MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění předkládáme výroční zprávu o činnosti Malostranské základní školy. Mgr. Tomáš Ledvinka ředitel školy Schváleno Školskou radou Malostranské základní školy dne Mgr. Jitka Vacková předsedkyně Školské rady 1. Název ZŠ Škola: Malostranská základní škola Zřizovatel: Městská část Praha 1, Praha 1, Vodičkova 18 Ředitel: Mgr. Tomáš Ledvinka Zástupce ředitele: Mgr. Renata Turková Mgr. Dana Veverková Ing. Jitka Voldánová Kontaktní údaje: tel ,

3 2. Zhodnocení školního vzdělávacího programu vzdělávací program počet tříd počet ţáků Školní vzdělávací program Malostranské základní školy Základní škola 5 85 Obecná škola 1 13 Celkem Hodnocení třetího roku výuky dle školního vzdělávacího plánu Malostranské základní školy proběhlo několika způsoby. Jednak tradičně formou dotazníkového šetření u ţáků prvních a druhých tříd, ve třetích třídách formou SCIO testu programu Stonoţka pro testování klíčových kompetencí a formou srovnávacích testů v ročnících druhého stupně. Všichni vyučující, kromě vyučujících v mikrotřídě pro ţáky s SPU, konstatovali, ţe se jim podařilo splnit stanovené ročníkové výstupy i přes předčasné ukončení školního roku na II. stupni (z důvodu rekonstrukce školní budovy). To potvrdilo i externí testování společností SCIO, kdy výsledky ţáků odpovídaly výkonům, které podávají v běţném vzdělávacím procesu. Vyučující ale také nalezli řadu oblastí, které vyţadují větší časový prostor pro upevňování látky a její procvičování, u některých témat uvaţují o zařazení do jiného ročníku, případně přesun do jiného časového období školního roku. Některá témata jsou prohlubována i v rámci projektové výuky. Tyto poznatky jsou podkladem pro jednání předmětových komisí a koordinátora školního vzdělávacího programu. Podrobně jsou výsledky rozebrány ve zprávách jednotlivých předmětových komisí. 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jazyk Počet fyzických osob k přepoč.prac. Odborná kvalifikace v % Anglický 4 1,18 75% Německý 2 0,27 100% Celkem 6 1,45 Ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ Ost

4 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) Počet (fyz.osoby) k ped.prac.celkem Ped.prac.s odbornou kvalifikací Ped.prac. bez odborné kvalifikace Odborná kvalifikace 78% Škola základní škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. Pracovníků Kvalifikovaných 44 78% nekvalifikovaných 12 22% Přehled pracovníků školy: Třídní učitelé: 1. stupeň ZŠ budova Karmelitská 13 1.A Mgr. Dagmar Schusterová 1.B Mgr. Taťána Pavlíková 2.A Mgr. Helena Mühlbachová 2.B Mgr. Zuzana Kloudová - Dotlačilová 3.A Květa Joslová 3.B PaedDr. Zita Guttenbergerová 4.A Mgr. Jaroslava Kodoňová 4.B Mgr.Lenka Brychová 5.A Mgr.Eva Papoušková 5.B Mgr. Naděţda Drgová 5.D Mgr. Jana Pohunková Asistentky pedagoga: Petra Koušová, Magdalena Zaţímalová, Andrea Kostková Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 13 ved.vychovatelka : Terezie Omesová vychovatelky: Věra Říhová, Petra Koušová, Veronika Přibilová, Magdalena Zaţímalová 2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7 6.A Mgr. Eva Adamcová 6.B Mgr. Petra Zemanová 7.A Ondřej Bína (D, Ov) 8.A Bc. Monika Novotná (Aj, Vv) 9.A Mgr.Jitka Šiklová (M, Z) Netřídní učitelé Mgr. Markéta Hamerníková (M, Ch) Stepan Bunda (F) Ondřej Bína (D, Ov) Mgr. Jana Dlouhá (Vv) Mgr. Hana Lásková (Čj, Tv) Monika Kolářová (D, Fj) Mgr. Šárka Lachnitová (Vv) Mgr. Jaroslava Lopourová (Čj) Mgr. Martina Frydlová (D, Vv) Ing. Jitka Voldánová (Nj) 4

