Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie"

Transkript

1 mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale co v echno za ni lze koupit je vûc druhá. Ceny zboïí a sluïeb jsou opût v mimoevropsk ch zemích mnohem niï í, ãili si mohou za niï í prûmûrnou mzdu, v nûkter ch pfiípadech, koupit více zboïí a sluïeb. NadprÛmûrné mzdy Vy í pfiíjmy dosahují v ãlensk ch zemích OECD, tak jako v ude na svûtû, vzdûlaní a kvalifikovaní obãané. Pro v robu produktû s vysok m podílem nov ch technologií je vïdy zapotfiebí to nejdûleïitûj í schopní zamûstnanci. Zamûstnanci pracující v oborech nároãn ch na jejich znalosti a dovednosti tedy dosahují nadprûmûrn ch mezd. Mezi nároãné obory patfií elektronika, komunikace, digitalizace, v roba lékafisk ch strojû, doprava, kultura, sport, finanãní sluïby, vzdûlání, v roba mûfiících a optick ch pfiístrojû Spoleãnosti podnikající v tûchto oborech zabezpeãují vznik nov ch pracovních míst a jsou dûvodem vysoké v konnosti ekonomiky daného státu. Produktivita práce v tûchto oborech je mnohem vy í neï je prûmûr v zemi. NadprÛmûrné pfiíjmy jsou nejménû zatíïené daàov mi odvody v JiÏní Koreji (21,1 %), Mexiku (23,0 %), Novém Zélandu (26,4 %) a Japonsku (29,6 %). Nejvíce je zdanûna práce u nadprûmûrn ch pfiíjmû v Belgii (60,3 %), Nûmecku (57,0 %), Maìarsku (54,5 %) a védsku (51,8 %). Zdanûní v Evropû je vy í Celkové daàové odvody (vãetnû sociálního poji tûní) jsou v evropsk ch zemích (s v jimkou Irska, v carska, Velké Británie a Lucemburska) podstatnû vy í neï v ostatních vyspûl ch zemích svûta. Hlavním dûvodem je vysoké sociální cítûní EvropanÛ. tûdré evropské sociální systémy jsou potom nároãné na dostatek finanãních prostfiedkû, a proto je celkové daàové zatíïení vysoké. Evropané nacházející se v sloïit ch Ïivotních situacích (nemoc, nezamûstnanost, penze ) v ak dostávají od státu dostatek penûïních prostfiedkû k dûstojnému Ïivotu. Ve Spojen ch státech Americk ch, JiÏní Koreji ãi Austrálii jsou obãané více odkázáni sami na sebe a svoji rodinu. Ze své mzdy odvedou na daních ménû, av ak státní penze ãi podpora v nezamûstnanosti je nízká. Z tohoto dûvodu si vût ina AmeriãanÛ, JaponcÛ ãi AustralanÛ uzavírá soukromé zdravotní, penzijní, nemocenské poji tûní. Pouze na jejich pravideln ch pfiíspûvcích potom závisí, kolik finanãních prostfiedkû budou v dobû nemoci ãi penze ãerpat ke státním nízk m dávkám. Není v ak bez zajímavosti, Ïe nejspokojenûj í Evropané se sv m Ïivotem jsou védové a Dánové, tedy obãané zemí s vysok mi danûmi. Austrálie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 20,2 24,0 29,0 32,9 Celkem daà z pfiíjmû 20,2 24,0 29,0 32,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkové odvody zamûstnancem 20,2 24,0 29,0 32,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 6,0 6,0 6,0 6,0 Celkové zdanûní práce 24,7 28,3 33,0 36,7 Belgie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 18,1 24,9 28,6 31,3 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,3 1,7 2,0 2,2 Celkem daà z pfiíjmû 19,4 26,6 30,6 33,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 13,1 13,9 14,0 14,0 Celkové odvody zamûstnancem 32,5 40,6 44,6 47,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 28,6 30,6 31,6 32,2 Celkové zdanûní práce 47,5 54,5 57,9 60,3 21 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

