VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK Vrchlického 22. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK Vrchlického 22. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK Vrchlického 22 škola s rozšířeným vyučováním výpočetní techniky školní vzdělávací program: Uspět může každý VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 č.j. A8/ ZŠ-393 /2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole a školním roce 2013/ Přehled vzdělávacích programů, učební plány. 3. Přehled pracovníků školy. 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 5. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce, 6. Údaje o výsledcích vzdělávání. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy. 8. Výsledky hospodaření školy. Projekt EU peníze školám. 9. Fotodokumentace příloha / adresář FOTO Výroční zprávu za rok 2013/2014 předkládá Mgr. Petr Málek, ředitel školy 1. Základní údaje o škole a školním roce 2013/2014. Předkládáme k nahlédnutí soubor informací o Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, za školní rok 2013/ výroční zprávu. Tato výroční zpráva má za úkol podat základní informace všem čtenářům. Jedná se o informace o činnosti školy v průběhu celého školního roku. Vyzdvihujeme zde zajímavé školní i mimoškolní aktivity a chceme se pochlubit pěknými výsledky práce našich učitelů a žáků. Základní údaje o škole, zřizovatel, rejstřík. Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, IČ: REDIZO tel , fax , gsm zařazena Školským úřadem Šumperk do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení jako příspěvková organizace rozhodnutím č.j. 27/99- B-01 ze dne S účinností od Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, jako orgán věcně a místně příslušný dle 143 odst.1 a 146 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), v platném znění, rozhodl o změně v údajích vedených v rejstříku škol a stanovil počty žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání takto:

3 Obor C Základní vzdělání C/01 Základní škola denní studium nová soustava (RVP - ŠVP ZV): 550 žáků Nový vzdělávací program, aktivity školy a RVI. Školní rok provázelo další ověřování školního vzdělávacího programu (dále pak ŠVP) s názvem: Uspět může každý Program byl realizován ve všech ročnících, tedy v Žáky 6.-9.ročníku jsme pro rozšířené vyučování výpočetní techniky (RVI) dělili na skupiny. Výuku RVI a NeRvi jsme diferencovali jen rozvrhem hodin a osnovami učiva. Výběr talentovaných žáků byl proveden na základě jejich přihlášky, zájmu a s ohledem na pololetní klasifikaci. Přijati byli i žáci z jiných škol šumperského regionu. V tomto školním roce jsme umožnili v 8.ročníku experimentální výuku matematiky a fyziky na noteboocích, které zakoupili zákonní zástupci. Zřizovatel školy Zřizovatelem školy je město Šumperk od Škola (IZO ) (zahájila s počtem žáků 326) sdružuje školní družinu s kapacitou 150 žáků (IZO ), kterou s počtem přihlášených 134 dětí využila na 89% a školní jídelnu s kapacitou 850 jídel (IZO ), kde z pravidelně denně 334 stravovaných, je 247 dětí. Školní jídelna je odloučeným pracovištěm školy na adrese Šumperk, Puškinova 33. Vedení školy Ve vedení školy pracovali: ředitel školy Mgr. Petr Málek, zástupce ředitele školy Mgr. Milan Pšenčík, vedoucí provozních pracovníků školy, hospodář Petr Švéda a na úseku odloučeného pracoviště vedoucí školní jídelny Ing. Hana Forchová. Školská rada Od září 2013 fungovala Školská rada v novém složení. Pan Michal Krátký byl zvolen zákonnými zástupci k paní Ing. Mladě Hromkové za MUDr. Chrastinovou, která odstoupila ze své funkce. Na základě jmenování zřizovatelem do ní byli pro další tříleté funkční období jmenováni Mgr. Kamila Šeligová a Mgr. Jaroslav Ondráček. Za pedagogické pracovníky pracovaly ve školské radě Mgr. Petra Velčovská a Mgr. Jana Schreiberová předsedkyně školské rady.

