MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění předkládáme výroční zprávu o činnosti Malostranské základní školy. Mgr. Tomáš Ledvinka ředitel školy Schváleno Školskou radou Malostranské základní školy dne Mgr. Jitka Vacková předsedkyně Školské rady 1. Název ZŠ Škola: Malostranská základní škola Zřizovatel: Městská část Praha 1, Praha 1, Vodičkova 18 Ředitel: Mgr. Tomáš Ledvinka Zástupce ředitele: Mgr. Renata Turková Mgr. Dana Veverková Ing. Jitka Voldánová Kontaktní údaje: tel ,

3 2. Zhodnocení školního vzdělávacího programu vzdělávací program počet tříd počet ţáků Školní vzdělávací program Malostranské základní školy Základní škola 5 85 Obecná škola 1 13 Celkem Hodnocení třetího roku výuky dle školního vzdělávacího plánu Malostranské základní školy proběhlo několika způsoby. Jednak tradičně formou dotazníkového šetření u ţáků prvních a druhých tříd, ve třetích třídách formou SCIO testu programu Stonoţka pro testování klíčových kompetencí a formou srovnávacích testů v ročnících druhého stupně. Všichni vyučující, kromě vyučujících v mikrotřídě pro ţáky s SPU, konstatovali, ţe se jim podařilo splnit stanovené ročníkové výstupy i přes předčasné ukončení školního roku na II. stupni (z důvodu rekonstrukce školní budovy). To potvrdilo i externí testování společností SCIO, kdy výsledky ţáků odpovídaly výkonům, které podávají v běţném vzdělávacím procesu. Vyučující ale také nalezli řadu oblastí, které vyţadují větší časový prostor pro upevňování látky a její procvičování, u některých témat uvaţují o zařazení do jiného ročníku, případně přesun do jiného časového období školního roku. Některá témata jsou prohlubována i v rámci projektové výuky. Tyto poznatky jsou podkladem pro jednání předmětových komisí a koordinátora školního vzdělávacího programu. Podrobně jsou výsledky rozebrány ve zprávách jednotlivých předmětových komisí. 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jazyk Počet fyzických osob k přepoč.prac. Odborná kvalifikace v % Anglický 4 1,18 75% Německý 2 0,27 100% Celkem 6 1,45 Ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ Ost

4 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) Počet (fyz.osoby) k ped.prac.celkem Ped.prac.s odbornou kvalifikací Ped.prac. bez odborné kvalifikace Odborná kvalifikace 78% Škola základní škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. Pracovníků Kvalifikovaných 44 78% nekvalifikovaných 12 22% Přehled pracovníků školy: Třídní učitelé: 1. stupeň ZŠ budova Karmelitská 13 1.A Mgr. Dagmar Schusterová 1.B Mgr. Taťána Pavlíková 2.A Mgr. Helena Mühlbachová 2.B Mgr. Zuzana Kloudová - Dotlačilová 3.A Květa Joslová 3.B PaedDr. Zita Guttenbergerová 4.A Mgr. Jaroslava Kodoňová 4.B Mgr.Lenka Brychová 5.A Mgr.Eva Papoušková 5.B Mgr. Naděţda Drgová 5.D Mgr. Jana Pohunková Asistentky pedagoga: Petra Koušová, Magdalena Zaţímalová, Andrea Kostková Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 13 ved.vychovatelka : Terezie Omesová vychovatelky: Věra Říhová, Petra Koušová, Veronika Přibilová, Magdalena Zaţímalová 2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7 6.A Mgr. Eva Adamcová 6.B Mgr. Petra Zemanová 7.A Ondřej Bína (D, Ov) 8.A Bc. Monika Novotná (Aj, Vv) 9.A Mgr.Jitka Šiklová (M, Z) Netřídní učitelé Mgr. Markéta Hamerníková (M, Ch) Stepan Bunda (F) Ondřej Bína (D, Ov) Mgr. Jana Dlouhá (Vv) Mgr. Hana Lásková (Čj, Tv) Monika Kolářová (D, Fj) Mgr. Šárka Lachnitová (Vv) Mgr. Jaroslava Lopourová (Čj) Mgr. Martina Frydlová (D, Vv) Ing. Jitka Voldánová (Nj) 4

