Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Květen měsíc lásky, měsíc mariánský."

Transkript

1 KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v pondělí 5. května 2008 v hodin. Výročí narození našeho významného rodáka spisovatele Vojtěcha Martínka uctili představitelé města položením kytičky u jeho pomníku. (* ) Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas, tam, kde borový zaváněl háj Kdo by neznal tyto verše romantického básníka Karla Hynka Máchy? Jsou to verše, které hluboce souzní s naším lidským srdcem. Květen se nazývá měsícem květů, květů rozvíjejících a zářících na zahrádkách, v korunách stromů a podobně. A jak lépe vyjádřit své city, než květy, anebo verši? Ano, jde o hluboké city, které se rodí v našich lidských srdcích, city lásky. Nejde však jenom o lásku erotickou, ale také o lásku, která není tak nápadná, a přece tvoří základ našeho bytí. Jde o lásku mateřskou. Proto tradičně druhá neděle měsíce květů je zasvěcována maminkám je DEN MATEK. Láska matky je obětavá a bez ní bychom těžko přečkali různá úskalí života mnohdy v nemocích v našem dětství, ale i tehdy, když jsme hledali pochopení v našich slabostech. Proto bychom si to měli zvláště v tomto měsíci květů uvědomit a kytička by měla vyjádřit náš dík, kytička, kterou předáme přímo do rukou maminky, nebo ji položíme na její hrob. Hle, matka tvá Tato slova zazněla na Kalvárii z úst Ježíše, který umíral na kříži. Chápeme tato slova jako duchovní odkaz Ježíšův pro ty, kteří jsou shromáždění kolem Něho v Jeho církvi. Boží láska má i mateřské srdce. A toto je v osobnosti bl. Panny Marie. Proto celý měsíc Máj podáváme kytičku této naší Matce v májových pobožnostech, které budou bývat pravidelně s večerní mši sv. v našem farním kostele sv. Jiří a v neděli pak v kapli Pany Marie Bolestné U Svaté vody obvykle v h. Matko Boží, neslýcháno, že by někdo v těžkosti nadarmo se, svatá Panno, utíkal k tvé milosti (Mariánská píseň). Mgr. Karel Javorek, farář Všem maminkám děkujeme za práci a starostlivost. K jejich svátku jim přejeme spokojenost, radost a hodně zdraví!

2 Významné dny - nabídka významných dnů na květen 2 Brušperský zpravodaj Svátek práce Osvobození Brušperka Povstání pražského lidu proti německým okupantům Státní svátek. Den osvobození od fašizmu. Zajímavé dny - nabídka zajímavých dnů v měsíci květnu Den Slunce Den hasičů Den Evropy Mezinárodní den rodiny. PRANOSTIKA Připravila Ludmila Ranochová Suchý březen, mokrý máj bude humno jako ráj. Májová vlažička naroste travička, májový deštíček poroste chlebíček. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Informace z radnice RADA MĚSTA na své 21., 22. a 23. schůzi mimo jiné: Schválila: Smlouvu o dílo na poskytování bezdrátového připojení k síti Internet pro MěÚ Brušperk, Informační centrum Brušperk a Výtvarné centrum Chagall s firmou CS21 NextNet, s. r. o. Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci Zřízení autobusové zastávky na Petříně ve směru od Krmelína a Rekonstrukci prostranství u obecních domů a chodníku na ul. K Svaté vodě s firmou aut. Ing. Bohuslav Konečný. Kupní smlouvu na pořízení sekacího stroje RIDER FR 2216A2 4 x 4 od firmy Jonsered. Smlouvu pro získání finanční podpory na investiční akci Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk agentuře Asistenční centrum, a. s. Zásady na poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 na podporu aktivit v různých oblastech společenského života a pro trenéry a vedoucí v neziskových organizacích. Smlouvu o dílo na Rekonstrukci chodníků na ul. K Náměstí s firmou Karel Vala-VaS. Smlouvu o dílo na Rekonstrukci místní komunikace č. 15b na ul. K Náměstí s firmou Jan Slabý. Smlouvu o dílo na II. etapu skácení staré a výsadbu nové stromové zeleně v lokalitě městského hřbitova s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady.

3 Brušperský zpravodaj 3 Smlouvu o dílo na Výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Pastevník s firmou Jan Slabý. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu pro rok 2008 s firmou CONNEX MORAVA a. s. Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, na vybudování části příjezdové komunikace k novému družstevnímu domu. Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, na Dopravní řešení lokality Pastevník. Smlouvu o dílo Restaurování kamenné plastiky Boha Otce s vícedílnými architektonickými prvky na náměstí J. Á. Komenského v Brušperku s MgA. Jakubem Gajdou, akademickým sochařem a restaurátorem. Z této celkové částky bude Kč hrazeno z Ministerstva kultury a Kč z rozpočtu města. Nové ceny pro komerční inzerci v Brušperském zpravodaji platné od 1. května Užití znaku města Brušperka v propagačních materiálech a na webových stránkách Volejbalového klubu Brušperk o. s. Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 26. a 27. dubna 2008 členy SK Brušperk. Rozhodla: O prodeji nepojízdného osobního automobilu ŠKODA Felicia firmě Zdeněk Janík. O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu jízdy na městském pozemku parc. č. 76/1 na k. ú. Brušperk v lokalitě Zádvoří za účelem zásobování firmy Hruška. O zřízení věcného břemene práva jízdy pro osobní potřebu za účelem příjezdu k rodinnému domu č.p. 190 pro Czyźe Jaroslava a Hanu přes pozemek města parc. č. 1194/1. O prodeji AVIE DSV 12 městu Bílovec. O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění stravování seniorů města Brušperka v rámci pečovatelské služby uzavřené dne mezi mateřskou školou a městem Brušperk, který řeší navýšení celkové ceny hlavního jídla ze 45,- Kč/hlavní jídlo na 52 Kč/hlavní jídlo s účinností od 1. ledna O uzavření smlouvy o pronájmu veřejného prostranství mezi městem Brušperk a společností HRUŠKA, spol. s r. o. za účelem umístění zřízení staveniště během výstavby přestavby kinosálu na prodejny Potravin HRUŠKA na dobu určitou od do O poskytnutí finančních příspěvků - dotací uvedeným zájmovým, společenským a sportovním organizacím z rozpočtu města Brušperka na rok O výběru agentury na spolupráci při zpracování žádostí o dotace na plánované investiční akce města Brušperka a vybrala jako nejvhodnější agenturu HRAT Třinec. Vzala na vědomí: Zprávu odborného lesního hospodáře o rozsahu větrné kalamity způsobené orkánem Emma ve dnech 1. a 2. března 2008 v městských lesích města Brušperka. Navýšení ceny za provozování veřejného osvětlení o míru inflace (2,8%) s ČEZ Energetické služby, s. r. o. Průběžnou informaci o výstavbě plaveckého bazénu. Informaci o možnosti vysílání LOCAL TV Brušperk na Internetu. Odstoupení paní Otčenáškové Marie z RR Brušperského zpravodaje.

