U V stavi tû âeské Budûjovice telefon/fax: , ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz"

Transkript

1 U V stavi tû âeské Budûjovice telefon/fax: , , KROUÎKY ZÁJMOVÉ kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské

2 Aktuální nabídku krouïkû vãetnû pfiihlá ek naleznete na na ich webov ch stránkách MÁME RÁDI ZVÍ ATA zahájení krouïku ã. 101 je a konãí cena krouïku ã. 101 je 600,- Kã na pololetí délka krouïku ã. 102 aï 105 je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 102 aï 105 je 600,- Kã na pololetí (15 lekcí) krouïky ã se budou scházet a rozcházet na zahradû v ZOOKOUTKU organizace POHODÁ I (u Sika). Zvífiata, se kter mi dûti pfiijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péãi, vybrána a vedena odborn m pracovníkem. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probíhá krouïek v klubovnách M-tesu. KrouÏek ã.102 se bude scházet v M-tesu. ZAHÁJENÍ V ECH KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU 101. MLADÍ RYBÁ I stfieda KrouÏek je urãen pro milovníky rybafiení. Je urãen, jak pro dûti zaãínající s rybafiením, tak i pro dûti, které jiï mají s rybafiením zku enosti. Za hezkého poãasí budou dûti chodit pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby, za de tivého poãasí bude krouïek probíhat v prostorách M-tesu. Dûti se dozví informace z historie rybáfiství, zajímavosti ze svûta rybafiení atp. Ohlednû rybáfiské náãiní se s rodiãi domluví vedoucí krouïku na zahajovací hodinû MÁME RÁDI PEJSKY stfieda KrouÏek je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm, pfiály by si mít pejska, av ak z rûzn ch dûvodû ho doma mít nemohou. Náplní krouïku je venãení pejskû, ukázky v cviku, v chovy psû a péãe o pejsky. Dále se dûti dozví, jak se k pejskûm chovat. Pejsci, které budou dûti venãit, budou vybráni odborn m zamûstnancem MÁME RÁDI ZVÍ ATA úter KrouÏek je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm. Hlavní náplní krouïku je kontakt, péãe, hry s domácími mazlíãky a drobn mi hospodáfisk mi zvífiaty. Dûti se dále dozví, jak se ke zvífiatûm chovat, jak se o nû starat apod. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity, v lety a v pravy ODDÍL M-TES MLADÍ P ÍRODOVùDCI stfieda Hlavní náplní oddílu je vytváfiet a posilovat pozitivní vztah dûtí k pfiírodû, svému okolí a pfiedev ím ke zvífiatûm, nauãit dûti zábavnou formou vnímat svût kolem sebe. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity, v lety a v pravy MLAD EKOLOG pondûlí Hlavní náplní krouïku je nauãit dûti vnímat svût kolem sebe, vytváfiet pozitivní vztah k pfiírodû a Ïivotnímu prostfiedí. Souãástí krouïku je pozorování ÏivoãichÛ v pfiírodû, seznámení se s chránûn mi rostlinami a Ïivoãichy. Program dotváfií pfiírodovûdné a sportovní hry, v lety a v pravy. Dûti se seznámí s moderními ekologick mi metodami, úsporou energie a nakládáním s odpady apod.

