Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie"

Transkript

1 mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale co v echno za ni lze koupit je vûc druhá. Ceny zboïí a sluïeb jsou opût v mimoevropsk ch zemích mnohem niï í, ãili si mohou za niï í prûmûrnou mzdu, v nûkter ch pfiípadech, koupit více zboïí a sluïeb. NadprÛmûrné mzdy Vy í pfiíjmy dosahují v ãlensk ch zemích OECD, tak jako v ude na svûtû, vzdûlaní a kvalifikovaní obãané. Pro v robu produktû s vysok m podílem nov ch technologií je vïdy zapotfiebí to nejdûleïitûj í schopní zamûstnanci. Zamûstnanci pracující v oborech nároãn ch na jejich znalosti a dovednosti tedy dosahují nadprûmûrn ch mezd. Mezi nároãné obory patfií elektronika, komunikace, digitalizace, v roba lékafisk ch strojû, doprava, kultura, sport, finanãní sluïby, vzdûlání, v roba mûfiících a optick ch pfiístrojû Spoleãnosti podnikající v tûchto oborech zabezpeãují vznik nov ch pracovních míst a jsou dûvodem vysoké v konnosti ekonomiky daného státu. Produktivita práce v tûchto oborech je mnohem vy í neï je prûmûr v zemi. NadprÛmûrné pfiíjmy jsou nejménû zatíïené daàov mi odvody v JiÏní Koreji (21,1 %), Mexiku (23,0 %), Novém Zélandu (26,4 %) a Japonsku (29,6 %). Nejvíce je zdanûna práce u nadprûmûrn ch pfiíjmû v Belgii (60,3 %), Nûmecku (57,0 %), Maìarsku (54,5 %) a védsku (51,8 %). Zdanûní v Evropû je vy í Celkové daàové odvody (vãetnû sociálního poji tûní) jsou v evropsk ch zemích (s v jimkou Irska, v carska, Velké Británie a Lucemburska) podstatnû vy í neï v ostatních vyspûl ch zemích svûta. Hlavním dûvodem je vysoké sociální cítûní EvropanÛ. tûdré evropské sociální systémy jsou potom nároãné na dostatek finanãních prostfiedkû, a proto je celkové daàové zatíïení vysoké. Evropané nacházející se v sloïit ch Ïivotních situacích (nemoc, nezamûstnanost, penze ) v ak dostávají od státu dostatek penûïních prostfiedkû k dûstojnému Ïivotu. Ve Spojen ch státech Americk ch, JiÏní Koreji ãi Austrálii jsou obãané více odkázáni sami na sebe a svoji rodinu. Ze své mzdy odvedou na daních ménû, av ak státní penze ãi podpora v nezamûstnanosti je nízká. Z tohoto dûvodu si vût ina AmeriãanÛ, JaponcÛ ãi AustralanÛ uzavírá soukromé zdravotní, penzijní, nemocenské poji tûní. Pouze na jejich pravideln ch pfiíspûvcích potom závisí, kolik finanãních prostfiedkû budou v dobû nemoci ãi penze ãerpat ke státním nízk m dávkám. Není v ak bez zajímavosti, Ïe nejspokojenûj í Evropané se sv m Ïivotem jsou védové a Dánové, tedy obãané zemí s vysok mi danûmi. Austrálie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 20,2 24,0 29,0 32,9 Celkem daà z pfiíjmû 20,2 24,0 29,0 32,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkové odvody zamûstnancem 20,2 24,0 29,0 32,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 6,0 6,0 6,0 6,0 Celkové zdanûní práce 24,7 28,3 33,0 36,7 Belgie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 18,1 24,9 28,6 31,3 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,3 1,7 2,0 2,2 Celkem daà z pfiíjmû 19,4 26,6 30,6 33,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 13,1 13,9 14,0 14,0 Celkové odvody zamûstnancem 32,5 40,6 44,6 47,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 28,6 30,6 31,6 32,2 Celkové zdanûní práce 47,5 54,5 57,9 60,3 21 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

