Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - -

2 OBSAH. Charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zařazování dětí a ţáků Výsledky výchovy a vzdělávání Klasifikace školy Přijímací řízení Hodnocení práce. stupně ZŠ ve šk. r. 2/ Hodnocení práce školní druţiny za rok 2/ Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve šk.r. 2/ Biologická olympiáda Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Údaje o významných mimoškolních aktivitách Mezinárodní projekty, Spolupráce s jinými organizacemi Školské poradenské pracoviště Prevence sociálně patologických jevů Základní údaje o hospodaření školy Závěr výroční zprávy Přílohy

3 . Charakteristika školy Název: Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Školní 79, Vizovice, budova na náměstí: Masarykovo náměstí 42; Zřizovatel: Město Vizovice, Masarykovo náměstí 7; Vizovice. Škola byla zřízena jako právní subjekt (příspěvková organizace města) Vedení školy: ředitelka Mgr. Radmila Koncerová zástupkyně ŘŠ pro. stupeň: Mgr. Marcela Hruziková zástupce ŘŠ pro 2. stupeň: Mgr. Jaroslav Graclík IČO: Kontakt na školu: tel./fax: ; Do sítě škol zařazena: ; IZO: (6 4 2), do rejstříku škol: Součástí školy jsou: ) základní škola s kapacitou 7 ţáků 2) školní druţina s kapacitou 25 ţáků 3) školní jídelna s kapacitou 55 ţáků. Základní škola Vizovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V prvním aţ čtvrtém a šestém aţ devátém ročníku byla výuka realizována dle ŠVP Cesta k poznání, v pátém ročníku (. stupeň) se vyučovalo podle projektu "Obecná škola"(č. j. 235/972). Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet ţáků ve skupině určuje podle podmínek a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví ţáků. Na škole probíhá vyučování AND, které provádí speciální pedagoţka v rámci projektu VIP - Kariéra, která také provádí nápravu řeči u dětí (logopedie). Tento projekt byl prodlouţen a pokračuje. Speciální pedagoţka má celý úvazek. Ředitelka zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Při Základní škole Vizovice funguje školská rada a Nadační fond Pastelka

4 Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2/2 Počet ţáků Přepočtený počet Počet tříd Počet ţáků na třídu ped. prac. /skupin /skupinu /prac.šj Celkem ,2 36,82. stupeň ,4 4, 2. stupeň 27 24,5 22,82 Školní druţina ,8 Školní jídelna x 56 x 6,96 Správní zaměst. x x x 9,5 2. Přehled učebních plánů školní rok 2/2 vzdělávací program č.j.mšmt v ročnících počet ţáků ŠVP Cesta k poznání. 4., Obecná škola 235/ Škola věnuje zvýšenou péči jak ţákům handicapovaným, tak ţákům nadaným. Součástí pedagogického sboru je asistentka pedagoga pro tělesně handicapovaného ţáka. třídy. Ţákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům Základní škol ve Vizovicích jsou k dispozici sluţby Školního poradenského pracoviště, vytvořeného v rámci projektu VIP - Kariéra, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Tradičně škola ţákům předkládá širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Příloha č. : Přehled volitelných a nepovinných předmětů 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2/2: Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 42 4,63-4 -

5 Externí pracovníci Příloha č.2: Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2/2 Byla přijata asistentka pedagoga pro tělesně handicapovaného ţáka. Jeden pedagog nesplňuje kvalifikaci. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Poţadovaný stupeň vzdělání 97,7 Aprobovanost výuky 99 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2/2 počet fyzických Přepočtené osob Úvazky Interní pracovníci 8 6,46 Externí pracovníci 3.. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY V současné době jeden pedagog nesplňuje podmínku poţadovaného stupně kvalifikace (studium pro SŠ), novela zákona o pedagogických pracovnících tuto situaci neřeší, jak jsme očekávali. Tento pedagog zahájil kvalifikační studium. V blízké budoucnosti nepředpokládáme problémy s personálním zabezpečením chodu školy. Příloha č. 3: Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2/2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: Na vzdělávání pracovníků bylo ve školním roce 2/2 vydáno z prostředků DVPP 6 73 Kč. Kurzy, semináře apod., kterých se pracovníci zúčastnili a počet účastníků viz příloha č Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2/2: Zapsaní do. Počet ţádostí Nastoupilo tříd o odklad do. třídy

