Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav"

Transkript

1 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav

2 VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám tu ãest uvést Vás do historicky prvního Zbraslavského salonu 2007, jehoï katalog právû drïíte v ruce. Jsem ráda, Ïe na e krásná Zbraslav má nejen bohatou historii, ale má i bohatou pfiítomnost. Pfiítomnost bohatou na lidi, ktefií se svou tvofiivostí a invencí podílejí na tvorbû dal í kapitoly historie. Jedná se o plejádu v tvarníkû a v tvarnic v oborech malba, grafika, fotografie, sochafiství nebo perk, z nichï mnozí sv m dílem jiï pfiekroãili hranice Zbraslavi. Letos poprvé se dílûm zbraslavsk ch profesionálních v tvarníkû otevfiely na e v stavní prostory v Mûstském domû. Já doufám a vûfiím, Ïe jsme spolu s autorem tohoto projektu, panem Franti kem Tomíkem, nastartovali novou tradici na Zbraslavi, která obohatí zbraslavsk kulturní Ïivot. Umûní vypovídá o emocích a o Ïivotních zku enostech bez ohledu na konkrétní ãas, proto je pro ná Ïivot dûleïité, umût se zastavit a nechat se umûním oslovit. Jsem poctûna, Ïe u pfiíleïitosti Zbraslavského salonu 2007 mohu alespoà do rukou nejbliï- í rodiny pfiedat ãestnou Cenu starostky Zbraslavi, a vyjádfiit tak podûkování za mimofiádn v tvarn pfiínos nedávno zesnulému akademickému malífii Milo i Po arovi, kter Ïil a tvofiil dlouhá léta na Zbraslavi. Chtûla bych v em vystavovatelûm, ktefií pfiispûli sv mi originálními díly k uskuteãnûní Zbraslavského salonu 2007, podûkovat a popfiát jim zájem iroké kulturní vefiejnosti. Zbraslavské vefiejnosti i ostatním náv tûvníkûm chci popfiát bohat estetick záïitek a Zbraslavskému salonu a jeho pofiadatelûm úspûch a dlouhou tradici. Se v emi se budu tû it na spoleãné setkání na druhém Zbraslavském salonu. Mgr. Renata HÛrková Starostka Mâ Praha-Zbraslav 2 Tato v stava se uskuteãàuje za finanãní podpory Mâ Praha - Zbraslav

3 Otevírá se první Zbraslavsk salon. Není to jen dal í z fiady v stav, které se uï uskuteãnily a kter mi se budeme jistû tû it i nadále. My lenka salonu je daleko hlub í. Chce vytváfiet v tvarn m umûlcûm Ïijícím a tvofiícím na Zbraslavi prostor, kde mohou pravidelnû poznávat a sledovat práci sv ch kolegû a v tom nejlep ím slova smyslu vzájemnû konfrontovat své tvûrãí snahy. Pfiedstava pfiíli ambiciózní? Má tato idea anci stát se pfiirozenou souãástí kulturního Ïivota Zbraslavi? Souãasnost i minulost Zbraslavi je mimofiádnû bohatá na v tvarné umûlce. Nûkteré pojilo se Zbraslaví místo narození, jiní pfiicházeli, aby zde nalezli klid pro svou tvorbu, nûktefií zde nalezli pro ãást Ïivota obïivu. V ichni v ak nacházeli v místû bohatém historií a plném pfiírodní krásy inspiraci pro svou práci. Max Pirner, rektor Akademie v tvarn ch umûní, zde na el domov na sklonku Ïivota a vytvofiil fiadu pûvabn ch drobn ch grafick ch prací, Josef Myslbek bydlel a pracoval na Zbraslavi dlouhou fiadu let, Hugo Boettinger, vynikající grafik, kter zde v rodinû Jana Otty na el i Ïivotní lásku, Ottovu dceru ZdeÀku, Oskar Fiala, vynikající kreslífi a grafik, Ïák MafiákÛv, pûsobil na Zbraslavi jako uãitel kreslení a matematiky, Franti ek Hfiivna, správce sbírek Národní galerie na zbraslavském zámku, Jindfiich Mahelka, Stanislav Odvárko, Bfietislav Dvofiák, Jaroslav VoÏniak to je pouze nûkolik osobností, které kdy byly více ãi ménû spojeny se Zbraslaví. PoloÏme si znovu onu otázku, zda Zbraslavsk salon má dostatek Ïivné pûdy a nestane se jen jednou z mnoha v stav. Odpovûì jistû nemusíme sloïitû hledat. V tvarníci nacházeli na Zbraslavi vïdy pochopení a i v dobách ménû pfiízniv ch mnozí prezentovali svou tvorbu alespoà v lokálních podmínkách. V této tradici pokraãuje celá fiada v stav jednotliv ch zbraslavsk ch umûlcû. Pofiádání takov ch prezentací je hodno uznání a vûfime, Ïe ani do budoucna o nû nebudeme ochuzeni. Pfiiznejme v ak, Ïe pro v tvarného umûlce je dûleïité nejen pfiedstavit svou tvorbu, aè uï souãasnou ãi retrospektivní, ale nacházet i srovnání s tvorbou sv ch kolegû. My lenka pravideln ch salonû je proto pfiíleïitost, kterou urãitû zbraslav tí v tvarníci i pfiátelé umûní pfiijmou za svou. Bohatá minulost v tvarného Ïivota, bohatá tvorba souãasn ch zbraslavsk ch umûlcû, ale pfiedev ím jejich mil zájem o prezentaci své nejnovûj í tvorby dává záruku kvality a Ïánrové a stylové pestrosti salonu. Ve spojení s tradiãnû vysokou úrovní vnímání v tvarného umûní na imi obãany dostává tak projekt Zbraslavsk salon dobr a pevn základ, na nûmï mûïe i do budoucna pevnû stát a vyrûstat. Pfiejme proto prvnímu Zbraslavskému salonu splnûní v ech pfiedstav jeho organizátorû i úãastníkû, a aby stal se tak opravdu prvním z fiady dal ích, které budou pfiiná et uïitek v tvarníkûm, ale i potû ení náv tûvníkûm. ing. Franti ek Kadleãek 3

