Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - -

2 OBSAH. Charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zařazování dětí a ţáků Výsledky výchovy a vzdělávání Klasifikace školy Přijímací řízení Hodnocení práce. stupně ZŠ ve šk. r. 2/ Hodnocení práce školní druţiny za rok 2/ Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve šk.r. 2/ Biologická olympiáda Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Údaje o významných mimoškolních aktivitách Mezinárodní projekty, Spolupráce s jinými organizacemi Školské poradenské pracoviště Prevence sociálně patologických jevů Základní údaje o hospodaření školy Závěr výroční zprávy Přílohy

3 . Charakteristika školy Název: Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Školní 79, Vizovice, budova na náměstí: Masarykovo náměstí 42; Zřizovatel: Město Vizovice, Masarykovo náměstí 7; Vizovice. Škola byla zřízena jako právní subjekt (příspěvková organizace města) Vedení školy: ředitelka Mgr. Radmila Koncerová zástupkyně ŘŠ pro. stupeň: Mgr. Marcela Hruziková zástupce ŘŠ pro 2. stupeň: Mgr. Jaroslav Graclík IČO: Kontakt na školu: tel./fax: ; Do sítě škol zařazena: ; IZO: (6 4 2), do rejstříku škol: Součástí školy jsou: ) základní škola s kapacitou 7 ţáků 2) školní druţina s kapacitou 25 ţáků 3) školní jídelna s kapacitou 55 ţáků. Základní škola Vizovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V prvním aţ čtvrtém a šestém aţ devátém ročníku byla výuka realizována dle ŠVP Cesta k poznání, v pátém ročníku (. stupeň) se vyučovalo podle projektu "Obecná škola"(č. j. 235/972). Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet ţáků ve skupině určuje podle podmínek a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví ţáků. Na škole probíhá vyučování AND, které provádí speciální pedagoţka v rámci projektu VIP - Kariéra, která také provádí nápravu řeči u dětí (logopedie). Tento projekt byl prodlouţen a pokračuje. Speciální pedagoţka má celý úvazek. Ředitelka zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Při Základní škole Vizovice funguje školská rada a Nadační fond Pastelka

4 Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2/2 Počet ţáků Přepočtený počet Počet tříd Počet ţáků na třídu ped. prac. /skupin /skupinu /prac.šj Celkem ,2 36,82. stupeň ,4 4, 2. stupeň 27 24,5 22,82 Školní druţina ,8 Školní jídelna x 56 x 6,96 Správní zaměst. x x x 9,5 2. Přehled učebních plánů školní rok 2/2 vzdělávací program č.j.mšmt v ročnících počet ţáků ŠVP Cesta k poznání. 4., Obecná škola 235/ Škola věnuje zvýšenou péči jak ţákům handicapovaným, tak ţákům nadaným. Součástí pedagogického sboru je asistentka pedagoga pro tělesně handicapovaného ţáka. třídy. Ţákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům Základní škol ve Vizovicích jsou k dispozici sluţby Školního poradenského pracoviště, vytvořeného v rámci projektu VIP - Kariéra, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Tradičně škola ţákům předkládá širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Příloha č. : Přehled volitelných a nepovinných předmětů 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2/2: Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 42 4,63-4 -

5 Externí pracovníci Příloha č.2: Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2/2 Byla přijata asistentka pedagoga pro tělesně handicapovaného ţáka. Jeden pedagog nesplňuje kvalifikaci. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Poţadovaný stupeň vzdělání 97,7 Aprobovanost výuky 99 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2/2 počet fyzických Přepočtené osob Úvazky Interní pracovníci 8 6,46 Externí pracovníci 3.. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY V současné době jeden pedagog nesplňuje podmínku poţadovaného stupně kvalifikace (studium pro SŠ), novela zákona o pedagogických pracovnících tuto situaci neřeší, jak jsme očekávali. Tento pedagog zahájil kvalifikační studium. V blízké budoucnosti nepředpokládáme problémy s personálním zabezpečením chodu školy. Příloha č. 3: Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2/2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: Na vzdělávání pracovníků bylo ve školním roce 2/2 vydáno z prostředků DVPP 6 73 Kč. Kurzy, semináře apod., kterých se pracovníci zúčastnili a počet účastníků viz příloha č Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2/2: Zapsaní do. Počet ţádostí Nastoupilo tříd o odklad do. třídy