2 âesko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 8,7 10,8 12,5 13,9 Celkem daà z pfiíjmû 8,7 10,8 12,5 13,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 12,5 12,5 12,5 12,5 Celkové odvody zamûstnancem 21,2 23,3 25,0 26,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 35,0 35,0 35,0 35,0 Celkové zdanûní práce 41,7 43,2 44,4 45,5 Dánsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,1 6,1 10,3 13,0 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 23,4 25,7 26,8 27,5 Celkem daà z pfiíjmû 27,5 31,8 41,1 40,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,9 10,6 10,0 9,6 Celkové odvody zamûstnancem 39,4 42,6 51,1 50,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 0,8 0,6 0,4 0,3 Celkové zdanûní práce 39,9 42,7 47,3 50,3 Finsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,6 9,6 13,2 15,9 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 14,4 15,5 16,1 16,4 Celkem daà z pfiíjmû 19,0 25,1 29,3 32,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 6,0 6,1 6,1 6,2 Celkové odvody zamûstnancem 25,0 31,2 35,4 38,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 24,0 24,0 24,0 24,0 Celkové zdanûní práce 39,5 44,5 47,9 50,4 Francie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 6,8 13,2 15,7 17,7 Celkem daà z pfiíjmû 6,8 13,2 15,7 17,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 13,6 13,6 13,5 12,8 Celkové odvody zamûstnancem 20,4 26,8 29,2 30,5 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

3 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 27,6 41,6 41,5 41,1 Celkové zdanûní práce 37,6 48,3 50,0 50,7 Irsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 7,1 11,4 18,4 23,1 Celkem daà z pfiíjmû 7,1 11,4 18,4 23,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 2,5 5,0 5,3 5,1 Celkové odvody zamûstnancem 9,6 16,4 23,7 28,2 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 8,5 10,8 10,8 10,8 Celkové zdanûní práce 16,7 24,5 31,1 35,2 Island Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 7,0 12,9 15,8 22,6 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 12,3 12,3 12,3 12,3 Celkem daà z pfiíjmû 19,3 25,2 28,1 34,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 0,3 0,2 0,1 0,1 Celkové odvody zamûstnancem 19,6 25,4 28,2 35,0 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 5,7 5,7 5,7 5,7 Celkové zdanûní práce 23,9 29,4 32,2 38,5 Itálie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 11,8 17,2 21,4 23,7 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,0 1,0 1,0 1,0 Celkem daà z pfiíjmû 12,8 18,2 22,4 24,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 9,2 9,2 9,2 9,2 Celkové odvody zamûstnancem 22,0 27,4 31,6 33,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 33,1 33,1 33,1 33,1 Celkové zdanûní práce 41,1 45,4 48,6 50,3 23 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

4 Japonsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,1 3,7 4,2 5,2 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,9 2,1 3,0 3,7 Celkem daà z pfiíjmû 5,0 5,8 7,2 8,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,6 11,6 11,6 11,6 Celkové odvody zamûstnancem 16,6 17,4 18,8 20,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 13,0 13,0 13,0 13,0 Celkové zdanûní práce 26,1 27,0 28,2 29,6 JiÏní Korea Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,8 2,1 4,7 6,8 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,1 0,2 0,5 0,7 Celkem daà z pfiíjmû 0,9 2,3 5,2 7,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 4,5 4,5 6,9 6,9 Celkové odvody zamûstnancem 5,4 6,8 12,1 14,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 8,5 8,5 8,5 8,5 Celkové zdanûní práce 12,9 14,1 19,0 21,1 Kanada Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 10,3 13,0 15,2 16,7 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,9 5,0 6,1 7,0 Celkem daà z pfiíjmû 14,2 18,0 21,3 23,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 6,4 6,6 4,9 3,9 Celkové odvody zamûstnancem 20,6 24,6 26,2 27,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 11,3 11,5 9,6 8,5 Celkové zdanûní práce 28,7 32,4 32,7 33,3 Lucembursko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,7 8,7 13,8 17,8 Celkem daà z pfiíjmû 3,7 8,7 13,8 17,8 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 13,7 13,8 13,8 13,8 Celkové odvody zamûstnancem 17,4 22,5 27,6 31,6 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 13,7 13,4 13,3 13,3 Celkové zdanûní práce 27,3 31,7 36,1 39,6 Maìarsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 5,6 13,0 20,4 27,5 Celkem daà z pfiíjmû 5,6 13,0 20,4 27,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 12,5 12,5 12,5 12,5 Celkové odvody zamûstnancem 18,1 25,5 32,9 40,0 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 32,0 32,0 32,0 32,0 Celkové zdanûní práce 38,0 43,6 49,2 54,5 Mexiko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,0 2,9 6,5 9,6 Celkem daà z pfiíjmû 0,0 2,9 6,5 9,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 1,3 1,5 1,8 1,9 Celkové odvody zamûstnancem 1,3 4,4 8,3 11,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 14,2 12,9 12,5 12,2 Celkové zdanûní práce 12,4 17,3 20,3 23,0 Nûmecko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 14,4 20,8 25,7 29,9 Celkem daà z pfiíjmû 14,4 20,8 25,7 29,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 21,1 21,1 20,4 18,9 Celkové odvody zamûstnancem 35,5 41,9 46,1 48,8 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 21,1 21,1 20,4 18,9 Celkové zdanûní práce 46,7 52,0 55,2 57,0 25 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

