D ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova 1163/12, opřivnice Část: D ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DOUENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Datum: květen 2015 Zakázka č.: 008/15 Vypracoval: Ing. iroslav Czernik Dalibor Blažek ENERGETING.CZ, s.r.o. tel: Sídlo: Střítež čp. 252 mobil: Provozovna: Pražská 1377/1, Český Těšín

2 SEZNA PŘÍLOH D.1.4 a) Textová část D.1.4 a)301 Technická zpráva...cz D.1.4 b) Výkresová část D.1.4 b)301 Horní Půdorys 1.PP...CZ D.1.4 b)302 Horní Půdorys 1.NP...CZ D.1.4 b)303 Horní Půdorys 2.NP...CZ D.1.4 b)304 Horní Svislé schéma...cz D.1.4 b)305 Horní Půdorys 1.PP...CZ D.1.4 b)306 Horní Půdorys 1.NP...CZ D.1.4 b)307 Horní Půdorys 2.NP...CZ D.1.4 b)308 Horní Svislé schéma...cz

3 Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova 1163/12, opřivnice Část: D ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICÁ ZPRÁVA DOUENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Datum: květen 2015 Zakázka č.: 008/15 Vypracoval: Dalibor Blažek Arch. č.: CZ ENERGETING.CZ, s.r.o. tel: Sídlo: Střítež čp. 252 mobil: Provozovna: Pražská 1377/1, Český Těšín

4 OBSAH A. Technická zpráva...2 1) Výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů...2 2) Výchozí podklady a stavební program...2 3) Požadavky na profesi - zadání...2 3) a) klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto...2 4) Požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového...3 5) Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace...3 6) provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný...3 7) popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému...3 7) a) Popis stávajícího stavu...3 7) b) Popis navrženého stavu...3 7) c) Demontáže a bourání...4 7) d) Strojovny...4 7) e) Rozvodné potrubí...4 7) f) Armatury...4 7) g) Otopná tělesa...5 7) h) Regulace...5 8) bilance energií, médií a potřebných hmot...5 9) Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení ) ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření ) požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby...5 B. Výkresová část...5 C. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace...6 a) Nominál otopné soustavy...6 b) Specifikace materiálu...6 Přílohy: Výpočty A. Technická zpráva 1) Výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů Projekt je řešen v souladu s platnými vyhláškami a normami, a to zejména ČSN , ČSN , ČSN EN a ČSN EN včetně navazujících. 2) Výchozí podklady a stavební program Podkladem pro řešení projektové dokumentace byla dokumentace Rekonstrukce objektů pro bydlení na ul. Horní č.p v opřivnici z února 2015, dokumentace Ubytovna s.p. Tatra č.p z dubna 1983 a mapování na místě. 3) Požadavky na profesi - zadání Tato část projektové dokumentace řeší výměnu otopných těles včetně radiátorových ventilů a šroubení. Dokumentace je zpracována na základě objednávky stavebníka (investora) a jeho požadavků na rozsah řešení. 3) a) klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto Dle ČSN EN se projektovaný objekt nachází v klimatické oblasti 2. Venkovní výpočtová teplota t e = -15 C. Strana 2/7

