U V stavi tû âeské Budûjovice telefon/fax: , ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz"

Transkript

1 U V stavi tû âeské Budûjovice telefon/fax: , , KROUÎKY ZÁJMOVÉ kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské

2 Aktuální nabídku krouïkû vãetnû pfiihlá ek naleznete na na ich webov ch stránkách MÁME RÁDI ZVÍ ATA zahájení krouïku ã. 101 je a konãí cena krouïku ã. 101 je 600,- Kã na pololetí délka krouïku ã. 102 aï 105 je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 102 aï 105 je 600,- Kã na pololetí (15 lekcí) krouïky ã se budou scházet a rozcházet na zahradû v ZOOKOUTKU organizace POHODÁ I (u Sika). Zvífiata, se kter mi dûti pfiijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péãi, vybrána a vedena odborn m pracovníkem. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probíhá krouïek v klubovnách M-tesu. KrouÏek ã.102 se bude scházet v M-tesu. ZAHÁJENÍ V ECH KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU 101. MLADÍ RYBÁ I stfieda KrouÏek je urãen pro milovníky rybafiení. Je urãen, jak pro dûti zaãínající s rybafiením, tak i pro dûti, které jiï mají s rybafiením zku enosti. Za hezkého poãasí budou dûti chodit pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby, za de tivého poãasí bude krouïek probíhat v prostorách M-tesu. Dûti se dozví informace z historie rybáfiství, zajímavosti ze svûta rybafiení atp. Ohlednû rybáfiské náãiní se s rodiãi domluví vedoucí krouïku na zahajovací hodinû MÁME RÁDI PEJSKY stfieda KrouÏek je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm, pfiály by si mít pejska, av ak z rûzn ch dûvodû ho doma mít nemohou. Náplní krouïku je venãení pejskû, ukázky v cviku, v chovy psû a péãe o pejsky. Dále se dûti dozví, jak se k pejskûm chovat. Pejsci, které budou dûti venãit, budou vybráni odborn m zamûstnancem MÁME RÁDI ZVÍ ATA úter KrouÏek je urãen pro dûti, které mají kladn vztah ke zvífiatûm. Hlavní náplní krouïku je kontakt, péãe, hry s domácími mazlíãky a drobn mi hospodáfisk mi zvífiaty. Dûti se dále dozví, jak se ke zvífiatûm chovat, jak se o nû starat apod. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity, v lety a v pravy ODDÍL M-TES MLADÍ P ÍRODOVùDCI stfieda Hlavní náplní oddílu je vytváfiet a posilovat pozitivní vztah dûtí k pfiírodû, svému okolí a pfiedev ím ke zvífiatûm, nauãit dûti zábavnou formou vnímat svût kolem sebe. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity, v lety a v pravy MLAD EKOLOG pondûlí Hlavní náplní krouïku je nauãit dûti vnímat svût kolem sebe, vytváfiet pozitivní vztah k pfiírodû a Ïivotnímu prostfiedí. Souãástí krouïku je pozorování ÏivoãichÛ v pfiírodû, seznámení se s chránûn mi rostlinami a Ïivoãichy. Program dotváfií pfiírodovûdné a sportovní hry, v lety a v pravy. Dûti se seznámí s moderními ekologick mi metodami, úsporou energie a nakládáním s odpady apod.

