Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/2 Ve Vizovicích Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - -

2 OBSAH. Charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zařazování dětí a ţáků Výsledky výchovy a vzdělávání Klasifikace školy Přijímací řízení Hodnocení práce. stupně ZŠ ve šk. r. 2/ Hodnocení práce školní druţiny za rok 2/ Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve šk.r. 2/ Biologická olympiáda Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Údaje o významných mimoškolních aktivitách Mezinárodní projekty, Spolupráce s jinými organizacemi Školské poradenské pracoviště Prevence sociálně patologických jevů Základní údaje o hospodaření školy Závěr výroční zprávy Přílohy

3 . Charakteristika školy Název: Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Školní 79, Vizovice, budova na náměstí: Masarykovo náměstí 42; Zřizovatel: Město Vizovice, Masarykovo náměstí 7; Vizovice. Škola byla zřízena jako právní subjekt (příspěvková organizace města) Vedení školy: ředitelka Mgr. Radmila Koncerová zástupkyně ŘŠ pro. stupeň: Mgr. Marcela Hruziková zástupce ŘŠ pro 2. stupeň: Mgr. Jaroslav Graclík IČO: Kontakt na školu: tel./fax: ; Do sítě škol zařazena: ; IZO: (6 4 2), do rejstříku škol: Součástí školy jsou: ) základní škola s kapacitou 7 ţáků 2) školní druţina s kapacitou 25 ţáků 3) školní jídelna s kapacitou 55 ţáků. Základní škola Vizovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V prvním aţ čtvrtém a šestém aţ devátém ročníku byla výuka realizována dle ŠVP Cesta k poznání, v pátém ročníku (. stupeň) se vyučovalo podle projektu "Obecná škola"(č. j. 235/972). Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet ţáků ve skupině určuje podle podmínek a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví ţáků. Na škole probíhá vyučování AND, které provádí speciální pedagoţka v rámci projektu VIP - Kariéra, která také provádí nápravu řeči u dětí (logopedie). Tento projekt byl prodlouţen a pokračuje. Speciální pedagoţka má celý úvazek. Ředitelka zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Při Základní škole Vizovice funguje školská rada a Nadační fond Pastelka

4 Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2/2 Počet ţáků Přepočtený počet Počet tříd Počet ţáků na třídu ped. prac. /skupin /skupinu /prac.šj Celkem ,2 36,82. stupeň ,4 4, 2. stupeň 27 24,5 22,82 Školní druţina ,8 Školní jídelna x 56 x 6,96 Správní zaměst. x x x 9,5 2. Přehled učebních plánů školní rok 2/2 vzdělávací program č.j.mšmt v ročnících počet ţáků ŠVP Cesta k poznání. 4., Obecná škola 235/ Škola věnuje zvýšenou péči jak ţákům handicapovaným, tak ţákům nadaným. Součástí pedagogického sboru je asistentka pedagoga pro tělesně handicapovaného ţáka. třídy. Ţákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům Základní škol ve Vizovicích jsou k dispozici sluţby Školního poradenského pracoviště, vytvořeného v rámci projektu VIP - Kariéra, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Tradičně škola ţákům předkládá širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Příloha č. : Přehled volitelných a nepovinných předmětů 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2/2: Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 42 4,63-4 -

5 Externí pracovníci Příloha č.2: Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2/2 Byla přijata asistentka pedagoga pro tělesně handicapovaného ţáka. Jeden pedagog nesplňuje kvalifikaci. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Poţadovaný stupeň vzdělání 97,7 Aprobovanost výuky 99 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2/2 počet fyzických Přepočtené osob Úvazky Interní pracovníci 8 6,46 Externí pracovníci 3.. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY V současné době jeden pedagog nesplňuje podmínku poţadovaného stupně kvalifikace (studium pro SŠ), novela zákona o pedagogických pracovnících tuto situaci neřeší, jak jsme očekávali. Tento pedagog zahájil kvalifikační studium. V blízké budoucnosti nepředpokládáme problémy s personálním zabezpečením chodu školy. Příloha č. 3: Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2/2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: Na vzdělávání pracovníků bylo ve školním roce 2/2 vydáno z prostředků DVPP 6 73 Kč. Kurzy, semináře apod., kterých se pracovníci zúčastnili a počet účastníků viz příloha č Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2/2: Zapsaní do. Počet ţádostí Nastoupilo tříd o odklad do. třídy