5 4) Požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového Není řešeno. 5) Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace Není řešeno. 6) provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný Návrh těles byl proveden dle stávajících těles navržených pro nezateplený objekt. Tepelné ztráty objektu nebyly touto částí projektové dokumentace řešeny. provozní režim: trvalý 7) popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému Tato dokumentace řeší výměnu otopných těles, radiátorových ventilů a šroubení. V rámci stavby bude demontována stoupačka č. 12. Výpočet otopné soustavy byl proveden výpočetním programem Dimos a je přílohou TZ. Dimenze potrubních rozvodů byly převzaty z původní dokumentace, nová otopná tělesa včetně ventilů a šroubení byly navržena dle stávajících těles mapovaných na místě. 7) a) Popis stávajícího stavu Jedná se o objekt pro bydlení sestávající ze dvou objektů s číslem popisným o 2 nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. aždý z objektů je vytápěn vlastní plynovou kotelnou umístěnou v suterénu. Topný výkon kotelny činí 40 k. Ve smyslu ČSN se nejedná o plynovou kotelnu. Zdrojem tepla je plynový kotel Dakon GL40ECO, 40 k. Na otopnou soustavu je kotel napojen přes čtyřcestnou směšovací klapku ESBE 4G20-4 se servopohonem ESBE a kulové kohouty. Na výstupu z kotle je osazen pojistný ventil a na vratné potrubí je napojena expanzním potrubím expanzní nádoba. Oběh topné vody v otopné soustavě o projektovaném tepelném spádu 90/70 C zajišťuje čerpadlo ilo Star RS25/6 osazené v přívodním potrubí. V kotlovém okruhu je instalováno čerpadlo ilo Star RS15/5-3P. Před čerpadlem je osazen filtr mechanických nečistot. otelna je řízena ekvitermním regulátorem Albatros RVA. Ležatý rozvod je proveden větevnatým protiproudým způsobem a je veden pod stropem suterénu ke stoupačkám. Na patách stoupaček nejsou uzávěry a vypouštění. Ze stoupaček jsou přípojkami napojena otopná tělesa ocelová článková. Tělesa jsou na přívodu osazena radiátorovými kohouty, na zpátečce šroubením. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek. Systém je na nejvyšších místech odvzdušněn odvzdušňovacími ventily na tělesech, vypouštění je zajištěno vypouštěcími kohouty v nejnižších místech. Ležatý rozvod je zaizolován minerální plstí s povrchovou úpravou. Přípravu teplé vody dokumentace neřeší. 7) b) Popis navrženého stavu V objektu se provede výměna stávajících otopných těles a radiátorových ventilů a šroubení. ísto ocelových článkových těles jsou navržena ocelová desková tělesa pro rekonstrukce (shodná připojovací rozteč s článkovými tělesy) o obdobném tepelném výkonu. Zateplením objektu dojde ke snížení tepelných ztrát objektu. Aby nebyl výkon navržených otopných těles vysoký bude soustava provozována o sníženém tepelném spádu 65/55 C. V objektu se na základě požadavku investora demontuje stoupačka č. 12 včetně otopných těles (stoupačka a tělesa ve schodišti). Vývody z hlavního rozvodu budou skovány a zavařeny. V suterénu objektu č.p se demontují otopná tělesa. Zaslepení rozvodu se provede nátrubkem se zátkou. Strana 3/7

6 7) c) Demontáže a bourání Demontují se stávající ocelová článková tělesa včetně radiátorových ventilů a šroubení. Ve schodištích se demontuje stoupačka č. 12 včetně přípojek k tělesům. V kotelně se demontuje čerpadlo topné větve. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Původce odpadu (prováděcí firma) je povinen chovat se dle 16, zákona 185/2001 Sb., který ukládá jeho povinnosti při nakládání s odpady. Vzniklý odpad bude tříděn a předán osobě oprávněné k nakládání s odpady. O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel prací evidenci dle vyhl.č. 383/2001 Sb. a předloží ji u kolaudace. Při realizaci stavby vzniknou odpady zařazené dle katalogu odpadů, vyhlášky ŽP č. 381/2001 Sb. do těchto skupin a kategorií: ategorie: ostatní: Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Směsné obaly Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem ěď, bronz, mosaz Železo a ocel nebezpečný: - 7) d) Strojovny V kotelně bude v souvislosti s výměnou stávajících radiátorových kohoutů za termostatické ventily vyměněno stávající čerpadlo ilo Star RS25/6 za čerpadlo s elektronickou regulací otáček Qmax = 3 m 3 /h, Hmax = 6 m. 7) e) Rozvodné potrubí Bude provedena demontáž ocelového potrubí závitového stoupačky č. 12 včetně přípojek k tělesům ve schodišti. V suterénu se provede zaslepení ocelového potrubí závitového skováním a zavařením. 7) f) Armatury Stávající přímé radiátorové kohouty budou nahrazeny přímými termostatickými ventily kvs = 0,9 m 3 /h, kv2k = 0,65 m 3 /h. Navržené ventily jsou s nastavitelnými ventilovými kuželkami. Stávající radiátorová šroubení se nahradí regulačním šroubením kvs = 1,7 m 3 /h. Navržená šroubení umožňují uzavření, vypouštění, napouštění a demontáž těles bez vypouštění celé otopné soustavy. Délku termostatických ventilů je nutno volit s ohledem na instalaci radiátorových šroubení a v případě rozdílů délek použít mosazná prodloužení. Stupeň přednastavení ventilů a šroubení pro jednotlivá otopná tělesa je uvedený ve výkresové části a bude proveden po proplachu otopné soustavy před topnou zkouškou. Ventily budou opatřeny termostatickou hlavicí s kapalinovým čidlem. Tato hlavice musí být namontována vždy vodorovně. V případě umístění termostatických hlavic v zákrytech otopných těles je z důvodu nevhodného snímání teploty interiéru vhodné opatřit zakryté ventily termostatickými hlavicemi s dálkovými čidly. Nutno zvážit při montáži. Přípojky demontovaných otopných těles v suterénu objektu č.p budou zaslepeny nátrubkem se zátkou. Strana 4/7

