Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Květen měsíc lásky, měsíc mariánský."

Transkript

1 KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v pondělí 5. května 2008 v hodin. Výročí narození našeho významného rodáka spisovatele Vojtěcha Martínka uctili představitelé města položením kytičky u jeho pomníku. (* ) Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, tam, kde borový zaváněl háj Kdo by neznal tyto verše romantického básníka Karla Hynka Máchy? Jsou to verše, které hluboce souzní s naším lidským srdcem. Květen se nazývá měsícem květů, květů rozvíjejících a zářících na zahrádkách, v korunách stromů a podobně. A jak lépe vyjádřit své city, než květy, anebo verši? Ano, jde o hluboké city, které se rodí v našich lidských srdcích, city lásky. Nejde však jenom o lásku erotickou, ale také o lásku, která není tak nápadná, a přece tvoří základ našeho bytí. Jde o lásku mateřskou. Proto tradičně druhá neděle měsíce květů je zasvěcována maminkám je DEN MATEK. Láska matky je obětavá a bez ní bychom těžko přečkali různá úskalí života mnohdy v nemocích v našem dětství, ale i tehdy, když jsme hledali pochopení v našich slabostech. Proto bychom si to měli zvláště v tomto měsíci květů uvědomit a kytička by měla vyjádřit náš dík, kytička, kterou předáme přímo do rukou maminky, nebo ji položíme na její hrob. Hle, matka tvá Tato slova zazněla na Kalvárii z úst Ježíše, který umíral na kříži. Chápeme tato slova jako duchovní odkaz Ježíšův pro ty, kteří jsou shromáždění kolem Něho v Jeho církvi. Boží láska má i mateřské srdce. A toto je v osobnosti bl. Panny Marie. Proto celý měsíc Máj podáváme kytičku této naší Matce v májových pobožnostech, které budou bývat pravidelně s večerní mši sv. v našem farním kostele sv. Jiří a v neděli pak v kapli Pany Marie Bolestné U Svaté vody obvykle v h. Matko Boží, neslýcháno, že by někdo v těžkosti nadarmo se, svatá Panno, utíkal k tvé milosti (Mariánská píseň). Mgr. Karel Javorek, farář Všem maminkám děkujeme za práci a starostlivost. K jejich svátku jim přejeme spokojenost, radost a hodně zdraví!

2 Významné dny - nabídka významných dnů na květen 2 Brušperský zpravodaj Svátek práce Osvobození Brušperka Povstání pražského lidu proti německým okupantům Státní svátek. Den osvobození od fašizmu. Zajímavé dny - nabídka zajímavých dnů v měsíci květnu Den Slunce Den hasičů Den Evropy Mezinárodní den rodiny. PRANOSTIKA Připravila Ludmila Ranochová Suchý březen, mokrý máj bude humno jako ráj. Májová vlažička naroste travička, májový deštíček poroste chlebíček. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Informace z radnice RADA MĚSTA na své 21., 22. a 23. schůzi mimo jiné: Schválila: Smlouvu o dílo na poskytování bezdrátového připojení k síti Internet pro MěÚ Brušperk, Informační centrum Brušperk a Výtvarné centrum Chagall s firmou CS21 NextNet, s. r. o. Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci Zřízení autobusové zastávky na Petříně ve směru od Krmelína a Rekonstrukci prostranství u obecních domů a chodníku na ul. K Svaté vodě s firmou aut. Ing. Bohuslav Konečný. Kupní smlouvu na pořízení sekacího stroje RIDER FR 2216A2 4 x 4 od firmy Jonsered. Smlouvu pro získání finanční podpory na investiční akci Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk agentuře Asistenční centrum, a. s. Zásady na poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 na podporu aktivit v různých oblastech společenského života a pro trenéry a vedoucí v neziskových organizacích. Smlouvu o dílo na Rekonstrukci chodníků na ul. K Náměstí s firmou Karel Vala-VaS. Smlouvu o dílo na Rekonstrukci místní komunikace č. 15b na ul. K Náměstí s firmou Jan Slabý. Smlouvu o dílo na II. etapu skácení staré a výsadbu nové stromové zeleně v lokalitě městského hřbitova s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady.