3 203. SPOLEâNù SE NENUDÍME úter Odpoledne plné her a soutûïí. Za hezkého poãasí budou dûti hrát venku míãové a jiné hry. Pfii nepfiíznivém poãasí pro nû budou pfiipraveny soutûïe a hry v klubovnû M-tesu ACHY úter V uka achû s pravidly, úãast na turnajích. HRY A ZÁBAVA délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 201 aï 205 a 207 je 600,- Kã na pololetí (15 lekcí) cena krouïku ã. 206 je 220,- Kã za mûsíc krouïek ã. 202 se bude scházet a rozcházet v klubovnách M-tesu. Popfiípadû za hezkého poãasí na zahradû organizace POHODÁ I. krouïky ã. 201, 203 aï 207 probíhají v budovû M-tesu ZAHÁJENÍ V ECH KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU 201. CHYTRÉ HLAVIâKY ãtvrtek Hlavolamy, logické hry, kvízy, kfiíïovky, sudoku, vûdomostní soutûïe a mnoho zajímavého pro dûti. Program dotváfií rûznorodé zájmové, tvofiivé, vzdûlávací, zábavné a sportovní aktivity ZÁLESÁK ãtvrtek V krouïku se dûti uãí tábornick m dovednostem, jak se chovat a jak pfieïít v pfiírodû. Je urãen pro mladé dobrodruhy s kladn m vztahem k pfiírodû a trempinku. Souãástí krouïku jsou hry v pfiírodû a klubovnû a dobrodruïné v pravy do okolí DESKOVÉ HRY pondûlí Atraktivní stolní hry (napfi. Carcassone, Uno, Aktivity, Duch, Jurasík, Triominon), netradiãní Domino a dal í tradiãní i netradiãní hry HRA NA FLÉTNU stfieda V uka hry na flétnu probíhá ve skupinkách dvou aï tfií dûtí IKULKA pondûlí KrouÏek urãen pro dívky osvûdãené techniky jako je vy ívání, pletení, háãkování, batikování, krajky, drhání, decoupage ubrousková technika a dal í oblíbené techniky. SPORTOVNÍ KROUÎKY cena krouïku ã. 301 a 302 je 650,- Kã na pololetí cena krouïku ã. 303 je 800,- Kã na pololetí ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU, U V STAVI Tù 1429, â.budùjovice 301. TURISTICK KROUÎEK nedûle 1x za 14 dní ãtvrtek V lety do blízkého i vzdálenûj ího okolí âesk ch Budûjovic. Dûti budou poznávat historické i pfiírodní památky v okolí. KrouÏek se bude konat 1x za 14 dní v nedûli. Zahájení krouïku je ve ãtvrtek v hodin v budovû M-tesu. Lektorka: Veronika Ëoupalová

4 302. AIRSOFT (vûk od 10 let) stfieda (1x za 2 t dny 2-3 hodiny o víkendu venku) Teoretická pfiíprava bude probíhat v t dnu v M-tesu - seznámení s airsoftem a vybavením, dále s pravidly bezpeãnosti, pohybu a orientace v pfiírodû. Pozdûji v závislosti na vûku dûtí úvod do principu fungování jednotliv ch souãástí v stroje i v zbroje, taktické signály, postupy, prûzkum, reakce na nástfiel atp. Zaãlenûní ilustraãních videí a odbornûj ích pfiedná ek, zdravovûdy, AâR, základy sebeobrany a bezpeãného chování. 1 x za 2 t dny bude krouïek probíhat o víkendu venku. Dûti si vyzkou í teorii v praxi pod dozorem vedoucích, pozdûji se zapojí do hry. Pro krouïek bude potfieba zakoupit dûtem základní vybavení v cenû cca 500 aï 600 Kã (vedoucí se budou snaïit dohodnout mnoïstevní slevy). Lektor: Kamil Stuchlík 303. SEBEOBRANA stfieda Kurz je urãen pro dûti a mládeï bez omezení vûku. Úãastníci se nauãí základním formám sebeobrany, dozví se uïiteãné rady, jak pfiedcházet rizikûm, jak se bránit atp. Maximální poãet dûtí v krouïku je 12, krouïek je vhodn pro dívky i pro chlapce. V pfiípadû vût ího poãtu nabídneme jin termín. Lektorka: Markéta Novohradská V TVARNÉ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku ã. 401 aï 403 je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí) cena krouïku ã. 404 aï 405 je 650,- Kã na pololetí (15 lekcí) 401. MALÍ PICASOVÉ (vûk od 6 do 9 let) pondûlí V tvarn krouïek pro men í tvofiivé dûti se zamûfiením na zruãnost, vnímání, pozorování, ale také na správné zacházení s materiálem ãi na správn postup urãit ch technik. V men ím mnoïství bude do v uky zapojena zábavnou formou i teorie dûjin umûní PICASOVÉ (vûk od 10 do 15 let) stfieda V tvarn krouïek pro tvofiivé dûti, se zamûfiením na nároãnûj í techniky (objekty, koláïe, pokusy s nov m materiálem), na zruãnost a nápaditost. Do v uky bude zapojena zábavnou formou i teorie dûjin umûní tak, aby dûti pochopily její souvislosti a mohli ji pouïít i ve v uce na Z KORÁLKY pondûlí Vytváfiení drobn ch pfiedmûtû z korálkû broïe, náramky, náu nice, klíãenky, zvífiátka apod V TVARN KROUÎEK S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny spojená s kreslením, formou hry pro malé dûti VESELÉ VYRÁBùNÍ úter RÛzné techniky z papíru napfi. Tea bag folding (skládání z ãaj sáãkû), Iris folding, základy origami atd. Dále plstûní, látkové broïe, lapaã snû z bavlnek a dal í tradiãní i netradiãní techniky.

