Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2010 Hlavní město Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2010 Hlavní město Praha"

Transkript

1 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2010 Hlavní město Praha V Praze dne

2 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám.č.2, Praha 1, PSČ IČ hlavního města Prahy je Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem m.j. těchto cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha: 1. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 6,85% p.a. splatné v roce 2011 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP 2. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR+ 0,32% p.a. splatné v roce 2011 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP Upozornění: Tato výroční zpráva se vydává m.j. ke splnění povinností vyplývajících hlavnímu městu Praze jako emitentovi uvedených cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

3 Obsah : stránka Úvod 1 Hospodaření hlavního města Prahy v roce Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl.m.prahy celkem za rok Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl.m.prahy do roku Majetkové účasti hl.m.prahy v osobách s rozhodujícím vlivem k Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce Účetní závěrka hlavní město Praha CELKEM + Příloha Účetní závěrky za rok 2010 samostatně číslovány Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení HMP pro údaje včetně městských částí a vlastní Město pro údaje bez městských částí. Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů. V Praze dne 29. dubna 2011 Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

4 Úvod Městská správa Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, upravuje postavení Města jako hlavního města České republiky, kraje a obce. Hlavní město má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Hlavní město je samostatnou právnickou osobou, proto může uzavírat smlouvy svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost. Hlavní město provozuje: hlavní činnost (činnost vyplývající z jeho poslání) a v rámci hlavní činnosti činnost zdaňovanou, tzn. činnost, ze které vznikají městu a městským částem výnosy (z hospodaření s obecním majetkem), které jsou podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů v platném znění předmětem této daně. Územně je hlavní město Praha členěno na 57 samosprávných městských částí. Městské části, v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m.prahy, vystupují v právních vztazích samostatně a na svoji vlastní odpovědnost. 1

5 Orgány hlavního města Prahy jsou zejména: Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Orgány městské části jsou zejména: Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části Každá městská část je organizována přibližně stejně jako město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí se konají každé čtyři roky. Poslední volby proběhly v říjnu Volby jsou tajné, založené na všeobecném, rovném a přímém hlasovacím právu a na systému poměrného zastoupení. Všichni občané České republiky starší 18 let s trvalým bydlištěm v hlavním městě mají právo volit ve svých obvodech. Kandidát do městského orgánu musí být starší 18 let. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Nejvyšším orgánem hlavního města Prahy je Zastupitelstvo hlavního města Prahy ( Zastupitelstvo ), které má pro volební období celkem 63 členů. Zastupitelstvo volí ze svých řad primátora, náměstky primátora, další členy Rady hlavního města Prahy ( Rada ) a předsedy stálých výborů. 2

6 Zastupitelstvu je vyhrazeno zejména: předkládat návrhy zákonů poslanecké sněmovně schvalovat, po projednání s městskými částmi, územní plán a programy rozvoje schvalovat, po projednání s městskými částmi, rozpočet Města a závěrečný účet Zastupitelstvo se obvykle schází jednou měsíčně. V Zastupitelstvu jsou zastoupeny hlavní politické strany. Po posledních volbách konaných v říjnu 2010 reprezentují zástupci zvolení do Zastupitelstva tyto politické strany: Název politické strany Počet členů TOP Občanská demokratická strana (ODS) 20 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 14 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 3 Celkem 63 3

