Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012"

Transkript

1 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012 V Praze dne

2 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ IČ hlavního města Prahy je Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP): Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP Více informací o hl. m. Praze: Více informací o ekonomice hl. m. Prahy: Upozornění: Tato Výroční zpráva se vydává v souvislosti se zněním zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

3 Obsah : stránka Úvod 1 Hospodaření hlavního města Prahy za rok Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl. m. Prahy celkem za rok Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku Majetkové účasti hl.m.prahy v osobách s rozhodujícím vlivem k , příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti 31 Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2013 aktivní soudní spory, strategické investiční akce hl. m. Prahy 38 Účetní závěrka hlavní město Praha CELKEM + Příloha Účetní závěrky za rok 2012 samostatně číslovány Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení HMP pro údaje včetně městských částí a vlastní Město pro údaje bez městských částí. Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů. V Praze dne 30. dubna 2013 Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

4 Úvod Místní správa a její orgány Podle Zákona o HMP má Praha právní statut hlavního města České republiky, kraje a obce a je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. HMP vykonává dvojí funkci: (i) spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"); státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví; rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem; a (ii) státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu HMP, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se HMP řídí (a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, a (b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Při výkonu přenesené působnosti se HMP řídí (a) při vydávání nařízení HMP zákony a jinými právními předpisy; a (b) v ostatních případech též (x) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům HMP ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; a (y) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle Zákona o HMP. Praha je jako jediné město v České republice nositelem jak veškeré samosprávné působnosti obce, tak zákonem vymezené samosprávné působnosti kraje. Vnitřní poměry Prahy jsou upraveny Statutem hlavního města Prahy, tj. obecně závaznou vyhláškou vydanou HMP (dále jen "Statut"), která vymezuje vnitřní vztahy v rámci správy HMP. Praha je samostatně spravována Zastupitelstvem. Dalšími orgány města pak jsou Rada, Primátor, Magistrát, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy. Zastupitelstvo HMP je voleno systémem poměrného zastoupení na období čtyř let. Zastupitelstvo volí Primátora, jeho náměstky a další členy Rady. Primátor HMP zastupuje hlavní město Prahu navenek. V čele Magistrátu je ředitel magistrátu HMP, který je nadřízený všem zaměstnancům Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem nebo Radou či stanovené zákonem v rámci samostatné působnosti a vykonává rovněž přenesenou působnost. 1

5 Mezi hlavní povinnosti Prahy patří zejména správa vlastního majetku a hospodaření s ním, poskytování veřejných služeb, podpora hospodářského rozvoje, rozvoje Prahy a územního plánování, zajištění veřejného pořádku a implementace státní správy a příslušných předpisů. Praha pečuje v rámci své samostatné působnosti mimo jiné o rozvoj sociální péče a kultury, uspokojování potřeb svých občanů v oblasti bydlení, o rozvoj zdravotního systému, dopravy, spojů a infrastruktury informačních technologií, zajišťování vzdělávání a ochranu veřejného pořádku. Jednotlivé městské části jsou spravovány zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městského části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. Zastupitelstvo a rada městské části činí úkony v rámci samostatné působnosti svěřené městské části Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem nebo Statutem. Starosta je volen zastupitelstvem městské části z řad jeho členů a je mu odpovědný ze své činnosti. Starosta zastupuje městskou část navenek a stojí v čele úřadu městské části. Úřad městské části tvoří starosta, jeho zástupce (zástupci), tajemník úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. Zastupitelstvo HMP Zastupitelstvo HMP rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Rozsah působnosti Zastupitelstva vymezuje 59 Zákona o HMP. Zastupitelstvu je, kromě jiného, vyhrazeno rozhodování o vydání komunálních dluhopisů. Zastupitelstvo HMP je nejvyšším kolektivním orgánem Prahy. Je v současné době složeno z 63 členů, kteří jsou voleni občany HMP v komunálních volbách na období čtyř let. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou měsíčně, musí však být svoláno nejméně jednou za tři měsíce. Volby vyhlašuje prezident České republiky nejpozději 90 dní před datem jejich konání. Volby se konají tajným hlasování na základě zásad poměrného zastoupení. Nejnižší a nejvyšší počet členů Zastupitelstva je stanoven Zákonem o HMP. Vlastní počet členů zastupitelstva stanovuje předchozí zastupitelstvo na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů Zastupitelstva podle počtu členů Zastupitelstva v končícím volebním období. Mezi nejdůležitější pravomoci Zastupitelstva patří schvalování po projednání s městskými částmi a uskutečňování programu rozvoje HMP, územně plánovací dokumentace pro celé území HMP, schvalování, po projednání s městskými částmi, rozpočtu HMP a závěrečného účtu HMP a vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Dále Zastupitelstvo volí ze svého středu Primátora, náměstky Primátora (v současné době má HMP čtyři náměstky Primátora) a další členy Rady. 2

6 Zastupitelstvo rovněž zřizuje a ruší městskou policii HMP, rozhoduje o různých subjektech, které provozuje, rozhoduje o vyhlášení místního referenda, navrhuje změny katastrálních území uvnitř HMP a schvaluje dohody o změně hranic mezi městskými částmi a o slučování městských částí, zřizuje a ruší výbory, stanoví výši osobních a věcných nákladů na činnost Magistrátu a rozhoduje o spolupráci HMP s jinými kraji a obcemi. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Mandát stávajících členů Zastupitelstva vznikl ukončením hlasování v posledních řádných volbách, dne 16. října Ukončen bude ukončením hlasování v následujících volbách do Zastupitelstva, které se mají konat na podzim 2014 (nedojde-li k ukončení mandátu v jednotlivých případech z jiných zákonných důvodů). Název politické strany Počet členů TOP Občanská demokratická strana (ODS) 20 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 14 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 3 Celkem 63 TOP 09 MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. MUDr. Iveta Borská doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Ing. Milan Růžička RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. JUDr. Helena Chudomelová JUDr. Monika Krobová Hášová Mgr. Albert Kubišta Jiří Liška Mgr. Lukáš Manhart Ing. Jiří Nouza Ing. Václav Novotný Ing. Jiří Pařízek Mgr. Ondřej Počarovský Ing. Pavel Richter Ing. Michal Štěpán Mgr. Nataša Šturmová Ing. Věra Šturmová Mgr. Ludmila Štvánová Mgr. Petr Trombik doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Dr.-Ing. Milan Urban Mgr. Roman Vaculka Ing. Jan Vašíček Jiří Vávra Ing. Eva Vorlíčková ČSSD Bc. František Adámek Ing. Karel Březina Mgr. Lucie Válová Petr Dolínek Daniel Hodek JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Mgr. Lukáš Kaucký JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Roman Petrus Ing. Lukáš Plachý Ing. Mgr. Miroslav Poche Jan Slezák JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Ing. Antonín Weinert, CSc. KSČM JUDr. Lubomír Ledl Mgr. Marta Semelová Petr Šimůnek ODS JUDr. Rudolf Blažek Mgr. Petr Bříza Petr Hána Pavel Hurda Mgr. Ivan Kabický Mgr. Jan Kalousek Ing. Pavel Klega Ing. Gabriela Kloudová, MBA Ing. Marie Kousalíková Radek Lohynský Mgr. Dalibor Mlejnský Josef Nosek Bc. Ondřej Pecha Ing. Milan Richter Ing. Vladimír Schmalz doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. MUDr. Boris Štastný Aleksandra Udženija Andrea Vlásenková David Zelený 3

7 Rada HMP Rada HMP je výkonným orgánem HMP v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší Radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada má v současnosti devět členů, které ze svého středu zvolilo Zastupitelstvo. Radu HMP standardně tvoří Primátor, jeho náměstci a řadoví členové rady. Zasedání Rady se konají dle potřeby. Radě HMP je vyhrazeno, mimo jiné, vydávání nařízení, zabezpečování hospodaření HMP podle schváleného rozpočtu, ukládání úkolů Magistrátu v oblasti samostatné působnosti HMP, projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů předložených členy Zastupitelstva, zřizování a rušení komisí Rady. Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období má k datu vydání této Výroční zprávy 11 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Přehled členů Rady hlavního města Prahy pro velební období : Funkce Jméno Politická příslušnost Odpovědnost Primátor Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, ODS Finanční politika, bezpečnost, CSc. vnější vztahy, věda a výzkum První náměstek primátora RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. TOP 09 Územní plán Náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický ODS Zdravotnictví, sociální a bytová politika Náměstek primátora Josef Nosek ODS Doprava Náměstek primátora Ing. Pavel Richter TOP 09 Infrastruktura Radní Ing. Eva Vorlíčková TOP 09 Informatika a evropské fondy Radní JUDr. Helena Chudomelová TOP 09 Školství, sport a volný čas Radní Radek Lohynský ODS Životní prostředí Radní Aleksandra Udženija ODS Majetek a podpora podnikání Radní Mgr. Lukáš Manhart TOP 09 Transparentní veřejná správa a legislativa Radní Ing. Václav Novotný TOP 09 Kultura, zahraniční vztahy, cestovní ruch památková péče a výstavnictví 4