6 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.. KLASIFIKACE ŠKOLY PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p 2 3 I.A Lenka Hrachová , I.B Mgr. Andrea Gerţová , I.C Mgr. Jitka Macková , II.A Mgr. Renata Gerţičáková , II.B Mgr. Jitka Jemelková , II.C Mgr. Gabriela Matyáštíková , II.D Jana Máčalíková , III.A Mgr. Marcela Grácová , III.B Mgr. Lubomíra Hillová , IV.A Mgr. Veronika Ulrichová , IV.B Mgr. Jitka Štachová , V.A Mgr. Olga Kršáková , V.B Ing. Petr Ševčík , V.C Mgr. Karel Šulc , VI.A Mgr. Miroslava Dupalová , VI.B Mgr. Jiřina Kalendová , VI.C Mgr. Dominik Masař , VII.A Mgr. Ţaneta Gerţičáková , VII.B Ing. Jiří Friedl , VII.C Miloslava Pšenčíková , VIII.A Mgr.Vlasta Kalivodová , VIII.B Mgr. Erika Hlavenková , VIII.C Mgr. Vladimíra Hanáčková , IX.A Mgr. Lenka Bambuchová , IX.B Mgr. Jindřich Návrat , IX.C Mgr. Petra Hanulíková , CELKEM/POČET ### ### x PROCENT v x v PRŮMĚR ,

7 5.2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení 2/2. Počet vycházejících ţáků ročník chlapci děvčata celkem Přehled o přijetí 9. ročník a) studijní obory s maturitou škola Přihlášky.kolo - počet Přihlášky další kola Počet přijatých ţáků CH D C CH D C CH D C Gymnázia státní SOŠ státní SOŠ soukromé Celkem b) studijní obory 3-leté SOU státní SOU soukromé OU Celkem Přehled o přijetí 5. ročník Gymnázia Celkem Přehled o přijetí 9. ročník Škola Studijní obor Ch D C Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium 4 5 Gymnázium TGM Zlín Gymnázium Gymnázium Holešov Gymnázium 2 2 SPŠ Zlín Strojírenství Technické lyceum Ekonomické lyceum

8 SPŠ polytechnická Zlín SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mechanik seřizovač Elektrikář silnoproud Tiskař Obráběč kovů Tesař Cukrář Instalatér Automechanik SOŠ Otrokovice Ekonomika a podnikání SŠ oděvní a sluţeb Vizovice 4 Kosmetické sluţby 3 3 Střední škola Kostka Ekonomika a podnikání SŠ obchodně technická s. r. o. Zlín Strojní mechanik Ekonomika a podnikání SOŠ Luhačovice Um. řem. zpracování kovů 4 2 SZŠ a VOŠ Zlín Zdravotnické lyceum SZŠ a VOŠ Vsetín Zdravotnický asistent OA a VOŠ ekonomická T. Bati Zlín SPŠ nábyt. Bystřice pod Hostýnem SŠ hotelová a sluţeb Kroměříţ SOŠ ochrany osob a majetku Ţelechovice/Dřevnicí SŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice SŠ gastronomie a obchodu Zlín Soukromá SŠ pedagogická a sociální Zlín Obchodní akademie Veřejnosprávní činnost Umělecký řezbář a truhlář Kuchař - číšník Bez. právní činnost zahradník Kuchař Výchova dětí. 2 2 SOŠ Uherský Brod Veřejnosprávní činnost 3 4 SŠ elektrotechnická a řemesel Roţnov pod Radhoštěm Informační technologie - 8 -