6 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.. KLASIFIKACE ŠKOLY PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p 2 3 I.A Lenka Hrachová , I.B Mgr. Andrea Gerţová , I.C Mgr. Jitka Macková , II.A Mgr. Renata Gerţičáková , II.B Mgr. Jitka Jemelková , II.C Mgr. Gabriela Matyáštíková , II.D Jana Máčalíková , III.A Mgr. Marcela Grácová , III.B Mgr. Lubomíra Hillová , IV.A Mgr. Veronika Ulrichová , IV.B Mgr. Jitka Štachová , V.A Mgr. Olga Kršáková , V.B Ing. Petr Ševčík , V.C Mgr. Karel Šulc , VI.A Mgr. Miroslava Dupalová , VI.B Mgr. Jiřina Kalendová , VI.C Mgr. Dominik Masař , VII.A Mgr. Ţaneta Gerţičáková , VII.B Ing. Jiří Friedl , VII.C Miloslava Pšenčíková , VIII.A Mgr.Vlasta Kalivodová , VIII.B Mgr. Erika Hlavenková , VIII.C Mgr. Vladimíra Hanáčková , IX.A Mgr. Lenka Bambuchová , IX.B Mgr. Jindřich Návrat , IX.C Mgr. Petra Hanulíková , CELKEM/POČET ### ### x PROCENT v x v PRŮMĚR ,

7 5.2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení 2/2. Počet vycházejících ţáků ročník chlapci děvčata celkem Přehled o přijetí 9. ročník a) studijní obory s maturitou škola Přihlášky.kolo - počet Přihlášky další kola Počet přijatých ţáků CH D C CH D C CH D C Gymnázia státní SOŠ státní SOŠ soukromé Celkem b) studijní obory 3-leté SOU státní SOU soukromé OU Celkem Přehled o přijetí 5. ročník Gymnázia Celkem Přehled o přijetí 9. ročník Škola Studijní obor Ch D C Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium 4 5 Gymnázium TGM Zlín Gymnázium Gymnázium Holešov Gymnázium 2 2 SPŠ Zlín Strojírenství Technické lyceum Ekonomické lyceum

8 SPŠ polytechnická Zlín SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač Elektrikář silnoproud Tiskař Obráběč kovů Tesař Cukrář Instalatér Automechanik SOŠ Otrokovice Ekonomika a podnikání SŠ oděvní a sluţeb Vizovice 4 Kosmetické sluţby 3 3 Střední škola Kostka Ekonomika a podnikání SŠ obchodně technická s. r. o. Zlín Strojní mechanik Ekonomika a podnikání SOŠ Luhačovice Um. řem. zpracování kovů 4 2 SZŠ a VOŠ Zlín Zdravotnické lyceum SZŠ a VOŠ Vsetín Zdravotnický asistent OA a VOŠ ekonomická T. Bati Zlín SPŠ nábyt. Bystřice pod Hostýnem SŠ hotelová a sluţeb Kroměříţ SOŠ ochrany osob a majetku Ţelechovice/Dřevnicí SŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice SŠ gastronomie a obchodu Zlín Soukromá SŠ pedagogická a sociální Zlín Obchodní akademie Veřejnosprávní činnost Umělecký řezbář a truhlář Kuchař - číšník Bez. právní činnost zahradník Kuchař Výchova dětí. 2 2 SOŠ Uherský Brod Veřejnosprávní činnost 3 4 SŠ elektrotechnická a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Informační technologie - 8 -

