Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Květen měsíc lásky, měsíc mariánský."

Transkript

1 KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v pondělí 5. května 2008 v hodin. Výročí narození našeho významného rodáka spisovatele Vojtěcha Martínka uctili představitelé města položením kytičky u jeho pomníku. (* ) Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, tam, kde borový zaváněl háj Kdo by neznal tyto verše romantického básníka Karla Hynka Máchy? Jsou to verše, které hluboce souzní s naším lidským srdcem. Květen se nazývá měsícem květů, květů rozvíjejících a zářících na zahrádkách, v korunách stromů a podobně. A jak lépe vyjádřit své city, než květy, anebo verši? Ano, jde o hluboké city, které se rodí v našich lidských srdcích, city lásky. Nejde však jenom o lásku erotickou, ale také o lásku, která není tak nápadná, a přece tvoří základ našeho bytí. Jde o lásku mateřskou. Proto tradičně druhá neděle měsíce květů je zasvěcována maminkám je DEN MATEK. Láska matky je obětavá a bez ní bychom těžko přečkali různá úskalí života mnohdy v nemocích v našem dětství, ale i tehdy, když jsme hledali pochopení v našich slabostech. Proto bychom si to měli zvláště v tomto měsíci květů uvědomit a kytička by měla vyjádřit náš dík, kytička, kterou předáme přímo do rukou maminky, nebo ji položíme na její hrob. Hle, matka tvá Tato slova zazněla na Kalvárii z úst Ježíše, který umíral na kříži. Chápeme tato slova jako duchovní odkaz Ježíšův pro ty, kteří jsou shromáždění kolem Něho v Jeho církvi. Boží láska má i mateřské srdce. A toto je v osobnosti bl. Panny Marie. Proto celý měsíc Máj podáváme kytičku této naší Matce v májových pobožnostech, které budou bývat pravidelně s večerní mši sv. v našem farním kostele sv. Jiří a v neděli pak v kapli Pany Marie Bolestné U Svaté vody obvykle v h. Matko Boží, neslýcháno, že by někdo v těžkosti nadarmo se, svatá Panno, utíkal k tvé milosti (Mariánská píseň). Mgr. Karel Javorek, farář Všem maminkám děkujeme za práci a starostlivost. K jejich svátku jim přejeme spokojenost, radost a hodně zdraví!

2 Významné dny - nabídka významných dnů na květen 2 Brušperský zpravodaj Svátek práce Osvobození Brušperka Povstání pražského lidu proti německým okupantům Státní svátek. Den osvobození od fašizmu. Zajímavé dny - nabídka zajímavých dnů v měsíci květnu Den Slunce Den hasičů Den Evropy Mezinárodní den rodiny. PRANOSTIKA Připravila Ludmila Ranochová Suchý březen, mokrý máj bude humno jako ráj. Májová vlažička naroste travička, májový deštíček poroste chlebíček. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Informace z radnice RADA MĚSTA na své 21., 22. a 23. schůzi mimo jiné: Schválila: Smlouvu o dílo na poskytování bezdrátového připojení k síti Internet pro MěÚ Brušperk, Informační centrum Brušperk a Výtvarné centrum Chagall s firmou CS21 NextNet, s. r. o. Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci Zřízení autobusové zastávky na Petříně ve směru od Krmelína a Rekonstrukci prostranství u obecních domů a chodníku na ul. K Svaté vodě s firmou aut. Ing. Bohuslav Konečný. Kupní smlouvu na pořízení sekacího stroje RIDER FR 2216A2 4 x 4 od firmy Jonsered. Smlouvu pro získání finanční podpory na investiční akci Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk agentuře Asistenční centrum, a. s. Zásady na poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 na podporu aktivit v různých oblastech společenského života a pro trenéry a vedoucí v neziskových organizacích. Smlouvu o dílo na Rekonstrukci chodníků na ul. K Náměstí s firmou Karel Vala-VaS. Smlouvu o dílo na Rekonstrukci místní komunikace č. 15b na ul. K Náměstí s firmou Jan Slabý. Smlouvu o dílo na II. etapu skácení staré a výsadbu nové stromové zeleně v lokalitě městského hřbitova s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady.

