Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace"

Transkript

1 Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 - původní terén, 6 - humus a zatravnění, 7 - výkop (zářez), 8 - příkop, 9 - nezpevněná krajnice, 10 - zpevněná krajnice, 11 - vodicí proužek, 12 - jízdní pruh, 13 - násyp, 14 - svah násypu, 15 - svodidlo, 16 - osa komunikace SMĚROVĚ ROZDĚLENÁ ČTYŘPRUHOVÁ SILNICE 1

2 2. Šířkové uspořádání koruny silnic a dálnic 2.1 Koruna se šířkově člení: - u směrově nerozdělených silnic na - obousměrný jízdní pás - případné přídatné pruhy - vodicí proužky - krajnice - případné postranní dělicí pásy - případné přidružené pruhy nebo pásy - u směrově rozdělených silničních komunikací na - dva jednosměrné jízdní pásy - případné přídatné pruhy - vodicí proužky - střední dělicí pás - krajnice - případné postranní dělicí pásy - případné přidružené pruhy nebo pásy 2.2 Jízdní pás se skládá z jízdních pruhů takto: - na jednopruhových silnicích z jednoho jízdního pruhu pojížděného obousměrně - na směrově nerozdělených silnicích z jednoho nebo dvou jízdních pruhů v každém směru - na směrově rozdělených silnicích a dálnicích ze dvou nebo více stejnosměrných jízdních pruhů Šířka jízdních pruhů se provede podle kategorijního typu silniční komunikace, používají se šířky: 2,75 m; 3,00 m; 3,25 m; 3,50 m; 3,75 m Ve směrových obloucích o poloměru R O < 250 m je nutno jízdní pruhy o šířce menší než 3,75 m rozšířit. Rozšiřuje se: - vnitřní jízdní pruh na vnitřní stranu směrového oblouku - vnější jízdní pruh na vnější stranu směrového oblouku ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU VE SMĚROVÉM OBLOUKU SILNICE SE ZÁKLADNÍ ŠÍŘKOU 2,75M; 3,00 M; 3,25 M A 3,50 M *) *) Poloměr směrového oblouku v ose jízdního pásu R O Rozšíření jízdního pruhu v m 2,75 3,00 3,25-3, > R O 200 0,50 0,25 0, > R O 170 0,55 0,30 0, > R O 141 0,60 0,35 0, > R O 125 0,65 0,40 0, > R O 110 0,70 0,45 0,40 Rozšíření u směrových oblouků o menším poloměru se provede jako na větvích křižovatek dle ČSN Rozšíření jízdního pruhu a jeho opětovné zrušení se provádí náběhovým klínem lineárně na délku přechodnice. 2.3 Zvětšení počtu jízdních pruhů se provádí ve stoupání, v klesání a z důvodu nedostatečného rozhledu pro předjíždění. Neprovádí se u kategorií S 6,5 a S 4,0. - ve stoupání na dálnicích a rychlostních silnicích se provede zvětšení počtu jízdních pruhů v úseku, kde klesne rychlost pomalého návrhového vozidla: - pod 70 km/h na základě kapacitního posouzení - pod 50 km/h vždy - upustit od zvětšení počtu jízdních pruhů lze tehdy nepřekročí-li délka takového úseku 500 m - ve stoupání na silnicích s neomezeným přístupem se provede zvětšení počtu jízdních pruhů v úseku, kde klesne rychlost pomalého návrhového vozidla: - pod 50 km/h na základě kapacitního posouzení - neprovádí se na silnicích III. třídy - v klesání s podélným sklonem větším než 3,5 % a delším než 1000 m se provede zvětšení počtu jízdních pruhů, je-li to nutné podle celkového posouzení trasy a kapacitního výpočtu (nutnost zařazení nižšího rychlostního stupně u pomalého návrhového vozidla z důvodu zajištění případného bezpečného zastavení) - při nedostatečném rozhledu pro předjíždění, je-li takový úsek delší než 500 m (u rekonstrukcí až 1000 m) Přidaný pruh se navrhuje vlevo od průběžného jízdního pruhu (dvoupruhové silnice) nebo pásu (čtyřpruhové směrově rozdělené silnice a dálnice). Šířka přidaného pruhu se navrhuje 3,5 m, u kategorie S7,5 pak 3,00m. 2