8 U členů orgánů hl.m. Prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m.prahy a členů Rady hl.m.prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m.praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi. Orgány hlavního města Prahy jsou: Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Orgány městské části jsou: Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části Každá městská část je organizována přibližně stejně jako Město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Magistrát je správním orgánem HMP, který odpovídá za běžnou činnost města, plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem a Radou v oblasti samostatné působnosti a vykonává i přenesenou působnost HMP, pokud není zákonem svěřena jinému orgánu HMP. Magistrát rovněž zajišťuje pro Zastupitelstvo a Radu administrativní služby. Na běžnou činnost magistrátu dohlíží ředitel Magistrátu, který řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech zaměstnanců Magistrátu. 5

9 Za plnění úkolů a usnesení v samostatné i přenesené působnosti je ředitel Magistrátu odpovědný Primátorovi. Ředitel Magistrátu se rovněž účastní zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady, nemá však právo hlasovat a jeho funkce je čistě poradní. Mezi povinnosti Magistrátu v oblasti samostatné působnosti patří plnění úkolů uložených Zastupitelstvem nebo Radou a rozhodování v případech stanovených Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem. Magistrát HMP vykonává veškerou přenesenou působnost HMP vyjma věcí vyhrazených Zastupitelstvu, Radě nebo zvláštním orgánům nebo komisím HMP na základě Zákona o HMP nebo jiného zákona. Magistrát HMP je politicky nezávislý a jeho složení zůstává relativně stabilní bez ohledu na volební výsledky. O jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu rozhoduje na návrh ředitele Magistrátu Rada. V čele Magistrátu stojí ředitel Ing. Martin Trnka. K bylo na Magistrátu hl.m.prahy celkem 1910 systemizovaných pracovních míst, respektive 1859 zaměstnanců. Podle platného organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy je 28 odborů a 10 zvláštních organizačních jednotek začleněno do 4 sekcí. Ředitel Magistrátu hl.m.prahy Ing. Martin Trnka 6

10 Hospodaření hlavního města Prahy za rok Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši ,49 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 38 městských částí hlavního města Prahy a 19 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 86,84 % rozpočtu upraveného (běžné výdaje byly plněny na 94,66 % RU a kapitálové výdaje pouze na 71,82 % RU) a příjmů na 97,79 % RU. Přehled plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS , , ,40 - RU , , ,80 - Skut , , ,41 Výdaje - RS , , ,40 - RU , , ,70 - Skut , , ,92 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS , , ,00 - RU , , ,90 - Skut , , ,49 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování 7

11 Rozpočtové příjmy v objemu ,30 tis. Kč byly plněny do výše ,91 tis. Kč, tj. na 97,79 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů a rovněž navýšením finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 a vratkou podílu na daňové povinnosti městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 ve výši ,40 tis. Kč, který byl oproti roku 2011 nižší o cca 2,6 mld. Kč, byl upraven k na ,90 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši ,05 tis. Kč odpovídá 86,84 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje plnění na ,97 tis. Kč (94,66 % RU) a na kapitálové výdaje plnění ve výši ,08 tis. Kč (71,82 % RU). K představovalo čerpání celkových výdajů ,52 tis. Kč (94,67 % RU), z toho běžné výdaje ,12 tis. Kč (96,51 % RU) a výdaje kapitálové ,40 tis. Kč (90,63 % RU). Největšího čerpání ve sledovaném období roku 2012 dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,41 tis. Kč, 99,54 % RU) a kapitálové výdaje rovněž v kapitole 03 Doprava ( ,91 tis. Kč, 73,26 % RU). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy , , ,91 97, , , ,41 z toho :daňové , , ,71 99, , , ,46 nedaňové , , ,29 116, , , ,02 kapitálové , , ,01 96, , , ,80 přijaté transfery: , , ,90 90, , , ,13 transfery ze st.rozp , , ,89 99, , , ,28 transfery od obcí 3 421, , ,74 135, , , ,56 přev. z vl.f. hosp.čin , , ,44 75, , , ,16 ze stát.fin.aktiv 7 000, , ,00 20,47 ze zahraničí 1 880, ,83 99,99 259,42 182,85 437,66 Výdaje , , ,05 86, , , ,90 z toho : běžné , , ,97 94, , , ,82 kapitálové , , ,08 71, , , ,08 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , , ,49 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok

12 Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne a ZHMP bylo informováno dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/2 ze dne v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy , , ,40 Výdaje , , ,40 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,00 */ kryt třídou 8 financování K byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy , , ,80 Výdaje , , ,70 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,90 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období roku 2012 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování, a to o: v tis. Kč HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy , , ,40 Výdaje , , ,30 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,10 */ kryt třídou 8 financování Rozpočtové příjmy byly k navýšeny celkem o ,90 tis. Kč. K se jednalo o navýšení ,50 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT (zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši ,00 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši ,00 tis. Kč), MF (např ,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, ,80 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 3 500,00 tis. Kč na účelové dotace krajům TBC); dalších jednotlivých rezortních ministerstev např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 1 549,10 tis. Kč jako transfer na dávky v hmotné nouzi, ,30 tis. Kč na OP LZZ (evropský i státní podíl); Ministerstvo pro místní rozvoj ,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl), ,00 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl); Ministerstvo kultury 1 729,00 tis. Kč na veřejné informační služby knihovnám, 1 371,00 tis. Kč na kulturní aktivity, 900,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových zón; Ministerstvo 9

13 dopravy ,00 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy a ,30 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v rámci OP Doprava; Ministerstvo životního prostředí ,80 tis. Kč na OP Životní prostředí (evropský i státní podíl). Finanční prostředky byly rovněž posíleny např. z Fondu dopravní infrastruktury o ,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o ,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů ve výši ,60 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku ,70 tis. Kč (k se jednalo o částku ,40 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o ,40 tis. Kč (k se jednalo o částku ,60 tis. Kč) a nedaňových příjmů o ,60 tis. Kč (ve stejném období roku 2011 bylo navýšení o ,30 tis. Kč). Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o ,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,80 tis. Kč. Z toho se jednalo o navýšení o ,00 tis. Kč, které bylo kryto přijetím 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). V porovnání se stejným obdobím roku 2011 se jednalo o navýšení celkových výdajů ve výši ,90 tis. Kč, z toho připadlo na běžné výdaje navýšení o ,50 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,40 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 Doprava, zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. na financování dopravní infrastruktury. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu ,00 tis. Kč, z toho schodek ve výši ,00 tis. Kč připadl pro vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši ,00 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o schodek ve výši ,60 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši ,70 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši ,90 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené finanční zdroje a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Pratur Metro III A ve výši ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. 10

14 Hospodaření hl.m. Prahy za rok 2012 tis. Kč , , , , , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,30 tis. Kč, plněny do výše ,91 tis. Kč, tj. na 97,79 % RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce: Příjmy: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % Plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k příjmy daňové , ,30 65, ,71 66,54 99, , , ,46 příjmy nedaňové , ,90 5, ,29 6,28 116, , , ,02 příjmy kapitálové , ,20 0, ,01 0,04 96, , , ,80 přijaté transfery , ,90 29, ,90 27,13 90, , , ,13 -ze st. rozpočtu , ,70 18, ,89 19,17 99, , , ,28 - od obcí 3 421, ,30 0, ,74 0,02 135, , , ,56 - přev. z vl.fon. h.čin , ,80 10, ,44 7,94 75, , , ,16 - ze stát. fin. aktiv 7 000,00 0, ,00 0,01 100, ,00 20,47 - ze zahraničí 1 880, ,83 99,99 259,42 182,85 437,66 Celkem , ,30 100, ,91 100,00 97, , , ,41 11

15 Druhové plnění příjmů v tis. Kč , , , , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k výše ,03 tis. Kč, což odpovídá 99,89 % RU, tj. o 2 143,97 tis. Kč méně než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,55 tis. Kč (plnění na 99,48 % RU, přijato méně o ,85 tis. Kč než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše ,13 tis. Kč (99,52 % RU, přijato méně o ,77 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši ,90 tis. Kč s plněním na 90,68 % RU. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ( ,89 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( ,44 tis. Kč). K přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů dosáhly výše ,49 tis. Kč a plněny byly na 99,76 % RU. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které z metodického hlediska patří k přijatým transferům, dosáhly k výše ,44 tis. Kč (75,26 % RU). V roce 2011 se jednalo o částku ,55 tis. Kč (87,49 % RU). Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,33 tis. Kč. K se jednalo o částku ve výši ,67 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se převážně o investiční dary. 12

