U V stavi tû âeské Budûjovice telefon/fax: , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz"

Transkript

1 U V stavi tû âeské Budûjovice telefon/fax: , , KROUÎKY ZÁJMOVÉ kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské

2 Aktuální nabídku krouïkû vãetnû pfiihlá ek naleznete na na ich webov ch stránkách MÁME RÁDI ZVÍ ATA zahájení krouïku ã. 101 je a konãí cena krouïku ã. 101 je 600,- Kã na pololetí délka krouïku ã. 102 aï 105 je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 102 aï 105 je 600,- Kã na pololetí (15 lekcí) krouïky ã se budou scházet a rozcházet na zahradû v ZOOKOUTKU organizace POHODÁ I (u Sika). Zvífiata, se kter mi dûti pfiijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péãi, vybrána a vedena odborn m pracovníkem. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probíhá krouïek v klubovnách M-tesu. KrouÏek ã.102 se bude scházet v M-tesu. ZAHÁJENÍ V ECH KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU 101. MLADÍ RYBÁ I stfieda KrouÏek je urãen pro milovníky rybafiení. Je urãen, jak pro dûti zaãínající s rybafiením, tak i pro dûti, které jiï mají s rybafiením zku enosti. Za hezkého poãasí budou dûti chodit pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby, za de tivého poãasí bude krouïek probíhat v prostorách M-tesu. Dûti se dozví informace z historie rybáfiství, zajímavosti ze svûta rybafiení atp. Ohlednû rybáfiské náãiní se s rodiãi domluví vedoucí krouïku na zahajovací hodinû MÁME RÁDI PEJSKY stfieda KrouÏek je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm, pfiály by si mít pejska, av ak z rûzn ch dûvodû ho doma mít nemohou. Náplní krouïku je venãení pejskû, ukázky v cviku, v chovy psû a péãe o pejsky. Dále se dûti dozví, jak se k pejskûm chovat. Pejsci, které budou dûti venãit, budou vybráni odborn m zamûstnancem MÁME RÁDI ZVÍ ATA úter KrouÏek je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm. Hlavní náplní krouïku je kontakt, péãe, hry s domácími mazlíãky a drobn mi hospodáfisk mi zvífiaty. Dûti se dále dozví, jak se ke zvífiatûm chovat, jak se o nû starat apod. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity, v lety a v pravy ODDÍL M-TES MLADÍ P ÍRODOVùDCI stfieda Hlavní náplní oddílu je vytváfiet a posilovat pozitivní vztah dûtí k pfiírodû, svému okolí a pfiedev ím ke zvífiatûm, nauãit dûti zábavnou formou vnímat svût kolem sebe. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity, v lety a v pravy MLAD EKOLOG pondûlí Hlavní náplní krouïku je nauãit dûti vnímat svût kolem sebe, vytváfiet pozitivní vztah k pfiírodû a Ïivotnímu prostfiedí. Souãástí krouïku je pozorování ÏivoãichÛ v pfiírodû, seznámení se s chránûn mi rostlinami a Ïivoãichy. Program dotváfií pfiírodovûdné a sportovní hry, v lety a v pravy. Dûti se seznámí s moderními ekologick mi metodami, úsporou energie a nakládáním s odpady apod.