6 Nizozemí Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 2,7 8,5 14,3 20,2 Celkem daà z pfiíjmû 2,7 8,5 14,3 20,2 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 24,9 25,4 18,6 14,9 Celkové odvody zamûstnancem 27,6 33,9 32,9 35,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 15,9 15,8 9,7 7,9 Celkové zdanûní práce 37,6 43,0 38,8 39,9 Norsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 7,3 8,8 11,8 14,5 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 10,1 12,2 13,2 13,8 Celkem daà z pfiíjmû 17,4 21,0 25,0 28,3 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,8 7,8 7,8 7,8 Celkové odvody zamûstnancem 25,2 28,8 32,8 36,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 12,8 12,8 12,8 12,8 Celkové zdanûní práce 33,7 36,8 40,4 43,3 Nov Zéland Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 18,9 20,6 23,7 26,4 Celkem daà z pfiíjmû 18,9 20,6 23,7 26,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkové odvody zamûstnancem 18,9 20,6 23,7 26,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkové zdanûní práce 18,9 20,6 23,7 26,4 Polsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,7 6,2 6,9 7,4 Celkem daà z pfiíjmû 4,7 6,2 6,9 7,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 25,0 25,0 25,0 25,0 Celkové odvody zamûstnancem 29,7 31,2 31,9 32,4 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 20,4 20,4 20,4 20,4 Celkové zdanûní práce 41,6 42,9 43,5 43,9 Portugalsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,9 5,6 9,6 12,5 Celkem daà z pfiíjmû 1,9 5,6 9,6 12,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,0 11,0 11,0 11,0 Celkové odvody zamûstnancem 12,9 16,6 20,6 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 23,8 23,8 23,8 23,8 Celkové zdanûní práce 29,6 32,6 35,8 38,1 Rakousko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,6 10,8 14,1 17,6 Celkem daà z pfiíjmû 4,6 10,8 14,1 17,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 18,1 18,1 18,1 18,1 Celkové odvody zamûstnancem 22,7 28,9 32,1 35,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 21,7 21,7 21,7 21,7 Celkové zdanûní práce 40,2 45,0 47,5 50,2 ecko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,0 0,0 3,2 7,5 Celkem daà z pfiíjmû 0,0 0,0 3,2 7,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 16,0 16,0 16,0 16,0 Celkové odvody zamûstnancem 16,0 16,0 19,2 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 28,1 28,1 28,1 28,1 Celkové zdanûní práce 34,4 34,4 36,9 40,3 27 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