7 ZASTUPITELSTVO HL.M. PRAHY volební období SLOŽENÍ PODLE PŘÍSLUŠNOSTI K POLITICKÝM STRANÁM TOP 09 MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. ODS Bc. Ondřej Pecha MUDr. Iveta Borská Ing. Milan Richter doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Ing. Vladimír Schmalz Ing. Milan Effenberk Růžička doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. MUDr. Boris Štastný JUDr. Helena Chudomelová Aleksandra Udženija JUDr. Monika Krobová Hášová Andrea Vlásenková Mgr. Albert Kubišta David Zelený Jiří Liška Mgr. Lukáš Manhart Bc. František Adámek Ing. Jiří Nouza ČSSD Ing. Karel Březina Ing. Václav Novotný Mgr. Jiří Dienstbier Ing. Jiří Pařízek Petr Dolínek Mgr. Ondřej Počarovský Daniel Hodek Ing. Pavel Richter JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Ing. Michal Štěpán Mgr. Lukáš Kaucký Mgr. Nataša Šturmová JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ing. Věra Šturmová Roman Petrus Mgr. Ludmila Štvánová Ing. Lukáš Plachý Mgr. Petr Trombik Ing. Mgr. Miroslav Poche doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Jan Slezák Teska Dr.-Ing. Milan Urban JUDr. Lenka Arnoštová, Ph.D. Mgr. Roman Vaculka Ing. Antonín Weinert, CSc. Ing. Jan Vašíček Jiří Vávra KSČM JUDr. Lubomír Ledl Ing. Eva Vorlíčková Mgr. Marta Semelová Petr Šimůnek ODS JUDr. Rudolf Blažek Mgr. Petr Bříza Petr Hána Pavel Hurda Mgr. Ivan Kabický Mgr. Jan Kalousek Ing. Pavel Klega Ing. Gabriela Kloudová, MBA Ing. Marie Kousalíková Radek Lohynský Mgr. Dalibor Mlejnský Josef Nosek 4

8 Rada hlavního města Prahy Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období má k datu vydání této Výroční zprávy 9 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Přehled členů Rady hlavního města Prahy pro velební období : Funkce Jméno Politická příslušnost Odpovědnost Primátor Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, ODS CSc. Finanční politika, bezpečnost, vnější vztahy, legislativa, věda a výzkum První náměstek primátora Ing. Karel Březina ČSSD Doprava a informatika, životní prostředí Náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický ODS Zdravotnictví, volný čas a výstavnictví Náměstek primátora Josef Nosek ODS Územní plán Náměstek primátora Ing. Antonín Weinert, CSc. ČSSD Školství, sport a památková péče Radní Petr Dolínek ČSSD Sociální politika, bydlení a evropské fondy Radní Mgr. Lukáš Kaucký ČSSD Kultura a cestovní ruch Radní Radek Lohynský ODS Infrastruktura Radní Aleksandra Udženija ODS Majetek a podpora podnikání 5

9 Radě hl.m.prahy je vyhrazeno zejména: zabezpečovat a kontrolovat hospodaření Města podle schváleného rozpočtu provádět rozpočtová opatření v souladu s legislativou plnit funkci valné hromady, pokud je Město jediným společníkem nebo jediným akcionářem I. Všichni členové Rady hlavního města Prahy ve svěřených oblastech 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 2. předkládají radě návrhy rozvoje dané jejich kompetencí na území hl. m. Prahy 3. předkládají radě návrhy na řešení aktuálních otázek v dané oblasti 4. sledují, jak jsou plněna usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy v dané oblasti, v případě, že tato usnesení jsou plněna nedostatečně, postupují podle bodu 3 5. zabezpečují činnosti v samostatné působnosti hl. m. Prahy vykonávané v rámci svěřených oblastí, zejména správu příspěvkových organizací a ekonomizaci jejich činnosti, jejich funkci, případnou transformaci, zřizování a zrušování 6. sledují uplatňování funkcí města v rámci plánování územního rozvoje ve svěřených oblastech II. Primátor hlavního města Prahy plní úkoly vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů (zejména 72 a 73 zákona o hl. m. Praze). Primátor hlavního města Prahy plní také úkoly stanovené ve zvláštních zákonech primátorovi hlavního města Prahy nebo hejtmanovi kraje. Jedná se zejména o následující zákony: - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, -zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. III. Náměstci primátora hl. m. Prahy dále plní některé úkoly primátora hl. m. Prahy uvedené pod bodem II., pokud jej zastupují. IV. Náměstci primátora hl. m.prahy a další členové Rady HMP zabezpečují úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou jim svěřeny ZHMP. U členů orgánů hl.m.prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m.prahy a členů Rady hl.m.prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m.praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi. 6

10 Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Výkonným orgánem Města, který odpovídá za jeho každodenní provoz, je Magistrát hlavního města Prahy. Tento orgán je rozdělen do odborů, které se zabývají jednotlivými oblastmi správy hlavního města. V čele Magistrátu stojí ředitel Ing. Martin Trnka. K bylo na Magistrátu hl.m.prahy celkem 1872 systemizovaných pracovních míst, respektive 1821 zaměstnanců. Ředitel Magistrátu hl.m.prahy Ing. Martin Trnka Působnost Správa hlavního města je povinna řídit oblasti, které jí byly svěřeny nebo které jí ukládají zákony a vyhlášky, tzv. samostatná působnost, a vykonávat funkce, které jsou ze zákona přenesené od státu na místní správu, tzv. přenesená působnost. 7