9 Přehled o přijetí 5. ročník Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 5.3. HODNOCENÍ PRÁCE. STUPNĚ ZŠ VE ŠK. R. 2/2 Ve školním roce 2/2 se vyučovalo v., 2. a 3. ročníku podle ŠVP Cesta k poznání. Ve všech ročnících byly učební plány splněny. Při práci ve třídě se učitelé věnovali integrovaným ţákům, dyslektikům, dysgrafikům., dětem s ADHD, slabým i talentovaným. Celý rok se také dětem s poruchami učení individuálně věnovala Mgr. K.Horváthová. MS velmi aktivně spolupracuje s DDM Zvonek, s MŠ, se ZŠP, Městskou knihovnou. Se školami v Jasenné, Zádveřicích, Bratřejově jiţ tradičně pořádáme okrskové kolo recitační soutěţe ţáků tříd. Akce MS: Kulturní Besedy v Městské knihovně Pasování prvňáčků na čtenáře -. třídy. O nejlepšího čtenáře ve třídě 2. tř. Vánoce v evropských zemích 2. tř.. Doporučená kniha na prázdniny 3.tř. Výstava v KD ve Vizovicích od Vikingů k rytířům. Beseda na téma Proč vlastně chodí Mikuláš?, přednášela p. Radoňová všem třídám na staré škole. Mikuláš u nás ve škole (K. Šulc s čerty- ţáky 2. stupně). Vystoupení Vizovjánku a souboru ze Slovenska sál školy Divadelní představení Vodnická pohádka - sál školy. Tradiční Vánoční zpívání dětí i učitelů na Masarykově nám Vánoční besídky ve třídách. Filmové představení Kuky se vrací dárek dětem k vysvědčení - KD Beseda o tradici Velikonoc s p. Radoňovou , 3.tř.. Výchovné koncerty v novém Kongresovém centru ve Zlíně. vzdělávací a výchovné - 9 -

10 Projekt. st. ZŠ: Hledáme a poznáváme znaky a značky. V rámci projektu se ţáci seznamovali se znakem města Vizovice, značkami i znaky, které děti znají z okolí, ze ţivota /dopravní značky, znaky informativní atd./. 2 připravi učitelé.st.zš pro ţáky Hledání pokladu v Háji nad novou školou jsme dokončili znak Vizovic, sestavený z pecek trnek. Zapojili jsme se do celostátního projektu Agentury rekordů a kuriozit v Pelhřimově, která vyzvala školy a školky, aby sestavovaly znaky obcí a měst z odpadových surovin. Třídní projekt II. D Noemova archa, zaměřený na vyvození násobení, násobků č.2. Projekt probíhal Beseda se starostkou obce, prohlídka Městského úřadu Vizovice, ţáci 3. tříd Prohlídka Vizovic z kostelní věţe tř. Projekt Policie ČR ve Zlíně pro ţáky 2. tříd Policista můj kamarád, kdy policistky seznamovaly ţáky s prací policistů, učily děti, jak a kdy správně volat policii HASÍK projekt HZS ve Zlíně, prostřednictvím kterého velmi poutavě a zajímavě učili hasiči děti, co dělat v případě poţáru, jak a kdy volat hasiče atd. Projekt byl zakončen návštěvou hasičské zbrojnice ve Zlíně s prohlídkou hasičské techniky. Projekt probíhal v březnu a dubnu 2 pro ţáky 2. tříd. Ţáci 3. tříd navštívili hasičskou zbrojnici ve Vizovicích Beseda ţáků II. s MUDr. Boháčovou ze Záchranné sluţby ve Vsetíně. Ţáci si mohli vyzkoušet na figurině masáţ srdce, umělé dýchání. Některým ţákům natočila lékařka EKG Třídní projekt I. C Masopust V sobotu se ţáci I. C zúčastnili masopustního průvodu se svými, v hodinách VV vyrobenými, tureckými klobouky. Projekt Rozhlédni se pro ţáky 2. tříd, týkající se bezpečnosti na silnici, při jízdě na kole Dílny pro děti, tatínky, strýčky.aneb dárek pro maminku si letos vyrob sám! v šesti třídách staré školy si mohli ti, co chtěli, vyrobit dárek pro maminku k jejich svátku , akce. st. ZŠ. Preventivní program Centra pro rodinu ve Zlíně pro ţáky., 2., a 3. Tříd. Témata:.tř. Já, moje rodina a kamarádi. 2.tř. - Mluvíme, nasloucháme a přitom se rádi máme. 3.tř. Zdravé myšlenky, zdravé vztah. - -