3 203. SPOLEâNù SE NENUDÍME úter Odpoledne plné her a soutûïí. Za hezkého poãasí budou dûti hrát venku míãové a jiné hry. Pfii nepfiíznivém poãasí pro nû budou pfiipraveny soutûïe a hry v klubovnû M-tesu ACHY úter V uka achû s pravidly, úãast na turnajích. HRY A ZÁBAVA délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 201 aï 205 a 207 je 600,- Kã na pololetí (15 lekcí) cena krouïku ã. 206 je 220,- Kã za mûsíc krouïek ã. 202 se bude scházet a rozcházet v klubovnách M-tesu. Popfiípadû za hezkého poãasí na zahradû organizace POHODÁ I. krouïky ã. 201, 203 aï 207 probíhají v budovû M-tesu ZAHÁJENÍ V ECH KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU 201. CHYTRÉ HLAVIâKY ãtvrtek Hlavolamy, logické hry, kvízy, kfiíïovky, sudoku, vûdomostní soutûïe a mnoho zajímavého pro dûti. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity ZÁLESÁK ãtvrtek V krouïku se dûti uãí tábornick m dovednostem, jak se chovat a jak pfieïít v pfiírodû. Je urãen pro mladé dobrodruhy s kladn m vztahem k pfiírodû a trempinku. Souãástí krouïku jsou hry v pfiírodû a klubovnû a dobrodruïné v pravy do okolí DESKOVÉ HRY pondûlí Atraktivní stolní hry (napfi. Carcassone, Uno, Aktivity, Duch, Jurasík, Triominon), netradiãní Domino a dal í tradiãní i netradiãní hry HRA NA FLÉTNU stfieda V uka hry na flétnu probíhá ve skupinkách dvou aï tfií dûtí IKULKA pondûlí KrouÏek urãen pro dívky osvûdãené techniky jako je vy ívání, pletení, háãkování, batikování, krajky, drhání, decoupage ubrousková technika a dal í oblíbené techniky. SPORTOVNÍ KROUÎKY cena krouïku ã. 301 a 302 je 650,- Kã na pololetí cena krouïku ã. 303 je 800,- Kã na pololetí ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU, U V STAVI Tù 1429, â.budùjovice 301. TURISTICK KROUÎEK nedûle 1x za 14 dní ãtvrtek V lety do blízkého i vzdálenûj ího okolí âesk ch Budûjovic. Dûti budou poznávat historické i pfiírodní památky v okolí. KrouÏek se bude konat 1x za 14 dní v nedûli. Zahájení krouïku je ve ãtvrtek v hodin v budovû M-tesu. Lektorka: Veronika Ëoupalová

4 302. AIRSOFT (vûk od 10 let) stfieda (1x za 2 t dny 2-3 hodiny o víkendu venku) Teoretická pfiíprava bude probíhat v t dnu v M-tesu - seznámení s airsoftem a vybavením, dále s pravidly bezpeãnosti, pohybu a orientace v pfiírodû. Pozdûji v závislosti na vûku dûtí úvod do principu fungování jednotliv ch souãástí v stroje i v zbroje, taktické signály, postupy, prûzkum, reakce na nástfiel atp. Zaãlenûní ilustraãních videí a odbornûj ích pfiedná ek, zdravovûdy, AâR, základy sebeobrany a bezpeãného chování. 1 x za 2 t dny bude krouïek probíhat o víkendu venku. Dûti si vyzkou í teorii v praxi pod dozorem vedoucích, pozdûji se zapojí do hry. Pro krouïek bude potfieba zakoupit dûtem základní vybavení v cenû cca 500 aï 600 Kã (vedoucí se budou snaïit dohodnout mnoïstevní slevy). Lektor: Kamil Stuchlík 303. SEBEOBRANA stfieda Kurz je urãen pro dûti a mládeï bez omezení vûku. Úãastníci se nauãí základním formám sebeobrany, dozví se uïiteãné rady, jak pfiedcházet rizikûm, jak se bránit atp. Maximální poãet dûtí v krouïku je 12, krouïek je vhodn pro dívky i pro chlapce. V pfiípadû vût ího poãtu nabídneme jin termín. Lektorka: Markéta Novohradská V TVARNÉ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 401 aï 403 je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí) cena krouïku ã. 404 aï 405 je 650,- Kã na pololetí (15 lekcí) 401. MALÍ PICASOVÉ (vûk od 6 do 9 let) pondûlí V tvarn krouïek pro men í tvofiivé dûti se zamûfiením na zruãnost, vnímání, pozorování, ale také na správné zacházení s materiálem ãi na správn postup urãit ch technik. V men ím mnoïství bude do v uky zapojena zábavnou formou i teorie dûjin umûní PICASOVÉ (vûk od 10 do 15 let) stfieda V tvarn krouïek pro tvofiivé dûti, se zamûfiením na nároãnûj í techniky (objekty, koláïe, pokusy s nov m materiálem), na zruãnost a nápaditost. Do v uky bude zapojena zábavnou formou i teorie dûjin umûní tak, aby dûti pochopily její souvislosti a mohli ji pouïít i ve v uce na Z KORÁLKY pondûlí Vytváfiení drobn ch pfiedmûtû z korálkû broïe, náramky, náu nice, klíãenky, zvífiátka apod V TVARN KROUÎEK S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny spojená s kreslením, formou hry pro malé dûti VESELÉ VYRÁBùNÍ úter RÛzné techniky z papíru napfi. Tea bag folding (skládání z ãaj sáãkû), Iris folding, základy origami atd. Dále plstûní, látkové broïe, lapaã snû z bavlnek a dal í tradiãní i netradiãní techniky.