5 Mgr. Tomáš Ledvinka (Čj) Mgr. Lukáš Petřvalský(D, Hv) Miloš Heger (Tv) Mgr. Dana Pumprová (Čj) Mgr. Kamila Hellerová (M, Př) Antonín Blooman (M, F) Mgr. Jitka Voborníková (Z, Tv) Yvona Šímová (Čj, D) Ing. Jana Horská (Nj) Mgr. Pavel Tulach (Z, Tv) Mgr. Petr Jerhot (M, Ov) Mgr. Renata Turková (Př, Tv) Mgr. Eva Kácovská (Čj, Aj) Mgr. Dana Veverková (Čj, Aj) Mgr. Jitka Šiklová (M,Z) Jáchym Glas (M, Tv) 5. Věková struktura pedagogických pracovníků, průměrný věk věk Počet k (fyz.osoby) méně neţ a více 4 Průměrný věk pedagogických pracovníků školy 44,12 let 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet Semináře 24 Semináře pro ŠD 4 zaměření I.stupeň, D,Z,Hv, Vv, F, výchovní poradci, preventista soc.pat.jevů, AJ, ČJ, ekologická výchova Hra jako prostředek rozvoje osobnosti, Jak jednat s lidmi, Pletení košíků z travin Praţské Kuzle = KUdy Za Lokální Ekologií, počet účastníků 18 6 vzdělávací instituce Descartes,Portál, NIDV, UK, MHMP, Ţidovské muzeum, MFF UK, Oxford University Press, RWC, Vermier, Fraus, České muzeum hudby, NG Portál, NIDV, UK, Ekocentrum Podhoubí, Studium Pedf.F UK 2 učitelství I. stupně 2 UK školský management 2 4 UK Semináře v rámci projektu EU 5 Problematika SPU 42 rozšiřování aprobace 0 Výchovné poradenství 1 1 UK 5

6 7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/11 Dle ročníků Celkem Odklady školní docházky: 9 8. Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Výroční zpráva školní druţiny 2009/2010 Do školní druţiny při Malostranské základní škole Josefská 7, budova Karmelitská se ve školním roce 2009/2010 přihlásilo 131 ţáků, kteří byli rozděleni do 5 oddělení. 1. oddělení 2.B vych. Terezie Omesová 1. patro 2. oddělení 1.A, 5.A vych. Věra Říhová přízemí, Spol.ŠD 3. oddělení 4.AB, 3.B vych. Petra Koušová přízemí 4. oddělení 2.A, 3.A, 5.D vych.magdalena Zaţímalová ve třídě 2.B 5. oddělení 1.B vych. Veronika Přibilová přízemí Ve školním roce se uskutečnily tyto celodruţinové akce: MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU KAMPA / akce Policie ČR A Sdruţení výtvarníků Karlova mostu) CESTA DO PRAVĚKU OČIMA DĚTÍ /grantová akce, soutěţe dětí v dobovém obleku, výtvarná soutěţ, výstava prací dětí v budově školy / PŘEHLÍDKA KAPEL V KARMELITSKÉ / grantová akce: přehlídka hudebních skupin, zpěv, moderování, výroba hudebních nástrojů, taneční vystoupení / Listopad - únor 2010 VÝSTAVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ Z AKCE PŘEHLÍDKA KAPEL V KARMELITSKÉ v prostorách chodby 1.patra ZŠ v Karmelitské ul. Prosinec účast na výstavě betlémů při ZŠ? MĚSTSKÁ KNIHOVNA PHA 1 čtení pro děti, výtvarné hrátky k Mikuláši VÁNOČNÍ TRHY V KARMELITSKÉ / výroba vánočních přání, vánočních ozdob a dekorací za pouţití různých druhů materiálů a dalších drobných dárečků, zdobení perníčků,...týdenní prodej v rámci školní druţiny/ VÁNOČNÍ TRHY NA KAMPĚ VÝSTAVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ Z AKCE PŘEHLÍDKA KAPEL V KARMELITSKÉ V KOMUNITNÍM MATEŘSKÉM CENTRU KAMPA Leden - výroba drobných dárečků pro děti k zápisu a na Den otevřených dveří Leden únor ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V ŠD / soutěţe, koláţe, sledování OH v masmédiích,.../ MASOPUSTNÍ REJ / průvod dětí v maskách po budově školy, kterému předcházela výroba masek a plakátu. Scénky pro ostatní oddělení, diskotéka, návštěva v jednotlivých odděleních, tanec, soutěţe pro děti / 6

7 Březen účast na výtvarné soutěţi: Jak bude Praha 1 vypadat za 100 let /malování, kreslení, instalace výstavy, vernisáţ 8.3./, Velikonoční vejce / Europark Hostivař/ Březen - VELIKONOCE velikonoční tradice a zvyky - beseda, výzdoba heren, výstava prací v Městské knihovně Pohořelec účast na výtvarné soutěţi Namaluj písmenko /Sdruţení autistů/ MĚSTSKÁ KNIHOVNA PHA 1 čtení pro děti, výtvarné hrátky k Čarodejnicím ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA AUTORSKÉ ČTENÍ S P. BRAUNOVOU / beseda s autorkou dětských knih knihovna Pohořelec / MUZEUM ČOKOLÁDY / prohlídka stálé expozice, čokoterapie / SPORTOVNĚHERNÍ ODPOLEDNE NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V ŠD DISKOTÉKA KOČVÁRŮV MLÝN letní dětský tábor, účast dětí ze ŠD, doprava z grantu. V průběhu školního roku ŠD navštívila v rámci vycházek Muzeum hudby, výstavu jesliček a adventních věnců v okolí školy, vánoční trhy na Kampě, Muzeum starých lidových řemesel na Kampě, Galerie a výstavní síně v okolí školy a vyuţívala vycházek k poznávání památek Malé Strany a Starého města (Kampa, Karlův most, zahrady, Nerudova