5 POâÍTAâOVÉ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) v jednom krouïku je maximálnû 12 dûtí, v pfiípadû vût ího poãtu nabídneme jin termín cena krouïku je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí) 501. FOTOKROUÎEK stfieda Techniky fotografování portrétû, krajin, architektury, panoramat apod. Souãástí krouïku je úprava fotografií na poãítaãi. Úpravy budou probíhat napfi. v programu Zoner Photostudio, ãi v jiném free software. V rámci krouïku bude probíhat teoretická v uka a fotografování v terénu ZAâÁTEâNÍCI OBSLUHA PC stfieda Základy obsluhy PC, klávesnice, hardware, externí zafiízení, Malování, MS Windows, Wordpad, MS Office - Word, Excel zaãáteãníci, Internet, poãítaãové hry ROâNÍK OBSLUHA PC úter MS Office - Word,Excel pokroãilí, základy PowerPointu, dal í externí zafiízení, Internet poãítaãové hry ROâNÍK OBSLUHA PC pondûlí OpenOffice, Internet HTML, Corel, Internet, poãítaãové hry, práce s grafikou, zvuk, video pomocí poãítaãe, PowerPoint. (software se bude probírat dle schopností úãastníkû) 505. TVORBA WEBOV CH STRÁNEK PRO ZAâÁTEâNÍKY pondûlí V tomto krouïku získáte potfiebné základy pro tvorbu webov ch stránek (CSS, styly, odkazy, domény, webhosting, optimalizace) TVORBA WEBOV CH STRÁNEK PRO POKROâILÉ pondûlí KrouÏek urãen pro zájemce, ktefií absolvovali krouïek ã. 505 nebo jiï základní znalosti mají. Seznámení se s moderní technologií pro tvorbu webu (Javascript, PHP, redakãní systémy) PROGRAMOVÁNÍ ãtvrtek Seznámení s programovacími jazykem Visual Basic jednoduché programování pro zaãáteãníky. Tvorba programû bûïících pod Windows. Dûti budou mít moïnost vytvofiit si napfi. vlastní kalkulaãku, pfiípadnû vlastní aplikaci VYTVÁ ENÍ HER (bez znalosti programování) ãtvrtek Dûti se nauãí vytváfiet poãítaãové hry v jazyce Kodu, kter nevyïaduje znalost programování. Nemusí se psát pfiíkazy, v e je fie eno v bûrem moïností GRAFICKÉ ÚPRAVY NA PC ãtvrtek Základy práce s grafick mi programy dle v bûru (napfi. Photoshop, Corel Draw, Gimp, základní úpravy obrázkû, vytváfiení jednoduch ch grafik. Pokroãilé techniky úprav, pouïívání grafick ch a umûleck ch filtrû v praxi.

6 JAZYKOVÉ KROUÎKY cena krouïku ã. 601, 603 aï 607 na pololetí je 850,- Kã cena krouïku ã. 404, 602 na pololetí je 650,- Kã v pfiípadû, Ïe máte zájem o pokroãilej í úroveà, jin termín krouïku ãi jin jazyk, dejte nám prosím vûdût. Rádi se Vám pokusíme vyjít vstfiíc ANGLICK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) pondûlí V uka angliãtiny V TVARN KROUÎEK S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny spojená s kreslením, formou hry pro malé dûti HUDEBNÍ CHVILKA S V UKOU ANGLIâTINY (pro dûti od 5 do 7 let) úter V uka angliãtiny hravou formou písniãek a básniãek. Písnû doprovázené pohybem a Orffov mi nástroji (popfi. kytarou ãi klávesy) NùMECK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka nûmãiny ITALSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka ital tiny RUSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) úter V uka ru tiny FRANCOUZSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) ãtvrtek V uka francouz tiny PANùLSK JAZYK - ZAâÁTEâNÍCI (od 7 let) úter V uka panûl tiny. INDIVIDUÁLNÍ V UKA JAZYKÒ Po dohodû zajistíme individuální v uku jazykû. Cena 1 vyuãovací hodiny je od 180, Kã. INDIVIDUÁLNÍ DOUâOVÁNÍ P ÍPRAVA NA ZKOU KY Po dohodû zajistíme individuální douãování dûtí z rûzn ch pfiedmûtû (napfi. fyzika, matematika, angliãtina, nûmãina). Vhodné pro pfiípravu ÏákÛ 9. tfiíd na zkou ky na S. Cena 1 vyuãovací hodiny je od 180,- Kã.

