NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ"

Transkript

1 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV NA ŠKOLNÍ ROK Informace: telefon mobil , Najdete nás také na facebooku!

2 DÒLEÎITÉ INFORMACE: NÁBOROV T DEN OSOBNÍ ZÁPIS do zájmov ch útvarû (dále jen krouïky) probûhne ve dnech od v budovû DDM, Linecká 67. Poskytneme Vám ve keré informace ke krouïkûm vãetnû tûch, které jsme nemohli uvést v nabídce. Pfiihlá ky pfiijímáme aï od 14. záfií první den zápisu. Pfiihlá ky, které budou v tomto t dnu zasílány po tou ãi em, budou pfiijímány pouze po pfiedchozí telefonické domluvû, vïdy dle data doruãení. Pfiihlá ku VYPLNùNOU HÒLKOV M PÍSMEM je nutné odevzdat podepsanou zákonn m zástupcem dítûte! Neúplné nebo nepodepsané pfiihlá ky NEBUDOU P IJÍMÁNY! Zápisné se stanovuje na cel rok a musí b t uhrazeno do 30. fiíjna Úhrada zápisného je moïná pfii podání pfiihlá ky v hotovosti, platební kartou ãi pfievodem. V ECHNY DOKUMENTY MÒÎETE STÁHNOUT NA STRÁNKÁCH: DAL Í INFORMACE: Pravidelná ãinnost bude zahájena v pondûlí 5. fiíjna Pravidelná ãinnost bude ukonãena v pátek 27. kvûtna Vyplnûnou pfiihlá ku odevzdají i zájemci, ktefií nav tûvovali ZÚ v loàském roce. PODMÍNKY P IJETÍ, POVINNOSTI A MOÎNOSTI: V pfiípadû, Ïe dítû nebo ãlen pfiestane docházet do ZÚ na základû vlastního rozhodnutí a bez uvedení dûvodu, zápisné se nevrací! Zápisné se vrací pouze v pfiípadû dlouhodobé nemoci, zdravotních dûvodû (doloïeno lékafisk m potvrzením) nebo zmûny bydli tû. V pfiípadû, Ïe nebude uhrazeno zápisné do stanoveného data 30. fiíjna 2015 a zájemce pfiesto nav tûvoval nûkter ZÚ, nebo byl evidován v deníku ZÚ na základû závazné pfiihlá ky, je ãlen nebo zákonn zástupce POVINNEN UHRADIT zápisné pfiimûfiené délce náv tûvy ZÚ. V P ÍPADù, ÎE PLATBA DO ZÚ NEBUDE UHRAZENA DO STANOVENÉHO DATA, BUDE DÍTù, ÎÁK, âlen ZÚ, Z TÉTO âinnosti DDM âesk KRUMLOV VYLOUâEN! SNÍÎENÍ ÚPLATY: Zápisné do ZÚ (úplata) mûïe b t úãastníkovi sníïeno o 50%, pokud jeho zákonn zástupce pfiedloïí rozhodnutí o pobírání dávek hmotné nouze dle zákona ã. 111/2006 Sb., nebo pfiíspûvku na bydlení dle a pfiíspûvku na úhradu potfieb dítûte dle zákona ã. 117/1995 Sb. Dále mûïe b t úplata do ZÚ sníïena, pokud se dítû pfiihlásí do tfietího a dal ího ZÚ, a to o ãástku 150,- Kã. O sníïení úplaty lze poïádat nejpozdûji do 30. fiíjna 2015 formou PÍSEMNÉ ÎÁDOSTÍ, kterou obdrïíte na DDM nebo na stránkách:

3 Vedoucí oddûlení: Eli ka Rolníková Jazykové oddělení Externisté: Maty Dio, Katefiina Duspivová, Radka Frãková, Jitka Chromeãková, Markéta Králová, Ludmila Opelková, Lucie Roubínová, Ivana Staynerová, Petra Zemanová Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Angliãtina pro nejmen í A od 1. tfi. PO ,- Kã Seznamujeme se s angliãtinou formou hry. Angliãtina pro nejmen í B od 5 let. PO ,- Kã Seznamujeme se s angliãtinou formou hry. Hrátky s angliãtinou I. od 6 let PO ,- Kã Pokraãování pro dûti, které si s angliãtinou hrají uï jeden rok (dûti jiï mají malé základy). Hrátky s angliãtinou II tfi. ÚT ,- Kã Pokraãování Hrátek I. (známe jiï základy angliãtiny). Pojìme spolu mluvit anglicky tfi. ÚT ,- Kã Zábavná angliãtina pro koláky. Angliãtina absolutní zaãáteãníci mládeï, ÚT ,- Kã Nauãíme se základy AJ a osvojíme si praktickou slovní zásobu. Angliãtina zaãáteãníci se znalostí mládeï, ât ,- Kã Opakujeme základy a chceme se dále zlep ovat. Angliãtina mírnû pokroãilí mládeï, ât ,- Kã Známe základy AJ a chceme se dále zlep ovat. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka. Angliãtina pokroãilí konverzace mládeï, PO ,- Kã Konverzace, prohloubení znalostí jazyka. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka. místo Cafe Decadent. Nûmãina pro koláky tfi. Bude upfiesnûno 700,- Kã Zábavná nûmãina pro koláky. Pokroãilost skupiny bude urãena podle zájemcû. Nûmãina pro nejmen í od 5 let Bude upfiesnûno 700,- Kã Seznamujeme se s nûmãinou formou hry. Nûmãina zaãáteãníci mládeï, PO ,- Kã Nauãíme se základy NJ a osvojíme si praktickou slovní zásobu. Nûmãina mírnû pokroãilí mládeï, PO ,- Kã Známe základy nûmeckého jazyka a chceme se v nûm dále zlep ovat. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka. Nûmãina pokroãilí mládeï, PO ,- Kã Prohloubení znalostí jazyka. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka.