ulice, Praţský hrad, významné budovy apod.) Školní druţina se zapojila do školních akcí např. při přípravě drobných dárků dětem k zápisu do prvních tříd a při návštěvě dětí z MŠ Hellichova, dnů otevřených dveří. Svojí činnosti plynule navazovala na RVP 1. stupně ZŠ a průběţně plnila ŠVP ŠD. V průběhu 2. pololetí školního roku se po dvakrát zúčastnila pedagogické praxe ve školní druţině studentka VSSPed. Ve školním roce vyuţívala ŠD pro svoji činnost tyto prostory: 4 herny, třídu 3.B, tělocvičnu, školní hřiště a pozemek před a u budovy školy, počítačovou učebnu. Vychovatelky ŠD zabezpečovaly provoz v době velikonočních prázdnin a drţely pohotovost při ostatních vedlejších prázdninách a ředitelských dnech. Dále zajišťovaly a pomáhaly při organizaci a samotném suplování, při úpravě a náhlé změně rozvrhů, při organizování škol v přírodě a účast na nich, s doprovodem při akcích jednotlivých tříd (např. výlety, plavání), účast při třídních schůzkách, při školním projektu Kompost v rámci environmentální výchovy. Spolupráce ŠD: 1. a 2. stupeň Malostranské ZŠ, Městská knihovna PHA1 a Pohořelec, Komunitní mateřské centrum Kampa, Městská policie hl. města Prahy, Sdruţení výtvarníků Karlova mostu, MČ PHA 1, Sdruţení autistů, Europark Hostivař, Muzeum hudby, rodiče a přátelé školy. Na konci školního roku 2009/2010 ukončilo docházku do ŠD 111 přihlášených ţáků. 9. Poradenské sluţby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů-jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, s policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) V letošním školním roce 2009/2010 přešla speciální třída pro ţáky s SPU z niţšího stupně MZŠ na stupeň vyšší, tzn. do 6. třídy. V této třídě 6.BZ je celkem 12 ţáků. Školní vzdělávací program 7

8 je pro tuto třídu upraven tak, aby zohlednil potřeby ţáků a podpořil nápravu specifických poruch učení. Další speciální třídou pro ţáky s SPU byla 5. D se 13 ţáky, která pracovala podle vzdělávacího programu Obecná škola a 2. A s 15 ţáky, která pracovala podle školního vzdělávacího programu Malostranské základní školy. Ostatní ţáci s SPU jsou integrováni v běţných třídách. Výchovné komise Spolupráci s třídními učiteli probíhala bez problémů, ve vstřícné atmosféře. Výchovné problémy jsme řešili bezodkladně. Nejzávaţnějšími byl případ chování ţáka z hlediska sociálně patologických jevů. Případ byl ohlášen na Policii ČR. V této oblasti probíhá permanentně prevence a následná intervence, optimální komunikace, hygiena ţáka, pracuje se s klimatem třídy, probíhá i jednání s rodiči a operativně řešíme zjištěné skutečnosti. Spolupráce s PPP vyšetření Spolupráci s PPP pro Prahu 1,2 a 4 hodnotíme velmi kladně. Psycholoţka PhDr. Alţběta Michalová pravidelně 1x týdně přichází do školy, kde společně na místě řešíme vzniklé problémy, probíhají individuální konzultace se ţáky i pedagogy. Díky grantu z fondů EU (operační program Praha - Adaptabilita), který škola získala, je spolupráce s psycholoţkou od druhého pololetí rozsáhlejší a umoţňuje systematicky pracovat s třídními kolektivy za účasti třídních učitelů a dalších vyučujících. V letošním roce byla provedena vyšetření v PPP všech ţáků s SPU, kterým skončila platnost vyšetření a také vyšetření nově příchozích ţáků do 6. tříd. Ve spolupráci s PPP probíhají další činnosti v této oblasti. Na niţším stupni byla intenzivně řešena zejména problémová integrace ţáka s Aspergerovým syndromem v prvním ročníku. Několikrát proběhla konzultace s rodiči dětí, u kterých se projevily poruchy chování. Ve třídě proběhla diagnostika vztahů ve třídě, psychologická diagnostika ţáků, několik psychorelaxačních aktivit. Ve 3. třídě je individuálně integrován ţák se závaţným zdravotním stavem (epilepsie). V průběhu školního roku měl stanoven individuální vzdělávací plán, odpovídající jeho zdravotnímu stavu, ročník úspěšně absolvoval. Na 2. stupni dvakrát proběhla sociometrie tříd 6. AZ a 6. BZ. Vzhledem k tomu, ţe 6.BZ je speciální třída pro ţáky s SPU, probíhala