6 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.. KLASIFIKACE ŠKOLY PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p 2 3 I.A Lenka Hrachová , I.B Mgr. Andrea Gerţová , I.C Mgr. Jitka Macková , II.A Mgr. Renata Gerţičáková , II.B Mgr. Jitka Jemelková , II.C Mgr. Gabriela Matyáštíková , II.D Jana Máčalíková , III.A Mgr. Marcela Grácová , III.B Mgr. Lubomíra Hillová , IV.A Mgr. Veronika Ulrichová , IV.B Mgr. Jitka Štachová , V.A Mgr. Olga Kršáková , V.B Ing. Petr Ševčík , V.C Mgr. Karel Šulc , VI.A Mgr. Miroslava Dupalová , VI.B Mgr. Jiřina Kalendová , VI.C Mgr. Dominik Masař , VII.A Mgr. Ţaneta Gerţičáková , VII.B Ing. Jiří Friedl , VII.C Miloslava Pšenčíková , VIII.A Mgr.Vlasta Kalivodová , VIII.B Mgr. Erika Hlavenková , VIII.C Mgr. Vladimíra Hanáčková , IX.A Mgr. Lenka Bambuchová , IX.B Mgr. Jindřich Návrat , IX.C Mgr. Petra Hanulíková , CELKEM/POČET ### ### x PROCENT v x v PRŮMĚR ,

7 5.2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení 2/2. Počet vycházejících ţáků ročník chlapci děvčata celkem Přehled o přijetí 9. ročník a) studijní obory s maturitou škola Přihlášky.kolo - počet Přihlášky další kola Počet přijatých ţáků CH D C CH D C CH D C Gymnázia státní SOŠ státní SOŠ soukromé Celkem b) studijní obory 3-leté SOU státní SOU soukromé OU Celkem Přehled o přijetí 5. ročník Gymnázia Celkem Přehled o přijetí 9. ročník Škola Studijní obor Ch D C Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium 4 5 Gymnázium TGM Zlín Gymnázium Gymnázium Holešov Gymnázium 2 2 SPŠ Zlín Strojírenství Technické lyceum Ekonomické lyceum

8 SPŠ polytechnická Zlín SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač Elektrikář silnoproud Tiskař Obráběč kovů Tesař Cukrář Instalatér Automechanik SOŠ Otrokovice Ekonomika a podnikání SŠ oděvní a sluţeb Vizovice 4 Kosmetické sluţby 3 3 Střední škola Kostka Ekonomika a podnikání SŠ obchodně technická s. r. o. Zlín Strojní mechanik Ekonomika a podnikání SOŠ Luhačovice Um. řem. zpracování kovů 4 2 SZŠ a VOŠ Zlín Zdravotnické lyceum SZŠ a VOŠ Vsetín Zdravotnický asistent OA a VOŠ ekonomická T. Bati Zlín SPŠ nábyt. Bystřice pod Hostýnem SŠ hotelová a sluţeb Kroměříţ SOŠ ochrany osob a majetku Ţelechovice/Dřevnicí SŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice SŠ gastronomie a obchodu Zlín Soukromá SŠ pedagogická a sociální Zlín Obchodní akademie Veřejnosprávní činnost Umělecký řezbář a truhlář Kuchař - číšník Bez. právní činnost zahradník Kuchař Výchova dětí. 2 2 SOŠ Uherský Brod Veřejnosprávní činnost 3 4 SŠ elektrotechnická a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Informační technologie - 8 -