3 203. SPOLEâNù SE NENUDÍME úter Odpoledne plné her a soutûïí. Za hezkého poãasí budou dûti hrát venku míãové a jiné hry. Pfii nepfiíznivém poãasí pro nû budou pfiipraveny soutûïe a hry v klubovnû M-tesu ACHY úter V uka achû s pravidly, úãast na turnajích. HRY A ZÁBAVA délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 201 aï 205 a 207 je 600,- Kã na pololetí (15 lekcí) cena krouïku ã. 206 je 220,- Kã za mûsíc krouïek ã. 202 se bude scházet a rozcházet v klubovnách M-tesu. Popfiípadû za hezkého poãasí na zahradû organizace POHODÁ I. krouïky ã. 201, 203 aï 207 probíhají v budovû M-tesu ZAHÁJENÍ V ECH KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU 201. CHYTRÉ HLAVIâKY ãtvrtek Hlavolamy, logické hry, kvízy, kfiíïovky, sudoku, vûdomostní soutûïe a mnoho zajímavého pro dûti. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity ZÁLESÁK ãtvrtek V krouïku se dûti uãí tábornick m dovednostem, jak se chovat a jak pfieïít v pfiírodû. Je urãen pro mladé dobrodruhy s kladn m vztahem k pfiírodû a trempinku. Souãástí krouïku jsou hry v pfiírodû a klubovnû a dobrodruïné v pravy do okolí DESKOVÉ HRY pondûlí Atraktivní stolní hry (napfi. Carcassone, Uno, Aktivity, Duch, Jurasík, Triominon), netradiãní Domino a dal í tradiãní i netradiãní hry HRA NA FLÉTNU stfieda V uka hry na flétnu probíhá ve skupinkách dvou aï tfií dûtí IKULKA pondûlí KrouÏek urãen pro dívky osvûdãené techniky jako je vy ívání, pletení, háãkování, batikování, krajky, drhání, decoupage ubrousková technika a dal í oblíbené techniky. SPORTOVNÍ KROUÎKY cena krouïku ã. 301 a 302 je 650,- Kã na pololetí cena krouïku ã. 303 je 800,- Kã na pololetí ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU, U V STAVI Tù 1429, â.budùjovice 301. TURISTICK KROUÎEK nedûle 1x za 14 dní ãtvrtek V lety do blízkého i vzdálenûj ího okolí âesk ch Budûjovic. Dûti budou poznávat historické i pfiírodní památky v okolí. KrouÏek se bude konat 1x za 14 dní v nedûli. Zahájení krouïku je ve ãtvrtek v hodin v budovû M-tesu. Lektorka: Veronika Ëoupalová

4 302. AIRSOFT (vûk od 10 let) stfieda (1x za 2 t dny 2-3 hodiny o víkendu venku) Teoretická pfiíprava bude probíhat v t dnu v M-tesu - seznámení s airsoftem a vybavením, dále s pravidly bezpeãnosti, pohybu a orientace v pfiírodû. Pozdûji v závislosti na vûku dûtí úvod do principu fungování jednotliv ch souãástí v stroje i v zbroje, taktické signály, postupy, prûzkum, reakce na nástfiel atp. Zaãlenûní ilustraãních videí a odbornûj ích pfiedná ek, zdravovûdy, AâR, základy sebeobrany a bezpeãného chování. 1 x za 2 t dny bude krouïek probíhat o víkendu venku. Dûti si vyzkou í teorii v praxi pod dozorem vedoucích, pozdûji se zapojí do hry. Pro krouïek bude potfieba zakoupit dûtem základní vybavení v cenû cca 500 aï 600 Kã (vedoucí se budou snaïit dohodnout mnoïstevní slevy). Lektor: Kamil Stuchlík 303. SEBEOBRANA stfieda Kurz je urãen pro dûti a mládeï bez omezení vûku. Úãastníci se nauãí základním formám sebeobrany, dozví se uïiteãné rady, jak pfiedcházet rizikûm, jak se bránit atp. Maximální poãet dûtí v krouïku je 12, krouïek je vhodn pro dívky i pro chlapce. V pfiípadû vût ího poãtu nabídneme jin termín. Lektorka: Markéta Novohradská V TVARNÉ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 401 aï 403 je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí) cena krouïku ã. 404 aï 405 je 650,- Kã na pololetí (15 lekcí) 401. MALÍ PICASOVÉ (vûk od 6 do 9 let) pondûlí V tvarn krouïek pro men í tvofiivé dûti se zamûfiením na zruãnost, vnímání, pozorování, ale také na správné zacházení s materiálem ãi na správn postup urãit ch technik. V men ím mnoïství bude do v uky zapojena zábavnou formou i teorie dûjin umûní PICASOVÉ (vûk od 10 do 15 let) stfieda V tvarn krouïek pro tvofiivé dûti, se zamûfiením na nároãnûj í techniky (objekty, koláïe, pokusy s nov m materiálem), na zruãnost a nápaditost. Do v uky bude zapojena zábavnou formou i teorie dûjin umûní tak, aby dûti pochopily její souvislosti a mohli ji pouïít i ve v uce na Z KORÁLKY pondûlí Vytváfiení drobn ch pfiedmûtû z korálkû broïe, náramky, náu nice, klíãenky, zvífiátka apod V TVARN KROUÎEK S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny spojená s kreslením, formou hry pro malé dûti VESELÉ VYRÁBùNÍ úter RÛzné techniky z papíru napfi. Tea bag folding (skládání z ãaj sáãkû), Iris folding, základy origami atd. Dále plstûní, látkové broïe, lapaã snû z bavlnek a dal í tradiãní i netradiãní techniky.