16 Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k % Plnění k RU Skuteč.% z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Daně z příjmů fyzických osob , , ,13 105,88 24, , , ,39 Daně z příjmů práv. osob , , ,52 107,33 24, , , ,24 Daň z přidané hodnoty , , ,09 92,38 43, , , ,02 Popl.a odvody v obl. život.prostředí , , ,26 102,30 1, , , ,46 Místní popl.z vybr.čin. a služeb , , ,83 102,98 1, , , ,91 Ost.odvody z vybr.čin. a služeb , , ,89 99,24 1, , , ,59 Správní poplatky , , ,65 88,61 0, , , ,19 Daně z majetku , , ,34 105,94 1, , , ,66 c e l k e m , , ,71 99,50 100, , , ,46 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,71 tis. Kč, plnění bylo na 99,50 % RU. K byly daňové příjmy ve výši ,23 tis. Kč a plnění odpovídalo 99,78 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,09 tis. Kč a která činí 43,64 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 92,38 % RU (propad oproti plánované výši činí ,91 tis. Kč). K se jednalo o částku ve výši ,40 tis. Kč, která představovala 46,94 % z celkových daňových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tato daň byla plněna na 100,54 % RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ve výši ,13 tis. Kč a plněním na 105,88 % RU. Ve stejném období roku 2011 se jednalo o částku ve výši ,58 tis. Kč s plněním na 99,93 % RU. Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,52 tis. Kč a plněním na 107,33 % RU. K se jednalo o částku ve výši ,32 tis. Kč s plněním na 96,97 % RU. Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k % Plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy z vlast. činnosti , , ,63 128,68 5, , , ,87 Odvody přebyt.org.s přím. vztahem 6 400, , ,96 100,19 4, , , ,63 Příjmy z pronájmu majetku 10,00 86,00 87,08 101,26 13,24 Příjmy z úroků a realizace.fin.maj , , ,33 123,77 57, , , ,54 Přijaté sankční platby , , ,37 72,04 6, , , ,19 Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp. 525, , ,43 101,10 5, , , ,68 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 6,79 2,30 44,91 111,56 Ostatní nedaňové příjmy , , ,07 167,96 4, , , ,01 P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj , , ,10 72,56 0, , , ,89 Přijaté splátky půjč. prostředků , , ,53 117,35 16, , , ,65 c e l k e m , , ,29 116,14 100, , , ,02 13

17 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k pouze 5,3 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,29 tis. Kč a plněny na 116,14 % RU. Objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše ,33 tis. Kč, plněny byly na 123,77 % RU. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly přijaté splátky půjčených prostředků ve výši ,53 tis. Kč s plněním na 117,35 % RU. K nedaňové příjmy byly ve výši ,86 tis. Kč s plněním na 107,11 % RU. Objemově největším druhem nedaňových příjmů byly příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,67 tis. Kč (plnění na 111,76 % RU). Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU Skutečnost k % Plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 277,00 379,87 137,14 1,36 918,12 306,50 201,67 Ostatní kapitálové příjmy , , ,14 95,66 98, , , ,13 Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů , ,00 c e l k e m , , ,01 96,06 100, , , ,80 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,04 %. Jedná se především o investiční dary od fyzických a právnických osob pro městské části hlavního města Prahy. K se kapitálové příjmy podílely ve skutečnosti na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku 0,05 % s plněním nad 100 % RU. Přijaté transfery v tis. Kč Přijaté transfery RS RU Skutečnost k % Plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Neinvest. transfery ze stát.rozp , , ,61 100,00 63, , , ,65 Neinvest. transfery od obcí 3 421, , ,74 135,01 0, , , ,56 Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin , , ,44 75,26 29, , , ,16 Neinv.přijaté transfery ze zahraničí 1 880, ,83 99,99 259,42 182,85 437,66 Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv 20,47 Invest. transfery ze stát.rozp , ,28 91,02 6, , , ,63 Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze st.fin. aktiv 7 000, ,00 100,00 0, ,00 c e l k e m , , ,90 90,68 99, , , ,13 14

18 Druhým nejdůležitějším příjmem zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k dosáhly výše ,90 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,68 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 27,14 %. K se jednalo o částku ve výši ,07 tis. Kč, plněny byly na 96,38 % RU a na celkových příjmech se podílely 31,17 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. Rovněž důležité jsou svým objemem převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které k byly uskutečněny do výše ,44 tis. Kč s plněním na 75,26 % RU (z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 29,24 %). K představovaly částku ve výši ,55 tis. Kč (plnění na 87,49 % RU), z přijatých transferů ve skutečnosti tvořily 25,06 %). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u investičních transferů byly způsobeny nedočerpáním rozpočtových částek u akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů. Největší měrou, tak jako v letech minulých, se promítá nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury (požádáno o možnost čerpání v roce 2013). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří jako obvykle transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ( ,00 tis. Kč). 3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 rozpočtovány ve výši ,40 tis. Kč a v průběhu sledovaného období navýšeny o ,50 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o ,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o ,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,90 tis. Kč (běžných výdajů ,00 tis. Kč a výdajů kapitálových ,90 tis. Kč). Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Pratur Metro III A ve výši ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). Skutečné čerpání celkových výdajů k dosáhlo výše ,05 tis. Kč, což odpovídá plnění na 86,84 % RU. Následující tabulka udává přehled plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (41,25 % z celkového objemu RU a 40,99 % z celkového objemu skutečných výdajů k ) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (20,78 % z celkového objemu RU a 22,85 % z celkového objemu skutečných výdajů k ). Lze konstatovat, že i v letech minulých bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. 15

19 v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k Skutečn ost % Plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost % z celku RU k k k , ,00 1, ,51 0,89 73, , , , , ,40 7, ,08 7,30 83, , , , , ,70 41, ,32 40,99 86, , , , , ,10 20, ,41 22,85 95, , , , , ,10 4, ,54 4,93 89, , , , , ,10 3, ,09 3,73 90, , , , , ,70 3, ,86 3,48 97, , , , , ,30 3, ,00 3,19 80, , , , , ,50 9, ,46 10,09 88, , , , , ,00 4, ,78 2,54 48, , , , , ,90 100, ,05 100,00 86, , , ,90 Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol tis. Kč , , , , , , ,00 0, Kapitola Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k ,45% 07 3,11% 09 9,92% 10 4,52% 01 1,06% 02 7,57% 06 3,57% 05 4,77% 04 20,78% 03 41,25% 16

20 Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,54% 07 3,48% 08 3,19% 09 10,09% 01 0,89% 02 7,30% 06 3,73% 05 4,93% 03 40,99% 04 22,85% Výdaje k v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové jsou v tabulce na následující stránce. 17

21 Kapitola RU Hl. m. Praha celkem Vl. hl. m. Praha Městské části Skut. k % k RU Skut. k Skut. k Skut k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k r Skut. k Rozvoj obce Běžné výdaje , ,31 88, , , , , , , , ,37 Kapitálové výdaje , ,20 57, , , , , , , , ,15 CELKEM VÝDAJE , ,51 73, , , , , , , , ,52 Městská infrastruktura Běžné výdaje , ,63 97, , , , , , , , ,39 Kapitálové výdaje , ,45 69, , , , , , , , ,49 CELKEM VÝDAJE , ,08 83, , , , , , , , ,88 Doprava Běžné výdaje , ,41 99, , , , , , , , ,66 Kapitálové výdaje , ,91 73, , , , , , , , ,54 CELKEM VÝDAJE , ,32 86, , , , , , , , ,20 Školství, mládež a samospráva Běžné výdaje , ,73 98, , , , , , , , ,14 Kapitálové výdaje , ,68 74, , , , , , , , ,31 CELKEM VÝDAJE , ,41 95, , , , , , , , ,45 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje , ,10 97, , , , , , , , ,75 Kapitálové výdaje , ,44 77, , , , , , , , ,07 CELKEM VÝDAJE , ,54 89, , , , , , , , ,82 Kultura, sport a cestovní ruch Běžné výdaje , ,07 96, , , , , , , , ,75 Kapitálové výdaje , ,02 68, , , , , , , , ,74 CELKEM VÝDAJE , ,09 90, , , , , , , , ,49 18

22 Bezpečnost Běžné výdaje , ,25 97, , , , , , , , ,44 Kapitálové výdaje , ,61 88, , , , , , , , ,35 CELKEM VÝDAJE , ,86 97, , , , , , , , ,79 Hospodářství Běžné výdaje , ,55 93, , , , , , , , ,92 Kapitálové výdaje , ,45 74, , , , , , , , ,40 CELKEM VÝDAJE , ,00 80, , , , , , , , ,32 Vnitřní správa Běžné výdaje , ,27 94, , , , , , , , ,49 Kapitálové výdaje , ,19 43, , , , , , , , ,79 CELKEM VÝDAJE , ,46 88, , , , , , , , ,28 Pokladní správa Běžné výdaje , ,65 49, , , , , , , , ,39 Kapitálové výdaje , ,13 6, , , , , ,93 CELKEM VÝDAJE , ,78 48, , , , , , , , ,32 Celkem za kapitoly Běžné výdaje , ,97 94, , , , , , , , ,30 Kapitálové výdaje , ,08 71, , , , , , , , ,77 Ú H R N - CELKEM VÝDAJE , ,05 86, , , , , , , , ,07 19