7 CVIâENÍ, TANEC cviãení probíhají v tûlocviãnû SK Pedagog na Brani ovské (zastávka Vysoko kolské koleje MHD linky ã. 3, 7, 15 a 41) nebo v tûlocviãnû Husova 45. cena v ech cviãení 1x t dnû 1 hodinu je 900,- Kã na cel kolní rok cena krouïku ã. 706 je 1.500,- Kã na cel kolní rok cena krouïku ã. 712 je 1.200,- Kã na cel kolní rok ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ JE V BUDOVù M-TESU, U V STAVI Tù 1429, â.budùjovice ãíslo název krouïku kde den hodina zahájení 701. ZUMBA úter Aerobik na latinsko-americkou hudbu. Propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, merengue, mamby i hip hopu. Lektorka: Aneta Smetanová ZUMBA úter Aerobik na latinsko-americkou hudbu. Propojuje prvky aerobního cviãení s taneãními kroky ze salsy, rumby, merengue, mamby i hip hopu. Lektorka: Aneta Smetanová BODY FORMING pondûlí (PRO DOSPùLÉ tvarování postavy) Lehãí aerobní cviãení, pilates, posilování a dal í cviãení tvarující postavu. Cviãení vhodné pro v echny vûkové kategorie. Lektorka: Lucie Korandová STREET DANCE stfieda Taneãní styl s prvky hip hop, street dance, disco, R'n'B, MTV style a Funky urãeny zaãáteãníkûm a mírnû pokroãil m. Úãast na vystoupeních. Pro dûti od 6 do 12 let. Lektorka: Adéla Jano ová DISCO DANCE ZAâÁTEâNÍCI úter (pro dûti od 7 do 11 let) Jak uï napovídá název, jedná se o rychl druh tance, kde se pouïívá hlavnû moderní taneãní hudba. V uka soutûïních choreografií, osvojování si a zdokonalování základních taneãních prvkû stylu Disco dance, gymnastická a pohybová prûprava pro zaãáteãníky. DÛleÏité rytmické cítûní a základní pohybová zdatnost. VyÏadujeme zodpovûdn pfiístup a nad ení k tanci! Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektorka: Adéla Krygarová DISCO DANCE POKROâILÍ úter (pro dûti od 11 do 15 let) ãtvrtek Disco dance pro pokroãilé je urãen váïn m zájemcûm o soutûïní tancování. V uka soutûïních choreografií, osvojování si a zdokonalování taneãních prvkû stylu Disco dance a Street dance, rozvoj gymnastick ch a pohybov ch schopností.v pfiípadû zájmu moïné vytvofiení soutûïní choreografie pro jednotlivce ãi duo. DÛleÏité rytmické cítûní, základní pohybová zdatnost a nad ení k tanci. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách.