3 Brušperský zpravodaj 3 Smlouvu o dílo na Výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Pastevník s firmou Jan Slabý. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu pro rok 2008 s firmou CONNEX MORAVA a. s. Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, na vybudování části příjezdové komunikace k novému družstevnímu domu. Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, na Dopravní řešení lokality Pastevník. Smlouvu o dílo Restaurování kamenné plastiky Boha Otce s vícedílnými architektonickými prvky na náměstí J. Á. Komenského v Brušperku s MgA. Jakubem Gajdou, akademickým sochařem a restaurátorem. Z této celkové částky bude Kč hrazeno z Ministerstva kultury a Kč z rozpočtu města. Nové ceny pro komerční inzerci v Brušperském zpravodaji platné od 1. května Užití znaku města Brušperka v propagačních materiálech a na webových stránkách Volejbalového klubu Brušperk o. s. Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2008 členy SK Brušperk. Rozhodla: O prodeji nepojízdného osobního automobilu ŠKODA Felicia firmě Zdeněk Janík. O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu jízdy na městském pozemku parc. č. 76/1 na k. ú. Brušperk v lokalitě Zádvoří za účelem zásobování firmy Hruška. O zřízení věcného břemene práva jízdy pro osobní potřebu za účelem příjezdu k rodinnému domu č.p. 190 pro Czyźe Jaroslava a Hanu přes pozemek města parc. č. 1194/1. O prodeji AVIE DSV 12 městu Bílovec. O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění stravování seniorů města Brušperka v rámci pečovatelské služby uzavřené dne mezi mateřskou školou a městem Brušperk, který řeší navýšení celkové ceny hlavního jídla ze 45,- Kč/hlavní jídlo na 52 Kč/hlavní jídlo s účinností od 1. ledna O uzavření smlouvy o pronájmu veřejného prostranství mezi městem Brušperk a společností HRUŠKA, spol. s r. o. za účelem umístění zřízení staveniště během výstavby přestavby kinosálu na prodejny Potravin HRUŠKA na dobu určitou od do O poskytnutí finančních příspěvků - dotací uvedeným zájmovým, společenským a sportovním organizacím z rozpočtu města Brušperka na rok O výběru agentury na spolupráci při zpracování žádostí o dotace na plánované investiční akce města Brušperka a vybrala jako nejvhodnější agenturu HRAT Třinec. Vzala na vědomí: Zprávu odborného lesního hospodáře o rozsahu větrné kalamity způsobené orkánem Emma ve dnech 1. a 2. března 2008 v městských lesích města Brušperka. Navýšení ceny za provozování veřejného osvětlení o míru inflace (2,8%) s ČEZ Energetické služby, s. r. o. Průběžnou informaci o výstavbě plaveckého bazénu. Informaci o možnosti vysílání LOCAL TV Brušperk na Internetu. Odstoupení paní Otčenáškové Marie z RR Brušperského zpravodaje.

4 4 Brušperský zpravodaj Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne mimo jiné: Schválilo: Rozpočet města Brušperka na rok 2008 v příjmové i výdajové části ve výši Kč. Rozpočtový výhled města Brušperka na léta 2009 až Vzalo na vědomí: Vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2007, které je k dispozici na webových stránkách našeho města. Závěrečný zápis za rok 2007 a rozpočet na rok 2008 Sdružení obecních televizí. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky. Rozhodlo: O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Sportovnímu klubu Brušperk, Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV a Sdružení Lašan Brušperk. Jiří Pasyk, místostarosta Rozpočet města Brušperka na rok 2008 schválený na 7. zasedání ZM dne oddíl, Město Brušperk rozpočet na rok 2008 v tis. Kč Příjmy: Tř. 1 Daňové příjmy ,00 Tř. 2 Nedaňové příjmy 7 251,80 Tř. 3 Kapitálové příjmy 9 040,00 Tř. 4 Dotace 9 535,20 Příjmy , Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.účtech 1 710,00 Z toho: Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech 2 471,70 města Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FRB -805,30 Změna stavu krátkodob. prostředků na účtu Sociálního fondu 43, Kontokorent 5 000, Splátky kontokorentu , Úvěr 8124 Splátky úvěru ,00 Příjmy celkem ,00

5 Brušperský zpravodaj 5 Výdaje: 1031 Lesní hospodářství 770, Správa v lesním hospodářství 80, Silnice 5 765, Správa, údržba a výstavba chodníků 3 544, Provoz veřejné silniční dopravy 203, Čištění a odvádění odpadních vod 5 467, Úpravy drobných vodních toků 100, Mateřská škola 1 552, Základní škola 6 521, Základní umělecká škola 50, Činnosti knihovnické 1 581, Ostatní záležitosti kultury 320, Zachování a obnova kulturních památek 450, Městská televize 410, Brušperský zpravodaj 270, Zájmová činnost společenská 350, Sportovní zařízení 785, Zájmová činnost sportovní 620, Podpora individuální bytové výstavby 3, Bytové hospodářství 855, Nebytové hospodářství 380, Veřejné osvětlení 1 270, Pohřebnictví 190, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 950, Územní plánování 3, Komunální služby a územní rozvoj 822, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 200, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 270, Ostatní dávky povahy sociálního zabezp. 10, Dům s pečovatelskou službou 1 122, Domov pro seniory Ondráš 1 011, Požární ochrana 354, Zastupitelstva obcí 1 797, Činnost místní správy ,10

6 6 Brušperský zpravodaj 6310 Výdaje z finančních operací 1 160, Pojištění 180, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 808, Finanční vypořádání 0, Ostatní činnost 696, rezerva výdajové části rozpočtu 2 037,70 Výdaje celkem ,00 Rozpočet města Brušperka byl schválen na základě usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Brušperka konaného dne 26. března 2008 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč financování ve výši - 594,00 tis. Kč celkové zdroje ve výši ,00 tis. Kč běžné a kapitálové výdaje ve výši ,30 tis. Kč rezerva výdajové části rozpočtu ve výši 2 037,70 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč I. PŘÍJMY a) Daňové Tvoří 54 % všech příjmů města. Vycházeli jsme z predikce celostátních daňových příjmů, jejíž výše je ovlivněna počtem obyvatel města a poprvé rozlohou města. Proti skutečnosti roku 2007 je očekáván nárůst o 2,25 mil. Kč, což je zcela reálné. b) Nedaňové Pokles nedaňových příjmů o tis. Kč je ovlivněn zejména poklesem odpisů u ZŠ V. Martínka o 544 tis. Kč (neovlivňuje rozpočet) a příjmy z úhrad dobývacího prostoru (oddíl, 2119, položka 2343) a vypořádání důlních škod OKD (oddíl, 6409, položka 2324), které jsou nižší o tis. Kč. O případném navýšení budeme teprve jednat v průběhu roku Ostatní nedaňové příjmy jsou zhruba na úrovni skutečnosti roku c) Kapitálové Nárůst o 7,5 mil. Kč je dán prodejem stavebních pozemků v lokalitě Pastevník. Z tohoto výnosu budou pokryty náklady na vybudování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace splašková, dešťová, rozvod veřejného osvětlení a základní vrstvy komunikace). Otevřena je žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde můžeme získat cca 1,5 mil. Kč. Rozhodnutí budeme znát na přelomu května a června. V případě kladného vyřízení bude tato částka zúčtována v oblasti dotací. d) Dotace Nárůst proti roku 2007 je ovlivněn vratkou pozastávky dotace na výstavbu ČOV ve výši tis. Kč. Podle posledních informací proběhlo závěrečné vyhodnocení kladně a platba se očekává v půli měsíce dubna. e) Financování Do rozpočtu města je zapojen zůstatek na běžných účtech města ve výši tis. Kč a zůstatek účtu Sociálního fondu 43,6 tis. Kč, tvorba Fondu rozvoje bydlení ve výši 805 tis. Kč se do rozpočtu nezapojuje s ohledem na skutečnost, že město musí k vrátit 2 mil. Kč,