3 2.4 Přídatné pruhy se navrhují v šířce 3,50 m (u kategorie S 20,5 v šířce 3,25 m a u S 7,5 v šířce 3,0 m) v oblasti křižovatek podle zásad uvedených v ČSN (o odbočovací a připojovací pruhy). U kategorií S 6,5 a S 4,0 se přídatné pruhy nenavrhují. 2.5 Vodicí proužek V příčném uspořádáni silničních komunikaci se vodicí proužek funkčně považuje za součást trvale nepojížděné plochy, k níž přiléhá, tj. - zpevněné části krajnice - středního (popř. postranního) dělicího pásu - dopravního ostrůvku Vodicí proužek má příčný sklon a stavební konstrukční vrstvy stejné jako přilehlý jízdní (popř. přídatný) pruh. Vodicí proužky se umísťují: - na směrově nerozdělených silnicích - na rozmezí jízdního pásu a zpevněné krajnice v šířce 0,25 m (u kategorie S 7,5 na rozmezí jízdního pásu a nezpevněné krajnice) - na směrově rozdělených silnicích - na rozmezí jízdního pásu a zpevněné krajnice v šířce 0,25 m u všech kategorií - na rozmezí jízdního pásu a nezpevněné části středního dělicího pásu v šířce 0,50 m na kategorii S24,5 a R 25,5 a v šířce 0,75m na kategorii D a R 27,5 a D a R 33,5 - na rozmezí jízdního pásu a zpevněné části středního dělicího pásu v šířce 0,25 m na kategorii S20,75 Šířka vodící čáry pro vyznačení okraje vodícího proužku na straně přiléhající k jízdnímu pásu nebo přídatného pruhu stanovují zvláštní předpisy pro provádění vodorovného dopravního značení. 2.6 Dělicí pásy Střední dělicí pás se skládá z nezpevněné části (d) a k ní přilehlých vodicích proužků (v 2 ). Šířka nezpevněné části je na směrově rozdělených silnicích s dálnicích stanovena v hodnotě: - 3,50 m pro kategorijní typy R a D 33,5 a R a D 27,5-3,00 m pro kategorijní typy S 24,5 a R 25,5 Šířku nezpevněné části středního dělícího pásu (d) lze rozšířit o násobek 0,5 m: - z důvodů zajištění rozhledu ve směrových obloucích o malých poloměrech - při umístění rozměrné svislé konstrukce ve středním dělícím pásu - při vedení silnice nebo dálnice v nezávislých jízdních pásech - v jiných případech z hledisek územních, bezpečnosti dopravy a stavebně technických U kategorie S 20,75 je celá vnitřní část středního dělícího pásu v šířce 1,25 m zpevněná. Střední dělicí pás se přerušuje zpevněnými přejezdy délky min. 120 m v přímé (135 m ve směrových obloucích) ve vzdálenosti zpravidla 3 až 5 km, a to především v oblasti křižovatek, u tunelů a u mostů s většími délkami přemostění. Pro zamezení otáčení vozidel veřejné dopravy se přejezdy přehradí rozebíratelnými svodidly Postranní dělicí pás Jeho šířka se navrhuje s ohledem na funkci pásu (tj. zejména na druh oddělované dopravy, na případné umístění různých zařízení a překážek, na osazení záchytných bezpečnostních zařízení apod.) zpravidla v šířkových hodnotách středního dělicího pásu. 2.7 Krajnice Zpevněná krajnice Šířka se provede podle kategorijního typu silniční komunikace. Do šířky zpevněné části krajnice se funkčně (nikoliv stavebně) započítává i šířka přilehlého vodicího proužku. Zpevněná část krajnice má týž příčný sklon jako přilehlý jízdní (popř. přídatný apod.) pruh. Zpevněná část krajnice v šířce 0,50 m (0,75 m včetně vodicího proužku) na silnici S 9,5 se z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů považuje jen za nouzový pruh, na kterém se připouští pouze ojedinělý výskyt chodců nebo cyklistů. Při vyšší intenzitě dopravního proudu než 5000 voz/24 h nebo při vyšším výskytu chodců a/nebo cyklistů je vhodné vybudovat samostatné stezky v přidruženém dopravním prostoru. Na kategorijním typu S 7,5 a S 6,5 se připouští smíšený provoz na jízdním pásu. 3