5 POâÍTAâOVÉ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) v jednom krouïku je maximálnû 12 dûtí, v pfiípadû vût ího poãtu nabídneme jin termín cena krouïku je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí) 501. FOTOKROUÎEK stfieda Techniky fotografování portrétû, krajin, architektury, panoramat apod. Souãástí krouïku je úprava fotografií na poãítaãi. Úpravy budou probíhat napfi. v programu Zoner Photostudio, ãi v jiném free software. V rámci krouïku bude probíhat teoretická v uka a fotografování v terénu ZAâÁTEâNÍCI OBSLUHA PC stfieda Základy obsluhy PC, klávesnice, hardware, externí zafiízení, Malování, MS Windows, Wordpad, MS Office - Word, Excel zaãáteãníci, Internet, poãítaãové hry ROâNÍK OBSLUHA PC úter MS Office - Word,Excel pokroãilí, základy PowerPointu, dal í externí zafiízení, Internet poãítaãové hry ROâNÍK OBSLUHA PC pondûlí OpenOffice, Internet HTML, Corel, Internet, poãítaãové hry, práce s grafikou, zvuk, video pomocí poãítaãe, PowerPoint. (software se bude probírat dle schopností úãastníkû) 505. TVORBA WEBOV CH STRÁNEK PRO ZAâÁTEâNÍKY pondûlí V tomto krouïku získáte potfiebné základy pro tvorbu webov ch stránek (CSS, styly, odkazy, domény, webhosting, optimalizace) TVORBA WEBOV CH STRÁNEK PRO POKROâILÉ pondûlí KrouÏek urãen pro zájemce, ktefií absolvovali krouïek ã. 505 nebo jiï základní znalosti mají. Seznámení se s moderní technologií pro tvorbu webu (Javascript, PHP, redakãní systémy) PROGRAMOVÁNÍ ãtvrtek Seznámení s programovacími jazykem Visual Basic jednoduché programování pro zaãáteãníky. Tvorba programû bûïících pod Windows. Dûti budou mít moïnost vytvofiit si napfi. vlastní kalkulaãku, pfiípadnû vlastní aplikaci VYTVÁ ENÍ HER (bez znalosti programování) ãtvrtek Dûti se nauãí vytváfiet poãítaãové hry v jazyce Kodu, kter nevyïaduje znalost programování. Nemusí se psát pfiíkazy, v e je fie eno v bûrem moïností GRAFICKÉ ÚPRAVY NA PC ãtvrtek Základy práce s grafick mi programy dle v bûru (napfi. Photoshop, Corel Draw, Gimp, základní úpravy obrázkû, vytváfiení jednoduch ch grafik. Pokroãilé techniky úprav, pouïívání grafick ch a umûleck ch filtrû v praxi.

6 JAZYKOVÉ KROUÎKY cena krouïku ã. 601, 603 aï 607 na pololetí je 850,- Kã cena krouïku ã. 404, 602 na pololetí je 650,- Kã v pfiípadû, Ïe máte zájem o pokroãilej í úroveà, jin termín krouïku ãi jin jazyk, dejte nám prosím vûdût. Rádi se Vám pokusíme vyjít vstfiíc ANGLICK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) pondûlí V uka angliãtiny V TVARN KROUÎEK S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny spojená s kreslením, formou hry pro malé dûti HUDEBNÍ CHVILKA S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny hravou formou písniãek a básniãek. Písnû doprovázené pohybem a Orffov mi nástroji (popfi. kytarou ãi klávesy) NùMECK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka nûmãiny ITALSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka ital tiny RUSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) úter V uka ru tiny FRANCOUZSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka francouz tiny PANùLSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) úter V uka panûl tiny. INDIVIDUÁLNÍ V UKA JAZYKÒ Po dohodû zajistíme individuální v uku jazykû. Cena 1 vyuãovací hodiny je od 180, Kã. INDIVIDUÁLNÍ DOUâOVÁNÍ P ÍPRAVA NA ZKOU KY Po dohodû zajistíme individuální douãování dûtí z rûzn ch pfiedmûtû (napfi. fyzika, matematika, angliãtina, nûmãina). Vhodné pro pfiípravu ÏákÛ 9. tfiíd na zkou ky na S. Cena 1 vyuãovací hodiny je od 180,- Kã.