4 4 Brušperský zpravodaj Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne mimo jiné: Schválilo: Rozpočet města Brušperka na rok 2008 v příjmové i výdajové části ve výši Kč. Rozpočtový výhled města Brušperka na léta 2009 až Vzalo na vědomí: Vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2007, které je k dispozici na webových stránkách našeho města. Závěrečný zápis za rok 2007 a rozpočet na rok 2008 Sdružení obecních televizí. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky. Rozhodlo: O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Sportovnímu klubu Brušperk, Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV a Sdružení Lašan Brušperk. Jiří Pasyk, místostarosta Rozpočet města Brušperka na rok 2008 schválený na 7. zasedání ZM dne oddíl, Město Brušperk rozpočet na rok 2008 v tis. Kč Příjmy: Tř. 1 Daňové příjmy ,00 Tř. 2 Nedaňové příjmy 7 251,80 Tř. 3 Kapitálové příjmy 9 040,00 Tř. 4 Dotace 9 535,20 Příjmy , Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.účtech 1 710,00 Z toho: Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech 2 471,70 města Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FRB -805,30 Změna stavu krátkodob. prostředků na účtu Sociálního fondu 43, Kontokorent 5 000, Splátky kontokorentu , Úvěr 8124 Splátky úvěru ,00 Příjmy celkem ,00

5 Brušperský zpravodaj 5 Výdaje: 1031 Lesní hospodářství 770, Správa v lesním hospodářství 80, Silnice 5 765, Správa, údržba a výstavba chodníků 3 544, Provoz veřejné silniční dopravy 203, Čištění a odvádění odpadních vod 5 467, Úpravy drobných vodních toků 100, Mateřská škola 1 552, Základní škola 6 521, Základní umělecká škola 50, Činnosti knihovnické 1 581, Ostatní záležitosti kultury 320, Zachování a obnova kulturních památek 450, Městská televize 410, Brušperský zpravodaj 270, Zájmová činnost společenská 350, Sportovní zařízení 785, Zájmová činnost sportovní 620, Podpora individuální bytové výstavby 3, Bytové hospodářství 855, Nebytové hospodářství 380, Veřejné osvětlení 1 270, Pohřebnictví 190, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 950, Územní plánování 3, Komunální služby a územní rozvoj 822, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 200, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 270, Ostatní dávky povahy sociálního zabezp. 10, Dům s pečovatelskou službou 1 122, Domov pro seniory Ondráš 1 011, Požární ochrana 354, Zastupitelstva obcí 1 797, Činnost místní správy ,10

6 6 Brušperský zpravodaj 6310 Výdaje z finančních operací 1 160, Pojištění 180, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 808, Finanční vypořádání 0, Ostatní činnost 696, rezerva výdajové části rozpočtu 2 037,70 Výdaje celkem ,00 Rozpočet města Brušperka byl schválen na základě usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Brušperka konaného dne 26. března 2008 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč financování ve výši - 594,00 tis. Kč celkové zdroje ve výši ,00 tis. Kč běžné a kapitálové výdaje ve výši ,30 tis. Kč rezerva výdajové části rozpočtu ve výši 2 037,70 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč I. PŘÍJMY a) Daňové Tvoří 54 % všech příjmů města. Vycházeli jsme z predikce celostátních daňových příjmů, jejíž výše je ovlivněna počtem obyvatel města a poprvé rozlohou města. Proti skutečnosti roku 2007 je očekáván nárůst o 2,25 mil. Kč, což je zcela reálné. b) Nedaňové Pokles nedaňových příjmů o tis. Kč je ovlivněn zejména poklesem odpisů u ZŠ V. Martínka o 544 tis. Kč (neovlivňuje rozpočet) a příjmy z úhrad dobývacího prostoru (oddíl, 2119, položka 2343) a vypořádání důlních škod OKD (oddíl, 6409, položka 2324), které jsou nižší o tis. Kč. O případném navýšení budeme teprve jednat v průběhu roku Ostatní nedaňové příjmy jsou zhruba na úrovni skutečnosti roku c) Kapitálové Nárůst o 7,5 mil. Kč je dán prodejem stavebních pozemků v lokalitě Pastevník. Z tohoto výnosu budou pokryty náklady na vybudování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace splašková, dešťová, rozvod veřejného osvětlení a základní vrstvy komunikace). Otevřena je žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde můžeme získat cca 1,5 mil. Kč. Rozhodnutí budeme znát na přelomu května a června. V případě kladného vyřízení bude tato částka zúčtována v oblasti dotací. d) Dotace Nárůst proti roku 2007 je ovlivněn vratkou pozastávky dotace na výstavbu ČOV ve výši tis. Kč. Podle posledních informací proběhlo závěrečné vyhodnocení kladně a platba se očekává v půli měsíce dubna. e) Financování Do rozpočtu města je zapojen zůstatek na běžných účtech města ve výši tis. Kč a zůstatek účtu Sociálního fondu 43,6 tis. Kč, tvorba Fondu rozvoje bydlení ve výši 805 tis. Kč se do rozpočtu nezapojuje s ohledem na skutečnost, že město musí k vrátit 2 mil. Kč,