11 Hospodaření hlavního města Prahy v roce Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k schodkem v celkové výši ,83 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši ,80 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem v celkové výši ,97 tis. Kč. Schodek byl financován převážně z úspory hospodaření let minulých. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 31 městských částí hlavního města Prahy a 26 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše ,62 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu upraveného - RU) a čerpáním výdajů do výše ,45 tis. Kč (93,64% RU; běžné výdaje byly plněny na 95,32% RU a kapitálové výdaje na 89,98% RU). Přehled o plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k HMP celkem vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS , , ,20 - RU , , ,20 - Skut , , ,04 Výdaje - RS , , ,90 - RU , , ,10 - Skut , , ,07 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS , , ,70 - RU , , ,90 - Skut , , ,97 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování V upraveném rozpočtu k se mimo přijatých transferů promítlo také navýšení finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů ve výši ,60 tis. Kč související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 a vratce podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. Výsledek hospodaření hlavního města Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše ,62 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu upraveného - RU) a čerpáním výdajů do výše ,45 tis. Kč (93,64 % RU). Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2010 skončilo schodkem ve výši ,83 tis. Kč. Nejvíce se na této skutečnosti podílelo nízké plnění daňových příjmů. Daňové příjmy od roku 2008 klesají. Tvoří ve skutečnosti 60,68 % veškerých příjmů hlavního města Prahy. Ve srovnání s rokem 2008 hlavní město Praha obdrželo na daních v roce 2009 o ,22 tis. Kč méně. Například jen u daně z příjmů právnických osob se jednalo v roce 2009 o částku nižší o ,64 tis. Kč. To mělo významný dopad do bilance hospodaření v roce 2009, kdy vznikl schodek ve výši ,49 tis. Kč. Přehled daňových příjmů udává následující tabulka: 8

12 v tis. Kč Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost rok Daň z příjmů fyzických osob , , , ,44 Daň z příjmů právnických osob , , , ,04 Daň z přidané hodnoty , , , ,44 Ostatní , , , ,63 Daňové příjmy celkem , , , ,67 Další daňové příjmy nebyly též uspokojivě plněny. Rovněž v oblasti transferů ze státního rozpočtu včetně státních fondů došlo k propadu příjmů (plnění na 99,54% RU), stejně tak i u převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Je zde nutno upozornit na nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ,00 tis. Kč. O tuto částku bude v roce 2011 opětovně požádáno. Čerpání celkových výdajů ve výši ,45 tis. Kč odpovídá plnění 93,64% RU. Z toho připadá na běžné výdaje ,86 tis. Kč (95,32% RU) a na kapitálové výdaje ,59 tis. Kč (89,98% RU). K představovalo čerpání výdajů částku ,90 tis. Kč (91,99% RU), z toho běžné ,82 tis. Kč (94,63% RU) a kapitálové výdaje ,08 tis. Kč (87,71% RU). Největšího objemu dosahují běžné výdaje ve skutečnosti v kapitole 03 - Doprava (34,12% čerpání celkových běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (25,20%). V oblasti kapitálových výdajů největšího objemu dosahují výdaje v kapitole 03 Doprava (49,47% čerpání celkových kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (14,03%). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních titulů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skutečnost k Příjmy , , ,62 100, ,41 z toho :daňové , , ,01 101, ,46 nedaňové , , ,77 99, ,02 kapitálové 6 288, , ,93 127, ,80 přijaté transfery: , , ,91 97, ,13 - transfery ze st.rozp , , ,28 99, ,28 - transfery od obcí 3 256, , ,05 123, ,56 - přev. z vl.f. hosp.čin , , ,73 95, ,16 - ze stát.fin.aktiv 20,47 - ze zahraničí 182,90 182,85 99,97 437,66 Výdaje , , ,45 93, ,90 z toho : běžné , , ,86 95, ,82 kapitálové , , ,59 89, ,08 Rozdíl příjmů a výdajů , , , ,49 9