4 Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Pojìme spolu mluvit francouzsky tfi. ÚT ,- Kã Zábavná francouz tina pro koláky. Pokroãilost skupiny bude urãena zájemcû. Francouz tina zaãáteãníci mládeï, PO ,- Kã Nauãíme se základy francouzského jazyka osvojíme si praktickou slovní zásobu. Francouz tina stfiednû pokroãilí mládeï, PO ,- Kã Známe základy francouzského jazyka a chceme se v nûm dále zlep ovat. Ru tina mládeï, Bude upfiesnûno 1 300,- Kã Jak pro zaãáteãníky, tak pro ty, ktefií si chtûjí oprá it své znalosti. Latina základy mládeï, Bude upfiesnûno 1 300,- Kã Základy latinské mluvnice a slovní zásoby. TvÛrãí psaní od 4. tfi. ÚT ,- Kã Psaní je zábava a hra. Nauãíme se hravû psát, vyzkou íme si vytvofiit svûj komiks a napsat tfieba horor. Happy play! deskové hry dûti, PÁ ,- Kã Pfiijìte si zahrát zábavné a napínavé deskové vhodné i pro rodiãe s dûtmi mládeï, (1,5 h) i karetní hry (Aktivity, Uno, Fazole, Osadníky,. Bang, Sabotéra), lu tit hlavolamy, ifry aj. Divadélko od 3. tfiídy ât ,- Kã Jaké je to b t hercem? Dramatizace pohádek, dûtsk ch textû a pfiíbûhû. Divadlo mládeï, ÚT ,- Kã Hrajeme pro radost a zábavu. (1,5 h) Pfiidejte se k nám. Angliãtina zaãáteãníci Zlatá Koruna mládeï, ÚT ,- Kã Nauãíme se základy AJ a osvojíme si praktickou slovní zásobu. Angliãtina mírnû pokroãilí Zlatá Koruna mládeï, ÚT ,- Kã Známe základy AJ a chceme se dále zlep ovat. Opakujeme a uãíme se nové vûci. Nûmãina Zlatá Koruna mládeï, ât ,- Kã Jak pro zaãáteãníky, tak pro ty, ktefií si chtûjí oprá it své znalosti. Pokroãilost skupiny bude urãena podle zájemcû.

5 Hudebně-taneční oddělení Vedoucí oddûlení: Marie Smeykalová Externisté: Vladimíra Berná, Alena Bártová, Vlasta Dvofiáková, Radka Kmochová, Milo Pimpara, Renata Py íková ml., Renata Py íková, Lucie Roubínová, Daniel Tácha, Gabriela Wolfová, Dana Zelenková Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka S flétniãkou za pohádkou od 5 let PO ,- Kã Základy hry na zobcovou flétnu. - zaãáteãníci - Dana S flétniãkou za pohádkou od 6 let PO ,- Kã Nové písniãky a tóny na zobcovou flétnu, - mírnû pokroãilí - Dana pokraãování z loàského roku. Hrajeme si s flétniãkou od 5 let ÚT ,- Kã Základy hry na zobcovou flétnu. - zaãáteãníci - Eli ka Hrajeme si s flétniãkou od 6 let ST ,- Kã Nové písniãky a tóny na zobcovou flétnu, - mírnû pokroãilí - Eli ka pokraãování z loàského roku Krumlov tí pi tci - pfiípravka od 1. tfi. ÚT ,- Kã AlespoÀ 1 hry (g1 - h1). Krumlov tí pi tci - Písklata od 3. tfi. ÚT ,- Kã Pro dûti, které bezpeãnû zvládají tóny c1 - d2. Krumlov tí pi tci - PáÏata od 4. tfi. ÚT ,- Kã Pro dûti hrající nejménû 3 roky - v bûrové odd. ( ). Krumlov tí pi tci - Pi tci od 5. tfi. ÚT ,- Kã Pro dûti hrající nejménû 4 roky - v bûrové odd. ( ). Zpíváníãko âk od 1. tfi. ST ,- Kã Zpívání písniãek rûzn ch ÏánrÛ, pfiíprava na populární zpûv. Populární zpûv s Hanãou I. od 6. tfi. ST ,- Kã Pokraãování z loàského roku. Nové ãleny nepfiibíráme. Populární zpûv s Hanãou II od 6. tfi. ST ,- Kã Pokraãování z loàského roku. Nové ãleny nepfiibíráme. Populární zpûv s Hanãou III od 6. tfi. ât ,- Kã Pokraãování z loàského roku. Nové ãleny nepfiibíráme. Populární zpûv - pfiípravka od 5. tfi. ST ,- Kã Zpívání populárních písní s doprovodem klavíru. Kytara zaãáteãníci I od 4. tfi. PO ,- Kã Základy doprovodné kytary. Kytara zaãáteãníci II od 4. tfi. PO ,- Kã Základy doprovodné kytary.