11 Návštěva zámecké kaple a výstavy Andělé motivace do VV Exkurze I.C do čokoládovny Školní výlety. Návštěva MŠ u prvňáčků. Návštěva prvňáčků v MŠ. sportovní Výcvik plavání ţáků 2. a 3. Tříd. Lyţařský výcvik ţáků 2. tříd na Kyčerce ve dnech Pěší výlet ţáků I.C do Jasenné, opékání špekáčků Plavecké závody O stříbrný věnec Plavecká škola ve Zlíně. Umístění ţáků: V. Grácová -3. místo 25m znak P. Kubišová 2. místo 25m kraul M. Lukášová, P. Kubišová, V.Grácová 3. místo poloh. štafeta J. Jagoš, J. Kryška, T. Václavík 3. místo poloh. štafeta. Sportujeme všichni! sportovní dopoledne ţáků. -3. tříd na hřišti za školou. Děti soutěţily v běhu, hodu kriket. míčkem, skoku do dálky, vytrvalostním běhu Poţární poplach s vyklizením školy, následná vycházka do okolí Vizovic soutěže Recitační soutěţ ţáků tříd, tentokrát v Jasenné. Johana Gerţová III.B. místo v kategorii ţáků 3. tříd HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŢINY ZA ROK 2/2 Naplněnost školní druţiny Do školní druţiny (dále jen ŠD) bylo na začátku školního roku zapsáno 25 dětí., 2. a 3. tříd., které byly rozděleny do 5 oddělení. Letos jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout děti matek na mateřské dovolené z 2. a 3. tříd, přijaty byly pouze děti z. tříd. V průběhu školního roku se 3 děti odhlásily, tak jsme postupně přijali děti další.. oddělení je sloţeno z ţáků. a 2. tříd vychovatelka Dana Dolanská 2. oddělení je sloţeno z ţáků 2. a 3. tříd vychovatelka Lenka Valendinová 3. oddělení je sloţeno z ţáků 2. tříd vychovatelka Radka Dvořáčková 4. oddělení je sloţeno z ţáků 2. tříd vychovatelka Alena Šimková 5. oddělení je sloţeno z ţáků. tříd vychovatelka Lenka Zatloukalová. - -

12 Spolupráce Spolupráce s Domem dětí Zvonek probíhala pouze v oblasti volnočasových aktivit (krouţky floorball, břišní tance, zdravotní cvičení atd.). Spolupráce s mateřskou školou. Jako kaţdý rok se v červnu uskutečnila návštěva budoucích prvňáčků ve ŠD. Děti si prohlédly třídy školní druţiny, byly seznámeny s činnostmi, které je od září čekají a hrály si při návštěvě s hračkami. Nemohly jsme se podívat na nově zbudované hřiště na školní zahradě z důvodu nepříznivého počasí. Spolupráce s rodiči. Vţdy v červnu se setkáváme s rodiči budoucích prvňáčků, sdělujeme informace o provozu i činnostech ŠD, zjišťujeme předběţný počet zájemců o ŠD, při zápisu dětí seznamujeme rodiče se školním řádem, provozní dobou a čipovým systémem při stravování. S rodiči jsme řešili i kázeňské přestupky jejich dětí. Rozhovory vţdy vedly ke zlepšení chování a odstranění negativních projevů chování. Poplatky Poplatek za ŠD se v roce 2 zvýšil na 2 Kč měsíčně. Vybírán byl v říjnu a únoru zavedeným systémem bezhotovostní platby. Opět se stalo, ţe někteří rodiče poplatek včas nezaplatili a museli být telefonicky vyzváni k úhradě. Materiální zabezpečení Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme stále nevyměnili nevyhovující nábytek, snad se nám to v příštím roce podaří. Chtěli bychom na školní zahradě vybudovat altánek, kde by si děti mohly ve stínu hrát, kreslit, povídat si a který by mohly vyuţívat i učitelky ve vyučovacích hodinách. Zájmové vzdělávání Práce vychovatelek zahrnuje odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Obvykle při příchodu z oběda probíhá v kaţdém oddělení odpočinková činnost čtení knih, encyklopedií a časopisů, rozhovor s dětmi, poslech CD, hudební chvilky, vše podle tématu celého týdne vypracovaného kaţdou vychovatelkou a jako motivace k výtvarným a rukodělným činnostem. V kaţdém oddělení vznikají výtvory a výkresy, kterými zdobíme prostory školní druţiny. Nejvíce mají děti rády pobyt v tělocvičně, velmi si oblíbily soutěţivé hry ve druţstvech. Při příznivém počasí vyuţíváme školní zahradu, kde se děti podle své chuti věnují fotbalu, floorbalu, jízdě na koloběţkách, hrám na písku a vyuţívají hřiště s průlezkami, houpačkami a lezeckou stěnou. V zimě jsme vyuţívali příznivého počasí k bobování. Akce Běţné činnosti v odděleních ŠD jsme zpestřili těmito společnými zajímavými akcemi a soutěţemi: dopravní odpoledne s koloběţkami dopravní vědomostní odpoledne zpívání při kytaře - 2 -