4 2.7.2 Nezpevněná krajnice Šířka nezpevněné krajnice se skládá: - z části o šířce 0,50 m (e) započítávané do volné kategorijní šířky podle kategorijního typu silnice nebo dálnice - z části potřebné pro osazení bezpečnostních zařízení: - v šířce 0,25 m pro osazení směrových sloupků - v šířce 1,00 m pro osazení svodidel Příčný sklon nezpevněné částí krajnice se zřizuje v jednotném klesání 8 % od zpevněné části krajnice k hraně koruny, a to jak v přímé, tak i ve směrovém oblouku. Nezpevněná část krajnice na silnicích a dálnicích s podélným sklonem menším nebo rovným 3 % se zvlášť neupravuje. Na silnicích a dálnicích s podélným sklonem větším než 3 % se provede zpevnění, aby nedošlo k erozi. 2.8 Přidružené pruhy nebo pásy se navrhují podle ČSN Projektování místních komunikací za hranicí volné šířky silnice, fyzicky oddělené postranními dělícími pásy. Jedná se zejména o: - cyklistické pruhy, pásy a stezky - pásy a stezky pro pěší 3. Dopravní prostor městské komunikace Dopravní prostor je prostor nad tou částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i pěším). Člení se na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor. Hlavní dopravní prostor je vymezen zpravidla volnou šířkou komunikace a je zpravidla totožný s kategorijní šířkou. U místních komunikací s postranními obrubníky končí až 0,50 m za těmito obrubníky. Přidružený prostor je část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a přilehlou zástavbou. Přidružený dopravní prostor je část přidruženého prostoru pro dopravní provoz (např. chodník, cyklistický pruh, pás pro místní autobusovou dopravu atd.). 4

