SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby"

Transkript

1 SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù sektorové dohody o koordinaci jejich aktivit na trhu práce smìøujících k rozvoji lidských zdrojù.

2 ÚVOD SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU Fitness je rozsáhlá oblast pohybových a poradenských aktivit, která by mìla být provozována pod odborným vedením fitness profesionálù nejen ve sportovních a fitness centrech. Spadá pod ni jak individuální, tak i skupinový trénink nejrùznìjších forem zdravotnì a dovednostnì orientovaného cvièení vèetnì tance a forem cvièení zamìøených na harmonizaci tìla i ducha. Fitness industry a fitness sektor je odvìtví národního hospodáøství zahrnující vzdìlávání v oboru fitness, celorepublikovou sí sportovních, fitness a taneèních center se zamìøením na všechny vìkové kategorie vèetnì školních a dalších sportovních klubù a také oblast produkce a prodeje sportovního vybavení, obleèení, obuvi a produktù zdravé a sportovní výživy. V rámci zvýšení a udržení pohybových aktivit se pro øadu lidí stává cvièení fitness novým životním stylem. Adekvátnì k zájmu široké veøejnosti vzniká potøeba nové koncepce cvièení ve fitness centrech. Vzhledem ke znaènì živelnému rozvoji fitness center však veøejnost, která je navštìvuje, nemá záruku dostateèné kvalifikace svého instruktora èi trenéra a vzniká riziko zdravotního poškození zúèastnìných. Na rozdíl od západních zemí je podle Eurobarometru z bøezna 2010 pravidelnými návštìvníky fitness center jen cca. 5% Èechù. V Británii, Španìlsku èi Švédsku je to i více než 10% obyvatel. Jedná se tak o velmi významný, dynamicky se rozvíjející obor.

3 I. Strategická èást sektorové dohody Sektorová dohoda se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúèastnìných subjektù na trhu práce, které budou ovlivòovat rozvoj lidských zdrojù v sektoru fitness. Mìla by napomoci øešení problematiky dotýkající se následujících cílù: Cíle SD: 1. cíl Standardizace a rozvoj dalšího vzdìlávání v oboru fitness 2. cíl Rozvoj a podpora spolupráce zamìstnavatelù a vzdìlavatelù Oba tyto cíle by mìly vytvoøit základ pro další rozvoj tohoto odvìtví s vizí o zkvalitnìní vzdìlávání instruktorù v oblasti fitness. Vize vychází z požadavkù nastavení jasných minimálních standardù znalostí a dovedností v souladu s Evropským kvalifikaèním rámcem. Vize pak souvisí s dlouhodobou budoucností sektoru v Èeské republice založené na spolupráci se zdravotním sektorem a také s propagací zdravého životního stylu s pomocí vytváøení pozitivního mediálního obrazu oboru fitness jako celistvého, moderního a dynamicky se vyvíjejícího oboru národního hospodáøství. Sektorová dohoda není právnì vymahatelná, ale vytváøí organizaèní, morální a etický rámec pro všechny úèastníky. Navazovat na ni bude realizaèní dohoda umožòující konkretizovat jednotlivé zámìry, definovat reálné cíle a vytváøet konkrétní výstupy nezbytné pro úspìšné splnìní zámìru.

4

5 II. Realizaèní èást sektorové dohody Pro øešení problematiky v oblasti rozvoje lidských zdrojù pro obor fitness jsou podepisujícími klíèovými aktéry definovány následující cíle a pro jejich dosažení: Opatøení sektorové dohody smìøující k zadaným cílùm: 1. cíl Standardizace a rozvoj dalšího vzdìlávání v oboru fitness Opatøení: 1.1 vytvoøení a zpracování dílèích kvalifikací a jejich zaøazení do systému Náro dní soustavy kvalifikací (NSK) 1.2 rozvoj dalšího vzdìlávání a standardizace kvality v oblasti fitness v návaznosti na zákon è. 179/2006 Sb. a rozvoj spolupráce s autorizujícím orgánem 1.3 vznik sítì zkoušejících osob pro DK 1.4 podpora tvorby rekvalifikaèních programù oboru a jejich smìøování na dílèí kvalifikace 1.5 sledování kvality vzdìlavatelù v systému dalšího vzdìlávání 2. cíl Rozvoj a podpora spolupráce zamìstnavatelù, vzdìlavatelù a veøejné správy Opatøení: 2.1 zacílení Aktivní politiky zamìstnanosti na potøeby zamìstnavatelù v daném oboru Všechna jsou rozdìlena v plánu podle horizontu, v jakém je možné je realizovat, na: - krátkodobá (s termínem do , realizovaná v rámci veøejné zakázky Národní soustava povolání II) - støednìdobá (termín realizace do 2 let od podpisu SD) - dlouhodobá (termín realizace více než 2 roky od podpisu SD)