13 Zahrada zatoulaných slovíček soutěţ 2. tříd, skládání věty Hledání jablíček pohádkového jeţka soutěţ. tříd na školní zahradě podzimní vycházka do lesa výtvarná soutěţ O nejkrásnější podzimní strom Vánoce: o ukázka vizovického pečiva (Elen Macháčková) o pečení perníků (Radka Dvořáčková) o vánoční soutěţ v tělocvičně o zpívání koled na náměstí o vánoční besídka (pásmo koled, recitace, hra na hudební nástroje kaţdá vychovatelka připravuje vystoupení svého oddělení) soutěţ Zimní hrátky na sněhu karneval rej masek pořádaný v tělocvičně se závěrečnou diskotékou beseda s paní knihovnicí, čtení pověstí o Vizovicích a okolí malování kraslic ukázka lidové umělecké tvořivosti (paní Krocová) Z pohádky do pohádky vzájemné předčítání pohádek dětmi z jednotlivých oddělení beseda se záchranáři beseda se studenty Zdravotnické školy Zlín, ukázky první pomoci exkurze v hasičské zbrojnici ve Vizovicích Druţina má talent ukázky dovedností dětí ve zpěvu, recitaci, tanci atd. jarní vycházka do přírody sportovní olympiáda soutěţ v běhu, hodu, skoku do dálky návštěva dětí z mateřské školy ve školní druţině stavby z písku kaţdé oddělení vytvoří společnou originální stavbu z písku rozloučení se školním rokem sportovní a zábavné odpoledne. Všechny akce jsou zdokumentovány, fotky vystavujeme na nástěnce, aby se rodiče mohli seznámit s činnostmi dětí. Závěr Školní rok 2/ 2 můţeme hodnotit jako pestrý a zdařilý. Probíhala spousta zajímavých akcí, které děti obohatily, potěšily a probudily v nich soutěţivost. Uţ druhým rokem se těšíme z vybudovaného hřiště, letos z úpravy zahrady, kterou bychom chtěli v budoucích letech dovybavit altánkem, houpačkou, basketbalovým košem a další trampolínou, abychom dětem připravili další - 3 -

14 nové podněty pro odpočinkovou a rekreační činnost na školní zahradě. Prvořadým úkolem pro vychovatelky však je, aby děti chodily do ŠD rády a uţily si společně strávený čas HODNOCENÍ PRÁCE 2. STUPNĚ ZŠ VE ŠK.R. 2/2 Výuka dle ŠVP Cesta k poznání se realizovala jiţ v 6. aţ 9. ročníku. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převáţně uplatňovány takové formy a metody práce s ţáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíţ i kombinované k rozvoji všech klíčových kompetencí. Ţákům se specifickými poruchami dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, zdravotní potíţe, byly na základě ţádostí rodičů vypracovány individuální vzdělávací programy. Podmínky přijímacího řízení byly oznámeny rodičům na rodičovských schůzkách. Pro ţáky 9. ročníků jsme tradičně připravili přijímací zkoušky nanečisto testového charakteru Scio. Týmový blok českého jazyka Recitační soutěţ Školní kolo: zúčastnilo se 9 ţáků. Do okrskového kola postoupili: V. Kulhánek, P. Kouřil 6.C, A. Gregarová 7.B, A. Zámečníková 8.B, A. Vašek 9.B. Krajské kolo: postoupil A. Vašek, který ve IV. kategorii získal 2. místo. Olympiáda JČ Školní kolo se uskutečnilo v prosinci 2, zúčastnilo se 4 ţáků 9. ročníku. Do okresního kola postoupily: M. Juříková 9.A a M. Pekárková 9. B. Okresní kolo proběhlo v Otrokovicích, zmiňované ţákyně se do dalšího kola nedostaly. Besedy v knihovně Říjen 2 7. ročník, téma Slované Listopad 2 9. ročník, téma Judaismus ( pověsti, hudba ) Březen 2 8. ročník, téma Vznik a vývoj písma Květen 2 7. ročník, téma 75 let Vizovic Květen 2 6. ročník, téma Vikingové Červen 2 9. ročník, téma Karel Kryl samizdatová literatura Divadlo Zlín 6. ročník Čučudejské pohádky a 8. ročníky Jedna noc na Karlštejně ročník Ţenitba