8 707. ORIENTÁLNÍ TANEâNICE ãtvrtek (pro dûti od 10 do 15 let) V uka choreografií orientálních tancû, rozvoj pohybov ch schopností, osvojení si taneãních prvkû a krokov ch variací na rûzné typy hudby, uvolnûní a práce s tûlem. DÛleÏité rytmické cítûní, základní pohybová zdatnost a nad ení k tanci. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektorka: Lucie Schwarzová MTV DANCE ZAâÁTEâNÍCI pondûlí (pro dûti od 12 do 20 let po dohodû se cviãitelkou moïno i mlad í) MTV Dance neboli MTV Style je inspirován videoklipy, které je moïné vidût na MTV ãi Óãku. Jedná se o kombinaci Street dance, Disco dance, Hip hopu, R n B, ale i v razového tance. Je inspirován souãasn m hudebním svûtem a tancem, které je moïno vidût ve videoklipech umûlcû jako Rihanna,Jennifer Lopez,Justin Timberlake,Usher,Lady Gaga ãi The Pussycat dolls.v tûchto hodinách je tfieba nebát se uvolnit a projevit svou osobnost. V uka dûti vede k formování vlastní osobnosti, uãí správnému vnímání hudby a vede je k volnosti a otevfienosti pfii vlastním taneãním projevu. Úãast na vystoupeních, soutûïích a taneãních pfiehlídkách. Lektor: Filip Vober CLOGGING (pro dûti od 12 do 15 let) pondûlí Clogging je stepov styl, kter ovlivnil mnoho taneãních smûrû a má jiï dlouhou historii. I clogging sám o sobû má své styly. Dûti se zde budou uãit základní taneãní prûpravû, základní kroky cloggingu a jeho stylû, vytváfiení choreografie, stretching, atd. KrouÏek je urãen pro zaãáteãníky i pro dûti, co jiï tanãily. Lektorka: Lucie Korandová AEROBIK PRO NEJMEN Í (pro dûti od 6 do 10 let) stfieda Cviãení plné zábavy, radosti a nad en ch taneãníkû. Lekce jsou urãené i pro zaãáteãníky, zahrnují vytrvalostnû-posilovací trénink formou taneãních choreografií, posilování a zlep ení ohebnosti tûla pomocí protahovacích cvikû. Dûti mají moïnost vym let si i své vlastní sestavy. Na konci roku ãeká dûti spoleãné pfiedvedení choreografie na akci urãené pro rodiãe a na dal ích akcích pofiádané mûstem. Lektorka: Dominika Îitníková 711. BODY FORM (dospûlí) stfieda Trénink svalov ch skupin celého tûla speciálnû zamûfien pro posilování stehen, h Ïdí a bfii ních svalû. Jedná se o kombinaci klasického aerobicu a posilování. Díky této kombinaci posílíte celé tûlo, spálíte kalorie a uïijete si spoustu zábavy od zaãátku aï do konce hodiny. Choreografie se kaïdou hodinu mûní, takïe nemusíte mít strach pfiijít na hodinu v pûlce pololetí. Cviãení je vhodné pro v echny vûkové kategorie. Lektorka: Dominika Îitníková ÎONGLOVÁNÍ ãtvrtek aneb propojování pravé a levé hemisféry pohybem KrouÏek bude zamûfien na ãinnost, pfii které dochází k propojování pravé a levé hemisféry. Hodinu zaãneme rozpohybováním tûla, abychom posilovaly i ostatní svaly, které jsou pfii Ïonglování pasivní. Dûti si vyrobí svoje Ïonglovací míãky a poiky. Bûhem roku se nauãí nûjaké triky a pfiipraví si spoleãné vystoupení. Lektorka: Lenka Bukovská FITDANCE úter Zábavné moderní fitness hodiny. Vychází z celosvûtového fenoménu Zumba fitness a dal ích taneãních stylû jako je MTV Dance, Hip Hop, Street Dance, House Dance, Salsa, Rumba, Jive apod. FitDance je vhodné pro dívky i chlapce ve vûku od 6 do 15 let. Lektorka: Lenka Vafiilová.

9 MODELÁ I krouïky ã. 801 a 802 probíhají v dílnû na Z Vltava krouïek ã. 803 a 805 probíhá v budovû M-tesu krouïek ã. 804 probíhá v prostorách klubu Ïelezniãních modeláfiû, Lidická 1123 v RoÏnovû (autoservis Pronto), zde se uskuteãní i zahajovací hodina. KrouÏek se platí se aï na zahajovací schûzce!!! cena krouïku ã. 802 aï 803 a 805 na cel kolní rok je 950,- Kã, cena krouïku ã. 801 a 804 na cel kolní rok je 800,- Kã ZAHÁJENÍ KROUÎKÒ (kromû Ïeleznick ch modeláfiû) PROBÍHÁ V BUDOVù M-TESU 801. MODELÁ I ZÁKLADY (vûk od 8 let) pondûlí Vyfiezávání, lepení ãi sestavování rûzn ch pfiedmûtû ze dfieva, stavba papírov ch modelû. V cenû je ve ker materiál na stavbu dfievûn ch pfiedmûtû a papírov ch modelû LODNÍ MODELÁ I (vûk od 10 let) stfieda Stavba modelû kategorie EX 500 (volnû plovoucí modely) nebo F4A (dálkovû ovládané modely). V cenû krouïku je zahrnut ve ker materiál pro stavbu vãetnû motoru, hfiídele, lodního roubu, kormidla. Úãastníci si pofiizují ze svého pouze soupravu na dálkové ovládání vãetnû pfiíslu enství. Pro soutûïe zapûjãíme baterie. Úãast na soutûïích v âr, pofiádání soutûïí, krouïek konãí úãastí na krajské soutûïi v kvûtnu PLASTIKOVÍ MODELÁ I (vûk od 9 let) ãtvrtek Stavba plastikov ch letadel, lodí, aut, úãast na soutûïích. V cenû jsou stavebnice modelû a dal í potfiebn materiál (barvy, lepidla atd.) 804. ÎELEZNIâNÍ MODELÁ I (vûk od 9 let) stfieda Stavba modelû s Ïelezniãní tématikou. Tento krouïek se platí aï na zahajovací schûzce ELEKTRONICK KROUÎEK (vûk od 9 let) úter Dûti se zde nauãí konstruovat slaboproudá zafiízení,pochopí,jak fungují sloïité obvody atd.v krouïku si dûti postaví nûkterá z tûchto zafiízení: Krystalka a jednoduché pfiijímaãe FM, rûzné svûtelné efekty - blikaãky a podobnû, jednodu í tranzistorové zesilovaãe a obvody s nimi, detektor kovû, jednoduch robot reagující na svûtlo, zvuk, barevná hudba, zesilovaã apod. V krouïku se dûti dozví základy ãíslicové a digitální elektroniky, nauãí se pracovat s plo n mi spoji a pochopí principy funkce vût iny elektronick ch zafiízení a obvodû. Ve ker materiál je zahrnut v cenû krouïku. OSTATNÍ KROUÎKY délka krouïku je 15 lekcí za pololetí (30 lekcí za kolní rok) cena krouïku je 500,- Kã na pololetí (15 lekcí za kolní rok) 901. ZDRAVOTNICK KROUÎEK stfieda V krouïku se dûti nauãí, jak správnû poskytovat první pomoc. Seznámí se zejména s laickou první pomocí, od komunikace s dispeãinkem Zdravotnické záchranné sluïby, pfies transport, polohování, o etfiovaní zranûného apod. Formou exkurzí poznají blíïe práci Zdravotnické záchranné sluïby, jejího dispeãinku, vybavení a funkce jednotliv ch vozidel i vrtulníku. Znalosti, které dûti získají, si budou moci ovûfiit na pfiipraven ch modelov ch situacích. Dále si budou moci vyrobit a sestavit svojí vlastní lékárniãku. Program bude doplnûn rûzn mi hrami a sportovními aktivitami.