5 Mgr. Tomáš Ledvinka (Čj) Mgr. Lukáš Petřvalský(D, Hv) Miloš Heger (Tv) Mgr. Dana Pumprová (Čj) Mgr. Kamila Hellerová (M, Př) Antonín Blooman (M, F) Mgr. Jitka Voborníková (Z, Tv) Yvona Šímová (Čj, D) Ing. Jana Horská (Nj) Mgr. Pavel Tulach (Z, Tv) Mgr. Petr Jerhot (M, Ov) Mgr. Renata Turková (Př, Tv) Mgr. Eva Kácovská (Čj, Aj) Mgr. Dana Veverková (Čj, Aj) Mgr. Jitka Šiklová (M,Z) Jáchym Glas (M, Tv) 5. Věková struktura pedagogických pracovníků, průměrný věk věk Počet k (fyz.osoby) méně neţ a více 4 Průměrný věk pedagogických pracovníků školy 44,12 let 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet Semináře 24 Semináře pro ŠD 4 zaměření I.stupeň, D,Z,Hv, Vv, F, výchovní poradci, preventista soc.pat.jevů, AJ, ČJ, ekologická výchova Hra jako prostředek rozvoje osobnosti, Jak jednat s lidmi, Pletení košíků z travin Praţské Kuzle = KUdy Za Lokální Ekologií, počet účastníků 18 6 vzdělávací instituce Descartes,Portál, NIDV, UK, MHMP, Ţidovské muzeum, MFF UK, Oxford University Press, RWC, Vermier, Fraus, České muzeum hudby, NG Portál, NIDV, UK, Ekocentrum Podhoubí, Studium Pedf.F UK 2 učitelství I. stupně 2 UK školský management 2 4 UK Semináře v rámci projektu EU 5 Problematika SPU 42 rozšiřování aprobace 0 Výchovné poradenství 1 1 UK 5

6 7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/11 Dle ročníků Celkem Odklady školní docházky: 9 8. Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Výroční zpráva školní druţiny 2009/2010 Do školní druţiny při Malostranské základní škole Josefská 7, budova Karmelitská se ve školním roce 2009/2010 přihlásilo 131 ţáků, kteří byli rozděleni do 5 oddělení. 1. oddělení 2.B vych. Terezie Omesová 1. patro 2. oddělení 1.A, 5.A vych. Věra Říhová přízemí, Spol.ŠD 3. oddělení 4.AB, 3.B vych. Petra Koušová přízemí 4. oddělení 2.A, 3.A, 5.D vych.magdalena Zaţímalová ve třídě 2.B 5. oddělení 1.B vych. Veronika Přibilová přízemí Ve školním roce se uskutečnily tyto celodruţinové akce: MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU KAMPA / akce Policie ČR A Sdruţení výtvarníků Karlova mostu) CESTA DO PRAVĚKU OČIMA DĚTÍ /grantová akce, soutěţe dětí v dobovém obleku, výtvarná soutěţ, výstava prací dětí v budově školy / PŘEHLÍDKA KAPEL V KARMELITSKÉ / grantová akce: přehlídka hudebních skupin, zpěv, moderování, výroba hudebních nástrojů, taneční vystoupení / Listopad - únor 2010 VÝSTAVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ Z AKCE PŘEHLÍDKA KAPEL V KARMELITSKÉ v prostorách chodby 1.patra ZŠ v Karmelitské ul. Prosinec účast na výstavě betlémů při ZŠ? MĚSTSKÁ KNIHOVNA PHA 1 čtení pro děti, výtvarné hrátky k Mikuláši VÁNOČNÍ TRHY V KARMELITSKÉ / výroba vánočních přání, vánočních ozdob a dekorací za pouţití různých druhů materiálů a dalších drobných dárečků, zdobení perníčků,...týdenní prodej v rámci školní druţiny/ VÁNOČNÍ TRHY NA KAMPĚ VÝSTAVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ Z AKCE PŘEHLÍDKA KAPEL V KARMELITSKÉ V KOMUNITNÍM MATEŘSKÉM CENTRU KAMPA Leden - výroba drobných dárečků pro děti k zápisu a na Den otevřených dveří Leden únor ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V ŠD / soutěţe, koláţe, sledování OH v masmédiích,.../ MASOPUSTNÍ REJ / průvod dětí v maskách po budově školy, kterému předcházela výroba masek a plakátu. Scénky pro ostatní oddělení, diskotéka, návštěva v jednotlivých odděleních, tanec, soutěţe pro děti / 6

7 Březen účast na výtvarné soutěţi: Jak bude Praha 1 vypadat za 100 let /malování, kreslení, instalace výstavy, vernisáţ 8.3./, Velikonoční vejce / Europark Hostivař/ Březen - VELIKONOCE velikonoční tradice a zvyky - beseda, výzdoba heren, výstava prací v Městské knihovně Pohořelec účast na výtvarné soutěţi Namaluj písmenko /Sdruţení autistů/ MĚSTSKÁ KNIHOVNA PHA 1 čtení pro děti, výtvarné hrátky k Čarodejnicím ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA AUTORSKÉ ČTENÍ S P. BRAUNOVOU / beseda s autorkou dětských knih knihovna Pohořelec / MUZEUM ČOKOLÁDY / prohlídka stálé expozice, čokoterapie / SPORTOVNĚHERNÍ ODPOLEDNE NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V ŠD DISKOTÉKA KOČVÁRŮV MLÝN letní dětský tábor, účast dětí ze ŠD, doprava z grantu. V průběhu školního roku ŠD navštívila v rámci vycházek Muzeum hudby, výstavu jesliček a adventních věnců v okolí školy, vánoční trhy na Kampě, Muzeum starých lidových řemesel na Kampě, Galerie a výstavní síně v okolí školy a vyuţívala vycházek k poznávání památek Malé Strany a