23 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši ,30 tis. Kč, byl k navýšen o ,70 tis. Kč, tj. na ,00 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše ,97 tis. Kč, tj. na 94,66 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 71,70 %. V roce 2011 byl rozpočet běžných výdajů pro hlavní město Prahu jako celek schválen ve výši ,90 tis. Kč, k navýšen o ,50 tis. Kč, tj. na ,40 tis. Kč. Běžné výdaje byly k čerpány do výše ,12 tis. Kč, tj. na 96,51 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 70,11 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,41 tis. Kč, plnění na 99,54 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva ( ,73 tis. Kč, plnění na 98,85 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 Rozvoj obce ( ,31 tis. Kč, plnění na 88,55 % RU), neboť činnost v této kapitole se směřuje převážně do oblasti investičních výdajů. V ostatních kapitolách se pohybuje čerpání běžných výdajů v rozmezí od 49,88 % RU do 97,65 % RU. Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,30 0, ,31 0,75 88, , , , , ,70 5, ,63 6,08 97, , , , , ,10 31, ,41 32,69 99, , , , , ,00 27, ,73 28,51 98, , , , , ,80 4, ,10 4,60 97, , , , , ,50 4, ,07 4,42 96, , , , , ,40 4, ,25 4,62 97, , , , , ,70 1, ,55 1,50 93, , , , , ,00 13, ,27 13,29 94, , , , , ,50 6, ,65 3,53 49, , , ,90 Celkem , ,00 100, ,97 100,00 94, , , ,82 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 20

24 Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol , , ,00 tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hl.m. Prahy - RU k ,54% 09 13,37% 10 6,69% 01 0,80% 02 5,91% 07 4,48% 03 31,09% 06 4,35% 05 4,47% 04 27,30% 21

25 Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,50% 09 13,29% 10 3,53% 01 0,75% 02 6,08% 07 4,62% 03 32,69% 06 4,42% 05 4,60% 04 28,51% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši ,10 tis. Kč, byl k navýšen o ,80 tis. Kč, tj. na ,90 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše ,08 tis. Kč, tj. na 71,82 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy k představuje tato částka 28,30 %. V roce 2011 byl rozpočet kapitálových výdajů schválen ve výši ,10 tis. Kč, k navýšen o ,40 tis. Kč, tj. na ,50 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše ,40 tis. Kč, tj. na 90,63 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 29,89 %. Tak jako v letech minulých došlo opět ke snížení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů, a to na základě přijatých usnesení. Důvodem byly i nepříznivé klimatické podmínky, které ke konci roku nedovolily vykonávat stavební činnosti u některých investičních akcí. Na základě těchto skutečností došlo k převodu části nevyužitých finančních prostředků v závěru roku 2012 do roku Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo v kapitole 03 Doprava a naopak nejnižší v kapitole 10 Pokladní správa, tak jako v letech minulých. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro rok 2012 a pro srovnání skutečnost v letech ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: 22

26 Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. v tis. Kč % Plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,70 1, ,20 1,26 57, , , , , ,70 10, ,45 10,41 69, , , , , ,60 60, ,91 62,02 73, , , , , ,10 8, ,68 8,52 74, , , , , ,30 5, ,44 5,78 77, , , , , ,60 2, ,02 1,97 68, , , , , ,30 0, ,61 0,58 88, , , , , ,60 7, ,45 7,46 74, , , , , ,50 3, ,19 1,98 43, , , , , ,50 0, ,13 0,03 6, , , ,00 Celkem , ,90 100, ,08 100,00 71, , , ,08 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol tis. Kč , , , , , , , ,00 0, Kapitola Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: 23

27 Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k ,47% 04 8,23% 05 5,35% 06 2,07% ,30% ,14% 0,33% 1,56% 02 10,75% 03 60,80% Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,58% 09 1,98% 06 1,97% 05 5,78% 08 7,46% ,03% 1,26% 02 10,41% 04 8,52% 03 62,02% 24

28 4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši ,49 tis. Kč. K vykazovalo hlavní město Praha jako celek schodek hospodaření ve výši ,78 tis. Kč, na kterém se podílelo vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši ,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem hospodaření ve výši ,31 tis. Kč. Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech nebo z přijatých úvěrů a na straně výdajů proces splácení závazků. K bylo schváleno přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A ve výši ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). V průběhu sledovaného období roku 2012 hlavní město Praha uhradilo splátky úvěrů v celkové výši ,91 tis. Kč. Přehled splátek je uveden v bodě Financování. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady. 25

29 Licence: MC99 XJIGBB14 / A ( :09 / ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za čtvrtletí IV. / 2012 (v tis. Kč) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Hlavní město PRAHA SNS: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj , , ,99 107,34 107,34 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec , , ,14 105,82 105,82 CELKEM Daně z příjmů fyzických osob , , ,13 105,88 105,88 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj , , ,05 110,38 110,38 112X Daně z příjmů právnických osob - obec , , , ,60 120,13 107,22 CELKEM Daně z příjmů právnických osob , , , ,60 119,75 107, Daň z přidané hodnoty - kraj , , ,99 92,17 92, Daň z přidané hodnoty - obec , , ,10 92,39 92,39 CELKEM Daň z přidané hodnoty , , ,09 92,38 92, Zrušené daně ze zboží a služeb - obec ****** ****** 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , ,26 18,40 102,31 102,30 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , ,20-95,91 102,98 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , ,00 ****** 99,24 136X Správní poplatky , , , ,00-87,03 88,61 151X Daně z majetku , , , ,40 106,81 105,94 170X Ostatní daňové příjmy ****** ****** DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , ,20 103,38 99,50 % plnění k RS % plnění k RU :52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 4

30 Licence: MC99 XJIGBB14 / A ( :09 / ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč) IČO: UCS: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 SES: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí % plnění k RS % plnění k RU 211X Příjmy z vlastní činnosti , , , ,00 756,44 128,68 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 6 400, , , ,60 ****** 100,19 213X Příjmy z pronájmu majetku 10,00 86,00 87,08 76,00 870,80 101,26 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku , , , ,00 ****** 123,77 221X Přijaté sankční platby , , , ,70 81,40 72,04 222X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 525, , , ,80 ****** 101,10 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku 6,79 ****** ****** 232X Ostatní nedaňové příjmy , , , ,80 504,23 167,96 234X Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům 1 450, , ,10 185,00 83,52 72,56 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků , , , ,70 ****** 117,35 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , ,60 731,57 116,14 311X Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) 277,00 379,87 237,00 ****** 137,14 312X Ostatní kapitálové příjmy , , , ,20 211,35 95,66 320X Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ****** ****** KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) , , , ,20 214,25 96,06 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) , , , ,00 111,68 100, :52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 4

31 Licence: MC99 XJIGBB14 / A ( :09 / ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč) IČO: UCS: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 SES: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí % plnění k RS % plnění k RU 411X Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně , , , ,00 ****** 100, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS 3 421, , , ,70 312,31 141, Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU 6 496,10 ****** ****** 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS ****** ****** 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 1 430, , ,40 ****** 99, Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně ,40 ****** ****** 4131,2 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost , , , ,70 91,22 75,26 415X Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí 1 880, , ,20 ****** 99,99 416X Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv ****** ****** 421X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně , , ,80- ****** 91,02 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS ****** ****** 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU ,80 ****** ****** 423X Inv.přijaté transfery ze zahraničí ****** ****** 424X Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv 7 000, , ,00 ****** 100,00 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , , , ,50-264,90 90,68 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , , ,50 132,47 97,79 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX Běžné výdaje , , , ,20 106,33 94,66 6XXX Kapitálové výdaje , , , ,30-119,94 71,82 Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6) , , , ,90 109,86 86,84 r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů , , , ,60 20,97-28, :52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 4

32 Licence: MC99 XJIGBB14 / A ( :09 / ) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč) IČO: UCS: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 SES: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Schválený rozpočet Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí III. FINANCOVÁNÍ 8XX1 Vydané dluhopisy ****** ****** 8XX2 Uhrazené splátky vydaných dluhopisů ****** ****** 8XX3 Přijaté půjčené prostředky 1 640, , ,72 ****** 99,98 8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků , , ,08-151,88 99,28 8XX5 Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech , , ,10-8XX5 Rezerva finančních prostředků , , ,50-8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) , , , ,60-81,56-563,94-8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy , , , ,00- ****** 220,30 8XX8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje , , , ,00- ****** 216,04 89XX Opravné položky k peněžním operacím ,68- ****** ****** C E L K E M F I N A N C O V Á N Í , , , ,60-20,97-28,07- % plnění k RS % plnění k RU K O N T R O L N Í S O U Č E T 0,00 0,00 0,03 0, :52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 4

33 Pozn.: Tento rozpočtový výhled tvoří Přílohu č. 4 k usnesení ZHMP č. 21/2 ze dne v tis. Kč Název položky Skut Skut.2008 Skut.2009 Skut.2010 Skut Očekávaná skutečnost 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 Daňové příjmy - třída Nedaňové příjmy - třída Kapitálové příjmy - třída Vlastní příjmy Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída Příjmy celkem Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída Kapitálové výdaje - třída Výdaje celkem Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) Úhrada dlouhodobých fin. závazků Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem */ rozpočtový výhled od r zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4 Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy do roku

