METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí"

Transkript

1 METODIKA N 4

2 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci

3

4 à

5

6 Obsah

7

8 Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy

9 Ètenáøùm à K èeskému vydání

10 Úvod Cíl pøíruèky Co je školní drogová prevence?

11 Jak tuto pøíruèku používat? Struktura pøíruèky Obsah, efektivita a dobrá praxe ve školním prostøedí Provádìní, monitorování a evaluace Další materiály

12 1 Školní prevence 1.1 Co je (školní) drogová prevence? Užívání versus zneužívání drog Co jsou drogy?

13 Na jaké typy drog se zamìøuje školní prevence? 1.2 Èím si školní prevence zasloužila takovou popularitu?

14 Prostì øekni ne Teorie vstupní drogy Dilemata v prevenci

15 1.3 Užívání drog mezi evropskými školáky a studenty Prevalence

16

17 1.4 Strategie (školní) drogové prevence 1.5 Další aspekty školní drogové prevence Právní aspekty užívání drog

18

19

20 1.5.2 Sociální aspekty užívání drog

21 1.5.3 Kulturní aspekty užívání drog Citované prameny

22 2 Efektivní drogová prevence ve školách 2.1 Kdy je preventivní program efektivní a jak to poznáme?

23 2.2 Typy programù drogové prevence

24

25 Skupina programù 1 informace / vyjasòování hodnot Skupina programù 2 afektivní vzdìlávání

26 Skupina programù 3 vliv spoleènosti Skupina programù 4 komplexní Skupina programù 5 alternativy Existující smìrnice a kritéria kvality 2.3 Ovìøené efektivní složky školní drogové prevence

27

28

29 Kritéria kvality limity a omezení vyplývající z našeho výzkumu (pøehledu) 2.4 Prakticky ovìøené efektivní složky školní drogové prevence Kritéria kvality odvozená z dobré praxe Obsah prevence Jak si poèínat pøi incidentech spojených s drogami

30 Školní pravidla a naøízení ohlednì drog Rodièe/zákonní zástupci dítìte Cílové skupiny Participace Zaøízení a výcvik Provádìní programu 2.5 Pøedpokladem pro efektivní prevenci jsou efektivní školy

31 Pøístup zamìøený na školu jako celek

32 2.6 Závìry Citované prameny

33

34 3 Design programu 3.1 Drogová prevence ve školách mezi úspìchem a nezdarem Vytváøení podoby školního preventivního programu

35 Popis souèasného stavu Co by mìlo být obsaženo v programu zamìøeném na prevenci zneužívání drog?

36 Proè zapojit intermediátora? 3.2 Role intermediátorù a poradcù ve školní prevenci

37 Typy poradcù v oblasti školní drogové prevence

38 3.2.2 Kontrolní seznam pro výbìr poradce pro školní drogovou prevenci I. Fáze pøedbìžného výbìru II. Fáze výbìru

39 III. Fáze po výbìru Intermediátoøi, kteøí jsou souèástí školního programu prevence drog Zapojení policie

40 Bývalí závislí (ex-uživatelé) Zapojení vrstevníkù

41 3.3 Proces plánování Zhodnocení potøeb Stanovení cílù Zhodnocení dosavadních programù Rychlá analýza

42 A. Objektivní kritéria B. Subjektivní kritéria

43 3.3.4 Pøíprava Vytváøení specifických a krátkodobých cílù Neoèekávané a nežádoucí úèinky Implementace Monitorování Evaluace Integrace a udržitelnost 3.4 Práce na základì pøístupu založeného na sociálních dovednostech

44 Bezpeèí a svoboda

45 Potvrzení (konfirmace) Výchova pomocí vzoru a jeho napodobování Umožnìní dùkladnìjšího pochopení Dùležité poznámky ohlednì pøístupu zamìøeného na sociální dovednosti: Možné záludnosti: Citované prameny

46 Nástroj 3.1 Model SMART Specifické Specifické krátkodobé cíle mohou být napøíklad: Mezi specifické aktivity patøí napøíklad: Mìøitelné Akceptovatelné

47 Realistické Èasovì ohranièené (time-bound)

48 4 Spoleèenské klima a zapojení zainteresovaných 4.1 Školní prostøedí Sociální prostøedí

49 Dùležité otázky ohlednì sociálního prostøedí ve škole: Dùležité faktory pro sociální prostøedí: Kulturní prostøedí

50 Dùležité otázky ohlednì kulturního prostøedí v rámci školy: Dùležité faktory týkající se kulturního prostøedí: Možné záludnosti èi problémová místa: Politické prostøedí Dùležité otázky ohlednì politického prostøedí ve škole: Dùležité faktory týkající se politického prostøedí: Možné záludnosti èi problémová místa:

