celému životu nesoucích. (J. A. Komenský) Září 2013 Stránka 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy....6 Úplnost, velikost a umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ţáků Projekty Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Profil absolventa 1. stupně ZŠ Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat 4. Učební plán.21 Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu 5. Učební osnovy...24 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Kultura, umění a práce Člověk a zdraví Nepovinné předměty Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Výtvarná výchova Hudební výchova Dramatická výchova Etická výchova Tělesná výchova Pohybová výchova Sborový zpěv 6. Hodnocení ţáků Autoevaluace školy Přílohy Září 2013 Stránka 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Zdůvodnění zvoleného motivačního názvu: SPOLEČNĚ = s ţáky s rodiči se spolupracovníky se zřizovatelem s místní komunitou s širší veřejností Š šikovnost K komunikace, kooperace, kreativita, kompetence O objevování, otevřenost, obratnost, ohleduplnost, ochota L láska, logika, legrace, lidskost A aktivita, adaptace, autoevaluace, asertivita Září 2013 Stránka 4

5 Údaje o škole: Základní škola: Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace Ulice, č.p., č.o.: Bohdíkov 48 PSČ, město: Jméno ředitele: Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková Kontakty: tel.: , mobil: internetové stránky: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Název: Adresa: Kontakty Obec Bohdíkov Bohdíkov telefon: Platnost dokumentu: od , změna od ŠVP byl projednán Radou školy dne: Ředitelka školy Razítko školy Září 2013 Stránka 5

6 2. Charakteristika školy Úplnost, velikost a umístění Základní škola Bohdíkov je neúplná vesnická málotřídní škola s ročníkem, k níţ náleţí součásti: školní druţina, mateřská škola, školní jídelna, výdejna stravy pro MŠ. Nachází se v nově rekonstruované budově bývalé MŠ, coţ je výsledkem projektu ZŠ Bohdíkov v dětech je naše budoucnost, realizovaného v roce Škola je integrovaná s mateřskou školou, která má dvě oddělení a sídlí na odloučených pracovištích Raškov 159 a Bohdíkov 114. Ve druhém z nich je umístěna školní jídelna do které docházejí ţáci školy na obědy. Ke škole přiléhá víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem vybudované v rámci OPOK 2005 na základě projektu vypracovaného školou ve spolupráci s Obecním úřadem Bohdíkov. Maximální kapacita školy je 80 ţáků, školní druţiny 50 ţáků. Třídy se tvoří spojením různých ročníků podle aktuálního počtu ţáků. Patříme mezi inkluzívní školy, tzn. ţe našimi ţáky jsou i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a věnujeme se také ţákům nadaným. Naši školu většinou navštěvují děti z místních částí Aloisova, Raškova, Komňátky a Bohdíkova, maximálně ze vzdálenosti 4-5 km. Na druhý stupeň přecházejí do úplných spádových škol v Rudě nad Moravou a Hanušovic, popř. do výběrových škol v Šumperku. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický tým je tvořen 4 5 učitelkami, vychovatelkou a podle moţností asistentem pedagogů. Téměř stoprocentní aprobovanost doplňuje mnoţství dalších osvědčení a certifikátů, které vlastní učitelky, např.: certifikát pro výuku NJ na 1. st. ZŠ, funkční studium II pro vedoucí pedagogické pracovníky, kurzy ICT, správce lokálního provozu IKI, kurzy dramatické a osobnostní výchovy, činnostního vyučování, kurz RWCT, trenérka a rozhodčí moderní gymnastiky, lyţařský instruktor, kurz pro pedagogické asistenty, kurzy pro výuku v hudební škole. Současná vysoká kvalifikovanost je základem velmi dobré týmové spolupráce, kterou se nám daří realizovat. Projekty, např. 1. mezinárodní: Spolupráce s partnerskou školou v Nitrianských Súčanech ve SR - kaţdoroční vzájemné návštěvy zástupců škol 2. celostátní: Celostátní síť Tvořivých škol M. R. K. E. V. metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Testování KALIBRO celostátní srovnávací testy Les ve škole škola v lese Členství v MAS Horní Pomoraví 3. školní: Spolupráce s okolními málotřídními školami Motivační celoroční projekt a školní pouť Plavecký výcvik Lyţařský minikurz Pálení čarodějnic Září 2013 Stránka 6

