Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní"

Transkript

1 Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní Převzato z rozhovoru s Mgr. Martinou Simonidesovou ( vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika, zabývá se nápravou grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku. Zaměřuje se na nápravy grafomotorických obtíží) Píšeme nejen rukou, ale na to, jak dítě kreslí a píše, má vliv mnoho věcí. Přípravou na psaní tak podle ní nejsou pouze pracovní listy, ale třeba také skákání snožmo nebo jízda na koloběžce. Co si můžeme představit pod pojmem grafomotorika? Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které vykonáváme při kreslení a psaní. Patří do ní hrubá motorika, tedy motorické funkce paže, ramene a lokte, a jemná motorika, motorika prstů a dlaně. Náleží sem též motorika očních pohybů a motorika mluvidel, tedy artikulačních orgánů, a vizuomotorika neboli souhra mezi okem a rukou. S grafomotorikou také souvisí zrakové a sluchové vnímání, koncentrace pozornosti a lateralita. Při výčtu jednotlivých činností, které jsou zapotřebí pro grafi cký projev, je jasné, proč má tolik dětí obtíže se psaním v počátku školní docházky. Stačí, aby jedna z funkcí nebyla dostatečně rozvinutá, a kreslení v předškolním věku a psaní ve škole je ztížené. Grafomotorika je velmi komplexní záležitost. Proč rozvíjet grafomotorické schopnosti už v předškolním věku? Je to důležité, protože se tyto schopnosti později stanou základem pro získávání dovedností, jako je psaní a čtení. V předškolním věku je vhodné zaměřit se na rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace a celkové motorické obratnosti. Na tomto podkladě se později budou utvářet dovednosti a vědomosti. Tyto schopnosti a dovednosti by nejpozději kolem šestého roku měly dosáhnout úrovně školní zralosti, aby dítě mohlo bez obtíží zvládnout nároky školy. Grafomotorika je jedním z kritérií pro posuzování zralosti dítěte pro školu. Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní. Mnohé děti předškolního věku potřebují, abychom jejich grafomotorický vývoj podpořili. Jsou to zvláště ty děti, u nichž pozorujeme nerovnoměrný vývoj jednotlivých složek psychomotoriky. Tyto děti mívají různé grafomotorické obtíže, které vedou k tomu, že téměř veškerou energii spotřebují na samotný akt psaní a nezbývá jim energie na obsah

2 psaného. Bývají pomalejší než jejich vrstevníci, obtížně se koncentrují na to, co dělají. Které schopnosti a dovednosti potřebují děti pro budoucí psaní? Pro budoucí psaní dítě potřebuje mít dostatečně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, řeč a koncentraci pozornosti. Mělo by mít také dostatečně uvolněnou paži v oblasti hrubé i jemné motoriky. Dítě by mělo být schopné současně pohybovat ramenem, loktem, zápěstím a prsty. Pokud má dítě tyto schopnosti dostatečně rozvinuté, dá se předpokládat, že s psaním ve škole nebude mít větší obtíže. Co ovlivňuje a formuje grafomotoriku? Grafomotoriku ovlivňuje celkový psychomotorický vývoj dítěte. Po celé předškolní období by dítě mělo mít dostatek příležitostí a podnětů ke grafickému projevu. Souvisí grafomotorika se smyslovým vnímáním dítěte? Ano, velmi úzce. Smyslové vnímání je prostředkem pro vnímání světa. Čím více smyslů dítě zapojí, tím je jeho zážitek komplexnější. Dítě je tak schopné poznat vlastnosti nějakého předmětu nebo situace, kterou bude graficky ztvárňovat. Smyslová výchova pomáhá dětem v předškolním i školním věku rozvíjet a prohlubovat smyslové vnímání - zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Není podstatná kvantita, ale kvalita. Stačí jeden namalovaný obrázek zajímavou technikou nebo technikami, kterému předchází podrobné zkoumání jevu, objektu. Malování, kreslení může být jako cíl samo o sobě, ale může být také prostředkem k poznávání světa, může to být cesta. Dítě je nastaveno vnímat všemi smysly a je na nás, zda mu to umožníme. A to je podle mého názoru podstatné. Jaké psací náčiní máme dítěti nabídnout? Podle toho, jak uchopuje psací náčiní. Pokud u něj přetrvává dlaňový úchop, dítě nedokáže tužku udržet v prstech, pořád mění způsob, jak ji drží, nabídneme mu pomůcku, kterou může držet v dlani. Dlaňové pastelky, fixy nebo štětce vyplní dlaň a umožní i dětem nacházejícím se na nižší vývojové úrovni hodnotný grafi cký projev. Tyto pomůcky jsou vhodnou přípravou na další období. U některých dětí přetrvává dlaňový úchop ještě po čtvrtém roce, což už je samo o sobě alarmující. Pokud dítě začne spontánně uchopovat kreslicí náčiní do prstů, měl by se hned začít nastavovat špetkový úchop. Na této vývojové úrovni dítěti nabízíme kvalitní trojhranné pastelky s měkkou tuhou, trojhranné štětce a fixy. Pomůcky jako trojhranné tužky, pastelky, štětce, pera a další ergonomické pomůcky jsou báječné,