7 7) g) Otopná tělesa Bude provedena výměna stávajících otopných těles ocelových článkových za nová ocelová desková tělesa v provedení klasik s připojovací roztečí 500 mm! Ocelová desková tělesa budou uchycena na stavební konstrukce dodávanými konzolami. 7) h) Regulace Stupeň přednastavení radiátorových ventilů a šroubení bude nastaven dle provedeného výpočtu a výkresové části PD. V průběhu topné zkoušky se provede jemné doregulování systému dle skutečného provozního stavu a potřeby investora. Čerpadlo topné větve bude nastaveno dle provedeného výpočtu a výkresové části PD. 8) bilance energií, médií a potřebných hmot Není řešeno. 9) Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení Při provádění veškerých stavebních a montážních prací je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany při práci a jeho prováděcími předpisy, resp. nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 10) ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření Během provádění stavby je nutno omezit obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a prachem. Práce provádět mimo dobu nočního klidu. 11) požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby Po odpojení a demontáži stávajících otopných těles budou demontovány konzoly a držáky těles. Díry budou vyspraveny maltou a omítnuty. Ve výpočtech projektové dokumentace je uvažováno s výrobky, které mají specifické technické vlastnosti nutné pro navržení topné soustavy. Nevylučuje se použití obdobných výrobků jiných výrobců, které ale mohou mít jiné technické vlastnosti. V tomto případě je proto nutné požádat projektanta o přepočet! Po montáži bude celá soustava řádně odzkoušena dle ČSN za přítomnosti investora a uživatele. O veškerých zkouškách a přejímkách budou provedeny písemné zápisy ve smyslu ČSN Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 k trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu budou navozeny veškeré provozní stavy. U menších zařízení je dovoleno topnou zkoušku zkrátit (nejméně 24 hodin). Zařízení je navrženo jako plně automatické, obsluha bude pouze občasná a omezí se na vizuální kontrolu tlaku vody v systému a správné funkce jednotlivých zařízení. Údržbu na zařízení je nutno svěřit odborně způsobilé firmě. UPOZORNĚNÍ: Při uvedení do provozu je nutno provést topnou zkoušku systému s nastavením jmenovitých hodnot a ověření správné funkce všech otopných ploch a těles a případně doregulovat. Viz příloha. B. Výkresová část Strana 5/7