7 Besedy se zajímavými lidmi Mapování černých skládek v Bohdíkově Vánoční koncert Závěrečný koncert Tvořivé dílny Den otevřených dveří a prodejní výstava knih Návštěvy kin, divadel, koncertů, výstav Exkurze Zábavný týden Veřejná vystoupení Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty společné a třídní rodičovské schůzky dotazníky pro rodiče školská rada setkávání rodičů a krátké schůzky evaluační rozhovory školní časopis BAF schůzky výboru rodičů a školské rady činnost Unie rodičů sdruţení při ZŠ Bohdíkov dny otevřených dveří slavnosti, udrţování tradic a veřejné akce školy exkurze a výlety pracovní dílny a přednášky pro rodiče vyuţívání znalostí rodičů při vyučování (besedy, exkurze, přednášky...) Partneři, se kterými spolupracujeme: školská rada při ZŠ Bohdíkov evaluace, koncepce a provoz školy Komunitní škola Bohdíkov zajišťování a organizace zájmových aktivit kolem 20 sponzorů převáţně místních podnikatelů a okolních firem PPP a SPC Šumperk a Mohelnice problematika dětí s SVP DDM a PC Vila Doris DVPP, projektové vyučování, ţákovské soutěţe Schola servis Šumperk další vzdělávání pedagogických pracovníků okolní spádové a málotřídní školy soutěţe, turnaje, návštěvy, setkávání pedagogů obecní úřad, Sbor pro občanské záleţitosti, Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub pořádání akcí pro veřejnost, vystoupení, výstavy, koncerty, školní poutě... hudební škola YAMAHA fungování pobočky při naší ZŠ ce spočívá také v dobře fungujícím vzájemném předávání informací: Spolupráce spočívá také v dobře fungujícím vzájemném předávání informací: deníčky, ţákovské kníţky a písemná sdělení informační leták pro školní rok školní časopis BAF elektronická pošta telefon osobní setkání schůzky rodičů, veřejná jednání zastupitelstva obce školní internetové stránky, internetové stránky obce Září 2013 Stránka 7

8 obecní zpravodaj, příleţitostně regionální tisk dny otevřených dveří, otevřené vyučování veřejná vystoupení, výstavy, koncerty schránka důvěry dotazníkové akce, ankety 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Základní cíle k jejichţ dosaţení by měl přispět náš školní vzdělávací program: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Osvojit si strategie učení, být motivován pro celoţivotní vzdělávání Tvořivě myslet, logicky uvaţovat, řešit problémy Všestranně, účinně a otevřeně komunikovat Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňovat svá práva, plnit povinnosti Projevovat pozitivní city a přístup k ţivotu, být vnímavý k lidem a přírodě Rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví, být za ně odpovědný Být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich hodnotám, umět ţít společně s ostatními Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, rozhodovat o vlastní ţivotní a profesní orientaci Inteligence Svědomitost Otevřenost Citová stabilita Přátelskost Učit se poznávat Učit se jednat Učit se spolupracovat Učit se být Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně dokáţeme víc Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Kdo si hraje, nezlobí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jen se, děti, koukněte, co je krásy na světě Září 2013 Stránka 8

9 Profilace, vzdělávací nabídka ţákům: činnostní vyučování výuka hry na flétnu v HV široká nabídka zájmových aktivit, neformální vzdělávání nepovinné předměty fungování hudební školy činnostní, kooperativní, projektové vyučování přístup k informačním technologiím důraz na vlastní tvořivost ţáků inkluzívní škola fungování komunitní školy Základem naší práce je důraz na dobré mezilidské vztahy, prostor pro vlastní iniciativu a tvořivost, individuální přístup. Záleţí nám na trvalosti, smysluplnosti a praktickém vyuţití osvojených poznatků a jejich propojení se skutečným ţivotem. Cílem naší práce je vytvářet u dětí pozitivní vztah ke vzdělávání a tvořivosti, rozvíjet jejich osobnost k odpovědnému občanství a působit na utváření vlastností tzv. velké pětky, tj. inteligence, svědomitosti, otevřenosti, citové stability a přátelskosti. Ve spolupráci s dalšími aktivními občany obce se nám podařilo zaloţit tzv. KOMUNITNÍ ŠKOLU, která velmi rozšířila nabídku zájmových aktivit nejen pro ţáky školy. Komunitní škola je taková škola, která kromě tradičního vzdělávání nabízí i další mimovyučovací aktivity. Je postavena na třech základních principech: - vzdělávání je celoţivotní proces - kaţdý jedinec nese odpovědnost za kvalitu ţivota ve své komunitě - kaţdý člověk má právo podílet se na uspokojování potřeb obyvatel své komunity. Jedním ze základních poslání těchto škol je přitáhnout maximum lidí a vytvořit z ní místo pro generační, kulturní, komunitní a sociální dialog a prostor pro odpočinek, relaxaci, vzdělávání a setkávání. Komunitní školou se můţe stát kaţdá škola, která přijme principy a snaţí se naplňovat myšlenku komunitního vzdělávání, je připravena a ochotna: - být otevřena aktivitám nad rámec běţného provozu - rychle a kvalitně reagovat na veškeré potřeby obyvatel komunity - nabízet vysoký standard sluţeb - neustále se snaţit o vlastní zdokonalování. Stěţejní formy práce na naší škole vycházejí ze stanovených cílů a podmínek školy. Snaţíme se, aby ve spojení s pouţitými metodami výuky vykazovaly co největší účinnost. Jednoduše je lze charakterizovat jako formy a metody zaloţené na následujících postupech: činnostní vyučování má činnostní ráz je pozitivní vůči ţákům podněcuje ţáky k tvořivé práci navrací do školy zdravý selský rozum při výuce vyuţívá zkušeností ţáků učení klade důraz na motivaci ţáků k učení při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí zpětná vazba je důleţitou formou zařazovanou do kaţdé vyučovací hodiny umoţňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů zdůrazňuje mezipředmětové vztahy Září 2013 Stránka 9