Starého města (Kampa, Karlův most, zahrady, Nerudova ulice, Praţský hrad, významné budovy apod.) Školní druţina se zapojila do školních akcí např. při přípravě drobných dárků dětem k zápisu do prvních tříd a při návštěvě dětí z MŠ Hellichova, dnů otevřených dveří. Svojí činnosti plynule navazovala na RVP 1. stupně ZŠ a průběţně plnila ŠVP ŠD. V průběhu 2. pololetí školního roku se po dvakrát zúčastnila pedagogické praxe ve školní druţině studentka VSSPed. Ve školním roce vyuţívala ŠD pro svoji činnost tyto prostory: 4 herny, třídu 3.B, tělocvičnu, školní hřiště a pozemek před a u budovy školy, počítačovou učebnu. Vychovatelky ŠD zabezpečovaly provoz v době velikonočních prázdnin a drţely pohotovost při ostatních vedlejších prázdninách a ředitelských dnech. Dále zajišťovaly a pomáhaly při organizaci a samotném suplování, při úpravě a náhlé změně rozvrhů, při organizování škol v přírodě a účast na nich, s doprovodem při akcích jednotlivých tříd (např. výlety, plavání), účast při třídních schůzkách, při školním projektu Kompost v rámci environmentální výchovy. Spolupráce ŠD: 1. a 2. stupeň Malostranské ZŠ, Městská knihovna PHA1 a Pohořelec, Komunitní mateřské centrum Kampa, Městská policie hl. města Prahy, Sdruţení výtvarníků Karlova mostu, MČ PHA 1, Sdruţení autistů, Europark Hostivař, Muzeum hudby, rodiče a přátelé školy. Na konci školního roku 2009/2010 ukončilo docházku do ŠD 111 přihlášených ţáků. 9. Poradenské sluţby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů-jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, s policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) V letošním školním roce 2009/2010 přešla speciální třída pro ţáky s SPU z niţšího stupně MZŠ na stupeň vyšší, tzn. do 6. třídy. V této třídě 6.BZ je celkem 12 ţáků. Školní vzdělávací program 7

8 je pro tuto třídu upraven tak, aby zohlednil potřeby ţáků a podpořil nápravu specifických poruch učení. Další speciální třídou pro ţáky s SPU byla 5. D se 13 ţáky, která pracovala podle vzdělávacího programu Obecná škola a 2. A s 15 ţáky, která pracovala podle školního vzdělávacího programu Malostranské základní školy. Ostatní ţáci s SPU jsou integrováni v běţných třídách. Výchovné komise Spolupráci s třídními učiteli probíhala bez problémů, ve vstřícné atmosféře. Výchovné problémy jsme řešili bezodkladně. Nejzávaţnějšími byl případ chování ţáka z hlediska sociálně patologických jevů. Případ byl ohlášen na Policii ČR. V této oblasti probíhá permanentně prevence a následná intervence, optimální komunikace, hygiena ţáka, pracuje se s klimatem třídy, probíhá i jednání s rodiči a operativně řešíme zjištěné skutečnosti. Spolupráce s PPP vyšetření Spolupráci s PPP pro Prahu 1,2 a 4 hodnotíme velmi kladně. Psycholoţka PhDr. Alţběta Michalová pravidelně 1x týdně přichází do školy, kde společně na místě řešíme vzniklé problémy, probíhají individuální konzultace se ţáky i pedagogy. Díky grantu z fondů EU (operační program Praha - Adaptabilita), který škola získala, je spolupráce s psycholoţkou od druhého pololetí rozsáhlejší a umoţňuje systematicky pracovat s třídními kolektivy za účasti třídních učitelů a dalších vyučujících. V letošním roce byla provedena vyšetření v PPP všech ţáků s SPU, kterým skončila platnost vyšetření a také vyšetření nově příchozích ţáků do 6. tříd. Ve spolupráci s PPP probíhají další činnosti v této oblasti. Na niţším stupni byla intenzivně řešena zejména problémová integrace ţáka s Aspergerovým syndromem v prvním ročníku. Několikrát proběhla konzultace s rodiči dětí, u kterých se projevily poruchy chování. Ve třídě proběhla diagnostika vztahů ve třídě, psychologická diagnostika ţáků, několik psychorelaxačních aktivit. Ve 3. třídě je individuálně integrován ţák se závaţným zdravotním stavem (epilepsie). V průběhu školního roku měl stanoven individuální vzdělávací plán, odpovídající jeho zdravotnímu stavu, ročník úspěšně absolvoval. Na 2. stupni dvakrát proběhla sociometrie tříd 6. AZ a 6. BZ. Vzhledem