9 Přehled o přijetí 5. ročník Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 5.3. HODNOCENÍ PRÁCE. STUPNĚ ZŠ VE ŠK. R. 2/2 Ve školním roce 2/2 se vyučovalo v., 2. a 3. ročníku podle ŠVP Cesta k poznání. Ve všech ročnících byly učební plány splněny. Při práci ve třídě se učitelé věnovali integrovaným ţákům, dyslektikům, dysgrafikům., dětem s ADHD, slabým i talentovaným. Celý rok se také dětem s poruchami učení individuálně věnovala Mgr. K.Horváthová. MS velmi aktivně spolupracuje s DDM Zvonek, s MŠ, se ZŠP, Městskou knihovnou. Se školami v Jasenné, Zádveřicích, Bratřejově jiţ tradičně pořádáme okrskové kolo recitační soutěţe ţáků tříd. Akce MS: Kulturní Besedy v Městské knihovně Pasování prvňáčků na čtenáře -. třídy. O nejlepšího čtenáře ve třídě 2. tř. Vánoce v evropských zemích 2. tř.. Doporučená kniha na prázdniny 3.tř. Výstava v KD ve Vizovicích od Vikingů k rytířům. Beseda na téma Proč vlastně chodí Mikuláš?, přednášela p. Radoňová všem třídám na staré škole. Mikuláš u nás ve škole (K. Šulc s čerty- ţáky 2. stupně). Vystoupení Vizovjánku a souboru ze Slovenska sál školy Divadelní představení Vodnická pohádka - sál školy. Tradiční Vánoční zpívání dětí i učitelů na Masarykově nám Vánoční besídky ve třídách. Filmové představení Kuky se vrací dárek dětem k vysvědčení - KD Beseda o tradici Velikonoc s p. Radoňovou , 3.tř.. Výchovné koncerty v novém Kongresovém centru ve Zlíně. vzdělávací a výchovné - 9 -

10 Projekt. st. ZŠ: Hledáme a poznáváme znaky a značky. V rámci projektu se ţáci seznamovali se znakem města Vizovice, značkami i znaky, které děti znají z okolí, ze ţivota /dopravní značky, znaky informativní atd./. 2 připravi učitelé.st.zš pro ţáky Hledání pokladu v Háji nad novou školou jsme dokončili znak Vizovic, sestavený z pecek trnek. Zapojili jsme se do celostátního projektu Agentury rekordů a kuriozit v Pelhřimově, která vyzvala školy a školky, aby sestavovaly znaky obcí a měst z odpadových surovin. Třídní projekt II. D Noemova archa, zaměřený na vyvození násobení, násobků č.2. Projekt probíhal Beseda se starostkou obce, prohlídka Městského úřadu Vizovice, ţáci 3. tříd Prohlídka Vizovic z kostelní věţe tř. Projekt Policie ČR ve Zlíně pro ţáky 2. tříd Policista můj kamarád, kdy policistky seznamovaly ţáky s prací policistů, učily děti, jak a kdy správně volat policii HASÍK projekt HZS ve Zlíně, prostřednictvím kterého velmi poutavě a zajímavě učili hasiči děti, co dělat v případě poţáru, jak a kdy volat hasiče atd. Projekt byl zakončen návštěvou hasičské zbrojnice ve Zlíně s prohlídkou hasičské techniky. Projekt probíhal v březnu a dubnu 2 pro ţáky 2. tříd. Ţáci 3. tříd navštívili hasičskou zbrojnici ve Vizovicích Beseda ţáků II. s MUDr. Boháčovou ze Záchranné sluţby ve Vsetíně. Ţáci si mohli vyzkoušet na figurině masáţ srdce, umělé dýchání. Některým ţákům natočila lékařka EKG Třídní projekt I. C Masopust V sobotu se ţáci I. C zúčastnili masopustního průvodu se svými, v hodinách VV vyrobenými, tureckými klobouky. Projekt Rozhlédni se pro ţáky 2. tříd, týkající se bezpečnosti na silnici, při jízdě na kole Dílny pro děti, tatínky, strýčky.aneb dárek pro maminku si letos vyrob sám! v šesti třídách staré školy si mohli ti, co chtěli, vyrobit dárek pro maminku k jejich svátku , akce. st. ZŠ. Preventivní program Centra pro rodinu ve Zlíně pro ţáky., 2., a 3. Tříd. Témata:.tř. Já, moje rodina a kamarádi. 2.tř. - Mluvíme, nasloucháme a přitom se rádi máme. 3.tř. Zdravé myšlenky, zdravé vztah. - -

