JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny."

Transkript

1 U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice telefon: , , TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: na ovou adresu: telefonicky na ãíslech: , , po tou odesláním pfiedbûïné pfiihlá ky na adresu: M-TES, U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. JSME NA FACEBOOKU

2 P ÍMùSTSKÉ TÁBORY Pfiímûstské tábory pofiádáme pro dûti kolního vûku v budovû M-tesu a dal ích místech vïdy od pondûlí (úter 7. ãervence 2015) do pátku. Pro dûti pfiipravujeme bohat program. Aktivity, kter m se dûti budou vûnovat, jsou blíïe popsány u jednotliv ch táborû. V cenû tábora je zahrnut obûd, pití, vstupné, jízdné a dal í náklady dle zamûfiení. Nástup dûtí je v pondûlíí (úter 7. ãervence 2015) od do hodin, odchod do hodin. První den pfiebíráme dûti vïdy v budovû M-tesu U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice. Ostatní dny je nástup a odchod dûtí (místo a ãas) dle aktuálního programu. Placení pfiímûstského tábora je moïné do jeho zahájení, v pfiípadû potfieby je moïné platit i jednotlivé dny. Po zaslání pfiedbûïné pfiihlá ky Vám za leme podrobné pokyny na Vámi uvedenou ovou adresu nebo po tou. Obûd pro dûti je zaji tûn v místû konání tábora ãi v letu, nebo v âesk ch Budûjovicích. O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH P ÍMùSTSK TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDINÁCH Pfiímûstsk tábor pofiádáme v budovû M-tesu a dal ích prostorech dle programu. Pro dûti je pfiipraven pestr program na jednotlivé dny tábora. O programu budou rodiãe informováni v den nástupu na tábor. Program je vïdy koncipován s ohledem na poãasí, poïadavky dûtí (v rozumné mífie), vûk dûtí a dal í podmínky. Jednotlivé dny jsou tematicky zamûfiené. DEN SE ZVÍ ATY SPORTOVNÍ DEN VESELÉ TVO ENÍ CELODENNÍ V LET DEN ZÁBAVY A SOUTùÎÍ aï ,- Kã (330,- Kã/den) O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH P ÍMùSTSK TÁBOR MÁME RÁDI PEJSKY Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm, pfiedev ím k pejskûm. Náplní tábora je venãení pejskû, ukázky v cviku psû, exkurze do organizací pracujících s pejsky apod. Dále se dûti zábavnou formou nauãí správnému pfiístupu k pejskûm a svému okolí. Pejsci, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybráni a vedeni odborn m pracovníkem. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR ÎIVOT NA STATKU Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm. Pro dûti je pfiipraven program na statcích v Kroclovû, Hluboké u Borovan, na zahradû v zookoutku âb a dal ích místech se zvífiaty. Dûti stráví ãas se zvífiaty, jako jsou napfi. králíci, slepice, konû, kozy, husy, kachny apod. Dle místa konání se seznámení s fiemesly a ãinnostmi na statku, s pûstováním rostlin, s chytáním ryb apod. Dále jsou pro dûti pfiipraveny tematicky zamûfiené hry a soutûïe. Zvífiátka, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybrána a vedena odborn m pracovníkem. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den)