7 CVIâENÍ, TANEC cviãení probíhají v tûlocviãnû SK Pedagog na Brani ovské (zastávka Vysoko kolské koleje MHD linky ã. 3, 7, 15 a 41) nebo v tûlocviãnû Husova 45. cena v ech cviãení 1x t dnû 1 hodinu je 900,- Kã na cel kolní rok cena krouïku ã. 706 je 1.500,- Kã na cel kolní rok cena krouïku ã. 712 je 1.200,- Kã na cel kolní rok ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU, U V STAVI Tù 1429, â.budùjovice ãíslo název krouïku kde den hodina zahájení 701. ZUMBA úter Aerobik na latinsko-americkou hudbu. Propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, merengue, mamby i hip hopu. Lektorka: Aneta Smetanová ZUMBA úter Aerobik na latinsko-americkou hudbu. Propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, merengue, mamby i hip hopu. Lektorka: Aneta Smetanová BODY FORMING pondûlí (PRO DOSPùLÉ tvarování postavy) Lehãí aerobní cviãení, pilates, posilování a dal í cviãení tvarující postavu. Cviãení vhodné pro v echny vûkové kategorie. Lektorka: Lucie Korandová STREET DANCE stfieda Taneãní styl s prvky hip hop, street dance, disco, R'n'B, MTV style a Funky urãeny zaãáteãníkûm a mírnû pokroãil m. Úãast na vystoupeních. Pro dûti od 6 do 12 let. Lektorka: Adéla Jano ová DISCO DANCE ZAâÁTEâNÍCI úter (pro dûti od 7 do 11 let) Jak uï napovídá název, jedná se o rychl druh tance, kde se pouïívá hlavnû moderní taneãní hudba. V uka soutûïních choreografií, osvojování si a zdokonalování základních taneãních prvkû stylu Disco dance, gymnastická a pohybová prûprava pro zaãáteãníky. DÛleÏité rytmické cítûní a základní pohybová zdatnost. VyÏadujeme zodpovûdn pfiístup a nad ení k tanci! Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektorka: Adéla Krygarová DISCO DANCE POKROâILÍ úter (pro dûti od 11 do 15 let) ãtvrtek Disco dance pro pokroãilé je urãen váïn m zájemcûm o soutûïní tancování. V uka soutûïních choreografií, osvojování si a zdokonalování taneãních prvkû stylu Disco dance a Street dance, rozvoj gymnastick ch a pohybov ch schopností.v pfiípadû zájmu moïné vytvofiení soutûïní choreografie pro jednotlivce ãi duo. DÛleÏité rytmické cítûní, základní pohybová zdatnost a nad ení k tanci. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách.