5 POâÍTAâOVÉ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) v jednom krouïku je maximálnû 12 dûtí, v pfiípadû vût ího poãtu nabídneme jin termín cena krouïku je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí) 501. FOTOKROUÎEK stfieda Techniky fotografování portrétû, krajin, architektury, panoramat apod. Souãástí krouïku je úprava fotografií na poãítaãi. Úpravy budou probíhat napfi. v programu Zoner Photostudio, ãi v jiném free software. V rámci krouïku bude probíhat teoretická v uka a fotografování v terénu ZAâÁTEâNÍCI OBSLUHA PC stfieda Základy obsluhy PC, klávesnice, hardware, externí zafiízení, Malování, MS Windows, Wordpad, MS Office - Word, Excel zaãáteãníci, Internet, poãítaãové hry ROâNÍK OBSLUHA PC úter MS Office - Word,Excel pokroãilí, základy PowerPointu, dal í externí zafiízení, Internet poãítaãové hry ROâNÍK OBSLUHA PC pondûlí OpenOffice, Internet HTML, Corel, Internet, poãítaãové hry, práce s grafikou, zvuk, video pomocí poãítaãe, PowerPoint. (software se bude probírat dle schopností úãastníkû) 505. TVORBA WEBOV CH STRÁNEK PRO ZAâÁTEâNÍKY pondûlí V tomto krouïku získáte potfiebné základy pro tvorbu webov ch stránek (CSS, styly, odkazy, domény, webhosting, optimalizace) TVORBA WEBOV CH STRÁNEK PRO POKROâILÉ pondûlí KrouÏek urãen pro zájemce, ktefií absolvovali krouïek ã. 505 nebo jiï základní znalosti mají. Seznámení se s moderní technologií pro tvorbu webu (Javascript, PHP, redakãní systémy) PROGRAMOVÁNÍ ãtvrtek Seznámení s programovacími jazykem Visual Basic jednoduché programování pro zaãáteãníky. Tvorba programû bûïících pod Windows. Dûti budou mít moïnost vytvofiit si napfi. vlastní kalkulaãku, pfiípadnû vlastní aplikaci VYTVÁ ENÍ HER (bez znalosti programování) ãtvrtek Dûti se nauãí vytváfiet poãítaãové hry v jazyce Kodu, kter nevyïaduje znalost programování. Nemusí se psát pfiíkazy, v e je fie eno v bûrem moïností GRAFICKÉ ÚPRAVY NA PC ãtvrtek Základy práce s grafick mi programy dle v bûru (napfi. Photoshop, Corel Draw, Gimp, základní úpravy obrázkû, vytváfiení jednoduch ch grafik. Pokroãilé techniky úprav, pouïívání grafick ch a umûleck ch filtrû v praxi.