3 Brušperský zpravodaj 3 Smlouvu o dílo na Výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Pastevník s firmou Jan Slabý. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu pro rok 2008 s firmou CONNEX MORAVA a. s. Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, na vybudování části příjezdové komunikace k novému družstevnímu domu. Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, na Dopravní řešení lokality Pastevník. Smlouvu o dílo Restaurování kamenné plastiky Boha Otce s vícedílnými architektonickými prvky na náměstí J. Á. Komenského v Brušperku s MgA. Jakubem Gajdou, akademickým sochařem a restaurátorem. Z této celkové částky bude Kč hrazeno z Ministerstva kultury a Kč z rozpočtu města. Nové ceny pro komerční inzerci v Brušperském zpravodaji platné od 1. května Užití znaku města Brušperka v propagačních materiálech a na webových stránkách Volejbalového klubu Brušperk o. s. Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2008 členy SK Brušperk. Rozhodla: O prodeji nepojízdného osobního automobilu ŠKODA Felicia firmě Zdeněk Janík. O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu jízdy na městském pozemku parc. č. 76/1 na k. ú. Brušperk v lokalitě Zádvoří za účelem zásobování firmy Hruška. O zřízení věcného břemene práva jízdy pro osobní potřebu za účelem příjezdu k rodinnému domu č.p. 190 pro Czyźe Jaroslava a Hanu přes pozemek města parc. č. 1194/1. O prodeji AVIE DSV 12 městu Bílovec. O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění stravování seniorů města Brušperka v rámci pečovatelské služby uzavřené dne mezi mateřskou školou a městem Brušperk, který řeší navýšení celkové ceny hlavního jídla ze 45,- Kč/hlavní jídlo na 52 Kč/hlavní jídlo s účinností od 1. ledna O uzavření smlouvy o pronájmu veřejného prostranství mezi městem Brušperk a společností HRUŠKA, spol. s r. o. za účelem umístění zřízení staveniště během výstavby přestavby kinosálu na prodejny Potravin HRUŠKA na dobu určitou od do O poskytnutí finančních příspěvků - dotací uvedeným zájmovým, společenským a sportovním organizacím z rozpočtu města Brušperka na rok O výběru agentury na spolupráci při zpracování žádostí o dotace na plánované investiční akce města Brušperka a vybrala jako nejvhodnější agenturu HRAT Třinec. Vzala na vědomí: Zprávu odborného lesního hospodáře o rozsahu větrné kalamity způsobené orkánem Emma ve dnech 1. a 2. března 2008 v městských lesích města Brušperka. Navýšení ceny za provozování veřejného osvětlení o míru inflace (2,8%) s ČEZ Energetické služby, s. r. o. Průběžnou informaci o výstavbě plaveckého bazénu. Informaci o možnosti vysílání LOCAL TV Brušperk na Internetu. Odstoupení paní Otčenáškové Marie z RR Brušperského zpravodaje.

4 4 Brušperský zpravodaj Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne mimo jiné: Schválilo: Rozpočet města Brušperka na rok 2008 v příjmové i výdajové části ve výši Kč. Rozpočtový výhled města Brušperka na léta 2009 až Vzalo na vědomí: Vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2007, které je k dispozici na webových stránkách našeho města. Závěrečný zápis za rok 2007 a rozpočet na rok 2008 Sdružení obecních televizí. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky. Rozhodlo: O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Sportovnímu klubu Brušperk, Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV a Sdružení Lašan Brušperk. Jiří Pasyk, místostarosta Rozpočet města Brušperka na rok 2008 schválený na 7. zasedání ZM dne oddíl, Město Brušperk rozpočet na rok 2008 v tis. Kč Příjmy: Tř. 1 Daňové příjmy ,00 Tř. 2 Nedaňové příjmy 7 251,80 Tř. 3 Kapitálové příjmy 9 040,00 Tř. 4 Dotace 9 535,20 Příjmy , Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.účtech 1 710,00 Z toho: Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech 2 471,70 města Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FRB -805,30 Změna stavu krátkodob. prostředků na účtu Sociálního fondu 43, Kontokorent 5 000, Splátky kontokorentu , Úvěr 8124 Splátky úvěru ,00 Příjmy celkem ,00

5 Brušperský zpravodaj 5 Výdaje: 1031 Lesní hospodářství 770, Správa v lesním hospodářství 80, Silnice 5 765, Správa, údržba a výstavba chodníků 3 544, Provoz veřejné silniční dopravy 203, Čištění a odvádění odpadních vod 5 467, Úpravy drobných vodních toků 100, Mateřská škola 1 552, Základní škola 6 521, Základní umělecká škola 50, Činnosti knihovnické 1 581, Ostatní záležitosti kultury 320, Zachování a obnova kulturních památek 450, Městská televize 410, Brušperský zpravodaj 270, Zájmová činnost společenská 350, Sportovní zařízení 785, Zájmová činnost sportovní 620, Podpora individuální bytové výstavby 3, Bytové hospodářství 855, Nebytové hospodářství 380, Veřejné osvětlení 1 270, Pohřebnictví 190, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 950, Územní plánování 3, Komunální služby a územní rozvoj 822, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 200, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 270, Ostatní dávky povahy sociálního zabezp. 10, Dům s pečovatelskou službou 1 122, Domov pro seniory Ondráš 1 011, Požární ochrana 354, Zastupitelstva obcí 1 797, Činnost místní správy ,10

6 6 Brušperský zpravodaj 6310 Výdaje z finančních operací 1 160, Pojištění 180, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 808, Finanční vypořádání 0, Ostatní činnost 696, rezerva výdajové části rozpočtu 2 037,70 Výdaje celkem ,00 Rozpočet města Brušperka byl schválen na základě usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Brušperka konaného dne 26. března 2008 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč financování ve výši - 594,00 tis. Kč celkové zdroje ve výši ,00 tis. Kč běžné a kapitálové výdaje ve výši ,30 tis. Kč rezerva výdajové části rozpočtu ve výši 2 037,70 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč I. PŘÍJMY a) Daňové Tvoří 54 % všech příjmů města. Vycházeli jsme z predikce celostátních daňových příjmů, jejíž výše je ovlivněna počtem obyvatel města a poprvé rozlohou města. Proti skutečnosti roku 2007 je očekáván nárůst o 2,25 mil. Kč, což je zcela reálné. b) Nedaňové Pokles nedaňových příjmů o tis. Kč je ovlivněn zejména poklesem odpisů u ZŠ V. Martínka o 544 tis. Kč (neovlivňuje rozpočet) a příjmy z úhrad dobývacího prostoru (oddíl, 2119, položka 2343) a vypořádání důlních škod OKD (oddíl, 6409, položka 2324), které jsou nižší o tis. Kč. O případném navýšení budeme teprve jednat v průběhu roku Ostatní nedaňové příjmy jsou zhruba na úrovni skutečnosti roku c) Kapitálové Nárůst o 7,5 mil. Kč je dán prodejem stavebních pozemků v lokalitě Pastevník. Z tohoto výnosu budou pokryty náklady na vybudování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace splašková, dešťová, rozvod veřejného osvětlení a základní vrstvy komunikace). Otevřena je žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde můžeme získat cca 1,5 mil. Kč. Rozhodnutí budeme znát na přelomu května a června. V případě kladného vyřízení bude tato částka zúčtována v oblasti dotací. d) Dotace Nárůst proti roku 2007 je ovlivněn vratkou pozastávky dotace na výstavbu ČOV ve výši tis. Kč. Podle posledních informací proběhlo závěrečné vyhodnocení kladně a platba se očekává v půli měsíce dubna. e) Financování Do rozpočtu města je zapojen zůstatek na běžných účtech města ve výši tis. Kč a zůstatek účtu Sociálního fondu 43,6 tis. Kč, tvorba Fondu rozvoje bydlení ve výši 805 tis. Kč se do rozpočtu nezapojuje s ohledem na skutečnost, že město musí k vrátit 2 mil. Kč,