8 707. ORIENTÁLNÍ TANEâNICE ãtvrtek (pro dûti od 10 do 15 let) V uka choreografií orientálních tancû, rozvoj pohybov ch schopností, osvojení si taneãních prvkû a krokov ch variací na rûzné typy hudby, uvolnûní a práce s tûlem. DÛleÏité rytmické cítûní, základní pohybová zdatnost a nad ení k tanci. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektorka: Lucie Schwarzová MTV DANCE ZAâÁTEâNÍCI pondûlí (pro dûti od 12 do 20 let po dohodû se cviãitelkou moïno i mlad í) MTV Dance neboli MTV Style je inspirován videoklipy, které je moïné vidût na MTV ãi Óãku. Jedná se o kombinaci Street dance, Disco dance, Hip hopu, R n B, ale i v razového tance. Je inspirován souãasn m hudebním svûtem a tancem, které je moïno vidût ve videoklipech umûlcû jako Rihanna,Jennifer Lopez,Justin Timberlake,Usher,Lady Gaga ãi The Pussycat dolls.v tûchto hodinách je tfieba nebát se uvolnit a projevit svou osobnost. V uka dûti vede k formování vlastní osobnosti, uãí správnému vnímání hudby a vede je k volnosti a otevfienosti pfii vlastním taneãním projevu. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektor: Filip Vober CLOGGING (pro dûti od 12 do 15 let) pondûlí Clogging je stepov styl, kter ovlivnil mnoho taneãních smûrû a má jiï dlouhou historii. I clogging sám o sobû má své styly. Dûti se zde budou uãit základní taneãní prûpravû, základní kroky cloggingu a jeho stylû, vytváfiení choreografie, stretching, atd. KrouÏek je urãen pro zaãáteãníky i pro dûti, co jiï tanãily. Lektorka: Lucie Korandová AEROBIK PRO NEJMEN Í (pro dûti od 6 do 10 let) stfieda Cviãení plné zábavy, radosti a nad en ch taneãníkû. Lekce jsou urãené i pro zaãáteãníky, zahrnují vytrvalostnû-posilovací trénink formou taneãních choreografií, posilování a zlep ení ohebnosti tûla pomocí protahovacích cvikû. Dûti mají moïnost vym let si i své vlastní sestavy. Na konci roku ãeká dûti spoleãné pfiedvedení choreografie na akci urãené pro rodiãe a na dal ích akcích pofiádané mûstem. Lektorka: Dominika Îitníková 711. BODY FORM (dospûlí) stfieda Trénink svalov ch skupin celého tûla speciálnû zamûfien pro posilování stehen, h Ïdí a bfii ních svalû. Jedná se o kombinaci klasického aerobicu a posilování. Díky této kombinaci posílíte celé tûlo, spálíte kalorie a uïijete si spoustu zábavy od zaãátku aï do konce hodiny. Choreografie se kaïdou hodinu mûní, takïe nemusíte mít strach pfiijít na hodinu v pûlce pololetí. Cviãení je vhodné pro v echny vûkové kategorie. Lektorka: Dominika Îitníková ÎONGLOVÁNÍ ãtvrtek aneb propojování pravé a levé hemisféry pohybem KrouÏek bude zamûfien na ãinnost, pfii které dochází k propojování pravé a levé hemisféry. Hodinu zaãneme rozpohybováním tûla, abychom posilovaly i ostatní svaly, které jsou pfii Ïonglování pasivní. Dûti si vyrobí svoje Ïonglovací míãky a poiky. Bûhem roku se nauãí nûjaké triky a pfiipraví si spoleãné vystoupení. Lektorka: Lenka Bukovská FITDANCE úter Zábavné moderní fitness hodiny. Vychází z celosvûtového fenoménu Zumba fitness a dal ích taneãních stylû jako je MTV Dance, Hip Hop, Street Dance, House Dance, Salsa, Rumba, Jive apod. FitDance je vhodné pro dívky i chlapce ve vûku od 6 do 15 let. Lektorka: Lenka Vafiilová.