4 Personální údaje - změny V září 2013 nastoupila do školy Mgr. Tereza Nétková za MD Mgr. Lucie Rýznarové (smlouva na dobu určitou). Celkové personální zabezpečení činnosti školy a seznam zaměstnanců je uveden v bodě 3. Školní rok 2013/2014 Pracovní plán školního roku byl vhodně doplněn aktivitami - o významných aktivitách je možno se dočíst v kapitole 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy. Zajímavé přednášky, vystoupení umělců a různé projekce proběhly v rámci provozu vlastního divadelního sálku. Agendu výchovného poradenství pro volbu povolání, přihlášek ke studiu a jednotlivých kol přijímacího řízení a integraci žáků vedla od výchovná poradkyně Mgr. Věra Kobzová. K výše uvedenému datu předal paní učitelce Kobzové agendu výchovného poradenství zástupce ředitele Mgr. Pšenčík. Preventivní oblast výchovného poradenství měla na starost paní učitelka Mgr. Jarkovská - podrobnosti v kapitole 4 a 7. Mimo vyučování vytvořila škola ve svém areálu žákům dobré podmínky pro odpolední mimoškolní činnost v rámci školní družiny z prostředků doplňkové činnosti. Zájemcům jsme otevřeli kroužky: taneční kroužek Pomáda, Hra na zobcovou flétnu I. a II., Ekologický kroužek, Divadelní kroužek, Keramický kroužek I. a II., Florbal I., II. a III., Výtvarný kroužek, Matematika příprava na přijímací zkoušky. V nabídce byly rovněž kroužky Sportovní tanec, Počítačová grafika, Šachy, Badminton, Fyzika v pokusech, ale tyto kroužky se pro nízký počet zájemců neuskutečnily. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žáci využívali odbornou pracovnu výpočetní techniky a měli možnost zahrát si stolní tenis pod dozorem pracovníků školy. Škola zorganizovala pro žáky 8. a 9. ročníků sérii exkurzí, které měly napomoci profesní orientaci. Ve firmách, Kubíček VHS, Miele a.s. a HDO Zábřeh si připravili pro žáky poutavý program. Zároveň jsme se zapojili do projektu SŠ v Šumperku a žáci 8.a 9. ročníku se účastnili projektových dnů na středních školách SOU a SOŠ G.Krátkého a SOŠ Zemědělská. Škola šestým rokem pracuje s informačním systémem pro rodiče a žáky pod názvem ISKOLA. Rodiče, žáci a učitelé v něm získali přístup ke svým heslem zabezpečeným stránkám. Zde nalezli množství informací o organizaci vyučování a akcích školy a rovněž možnost rychlé elektronické komunikace se školou. Rodiče a žáci využívají každodenní možnost elektronické kontroly výsledků hodnocení průběhu vzdělávání včetně klasifikace. Denní návštěvnost účastníků systému se pohybovala v rozmezí 150 až 250 přihlášení ze strany zákonných zástupců a až 350 přihlášení ze

5 strany žáků za týden. Od školního roku 2011/2012 využíváme elektronickou třídní knihu. I v tomto roce škola realizovala několik návštěv učitelů a žáků do zahraničí. Proběhlo pracovní setkání projektu Comenius v Německu, v Turecku a ve Finsku. Týdenní pobyt v Německu uskutečnili pedagogové se skupinou žáků z 5. ročníku. Turecko navštívily 2 pedagožky a ve Finsku byli na závěrečné schůzce 3 zaměstnanci s ředitelem školy. Tradičně jsme se zúčastnili mezinárodních běžeckých závodů v polské Nyse, kde pro nás na škole SP3 M.Korczaka připravili netradiční program pro žáky 5.ročníku. Jednalo se o výuku tance, výtvarné aktivity a výuku anglického jazyka. Škola spolupracovala s mateřskou školou Sluníčko a jejím pracovištěm na Vrchlického ulici, G. Krátkého a ul. Evaldova. Podrobnosti viz kapitola 7. Areál školy Škola hospodařila s vypůjčeným majetkem města, který opravovala a obnovovala v souladu s rozpočtem. Provozovala doplňkovou činnost, v rámci níž pronajímala prostory tělocvičen, sborovnu a pracovnu výpočetní techniky, vařila cizím strávníkům a umožnila vedení zájmových kroužků s finančním podílem rodičů. Škola spravovala dvě samostatné budovy oddělené místní komunikací, školní zahradu a školní hřiště. Na školním hřišti byly v tomto školním roce umístěny další dva herní prvky. Kolotoč jsme zakoupili a nechali osadit z rozpočtu školy a Balancedesk jsme zakoupili díky daru občanského sdružení Unie rodičů z pětky. S hlavní budovou školy je areál velké tělocvičny včetně sociálního a skladového příslušenství pevně spojen chodbou. Ta byla v letošním roce doplněna o grafickou výzdobu. Inspekční činnost Ve školním roce 2013/2014 byla provedena v únoru kontrola ČŠI. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy, uložena u zřizovatele a na webových stránkách ČŠI Projekty financované z jiných zdrojů. Od září 2010 se naše škola připojila do projektu RAMPS-VIP III zaštítěného IPP Praha a díky tomuto projektu se podařilo vytvořit ve škole školní poradenské pracoviště (ŠPP) a zapojit do práce školy školní psycholožku. Od září 2013 pracovala po celý školní rok na částečný úvazek PhDr.Soňa Lemrová. Od května 2014 se stala paní doktorka zaměstnancem školy díky účelové dotaci MŠMT na školní psychology. Od dubna roku 2011 jsme pracovali na projektu Interaktivní škola v rámci výzvy OPVK EU peníze školám. Projekt řeší praktické výstupy