7 Brušperský zpravodaj 7 půjčených v roce 1999 z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Rozpočet taktéž pokrývá splátku úvěru ve výši tis. Kč. II. VÝDAJE Výdajová část rozpočtu je naplněna množstvím akcí, jejichž realizace bude organizačně velice náročná. Rozpočet roku 2008 je mírně deficitní, zůstatek k ve výši 2 037,70 tis. Kč je o 434 tis. Kč nižší než k V rozpočtu jsou zahrnuty veškeré nezbytně nutné výdaje na činnost města, jeho příspěvkových organizací a organizační složky města. Jedná se o nutné výdaje na spotřebu energií, mezd, odvodů, zimní i letní údržby, příspěvky základní škole, mateřské škole, domovu pro seniory, městské knihovně, zájmovým, společenským a sportovním organizacím, lesní hospodářskou činnost v Obecním lese, bytového a nebytového fondu, likvidaci odpadů, veřejné osvětlení, opravu výtluků, dopravní značení, zrcadla, rychlostní měřiče, retardéry, činnost úřadu, pojištění veškerého majetku apod. Tyto výdaje jsou navrženy tak, že jejich celková výše by měla být dodržena. Ve výdajích jsou rovněž zahrnuty úroky z úvěru. Výdaje většího rozsahu Komunikace zadláždění ulice K Náměstí, příjezdová komunikace k novému družstevnímu domu, komunikace v lokalitě Pastevník, opravy většího rozsahu na ul. Borošínské, opravy výtluků na celém území města, pokládka živice před šatnami na fotbalovém hřišti. Parkování u GARDEN CENTRA, u kostela. Chodníky ulice K Náměstí po obou stranách, u škvárového hřiště, od trnávské cesty směr Fryčovice, zastávka Brušperk střed ke Koťbachu a lávka přes Koťbach. Bezpečnost zařízení na měření rychlosti před hlavním přechodem pro chodce, retardéry, dopravní značení, zastávka Petřín směr Brušperk, 2 x autobusový záliv Petřín. Inženýrské sítě lokalita Pastevník, přepojení kanalizace ul. Dráhy, Dům s pečovatelskou službou tlaková kanalizace, rozšíření veřejného osvětlení ul. K Pastevníku a Luční. Základní škola úprava hygienických prostor dle vyhlášky č. 410/2005, rekonstrukce elektroinstalace vestibul, sklepy, rozvaděč, oprava havarijního stavu zimní zahrady, zavedení regulace a měření vytápění v hale, ozvučení haly. Mateřská škola rekonstrukce osvětlení v jednom pavilonu, nákup myčky, mandlu, oprava chodníku v areálu mateřské školy, pořízení stravovacího identifikačního systému vč. výpočetní techniky. Kulturní památky oprava sochy Svaté Trojice na náměstí nebo pískovcového kříže na ul. Borošínské, oprava kapliček na ul. Dr. Martínka a Antonínově. Majetek města fasáda domu s pečovatelskou službou, oprava střechy domu č. p. 270 na ul. Staroveská, ústřední topení v budově č. p. 215 hasičské zbrojnice. Kultura, sport navýšení rozpočtu ze 116 na 250 tis. Kč, granty ze 100 na 150 tis. Kč, navýšení dotací zájmovým společenským a sportovním organizacím, vydání publikace Brušperské proměny, doplnění zařízení areálu dětského hřiště. Projekty přístavba bazénu, zateplení a výměna oken v ZŠ V. Martínka, chodník od obecních domů ke kapli U Svaté vody, generální oprava Cvekova mostu, odkanalizování tlakovou kanalizací rodinných domků od ulice k Pastevníku k přehradě, ul. Borošínská, Dráhy. Investor SMVaK v roce 2008 bude provedena rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu na ul. Dr. Martínka, Soukenická a část Gruntovní.