9 MODELÁ I krouïky ã. 801 a 802 probíhají v dílnû na Z Vltava krouïek ã. 803 a 805 probíhá v budovû M-tesu krouïek ã. 804 probíhá v prostorách klubu Ïelezniãních modeláfiû, Lidická 1123 v RoÏnovû (autoservis Pronto), zde se uskuteãní i zahajovací hodina. KrouÏek se platí se aï na zahajovací schûzce!!! cena krouïku ã. 802 aï 803 a 805 na cel kolní rok je 950,- Kã, cena krouïku ã. 801 a 804 na cel kolní rok je 800,- Kã ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ (kromû Ïeleznick ch modeláfiû) PROBÍHÁ V BUDOVù M-TESU 801. MODELÁ I ZÁKLADY (vûk od 8 let) pondûlí Vyfiezávání, lepení ãi sestavování rûzn ch pfiedmûtû ze dfieva, stavba papírov ch modelû. V cenû je ve ker materiál na stavbu dfievûn ch pfiedmûtû a papírov ch modelû LODNÍ MODELÁ I (vûk od 10 let) stfieda Stavba modelû kategorie EX 500 (volnû plovoucí modely) nebo F4A (dálkovû ovládané modely). V cenû krouïku je zahrnut ve ker materiál pro stavbu vãetnû motoru, hfiídele, lodního roubu, kormidla. Úãastníci si pofiizují ze svého pouze soupravu na dálkové ovládání vãetnû pfiíslu enství. Pro soutûïe zapûjãíme baterie. Úãast na soutûïích v âr, pofiádání soutûïí, krouïek konãí úãastí na krajské soutûïi v kvûtnu PLASTIKOVÍ MODELÁ I (vûk od 9 let) ãtvrtek Stavba plastikov ch letadel, lodí, aut, úãast na soutûïích. V cenû jsou stavebnice modelû a dal í potfiebn materiál (barvy, lepidla atd.) 804. ÎELEZNIâNÍ MODELÁ I (vûk od 9 let) stfieda Stavba modelû s Ïelezniãní tématikou. Tento krouïek se platí aï na zahajovací schûzce ELEKTRONICK KROUÎEK (vûk od 9 let) úter Dûti se zde nauãí konstruovat slaboproudá zafiízení,pochopí,jak fungují sloïité obvody atd.v krouïku si dûti postaví nûkterá z tûchto zafiízení: Krystalka a jednoduché pfiijímaãe FM, rûzné svûtelné efekty - blikaãky a podobnû, jednodu í tranzistorové zesilovaãe a obvody s nimi, detektor kovû, jednoduch robot reagující na svûtlo, zvuk, barevná hudba, zesilovaã apod. V krouïku se dûti dozví základy ãíslicové a digitální elektroniky, nauãí se pracovat s plo n mi spoji a pochopí principy funkce vût iny elektronick ch zafiízení a obvodû. Ve ker materiál je zahrnut v cenû krouïku. OSTATNÍ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí za kolní rok) 901. ZDRAVOTNICK KROUÎEK stfieda V krouïku se dûti nauãí, jak správnû poskytovat první pomoc. Seznámí se zejména s laickou první pomocí, od komunikace s dispeãinkem Zdravotnické záchranné sluïby, pfies transport, polohování, o etfiovaní zranûného apod. Formou exkurzí poznají blíïe práci Zdravotnické záchranné sluïby, jejího dispeãinku, vybavení a funkce jednotliv ch vozidel i vrtulníku. Znalosti, které dûti získají, si budou moci ovûfiit na pfiipraven ch modelov ch situacích. Dále si budou moci vyrobit a sestavit svojí vlastní lékárniãku. Program bude doplnûn rûzn mi hrami a sportovními aktivitami.

10 P ÍMùSTSKÉ TÁBORY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH TERMÍN TÁBORÒ: Pfiímûstské tábory pofiádáme v budovû M-tesu a dal ích prostorách dle zamûfiení. Pro dûti pfiipravujeme program dle zamûfiení a dále hry, soutûïe, poãítaãe, exkurze, dle poãasí v lety apod P ÍMùSTSK TÁBOR S KO MI A SE ZVÍ ATY Tábor je urãen pro dûti,které mají kladn vztah ke zvífiatûm.pro dûti je pfiipraven dvoudenní program s koàmi, kde se nauãí jak se o konû starat. Dûti si samozfiejmû vyzkou í také jeïdûní na koni pod vedením zku eného cviãitele. Dal í náplní je dvoudenní program se zvífiaty, kde se dûti pod vedením odborného pracovníka nauãí peãovat o domácí zvífiata (králíky, morãata, koãky, kozy, papou ky aj.). Do programu tábora je zahrnut jeden celodenní v let. Místo konání: budova M-tesu U V stavi tû 1429 spolupracující organizace se zvífiaty a s koàmi Cena: 1.500, Kã (pfii platbû za jednotlivé dny 330,-Kã/den) 952. P ÍMùSTSK TÁBOR S BùÎN M PROGRAMEM Pro dûti je pfiipraven bohat program hry, sportovní hry, soutûïe, poãítaãe, exkurze apod. Struktura programu je závislá na poãasí. V programu je zafiazen jeden celodenní v let. Cena: 1.100, Kã (pfii platbû za jednotlivé dny 290,-Kã/den) V cenû tábora je zahrnut obûd, vstupné, jízdné, doprava apod. Nástup dûtí je v pondûlí od do hod., odchod do hod. První den se sejdou v echny dûti v budovû M-tesu. Ostatní dny je nástup a odchod dûtí (místo a ãas) dle aktuálního programu. O programu budou rodiãe informováni v den nástupu na tábor. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïíte závaznou pfiihlá ku s podrobn mi pokyny.