6 metodických materiálů pro práci s interaktivní technikou v předmětech Čj, M, F, Ch, Př, Vl, D, Prv, Aj a Zo. V září 2013 byla podána závěrečná monitorovací zpráva a bylo již odesláno 876 výstupů v podobě elektronických materiálů pro práci s interaktivní tabulí do centrální databáze MŠMT. V rámci tohoto projektu se podařilo zakoupit pro školu 3 interaktivní tabule, notebooky pro téměř všechny učitele, multifunkční tiskárny a vybavit nově učebnu informatiky 30 novými PC. Škola pokračovala v projektu ŠKOLNÍ MLÉKO. Umožňujeme žákům prvního stupně možnost pravidelné denní konzumace různých druhů dotovaných i nedotovaných výrobků nákupem přes kreditní lístky z chladícího automatu dodavatele programu - Mlékárna Kunín. Celý systém byl i letos ovládán přes internet a kontrolován počítačem. Škola byla i nadále zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL a navázala nově spolupráci s firmou MK Fruit. Firma uspořádala ve škole ovocný den pro žáky 1.stupně. Žáci měli připravena stanoviště, na kterých tvořili ovocné aranžované výrobky. Zároveň proběhla ochutnávka různých druhů ovoce. Žáci i zákonní zástupci tento projekt hodnotili většinou kladně. V květnu se díky grantové dotaci 7 000,- Kč od zřizovatele mohla škola tradičně zúčastnit již výše zmíněných mezinárodních štafetových závodů a vyslala skupinu sportovců na atletické závody do Polska na akci Dny Nysy. V naší spřátelené škole SP3 Nysa M.Korczaka měli tentokrát naši žáci z 5.ročníku připravený program ve výuce. Zapojili se do taneční výuky, výtvarných činností a výuky anglického jazyka. Zorganizovali jsme okresní kolo přírodopisné a vlastivědné soutěže pro žáky 5.ročníku. Akce se zúčastnili žáci z 5 škol. Soutěž proběhla v divadelním sálku a využili jsme při ní hlasovací zařízení Smart response. V závěru roku jsme uspořádali okresní turnaj ve florbale pro žáky 2. a 3.tříd. Prvního ročníku se zúčastnily 4 školy a žáci si s radostí změřili síly a porovnali své dovednosti v moderním dynamickém sportu. Ceny pro obě soutěže jsme zakoupili z rozpočtu Unie rodičů z pětky. Pro pedagogy z celého Olomouckého kraje jsme ve spolupráci s firmou AV Media uskutečnili vzdělávací konferenci SMART klub. Jednalo se již o 4. ročník této akce a naši pedagogové předávali zkušenosti s prací na interaktivních tabulích a zkušenosti s tvorbou DUMů. Akce se zúčastnilo více než 100 pedagogů a byla hodnocena velmi kladně. V červnu jsme pořádali na školním hřišti a školní zahradě zahradní slavnost pro děti a rodiče. Na akci přišlo odhadem návštěvníků. Děti si

