JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny."

Transkript

1 U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice telefon: , , TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: na ovou adresu: telefonicky na ãíslech: , , po tou odesláním pfiedbûïné pfiihlá ky na adresu: M-TES, U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. JSME NA FACEBOOKU

2 P ÍMùSTSKÉ TÁBORY Pfiímûstské tábory pofiádáme pro dûti kolního vûku v budovû M-tesu a dal ích místech vïdy od pondûlí (úter 7. ãervence 2015) do pátku. Pro dûti pfiipravujeme bohat program. Aktivity, kter m se dûti budou vûnovat, jsou blíïe popsány u jednotliv ch táborû. V cenû tábora je zahrnut obûd, pití, vstupné, jízdné a dal í náklady dle zamûfiení. Nástup dûtí je v pondûlíí (úter 7. ãervence 2015) od do hodin, odchod do hodin. První den pfiebíráme dûti vïdy v budovû M-tesu U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice. Ostatní dny je nástup a odchod dûtí (místo a ãas) dle aktuálního programu. Placení pfiímûstského tábora je moïné do jeho zahájení, v pfiípadû potfieby je moïné platit i jednotlivé dny. Po zaslání pfiedbûïné pfiihlá ky Vám za leme podrobné pokyny na Vámi uvedenou ovou adresu nebo po tou. Obûd pro dûti je zaji tûn v místû konání tábora ãi v letu, nebo v âesk ch Budûjovicích. O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH P ÍMùSTSK TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDINÁCH Pfiímûstsk tábor pofiádáme v budovû M-tesu a dal ích prostorech dle programu. Pro dûti je pfiipraven pestr program na jednotlivé dny tábora. O programu budou rodiãe informováni v den nástupu na tábor. Program je vïdy koncipován s ohledem na poãasí, poïadavky dûtí (v rozumné mífie), vûk dûtí a dal í podmínky. Jednotlivé dny jsou tematicky zamûfiené. DEN SE ZVÍ ATY SPORTOVNÍ DEN VESELÉ TVO ENÍ CELODENNÍ V LET DEN ZÁBAVY A SOUTùÎÍ aï ,- Kã (330,- Kã/den) O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH P ÍMùSTSK TÁBOR MÁME RÁDI PEJSKY Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm, pfiedev ím k pejskûm. Náplní tábora je venãení pejskû, ukázky v cviku psû, exkurze do organizací pracujících s pejsky apod. Dále se dûti zábavnou formou nauãí správnému pfiístupu k pejskûm a svému okolí. Pejsci, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybráni a vedeni odborn m pracovníkem. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR ÎIVOT NA STATKU Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm. Pro dûti je pfiipraven program na statcích v Kroclovû, Hluboké u Borovan, na zahradû v zookoutku âb a dal ích místech se zvífiaty. Dûti stráví ãas se zvífiaty, jako jsou napfi. králíci, slepice, konû, kozy, husy, kachny apod. Dle místa konání se seznámení s fiemesly a ãinnostmi na statku, s pûstováním rostlin, s chytáním ryb apod. Dále jsou pro dûti pfiipraveny tematicky zamûfiené hry a soutûïe. Zvífiátka, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybrána a vedena odborn m pracovníkem. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den)