10 P ÍMùSTSKÉ TÁBORY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH TERMÍN TÁBORÒ: Pfiímûstské tábory pofiádáme v budovû M-tesu a dal ích prostorách dle zamûfiení. Pro dûti pfiipravujeme program dle zamûfiení a dále hry, soutûïe, poãítaãe, exkurze, dle poãasí v lety apod P ÍMùSTSK TÁBOR S KO MI A SE ZVÍ ATY Tábor je urãen pro dûti,které mají kladn vztah ke zvífiatûm.pro dûti je pfiipraven dvoudenní program s koàmi, kde se nauãí jak se o konû starat. Dûti si samozfiejmû vyzkou í také jeïdûní na koni pod vedením zku eného cviãitele. Dal í náplní je dvoudenní program se zvífiaty, kde se dûti pod vedením odborného pracovníka nauãí peãovat o domácí zvífiata (králíky, morãata, koãky, kozy, papou ky aj.). Do programu tábora je zahrnut jeden celodenní v let. Místo konání: budova M-tesu U V stavi tû 1429 spolupracující organizace se zvífiaty a s koàmi Cena: 1.500, Kã (pfii platbû za jednotlivé dny 330,-Kã/den) 952. P ÍMùSTSK TÁBOR S BùÎN M PROGRAMEM Pro dûti je pfiipraven bohat program hry, sportovní hry, soutûïe, poãítaãe, exkurze apod. Struktura programu je závislá na poãasí. V programu je zafiazen jeden celodenní v let. Cena: 1.100, Kã (pfii platbû za jednotlivé dny 290,-Kã/den) V cenû tábora je zahrnut obûd, vstupné, jízdné, doprava apod. Nástup dûtí je v pondûlí od do hod., odchod do hod. První den se sejdou v echny dûti v budovû M-tesu. Ostatní dny je nástup a odchod dûtí (místo a ãas) dle aktuálního programu. O programu budou rodiãe informováni v den nástupu na tábor. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïíte závaznou pfiihlá ku s podrobn mi pokyny.