6 Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Kytara zaãáteãníci III od 4. tfi. ât ,- Kã Základy doprovodné kytary. Kytara mírnû pokroãilí I - Alãa od 5. tfi. PO ,- Kã AlespoÀ 1 roky hry. Kytara mírnû pokroãilí II - Dan od 5. tfi. ST ,- Kã AlespoÀ 1 rok hry. Kytara pokroãilí I - Hanãa od 6. tfi. PO ,- Kã AlespoÀ 3 roky hry. Kytara pokroãilí II - Hanãa od 7. tfi. PO ,- Kã AlespoÀ 3 roky hry. Kytara pokroãilí III - Lucka od 6. tfi. ÚT ,- Kã AlespoÀ 2 roky hry, pokraãování z loàského roku. Kytara pokroãilí IV - Majka od 6. tfi. ST ,- Kã AlespoÀ 2-3 roky hry. Kytara pokroãilí V - Dan od 6. tfi. ât ,- Kã AlespoÀ 2 roky hry. Basová kytara Lucka od 6. tfi. ÚT ,- Kã Základy hry na basovou kytaru - podmínkou je mít vlastní nástroj k hraní, v uka probíhá v rámci skupiny Kytara pokroãilí III. Kytara - Majka mládeï, ât ,- Kã Kytarové akordy a rytmy pro mírnû pokroãilé aï pokroãilé. Kytara - Z Za NádraÏím - zaãáteãníci od 4. tfi. ÚT ,- Kã Z Za NádraÏím âk. Kytara - Z Za NádraÏím - mírnû pokroãilí od 6. tfi. ÚT ,- Kã Z Za NádraÏím âk. AlespoÀ 1 rok hry. Zpíváníãko M Chval iny od 4 let ÚT ,- Kã M Chval iny, kapacita omezena, max. 15 dûtí. Flétniãka pro pokroãilé Chval iny od 1. tfi. ÚT ,- Kã Z Chval iny - pokraãování z loàského roku. Kytara Chval iny - pokroãilí od 6. tfi. ÚT ,- Kã Z Chval iny. AlespoÀ 2 roky hry. Kytara Chval iny - mládeï, ÚT ,- Kã Chval iny. Pokraãování z minul ch let. Sedmihlásek - Kájov tfi. PO ,- Kã Z Kájov. Zpûv písní rûzn ch ÏánrÛ z âech, Moravy i jin ch ãástí svûta proloïen muzikofiletick mi aktivitami. Jitfienka - Malá muzika od 4. tfi. ST ,- Kã Zápisné neplatí ãlenové Jitfienky - rádi pfiivítáme nové muzikanty - housle, klarinety, dudy. Jitfienka - pfiípravka od 5 let ST ,- Kã Dûti budou rozdûleny podle vûku a dovedností. Jitfienka - folklórní soubor od 1. tfi. ST ,- Kã Dûti budou rozdûleny podle vûku a dovedností. Tancovátko od 4 let PO ,- Kã Uãíme se tancovat a pohybovat. Orientální tance - zaãáteãníci od 3. tfi. ât ,- Kã Základy orientálních tancû.

