Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně"

Transkript

1 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

2 voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky organismů Vlastnosti vody jsou důsledkem její molekulární struktury : vazby atomů vodíku tvoří úhel cca proto je molekula silně bipolární - molekuly vytvářejí shluky - rozpouštějí jiné látky

3 fyzikální vlastnosti vody: bipolární molekuly vody vytvářejí mezi sebou vodíkové můstky tím vznikají shluky (clusters) molekul shluky jsou dynamické struktury, stále vznikají a zanikají, jejich velikost lze popsat pouze statisticky v kapalné vodě průměrný počet molekul ve shluku roste s klesající teplotou : - při 0 C je 65, při 100 C je jen 12 molekul

4

5 fyzikální vlastnosti vody: bipolární molekuly vody vytvářejí mezi sebou vodíkové můstky tím vznikají shluky (clusters) molekul shluky jsou dynamické struktury, stále vznikají a zanikají, jejich velikost lze popsat pouze statisticky v kapalné vodě průměrný počet molekul ve shluku roste s teplotou : - při 0 C je 65, při 100 C je jen 12 molekul

6 fyzikální vlastnosti ledu: zcela jiná je struktura ledu : při ztuhnutí se molekuly vody řadí do mřížky, ve které je každý atom O obklopen čtyřmi atomy H v podobě čtyřstěnu tato krystalická mřížka má široké rozestupy proto má led menší hustotu než voda při 0 C asi o 8,5 % - led pluje na vodě

7 fyzikální vlastnosti vody: Hustotní anomálie vody je s hlediska existence života ve vodách asi nejdůležitější vlastností vody - v čem spočívá? voda má největší hustotu při cca 4 C (přesněji při 3,94 C má hustotu právě 1,0) jak k tomu dochází? je to výsledek dvou protichůdných teplotních závislostí struktury kapalné vody

8 Teplotní anomálie vody : s rostoucí teplotou od 0 C do 100 C se zmenšuje velikost shluků molekul menší shluky se lépe naskládají do prostoru, jsou hustší hustota vody roste současně se ale s rostoucí teplotou voda roztahuje, molekuly zaujímají větší prostor tato teplotní expanse při cca 4 C právě kompensuje rostoucí hustotu shluků výsledkem je maximální hustota při 4 C

9

10 fyzikální vlastnosti vody: proto při ochlazení pod 4 C se ochlazená voda drží na povrchu vodního biotopu, voda v hlubších vrstvách zůstává teplejší s teplotou bližší těmto 4 C posléze se na hladině vytvoří led, který pluje na vodě, zůstane na povrchu a navíc isoluje vodu pod sebou před další ztrátou tepla dostatečně hluboký vodní biotop nemůže promrznout až ke dnu

11 fyzikální vlastnosti vody: Teplota, při které má voda maximální hustotu (4 C), se snižuje : - s rostoucí koncentrací rozpuštěných látek : to je prakticky zanedbatelné ve sladkých vodách, ale podstatné v moři tam anomálie neplatí, hustota roste s klesající teplotou - s rostoucím tlakem v hloubce : - asi o 0,1 C na každý 1 MPa, tedy u dna hlubokých jezer nemůže být teplota 4 C

12 fyzikální vlastnosti vody: Ekologickými důsledky hustotní anomálie vody se zabývá téma 5 : Teplota a důsledky Zvláštní charakter vody v kapalném skupenství má ještě další důsledky: - vysoké specifické teplo - špatnou vodivost tepla - vysoké povrchové napětí - vysokou viskositu s důsledky pro pohyb částic vody i pohyb objektů ve vodě

13 fyzikální vlastnosti vody: vysoké specifické teplo vody : - při 15 C je třeba 4,82 kj k ohřátí 1 kg vody o 1 C důsledek : voda pomalu přijímá i vydává teplo, skladuje v sobě množství tepla a zpomaluje změny teploty v okolí vodních biotopů špatná vodivost tepla : teplo jen velmi pomalu proniká do vody difusí, transport tepla zajišťují vítr a vodní proudění

14 fyzikální vlastnosti vody: Povrchové napětí : voda má vysoké povrchové napětí (jen Hg má vyšší) je ovlivňováno teplotou a znečisťujícími látkami (povrchově aktivní látky, detergenty) povrchové napětí se uplatňuje na rozhraní mezi vodou a jiným prostředím, zejména vzduchem hladina vody vytváří povrch, který je pro některé organismy bariérou pro jiné prostředím, ve kterém nebo na kterém se pohybují...neuston, pleuston - viz později

15 neuston a pleuston neuston jsou organismy žijící přímo v povrchové blance, obvykle mikroskopické velmi malých rozměrů řasy Chromulina, některá Euglena, bičíkovci pleuston jsou organismy (obvykle o něco málo větší), které využívají povrchové napětí hladiny k pohybu tím, že buď běhají po hladině (vodoměrky, brouci vírníci Gyrinus neplést s vířníky) nebo se zavěšují na hladinu s její spodní strany některé perloočky (Scapholeberis, Megafenestra)

16 organismy neustonu

17 fyzikální vlastnosti vody: povrchové napětí Na částice vody působí nejen síly kohese (navzájem drží pospolu), ale také síly adhese, které je přitahují k povrchu ponořených objektů. Převládne-li adhese nad kohesí, je povrch objektu hydrofilní = smočitelný. Převládá-li kohese nad adhesí, je povrch objektu nesmočitelný = hydrofobní. Mnoho vodních organismů má povrch nesmočitelný : fyzikální dýchání.