11 Návštěva zámecké kaple a výstavy Andělé motivace do VV Exkurze I.C do čokoládovny Školní výlety. Návštěva MŠ u prvňáčků. Návštěva prvňáčků v MŠ. sportovní Výcvik plavání ţáků 2. a 3. Tříd. Lyţařský výcvik ţáků 2. tříd na Kyčerce ve dnech Pěší výlet ţáků I.C do Jasenné, opékání špekáčků Plavecké závody O stříbrný věnec Plavecká škola ve Zlíně. Umístění ţáků: V. Grácová -3. místo 25m znak P. Kubišová 2. místo 25m kraul M. Lukášová, P. Kubišová, V.Grácová 3. místo poloh. štafeta J. Jagoš, J. Kryška, T. Václavík 3. místo poloh. štafeta. Sportujeme všichni! sportovní dopoledne ţáků. -3. tříd na hřišti za školou. Děti soutěţily v běhu, hodu kriket. míčkem, skoku do dálky, vytrvalostním běhu Poţární poplach s vyklizením školy, následná vycházka do okolí Vizovic soutěže Recitační soutěţ ţáků tříd, tentokrát v Jasenné. Johana Gerţová III.B. místo v kategorii ţáků 3. tříd HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŢINY ZA ROK 2/2 Naplněnost školní druţiny Do školní druţiny (dále jen ŠD) bylo na začátku školního roku zapsáno 25 dětí., 2. a 3. tříd., které byly rozděleny do 5 oddělení. Letos jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout děti matek na mateřské dovolené z 2. a 3. tříd, přijaty byly pouze děti z. tříd. V průběhu školního roku se 3 děti odhlásily, tak jsme postupně přijali děti další.. oddělení je sloţeno z ţáků. a 2. tříd vychovatelka Dana Dolanská 2. oddělení je sloţeno z ţáků 2. a 3. tříd vychovatelka Lenka Valendinová 3. oddělení je sloţeno z ţáků 2. tříd vychovatelka Radka Dvořáčková 4. oddělení je sloţeno z ţáků 2. tříd vychovatelka Alena Šimková 5. oddělení je sloţeno z ţáků. tříd vychovatelka Lenka Zatloukalová. - -

12 Spolupráce Spolupráce s Domem dětí Zvonek probíhala pouze v oblasti volnočasových aktivit (krouţky floorball, břišní tance, zdravotní cvičení atd.). Spolupráce s mateřskou školou. Jako kaţdý rok se v červnu uskutečnila návštěva budoucích prvňáčků ve ŠD. Děti si prohlédly třídy školní druţiny, byly seznámeny s činnostmi, které je od září čekají a hrály si při návštěvě s hračkami. Nemohly jsme se podívat na nově zbudované hřiště na školní zahradě z důvodu nepříznivého počasí. Spolupráce s rodiči. Vţdy v červnu se setkáváme s rodiči budoucích prvňáčků, sdělujeme informace o provozu i činnostech ŠD, zjišťujeme předběţný počet zájemců o ŠD, při zápisu dětí seznamujeme rodiče se školním řádem, provozní dobou a čipovým systémem při stravování. S rodiči jsme řešili i kázeňské přestupky jejich dětí. Rozhovory vţdy vedly ke zlepšení chování a odstranění negativních projevů chování. Poplatky Poplatek za ŠD se v roce 2 zvýšil na 2 Kč měsíčně. Vybírán byl v říjnu a únoru zavedeným systémem bezhotovostní platby. Opět se stalo, ţe někteří rodiče poplatek včas nezaplatili a museli být telefonicky vyzváni k úhradě. Materiální zabezpečení Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme stále nevyměnili nevyhovující nábytek, snad se nám to v příštím roce podaří. Chtěli bychom na školní zahradě vybudovat altánek, kde by si děti mohly ve stínu hrát, kreslit, povídat si a který by mohly vyuţívat i učitelky ve vyučovacích hodinách. Zájmové vzdělávání Práce vychovatelek zahrnuje odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Obvykle při příchodu z oběda probíhá v kaţdém oddělení odpočinková činnost čtení knih, encyklopedií a časopisů, rozhovor s dětmi, poslech CD, hudební chvilky, vše podle tématu celého týdne vypracovaného kaţdou vychovatelkou a jako motivace k výtvarným a rukodělným činnostem. V kaţdém oddělení vznikají výtvory a výkresy, kterými zdobíme prostory školní druţiny. Nejvíce mají děti rády pobyt v tělocvičně, velmi si oblíbily soutěţivé hry ve druţstvech. Při příznivém počasí vyuţíváme školní zahradu, kde se děti podle své chuti věnují fotbalu, floorbalu, jízdě na koloběţkách, hrám na písku a vyuţívají hřiště s průlezkami, houpačkami a lezeckou stěnou. V zimě jsme vyuţívali příznivého počasí k bobování. Akce Běţné činnosti v odděleních ŠD jsme zpestřili těmito společnými zajímavými akcemi a soutěţemi: dopravní odpoledne s koloběţkami dopravní vědomostní odpoledne zpívání při kytaře - 2 -