7 Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Orientální tance - mírnû pokroãilí od 4. tfi. ât ,- Kã Zvládáme základní prvky - pokraãování z minulého roku. Orientální, etnické a panûlské tance mládeï, ât ,- Kã pro dospûlé SDC Carmentis - square dance mládeï, ât ,- Kã Pro více informací nav tivte stránky klubu: Hip hop - taneãní skupina Chicos kokos od 9 do 16 let PO ,- Kã Pfiíprava na soutûïe, vystoupení, úãast ST ,- Kã na taneãních workshopech Pondûlní tréninky budou probíhat ve zku ebnû Mûstského divadla v âk ( hod.), stfiedeãní v sále DDM ( hod.). Hip hop - pfiípravka od 9 let PO ,- Kã Taneãní prûprava, tréninky ve zku ebnû Mûstského divadla v âk ( hod.) Spoleãenské tance pro pokroãilé od 15 let ÚT ,- Kã Pfiíprava na soutûïe, taneãní semináfie NE Kurz spoleãenského tance pro dospûlé mládeï, PO ,- Kã Základní taneãní kroky standardních 10 lekcí (fiíjen - prosinec) i latinsko - americk ch tancû. Pfiíprava na plesovou sezónu.

8 Vedoucí oddûlení: Alena Marvanová Výtvarné oddělení Externisté: RÛÏena Binková, Ludmila Ticháãková, Katefiina Duspivová, Ivan Maurer, Jana Pe ková, Michaela BÛãková Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Tvofieníãko zaãáteãníci od 4 do 6 let ÚT ,- Kã Hravé vyrábûní pro nejmen í. Tvofieníãko pokroãilí od 5 do 6 let ât ,- Kã Hravé vyrábûní pro nejmen í - pro dûti, které nav tûvovaly krouïek v loàském roce. Tvofiivá dílna od 4. tfi. PO ,- Kã Tvorba obrázkû, dárkû, perkû a bytov ch doplàkû, zdobení odûvû. Dovedné ruce Holubov od 1. tfi. bude upfiesnûno 400,- Kã Kreslení, malování a tvofiení z rûzn ch materiálû Z Holubov, urãeno pro dûti ze Z Holubov. Hravá v tvarka tfi. ÚT ,- Kã Malování, kreslení a tvofiení hravou formou. Zábavná v tvarka tfi. ât ,- Kã Malování, kreslení a dal í v tvarné techniky zábavnou formou. Malba a perk dûti a mládeï ST ,- Kã Vyzkou íte si napfi. malbu olejov mi, akrylov mi, od 12 let akvarelov mi barvami a vyrobíte si perky z taveného skla, hedvábí, smaltu, tiffany technikou Pfiípravn v tvarn kurz dûti a mládeï PO ,- Kã Pfiíprava na pfiijímací zkou ky od 12 let na stfiední a vysoké koly. V tvarn krouïek Kájov od 1. tfi. ST bude 400,- Kã Kreslení, malování a tvofiení z rûzn ch materiálû upfiesnûno Z Kájov, urãeno pro dûti ze Z Kájov. Kresba a malba mládeï, ât ,- Kã Základy kresby a malby, grafické mírnû pokr. a zaãáteãníci a kombinované techniky Kresba a malba pokroãilí I mládeï, PO ,- Kã Kresba a malba, grafické a kombinované techniky Kresba a malba pokroãilí II mládeï, ST ,- Kã Kresba a malba, grafické a kombinované techniky Kurz akvarelové malby mládeï, ÚT ,- Kã Kurz pod vedením Jany Pe kové Keramika nejmlad í pfied koláci a 1. tfi. ST ,- Kã Hravé modelování a malování keramiky Keramika mlad í I od 2. tfi. ÚT ,- Kã Hravé modelování a malování keramiky

9 Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Keramika mlad í II od 2. tfi ât ,- Kã Hravé modelování a malování keramiky. Keramika star í od 5. tfi. ât ,- Kã Pokroãilej í techniky práce s hlínou a zdobení keramiky, toãení na hrnãífiském kruhu. Keramika Kájov I+II od 1. tfi. ât ,- Kã Hravé modelování a malování keramiky Z Kájov, urãeno pro dûti ze Z Kájov. Keramika - pokroãilí mládeï, ÚT ,- Kã Pokroãilej í techniky práce s hlínou a zdobení keramiky, toãení na hrnãífiském kruhu. Kurz toãení na hrnãífiském kruhu mládeï, ÚT ,- Kã Pololetní kurz s profesionální keramiãkou, lekce trvá 2 hod. (v rozmezí hod.). V stupem z kurzu bude ãajová souprava. Místo konání Kladné (Kájov). Vedoucí oddûlení: Denisa Sedláãková Oddělení techniky Externisté: Milan Hlaváã, Jan Winzig, Jan Sedláãek Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Automodeláfii od 3. tfi. ST ,- Kã Stavba dráhov ch modelû automobilû. Leteãtí modeláfii od 3. tfi. PO ,- Kã V roba modelû letadel a házedel z balzy. Leteãtí a lodní modeláfii od 5. tfi. PO ,- Kã V roba modelû letadel i lodí (moïnost v bûru). Hokusy - pokusy I od 2. tfi. ST ,- Kã Pokusy s bublinami, vodou, vejci a dal í bláznivé experimenty pro zaãáteãníky. Hokusy - pokusy II od 3. tfi. ST ,- Kã Pokusy pro mírnû pokroãilé. Hokusy - pokusy III od 4. tfi. ST ,- Kã Pro pokroãilé - úãast v soutûïi Mlad ch DebrujárÛ.