4 B Bláhová Zuzana Rok narození: 1952 Skláfiská kola, Nov Bor Mofisk svût, olej na plátnû, 70x55, 2002 H Hadincová- -VoÏniaková Marta Rok narození: 1958 V UP Praha 4 Vír III, tempera na desce, 116x80, 2006 Jednohubka, tempera na desce, 87x70, 2000

5 H Hadinec Miroslav Rok narození: 1955 V UP Praha Perpetuum mobile, olej na desce, 120x152, 2000 H Hampl A. Petr Rok narození: 1943 AVU Praha To, co se skr vá, objekt, 60x50x90, 2007 Fragmenty, olej, 120x80,

6 H Hampl Petr Rok narození: 1975 V UP Praha Hlava 2, olej na plátnû, 55x70, 2007 Hlava 3, olej na plátnû, 55x70, 2007 H Hamplová Ivana Rok narození: 1944 SP G Praha a IVF Olomouc 6 fotografie Závist, fotografie, 30x45, 2007 Kfiídla, fotografie, 20x30, 2006

7 H Havlíãková Zdenka Rok narození: 1933 SV, sochafiství Odpoãinek pod stromem, pálená hlína, 32x15, 2006 H Hlaváãek Miloslav Rok narození: 1948 AVU Praha Bez názvu, olej na plátnû, 65x65, 2007 Bez názvu, olej na dfievû, 86x89,

8 H Hucek Miroslav Rok narození: 1934 FAMU Praha fotografie PafiíÏ, fotografie, 2004 Vejvodova Zbraslav, ukonãení prûvodu, fotografie, 2002 K Kofiánová Eva Rok narození: 1959 WSP Czestochowa, Polsko 8 grafika Situace, linoryt, 100x70, 2004 Vá niv hráã, linoryt, 100x70, 2004

9 K Kubecová Jana Rok narození: 1956 gymnasium Skrz prsty, olej na plátnû, 130x90, 2003 Veselé vánoce, olej na plátnû,140x90, 2007 M Mahelková Dagmar Rok narození: 1952 SO V Praha grafika Zimní alej, barevná litografie, 42x32, 2006 Alej, barevná litografie, 40x32,