3 P ÍMùSTSK TÁBOR NA RANâI Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm a mají zájem o jejich poznání, chov a vyuïití. Program dotváfií tematicky zamûfiené hry, kvízy, soutûïe, sportovní hry, v lety, náv tûvy a exkurze na místa tematicky se vztahující k oblasti Ïivota zvífiat. Dûti nav tíví nûkterá z míst - Ranã v Chot ãanech, Zemsk hfiebãinec Písek, ZOOkoutek v âb, Vãelí farmu v Kali ti, Borovansk ml n s malou farmou, Oboru Nov DvÛr v Hluboké u Borovan, Malou farmu v PofieÏanech vãetnû Muzea historick ch vozidel, Pfiírodovûdné muzeum v T nû nad Vlt., stáj JK árka v Beãelovû, statek V tice, Ranã v Chlumci aj. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S KO MI Kromû bûïného programu je zafiazen program Konû a jezdectví kter bude probíhat ve spolupracujících organizacích. Program od seznámení s konûm aï po krmení, ãi tûní, sedlání a samozfiejmû jeïdûní na koni pod vedením cviãitele. Doba, kdy dûti nejezdí na koních je vyplnûna dal ím programem hry a soutûïe, seznámení s dal ími zvífiaty apod. Program je pfiizpûsoben schopnostem jednotliv ch dûtí i pro úplné zaãáteãníky aï ,- Kã (500,- Kã/den) aï ,- Kã (500,- Kã/den) aï ,- Kã (500,- Kã/den) RYBÁ SK P ÍMùSTSK TÁBOR Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah k pfiírodû. Pro dûti je pfiipraveno chytání ryb, poznávání pfiírody, soutûïe a dal í aktivity. Nauãí se základním dovednostem v rybafiení a dozví se, co v e je povoleno ãi zakázáno. Dále jsou pro dûti pfiipraveny tematicky zamûfiené hry a soutûïe. Dûti musí mít platn rybáfisk lístek. Povolenka je zahrnuta v cenû tábora. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA MLAD CH V FOTOGRAFÒ Pro dûti ve vûku cca od 10 let. Pfiedpokladem je, Ïe kaïd úãastník bude mít mal levn digitální fotoaparát a chuè fotografovat. V rámci L mlad ch fotografû probíhá seznámení s fotografováním jako takov m, dûti se seznámí s praktick mi základy fotografie a jejího zpracování na PC. Úpravy fotografií uãíme ve Freeware software pfiípadnû ve Photoshopu CS5. Do programu budou zafiazeny v pravy do âb a okolí a jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S V UKOU POâÍTAâÒ Kromû bûïného programu je zafiazen program na poãítaãích. Obsahem poãítaãového programu je MS PowerPoint a úvod do Photoshopu, úvod do tvorby www stránek a tvorba jednoduch ch animací. V e je pfiizpûsobeno aktuálním znalostem dûtí. V rámci tábora je jeden celodenní v let aï ,- Kã (350,- Kã/den) SPORTOVNÍ P ÍMùSTSK TÁBOR Pro dûti je pfiipraven bohat sportovní program pohybové hry, fotbal, volejbal, basketbal a jiné. Tábor probíhá na SK Pedagog a v dal ích prostorech. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den)

4 P ÍMùSTSK TÁBOR S BùÎN M PROGRAMEM Pro dûti je pfiipraven bohat program v lety, koupání, sportovní hry, tvofiivé hry, soutûïe, exkurze, náv tûva zookoutku, zajímav ch míst v âesk ch Budûjovicích a okolí apod aï ,- Kã (330,- Kã/den) aï ,- Kã (330,- Kã/den) aï ,- Kã (330,- Kã/den) LETNÍ KOLA ZUMBY Na tábofie bude probíhat cviãení Zumby. Zumba propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, mamby, hip hopu atp. Cviãení je vhodné jak pro zaãáteãníky, tak pro pokroãilé. Cviãení probíhá na SK Pedagog. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA TANCE V rámci tábora probíhá v uka tance pfiedev ím StreetDance, Hip Hop, Fit Dance a dal ích taneãních stylû dle zájmu dûtí. V ostatní dobu probíhá program jako na pfiímûstském tábofie. Cviãení probíhá v prostorách SK Pedagog (Brani ovská). Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA BOJOVÉHO UMùNÍ Tábor je urãen pro dûti a mládeï. Úãastníci se nauãí základním formám sebeobrany, dozví se uïiteãné rady, jak pfiedcházet rizikûm, jak se bránit atp. Tábor probûhne na SK Pedagog. Program bude zpestfien dal ími akcemi. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S V LETY V rámci tábora probûhnou minimálnû 2 celodenní v lety. Kromû toho je zaji tûn bûïn program soutûïe, poãítaãové a sportovní hry, exkurze, náv tûva zookoutku a zajímav ch míst v â. Budûjovicích a okolí apod aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR AERO A 4 ÎIVLY Pofiádá Aero Juniors Klub dûtsk leteck klub pod kfiídly M-tesu na leti ti Hosín a v jeho okolí. Téma: Vládce Vzduch a Ïivly Zemû, Voda, OheÀ Program tábora je urãen pro dûti, které mají rády pfiírodní síly a rády létají venku nebo leïí v trávû. Zázemí je na leti ti Hosín, kde je sídlo Vzduchu a jin ch vzruchû. OheÀ sídlí pod hosínsk m kopcem ve sklárnû. Zemû je v ude a potfiebují ji piloti, lidi a zvífiata. Tfieba jako hlubocká ZOO a dal í místa pro dûtské sny nebo adrenalin. Voda je v ude. Dûlá mraky a fieku Vltavu taky. V e je urãeno na hraní, jako letadla, lodû, zvífiátka, h blátka. Vzduch není vidût, podobnû jako nápady v na ich a dûtsk ch hlavách. Dûtské hraní je od toho, abychom to zkusili pfienést do Ïivota a uïít si to v kaïdém poãasí a se v emi 4Ïivly. Kontakt: a teta Mí a Více informací na aï (akãní verze v okolí leti tû) 2.555,- Kã aï (pohodová verze na leti tû) 1.990,- Kã