51 4.1.4 Prostøedí školy Dùležité otázky týkající se prostøedí školy: Dùležité faktory týkající se prostøedí školy: Možné záludnosti èi problémová místa: 4.2 Participace (úèast) a zapojení zainteresovaných Participace Potøeba participace

52

53 Legenda k obrázku 4.1 Arnsteinùv žebøíèek participace Neparticipace Dùležité body ke zlepšení a zajištìní participace studentù z hlediska uèitelù: 1. na úrovni tøídy: Míry participace Zvyšování míry participace ve školách 2. na úrovni školy:

54 Dùležité body pro participaci v rámci školy: Možné záludnosti èi problémová místa: Zapojení zainteresovaných

55 Cvièení 1 Cvièení 2 Mìøení míry zapojení všech zainteresovaných: Zvýšení míry zapojení všech zainteresovaných:

56 Studenti Pøíklad Zlepšení vzájemných vztahù: Pocit zapojení: Mìøení míry zapojení studentù: Zvyšování míry zapojení studentù: Možné záludnosti èi problémová místa: à

57 Rodièe/zákonní zástupci dítìte Mìøení míry zapojení rodièù: Zvýšení míry zapojení rodièù: Možné záludnosti èi problémová místa: Uèitelé Mìøení míry zapojení uèitelù: Zvyšování míry zapojení uèitelù: Možné záludnosti èi problémová místa:

58 Øeditelé škol a týmy vedoucích pracovníkù Øeditelé škol mohou ovlivnit míru zapojení zainteresovaných následovnì: Možné záludnosti èi problémová místa: Nepedagogiètí pracovníci Mìøení míry zapojení nepedagogických pracovníkù: Zvýšení míry zapojení nepedagogických pracovníkù: Možné záludnosti èi problémová místa: 4.3 Organizace a struktura Disciplína a školní pøedpisy Školní pøedpisy

59 Disciplína a sankce Respekt Kontrolní seznam: tøináct bodù, kterým by se mìla vìnovat pozornost ohlednì trestání studentù:

60 Dùležité body pro zlepšení disciplíny a školních pravidel Možné záludnosti èi problémová místa: Investice do lidí, èasu, pøíležitostí a mimoškolních aktivit Na úrovni studentù Na úrovni uèitelského sboru Vyuèovací styl

61 Zlepšení investic do lidí, èasu, pøíležitostí a mimoškolních aktivit: Možné záludnosti: Evaluace a øízení zmìny Dva smìry

62 Dùležité body pøi øízení zmìny Možné záludnosti èi problémová místa:

63 4.3.3 Komunikace Poskytování podpory

64 Míru podpory lze zvýšit následujícími zpùsoby: Kouèování (couching) Kouèování lze zlepšovat: Dùležité body ohlednì komunikace: Možné záludnosti: Citované prameny à

65 NÁSTROJ 4.1 Test: Jak se uèitel vypoøádává s participací (úèastí) KROK 1

66 KROK 2

67 KROK 3

68 5 Implementace 5.1 Fáze pøed zahájením programu Ustanovení pracovní skupiny a jejího koordinátora Pøíklad Zhodnocení potøeb

69

70 5.1.3 Povinnost, angažovanost a spoleèenské klima Komunikace 5.2 Fáze pøípravy a plánování Dosažení shody o dlouhodobých a krátkodobých cílech

71 5.2.2 Plánování kurikula a volba školního programu prevence užívání drog viz kapitoly 2a Pøíprava na realizaci programu Identifikování prostøedkù, které jsou zapotøebí k provádìní drogové prevence Vytváøení celkové strategie prevence zneužívání drog v celé škole a práce s incidenty spojenými s drogami

72 5.2.6 Komunikace 5.3 Fáze spuštìní/zahájení programu Sestavení týmu, který se bude podílet na realizaci projektu èi programu Zahájení projektu èi programu

73 5.3.3 Zachovejte trvalou podporu a zapojení klíèových zainteresovaných Komunikace 5.4 Fáze udržení programu Zachování odborné kvalifikace, zájmu, motivace a entuziasmu týmu Posouzení a pøizpùsobení programu Zapojení klíèových zainteresovaných Pøezkoumání rolí a odpovìdností pracovní skupiny a koordinátora

74 5.4.5 Komunikace

75 Nástroj 5.1 Techniky získávání informací / nástroje pro zhodnocení potøeb

76 Nástroj 5.2 Pøístup zamìøený na prevenci zneužívání drog ve škole jako celku Cíle Aktivita 1 (15 20 minut) Co je to zdravá škola, ve které probíhá úèinná prevence zneužívání drog?