8 8 Brušperský zpravodaj III. ZÁVĚR Rozpočet města byl navržen tak, že respektuje i případná rizika, v jednání je dotace na výstavbu technické infrastruktury ve výši cca 1,5 mil. Kč, dotace na projekt na zateplení a výměnu oken v budově základní školy a chodník na ulici Fryčovická. Rozpočtovaná rezerva ve výši 2 037,70 mil. Kč tak může být v případě kladného vyřízení dotací ještě výrazněji zvýšena. I tak je dostatečně vysoká k pokrytí případných nepředvídatelných vlivů. Kontokorentní úvěr není do rozpočtu města zapojen a bude sloužit jako případná další pojistka financování, zejména však bude řešit časový nesoulad mezi příjmy a výdaji v průběhu roku. Ing. Ivan Krupník, starosta města Činnost komise k projednávání přestupků města Brušperk Přestupky podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednávají obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí. Komise k projednávání přestupků města Brušperk pracuje jako zvláštní orgán města Brušperk. Komise projednává přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Ostatní přestupky projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. Přestupek proti pořádku v územní samosprávě je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí. V našem městě dochází často k porušování obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů. Přestupek proti veřejnému pořádku je např. rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství nebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky odpadu mimo vyhrazena místa. Přestupku proti občanskému soužití se dopustí ten, kdo jiného urazí na cti, jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci nebo se o takovéto jednání pokusí. Úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem. K projednávání přestupku je místně příslušný ten správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. V roce 2007 bylo komisi k projednávání přestupků města Brušperk doručeno celkem 30 přestupkových věcí k vyřízení. Z roku 2006 bylo převedeno a projednáno celkem 5 přestupkových věcí, které byly zaslány na MěÚ koncem roku V loňském roce komise projednala celkem 22 přestupových věcí, z toho bylo v blokovém řízení projednáno 17 přestupků a ve správním řízení bylo projednáno celkem 5 přestupků. Jedno oznámení o přestupku bylo převedeno k projednání v roce Odloženo bylo celkem 12 přestupkových věcí, převážně z důvodu, že nebyl podán řádný návrh na projednání přestupků, když se jednalo o návrhové přestupky spáchané mezi osobami blízkými. Komise projednala 15 přestupků proti občanskému soužití a 7 přestupků proti majetku. Komise uložila za tyto přestupky celkem 19 pokut, z toho 17 pokut v blokovém řízení a 2 pokuty byly uloženy ve správním řízení. Celkem bylo uloženo na pokutách Kč. Pokuta uložena komisí k projednávání přestupků města Brušperk je příjmem našeho města. Dále komise ulo-

9 Brušperský zpravodaj 9 žila v jednom případě napomenutí a ve dvou případech komise řízení zastavila. Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejčastějšími spáchanými přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Eva Hankusová, předsedkyně komise k projednávání přestupků města Brušperk Nedůsledným majitelům psů V naší evidenci máme zaregistrováno 524 držitelů psů. Většina chovatelů si svou poplatkovou povinnost řádně dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích do 31. března 2008 splnila. Vyzýváme poslední opozdilce, (což je 38 neplatičů k ), aby svou poplatkovou povinnost urychleně splnili. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2008. Zájemci o provedení vsypu ostatků svých drahých zesnulých hlaste se u správce veřejného pohřebiště paní Anny Vacové ve všedních dnech od 7.00 do h. na místním hřbitově nebo na tel. čísle nejpozději do Případně se můžete kontaktovat u paní Jany Šmiřákové na tel. čísle , kancelář č. 208, MěÚ Brušperk. Vsyp se bude konat dne 30. května 2008 v h. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Očkování psů Povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině bude provedeno v Brušperku dne 1. května 2008 a to: h. na Antonínově h. u veterinární ordinace Poplatek za naočkování jednoho psa činí 80 Kč. Očkovací průkazy s sebou. MVDr. Rudolf Kunčický Oznámení o demontáži veřejného telefonního automatu (VTA) Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě VTA se společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla zrušit v průběhu měsíce června stávající síť VTA na ul. Dráhy. Restaurování sochy Boha Otce (sv. Trojice) na náměstí J. Á. Komenského v Brušperku. Vedení města společně s Pracovní skupinou pro regeneraci MPZ vybírá každý rok kulturní památku našeho města pro její obnovu. Pro rok 2008 byla vybrána socha Boha Otce na náměstí J. Á. Komenského, známější pod názvem sv. Trojice.

10 10 Brušperský zpravodaj Restaurování sochy začne začátkem května a vzhledem k rozměrům památky a její dobré statické stabilitě bude restaurátorský proces probíhat na místě. Budeme tak mít možnost sledovat činnost restaurátora tzv. v přímém přenosu. Nejdříve budeme svědky restaurátorského průzkumu, který spočívá v popisu a charakterizaci poškození částí památky a určení typologie použité horniny, její lokace a složení. Následovat bude etapa čištění. Při ní bude odstraněno biologické napadení povrchu materiálu, rušící celkový estetický vzhled sochy a jejích detailů. Dále budou odsekány všechny nepůvodní a nevhodně provedené doplňky, které jsou provedeny v cementovém tmelu nevhodné barevnosti a charakteru. Dalšími etapami restaurátorského procesu bude neutralizace povrchu a konsolidace kamenného materiálu, které zmírní koncentraci solí u povrchu materiálu a zpevní jeho strukturu. Po těchto etapách bude provedeno doplnění chybějících částí umělým kamenem na samotné plastice i na všech architektonických prvcích a následné barevné sjednocení. Závěrečná povrchová úprava zaručí ochranu proti povětrnostním vlivům, zároveň s prodyšností povrchu kamene. Povrchově ošetřeny budou také všechny kovové prvky včetně zlacených atributů. Vzhledem k nešťastnému zapuštění schodišťových stupňů do terénu bude nutné odkopání památky do vzdálenosti cca 50 cm a hloubky cca 80 cm. Vzniklý okop bude vyplněn struskou a na povrchu říčními valouny, čímž dojde k odvedení vlhkosti z bezprostředního okolí památky. Celková cena za restaurování památky je Kč. Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a zón schválila pro naše město státní finanční podporu ve výši Kč. Zbytek ceny bude hrazen z rozpočtu města. Pro provádění restauračních prací vybrala RM na své 23. schůzi MgA. Jakuba Gajdu, akademického sochaře a restaurátora, který již v našem městě restauroval originál sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Kolem sochy bude z důvodu restaurování postaveno lešení, které bude zčásti zasahovat do cesty nad sochou. Upozorňujeme proto všechny občany na zvýšenou opatrnost při chůzi kolem tohoto lešení. Jiří Pasyk, místostarosta Z historie sochy V nejmenší báni kostelní věže jsou ukryty významné listiny. Na jedné z nich je jméno brušperského faráře Pavla Červenky. Za jeho působení se do našeho města dostalo baroko sloh evropského umění století. Jednou z vzácných památek té doby je barokní socha sv. Trojice. Pochází z roku Významný je i nápis na soše. Dokazuje, že Brušperk byl českým městem. Němčina, která byla v té době úředním jazykem, nepronikla do kostela, ani do školy. Za své působení si farář Pavel Červenka získal označení vlastenec. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 13. a od do h.