10 kritické a samostatné myšlení kooperativní učení projektové vyučování proţitkové vyučování neformální vzdělávání pozitivní motivace sepětí se ţivotem individuální prostor pro učení, vyuţití maxima smyslů, vlastní objevování smysluplnost veškeré školní práce hodnocení toho, co ţák zvládne, nikoli toho, co nezvládá působení na city a vůli ţáků sebehodnocení týmová spolupráce ţáků i pracovníků školy veřejná prezentace dobrých výkonů v různých oblastech Klíčové kompetence rozpracované do obecných výchovně vzdělávacích cílů pro jednotlivá vzdělávací období KOMPETENCE K UČENÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Vyuţívá jednoduché metody učení Vyhledává a třídí důleţité informace Rozumí důleţitým pojmům. Seznamuje se znaky a symboly Ví, proč se učí Čte s porozuměním Rozlišuje klíčová slova s pomocí učitele Vyhledává chybu a poučí se z ní Zvládá jednoduchou metodu zapamatování Pouţívá mnemotechnické pomůcky Orientuje se v abecedně řazených seznamech Vytváří a interpretuje jednoduchá schémata Svými slovy interpretuje jednoduché pojmy Rozumí symbolům, které pouţívá Popíše své činnosti, hledá klady a zápory ve své práci KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Samostatně rozliší klíčová slova Samostatně vytvoří myšlenkovou mapu a osnovu Samostatně pracuje se slovníkem, encyklopedií Vyhledává informace na internetu Samostatně třídí pojmy podle různých kritérií Pojmy vysvětlí, porovnává a dává do souvislostí Kriticky zhodnotí výsledky své práce Vnímá jednoduché Intuitivně rozpozná jednoduchý Vyhledá a pojmenuje problém a problémy problém Vyhledá informace vhodné k řešení problému Uvědomí si potřebu informací pro řešení problému Samostatně vyhledává a pracuje s potřebnými informacemi Vybírá vhodné informace Řeší problémy Společně hledá řešení S vyţádanou podporou řeší problémy Pouţívá jednoduché postupy (algoritmy) řešení Září 2013 Stránka 10