13 Zahrada zatoulaných slovíček soutěţ 2. tříd, skládání věty Hledání jablíček pohádkového jeţka soutěţ. tříd na školní zahradě podzimní vycházka do lesa výtvarná soutěţ O nejkrásnější podzimní strom Vánoce: o ukázka vizovického pečiva (Elen Macháčková) o pečení perníků (Radka Dvořáčková) o vánoční soutěţ v tělocvičně o zpívání koled na náměstí o vánoční besídka (pásmo koled, recitace, hra na hudební nástroje kaţdá vychovatelka připravuje vystoupení svého oddělení) soutěţ Zimní hrátky na sněhu karneval rej masek pořádaný v tělocvičně se závěrečnou diskotékou beseda s paní knihovnicí, čtení pověstí o Vizovicích a okolí malování kraslic ukázka lidové umělecké tvořivosti (paní Krocová) Z pohádky do pohádky vzájemné předčítání pohádek dětmi z jednotlivých oddělení beseda se záchranáři beseda se studenty Zdravotnické školy Zlín, ukázky první pomoci exkurze v hasičské zbrojnici ve Vizovicích Druţina má talent ukázky dovedností dětí ve zpěvu, recitaci, tanci atd. jarní vycházka do přírody sportovní olympiáda soutěţ v běhu, hodu, skoku do dálky návštěva dětí z mateřské školy ve školní druţině stavby z písku kaţdé oddělení vytvoří společnou originální stavbu z písku rozloučení se školním rokem sportovní a zábavné odpoledne. Všechny akce jsou zdokumentovány, fotky vystavujeme na nástěnce, aby se rodiče mohli seznámit s činnostmi dětí. Závěr Školní rok 2/ 2 můţeme hodnotit jako pestrý a zdařilý. Probíhala spousta zajímavých akcí, které děti obohatily, potěšily a probudily v nich soutěţivost. Uţ druhým rokem se těšíme z vybudovaného hřiště, letos z úpravy zahrady, kterou bychom chtěli v budoucích letech dovybavit altánkem, houpačkou, basketbalovým košem a další trampolínou, abychom dětem připravili další - 3 -

14 nové podněty pro odpočinkovou a rekreační činnost na školní zahradě. Prvořadým úkolem pro vychovatelky však je, aby děti chodily do ŠD rády a uţily si společně strávený čas HODNOCENÍ PRÁCE 2. STUPNĚ ZŠ VE ŠK.R. 2/2 Výuka dle ŠVP Cesta k poznání se realizovala jiţ v 6. aţ 9. ročníku. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převáţně uplatňovány takové formy a metody práce s ţáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíţ i kombinované k rozvoji všech klíčových kompetencí. Ţákům se specifickými poruchami dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, zdravotní potíţe, byly na základě ţádostí rodičů vypracovány individuální vzdělávací programy. Podmínky přijímacího řízení byly oznámeny rodičům na rodičovských schůzkách. Pro ţáky 9. ročníků jsme tradičně připravili přijímací zkoušky nanečisto testového charakteru Scio. Týmový blok českého jazyka Recitační soutěţ Školní kolo: zúčastnilo se 9 ţáků. Do okrskového kola postoupili: V. Kulhánek, P. Kouřil 6.C, A. Gregarová 7.B, A. Zámečníková 8.B, A. Vašek 9.B. Krajské kolo: postoupil A. Vašek, který ve IV. kategorii získal 2. místo. Olympiáda JČ Školní kolo se uskutečnilo v prosinci 2, zúčastnilo se 4 ţáků 9. ročníku. Do okresního kola postoupily: M. Juříková 9.A a M. Pekárková 9. B. Okresní kolo proběhlo v Otrokovicích, zmiňované ţákyně se do dalšího kola nedostaly. Besedy v knihovně Říjen 2 7. ročník, téma Slované Listopad 2 9. ročník, téma Judaismus ( pověsti, hudba ) Březen 2 8. ročník, téma Vznik a vývoj písma Květen 2 7. ročník, téma 75 let Vizovic Květen 2 6. ročník, téma Vikingové Červen 2 9. ročník, téma Karel Kryl samizdatová literatura Divadlo Zlín 6. ročník Čučudejské pohádky a 8. ročníky Jedna noc na Karlštejně ročník Ţenitba