11 KOLA LYÎOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU V RAKOUSKÉM SANDLU LyÏování pro dûti a mládeï od 6 do 16 let Snowboarding od 10 let LyÏování pro dospûlé TERMÍN: od kaïdou sobotu aï do odjetí 7 lekcí Pro dûti je pfiipraveno 7 sobot lyïafiského v cviku. Cílem KOLY LYÎOVÁNÍ je nauãit a zdokonalit se v lyïování nebo snowboardingu, nauãit se bezpeãnému pohybu na snûhu a na horách, zábava na zdravém vzduchu, poznání nového kolektivu. Kurz pofiádáme i pro dospûlé. V cenû je zapoãtena v uka lyïování nebo snowbordingu pod vedením zku eného a kvalifikovaného cviãitele, doprava autobusem z âesk ch Budûjovic, poji tûní a správní poplatky. Vleky a obûdy se hradí zvlá È. Nutná vlastní lyïafiská nebo snowboardová v zbroj a v stroj, sefiízené bezpeãnostní vázání ze servisu, lyïafiská pfiilba a platn vlastní cestovní pas (obãansk prûkaz). V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se zaãátek koly lyïování posouvá, v prûbûhu se mûïe stát, Ïe se nûkterá sobota vynechá. nebo se z ãasov ch dûvodû kola lyïování uskuteãní v sobotu ivnedûli. V kaïdém pfiípadû se musí odjet 7 lekcí, pokud se nepodafií odjet v ech 7 lekcí, vracíme adekvátní ãást ze zaplacené ceny, sníïenou o manipulaãní poplatek 100, Kã. Informace o tom, zda se jede ãi nikoliv, umísèujeme vïdy nejpozdûji v pátek ráno na na ich webov ch stránkách Pfiihlá ení: na kolu lyïování se mûïete pfiihlásit telefonicky, zasláním vyplnûné pfiihlá ky na krouïek, em nebo pfiímo z na ich www stránek. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïíte závaznou pfiihlá ku s podrobn mi pokyny. LyÏafiské stfiedisko Sandl se nachází uprostfied regionu zvaného Mühlviertel. Dva lyïafiské vleky jsou na metrû vysokém Viehbergu, kde na lyïafie ãekají ke skvûlému sjezdu tfii upravené sjezdovky v celkové délce cca 3 km. Vleky jsou kotvové a pro zaãínající lyïafie je pfiipraven dûtsk koberec. LyÏafiská kola má ve stfiedisku po cel den k dispozici místnost pro pfiípadn odpoãinek, ohfiátí nebo pfievleãení dûtí. Cena: 3.080, Kã (lyïe dûti) 3.180, Kã (snowboard dûti) 3.280, Kã (lyïe dospûlí) 3.480, Kã (snowboard dospûlí) Cena vleku: Cena obûda: Poji tûní: (V pfiípadû individuální v uky pfiíplatek 80 %, v pfiípadû v uky 2 osob pfiíplatek 50% za kaïdou osobu.) Nelze slouãit individuální v uku dítûte a dospûlého. cca 8 EUR cca 8 EUR (polévka, hlavní jídlo, ãaj po cel den) cestovní poji tûní