34 Majetková účast HMP v jím zřízených či založených obchodních společnostech a organizacích HMP má majetkovou účast v obchodních společnostech a je zřizovatelem příspěvkových organizací, obecně prospěšných organizací a organizačních složek (včetně majetkové účasti v obchodních společnostech a zřizování výše uvedených subjektů prostřednictvím městských částí). Obchodní společnosti Účelem obchodních společností založených HMP je zejména poskytování služeb. Mezi nejvýznamnější společnosti patří Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (viz. přehled na dalších stránkách) 31

35 Přehled akcií vlastněných hl.m.prahou (aktuální stav k ) Společnost Podíl HMP Účetní hodnota celkem (Kč) Celkem jmenovitá hodnota (Kč) České aerolinie a.s. 1,53% 0, ,00 Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci 5,00% 0, ,00 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. 100,00% , ,00 CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs) 1,23% 0, ,00 Kolektory Praha, a.s. 100,00% , ,00 Kongresové centrum Praha, a.s. 100,00% , ,00 Obecní dům, a.s. 100,00% , ,00 PPF banka a.s. 6,73% , ,00 Pražská teplárenská Holding a.s. 51,00% , ,00 Pražská energetika Holding a.s. 51,00% , ,00 Pražská plynárenská Holding a.s. 51,00% , ,00 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 100,00% , ,00 Pražské služby, a.s. *) 76,92% , ,00 PVA a.s. 11,00% , ,00 Rozvojové projekty Praha, a.s. 100,00% , ,00 TRADE CENTRE PRAHA a.s. 90,00% , ,00 Úpravna vody Želivka, a.s. 9003,5300% , ,50 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 9721,9900% , ,00 CELKEM , ,50 *) Pražské služby, a.s. - podíl na hlasovacích právech 71,84 %, podíl na základním kapitálu 76,92 % Přijaté dividendy v roce 2012 Částka po zdanění Připsáno na účet HMP Pražská energetika Holding a.s , Pražská plynárenská Holding a.s , Pražská teplárenská Holding a.s , ,90

36 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč) k Základní kapitál Vlastní kapitál % vl. kapitálu Podíl HMP na vlastním kapitálu Počet akcií v kusech (vlastněných hl.m. Prahou) ** Účetní hodnota podílu hl.m. Prahy Rozdíl mezi podílem na vlastním kapitálu a účetní hodnotou Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost , Kongresové centrum Praha, a.s , Kolektory Praha, a.s , Obecní dům, a.s , Pražská vodohospodářská společnost, a.s , TRADE CENTRE PRAHA a.s , Pražské služby, a.s. *) , , Pražská energetika Holding a.s , Pražská plynárenská Holding a.s , Pražská teplárenská Holding a.s , Rozvojové projekty Praha, a.s , Úpravna vody Želivka, a.s , , Zdroj pitné vody Káraný, a.s , , Vlastní HMP celkem CELKEM viz tabulka níže *) údaje k

37 společnost ISIN podoba CP jmenovitá hodnota akcie Počet akcií v kusech (vlastněných hl.m. Prahou) ** Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost listinné akcie na jméno Kolektory Praha, a.s. listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno Kongresové centrum Praha, a.s. listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno Obecní dům, a.s. listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno Pražská teplárenská Holding a.s. listinné akcie na jméno Pražská energetika Holding a.s. listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno Pražská plynárenská Holding a.s. listinné akcie na jméno Pražská vodohospodářská společnost a.s. CZ na jméno Pražské služby, a.s. CZ na jméno - prioritní CZ na doručitele CZ na jméno Rozvojové projekty Praha, a.s. listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno TRADE CENTRE PRAHA a.s. listinné akcie na jméno Úpravna vody Želivka, a.s. listinné akcie na jméno 1 946, listinné akcie na jméno Zdroj pitné vody Káraný, a.s. listinné akcie na jméno listinné akcie na jméno

38 Příspěvkové organizace hl. m. Prahy Účel příspěvkových organizací je vymezen v jejich zřizovacích listinách. HMP jakožto zřizovatel jim může poskytnout do správy majetek. Příspěvky poskytnuté těmto organizacím tvoří součást běžných a kapitálových výdajů HMP. K 31. prosinci 2012 bylo HMP zřizovatelem 195 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelnu, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazykovou školu, 1 hudební školu, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže. Mezi nejvýznamnější neškolské příspěvkové organizace HMP (podle výše aktiv) patřily k 31. prosinci 2012 Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nein. příspěvek ,7 tis. Kč), Zoologická zahrada hl. m. Prahy ( nein. příspěvek ,5 tis. Kč), Technická správa komunikací hl. m. Prahy (nein. příspěvek ,8 tis. Kč), Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (nein. příspěvek ,7 tis. Kč), Městská knihovna (nein. příspěvek ,3 tis. Kč, Správa služeb hl. m. Prahy (nein. příspěvek tis. Kč). K 31. prosinci 2012 bylo HMP zřizovatelem následujících významných neškolských příspěvkových organizací: Název organizace Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy Městská knihovna hl. m. Prahy Správa služeb hl. m. Prahy Botanická zahrada hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy Odvětví rozvoj obce městská infrastruktura doprava zdravotnictví kultura bezpečnost městská infrastruktura kultura V roce 2012 poskytlo HMP příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky v celkové výši ,2 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši tis. Kč. Obecně prospěšné společnosti jejichž zakladatelem je hl. m. Praha (stav k ) Činoherní klub, o.p.s., byl založen hlavním městem Prahou a příspěvkovou organizací Činoherní klub a v rejstříku obecně prospěšných společností byl zapsán Hlavní činnost nově vzniklé společnosti byla zahájena k , rok 2003 byl prvním rokem činnosti v této právní formě. V roce 2009 obdržela tato obecně prospěšná společnost od hl.m.prahy grant na činnost ve výši tis. Kč ( ), v r.2010 rovněž tis.kč ( ) a v r celkem tis.kč ve třech splátkách tis.kč ( ), tis.kč ( ) a tis.kč ( ), v roce 2012 společnost obdržela celkem tis.kč, z toho tis.kč a tis. Kč Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem a výroční zpráva o činnosti a hospodaření musí být zveřejněna vždy do 30. června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce. Z uvedeného důvodu nelze v současné době hospodaření této společnosti vyhodnotit. V souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne , byla zakládací listina Činoherního klubu, o.p.s., změněna v souladu s touto novelou a ke dni byla vložena do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze. 35

39 Divadlo Archa, o.p.s., bylo založeno hlavním městem Prahou a Divadlem Archa Praha, p.o , hl. činnost byla zahájena V roce 2009 obdržela tato obecně prospěšná společnost grant v celkové výši tis. Kč, z toho tis.kč, x 200 tis.kč a tis. Kč. V r obdržela celkem tis. Kč, z toho tis.kč, tis.kč na realizaci projektu Gargantua a Pantagruel a tis.kč (navýšení grantu na činnost), v r obdržela finanční prostředky v celkové výši tis.kč ve třech splátkách následovně : tis.kč ( ) tis.kč ( ) a tis.kč ( ), v roce 2012 společnost obdržela celkem tis.kč, z toho tis.kč a tis. Kč Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem a výroční zpráva o činnosti a hospodaření musí být zveřejněna vždy do 30. června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce. Z uvedeného důvodu nelze v současné době hospodaření této společnosti vyhodnotit. V souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne , byla zakládací listina Divadla Archa, o.p.s., změněna v souladu s touto novelou a ke dni byla vložena do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze. Praha Evropské město kultury roku 2000, o.p.s., byla založena hlavním městem a v rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána dne 2. června Rada hl.m.prahy usnesením č ze dne vzala na vědomí rozhodnutí správní rady společnosti EMK o.p.s., o zrušení společnosti ke dni Společnost vstoupila do likvidace dne a v roce 2002 probíhala kontrola společnosti ze strany Finančního úřadu pro Prahu 1. Kontrola byla ukončena s tím, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky a likvidační zůstatek, tj. peněžní hotovost ve výši 6 mil. Kč byl povinen likvidátor vrátit hl. m. Praze. Finanční prostředky byly zaslány na účet města v září 2002 a byly použity na pokrytí škod po povodních v srpnu roku Následně byl likvidátor urgentně žádán o zaslání závěrečné zprávy o likvidaci. Vzhledem ke zjištění, že doposud nebyla společnost EMK, o.p.s., vymazána z rejstříku obecně prospěšných společností, byl likvidátor opětně vyzván, aby urychleně podal návrh na výmaz z obchodního rejstříku obecně prospěšných společností. Návrh se komplikuje tím, že byl podán podle obchodního zákoníku a nikoliv podle zákona o obecně prospěšných společností. Do dnešního dne společnost Praha Evropské město kultury, o.p.s. nebyla vymazána z obchodního rejstříku obecně prospěšných společností. Od roku 2001 neobdržela tato obecně prospěšná společnost od hl. m. Prahy žádné finanční prostředky. Integrační centrum Praha o.p.s. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/70 ze dne a č.13/33 ze dne schválilo hl. m. Praha založení obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha o.p.s., a to za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace cizinců. Integračnímu centru Praha o.p.s. byl poskytnut majetkový vklad k založení společnosti ve výši tis. Kč (Usnesením ZHMP č. 10/70 ze dne ). Integrační centrum Praha o.p.s. sídlí na adrese Žitná 1574/51, Praha 1, kde zahájilo svou činnost V roce 2012 byla Integračnímu centru Praha o.p.s. poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy finanční částka ve výši ,- Kč (formou účelové dotace schválené Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/25 ze dne ) na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum Praha podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne bylo schváleno poskytnutí bezúročné půjčky neinvestičního charakteru Integračnímu centru Praha o.p.s., ve výši ,- Kč, na zajištění zádržného k závěrečné platbě projektu "Integrační centrum Praha" podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. V rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na 36