7 zasoutěžily v deseti připravených disciplínách a jako bonus si zaskákaly ve skákacím hradě, na trampolíně a nechaly si na obličej namalovat nejrůznější motivy. Akce byla obohacena o perfektně připravená vystoupení dětí z kroužku Pomáda a Flétny. Mnoho dětí se s radostí projelo na koních z ranče Viktorie. Externí spolupráce s SPC Pramínek, o.p.s. Během školního roku docházeli do školy externí spolupracovníci v rámci projektu: Centrum vzdělávání a poradenství pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Opravy, pořízení majetku, náročnější služby a větší vlastní investice. V listopadu 2013 byla ukončena stavba Snižování energetické náročnosti budovy školy firmou Omlux z Ostravy. Stavba byla v rámci výběrového řízení vysoutěžena touto firmou za cenu mírně přesahující 10 milionů Kč a zdrojem financování byl rozpočet města Šumperk a státní fond životního prostředí z programu Zelená úsporám. Jednalo se o výměnu většiny oken na hlavní budově a provedení zateplení zateplovacím materiálem Twinner. V rámci výše jmenované akce byla provedena výmalba učeben, kabinetů a prostor souvisejících s výměnou oken. Na okna byly namontovány nové žaluzie a okenní parapety byly potaženy nově podlahovou krytinou. Společně se zateplením pláště budovy došlo rovněž k zateplení půdních prostor školy. Uvnitř budovy stavba proběhla v měsících červenec a srpen, přičemž v plánu bylo původně v těchto měsících provést všechny potřebné stavební úpravy, které by omezovaly provoz školy. Z nejrůznějších důvodů nedošlo k dodržení termínů prací na půdě a při provozu v září a říjnu muselo být uzavřeno západní schodiště hlavní budovy. Žáci měli přísný zákaz vstupu na staveniště. Rovněž v okolí školy bylo staveniště až do 11. listopadu, kdy došlo k slavnostnímu ukončení stavby. Průběžně jsme sledovali, zda dochází k úsporám tepla. Zimní období bylo ovšem natolik teplotně nestandardní, proto nelze přesně vyjádřit, jak velkých úspor jsme dosáhli. V průběhu měsíce září 2013 došlo k dalším rozsáhlým opravám. Firma Jakeš zhotovila novou podlahovou krytinu ve velké tělocvičně. Byl použit materiál Conipur a jedná se o tzv. litou gumovou podlahu, která odpovídá bezpečnostním normám pro povrchy tělocvičen. Zároveň byla vyznačena hřiště na volejbal, basketbal, tenis a 3 hřiště na badminton. V říjnu byla dokončena oprava vytápění hlavní budovy. Do kotelny byly umístěny moderní kondenzační kotle, které výkonem odpovídají potřebám snížené energetické náročnosti budovy školy. V rámci projektu Pětka byla na školní zahradě vybudována v průběhu podzimu 2013 a na jaře 2014 přírodní učebna tzv. 5Park. 13.června jsme slavnostně otevřeli přírodní učebnu s masívním dřevěným posezením,