13 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2010 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl navržen rovněž v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2010, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2015 a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí, které byly schváleny usnesením RHMP č. 815 ze dne a vzaty na vědomí usnesením ZHMP č. 28/50 dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 38/2 ze dne v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,20 výdaje , , ,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,70 */ kryt třídou 8 financování Během sledovaného období byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy jako celku, vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy k v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,20 výdaje , , ,10 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,90 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování u hlavního města Prahy jako celku o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,00 výdaje , , ,20 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,80 */ kryt třídou 8 financování Rozpočtové příjmy byly k navýšeny celkem o ,30 tis. Kč. K se jednalo o ,30 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (např ,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, ,00 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí u obcí, ,00 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí, ,00 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky, 3 487,70 tis. Kč na účelové dotace krajům TBC); jednotlivých rezortních ministerstev jako např. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zejména o transfery na přímé náklady na vzdělání ve výši ,00 tis. Kč, na přímé pro soukromé školy ve výši ,00 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč jako transfer na příspěvek na péči, ,00 tis. Kč na dávky v hmotné nouzi nebo ,00 tis. Kč na státní příspěvek 10

14 zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Ministerstva pro místní rozvoj ,30 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), ,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl), dále prostřednictvím Ministerstva kultury 1 595,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Ministerstva zemědělství ,00 tis. Kč na podporu prevence před povodněmi II. nebo ,00 tis. Kč na výstavbu a obnovu infrastruktury kanalizací II., Ministerstva dopravy ,70 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze EU nebo Ministerstva životního prostředí ,40 tis. Kč na podporu udržitelného využívání zdroje energie EU. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly posíleny rovněž o finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále se jednalo o posílení rozpočtu hlavního města Prahy o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,70 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu v oblasti přijatých transferů představuje částku ,40 tis. Kč (k se jednalo o částku ve výši ,00 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o ,70 tis. Kč (k byly navýšeny o ,40 tis. Kč) a nedaňových příjmů o ,10 tis. Kč (k o ,80 tis. Kč). Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny celkem o ,30 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,50 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o ,80 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 Doprava (o ,80 tis. Kč), zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. na financování dopravní infrastruktury. Ve stejném období roku 2009 byly celkově výdaje hlavního města Prahy jako celku navýšeny o ,70 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,10 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,60 tis. Kč, nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů rovněž v kapitole 03 Doprava (o ,30 tis. Kč). Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku byla ve schváleném rozpočtu ve výši ,30 tis. Kč, z toho ,60 tis. Kč připadlo na vlastní hlavní město Prahu a ,70 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu jsou opět zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009, dále úspory hospodaření z let minulých a rovněž zapojen úvěr od EIB ve výši ,00 tis. Kč. V plánovaném saldu příjmů a výdajů se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o částku ve výši ,30 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá ,40 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy, dále navýšení rozpočtu v oblasti daňových příjmů a nižší čerpání celkových výdajů. 11

15 Hlavní město Praha v průběhu roku 2010 schválilo přijetí druhé části úvěru CZECH REPUBLIC PRAGUE METRO II AFI od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu ,00 tis. EUR se splatností 25 let (tj. v roce 2035). Celková výše přijatých prostředků dosáhla v roce 2010 objemu tis. Kč. Hlavní město Praha bylo smluvně vázáno úhradou úvěru s jednorázově splatnou jistinou v objemu ,00 tis. Kč. Tento úvěr byl městem přijat v roce 2000 prostřednictvím společnosti ING Barings (dnes společnost Praha Finance B. V.). Hlavní město Praha uhradilo další splátky půjček a úvěrů. Hospodaření hl.m. Prahy za rok , ,00 tis. Kč , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje 12

