GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

2 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný tým, který projekt realizoval. Jedná se o inovativní projekt, zkoušení nových způsobů podpory jednotlivců, kteří čelí značným potížím v přístupu k práci, a kteří proto zvažují založení vlastní firmy. Již nyní je zřejmé, že po tomto typu podpory je velká poptávka, tým poskytl své služby 85 lidem, mezi něž patřili imigranti, rodiče s dětmi do 15 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Podnikatelští poradci pomáhali klientům napsat podnikatelské plány, založit si vlastní podnik a rozvíjet jejich znalosti v oblastech účetnictví a řízení podniku. V rámci projektu byla také vydána Příručka pro začínající podnikatele, která slouží k uspokojení poptávky po informacích a podpoře ze strany zájemců o nabízené služby. Naší velkou předností jsou naši zaměstnanci a jménem členů správní rady bych jim chtěla poděkovat za jejich tvrdou práci a obětavost v průběhu celého roku. Madeleine Marie Williams, předsedkyně Správní rady Informace o organizaci GLE o.p.s. vznikla 14. prosince 2007 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 540 Sídlo společnosti: Křižíkova 185/35, Praha 8, Identifikační číslo společnosti: Zakladatel: Greater London Enterprise Limited, Saint Martins House, Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 2

3 GLE Londýn Greater London Enterprise Greater London Enterprise (GLE) byla založena v roce 1982 jako londýnská agentura pro hospodářský rozvoj a revitalizaci. GLE zaměstnává více než 200 osob, a působí ve Velké Británii (zejména Londýn), v Bruselu a od září 2005 v České republice. Jejím majitelem je 33 městských částí Londýna. GLE je obecně propěšná společnost, působí na komerční bázi bez dotační podpory, a zisky reinvestuje do další obecně prospěšné činnosti. Pražská kancelář GLE je základnou, která může nabídnout odborné znalosti a dovednosti při zpracování a řízení programů strukturálních fondů EU v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti, rozvoje podnikání a podpory malých a středních podniků. Poslání skupiny GLE Londýn Skupina GLE přináší inovativní a komerční přístupy k ekonomickému růstu a umožňuje úspěšný rozvoj potenciálu osob i rostoucích podniků. Skupina GLE je předním poskytovatelem v oblasti podnikového financování, finanční výpomoci, rozvoje podnikání a poradenských služeb. Skupina i nadále staví na svém komerčním úspěchu a dosavadních zkušenostech s půjčováním, investováním a řízením finančních prostředků a majetku, čímž podporuje fyzickou, ekonomickou a sociální regeneraci. Cílem skupiny GLE je být nejlepším partnerem pro poskytování inovativních služeb a investic, které umožňují rozvoj ekonomického potenciálu osob a rostoucích podniků. Poslání GLE o.p.s. Praha Poskytování veřejnosti obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Konkrétně se jedná o tyto obecně prospěšné služby: výcvikové kurzy a školení poradenské služby terénní práce 3

4 příprava a řízení projektů řízení grantových schémat technická pomoc v oblasti strukturálních fondů a na poli ekonomického rozvoje a obnovy zahrnující sociální začleňování a podporu podnikání znevýhodněných skupin Orgány společnosti 2009: Správní rada ve složení: předsedkyně Správní rady Madeleine Marie Williams místopředsedkyně Správní rady Doc Ing. Marie Dohnalová, CSc. člen Správní rady Philip Adey Ředitelka: Nathalie Guri (od května 2009 na mateřské dovolené) Přehled činností v roce 2009 Projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení Účast na přípravě studijní návštěvy z Velké Británie Projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení V roce 2009 se GLE o.p.s. téměř výhradně věnovalo realizaci projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení financovaného Evropským sociálním fondem v rámci OPPA. Projekt byl zahájen v prosinci 2008 a potrvá až do března 2011; v roce 2009 byl realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi: Poradnou pro integraci a Centrem pro integraci cizinců. Projekt je zaměřen na: zvýšení povědomí o podnikání jako cestě ze sociálního vyloučení, které může přispět ke zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných osob rozvoj dovedností potřebných k odstartování podnikání nebo samostatně výdělečné činnosti 4

5 využití zkušeností ze zahraničí Velké Británie a přenos dobré praxe z oblasti podpory podnikání znevýhodněných osob V první fázi realizace projektu (na začátku roku 2009) byly prováděny přípravy na poskytování služeb klientům/kám - vybavení kanceláře a školicí místnosti, přijímací řízení na pozici podnikatelský poradce, školení a trénink podnikatelských poradců, příprava materiálů pro klienty/ky (diagnostický formulář, monitorovací list, podnikatelský plán apod.). Samotné služby pro klienty/ky začaly být poskytovány v březnu Služby projektu jsou nabízeny třem cílovým skupinám: imigrantům s legálním pobytem v České republice, kteří zde často čelí diskriminaci na pracovním trhu a mnohdy také sociálnímu vyloučení rodičům pečujícím o děti do 15 let, kteří nemají zaměstnání anebo je pro ně zaměstnání nemožné z důvodu potřeby větší flexibility osobám dlouhodobě nezaměstnaným V roce 2009 jsme poskytli služby (individuální poradenství a semináře) 85 zájemcům/kyním (56 žen a 29 mužů), nabídky projektu nejvíce využívali imigranti/ky (92%), pro které je obtížné začlenit se na trh práce v České republice (nostrifikace vzdělání, nedostatečná znalost českého jazyka) a podnikání je pro ně zajímavou možností, ve které mohou rozhodovat o svých aktivitách a činnostech sami za sebe. Jednalo se zejména o klienty/ky z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Gruzie a dalších zemí. Klientům/kám z řad všech cílových skupin jsme od začátku poskytování služeb (březen 2009) nabízeli tyto dvě základní možnosti - účast na individuálních konzultacích a/nebo účast na seminářích s tematikou podnikání. V roce 2009 jsme nejprve nabízeli seminář Základy podnikání, jehož konání bylo naplánováno na čtyři termíny v češtině a jeden pro seminář v angličtině. Protože naši klienti/ky projevovali zájem o další a podrobnější témata a forma semináře jim vyhovovala, rozšířili jsme nabídku o Povinnosti v začátcích podnikání a Komunikační a prezentační dovednosti. V roce 2009 jsem uspořádali celkem 11 seminářů pro 97 účastníků a účastnic. 5