11 Ověřuje správnost Provádí kontrolu řešení Porovnává výsledky Sleduje pokroky Činí rozhodnutí Vybírá ze dvou nebo více moţností Hraje si na ředitele, starostu, prezidenta Odůvodňuje svá rozhodnutí Přijímá důsledky Hledá poučení z řešených problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory Naslouchá, rozumí slyšenému a reaguje Rozumí různým typům vyjadřovacích prostředků Komunikuje s okolním světem Spolupracuje s ostatními Stručně popisuje jednoduchý děj nebo předmět V jednoduchých větách vyjadřuje vlastní záţitek, myšlenku především v mluveném projevu Uvědoměle naslouchá Dodrţuje základní pravidla komunikace Jednoduše reprodukuje slyšené Vhodně reaguje jednoduchou odpovědí, komentářem, názorem Seznamuje se s různými druhy vyjadřovacích prostředků Pracuje s jednoduchými texty, nahrávkami, obrazovými materiály, piktogramy, gesty Zná základní pravidla a formy při navazování kontaktu Seznamuje se s dostupnými informačními a komunikačními prostředky Seznamuje se s pravidly skupinové práce KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Je schopen spolupracovat Udrţuje dobré mezilidské vztahy Je schopen diskutovat Seznamuje se s nutností pravidel práce v týmu Zapojuje se do práce ve skupině dokáţe přijmout roli Uvědomuje si svůj podíl na výsledku práce Chová se ohleduplně vůči ostatním Dodrţuje dohodnutá pravidla V případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá Pokouší se o empatii Seznamuje se s pravidly diskuse Vnímá názory druhých, přemýšlí o nich V malé skupině vyjadřuje svůj názor Uvědomuje si prospěšnost diskuse Při vyjadřování zachovává logický sled, souvislosti, hledá a objevuje přesné a výstiţné formulace Své myšlenky a názory vyjadřuje souvisle ústně a v jednoduchých útvarech i písemně Uvědoměle naslouchá, projevuje míru porozumění Vhodně reaguje Zapojuje se do diskuse, formuluje a obhajuje svůj názor, hledá argumenty Výstiţně reprodukuje Rozumí ve škole pouţívaným komunikačním prostředkům Přemýšlí a vyjadřuje se o nich Pracuje s přiměřenými texty, vytváří jednoduché záznamy Orientuje se v jednoduchých tabulkách, diagramech a grafech Navazuje kontakty s okolním světem Vyuţívá dostupné informační a komunikační prostředky Při spolupráci, skupinové práci vyuţívá dostupné informační a komunikační prostředky Dokáţe formulovat pravidla práce v týmu Podílí se na organizaci práce v týmu Chápe svou odpovědnost vůči ostatním Správně rozlišuje dobré a špatné mezilidské vztahy Uvědomuje si nedostatky a snaţí se o jejich nápravu Udrţuje příjemnou atmosféru týmu Ovládá pravidla diskuse Oceňuje přínos druhých Hledá různá hlediska Opírá se o zkušenosti druhých Formuluje a obhajuje vlastní stanovisko Vytváří si zdravé sebevědomí Hledá své přednosti a nedostatky Ve svém jednání vychází z pozitivních Hodnotí své přednosti a nedostatky Pokouší se ovládat a řídit svoje jednání Září 2013 Stránka 11

12 představ Nebojí se projevit sebedůvěru Projevuje radost z úspěchu a sebeuspokojení KOMPETENCE OBČANSKÉ Uvědomuje si své moţnosti Chápe rozdíl mezi sebedůvěrou, sebepodceňováním a přeceňováním se Dokáţe usilovat o pocit sebeuspokojení a sebeúcty Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Projevuje solidaritu Uvědomuje si svá práva a povinnosti Je schopen přiměřené odpovědnosti Váţí si tradic, kulturního a historického dědictví Chápe principy trvale udrţitelného rozvoje Váţí si druhých Poznává dobro a zlo Uvědomuje si potřebu obrany proti zlu a nutnosti pomáhat Podílí se na vytváření společný pravidel souţití Dodrţuje stanovené hranice Uvědomuje si nutnost nápravy chyb Vysvětluje své chování Přiměřeně hodnotí danou situaci Uvědomuje si povinnost pomoci Seznamuje se s tradicemi, kulturním a historickým dědictvím ve svém okolí Aktivně se zapojuje do tvořivých činností Postupně si uvědomuje potřebu ochrany uměleckých děl Seznamuje se se základními ekologickými souvislostmi Chápe nutnost ochrany přírody Uvědomuje si své moţnosti ochrany přírody KOMPETENCE PRACOVNÍ Respektuje druhé Dokáţe projevovat empatii Zná moţnosti obrany proti fyzickému a psychickému násilí Uvědoměle dodrţuje stanovená pravidla Zná svoje práva a povinnosti Dokáţe napravit svou chybu Zdůvodňuje své chování Dokáţe přiměřeně zhodnotit situaci, přivolat pomoc, zasáhnout Uvědomuje si svou odpovědnost Uvědomuje si tradice, kulturní a historické dědictví v širším pojetí Chrání je Aktivně se zapojuje do tvořivých činností Rozumí základním ekologickým souvislostem Ve svém jednání se rozhoduje v zájmu kvalitního ţivotního prostředí Přispívá k ochraně ţivotního prostředí Sloţky kompetence 3. ročník 5. ročník Dodrţuje zásady bezpečné práce Uvědomuje si smysl kaţdé práce Vyuţívá získané zkušenosti Seznamuje se se základními pravidly bezpečnosti školní práce a dodrţuje je Seznamuje se s materiály, nástroji a vybavením Uvědomuje si význam práce Snaţí se práci dokončit Seznamuje se s pravidly hospodárnosti Chápe význam kvality odvedené práce Má úctu k práci druhých Chápe pojem školní práce Vyuţívá mezipředmětové vztahy Seznamuje se s různými profesemi Uvědoměle dodrţuje pravidla bezpečné práce Pouţívá vhodné materiály, nástroje a vybavení reaguje adekvátně pracovním podmínkám Uvědomuje si význam a svou odpovědnost při práci Dokáţe práci dokončit a zhodnotit Pracuje hospodárně, neplýtvá Dbá na kvalitu odvedené práce Váţí si, oceňuje a chrání práci druhých Uvědomuje si podstatu práce fyzické a duševní Všechny získané poznatky a zkušenosti uţívá v co nejširších souvislostech Přemýšlí o své profesní orientaci Září 2013 Stránka 12