3 je to jen podpora, nevyřeší se jimi grafomotorické obtíže. Jaký význam má rodina pro rozvoj grafomotorických schopností dítěte? Rodina může velmi významně ovlivnit grafomotorický rozvoj dítěte tím, že mu poskytne různorodé podněty, které odpovídají aktuální úrovni jeho vývoje. Děti potřebují získávat různé zkušenosti, které jim pomohou rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. Musí mít dostatek příležitostí k volnému pohybu, kdy se učí koordinovat pohyby těla. U rozvoje jemné motoriky se někdy setkávám s tím, že rodiče upřednostňují kresbu pastelkami, která je ale pro děti vzhledem k uchopování psacího náčiní poměrně náročná. Jak diagnostikovat a hodnotit úroveň grafomotorických schopností dítěte? Jako diagnostický prostředek se nabízí kresba, u níž můžeme hodnotit obsah, tedy co je nakresleno, a pak formu, tedy jak je to nakresleno, a cestu, jak to vzniklo. Existují určité varovné signály, které nás můžou upozornit, že by nemuselo být vše v pořádku. Patří sem nerovnoměrný a opožděný vývoj dítěte - dítě se nachází na nižší úrovni psychomotorického vývoje a málo a nerado kreslí. Pokud dítě do konce pátého roku života nezačne samo intenzivně vyhledávat kreslení, praxe ukazuje, že takové dítě má většinou grafomotrické obtíže. Rodiče někdy argumentují, že dnes existují tablety nebo počítače. Ale v první třídě si dítě sedne s tužkou k psacímu stolu a přibližně dvě až tři hodiny denně se bude nějak grafi cky projevovat. Psát na počítači je jednodušší? Jaký má podle vás psaní význam? Podle některých výzkumů psaní vede k vyšší intenzitě mozkové činnosti a k lepšímu vyjadřování. Někteří studenti říkají, že když píšou klasicky, ne na počítači, je to pro ně lepší, více si zapamatují. Nemyslím si, že vždy, když se něco zjednoduší, je to také automaticky lepší. Jak rozpoznat obtíže v grafomotorickém projevu dítěte? Na obtíže nás může upozornit i to, že dítě mění při kreslení polohu těla nebo si otáčí papírem. Také obtíže s řečí mohou signalizovat obtíže v grafomotorice, protože motorika mluvidel a motorika paže jsou propojené. U dítěte, které má logopedické obtíže, je proto dobré sledovat i jeho grafomotorický vývoj. Signálem mohou být také obtíže s prostorovou orientací, rozpoznáváním, co je nahoře a dole nebo vpravo a vlevo. Dále to je nevyhraněná lateralita a zkřížená lateralita, která se bohužel nedá úplně snadno rozpoznat. Pokud zaznamenáme, že dítě kreslí obrázky zdola nahoru nebo není schopné napodobit tvar či ho zrcadlově obrací, může to také signalizovat možné obtíže. Musíme se též věnovat dětem-levákům. Leváctví samo o sobě samozřejmě není problém, ale protože píšeme