15 Týmový blok matematika fyzika Matematická olympiáda Domácí kolo: 6 úspěšných řešitelů Okresní kolo: Téměř všichni ţáci domácího kola se zúčastnili i okresního kola. Úspěšní řešitelé: M. Škutová 5. tř., M. Jurčíková 9. tř., S. Tichá 7. tř., A. Gregarová 7. tř. Krajské kolo (pouze pro kategorii 9. tříd): M. Jurčíková místo ze 3. Pythagoriáda Kaţdoročně bývá pouze pro 6. a 7. ročníky a letos poprvé i pro 8. ročníky. Školní kolo: v 6. ročníku soutěţilo 2 ţáků. Z nich nebyl nikdo úspěšný řešitel, v 7. ročníku soutěţilo 23 ţáků, z nichţ bylo 5 úspěšných řešitelů, v 8. ročníku se do soutěţe zapojilo 6 ţáků, z nichţ 5 bylo úspěšných řešitelů. Okresní kolo: všichni úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili okresního kola. Úspěšnými řešiteli byli pouze: A. Kolaříková a F. Čiţmář z 8. tř. Matematický klokan Ve čtvrtek opět přiskákal Matematický klokan. Soutěţilo s ním 5 dětí ve třech kategoriích Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamin (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). Čtrnáct ţáků 7. ročníku se zúčastnilo korespondenčního semináře TAKTIK. Čtyřikrát během školního roku přišly archy se sérií 8 úloh, zaměřenými na logiku a rozvoj matematického myšlení sudoku, mosty, testy IQ a originální slovní úlohy. Fyzikální olympiáda Proběhlo školní kolo v 9. ročníku do kterého se zapojili 4 ţáci. Exkurze fyzikální exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech pro ţáky 9. tříd fyzikální exkurze do vodní přečerpávací elektrárny v Dlouhých Stráních a do továrny na ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách pro ţáky 8. ročníku. Týmový blok chemie, zeměpis, přírodopis Chemická olympiáda Školního kola se zúčastnilo ţáků 9. tříd. Nejlepší řešitelé: Jiří Hubáček 9.B, Magdalena Juřčíková 9.A, Monika Esterková 9.C, Ivona Horáková 9.C. Okresního kola se zúčastnili 2 ţáci: Jiří Hubáček - 6. místo, Ivona Horáková 2. místo Projekt Voda 8. ročník, zpracování informací formou plakátů nástěnky, referáty. Zeměpisná olympiáda Školního kola se zúčastnilo 43 ţáků

16 Okresní kolo Vít Kulhánek místo, Jiří Klačánek 3. místo, Robin Macek. místo. Krajské kolo školu reprezentoval Robin Macek. Projekt Den Evropy pro ţáky 7. ročníků, ve spolupráci s předměty informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, přírodopis. Zeměpisná exkurze do Ostravy pro 8. ročník, návštěva MINIUNI a hornického muzea. Biologická olympiáda Školního kola zúčastnilo ţáků tříd a 3 ţáků tříd. Okresního kola se zúčastnila A. Gregarová a obsadila 22. místo ze 46 soutěţících, J. Hubáček obsadil 3. místo ze 45 soutěţících. Týmový blok cizích jazyků Soutěţe AJ Can you spell it, please? : soutěţ pro ţáky 4. a 5. tříd 5. tř. - Svitálek F.,5.B -. místo, Dostálková A.,5.A - 9.místo 4. tř. Špaňhelová V. 4.B 7. místo, Kratochvílová Adéla, 4. B místo Projekty Christmas postcard exchange výměna vánočních pohlednic (ČR, Polsko, Litva, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Finsko, Portugalsko, Turecko, Bulharsko, Řecko, Maďarsko), ţáci 7. A. Let s read our magazine!: etwinningový projekt, ţáci společně vytvářeli časopis v anglickém jazyce (ZŠ Vizovice a Collège Montesquieu, BEAUCHAMP, Francie. Týmový blok tělesné výchovy LVK pro 7. ročník leden 2, Kasárna, chata Hájenka, 6 dětí, snowboard a lyţe. LVK pro I. stupeň únor 2, Kyčerka, Velké Karlovice. Cykloturistický kurz pro ročník červen 2, Revika, 23 dětí. Vrbové (druţební sportovní utkání) , 42 dětí ze Slovenska + 4 dětí z naší školy soutěţilo se v lehké atletice, florbalu, fotbalu. Projekt,,Na kolech mezi trnkami - vypracování projektu a ţádost o finanční příspěvek z,,miliónového grantu Zlínského kraje, dotace 5. Kč. Soutěţe a závody: Florbal: CH. m. okrsek, 3. m. okres. Atletika: CH 4. m. okres (mladší), CH 4. m. okres (starší) D - 3. m. okres (mladší), D -. m. okres, 6. m. kraj (starší) - 6 -