7 Brušperský zpravodaj 7 půjčených v roce 1999 z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Rozpočet taktéž pokrývá splátku úvěru ve výši tis. Kč. II. VÝDAJE Výdajová část rozpočtu je naplněna množstvím akcí, jejichž realizace bude organizačně velice náročná. Rozpočet roku 2008 je mírně deficitní, zůstatek k ve výši 2 037,70 tis. Kč je o 434 tis. Kč nižší než k V rozpočtu jsou zahrnuty veškeré nezbytně nutné výdaje na činnost města, jeho příspěvkových organizací a organizační složky města. Jedná se o nutné výdaje na spotřebu energií, mezd, odvodů, zimní i letní údržby, příspěvky základní škole, mateřské škole, domovu pro seniory, městské knihovně, zájmovým, společenským a sportovním organizacím, lesní hospodářskou činnost v Obecním lese, bytového a nebytového fondu, likvidaci odpadů, veřejné osvětlení, opravu výtluků, dopravní značení, zrcadla, rychlostní měřiče, retardéry, činnost úřadu, pojištění veškerého majetku apod. Tyto výdaje jsou navrženy tak, že jejich celková výše by měla být dodržena. Ve výdajích jsou rovněž zahrnuty úroky z úvěru. Výdaje většího rozsahu Komunikace zadláždění ulice K Náměstí, příjezdová komunikace k novému družstevnímu domu, komunikace v lokalitě Pastevník, opravy většího rozsahu na ul. Borošínské, opravy výtluků na celém území města, pokládka živice před šatnami na fotbalovém hřišti. Parkování u GARDEN CENTRA, u kostela. Chodníky ulice K Náměstí po obou stranách, u škvárového hřiště, od trnávské cesty směr Fryčovice, zastávka Brušperk střed ke Koťbachu a lávka přes Koťbach. Bezpečnost zařízení na měření rychlosti před hlavním přechodem pro chodce, retardéry, dopravní značení, zastávka Petřín směr Brušperk, 2 x autobusový záliv Petřín. Inženýrské sítě lokalita Pastevník, přepojení kanalizace ul. Dráhy, Dům s pečovatelskou službou tlaková kanalizace, rozšíření veřejného osvětlení ul. K Pastevníku a Luční. Základní škola úprava hygienických prostor dle vyhlášky č. 410/2005, rekonstrukce elektroinstalace vestibul, sklepy, rozvaděč, oprava havarijního stavu zimní zahrady, zavedení regulace a měření vytápění v hale, ozvučení haly. Mateřská škola rekonstrukce osvětlení v jednom pavilonu, nákup myčky, mandlu, oprava chodníku v areálu mateřské školy, pořízení stravovacího identifikačního systému vč. výpočetní techniky. Kulturní památky oprava sochy Svaté Trojice na náměstí nebo pískovcového kříže na ul. Borošínské, oprava kapliček na ul. Dr. Martínka a Antonínově. Majetek města fasáda domu s pečovatelskou službou, oprava střechy domu č. p. 270 na ul. Staroveská, ústřední topení v budově č. p. 215 hasičské zbrojnice. Kultura, sport navýšení rozpočtu ze 116 na 250 tis. Kč, granty ze 100 na 150 tis. Kč, navýšení dotací zájmovým společenským a sportovním organizacím, vydání publikace Brušperské proměny, doplnění zařízení areálu dětského hřiště. Projekty přístavba bazénu, zateplení a výměna oken v ZŠ V. Martínka, chodník od obecních domů ke kapli U Svaté vody, generální oprava Cvekova mostu, odkanalizování tlakovou kanalizací rodinných domků od ulice k Pastevníku k přehradě, ul. Borošínská, Dráhy. Investor SMVaK v roce 2008 bude provedena rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu na ul. Dr. Martínka, Soukenická a část Gruntovní.