6 V rámci projektu jsme vytvořili osmdesátistránkovou Příručku pro začínající podnikatele, jež byla vydána ve třech jazykových verzích - češtině, angličtině a ruštině - spolu s CD se všemi třemi jazykovými verzemi. V této Příručce se čtenáři/ky dozvědí v jednoduché a ucelené formě o oblastech s podnikáním souvisejících (Jak se dělá průzkum trhu? Jak mám oslovit zákazníka? Živnost nebo společnost? Finance? Jak se platí daně? apod.). Klienti/ky si mohou vždy vyhledat informace z oblasti, která jim není jasná, či se na základě studia Příručky pro začínajíci podnikatele připravit na individuální konzultace. V roce 2009 se skládal tým GLE o.p.s. podílející se na realizaci projektu ze dvou podnikatelských poradců - jednoho na plný úvazek, druhého na úvazek poloviční, odborného školitele a supervizora a projektové manažerky. Od října 2009 byl tým doplněn projektovou asistentkou. Studijní návštěva z Velké Británie Ve dnech 24. a navštívilo Prahu 11 zástupců londýnských neziskových organizací. Jednalo se o studijní cestu, jejímž cílem byla nejen vzájemná výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky, ale zejména získání informací o ESF programech v Praze a v České republice. V rámci studijní návštěvy se účastníci seznámili s činností GLE o.p.s. v Praze - s realizovaným projektem Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení, s projekty ESF v České republice. 6

7 Skupina navštívila také dvě neziskové organizace v Praze, jejichž činnost je podporována z ESF v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Jednalo se o Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., kde byl představen realizovaný projekt Najdu si své místo. Druhou organizací bylo Gender Studies, o.p.s. - věnující se zejména otázce vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Z ústního i písemného hodnocení účastníků zájezdu byla patrná velká spokojenost s průběhem celého jejich krátkého, ale velmi intenzivního pobytu v Praze. Zástupci londýnských neziskových organizací získali mnoho podnětů pro svou vlastní práci, dozvěděli se, jak probíhá řízení i financování projektů ze zdrojů ESF v České republice, jaká pravidla se zde dodržují, jak se pracuje s cílovými skupinami projektů, jak složité je klienty do projektu získat či je udržet, jaký je osud projektů po skončení jejich financování ze zdrojů Evropské unie. GLE o.p.s. bylo potěšením naše zahraniční kolegy během jejich studijní cesty v Praze provázet a těší se na případné další návštěvy ze zahraničí i Čech. Podobný typ studijních návštěv do Londýna je možné uspořádat pro zájemce z českých institucí, úřadů, neziskových organizací. 7

8 Finanční zpráva Přehled o peněžních příjmech a výdajích v roce 2009 (tis. Kč) Poč. stav Příjmy Výdaje Kon. stav Bankovní účet Pokladna Peníze celkem Vývoj a konečný stav fondů (Kč) Zakladatel vložil do kapitálového fondu společnosti Kč. V roce 2009 společnost převedla do rezervního fondu zisk roku 2008 ve výši 111 tis. Kč. Konečný stav fondů k činí 121 tis. Kč. Stav a pohyb majetku a závazků (tis. Kč) Majetek Poč. stav Obrat MD Obrat D Kon. stav Drobný hmotný majetek Peníze Ceniny Pohledávky Poskytnuté zálohy Závazky Poč. stav Obrat MD Obrat D Kon. stav Závazky - řídící osoba Závazky z obch. vztahů Zaměstnanci Sociální a zdravotní poj Daň z příjmu Nezúčtovaná dotace

9 Náklady a výnosy v roce specifikace dle činností NÁKLADY (tis. Kč) OPČ* Projekt Dopl** Celkem Materiál Cestovné Služby Osobní náklady Ost. provozní náklady Odpisy DHM Celkem VÝNOSY (tis. Kč) OPČ* Projekt Dopl** Celkem Nevyúčtované výkony Ostaní výnosy Provozní dotace Celkem *) Obecně prospěšná činnost **) Doplňková činnost Roční účetní závěrka se všemi přílohami je samostatnou přílohou výroční zprávy. V roce 2009 nedošlo k žádným změnám zakládací listiny ani ve složení řídicích orgánů. 9

10

11

12

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení GLE o.p.s. realizuje v období prosinec 2008 březen 2011 projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení podpořený

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele Rozhovor s Věrou Bidlovou, ředitelkou Botanické zahrady v Praze Praha podporuje

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1 4. čtvrtletí 2012 Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus pracovních seminářů a job klubů 2 Podnikání nanečisto ve fiktivní firmě 3 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 4 Paní

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více