6 JAZYKOVÉ KROUÎKY cena krouïku ã. 601, 603 aï 607 na pololetí je 850,- Kã cena krouïku ã. 404, 602 na pololetí je 650,- Kã v pfiípadû, Ïe máte zájem o pokroãilej í úroveà, jin termín krouïku ãi jin jazyk, dejte nám prosím vûdût. Rádi se Vám pokusíme vyjít vstfiíc ANGLICK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) pondûlí V uka angliãtiny V TVARN KROUÎEK S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny spojená s kreslením, formou hry pro malé dûti HUDEBNÍ CHVILKA S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny hravou formou písniãek a básniãek. Písnû doprovázené pohybem a Orffov mi nástroji (popfi. kytarou ãi klávesy) NùMECK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka nûmãiny ITALSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka ital tiny RUSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) úter V uka ru tiny FRANCOUZSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka francouz tiny PANùLSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) úter V uka panûl tiny. INDIVIDUÁLNÍ V UKA JAZYKÒ Po dohodû zajistíme individuální v uku jazykû. Cena 1 vyuãovací hodiny je od 180, Kã. INDIVIDUÁLNÍ DOUâOVÁNÍ P ÍPRAVA NA ZKOU KY Po dohodû zajistíme individuální douãování dûtí z rûzn ch pfiedmûtû (napfi. fyzika, matematika, angliãtina, nûmãina). Vhodné pro pfiípravu ÏákÛ 9. tfiíd na zkou ky na S. Cena 1 vyuãovací hodiny je od 180,- Kã.

7 CVIâENÍ, TANEC cviãení probíhají v tûlocviãnû SK Pedagog na Brani ovské (zastávka Vysoko kolské koleje MHD linky ã. 3, 7, 15 a 41) nebo v tûlocviãnû Husova 45. cena v ech cviãení 1x t dnû 1 hodinu je 900,- Kã na cel kolní rok cena krouïku ã. 706 je 1.500,- Kã na cel kolní rok cena krouïku ã. 712 je 1.200,- Kã na cel kolní rok ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU, U V STAVI Tù 1429, â.budùjovice ãíslo název krouïku kde den hodina zahájení 701. ZUMBA úter Aerobik na latinsko-americkou hudbu. Propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, merengue, mamby i hip hopu. Lektorka: Aneta Smetanová ZUMBA úter Aerobik na latinsko-americkou hudbu. Propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, merengue, mamby i hip hopu. Lektorka: Aneta Smetanová BODY FORMING pondûlí (PRO DOSPùLÉ tvarování postavy) Lehãí aerobní cviãení, pilates, posilování a dal í cviãení tvarující postavu. Cviãení vhodné pro v echny vûkové kategorie. Lektorka: Lucie Korandová STREET DANCE stfieda Taneãní styl s prvky hip hop, street dance, disco, R'n'B, MTV style a Funky urãeny zaãáteãníkûm a mírnû pokroãil m. Úãast na vystoupeních. Pro dûti od 6 do 12 let. Lektorka: Adéla Jano ová DISCO DANCE ZAâÁTEâNÍCI úter (pro dûti od 7 do 11 let) Jak uï napovídá název, jedná se o rychl druh tance, kde se pouïívá hlavnû moderní taneãní hudba. V uka soutûïních choreografií, osvojování si a zdokonalování základních taneãních prvkû stylu Disco dance, gymnastická a pohybová prûprava pro zaãáteãníky. DÛleÏité rytmické cítûní a základní pohybová zdatnost. VyÏadujeme zodpovûdn pfiístup a nad ení k tanci! Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektorka: Adéla Krygarová DISCO DANCE POKROâILÍ úter (pro dûti od 11 do 15 let) ãtvrtek Disco dance pro pokroãilé je urãen váïn m zájemcûm o soutûïní tancování. V uka soutûïních choreografií, osvojování si a zdokonalování taneãních prvkû stylu Disco dance a Street dance, rozvoj gymnastick ch a pohybov ch schopností.v pfiípadû zájmu moïné vytvofiení soutûïní choreografie pro jednotlivce ãi duo. DÛleÏité rytmické cítûní, základní pohybová zdatnost a nad ení k tanci. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách.