7 Brušperský zpravodaj 7 půjčených v roce 1999 z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Rozpočet taktéž pokrývá splátku úvěru ve výši tis. Kč. II. VÝDAJE Výdajová část rozpočtu je naplněna množstvím akcí, jejichž realizace bude organizačně velice náročná. Rozpočet roku 2008 je mírně deficitní, zůstatek k ve výši 2 037,70 tis. Kč je o 434 tis. Kč nižší než k V rozpočtu jsou zahrnuty veškeré nezbytně nutné výdaje na činnost města, jeho příspěvkových organizací a organizační složky města. Jedná se o nutné výdaje na spotřebu energií, mezd, odvodů, zimní i letní údržby, příspěvky základní škole, mateřské škole, domovu pro seniory, městské knihovně, zájmovým, společenským a sportovním organizacím, lesní hospodářskou činnost v Obecním lese, bytového a nebytového fondu, likvidaci odpadů, veřejné osvětlení, opravu výtluků, dopravní značení, zrcadla, rychlostní měřiče, retardéry, činnost úřadu, pojištění veškerého majetku apod. Tyto výdaje jsou navrženy tak, že jejich celková výše by měla být dodržena. Ve výdajích jsou rovněž zahrnuty úroky z úvěru. Výdaje většího rozsahu Komunikace zadláždění ulice K Náměstí, příjezdová komunikace k novému družstevnímu domu, komunikace v lokalitě Pastevník, opravy většího rozsahu na ul. Borošínské, opravy výtluků na celém území města, pokládka živice před šatnami na fotbalovém hřišti. Parkování u GARDEN CENTRA, u kostela. Chodníky ulice K Náměstí po obou stranách, u škvárového hřiště, od trnávské cesty směr Fryčovice, zastávka Brušperk střed ke Koťbachu a lávka přes Koťbach. Bezpečnost zařízení na měření rychlosti před hlavním přechodem pro chodce, retardéry, dopravní značení, zastávka Petřín směr Brušperk, 2 x autobusový záliv Petřín. Inženýrské sítě lokalita Pastevník, přepojení kanalizace ul. Dráhy, Dům s pečovatelskou službou tlaková kanalizace, rozšíření veřejného osvětlení ul. K Pastevníku a Luční. Základní škola úprava hygienických prostor dle vyhlášky č. 410/2005, rekonstrukce elektroinstalace vestibul, sklepy, rozvaděč, oprava havarijního stavu zimní zahrady, zavedení regulace a měření vytápění v hale, ozvučení haly. Mateřská škola rekonstrukce osvětlení v jednom pavilonu, nákup myčky, mandlu, oprava chodníku v areálu mateřské školy, pořízení stravovacího identifikačního systému vč. výpočetní techniky. Kulturní památky oprava sochy Svaté Trojice na náměstí nebo pískovcového kříže na ul. Borošínské, oprava kapliček na ul. Dr. Martínka a Antonínově. Majetek města fasáda domu s pečovatelskou službou, oprava střechy domu č. p. 270 na ul. Staroveská, ústřední topení v budově č. p. 215 hasičské zbrojnice. Kultura, sport navýšení rozpočtu ze 116 na 250 tis. Kč, granty ze 100 na 150 tis. Kč, navýšení dotací zájmovým společenským a sportovním organizacím, vydání publikace Brušperské proměny, doplnění zařízení areálu dětského hřiště. Projekty přístavba bazénu, zateplení a výměna oken v ZŠ V. Martínka, chodník od obecních domů ke kapli U Svaté vody, generální oprava Cvekova mostu, odkanalizování tlakovou kanalizací rodinných domků od ulice k Pastevníku k přehradě, ul. Borošínská, Dráhy. Investor SMVaK v roce 2008 bude provedena rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu na ul. Dr. Martínka, Soukenická a část Gruntovní.