v této třídě intenzivní práce s cílem zlepšení vztahů mezi ţáky a podpora pracovního zrání. Ze třídy byl od 2. pololetí, na ţádost zákonného zástupce, přeřazen ţák A. Prokič do běţné třídy. Zákonný zástupce byl upozorněn na rizika tohoto přeřazení, na své ţádosti trval a škola mu vyhověla. Jiţ v prvních měsících se rizika ukázala jako reálná, s ţákem i zákonným zástupcem intenzivně spolupracovala výchovná poradkyně, školní psycholog, třídní učitel i vedení školy, přesto ţák na konci pololetí neprospěl z jednoho předmětu, opravnou zkoušku vykonal úspěšně a po dohodě se zákonným zástupcem bude v novém školním roce přeřazen zpět do speciální třídy. Ţáci s SPU navštěvují cvičení z českého jazyka, které vede speciální pedagog. Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga, ţáci pod jejich podpůrným vedením úspěšně absolvovali příslušný ročník. 8

9 Volba povolání Ţákům 9. třídy v září byla PPP nabídnuta moţnost testování profesionální orientace. Tuto moţnost vyuţilo 11 ţáků. Jiţ od září byli ţáci průběţně seznamováni s moţnostmi studia na gymnáziích, středních odborných školách nebo odborných učilištích pomocí letáků, informačních materiálů, nabídky návštěv Dnů otevřených dveří. K talentovým zkouškám podali přihlášku 3 ţáci. Rodiče ţáků 9. ročníku byli na třídní schůzce informováni o vyplňování přihlášek a bylo jim doporučeno spolu s dětmi navštívit den otevřených dveří na vybrané škole. V lednu 2007 byly ţákům 9., 7., 5. tříd rozdány přihlášky na střední školy. Po přijímacích zkouškách (1. i 2. Kole) a odvolacím řízení bylo přijato 8 ţáků z 5. tříd na osmiletá gymnázia, 3 ţáci ze 7. třídy na šestiletá gymnázia a z 9. tříd na: gymnázium 5 ţáků střední odborné školy 10 ţáků střední odborná učiliště 6 ţáků z toho 2 na soukromé, 0 na církevní a 19 na státní školy. Spolupráce s koordinátorem pro sociálněpatologické jevy, protidrogová prevence viz bod 18 Péče o talentované ţáky Péče probíhá zejména formou individuální spolupráce s vyučujícím, např. zadávání problémových úkolů v nadstandardním rozsahu, poskytují konzultace, mají moţnost vést část hodiny po předchozí dohodě s vyučujícím apod. Vyuţívána je také moţnost pracovat s programy na Vzdělávání v oblasti výchovného poradenství Celostátní konference výchovných poradců v Brně Schůzky svolané PPP pro Prahu 1,2 a 4 Přednáška Péče o talentované ţáky. Přednáška v PPP Praha 1 Primární prevence. 10. Spolupráce s rodiči a s ostatními partnery Spolupráce s rodiči probíhá zejména v rámci třídních schůzek a individuálních konzultací s třídními učiteli zejména ve třídách prvního stupně. Intenzivnější je tato spolupráce ve školní druţině, kdy je vychovatel s rodiči téměř v denním kontaktu. Na druhém stupni se v této oblasti osvědčila forma elektronické komunikace ( , ) s rodiči a samozřejmě i osobní forma komunikace na třídních schůzkách, individuálních konzultacích či výchovných komisích. Výbor sdruţení rodičů se pravidelně schází kaţdé čtvrtletí v rámci termínu konání třídních schůzek a také operativně dle potřeby. Podílí se na organizaci různých akcí školy a rovněţ na tyto akce finančně přispívá, např. výtvarné soutěţe a vernisáţe, Malostranské vyvádění, 9

10 lyţařské kurzy, školy v přírodě, atd. Ţákům ze sociálně slabších rodin přispívá na výjezdní akce školy. Spolupráce školy a sdruţení rodičů má dlouholetou tradici a je pro činnost i úspěšný chod školy přínosem. Školská rada pracuje na škole od roku 2005 a řádně plní úkoly dle školského zákona. Ve školním roce 2009/2010 se rada zabývala především přípravou závěrečné etapy rekonstrukce budovy v Josefské ulici, která proběhla v období prázdnin a vyţádala si mnoho organizačních a provozních opatření souvisejících s provozem školy. Ve školním roce jsme intenzivně spolupracovali se zřizovatelem, městskou částí Praha 1, nejvýznamnější v této oblasti byla organizace soutěţe pro ţáky 4. a 7.tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 1, na téma Historie budovy naší školy. Soutěţ probíhala v krásných prostorách podkrovní vestavby budovy v Josefské ulici a setkala se s velkým ohlasem. Ţáci i učitelé se aktivně účastnili také dalších akcí, pořádaných zřizovatelem, např. sportovních soutěţí, klání učitelských týmů apod. Povaţujeme tyto aktivity za přínosné pro spolupráci škol a zřizovatele, je jen třeba při jejich přípravě velmi pečlivě volit termín a obsah, aby akce byly pro školy organizačně nenáročné a nenarušovaly výuku. 11. Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech Ve školním roce 2009/2010 se Malostranská základní škola neúčastnila ţádných mezinárodních programů. Malostranská základní škola získala v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání, finanční dotaci na projekt: Vytvoření systému podpory a integrace ţáků se specifickými poruchami učení na Malostranské základní škole Realizace projektu probíhá od po dobu 30 následující měsíců. Výše získané dotace činí 2,7 mil. Kč. Projekt je rozdělen do několika částí, tzv. klíčových aktivit. Cílem projektu je zejména zavést systém dostupné a pravidelné odborné podpory pro pedagogy a ţáky, zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice specifických poruch učení zkušenými odborníky, sestavit soubor metodických materiálů a učebních pomůcek, vytvořit systém hodnocení ţáků se specifickými poruchami učení a v neposlední řadě náprava těchto poruch pomocí pohybových aktivit s vyuţitím netradičních, zejména balančních pomůcek. Od února 2010 v obou budovách školy pravidelně působí psycholog a speciální pedagog, jejich úkolem je poskytovat ţákům a pedagogům v rámci běţného chodu školy konzultace, pravidelně navštěvovat jednotlivé třídy, sledovat práci integrovaných ţáků a poskytovat odborné a metodické poradenství. Pedagogičtí pracovníci školy byli proškoleni v uvedené problematice, byl vytvořen systém školení pro nově příchozí pedagogické pracovníky a knihovna odborné literatury s tématikou specifických poruch učení pro samostudium pedagogických pracovníků v kaţdé z obou budov školy. V září 2010 začne pracovat krouţek, v rámci kterého budou mít ţáci se specifickými poruchami učení moţnost nenásilnou a přirozenou formou pohybové aktivity podpořit nápravu poruch učení. Hlavní náplní bude kombinace cvičení s netradičními balančními 10

11 pomůckami, prvků zdravotní tělesné výchovy a běţných her, jak pohybových tak míčových a další vhodné aktivity, včetně blokové výuky plavání. Vyučující začnou také aktivně pracovat na tvorbě systému péče o ţáky s SPU zejména testováním vhodných metod, pomůcek a metod hodnocení. 12. Zkušenosti s péčí o nadané ţáky Při práci s nadanými ţáky ve třídách I. stupně volí vyučující takový styl výuky, který těmto ţákům umoţňuje rozvíjet vlastní schopnosti, nadání a talent, zejména způsobem obohacování a rozšiřování učiva. Příkladem můţe být talentovaný ţák, cizinec, který díky svým schopnostem řeší ve druhé třídě matematické učivo vyšších ročníků. Učitel má tak moţnost zadávat problémové úlohy, zapojovat je do prací a projektů nad rámec učiva, zadávat řešení různých specifických úkolů, atd. Ţákům je umoţněno prezentovat svoji práci před ostatními spoluţáky a při akcích školy i před rodiči. I. na II. stupni vyučující přistupují k talentovaným ţákům individuálně. Kromě jiţ uvedených metod, vyuţívaných na I. stupni, nechávají např. tyto ţáky vést skupinovou práci či práci v celé hodině, poskytují jim v hodinách prostor k prezentaci vlastních názorů a prací v souvislosti i nad rámec probíraných témat formou referátů, seminárních prací, diskusí a mnoha jinými vhodnými prostředky. Vyuţívána je i moţnost práce na webových stránkách Ţáci se mají rovněţ moţnost zapojit do mnoţství pořádaných soutěţí, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Vzhledem k tomu, ţe v budově Josefská 7 sídlí také víceleté gymnázium, mají talentovaní ţáci základní školy jedinečnou moţnost navštěvovat výuku v různých ročnících víceletého gymnázia (např. konverzace Aj, Nj, laboratorní práce Ch, Př, F, ). V případě zájmu je ve spolupráci s gymnáziem pro takového ţáka zpracován individuální studijní plán, jenţ mu umoţní hlouběji se věnovat oboru, který ho zajímá. 