9 Přehled o přijetí 5. ročník Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 5.3. HODNOCENÍ PRÁCE. STUPNĚ ZŠ VE ŠK. R. 2/2 Ve školním roce 2/2 se vyučovalo v., 2. a 3. ročníku podle ŠVP Cesta k poznání. Ve všech ročnících byly učební plány splněny. Při práci ve třídě se učitelé věnovali integrovaným ţákům, dyslektikům, dysgrafikům., dětem s ADHD, slabým i talentovaným. Celý rok se také dětem s poruchami učení individuálně věnovala Mgr. K.Horváthová. MS velmi aktivně spolupracuje s DDM Zvonek, s MŠ, se ZŠP, Městskou knihovnou. Se školami v Jasenné, Zádveřicích, Bratřejově jiţ tradičně pořádáme okrskové kolo recitační soutěţe ţáků tříd. Akce MS: Kulturní Besedy v Městské knihovně Pasování prvňáčků na čtenáře -. třídy. O nejlepšího čtenáře ve třídě 2. tř. Vánoce v evropských zemích 2. tř.. Doporučená kniha na prázdniny 3.tř. Výstava v KD ve Vizovicích od Vikingů k rytířům. Beseda na téma Proč vlastně chodí Mikuláš?, přednášela p. Radoňová všem třídám na staré škole. Mikuláš u nás ve škole (K. Šulc s čerty- ţáky 2. stupně). Vystoupení Vizovjánku a souboru ze Slovenska sál školy Divadelní představení Vodnická pohádka - sál školy. Tradiční Vánoční zpívání dětí i učitelů na Masarykově nám Vánoční besídky ve třídách. Filmové představení Kuky se vrací dárek dětem k vysvědčení - KD Beseda o tradici Velikonoc s p. Radoňovou , 3.tř.. Výchovné koncerty v novém Kongresovém centru ve Zlíně. vzdělávací a výchovné - 9 -

10 Projekt. st. ZŠ: Hledáme a poznáváme znaky a značky. V rámci projektu se ţáci seznamovali se znakem města Vizovice, značkami i znaky, které děti znají z okolí, ze ţivota /dopravní značky, znaky informativní atd./. 2 připravi učitelé.st.zš pro ţáky Hledání pokladu v Háji nad novou školou jsme dokončili znak Vizovic, sestavený z pecek trnek. Zapojili jsme se do celostátního projektu Agentury rekordů a kuriozit v Pelhřimově, která vyzvala školy a školky, aby sestavovaly znaky obcí a měst z odpadových surovin. Třídní projekt II. D Noemova archa, zaměřený na vyvození násobení, násobků č.2. Projekt probíhal Beseda se starostkou obce, prohlídka Městského úřadu Vizovice, ţáci 3. tříd Prohlídka Vizovic z kostelní věţe tř. Projekt Policie ČR ve Zlíně pro ţáky 2. tříd Policista můj kamarád, kdy policistky seznamovaly ţáky s prací policistů, učily děti, jak a kdy správně volat policii HASÍK projekt HZS ve Zlíně, prostřednictvím kterého velmi poutavě a zajímavě učili hasiči děti, co dělat v případě poţáru, jak a kdy volat hasiče atd. Projekt byl zakončen návštěvou hasičské zbrojnice ve Zlíně s prohlídkou hasičské techniky. Projekt probíhal v březnu a dubnu 2 pro ţáky 2. tříd. Ţáci 3. tříd navštívili hasičskou zbrojnici ve Vizovicích Beseda ţáků II. s MUDr. Boháčovou ze Záchranné sluţby ve Vsetíně. Ţáci si mohli vyzkoušet na figurině masáţ srdce, umělé dýchání. Některým ţákům natočila lékařka EKG Třídní projekt I. C Masopust V sobotu se ţáci I. C zúčastnili masopustního průvodu se svými, v hodinách VV vyrobenými, tureckými klobouky. Projekt Rozhlédni se pro ţáky 2. tříd, týkající se bezpečnosti na silnici, při jízdě na kole Dílny pro děti, tatínky, strýčky.aneb dárek pro maminku si letos vyrob sám! v šesti třídách staré školy si mohli ti, co chtěli, vyrobit dárek pro maminku k jejich svátku , akce. st. ZŠ. Preventivní program Centra pro rodinu ve Zlíně pro ţáky., 2., a 3. Tříd. Témata:.tř. Já, moje rodina a kamarádi. 2.tř. - Mluvíme, nasloucháme a přitom se rádi máme. 3.tř. Zdravé myšlenky, zdravé vztah. - -

