JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny."

Transkript

1 U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice telefon: , , TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: na ovou adresu: telefonicky na ãíslech: , , po tou odesláním pfiedbûïné pfiihlá ky na adresu: M-TES, U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. JSME NA FACEBOOKU

2 P ÍMùSTSKÉ TÁBORY Pfiímûstské tábory pofiádáme pro dûti kolního vûku v budovû M-tesu a dal ích místech vïdy od pondûlí (úter 7. ãervence 2015) do pátku. Pro dûti pfiipravujeme bohat program. Aktivity, kter m se dûti budou vûnovat, jsou blíïe popsány u jednotliv ch táborû. V cenû tábora je zahrnut obûd, pití, vstupné, jízdné a dal í náklady dle zamûfiení. Nástup dûtí je v pondûlíí (úter 7. ãervence 2015) od do hodin, odchod do hodin. První den pfiebíráme dûti vïdy v budovû M-tesu U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice. Ostatní dny je nástup a odchod dûtí (místo a ãas) dle aktuálního programu. Placení pfiímûstského tábora je moïné do jeho zahájení, v pfiípadû potfieby je moïné platit i jednotlivé dny. Po zaslání pfiedbûïné pfiihlá ky Vám za leme podrobné pokyny na Vámi uvedenou ovou adresu nebo po tou. Obûd pro dûti je zaji tûn v místû konání tábora ãi v letu, nebo v âesk ch Budûjovicích. O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH P ÍMùSTSK TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDINÁCH Pfiímûstsk tábor pofiádáme v budovû M-tesu a dal ích prostorech dle programu. Pro dûti je pfiipraven pestr program na jednotlivé dny tábora. O programu budou rodiãe informováni v den nástupu na tábor. Program je vïdy koncipován s ohledem na poãasí, poïadavky dûtí (v rozumné mífie), vûk dûtí a dal í podmínky. Jednotlivé dny jsou tematicky zamûfiené. DEN SE ZVÍ ATY SPORTOVNÍ DEN VESELÉ TVO ENÍ CELODENNÍ V LET DEN ZÁBAVY A SOUTùÎÍ aï ,- Kã (330,- Kã/den) O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH P ÍMùSTSK TÁBOR MÁME RÁDI PEJSKY Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm, pfiedev ím k pejskûm. Náplní tábora je venãení pejskû, ukázky v cviku psû, exkurze do organizací pracujících s pejsky apod. Dále se dûti zábavnou formou nauãí správnému pfiístupu k pejskûm a svému okolí. Pejsci, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybráni a vedeni odborn m pracovníkem. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR ÎIVOT NA STATKU Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm. Pro dûti je pfiipraven program na statcích v Kroclovû, Hluboké u Borovan, na zahradû v zookoutku âb a dal ích místech se zvífiaty. Dûti stráví ãas se zvífiaty, jako jsou napfi. králíci, slepice, konû, kozy, husy, kachny apod. Dle místa konání se seznámení s fiemesly a ãinnostmi na statku, s pûstováním rostlin, s chytáním ryb apod. Dále jsou pro dûti pfiipraveny tematicky zamûfiené hry a soutûïe. Zvífiátka, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybrána a vedena odborn m pracovníkem. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den)