5 4. Skladební prvky šířkového uspořádání místních komunikací Skladební prvky šířkového uspořádání místních komunikací jsou uvedeny v ČSN změna Z2 v tabulce 3 následovně: SKLADEBNÍ PRVKY ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Označení a Název skladebního prvku jízdní pruh Šířka v m Použití Poznámka 3,50 na rychlostních komunikacích 3,50; 3,25; 3,00 na sběrných komunikacích 3,00; 2,75 na obslužných komunikacích c nouzový pruh 2,50; 2,00 na rychlostních komunikacích c 2,25; 2,00 na sběrných komunikacích parkovací a 2,00 (1,80 ve zastavovací pruh na obslužných komunikacích stísněných poměrech) tramvajový pás nezvýšený 7,00 (6,00 ve stísněných poměrech) při rekonstrukcích ve stávající zástavbě t při trakčním stožáru v ose tramvajový pás nejméně 11,00 zvýšeného pásu zvýšený nejméně 10,00 při tramvajovém pásu bez stožáru a na rychlostních a sběrných autobusový nebo 3,50 komunikacích trolejbusový pruh 3,25; 3,00 na obslužných komunikacích 1,50 na obousměrném pásu v přidruženém dopravním prostoru cyklistický pruh 1,25 na jednosměrném pásu v přidruženém dopravním prostoru 1,00 při oddělení dělicím pásem popř. v hlavním dopravním prostoru pruh pro pěší 0,75 na chodnících nebo stezkách pro pěší nejméně 3,00 na rychlostních komunikacích nejméně 2,00 na sběrných komunikacích d střední dělící pás nejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech) na obslužných komunikacích postranní dělící pás nejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech) v vodicí proužek 0,50; 0,25 mezi hlavním a přidruženým dopravním prostorem na rozhraní jízdního pruhu s přídatnými a přidruženými pruhy nebo zpevněnou částí krajnice se nemusí zřizovat Ve směrových obloucích o malých poloměrech je nutno jízdní pruhy rozšířit. Ve směrových obloucích nutno rozšířit. V úsecích mimo zastávky možno zúžit na 8,00 m a 7,00 m. Dopravně vyznačen a oddělen opticky Při skladbě více pruhů násobky obousměrného pruhu stezky, nejméně 2 pruhy. Ve stísněných poměrech možno šířku zmenšit až na šířku betonového svodidla. V místech přechodu pro chodce dle příslušných článků normy. Zvětší se podle urbanistických možností a potřeb uložení vedení technického vybavení, zeleně a případných ochranných a bezpečnostních zařízení. S funkcí odvodňovacího proužku u obrubníku. Rozšíření jízdního pruhu místních komunikací ve směrových obloucích se provádí podle zásad a ustanovení ČSN Projektování silnic a dálnic, případně pro malé poloměry podle ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Při rekonstrukcích místních komunikací funkční skupiny C (obslužné) musí být jízdní pruh ve směrovém oblouku rozšířen alespoň o hodnoty uvedené v ČSN následovně: Rozšíření jízdních pruhů ve směrovém oblouku místních komunikací funkční skupiny C (při rekonstrukcích) Šířka jízdního Poloměr směrového oblouku v m pruhu v m ,00 2,75 0,25 0,30 0,35 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60 0,60,070 0,80 0,90 1,05 3, ,05 0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,55 5

6 5. Průjezdní a průchozí prostor Tvar a rozměry průjezdního a průchozího prostoru se stanoví podle ČSN Projektování mostních objektů. Průjezdní prostor je světlý prostor určený pro silniční vozidla, popř. chodce a cyklisty, který se musí zachovat v celé délce pozemní komunikace. Šířka průjezdního prostoru b p se stanoví podle ČSN nebo ČSN jako volná (kategorijní) šířka (b) nebo dílčí volná šířka (b 1, b 2 ). Do průjezdního prostoru je třeba zahrnout i případné přídatné nebo přidružené pruhy. Výška průjezdního prostoru h p je: - 4,80 m u dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy - 4,50 m u silnic III. třídy a místních rychlostních a sběrných komunikací - 4,20 m u místních obslužných komunikací a účelových komunikací Průchozí prostor je světlý prostor určený pro chodce a cyklisty, který musí být zachován v celé délce pásu pro chodce a/nebo cyklisty. Šířka průchozího prostoru b p se stanoví podle ČSN v závislosti na intenzitě provozu chodců a/nebo cyklistů jako násobek základní šířky pruhu pro chodce (0,75m) a/nebo pruhu pro cyklisty (1,00 m). Výška průchozího prostoru h c je 2,50 m. Souběžné průjezdní a průchozí prostory na jedné komunikaci se nesmí vzájemně pronikat. V tunelu se průjezdní průřez stanoví podle ČSN Projektování tunelů pozemních komunikací. 6