8 8 Brušperský zpravodaj III. ZÁVĚR Rozpočet města byl navržen tak, že respektuje i případná rizika, v jednání je dotace na výstavbu technické infrastruktury ve výši cca 1,5 mil. Kč, dotace na projekt na zateplení a výměnu oken v budově základní školy a chodník na ulici Fryčovická. Rozpočtovaná rezerva ve výši 2 037,70 mil. Kč tak může být v případě kladného vyřízení dotací ještě výrazněji zvýšena. I tak je dostatečně vysoká k pokrytí případných nepředvídatelných vlivů. Kontokorentní úvěr není do rozpočtu města zapojen a bude sloužit jako případná další pojistka financování, zejména však bude řešit časový nesoulad mezi příjmy a výdaji v průběhu roku. Ing. Ivan Krupník, starosta města Činnost komise k projednávání přestupků města Brušperk Přestupky podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednávají obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí. Komise k projednávání přestupků města Brušperk pracuje jako zvláštní orgán města Brušperk. Komise projednává přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Ostatní přestupky projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. Přestupek proti pořádku v územní samosprávě je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí. V našem městě dochází často k porušování obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů. Přestupek proti veřejnému pořádku je např. rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství nebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky odpadu mimo vyhrazena místa. Přestupku proti občanskému soužití se dopustí ten, kdo jiného urazí na cti, jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci nebo se o takovéto jednání pokusí. Úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem. K projednávání přestupku je místně příslušný ten správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. V roce 2007 bylo komisi k projednávání přestupků města Brušperk doručeno celkem 30 přestupkových věcí k vyřízení. Z roku 2006 bylo převedeno a projednáno celkem 5 přestupkových věcí, které byly zaslány na MěÚ koncem roku V loňském roce komise projednala celkem 22 přestupových věcí, z toho bylo v blokovém řízení projednáno 17 přestupků a ve správním řízení bylo projednáno celkem 5 přestupků. Jedno oznámení o přestupku bylo převedeno k projednání v roce Odloženo bylo celkem 12 přestupkových věcí, převážně z důvodu, že nebyl podán řádný návrh na projednání přestupků, když se jednalo o návrhové přestupky spáchané mezi osobami blízkými. Komise projednala 15 přestupků proti občanskému soužití a 7 přestupků proti majetku. Komise uložila za tyto přestupky celkem 19 pokut, z toho 17 pokut v blokovém řízení a 2 pokuty byly uloženy ve správním řízení. Celkem bylo uloženo na pokutách Kč. Pokuta uložena komisí k projednávání přestupků města Brušperk je příjmem našeho města. Dále komise ulo-

9 Brušperský zpravodaj 9 žila v jednom případě napomenutí a ve dvou případech komise řízení zastavila. Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejčastějšími spáchanými přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Eva Hankusová, předsedkyně komise k projednávání přestupků města Brušperk Nedůsledným majitelům psů V naší evidenci máme zaregistrováno 524 držitelů psů. Většina chovatelů si svou poplatkovou povinnost řádně dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích do 31. března 2008 splnila. Vyzýváme poslední opozdilce, (což je 38 neplatičů k ), aby svou poplatkovou povinnost urychleně splnili. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2008. Zájemci o provedení vsypu ostatků svých drahých zesnulých hlaste se u správce veřejného pohřebiště paní Anny Vacové ve všedních dnech od 7.00 do h. na místním hřbitově nebo na tel. čísle nejpozději do Případně se můžete kontaktovat u paní Jany Šmiřákové na tel. čísle , kancelář č. 208, MěÚ Brušperk. Vsyp se bude konat dne 30. května 2008 v h. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Očkování psů Povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině bude provedeno v Brušperku dne 1. května 2008 a to: h. na Antonínově h. u veterinární ordinace Poplatek za naočkování jednoho psa činí 80 Kč. Očkovací průkazy s sebou. MVDr. Rudolf Kunčický Oznámení o demontáži veřejného telefonního automatu (VTA) Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě VTA se společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla zrušit v průběhu měsíce června stávající síť VTA na ul. Dráhy. Restaurování sochy Boha Otce (sv. Trojice) na náměstí J. Á. Komenského v Brušperku. Vedení města společně s Pracovní skupinou pro regeneraci MPZ vybírá každý rok kulturní památku našeho města pro její obnovu. Pro rok 2008 byla vybrána socha Boha Otce na náměstí J. Á. Komenského, známější pod názvem sv. Trojice.

10 10 Brušperský zpravodaj Restaurování sochy začne začátkem května a vzhledem k rozměrům památky a její dobré statické stabilitě bude restaurátorský proces probíhat na místě. Budeme tak mít možnost sledovat činnost restaurátora tzv. v přímém přenosu. Nejdříve budeme svědky restaurátorského průzkumu, který spočívá v popisu a charakterizaci poškození částí památky a určení typologie použité horniny, její lokace a složení. Následovat bude etapa čištění. Při ní bude odstraněno biologické napadení povrchu materiálu, rušící celkový estetický vzhled sochy a jejích detailů. Dále budou odsekány všechny nepůvodní a nevhodně provedené doplňky, které jsou provedeny v cementovém tmelu nevhodné barevnosti a charakteru. Dalšími etapami restaurátorského procesu bude neutralizace povrchu a konsolidace kamenného materiálu, které zmírní koncentraci solí u povrchu materiálu a zpevní jeho strukturu. Po těchto etapách bude provedeno doplnění chybějících částí umělým kamenem na samotné plastice i na všech architektonických prvcích a následné barevné sjednocení. Závěrečná povrchová úprava zaručí ochranu proti povětrnostním vlivům, zároveň s prodyšností povrchu kamene. Povrchově ošetřeny budou také všechny kovové prvky včetně zlacených atributů. Vzhledem k nešťastnému zapuštění schodišťových stupňů do terénu bude nutné odkopání památky do vzdálenosti cca 50 cm a hloubky cca 80 cm. Vzniklý okop bude vyplněn struskou a na povrchu říčními valouny, čímž dojde k odvedení vlhkosti z bezprostředního okolí památky. Celková cena za restaurování památky je Kč. Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a zón schválila pro naše město státní finanční podporu ve výši Kč. Zbytek ceny bude hrazen z rozpočtu města. Pro provádění restauračních prací vybrala RM na své 23. schůzi MgA. Jakuba Gajdu, akademického sochaře a restaurátora, který již v našem městě restauroval originál sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Kolem sochy bude z důvodu restaurování postaveno lešení, které bude zčásti zasahovat do cesty nad sochou. Upozorňujeme proto všechny občany na zvýšenou opatrnost při chůzi kolem tohoto lešení. Jiří Pasyk, místostarosta Z historie sochy V nejmenší báni kostelní věže jsou ukryty významné listiny. Na jedné z nich je jméno brušperského faráře Pavla Červenky. Za jeho působení se do našeho města dostalo baroko sloh evropského umění století. Jednou z vzácných památek té doby je barokní socha sv. Trojice. Pochází z roku Významný je i nápis na soše. Dokazuje, že Brušperk byl českým městem. Němčina, která byla v té době úředním jazykem, nepronikla do kostela, ani do školy. Za své působení si farář Pavel Červenka získal označení vlastenec. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 13. a od do h.