3 P ÍMùSTSK TÁBOR NA RANâI Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm a mají zájem o jejich poznání, chov a vyuïití. Program dotváfií tematicky zamûfiené hry, kvízy, soutûïe, sportovní hry, v lety, náv tûvy a exkurze na místa tematicky se vztahující k oblasti Ïivota zvífiat. Dûti nav tíví nûkterá z míst - Ranã v Chot ãanech, Zemsk hfiebãinec Písek, ZOOkoutek v âb, Vãelí farmu v Kali ti, Borovansk ml n s malou farmou, Oboru Nov DvÛr v Hluboké u Borovan, Malou farmu v PofieÏanech vãetnû Muzea historick ch vozidel, Pfiírodovûdné muzeum v T nû nad Vlt., stáj JK árka v Beãelovû, statek V tice, Ranã v Chlumci aj. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S KO MI Kromû bûïného programu je zafiazen program Konû a jezdectví kter bude probíhat ve spolupracujících organizacích. Program od seznámení s konûm aï po krmení, ãi tûní, sedlání a samozfiejmû jeïdûní na koni pod vedením cviãitele. Doba, kdy dûti nejezdí na koních je vyplnûna dal ím programem hry a soutûïe, seznámení s dal ími zvífiaty apod. Program je pfiizpûsoben schopnostem jednotliv ch dûtí i pro úplné zaãáteãníky aï ,- Kã (500,- Kã/den) aï ,- Kã (500,- Kã/den) aï ,- Kã (500,- Kã/den) RYBÁ SK P ÍMùSTSK TÁBOR Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah k pfiírodû. Pro dûti je pfiipraveno chytání ryb, poznávání pfiírody, soutûïe a dal í aktivity. Nauãí se základním dovednostem v rybafiení a dozví se, co v e je povoleno ãi zakázáno. Dále jsou pro dûti pfiipraveny tematicky zamûfiené hry a soutûïe. Dûti musí mít platn rybáfisk lístek. Povolenka je zahrnuta v cenû tábora. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA MLAD CH V FOTOGRAFÒ Pro dûti ve vûku cca od 10 let. Pfiedpokladem je, Ïe kaïd úãastník bude mít mal levn digitální fotoaparát a chuè fotografovat. V rámci L mlad ch fotografû probíhá seznámení s fotografováním jako takov m, dûti se seznámí s praktick mi základy fotografie a jejího zpracování na PC. Úpravy fotografií uãíme ve Freeware software pfiípadnû ve Photoshopu CS5. Do programu budou zafiazeny v pravy do âb a okolí a jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S V UKOU POâÍTAâÒ Kromû bûïného programu je zafiazen program na poãítaãích. Obsahem poãítaãového programu je MS PowerPoint a úvod do Photoshopu, úvod do tvorby www stránek a tvorba jednoduch ch animací. V e je pfiizpûsobeno aktuálním znalostem dûtí. V rámci tábora je jeden celodenní v let aï ,- Kã (350,- Kã/den) SPORTOVNÍ P ÍMùSTSK TÁBOR Pro dûti je pfiipraven bohat sportovní program pohybové hry, fotbal, volejbal, basketbal a jiné. Tábor probíhá na SK Pedagog a v dal ích prostorech. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den)

4 P ÍMùSTSK TÁBOR S BùÎN M PROGRAMEM Pro dûti je pfiipraven bohat program v lety, koupání, sportovní hry, tvofiivé hry, soutûïe, exkurze, náv tûva zookoutku, zajímav ch míst v âesk ch Budûjovicích a okolí apod aï ,- Kã (330,- Kã/den) aï ,- Kã (330,- Kã/den) aï ,- Kã (330,- Kã/den) LETNÍ KOLA ZUMBY Na tábofie bude probíhat cviãení Zumby. Zumba propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, mamby, hip hopu atp. Cviãení je vhodné jak pro zaãáteãníky, tak pro pokroãilé. Cviãení probíhá na SK Pedagog. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA TANCE V rámci tábora probíhá v uka tance pfiedev ím StreetDance, Hip Hop, Fit Dance a dal ích taneãních stylû dle zájmu dûtí. V ostatní dobu probíhá program jako na pfiímûstském tábofie. Cviãení probíhá v prostorách SK Pedagog (Brani ovská). Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA BOJOVÉHO UMùNÍ Tábor je urãen pro dûti a mládeï. Úãastníci se nauãí základním formám sebeobrany, dozví se uïiteãné rady, jak pfiedcházet rizikûm, jak se bránit atp. Tábor probûhne na SK Pedagog. Program bude zpestfien dal ími akcemi. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S V LETY V rámci tábora probûhnou minimálnû 2 celodenní v lety. Kromû toho je zaji tûn bûïn program soutûïe, poãítaãové a sportovní hry, exkurze, náv tûva zookoutku a zajímav ch míst v â. Budûjovicích a okolí apod aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR AERO A 4 ÎIVLY Pofiádá Aero Juniors Klub dûtsk leteck klub pod kfiídly M-tesu na leti ti Hosín a v jeho okolí. Téma: Vládce Vzduch a Ïivly Zemû, Voda, OheÀ Program tábora je urãen pro dûti, které mají rády pfiírodní síly a rády létají venku nebo leïí v trávû. Zázemí je na leti ti Hosín, kde je sídlo Vzduchu a jin ch vzruchû. OheÀ sídlí pod hosínsk m kopcem ve sklárnû. Zemû je v ude a potfiebují ji piloti, lidi a zvífiata. Tfieba jako hlubocká ZOO a dal í místa pro dûtské sny nebo adrenalin. Voda je v ude. Dûlá mraky a fieku Vltavu taky. V e je urãeno na hraní, jako letadla, lodû, zvífiátka, h blátka. Vzduch není vidût, podobnû jako nápady v na ich a dûtsk ch hlavách. Dûtské hraní je od toho, abychom to zkusili pfienést do Ïivota a uïít si to v kaïdém poãasí a se v emi 4Ïivly. Kontakt: a teta Mí a Více informací na aï (akãní verze v okolí leti tû) 2.555,- Kã aï (pohodová verze na leti tû) 1.990,- Kã