16 Plnění rozpočtu hlavního města Prahy za rok 2010 v tis. Kč Hlavní město Praha celkem Vlastní hlavní město Praha Městské části hlavního města Prahy Rozpočet upravený 2010 Skutečnost k na 1 obyv. */ v Kč Rozpočet upravený 2010 Skutečnost k Rozpočet upravený 2010 Skutečnost k Daňové příjmy , , , , , ,86 Nedaňové příjmy , , , , , ,09 Kapitálové příjmy , , , , , ,93 Přijaté transfery , , , , , ,16 Úhrn příjmů , , , , , ,04 Běžné výdaje , , , , , ,30 Kapitálové výdaje , , , , , ,77 Úhrn výdajů , , , , , ,07 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , , ,97 Financování **/ , , , , , ,97 Kontrolní součet 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ ) **/ financování-zde se v rozpočtu upraveném s kladným znaménkem promítá zapojení úspory hospodaření vytvořené v minulých letech, záporné znaménko u skutečnosti znamená přebytek hospodaření za r

17 Příjmy a výdaje hlavního města Prahy jako celku v r Příjmy / výdaje Skutečnost k v tis. Kč na 1 obyvatele */ r v Kč na 1 obyvatele r v Kč na 1 obyvatele r v Kč Daňové příjmy , Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy , Přijaté transfery , Úhrn příjmů , Běžné výdaje , Kapitálové výdaje , Úhrn výdajů , Rozdíl příjmů a výdajů , Financování **/ , Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ ) **/ financování - zde se v rozpočtu upraveném s kladným znaménkem promítá zapojení úspory hospodaření vytvořené v minulých letech, záporné znaménko u skutečnosti znamená přebytek hospodaření Výdaje hlavního města Prahy jako celku za r Kapitoly hl.m. Prahy Skutečnost k v tis. Kč na 1 obyvatele */ r v Kč na 1 obyvatele r v Kč na 1 obyvatele r v Kč Rozvoj obce , Městská infrastruktura , Doprava , Školství, mládež a samospráva , Zdravotnictví a sociální oblast , Kultura, sport a cestovní ruch , Bezpečnost , Hospodářství , Celkem za vybrané oblasti , Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ ) 14

18 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,80 tis. Kč, plněny do výše ,62 tis. Kč, tj. na 100,01% RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost schválený upravený % z celku za 4. čtvrtletí k % z celku RU k příjmy daňové , ,20 59, , ,01 60,68 101, ,46 příjmy nedaňové , ,90 3, , ,77 3,54 99, ,02 příjmy kapitálové 6 288, ,90 0, , ,93 0,14 127, ,80 přijaté transfery , ,80 36, , ,91 35,64 97, ,13 -ze st. rozpočtu , ,80 23, , ,28 23,06 99, ,28 - od obcí 3 256, ,00 0, , ,05 0,01 123, ,56 - přev. z vl.fon. h.čin , ,10 13, , ,73 12,56 95, ,16 - ze stát. fin. aktiv 20,47 - ze zahraničí 182,90 182,90 182,85 99,97 437,66 Celkem , ,80 100, , ,62 100,00 100, ,41 Druhové plnění příjmů , , ,00 v tis. Kč , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraji dosáhly k výše ,91 tis. Kč, což odpovídá 102,17% RU a znamená to vyšší příjem o ,91 tis. Kč než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,44 tis. Kč (101,39% RU, přijato o ,04 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše ,66 tis. Kč (97,37% RU, přijato o ,14 tis. Kč méně než bylo plánováno). 15

19 Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů přijaté k v celkové výši ,28 tis. Kč, což odpovídá plnění na 99,54% RU. K přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů dosáhly výše ,28 tis. Kč a plněny byly na 97,65% RU. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které z metodického hlediska patří k přijatým transferům, dosáhly k výše ,73 tis. Kč (95,17% RU). V roce 2009 se jednalo o částku ve výši ,16 tis. Kč (90,35% RU). Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,55 tis. Kč. K se jednalo o částku ve výši ,54 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1% z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se převážně o investiční dary. Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Daně z příjmů fyzických osob , , ,67 110,77 24, , ,11 Daně z příjmů práv. osob , , ,84 95,34 23, , ,88 Daň z přidané hodnoty , , ,92 100,46 45, , ,48 Popl.a odvody v obl. život.prostředí , , ,55 103,47 1, , ,00 Místní popl.z vybr.čin. a služeb , , ,14 98,38 1, , ,18 Ost.odvody z vybr.čin. a služeb , , ,06 80,82 0, , ,04 Správní poplatky , , ,91 90,76 0, , ,60 Daně z majetku , , ,92 94,34 1, , ,39 c e l k e m , , ,01 101,23 100, , ,68 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,01 tis. Kč, plnění odpovídalo 101,23% RU. K daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku dosáhly výše ,46 tis. Kč s plněním na 88,68% RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,92 tis. Kč a představuje 45,53% z celkových daňových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tato daň byla plněna na 100,46% RU. K daň z přidané hodnoty dosahovala výše ,02 tis. Kč a činila 44,89% z celkových daňových příjmů. Tato daň byla plněna na 97,48% RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ve výši ,67 tis. Kč s plněním na 110,77% RU. V minulém roce se jednalo o částku ve výši ,39 tis. Kč (plnění na 81,41% RU). Třetím důležitým daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,84 tis. Kč s plněním na 95,34% RU. K dosáhla tato daň výše ,24 tis. Kč a plněna byla na 80,27% RU. Ve srovnání s rokem 2008 ale hlavní město Praha obdrželo na daních o ,67 tis. Kč méně, například jen u daně z příjmů právnických osob se jednalo o částku nižší o ,04 tis. Kč. 16