8 C. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace a) Nominál otopné soustavy Venkovní teplota: C Tepelný spád:... 65/55 C Objekt č.p Instalovaný výkon:... 17,3 k Hmotnostní průtok: kg/hod Tlaková ztráta větve ÚT: Pa Objekt č.p Instalovaný výkon:... 19,4 k Hmotnostní průtok: kg/hod Tlaková ztráta větve ÚT: Pa Viz přiložený výpočet. b) Specifikace materiálu Upozornění: Výpis materiálu nutno brát pouze jako orientační. Přesné množství nutno určit při montáži. Popis množství mj č.p Termostatická hlavice, 22 ks 2. Přímý radiátorový ventil, DN10, kv2k = 0,65 m 3 /h 12 ks 3. Přímý radiátorový ventil, DN15, kv2k = 0,65 m 3 /h 8 ks 4. Přímý radiátorový ventil, DN20, kv2k = 0,65 m 3 /h 2 ks 5. Šroubení radiátorové uzavírací přímé, DN10, kvs = 1,7 m 3 /h 12 ks 6. Šroubení radiátorové uzavírací přímé, DN15, kvs = 1,7 m 3 /h 10 ks 7. osazné prodloužení, 10x⅜ 12 ks 8. osazné prodloužení, 15x½ 8 ks 9. osazné prodloužení, 20x¾ 2 ks 10. Nátrubek, ½ 2 ks 11. Nátrubek, ¾ 4 ks 12. Zátka, ½ 2 ks 13. Zátka, ¾ 4 ks 14. Čerpadlo Qmax = 3 m 3 /h, Hmax = 6 m 1 ks 15. Ocelové deskové těleso, klasické, R0 2 ks 16. Ocelové deskové těleso, klasické, 4 ks 17. Ocelové deskové těleso, klasické, 4 ks 18. Ocelové deskové těleso, klasické, R0 2 ks 19. Ocelové deskové těleso, klasické, 8 ks 20. Ocelové deskové těleso, klasické, R0 2 ks 21. Ostatní montážní materiál kotvící materiál, instalační materiál apod. dle situace na stavbě č.p Termostatická hlavice, 25 ks 23. Přímý radiátorový ventil, DN10, kv2k = 0,65 m 3 /h 12 ks 24. Přímý radiátorový ventil, DN15, kv2k = 0,65 m 3 /h 9 ks 25. Přímý radiátorový ventil, DN20, kv2k = 0,65 m 3 /h 4 ks 26. Šroubení radiátorové uzavírací přímé, DN10, kvs = 1,7 m 3 /h 12 ks 27. Šroubení radiátorové uzavírací přímé, DN15, kvs = 1,7 m 3 /h 11 ks 28. Šroubení radiátorové uzavírací přímé, DN20, kvs = 1,7 m 3 /h 2 ks Strana 6/7

9 29. osazné prodloužení, 10x⅜ 12 ks 30. osazné prodloužení, 15x½ 9 ks 31. osazné prodloužení, 20x¾ 4 ks 32. Čerpadlo Qmax = 3 m 3 /h, Hmax = 6 m 1 ks 33. Ocelové deskové těleso, klasické, R0 2 ks 34. Ocelové deskové těleso, klasické, 4 ks 35. Ocelové deskové těleso, klasické, 4 ks 36. Ocelové deskové těleso, klasické, R0 5 ks 37. Ocelové deskové těleso, klasické, 8 ks 38. Ocelové deskové těleso, klasické, R0 2 ks 39. Ostatní montážní materiál kotvící materiál, instalační materiál apod. dle situace na stavbě Strana 7/7

10 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1111.D 1 Souhrnné údaje Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p rekonstrukce otopného systému ísto: Zpracovatel: Zadavatel: ěsto opřivnice Zakázka: Projektant: Horní 1111/21a, opřivnice Energeting.cz opřivnice, Horní 1111.D Blažek Archiv: Datum: Telefon: Poznámka k zakázce: původní stav 90/70, po zateplení 65/55 - návrh těles a ventilů, demontáž stoupačky 12 a těles v suterénu 2 Regulace spotřebičů - větve 2.1 Spotřebiče větve V0 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný ležatý rozvod V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 181,4 181,4 93,0 93,0 181,4 181,4 62,0 62,0 47,2 282,1 120,9 RP 2.2 Spotřebiče větve V1 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka ,0 10,0 RP Combi 3 P 15 1,5 Combi 3 P 15 1,4 Energeting.cz Tel.: / 6

11 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1111.D 2.3 Spotřebiče větve V2 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka ,0 10,0 RP Combi 3 P 15 1,5 Combi 3 P 15 1,5 2.4 Spotřebiče větve V3 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 46,5 46,5 RP Combi 3 P 10 1,0 Combi 3 P 10 1,0 2.5 Spotřebiče větve V4 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 31,0 31,0 RP Combi 3 P 10 0,7 Combi 3 P 10 0,7 2.6 Spotřebiče větve V5 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka R , R ,0 60,5 60,5 RP 1 AV6 přímý P 10 4,0 1 AV6 přímý P 10 4,0 Combi 3 P 10 1,1 Combi 3 P 10 1,1 2.7 Spotřebiče větve V6 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka R R ,0 10,0 141,1 141,1 RP 1 AV6 přímý P 20 6,0 1 AV6 přímý P 20 6,0 Combi 3 P 15 4,0 Combi 3 P 15 3,8 Energeting.cz Tel.: / 6