k tomu, ţe 6.BZ je speciální třída pro ţáky s SPU, probíhala v této třídě intenzivní práce s cílem zlepšení vztahů mezi ţáky a podpora pracovního zrání. Ze třídy byl od 2. pololetí, na ţádost zákonného zástupce, přeřazen ţák A. Prokič do běţné třídy. Zákonný zástupce byl upozorněn na rizika tohoto přeřazení, na své ţádosti trval a škola mu vyhověla. Jiţ v prvních měsících se rizika ukázala jako reálná, s ţákem i zákonným zástupcem intenzivně spolupracovala výchovná poradkyně, školní psycholog, třídní učitel i vedení školy, přesto ţák na konci pololetí neprospěl z jednoho předmětu, opravnou zkoušku vykonal úspěšně a po dohodě se zákonným zástupcem bude v novém školním roce přeřazen zpět do speciální třídy. Ţáci s SPU navštěvují cvičení z českého jazyka, které vede speciální pedagog. Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga, ţáci pod jejich podpůrným vedením úspěšně absolvovali příslušný ročník. 8

9 Volba povolání Ţákům 9. třídy v září byla PPP nabídnuta moţnost testování profesionální orientace. Tuto moţnost vyuţilo 11 ţáků. Jiţ od září byli ţáci průběţně seznamováni s moţnostmi studia na gymnáziích, středních odborných školách nebo odborných učilištích pomocí letáků, informačních materiálů, nabídky návštěv Dnů otevřených dveří. K talentovým zkouškám podali přihlášku 3 ţáci. Rodiče ţáků 9. ročníku byli na třídní schůzce informováni o vyplňování přihlášek a bylo jim doporučeno spolu s dětmi navštívit den otevřených dveří na vybrané škole. V lednu 2007 byly ţákům 9., 7., 5. tříd rozdány přihlášky na střední školy. Po přijímacích zkouškách (1. i 2. Kole) a odvolacím řízení bylo přijato 8 ţáků z 5. tříd na osmiletá gymnázia, 3 ţáci ze 7. třídy na šestiletá gymnázia a z 9. tříd na: gymnázium 5 ţáků střední odborné školy 10 ţáků střední odborná učiliště 6 ţáků z toho 2 na soukromé, 0 na církevní a 19 na státní školy. Spolupráce s koordinátorem pro sociálněpatologické jevy, protidrogová prevence viz bod 18 Péče o talentované ţáky Péče probíhá zejména formou individuální spolupráce s vyučujícím, např. zadávání problémových úkolů v nadstandardním rozsahu, poskytují konzultace, mají moţnost vést část hodiny po předchozí dohodě s vyučujícím apod. Vyuţívána je také moţnost pracovat s programy na Vzdělávání v oblasti výchovného poradenství Celostátní konference výchovných poradců v Brně Schůzky svolané PPP pro Prahu 1,2 a 4 Přednáška Péče o talentované ţáky. Přednáška v PPP Praha 1 Primární prevence. 10. Spolupráce s rodiči a s ostatními partnery Spolupráce s rodiči probíhá zejména v rámci třídních schůzek a individuálních konzultací s třídními učiteli zejména ve třídách prvního stupně. Intenzivnější je tato spolupráce ve školní druţině, kdy je vychovatel s rodiči téměř v denním kontaktu. Na druhém stupni se v této oblasti osvědčila forma elektronické komunikace ( , ) s rodiči a samozřejmě i osobní forma komunikace na třídních schůzkách, individuálních konzultacích či výchovných komisích. Výbor sdruţení rodičů se pravidelně schází kaţdé čtvrtletí v rámci termínu konání třídních schůzek a také operativně dle potřeby. Podílí se na organizaci různých akcí školy a rovněţ na tyto akce finančně přispívá, např. výtvarné soutěţe a vernisáţe, Malostranské vyvádění, 9

10 lyţařské kurzy, školy v přírodě, atd. Ţákům ze sociálně slabších rodin přispívá na výjezdní akce školy. Spolupráce školy a sdruţení rodičů má dlouholetou tradici a je pro činnost i úspěšný chod školy přínosem. Školská rada pracuje na škole od roku 2005 a řádně plní úkoly dle školského zákona. Ve školním roce 2009/2010 se rada zabývala především přípravou závěrečné etapy rekonstrukce budovy v Josefské ulici, která proběhla v období prázdnin a vyţádala si mnoho organizačních a provozních opatření souvisejících s provozem školy. Ve školním roce jsme intenzivně spolupracovali se zřizovatelem, městskou částí Praha 1, nejvýznamnější v této oblasti byla organizace soutěţe pro ţáky 4. a 7.tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 1, na téma Historie budovy naší školy. Soutěţ probíhala v krásných prostorách podkrovní vestavby budovy v Josefské ulici a setkala se s velkým ohlasem. Ţáci i učitelé se aktivně účastnili také dalších akcí, pořádaných zřizovatelem, např. sportovních soutěţí, klání učitelských týmů apod. Povaţujeme tyto aktivity za přínosné pro spolupráci škol a zřizovatele, je jen třeba při jejich přípravě velmi pečlivě volit termín a obsah, aby akce byly pro školy organizačně nenáročné a nenarušovaly výuku. 11. Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech Ve školním roce 2009/2010 se Malostranská základní škola neúčastnila ţádných mezinárodních programů. Malostranská základní škola získala v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání, finanční dotaci na projekt: Vytvoření systému podpory a integrace ţáků se specifickými poruchami učení na Malostranské základní škole Realizace projektu probíhá od po dobu 30 následující měsíců. Výše získané dotace činí 2,7 mil. Kč. Projekt je rozdělen do několika částí, tzv. klíčových aktivit. Cílem projektu je zejména zavést systém dostupné a pravidelné odborné podpory pro pedagogy a ţáky, zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice specifických poruch učení zkušenými odborníky, sestavit soubor metodických materiálů a učebních pomůcek, vytvořit systém hodnocení ţáků se specifickými poruchami učení a v neposlední řadě náprava těchto poruch pomocí pohybových aktivit s vyuţitím netradičních, zejména balančních pomůcek. Od února 2010 v obou budovách školy pravidelně působí psycholog a speciální pedagog, jejich úkolem je poskytovat ţákům a pedagogům v rámci běţného chodu školy konzultace, pravidelně navštěvovat jednotlivé třídy, sledovat práci integrovaných ţáků a poskytovat odborné a metodické poradenství. Pedagogičtí pracovníci školy byli proškoleni v uvedené problematice, byl vytvořen systém školení pro nově příchozí pedagogické pracovníky a knihovna odborné literatury s tématikou specifických poruch učení pro samostudium pedagogických pracovníků v kaţdé z obou budov školy. V září 2010 začne pracovat krouţek, v rámci kterého budou mít ţáci se specifickými poruchami učení moţnost nenásilnou a přirozenou formou pohybové aktivity podpořit nápravu poruch učení. Hlavní náplní bude kombinace cvičení s netradičními balančními 10

11 pomůckami, prvků zdravotní tělesné výchovy a běţných her, jak pohybových tak míčových a další vhodné aktivity, včetně blokové výuky plavání. Vyučující začnou také aktivně pracovat na tvorbě systému péče o ţáky s SPU zejména testováním vhodných metod, pomůcek a metod hodnocení. 12. Zkušenosti s péčí o nadané ţáky Při práci s nadanými ţáky ve třídách I. stupně volí vyučující takový styl výuky, který těmto ţákům umoţňuje rozvíjet vlastní schopnosti, nadání a talent, zejména způsobem obohacování a rozšiřování učiva. Příkladem můţe být talentovaný ţák, cizinec, který díky svým schopnostem řeší ve druhé třídě matematické učivo vyšších ročníků. Učitel má tak moţnost zadávat problémové úlohy, zapojovat je do prací a projektů nad rámec učiva, zadávat řešení různých specifických úkolů, atd. Ţákům je umoţněno prezentovat svoji práci před ostatními spoluţáky a při akcích školy i před rodiči. I. na II. stupni vyučující přistupují k talentovaným ţákům individuálně. Kromě jiţ uvedených metod, vyuţívaných na I. stupni, nechávají např. tyto ţáky vést skupinovou práci či práci v celé hodině, poskytují jim v hodinách prostor k prezentaci vlastních názorů a prací v souvislosti i nad rámec probíraných témat formou referátů, seminárních prací, diskusí a mnoha jinými vhodnými prostředky. Vyuţívána je i moţnost práce na webových stránkách Ţáci se mají rovněţ moţnost zapojit do mnoţství pořádaných soutěţí, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Vzhledem k tomu, ţe v budově Josefská 7 sídlí také víceleté gymnázium, mají talentovaní ţáci základní školy jedinečnou moţnost navštěvovat výuku v různých ročnících víceletého gymnázia (např. konverzace Aj, Nj, laboratorní práce Ch, Př, F, ). V případě zájmu je ve spolupráci s gymnáziem pro takového ţáka zpracován individuální studijní plán, jenţ mu umoţní hlouběji se věnovat oboru, který ho zajímá. 