20 Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Příjmy z vlast. činnosti , , ,71 103,83 7, ,87 Odvody přebyt.org.s přím. vztahem 5 374, , ,75 100,49 10, ,63 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace.fin.maj , , ,55 95,41 52, ,54 Přijaté sankční platby , , ,70 77,24 9, ,19 Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp , ,45 91,08 5, ,68 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 44,91 111,56 Ostatní nedaňové příjmy , , ,98 210,99 9, ,01 P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj , , ,08 105,93 0, ,89 Přijaté splátky půjč. prostředků , , ,64 100,02 4, ,65 c e l k e m , , ,77 99,55 100, ,02 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k pouze 3,54% z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,77 tis. Kč plněny na 99,55% RU. Objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše ,55 tis. Kč, plněny byly na 95,41% RU. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši ,75 tis. Kč a plněním na 100,49% RU. Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 306,50 0,31 201,67 Ostatní kapitálové příjmy 6 288, , ,43 143,80 70, ,13 Příjmy z prodeje akcií a majet. Podílů , ,00 100,00 29, ,00 c e l k e m 6 288, , ,93 127,79 100, ,80 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,14%, přestože k vykazují plnění RU nad 100%. Jedná se především o investiční dary od fyzických a právnických osob pro městské části hlavního města Prahy. 17

21 Přijaté transfery v tis. Kč Přijaté transfery RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Neinvest. transfery ze stát.rozp , , ,47 99,90 53, ,65 Neinvest. transfery od obcí 3 256, , ,05 123,50 0, ,56 Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin , , ,73 95,17 35, ,16 Neinv.přijaté transfery ze zahraničí 182,90 182,85 99,97 437,66 Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv 20,47 Invest. transfery ze stát.rozp , ,81 97,82 11, ,63 Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze st.fin. aktiv c e l k e m , , ,91 97,96 100, ,13 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Přijaté transfery k dosáhly výše ,91 tis. Kč, což odpovídá plnění na 97,96% RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 35,64%. K se jednalo o částku ve výši ,13 tis. Kč, plnění bylo 95,34% RU. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (53,61%), k tyto neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů tvořily 56,50%. Rovněž důležité jsou svým objemem převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k uskutečněny do výše ,73 tis. Kč s plněním na 95,17% RU (z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 35,25%). K představovaly částku ,16 tis. Kč (plnění na 90,35% RU, z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 30,17%). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u investičních transferů ze státního rozpočtu a státních fondů byly způsobeny nedočerpáním rozpočtových částek u akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů. Největší měrou, tak jako v letech minulých, se promítá nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury (požádáno o možnost čerpání v roce 2011). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří jako obvykle transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ( ,00 tis. Kč). 18