40 území hl. m. Prahy pro rok 2012 byla Integračnímu centru Praha o.p.s. poskytnuta dotace ve výši ,- Kč na zajištění přípravných prací pro spuštění a slavnostní otevření Integračního centra Praha o.p.s., dále zajištění podmínek pro zahájení činnosti poboček na MČ Praha 4,12,13,14. Dům národnostních menšin o.p.s. Dům národnostních menšin o.p.s. byl založen hlavním městem Praha (schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/76 ze dne ). Hl. m. Praha vložilo v roce 2008 do společnosti peněžitý majetkový vklad ve výši tis. Kč. V roce 2009 byl Dům národnostních menšin transformován na obecně prospěšnou společnost, kterou je nadále. V červnu 2010 byla rozšířena činnost Domu národnostních menšin o.p.s. také o poradnu zaměřenou na problematiku integrace cizinců Centrum pro integraci, které bylo otevřeno na adrese Libušská 1/206, Praha 4. Činnost tohoto centra byla ukončena v červnu V roce 2012 byl provoz a činnost Domu národnostních menšin o.p.s. podpořena prostřednictvím grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2012 a byla mu poskytnuta dotace ve výši ,- Kč na zajištění chodu (provozu) Domu národnostních menšin o.p.s. včetně provozu kanceláří jednotlivých národnostních menšin. Dále byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč na projekt zajišťující prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Celkem byla tedy Domu národnostních menšin o.p.s. poskytnuta v roce 2012 prostřednictvím výše uvedeného grantového řízení finanční podpora ve výši ,- Kč. Dále byla Domu národnostních menšin o.p.s. poskytnuta finanční částka ve výši ,80 Kč formou dotace, jednalo se však o finanční částku, kterou Dům národnostních menšin o.p.s. vrátil hl. m. Praha z grantů pro oblast národnostních menšin za rok 2011, a to z důvodů vrácených přeplatků za služby kanceláří národnostních menšin. 37

41 Očekávaná hospodářská a finanční situace Města v roce 2013 a ve víceletém výhledu Město v roce 2013 neočekává žádné podstatné negativní změny ve své finanční situaci, které by výrazně ovlivnily celkovou hospodářskou pozici metropole. Přesto lze konstatovat, že jak vnější ekonomické faktory, tak i určité změny legislativního charakteru do jisté míry ovlivňují hospodaření města. Příjmy Prahy jsou ovlivněny například novelou zákona o rozpočtovém určení daní, dále nepřímo novelou zákona o dani z přidané hodnoty či novelou zákona o loteriích a podobných hrách. Výsledný očekávaný efekt těchto změn je možno ve svém souhrnu charakterizovat jako očekávaní mírné redukce v oblasti příjmů. Vzhledem k obecně konzervativnímu přístupu města lze však předpokládat, že důsledky takovýchto očekávání nebudou mít výrazné negativní důsledky na celkové hospodaření města. Město dlouhodobě prosazuje přístup maximální otevřenosti, a to jak vůči laické, tak i odborné veřejnosti. Jedním z důsledků tohoto přístupu je možnost nalezení veškerých zásadních dokumentů typu Rozpočtu hl.m.prahy, Rozborů hospodaření hl.m.prahy, Výroční a Pololetní zprávy hl.m.prahy a obdobných dokumentů ekonomicko - strategického charakteru na internetové adrese Významným a nezávislým ukazatelem komplexního hodnocení Města je rating. Ratingové hodnocení zůstává i přes výraznou turbulenci finančních trhů a dozvuků celosvětové ekonomické recese jedním ze zásadních ukazatelů, prostřednictvím kterého je obecně posuzováno ekonomické zdraví města. Hlavní město Praha je průběžně hodnoceno dvěma ratingovými agenturami, kterými jsou agentura Standard & Poor s a agentura Moody s. Dne 9. října 2012 bylo renomovanou ratingovou agenturou Standard & Poor s zlepšeno hodnocení hl.m.prahy na úroveň A+/ Pozitivní / A-1. Agentura Moody s pak 4. dubna 2013 aktualizovala a potvrdila ratingové hodnocení hl. m. Prahy na stupni A1/Stabilní. Potvrzení stávajícího hodnocení hl.m.prahy představuje významné ocenění aktuálních charakteristik města. Hodnocení zároveň v zásadě vyjadřuje dlouhodobě pozitivní trendy v hospodaření i řízení Města a České republiky jako celku. Současně nelze vyloučit, že tento stav může být negativně ovlivněn dalším vývojem eurozóny. Nejvýznamnější událostí ve finančním hospodaření hl.m. Prahy v průběhu prvního čtvrtletí roku 2013 bylo řádné a včasné uhrazení 1. tranše dluhopisů hl.m. Prahy v objemu 170 mil. EUR, realizovaných prostřednictvím EMTN programu, ke kterému došlo dne Problematikou splacení těchto 10ti letých dluhopisů se intenzivně zabývalo V souvislosti s potřebou zajištění financování vybraných infrastrukturních projektů hl.m. Prahy (tunelový komplex Blanka ) Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 19/3 ze dne schválilo realizaci V. emise komunálních dluhopisů prostřednictvím eurotrhů, a to v celkovém objemu 200 mil.. 38

42 Aktuální vývoj v oblasti majetkových účastí Města v prvním čtvrtletí roku 2013 Kongresové centrum Praha, a.s. Rada hl.m. Prahy na svém jednání uložila radnímu Ing. Václavu Novotnému jednat s Ministerstvem financí ohledně finanční restrukturalizace KCP. Zastupitelstvo hl.m. Prahy na svém jednání schválilo finanční restrukturalizaci KCP. Pražské služby, a.s. Zastupitelstvo hl.m. Prahy vzalo na vědomí zprávu k dosavadnímu jednání s akcionářem společnosti Pražské služby, a.s. ve věci nabytí podílu ve společnosti. Rada hl.m. Prahy schválila uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci záměru nabytí akcií emitovaných společností Pražské služby, a.s. od menšinového akcionáře a uložila radnímu Radku Lohynskému učinit veškeré kroky k uzavření Memoranda. Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a.s. Rada hl.m. Prahy v souladu se záměrem navýšení akciových podílů ve společnostech Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a.s. schválila Harmonogram nákup vlastních akcií a snížení základního kapitálu. Zároveň Rada uložila náměstkovi primátora Ing. Pavlu Richterovi a radní Aleksandře Udženija jednat se společností E.ON a informovat Radu hl.m. Prahy o výsledcích jednání. Pozn.: Do uzávěrky této Výroční zprávy nebyly známy konkrétní výsledky jednání ve výše uvedených společnostech. 39

43 Základní údaje o největších aktivních soudních sporech týkajících se hl. m. Prahy, kdy předmětem sporu je možné finanční plnění ze strany hl. m. Prahy OZV MHMP - žaloba o zaplacení ,- Kč s přísl. žalobce DEVICE INVESTMENTS LIMITED Company (Městský soud v Praze, sp. zn. 16 Cm 165/ kauza Obecní dům). Žalobce se domáhá úhrady prací dle jeho tvrzení vykonaných při rekonstrukci Obecního domu započaté na základě smlouvy z roku 1994 (původní žalobce PSJ Jihlava, spol. s r.o. v likvidaci, 2004 postoupena pohledávka; původní žalovaný Obecní dům příspěvková organizace, zrušena 2006, přechod ze zákona na hl. m. Prahu) OMU MHMP - převzalo SVM MHMP - žaloba o ,- Kč s přísl. žalobce Kvintum a.s. (Obvodní soud pro Prahu 1, sp. zn. 15 C 94/ kauza PVA - výstaviště Letňany). Žaloba o náhradu škody (původní žalobce PVA a.s. 2007, došlo k postoupení pohledávky), kterou žalobce spatřuje v nákladech jím vynaložených na realizaci projektu výstaviště PVA Letňany + ušlý zisk, kdy hl. m. Praha odstoupilo od smlouvy o vytvoření společného podniku a dále namítalo (dnes již pravomocně rozhodnuto soudem) neplatnost smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Letňany, na kterých byl projekt částečně realizován SVM MHMP - žaloba o zaplacení ,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 8 sp. zn. 5 C 41/99 - kauza skládka v Ďáblicích) - žaloba o zaplacení ,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 1 sp. zn. 19 C 139 / kauza skládka v Ďáblicích) - žaloba o zaplacení ,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 1 sp. zn. 24 C 110 / kauza skládka v Ďáblicích). Žalobkyně se ve všech třech soudních řízeních domáhají vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k.ú. Ďáblice (skládka) vždy za navazující období, vyřešení těchto soudních sporů je závislé na rozhodnutí soudu o žalobě na určení vlastnického práva k předmětným pozemkům podané žalobkyněmi. OMI MHMP - žaloba na povinnost uzavřít kupní smlouvu s plněním žalobci ve výši ,- Kč žalobce BRUDRA s.r.o. (Obvodní soud pro Prahu 5 sp. zn. 17 C 108/ kauza Radotínské laguny). Žalobce se domáhá uzavření kupní smlouvy v návaznosti na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní z roku 2007, kdy předmětem jsou nemovitosti včetně příslušenství v k.ú. Radotín a uvedená částka je celková kupní cena. 40