4 zleva doprava, je to pro ně náročnější. Znovu zdůrazním, že se můžeme setkat s výtvarně nadaným dítětem, které má grafomotorické obtíže. Malé děti mají své počítače nebo tablety Ano, a nejen lateralizace, ale i rozvoj grafomotoriky bývá u těchto dětí opožděný. Není to úplně pozitivní trend. Setkávám se s dětmi, které například v šesti letech ještě neumějí stříhat. Souvisí úroveň grafomotorických schopností dítěte s tím, jak se dokáže koncentrovat, jakou má úroveň pozornosti? Může, ale nemusí. Některé děti mají úroveň pozornosti ovlivněnou z neurologických příčin a nemají obtíže s grafomotorikou. Takže dítě, které má třeba ADHD, nemusí mít grafomotorické obtíže? Samozřejmě že ne. Ale setkávám se s dětmi, které mají obtíže s koncentrací pozornosti a zároveň s grafomotorikou. Grafi cký projev je pro ně náročný, stojí je spoustu energie, a ony pak nejsou schopny se na činnost soustředit po delší dobu. Takovým dětem kreslení nepřináší žádnou radost a není se čemu divit. Někdy je při něm bolí rameno nebo zápěstí, ruka se potí. Můžeme už v předškolním věku podle úrovně grafomotorických dovedností odhadnout, jestli dítě nebude trpět dysgrafií? Dysgrafi e je specifická vývojová porucha učení, která postihuje schopnost dítěte naučit se běžným způsobem psát. Je to porucha jedné nebo více psychických funkcí, které jsou potřeba k řeči v písemné podobě. A nelze předpovědět, zda dítě bude dysgrafi k. Specifické poruchy učení se obvykle diagnostikují od konce druhé třídy, ale setkala jsem se s prvňákem, který měl psychologem diagnostikovanou poruchu učení. Někdy se stává, že dítě má grafomotorické obtíže projevujjící se stejně jako dysgrafi e. Po absolvování programu rozvoje grafomotoriky obtíže ustanou, v takovém případě hovoříme o pseudodysgrafi i. Dítě může být současně dysgrafi k a může mít i grafomotorické obtíže. I tady je grafomotorický program vhodný, zvláště proto, že se dítě zbaví fyzických obtíží a grafi cký projev bude pro něj snažší. Jak by měly vypadat grafomotorické schopnosti dítěte, které nastupuje do školy? Dítě by mělo mít rozvinutou motoriku paže a mělo by mít určité grafomotorické schopnosti, které si nenatrénovalo při nějakém nácviku, ale dospělo k nim. Mělo by umět nakreslit postavu člověka -

5 trup by měl být napojen na hlavu, postava by měla mít končetiny a měla by být bohatá na detaily. Postava by také měla mít správné proporce. Při zjišťování školní zralosti se někdy používá kresba domu. Dítě by mělo být schopné nakreslit jednotažný tvar, například čtverec. U domečku se může objevit kouř, což je tvar smyček, které jsou obtížné na prostorovou orientaci. Příklady konkrétních činností k rozvíjení grafomotorických schopností Dítě by mělo mít dostatek volného pohybu, umět jezdit na kole, koloběžce, skákat snožmo a po jedné noze, běhat, házet míčem. Rozvíjení jemné motoriky zahrnuje širokou škálu možností. Patří k nim sebeobsluha: dítě by se mělo umět samo obléknout a svléknout, zapnout knoflíky, zavázat boty. Nyní je trend nahrazovat boty s tkaničkami za boty se suchým zipem, a tak si dokonce někteří školáci neumějí zavazovat tkaničky. Využíváme rukodělné činnosti zahrnující například modelování, kdy se střídá tlak a uvolnění, stejně jako při stříhání. Rodiče mají někdy obavy, že si děti při stříhání ublíží, ale to není namístě. Děti si ublíží spíše tehdy, když s nůžkami neumějí pracovat, takže je na učitelích a rodičích, aby to dítě naučili tak, že mu umožní stříhat proužek na jedno stisknutí a pokračovat ve stříhání geometrických tvarů. Po tomto tréninku bude dítě schopné konečně vystřihnout třeba čertíka. V předškolním období je vhodné naučit dítě krájet nožem, držet nůž pevně a koordinovat současně i druhou ruku. Děti mohou malovat prstovými, vodovými a temperovými barvami, mačkat, trhat a lepit papír a též skládat z papíru lodičky a origami. Také by měly mít k dispozici různé stavebnice. Nejen lego, ale i kostky nebo mozaiky. Mohou navlékat korálky, oblékat panenky, pomáhat při každodenních činnostech doma i ve školce, například zalít květinu, zamést drobečky, zamykat, odemykat, rozsvěcet, pracovat s nářadím Je to spousta činností a všechny rozvíjejí schopnosti potřebné pro kreslení a psaní.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? správně vyslovovat všechny hlásky vyřídit jednoduchý vzkaz vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit orientovat

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 4 Příklady kazuistik...8 5 Evaluace supervizí...36 6 Závěr...37

Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 4 Příklady kazuistik...8 5 Evaluace supervizí...36 6 Závěr...37 Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 3.1 Fyziologický vývoj dítěte od 3 6 let věku teorie...5 3.2 Hraniční vývoj od 3 5 let...6 3.3 Hraniční vývoj 5 6 let...6 3.4 Odchylky ve vývoji...7

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ Metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Co by měl umět předškolák

Co by měl umět předškolák Co by měl umět předškolák Chystá se váš potomek na podzim do školy? Anebo ho to čeká až příští rok? Přechod z mateřské do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM V RANÉM A PŘEDŠKOLNÍM VĚKU. Dita Finková Veronika Růţičková Kateřina Stejskalová

DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM V RANÉM A PŘEDŠKOLNÍM VĚKU. Dita Finková Veronika Růţičková Kateřina Stejskalová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM V RANÉM A PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Dita Finková Veronika Růţičková Kateřina Stejskalová 2010

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více