10 Vedoucí oddûlení: Hana Havlíãková Oddělení sportu Externisté: Veronika Kohoutová, Zdenûk Bauer, Petra Mrázová, Radek Votava, Václav âáslava,veronika Netu ilová, Libor Maurer, Tomá afránek, Ivan Mal, Miroslav Mrhal, Jitka Korbajová, Marek Hullman, Naìa PiÏemová Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Aerobik tfi. ÚT ,- Kã Kondiãní cviãení na hudbu. pro zaãáteãníky i pokroãilé Vede Veronika Kohoutová. Aikido a sebeobrana tfi. PO ,- Kã Z Linecká. ât Sebeobrana mládeï, PO (1,5 h) 1 400,- Kã Z Linecká. ât (1,5 h) Badminton - pfiípravka tfi. ÚT Sportovní hala. Ve spolupráci s SKB PÁ âesk Krumlov, cenu urãuje SKB. Cviãeníãko - dûti bez rodiãû. 4-6 let ât ,- Kã Sál DDM. Cviãení rodiãû s dûtmi I 1-2 roky ÚT ,- Kã (osoba) Sál DDM. Cviãení rodiãû s dûtmi II 2-3 roky ÚT ,- Kã (osoba) Sál DDM. Cviãení rodiãû s dûtmi III 3-5 let PO ,- Kã (osoba) Z TGM. Florbal - pfiípravka Rok narození PO Gymnázium. Pro chlapce i dívky a mlad í ât Cenu urãuje FBC âesk Krumlov. Florbal - mlad í Ïáci Rok narození PÁ (1,5 h) Gymnázium. Pro chlapce i dívky ST (1,5 h) Sportovní hala. Cenu urãuje FBC â. Krumlov. Hasiãi I a II 6-12 let ÚT ,- Kã Hasiãárna Domoradice. Od 12 let Hokej pfiípravka 4-10 let PO ,- Kã Ve spolupráci s HC âesk Krumlov, Malá kola bruslení a hokejov ch dovedností Noví Ïáci ST zimní stadion tfi. SO 8.30 Hokej pfiípravka - pokroãilí 4-10 let PO ,- Kã Ve spolupráci s HC âesk Krumlov, ST zimní stadion. SO

11 Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Pomnûnky tfi. ST ,- Kã Taneãnû - sportovní krouïek, disco tanec, vyuïití sportovních potfieb - míãe, stuhy. Kalanetika I Od 14 let PO ,- Kã Sál DDM. Kalanetika, Pilates, Bodyform. Kalanetika II Od 14 let ât ,- Kã Sál DDM Kalanetika, Bodyform, Pilates - cviãení na velk ch míãích. Karate pfiípravka Od 6 let PO ,- Kã Sál DDM (2x t dnû). PÁ Karate základní oddíl Od 6 let PO ,- Kã Sál DDM (2x t dnû). PÁ Pro dûti, které mají základy z loàského roku. Karate závodní oddíl Od 7 let PO ,- Kã Sál DDM. Pro dûti pokroãilé úrovnû. MaÏoretky juniorky Od 3. tfi. ÚT ,- Kã Sál DDM. Pokroãilá dûvãata. MaÏoretky kadetky Od 6 let ÚT ,- Kã Sál DDM, zaãáteãnice. Sportík tfi. Bude upfiesnûno 500,- Kã Sportovní pohybové hry a hrátky, Z Holubov. Vedoucí oddûlení: Denisa Sedláãková Oddělení přírodovědy Externisté: Naìa Stejskalová, Milu e Dolanská Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Geocaching, práce s mapou a GPS od 3. tfi. ât ,- Kã Geocaching - hledání pokladû, orientace v mapû i terénu. Rybáfii od 2. tfi. ÚT ,- Kã Rybolovná technika, rybáfisk fiád, ryby na ich vod.