11 Návštěva zámecké kaple a výstavy Andělé motivace do VV Exkurze I.C do čokoládovny Školní výlety. Návštěva MŠ u prvňáčků. Návštěva prvňáčků v MŠ. sportovní Výcvik plavání ţáků 2. a 3. Tříd. Lyţařský výcvik ţáků 2. tříd na Kyčerce ve dnech Pěší výlet ţáků I.C do Jasenné, opékání špekáčků Plavecké závody O stříbrný věnec Plavecká škola ve Zlíně. Umístění ţáků: V. Grácová -3. místo 25m znak P. Kubišová 2. místo 25m kraul M. Lukášová, P. Kubišová, V.Grácová 3. místo poloh. štafeta J. Jagoš, J. Kryška, T. Václavík 3. místo poloh. štafeta. Sportujeme všichni! sportovní dopoledne ţáků. -3. tříd na hřišti za školou. Děti soutěţily v běhu, hodu kriket. míčkem, skoku do dálky, vytrvalostním běhu Poţární poplach s vyklizením školy, následná vycházka do okolí Vizovic soutěže Recitační soutěţ ţáků tříd, tentokrát v Jasenné. Johana Gerţová III.B. místo v kategorii ţáků 3. tříd HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŢINY ZA ROK 2/2 Naplněnost školní druţiny Do školní druţiny (dále jen ŠD) bylo na začátku školního roku zapsáno 25 dětí., 2. a 3. tříd., které byly rozděleny do 5 oddělení. Letos jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout děti matek na mateřské dovolené z 2. a 3. tříd, přijaty byly pouze děti z. tříd. V průběhu školního roku se 3 děti odhlásily, tak jsme postupně přijali děti další.. oddělení je sloţeno z ţáků. a 2. tříd vychovatelka Dana Dolanská 2. oddělení je sloţeno z ţáků 2. a 3. tříd vychovatelka Lenka Valendinová 3. oddělení je sloţeno z ţáků 2. tříd vychovatelka Radka Dvořáčková 4. oddělení je sloţeno z ţáků 2. tříd vychovatelka Alena Šimková 5. oddělení je sloţeno z ţáků. tříd vychovatelka Lenka Zatloukalová. - -

12 Spolupráce Spolupráce s Domem dětí Zvonek probíhala pouze v oblasti volnočasových aktivit (krouţky floorball, břišní tance, zdravotní cvičení atd.). Spolupráce s mateřskou školou. Jako kaţdý rok se v červnu uskutečnila návštěva budoucích prvňáčků ve ŠD. Děti si prohlédly třídy školní druţiny, byly seznámeny s činnostmi, které je od září čekají a hrály si při návštěvě s hračkami. Nemohly jsme se podívat na nově zbudované hřiště na školní zahradě z důvodu nepříznivého počasí. Spolupráce s rodiči. Vţdy v červnu se setkáváme s rodiči budoucích prvňáčků, sdělujeme informace o provozu i činnostech ŠD, zjišťujeme předběţný počet zájemců o ŠD, při zápisu dětí seznamujeme rodiče se školním řádem, provozní dobou a čipovým systémem při stravování. S rodiči jsme řešili i kázeňské přestupky jejich dětí. Rozhovory vţdy vedly ke zlepšení chování a odstranění negativních projevů chování. Poplatky Poplatek za ŠD se v roce 2 zvýšil na 2 Kč měsíčně. Vybírán byl v říjnu a únoru zavedeným systémem bezhotovostní platby. Opět se stalo, ţe někteří rodiče poplatek včas nezaplatili a museli být telefonicky vyzváni k úhradě. Materiální zabezpečení Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme stále nevyměnili nevyhovující nábytek, snad se nám to v příštím roce podaří. Chtěli bychom na školní zahradě vybudovat altánek, kde by si děti mohly ve stínu hrát, kreslit, povídat si a který by mohly vyuţívat i učitelky ve vyučovacích hodinách. Zájmové vzdělávání Práce vychovatelek zahrnuje odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Obvykle při příchodu z oběda probíhá v kaţdém oddělení odpočinková činnost čtení knih, encyklopedií a časopisů, rozhovor s dětmi, poslech CD, hudební chvilky, vše podle tématu celého týdne vypracovaného kaţdou vychovatelkou a jako motivace k výtvarným a rukodělným činnostem. V kaţdém oddělení vznikají výtvory a výkresy, kterými zdobíme prostory školní druţiny. Nejvíce mají děti rády pobyt v tělocvičně, velmi si oblíbily soutěţivé hry ve druţstvech. Při příznivém počasí vyuţíváme školní zahradu, kde se děti podle své chuti věnují fotbalu, floorbalu, jízdě na koloběţkách, hrám na písku a vyuţívají hřiště s průlezkami, houpačkami a lezeckou stěnou. V zimě jsme vyuţívali příznivého počasí k bobování. Akce Běţné činnosti v odděleních ŠD jsme zpestřili těmito společnými zajímavými akcemi a soutěţemi: dopravní odpoledne s koloběţkami dopravní vědomostní odpoledne zpívání při kytaře - 2 -