5 P ÍMùSTSK TÁBOR VESELÉ VYRÁBùNÍ Tábor je urãen pro dûti, které mají zájem vyzkou et si zajímavé tvofiivé techniky. RÛzné tvofiení z papíru napfi. Iris folding, základy origami atd. Dále plstûní, látkové broïe, lapaã snû z bavlnek a dal í tradiãní i netradiãní techniky. Vytváfiení drobn ch pfiedmûtû z korálkû broïe, náramky, náu nice, klíãenky, zvífiátka apod. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (360,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR PRO PLASTIKOVÉ MODELÁ E Pro dûti ve vûku cca od 10 let. V prûbûhu t dne dûti budou stavût model vãetnû povrchové úpravy (stavebnice je v cenû tábora). V rámci tábora probíhá seznámení se základními technikami stavby a povrchov ch úprav. Urãeno pro zaãáteãníky, pokroãilej í si mohou pfiinést sloïitûj í model, kter s nimi bude postaven. V prûbûhu tábora probíhá i dal í program jako na pfiímûstském tábofie. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) ELEKTRONICK P ÍMùSTSK TÁBOR Dûti si zde postaví jednoduché slaboproudé zafiízení za pomoci nepájen ch spojû, pochopí, jak fungují sloïitûj í obvody atd. Na tábofie se dûti dozví základy ãíslicové a digitální elektroniky. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (400,- Kã/den) ZDRAVOTNICK P ÍMùSTSK TÁBOR Pro dûti je pfiipraveno seznámení s první pomocí od komunikace s dispeãinkem Zdravotnické záchranné sluïby, pfies transport apod. Dále jsou pfiipravené exkurze na záchrannou sluïbu, dispeãink, seznámení s vybavením, prohlídka vrtulníku, vybavení a funkce vozidel. Znalosti, které dûti získají, si ovûfií na modelov ch situacích. Program bude zpestfien o rûzné hry a sportovní aktivity. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA MLAD CH UMùLCÒ Pro dûti je pfiipravena fiada v tvarn ch technik, které si vyzkou í jak v klubovnû, tak i v pfiírodû. Dûti zapojí svoji zruãnost a nápaditost pfii zkou ení rûzn ch technik. V rámci koly bude probíhat dal í program jako na pfiímûstském tábofie. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (360,- Kã/den) aï ,- Kã (360,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR ZÁLESÁK Na tábofie se dûti nauãí tábornick m dovednostem, jak se chovat a jak pfieïít v pfiírodû. Je urãen pro malé dobrodruhy s kladn m vztahem k pfiírodû a trempinku. Program bude zpestfien rûzn mi tvofiiv mi, vzdûlávacími a sportovními aktivitami a soutûïemi. Dûti nav tíví nûkterá z míst - Ranã v Chot ãanech, Zemsk hfiebãinec Písek, ZOOkoutek v âb, Vãelí farmu Kali tû, Borovansk ml n s malou farmou, Nauãnou stezku Rudolfov, Malou farmu v PofieÏanech vãetnû Muzea historick ch vozidel, T n nad Vlt.(podzemí, muzeum). Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den)