8 707. ORIENTÁLNÍ TANEâNICE ãtvrtek (pro dûti od 10 do 15 let) V uka choreografií orientálních tancû, rozvoj pohybov ch schopností, osvojení si taneãních prvkû a krokov ch variací na rûzné typy hudby, uvolnûní a práce s tûlem. DÛleÏité rytmické cítûní, základní pohybová zdatnost a nad ení k tanci. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektorka: Lucie Schwarzová MTV DANCE ZAâÁTEâNÍCI pondûlí (pro dûti od 12 do 20 let po dohodû se cviãitelkou moïno i mlad í) MTV Dance neboli MTV Style je inspirován videoklipy, které je moïné vidût na MTV ãi Óãku. Jedná se o kombinaci Street dance, Disco dance, Hip hopu, R n B, ale i v razového tance. Je inspirován souãasn m hudebním svûtem a tancem, které je moïno vidût ve videoklipech umûlcû jako Rihanna,Jennifer Lopez,Justin Timberlake,Usher,Lady Gaga ãi The Pussycat dolls.v tûchto hodinách je tfieba nebát se uvolnit a projevit svou osobnost. V uka dûti vede k formování vlastní osobnosti, uãí správnému vnímání hudby a vede je k volnosti a otevfienosti pfii vlastním taneãním projevu. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektor: Filip Vober CLOGGING (pro dûti od 12 do 15 let) pondûlí Clogging je stepov styl, kter ovlivnil mnoho taneãních smûrû a má jiï dlouhou historii. I clogging sám o sobû má své styly. Dûti se zde budou uãit základní taneãní prûpravû, základní kroky cloggingu a jeho stylû, vytváfiení choreografie, stretching, atd. KrouÏek je urãen pro zaãáteãníky i pro dûti, co jiï tanãily. Lektorka: Lucie Korandová AEROBIK PRO NEJMEN Í (pro dûti od 6 do 10 let) stfieda Cviãení plné zábavy, radosti a nad en ch taneãníkû. Lekce jsou urãené i pro zaãáteãníky, zahrnují vytrvalostnû-posilovací trénink formou taneãních choreografií, posilování a zlep ení ohebnosti tûla pomocí protahovacích cvikû. Dûti mají moïnost vym let si i své vlastní sestavy. Na konci roku ãeká dûti spoleãné pfiedvedení choreografie na akci urãené pro rodiãe a na dal ích akcích pofiádané mûstem. Lektorka: Dominika Îitníková 711. BODY FORM (dospûlí) stfieda Trénink svalov ch skupin celého tûla speciálnû zamûfien pro posilování stehen, h Ïdí a bfii ních svalû. Jedná se o kombinaci klasického aerobicu a posilování. Díky této kombinaci posílíte celé tûlo, spálíte kalorie a uïijete si spoustu zábavy od zaãátku aï do konce hodiny. Choreografie se kaïdou hodinu mûní, takïe nemusíte mít strach pfiijít na hodinu v pûlce pololetí. Cviãení je vhodné pro v echny vûkové kategorie. Lektorka: Dominika Îitníková ÎONGLOVÁNÍ ãtvrtek aneb propojování pravé a levé hemisféry pohybem KrouÏek bude zamûfien na ãinnost, pfii které dochází k propojování pravé a levé hemisféry. Hodinu zaãneme rozpohybováním tûla, abychom posilovaly i ostatní svaly, které jsou pfii Ïonglování pasivní. Dûti si vyrobí svoje Ïonglovací míãky a poiky. Bûhem roku se nauãí nûjaké triky a pfiipraví si spoleãné vystoupení. Lektorka: Lenka Bukovská FITDANCE úter Zábavné moderní fitness hodiny. Vychází z celosvûtového fenoménu Zumba fitness a dal ích taneãních stylû jako je MTV Dance, Hip Hop, Street Dance, House Dance, Salsa, Rumba, Jive apod. FitDance je vhodné pro dívky i chlapce ve vûku od 6 do 15 let. Lektorka: Lenka Vafiilová.