13 Zahrada zatoulaných slovíček soutěţ 2. tříd, skládání věty Hledání jablíček pohádkového jeţka soutěţ. tříd na školní zahradě podzimní vycházka do lesa výtvarná soutěţ O nejkrásnější podzimní strom Vánoce: o ukázka vizovického pečiva (Elen Macháčková) o pečení perníků (Radka Dvořáčková) o vánoční soutěţ v tělocvičně o zpívání koled na náměstí o vánoční besídka (pásmo koled, recitace, hra na hudební nástroje kaţdá vychovatelka připravuje vystoupení svého oddělení) soutěţ Zimní hrátky na sněhu karneval rej masek pořádaný v tělocvičně se závěrečnou diskotékou beseda s paní knihovnicí, čtení pověstí o Vizovicích a okolí malování kraslic ukázka lidové umělecké tvořivosti (paní Krocová) Z pohádky do pohádky vzájemné předčítání pohádek dětmi z jednotlivých oddělení beseda se záchranáři beseda se studenty Zdravotnické školy Zlín, ukázky první pomoci exkurze v hasičské zbrojnici ve Vizovicích Druţina má talent ukázky dovedností dětí ve zpěvu, recitaci, tanci atd. jarní vycházka do přírody sportovní olympiáda soutěţ v běhu, hodu, skoku do dálky návštěva dětí z mateřské školy ve školní druţině stavby z písku kaţdé oddělení vytvoří společnou originální stavbu z písku rozloučení se školním rokem sportovní a zábavné odpoledne. Všechny akce jsou zdokumentovány, fotky vystavujeme na nástěnce, aby se rodiče mohli seznámit s činnostmi dětí. Závěr Školní rok 2/ 2 můţeme hodnotit jako pestrý a zdařilý. Probíhala spousta zajímavých akcí, které děti obohatily, potěšily a probudily v nich soutěţivost. Uţ druhým rokem se těšíme z vybudovaného hřiště, letos z úpravy zahrady, kterou bychom chtěli v budoucích letech dovybavit altánkem, houpačkou, basketbalovým košem a další trampolínou, abychom dětem připravili další - 3 -

14 nové podněty pro odpočinkovou a rekreační činnost na školní zahradě. Prvořadým úkolem pro vychovatelky však je, aby děti chodily do ŠD rády a uţily si společně strávený čas HODNOCENÍ PRÁCE 2. STUPNĚ ZŠ VE ŠK.R. 2/2 Výuka dle ŠVP Cesta k poznání se realizovala jiţ v 6. aţ 9. ročníku. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převáţně uplatňovány takové formy a metody práce s ţáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíţ i kombinované k rozvoji všech klíčových kompetencí. Ţákům se specifickými poruchami dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, zdravotní potíţe, byly na základě ţádostí rodičů vypracovány individuální vzdělávací programy. Podmínky přijímacího řízení byly oznámeny rodičům na rodičovských schůzkách. Pro ţáky 9. ročníků jsme tradičně připravili přijímací zkoušky nanečisto testového charakteru Scio. Týmový blok českého jazyka Recitační soutěţ Školní kolo: zúčastnilo se 9 ţáků. Do okrskového kola postoupili: V. Kulhánek, P. Kouřil 6.C, A. Gregarová 7.B, A. Zámečníková 8.B, A. Vašek 9.B. Krajské kolo: postoupil A. Vašek, který ve IV. kategorii získal 2. místo. Olympiáda JČ Školní kolo se uskutečnilo v prosinci 2, zúčastnilo se 4 ţáků 9. ročníku. Do okresního kola postoupily: M. Juříková 9.A a M. Pekárková 9. B. Okresní kolo proběhlo v Otrokovicích, zmiňované ţákyně se do dalšího kola nedostaly. Besedy v knihovně Říjen 2 7. ročník, téma Slované Listopad 2 9. ročník, téma Judaismus ( pověsti, hudba ) Březen 2 8. ročník, téma Vznik a vývoj písma Květen 2 7. ročník, téma 75 let Vizovic Květen 2 6. ročník, téma Vikingové Červen 2 9. ročník, téma Karel Kryl samizdatová literatura Divadlo Zlín 6. ročník Čučudejské pohádky a 8. ročníky Jedna noc na Karlštejně ročník Ţenitba