12 Nabídka pro mládež a dospělé Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Kytara pro pokroãilé dospûlé Majka mládeï, ât ,- Kã Kytarové akordy a rytmy pro mírnû pokroãilé aï pokroãilé. Kytara pro dospûlé Chval iny - Hanka mládeï, ÚT ,- Kã Chval iny - alespoà 4 roky hry, pokraãování z minulého roku. SDC Carmentis - square dance mládeï, ât ,- Kã Pro více informací nav tivte stránky klubu: Orientální, etnické a panûlské tance mládeï, ât ,- Kã pro dospûlé Spoleãenské tance pro pokroãilé mládeï, ÚT ,- Kã Pfiíprava na soutûïe, taneãní semináfie NE Kurz spoleãenského tance pro dospûlé mládeï, PO ,- Kã Základní taneãní kroky standardních 10 lekcí (fiíjen aï prosinec) i latinsko - americk ch tancû. Pfiíprava na plesovou sezónu. Sebeobrana mládeï, PO (1,5 h) Kã Z Linecká. ât (1,5 h) Kalanetika I mládeï, PO ,- Kã Kalanetika, pilates, bodyform. Sál DDM Kalanetika II mládeï, ât ,- Kã Kalanetika, pilates, bodyform, cviãení na velkém míãi. Sál DDM Angliãtina absolutní zaãáteãníci mládeï, ÚT ,- Kã Nauãíme se základy AJ a osvojíme si praktickou slovní zásobu. Angliãtina zaãáteãníci se znalostí mládeï, ât ,- Kã Opakujeme základy a chceme se dále zlep ovat. Angliãtina mírnû pokroãilí mládeï, ât ,- Kã Známe základy AJ a chceme se dále zlep ovat. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka. Angliãtina pokroãilí - konverzace mládeï, PO ,- Kã Konverzace, prohloubení znalostí jazyka. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka. Místo - Cafe Decadent.

13 Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Nûmãina zaãáteãníci mládeï, PO ,- Kã Nauãíme se základy NJ a osvojíme si praktickou slovní zásobu. Nûmãina mírnû pokroãilí mládeï, PO ,- Kã Známe základy nûmeckého jazyka a chceme se v nûm dále zlep ovat. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka. Nûmãina pokroãilí mládeï, PO ,- Kã Prohloubení znalostí jazyka. Zamûfieno na aktivní pouïívání jazyka. Francouz tina zaãáteãníci mládeï, PO ,- Kã Nauãíme se základy francouzského jazyka a osvojíme si praktickou slovní zásobu. Francouz tina stfiednû pokroãilí mládeï, PO ,- Kã Známe základy francouzského jazyka a chceme se v nûm dále zlep ovat. Ru tina mládeï, Bude upfiesnûno 1 300,- Kã Jak pro zaãáteãníky, tak pro ty, ktefií si chtûjí oprá it své znalosti. Latina základy mládeï, Bude upfiesnûno 1 300,- Kã Základy latinské mluvnice a slovní zásoby. Happy play! dûti, mládeï, PÁ (1,5 h) 700,- Kã Pfiijìte si zahrát zábavné a napínavé - deskové hry vhodné i pro rodiãe s dûtmi deskové i karetní hry (Aktivity, Uno, Fazole, Osadníky, Bang, Sabotéra), lu tit hlavolamy, ifry a mnoho dal ího. Divadlo mládeï, ÚT (1,5 h) 700,- Kã Hrajeme pro radost a zábavu. Pfiidejte se k nám. Angliãtina zaãáteãníci - Zlatá Koruna mládeï, ÚT ,- Kã Nauãíme se základy AJ a osvojíme si praktickou slovní zásobu. Angliãtina mírnû pokroãilí - Zlatá Koruna mládeï, ÚT ,- Kã Známe základy AJ a chceme se dále zlep ovat. Opakujeme a uãíme se nové vûci. Nûmãina - Zlatá Koruna mládeï, ât ,- Kã Jak pro zaãáteãníky, tak pro ty, ktefií si chtûjí oprá it své znalosti. Pokroãilost skupiny bude urãena podle zájemcû. Kresba a malba mládeï, ât ,- Kã Základy kresby a malby, grafické mírnû pokr. a zaãáteãníci a kombinované techniky Kresba a malba pokroãilí I mládeï, PO ,- Kã Kresba a malba, grafické a kombinované techniky Kresba a malba pokroãilí II mládeï, ST ,- Kã Kresba a malba, grafické a kombinované techniky