8 Slovensko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,8 6,3 9,1 10,7 Celkem daà z pfiíjmû 4,8 6,3 9,1 10,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 12,8 12,8 12,8 12,8 Celkové odvody zamûstnancem 17,6 19,1 21,9 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 38,0 38,0 38,0 38,0 Celkové zdanûní práce 40,3 41,4 43,4 44,6 panûlsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,5 7,8 9,8 11,3 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 2,3 4,3 5,2 5,9 Celkem daà z pfiíjmû 5,8 12,1 15,0 17,2 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 6,4 6,3 6,4 6,3 Celkové odvody zamûstnancem 12,2 18,4 21,4 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 30,6 30,6 30,6 30,6 Celkové zdanûní práce 32,8 37,6 39,8 41,5 védsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob -5,9-5,3-3,5 1,2 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 26,9 28,6 29,0 29,3 Celkem daà z pfiíjmû 21,0 23,4 25,5 30,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,0 7,0 6,9 5,5 Celkové odvody zamûstnancem 28,0 30,4 32,4 36,0 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 32,8 32,8 32,8 32,8 Celkové zdanûní práce 45,8 47,6 49,1 51,8 v carsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,4 1,0 1,8 2,6 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 6,6 8,8 10,7 12,0 Celkem daà z pfiíjmû 7,0 9,8 12,5 14,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,3 11,3 11,3 11,3 Celkové odvody zamûstnancem 18,3 21,2 23,8 25,9 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 11,3 11,3 11,3 11,3 Celkové zdanûní práce 26,6 29,2 31,5 33,4 Turecko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 13,2 14,7 16,4 17,5 Celkem daà z pfiíjmû 13,2 14,7 16,4 17,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 15,0 15,0 15,0 15,0 Celkové odvody zamûstnancem 28,2 29,7 31,4 32,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 21,5 21,5 21,5 21,5 Celkové zdanûní práce 40,9 42,1 43,6 44,5 USA Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 8,2 10,5 13,5 15,8 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 5,7 5,9 6,1 6,1 Celkem daà z pfiíjmû 13,9 16,4 19,6 31,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,7 7,7 7,7 7,7 Celkové odvody zamûstnancem 21,6 24,1 27,3 39,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 7,7 7,7 7,7 7,7 Celkové zdanûní práce 27,1 29,4 32,4 34,6 Velká Británie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 12,7 15,8 17,4 18,3 Celkem daà z pfiíjmû 12,7 15,8 17,4 18,3 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,2 8,5 9,1 8,6 Celkové odvody zamûstnancem 19,9 24,3 26,5 26,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 8,4 9,9 10,6 11,0 Celkové zdanûní práce 26,2 31,1 33,5 34,2 Bc. Petr Gola 29 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Zdravotnictví a finance

Zdravotnictví a finance Zdravotnictví a finance Historie zdravotnictví 20/1966 Sb. ZÁKON Z ze dne 17. března 1966 o péči p i o zdraví lidu -definuje hlavní zásady péče p e o zdraví lidu -pozdější dodatky a změny Historické změny

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2005

Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2005 Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2005 Přehled v českém jazyce Vzdělání a celoživotní vzdělávání hrají klíčovou roli

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Změny v České republice po sametové revoluci

Změny v České republice po sametové revoluci Změny v České republice po sametové revoluci ANEB: CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O ČESKU Kvíz Co (ne)víte o esku? 1. Jakou spot ebu piva na hlavu má R a kolikáté je na sv t? 2. Kolikátým premiérem po samet.rev. je

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Instituce Infrastruktura Inovace Naše konkurenceschopnost klesá 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jana Straková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Základní informace o mezinárodních výzkumech vědomostí a dovedností a jejich zjištěních

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK

AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK AKTUÁLNÍ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJE SNIŽOVÁNÍ ENB DOPORUČENÍ PRO MSK Tisková konference Ostrava 7. 10. 2013 Ing. Pavel Ševčík viceprezident SPS v ČR STAVEBNÍPRODUKCE PROPADODROKU2008 2

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Den daňové svobody 2010. Jiří Schwarz

Den daňové svobody 2010. Jiří Schwarz Den daňové svobody 2010 Jiří Schwarz DDS v ČR DDS 2010 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 18.6. 15.6. 14.6. 14.6. 13.6. 12.6. 11.6. 11.6. 7.6. 7.6. 6.6. 168 166 164 164 161 162 163 161 157 157

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003 Přehled Pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2012 32 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU. Ing. Marcela Cupalová, Ph.D.

PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU. Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Studie č. 5.303 listopad 2010 2 Obsah: SITUACE V ZEMÍCH OECD... 2 SITUACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více