44 Strategické investiční akce hl.m. Prahy Jihozápadní segment Městského okruhu Jedná se o součást Městského silničního okruhu financovaného hl.m. Prahou. Projekt Jihozápadní části Městského okruhu je již z velké části dokončen a zprovozněn, včetně vlastní mimoúrovňové křižovatky Malovanka. V současné době je dokončována poslední část tohoto projektu, kterou je hloubený tunel k ulici Myslbekova. Náklady stavby jsou hrazeny výhradně z městského rozpočtu. Celkové náklady tohoto segmentu Městského okruhu jsou ve výši 18,4 miliard CZK. Zbývá proinvestovat přibližně 0,9 miliard Kč. Zprovoznění zbývající části projektu (hloubený tunel k ulici Myslbekova) společně s vlastním tunelem Blanka je plánováno na rok Severozápadní segment Městského okruhu - Soubor staveb Městského okruhu označovaná Tunel Blanka Soubor staveb Tunelu Blanka je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu a je důležitý pro řešení dopravy v rámci celé Prahy. Představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Jedná se o soubor tří staveb Městského okruhu s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka. Trasa probíhá od mimoúrovňové křižovatky Malovanka přes Prašný most, Špejchar a Letnou, Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. V rámci úseku Špejchar Pelc/Tyrolka se staví i nový Trojský most pro tramvaje a automobilovou dopravu. Výstavba jednotlivých úseků byla započata mezi roky 2007 až 2008 s tím, že financování předprojektové a projektové přípravy probíhalo od roku Zprovoznění je předpokládáno v polovině roku Dokončovací práce budou probíhat do roku V současné době jsou stavební práce prakticky dokončeny, probíhá instalace technologií a v letošním roce by měly být ukončeny přeložky povrchové dopravy. Náklady celého segmentu představují částku 37 miliard CZK, z nichž již bylo proinvestováno 25,7 miliard CZK. Zbývá k profinancování přibližně 11,3 miliard CZK. Zprovoznění celého projektu Severozápadního segmentu Městského okruhu je plánováno v polovině roku Severovýchodní segment Městského okruhu Severovýchodní segment Městského okruhu se skládá ze dvou staveb: Pelc/Tyrolka Balabenka a Balabenka - Štěrboholská radiála. Vlastní realizace obou staveb dosud nezačala, probíhá fáze předprojektové a projektové přípravy, inženýrských činností a řeší se majetkoprávní záležitosti. Vzhledem k současné ekonomické situaci se uvažuje o dočasné náhradě segmentu objízdnou trasou po stávajících komunikacích s tím, že výstavba této části Městského okruhu bude odložena. Tento segment je poslední chybějící částí Městského okruhu. Doba realizace se předpokládá přibližně 6 let. Původní celkové náklady byly odhadovány na 14,2 miliard CZK. Vzhledem k vysokému podílu tunelových úseků lze očekávat výrazné zvýšení celkových nákladů. Profinancováno bylo dosud pouhých 55 milionů Kč na ověřovací studie a předprojektovou přípravu. 41

45 Trasa metra A (Dejvická Motol) Stavba prodloužení trasy metra A má délku 5,7 km. Prostředky z fondů Evropské unie Operačního programu Doprava jsou ve výši cca 7,4 miliard CZK. Rozpočet hlavního města Prahy se podílí na tomto projektu objemem 14 miliard CZK. Celkové náklady na výstavbu úseku Dejvická Nemocnice Motol činí 21,4 miliardy CZK. Ve stanici Dejvická navazuje trasa na stávající provozovaný úsek metra a pokračuje přes ražené stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny k povrchové stanici Nemocnice Motol, kde je ukončena (s možností budoucího prodloužení na Letiště Václava Havla). Stavební část je nyní před dokončením a přistoupilo se k instalaci technologických částí. Z celkových nákladů ve výši 21,4 miliardy CZK je dosud proinvestováno přibližně 8,3 miliard CZK. Zprovoznění bylo stanoveno na polovinu roku 2014 a ukončení financování na rok Trasa metra D Financování se dosud uvažuje převážně z dotací hlavního města Prahy. Trasa je situována mezi stanicemi Náměstí Míru a Depo Písnice. Délka činí 10,6 km a je na ní 10 stanic. Nová linka metra umožní napojení oblastí Krče, Komořan a Kamýku podpovrchovou kolejovou dopravou do centra města. Náklady stavby jsou mimo možnosti městského rozpočtu a pro realizaci je podmínkou účast dotací ze státního rozpočtu případně jiných zdrojů. Uvažuje se také o možnosti financování, či spolufinancování prostřednictvím projektu Public Private Partnership (PPP). Se zahájením vlastní stavby se uvažovalo v roce 2015, ale skutečné datum bude pravděpodobně posunuto. Doba realizace se předpokládá 9 let. Celkové náklady jsou odhadovány na 46,2 miliard CZK, z nichž dosud bylo čerpáno 367 milionů CZK na ověřovací studie a předprojektovou přípravu. Protipovodňová opatření na ochranu Hlavního města Prahy Náklady jsou hrazeny z městského rozpočtu. Jedná se o komplexní systém pevných i mobilních zařízení, která jsou dimenzována dle povodně ze srpna 2002 (s rezervou) a ochrání prakticky celé území hlavního města Prahy. V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Troji a 75% protipovodňové ochrany v oblasti Velké a Malé Chuchle. Do konce roku 2012 tak bylo zrealizováno 90% ze všech plánovaných opatření. V letech bude dobudováno zbývajících 10%. Celkové náklady činí 4,3 miliardy CZK. Z této částky zbývá ještě profinancovat přibližně 550 milionů CZK. Termín dokončení se předpokládá v roce Ústřední čistírna odpadních vod Císařský ostrov Pro zajištění požadovaného stupně čištění odpadních vod v souladu s platnou evropskou a českou legislativou mělo hlavní město Praha do konce roku 2010 zajistit splnění stanovených limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod. K zajištění plnění emisních limitů byla schválena koncepce čistění odpadních vod, založená na kombinaci rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky. Po dvouletém vyjednávání zástupcem DG REGIO bylo oznámeno, že Evropská komise pro tento projekt prostředky neuvolní. V současné době se intenzivně zkoumají konkrétní možnosti financování tohoto projektu. Celkové náklady činí přibližně 13,4 miliard CZK. Dosud bylo proinvestováno 350 milionů CZK a do dokončení v roce 2022 zbývá prostavět 13 miliard CZK. 42

46 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Hlavní město PRAHA SNS: Hlavní město Praha celkem Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,92 A. Stálá aktiva , , , ,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,88 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , , , ,25 2. Software , , , ,01 3. Ocenitelná práva , , , ,19 4. Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,36 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,22 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,21 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,28 1. Pozemky , , , ,27 2. Kulturní předměty , , ,56 3. Stavby , , , ,22 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,06 5. Pěstitelské celky trvalých porostů , , , ,61 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,79 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,79 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,98 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , , :20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

47 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , , ,75 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,72 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , ,30 4. Dlouhodobé půjčky , , ,50 5. Termínované vklady dlouhodobé , , ,49 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,65 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , , ,80 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,74 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,11 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery , ,00 B. Oběžná aktiva , , , ,35 I. Zásoby , , ,03 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,56 3. Materiál na cestě , , ,00 4. Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,47 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby , , ,00 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,12 1. Odběratelé , , , ,76 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,04 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,36 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé , , ,49 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů :20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

48 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Pohledávky titulu daní a obdobných dávek , , ,87 9. Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , , Pohledávky za účastníky sdružení , , , Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,70 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,20 1. Majetkové cenné papíry k obchodování , , ,58 2. Dluhové cenné papíry k obchodování , , ,47 3. Jiné cenné papíry ,75 4. Termínované vklady krátkodobé , , ,37 5. Jiné běžné účty , , ,94 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě , , , Pokladna , , , :20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