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy nejsou na škole zřízeny. V běţných třídách jsou integrovány děti s vývojovými poruchami učení, mají stanoven individuální vzdělávací plán, jejich třídní učitel a další vyučující aktivně spolupracují s výchovným poradcem (viz bod 9), školním psychologem a speciálními pedagogy, kteří vyučují v tzv. dyslektických třídách pro ţáky se specifickými poruchami učení. V tomto školním roce pracovali 3 ţáci s asistentem pedagoga. Práce asistenta je velmi náročná nejen v oblasti přímé práce se ţákem, ale i v oblasti spolupráce a nastavení funkční komunikace s třídním učitelem a rodiči ţáka. Na celém procesu integrace těchto ţáků se samozřejmě podílí i výchovný poradce a pedagogickopsychologická poradna. Ve dvou případech se spolupráce s asistentem pedagoga osvědčila a oba ţáci ročník úspěšně absolvovali. Jeden z nich přechází do dalšího ročníku do mikrotřídy, kde bude pracovat v malém kolektivu, druhý pokračuje ve 2. ročníku se stávající asistentkou. Velmi problematická byla integrace ţáka s těţkou formou autistické poruchy v 1. třídě. Ačkoli pracoval s asistentkou, nedařila se, vzhledem k míře jeho postiţení, úspěšná integrace 11

12 v kolektivu třídy. Důvodem byla zejména absence předškolní přípravy tohoto ţáka a minimální spolupráce rodičů s poradenskými zařízeními v předškolním věku. V rámci řešení nepříznivé situace ve třídě jsme intenzivně spolupracovali s pedagogicko psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a dalšími odborníky v této oblasti. Na základě dohody rodičů a poradenského zařízení Apla bude ţák v dalším školním roce navštěvovat školu se speciální mikrotřídou pro ţáky s poruchami autistického spektra. Jednoznačným závěrem je na základě našich zkušeností to, ţe aby mohla být integrace ţáka s tímto typem poruchy ve škole úspěšná, je nutná intenzivní a důsledná předškolní příprava ve spolupráci s odbornými poradenskými zařízeními. Ve školním roce 2009/2010 byla pro ţáky 6. ročníku zřízena mikrotřída pro ţáky se specifickými poruchami učení. Třída jako celek přecházela z prvního stupně a pracovala podle upraveného školního vzdělávacího programu. Práce v této třídě je velmi náročná a klade velké nároky na vyučující jak v oblasti přípravy, tak v průběhu vyučování. Se třídou pravidelně a systematicky pracuje školní psycholog, speciální pedagog (díky grantu EU) a výchovný poradce. Intenzivní je také komunikace třídního učitele s rodiči ţáků, ostatními vyučujícími a vedením školy. Přes tyto nároky všichni ţáci úspěšně absolvovali ročník a postupují do ročníku dalšího. Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí se odvíjí jednak v blízké spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a rodičů, jednak probíhá spolupráce s PPP a příslušnými odbory MČ. Hlavním hlediskem je snaha, aby dítě mohlo ve třídě úspěšně pracovat a nedocházelo k jeho moţnému vyčlenění z kolektivu např. neúčastí na škole v přírodě apod. V této oblasti se také angaţuje např. sdruţení rodičů (viz výše). 14. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Itálie 3 Albánská republika 3 Čína 1 Ukrajina 2 Filipíny 1 Polsko 1 Chorvatsko 2 Francie 2 Bělorusko 1 Integrace těchto ţáků probíhá s dobrými výsledky. Jazyková bariéra není u všech hlavním problémem, neboť alespoň jeden rodič je české národnosti a dítě ovládá český jazyk na dobré úrovni. U ostatních škola úzce spolupracuje jak s rodiči, tak s PPP, která zprostředkovává rodičům těchto ţáků kontakty na organizace provádějící výuku cizinců. 12