11 Brušperský zpravodaj 11 Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci květnu tito naši občané: Božena Cigánková 95 let Věra Štalmachová 90 let Drahomíra Tchořová Ladislav Baručák 89 let Zdeňka Laníková Libuše Čačková 88 let Vlasta Holenková Vítězslav Konvička 87 let Olga Řepišťáková Albína Milatová 86 let Rudolf Sýkora Oldřich Malík 86 let Jindřich Pělucha Emilie Nevludová 84 let Věra Vojtíšková Felix Hyneček Šárka Boháčová 84 let Eugenie Lednická 84 let 83 let 83 let 81 let 81 let 81 let 81 let 80 let 80 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Paní Věra Štalmachová oslaví 3. května významné životní jubileum. Hodně zdraví, svěžesti a spokojenosti jí přejí bývalí kolegové a žáci. Za všechny Mgr. Jaroslava Neuwirthová Více než třicet let zajišťoval p. Jiří Šperlín hudební doprovod při posledních rozloučeních se zesnulými občany v obřadní síni na našem hřbitově. Vedení města mu děkuje za jeho práci a do dalších let přeje hodně zdraví, spokojenosti a stálou svěžest. Vedení města děkuje zesnulému p. Karlu Jurečkovi za práci, kterou v průběhu života vykonával pro naše město. Poděkování Pan Jiří Šperlín děkuje všem gratulantům k jeho 80. narozeninám, zejména pak MěÚ Brušperk, výboru KSČM a okresnímu i brušperskému výboru Svazu postižených civilizačními chorobami. Jiří Šperlín Městská knihovna v roce 2007 Evidovaných čtenářů 656 (dospělí 420, mládež 236) Evidováno svazků Časopisů 56 Počet výpůjček Nejčtenější knihy beletrie: - mládež: WITCH komiks - dospělí: S. Monyová - Tchýně a uzený

12 12 Brušperský zpravodaj Naučná literatura Arnošt Vašíček - Stopy neznáma Nejstarší čtenářka: p. Věra Štalmachová Další akce knihovny: Pasování prvňáčků, beseda s Adolfem Dudkem, s Jarmilou Kuskovou o numerologii, spisovatelkou Irenou Fuchsovou, PhDr. Arnoštem Vašíčkem. Akce v rámci Týdne knihoven a Měsíce knihy a internetu celostátní akce. Internet: 4 pracoviště návštěv Regionální působnost 9 knihoven. Bohumila Krupníková, vedoucí MěK Brušperk Svoz komunálního odpadu Modrá známka - středa 14. a Platí pro ulici Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka - středa 7. a Platí pro ulici Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Svoz plastů v měsíci květnu: Úterý na ulici: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Nábřeží, Gruntovní, Bártkova Úterý na ulici: Sportovní, K Svaté vodě, U Tří lip, Oblouk, Jožky Matěje, K Šištotu, Polní, Zahradní, Policejní. Úterý na ulici: Antonínov, Borošínská, Dr. Martínka, Na Vyhlídce, Novosady, Studniční, K Pastevníku, Fryčovická, Luční, Skalka. Úterý na ulici: Dráhy, Valy, Klepary, Kostelní, Zádvoří, J. Á. Komenského, Soukenická, Hřbitovní, Kovářská, K Náměstí, Sv. Floriána, Krátká. Informace ze škol Informace Základní školy V. Martínka V předchozích dvou měsících jsme Vás postupně informovali o pořádání festivalu Brunofest Tentokrát přinášíme shrnutí. Hlavním organizátorem přehlídkového festivalu talentované mládeže ve věku od 7 do 18 let je Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk spolu se Sdružením přátel školy. Ve dnech předvedou v sále školy své výkony děti v oblasti tance, divadla, zpěvu a volného tématu.