15 Týmový blok matematika fyzika Matematická olympiáda Domácí kolo: 6 úspěšných řešitelů Okresní kolo: Téměř všichni ţáci domácího kola se zúčastnili i okresního kola. Úspěšní řešitelé: M. Škutová 5. tř., M. Jurčíková 9. tř., S. Tichá 7. tř., A. Gregarová 7. tř. Krajské kolo (pouze pro kategorii 9. tříd): M. Jurčíková místo ze 3. Pythagoriáda Kaţdoročně bývá pouze pro 6. a 7. ročníky a letos poprvé i pro 8. ročníky. Školní kolo: v 6. ročníku soutěţilo 2 ţáků. Z nich nebyl nikdo úspěšný řešitel, v 7. ročníku soutěţilo 23 ţáků, z nichţ bylo 5 úspěšných řešitelů, v 8. ročníku se do soutěţe zapojilo 6 ţáků, z nichţ 5 bylo úspěšných řešitelů. Okresní kolo: všichni úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili okresního kola. Úspěšnými řešiteli byli pouze: A. Kolaříková a F. Čiţmář z 8. tř. Matematický klokan Ve čtvrtek opět přiskákal Matematický klokan. Soutěţilo s ním 5 dětí ve třech kategoriích Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamin (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). Čtrnáct ţáků 7. ročníku se zúčastnilo korespondenčního semináře TAKTIK. Čtyřikrát během školního roku přišly archy se sérií 8 úloh, zaměřenými na logiku a rozvoj matematického myšlení sudoku, mosty, testy IQ a originální slovní úlohy. Fyzikální olympiáda Proběhlo školní kolo v 9. ročníku do kterého se zapojili 4 ţáci. Exkurze fyzikální exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech pro ţáky 9. tříd fyzikální exkurze do vodní přečerpávací elektrárny v Dlouhých Stráních a do továrny na ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách pro ţáky 8. ročníku. Týmový blok chemie, zeměpis, přírodopis Chemická olympiáda Školního kola se zúčastnilo ţáků 9. tříd. Nejlepší řešitelé: Jiří Hubáček 9.B, Magdalena Juřčíková 9.A, Monika Esterková 9.C, Ivona Horáková 9.C. Okresního kola se zúčastnili 2 ţáci: Jiří Hubáček - 6. místo, Ivona Horáková 2. místo Projekt Voda 8. ročník, zpracování informací formou plakátů nástěnky, referáty. Zeměpisná olympiáda Školního kola se zúčastnilo 43 ţáků

16 Okresní kolo Vít Kulhánek místo, Jiří Klačánek 3. místo, Robin Macek. místo. Krajské kolo školu reprezentoval Robin Macek. Projekt Den Evropy pro ţáky 7. ročníků, ve spolupráci s předměty informatika, výtvarná výchova, pracovní výchova, přírodopis. Zeměpisná exkurze do Ostravy pro 8. ročník, návštěva MINIUNI a hornického muzea. Biologická olympiáda Školního kola zúčastnilo ţáků tříd a 3 ţáků tříd. Okresního kola se zúčastnila A. Gregarová a obsadila 22. místo ze 46 soutěţících, J. Hubáček obsadil 3. místo ze 45 soutěţících. Týmový blok cizích jazyků Soutěţe AJ Can you spell it, please? : soutěţ pro ţáky 4. a 5. tříd 5. tř. - Svitálek F.,5.B -. místo, Dostálková A.,5.A - 9.místo 4. tř. Špaňhelová V. 4.B 7. místo, Kratochvílová Adéla, 4. B místo Projekty Christmas postcard exchange výměna vánočních pohlednic (ČR, Polsko, Litva, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Finsko, Portugalsko, Turecko, Bulharsko, Řecko, Maďarsko), ţáci 7. A. Let s read our magazine!: etwinningový projekt, ţáci společně vytvářeli časopis v anglickém jazyce (ZŠ Vizovice a Collège Montesquieu, BEAUCHAMP, Francie. Týmový blok tělesné výchovy LVK pro 7. ročník leden 2, Kasárna, chata Hájenka, 6 dětí, snowboard a lyţe. LVK pro I. stupeň únor 2, Kyčerka, Velké Karlovice. Cykloturistický kurz pro ročník červen 2, Revika, 23 dětí. Vrbové (druţební sportovní utkání) , 42 dětí ze Slovenska + 4 dětí z naší školy soutěţilo se v lehké atletice, florbalu, fotbalu. Projekt,,Na kolech mezi trnkami - vypracování projektu a ţádost o finanční příspěvek z,,miliónového grantu Zlínského kraje, dotace 5. Kč. Soutěţe a závody: Florbal: CH. m. okrsek, 3. m. okres. Atletika: CH 4. m. okres (mladší), CH 4. m. okres (starší) D - 3. m. okres (mladší), D -. m. okres, 6. m. kraj (starší) - 6 -