7 6. Příčný sklon vozovky Základní příčný sklon jízdních pruhů střechovitý nebo jednostranný v přímé i ve směrovém oblouku je: - standardně 2,5 % - výjimečně 2,0 % (na silnicích jen při rekonstrukcích) Dostředný příčný sklon se navrhuje ve směrových obloucích o menších poloměrech v závislosti na návrhové rychlosti v n v hodnotách podle ČSN tak, aby byla zajištěna stabilita vozidla při průjezdu obloukem. 7. Výsledný sklon vozovky Výsledný sklon je určen vztahem: m = p + s [%] kde p je příčný sklon v % a s je podélný sklon v %. Minimální hodnoty výsledného sklonu nesmí klesnout pod 0,5 % (na silnicích výjimečně 0,3 %) Maximální hodnoty výsledného sklonu nesmí překročit hodnoty přípustné podle: ČSN Projektování silnic a dálnic (pro silnice a dálnice) Návrhová kategorie silnice a dálnice 2 2 největší výsledný sklon m = s + p v % v území rovinatém nebo mírně pahorkovitém horském zvlněném D 33,5, R 33,5 7,0 7,0 D 27,5, R 27,5 6,5 R 25,5 7,5 S 24,5 7,5 S 20,75 7,0 S 11,5 a S 9,5 8,5 7,5 S 7,5 a S 6,5 8,5 10,0 S 4,0 11,0 12,0 13,0 ČSN Projektování místních komunikací změna Z2 (pro místní komunikace) Funkční třída místní komunikace 2 2 největší výsledný sklon m = s + p v % rychlostní (A) sběrná (B) 9 obslužná (C) Klopení vozovky Příčný sklon: - v přímé zákl. střechovitý příčný sklon vozovky 2,0 2,5 % - v oblouku jednostranný příčný sklon vozovky podle poloměru R a návrhové rychlosti v n - v přechodu z přímé do oblouku klopení vozovky podle: - osy jízdního pásu - vnějšího okraje vodícího proužku (vnějšího okraje jízdního pásu u kategorií bez vodících proužků) Vnější okraj nevychýleného vodícího proužku (nerozšířeného jízdního pásu) při klopení vytváří vzestupnici (sestupnici), která se navrhuje: - do délky přechodnice - do přilehlé přímé u oblouku bez přechodnic Přitom musí být dodržena minimální délka vzestupnice L vz tak, aby nebyl překročen maximální sklon s vzestupnice (sestupnice). Přitom ale nesmí být mírnější než minimální dovolený sklon. Sklon vzestupnice se vypočte jako: p2 p1 s = a [%], kde Lvz p 2 příčný sklon jízdního pásu na konci vzestupnice (sestupnice) v % p 1 příčný sklon jízd. pásu na začátku vzestupnice (sestupnice) v % a vzdálenost okraje jízdního pásu od osy klopení v m 7

8 Max. přípustné hodnoty s jsou pro příslušné v n uvedeny v normách: ČSN Projektování silnic a dálnic (pro silnice a dálnice) tabulka 15 následovně Největší a nejmenší sklony vzestupnice na silnicích a dálnicích Návrhová rychlost max. s (%) min. s (%) v km/h a 4,25 m a > 4,25 m a 4,25 m a > 4,25 m 50 1,2 1,4 60 až 70 1,0 1,2 0,07 a 0,1 a 80 až 90 0,7 0,85 ( max. s) 100 až 120 0,6 0,7 ČSN Projektování místních komunikací změna Z1 (pro místní komunikace) čl. 134 následovně Největší a nejmenší sklony vzestupnice na místních komunikacích Návrhová rychlost v km/h max. s (%) min. s (%) 60 1,2 0,1 a 70 až 100 0,7 ( max. s) Příklad klopení vozovky kolem osy jízdního pásu: 8