15 Týmový blok matematika fyzika Matematická olympiáda Domácí kolo: 6 úspěšných řešitelů Okresní kolo: Téměř všichni ţáci domácího kola se zúčastnili i okresního kola. Úspěšní řešitelé: M. Škutová 5. tř., M. Jurčíková 9. tř., S. Tichá 7. tř., A. Gregarová 7. tř. Krajské kolo (pouze pro kategorii 9. tříd): M. Jurčíková místo ze 3. Pythagoriáda Kaţdoročně bývá pouze pro 6. a 7. ročníky a letos poprvé i pro 8. ročníky. Školní kolo: v 6. ročníku soutěţilo 2 ţáků. Z nich nebyl nikdo úspěšný řešitel, v 7. ročníku soutěţilo 23 ţáků, z nichţ bylo 5 úspěšných řešitelů, v 8. ročníku se do soutěţe zapojilo 6 ţáků, z nichţ 5 bylo úspěšných řešitelů. Okresní kolo: všichni úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili okresního kola. Úspěšnými řešiteli byli pouze: A. Kolaříková a F. Čiţmář z 8. tř. Matematický klokan Ve čtvrtek opět přiskákal Matematický klokan. Soutěţilo s ním 5 dětí ve třech kategoriích Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamin (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). Čtrnáct ţáků 7. ročníku se zúčastnilo korespondenčního semináře TAKTIK. Čtyřikrát během školního roku přišly archy se sérií 8 úloh, zaměřenými na logiku a rozvoj matematického myšlení sudoku, mosty, testy IQ a originální slovní úlohy. Fyzikální olympiáda Proběhlo školní kolo v 9. ročníku do kterého se zapojili 4 ţáci. Exkurze fyzikální exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech pro ţáky 9. tříd fyzikální exkurze do vodní přečerpávací elektrárny v Dlouhých Stráních a do továrny na ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách pro ţáky 8. ročníku. Týmový blok chemie, zeměpis, přírodopis Chemická olympiáda Školního kola se zúčastnilo ţáků 9. tříd. Nejlepší řešitelé: Jiří Hubáček 9.B, Magdalena Juřčíková 9.A, Monika Esterková 9.C, Ivona Horáková 9.C. Okresního kola se zúčastnili 2 ţáci: Jiří Hubáček - 6. místo, Ivona Horáková 2. místo Projekt Voda 8. ročník, zpracování informací formou plakátů nástěnky, referáty. Zeměpisná olympiáda Školního kola se zúčastnilo 43 ţáků

16 Okresní kolo Vít Kulhánek místo, Jiří Klačánek 3. místo, Robin Macek. místo. Krajské kolo školu reprezentoval Robin Macek. Projekt Den Evropy pro ţáky 7. ročníků, ve spolupráci s předměty informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, přírodopis. Zeměpisná exkurze do Ostravy pro 8. ročník, návštěva MINIUNI a hornického muzea. Biologická olympiáda Školního kola zúčastnilo ţáků tříd a 3 ţáků tříd. Okresního kola se zúčastnila A. Gregarová a obsadila 22. místo ze 46 soutěţících, J. Hubáček obsadil 3. místo ze 45 soutěţících. Týmový blok cizích jazyků Soutěţe AJ Can you spell it, please? : soutěţ pro ţáky 4. a 5. tříd 5. tř. - Svitálek F.,5.B -. místo, Dostálková A.,5.A - 9.místo 4. tř. Špaňhelová V. 4.B 7. místo, Kratochvílová Adéla, 4. B místo Projekty Christmas postcard exchange výměna vánočních pohlednic (ČR, Polsko, Litva, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Finsko, Portugalsko, Turecko, Bulharsko, Řecko, Maďarsko), ţáci 7. A. Let s read our magazine!: etwinningový projekt, ţáci společně vytvářeli časopis v anglickém jazyce (ZŠ Vizovice a Collège Montesquieu, BEAUCHAMP, Francie. Týmový blok tělesné výchovy LVK pro 7. ročník leden 2, Kasárna, chata Hájenka, 6 dětí, snowboard a lyţe. LVK pro I. stupeň únor 2, Kyčerka, Velké Karlovice. Cykloturistický kurz pro ročník červen 2, Revika, 23 dětí. Vrbové (druţební sportovní utkání) , 42 dětí ze Slovenska + 4 dětí z naší školy soutěţilo se v lehké atletice, florbalu, fotbalu. Projekt,,Na kolech mezi trnkami - vypracování projektu a ţádost o finanční příspěvek z,,miliónového grantu Zlínského kraje, dotace 5. Kč. Soutěţe a závody: Florbal: CH. m. okrsek, 3. m. okres. Atletika: CH 4. m. okres (mladší), CH 4. m. okres (starší) D - 3. m. okres (mladší), D -. m. okres, 6. m. kraj (starší) - 6 -