13 Brušperský zpravodaj 13 Hlavním cílem přehlídkového festivalu je motivovat mládež k volnočasovým aktivitám, prezentovat talentované děti a zároveň jim dát příležitost veřejně vystoupit před diváky. V rámci pořadatelství festivalu bude dalším cílem prezentace města Brušperka a Základní školy V. Martínka Brušperk. Kategorie festivalu: Tanec - cílem je prezentace mladých talentů v oblasti pohybu, vnímání hudby a rytmu. Vystoupí jednotlivci i skupiny v scénickém tanci, mažoretky a roztleskávačky, lidové tance, country tance, rytířský šerm, street dance a hip hop. Divadlo cílem je poskytnutí prostoru hereckým talentům, umění slova a zpěvu. Vystoupí žáci uměleckých, základních a středních škol. Zpěv jednotlivec, pěvecký sbor, vlastní hudební skupina. Volné téma - cílem je projev prezentace nápadů a fantazie, přehlídka vlastních uměleckých děl. Účastníci festivalu se sjedou v jednotlivé dny z různých koutů našeho kraje: Ostrava-Zábřeh, Bílovec, Havířov, Valašské Meziříčí, Hnojník, Kozlovice, Brno, Staříč, Hukvaldy, Krmelín, Vratimov, Studénka, Kopřivnice, Stará Bělá, Ostrava-Hrabůvka, Fryčovice a další. Žáci a studenti z Brušperka budou vystupovat v těchto kategoriích: Taneční kroužek ŠD při ZŠ country tance, moderní tance. AP Klub cvičení s pom-pony. Divadelní kroužek divadelní vystoupení Paní Liška. Žákyně ZŠ moderní tanec, zpěv vítězové karaoke. Vlastní hudební skupina pod vedením bývalého žáka ZŠ. Do organizace festivalu jsou zapojeni i bývalí žáci ZŠ, nyní studenti vysokých škol výzdoba sálu školy, návrh loga festivalu, moderování festivalu aj. Přestože je festival nesoutěžní, po celé tři dny bude odborná porota sledovat jednotlivá vystoupení a každý den ocení to nejzajímavější. Udělí cenu talentům v jednotlivých kategoriích. Keramické sošky sošky Brunofestu pro tyto talenty vyrobili žáci ZŠ v keramickém kroužku. Účastníci také obdrží upomínkové předměty a informační materiály o městu Brušperk Festival bude slavnostně zakončen ve středu od 15 hodin přehlídkou nejlepších vystoupení v zahradě restaurace Na Letné v Brušperku. Přátelské posezení bude pokračovat do podvečerních hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudba. Při odpoledním programu budou spolupracovat rodiče pracující ve Sdružení přátel školy. Festivalové dění by tedy mělo přilákat i širokou veřejnost. Festival by měl být rozhodně akcí netradiční a zajímavou. Festivalu se zúčastní více než 600 účastníků. Hlavní tváří festivalu bude jako host Martin Ševčík úspěšný finalista třetí řady SuperStar. Dále by se festivalu měli účastnit porotci Tomáš Hošek a Simona Švrčková (Stardance II.), Jana Kurečková (sólistka Divadla Jiřího Myrona Ostrava), Jaromír Vrlík (hlavní dramaturg dětských a hudebních pořadů ČT Ostrava) a Monika Horsáková (dramaturgyně pořadu Dobré ráno ČT Ostrava). Účast při závěrečném moderování přislíbil Aleš Juchelka (moderátor Medúzy). Festival bude propagovat nejen umění a talent žáků, ale i samotné město Brušperk. Hlavním partnerem festivalu je město Brušperk. Pavlína Maturová, předsedkyně SPŠ a Aleš Vyvial, ředitel školy

14 Zápis do mateřské školy 14 Brušperský zpravodaj Ředitelství Mateřské školy v Brušperku oznamuje, že zápis nových dětí do mateřské školy proběhne ve středu a ve čtvrtek v době od 8.00 do h. v kanceláři MŠ vchod od prodejny Modrá labuť. Přineste s sebou rodný list dítěte. Zároveň probíhají ve všech třídách dny otevřených dveří. Pokud máte zájem podívat se do některých tříd, vezměte si přezutí. Vítězslava Karasová, zástupce ředitelky MŠ Plaváčci z MŠ Již několik let pořádá naše mateřská škola pro děti předplavecký výcvik ve Frýdku Místku. Letos jsme se rozhodli, že vyzkoušíme něco nového a začali jsme jezdit na bazén do Kopřivnice. Vybrali jsme dobře, neboť děti jsou nadšené a jednou týdně, vždy ve středu, se těší na další návštěvu bazénu. Celý kurz obsahuje celkem pět lekcí. Dětem se věnují odborní učitelé, kteří využívají metody a prostředky pro danou věkovou skupinu. K dětem mají vstřícný přístup, nikoho k ničemu nenutí. K dispozici máme celý bazén. Děti jsou rozděleny na 4 skupiny podle zdatnosti a zkušeností. Při výuce využívají nejrůznější pomůcky, např. desky, pásy, kroužky, velké podložky. Učí se správně dýchat, pokoušejí se o splývání, vyzkoušejí si skoky do vody. Nejmladší děti využívají malý bazén. Aby děti získaly pocit jistoty ve vodě a dokázaly se správně a jistě orientovat ve vodním prostředí, hrají různé hry na zvířátka, používají spoustu písniček a básniček. I tady využívají pro zpestření výuky spoustu pomůcek, např. klouzačku, zvířátka, míčky, kelímky. Předplavecká výuka patří do 1. etapy plavecké výuky. Cílem této výuky je dokonale děti seznámit s vodou. Formou hry se snaží děti naučit orientaci ve vodě, radosti z pohybu ve vodě a absolutního odbourání strachu z vody. Zvládnutí základních plaveckých dovedností je procesem dlouhodobým a zároveň je to dobrá příprava pro plavecký výcvik v ZŠ. V příštím roce určitě předplavecký výcvik zopakujeme a budeme se těšit, že snad i brzy v Brušperku. Co více si můžeme přát, než šťastné a spokojené děti. Paní učitelky mateřské školy POZVÁNÍ NA KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE Pátek v h. Základní umělecká škola v Brušperku vás srdečně zve na absolventský koncert žáků, který koná v Galerii Chagall v Národním domě Brušperk. Účinkují absolventi 1. stupně: Barbara Duchoňová - zpěv, Kateřina Kůřilová - příčná flétna, Matěj Lanča - zpěv a absolventka 2. stupně Radmila Růžová - příčná flétna Sobota od h. MO KSČM v Brušperku zve na MÁJOVÉ ODPOLEDNE, které se koná v zahradní restauraci Na Letné. Občerstvení zajištěno. Hraje hudba Mini Domino. V případě nepříznivého počasí v sále restaurace.