9 9. Bezpečnostní zařízení Bezpečnostní zařízení se rozdělují podle svého účelu na: - vodicí - vodicí proužky - směrové sloupky - záchytná - svodidla nebo zábradelní svodidla - ocelová (jednostranná nebo oboustranná) - lanová - betonová - zábradlí - tlumiče nárazu - u místních komunikací obrubníky 9.1 Vodicí bezpečnostní zařízení Plní funkci optického vedení vozidel a vybavují se jimi všechny silniční komunikace. Vodicí proužek se provádí podle příslušného kategorijního typu silniční komunikace (může být i v reflexní nebo zvučící úpravě). Směrové sloupky - mohou se používat pouze schválené typy - navrhují se z ohebných nebo lehce destruovatelných hmot, při údržbě krajnic mají být snadno vyjímatelné - mají se jedoucímu řidiči jevit obrysovou plochou o šířce 0,10 až 0,13 m a výšce 1,05 m u směrově rozdělených silničních komunikací a 0,80 m u ostatních silnic - vybavují odrazkami na plochách viditelných střídavě z obou jízdních směrů a to na straně ve směru jízdy vpravo dvěma oranžovými a na druhé straně vlevo bílou odrazkou Směrové sloupky se osazují v nezpevněné části krajnice nebo ve středním (popř. postranním) dělicím pásu na hranici volné šířky. V případech, kde se zřizuje k odvodnění silniční komunikace rigol na úkor nezpevněné části krajnice, osazují se směrové sloupky v příčném řezu těsně za hranu odvodňovacího zařízení. Z důvodu správné orientace řidiče se směrové sloupky osazují vstřícně, tj. v témže příčném řezu. Obdobně se postupuje i při osazení odrazek na svodidlech nebo na zábradlích. Vzájemná vzdálenost směrových sloupků se měří vždy v ose jízdního pásu a je - v přímé a ve směrovém oblouku o poloměru R 1250 m 50 m - ve směrových obloucích s hodnotami poloměrů 1250 m > R 850 m 40 m 850 m > R 450 m 30 m 450 m > R 250 m 20 m 250 m > R 50 m 10 m R < 50 m 5 m V úsecích s častým výskytem mlh se doporučuje největší dovolené vzájemné vzdálenosti směrových sloupků snížit dle ČSN. 9

10 9.2 Záchytná bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích se navrhují v místech, kde hrozí: - zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty nebo pádem chodce z tělesa pozemní komunikace - střetnutí motorového vozidla s jiným účastníkem dopravního provozu (např. s vozidlem, chodcem) nebo pevnou překážkou Svodidlo se osazuje: - v prostoru krajnice na hranici volné šířky silniční komunikace (jednostranné svodidlo) - v prostoru středního dělicího pásu v těchto polohách - v ose (oboustranné svodidlo) - v krajních polohách (jednostranné svodidlo, oboustranné svodidlo při zajišťování rozhledu) Svodidlo nesmí: - žádnou svou částí zasahovat do volné (popř. dílčí volné) šířky silniční komunikace (kromě dolní části betonového svodidla, které smí zasahovat nejvíce 180 mm do volné šířky) - v žádném místě snižovat délku rozhledu pro zastavení Délka svodidla se provádí minimálně v nejmenší spolupůsobící délce nebo podle délky nebezpečného místa. Musí být dostatečně předsazeno před překážkou nebo nebezpečným místem. Pokud svodidlo vymezuje volnou (popř. dílčí volnou) šířku pozemní komunikace, opatří se odrazkami ve funkčním uspořádání stanoveném pro směrové sloupky. Do prostoru předpokládané deformace za svodidlem se nesmějí ani dodatečně umísťovat žádné pevné překážky. Výška horní hrany svodnice ocelových svodidel nad přilehlým zpevněným povrchem pozemní komunikace je 0,75m. Svodnice musí mít plynulý výškový průběh, s výjimkou začátečních a koncových úseků svodidel. Začátky a konce ocelových svodidel se zásadně zapouštějí šikmo pod úroveň přilehlého povrchu pozemní komunikace. Zábradelní svodidlo se navrhne tehdy, slouží-li svodidlo také k ochraně chodců a/nebo cyklistů (mezi vozovkou a chodníkem a/nebo cyklostezkou, na vnějším okraji mostu bez chodníku, apod.). Provede se tak, že konstrukce svodidla se doplní zábradelním madlem v potřebné výšce (1,10 m pro chodce a 1,30 m pro cyklisty). Zábradlí schválených typů se navrhuje v místech, kde je ho třeba k ochraně chodců a/nebo cyklistů před pádem z tělesa pozemní komunikace nebo k zabránění jejich vstupu do jízdního pásu. Požadavky na konstrukci zábradlí stanoví ČSN Pokud zábradlí vymezuje volnou (popř. dílčí volnou) šířku silniční komunikace a nahrazuje směrové sloupky, musí být opatřeno odrazkami tak, aby spolu se svodidly a směrovými sloupky tvořilo funkčně jednotný vodicí systém na pozemní komunikaci. Tlumiče nárazů se navrhují podle zvláštních předpisů v místech, kde je třeba zamezit nárazu vozidla do pevné překážky. Obrubníky se navrhují na místních komunikacích k oddělení komunikací pro pěší: - obrubníkem s výškovým rozdílem 0,12 až 0,20 m (odrazový) - obrubníkem s výškovým rozdílem 0,02 m (snížený) s nájezdovou rampou se sklonem max. 1:8 u chodníkových přejezdů a přechodů pro pěší. Na přechodech nutný pás o šířce min. 0,30 m s odlišnou strukturou pro vnímání slepeckou holí nebo nášlapem. - obrubníkem s výškovým rozdílem 0,07 m (přejízdný) u komunikací s dovolenou rychlostí nad 60 km/h při oddělení ocelovými svodidly a předsunutí obrubníku před líc svodidla max. o 0,50 m. 10