17 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2/2neproběhla na škole inspekce ČŠI. 7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Sběr léčivých bylin, šípků a pomerančové kůry v průběhu školního roku podporuje u ţáků vztah k přírodě a zdraví. Do sběru se zapojují ţáci celé školy a výsledky jsou více neţ příznivé: celkem se nasbíralo 39 kg kůry Kč. Z toho připadlo na. stupeň 234 kg (4 5 Kč) a na 2. stupeň 56 kg (3 464 Kč). Získané prostředky jsou částečně pouţity na odměny nejlepším sběračům, částečně třídním kolektivům. 7.. MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI V květnu 2 vyhlásilo MŠMT výzvu v oblasti podpory.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Tato výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mezi priority patří podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.. Ţáci i učitelé se, díky projektu Cesta k poznání, těší z moderního vybavení učeben dataprojektory, interaktivními tabulemi, počítači ve výši 2,7 milionů Kč. Tento projekt však s sebou nepřináší jen samou radost, ale také spoustu práce pro učitele. Vyuţívání moderní techniky musí být prezentováno a podloţeno výstupy. Přesto jsme rádi, ţe jsme na evropské peníze dosáhli, jistě budou pro školu přínosem Podstatou druhého projektu Od Abakusu k PC, tentokrát z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, bylo vybudování dvou nových učeben (informatiky a cizích jazyků) v prostorách stávajících šaten ZŠ Vizovice a pořízení informačních a komunikačních technologií do těchto učeben. Investovaná částka činí 3,6 milionů Kč. Z prostředků na provoz (98 Kč) byly pořízení nové šatní skříňky a realizovány stavební práce v suterénu nutné k umístění šaten

18 Škola i nadále spolupracovala aktivně s řadou institucí, např. Vítek, Knihovna J. Čiţmáře, DDM Zvonek, TJ Sokol, Orel, Junák, galerie Celebra, Dům kultury Vizovice, MŠ Vizovice, OU Klečůvka, ISŠ Vizovice, ZUŠ Zlín a jiţ zmíněnou ZŠ Vrbové na Slovensku. Mgr. M. Hořáková úspěšně se ţáky 9. ročníku realizovala e.twinning. 8. Školské poradenské pracoviště ZŠ Vizovice je zapojena do projektu "Rozvoj školních poradenských pracovišť. Tento projekt zajišťuje naší škole školní speciální pedagoţku, která je součástí Školního poradenského pracoviště, které tvoří spolu s výchovnou poradkyní a metodikem sociálně patologických jevů. Je smutné, ţe se uvaţuje o ukončení tohoto projektu. Pro základní školství znamená jako jeden z mála opravdu přínos! Zpráva o činnosti výchovného poradce 2/2 Září Poradenství Diagnostik (zájem) Příprava exkurze ÚP Zlín IŢ (pomoc při přípravě IVP) Kariéra 2(zahajovací konference k projektu) Říjen Psychologické testy (8.. 2) IPS ÚP Zlín (9. ročník) Kariéra 2 ( ) Prof. orientace (přihlášky TZ) Listopad Prosinec Leden Únor Vyhodnocení psychologických testů Testy scio (8.. 2) Předběţný zájem o povolání Přihlášky na školy s TZ Besedy s nábor. pracovníky Dny otevřených dveří Příprava přihlášek Výstupní hodnocení 9. roč. Besedy s nábor. pracovníky Přihlášky na SŠ Zápisový lístek Kariéra 2 ( ) Přihlášky na SŠ Do odevzdání přihlášek k podpisu - 8 -