12 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1111.D 2.8 Spotřebiče větve V7 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka R , R ,0 23,6 23,6 RP 1 AV6 přímý P 10 2,0 1 AV6 přímý P 10 2,0 Combi 3 P 10 0,5 Combi 3 P 10 0,5 2.9 Spotřebiče větve V8 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 46,5 46,5 RP Combi 3 P 10 1,0 Combi 3 P 10 1, Spotřebiče větve V9 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 RP Combi 3 P 15 1,4 Combi 3 P 15 1, Spotřebiče větve V10 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 RP Combi 3 P 15 1,4 Combi 3 P 15 1, Spotřebiče větve V11 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 31,0 31,0 RP Combi 3 P 10 0,7 Combi 3 P 10 0,7 Energeting.cz Tel.: / 6

13 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1111.D 3 Výpočet - větve. etoda výpočtu: po větvích. apalina: voda, tw1 = 65,0 C, r = 979,81 kg m -3 Větev Typ tw1 C tw2 C tw1vyp C vyp tw2vyp C u V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V1->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V2->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V3->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V4->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V5->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V6->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V7->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V8->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V9->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V10->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V11->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V12 D 65,0 10,0 55,0 65,0 0,0 65,0 0,70 Dpmin1 Pa ZadDT1 Pa Q ,6 181,4 181,4 93,0 62,0 120,9 282,1 47,2 93,0 181,4 181,4 62,0 V V dm 3 100,6 12,6 12,2 8,0 5,8 8,2 18,9 5,8 9,7 13,9 13,3 5,8 2,7 Celkový výkon Celkový hmotnostní průtok Celkový vodní objem Q = = V = , ,6 217,7 dm 3 4 Seznam výrobků pro: Všechny větve 4.1 Seznam těles Značka at odel Typ LT mm ORADO ORADO ORADO ORADO ORADO ORADO RADI LASI R RADI LASI R RADI LASI R RADI LASI R RADI LASI R RADI LASI R 20 R/ R/ R/ R/ R/ R/ Specifikace Počet Cena/1ks Cena ěna R R R Energeting.cz Tel.: / 6

14 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1111.D 4.2 Seznam ventilů Značka at C Typ DN kvs m 3 h-1 číslo ESBE ESB Typ 3G 20 4, /3G20-4 Počet Cena/J Cena ěna 1 GIACOINI 2007 GIA R250D ,000 R250X GIACOINI 2007 GIA R74A 40 21,000 R74AY OVENTROP OVE Combi ,700 1, OVENTROP OVE AV6 přímý ,900 0,900 0, Seznam trubek Značka at C Typ DN d 1 x s mm ocelové trubky FET 6001 závitové x x x x x x x3.65 Objednací číslo L m 83,80 63,70 33,20 26,30 13,10 22,00 16,50 Cena/J Cena ěna 4.4 Seznam izolací Značka at C Typ d 2 mm Rockwool 70 R 141 PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm 21,00 27,00 34,00 49,00 70,00 s mm 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Objednací číslo PIPO ALS-d21/30 mm PIPO ALS-d27/30 mm PIPO ALS-d34/30 mm PIPO ALS-d49/30 mm PIPO ALS-d70/30 mm L m 15,00 12,80 24,90 35,10 16,50 S Cena/J Cena ěna m Energeting.cz Tel.: / 6

15 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1111.D 4.5 Seznam čerpadel Značka at C Název Provedení 2 DN Počet GRUNDFOS ALPHA (N) 180 E R 1/2 1 Energeting.cz Tel.: / 6

16 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1112.D 1 Souhrnné údaje Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p rekonstrukce otopného systému ísto: Zpracovatel: Zadavatel: ěsto opřivnice Zakázka: Projektant: Horní 1112/21b, opřivnice Energeting.cz opřivnice, Horní 1112.D Blažek Archiv: Datum: Telefon: Poznámka k zakázce: původní stav 90/70, po zateplení 65/55 - návrh těles a ventilů, demontáž stoupačky 12 2 Regulace spotřebičů - větve 2.1 Spotřebiče větve V0 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný ležatý rozvod V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 V ,0 181,4 181,4 93,0 153,5 241,8 241,8 62,0 62,0 47,2 282,1 120,9 RP 2.2 Spotřebiče větve V1 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka ,0 10,0 RP Combi 3 P 15 1,5 Combi 3 P 15 1,5 Energeting.cz Tel.: / 6