17 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2/2neproběhla na škole inspekce ČŠI. 7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Sběr léčivých bylin, šípků a pomerančové kůry v průběhu školního roku podporuje u ţáků vztah k přírodě a zdraví. Do sběru se zapojují ţáci celé školy a výsledky jsou více neţ příznivé: celkem se nasbíralo 39 kg kůry Kč. Z toho připadlo na. stupeň 234 kg (4 5 Kč) a na 2. stupeň 56 kg (3 464 Kč). Získané prostředky jsou částečně pouţity na odměny nejlepším sběračům, částečně třídním kolektivům. 7.. MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI V květnu 2 vyhlásilo MŠMT výzvu v oblasti podpory.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Tato výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mezi priority patří podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.. Ţáci i učitelé se, díky projektu Cesta k poznání, těší z moderního vybavení učeben dataprojektory, interaktivními tabulemi, počítači ve výši 2,7 milionů Kč. Tento projekt však s sebou nepřináší jen samou radost, ale také spoustu práce pro učitele. Vyuţívání moderní techniky musí být prezentováno a podloţeno výstupy. Přesto jsme rádi, ţe jsme na evropské peníze dosáhli, jistě budou pro školu přínosem Podstatou druhého projektu Od Abakusu k PC, tentokrát z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, bylo vybudování dvou nových učeben (informatiky a cizích jazyků) v prostorách stávajících šaten ZŠ Vizovice a pořízení informačních a komunikačních technologií do těchto učeben. Investovaná částka činí 3,6 milionů Kč. Z prostředků na provoz (98 Kč) byly pořízení nové šatní skříňky a realizovány stavební práce v suterénu nutné k umístění šaten

18 Škola i nadále spolupracovala aktivně s řadou institucí, např. Vítek, Knihovna J. Čiţmáře, DDM Zvonek, TJ Sokol, Orel, Junák, galerie Celebra, Dům kultury Vizovice, MŠ Vizovice, OU Klečůvka, ISŠ Vizovice, ZUŠ Zlín a jiţ zmíněnou ZŠ Vrbové na Slovensku. Mgr. M. Hořáková úspěšně se ţáky 9. ročníku realizovala e.twinning. 8. Školské poradenské pracoviště ZŠ Vizovice je zapojena do projektu "Rozvoj školních poradenských pracovišť. Tento projekt zajišťuje naší škole školní speciální pedagoţku, která je součástí Školního poradenského pracoviště, které tvoří spolu s výchovnou poradkyní a metodikem sociálně patologických jevů. Je smutné, ţe se uvaţuje o ukončení tohoto projektu. Pro základní školství znamená jako jeden z mála opravdu přínos! Zpráva o činnosti výchovného poradce 2/2 Září Poradenství Diagnostik (zájem) Příprava exkurze ÚP Zlín IŢ (pomoc při přípravě IVP) Kariéra 2(zahajovací konference k projektu) Říjen Psychologické testy (8.. 2) IPS ÚP Zlín (9. ročník) Kariéra 2 ( ) Prof. orientace (přihlášky TZ) Listopad Prosinec Leden Únor Vyhodnocení psychologických testů Testy scio (8.. 2) Předběţný zájem o povolání Přihlášky na školy s TZ Besedy s nábor. pracovníky Dny otevřených dveří Příprava přihlášek Výstupní hodnocení 9. roč. Besedy s nábor. pracovníky Přihlášky na SŠ Zápisový lístek Kariéra 2 ( ) Přihlášky na SŠ Do odevzdání přihlášek k podpisu - 8 -