13 Rozvíjí podnikatelské myšlení Seznamuje se s procesy výroby některých výrobků Uvědomuje si působení reklamy Seznamuje se zásadami fungování malé firmy Pokouší se kriticky hodnotit působení reklamy Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků ve vzdělávacích předmětech Kompetence k učení - vytváříme podmínky pro činnostní učení ţáci přijímají poznatky aktivně, tj. vlastním pozorováním, hledáním, uvaţováním..., sami získávají informace potřebné k práci - předkládáme k učivu konkrétní názor, vyuţíváme co nejvíce smyslů, klademe důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky - vedeme ţáky ke stálému zdokonalování čtení, zejména ke čtení s porozuměním, kritickému a logickému myšlení - vedeme děti k zodpovědnosti, sebehodnocení a sebekontrole - vyuţíváme třífázový model učení: E U R (= evokace uvědomění si významu informací reflexe) - vedeme ţáky k vytváření ţákovských portfolií - uvědoměle pracujeme s chybou Kompetence k řešení problémů - nepředkládáme hotové učivo, ale vedeme ţáky k pozorování, uvaţování, vyuţívání jiţ získaných poznatků a formulaci vlastních závěrů /např. ţáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají, vyřazují.../ - stanovujeme dílčí vzdělávací cíle - na co mohou ţáci přijít sami, necháváme k objevení, postupuje od jednoduchých problémů ke sloţitějším - snaţíme se, aby ţáci sami navrhovali různá řešení problémů, dokončovali úkoly, obměňovali situace a zdůvodňovali své závěry, zpracovávali záznamy, pouţívali schémata, obrázky, grafy, tabulky - oceňujeme, kdyţ si ţáci si vzájemně radí a pomáhají - hodnotíme práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok, navozuje motivující zpětnovazební vztahy - vyuţíváme vhodné pomůcky pro individuální činnosti ţáků Kompetence komunikativní - vedeme ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu - navozujeme situace, kdy ţáci komentují své praktické činnosti, pozorování a postupy, hovoří o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich ţivota - učíme ţáky naslouchat názorům jiných, diskutovat, respektovat se navzájem - necháváme ţáky prezentovat své myšlenky, názory, pocity a dojmy - učíme ţáky správně a výstiţně formulovat odpovědi, klást otázky - zařazujeme jednoduchá mluvní cvičení, vlastní vymýšlení úloh a úkolů - vedeme ţáky k práci s informacemi, vyhledávání souvislostí, propojování poznatků různého druhu, porozumění grafům, diagramům a tabulkám; Kompetence sociální a personální - maximálně pouţíváme pozitivní motivaci, navozuje atmosféru důvěry a spolupráce, vedeme ke vhodnému oslovování ţáků mezi sebou - organizujeme práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů, Září 2013 Stránka 13