13 15. Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo území HMP Středočeský kraj 11 ţáků 16. Environmentální výchova Témata environmentální výchovy jsou probírána v rámci výuky zeměpisu, biologie a tělesné výchovy. Mezi jedno z jeho hlavních témat jsme zvolili i půdu. Jedním z projektů v rámci volitelného předmětu bylo i propojení s prvním stupněm ZŠ. Ţáci tercií Malostranského gymnázia si připravili program s cílem naučit děti na prvním stupni kompostovat. Aktivita se vydařila a bude pokračovat i v příštích letech. Projekt je podpořen Magistrátem hl. m. Prahy, který dodal 2 kompostéry zdarma. Ve škole třídíme odpad, na chodbách a ve třídách jsou kontejnery na papír a plasty. Vlastníme i červenou popelnici na elektroodpad, který sbíráme v rámci Recyklohraní. Recyklohraní je projekt pro školy, kdy se v budově sbírá elektroodpad a baterie z domácností ţáků. Za kilogramy vytříděného odpadu dostává škola body, za které si můţe koupit pomůcky (fotoaparát, mapy, výukové programy, televizor, lavice atd.). Zvlášť sbíráme plastová víčka, která jsou následně vyţívána při výuce výtvarné výchovy, nebo jsou posílána do recyklační linky. Pravidelně jsou organizovány sběrové akce. V letošním roce jsme nasbírali 5 tun papíru za týden. Dále jsme letos zavedli sběr vyslouţilých úsporných zářivek a hliníku. Na začátku roku, v září 2009/10, byla v naší škole uspořádána tisková konference projektu Recyklohraní, kdy ţáci odpovídali na otázky vedení projektu a novinářů a kde se celý projekt představil. Škola se věnuje i charitativní činnosti. Dlouhodobě podporujeme formou adopce na dálku dívku v Indii, která letos dostudovala. Adoptovali jsme téţ zvířátko v praţské zoo číţka obecného. Ve škole také sbíráme hračky a oblečení, které potom předáváme do dětských domovů v Kazachstánu, Rusku a na Ukrajině podle toho, kde je potřeba. Další věci putují do kojeneckého ústavu v Krči, Klokánka ve Štěrboholech, na dětské onkologické oddělení v nemocnici a do Diakonie Broumov s pobočkou v Praze. Škola je téţ zapojena do projektu Srdíčkových dní a Světluška. Ţáci prodávají upomínkové předměty. Výtěţek jde pak na pomoc dětem a nevidomým. Ve školním roce 2009/2010 se Mgr. Jitka Voborníková zúčastnila konference EVVO. Akce byla dobrá, důleţitá byla hlavně v tom, ţe jsme zde získali další kontakty na řadu organizací, jejichţ ekologické programy se dají vyuţívat při výuce. 17. Multikulturní výchova Multikulturní výchova se prolíná výukou ve všech ročnících i předmětech. Jejím cílem je zejména prevence nesnášenlivosti, zamezení předsudků stereotypů, respektování zvláštností jiných etnik. Vzhledem k tomu, ţe téměř v kaţdé třídě je ţák, který pochází z jiného kulturního prostředí, jedná se o denní kontakt a ţáci to jiţ nepovaţují za mimořádnou situaci. Ţáci mají moţnost představit svoji zemi a její speciality nejen v rámci školních projektů a třídních akcí, ale i v běţné výuce. 13

14 Ve školním roce patří mezi významnější aktivity multikulturní výchovy zejména: o Mezipředmětový projekt Země (7. třída) rovnocennost etnik kulturní vlivy a propojenost světa, odlišnost kultur v různých částech světa o Ročníkové projekty v rámci výtvarné výchovy - čínská malba, mýty primitivních národů, australské tetování, černošské masky o V rámci výuky ČJ mýty různých národů 6 a 7. třída - ukázky četby se soudobými společenskými problémy o OV besedy na témata filmů z cyklu Příběhy bezpráví o D holocaust Ţidů a Romů skupinová práce s texty 9. třída o Z tradice méně známých zemí 8. třída 18. Prevence sociálně patologických jevů V souladu s plněním minimálního programu protidrogové prevence ve školním roce proběhly následující akce: - V období září prosinec 2009 byl realizován projekt Bráníme se závislosti 09, na který škola obdrţela od MČ Praha 1 finanční příspěvek ,- Kč. Externím realizátorem projektu byl odborný lektor z Institutu FILIA, tedy organizace, která se aktivně zabývá specifickou prevencí mládeţe a je certifikovaná MŠMT. Projektu se účastnili ţáci 6. A, 6.B a po zhodnocení aktuálního klimatu na škole i 9.A. Kaţdá třída absolvovala cyklus 3 besed, pro 9.A lektor zařadil i besedu s hostem. Besedy, které trvaly 2 hodiny, byly realizovány ve dnech 