11 KOLA LYÎOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU V RAKOUSKÉM SANDLU LyÏování pro dûti a mládeï od 6 do 16 let Snowboarding od 10 let LyÏování pro dospûlé TERMÍN: od kaïdou sobotu aï do odjetí 7 lekcí Pro dûti je pfiipraveno 7 sobot lyïafiského v cviku. Cílem KOLY LYÎOVÁNÍ je nauãit a zdokonalit se v lyïování nebo snowboardingu, nauãit se bezpeãnému pohybu na snûhu a na horách, zábava na zdravém vzduchu, poznání nového kolektivu. Kurz pofiádáme i pro dospûlé. V cenû je zapoãtena v uka lyïování nebo snowbordingu pod vedením zku eného a kvalifikovaného cviãitele, doprava autobusem z âesk ch Budûjovic, poji tûní a správní poplatky. Vleky a obûdy se hradí zvlá È. Nutná vlastní lyïafiská nebo snowboardová v zbroj a v stroj, sefiízené bezpeãnostní vázání ze servisu, lyïafiská pfiilba a platn vlastní cestovní pas (obãansk prûkaz). V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se zaãátek koly lyïování posouvá, v prûbûhu se mûïe stát, Ïe se nûkterá sobota vynechá. nebo se z ãasov ch dûvodû kola lyïování uskuteãní v sobotu ivnedûli. V kaïdém pfiípadû se musí odjet 7 lekcí, pokud se nepodafií odjet v ech 7 lekcí, vracíme adekvátní ãást ze zaplacené ceny, sníïenou o manipulaãní poplatek 100, Kã. Informace o tom, zda se jede ãi nikoliv, umísèujeme vïdy nejpozdûji v pátek ráno na na ich webov ch stránkách Pfiihlá ení: na kolu lyïování se mûïete pfiihlásit telefonicky, zasláním vyplnûné pfiihlá ky na krouïek, em nebo pfiímo z na ich www stránek. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïíte závaznou pfiihlá ku s podrobn mi pokyny. LyÏafiské stfiedisko Sandl se nachází uprostfied regionu zvaného Mühlviertel. Dva lyïafiské vleky jsou na metrû vysokém Viehbergu, kde na lyïafie ãekají ke skvûlému sjezdu tfii upravené sjezdovky v celkové délce cca 3 km. Vleky jsou kotvové a pro zaãínající lyïafie je pfiipraven dûtsk koberec. LyÏafiská kola má ve stfiedisku po cel den k dispozici místnost pro pfiípadn odpoãinek, ohfiátí nebo pfievleãení dûtí. Cena: 3.080, Kã (lyïe dûti) 3.180, Kã (snowboard dûti) 3.280, Kã (lyïe dospûlí) 3.480, Kã (snowboard dospûlí) Cena vleku: Cena obûda: Poji tûní: (V pfiípadû individuální v uky pfiíplatek 80 %, v pfiípadû v uky 2 osob pfiíplatek 50% za kaïdou osobu.) Nelze slouãit individuální v uku dítûte a dospûlého. cca 8 EUR cca 8 EUR (polévka, hlavní jídlo, ãaj po cel den) cestovní poji tûní

12 INFORMACE Vyuãovací hodina je 45 minut. Místo konání krouïkû: Není-li uvedeno jinak, krouïky probíhají v sídle M-tesu, U V stavi tû 1429, âeské Budûjovice V echny zahajovací hodiny kromû Ïelezniãních modeláfiû probíhají v budovû M-tesu, U V stavi tû 1429, â. Budûjovice Není-li uvedeno jinak, je minimální poãet úãastníkû pro krouïky cviãení 10 dûtí, v ostatních krouïcích je 6 dûtí. Úhradu krouïkû proveìte do 25. záfií 2013, pfii pozdûj ím pfiihlá ení do 10 dnû ode dne pfiihlá ení: a) hotovû v kanceláfii M-tesu b) pfievodním pfiíkazem na úãet u KB â. Budûjovice, ã.ú /0100 JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEëTE âíslo KROUÎKU. Vrácení kurzovného - v pfiípadû dlouhodobé nemoci dítûte (nutno doloïit potvrzením od lékafie) se vrací pomûrná ãást sníïená o 20%. V ostatních pfiípadech se kurzovné nevrací. POZVÁNKU NA ZAHÁJENÍ NEPOSÍLÁME, v nabídce jsou uvedeny termíny zahájení. Vpfiípadû vût ího poãtu pfiihlá en ch dûtí se snaïíme nabídnout dal í krouïek ve stejném termínu. Pokud to prostorové moïnosti nedovolují, pak nabízíme jin termín.toto v e se fie í na zahajovací hodinû. Zmûna termínû a míst konání krouïkû z technick ch a prostorov ch dûvodû vyhrazena. KrouÏky konãí po oduãení uvedeného poãtu hodin. Pokud není stanoven poãet hodin nebo termín ukonãení, pak maximálnû 6. ãervna O prázdninách a státních svátcích krouïky nejsou. U krouïkû, kde je stanoven poãet hodin, se zapoãítávají pouze skuteãnû oduãené hodiny. ZájemcÛm o KOLU LYÎOVÁNÍ a P ÍMùSTSKÉ TÁBORY budou zaslány pfiihlá ky s konkrétními pokyny. P IHLÁSIT SE MÒÎETE telefonicky, em, zasláním vyplnûné pfiihlá ky nebo na na ich www stránkách. Dal í informace Vám rádi poskytneme v M-TESU: UV STAVI Tù 1429 âeské BUDùJOVICE nebo na telefonním ãísle: s dotazy se mûïete obrátit na na í ovou adresu: LETNÍ TÁBORY Pofiádáme letní pobytové a letní pfiímûstské tábory NABÍDKA BUDE K DISPOZICI V LEDNU 2014