14 Název aktivity Vûk Den Hodina Cena za rok Poznámka Kresba a malba pokroãilí I mládeï, PO ,- Kã Kresba a malba, grafické a kombinované techniky Kresba a malba pokroãilí II mládeï, ST ,- Kã Kresba a malba, grafické a kombinované techniky Kurz akvarelové malby mládeï, ÚT ,- Kã Kurz pod vedením Jany Pe kové. Keramika - pokroãilí mládeï, ÚT ,- Kã Pokroãilej í techniky práce s hlínou a zdobení keramiky, základy toãení na hrnãífiském kruhu. Kurz toãení na hrnãífiském kruhu mládeï, ÚT ,- Kã Pololetní kurz s profesionální keramiãkou, lekce trvá 2 hod. (v rozmezí hod.). V stupem z kurzu bude ãajová souprava. Místo konání Kladné (Kájov). V prûbûhu roku budou pofiádány dal í kurzy a akce, aktuální nabídku najdete na na ich webov ch stránkách, v KUKu a Ozvûnách. V letošním školním roce 2015/2016 pro Vás připravujeme: Přehlídku dětských folklórních souborů v rámci Svatováclavských slavností Halloweenskou stezku odvahy Krumlovskou dětskou portu Adventní programy Vánoční jarmarky Vánoční vystoupení kroužků DDM v Městském divadle Maškarní bál Krumlovskou prima sezónu Mladou scénu Český Krumlov Evropu ve škole Den země Jihočeský Zvonek Pohár rozhlasu Krumlovské tancování Dopravní soutěž mladých cyklistů Den dětí Hurá prázdniny Závěrečná vystoupení kroužků DDM Dále pro Vás budeme pořádat: Výukové programy pro školy v dopravní a hudební výchově Soutěže MŠMT Výtvarné, jazykové kurzy a dílny, víkendová soustředění Velikonoční turnaje Akce v průběhu podzimních, jarních a velikonočních prázdnin Příměstské a letní pobytové tábory Klub úsměv pro handikepované Pronajímáme: Táborové základny pro školy, organizace i soukromé skupiny TZ Zátoň a TZ Slavkov Prostory DDM - sál, učebny, herny

15 ZÁVAZNÁ P IHLÁ KA pro kolní rok 2014/2015, k zájmovému vzdûlávání Domu dûtí a mládeïe âesk Krumlov, Linecká 67, âesk Krumlov (VYPL TE HÒLKOV M PÍSMEM) Název krouïku (ZÚ) Jméno a pfiíjmení Státní obãanství Rodné ãíslo Základní kola tfiída Zdravotní poji Èovna Adresa trvalého bydli tû PSâ Telefon Zdravot. zpûsobilost Zákonn zástupce (otec/matka): Jméno a pfiíjmení Adresa trvalého bydli tû Mûsto PSâ Telefonní ãíslo Telefonní ãíslo do zamûstnání DoplÀující informace (otec/matka): Jméno a pfiíjmení Telefonní ãíslo Telefonní ãíslo do zamûstnání Závazné prohlá ení: (1) Podání pfiihlá ky je závazné a lze jej zru it pouze písemnû z tûchto uveden ch dûvodû (napfi. dlouhodobá nemoc, zmûna bydli tû apod.). (2) Zákonn zástupce ãi úãastník souhlasí s pofiizováním záznamû a fotografování úãastníka pfii prezentaci a propagaci ãinnosti - napfi. v kronikách, tisku, na internetu, v rámci ãinnosti ZÚ, dále na vystoupeních a pfiíleïitostn ch akcích, souhlasí s archivací materiálû, vãetnû jejich pouïití, v hradnû pro potfieby DDM âesk Krumlov. (3) Podepsáním závazné pfiihlá ky vyjadfiuje ãlen nebo jeho zákonn zástupce souhlas s v í zápisného, jeho splatností, úhradou, povinnostmi úãastníka ZÚ, vnitfiním fiádem a pravidly DDM âesk Krumlov. (4) Pfiihlá ka je sestavena dle 28, zákona 561/2004 Sb. kolského zákona. Uvedené osobní údaje slouïí pro vedení kolní matriky. Pfii zpracování osobních údajû z pfiihlá ky postupuje DDM âesk Krumlov v souladu se Zákonem ã. 101/2000 Sb., O ochranû osobních údajû. (5) Zákonn zástupce souhlasí, aby dítû, Ïák, (ãlen) nav tûvovalo ZÚ DDM âesk Krumlov, kter bude probíhat v dobû od 29. záfií 2014 do 29. kvûtna Zákonn zástupce zodpovídá za jeho pravidelnou docházku do ZÚ. V pfiípadû ãtyfi neomluven ch absencí mûïe b t dítû, Ïák, (ãlen), vylouãen. (6) Zákonn zástupce bere na vûdomí, Ïe DDM vykonává dozor nad nezletil mi úãastníky v jednotliv ch ZÚ pouze po dobu ãasovû vymezenou pro pfiíslu n ZÚ. ZÚ, které jsou zahajovány mimo objekty DDM âesk Krumlov, je dozor zaji tûn 5 minut pfied zahájením ZÚ na pfiedem urãeném místû. Konec dozoru je shodn s ukonãením ZÚ na stanoveném místû. (7) Zákonn zástupce souhlasí s nav tûvováním v e uvedeného ZÚ a se samostatn m odchodem ãlena, Ïáka, dítûte, po skonãení ZÚ. V âeském Krumlovû dne Podpis zákonného zástupce

16 Organizace kolního roku 2015/2016 âinnost ZÚ v roce 2015 Od 5. fiíjna do 18. prosince 2015 Podzimní prázdniny âtvrtek 29. fiíjna a pátek 30. fiíjna 2015 Vánoãní prázdniny 23. prosince 2015 do pátku 1. ledna 2016 âinnost ZÚ v roce 2016 Od 4. ledna 2016 do 27. kvûtna 2016 Jednodenní pololetní prázdniny Pátek 29. ledna 2016 Zfiizovatel DDM âesk Krumlov Jarní prázdniny Od 22. do 28. února 2016 Velikonoãní prázdniny âtvrtek 24. a pátek 25. bfiezna 2016 Letní ãinnost hlavní prázdniny Od pátku 1. ãervence 2016 do stfiedy 31. srpna 2016

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky - začátečníci pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní vztah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné.