17 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1112.D 2.3 Spotřebiče větve V2 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka ,0 10,0 RP Combi 3 P 15 1,5 Combi 3 P 15 1,5 2.4 Spotřebiče větve V3 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 46,5 46,5 RP Combi 3 P 10 1,0 Combi 3 P 10 1,0 2.5 Spotřebiče větve V4 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 31,0 31,0 RP Combi 3 P 10 0,7 Combi 3 P 10 0,7 2.6 Spotřebiče větve V5 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka R , R ,0 60,5 60,5 RP 1 AV6 přímý P 10 4,0 1 AV6 přímý P 10 4,0 Combi 3 P 10 1,1 Combi 3 P 10 1,1 2.7 Spotřebiče větve V6 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka R R ,0 10,0 141,1 141,1 RP 1 AV6 přímý P 20 6,0 1 AV6 přímý P 20 6,0 Combi 3 P 15 4,0 Combi 3 P 15 3,8 Energeting.cz Tel.: / 6

18 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1112.D 2.8 Spotřebiče větve V7 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka R , R ,0 23,6 23,6 RP 1 AV6 přímý P 10 2,0 1 AV6 přímý P 10 2,0 Combi 3 P 10 0,5 Combi 3 P 10 0,5 2.9 Spotřebiče větve V8 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , , R ,0 46,5 46,5 60,5 RP 1 AV6 přímý P 20 4,0 Combi 3 P 10 1,0 Combi 3 P 10 1,0 Combi 3 P 20 1, Spotřebiče větve V9 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , , R ,0 60,5 RP 1 AV6 přímý P 20 4,0 Combi 3 P 15 1,5 Combi 3 P 15 1,4 Combi 3 P 20 1, Spotřebiče větve V10 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , , R ,0 60,5 RP 1 AV6 přímý P 15 4,0 Combi 3 P 15 1,4 Combi 3 P 15 1,4 Combi 3 P 15 1,1 Energeting.cz Tel.: / 6

19 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1112.D 2.12 Spotřebiče větve V11 - t w1 = 65,0 C; výkon redukovaný stoupačka , ,0 31,0 31,0 RP Combi 3 P 10 0,7 Combi 3 P 10 0,7 3 Výpočet - větve. etoda výpočtu: po větvích. apalina: voda, tw1 = 65,0 C, r = 979,81 kg m -3 Větev Typ tw1 C tw2 C tw1vyp C vyp tw2vyp C u V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V1->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V2->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V3->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V4->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V5->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V6->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V7->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V8->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V9->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V10->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V11->V0 D 65,0 10,0 55,0 65,0 10,0 55,0 0,70 V12 D 65,0 10,0 55,0 65,0 0,0 65,0 0,70 Dpmin1 Pa ZadDT1 Pa Q ,0 181,4 181,4 93,0 62,0 120,9 282,1 47,2 153,5 241,8 241,8 62,0 V V dm 3 100,6 12,6 12,2 8,0 5,8 8,2 18,9 5,8 13,4 17,6 16,8 5,8 2,7 Celkový výkon Celkový hmotnostní průtok Celkový vodní objem Q = = V = , ,0 228,5 dm 3 4 Seznam výrobků pro: Všechny větve 4.1 Seznam těles Značka at odel Typ LT mm ORADO ORADO ORADO RADI LASI R RADI LASI R RADI LASI R 20 R/ R/ R/ Specifikace Počet Cena/1ks Cena ěna R Energeting.cz Tel.: / 6

20 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1112.D Značka at odel Typ LT mm RADI LASI R 22 R/554 RADI LASI R 22 R/554 RADI LASI R 22 R/554 ORADO ORADO ORADO Specifikace Počet Cena/1ks Cena ěna R R Seznam ventilů Značka at C Typ DN kvs m 3 h-1 číslo ESBE ESB Typ 3G 20 4, /3G20-4 Počet Cena/J Cena ěna 1 GIACOINI 2007 GIA R250D ,000 R250X GIACOINI 2007 GIA R74A 40 21,000 R74AY OVENTROP OVE Combi ,700 1,700 1, OVENTROP OVE AV6 přímý ,900 0,900 0, Seznam trubek Značka at C Typ DN d 1 x s mm ocelové trubky FET 6001 závitové x x x x x x x3.65 Objednací číslo L m 79,00 65,30 36,40 26,30 13,10 22,00 16,50 Cena/J Cena ěna Energeting.cz Tel.: / 6