6 P ÍMùSTSK TÁBOR MÁME RÁDI ZVÍ ATA Na tábofie se dûti se seznámí s chovem domácích i exotick ch zvífiat a to jak z pohledu domácího chovatele, tak i v podmínkách ZOO, ãi dal ích zafiízeních. Nav tíví napfi. zookoutek v âb, ZOO Hluboká, Krokod lí Zoo Protivín, zverimex a dal ích místa se zvífiaty. Zábavnou formou budou dûti vedeny k odpovûdnému a správnému pfiístupu k bûïnû chovan m drobn m druhûm zvífiat v domácnosti. Formou v letû a exkurzí za exotick mi druhy dûti poznají, jaké moïnosti se dnes nabízejí chovatelûm. Zvífiata, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybrána a vedena odborn m pracovníkem aï ,- Kã (400,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR PRÁZDNINOVÁ GARDEN KOLKA Tábor je urãen pro dûti niï ího vûku od 6 do 8 let (obdoba lesní kolky ). Podmínkou je zvládnutí základní sebeobsluhy. Dûti pob vají na záïitkové zahradû v osadû Husova kolonie na PraÏském pfiedmûstí nedaleko zastávky MHD Strakonická - obchodní zóna s moïností odpoãinku. Program pro dûti je pfiizpûsoben jejich vûku (vycházky do okolí, náv tûvy pamûtihodností a zajímavostí âeskobudûjovicka, vãelí farmy, zookoutku, pohybové a motivaãní hry, kreativní tvofiení apod.). Tábor se koná alespoà pfii poãtu 6 pfiihlá en ch dûtí aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) V tyto termíny i první den pfiebíráme dûti v místû konání na v e uvedené zahradû! POBYTOVÉ TÁBORY Na táborech je zaji tûn zajímav a pestr program pro dûti pod vedením zku en ch vedoucích. Na táborech se dûti stravují 5x dennû. Zahájení a ukonãení stravování je uvedeno v pokynech k jednotliv m táborûm. Tábory jsou v lokalitách s krásn m okolím vhodn m pro turistiku, sportování, hry a dal í akce. V cenû táborû je zahrnuto ubytování, strava a dal í provozní náklady. Doprava je zaji tûna pouze u tûch táborû, u kter ch je to uvedeno. KALICH Tábor je umístûn poblíï obce Gabrielka u Kamenice nad Lipou v nádherném, ãistém prostfiedí. V areálu tábora je rybník s travnatou a píseãnou pláïí, fotbalové, softbalové, volejbalové a basketbalové hfii tû, stolní tenis, klubovna, jídelna a dal í zázemí. Ubytování je v chatkách, v cenû tábora je v let do Jindfiichova Hradce úzkokolejnou dráhou a oddílová fotografie. Na programu je velká táborová hra s odmûnou, táborová olympiáda, táborová pouè, stezka odvahy, jízda na loìkách, hry v pfiírodû a v lese, turnaje v pfiehazované, stolním tenise, volejbalu a celá fiada dal ích akcí. Bûh ãíslo 41 je s nûmãinou - Ïe dûti budou zafiazeny do oddílu s nûmeck mi dûtmi pod vedením nûmeckého oddílového vedoucího. Cel bûh budou dûti mluvit s nûmeck mi vrstevníky. Pfiirozenou cestou si osvojí nûmãinu. Poznají nûmeckou kulturu a mnoho dal ích zku eností. Dále získají mnoïství kontaktû. K pfiekonání jazykov ch bariér tu budou ãe tí v chovní pracovníci aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã

7 JAZYKOV TÁBOR ZÁLESÍ Mezinárodní tábor Zálesí patfií mnoha sv mi parametry k nejlep ím v âeské republice. Tábor je umístûn poblíï obce Mladé Bfií tû u Humpolce v krásném ekologicky ãistém prostfiedí âeskomoravské vrchoviny. V areálu tábora je velk bazén s travnatou pláïí. Je zde fotbalové, softbalové a volejbalové hfii tû, otevfiená hala na stolní tenis, klubovna pro hry, terasa s krbem, jídelna, terasa a dal í zázemí. Okolí nabízí velké mnoïství tras pro turistiku, na tábofie jsou mj. diskotéky a hry. Ubytování je ve ãtyfilûïkov ch chatkách, pro malé dûti je ve zdûném objektu. Na tábofie probíhá v uka angliãtiny. Na tábofie mají více jak patnáctileté zku enosti s v ukou jazykû. Jazykov tábor je velmi oblíben spojuje v uku cizího jazyka s atraktivním táborov m programem. Lektofii jsou zahraniãní i ãe tí aprobovaní uãitelé. Dûti mají moïnost seznámit se s autentickou angliãtinou vãetnû vynikající moïnosti nenásilné konverzace i mimo v uky a v rámci programu. Dûti budou v raznû motivovány spolu komunikovat anglicky. V uka je intenzivní, av ak nenásilnou a hravou formou a je vhodnû zakomponovaná do programu. V pfiípadû vût ího poãtu pfiihlá en ch dûtí zajistíme dopravu na tábor. Pokud by se doprava zaji Èovala, vypí eme cenu dopravy cca v kvûtnu aï ,- Kã SKALINY Tábor je umístûn v krásné pfiírodû podhûfií Slepiãích hor poblíï obce Velké Skaliny cca 10 km od Kaplice.. V areálu je zdûn hlavní objekt, ve kterém je umístûno sociální zafiízení, zdravotka, sprchy, jídelna a dal í zázemí. Dále je k dispozici klubovna v dal ím objektu tábora. Ubytování je zaji tûno v chatkách s akumulaãními kamny po 7-9 dûtech. V okolí tábora je terén vhodn pro hry, vycházky do lesa, sportovní soutûïe apod. MoÏné v lety na Kohout, zfiíceninu Sokolãí, do Sobûnova, Kaplice, Blanska, Bene ova nad âernou aï JAK VYCVIâIT DRAKA 4.590,- Kã aï BOLEK A LOLEK 4.590,- Kã aï MIMONI (MINIONS) 4.590,- Kã aï SCOOBY DOO 4.190,- Kã (2.900,- za t den) pouze u tohoto bûhu Doprava je zaji tûna a dopravné ãiní z âesk ch Budûjovic 160, Kã, z Prahy 480, Kã. PRÁZDNINY V SEDLE - LT KLEË Tábor je umístûn na pfiekrásném místû na úboãí hory KleÈ v areálu CHATA POD KLETÍ. Ubytování dûtí je v bungalovech po 4 dûtech, v chatkách po 2 dûtech. V hlavní budovû je k dispozici jídelna, venkovní jídelna, klubovna, zdravotka a sociální zafiízení. Na programu je jízda na koních a ponících pod vedením cviãitelû v krásné pfiírodû CHKO Blansk les, jeïdûní na lonïi i samostatnû na jízdárnû (dûti si vyzkou ejí anglick i westernov zpûsob jeïdûní). Pfii práci s koàmi ze zemû se dûti budou uãit metodu pfiirozené komunikace ãlovûka a konû. Péãe o konû a poníky, hry a jezdecké soutûïe, teorie o koních, cviãení na koni a s koàmi a pfiedev ím ÎIVOT S KONÍKY od rána do veãera. Videa, besedy, ukázky a instruktáïe o koních jsou i souãástí veãerních programû. V lety, koupání, táborov Ïivot s hrami a soutûïemi, táboráky. Pro dûti od 6 do 15 let, vítány i dûti, které se dosud s koàmi neseznámily, pfii jeïdûní zohlednûny vûk a dovednosti jezdce, zaãáteãníkûm vodí konû cviãitel. Na tábofie ãíslo 49 je souãástí programu oblíben v let na raftech na mûlkém úseku Vltavy aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã

8 BÍLÁ SKÁLA - âímù Tábor se nachází v krásném prostfiedí poblíï obce âímûfi na Jindfiichohradecku. Ubytování je v chatkách po 4 dûtech. Ve zdûné budovû je umístûno sociální zázemí a dal í prostory. V dal ích objektech je umístûna jídelna, klubovny, su árna apod. V areálu je venkovní jídelna v krásném prostfiedí pod monumentální lípou. K táboru patfií znaãné mnoïství okolních pozemkû, a proto je zde dostateãn prostor pro oddílová místa a hry. V areálu jsou 2 volejbalová 1 fotbalové a hfii tû, koupání je pfiímo u tábora v rybníce aï Sherlock Holmes 4.600,- Kã aï Limonádov Joe 4.600,- Kã aï Indiana Jones a Brouk Pytlík 4.600,- Kã aï Hra o trûny 4.600,- Kã DOUBRAVA Letní tábor Doubrava je umístûn 2 km od obce Stará í e, 12 km od mûsta Telãe. Doubravu obklopují lesy a v blízkosti se nachází rybník Kladina. Areál tvofií 3 bungalovy a zdûná hlavní budova s kuchyní a jídelnou. V tábofie se nacházejí 2 venkovní bazény, hfii tû na fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, ping-pongové stoly a kuïelky. Ubytování je ve ãtyfilûïkov ch pokojích s balkony, v kaïdém pokoji jsou vïdy dvû palandy. Na kaïdém poschodí je um várna, sprchy, WC. V hlavní budovû je kromû jídelny, knihovna, klubovna, o etfiovna, televize, video, spoleãenské hry a sportovní náãiní. Program: Sportovní turnaje, celo táborová hra, veãerní program, diskotéky, táboráky, hry v pfiírodû, koupání v rybníku a bazénech, v lety. V e pod vedením zku en ch táborov ch vedoucích a vãetnû profes. zdravotníkû aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã RASPENAVA Mûsto Raspenava se nachází ve Fr dlantském v bûïku na severu âech v okrese Liberec. Tábor je urãen pro zdravé i handicapované dûti od 10 let, které mají kladn vztah ke zvífiatûm a k pfiírodû. Hlavní náplní tábora je pû í turistika s cílem vytváfiet a posilovat pozitivní vztah k pfiírodû. Do programu jsou zafiazeny, tábornické dovednosti, v lety, soutûïe, hry v klubovnû i pfiírodû apod. Ubytování je v rekreaãním a sportovním areálu v Raspenavû ve dvoulûïkov ch a tfiílûïkov ch pokojích. Je zde k dispozici spoleãenská místnost, jídelna, sprchy, um várna, WC. Souãástí areálu je házenkáfiské a fotbalové hfii tû a koupali tû, sportovní hala. V nedalekém okolí je fiada historick ch památek a rûzné kulturní zajímavosti, zajímavá mûsta, napfiíklad Hejnice, Láznû Libverda, Fr dlant nebo Liberec. V cenû je zahrnuto ubytování, doprava z âesk ch Budûjovic, Prahy a Liberce, strava a dal í provozní náklady. Po celou dobu akce je pfiítomno doprovodné vozidlo. Pobyt je realizován pfii minimální úãasti 6 osob aï ,- Kã KROUÎKY OD ÍJNA 2015 PO ÁDÁME ZÁJMOVÉ KROUÎKY P ÍRODOVùDNÉ KROUÎKY HRY A ZÁBAVA POâÍTAâOVÉ KROUÎKY V TVARNÉ KROUÎKY JAZYKOVÉ KROUÎKY CVIâENÍ A TANEC MODELÁ I a dal í krouïky...

9 P EDBùÎNÁ P IHLÁ KA Jméno a pfiíjmení dítûte: Bydli tû: PSâ: Telefon : Datum narození:.. (rodiãe) âíslo tábora: âíslo náhradního tábora: 2 V âesk ch Budûjovicích:.. _ podpis rodiãû P EDBùÎNÁ P IHLÁ KA Jméno a pfiíjmení dítûte: Bydli tû: PSâ: Telefon : Datum narození:.. (rodiãe) âíslo tábora: âíslo náhradního tábora: 2 V âesk ch Budûjovicích:.. _ podpis rodiãû 0 1 5

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji UBYTOV N HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji restaurace, sál s projektorem tenisov kurt, bazén, zámeck park RASPENAVA Fu íkova 500 Tel./fax: 482 319 064 hotelzamecek@volny.cz

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ pohyb a výživa POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ Pokusné ovûfiování úãinnosti

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû městské části Brno-střed Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû S platností od 1. ledna 2008 a v pfiípadû zubního o etfiení od 14. ledna 2008 do lo ke zmûnû sídel lékafiské sluïby první

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím

KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím EXOTIKAkoupani-3-2007:EXOTIKAkoupani-3/2006 22.8.2007 22:43 Stránka 37 KEŇA Tsavo East Shanzu Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 33 II. 32 28 15 III. 33 28 56 IV. 31 27 108 V. 29 26 240 VI.

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 29.4.2008 10:18 Stránka 1 5 LISTY 2008 kvûten MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Vstoupili jsme do nejkrásnûj ího mûsíce roku, jehoï symbolem jsou rozkvetlé stromy a kefie.

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãalo léto, ãas dovolen ch a ãas skliznû. V poslední dobû je ale oblíbenou ãinností i pomlouvání

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu LETNÍ TÁBORY V ŠUMAVSKÉ OLŠINĚ Loni jsme se přesvědčili, že Olšina je na úžasném místě a hlavně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

LISTY. 2007 duben. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27.

LISTY. 2007 duben. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27. 01-06_P14 26.3.2007 14:56 Stránka 1 4 LISTY 2007 duben MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27. foto: j 01-06_P14 26.3.2007

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více