11 Brušperský zpravodaj 11 Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci květnu tito naši občané: Božena Cigánková 95 let Věra Štalmachová 90 let Drahomíra Tchořová Ladislav Baručák 89 let Zdeňka Laníková Libuše Čačková 88 let Vlasta Holenková Vítězslav Konvička 87 let Olga Řepišťáková Albína Milatová 86 let Rudolf Sýkora Oldřich Malík 86 let Jindřich Pělucha Emilie Nevludová 84 let Věra Vojtíšková Felix Hyneček Šárka Boháčová 84 let Eugenie Lednická 84 let 83 let 83 let 81 let 81 let 81 let 81 let 80 let 80 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Paní Věra Štalmachová oslaví 3. května významné životní jubileum. Hodně zdraví, svěžesti a spokojenosti jí přejí bývalí kolegové a žáci. Za všechny Mgr. Jaroslava Neuwirthová Více než třicet let zajišťoval p. Jiří Šperlín hudební doprovod při posledních rozloučeních se zesnulými občany v obřadní síni na našem hřbitově. Vedení města mu děkuje za jeho práci a do dalších let přeje hodně zdraví, spokojenosti a stálou svěžest. Vedení města děkuje zesnulému p. Karlu Jurečkovi za práci, kterou v průběhu života vykonával pro naše město. Poděkování Pan Jiří Šperlín děkuje všem gratulantům k jeho 80. narozeninám, zejména pak MěÚ Brušperk, výboru KSČM a okresnímu i brušperskému výboru Svazu postižených civilizačními chorobami. Jiří Šperlín Městská knihovna v roce 2007 Evidovaných čtenářů 656 (dospělí 420, mládež 236) Evidováno svazků Časopisů 56 Počet výpůjček Nejčtenější knihy beletrie: - mládež: WITCH komiks - dospělí: S. Monyová - Tchýně a uzený

12 12 Brušperský zpravodaj Naučná literatura Arnošt Vašíček - Stopy neznáma Nejstarší čtenářka: p. Věra Štalmachová Další akce knihovny: Pasování prvňáčků, beseda s Adolfem Dudkem, s Jarmilou Kuskovou o numerologii, spisovatelkou Irenou Fuchsovou, PhDr. Arnoštem Vašíčkem. Akce v rámci Týdne knihoven a Měsíce knihy a internetu celostátní akce. Internet: 4 pracoviště návštěv Regionální působnost 9 knihoven. Bohumila Krupníková, vedoucí MěK Brušperk Svoz komunálního odpadu Modrá známka - středa 14. a Platí pro ulici Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka - středa 7. a Platí pro ulici Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Svoz plastů v měsíci květnu: Úterý na ulici: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Nábřeží, Gruntovní, Bártkova Úterý na ulici: Sportovní, K Svaté vodě, U Tří lip, Oblouk, Jožky Matěje, K Šištotu, Polní, Zahradní, Policejní. Úterý na ulici: Antonínov, Borošínská, Dr. Martínka, Na Vyhlídce, Novosady, Studniční, K Pastevníku, Fryčovická, Luční, Skalka. Úterý na ulici: Dráhy, Valy, Klepary, Kostelní, Zádvoří, J. Á. Komenského, Soukenická, Hřbitovní, Kovářská, K Náměstí, Sv. Floriána, Krátká. Informace ze škol Informace Základní školy V. Martínka V předchozích dvou měsících jsme Vás postupně informovali o pořádání festivalu Brunofest Tentokrát přinášíme shrnutí. Hlavním organizátorem přehlídkového festivalu talentované mládeže ve věku od 7 do 18 let je Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk spolu se Sdružením přátel školy. Ve dnech předvedou v sále školy své výkony děti v oblasti tance, divadla, zpěvu a volného tématu.