8 8 Brušperský zpravodaj III. ZÁVĚR Rozpočet města byl navržen tak, že respektuje i případná rizika, v jednání je dotace na výstavbu technické infrastruktury ve výši cca 1,5 mil. Kč, dotace na projekt na zateplení a výměnu oken v budově základní školy a chodník na ulici Fryčovická. Rozpočtovaná rezerva ve výši 2 037,70 mil. Kč tak může být v případě kladného vyřízení dotací ještě výrazněji zvýšena. I tak je dostatečně vysoká k pokrytí případných nepředvídatelných vlivů. Kontokorentní úvěr není do rozpočtu města zapojen a bude sloužit jako případná další pojistka financování, zejména však bude řešit časový nesoulad mezi příjmy a výdaji v průběhu roku. Ing. Ivan Krupník, starosta města Činnost komise k projednávání přestupků města Brušperk Přestupky podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednávají obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí. Komise k projednávání přestupků města Brušperk pracuje jako zvláštní orgán města Brušperk. Komise projednává přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Ostatní přestupky projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. Přestupek proti pořádku v územní samosprávě je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí. V našem městě dochází často k porušování obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů. Přestupek proti veřejnému pořádku je např. rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství nebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky odpadu mimo vyhrazena místa. Přestupku proti občanskému soužití se dopustí ten, kdo jiného urazí na cti, jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci nebo se o takovéto jednání pokusí. Úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem. K projednávání přestupku je místně příslušný ten správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. V roce 2007 bylo komisi k projednávání přestupků města Brušperk doručeno celkem 30 přestupkových věcí k vyřízení. Z roku 2006 bylo převedeno a projednáno celkem 5 přestupkových věcí, které byly zaslány na MěÚ koncem roku V loňském roce komise projednala celkem 22 přestupových věcí, z toho bylo v blokovém řízení projednáno 17 přestupků a ve správním řízení bylo projednáno celkem 5 přestupků. Jedno oznámení o přestupku bylo převedeno k projednání v roce Odloženo bylo celkem 12 přestupkových věcí, převážně z důvodu, že nebyl podán řádný návrh na projednání přestupků, když se jednalo o návrhové přestupky spáchané mezi osobami blízkými. Komise projednala 15 přestupků proti občanskému soužití a 7 přestupků proti majetku. Komise uložila za tyto přestupky celkem 19 pokut, z toho 17 pokut v blokovém řízení a 2 pokuty byly uloženy ve správním řízení. Celkem bylo uloženo na pokutách Kč. Pokuta uložena komisí k projednávání přestupků města Brušperk je příjmem našeho města. Dále komise ulo-

9 Brušperský zpravodaj 9 žila v jednom případě napomenutí a ve dvou případech komise řízení zastavila. Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejčastějšími spáchanými přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Eva Hankusová, předsedkyně komise k projednávání přestupků města Brušperk Nedůsledným majitelům psů V naší evidenci máme zaregistrováno 524 držitelů psů. Většina chovatelů si svou poplatkovou povinnost řádně dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích do 31. března 2008 splnila. Vyzýváme poslední opozdilce, (což je 38 neplatičů k ), aby svou poplatkovou povinnost urychleně splnili. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2008. Zájemci o provedení vsypu ostatků svých drahých zesnulých hlaste se u správce veřejného pohřebiště paní Anny Vacové ve všedních dnech od 7.00 do h. na místním hřbitově nebo na tel. čísle nejpozději do Případně se můžete kontaktovat u paní Jany Šmiřákové na tel. čísle , kancelář č. 208, MěÚ Brušperk. Vsyp se bude konat dne 30. května 2008 v h. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Očkování psů Povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině bude provedeno v Brušperku dne 1. května 2008 a to: h. na Antonínově h. u veterinární ordinace Poplatek za naočkování jednoho psa činí 80 Kč. Očkovací průkazy s sebou. MVDr. Rudolf Kunčický Oznámení o demontáži veřejného telefonního automatu (VTA) Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě VTA se společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla zrušit v průběhu měsíce června stávající síť VTA na ul. Dráhy. Restaurování sochy Boha Otce (sv. Trojice) na náměstí J. Á. Komenského v Brušperku. Vedení města společně s Pracovní skupinou pro regeneraci MPZ vybírá každý rok kulturní památku našeho města pro její obnovu. Pro rok 2008 byla vybrána socha Boha Otce na náměstí J. Á. Komenského, známější pod názvem sv. Trojice.

10 10 Brušperský zpravodaj Restaurování sochy začne začátkem května a vzhledem k rozměrům památky a její dobré statické stabilitě bude restaurátorský proces probíhat na místě. Budeme tak mít možnost sledovat činnost restaurátora tzv. v přímém přenosu. Nejdříve budeme svědky restaurátorského průzkumu, který spočívá v popisu a charakterizaci poškození částí památky a určení typologie použité horniny, její lokace a složení. Následovat bude etapa čištění. Při ní bude odstraněno biologické napadení povrchu materiálu, rušící celkový estetický vzhled sochy a jejích detailů. Dále budou odsekány všechny nepůvodní a nevhodně provedené doplňky, které jsou provedeny v cementovém tmelu nevhodné barevnosti a charakteru. Dalšími etapami restaurátorského procesu bude neutralizace povrchu a konsolidace kamenného materiálu, které zmírní koncentraci solí u povrchu materiálu a zpevní jeho strukturu. Po těchto etapách bude provedeno doplnění chybějících částí umělým kamenem na samotné plastice i na všech architektonických prvcích a následné barevné sjednocení. Závěrečná povrchová úprava zaručí ochranu proti povětrnostním vlivům, zároveň s prodyšností povrchu kamene. Povrchově ošetřeny budou také všechny kovové prvky včetně zlacených atributů. Vzhledem k nešťastnému zapuštění schodišťových stupňů do terénu bude nutné odkopání památky do vzdálenosti cca 50 cm a hloubky cca 80 cm. Vzniklý okop bude vyplněn struskou a na povrchu říčními valouny, čímž dojde k odvedení vlhkosti z bezprostředního okolí památky. Celková cena za restaurování památky je Kč. Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a zón schválila pro naše město státní finanční podporu ve výši Kč. Zbytek ceny bude hrazen z rozpočtu města. Pro provádění restauračních prací vybrala RM na své 23. schůzi MgA. Jakuba Gajdu, akademického sochaře a restaurátora, který již v našem městě restauroval originál sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Kolem sochy bude z důvodu restaurování postaveno lešení, které bude zčásti zasahovat do cesty nad sochou. Upozorňujeme proto všechny občany na zvýšenou opatrnost při chůzi kolem tohoto lešení. Jiří Pasyk, místostarosta Z historie sochy V nejmenší báni kostelní věže jsou ukryty významné listiny. Na jedné z nich je jméno brušperského faráře Pavla Červenky. Za jeho působení se do našeho města dostalo baroko sloh evropského umění století. Jednou z vzácných památek té doby je barokní socha sv. Trojice. Pochází z roku Významný je i nápis na soše. Dokazuje, že Brušperk byl českým městem. Němčina, která byla v té době úředním jazykem, nepronikla do kostela, ani do školy. Za své působení si farář Pavel Červenka získal označení vlastenec. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 13. a od do h.