49 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,92 C. Vlastní kapitál , ,17 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,26 1. Jmění účetní jednotky , ,24 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,95 4. Kurzové rozdíly ,08 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,12-6. Jiné oceňovací rozdíly , ,31 7. Opravy minulých období , ,20- II. Fondy účetní jednotky , ,93 6. Ostatní fondy , ,93 III. Výsledek hospodaření , ,98 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,71 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,27 D. Cizí zdroje , ,75 I. Rezervy , ,75 1. Rezervy , ,75 II. Dlouhodobé závazky , ,41 1. Dlouhodobé úvěry , ,97 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů , ,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,50 5. Dlouhodobé závazky z ručení ,00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky , ,94 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,88 III. Krátkodobé závazky , ,59 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,08 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , , :20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

50 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé Závazky z dělené správy a kaucí , ,88 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Daň z příjmů , , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , , Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Závazky k účastníkům sdružení , , Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce , , Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,36 * Konec sestavy * :20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

51 Licence: MC99 XCRGUVUA / VUA1 ( :11 / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Hlavní město PRAHA SNS: Hlavní město Praha celkem Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,31 I. Náklady z činnosti , , , ,15 1. Spotřeba materiálu , , , ,67 2. Spotřeba energie , , , ,79 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,14 4. Prodané zboží , , , ,27 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku ,00-7. Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,48 9. Cestovné , , , , Náklady na reprezentaci , , , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , , , Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady , , , , Daň silniční , , Daň z nemovitostí , , , , Jiné daně a poplatky , , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , , Jiné pokuty a penále , , , , Dary , , , Prodaný materiál , , , , :36:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

52 Licence: MC99 XCRGUVUA / VUA1 ( :11 / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Manka a škody , , , , Tvorba fondů , , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Prodané pozemky , , , , Tvorba a zúčtování rezerv , , Tvorba a zúčtování opravných položek , , , , Náklady z vyřazených pohledávek , , , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , , ,08 II. Finanční náklady , , , ,57 1. Prodané cenné papíry a podíly , , , ,29 2. Úroky , , , ,67 3. Kurzové ztráty , , , ,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou , , , ,50 5. Ostatní finanční náklady , , , ,11 III. Náklady na transfery , ,27 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,27 V. Daň z příjmů , ,59 1. Daň z příjmů , ,59 2. Dodatečné odvody daně z příjmů , ,00 B. VÝNOSY CELKEM , , , ,54 I. Výnosy z činnosti , , , ,41 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,20 2. Výnosy z prodeje služeb , , , ,64 3. Výnosy z pronájmu , , , ,88 4. Výnosy z prodaného zboží , , , ,41 5. Výnosy ze správních poplatků , ,38 6. Výnosy z místních poplatků , ,33 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,10 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , , Jiné pokuty a penále , , , , Výnosy z vyřazených pohledávek , , , , Výnosy z prodeje materiálu , , , , :36:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

53 Licence: MC99 XCRGUVUA / VUA1 ( :11 / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku , Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , , , Výnosy z prodeje pozemků , , , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , , ,70 II. Finanční výnosy , , , ,63 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů , , , ,60 2. Úroky , , , ,19 3. Kurzové zisky , , ,78 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , , , ,10-5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , , , ,84 6. Ostatní finanční výnosy , , ,10 IV. Výnosy z transferů , , ,53 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , , ,53 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , ,50 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,07 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,42 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,81 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , , ,50 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,82 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,23 * Konec sestavy * :36:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3

54 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Hlavní město PRAHA SNS: Hlavní město Praha celkem A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

55 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,95 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,85 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,23 3. Ostatní majetek , ,87 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky , ,67 1. Vyřazené pohledávky , ,67 2. Vyřazené závazky , ,00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou , ,32 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce , ,92 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce , ,40 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů , ,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva , ,84 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku , ,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku , ,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv , ,13 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv , ,67 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí ,50 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí , ,67 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,45 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,67 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění , , Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění , , Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení , , Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení , , Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva , , Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva , ,85 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,28 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv , ,88 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu ,90 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu , ,82 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce , ,94 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů , , :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

56 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva , ,07 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku , ,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku , ,90 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,80 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,97 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí ,54 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění , Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění , , Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení , , Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva , Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , ,76 P.VII. Vyrovnávací účty , ,57-1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , Okamžik sestavení (datum, čas): , 14:38:52 Podpisový záznam: :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

57 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů , , :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

58 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) A.6. A.7. A.8. A.9. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

59 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

60 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období ,05 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

61 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

62 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce Doplňující informace Částka :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

63 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položce Doplňující informace Částka :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

64 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K položce Doplňující informace Částka :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

65 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) K položce Doplňující informace Částka :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

66 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k ,93 G.II. Tvorba fondu ,14 1. Přebytky hospodaření z minulých let ,11 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce ,98 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů ,28 4. Ostatní tvorba fondu ,77 G.III. Čerpání fondu ,14 G.IV. Konečný stav fondu , :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

67 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,22 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,09 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,09 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,65 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,84 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,05 G.6. Ostatní stavby , , , ,50 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , , ,27 H.1. Stavební pozemky , , ,42 H.2. Lesní pozemky , , ,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,99 H.4. Zastavěná plocha , , ,88 H.5. Ostatní pozemky , , , , :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

68 Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA ( :59 / ) I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,24 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle ,93 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ,31 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,35 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle ,55 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,80 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,71 K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle ,71 * Konec sestavy * :38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15

69 Licence: MC99 XCRGUTUA / TUA ( :45 / ) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Hlavní město PRAHA SNS: Hlavní město Praha celkem Č.položky Název položky Účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,89 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,32 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,45 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) ,72 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku ,44 A.I.2. Změna stavu opravných položek ,21 A.I.3. Změna stavu rezerv ,25 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,96- A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku ,71 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace ,93- A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) ,45 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,79- A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ,41 A.II.3. Změna stavu zásob ,97 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku ,86 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) ,59- A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku ,71- B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,05- B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,90- B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,05 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku ,69 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,28 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,08 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) ,20- C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,06 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,92- C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) ,12 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) ,86 F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,33 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H , :48:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 2

70 Licence: MC99 XCRGUTUA / TUA ( :45 / ) Č.položky Název položky Účetní období KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) ,22 ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV ,22 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY :48:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 2

71 Licence: MC99 XCRGUKUA / KUA ( :47 / ) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Hlavní město PRAHA SNS: Hlavní město Praha celkem Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM , , , ,59 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , , ,03 A.I. Jmění účetní jednotky , , , ,24 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu , ,01-2. Svěření majetku příspěvkové organizaci , ,30-3. Bezúplatné převody , ,95-4. Investiční transfery , ,12-5. Dary ,32-6. Ostatní , ,00 - A.II. Fond privatizace A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , ,41 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery , ,41-4. Dary , ,00-5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti ,04-6. Ostatní , ,00 - A.IV. Kurzové rozdíly 7 424, ,08 A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , , ,13-1. Opravné položky k pohledávkám , ,49-2. Odpisy , ,03-3. Ostatní , ,79- - A.VI. Jiné oceňovací rozdíly , , , ,07 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů , ,00-2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji , ,08-3. Ostatní , ,03 - A.VII. Opravy minulých období , , , ,56-1. Opravy minulého účetního období , ,29-2. Opravy předchozích účetních období , ,26 - B. Fondy účetní jednotky , , , ,93 C. Výsledek hospodaření , , , ,63 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření :52:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010)

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010) Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy 2010 (za období 1.1.2010 30.6. 2010) V Praze dne 27.8.2010 Hlavní město Praha

Více

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. Miroslav Poche Zápis 1/2013 z 1. jednání Výboru pro hospodářskou politiku a majetek

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) se uskutečnilo dne 15. 4. 2013 v zasedací síni Nová Rada, budovy Magistrátu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 59 členů Zastupitelstva

Více

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Příspěvkové organizace Č. org. Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2014 Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2015 k 31. 12. 2013 za rok 2013 celkem

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Obsah: Úvod... str. 2 Přehled činnosti Fondu... str. 2 Přehled o poskytnutých podporách... str. 2 Změny organizačního řádu Fondu...

Více

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Po...

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Po... Odeslat Česky English Přihlášení Registrace Úvod: O městě: Primátorka a volené orgány: Zastupitelstvo HMP: Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy zařadit tisk Z - 3217 "K obsazení předsedy a místopředsedy

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 2. Jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP dne 29. 02. 2012 od 14.00 hod.

Zápis z 2. Jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP dne 29. 02. 2012 od 14.00 hod. Zápis z 2. Jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP dne 29. 02. 2012 od 14.00 hod. Přítomni: Mgr. Jan Kalousek Mgr. Ludmila Štvánová Josef Nosek Ing. Jan Vašíček Roman Petrus Mgr. Lukáš Kaucký

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více