13 Brušperský zpravodaj 13 Hlavním cílem přehlídkového festivalu je motivovat mládež k volnočasovým aktivitám, prezentovat talentované děti a zároveň jim dát příležitost veřejně vystoupit před diváky. V rámci pořadatelství festivalu bude dalším cílem prezentace města Brušperka a Základní školy V. Martínka Brušperk. Kategorie festivalu: Tanec - cílem je prezentace mladých talentů v oblasti pohybu, vnímání hudby a rytmu. Vystoupí jednotlivci i skupiny v scénickém tanci, mažoretky a roztleskávačky, lidové tance, country tance, rytířský šerm, street dance a hip hop. Divadlo cílem je poskytnutí prostoru hereckým talentům, umění slova a zpěvu. Vystoupí žáci uměleckých, základních a středních škol. Zpěv jednotlivec, pěvecký sbor, vlastní hudební skupina. Volné téma - cílem je projev prezentace nápadů a fantazie, přehlídka vlastních uměleckých děl. Účastníci festivalu se sjedou v jednotlivé dny z různých koutů našeho kraje: Ostrava-Zábřeh, Bílovec, Havířov, Valašské Meziříčí, Hnojník, Kozlovice, Brno, Staříč, Hukvaldy, Krmelín, Vratimov, Studénka, Kopřivnice, Stará Bělá, Ostrava-Hrabůvka, Fryčovice a další. Žáci a studenti z Brušperka budou vystupovat v těchto kategoriích: Taneční kroužek ŠD při ZŠ country tance, moderní tance. AP Klub cvičení s pom-pony. Divadelní kroužek divadelní vystoupení Paní Liška. Žákyně ZŠ moderní tanec, zpěv vítězové karaoke. Vlastní hudební skupina pod vedením bývalého žáka ZŠ. Do organizace festivalu jsou zapojeni i bývalí žáci ZŠ, nyní studenti vysokých škol výzdoba sálu školy, návrh loga festivalu, moderování festivalu aj. Přestože je festival nesoutěžní, po celé tři dny bude odborná porota sledovat jednotlivá vystoupení a každý den ocení to nejzajímavější. Udělí cenu talentům v jednotlivých kategoriích. Keramické sošky sošky Brunofestu pro tyto talenty vyrobili žáci ZŠ v keramickém kroužku. Účastníci také obdrží upomínkové předměty a informační materiály o městu Brušperk Festival bude slavnostně zakončen ve středu od 15 hodin přehlídkou nejlepších vystoupení v zahradě restaurace Na Letné v Brušperku. Přátelské posezení bude pokračovat do podvečerních hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudba. Při odpoledním programu budou spolupracovat rodiče pracující ve Sdružení přátel školy. Festivalové dění by tedy mělo přilákat i širokou veřejnost. Festival by měl být rozhodně akcí netradiční a zajímavou. Festivalu se zúčastní více než 600 účastníků. Hlavní tváří festivalu bude jako host Martin Ševčík úspěšný finalista třetí řady SuperStar. Dále by se festivalu měli účastnit porotci Tomáš Hošek a Simona Švrčková (Stardance II.), Jana Kurečková (sólistka Divadla Jiřího Myrona Ostrava), Jaromír Vrlík (hlavní dramaturg dětských a hudebních pořadů ČT Ostrava) a Monika Horsáková (dramaturgyně pořadu Dobré ráno ČT Ostrava). Účast při závěrečném moderování přislíbil Aleš Juchelka (moderátor Medúzy). Festival bude propagovat nejen umění a talent žáků, ale i samotné město Brušperk. Hlavním partnerem festivalu je město Brušperk. Pavlína Maturová, předsedkyně SPŠ a Aleš Vyvial, ředitel školy

14 Zápis do mateřské školy 14 Brušperský zpravodaj Ředitelství Mateřské školy v Brušperku oznamuje, že zápis nových dětí do mateřské školy proběhne ve středu a ve čtvrtek v době od 8.00 do h. v kanceláři MŠ vchod od prodejny Modrá labuť. Přineste s sebou rodný list dítěte. Zároveň probíhají ve všech třídách dny otevřených dveří. Pokud máte zájem podívat se do některých tříd, vezměte si přezutí. Vítězslava Karasová, zástupce ředitelky MŠ Plaváčci z MŠ Již několik let pořádá naše mateřská škola pro děti předplavecký výcvik ve Frýdku Místku. Letos jsme se rozhodli, že vyzkoušíme něco nového a začali jsme jezdit na bazén do Kopřivnice. Vybrali jsme dobře, neboť děti jsou nadšené a jednou týdně, vždy ve středu, se těší na další návštěvu bazénu. Celý kurz obsahuje celkem pět lekcí. Dětem se věnují odborní učitelé, kteří využívají metody a prostředky pro danou věkovou skupinu. K dětem mají vstřícný přístup, nikoho k ničemu nenutí. K dispozici máme celý bazén. Děti jsou rozděleny na 4 skupiny podle zdatnosti a zkušeností. Při výuce využívají nejrůznější pomůcky, např. desky, pásy, kroužky, velké podložky. Učí se správně dýchat, pokoušejí se o splývání, vyzkoušejí si skoky do vody. Nejmladší děti využívají malý bazén. Aby děti získaly pocit jistoty ve vodě a dokázaly se správně a jistě orientovat ve vodním prostředí, hrají různé hry na zvířátka, používají spoustu písniček a básniček. I tady využívají pro zpestření výuky spoustu pomůcek, např. klouzačku, zvířátka, míčky, kelímky. Předplavecká výuka patří do 1. etapy plavecké výuky. Cílem této výuky je dokonale děti seznámit s vodou. Formou hry se snaží děti naučit orientaci ve vodě, radosti z pohybu ve vodě a absolutního odbourání strachu z vody. Zvládnutí základních plaveckých dovedností je procesem dlouhodobým a zároveň je to dobrá příprava pro plavecký výcvik v ZŠ. V příštím roce určitě předplavecký výcvik zopakujeme a budeme se těšit, že snad i brzy v Brušperku. Co více si můžeme přát, než šťastné a spokojené děti. Paní učitelky mateřské školy POZVÁNÍ NA KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE Pátek v h. Základní umělecká škola v Brušperku vás srdečně zve na absolventský koncert žáků, který koná v Galerii Chagall v Národním domě Brušperk. Účinkují absolventi 1. stupně: Barbara Duchoňová - zpěv, Kateřina Kůřilová - příčná flétna, Matěj Lanča - zpěv a absolventka 2. stupně Radmila Růžová - příčná flétna Sobota od h. MO KSČM v Brušperku zve na MÁJOVÉ ODPOLEDNE, které se koná v zahradní restauraci Na Letné. Občerstvení zajištěno. Hraje hudba Mini Domino. V případě nepříznivého počasí v sále restaurace.