11 Brušperský zpravodaj 11 Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci květnu tito naši občané: Božena Cigánková 95 let Věra Štalmachová 90 let Drahomíra Tchořová Ladislav Baručák 89 let Zdeňka Laníková Libuše Čačková 88 let Vlasta Holenková Vítězslav Konvička 87 let Olga Řepišťáková Albína Milatová 86 let Rudolf Sýkora Oldřich Malík 86 let Jindřich Pělucha Emilie Nevludová 84 let Věra Vojtíšková Felix Hyneček Šárka Boháčová 84 let Eugenie Lednická 84 let 83 let 83 let 81 let 81 let 81 let 81 let 80 let 80 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Paní Věra Štalmachová oslaví 3. května významné životní jubileum. Hodně zdraví, svěžesti a spokojenosti jí přejí bývalí kolegové a žáci. Za všechny Mgr. Jaroslava Neuwirthová Více než třicet let zajišťoval p. Jiří Šperlín hudební doprovod při posledních rozloučeních se zesnulými občany v obřadní síni na našem hřbitově. Vedení města mu děkuje za jeho práci a do dalších let přeje hodně zdraví, spokojenosti a stálou svěžest. Vedení města děkuje zesnulému p. Karlu Jurečkovi za práci, kterou v průběhu života vykonával pro naše město. Poděkování Pan Jiří Šperlín děkuje všem gratulantům k jeho 80. narozeninám, zejména pak MěÚ Brušperk, výboru KSČM a okresnímu i brušperskému výboru Svazu postižených civilizačními chorobami. Jiří Šperlín Městská knihovna v roce 2007 Evidovaných čtenářů 656 (dospělí 420, mládež 236) Evidováno svazků Časopisů 56 Počet výpůjček Nejčtenější knihy beletrie: - mládež: WITCH komiks - dospělí: S. Monyová - Tchýně a uzený

12 12 Brušperský zpravodaj Naučná literatura Arnošt Vašíček - Stopy neznáma Nejstarší čtenářka: p. Věra Štalmachová Další akce knihovny: Pasování prvňáčků, beseda s Adolfem Dudkem, s Jarmilou Kuskovou o numerologii, spisovatelkou Irenou Fuchsovou, PhDr. Arnoštem Vašíčkem. Akce v rámci Týdne knihoven a Měsíce knihy a internetu celostátní akce. Internet: 4 pracoviště návštěv Regionální působnost 9 knihoven. Bohumila Krupníková, vedoucí MěK Brušperk Svoz komunálního odpadu Modrá známka - středa 14. a Platí pro ulici Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka - středa 7. a Platí pro ulici Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Svoz plastů v měsíci květnu: Úterý na ulici: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Nábřeží, Gruntovní, Bártkova Úterý na ulici: Sportovní, K Svaté vodě, U Tří lip, Oblouk, Jožky Matěje, K Šištotu, Polní, Zahradní, Policejní. Úterý na ulici: Antonínov, Borošínská, Dr. Martínka, Na Vyhlídce, Novosady, Studniční, K Pastevníku, Fryčovická, Luční, Skalka. Úterý na ulici: Dráhy, Valy, Klepary, Kostelní, Zádvoří, J. Á. Komenského, Soukenická, Hřbitovní, Kovářská, K Náměstí, Sv. Floriána, Krátká. Informace ze škol Informace Základní školy V. Martínka V předchozích dvou měsících jsme Vás postupně informovali o pořádání festivalu Brunofest Tentokrát přinášíme shrnutí. Hlavním organizátorem přehlídkového festivalu talentované mládeže ve věku od 7 do 18 let je Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk spolu se Sdružením přátel školy. Ve dnech předvedou v sále školy své výkony děti v oblasti tance, divadla, zpěvu a volného tématu.

