Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Národní strategie protidrogové politiky na období

7

8 Obsah 7

9

10 1 Preambule 9

11 10

12 11

13 2 Národní strategie protidrogové politiky na období

14 3 Základní východiska 13

15 4 Pøístupy k øešení problému užívání drog 14

16 5 Principy protidrogové politiky Èeské republiky 15

17 6 Cíle protidrogové politiky na období

18 17

19 7 Priority protidrogové politiky na období

20 Národní strategie protidrogové politiky

21 8 Akèní plány realizace Národní strategie protidrogové politiky na období

22 9 Role a odpovìdnost klíèových subjektù protidrogové politiky 21

23 22

24 23

25 Ke spoleènostem, se kterými je aktuálnì ze strany státních orgánù navázána dlouhodobá spolupráce, patøí v ÈR: Spoleènost pro návykové nemoci Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì, A.N.O. Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léèbou drogových závislostí a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékaøské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice UK v Praze. 24

26 10 Èasový rámec 25

27

28 Cíl I. Stabilizovat, pøípadnì snížit poèet problémových uživatelù drog Tabulka 1: Odhad poètu problémových uživatelù drog (Zdroj: Mravèík et al., ) Tabulka 2: Poèet a podíl problémových uživatelù drog, kteøí využili služeb nízkoprahových zaøízení (Zdroj: Mravèík et al., ) 27

29 Tabulka 3: Poèet a podíl problémových uživatelù drog v léèebných zaøízeních a injekèní užívání (Zdroj: Mravèík et al., ; Výroèní zprávy HS Hl. m. Prahy, Centrálního pracovištì drogové epidemiologie, , ÚZIS) Tabulka 4: Substituèní léèba (Zdroj: Mravèík et al., ; Výroèní zprávy HS Hl. m. Prahy, Centrálního pracovištì drogové epidemiologie, ; ÚZIS NRÚLISL; SÚKL) 28

30 Tabulka 5: Prùmìrný vìk prvožadatelù o léèbu (Zdroj: Výroèní zprávy HS Hl. m. Prahy, Centrálního pracovištì drogové epidemiologie, ) 29

31 Cíl II. Zastavit nárùst experimentálního a pøíležitostného užívání legálních a nelegálních drog Tabulka 6: Prevalence užití návykových látek v dospìlé populaci v r (celoživotní a v posledních 12 mìsících, v %) (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2005) 30

32 Tabulka 8: Prevalence užití návykových látek mezi 16letými studenty ve studii ESPAD 2007 v % (Csémy et al., 2009) Tabulka 9: Podíl 16letých studentù s první zkušenosti s užitím legálních a nelegálních drog ve vìku 13 let a mladší ve studii ESPAD v % (Csémy et al., 2009) 31

33 Tabulka 10: Subjektivní vnímání rizika užití návykových látek jeden nebo dvakrát v životì mezi mladými odpovìdi velké riziko (v %), ESPAD (Csémy et al., 2009; Csémy et al., 2006) Tabulka 11: Nadmìrné pití alkoholu mezi 16letými studenty (v %), ESPAD, (Zdroj: Csémy et al., 2009; Csémy et al., 2006) Tabulka 12: Celoživotní, dvanáctimìsíèní a tøicetidenní prevalence užívání návykových látek mezi návštìvníky taneèních akcí (Zdroj: Tanec a drogy, ) Tabulka 13: Celkové výdaje MŠMT na protidrogovou politiku v rámci programù I, II, III za období (Mravèík et al., 2009) 32

34 Tabulka 14: Certifikované programy specifické primární prevence podle krajù, poètu mìst, zaøízení a typù programù na konci r (Agentura pro certifikace, 2009). Užívání drog v ÈR ESPAD 95/99/03/07 Konopné látky 21,8 34,8 43,6 45,1 Extáze 0,2 3,4 8,3 4,6 Druhy návykových látek LSD/halucinogeny Pervitin Opiáty Sedativa Tìkavé látky Anabolika 2,4 5,6 5,6 5,0 1,8 5,5 4,2 3,5 1,7 4,4 2,4 2,0 10,8 11,1 9,1 7,6 7,2 9,0 7,0 2,2 2,0 1,1 4,3 17,9 ESPAD 95 ESPAD 99 ESPAD 03 ESPAD % respondentù Obrázek 1: Celoživotní prevalence užití návykových látek mezi 16letými studenty ve studiích ESPAD, v %. (Zdroj: Csémy et al., 2009; Csémy et al., 2006) 33

35 70 63,6 %odpovìdí celkem snadno a velmi snadno ,8 50,3 34,6 18,1 31,7 22,8 ESPAD 95 ESPAD 99 ESPAD 03 ESPAD 07 16,5 12,7 9,1 9,6 0 Konopné látky Extáze Pervitin Obrázek 2: Podíl studentù, pro nìž jsou uvedené látky snadno nebo celkem snadno dostupné (ESPAD, v %) (Zdroj: Csémy et al., 2009; Csémy et al., 2006) 34