14 podporujeme kooperativní učení, organizujeme vnitřní diferenciaci ve třídě - vedeme ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu - vytváříme příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky - vnášíme do procesu učení proţitek a realitu - vyţadujeme podíl ţáků na stanovení pravidel pro práci, respektování pokynů pedagogů - dáváme moţnost ţákům v případě potřeby poţádat o pomoc, vedeme je k tomu, aby ji byli ochotni i sami poskytnout Kompetence občanské - vyuţíváme literatury naučné i vědecké k vytváření postojů k přírodě, k ţivotnímu prostředí - vedeme ţáky ke komunikaci i ve vyhraněných situacích, slušnému chování bez hrubosti a násilí - podporujeme snahy vzájemně si pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých - vedeme děti k uvědomování si svých práv a plnění povinností - poskytujeme ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní - vedeme ţáky k organizování a plánování učení - učitel se zajímáme se, jak ţákům vyhovuje daný způsob výuky - poţadujeme dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termínů - podporujeme vlastní tvořivou činnost ţáků - vedeme ţáky k dosaţení zručnosti ţáků při práci s různými materiály, udrţování pořádku na pracovním místě, systému při ukládání pomůcek a nářadí - podporujeme samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku ţáky - vyţadujeme dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví - umoţňujeme poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro ostatní lidi Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků ve výchovných předmětech Kompetence k učení - vedeme k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a pracovních problémů - motivujeme ţáky k aktivnímu vyjádření svých pocitů, nálad, postojů různými prostředky - podporujeme vyuţívání zkušeností z vlastní tvorby v dalších činnostech - vytváříme situace, kdy ţáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vyjádřením jiných a uměleckým dílům Kompetence k řešení problémů - vedeme ţáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a pracovních úkolů - navozujeme situace, kdy ţáci samostatně kombinují různé přístup, techniky a formy k dosaţení svého vyjádření - vedeme ţáky k přemýšlení o různorodosti interpretací téhoţ vyjádření a zaujímání svého postoje - usilujeme o to, aby ţáci vyuţívali získané poznání a zkušenosti při vlastní tvorbě Září 2013 Stránka 14

15 Kompetence komunikativní - umoţňujeme ţákům zapojovat se do diskuse - vedeme k respektování názorů druhých - vytváříme situace, kdy ţáci pojmenovávají vyjadřovací prostředky, porovnávají je, oceňují, hodnotí - vedeme ţáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z oblasti výtvarné, hudební, pohybové, dramatické Kompetence sociální a personální - usilujeme o situace, kdy ţáci tvořivě pracují ve skupině, přijímají zodpovědnost za určitou roli - vedeme ţáky ke kolegiální pomoci - vedeme ţáky k respektování různorodosti téhoţ vyjádření, moţnosti alternativního přístupu Kompetence pracovní - poskytujeme příleţitosti, kdy ţáci uţívají samostatně různé techniky, formy a metody práce - vyţadujeme dodrţování hygienických a bezpečnostních pravidel - vedeme ţáky k vyuţívání návyků a znalostí v další praxi Kompetence občanské - snaţíme se o to, aby ţáci chápali a respektovali estetické poţadavky na ţivotní prostředí - pomáháme ţákům vytvořit si postoj k uměleckým dílům Profil absolventa 1. stupně základní školy Profil ţáka 3. ročník utváří si vlastní postoje, osvojuje si zdvořilé a kultivované vystupování a jednání, učí se přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu, omluvit se učí se poznávat své fyzické a duševní moţnosti, a tím nabývat dovednost sebepoznání upevňuje si základní hygienické návyky, seznamuje se s různými sloţkami podporujícími zdraví a zdravý ţivotní styl zdravá výţiva, pohybová aktivita, odpočinek, spánek, osobní bezpečí Profil ţáka 5. ročník ţák dodrţuje zásady a pravidla slušného chování, osvojuje si zdvořilé a kultivované vystupování umí poţádat, pozdravit, poděkovat, omluvit se, umí přiznat chybu a poučit se z ní dále se učí poznávat a objektivně posuzovat své fyzické a duševní moţnosti, a tím nabývat dovednost sebepoznání poznává význam jednotlivých sloţek zdravého ţivotního stylu (zdravá výţiva, pohybová aktivita, odpočinek, vztahy s druhými lidmi, osobní bezpečí) učí se chránit zdraví své i ostatních a zdravé ţivotní prostředí váţí si svého i cizího ţivota, svého zdraví, poznává i duševní aspekt lidské existence seznamuje se s významem ţivotního prostředí a moţnostmi jeho ochrany učí se chovat ohleduplně a citlivě k lidem, k přírodě a ke kulturním hodnotám chová se ohleduplně, vnímavě a citlivě k lidem, přírodním, kulturním a etickým hodnotám poznává kulturní, náboţenský a humanistický odkaz minulosti svého národa začíná si tvořit své občanské a národní sebevědomí s přihlédnutím s širšímu evropskému kontextu učí se orientovat v mravních hodnotách postupně se orientuje v mravních a etických hodnotách, rozlišování dobra a zla, začíná si utvářet svůj ţebříček hodnot poznává, ţe dodrţování pravidel chování usnadňuje komunikaci s ostatními lidmi učí se otevřeně a kultivovaně projevovat své city v chování a jednání, s pomocí dospělých řeší své dále se učí řešit ţivotní problémy a ţivotní situace, umí poţádat o pomoc dospělé problémy a ţivotní situace ţák se učí samostatně rozhodovat a nést důsledky svého Září 2013 Stránka 15