2 âesko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 8,7 10,8 12,5 13,9 Celkem daà z pfiíjmû 8,7 10,8 12,5 13,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 12,5 12,5 12,5 12,5 Celkové odvody zamûstnancem 21,2 23,3 25,0 26,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 35,0 35,0 35,0 35,0 Celkové zdanûní práce 41,7 43,2 44,4 45,5 Dánsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,1 6,1 10,3 13,0 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 23,4 25,7 26,8 27,5 Celkem daà z pfiíjmû 27,5 31,8 41,1 40,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,9 10,6 10,0 9,6 Celkové odvody zamûstnancem 39,4 42,6 51,1 50,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 0,8 0,6 0,4 0,3 Celkové zdanûní práce 39,9 42,7 47,3 50,3 Finsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,6 9,6 13,2 15,9 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 14,4 15,5 16,1 16,4 Celkem daà z pfiíjmû 19,0 25,1 29,3 32,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 6,0 6,1 6,1 6,2 Celkové odvody zamûstnancem 25,0 31,2 35,4 38,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 24,0 24,0 24,0 24,0 Celkové zdanûní práce 39,5 44,5 47,9 50,4 Francie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 6,8 13,2 15,7 17,7 Celkem daà z pfiíjmû 6,8 13,2 15,7 17,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 13,6 13,6 13,5 12,8 Celkové odvody zamûstnancem 20,4 26,8 29,2 30,5 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

3 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 27,6 41,6 41,5 41,1 Celkové zdanûní práce 37,6 48,3 50,0 50,7 Irsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 7,1 11,4 18,4 23,1 Celkem daà z pfiíjmû 7,1 11,4 18,4 23,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 2,5 5,0 5,3 5,1 Celkové odvody zamûstnancem 9,6 16,4 23,7 28,2 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 8,5 10,8 10,8 10,8 Celkové zdanûní práce 16,7 24,5 31,1 35,2 Island Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 7,0 12,9 15,8 22,6 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 12,3 12,3 12,3 12,3 Celkem daà z pfiíjmû 19,3 25,2 28,1 34,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 0,3 0,2 0,1 0,1 Celkové odvody zamûstnancem 19,6 25,4 28,2 35,0 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 5,7 5,7 5,7 5,7 Celkové zdanûní práce 23,9 29,4 32,2 38,5 Itálie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 11,8 17,2 21,4 23,7 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,0 1,0 1,0 1,0 Celkem daà z pfiíjmû 12,8 18,2 22,4 24,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 9,2 9,2 9,2 9,2 Celkové odvody zamûstnancem 22,0 27,4 31,6 33,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 33,1 33,1 33,1 33,1 Celkové zdanûní práce 41,1 45,4 48,6 50,3 23 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

4 Japonsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,1 3,7 4,2 5,2 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,9 2,1 3,0 3,7 Celkem daà z pfiíjmû 5,0 5,8 7,2 8,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,6 11,6 11,6 11,6 Celkové odvody zamûstnancem 16,6 17,4 18,8 20,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 13,0 13,0 13,0 13,0 Celkové zdanûní práce 26,1 27,0 28,2 29,6 JiÏní Korea Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,8 2,1 4,7 6,8 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,1 0,2 0,5 0,7 Celkem daà z pfiíjmû 0,9 2,3 5,2 7,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 4,5 4,5 6,9 6,9 Celkové odvody zamûstnancem 5,4 6,8 12,1 14,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 8,5 8,5 8,5 8,5 Celkové zdanûní práce 12,9 14,1 19,0 21,1 Kanada Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 10,3 13,0 15,2 16,7 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,9 5,0 6,1 7,0 Celkem daà z pfiíjmû 14,2 18,0 21,3 23,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 6,4 6,6 4,9 3,9 Celkové odvody zamûstnancem 20,6 24,6 26,2 27,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 11,3 11,5 9,6 8,5 Celkové zdanûní práce 28,7 32,4 32,7 33,3 Lucembursko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,7 8,7 13,8 17,8 Celkem daà z pfiíjmû 3,7 8,7 13,8 17,8 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 13,7 13,8 13,8 13,8 Celkové odvody zamûstnancem 17,4 22,5 27,6 31,6 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 13,7 13,4 13,3 13,3 Celkové zdanûní práce 27,3 31,7 36,1 39,6 Maìarsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 5,6 13,0 20,4 27,5 Celkem daà z pfiíjmû 5,6 13,0 20,4 27,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 12,5 12,5 12,5 12,5 Celkové odvody zamûstnancem 18,1 25,5 32,9 40,0 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 32,0 32,0 32,0 32,0 Celkové zdanûní práce 38,0 43,6 49,2 54,5 Mexiko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,0 2,9 6,5 9,6 Celkem daà z pfiíjmû 0,0 2,9 6,5 9,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 1,3 1,5 1,8 1,9 Celkové odvody zamûstnancem 1,3 4,4 8,3 11,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 14,2 12,9 12,5 12,2 Celkové zdanûní práce 12,4 17,3 20,3 23,0 Nûmecko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 14,4 20,8 25,7 29,9 Celkem daà z pfiíjmû 14,4 20,8 25,7 29,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 21,1 21,1 20,4 18,9 Celkové odvody zamûstnancem 35,5 41,9 46,1 48,8 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 21,1 21,1 20,4 18,9 Celkové zdanûní práce 46,7 52,0 55,2 57,0 25 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