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy nejsou na škole zřízeny. V běţných třídách jsou integrovány děti s vývojovými poruchami učení, mají stanoven individuální vzdělávací plán, jejich třídní učitel a další vyučující aktivně spolupracují s výchovným poradcem (viz bod 9), školním psychologem a speciálními pedagogy, kteří vyučují v tzv. dyslektických třídách pro ţáky se specifickými poruchami učení. V tomto školním roce pracovali 3 ţáci s asistentem pedagoga. Práce asistenta je velmi náročná nejen v oblasti přímé práce se ţákem, ale i v oblasti spolupráce a nastavení funkční komunikace s třídním učitelem a rodiči ţáka. Na celém procesu integrace těchto ţáků se samozřejmě podílí i výchovný poradce a pedagogickopsychologická poradna. Ve dvou případech se spolupráce s asistentem pedagoga osvědčila a oba ţáci ročník úspěšně absolvovali. Jeden z nich přechází do dalšího ročníku do mikrotřídy, kde bude pracovat v malém kolektivu, druhý pokračuje ve 2. ročníku se stávající asistentkou. Velmi problematická byla integrace ţáka s těţkou formou autistické poruchy v 1. třídě. Ačkoli pracoval s asistentkou, nedařila se, vzhledem k míře jeho postiţení, úspěšná integrace 11

12 v kolektivu třídy. Důvodem byla zejména absence předškolní přípravy tohoto ţáka a minimální spolupráce rodičů s poradenskými zařízeními v předškolním věku. V rámci řešení nepříznivé situace ve třídě jsme intenzivně spolupracovali s pedagogicko psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a dalšími odborníky v této oblasti. Na základě dohody rodičů a poradenského zařízení Apla bude ţák v dalším školním roce navštěvovat školu se speciální mikrotřídou pro ţáky s poruchami autistického spektra. Jednoznačným závěrem je na základě našich zkušeností to, ţe aby mohla být integrace ţáka s tímto typem poruchy ve škole úspěšná, je nutná intenzivní a důsledná předškolní příprava ve spolupráci s odbornými poradenskými zařízeními. Ve školním roce 2009/2010 byla pro ţáky 6. ročníku zřízena mikrotřída pro ţáky se specifickými poruchami učení. Třída jako celek přecházela z prvního stupně a pracovala podle upraveného školního vzdělávacího programu. Práce v této třídě je velmi náročná a klade velké nároky na vyučující jak v oblasti přípravy, tak v průběhu vyučování. Se třídou pravidelně a systematicky pracuje školní psycholog, speciální pedagog (díky grantu EU) a výchovný poradce. Intenzivní je také komunikace třídního učitele s rodiči ţáků, ostatními vyučujícími a vedením školy. Přes tyto nároky všichni ţáci úspěšně absolvovali ročník a postupují do ročníku dalšího. Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí se odvíjí jednak v blízké spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a rodičů, jednak probíhá spolupráce s PPP a příslušnými odbory MČ. Hlavním hlediskem je snaha, aby dítě mohlo ve třídě úspěšně pracovat a nedocházelo k jeho moţnému vyčlenění z kolektivu např. neúčastí na škole v přírodě apod. V této oblasti se také angaţuje např. sdruţení rodičů (viz výše). 14. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Itálie 3 Albánská republika 3 Čína 1 Ukrajina 2 Filipíny 1 Polsko 1 Chorvatsko 2 Francie 2 Bělorusko 1 Integrace těchto ţáků probíhá s dobrými výsledky. Jazyková bariéra není u všech hlavním problémem, neboť alespoň jeden rodič je české národnosti a dítě ovládá český jazyk na dobré úrovni. U ostatních škola úzce spolupracuje jak s rodiči, tak s PPP, která zprostředkovává rodičům těchto ţáků kontakty na organizace provádějící výuku cizinců. 12