15 Brušperský zpravodaj 15

16 16 Brušperský zpravodaj Sdružení a SPS Lašan Brušperk za podpory města Brušperk při příležitosti 90. výročí vzniku Československa, 15. výročí vzniku České republiky a 15. výročí založení Sdružení Lašan Brušperk Vás co nejsrdečněji zve na: ZPÍVÁNÍ PODLOUBÍM ve čtvrtek 8. května 2008 od 16 hodin na náměstí Jana Amose Komenského V programu vystoupí: SPS Lašan Brušperk Pěvecký sbor ZUŠ Brušperk Komorní sbor Catena Musica Sbormistři: Jitka Hummelová Jana a Pavel Koneční Lubomír Ivánek Hudební doprovod: Marek Kozák Slovem provází: Magda Frištenská Kulturní komise města Brušperk a SK Brušperk Vás srdečně zvou na 1. ročník rockového festivalu: ROCKFEST BRUŠPERK BRUŠPERK - HŘIŠTĚ pátek Program: 15:00 FÉNIX (BROOKLYN) 16:00 JaraBend (Brušperk) 17:30 (F-M) 19:00 (F-M) 20:30 Czech revival (F-M) 22:00 (Kozlovice) 23:45 (Mošnov) Vstupné: 60Kč

17 Brušperský zpravodaj 17 Čtvrtek v h. Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku Vás srdečně zve na VERNISÁŽ fotografií Petra PRUDKÉHO. Pátek v h. Základní umělecká škola v Brušperku zve širokou veřejnost na tradiční jarní ŽÁKOVSKÝ KONCERT, který se uskuteční v sále Základní školy V. Martínka. V pestrém programu vystoupí školní soubory, pěvecké sbory a sólisté. Hostem večera bude také komorní pěvecký sbor vedený p. uč. Pavlem Konečným. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo zaplnit sál ZŠ, aby nemalé úsilí žáků a učitelů, které věnovali přípravě tohoto koncertu, bylo smysluplné, a aby hudba v provedení našich dětí potěšila co nejvíce posluchačů. Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ Brušperk. BRUŠPERSKÝ VÝTVARNÝ SALON se stal tradicí. Letos probíhá jeho šestý ročník. Vystavují bývalí žáci výtvarného oboru ZUŠ v Brušperku, vyučující Mgr. Jana Valová. Je jich třináct, dva z nich jsou hosty. Jsou mezi nimi studenti středních škol s výtvarným zaměřením Kateřina Frankeová, Hana Valouchová, studenti vysokých škol výtvarný obor Lucie Benišová, Kateřina Prokopová, Lucie Ranochová. Ostatní ve výtvarných oborech pracují. Mgr. Iva Garstková je absolventkou Osravské univerzity a pracuje v návrhářství a modelářství oděvů. Bc. Lucie Kozelská je absolventkou Fakulty výtvarného umění v Brně, vyučuje na Střední umělecké škole v Ostravě, obor keramika. Bc. Hana Lančová, absolventka oboru umělecké slévárenství kovů VŠB v Ostravě, pracuje v oboru aranžérství. Mgr. Adéla Kuchařová je absolventkou dvou vysokých škol Palackého univerzity v Olomouci a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2005 vyučuje na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. V naší galerii měla svou první samostatnou výstavu v loňském roce. Mgr. Žaneta Ježová (Kozelská) absolvovala studium oboru Animovaný film na Ostravské univerzitě. Věnuje se učitelské praxi. Nejdříve na naší ZUŠ, nyní na ZUŠ v Bohumíně. Poslední tři vystavující jsou absolventy středních uměleckých škol a výtvarná tvorba je jejich zaměstnáním. Vlastimil Baránek se zabývá ilustrativní tvorbou. Radmila Šteffková tvoří ve vlastní keramické dílně, Kateřina Steinerová je glazérkou keramických výrobků. Za zavedení výstav prací bývalých žáků výtvarného oboru ZUŠ v naší výstavní síni v rámci výstav Výtvarného centra Chagall v Ostravě a za jejich přípravu patří dík a uznání Mgr. Janě Valové. Dík patří i všem vystavujícím, kteří našim občanům a návštěvníků připravili pěkný umělecký zážitek. Všem přeji dobré nápady, úspěch v práci i osobním životě. Od příštího roku převezme organizaci výstavy Brušperský výtvarný salón Jan Plečka, toho času student posledního ročníku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Věřím, že bude dále pokračovat nejen v tradici, ale že se naše město bude moci pochlubit novými reprezentanty výtvarného umění, jakými byli ak. malíři Vojtěch Doležil, Antonie Gabánková-Laníková, Vojtěch Cigánek, ale i ta dlouhá řada dalších, kterým se výtvarné umění stalo trvalou životní zálibou. Mgr. Jaroslava Neuwirthová