6 Nizozemí Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 2,7 8,5 14,3 20,2 Celkem daà z pfiíjmû 2,7 8,5 14,3 20,2 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 24,9 25,4 18,6 14,9 Celkové odvody zamûstnancem 27,6 33,9 32,9 35,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 15,9 15,8 9,7 7,9 Celkové zdanûní práce 37,6 43,0 38,8 39,9 Norsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 7,3 8,8 11,8 14,5 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 10,1 12,2 13,2 13,8 Celkem daà z pfiíjmû 17,4 21,0 25,0 28,3 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,8 7,8 7,8 7,8 Celkové odvody zamûstnancem 25,2 28,8 32,8 36,1 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 12,8 12,8 12,8 12,8 Celkové zdanûní práce 33,7 36,8 40,4 43,3 Nov Zéland Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 18,9 20,6 23,7 26,4 Celkem daà z pfiíjmû 18,9 20,6 23,7 26,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkové odvody zamûstnancem 18,9 20,6 23,7 26,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkové zdanûní práce 18,9 20,6 23,7 26,4 Polsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,7 6,2 6,9 7,4 Celkem daà z pfiíjmû 4,7 6,2 6,9 7,4 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 25,0 25,0 25,0 25,0 Celkové odvody zamûstnancem 29,7 31,2 31,9 32,4 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 20,4 20,4 20,4 20,4 Celkové zdanûní práce 41,6 42,9 43,5 43,9 Portugalsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 1,9 5,6 9,6 12,5 Celkem daà z pfiíjmû 1,9 5,6 9,6 12,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,0 11,0 11,0 11,0 Celkové odvody zamûstnancem 12,9 16,6 20,6 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 23,8 23,8 23,8 23,8 Celkové zdanûní práce 29,6 32,6 35,8 38,1 Rakousko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,6 10,8 14,1 17,6 Celkem daà z pfiíjmû 4,6 10,8 14,1 17,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 18,1 18,1 18,1 18,1 Celkové odvody zamûstnancem 22,7 28,9 32,1 35,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 21,7 21,7 21,7 21,7 Celkové zdanûní práce 40,2 45,0 47,5 50,2 ecko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,0 0,0 3,2 7,5 Celkem daà z pfiíjmû 0,0 0,0 3,2 7,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 16,0 16,0 16,0 16,0 Celkové odvody zamûstnancem 16,0 16,0 19,2 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 28,1 28,1 28,1 28,1 Celkové zdanûní práce 34,4 34,4 36,9 40,3 27 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

8 Slovensko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 4,8 6,3 9,1 10,7 Celkem daà z pfiíjmû 4,8 6,3 9,1 10,7 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 12,8 12,8 12,8 12,8 Celkové odvody zamûstnancem 17,6 19,1 21,9 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 38,0 38,0 38,0 38,0 Celkové zdanûní práce 40,3 41,4 43,4 44,6 panûlsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 3,5 7,8 9,8 11,3 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 2,3 4,3 5,2 5,9 Celkem daà z pfiíjmû 5,8 12,1 15,0 17,2 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 6,4 6,3 6,4 6,3 Celkové odvody zamûstnancem 12,2 18,4 21,4 23,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 30,6 30,6 30,6 30,6 Celkové zdanûní práce 32,8 37,6 39,8 41,5 védsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob -5,9-5,3-3,5 1,2 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 26,9 28,6 29,0 29,3 Celkem daà z pfiíjmû 21,0 23,4 25,5 30,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,0 7,0 6,9 5,5 Celkové odvody zamûstnancem 28,0 30,4 32,4 36,0 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 32,8 32,8 32,8 32,8 Celkové zdanûní práce 45,8 47,6 49,1 51,8 v carsko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 0,4 1,0 1,8 2,6 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 6,6 8,8 10,7 12,0 Celkem daà z pfiíjmû 7,0 9,8 12,5 14,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 11,3 11,3 11,3 11,3 Celkové odvody zamûstnancem 18,3 21,2 23,8 25,9 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/