6 Plán sektorové dohody Opatøení Klíèoví aktéøi Termín Výstupy È. název (koordinátor a odpovìdný klíèový aktér) (koneèný termín realizace ) 1. cíl Standardizace a rozvoj dalšího vzdìlávání v oboru fitness (obecné vymezení požadovaných výstupù) 1.1 Vytvoøení a zpracování dílèích kvalifikací a jejich zaøazení do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) SR pro osobní služby Pracovní skupina SR pro fitness 4.Q/2012, støednìdobé Schválené DK naplánované na rok 2011, zpracované DK do roku Rozvoj standardizace kvality dalšího vzdìlávání v oblasti fitness v návaznosti na zákon è. 179/2006 Sb. a rozvoj spolupráce s autorizujícím orgánem SR pro osobní služby Pracovní skupina SR pro fitness 2.Q/2012, krátkodobé Získání oprávnìní pro autorizující osobu provádìt zkoušky dle zákona 179/2006 Sb. pro obor fitness Poèet autorizovaných osob: min Vznik sítì zkoušejících pro DK 4.Q/2012, støednìdobé Zajištìní odpovídajícího poètu zkoušejících osob pro autorizovanou osobu Poèet: Podpora tvorby rekvalifikaèních programù oboru a jejich smìøování na dílèí kvalifikace MŠMT 4.Q/2012, støednìdobé Akreditování rekvalifikaèních programù MŠMT 1.5 Sledování kvality vzdìlavatelù v systému dalšího vzdìlávání 3.Q/2012, støednìdobé Fungující registr v oblasti fitness propojený na DK Systém ovìøování kvality vzdìlavatelù 2. cíl Rozvoj a podpora spolupráce zamìstnavatelù, vzdìlavatelù a veøejné správy 2.1 Zacílení Aktivní politiky zamìstnanosti na potøeby zamìstnavatelù v daném oboru MPSV Úøad práce ÈR Vzdìlavatelé 4.Q/2012, støednìdobé Poskytování rekvalifikaèních kurzù v oboru

7

8 III. Operativní èást sektorové dohody Obsahem této èásti SD je konkrétní vymezení akcí, které vedou k plnìní z II. èásti SD: Akèní plán sektorové dohody v oblasti osobních služeb, v oboru fitness Opatøení È. akce Název akce Termín plnìní Realizují Indikátory Podpisy garantù realizace Zpracovat kvalitní dílèí kvalifikace v systému Národní soustavy kvalifikací pro obor fitness Prosinec 2011 SR pro osobní služby Pracovní skupina SR pro fitness Schválené DK naplánované na rok 2011, zpracované DK kvalifikace do roku Rozvoj spolupráce s autorizujícím orgánem Záøí 2011 Prosinec 2015 SR pro osobní služby Pracovní skupina SR pro fitness, autorizující orgán Získání oprávnìní pro autorizující osobu provádìt zkoušky dle zákona 179/2006 Sb. pro obor fitness osob: min Vytvoøení sítì zkoušejících osob pro DK zajištìní odpovídajícího poètu zkoušejících osob pro obor fitness prosinec 2011 prosinec 2015 Zástupci èeského fitness sektoru L autorizující orgán (MŠMT) Získání odpovídajícího poètu zkoušejících osob éro ah éro obor fáíness Poèet: Vytváøet rekvalifikaèní programy oboru a jejich smìøování na DK Duben 2012 Prosinec 2012 / MŠMT Akreditování rekvalifikaèních programù MŠMT

9 Vytvoøit databázi v rámci oboru fitness propojenou na DK Záøí 2012 Fungující registr v oblasti fitness propojený na DK Vytvoøení systému kvality vzdìlavatelù v systému dalšího vzdìlávání Prosinec 2015 Systém ovìøování kvality vzdìlavatelù Nabídka rekvalifikaèních programù a kurzù pro odvìtví fitness a jejich praktické využití Prosinec 2012 MPSV Úøad práce ÈR Vzdìlavatelé Poskytování rekvalifikaèních kurzù v oboru

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více