22 3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2010 rozpočtovány ve výši ,80 tis. Kč a v průběhu roku 2010 navýšeny o ,30 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,50 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o ,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,10 tis. Kč. Zdrojem krytí celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím Ministerstva financí, rezortních ministerstev a státních fondů zejména Státního fondu dopravní infrastruktury. Rovněž došlo k zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let a rovněž došlo i k zapojení úvěru od EIB. Skutečné čerpání výdajů k dosáhlo výše ,45 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,64% RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (36,93% z celkového objemu RU a 38,74% z celkového objemu skutečných výdajů k ) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (21,29% z celkového objemu RU a 21,83% z celkového objemu skutečných výdajů k ). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k % z celku RU k , ,50 1, , ,45 1,70 88, , , ,10 7, , ,24 7,20 92, , , ,50 36, , ,43 38,74 98, , , ,00 21, , ,77 21,83 96, , , ,90 7, , ,67 7,02 91, , , ,10 4, , ,01 4,10 94, , , ,10 3, , ,61 3,32 97, , , ,70 4, , ,19 4,07 88, , , ,00 11, , ,32 10,47 88, , , ,20 2, , ,76 1,55 50, , , ,10 100, , ,45 100,00 93, ,90 Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: 19

23 Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,55% 07 3,59% 08 4,07% 09 10,47% 01 1,70% 02 7,20% 06 4,10% 05 7,02% 03 38,74% 04 21,83% Výdaje k v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové jsou v tabulce na následující stránce: 20

24 Kapitola RU Hl.m.Praha celkem Vl.hl.m.Praha Městské části Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k % k RU r v tis. Kč Rozvoj obce Běžné výdaje , ,08 90, , , , , ,74 Kapitálové výdaje , ,37 87, , , , , ,01 CELKEM VÝDAJE , ,45 88, , , , , ,75 Městská infrastruktura Běžné výdaje , ,70 97, , , , , ,49 Kapitálové výdaje , ,54 87, , , , , ,45 CELKEM VÝDAJE , ,24 92, , , , , ,94 Doprava Běžné výdaje , ,93 98, , , , , ,08 Kapitálové výdaje , ,50 97, , , , , ,72 CELKEM VÝDAJE , ,43 98, , , , , ,80 Školství, mládež a samospráva Běžné výdaje , ,91 99, , , , , ,08 Kapitálové výdaje , ,86 84, , , , , ,59 CELKEM VÝDAJE , ,77 96, , , , , ,67 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje , ,73 95, , , , , ,13 Kapitálové výdaje , ,94 76, , , , , ,43 CELKEM VÝDAJE , ,67 91, , , , , ,56 Kultura, sport a cestovní ruch Běžné výdaje , ,50 95, , , , , ,03 Kapitálové výdaje , ,51 89, , , , , ,51 CELKEM VÝDAJE , ,01 94, , , , , ,54 21

25 Kapitola RU Hl.m.Praha celkem Vl.hl.m.Praha Městské části Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k % k RU r Bezpečnost Běžné výdaje , ,02 99, , , , , ,21 Kapitálové výdaje , ,59 81, , , , , ,34 CELKEM VÝDAJE , ,61 97, , , , , ,55 Hospodářství Běžné výdaje , ,34 94, , , , , ,49 Kapitálové výdaje , ,85 86, , , , , ,98 CELKEM VÝDAJE , ,19 88, , , , , ,47 Vnitřní správa Běžné výdaje , ,82 89, , , , , ,31 Kapitálové výdaje , ,50 78, , , , , ,80 CELKEM VÝDAJE , ,32 88, , , , , ,11 Pokladní správa Běžné výdaje , ,83 53, , , , , ,74 Kapitálové výdaje , ,93 2, , , ,00 CELKEM VÝDAJE , ,76 50, , , , , ,74 Celkem za kapitoly Běžné výdaje , ,86 95, , , , , ,30 Kapitálové výdaje , ,59 89, , , , , ,83 Ú H R N - CELKEM VÝDAJE , ,45 93, , , , , ,13 22