21 Dimenzování otopných soustav DIOS v PROTECH spol. s r.o ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín Datum tisku: opřivnice, Horní 1112.D 4.4 Seznam izolací Značka at C Typ d 2 mm Rockwool 70 R 141 PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm PIPO ALS 30 mm 21,00 27,00 34,00 49,00 70,00 s mm 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Objednací číslo PIPO ALS-d21/30 mm PIPO ALS-d27/30 mm PIPO ALS-d34/30 mm PIPO ALS-d49/30 mm PIPO ALS-d70/30 mm L m 15,00 12,80 24,90 35,10 16,50 S Cena/J Cena ěna m Seznam čerpadel Značka at C Název Provedení 2 DN Počet GRUNDFOS ALPHA (N) 180 E R 1/2 1 Energeting.cz Tel.: / 6

22 LEGENDA ÍSTNOSTÍ 01 SLEP 02 SLEP 03 SLEP LEGENDA ZASLEPENO ZAVAŘENÍ A SOVÁNÍ 13/500/150 PV20 PŠ20 13/500/150 PV20 PŠ20 13/500/150 PV15 PŠ15 P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ PŮDORYS 1.PP 1:100 D.1.4 b)301

23 R R0 TRV10/4 RŠ10/1.1 TRV20/6 RŠ15/3.8 LEGENDA ÍSTNOSTÍ 101 POOJ 102 POOJ 103 UCHYNĚ 104 CHODBA 105 UCHYNĚ 106 POOJ 107 CHODBA 108 UCHYNĚ 109 POOJ 110 POOJ 111 CHODBA 112 SCHODIŠTĚ LEGENDA R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ15 P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ PŮDORYS 1.NP 1:100 D.1.4 b)302

24 R0 TRV10/4 RŠ10/ R0 TRV20/6 RŠ15/4 LEGENDA ÍSTNOSTÍ 201 POOJ 202 POOJ 203 UCHYNĚ 204 CHODBA 205 UCHYNĚ 206 POOJ 207 CHODBA 208 UCHYNĚ 209 POOJ 210 POOJ 211 CHODBA 212 SCHODIŠTĚ LEGENDA R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ15 P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ PŮDORYS 2.NP 1:100 D.1.4 b)303

25 R0 TRV10/4 RŠ10/ R0 TRV20/6 RŠ15/ R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ R0 TRV10/4 RŠ10/ R0 TRV20/6 RŠ15/ R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ15 13/500/150 PV20 PŠ20 13/500/150 PV20 PŠ20 13/500/150 PV15 PŠ15 E E LEGENDA ZASLEPENO NÁTRUBE + ZÁTA P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ SVISLÉ SCHÉA 1:X/1:100 D.1.4 b)304

26 LEGENDA ÍSTNOSTÍ 01 HERNA 02 HERNA 03 HERNA LEGENDA 13/500/150 PV20 PŠ20 ZASLEPENO ZAVAŘENÍ A SOVÁNÍ R0 TRV20/4 RŠ20/ R0 TRV20/4 RŠ20/ R0 TRV15/4 RŠ15/1.1 P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ 13/500/150 PV15 PŠ15 BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ PŮDORYS 1.PP 1:100 D.1.4 b)305

27 R R0 TRV10/4 RŠ10/1.1 TRV20/6 RŠ15/3.8 LEGENDA ÍSTNOSTÍ 101 POOJ 102 POOJ 103 UCHYNĚ 104 CHODBA 105 UCHYNĚ 106 POOJ 107 CHODBA 108 UCHYNĚ 109 POOJ 110 POOJ 111 CHODBA 112 SCHODIŠTĚ LEGENDA R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ15 P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ PŮDORYS 1.NP 1:100 D.1.4 b)306

28 R0 TRV10/4 RŠ10/ R0 TRV20/6 RŠ15/4 LEGENDA ÍSTNOSTÍ 201 POOJ 202 POOJ 203 UCHYNĚ 204 CHODBA 205 UCHYNĚ 206 POOJ 207 CHODBA 208 UCHYNĚ 209 POOJ 210 POOJ 211 CHODBA 212 SCHODIŠTĚ LEGENDA R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ15 P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ PŮDORYS 2.NP 1:100 D.1.4 b)307