16 vyjadřuje se srozumitelně, správně dýchá a artikuluje, získává dovednost vést dialog a naslouchat druhým učí se projevovat úctu a lásku k člověku, toleranci, zaujímat pozitivní vztah ke starým, nemocným a postiţeným lidem chápe podstatu a smysl sdělení v projevech mluvených i psaných, sám se snaţí kultivovaně vyjadřovat ústně i písemně osvojuje si schopnost ţít a pracovat ve skupině, respektovat její pravidla, schopnost splnit povinnost, přijmout svou úlohu a dodrţet vymezená pravidla rozhodnutí dále rozvíjí dovednost vést dialog, naslouchat druhým, reagovat odpovídajícím způsobem, formulovat otázky rozvíjí dovednosti, které umoţňují vyjadřovat se kultivovaně ústně i písemně rozvíjí svou schopnost otevřeně a kultivovaně projevovat své city v chování a jednání a vyjadřovat svůj proţitek vnímání odlišnosti lidí v proţívání různých ţivotních situací dále se učí být otevřený a citlivý k lidem, projevovat toleranci, úctu a lásku k člověku a solidaritu s druhými, i ke starým, nemocným a postiţeným lidem poznává základní prostředky účinné komunikace v ústním i písemném projevu, učí se identifikovat smysl sdělení a jeho podstatu, postoje, záměry účastníků komunikace rozvíjí schopnost ţít a pracovat ve skupině, přijmout svou úlohu, plnit své povinnosti a závazky, dodrţovat vymezená pravidla, uplatňovat vlastní schopnosti, respektovat je u druhých učí se ţít v sociální skupině, respektovat její pravidla a ovlivňovat její kvalitu rozvíjí schopnost vcítění se do situace druhého seznamuje se s mravními hodnotami, principy a fungování demokracie aktivně se seznamuje s cizími jazyky postupně se učí komunikovat v cizím jazyce učí se poţádat o pomoc a pomoc poskytnout, tolerovat odlišné názory dále se učí ţádat o pomoc, poskytnout pomoc druhému, v rámci skupiny se snaţí vyjednávat, hledat kompromisní postoje, radit se, rozhodovat, organizovat práci, posuzovat z hlediska dosaţených cílů seznamuje se s odlišnostmi způsobu ţivota lidí jiných kultur, náboţenství, sociálních, zájmových a generačních skupin rozvíjí svou schopnost zapamatovat si odstavné pojmy a vědomosti, uplatňovat základní myšlenkové operace dále rozvíjí svou schopnost zapamatovat si podstatná fakta, pojmy a vědomosti (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování), opírá se především o osobní zkušenost a názorné situace rozvíjí svou schopnost logického, tvořivého myšlení při uplatnění základních myšlenkových operací (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce) postupně objevuje vzájemné vztahy a příčiny jednotlivých jevů a dějů postupně poznává důleţitost, uţitečnost a vyuţitelnost učení pro praxi učí se být otevřený vůči vnějším podmínkám, poznává souvislosti a vztahy mezi jevy a ději, učí se je chápat přijímá vnější podněty, učí se hledat souvislosti a vztahy mezi jevy a ději, na základě získaných poznatků a zkušeností se zkouší orientovat v reálných situacích poznává různé učební metody, seznamuje se s informačními technologiemi pracuje s informačními technologiemi na uţivatelské úrovni učí se vyhledávat informace učí se vyhledávat, třídit a vyuţívat informace rozvíjí svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě učí se hodnotit svou práci z hlediska úplnosti a dosaţeného pokroku, dále rozvíjí svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy poznává různé pracovní postupy a techniky, dále rozvíjí své pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy učí se pracovní činnost plánovat učí se pracovní činnost plánovat, organizovat, třídit i hodnotit poznává zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osvojuje si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci získává pozitivní vztah k pracovní činnosti buduje odpovědný postoj k vlastní pracovní činnosti, získává k ní pozitivní vztah Září 2013 Stránka 16