13 Brušperský zpravodaj 13 Hlavním cílem přehlídkového festivalu je motivovat mládež k volnočasovým aktivitám, prezentovat talentované děti a zároveň jim dát příležitost veřejně vystoupit před diváky. V rámci pořadatelství festivalu bude dalším cílem prezentace města Brušperka a Základní školy V. Martínka Brušperk. Kategorie festivalu: Tanec - cílem je prezentace mladých talentů v oblasti pohybu, vnímání hudby a rytmu. Vystoupí jednotlivci i skupiny v scénickém tanci, mažoretky a roztleskávačky, lidové tance, country tance, rytířský šerm, street dance a hip hop. Divadlo cílem je poskytnutí prostoru hereckým talentům, umění slova a zpěvu. Vystoupí žáci uměleckých, základních a středních škol. Zpěv jednotlivec, pěvecký sbor, vlastní hudební skupina. Volné téma - cílem je projev prezentace nápadů a fantazie, přehlídka vlastních uměleckých děl. Účastníci festivalu se sjedou v jednotlivé dny z různých koutů našeho kraje: Ostrava-Zábřeh, Bílovec, Havířov, Valašské Meziříčí, Hnojník, Kozlovice, Brno, Staříč, Hukvaldy, Krmelín, Vratimov, Studénka, Kopřivnice, Stará Bělá, Ostrava-Hrabůvka, Fryčovice a další. Žáci a studenti z Brušperka budou vystupovat v těchto kategoriích: Taneční kroužek ŠD při ZŠ country tance, moderní tance. AP Klub cvičení s pom-pony. Divadelní kroužek divadelní vystoupení Paní Liška. Žákyně ZŠ moderní tanec, zpěv vítězové karaoke. Vlastní hudební skupina pod vedením bývalého žáka ZŠ. Do organizace festivalu jsou zapojeni i bývalí žáci ZŠ, nyní studenti vysokých škol výzdoba sálu školy, návrh loga festivalu, moderování festivalu aj. Přestože je festival nesoutěžní, po celé tři dny bude odborná porota sledovat jednotlivá vystoupení a každý den ocení to nejzajímavější. Udělí cenu talentům v jednotlivých kategoriích. Keramické sošky sošky Brunofestu pro tyto talenty vyrobili žáci ZŠ v keramickém kroužku. Účastníci také obdrží upomínkové předměty a informační materiály o městu Brušperk Festival bude slavnostně zakončen ve středu od 15 hodin přehlídkou nejlepších vystoupení v zahradě restaurace Na Letné v Brušperku. Přátelské posezení bude pokračovat do podvečerních hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudba. Při odpoledním programu budou spolupracovat rodiče pracující ve Sdružení přátel školy. Festivalové dění by tedy mělo přilákat i širokou veřejnost. Festival by měl být rozhodně akcí netradiční a zajímavou. Festivalu se zúčastní více než 600 účastníků. Hlavní tváří festivalu bude jako host Martin Ševčík úspěšný finalista třetí řady SuperStar. Dále by se festivalu měli účastnit porotci Tomáš Hošek a Simona Švrčková (Stardance II.), Jana Kurečková (sólistka Divadla Jiřího Myrona Ostrava), Jaromír Vrlík (hlavní dramaturg dětských a hudebních pořadů ČT Ostrava) a Monika Horsáková (dramaturgyně pořadu Dobré ráno ČT Ostrava). Účast při závěrečném moderování přislíbil Aleš Juchelka (moderátor Medúzy). Festival bude propagovat nejen umění a talent žáků, ale i samotné město Brušperk. Hlavním partnerem festivalu je město Brušperk. Pavlína Maturová, předsedkyně SPŠ a Aleš Vyvial, ředitel školy

14 Zápis do mateřské školy 14 Brušperský zpravodaj Ředitelství Mateřské školy v Brušperku oznamuje, že zápis nových dětí do mateřské školy proběhne ve středu a ve čtvrtek v době od 8.00 do h. v kanceláři MŠ vchod od prodejny Modrá labuť. Přineste s sebou rodný list dítěte. Zároveň probíhají ve všech třídách dny otevřených dveří. Pokud máte zájem podívat se do některých tříd, vezměte si přezutí. Vítězslava Karasová, zástupce ředitelky MŠ Plaváčci z MŠ Již několik let pořádá naše mateřská škola pro děti předplavecký výcvik ve Frýdku Místku. Letos jsme se rozhodli, že vyzkoušíme něco nového a začali jsme jezdit na bazén do Kopřivnice. Vybrali jsme dobře, neboť děti jsou nadšené a jednou týdně, vždy ve středu, se těší na další návštěvu bazénu. Celý kurz obsahuje celkem pět lekcí. Dětem se věnují odborní učitelé, kteří využívají metody a prostředky pro danou věkovou skupinu. K dětem mají vstřícný přístup, nikoho k ničemu nenutí. K dispozici máme celý bazén. Děti jsou rozděleny na 4 skupiny podle zdatnosti a zkušeností. Při výuce využívají nejrůznější pomůcky, např. desky, pásy, kroužky, velké podložky. Učí se správně dýchat, pokoušejí se o splývání, vyzkoušejí si skoky do vody. Nejmladší děti využívají malý bazén. Aby děti získaly pocit jistoty ve vodě a dokázaly se správně a jistě orientovat ve vodním prostředí, hrají různé hry na zvířátka, používají spoustu písniček a básniček. I tady využívají pro zpestření výuky spoustu pomůcek, např. klouzačku, zvířátka, míčky, kelímky. Předplavecká výuka patří do 1. etapy plavecké výuky. Cílem této výuky je dokonale děti seznámit s vodou. Formou hry se snaží děti naučit orientaci ve vodě, radosti z pohybu ve vodě a absolutního odbourání strachu z vody. Zvládnutí základních plaveckých dovedností je procesem dlouhodobým a zároveň je to dobrá příprava pro plavecký výcvik v ZŠ. V příštím roce určitě předplavecký výcvik zopakujeme a budeme se těšit, že snad i brzy v Brušperku. Co více si můžeme přát, než šťastné a spokojené děti. Paní učitelky mateřské školy POZVÁNÍ NA KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE Pátek v h. Základní umělecká škola v Brušperku vás srdečně zve na absolventský koncert žáků, který koná v Galerii Chagall v Národním domě Brušperk. Účinkují absolventi 1. stupně: Barbara Duchoňová - zpěv, Kateřina Kůřilová - příčná flétna, Matěj Lanča - zpěv a absolventka 2. stupně Radmila Růžová - příčná flétna Sobota od h. MO KSČM v Brušperku zve na MÁJOVÉ ODPOLEDNE, které se koná v zahradní restauraci Na Letné. Občerstvení zajištěno. Hraje hudba Mini Domino. V případě nepříznivého počasí v sále restaurace.