29 R0 TRV10/4 RŠ10/ R0 TRV20/6 RŠ15/ R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ R0 TRV10/4 RŠ10/ R0 TRV20/6 RŠ15/ R0 TRV10/2 RŠ10/0.5 25/500/150 PV15 PŠ R0 TRV20/4 RŠ20/ R0 TRV20/4 RŠ20/ R0 TRV15/4 RŠ15/1.1 E E LEGENDA P EN Č1 Č2 RV F TRV RŠ PV PŠ BLAŽE ING. CZERNI ING. CZERNI ĚSTO OPŘIVNICE, ŠTEFÁNIOVA 1163/12, OPŘIVNICE HORNÍ Č.P. 1111, 1112, OPŘIVNICE REVITALIZACE BYTOVÉHO DOU NA UL. HORNÍ Č.P REONSTRUCE OTOPNÉHO SYSTÉU 008/15 A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ DSP CZ HORNÍ SVISLÉ SCHÉA 1:X/1:100 D.1.4 b)308

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stavba: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p. 213, 118, 739 59 Střítež Investor: Obec Střítež, 739 59 Střítež Část: D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

P R O J E K T S T A V B Y / PS / F.1.5.A - Vytápění. Zak.číslo: 243-466 Počet listů: 6 Arch.číslo: V-TZ

P R O J E K T S T A V B Y / PS / F.1.5.A - Vytápění. Zak.číslo: 243-466 Počet listů: 6 Arch.číslo: V-TZ Zak.číslo: 243-466 Počet listů: 6 Arch.číslo: V-TZ P R O J E K T S T A V B Y / PS / F.1.5.A - Vytápění Zákazník: MĚSTO NÁCHOD MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 40, NÁCHOD Stavba: PŘÍSTAVBA VÝTAHU NA RADNICI V NÁCHODĚ

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 1. Základní škola Slezské Diakonie, SPC 54, Hlubčická 11, 794 01 Krnov Charakteristika objektu Objekt ZŠ Slezské diakonie zajišťuje

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku Obsah: 1. Identifikační údaje Část technologická 1. Přehled výchozích podkladů 2. Popis vodních prvků 3. Popis technologie 1. Identifikační údaje název akce: název objektu: stupeň PD: Zodp. projektant:

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé Část stavby : D.1.4.3 - Vytápění Místo stavby :

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana VNITŘNÍ ROZVODY VODY Adresa: Krátká 460 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 08/2015 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika ZÁKAZNÍK 6 ZPRACOVATEL - PM 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev.

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách. Výzva k podání nabídky Název zakázky Výměna zdroje vytápění v budově školy, školky a úřadu, čp. 126 Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 06/2014 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY V AREÁLU VV

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba : Výměna rozvodů zdravotní techniky (studené vody) v objektu č.p. 467 tř. V. Klementa, Mladá Boleslav Místo : tř. Václava Klementa č.p. 467, Mladá Boleslav Stavebník

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Regulační ventily FHV mají flexibilní použití a snadno se instalují do okruhu podlahového vytápění.

Regulační ventily FHV mají flexibilní použití a snadno se instalují do okruhu podlahového vytápění. Použití Regulační ventily FHV jsou ideální pro regulaci teploty jednotlivých místností s podlahovým vytápěním a pro systémy využívající podlahové vytápění v kombinaci s radiátory. Společnost Danfoss nabízí

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM

BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM 1 1 BYTOVÉ A DOMOVNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE LOGOTHERM Bytové stanice LOGOaktiv 4 Bytové stanice LOGOtherm 8 Bytové stanice LOGOstandard 8 Bytové stanice LOGOstandard - varianta mezi stoupačky 11 Bytové stanice

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Náhled Výrobek Kód Cena EM04G. Termostatické hlavice pro TRV Oventrop a VK-otopná tělesa Termostatické hlavice - připojení M30x1,5 - kapalinové čidlo

Náhled Výrobek Kód Cena EM04G. Termostatické hlavice pro TRV Oventrop a VK-otopná tělesa Termostatické hlavice - připojení M30x1,5 - kapalinové čidlo ARMATURY A PODLAHOVÉ VYTÁPĚÍ 7 let záruka na celý sortiment výrobků Oventrop! PODLAHOVÉ VYTÁPĚÍ Termostatické hlavice pro TRV Oventrop a VK-otopná tělesa Termostatické hlavice - připojení M30x1,5 - kapalinové

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Předmět : Ústřední vytápění Objekt: Stavební úpravy objektu Široká 87, Chrudim. Investor : Město Chrudim,Resselovo náměstí 77, Chrudim. Stránka 1 Rekapitulace Kotelny

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více