12 INFORMACE Vyuãovací hodina je 45 minut. Místo konání krouïkû: Není-li uvedeno jinak, krouïky probíhají v sídle M-tesu, U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice V echny zahajovací hodiny kromû Ïelezniãních modeláfiû probíhají v budovû M-tesu, U V stavi tû 1429, â. Budûjovice Není-li uvedeno jinak, je minimální poãet úãastníkû pro krouïky cviãení 10 dûtí, v ostatních krouïcích je 6 dûtí. Úhradu krouïkû proveìte do 25. záfií 2013, pfii pozdûj ím pfiihlá ení do 10 dnû ode dne pfiihlá ení: a) hotovû v kanceláfii M-tesu b) pfievodním pfiíkazem na úãet u KB â. Budûjovice, ã.ú /0100 JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEëTE âíslo KROUÎKU. Vrácení kurzovného - v pfiípadû dlouhodobé nemoci dítûte (nutno doloïit potvrzením od lékafie) se vrací pomûrná ãást sníïená o 20%. V ostatních pfiípadech se kurzovné nevrací. POZVÁNKU NA ZAHÁJENÍ NEPOSÍLÁME, v nabídce jsou uvedeny termíny zahájení. Vpfiípadû vût ího poãtu pfiihlá en ch dûtí se snaïíme nabídnout dal í krouïek ve stejném termínu. Pokud to prostorové moïnosti nedovolují, pak nabízíme jin termín.toto v e se fie í na zahajovací hodinû. Zmûna termínû a míst konání krouïkû z technick ch a prostorov ch dûvodû vyhrazena. KrouÏky konãí po oduãení uvedeného poãtu hodin. Pokud není stanoven poãet hodin nebo termín ukonãení, pak maximálnû 6. ãervna O prázdninách a státních svátcích krouïky nejsou. U krouïkû, kde je stanoven poãet hodin, se zapoãítávají pouze skuteãnû oduãené hodiny. ZájemcÛm o KOLU LYÎOVÁNÍ a P ÍMùSTSKÉ TÁBORY budou zaslány pfiihlá ky s konkrétními pokyny. P IHLÁSIT SE MÒÎETE telefonicky, em, zasláním vyplnûné pfiihlá ky nebo na na ich www stránkách. Dal í informace Vám rádi poskytneme v M-TESU: UV STAVI Tù 1429 âeské BUDùJOVICE nebo na telefonním ãísle: s dotazy se mûïete obrátit na na í ovou adresu: LETNÍ TÁBORY Pofiádáme letní pobytové a letní pfiímûstské tábory NABÍDKA BUDE K DISPOZICI V LEDNU 2014

13 P IHLÁ KA DO KROUÎKU Jméno a pfiíjmení... Datum narození... Mobil... Bydli tû... PSâ (na tuto adresu Vám budeme zasílat nabídky) âíslo krouïku... ZpÛsob platby: hotovû pfievodním pfiíkazem (oznaãte kfiíïkem) Pfiihlá ku obratem za lete zpût na adresu: M-TES U V stavi tû âeské Budûjovice nebo naskenovanou na e-mai: Souhlasím se zpracováním a uvefiejnûním dokumentace a foto z ãinnosti krouïkû za úãelem propagace. V â. Budûjovicích dne Podpis

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2014-2015 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2015-2016

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2015-2016 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2015-2016 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ pohyb a výživa POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ Pokusné ovûfiování úãinnosti

Více

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (4 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků, básniček a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

Sportovní programy - Zakladní program sportovní balíček vše za cenu 780,- na rok (490,- na semestr) ZÁKLADNÍ PROGRAM 2010-2011 AEROBNÍ SKUPINOVÉ LEKCE

Sportovní programy - Zakladní program sportovní balíček vše za cenu 780,- na rok (490,- na semestr) ZÁKLADNÍ PROGRAM 2010-2011 AEROBNÍ SKUPINOVÉ LEKCE Místo Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Koleje B. Váckavka Bodystyling 17.00-17.50 (Grácová ) Sportovní programy - Zakladní program sportovní balíček vše za cenu 780,- na rok (490,- na semestr) ZÁKLADNÍ

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Listy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Prahy 14 bfiezen / 2010 aktuality Únor v KD Kyje Kulturní dûm v imanovské má za sebou druh mûsíc provozu. Bylo by je tû pfiedãasné se

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky - začátečníci pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 29.4.2008 10:18 Stránka 1 5 LISTY 2008 kvûten MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Vstoupili jsme do nejkrásnûj ího mûsíce roku, jehoï symbolem jsou rozkvetlé stromy a kefie.

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû městské části Brno-střed Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû S platností od 1. ledna 2008 a v pfiípadû zubního o etfiení od 14. ledna 2008 do lo ke zmûnû sídel lékafiské sluïby první

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ROUŽY PRO ŠOLNÍ RO 2014/2015 Platbu na číslo účtu: 7034-388028359/0800, V.S. RČ dítěte, text platby: jméno, kroužek zároveň s platbou poslat přihlášku na kancelar@zsdobrichovice.cz (uvést jméno a třídu,

Více