8 rozcestníky se směrovkami k významným zeměpisným cílům. Byly osazeny dřevěné informační tabule, které tvoří několik zastavení při cestě učebnou. Jednalo se o projekt, který byl podpořen grantem Ministerstva životního prostředí z Revolvingového fondu. Na realizaci se podílela velká část pedagogického sboru a podařilo se nám zapojit žáky i jejich rodiče. Z projektů, vlastních zdrojů rozpočtu, fondů a z daru občanského sdružení Unie rodičů z pětky škola v průběhu školního roku dále realizovala: nákup a instalaci dalších hracích prvků na hřiště pro ŠD tzv. hřiště 8D; opravu venkovního schodiště na hřišti školy další opravu elektroinstalace a osvětlení v tělocvičně opravu sádrokartonových příček, opravu soklů na chodbách opravu omítky v učebně VV z důvodu havarijního stavu po zatečení při stavbě zateplení výmalbu s novým designem v ŠJ a výmalbu chodby u TV běžné revize a opravy provozních zařízení školy a běžnou údržbu majetku, vnitřních i venkovních prostor školy 2. Přehled vzdělávacích programů, učební plány. Sedmým rokem byl ověřován již ve všech ročnících vlastní školní vzdělávací program Uspět může každý přepracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT pro základní školství. Na druhém stupni program umožňuje rozšířené vyučování výpočetní techniky pro žáky ve vybrané skupině daného ročníku dle jejich zájmu a nadání. Realizaci všech učebních plánů v jednotlivých ročnících včetně přechodu mezi I. a II. stupněm koordinovaly předmětové týmy a metodické sdružení. Tematické plány připravované na začátku školního roku byly průběžně vyhodnocovány vyučujícími ve spolupráci s vedoucími předmětových komisí, dále pak byly kontrolovány zástupcem ředitele. V souladu s výukovými cíli a plánem práce jsme podporovali rozvoj žákovy osobnosti, nadání a talentu, jeho soutěživosti a zájmové orientace. Výchova osobnosti směrem ke kritickému myšlení, slušnému chování a zodpovědnému jednání byla každodenní součástí vyučování a přizpůsoben jí byl i pracovní režim. Ke splnění výstupů realizovaných vzdělávacích programů sloužila strategie zaměřená na uplatnění člověka v praktickém a moderním životě 21. století. Prioritou byla snaha o všestranný rozvoj zdravě sebevědomých dětí, znajících svou cenu, své přednosti i nedostatky. Styl výuky byl zaměřen na vedení k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu, zdravé komunikaci a toleranci. Samozřejmostí bylo maximální využití nadstandardního vybavení školy počítačovou technikou (konkrétně

9 uvedeno v kapitole č.7). Výuka cizích jazyků byla podpořena týdenním jazykovým kurzem v rekreačním areálu Třemešek u Oskavy. Vzdělávací program byl individuálně upraven 42 vyšetřeným integrovaným žákům s vývojovými poruchami učení. Celoroční školní vzdělávání bylo vhodně doplňováno řadou doprovodných vzdělávacích aktivit a aktivitami zájmových kroužků (viz dále v bodě 7). Součástí hlavní činnosti školy byl i zájmový program v pěti odděleních školní družiny. Konkrétní přehled učebních plánů v jednotlivých ročnících: 1.ročník 1.A, 1.B 2.ročník 2.A, 2B 3.ročník 3.A, 3.B 4.ročník 4.A, 4.B 5.ročník 5.A, 5.B ŠVP ZV: Uspět může každý 6.ročník 6.A 7.ročník 7.A 8.ročník 8.A, 8.B 9.ročník 9.A ŠVP ZV: Uspět může každý se skupinami: rozšířené vyučování výpočetní techniky Konkrétní rozvržení učebních plánů včetně přidělení vyučujících charakterizují dvě následující tabulky, jedna pro první stupeň a následující pro druhý stupeň:

10 UČEBNÍ PLÁN Stupeň třída tř.uč. hod. Čj Inf M Aj Prv Př Vl Hv Vv Tv Pč učí jinde jinde celkem žáků I.A Velčovská Hv 4.B I.B Přikrylová Schr 1 Hv 3.B, Hv 2.A II.A Schreiberová Kub Při Vv 2.B, Pč1.B Schr II.B Kubíčková Aj 2.A III.B Janů Pše 5 Rozs Při 1 2 Pše 2 1 Pč 6A, Pč 3A, Vv 3A III.A Nétková Jan 2 Müll 2 Jan 1 Tv 6Ad, Hv 4.A IV.A Buiová Rozs Net Jar 1 Rec Šik IV.B Medlíková Hre Vel Tv 7d V.B Kadláčková Šik 1 5 Rozs V.A Šikulová Hre Mál 2 Jar 1 Inf 4.B 5.B Celkem Dle ŠVP dělené hod nepovinné př Celkem 1.st nep.př. Reedukace 2 9