26 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2010 ve výši ,00 tis. Kč, byl k navýšen o ,50 tis. Kč, tj. na ,50 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byly běžné výdaje čerpány do výše ,86 tis. Kč, tj. na 95,32% RU. Z celkových výdajů představuje tato částka 69,84%. V roce 2009 byl rozpočet běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku schválen ve výši ,10 tis. Kč, k navýšen o ,10 tis. Kč na ,20 tis. Kč. Ke stejnému datu byly běžné výdaje čerpány do výše ,82 tis. Kč, tj. na 94,63% RU, z celkových výdajů tato částka představovala 63,70%. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,93 tis. Kč, plnění na 98,97% RU). Naopak nejnižší výdaje trvale vykazuje kapitola 01 Rozvoj obce ( ,08 tis. Kč, plnění na 90,74% RU), tak jak tomu bylo i v roce 2009, kdy běžné výdaje v kapitole 01 Rozvoj obce k dosáhly výše ,49 tis. Kč s plněním na 93,46% RU, neboť činnost v této kapitole směřuje převážně do oblasti kapitálových výdajů. V ostatních kapitolách se pohybuje čerpání běžných výdajů k v rozmezí od ,34 tis. Kč (kapitola 08 Hospodářství) do ,91 tis. Kč (kapitola 04 Školství, mládež a samospráva) a plnění RU je v rozmezí od 53,05% (kapitola 10 Pokladní správa) do 99,24% (kapitola 04 Školství, mládež a samospráva). Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k a pro srovnání skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k % z celku RU k , ,00 0, , ,08 0,91 90, , , ,30 5, , ,70 5,82 97, , , ,50 32, , ,93 34,12 98, , , ,40 24, , ,91 25,20 99, , , ,60 8, , ,73 8,24 95, , , ,40 4, , ,50 4,53 95, , , ,80 4,21-891, ,02 4,38 99, , , ,80 1, , ,34 1,54 94, , , ,40 13, , ,82 13,04 89, , , ,30 3, , ,83 2,22 53, ,90 Celkem , ,50 100, , ,86 100,00 95, ,82 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 23

27 Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: 24

28 Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,54% 07 4,38% 09 13,04% 10 2,22% 01 0,91% 02 5,82% 06 4,53% 03 34,12% 05 8,24% 04 25,20% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2010 ve výši ,80 tis. Kč, byl k navýšen o ,80 tis. Kč, tj. na ,60 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše ,59 tis. Kč, tj. na 89,98% RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy představuje tato částka 30,16%. Tak jako v letech minulých opět došlo ke snížení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů, a to na základě přijatých usnesení. Důvodem byly i nepříznivé klimatické podmínky, které ke konci roku nedovolily vykonávat stavební činnosti u některých investičních akcí. Na základě těchto skutečností došlo k převodu části nevyužitých finančních prostředků v závěru roku 2010 do roku Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo v kapitole 03 Doprava ( ,50 tis. Kč, plnění na 97,09% RU) a naopak nejnižší bylo v kapitole 10 Pokladní správa (2 256,93 tis. Kč, plnění na 2,41% RU). Tento trend zaznamenáváme každoročně. Přehled kapitálových výdajů v (RS, RU a skutečnosti pro rok 2010 a pro srovnání skutečnost v roce 2009) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k % z celku RU k , ,50 3, , ,37 3,53 87, , , ,80 10, , ,54 10,39 87, , , ,00 45, , ,50 49,47 97, , , ,60 14, , ,86 14,03 84, , , ,30 4, , ,94 4,17 76, , , ,70 3, , ,51 3,10 89, , , ,30 0, , ,59 0,84 81, , , ,90 10, , ,85 9,93 86, , , ,60 5, , ,50 4,53 78, , , ,90 0, , ,93 0,01 2, ,00 Celkem , ,60 100, , ,59 99,99 89, ,08 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 25

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012 V Praze dne 30.4.2013 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2013

Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2013 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2013 V Praze dne 30.4.2014 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy 2009 (za období 1.1.2009 30.6. 2009) V Praze dne 28.8.2009 Hlavní město Praha

Více

1. Hlavní město Praha celkem

1. Hlavní město Praha celkem 1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí

Více

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010)

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010) Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy 2010 (za období 1.1.2010 30.6. 2010) V Praze dne 27.8.2010 Hlavní město Praha

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2008

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2008 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2008 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2009 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2014

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2014 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2014 V Praze dne 30. dubna 2015 1 2 3 Základní představení hlavního města Prahy Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy I. část které se konalo dne 23. května 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 61 členů Zastupitelstva

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 27. února 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 27. února 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 27. února 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: CELKEM přítomných: 156 osob

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s 39 zákona

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014 Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 V Miroslavi, dne 22. května 2015 Předkládá: Volf Roman předseda svazku Zpracovala:

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rybitví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274194 název Obec Rybitví ulice, č.p. Školní 180 obec Rybitví PSČ, pošta 533 54 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více