9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 11,3 11,3 11,3 11,3 Celkové zdanûní práce 26,6 29,2 31,5 33,4 Turecko Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 13,2 14,7 16,4 17,5 Celkem daà z pfiíjmû 13,2 14,7 16,4 17,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 15,0 15,0 15,0 15,0 Celkové odvody zamûstnancem 28,2 29,7 31,4 32,5 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 21,5 21,5 21,5 21,5 Celkové zdanûní práce 40,9 42,1 43,6 44,5 USA Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 8,2 10,5 13,5 15,8 Místní daà z pfiíjmû fyzick ch osob 5,7 5,9 6,1 6,1 Celkem daà z pfiíjmû 13,9 16,4 19,6 31,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,7 7,7 7,7 7,7 Celkové odvody zamûstnancem 21,6 24,1 27,3 39,6 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 7,7 7,7 7,7 7,7 Celkové zdanûní práce 27,1 29,4 32,4 34,6 Velká Británie Centrální daà z pfiíjmû fyzick ch osob 12,7 15,8 17,4 18,3 Celkem daà z pfiíjmû 12,7 15,8 17,4 18,3 Sociální poji tûní hrazené zamûstnancem 7,2 8,5 9,1 8,6 Celkové odvody zamûstnancem 19,9 24,3 26,5 26,9 Sociální poji tûní hrazené zamûstnavatelem 8,4 9,9 10,6 11,0 Celkové zdanûní práce 26,2 31,1 33,5 34,2 Bc. Petr Gola 29 MZDY & PERSONALISTIKA V PRAXI 5/2005

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 29.12.2016 Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD Kubátová, Květa 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-173867

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2011 75. MS Mistrovství světa Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 29. dubna Německo - Rusko 2:0 (0:0,1:0,1:0) Bratislava (16.15) Švýcarsko - Francie 1:0 PP (0:0,0:0,0:0,1:0) Košice

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR Penzijn í reforma a kapit á lový trh Jiří Rusnok, ING ČR/SR Prezident APF ČR Obsah: Úvod Základy penzijní ekonomie/principy penzijní reformy Penzijní reforma a kapitálový trh Závěr 2 Úvod Penzijní reforma

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko)

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 2016 80. MS Mistrovství světa Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 6. května Švédsko - Lotyšsko 2:1 PP (1:0,0:0,0:1,1:0) Moskva (16.15) USA - Kanada 1:5

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie . DANUŠE NERUDOVÁ Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Vzor citace: NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4. vydání, Praha:

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK Zdravotnictví ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK 31. 5. 2016 České zdravotnictví: Kvalitní EHCI 2015 - EuroIndex kvality zdravotní péče 1. Nizozemí 2. Švýcarsko 3. Norsko, 4,

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Hana Říhová rihova@nvf.cz Tereza Vavřinová vavrinova@nvf.cz zaměstnaní krátkodobě

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Zdravotnictví a finance

Zdravotnictví a finance Zdravotnictví a finance Historie zdravotnictví 20/1966 Sb. ZÁKON Z ze dne 17. března 1966 o péči p i o zdraví lidu -definuje hlavní zásady péče p e o zdraví lidu -pozdější dodatky a změny Historické změny

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 2008

Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 2008 Manpower Index trhu práce âeská republika Q4 28 V sledky prûzkumu 4. ãtvrtletí 28 Manpower Index trhu práce âeská republika Obsah Q4/8 Index trhu práce v âeské republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně 3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých daní 2a) DPH 2b) spotřební a ekologické daně Daně

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition Summary in Czech Pohled na školství v ukazatelích OECD vydání 2006 Shrnutí v českém jazyce Dokument Stručný pohled na školství předkládá vzdělávacím

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Seznam zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Seznam zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Seznam zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Platný od: 15. 9. 2017 K výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou zařazeni v Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí všichni státní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Seznam zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Seznam zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Seznam zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Platný od: 9. 5. 2017 K výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou zařazeni v Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí všichni státní zaměstnanci

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Seznam ICT zboží použitý pro statistiku zahraničního obchodu je vymezen na základě Harmonizovaného systému (HS2007), mezinárodní klasifikace zboží používané v mezinárodním obchodě, do následujících hlavních

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jana Straková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Základní informace o mezinárodních výzkumech vědomostí a dovedností a jejich zjištěních

Více

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3.

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3. 4 4.1. Ekonomické postavení Pracovní síla vymezená podle standardû Mezinárodní organizace práce (ILO) zahrnuje v echny osoby 15leté a star í, které jsou zamûstnané nebo nezamûstnané. Za zamûstnané se povaïují

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více