17 Profil ţáka, který opouští 1. stupeň chce se učit a hledá nejlepší způsoby vlastního učení zná své přednosti (v čem je dobrý) nebojí se zeptat v případě, kdyţ něčemu nerozumí v případě nouze dokáţe poţádat o pomoc stojí si za svým názorem, který umí podepřít argumenty umí dobře číst a přiměřeně správně psát bez problému tvoří otázky vyhledává a zpracovává informace dokáţe jednoduše ohodnotit práci svou, ale i druhých Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům talentovaným, ţákům s mimořádným nadáním. Třídní učitelka v součinnosti s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími zjišťuje vzdělávací potřeby ţáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyuţívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Ţáci se zdravotním postiţením i ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běţných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitelka a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu ţáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Speciální pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťují kvalifikovaní vyučující, kteří absolvovali kurzy zaměřené na práci s integrovanými dětmi a speciální pedagogiku. Sestavují individuální vzdělávací plán ve spolupráci s výchovným poradcem, dalšími učiteli a rodiči. Zprostředkovávají další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla ve třídě po vyučování. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Pověřený učitel podporuje rozvoj ţáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu dalším učitelům. U ţáků s potřebou individuální asistence ve výuce se škola snaţí získávat prostředky na zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování IVP. Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání ţáků. Při zjišťování mimořádného nadání ţáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní ţáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní ţáci mohou individuálně navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku, jsou jim doporučovány další moţnosti vzdělávání a volnočasových aktivit. Září 2013 Stránka 17

18 Školní druţina Činnost školní druţiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací ţáků při vyučování. Vychovatelka je seznámena s cíli školního vzdělávacího programu, který je propojen s programem školní druţiny. K prolínání obou programů dochází zejména při realizaci projektového vyučování a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Školní vzdělávací program pro školní druţinu s názvem Kdo si hraje, nezlobí! tvoří přílohu tohoto školního vzdělávacího programu. Zájmové krouţky Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro ţáky v rámci činnosti řady krouţků s různým zaměřením (např. sportovní, výtvarný, dovedných rukou, počítačový, anglického jazyka ). Krouţky jsou organizovány vţdy v pololetním cyklu a spolu s dalšími doplňkovými aktivitami představují nejvýznamnější prvek neformálního vzdělávání dětí. Začlenění průřezových témat do celoškolních projektů a ročníků Průřezová témata Název PT 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Osobnostní a sociální výchova /OSV/ Mediální výchova /MV/ Samostatný předmět DV Samostatný předmět DV Projekty, např.: Schránka důvěry Vánoční besídka Školní koncerty Den otevřených dveří Školní pouť Projekty: Komunitní kruh Jak mě vidí spoluţáci? Projekty, např.: Veřejná vystoupení k různým příleţitostem, jejich propagace Tvorba Knihy o mně Prezentace vlastních prací, ţákovské portfolio Vydávání školního časopisu Příspěvky do obecního zpravodaje Výchova demokratického občana /VDO/ Environmentální výchova /EV/ Projekty, např.: Komunitní kruh Naše obec Projekty, např.: Den Země Exkurze Práce s přírodními materiály Sběr kaštanů a ţaludů Sběr léčivých bylin Sběr odpadových surovin Výlety do přírody Mapování černých skládek v obci Beseda se zajímavým člověkem Ţivot kolem nás Září 2013 Stránka 18

19 Multikulturní výchova /MKV/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/ Projekty, např.: Olympijské hrátky Besedy se zajímavými lidmi Zvyky a obyčeje u nás a jinde Projekty, např.: Světadíly Den Země Akce školy OSV VDO VEGS MKV EV MV Školní časopis BAF x x x x Setkávání mezi školami x x x x Prodejní výstava knih x x Vzájemné návštěvy MŠ a ZŠ x x x Vycházky a výlety do přírody x x Den Země x x Den dětí x Svátek matek x Návštěvy divadelních představení x Koncerty x Návštěvy výstav x Besedy se zajímavými lidmi x Návštěva dopravního hřiště x Sportovní závody a soutěţe x Plavecký výcvik x Vědomostní soutěţe x x x Vánoční besídka x x x Dovednostní soutěţe x Exkurze x Návštěva knihovny x Lyţařský minikurz x Veřejná vystoupení x x x Mikulášská nadílka x Otevřené vyučování x x Jmenování prvňáčků x Výtvarné dílny x Maškarní karneval x Školní výlet x Školní pouť x x x x x Září 2013 Stránka 19

20 Tabulka tradičních akcí školy ve školním roce a jejich provázání s průřezovými tématy Vysvětlivky. : OSV osobnostní a sociální výchova; VDO výchova demokratického občana; VEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; MKV multikulturní výchova; EV environmentální výchova; MV mediální výchova x - označuje, která průřezová témata jsou obsaţena v uváděné činnosti školy Září 2013 Stránka 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více