9 MODELÁ I krouïky ã. 801 a 802 probíhají v dílnû na Z Vltava krouïek ã. 803 a 805 probíhá v budovû M-tesu krouïek ã. 804 probíhá v prostorách klubu Ïelezniãních modeláfiû, Lidická 1123 v RoÏnovû (autoservis Pronto), zde se uskuteãní i zahajovací hodina. KrouÏek se platí se aï na zahajovací schûzce!!! cena krouïku ã. 802 aï 803 a 805 na cel kolní rok je 950,- Kã, cena krouïku ã. 801 a 804 na cel kolní rok je 800,- Kã ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ (kromû Ïeleznick ch modeláfiû) PROBÍHÁ V BUDOVù M-TESU 801. MODELÁ I ZÁKLADY (vûk od 8 let) pondûlí Vyfiezávání, lepení ãi sestavování rûzn ch pfiedmûtû ze dfieva, stavba papírov ch modelû. V cenû je ve ker materiál na stavbu dfievûn ch pfiedmûtû a papírov ch modelû LODNÍ MODELÁ I (vûk od 10 let) stfieda Stavba modelû kategorie EX 500 (volnû plovoucí modely) nebo F4A (dálkovû ovládané modely). V cenû krouïku je zahrnut ve ker materiál pro stavbu vãetnû motoru, hfiídele, lodního roubu, kormidla. Úãastníci si pofiizují ze svého pouze soupravu na dálkové ovládání vãetnû pfiíslu enství. Pro soutûïe zapûjãíme baterie. Úãast na soutûïích v âr, pofiádání soutûïí, krouïek konãí úãastí na krajské soutûïi v kvûtnu PLASTIKOVÍ MODELÁ I (vûk od 9 let) ãtvrtek Stavba plastikov ch letadel, lodí, aut, úãast na soutûïích. V cenû jsou stavebnice modelû a dal í potfiebn materiál (barvy, lepidla atd.) 804. ÎELEZNIâNÍ MODELÁ I (vûk od 9 let) stfieda Stavba modelû s Ïelezniãní tématikou. Tento krouïek se platí aï na zahajovací schûzce ELEKTRONICK KROUÎEK (vûk od 9 let) úter Dûti se zde nauãí konstruovat slaboproudá zafiízení,pochopí,jak fungují sloïité obvody atd.v krouïku si dûti postaví nûkterá z tûchto zafiízení: Krystalka a jednoduché pfiijímaãe FM, rûzné svûtelné efekty - blikaãky a podobnû, jednodu í tranzistorové zesilovaãe a obvody s nimi, detektor kovû, jednoduch robot reagující na svûtlo, zvuk, barevná hudba, zesilovaã apod. V krouïku se dûti dozví základy ãíslicové a digitální elektroniky, nauãí se pracovat s plo n mi spoji a pochopí principy funkce vût iny elektronick ch zafiízení a obvodû. Ve ker materiál je zahrnut v cenû krouïku. OSTATNÍ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí za kolní rok) 901. ZDRAVOTNICK KROUÎEK stfieda V krouïku se dûti nauãí, jak správnû poskytovat první pomoc. Seznámí se zejména s laickou první pomocí, od komunikace s dispeãinkem Zdravotnické záchranné sluïby, pfies transport, polohování, o etfiovaní zranûného apod. Formou exkurzí poznají blíïe práci Zdravotnické záchranné sluïby, jejího dispeãinku, vybavení a funkce jednotliv ch vozidel i vrtulníku. Znalosti, které dûti získají, si budou moci ovûfiit na pfiipraven ch modelov ch situacích. Dále si budou moci vyrobit a sestavit svojí vlastní lékárniãku. Program bude doplnûn rûzn mi hrami a sportovními aktivitami.