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 Amendment Amendement Änderung ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z ledna 2006 se mění takto:

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta 1.1 Vymezení pojmů: Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA 1. Doprava a dopravní cesta Obecně: Doprava = cílené přemísťování hmotného materiálu a informací v prostoru (z místa na místo.). Dopravní

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Dopravní stavby. Studijní opora pro kombinované studium. Bakalářský studijní program. Ing. Ladislav Bartuška. 2013 České Budějovice

Dopravní stavby. Studijní opora pro kombinované studium. Bakalářský studijní program. Ing. Ladislav Bartuška. 2013 České Budějovice Dopravní stavby Studijní opora pro kombinované studium Bakalářský studijní program Ing. Ladislav Bartuška 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Místní komunikace Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon). Podle

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích TP 217 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ)

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) TP 65 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á S A D Y P R O D O P R A V N Í Z N A Č E N Í NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ

Více

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP53 PROGRAM RP53 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP53 1. Úvod Program RP53 je součástí systému ROADPAC. Použije

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ TURBO-OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ TURBO-OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ TURBO-OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK BRNO 2015 Metodika vznikla v rámci výzkumného projektu TA03030050 Moderní turbo-okružní křižovatky a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Vyhláška 398/2009 a

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 Základní škola v Dubnici se nachází přímo na průtahu silnice III/27241. Silnice III/27241 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Stráže pod

Více

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva Obsah zprávy: Str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. 2 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ... 6 4. ČLENĚNÍ STAVBY.... 6 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY. 7 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ...

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1 Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Modernizace dálnice D1 Základní informace Pavel Dobeš 20. června 2012 Základní informace Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR.

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Kdy je třeba řidičský průkaz: a. Při běžném výkonu služby si naši dopravní policisté všimli nabízených motokol. Ačkoliv

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU METROSTAV DEVELOPMENT, a.s. Q-SERVIS, a.s. STAVOMONTÁŽE, a.s. DUBEN 2013 PŘEHLED DŘÍVE SLEDOVANÝCH

Více

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme,

Více

SILNICE I/42 BRNO VMO TUNEL ČERVENÝ KOPEC (poznámka: studie není zveřejněna v celém rozsahu) Stavba: Silnice I/42 Brno VMO Tunel Červený kopec 1 Stupeň: Objednatel: Zhotovitel: Technická studie Ředitelství

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Stavební povolení veřejnou vyhláškou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI13098/2012 tel/fax:

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více