11 UČEBNÍ PLÁN 2. Stupeň třída tř.uč. hod Č M I, Si Cj Př D Z F Ch Ov Zo Hv Vv Tv Pč VP1 VP2 Žáků VI.A Jarkovská 29 Kři 4 Ben 4 Si Rvi Ves2 Nervi Ves +2 A 6.A Rozs 3 Aj 6.A Hre +3 Kob 2 Jar 2 Mülll 2 Ben 2 0 Jar 1 Jar1 Roz 1 Jar 2 h6 Müll 2 d6 Net+2 Jar 1 Jan VII.A Chaloupková 30 Kři 4 Kob 4 Si Rvi Ves2 Nervi Ves +2 A 7.A Chal 3 A 7.A Hre + 3 Kob 2 Chal 2 Chal 2 Mál 1 0 Kři 1 0 Ves 1 Jar 2 h7 Müll 2 d7 Medl +2 Jar 1 Hre +1 2RJ9 Chal 2 2N9 Hre +2 Jar - Dom 1 EtV VIII.A Rozsívalová 32 Kři 4 VIII.B Müller 32 Kři 4 Ben 4 Si Rvi Kob 4 IX.A Veselý 31 Kři 4 Ben4 Ves2 Nervi Ves 2 Ves Rvi 2 NeRvi Ves +2 A 8.A Roz 3 Müll 2 Kob 2 Müll 1 Má 2 Kob 2 Roz 1 Jar1 Roz 1 Jar 1 h8 Müll 2 d8 Mull 2 A 8.B Chal 3 Müll 2 Jar 2 Müll 1 Ben 2 Kob 2 Kři 1 Jar1 Ves 1 Jar 1 Hre 1 A9 I Chal h9 3 Müll 2 Jar 1 A9 II Roz d9 Hre +3 Müll 1 Ben 2 Chal 2 Ben 2 Kob 2 Jar 1 0 Ves 1 Ves 1 Má+2 +1 Hre 1 2RJ8 Chal 2 2N8 Hre 2 2RJ9 Chal 2 2N9 Hre +2 Chal Ces.r SpV Müll KAJ Rozs 1 EtV Krausová REC 154 cel 123 Celkem dělené nepovinné Celkem 2.st

12 3. Přehled pracovníků školy Během školního roku pracovali na základní škole tito zaměstnanci - UČITELÉ : poř. jméno TU vyučoval(a) funkce úvazek 1. Lucie Rýznarová MD učitelka 1 2. Mgr. Martin Benda M, F, učitel, koordinátor ŠVP 1 3. Mgr. Milan Pšenčík 1.stupeň M, Tv zástupce řed Mgr. Jana Buiová IV.A 1.stup., Rec 1.st učitelka 1 5. Mgr. Helena Rozsívalová VIII.A Aj, Kaj, Hv učitelka 1 6. Mgr. Tereza Nétková III.A 1.st., Tv d 6.r. učitel 1 7 Mgr. Alexandra Hreňová Nj, Aj, Pč, Př učitelka 1 8 Mgr. Jindra Chaloupková VII.A Z, Aj, Rj, Cr učitelka 1 9 Mgr. Věra Kobzová M, Př, Ch učitelka 1 10 Věra Janů III.A 1.stupeň učitelka 0,77 11 Mgr. Jana Jarkovská VI.A Vv, Zo,Osv, Pč učitelka, 2.vých.por Mgr. Zdeňka Kadláčková V.B 1.stupeň učitelka 1 13 Mgr. Daniela Šikulová V.A 1.stupeň učitelka 1 14 Mgr. Jitka Křivánková Čj,Ov učitelka 1 15 Mgr. Miloslava Medlíková IV.B 1.stupeň, Sv učitelka 1 16 Mgr. Jiří Müller VIII.B Tv, Z, Sv učitel 1 17 Mgr. Gabriela Přikrylová I.B 1.stupeň učitelka 1 11

13 18 Mgr. Jana Schreiberová II.A 1.stupeň učitelka 1 19 Mgr. Petra Velčovská I.A 1.stupeň učitelka 1 20 Mgr. Michael Veselý IX.A I, Sinf, Vv, Hv ICT ko. učitel 1 21 Mgr. Jana Kubíčková II.B 1.stupeň, Aj učitelka 1 22 Mgr. Petr Málek F, Tv ředitel 1 23 Iveta Smolková 1.stupeň asistentka p. 0,74 24 Mgr. Hana Krausová Rec 2.st. učitelka 0,136 VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY: poř jméno Oddělení/skup funkce úvazek 1 Adámková Šárka 1 vychovatelka 1 2 Marta Zavadilová 2 vychovatelka 1 3 Věra Janů 3 vychovatelka 0,28 4 Mgr. Hovorková Jarmila 4 vychovatelka 0,68 5 Iveta Smolková 5 vychovatelka 0,32 SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI: poř jméno funkce úvazek 1 Petr Švéda hospodář školy 0,75 2 Adéla Ondráčková ekonomka školy 1 3 Hana Forchová vedoucí školní jídelny 0,938 4 Lenka Vališová vedoucí kuchařka 0,916 5 Gabriela Krobotová kuchařka 0,916 12