13 15. Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo území HMP Středočeský kraj 11 ţáků 16. Environmentální výchova Témata environmentální výchovy jsou probírána v rámci výuky zeměpisu, biologie a tělesné výchovy. Mezi jedno z jeho hlavních témat jsme zvolili i půdu. Jedním z projektů v rámci volitelného předmětu bylo i propojení s prvním stupněm ZŠ. Ţáci tercií Malostranského gymnázia si připravili program s cílem naučit děti na prvním stupni kompostovat. Aktivita se vydařila a bude pokračovat i v příštích letech. Projekt je podpořen Magistrátem hl. m. Prahy, který dodal 2 kompostéry zdarma. Ve škole třídíme odpad, na chodbách a ve třídách jsou kontejnery na papír a plasty. Vlastníme i červenou popelnici na elektroodpad, který sbíráme v rámci Recyklohraní. Recyklohraní je projekt pro školy, kdy se v budově sbírá elektroodpad a baterie z domácností ţáků. Za kilogramy vytříděného odpadu dostává škola body, za které si můţe koupit pomůcky (fotoaparát, mapy, výukové programy, televizor, lavice atd.). Zvlášť sbíráme plastová víčka, která jsou následně vyţívána při výuce výtvarné výchovy, nebo jsou posílána do recyklační linky. Pravidelně jsou organizovány sběrové akce. V letošním roce jsme nasbírali 5 tun papíru za týden. Dále jsme letos zavedli sběr vyslouţilých úsporných zářivek a hliníku. Na začátku roku, v září 2009/10, byla v naší škole uspořádána tisková konference projektu Recyklohraní, kdy ţáci odpovídali na otázky vedení projektu a novinářů a kde se celý projekt představil. Škola se věnuje i charitativní činnosti. Dlouhodobě podporujeme formou adopce na dálku dívku v Indii, která letos dostudovala. Adoptovali jsme téţ zvířátko v praţské zoo číţka obecného. Ve škole také sbíráme hračky a oblečení, které potom předáváme do dětských domovů v Kazachstánu, Rusku a na Ukrajině podle toho, kde je potřeba. Další věci putují do kojeneckého ústavu v Krči, Klokánka ve Štěrboholech, na dětské onkologické oddělení v nemocnici a do Diakonie Broumov s pobočkou v Praze. Škola je téţ zapojena do projektu Srdíčkových dní a Světluška. Ţáci prodávají upomínkové předměty. Výtěţek jde pak na pomoc dětem a nevidomým. Ve školním roce 2009/2010 se Mgr. Jitka Voborníková zúčastnila konference EVVO. Akce byla dobrá, důleţitá byla hlavně v tom, ţe jsme zde získali další kontakty na řadu organizací, jejichţ ekologické programy se dají vyuţívat při výuce. 17. Multikulturní výchova Multikulturní výchova se prolíná výukou ve všech ročnících i předmětech. Jejím cílem je zejména prevence nesnášenlivosti, zamezení předsudků stereotypů, respektování zvláštností jiných etnik. Vzhledem k tomu, ţe téměř v kaţdé třídě je ţák, který pochází z jiného kulturního prostředí, jedná se o denní kontakt a ţáci to jiţ nepovaţují za mimořádnou situaci. Ţáci mají moţnost představit svoji zemi a její speciality nejen v rámci školních projektů a třídních akcí, ale i v běţné výuce. 13

14 Ve školním roce patří mezi významnější aktivity multikulturní výchovy zejména: o Mezipředmětový projekt Země (7. třída) rovnocennost etnik kulturní vlivy a propojenost světa, odlišnost kultur v různých částech světa o Ročníkové projekty v rámci výtvarné výchovy - čínská malba, mýty primitivních národů, australské tetování, černošské masky o V rámci výuky ČJ mýty různých národů 6 a 7. třída - ukázky četby se soudobými společenskými problémy o OV besedy na témata filmů z cyklu Příběhy bezpráví o D holocaust Ţidů a Romů skupinová práce s texty 9. třída o Z tradice méně známých zemí 8. třída 18. Prevence sociálně patologických jevů V souladu s plněním minimálního programu protidrogové prevence ve školním roce proběhly následující akce: - V období září prosinec 2009 byl realizován projekt Bráníme se závislosti 09, na který škola obdrţela od MČ Praha 1 finanční příspěvek ,- Kč. Externím realizátorem projektu byl odborný lektor z Institutu FILIA, tedy organizace, která se aktivně zabývá specifickou prevencí mládeţe a je certifikovaná MŠMT. Projektu se účastnili ţáci 6. A, 6.B a po zhodnocení aktuálního klimatu na škole i 9.A. Kaţdá třída absolvovala cyklus 3 besed, pro 9.A lektor zařadil i besedu s hostem. Besedy, které trvaly 2 hodiny, byly realizovány ve dnech 25.11, a Po kaţdém dnu následovalo vyhodnocení s pedagogy, školním metodikem prevence a výchovným poradcem, kde byly probírány a diskutovány