36 Cíl III. Stabilizovat, pøípadnì snížit spotøebu legálních a nelegálních drog ve spoleènosti, zejména mezi nezletilými mladými lidmi Tabulka 15: Spotøeba alkoholu a tabáku na jednoho obyvatele v r (Zdroj: ÈSÚ, 2009) Tabulka 16: Spotøeba nelegálních drog v r a 2008 (Zdroj: Vopravil, 2005; Vopravil, 2010) 35

37 Cíl IV. Snížit potenciální rizika užívání všech typù drog a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a spoleènost Tabulka 17: Smrtelná pøedávkování vybranými drogami v r (Zdroj: Mravèík et al., ) Tabulka 18: Hlášená incidence infekèních onemocnìní v r (Zdroj: Mravèík et al., ; SZÚ Praha NRL pro AIDS ; SZÚ Praha EPIDAT ) 36

38 Tabulka 19: Vyšetøení injekèních uživatelù drog na protilátky HIV v r z výsledkù laboratorní surveillance (Zdroj: Mravèík et al., ; SZÚ Praha NRL pro AIDS ) Tabulka 20: Výsledky testování injekèních uživatelù drog na infekce v nízkoprahových zaøízeních v r (Zdroj: Mravèík et al. 2009) 37

39 Tabulka 21: Poèet testù na infekce a poèet testujících nízkoprahových zaøízení v r (Zdroj: Mravèík et al., ) Tabulka 22: Nízkoprahové programy v ÈR (Zdroj: Mravèík et al., ) 38

40 Tabulka 23: Sdílení jehel a støíkaèek kdykoliv v minulosti uvádìné injekèními uživateli drog žádajícími o léèbu v r (Zdroj: Výroèní zprávy HS Hl. m. Prahy, Centrálního pracovištì drogové epidemiologie, ) Obrázek 3: Úmrtí za pøítomnosti vybraných drog zjištìná na oddìleních soudního lékaøství v ÈR v r (Zdroj: Mravèík et al., ) Obrázek 4: Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a u injekèních uživatelù drog v ÈR v r (Zdroj: Mravèík et al., ; SZÚ Praha EPIDAT ) 39

41 HIV VHB VHC Lues Celkem Obrázek 5: Poèet provedených testù na infekèní nemoci mezi klienty nízkoprahových programù v letech (Zdroj: Mravèík et al., ) 40

42 Cíl V. Zvyšovat kvalitu života uživatelù všech typù drog, jejich rodièù a blízkých prostøednictvím zajištìní dostupnosti kvalitních služeb léèby a resocializace Tabulka 24: Programy poskytující služby uživatelùm drog v r (Zdroj: Mravèík et al., ) 41

43 42

44 43

45 44

46 Cíl VI. Snížit dostupnost legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci a zejména pro nezletilé mladé lidi prostøednictvím efektivnìjšího využívání existujících legislativních a institucionálních nástrojù Tabulka 26: Množství zachycených prekurzorù a lékù s obsahem pseudoefedrinu urèených pro výrobu pervitinu, odhalených varen a zadrženého pervitinu v r (Zdroj: Mravèík et al. 2009, Národní protidrogová centrála, ) Tabulka 27: Poèet záchytù a objemy záchytù hlavních typù drog v r (Zdroj: Mravèík et al., , Národní protidrogová centrála, ) 45

47 Tabulka 28: Poèet varen pervitinu a pìstíren marihuany odhalených Policií ÈR v r (Zdroj: Mravèík et al , Národní protidrogová centrála, ) Tabulka 29: Poèet trestnì stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob za drogové trestné èiny v letech (Zdroj: Mravèík et al., ) Stíhaní (%) Obžalovaní (%) Odsouzení (%) Obrázek 6: Vývoj podílu osob stíhaných, obžalovaných a odsouzených podle 187a v letech (Mravèík et al., 2009) 46

48 Tabulka 30: Prùmìrné a nejèastìji udávané (modus) ceny drog v r , v Kè (Mravèík et al., 2009; Národní protidrogová centrála, ) Tabulka 31: Prùmìrné èistoty drog v letech , v % (Mravèík et al. 2009; Národní protidrogová centrála, ) Tabulka 32: Èetnost nabídky drog v rámci celého života respondentù celopopulaèní studie (Bìláèková 2010). 47

49 Tabulka 33: Financování veøejných služeb v síti prevence a léèby (v mil. Kè) 48

50 Tabulka 34: Relace státních výdajù na drogové služby s HDP a výdaji státního rozpoètu

51 Tabulka 35: Vývoj spolufinancování projektù protidrogové politiky v rámci dotaèních øízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

52 Zdroje 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 MUDr. Tomáš Zábranský, PhD. Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková JUDr. Michaela Štefunková, PhD. Ing. Jiří Vopravil, PhD. Mgr.

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A V O T O B I A R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 HIV poradenství u injekčních uživatelů drog Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 Obsah Úvod Adiktologie vs. adiktologie Systém léčby/síť Cílová skupina služeb PROGRESSIVE o.p.s. v

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více