14 6 Irena Vintrová uklízečka ŠJ do ,250 7 Jana Švédová uklízečka ŠJ a pomocné práce v ŠJ od ,5 8 Jarmila Minářová kuchařka 0,188 9 Jarmila Lidajová uklizečka škola 0, Jarmila Minářová uklizečka 0, Pavla Tymráková uklizečka škola 0, Jan Walter školník 1 13 Jaroslava Holečková pomocné práce v ŠJ do ,25 13

15 Zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené: V dubnu 2013 nastoupila na MD Mgr. Lucie Rýznarová. Ukončení pracovních poměrů: Jaroslava Holečková k Změny smlouvy; Nástup do pracovního poměru: Dohody o provedení práce: DPP byly financovány z různých zdrojů a byly využívány pro zajištění drobných činností v roce 2013 v rozsahu do 300h: 1) Provozní rozpočet: Sekání trávy Úklidové práce Praní a mandlování prádla Drobné údržbářské práce 2) Rozpočet na mzdy z MŠMT přes KÚ Vychovatel na akcích školy Zástup za nemoc učitele 3) Hospodářská činnost vedení zájmových útvarů komunikace s klienty, správcovství, obsluha zabezpečovacího zařízení komunikace s klienty, zajišťování pronájmů 4) Projekt Interaktivní škola CZ.1.07/1.4.00/ EU peníze školám administrace a kontrola výstupů projektu Interaktivní škola finanční manažer projektu Interaktivní škola vedení projektu Interaktivní škola Dohody o pracovní činnosti: Ve školním roce 2013/2014 DPČ nebyla. 14

16 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, Vrchlického 22, ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY, příloha organizačního řádu č.1 organizační struktura Platné do níže použité zkratky pracovní poměr = PP; vedoucí předmětové komise = VPK; třídní učitel = TU, učitel = U, mateřská dovolená - MD Ředitel školy, statutární orgán školy (3.st.řízení) Prac.poměr č.: 1 Mgr. Petr Málek ekonomka-účetní úvazek = 1,0 Adéla Ondráčková PP č.3 Zástupce statutárního orgánu (2.st. řízení) úv. = 1,0 Mgr. Milan Pšenčík PP č.2 1.vých.por., U úvazek = 1,0 Mgr. Věra Kobzová PP č vých. por., VPK úv. = 1,0 Mgr. Jana Jarkovská PP č.25 Šk. psycholožka úv. = 0,5 (doba určitá zaměstnanec IPPP Praha) Mgr.Veronika Pirliomov Vychovatelka úvazek = 1,0 Marta Zavadilová PP č.26 Vychovatelka úvazek = 1,0 Šárka Adámková PP č.27 Vychovatelka úvazek = 0,5 Věra Janů PP č.28 Vychovatelka (V) úvazek = 0,5 Mgr. Jarmila Hovorková PP č.29 Asistent ped., V úvazek = 0,74 Doba určitá Smolková Iveta PP č.30 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Miloslava Medlíková PP č.15 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Jana Buiová PP č.17 TU, U úvazek = 0,5 Věra Janů PP č.21 U úvazek = 1,0 Mgr. Tereza Nétková zástup za MD PP č.24 VPK, TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Martin Benda PP č. 5 VPK, TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Jindra Chaloupková PP č.6 VPK, U úvazek = 1,0 Mgr. Jitka Křivánková PP č.7 VPK, TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Jiří Müller PP č.8 VPK, TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Helena Rozsívalová PP č.9 VPK, TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Jana Schreiberová PP č.10 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Petra Velčovská PP č.11 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Gabriela Přikrylová PP č.12 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Jana Kubíčková PP č.13 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Zdeňka Kadláčková PP č.14 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Daniela Šikulová PP č.16 TU, U úvazek = 1,0 Mgr. Michael Veselý PP č.18 U 15 úvazek = 1,0 Mgr. Alexandra Hreňová PP č.20 U úvazek = 1,0 Mgr. Lucie Rýznarová MD hospodář školy úvazek = 0,5 Petr Švéda PP č.4 Školník úvazek = 1,0 (0,594SR)(0,406 HČ) Jan Walter PP č.31 Uklízečka úvazek = 0,25 Irena Vintrová PP č.32 Uklízečka úvazek = 0,812 Jarmila Lidajová PP č.33 Uklízečka úvazek = 0,812 Pavla Tymráková PP č.34 Uklízečka úvazek = 0,812 Jarmila Minářová PP č.40 Vedoucí ŠJ úvazek = 0,938 (1.st. řízení) Ing. Hana Forchová PP č.35 Vedoucí kuchařka úv. = 0,916 Lenka Vališová PP č.36 Kuchařka úv. = 0,916 (0,641SR)(0,359HČ) Gabriela Krobotová PP č.37 Kuchařka úv. = 0,188 Jarmila Minářová PP č.38 Pracovnice provozu úv. = 0,25 Jaroslava Holečková PP č.39