18 18 Brušperský zpravodaj VÝSTAVY v Národním domě v Brušperku Výtvarné centrum Chagall v Národním domě v Brušperku Vás zve na výstavu uměleckých prací bývalých i současných žáků ZUŠ nazvanou BRUŠPERSKÝ VÝTVARNÝ SALON. Výstava potrvá do Od výstava fotografií Petra PRUDKÉHO. Výstava potrvá do Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: Úterý až pátek h., sobota h., neděle h. Připravujeme: Již dnes Vás všechny společně se ZŠ V. Martínka co nejsrdečněji zveme na 2. ročník hudebně-společenského odpoledne BRUŠPERK ZPÍVÁ 2008, které se uskuteční v sobotu 14. června 2008 od h. na brušperském náměstí. V programu vystoupí: Brušperská dechovka, mažoretky AP KLUB ZŠ, Jana Plachetková s písněmi světových muzikálů, Taneční kroužek Školní družiny, SPS Lašan Brušperk, AO Amandolo, ZUŠ Dolný Kubín, Hudební skupina Marka Nesita. Klub seniorů Brušperk Pátek v době od 9.00 do h. v klubu: Výdej objednaných P. Kubinová jídel. Pátek ve h. v klubu: Schůzka členů ČSBS. P. Krupníková Úterý ve h. v klubu: Schůzka seniorů dětského P. Vagnerová domova. Úterý v 7.00 h. odjezd od zastávky Brušperk, Střed: P. Kubiková Zájezd Dlouhé Stráně. Středa v době od 9.00 do h. v klubu: Prodej P. Tichopádová lístků na operu W. A. Mozarta COSI FAN TUTTE. Středa ve h. v klubu: Schůze KA. P. Kubiková Pondělí v době od 9.00 do h. v klubu: Výběr P. Kubiková peněz do lázní Bardějov. Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru. P. Kubinová

19 Brušperský zpravodaj 19 Úterý v době od 8.30 do 9.30 h. v klubu: Zápis a výběr P. Kladiva peněz do Polska-Chalupki. Středa v době od 9.00 do h. v klubu: Výběr P. Adamusová peněz na ČALOVO Kč. Středa ve h. od hasičárny: Cykloturistika: Obecní P. Novobilský les Krmelín Stará Ves n. O. Pátek v h. v klubu: Škvaření vaječiny. P. Adamusová Čtvrtek v 6.30 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do Polska-Chalupki. Pátek v h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do divadla na operu COSI FAN TUTTE. P. Kladiva P. Tichopádová P. Kubinová Neuwirt- Mgr. hová Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru s důvěrníky. Středa v 7.00 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na zájezd na HOSTÝN. Středa ve h. od hasičárny: Cykloturistika: Staříč rybník. P. Špačková, Mikulenková Pátek v době od 9.00 do h. v klubu: Výdej obědů na měsíc červen. P. Kubinová Zápis na zájezd na Hostýn v klubu, cena 100 Kč. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Klub je otevřen do 8.30 do h. Stolní tenis veteráni Informace ze sportu V sobotu 12. dubna 2008 proběhl na stolech SKST Baník Havířov otevřený turnaj veteránů s pořadovým číslem již 225! Tento turnaj nebyl co do počtu závodníků z největších, ale kvalita byla velká. Kromě našich stálých slovenských přátel se jej zúčastnili také hráči Polska a Maďarska. Brušperští veteráni opět bojovali a dosáhli pěkných výsledků. Po třech odehraných turnajích je jejich umístění následující: let let Oldřich Krupník 14. místo Zdeněk Bujnoch 10. místo Josef Rychlík 17. místo Příští turnaj v sobotu 3. května 2008 pořádá TTC PS Lomnice nad Popelkou jako otevřené mistrovství ČR veteránů. Je to poslední příprava před mistrovstvím světa v Rio de Janeiru ve dnech května Oldřich Krupník

20 20 Brušperský zpravodaj Stolní tenis v Brušperku Mistrovské soutěže dohrány - II. liga, skupina B Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 1. Matve Uherský Ostroh A : Slávia Orlová A : Omya Jeseník A : TŽ Třinec A : MEZ Vsetín A : KST Zlín A : Sokol Brušperk A : ČSAD Hodonín B : TJ Dvůr Králové A/Jiskra Jaroměř : Mittal Ostrava B : Sokol Žďár n. S. A : Agrotec Hustopeče B : První čtyři družstva hrají play-off o postup do I. ligy, poslední dvě družstva sestupují do III. ligy. Za naše družstvo odehráli více než polovinu všech utkání: Pavel Holáň s úspěšnosti ve dvouhrách 80%, Lukáš Velebil s úspěšnosti 61,54%, Josef Bystřičan s úspěšnosti 40 %, Petr Maršálek s úspěšnosti 26,92%. Družstvo dále doplňovali: Evžen Rychlík, Jan Holáň, a Jan Krupník. Všem hráčům patří poděkování za dobrou reprezentaci města a klubu v rámci České republiky. Krajská soutěž, sk. B Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 6. Sokol Brušperk B : Zde hráli: Evžen Rychlík, úspěšnost ve dvouhrách 85,19%, Jan Krupník 74,14%, Petr Hejl 61,54%, Patrik Dolegovský 59,09%, Lukáš Krupník II. 39,39% a Martin Kučera 17,24%. Okresní přebor Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 9. Sokol Brušperk C : Za družstvo hráli: Tomáš Vantuch, úspěšnost 54,8 %, Jakub Koval 53,3 %, David Humplík 41,8 %, Martin Kučera 38,6 %. Vypomáhali v několika utkáních: Jan Krupník, Josef Rychlík a Lukáš Krupník II. Okresní soutěž I. třídy Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 4. Sokol Brušperk D :156 68

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více