18 fyzikální vlastnosti vody: povrchové napětí Mnoho vodních organismů má povrch nesmočitelný : fyzikální dýchání. rozdíly ve smočitelnosti povrchu různých organismů jsou i mezi skupinami planktonních živočichů (korýšů) jemné struktury na povrchu nesmočitelnost důsledkem je pak rozdílná míra přisedání epizootických organismů (= nárostů na povrchu těla prvoků, epizootických řas)

19 fyzikální vlastnosti vody: viskozita Viskozita : výsledkem vzájemné přitažlivosti molekul vody a tvorby shluků je vnitřní tření při pohybu vody, dynamická viskozita µ [kg.m -1.s -1 = Pa.s] voda má sice relativně nízkou viskozitu, ale ta je teplotně závislá (a také závislá na koncentraci rozpuštěných látek ve sladkých vodách zanedbatelně) : při 0 C 1, Pa.s, při 20 C jen Pa.s - teplejší voda je tekutější

20 fyzikální vlastnosti vody: viskozita dynamická viskozita je mírou toho, jak silně jsou pohybující se shluky částic kapaliny ve svém pohybu synchronizovány s ostatními shluky pro výpočty se používá kinematická viskozita, což je poměr dynamické viskozity a hustoty ν = µ / δ [m -2.s -1 ] - hustota je mírou hmotnosti shluků a tedy při pohybu mírou jejich setrvačnosti - poměr je mírou schopnosti překonávat nepravidelnosti pohybu shluků

21 fyzikální vlastnosti vody: viskozita Biologické důsledky viskozity vody : - ve srovnání s ovzduším je voda husté prostředí klade odpor pohybu - omezuje aktivní pohyb - brání pasivní sedimentaci - ovlivňuje filtraci potravních částic - ovlivňuje uchycování v tekoucí vodě - ovlivňuje i šíření tepla

22 fyzikální vlastnosti vody: proudění Proudění : pohyb částic vody se může dít po rovnoběžných drahách shodnou rychlostí = proudění laminární nebo se mohou jednotlivé částice pohybovat navzájem nepravidelně po různých drahách různě rychle, i když celá vodní masa se pohybuje vpřed jedním směrem = proudění turbulentní

23 fyzikální vlastnosti vody: proudění Laminární proudění je důsledkem viskozity těsně se přitahující částice viskosní kapaliny se pohybují synchronně při turbulentním proudění převládá setrvačnost částic nad viskozitou poměr sil setrvačnosti a viskozity je vyjádřen bezrozměrným Reynoldsovýmčíslem Re Re = δ. U. l / µ = U. l / ν, kde U je rychlost [m.s -1 ], l [m] je délkový rozměru objektu (např. částice, průměr potrubí)

24 fyzikální vlastnosti vody: proudění Převládají-li síly viskozity, proudění vody (proudění kolem organismu) je laminární a Reynoldsovo číslo je malé Převládají-li síly setrvačnosti, proudění ve vodě (nebo kolem plujícího organismu) je turbulentní a hodnoty Reynoldsovačísla jsou větší než cca 500 až 2000 Drobné pomalé organismy žijí za nízkých hodnot Re Velké a rychlé organismy žijí v prostředí turbulentním za vysokých hodnot Re

25 Život za nízkých Re: vířník Brachionus

26 Život za nízkých Re: perloočka Daphnia

27 Život za vysokých Re: plejtvák myšok

28 Život za vysokých Re: Pstruh Salmo trutta

29 Příklady dosahovaných hodnot Reynoldsova čísla : plující velryba, Re 10 9 plující pstruh 10 5 prchající zooplankton 10 2 plující prvok 10-1 brvy filtračního aparátu planktonu 10-3

30 Voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky organismů : - ve srovnání s ovzduším je voda husté prostředí 1) velká hustota umožňuje vznášení se bez výdajů energie a bez opěrných struktur = existence planktonních organismů 2) velká hustota umožňuje existenci velmi hmotných organismů, jaké by na souši neměly dostatečnou opěrnou soustavu

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Elektrické vlastnosti Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Typy materiálů Látky umístěné v elektrickém poli: transport elektricky nabitých částic, tj. vzniká elektrický proud

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Tepelné vlastnosti dfieva

Tepelné vlastnosti dfieva ZPRACOVÁNÍ D EVA část 2, díl 5, kapitola 1, str. 15 propustnost dřeva ovlivňují ztenčeniny buněčné stěny, je znatelný vliv bradavičnaté W vrstvy, jejíž přítomnost může jinak malou propustnost jehličnatých

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP Ondřej Slavík, Zdeněk Vančura a kol. MINISTERSTVO

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

G E N E Z E P R V K Ů

G E N E Z E P R V K Ů G E N E Z E P R V K Ů Jaromír Plešek, Ústav anorganické chemie AV-ČR, 250 68 Řež plesek@iic.cas.cz ÚVOD PRVKY, ATOMY, ISOTOPY, NUKLIDY - DEFINICE - BOHRŮV MODEL ATOMU - MENDĚLEJEVOVA TABULKA PRVKŮ KDY

Více