19 Březen Přihlášky na SŠ (do ) Poradenství Duben Květen Červen Po celý školní rok. kolo přijímacího řízení Informace k odvolacímu řízení Evidence přijatých ţáků Kariéra 2 ( , ukončení) Další kola přijímacího řízení Evidence výsledků přijímacího řízení Ukončení přijímacího řízení na SŠ ÚP Zlín (8. ročník, 4., 5., ) Přehled o přijetí na SŠ Návrhy na KV IŢ Školní poradenské pracoviště (prav. schůzky) Základní poradenská péče, konzultace Spolupráce s TU, rodiči, PPP,. 8.. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Metodik prevence zajišťoval: - prevenci socio-patologických jevů (návykové látky, šikana, násilné chování, virtuální drogy, rasismus) - vytváření Minimálního preventivního programu školy a jeho hodnocení - vytváření cílených preventivních programů - spolupráci s Policií ČR, sociálním kurátorem a dalšími institucemi - evidenci socio-patologických jevů - spolupráce s vedením školy, v rámci ŠPP, s rodiči a ţáky - legislativu metodika prevence, vedení dokumentace Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 8. Tělesné postiţení S vývojovými poruchami učení

20 9. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy celkem: od státu od obce investice od zák. zástupců doplňková činnost ostatní Investiční fond Kč Kč Kč Kč 22 8 Kč 9 36 Kč Kč Kč Výdaje celkem: Kč Investiční výdaje Kč Neinvestiční výdaje Kč Prostředky od obce byly pouţity zejména na elektrorozvody, osvětlení ŠD, stavební práce Vv, opravy svodů, topení. DDHM/drobný dlouhodobý hmotný majetek/ Kč Energie Kč Opravy a údržba Kč Investiční prostředky Kč. Závěr výroční zprávy V září roku 2 se horní budova Základní školy Vizovice dočkala významného výročí 6 let od svého otevření. Zvolili trochu netradiční podobu oslavy Den otevřených dveří spojený s Mikulášským jarmarkem. Oslavy zahájilo v pátek 3. prosince 2 divadelní představení ţáků 7. tříd U nás v Kocourkově, v sobotu od ranních hodin se v této budově prezentovaly odborné učebny, vzdělávací předměty a aktivity, které naše škola uskutečnila v minulých deseti letech. To, co návštěvníci viděli, není ta nejobvyklejší činnost. Asi bychom jim měli ukázat vyučovací hodinu matematiky, laboratorní práce v chemii, práci s textem v hodině českého jazyka, napjaté chvíle nejrůznějších zkoušení, testů a prověrek, nebo třeba kaţdodenní úzký tělesný kontakt mezi ţáky při střídání učeben o přestávkách, útrţky rozhovorů ve - 2 -

21 frontě na oběd a přímo hurónský úprk kaţdý pátek po šesté vyučovací hodině. Většina z vás ale také ví, ţe ke škole právě neodmyslitelně patří i ona druhá tvář - zábava, sport a nejrůznější tvůrčí činnost. Aţ toto spojení vytváří ze školy onu Komenského dílnu lidskosti. Při výčtu nového bych asi mohla začít vyjmenovávat: nová okna, nová fasáda, nově vytvořené či zrekonstruované učebny, hřiště, atd. Školu dělá nejen budova, ale hlavně její ţáci a učitelé, správní zaměstnanci, kuchařky. Jim patří dík za elán a optimismus, se kterými ke své kaţdodenní práci přistupují. Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji. Je to vedení města Vizovice, jeho zastupitelstvo a rada, kteří vynakládaly nemalé prostředky na údrţbu a opravu školy. Doufejme, ţe i za dalších let se setkáme s tak velkým zájmem a kladným ohlasem veřejnosti, které nás potěšily při šedesátinách. Datum projednání na poradě pracovníků školy: Předloţeno školské radě:.. 2 Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Radmila Koncerová Schváleno školskou radou: Podpis: - 2 -

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více