10 P ÍMùSTSKÉ TÁBORY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH TERMÍN TÁBORÒ: Pfiímûstské tábory pofiádáme v budovû M-tesu a dal ích prostorách dle zamûfiení. Pro dûti pfiipravujeme program dle zamûfiení a dále hry, soutûïe, poãítaãe, exkurze, dle poãasí v lety apod P ÍMùSTSK TÁBOR S KO MI A SE ZVÍ ATY Tábor je urãen pro dûti,které mají kladn vztah ke zvífiatûm.pro dûti je pfiipraven dvoudenní program s koàmi, kde se nauãí jak se o konû starat. Dûti si samozfiejmû vyzkou í také jeïdûní na koni pod vedením zku eného cviãitele. Dal í náplní je dvoudenní program se zvífiaty, kde se dûti pod vedením odborného pracovníka nauãí peãovat o domácí zvífiata (králíky, morãata, koãky, kozy, papou ky aj.). Do programu tábora je zahrnut jeden celodenní v let. Místo konání: budova M-tesu U V stavi tû 1429 spolupracující organizace se zvífiaty a s koàmi Cena: 1.500, Kã (pfii platbû za jednotlivé dny 330,-Kã/den) 952. P ÍMùSTSK TÁBOR S BùÎN M PROGRAMEM Pro dûti je pfiipraven bohat program hry, sportovní hry, soutûïe, poãítaãe, exkurze apod. Struktura programu je závislá na poãasí. V programu je zafiazen jeden celodenní v let. Cena: 1.100, Kã (pfii platbû za jednotlivé dny 290,-Kã/den) V cenû tábora je zahrnut obûd, vstupné, jízdné, doprava apod. Nástup dûtí je v pondûlí od do hod., odchod do hod. První den se sejdou v echny dûti v budovû M-tesu. Ostatní dny je nástup a odchod dûtí (místo a ãas) dle aktuálního programu. O programu budou rodiãe informováni v den nástupu na tábor. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïíte závaznou pfiihlá ku s podrobn mi pokyny.

11 KOLA LYÎOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU V RAKOUSKÉM SANDLU LyÏování pro dûti a mládeï od 6 do 16 let Snowboarding od 10 let LyÏování pro dospûlé TERMÍN: od kaïdou sobotu aï do odjetí 7 lekcí Pro dûti je pfiipraveno 7 sobot lyïafiského v cviku. Cílem KOLY LYÎOVÁNÍ je nauãit a zdokonalit se v lyïování nebo snowboardingu, nauãit se bezpeãnému pohybu na snûhu a na horách, zábava na zdravém vzduchu, poznání nového kolektivu. Kurz pofiádáme i pro dospûlé. V cenû je zapoãtena v uka lyïování nebo snowbordingu pod vedením zku eného a kvalifikovaného cviãitele, doprava autobusem z âesk ch Budûjovic, poji tûní a správní poplatky. Vleky a obûdy se hradí zvlá È. Nutná vlastní lyïafiská nebo snowboardová v zbroj a v stroj, sefiízené bezpeãnostní vázání ze servisu, lyïafiská pfiilba a platn vlastní cestovní pas (obãansk prûkaz). V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se zaãátek koly lyïování posouvá, v prûbûhu se mûïe stát, Ïe se nûkterá sobota vynechá. nebo se z ãasov ch dûvodû kola lyïování uskuteãní v sobotu ivnedûli. V kaïdém pfiípadû se musí odjet 7 lekcí, pokud se nepodafií odjet v ech 7 lekcí, vracíme adekvátní ãást ze zaplacené ceny, sníïenou o manipulaãní poplatek 100, Kã. Informace o tom, zda se jede ãi nikoliv, umísèujeme vïdy nejpozdûji v pátek ráno na na ich webov ch stránkách Pfiihlá ení: na kolu lyïování se mûïete pfiihlásit telefonicky, zasláním vyplnûné pfiihlá ky na krouïek, em nebo pfiímo z na ich www stránek. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïíte závaznou pfiihlá ku s podrobn mi pokyny. LyÏafiské stfiedisko Sandl se nachází uprostfied regionu zvaného Mühlviertel. Dva lyïafiské vleky jsou na metrû vysokém Viehbergu, kde na lyïafie ãekají ke skvûlému sjezdu tfii upravené sjezdovky v celkové délce cca 3 km. Vleky jsou kotvové a pro zaãínající lyïafie je pfiipraven dûtsk koberec. LyÏafiská kola má ve stfiedisku po cel den k dispozici místnost pro pfiípadn odpoãinek, ohfiátí nebo pfievleãení dûtí. Cena: 3.080, Kã (lyïe dûti) 3.180, Kã (snowboard dûti) 3.280, Kã (lyïe dospûlí) 3.480, Kã (snowboard dospûlí) Cena vleku: Cena obûda: Poji tûní: (V pfiípadû individuální v uky pfiíplatek 80 %, v pfiípadû v uky 2 osob pfiíplatek 50% za kaïdou osobu.) Nelze slouãit individuální v uku dítûte a dospûlého. cca 8 EUR cca 8 EUR (polévka, hlavní jídlo, ãaj po cel den) cestovní poji tûní