15 Brušperský zpravodaj 15

16 16 Brušperský zpravodaj Sdružení a SPS Lašan Brušperk za podpory města Brušperk při příležitosti 90. výročí vzniku Československa, 15. výročí vzniku České republiky a 15. výročí založení Sdružení Lašan Brušperk Vás co nejsrdečněji zve na: ZPÍVÁNÍ PODLOUBÍM ve čtvrtek 8. května 2008 od 16 hodin na náměstí Jana Amose Komenského V programu vystoupí: SPS Lašan Brušperk Pěvecký sbor ZUŠ Brušperk Komorní sbor Catena Musica Sbormistři: Jitka Hummelová Jana a Pavel Koneční Lubomír Ivánek Hudební doprovod: Marek Kozák Slovem provází: Magda Frištenská Kulturní komise města Brušperk a SK Brušperk Vás srdečně zvou na 1. ročník rockového festivalu: ROCKFEST BRUŠPERK BRUŠPERK - HŘIŠTĚ pátek Program: 15:00 FÉNIX (BROOKLYN) 16:00 JaraBend (Brušperk) 17:30 (F-M) 19:00 (F-M) 20:30 Czech revival (F-M) 22:00 (Kozlovice) 23:45 (Mošnov) Vstupné: 60Kč

17 Brušperský zpravodaj 17 Čtvrtek v h. Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku Vás srdečně zve na VERNISÁŽ fotografií Petra PRUDKÉHO. Pátek v h. Základní umělecká škola v Brušperku zve širokou veřejnost na tradiční jarní ŽÁKOVSKÝ KONCERT, který se uskuteční v sále Základní školy V. Martínka. V pestrém programu vystoupí školní soubory, pěvecké sbory a sólisté. Hostem večera bude také komorní pěvecký sbor vedený p. uč. Pavlem Konečným. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo zaplnit sál ZŠ, aby nemalé úsilí žáků a učitelů, které věnovali přípravě tohoto koncertu, bylo smysluplné, a aby hudba v provedení našich dětí potěšila co nejvíce posluchačů. Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ Brušperk. BRUŠPERSKÝ VÝTVARNÝ SALON se stal tradicí. Letos probíhá jeho šestý ročník. Vystavují bývalí žáci výtvarného oboru ZUŠ v Brušperku, vyučující Mgr. Jana Valová. Je jich třináct, dva z nich jsou hosty. Jsou mezi nimi studenti středních škol s výtvarným zaměřením Kateřina Frankeová, Hana Valouchová, studenti vysokých škol výtvarný obor Lucie Benišová, Kateřina Prokopová, Lucie Ranochová. Ostatní ve výtvarných oborech pracují. Mgr. Iva Garstková je absolventkou Osravské univerzity a pracuje v návrhářství a modelářství oděvů. Bc. Lucie Kozelská je absolventkou Fakulty výtvarného umění v Brně, vyučuje na Střední umělecké škole v Ostravě, obor keramika. Bc. Hana Lančová, absolventka oboru umělecké slévárenství kovů VŠB v Ostravě, pracuje v oboru aranžérství. Mgr. Adéla Kuchařová je absolventkou dvou vysokých škol Palackého univerzity v Olomouci a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2005 vyučuje na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. V naší galerii měla svou první samostatnou výstavu v loňském roce. Mgr. Žaneta Ježová (Kozelská) absolvovala studium oboru Animovaný film na Ostravské univerzitě. Věnuje se učitelské praxi. Nejdříve na naší ZUŠ, nyní na ZUŠ v Bohumíně. Poslední tři vystavující jsou absolventy středních uměleckých škol a výtvarná tvorba je jejich zaměstnáním. Vlastimil Baránek se zabývá ilustrativní tvorbou. Radmila Šteffková tvoří ve vlastní keramické dílně, Kateřina Steinerová je glazérkou keramických výrobků. Za zavedení výstav prací bývalých žáků výtvarného oboru ZUŠ v naší výstavní síni v rámci výstav Výtvarného centra Chagall v Ostravě a za jejich přípravu patří dík a uznání Mgr. Janě Valové. Dík patří i všem vystavujícím, kteří našim občanům a návštěvníků připravili pěkný umělecký zážitek. Všem přeji dobré nápady, úspěch v práci i osobním životě. Od příštího roku převezme organizaci výstavy Brušperský výtvarný salón Jan Plečka, toho času student posledního ročníku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Věřím, že bude dále pokračovat nejen v tradici, ale že se naše město bude moci pochlubit novými reprezentanty výtvarného umění, jakými byli ak. malíři Vojtěch Doležil, Antonie Gabánková-Laníková, Vojtěch Cigánek, ale i ta dlouhá řada dalších, kterým se výtvarné umění stalo trvalou životní zálibou. Mgr. Jaroslava Neuwirthová