19 Březen Přihlášky na SŠ (do ) Poradenství Duben Květen Červen Po celý školní rok. kolo přijímacího řízení Informace k odvolacímu řízení Evidence přijatých ţáků Kariéra 2 ( , ukončení) Další kola přijímacího řízení Evidence výsledků přijímacího řízení Ukončení přijímacího řízení na SŠ ÚP Zlín (8. ročník, 4., 5., ) Přehled o přijetí na SŠ Návrhy na KV IŢ Školní poradenské pracoviště (prav. schůzky) Základní poradenská péče, konzultace Spolupráce s TU, rodiči, PPP,. 8.. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Metodik prevence zajišťoval: - prevenci socio-patologických jevů (návykové látky, šikana, násilné chování, virtuální drogy, rasismus) - vytváření Minimálního preventivního programu školy a jeho hodnocení - vytváření cílených preventivních programů - spolupráci s Policií ČR, sociálním kurátorem a dalšími institucemi - evidenci socio-patologických jevů - spolupráce s vedením školy, v rámci ŠPP, s rodiči a ţáky - legislativu metodika prevence, vedení dokumentace Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 8. Tělesné postiţení S vývojovými poruchami učení

20 9. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy celkem: od státu od obce investice od zák. zástupců doplňková činnost ostatní Investiční fond Kč Kč Kč Kč 22 8 Kč 9 36 Kč Kč Kč Výdaje celkem: Kč Investiční výdaje Kč Neinvestiční výdaje Kč Prostředky od obce byly pouţity zejména na elektrorozvody, osvětlení ŠD, stavební práce Vv, opravy svodů, topení. DDHM/drobný dlouhodobý hmotný majetek/ Kč Energie Kč Opravy a údržba Kč Investiční prostředky Kč. Závěr výroční zprávy V září roku 2 se horní budova Základní školy Vizovice dočkala významného výročí 6 let od svého otevření. Zvolili trochu netradiční podobu oslavy Den otevřených dveří spojený s Mikulášským jarmarkem. Oslavy zahájilo v pátek 3. prosince 2 divadelní představení ţáků 7. tříd U nás v Kocourkově, v sobotu od ranních hodin se v této budově prezentovaly odborné učebny, vzdělávací předměty a aktivity, které naše škola uskutečnila v minulých deseti letech. To, co návštěvníci viděli, není ta nejobvyklejší činnost. Asi bychom jim měli ukázat vyučovací hodinu matematiky, laboratorní práce v chemii, práci s textem v hodině českého jazyka, napjaté chvíle nejrůznějších zkoušení, testů a prověrek, nebo třeba kaţdodenní úzký tělesný kontakt mezi ţáky při střídání učeben o přestávkách, útrţky rozhovorů ve - 2 -

21 frontě na oběd a přímo hurónský úprk kaţdý pátek po šesté vyučovací hodině. Většina z vás ale také ví, ţe ke škole právě neodmyslitelně patří i ona druhá tvář - zábava, sport a nejrůznější tvůrčí činnost. Aţ toto spojení vytváří ze školy onu Komenského dílnu lidskosti. Při výčtu nového bych asi mohla začít vyjmenovávat: nová okna, nová fasáda, nově vytvořené či zrekonstruované učebny, hřiště, atd. Školu dělá nejen budova, ale hlavně její ţáci a učitelé, správní zaměstnanci, kuchařky. Jim patří dík za elán a optimismus, se kterými ke své kaţdodenní práci přistupují. Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji. Je to vedení města Vizovice, jeho zastupitelstvo a rada, kteří vynakládaly nemalé prostředky na údrţbu a opravu školy. Doufejme, ţe i za dalších let se setkáme s tak velkým zájmem a kladným ohlasem veřejnosti, které nás potěšily při šedesátinách. Datum projednání na poradě pracovníků školy: Předloţeno školské radě:.. 2 Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Radmila Koncerová Schváleno školskou radou: Podpis: - 2 -

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/22 Ve Vizovicích 8.. 22 Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - - OBSAH. Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více