zjištěné skutečnosti. Školní metodik prevence pak zpracoval anketu, ve které ţáci tento program hodnotili velice pozitivně. - škola se vzhledem k pozitivnímu ohlasu ucházela o příspěvek pro oblast specifické primární prevence projektem Bráníme se závislosti 10, na příští školní rok. Obdrţeli jsme dotaci ve výši ,- Kč. Tento projekt bude znovu realizován ve spolupráci s Institutem FILIA. - Dne se v rámci protidrogové prevence uskutečnila beseda pro rodiče s názvem Rodiče + děti + drogy. Na dotazy rodičů odpovídala Jarmila Honsová, terapeutka oddělení závislosti Praha 8 Bohnice a lektorka občanského sdruţení MISE. - Tradičně pokračovala spolupráce s výchovným poradcem a se školním psychologem Tomášem Libertem, který ve svých konzultačních hodinách pomáhal dětem řešit nejen jejich problémy s učením, ale zabývá se i aktuálním klimatem na škole, problematikou závislosti, šikany a jiných sociálně patologických jevů. - J.Horská se účastnila pravidelných setkání školních metodiků prevence, které pořádá Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 1, konkrétně PhDr. Lenka Vatrtová - dne dne setkání s pracovníky OSPOP 14

15 - dne pomoc při tvorbě Minimálních programů prevence na školách - dne Kompetence školního metodika prevence - dne Seminář na téma Extrémismus - dne promítání časosběrného dokumentu Katka a jeho promítání ve školách - dne Přednáška na téma Sekty jejich charakteristika, prevence na školách - dne problematika kyberšikany na školách - dne Právní vědomí na školách přednáška Mgr. Veselé 19. Další údaje o škole SPOLUPRÁCE S MALOSTRANSKÝM GYMNÁZIEM Ţáci i učitelé druhého stupně stejně jako v minulých letech aktivně spolupracovali s ţáky a vyučujícími gymnázia v budově v Josefské ulici. Společně pracovali zejména v oblasti projektové výuky, výtvarných aktivit, sportovních soutěţí a při dalších celoškolních akcích. Jedná se o spolupráci dlouhodobou a osvědčenou, ţáci v podstatě nerozlišují, kdo je ţákem základní školy a kdo je ţákem gymnázia, udrţují vzájemná přátelství a společně se podílejí i na chodu školy členstvím v ţákovské a studentské radě. Úzké propojení obou škol přispívá velmi výrazně k formování osobnostních rysů ţáků, jejich vzájemné úctě a toleranci. Vedení školy má zájem tuto přirozenou spolupráci dále rozvíjet v mnoha oblastech, mimo jiné přípravou projektu partnerských tříd ţáků gymnázia a prvního stupně základní školy. Po organizační a personální stránce je velmi úzce provázán II. stupeň Malostranské ZŠ s gymnáziem. PROJEKTOVÁ VÝUKA Tradice projektové výuky je samozřejmou součástí ţivota školy jiţ dlouhou dobu. V průběhu školního roku je projektová výuka začleněna do mnoha hodin a vyučovacích předmětů. Jejím hlavním přínosem je mimo jiné úspěšné zapojení všech ţáků dle jejich moţností a schopností, coţ je velmi důleţité zejména pro ţáky se specifickými poruchami učení. Z mnoţství realizovaných projektů uvádíme dva nejrozsáhlejší. Konkrétní aktivity v rámci realizovaných projektů uvádějí podrobněji jednotlivé zprávy předmětových komisí. 1. stupeň CO DĚLÁ MÁMA, CO DĚLÁ TÁTA aneb Poznej zaměstnání svých rodičů Celoroční projekt, jehoţ cílem je mimo jiné zapojení rodičů do ţivota školy. Projekt probíhal v jednotlivých třídách a na základě vzájemné dohody s rodiči děti navštěvovaly jejich pracoviště a získávaly tak zajímavou formou mnoţství informací o jednotlivých zaměstnáních. Návštěvy se uskutečnily například v tiskárně, knihovně, výtvarném ateliéru, televizním studiu apod. Děti si poté ve škole o návštěvě povídaly, připravovaly v rámci skupinové práce velké plakáty s informacemi o navštíveném místě, případně bylo téma návštěvy vhodně vyuţito v hodinách přírodovědy, výtvarné výchovy, českého jazyka apod. 15

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola, Ostrava Poruba, Porubská 831 příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Zprávu předkládá: Mgr.Milena Walderová ředitelka školy V Ostravě: 28.6.2013 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více