12 INFORMACE Vyuãovací hodina je 45 minut. Místo konání krouïkû: Není-li uvedeno jinak, krouïky probíhají v sídle M-tesu, U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice V echny zahajovací hodiny kromû Ïelezniãních modeláfiû probíhají v budovû M-tesu, U V stavi tû 1429, â. Budûjovice Není-li uvedeno jinak, je minimální poãet úãastníkû pro krouïky cviãení 10 dûtí, v ostatních krouïcích je 6 dûtí. Úhradu krouïkû proveìte do 25. záfií 2013, pfii pozdûj ím pfiihlá ení do 10 dnû ode dne pfiihlá ení: a) hotovû v kanceláfii M-tesu b) pfievodním pfiíkazem na úãet u KB â. Budûjovice, ã.ú /0100 JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEëTE âíslo KROUÎKU. Vrácení kurzovného - v pfiípadû dlouhodobé nemoci dítûte (nutno doloïit potvrzením od lékafie) se vrací pomûrná ãást sníïená o 20%. V ostatních pfiípadech se kurzovné nevrací. POZVÁNKU NA ZAHÁJENÍ NEPOSÍLÁME, v nabídce jsou uvedeny termíny zahájení. Vpfiípadû vût ího poãtu pfiihlá en ch dûtí se snaïíme nabídnout dal í krouïek ve stejném termínu. Pokud to prostorové moïnosti nedovolují, pak nabízíme jin termín.toto v e se fie í na zahajovací hodinû. Zmûna termínû a míst konání krouïkû z technick ch a prostorov ch dûvodû vyhrazena. KrouÏky konãí po oduãení uvedeného poãtu hodin. Pokud není stanoven poãet hodin nebo termín ukonãení, pak maximálnû 6. ãervna O prázdninách a státních svátcích krouïky nejsou. U krouïkû, kde je stanoven poãet hodin, se zapoãítávají pouze skuteãnû oduãené hodiny. ZájemcÛm o KOLU LYÎOVÁNÍ a P ÍMùSTSKÉ TÁBORY budou zaslány pfiihlá ky s konkrétními pokyny. P IHLÁSIT SE MÒÎETE telefonicky, em, zasláním vyplnûné pfiihlá ky nebo na na ich www stránkách. Dal í informace Vám rádi poskytneme v M-TESU: UV STAVI Tù 1429 âeské BUDùJOVICE nebo na telefonním ãísle: s dotazy se mûïete obrátit na na í ovou adresu: LETNÍ TÁBORY Pofiádáme letní pobytové a letní pfiímûstské tábory NABÍDKA BUDE K DISPOZICI V LEDNU 2014

13 P IHLÁ KA DO KROUÎKU Jméno a pfiíjmení... Datum narození... Mobil... Bydli tû... PSâ (na tuto adresu Vám budeme zasílat nabídky) âíslo krouïku... ZpÛsob platby: hotovû pfievodním pfiíkazem (oznaãte kfiíïkem) Pfiihlá ku obratem za lete zpût na adresu: M-TES U V stavi tû âeské Budûjovice nebo naskenovanou na e-mai: Souhlasím se zpracováním a uvefiejnûním dokumentace a foto z ãinnosti krouïkû za úãelem propagace. V â. Budûjovicích dne Podpis

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2014-2015 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda.

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda. 255 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 20. ãervna 2005 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde do 4. ãervence Práce na novém domû pokroãily DÛm s peãovatelskou sluïbou II uï se zaãíná oblékat i z vnûj í strany do své

Více