17 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2/2neproběhla na škole inspekce ČŠI. 7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Sběr léčivých bylin, šípků a pomerančové kůry v průběhu školního roku podporuje u ţáků vztah k přírodě a zdraví. Do sběru se zapojují ţáci celé školy a výsledky jsou více neţ příznivé: celkem se nasbíralo 39 kg kůry Kč. Z toho připadlo na. stupeň 234 kg (4 5 Kč) a na 2. stupeň 56 kg (3 464 Kč). Získané prostředky jsou částečně pouţity na odměny nejlepším sběračům, částečně třídním kolektivům. 7.. MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI V květnu 2 vyhlásilo MŠMT výzvu v oblasti podpory.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Tato výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mezi priority patří podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.. Ţáci i učitelé se, díky projektu Cesta k poznání, těší z moderního vybavení učeben dataprojektory, interaktivními tabulemi, počítači ve výši 2,7 milionů Kč. Tento projekt však s sebou nepřináší jen samou radost, ale také spoustu práce pro učitele. Vyuţívání moderní techniky musí být prezentováno a podloţeno výstupy. Přesto jsme rádi, ţe jsme na evropské peníze dosáhli, jistě budou pro školu přínosem Podstatou druhého projektu Od Abakusu k PC, tentokrát z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, bylo vybudování dvou nových učeben (informatiky a cizích jazyků) v prostorách stávajících šaten ZŠ Vizovice a pořízení informačních a komunikačních technologií do těchto učeben. Investovaná částka činí 3,6 milionů Kč. Z prostředků na provoz (98 Kč) byly pořízení nové šatní skříňky a realizovány stavební práce v suterénu nutné k umístění šaten

18 Škola i nadále spolupracovala aktivně s řadou institucí, např. Vítek, Knihovna J. Čiţmáře, DDM Zvonek, TJ Sokol, Orel, Junák, galerie Celebra, Dům kultury Vizovice, MŠ Vizovice, OU Klečůvka, ISŠ Vizovice, ZUŠ Zlín a jiţ zmíněnou ZŠ Vrbové na Slovensku. Mgr. M. Hořáková úspěšně se ţáky 9. ročníku realizovala e.twinning. 8. Školské poradenské pracoviště ZŠ Vizovice je zapojena do projektu "Rozvoj školních poradenských pracovišť. Tento projekt zajišťuje naší škole školní speciální pedagoţku, která je součástí Školního poradenského pracoviště, které tvoří spolu s výchovnou poradkyní a metodikem sociálně patologických jevů. Je smutné, ţe se uvaţuje o ukončení tohoto projektu. Pro základní školství znamená jako jeden z mála opravdu přínos! Zpráva o činnosti výchovného poradce 2/2 Září Poradenství Diagnostik (zájem) Příprava exkurze ÚP Zlín IŢ (pomoc při přípravě IVP) Kariéra 2(zahajovací konference k projektu) Říjen Psychologické testy (8.. 2) IPS ÚP Zlín (9. ročník) Kariéra 2 ( ) Prof. orientace (přihlášky TZ) Listopad Prosinec Leden Únor Vyhodnocení psychologických testů Testy scio (8.. 2) Předběţný zájem o povolání Přihlášky na školy s TZ Besedy s nábor. pracovníky Dny otevřených dveří Příprava přihlášek Výstupní hodnocení 9. roč. Besedy s nábor. pracovníky Přihlášky na SŠ Zápisový lístek Kariéra 2 ( ) Přihlášky na SŠ Do odevzdání přihlášek k podpisu - 8 -