15 Brušperský zpravodaj 15

16 16 Brušperský zpravodaj Sdružení a SPS Lašan Brušperk za podpory města Brušperk při příležitosti 90. výročí vzniku Československa, 15. výročí vzniku České republiky a 15. výročí založení Sdružení Lašan Brušperk Vás co nejsrdečněji zve na: ZPÍVÁNÍ PODLOUBÍM ve čtvrtek 8. května 2008 od 16 hodin na náměstí Jana Amose Komenského V programu vystoupí: SPS Lašan Brušperk Pěvecký sbor ZUŠ Brušperk Komorní sbor Catena Musica Sbormistři: Jitka Hummelová Jana a Pavel Koneční Lubomír Ivánek Hudební doprovod: Marek Kozák Slovem provází: Magda Frištenská Kulturní komise města Brušperk a SK Brušperk Vás srdečně zvou na 1. ročník rockového festivalu: ROCKFEST BRUŠPERK BRUŠPERK - HŘIŠTĚ pátek Program: 15:00 FÉNIX (BROOKLYN) 16:00 JaraBend (Brušperk) 17:30 (F-M) 19:00 (F-M) 20:30 Czech revival (F-M) 22:00 (Kozlovice) 23:45 (Mošnov) Vstupné: 60Kč

17 Brušperský zpravodaj 17 Čtvrtek v h. Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě v Brušperku Vás srdečně zve na VERNISÁŽ fotografií Petra PRUDKÉHO. Pátek v h. Základní umělecká škola v Brušperku zve širokou veřejnost na tradiční jarní ŽÁKOVSKÝ KONCERT, který se uskuteční v sále Základní školy V. Martínka. V pestrém programu vystoupí školní soubory, pěvecké sbory a sólisté. Hostem večera bude také komorní pěvecký sbor vedený p. uč. Pavlem Konečným. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo zaplnit sál ZŠ, aby nemalé úsilí žáků a učitelů, které věnovali přípravě tohoto koncertu, bylo smysluplné, a aby hudba v provedení našich dětí potěšila co nejvíce posluchačů. Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ Brušperk. BRUŠPERSKÝ VÝTVARNÝ SALON se stal tradicí. Letos probíhá jeho šestý ročník. Vystavují bývalí žáci výtvarného oboru ZUŠ v Brušperku, vyučující Mgr. Jana Valová. Je jich třináct, dva z nich jsou hosty. Jsou mezi nimi studenti středních škol s výtvarným zaměřením Kateřina Frankeová, Hana Valouchová, studenti vysokých škol výtvarný obor Lucie Benišová, Kateřina Prokopová, Lucie Ranochová. Ostatní ve výtvarných oborech pracují. Mgr. Iva Garstková je absolventkou Osravské univerzity a pracuje v návrhářství a modelářství oděvů. Bc. Lucie Kozelská je absolventkou Fakulty výtvarného umění v Brně, vyučuje na Střední umělecké škole v Ostravě, obor keramika. Bc. Hana Lančová, absolventka oboru umělecké slévárenství kovů VŠB v Ostravě, pracuje v oboru aranžérství. Mgr. Adéla Kuchařová je absolventkou dvou vysokých škol Palackého univerzity v Olomouci a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2005 vyučuje na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. V naší galerii měla svou první samostatnou výstavu v loňském roce. Mgr. Žaneta Ježová (Kozelská) absolvovala studium oboru Animovaný film na Ostravské univerzitě. Věnuje se učitelské praxi. Nejdříve na naší ZUŠ, nyní na ZUŠ v Bohumíně. Poslední tři vystavující jsou absolventy středních uměleckých škol a výtvarná tvorba je jejich zaměstnáním. Vlastimil Baránek se zabývá ilustrativní tvorbou. Radmila Šteffková tvoří ve vlastní keramické dílně, Kateřina Steinerová je glazérkou keramických výrobků. Za zavedení výstav prací bývalých žáků výtvarného oboru ZUŠ v naší výstavní síni v rámci výstav Výtvarného centra Chagall v Ostravě a za jejich přípravu patří dík a uznání Mgr. Janě Valové. Dík patří i všem vystavujícím, kteří našim občanům a návštěvníků připravili pěkný umělecký zážitek. Všem přeji dobré nápady, úspěch v práci i osobním životě. Od příštího roku převezme organizaci výstavy Brušperský výtvarný salón Jan Plečka, toho času student posledního ročníku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Věřím, že bude dále pokračovat nejen v tradici, ale že se naše město bude moci pochlubit novými reprezentanty výtvarného umění, jakými byli ak. malíři Vojtěch Doležil, Antonie Gabánková-Laníková, Vojtěch Cigánek, ale i ta dlouhá řada dalších, kterým se výtvarné umění stalo trvalou životní zálibou. Mgr. Jaroslava Neuwirthová