5 P ÍMùSTSK TÁBOR VESELÉ VYRÁBùNÍ Tábor je urãen pro dûti, které mají zájem vyzkou et si zajímavé tvofiivé techniky. RÛzné tvofiení z papíru napfi. Iris folding, základy origami atd. Dále plstûní, látkové broïe, lapaã snû z bavlnek a dal í tradiãní i netradiãní techniky. Vytváfiení drobn ch pfiedmûtû z korálkû broïe, náramky, náu nice, klíãenky, zvífiátka apod. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (360,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR PRO PLASTIKOVÉ MODELÁ E Pro dûti ve vûku cca od 10 let. V prûbûhu t dne dûti budou stavût model vãetnû povrchové úpravy (stavebnice je v cenû tábora). V rámci tábora probíhá seznámení se základními technikami stavby a povrchov ch úprav. Urãeno pro zaãáteãníky, pokroãilej í si mohou pfiinést sloïitûj í model, kter s nimi bude postaven. V prûbûhu tábora probíhá i dal í program jako na pfiímûstském tábofie. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) ELEKTRONICK P ÍMùSTSK TÁBOR Dûti si zde postaví jednoduché slaboproudé zafiízení za pomoci nepájen ch spojû, pochopí, jak fungují sloïitûj í obvody atd. Na tábofie se dûti dozví základy ãíslicové a digitální elektroniky. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (400,- Kã/den) ZDRAVOTNICK P ÍMùSTSK TÁBOR Pro dûti je pfiipraveno seznámení s první pomocí od komunikace s dispeãinkem Zdravotnické záchranné sluïby, pfies transport apod. Dále jsou pfiipravené exkurze na záchrannou sluïbu, dispeãink, seznámení s vybavením, prohlídka vrtulníku, vybavení a funkce vozidel. Znalosti, které dûti získají, si ovûfií na modelov ch situacích. Program bude zpestfien o rûzné hry a sportovní aktivity. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA MLAD CH UMùLCÒ Pro dûti je pfiipravena fiada v tvarn ch technik, které si vyzkou í jak v klubovnû, tak i v pfiírodû. Dûti zapojí svoji zruãnost a nápaditost pfii zkou ení rûzn ch technik. V rámci koly bude probíhat dal í program jako na pfiímûstském tábofie. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (360,- Kã/den) aï ,- Kã (360,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR ZÁLESÁK Na tábofie se dûti nauãí tábornick m dovednostem, jak se chovat a jak pfieïít v pfiírodû. Je urãen pro malé dobrodruhy s kladn m vztahem k pfiírodû a trempinku. Program bude zpestfien rûzn mi tvofiiv mi, vzdûlávacími a sportovními aktivitami a soutûïemi. Dûti nav tíví nûkterá z míst - Ranã v Chot ãanech, Zemsk hfiebãinec Písek, ZOOkoutek v âb, Vãelí farmu Kali tû, Borovansk ml n s malou farmou, Nauãnou stezku Rudolfov, Malou farmu v PofieÏanech vãetnû Muzea historick ch vozidel, T n nad Vlt.(podzemí, muzeum). Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den)