18 18 Brušperský zpravodaj VÝSTAVY v Národním domě v Brušperku Výtvarné centrum Chagall v Národním domě v Brušperku Vás zve na výstavu uměleckých prací bývalých i současných žáků ZUŠ nazvanou BRUŠPERSKÝ VÝTVARNÝ SALON. Výstava potrvá do Od výstava fotografií Petra PRUDKÉHO. Výstava potrvá do Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: Úterý až pátek h., sobota h., neděle h. Připravujeme: Již dnes Vás všechny společně se ZŠ V. Martínka co nejsrdečněji zveme na 2. ročník hudebně-společenského odpoledne BRUŠPERK ZPÍVÁ 2008, které se uskuteční v sobotu 14. června 2008 od h. na brušperském náměstí. V programu vystoupí: Brušperská dechovka, mažoretky AP KLUB ZŠ, Jana Plachetková s písněmi světových muzikálů, Taneční kroužek Školní družiny, SPS Lašan Brušperk, AO Amandolo, ZUŠ Dolný Kubín, Hudební skupina Marka Nesita. Klub seniorů Brušperk Pátek v době od 9.00 do h. v klubu: Výdej objednaných P. Kubinová jídel. Pátek ve h. v klubu: Schůzka členů ČSBS. P. Krupníková Úterý ve h. v klubu: Schůzka seniorů dětského P. Vagnerová domova. Úterý v 7.00 h. odjezd od zastávky Brušperk, Střed: P. Kubiková Zájezd Dlouhé Stráně. Středa v době od 9.00 do h. v klubu: Prodej P. Tichopádová lístků na operu W. A. Mozarta COSI FAN TUTTE. Středa ve h. v klubu: Schůze KA. P. Kubiková Pondělí v době od 9.00 do h. v klubu: Výběr P. Kubiková peněz do lázní Bardějov. Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru. P. Kubinová

19 Brušperský zpravodaj 19 Úterý v době od 8.30 do 9.30 h. v klubu: Zápis a výběr P. Kladiva peněz do Polska-Chalupki. Středa v době od 9.00 do h. v klubu: Výběr P. Adamusová peněz na ČALOVO Kč. Středa ve h. od hasičárny: Cykloturistika: Obecní P. Novobilský les Krmelín Stará Ves n. O. Pátek v h. v klubu: Škvaření vaječiny. P. Adamusová Čtvrtek v 6.30 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do Polska-Chalupki. Pátek v h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do divadla na operu COSI FAN TUTTE. P. Kladiva P. Tichopádová P. Kubinová Neuwirt- Mgr. hová Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru s důvěrníky. Středa v 7.00 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na zájezd na HOSTÝN. Středa ve h. od hasičárny: Cykloturistika: Staříč rybník. P. Špačková, Mikulenková Pátek v době od 9.00 do h. v klubu: Výdej obědů na měsíc červen. P. Kubinová Zápis na zájezd na Hostýn v klubu, cena 100 Kč. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Klub je otevřen do 8.30 do h. Stolní tenis veteráni Informace ze sportu V sobotu 12. dubna 2008 proběhl na stolech SKST Baník Havířov otevřený turnaj veteránů s pořadovým číslem již 225! Tento turnaj nebyl co do počtu závodníků z největších, ale kvalita byla velká. Kromě našich stálých slovenských přátel se jej zúčastnili také hráči Polska a Maďarska. Brušperští veteráni opět bojovali a dosáhli pěkných výsledků. Po třech odehraných turnajích je jejich umístění následující: let let Oldřich Krupník 14. místo Zdeněk Bujnoch 10. místo Josef Rychlík 17. místo Příští turnaj v sobotu 3. května 2008 pořádá TTC PS Lomnice nad Popelkou jako otevřené mistrovství ČR veteránů. Je to poslední příprava před mistrovstvím světa v Rio de Janeiru ve dnech května Oldřich Krupník

20 20 Brušperský zpravodaj Stolní tenis v Brušperku Mistrovské soutěže dohrány - II. liga, skupina B Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 1. Matve Uherský Ostroh A : Slávia Orlová A : Omya Jeseník A : TŽ Třinec A : MEZ Vsetín A : KST Zlín A : Sokol Brušperk A : ČSAD Hodonín B : TJ Dvůr Králové A/Jiskra Jaroměř : Mittal Ostrava B : Sokol Žďár n. S. A : Agrotec Hustopeče B : První čtyři družstva hrají play-off o postup do I. ligy, poslední dvě družstva sestupují do III. ligy. Za naše družstvo odehráli více než polovinu všech utkání: Pavel Holáň s úspěšnosti ve dvouhrách 80%, Lukáš Velebil s úspěšnosti 61,54%, Josef Bystřičan s úspěšnosti 40 %, Petr Maršálek s úspěšnosti 26,92%. Družstvo dále doplňovali: Evžen Rychlík, Jan Holáň, a Jan Krupník. Všem hráčům patří poděkování za dobrou reprezentaci města a klubu v rámci České republiky. Krajská soutěž, sk. B Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 6. Sokol Brušperk B : Zde hráli: Evžen Rychlík, úspěšnost ve dvouhrách 85,19%, Jan Krupník 74,14%, Petr Hejl 61,54%, Patrik Dolegovský 59,09%, Lukáš Krupník II. 39,39% a Martin Kučera 17,24%. Okresní přebor Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 9. Sokol Brušperk C : Za družstvo hráli: Tomáš Vantuch, úspěšnost 54,8 %, Jakub Koval 53,3 %, David Humplík 41,8 %, Martin Kučera 38,6 %. Vypomáhali v několika utkáních: Jan Krupník, Josef Rychlík a Lukáš Krupník II. Okresní soutěž I. třídy Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 4. Sokol Brušperk D :156 68

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více