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné. Předškoláci NABÍDKA zájmové činnosti školní rok 2013/2014 Školáci Jazykové Estetické Taneční Sportovní Přírodovědné Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Vančurova 46, 563 01 Lanškroun tel.: 465 322 515,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Organizační informace: Zájmová činnost začíná 3. října 2011 a končí 1. června 2012 Přihlášky neposílejte e-mailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při zápisu

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (4 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků, básniček a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Šachy - ZŠ Chvaly 6 16 0 251901 Sportovní hry - mladší

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 0-6 LET předškolní věk Anglický jazyk - pro začátečníky i pokročilé Angličtina hrou s maminkou - pro začátečníky i pokročilé Německý jazyk - pro začátečníky i pokročilé

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 1.schůzka Název ZÚ Programová náplň Věk Vedoucí ZÚ Úplata datum čas 1 Anglická školka výuka hravou

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2015/2016

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2015/2016 Poř. čís. PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2015/2016 Zájmové kroužky Věk Den Místo Čas Cena Vedoucí Kroužek začíná 1. Výtvarný 1 žáci 1. - 3.třidy PO DDM K8 14.00-15.00 600,- J. Tomková 5.10.2015 2. Výtvarný

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok

V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok kck_rep_ob 21.7.2010 19:11 Stránka 1 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 Redakce Olga Lomová a Markéta Nová. Grafická úprava a sazba

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

1. Kontakty a provoz ŠD

1. Kontakty a provoz ŠD ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Pohůrecká ve školním roce 2013/14: 1. Kontakty a provoz ŠD Kontakty: 387 011 812 2. odd. ŠD - V. Palivcová 4. odd. ŠD - O. Layerová -25 1. odd. ŠD - J. Frčková -27 3. odd.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice pracoviště Prachatice ve školním roce 2014 / 2015

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice pracoviště Prachatice ve školním roce 2014 / 2015 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice pracoviště Prachatice ve školním roce 2014 / 2015 Vážení rodiče,milé děti a mladí přátelé, Ještě než Vám nabídneme naše zájmové útvary, chtěli bychom Vás pozvat

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU S M Ě R N I C E SVČ čís. 1/2012 I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Îádám tímto Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, Iâ: 49240901, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Nabídka zájmových útvarů pro děti, mládež i dospělé. pro školní rok 2015-2016

Nabídka zájmových útvarů pro děti, mládež i dospělé. pro školní rok 2015-2016 Nabídka zájmových útvarů pro děti, mládež i dospělé pro školní rok 2015-2016 ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ PRO ŽÁKY ZŠ 1. TANEČNÍ ŠKOLIČKA - úplata 600 Kč/ročně, počet lekcí: 25 - pro děvčata 1. - 2. tř.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výsledková listina k soutěži: Semifinále MIA DANCE Český Krumlov - Krumlovské tancování, 10. 5. 2015

Výsledková listina k soutěži: Semifinále MIA DANCE Český Krumlov - Krumlovské tancování, 10. 5. 2015 Výsledková listina k soutěži: Semifinále MIA DANCE Český Krumlov - Krumlovské tancování, 10. 5. 2015 1. Hobby / Small Groups / aerobik - Od 3.00 let Do 5.99 let FiLii - TJ Sokol Hluboká nad Vltavou Duhový

Více

Sportovní programy - Zakladní program sportovní balíček vše za cenu 780,- na rok (490,- na semestr) ZÁKLADNÍ PROGRAM 2010-2011 AEROBNÍ SKUPINOVÉ LEKCE

Sportovní programy - Zakladní program sportovní balíček vše za cenu 780,- na rok (490,- na semestr) ZÁKLADNÍ PROGRAM 2010-2011 AEROBNÍ SKUPINOVÉ LEKCE Místo Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Koleje B. Váckavka Bodystyling 17.00-17.50 (Grácová ) Sportovní programy - Zakladní program sportovní balíček vše za cenu 780,- na rok (490,- na semestr) ZÁKLADNÍ

Více

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Vážení rodiče,milé děti a mladí přátelé, Ještě než Vám nabídneme naše zájmové útvary, chtěli bychom Vás pozvat na

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více