10 M Majcherová Jana Rok narození: 1960 UJEP Ústí n. Labem uïitá grafika Listy a De tník, grafick design Poezie pro cestující urãené pro praïské metro, 49x49, 2002, (spoluautor Jan Majcher - typografie) N Nebeská Lenka Rok narození: 1984 VO Jablonec nad Nisou 10 sochafiství Hlavolam, keramika, v ka 17 cm, 2004 Pieta svobody, plastika, 150x80, 2006

11 N Nováková M. Zdenka Rok narození: 1939 âvut Praha Host salonu Bílé kvûty, olej na plátnû, 75x65, 2002 Jarní motiv, olej na plátnû, 100x100, 2007 P Piekar Pavel Rok narození: 1960 soukromû grafika Lesní cestou, bar. linoryt, 88x42, 2006 Rozkvetlé stromy, bar. linoryt, 49x70,

12 P Po ar Milo * AVU Praha Krajina, olej na sololitu, 76x123, 2007 S Stránsk Filip Rok narození: 1979 HTF UK 12 grafika Nemáme ústa, pfiesto musíme kfiiãet, koláï, 73x53, 2007

13 T Tomík Franti ek Rok narození: 1955 SO V PRAHA Záfiící, kombinovaná technika, 56x31, 2007 Zapomenut pohled, kombinovaná technika, 94x38, 2007 V Válová Jitka Rok narození: 1922 V UP Praha Host salonu kresba Carmina burana, litá kresba na hudbu Carl Orffa, 70x100,

14 V VoÏniaková Ivana Rok narození: 1958 SP G, Praha Anakonda, olejomalba a asambláï, 140x80, 2007 W Warausová Ludmila Rok narození: 1950 SO V Praha 14 grafika Kytice, barevná litografie, 32x40, 2002 Sluneãnice, barevná litografie, 43x32, 2006

15 Z Zoubek Olbram Rok narození: 1926 V UP Praha Host salonu sochafiství Ateliér v Salmovské 7 Ž Îáková Eva Rok narození: 1944 V UP Praha sochafiství B t pfiítomní, aã vyhnáni, Ïít blízko a pfiece v ústraní, kování, klenotnick , 82x70, letí k neexistujícím bfiehûm... kování, klenotnick , zlacené prvky, 45x45,

16 2007 Mediální partner ZBRASLAVSKÉ NOVINY Podûkování za podporu v stavy F R A N T I E K T O M Í K ANTIKVARIÁT N VLT internet pro vás Materiál pro restaurátory a v tvarníky Katalog k v stavû Zbraslavsk salon 2007 uspofiádané v Galerii Zbraslav Mâ Praha-Zbraslav Texty Mgr. Renata HÛrková, ing. Franti ek Kadleãek, 2007 Fotografie Ivana Hamplová, Adam Hol, Miroslav Hucek, Franti ek Tomík, Karolína VoÏniaková a archívy zúãastnûn ch umûlcû Spolupráce na pfiípravû a realizaci v stavy Blanka Velemínská, Eva Kofiánová a Svatoslav Mahelka Grafick návrh pozvánky, plakátu a katalogu Franti ek Tomík, DTP: Studio VVG, Praha Tisk: GLOS Semily Náklad 200 v tiskû

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

REUNION ČESKÝCH RYTÍŘŮ ŘÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO. ROČNÍK XXVII

REUNION ČESKÝCH RYTÍŘŮ ŘÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO. ROČNÍK XXVII REUNION 2004 4 ČESKÝCH RYTÍŘŮ ŘÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO. ROČNÍK XXVII,,CHRISTIANITY - CHARITY - CHIVALRY JKV CHARLES-PHILIPPE D'ORLÉANS 49. VELMISTR ÁDU, BYL INSTALOVÁN 12. ZÁ Í 2004 J.EM. KARDINÁLEM

Více

nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT ročenka revue labyrint

nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT ročenka revue labyrint nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT 2011 ročenka revue labyrint jí č. - í y- c - ti e:! n- í ř ALMANACH LABYRINT váš průvodce českým knižním trhem od roku

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov

Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov Kvûta K ÍÎOVÁ 1 2 Svojanov náleïí do souboru královsk ch hradû Pfiemysla Otakara II. K jeho drïitelûm v minulosti kromû Závi e z Falken tejna patfiili i

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze

manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze logotyp základní varianta 01 logotyp ãernobílá varianta 02 logotyp rozmûrová fiada 03 logotyp rozmûry na rûzn ch formátech 04 ochranná zóna logotypu

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více