19 Březen Přihlášky na SŠ (do ) Poradenství Duben Květen Červen Po celý školní rok. kolo přijímacího řízení Informace k odvolacímu řízení Evidence přijatých ţáků Kariéra 2 ( , ukončení) Další kola přijímacího řízení Evidence výsledků přijímacího řízení Ukončení přijímacího řízení na SŠ ÚP Zlín (8. ročník, 4., 5., ) Přehled o přijetí na SŠ Návrhy na KV IŢ Školní poradenské pracoviště (prav. schůzky) Základní poradenská péče, konzultace Spolupráce s TU, rodiči, PPP,. 8.. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Metodik prevence zajišťoval: - prevenci socio-patologických jevů (návykové látky, šikana, násilné chování, virtuální drogy, rasismus) - vytváření Minimálního preventivního programu školy a jeho hodnocení - vytváření cílených preventivních programů - spolupráci s Policií ČR, sociálním kurátorem a dalšími institucemi - evidenci socio-patologických jevů - spolupráce s vedením školy, v rámci ŠPP, s rodiči a ţáky - legislativu metodika prevence, vedení dokumentace Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 8. Tělesné postiţení S vývojovými poruchami učení

20 9. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy celkem: od státu od obce investice od zák. zástupců doplňková činnost ostatní Investiční fond Kč Kč Kč Kč 22 8 Kč 9 36 Kč Kč Kč Výdaje celkem: Kč Investiční výdaje Kč Neinvestiční výdaje Kč Prostředky od obce byly pouţity zejména na elektrorozvody, osvětlení ŠD, stavební práce Vv, opravy svodů, topení. DDHM/drobný dlouhodobý hmotný majetek/ Kč Energie Kč Opravy a údržba Kč Investiční prostředky Kč. Závěr výroční zprávy V září roku 2 se horní budova Základní školy Vizovice dočkala významného výročí 6 let od svého otevření. Zvolili trochu netradiční podobu oslavy Den otevřených dveří spojený s Mikulášským jarmarkem. Oslavy zahájilo v pátek 3. prosince 2 divadelní představení ţáků 7. tříd U nás v Kocourkově, v sobotu od ranních hodin se v této budově prezentovaly odborné učebny, vzdělávací předměty a aktivity, které naše škola uskutečnila v minulých deseti letech. To, co návštěvníci viděli, není ta nejobvyklejší činnost. Asi bychom jim měli ukázat vyučovací hodinu matematiky, laboratorní práce v chemii, práci s textem v hodině českého jazyka, napjaté chvíle nejrůznějších zkoušení, testů a prověrek, nebo třeba kaţdodenní úzký tělesný kontakt mezi ţáky při střídání učeben o přestávkách, útrţky rozhovorů ve - 2 -

21 frontě na oběd a přímo hurónský úprk kaţdý pátek po šesté vyučovací hodině. Většina z vás ale také ví, ţe ke škole právě neodmyslitelně patří i ona druhá tvář - zábava, sport a nejrůznější tvůrčí činnost. Aţ toto spojení vytváří ze školy onu Komenského dílnu lidskosti. Při výčtu nového bych asi mohla začít vyjmenovávat: nová okna, nová fasáda, nově vytvořené či zrekonstruované učebny, hřiště, atd. Školu dělá nejen budova, ale hlavně její ţáci a učitelé, správní zaměstnanci, kuchařky. Jim patří dík za elán a optimismus, se kterými ke své kaţdodenní práci přistupují. Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji. Je to vedení města Vizovice, jeho zastupitelstvo a rada, kteří vynakládaly nemalé prostředky na údrţbu a opravu školy. Doufejme, ţe i za dalších let se setkáme s tak velkým zájmem a kladným ohlasem veřejnosti, které nás potěšily při šedesátinách. Datum projednání na poradě pracovníků školy: Předloţeno školské radě:.. 2 Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Radmila Koncerová Schváleno školskou radou: Podpis: - 2 -

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Vizovice příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2/22 Ve Vizovicích 8.. 22 Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová ředitelka školy - - OBSAH. Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více