13 P IHLÁ KA DO KROUÎKU Jméno a pfiíjmení... Datum narození... Mobil... Bydli tû... PSâ (na tuto adresu Vám budeme zasílat nabídky) âíslo krouïku... ZpÛsob platby: hotovû pfievodním pfiíkazem (oznaãte kfiíïkem) Pfiihlá ku obratem za lete zpût na adresu: M-TES U V stavi tû âeské Budûjovice nebo naskenovanou na e-mai: Souhlasím se zpracováním a uvefiejnûním dokumentace a foto z ãinnosti krouïkû za úãelem propagace. V â. Budûjovicích dne Podpis

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2014-2015 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2015-2016

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2015-2016 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2015-2016 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Informace: telefon 380 711 601 mobil 605 970 170, 734 228 025 reditel@ddmck.cz www.ddmck.cz Najdete nás také na facebooku!

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Určeno pro: děti rok narození 2010 a ml. Určeno pro: děti rok narození 2009

Určeno pro: děti rok narození 2010 a ml. Určeno pro: děti rok narození 2009 Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: středa 16:00 17:00 Aerobik Lentilky Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Kroužek Aerobik hrou je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd, kroužek Aerobik Lentilky je pro starší dívky ze

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Příloha č. 19 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Roãník XXI. Leden 2011 ãíslo 2. Nedvûdiãtí Cvrãci pfiedstavili v knihovnû hudební pohádku Mrazík. (foto H. P.) www.tisnov.cz

Roãník XXI. Leden 2011 ãíslo 2. Nedvûdiãtí Cvrãci pfiedstavili v knihovnû hudební pohádku Mrazík. (foto H. P.) www.tisnov.cz Roãník XXI. Leden 2011 ãíslo 2 Nedvûdiãtí Cvrãci pfiedstavili v knihovnû hudební pohádku Mrazík. (foto H. P.) www.tisnov.cz Radnice informuje Nebyla to svatá válka, byla to ukázka demokracie Bioplynová

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594 Bravo Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ Kód: 50901594 2 Tuning&Performance KONCOVKA V FUKU Kód: 50901603 ZADNÍ SPOILER Kód: 50901595 3 Tuning&Performance SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16" Ráfky z lehké

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Počítačová grafika ve výuce

Počítačová grafika ve výuce Gymnázium a Střední odborná škola, Cihelní 410 Metodický seminář Počítačová grafika ve výuce Zbyněk Ševčík Představení informačního střediska Akce v roce 2008 Školení MS Office 2007 Školení Bezpečný Internet

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

AMPIONÁT KONÍ KINSK CH

AMPIONÁT KONÍ KINSK CH ãervenec 2017 Zveme Vás na Národní přehlídku koní Kinských a Slavnosti koní 27. 8. 2017 v JŠ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské Program: od 9 hod. Národní přehlídka od 14 hod. Slavnosti koní velkolepá koňská

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Informace k nabízeným kroužkům ve školním roce 2015/2016

Informace k nabízeným kroužkům ve školním roce 2015/2016 Informace k nabízeným kroužkům ve školním roce 2015/2016 Kroužky pro předškoláky Kroužek předškoláka Florbalový klub přípravka Výtvarný ateliér pro nejmenší Výtvarný ateliér pro rodiče s dětmi Keramika

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné i pro

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 9. ãervna 2010 O B S A H 3. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

ZÁPISY KE ZKOU KÁM DELE

ZÁPISY KE ZKOU KÁM DELE ZÁPISY KE ZKOU KÁM DELE 2007 Obecn popis Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodnû uznávan m oficiálním dokladem potvrzujícím úroveà znalosti panûl tiny jako cizího jazyka.

Více

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017.

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017. Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk IČ 619 89 941 e-mail: ddm.stbk@volny.cz www.ddmsternberk.cz tel. 585 012 957 www.facebook.com/dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Zájmové vzdělávání

Více

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017.

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017. Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk IČ 619 89 941 e-mail: ddm.stbk@volny.cz www.ddmsternberk.cz tel. 585 012 957 www.facebook.com/dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Zájmové vzdělávání

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více