17 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Šárka Adámková Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole Mgr. Martin Benda Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Zahajovací konference projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II Den na Mírově obecné seznámení s vězeňstvím v České republice, historie a současnost Věznice Mírov Práce s odměnami a tresty ve škole CZ.1.07/1.3.45/ Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Moderní mikroskopie, fyzikálně chemické a chemicko fyzikální souvislosti Č.j /

18 Základní pojmy z mechaniky ve školních experimentech, několik experimentů se zvonkovým transformátorem, hezká fyzika s termokamerou, elektřina ve škole: demonstrační měřicí přístroje a zdroje vysokého napětí, hrátky se zvukem a světlem Jaderná energetika v roce 2014, jaké jsou mantinely pro energetickou koncepci České republiky? Čísla nejsou tak důležitá, důležitější je jim rozumět Modul 4 Aspekty environmentální výchovy ve vyučování fyzice Smart Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky Kvalifikace ve zvláštních případech zkouška podle vyhl. 50/1978 Sb. 11 Zajímavé pokusy z mechaniky a miskoncepce žáků, trojfázová soustava střídavého napětí Č.j / Č.j / Č.j / Č.j / Č.j / Mgr. Jana Buiová Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Zdravé zuby metodický seminář Práce s odměnami a tresty ve škole Č.j /

19 Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Zdravotnická první pomoc pro veřejnost 2014 akce civilní ochrany města Šumperk Smart Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky Č.j / Krasové dobrodružství aneb cesta do netopýřího světa Javoříčska terénní jednodenní exkurze Č.j / Mgr. Jarmila Hovorková Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole Mgr. Alexandra Hreňová Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole

20 Mgr. Jindra Chaloupková Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Věra Janů Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Mgr. Jana Jarkovská Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči

21 Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi Práce s odměnami a tresty ve škole Společnou prevencí proti drogám seminář sdružení Bezpečný Šumperk, Policie ČR a Doris Šumperk Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Pedagogický přístup k dětem s ADHD Č.j / Role a respekt pedagoga ve škole Č.j / Mgr. Zdeňka Kadláčková Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Cesty hudby - podzim Čj. MSMT 2073/ Podzimní zpívání Č.j / Práce s odměnami a tresty ve škole

22 Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Pohybové hry s hudbou Č.j / Smart Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky Č.j / Mgr. Věra Kobzová Název Číslo Kdy Emoce a škola Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Mgr. Jitka Křivánková Název Číslo Kdy Motivace žáků Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole

23 Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Mgr. Jana Kubíčková Název Číslo Kdy Spolupráce pedagoga s rodiči Práce s odměnami a tresty ve škole Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Pohybové hry s hudbou Č.j / Písmo Comenia Script Č.j. MSMT 12151/ Výukové programy pro první stupeň ZŠ Č.j / Slovní hodnocení ve výchovně vzdělávacím procesu Č.j. MSMT 2073/ Mgr. Petr Málek Název Číslo Kdy Motivace žáků Emoce a škola Spolupráce pedagoga s rodiči

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více