6 P ÍMùSTSK TÁBOR MÁME RÁDI ZVÍ ATA Na tábofie se dûti se seznámí s chovem domácích i exotick ch zvífiat a to jak z pohledu domácího chovatele, tak i v podmínkách ZOO, ãi dal ích zafiízeních. Nav tíví napfi. zookoutek v âb, ZOO Hluboká, Krokod lí Zoo Protivín, zverimex a dal ích místa se zvífiaty. Zábavnou formou budou dûti vedeny k odpovûdnému a správnému pfiístupu k bûïnû chovan m drobn m druhûm zvífiat v domácnosti. Formou v letû a exkurzí za exotick mi druhy dûti poznají, jaké moïnosti se dnes nabízejí chovatelûm. Zvífiata, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybrána a vedena odborn m pracovníkem aï ,- Kã (400,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR PRÁZDNINOVÁ GARDEN KOLKA Tábor je urãen pro dûti niï ího vûku od 6 do 8 let (obdoba lesní kolky ). Podmínkou je zvládnutí základní sebeobsluhy. Dûti pob vají na záïitkové zahradû v osadû Husova kolonie na PraÏském pfiedmûstí nedaleko zastávky MHD Strakonická - obchodní zóna s moïností odpoãinku. Program pro dûti je pfiizpûsoben jejich vûku (vycházky do okolí, náv tûvy pamûtihodností a zajímavostí âeskobudûjovicka, vãelí farmy, zookoutku, pohybové a motivaãní hry, kreativní tvofiení apod.). Tábor se koná alespoà pfii poãtu 6 pfiihlá en ch dûtí aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) V tyto termíny i první den pfiebíráme dûti v místû konání na v e uvedené zahradû! POBYTOVÉ TÁBORY Na táborech je zaji tûn zajímav a pestr program pro dûti pod vedením zku en ch vedoucích. Na táborech se dûti stravují 5x dennû. Zahájení a ukonãení stravování je uvedeno v pokynech k jednotliv m táborûm. Tábory jsou v lokalitách s krásn m okolím vhodn m pro turistiku, sportování, hry a dal í akce. V cenû táborû je zahrnuto ubytování, strava a dal í provozní náklady. Doprava je zaji tûna pouze u tûch táborû, u kter ch je to uvedeno. KALICH Tábor je umístûn poblíï obce Gabrielka u Kamenice nad Lipou v nádherném, ãistém prostfiedí. V areálu tábora je rybník s travnatou a píseãnou pláïí, fotbalové, softbalové, volejbalové a basketbalové hfii tû, stolní tenis, klubovna, jídelna a dal í zázemí. Ubytování je v chatkách, v cenû tábora je v let do Jindfiichova Hradce úzkokolejnou dráhou a oddílová fotografie. Na programu je velká táborová hra s odmûnou, táborová olympiáda, táborová pouè, stezka odvahy, jízda na loìkách, hry v pfiírodû a v lese, turnaje v pfiehazované, stolním tenise, volejbalu a celá fiada dal ích akcí. Bûh ãíslo 41 je s nûmãinou - Ïe dûti budou zafiazeny do oddílu s nûmeck mi dûtmi pod vedením nûmeckého oddílového vedoucího. Cel bûh budou dûti mluvit s nûmeck mi vrstevníky. Pfiirozenou cestou si osvojí nûmãinu. Poznají nûmeckou kulturu a mnoho dal ích zku eností. Dále získají mnoïství kontaktû. K pfiekonání jazykov ch bariér tu budou ãe tí v chovní pracovníci aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã

7 JAZYKOV TÁBOR ZÁLESÍ Mezinárodní tábor Zálesí patfií mnoha sv mi parametry k nejlep ím v âeské republice. Tábor je umístûn poblíï obce Mladé Bfií tû u Humpolce v krásném ekologicky ãistém prostfiedí âeskomoravské vrchoviny. V areálu tábora je velk bazén s travnatou pláïí. Je zde fotbalové, softbalové a volejbalové hfii tû, otevfiená hala na stolní tenis, klubovna pro hry, terasa s krbem, jídelna, terasa a dal í zázemí. Okolí nabízí velké mnoïství tras pro turistiku, na tábofie jsou mj. diskotéky a hry. Ubytování je ve ãtyfilûïkov ch chatkách, pro malé dûti je ve zdûném objektu. Na tábofie probíhá v uka angliãtiny. Na tábofie mají více jak patnáctileté zku enosti s v ukou jazykû. Jazykov tábor je velmi oblíben spojuje v uku cizího jazyka s atraktivním táborov m programem. Lektofii jsou zahraniãní i ãe tí aprobovaní uãitelé. Dûti mají moïnost seznámit se s autentickou angliãtinou vãetnû vynikající moïnosti nenásilné konverzace i mimo v uky a v rámci programu. Dûti budou v raznû motivovány spolu komunikovat anglicky. V uka je intenzivní, av ak nenásilnou a hravou formou a je vhodnû zakomponovaná do programu. V pfiípadû vût ího poãtu pfiihlá en ch dûtí zajistíme dopravu na tábor. Pokud by se doprava zaji Èovala, vypí eme cenu dopravy cca v kvûtnu aï ,- Kã SKALINY Tábor je umístûn v krásné pfiírodû podhûfií Slepiãích hor poblíï obce Velké Skaliny cca 10 km od Kaplice.. V areálu je zdûn hlavní objekt, ve kterém je umístûno sociální zafiízení, zdravotka, sprchy, jídelna a dal í zázemí. Dále je k dispozici klubovna v dal ím objektu tábora. Ubytování je zaji tûno v chatkách s akumulaãními kamny po 7-9 dûtech. V okolí tábora je terén vhodn pro hry, vycházky do lesa, sportovní soutûïe apod. MoÏné v lety na Kohout, zfiíceninu Sokolãí, do Sobûnova, Kaplice, Blanska, Bene ova nad âernou aï JAK VYCVIâIT DRAKA 4.590,- Kã aï BOLEK A LOLEK 4.590,- Kã aï MIMONI (MINIONS) 4.590,- Kã aï SCOOBY DOO 4.190,- Kã (2.900,- za t den) pouze u tohoto bûhu Doprava je zaji tûna a dopravné ãiní z âesk ch Budûjovic 160, Kã, z Prahy 480, Kã. PRÁZDNINY V SEDLE - LT KLEË Tábor je umístûn na pfiekrásném místû na úboãí hory KleÈ v areálu CHATA POD KLETÍ. Ubytování dûtí je v bungalovech po 4 dûtech, v chatkách po 2 dûtech. V hlavní budovû je k dispozici jídelna, venkovní jídelna, klubovna, zdravotka a sociální zafiízení. Na programu je jízda na koních a ponících pod vedením cviãitelû v krásné pfiírodû CHKO Blansk les, jeïdûní na lonïi i samostatnû na jízdárnû (dûti si vyzkou ejí anglick i westernov zpûsob jeïdûní). Pfii práci s koàmi ze zemû se dûti budou uãit metodu pfiirozené komunikace ãlovûka a konû. Péãe o konû a poníky, hry a jezdecké soutûïe, teorie o koních, cviãení na koni a s koàmi a pfiedev ím ÎIVOT S KONÍKY od rána do veãera. Videa, besedy, ukázky a instruktáïe o koních jsou i souãástí veãerních programû. V lety, koupání, táborov Ïivot s hrami a soutûïemi, táboráky. Pro dûti od 6 do 15 let, vítány i dûti, které se dosud s koàmi neseznámily, pfii jeïdûní zohlednûny vûk a dovednosti jezdce, zaãáteãníkûm vodí konû cviãitel. Na tábofie ãíslo 49 je souãástí programu oblíben v let na raftech na mûlkém úseku Vltavy aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã

8 BÍLÁ SKÁLA - âímù Tábor se nachází v krásném prostfiedí poblíï obce âímûfi na Jindfiichohradecku. Ubytování je v chatkách po 4 dûtech. Ve zdûné budovû je umístûno sociální zázemí a dal í prostory. V dal ích objektech je umístûna jídelna, klubovny, su árna apod. V areálu je venkovní jídelna v krásném prostfiedí pod monumentální lípou. K táboru patfií znaãné mnoïství okolních pozemkû, a proto je zde dostateãn prostor pro oddílová místa a hry. V areálu jsou 2 volejbalová 1 fotbalové a hfii tû, koupání je pfiímo u tábora v rybníce aï Sherlock Holmes 4.600,- Kã aï Limonádov Joe 4.600,- Kã aï Indiana Jones a Brouk Pytlík 4.600,- Kã aï Hra o trûny 4.600,- Kã DOUBRAVA Letní tábor Doubrava je umístûn 2 km od obce Stará í e, 12 km od mûsta Telãe. Doubravu obklopují lesy a v blízkosti se nachází rybník Kladina. Areál tvofií 3 bungalovy a zdûná hlavní budova s kuchyní a jídelnou. V tábofie se nacházejí 2 venkovní bazény, hfii tû na fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, ping-pongové stoly a kuïelky. Ubytování je ve ãtyfilûïkov ch pokojích s balkony, v kaïdém pokoji jsou vïdy dvû palandy. Na kaïdém poschodí je um várna, sprchy, WC. V hlavní budovû je kromû jídelny, knihovna, klubovna, o etfiovna, televize, video, spoleãenské hry a sportovní náãiní. Program: Sportovní turnaje, celo táborová hra, veãerní program, diskotéky, táboráky, hry v pfiírodû, koupání v rybníku a bazénech, v lety. V e pod vedením zku en ch táborov ch vedoucích a vãetnû profes. zdravotníkû aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã RASPENAVA Mûsto Raspenava se nachází ve Fr dlantském v bûïku na severu âech v okrese Liberec. Tábor je urãen pro zdravé i handicapované dûti od 10 let, které mají kladn vztah ke zvífiatûm a k pfiírodû. Hlavní náplní tábora je pû í turistika s cílem vytváfiet a posilovat pozitivní vztah k pfiírodû. Do programu jsou zafiazeny, tábornické dovednosti, v lety, soutûïe, hry v klubovnû i pfiírodû apod. Ubytování je v rekreaãním a sportovním areálu v Raspenavû ve dvoulûïkov ch a tfiílûïkov ch pokojích. Je zde k dispozici spoleãenská místnost, jídelna, sprchy, um várna, WC. Souãástí areálu je házenkáfiské a fotbalové hfii tû a koupali tû, sportovní hala. V nedalekém okolí je fiada historick ch památek a rûzné kulturní zajímavosti, zajímavá mûsta, napfiíklad Hejnice, Láznû Libverda, Fr dlant nebo Liberec. V cenû je zahrnuto ubytování, doprava z âesk ch Budûjovic, Prahy a Liberce, strava a dal í provozní náklady. Po celou dobu akce je pfiítomno doprovodné vozidlo. Pobyt je realizován pfii minimální úãasti 6 osob aï ,- Kã KROUÎKY OD ÍJNA 2015 PO ÁDÁME ZÁJMOVÉ KROUÎKY P ÍRODOVùDNÉ KROUÎKY HRY A ZÁBAVA POâÍTAâOVÉ KROUÎKY V TVARNÉ KROUÎKY JAZYKOVÉ KROUÎKY CVIâENÍ A TANEC MODELÁ I a dal í krouïky...