3 P ÍMùSTSK TÁBOR NA RANâI Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm a mají zájem o jejich poznání, chov a vyuïití. Program dotváfií tematicky zamûfiené hry, kvízy, soutûïe, sportovní hry, v lety, náv tûvy a exkurze na místa tematicky se vztahující k oblasti Ïivota zvífiat. Dûti nav tíví nûkterá z míst - Ranã v Chot ãanech, Zemsk hfiebãinec Písek, ZOOkoutek v âb, Vãelí farmu v Kali ti, Borovansk ml n s malou farmou, Oboru Nov DvÛr v Hluboké u Borovan, Malou farmu v PofieÏanech vãetnû Muzea historick ch vozidel, Pfiírodovûdné muzeum v T nû nad Vlt., stáj JK árka v Beãelovû, statek V tice, Ranã v Chlumci aj. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S KO MI Kromû bûïného programu je zafiazen program Konû a jezdectví kter bude probíhat ve spolupracujících organizacích. Program od seznámení s konûm aï po krmení, ãi tûní, sedlání a samozfiejmû jeïdûní na koni pod vedením cviãitele. Doba, kdy dûti nejezdí na koních je vyplnûna dal ím programem hry a soutûïe, seznámení s dal ími zvífiaty apod. Program je pfiizpûsoben schopnostem jednotliv ch dûtí i pro úplné zaãáteãníky aï ,- Kã (500,- Kã/den) aï ,- Kã (500,- Kã/den) aï ,- Kã (500,- Kã/den) RYBÁ SK P ÍMùSTSK TÁBOR Tábor je urãen pro dûti, které mají kladn vztah k pfiírodû. Pro dûti je pfiipraveno chytání ryb, poznávání pfiírody, soutûïe a dal í aktivity. Nauãí se základním dovednostem v rybafiení a dozví se, co v e je povoleno ãi zakázáno. Dále jsou pro dûti pfiipraveny tematicky zamûfiené hry a soutûïe. Dûti musí mít platn rybáfisk lístek. Povolenka je zahrnuta v cenû tábora. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA MLAD CH V FOTOGRAFÒ Pro dûti ve vûku cca od 10 let. Pfiedpokladem je, Ïe kaïd úãastník bude mít mal levn digitální fotoaparát a chuè fotografovat. V rámci L mlad ch fotografû probíhá seznámení s fotografováním jako takov m, dûti se seznámí s praktick mi základy fotografie a jejího zpracování na PC. Úpravy fotografií uãíme ve Freeware software pfiípadnû ve Photoshopu CS5. Do programu budou zafiazeny v pravy do âb a okolí a jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S V UKOU POâÍTAâÒ Kromû bûïného programu je zafiazen program na poãítaãích. Obsahem poãítaãového programu je MS PowerPoint a úvod do Photoshopu, úvod do tvorby www stránek a tvorba jednoduch ch animací. V e je pfiizpûsobeno aktuálním znalostem dûtí. V rámci tábora je jeden celodenní v let aï ,- Kã (350,- Kã/den) SPORTOVNÍ P ÍMùSTSK TÁBOR Pro dûti je pfiipraven bohat sportovní program pohybové hry, fotbal, volejbal, basketbal a jiné. Tábor probíhá na SK Pedagog a v dal ích prostorech. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den)

4 P ÍMùSTSK TÁBOR S BùÎN M PROGRAMEM Pro dûti je pfiipraven bohat program v lety, koupání, sportovní hry, tvofiivé hry, soutûïe, exkurze, náv tûva zookoutku, zajímav ch míst v âesk ch Budûjovicích a okolí apod aï ,- Kã (330,- Kã/den) aï ,- Kã (330,- Kã/den) aï ,- Kã (330,- Kã/den) LETNÍ KOLA ZUMBY Na tábofie bude probíhat cviãení Zumby. Zumba propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, mamby, hip hopu atp. Cviãení je vhodné jak pro zaãáteãníky, tak pro pokroãilé. Cviãení probíhá na SK Pedagog. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA TANCE V rámci tábora probíhá v uka tance pfiedev ím StreetDance, Hip Hop, Fit Dance a dal ích taneãních stylû dle zájmu dûtí. V ostatní dobu probíhá program jako na pfiímûstském tábofie. Cviãení probíhá v prostorách SK Pedagog (Brani ovská). Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA BOJOVÉHO UMùNÍ Tábor je urãen pro dûti a mládeï. Úãastníci se nauãí základním formám sebeobrany, dozví se uïiteãné rady, jak pfiedcházet rizikûm, jak se bránit atp. Tábor probûhne na SK Pedagog. Program bude zpestfien dal ími akcemi. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let. Pro dûti od 8 let aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR S V LETY V rámci tábora probûhnou minimálnû 2 celodenní v lety. Kromû toho je zaji tûn bûïn program soutûïe, poãítaãové a sportovní hry, exkurze, náv tûva zookoutku a zajímav ch míst v â. Budûjovicích a okolí apod aï ,- Kã (380,- Kã/den) aï ,- Kã (380,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR AERO A 4 ÎIVLY Pofiádá Aero Juniors Klub dûtsk leteck klub pod kfiídly M-tesu na leti ti Hosín a v jeho okolí. Téma: Vládce Vzduch a Ïivly Zemû, Voda, OheÀ Program tábora je urãen pro dûti, které mají rády pfiírodní síly a rády létají venku nebo leïí v trávû. Zázemí je na leti ti Hosín, kde je sídlo Vzduchu a jin ch vzruchû. OheÀ sídlí pod hosínsk m kopcem ve sklárnû. Zemû je v ude a potfiebují ji piloti, lidi a zvífiata. Tfieba jako hlubocká ZOO a dal í místa pro dûtské sny nebo adrenalin. Voda je v ude. Dûlá mraky a fieku Vltavu taky. V e je urãeno na hraní, jako letadla, lodû, zvífiátka, h blátka. Vzduch není vidût, podobnû jako nápady v na ich a dûtsk ch hlavách. Dûtské hraní je od toho, abychom to zkusili pfienést do Ïivota a uïít si to v kaïdém poãasí a se v emi 4Ïivly. Kontakt: a teta Mí a Více informací na aï (akãní verze v okolí leti tû) 2.555,- Kã aï (pohodová verze na leti tû) 1.990,- Kã

5 P ÍMùSTSK TÁBOR VESELÉ VYRÁBùNÍ Tábor je urãen pro dûti, které mají zájem vyzkou et si zajímavé tvofiivé techniky. RÛzné tvofiení z papíru napfi. Iris folding, základy origami atd. Dále plstûní, látkové broïe, lapaã snû z bavlnek a dal í tradiãní i netradiãní techniky. Vytváfiení drobn ch pfiedmûtû z korálkû broïe, náramky, náu nice, klíãenky, zvífiátka apod. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (360,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR PRO PLASTIKOVÉ MODELÁ E Pro dûti ve vûku cca od 10 let. V prûbûhu t dne dûti budou stavût model vãetnû povrchové úpravy (stavebnice je v cenû tábora). V rámci tábora probíhá seznámení se základními technikami stavby a povrchov ch úprav. Urãeno pro zaãáteãníky, pokroãilej í si mohou pfiinést sloïitûj í model, kter s nimi bude postaven. V prûbûhu tábora probíhá i dal í program jako na pfiímûstském tábofie. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) ELEKTRONICK P ÍMùSTSK TÁBOR Dûti si zde postaví jednoduché slaboproudé zafiízení za pomoci nepájen ch spojû, pochopí, jak fungují sloïitûj í obvody atd. Na tábofie se dûti dozví základy ãíslicové a digitální elektroniky. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (400,- Kã/den) ZDRAVOTNICK P ÍMùSTSK TÁBOR Pro dûti je pfiipraveno seznámení s první pomocí od komunikace s dispeãinkem Zdravotnické záchranné sluïby, pfies transport apod. Dále jsou pfiipravené exkurze na záchrannou sluïbu, dispeãink, seznámení s vybavením, prohlídka vrtulníku, vybavení a funkce vozidel. Znalosti, které dûti získají, si ovûfií na modelov ch situacích. Program bude zpestfien o rûzné hry a sportovní aktivity. Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den) LETNÍ KOLA MLAD CH UMùLCÒ Pro dûti je pfiipravena fiada v tvarn ch technik, které si vyzkou í jak v klubovnû, tak i v pfiírodû. Dûti zapojí svoji zruãnost a nápaditost pfii zkou ení rûzn ch technik. V rámci koly bude probíhat dal í program jako na pfiímûstském tábofie. Do programu je zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (360,- Kã/den) aï ,- Kã (360,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR ZÁLESÁK Na tábofie se dûti nauãí tábornick m dovednostem, jak se chovat a jak pfieïít v pfiírodû. Je urãen pro malé dobrodruhy s kladn m vztahem k pfiírodû a trempinku. Program bude zpestfien rûzn mi tvofiiv mi, vzdûlávacími a sportovními aktivitami a soutûïemi. Dûti nav tíví nûkterá z míst - Ranã v Chot ãanech, Zemsk hfiebãinec Písek, ZOOkoutek v âb, Vãelí farmu Kali tû, Borovansk ml n s malou farmou, Nauãnou stezku Rudolfov, Malou farmu v PofieÏanech vãetnû Muzea historick ch vozidel, T n nad Vlt.(podzemí, muzeum). Do programu bude zafiazen jeden celodenní v let aï ,- Kã (380,- Kã/den)

6 P ÍMùSTSK TÁBOR MÁME RÁDI ZVÍ ATA Na tábofie se dûti se seznámí s chovem domácích i exotick ch zvífiat a to jak z pohledu domácího chovatele, tak i v podmínkách ZOO, ãi dal ích zafiízeních. Nav tíví napfi. zookoutek v âb, ZOO Hluboká, Krokod lí Zoo Protivín, zverimex a dal ích místa se zvífiaty. Zábavnou formou budou dûti vedeny k odpovûdnému a správnému pfiístupu k bûïnû chovan m drobn m druhûm zvífiat v domácnosti. Formou v letû a exkurzí za exotick mi druhy dûti poznají, jaké moïnosti se dnes nabízejí chovatelûm. Zvífiata, se kter mi dûti pfiijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péãi a jsou vybrána a vedena odborn m pracovníkem aï ,- Kã (400,- Kã/den) P ÍMùSTSK TÁBOR PRÁZDNINOVÁ GARDEN KOLKA Tábor je urãen pro dûti niï ího vûku od 6 do 8 let (obdoba lesní kolky ). Podmínkou je zvládnutí základní sebeobsluhy. Dûti pob vají na záïitkové zahradû v osadû Husova kolonie na PraÏském pfiedmûstí nedaleko zastávky MHD Strakonická - obchodní zóna s moïností odpoãinku. Program pro dûti je pfiizpûsoben jejich vûku (vycházky do okolí, náv tûvy pamûtihodností a zajímavostí âeskobudûjovicka, vãelí farmy, zookoutku, pohybové a motivaãní hry, kreativní tvofiení apod.). Tábor se koná alespoà pfii poãtu 6 pfiihlá en ch dûtí aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) aï ,- Kã (400,- Kã/den) V tyto termíny i první den pfiebíráme dûti v místû konání na v e uvedené zahradû! POBYTOVÉ TÁBORY Na táborech je zaji tûn zajímav a pestr program pro dûti pod vedením zku en ch vedoucích. Na táborech se dûti stravují 5x dennû. Zahájení a ukonãení stravování je uvedeno v pokynech k jednotliv m táborûm. Tábory jsou v lokalitách s krásn m okolím vhodn m pro turistiku, sportování, hry a dal í akce. V cenû táborû je zahrnuto ubytování, strava a dal í provozní náklady. Doprava je zaji tûna pouze u tûch táborû, u kter ch je to uvedeno. KALICH Tábor je umístûn poblíï obce Gabrielka u Kamenice nad Lipou v nádherném, ãistém prostfiedí. V areálu tábora je rybník s travnatou a píseãnou pláïí, fotbalové, softbalové, volejbalové a basketbalové hfii tû, stolní tenis, klubovna, jídelna a dal í zázemí. Ubytování je v chatkách, v cenû tábora je v let do Jindfiichova Hradce úzkokolejnou dráhou a oddílová fotografie. Na programu je velká táborová hra s odmûnou, táborová olympiáda, táborová pouè, stezka odvahy, jízda na loìkách, hry v pfiírodû a v lese, turnaje v pfiehazované, stolním tenise, volejbalu a celá fiada dal ích akcí. Bûh ãíslo 41 je s nûmãinou - Ïe dûti budou zafiazeny do oddílu s nûmeck mi dûtmi pod vedením nûmeckého oddílového vedoucího. Cel bûh budou dûti mluvit s nûmeck mi vrstevníky. Pfiirozenou cestou si osvojí nûmãinu. Poznají nûmeckou kulturu a mnoho dal ích zku eností. Dále získají mnoïství kontaktû. K pfiekonání jazykov ch bariér tu budou ãe tí v chovní pracovníci aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã

7 JAZYKOV TÁBOR ZÁLESÍ Mezinárodní tábor Zálesí patfií mnoha sv mi parametry k nejlep ím v âeské republice. Tábor je umístûn poblíï obce Mladé Bfií tû u Humpolce v krásném ekologicky ãistém prostfiedí âeskomoravské vrchoviny. V areálu tábora je velk bazén s travnatou pláïí. Je zde fotbalové, softbalové a volejbalové hfii tû, otevfiená hala na stolní tenis, klubovna pro hry, terasa s krbem, jídelna, terasa a dal í zázemí. Okolí nabízí velké mnoïství tras pro turistiku, na tábofie jsou mj. diskotéky a hry. Ubytování je ve ãtyfilûïkov ch chatkách, pro malé dûti je ve zdûném objektu. Na tábofie probíhá v uka angliãtiny. Na tábofie mají více jak patnáctileté zku enosti s v ukou jazykû. Jazykov tábor je velmi oblíben spojuje v uku cizího jazyka s atraktivním táborov m programem. Lektofii jsou zahraniãní i ãe tí aprobovaní uãitelé. Dûti mají moïnost seznámit se s autentickou angliãtinou vãetnû vynikající moïnosti nenásilné konverzace i mimo v uky a v rámci programu. Dûti budou v raznû motivovány spolu komunikovat anglicky. V uka je intenzivní, av ak nenásilnou a hravou formou a je vhodnû zakomponovaná do programu. V pfiípadû vût ího poãtu pfiihlá en ch dûtí zajistíme dopravu na tábor. Pokud by se doprava zaji Èovala, vypí eme cenu dopravy cca v kvûtnu aï ,- Kã SKALINY Tábor je umístûn v krásné pfiírodû podhûfií Slepiãích hor poblíï obce Velké Skaliny cca 10 km od Kaplice.. V areálu je zdûn hlavní objekt, ve kterém je umístûno sociální zafiízení, zdravotka, sprchy, jídelna a dal í zázemí. Dále je k dispozici klubovna v dal ím objektu tábora. Ubytování je zaji tûno v chatkách s akumulaãními kamny po 7-9 dûtech. V okolí tábora je terén vhodn pro hry, vycházky do lesa, sportovní soutûïe apod. MoÏné v lety na Kohout, zfiíceninu Sokolãí, do Sobûnova, Kaplice, Blanska, Bene ova nad âernou aï JAK VYCVIâIT DRAKA 4.590,- Kã aï BOLEK A LOLEK 4.590,- Kã aï MIMONI (MINIONS) 4.590,- Kã aï SCOOBY DOO 4.190,- Kã (2.900,- za t den) pouze u tohoto bûhu Doprava je zaji tûna a dopravné ãiní z âesk ch Budûjovic 160, Kã, z Prahy 480, Kã. PRÁZDNINY V SEDLE - LT KLEË Tábor je umístûn na pfiekrásném místû na úboãí hory KleÈ v areálu CHATA POD KLETÍ. Ubytování dûtí je v bungalovech po 4 dûtech, v chatkách po 2 dûtech. V hlavní budovû je k dispozici jídelna, venkovní jídelna, klubovna, zdravotka a sociální zafiízení. Na programu je jízda na koních a ponících pod vedením cviãitelû v krásné pfiírodû CHKO Blansk les, jeïdûní na lonïi i samostatnû na jízdárnû (dûti si vyzkou ejí anglick i westernov zpûsob jeïdûní). Pfii práci s koàmi ze zemû se dûti budou uãit metodu pfiirozené komunikace ãlovûka a konû. Péãe o konû a poníky, hry a jezdecké soutûïe, teorie o koních, cviãení na koni a s koàmi a pfiedev ím ÎIVOT S KONÍKY od rána do veãera. Videa, besedy, ukázky a instruktáïe o koních jsou i souãástí veãerních programû. V lety, koupání, táborov Ïivot s hrami a soutûïemi, táboráky. Pro dûti od 6 do 15 let, vítány i dûti, které se dosud s koàmi neseznámily, pfii jeïdûní zohlednûny vûk a dovednosti jezdce, zaãáteãníkûm vodí konû cviãitel. Na tábofie ãíslo 49 je souãástí programu oblíben v let na raftech na mûlkém úseku Vltavy aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã

8 BÍLÁ SKÁLA - âímù Tábor se nachází v krásném prostfiedí poblíï obce âímûfi na Jindfiichohradecku. Ubytování je v chatkách po 4 dûtech. Ve zdûné budovû je umístûno sociální zázemí a dal í prostory. V dal ích objektech je umístûna jídelna, klubovny, su árna apod. V areálu je venkovní jídelna v krásném prostfiedí pod monumentální lípou. K táboru patfií znaãné mnoïství okolních pozemkû, a proto je zde dostateãn prostor pro oddílová místa a hry. V areálu jsou 2 volejbalová 1 fotbalové a hfii tû, koupání je pfiímo u tábora v rybníce aï Sherlock Holmes 4.600,- Kã aï Limonádov Joe 4.600,- Kã aï Indiana Jones a Brouk Pytlík 4.600,- Kã aï Hra o trûny 4.600,- Kã DOUBRAVA Letní tábor Doubrava je umístûn 2 km od obce Stará í e, 12 km od mûsta Telãe. Doubravu obklopují lesy a v blízkosti se nachází rybník Kladina. Areál tvofií 3 bungalovy a zdûná hlavní budova s kuchyní a jídelnou. V tábofie se nacházejí 2 venkovní bazény, hfii tû na fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, ping-pongové stoly a kuïelky. Ubytování je ve ãtyfilûïkov ch pokojích s balkony, v kaïdém pokoji jsou vïdy dvû palandy. Na kaïdém poschodí je um várna, sprchy, WC. V hlavní budovû je kromû jídelny, knihovna, klubovna, o etfiovna, televize, video, spoleãenské hry a sportovní náãiní. Program: Sportovní turnaje, celo táborová hra, veãerní program, diskotéky, táboráky, hry v pfiírodû, koupání v rybníku a bazénech, v lety. V e pod vedením zku en ch táborov ch vedoucích a vãetnû profes. zdravotníkû aï ,- Kã aï ,- Kã aï ,- Kã RASPENAVA Mûsto Raspenava se nachází ve Fr dlantském v bûïku na severu âech v okrese Liberec. Tábor je urãen pro zdravé i handicapované dûti od 10 let, které mají kladn vztah ke zvífiatûm a k pfiírodû. Hlavní náplní tábora je pû í turistika s cílem vytváfiet a posilovat pozitivní vztah k pfiírodû. Do programu jsou zafiazeny, tábornické dovednosti, v lety, soutûïe, hry v klubovnû i pfiírodû apod. Ubytování je v rekreaãním a sportovním areálu v Raspenavû ve dvoulûïkov ch a tfiílûïkov ch pokojích. Je zde k dispozici spoleãenská místnost, jídelna, sprchy, um várna, WC. Souãástí areálu je házenkáfiské a fotbalové hfii tû a koupali tû, sportovní hala. V nedalekém okolí je fiada historick ch památek a rûzné kulturní zajímavosti, zajímavá mûsta, napfiíklad Hejnice, Láznû Libverda, Fr dlant nebo Liberec. V cenû je zahrnuto ubytování, doprava z âesk ch Budûjovic, Prahy a Liberce, strava a dal í provozní náklady. Po celou dobu akce je pfiítomno doprovodné vozidlo. Pobyt je realizován pfii minimální úãasti 6 osob aï ,- Kã KROUÎKY OD ÍJNA 2015 PO ÁDÁME ZÁJMOVÉ KROUÎKY P ÍRODOVùDNÉ KROUÎKY HRY A ZÁBAVA POâÍTAâOVÉ KROUÎKY V TVARNÉ KROUÎKY JAZYKOVÉ KROUÎKY CVIâENÍ A TANEC MODELÁ I a dal í krouïky...

9 P EDBùÎNÁ P IHLÁ KA Jméno a pfiíjmení dítûte: Bydli tû: PSâ: Telefon : Datum narození:.. (rodiãe) âíslo tábora: âíslo náhradního tábora: 2 V âesk ch Budûjovicích:.. _ podpis rodiãû P EDBùÎNÁ P IHLÁ KA Jméno a pfiíjmení dítûte: Bydli tû: PSâ: Telefon : Datum narození:.. (rodiãe) âíslo tábora: âíslo náhradního tábora: 2 V âesk ch Budûjovicích:.. _ podpis rodiãû 0 1 5