25.11, a Po kaţdém dnu následovalo vyhodnocení s pedagogy, školním metodikem prevence a výchovným poradcem, kde byly probírány a diskutovány zjištěné skutečnosti. Školní metodik prevence pak zpracoval anketu, ve které ţáci tento program hodnotili velice pozitivně. - škola se vzhledem k pozitivnímu ohlasu ucházela o příspěvek pro oblast specifické primární prevence projektem Bráníme se závislosti 10, na příští školní rok. Obdrţeli jsme dotaci ve výši ,- Kč. Tento projekt bude znovu realizován ve spolupráci s Institutem FILIA. - Dne se v rámci protidrogové prevence uskutečnila beseda pro rodiče s názvem Rodiče + děti + drogy. Na dotazy rodičů odpovídala Jarmila Honsová, terapeutka oddělení závislosti Praha 8 Bohnice a lektorka občanského sdruţení MISE. - Tradičně pokračovala spolupráce s výchovným poradcem a se školním psychologem Tomášem Libertem, který ve svých konzultačních hodinách pomáhal dětem řešit nejen jejich problémy s učením, ale zabývá se i aktuálním klimatem na škole, problematikou závislosti, šikany a jiných sociálně patologických jevů. - J.Horská se účastnila pravidelných setkání školních metodiků prevence, které pořádá Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 1, konkrétně PhDr. Lenka Vatrtová - dne dne setkání s pracovníky OSPOP 14

15 - dne pomoc při tvorbě Minimálních programů prevence na školách - dne Kompetence školního metodika prevence - dne Seminář na téma Extrémismus - dne promítání časosběrného dokumentu Katka a jeho promítání ve školách - dne Přednáška na téma Sekty jejich charakteristika, prevence na školách - dne problematika kyberšikany na školách - dne Právní vědomí na školách přednáška Mgr. Veselé 19. Další údaje o škole SPOLUPRÁCE S MALOSTRANSKÝM GYMNÁZIEM Ţáci i učitelé druhého stupně stejně jako v minulých letech aktivně spolupracovali s ţáky a vyučujícími gymnázia v budově v Josefské ulici. Společně pracovali zejména v oblasti projektové výuky, výtvarných aktivit, sportovních soutěţí a při dalších celoškolních akcích. Jedná se o spolupráci dlouhodobou a osvědčenou, ţáci v podstatě nerozlišují, kdo je ţákem základní školy a kdo je ţákem gymnázia, udrţují vzájemná přátelství a společně se podílejí i na chodu školy členstvím v ţákovské a studentské radě. Úzké propojení obou škol přispívá velmi výrazně k formování osobnostních rysů ţáků, jejich vzájemné úctě a toleranci. Vedení školy má zájem tuto přirozenou spolupráci dále rozvíjet v mnoha oblastech, mimo jiné přípravou projektu partnerských tříd ţáků gymnázia a prvního stupně základní školy. Po organizační a personální stránce je velmi úzce provázán II. stupeň Malostranské ZŠ s gymnáziem. PROJEKTOVÁ VÝUKA Tradice projektové výuky je samozřejmou součástí ţivota školy jiţ dlouhou dobu. V průběhu školního roku je projektová výuka začleněna do mnoha hodin a vyučovacích předmětů. Jejím hlavním přínosem je mimo jiné úspěšné zapojení všech ţáků dle jejich moţností a schopností, coţ je velmi důleţité zejména pro ţáky se specifickými poruchami učení. Z mnoţství realizovaných projektů uvádíme dva nejrozsáhlejší. Konkrétní aktivity v rámci realizovaných projektů uvádějí podrobněji jednotlivé zprávy předmětových komisí. 1. stupeň CO DĚLÁ MÁMA, CO DĚLÁ TÁTA aneb Poznej zaměstnání svých rodičů Celoroční projekt, jehoţ cílem je mimo jiné zapojení rodičů do ţivota školy. Projekt probíhal v jednotlivých třídách a na základě vzájemné dohody s rodiči děti navštěvovaly jejich pracoviště a získávaly tak zajímavou formou mnoţství informací o jednotlivých zaměstnáních. Návštěvy se uskutečnily například v tiskárně, knihovně, výtvarném ateliéru, televizním studiu apod. Děti si poté ve škole o návštěvě povídaly, připravovaly v rámci skupinové práce velké plakáty s informacemi o navštíveném místě, případně bylo téma návštěvy vhodně vyuţito v hodinách přírodovědy, výtvarné výchovy, českého jazyka apod. 15

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2011/2012 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více