18 18 Brušperský zpravodaj VÝSTAVY v Národním domě v Brušperku Výtvarné centrum Chagall v Národním domě v Brušperku Vás zve na výstavu uměleckých prací bývalých i současných žáků ZUŠ nazvanou BRUŠPERSKÝ VÝTVARNÝ SALON. Výstava potrvá do Od výstava fotografií Petra PRUDKÉHO. Výstava potrvá do Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: Úterý až pátek h., sobota h., neděle h. Připravujeme: Již dnes Vás všechny společně se ZŠ V. Martínka co nejsrdečněji zveme na 2. ročník hudebně-společenského odpoledne BRUŠPERK ZPÍVÁ 2008, které se uskuteční v sobotu 14. června 2008 od h. na brušperském náměstí. V programu vystoupí: Brušperská dechovka, mažoretky AP KLUB ZŠ, Jana Plachetková s písněmi světových muzikálů, Taneční kroužek Školní družiny, SPS Lašan Brušperk, AO Amandolo, ZUŠ Dolný Kubín, Hudební skupina Marka Nesita. Klub seniorů Brušperk Pátek v době od 9.00 do h. v klubu: Výdej objednaných P. Kubinová jídel. Pátek ve h. v klubu: Schůzka členů ČSBS. P. Krupníková Úterý ve h. v klubu: Schůzka seniorů dětského P. Vagnerová domova. Úterý v 7.00 h. odjezd od zastávky Brušperk, Střed: P. Kubiková Zájezd Dlouhé Stráně. Středa v době od 9.00 do h. v klubu: Prodej P. Tichopádová lístků na operu W. A. Mozarta COSI FAN TUTTE. Středa ve h. v klubu: Schůze KA. P. Kubiková Pondělí v době od 9.00 do h. v klubu: Výběr P. Kubiková peněz do lázní Bardějov. Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru. P. Kubinová

19 Brušperský zpravodaj 19 Úterý v době od 8.30 do 9.30 h. v klubu: Zápis a výběr P. Kladiva peněz do Polska-Chalupki. Středa v době od 9.00 do h. v klubu: Výběr P. Adamusová peněz na ČALOVO Kč. Středa ve h. od hasičárny: Cykloturistika: Obecní P. Novobilský les Krmelín Stará Ves n. O. Pátek v h. v klubu: Škvaření vaječiny. P. Adamusová Čtvrtek v 6.30 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do Polska-Chalupki. Pátek v h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd do divadla na operu COSI FAN TUTTE. P. Kladiva P. Tichopádová P. Kubinová Neuwirt- Mgr. hová Pondělí v h. v klubu: Schůze výboru s důvěrníky. Středa v 7.00 h. od zastávky Brušperk, Střed: Odjezd na zájezd na HOSTÝN. Středa ve h. od hasičárny: Cykloturistika: Staříč rybník. P. Špačková, Mikulenková Pátek v době od 9.00 do h. v klubu: Výdej obědů na měsíc červen. P. Kubinová Zápis na zájezd na Hostýn v klubu, cena 100 Kč. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Klub je otevřen do 8.30 do h. Stolní tenis veteráni Informace ze sportu V sobotu 12. dubna 2008 proběhl na stolech SKST Baník Havířov otevřený turnaj veteránů s pořadovým číslem již 225! Tento turnaj nebyl co do počtu závodníků z největších, ale kvalita byla velká. Kromě našich stálých slovenských přátel se jej zúčastnili také hráči Polska a Maďarska. Brušperští veteráni opět bojovali a dosáhli pěkných výsledků. Po třech odehraných turnajích je jejich umístění následující: let let Oldřich Krupník 14. místo Zdeněk Bujnoch 10. místo Josef Rychlík 17. místo Příští turnaj v sobotu 3. května 2008 pořádá TTC PS Lomnice nad Popelkou jako otevřené mistrovství ČR veteránů. Je to poslední příprava před mistrovstvím světa v Rio de Janeiru ve dnech května Oldřich Krupník

20 20 Brušperský zpravodaj Stolní tenis v Brušperku Mistrovské soutěže dohrány - II. liga, skupina B Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 1. Matve Uherský Ostroh A : Slávia Orlová A : Omya Jeseník A : TŽ Třinec A : MEZ Vsetín A : KST Zlín A : Sokol Brušperk A : ČSAD Hodonín B : TJ Dvůr Králové A/Jiskra Jaroměř : Mittal Ostrava B : Sokol Žďár n. S. A : Agrotec Hustopeče B : První čtyři družstva hrají play-off o postup do I. ligy, poslední dvě družstva sestupují do III. ligy. Za naše družstvo odehráli více než polovinu všech utkání: Pavel Holáň s úspěšnosti ve dvouhrách 80%, Lukáš Velebil s úspěšnosti 61,54%, Josef Bystřičan s úspěšnosti 40 %, Petr Maršálek s úspěšnosti 26,92%. Družstvo dále doplňovali: Evžen Rychlík, Jan Holáň, a Jan Krupník. Všem hráčům patří poděkování za dobrou reprezentaci města a klubu v rámci České republiky. Krajská soutěž, sk. B Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 6. Sokol Brušperk B : Zde hráli: Evžen Rychlík, úspěšnost ve dvouhrách 85,19%, Jan Krupník 74,14%, Petr Hejl 61,54%, Patrik Dolegovský 59,09%, Lukáš Krupník II. 39,39% a Martin Kučera 17,24%. Okresní přebor Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 9. Sokol Brušperk C : Za družstvo hráli: Tomáš Vantuch, úspěšnost 54,8 %, Jakub Koval 53,3 %, David Humplík 41,8 %, Martin Kučera 38,6 %. Vypomáhali v několika utkáních: Jan Krupník, Josef Rychlík a Lukáš Krupník II. Okresní soutěž I. třídy Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 4. Sokol Brušperk D :156 68

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku DUBEN 2001 Číslo 4 zdarma Já jsem malej koledníček, já k vám jdu, dáte-li mi pár vajíček, rád vezmu: nemáte-li červeny, dejte bíly, však vám za ně slepička snese jiny. Velikonoce jsou svátky jara, vítáním

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více