9 P EDBùÎNÁ P IHLÁ KA Jméno a pfiíjmení dítûte: Bydli tû: PSâ: Telefon : Datum narození:.. (rodiãe) âíslo tábora: âíslo náhradního tábora: 2 V âesk ch Budûjovicích:.. _ podpis rodiãû P EDBùÎNÁ P IHLÁ KA Jméno a pfiíjmení dítûte: Bydli tû: PSâ: Telefon : Datum narození:.. (rodiãe) âíslo tábora: âíslo náhradního tábora: 2 V âesk ch Budûjovicích:.. _ podpis rodiãû 0 1 5

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

DĚTSKÉ Předběžné přihlášení:

DĚTSKÉ Předběžné přihlášení: u Výstaviště 1429 370 05 České budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz 2017 TÁBORY DĚTSKÉ Předběžné přihlášení: z našich www stránek: www.m-tes.cz na e-mailovou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Informace: telefon 380 711 601 mobil 605 970 170, 734 228 025 reditel@ddmck.cz www.ddmck.cz Najdete nás také na facebooku!

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ROMANTICKÁ SVATBA. pobytové zájezdy DOMINIK. REP. DÒLEÎITÉ INFORMACE

ROMANTICKÁ SVATBA. pobytové zájezdy DOMINIK. REP. DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKA2003koupani-1/2006 10.9.2006 21:17 Stránka 30 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Juan Dolio Boca Chica Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 27 27 71 II. 27 26 46 III. 28 26 46 IV. 28 27 58 V. 28 29 99

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Příloha č. 19 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Sportoviště města Skuteč

Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč tvoří komplexní celek sportovních zařízení. Poskytují využití pro halové i venkovní sporty. Nabízejí využití nejenom při mistrovských utkáních a turnajích,ale

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 4. - 11. 7. 2015 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 702 952

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 2. - 9. 7. 2016 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 775 772

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

ženy dorost

ženy dorost CHKO Podblanicko 4 km pod horou Blaník, 2 km Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, cca 75 km od Prahy i Kolína Termín soustředění: 1. 8. 09 15. 8. 09 přípravky, muži 1.8. 09 7.8. 09 ženy 7.8. 09 15.8.09

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

AMPIONÁT KONÍ KINSK CH

AMPIONÁT KONÍ KINSK CH ãervenec 2017 Zveme Vás na Národní přehlídku koní Kinských a Slavnosti koní 27. 8. 2017 v JŠ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské Program: od 9 hod. Národní přehlídka od 14 hod. Slavnosti koní velkolepá koňská

Více

Camping Bella Italia (IT )

Camping Bella Italia (IT ) Italieonline s.r.o. Tel CZ: +420 284 811 218 Bryksova 5 Tel SK: +421 2 006 52 198 00 Praha 9 Tel PL: +48 22 90 664 Česká Republika Fax: +420 284 811 210 IČO: 2614140 Email: info@italieonline.eu DIČ: CZ

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Rekonvalescenční pobyt pro děti KDHO FN Motol Praha a dětí po transplantaci kostní dřeně

Rekonvalescenční pobyt pro děti KDHO FN Motol Praha a dětí po transplantaci kostní dřeně Rekonvalescenční pobyt pro děti KDHO FN Motol Praha a dětí po transplantaci kostní dřeně Rekreační objekt Caravan Camp Válek, Chrustenice u Berouna 10.6.-15.6.2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE Transplantační jednotka

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 16.-23.7.2016 2. Příměstský tábor 1.-5.8.2016 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270 KARIBIK INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:04 Stránka 54 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 29 27 92 II. 29 28 58 III. 30 28 88 IV. 31 28 119 V. 31 27 165 VI. 30 27 217 VII. 29 27 97 VIII.

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

POHYB a VÝŽIVA edukační program MŠMT pro 1. stupeň ZŠ

POHYB a VÝŽIVA edukační program MŠMT pro 1. stupeň ZŠ JAKÁ DOPORUČENÍ Z POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ PLYNOU? Na základě pokusného ověřování programu PaV lze stanovit následující doporučení. SOUHRNNÁ DOPORUČENÍ 1. Zřetelně začlenit ověřené a doporučené součásti programu

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 23. ãervna 2006 O B S A H 6/VPS/4/2006 7/VPS/43/2006

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 9. ãervna 2010 O B S A H 3. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu LETNÍ TÁBORY V ŠUMAVSKÉ OLŠINĚ Loni jsme se přesvědčili, že Olšina je na úžasném místě a hlavně

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více