77 Aktivita 2 (20 minut) Jak se s tím vyrovnává naše škola a jak se mùžeme zlepšit? Shrnutí a evaluace Aktivita 3 (30 minut) Kdo co musí udìlat, aby naší škole pomohl k tomu, aby byla ještì zdravìjší a schopnìjší provádìt úèinnou prevenci užívání drog?

78 Nástroj 5.3 Krátkodobé cíle prevence zneužívání drog Cíl Výroky

79

80 Nástroj 5.4 Ganttova tabulka

81 Nástroj 5.5 Dotazník ke zjištìní potøeb v oblasti školení

82 Nástroj 5.6 Motivování projektového týmu Cesta, kterou máme za sebou Cíle Otázka 3 Krok1 Otázka 1 Otázka 2 Otázka 4 Krok 2

83

84 6 Monitorování 6.1 Proè monitorovat?

85 Monitorovací nástroj má význam z øady dùvodù: 6.2 Které skupiny by se mìly monitorovat?

86 6.3 Co monitorovat? Subjekty pro monitorování studentù Subjekty pro rodièe/zákonné zástupce dítìte, uèitele a školu jako celek 6.4 Jak monitorovat: pokyny a nástroje

87 6.4.1 Monitorovací schéma pro školy Viz kapitolu 2

88 6.4.2 Informace od studentù Pozor Informace od rodièù/zákonných zástupcù

89 Je dùležité zvážit napø. následující otázky: Informace od uèitelù Informace od uèitelù lze rozdìlit do nìkolika oblastí:

90 6.4.5 Informace od školy jako celku

91 Vedení školy Školní zdravotníci a další specialisté Další nepedagogiètí pracovníci

92 Vyjasnìní rolí Vedení školy Školní zdravotníci, další specialisté Další nepedagogiètí pracovníci 6.5 Shromažïování informací Metody pro shromažïování informací

93 6.5.2 Monitorovací systém pro studenty KDY TENTO NÁSTROJ NEPOUŽÍVAT

94 6.6 Jak používat informace

95 6.6.1 Plánování využití výsledkù

96 6.6.2 Kreativní zpùsoby využití výsledkù monitorování

97 Doporuèená èetba Literatura a citované prameny

98

99 NÁSTROJ 6.1 Dotazníky

100 Hlavní dotazník

101 Modul 1

102 Modul 2

103 Modul 3 Modul 4

104 Modul 5

105 Modul 6 Srovnání s mezinárodními studiemi

106 Dotazník pro rodièe/zákonné zástupce dítìte

107 Dotazník pro uèitele

108 Nástroj Hlavní dotazník

109

110

111

112

113 Nástroj Dotazník 1: Duševní pohoda a vztahy

114

115

116

117 Nástroj Dotazník 2: Spoleèenské klima a zapojení zainteresovaných

118 Mimoškolní aktivity

119 Šikanování

120 Nástroj Dotazník 3: Pravidla, školní drogová strategie a preventivní aktivity

121

122 Nástroj Dotazník 4: Postoje a vnímání rizika

123 Vnímání rizik

124 Nástroj Dotazník 5: Drogové návyky

125

126

127

128 Nástroj Dotazník pro rodièe/zákonné zástupce

129 Možné otevøené otázky a otázky pro diskuzi

130 Nástroj Dotazník pro uèitele

131 Možné otevøené otázky a otázky k diskuzi

132 NÁSTROJ 6.2 Plánování využití výsledkù pøehled využití výsledkù

133 NÁSTROJ 6.3 Plánování využití výsledkù Opatøení na základì výsledkù

134 7 Evaluace/hodnocení 7.1 Proè vyhodnocovat? 7.2 Kdo by mìl poskytovat informace? 7.3 Co lze evaluovat/vyhodnocovat? Evaluace výstupu

135 Evaluace procesu 7.4 Jak vyhodnocovat?

136 7.5 Proces evaluace Plánování evaluace

137

138

139 7.5.2 Provádìní evaluace Rozpoznávání úèinkù v prùbìhu èasu Zvažování dalších vlivù

140 7.6 Evaluace chce èas Citované prameny

141

142 Pøíloha 1 Glosáø

143

144

145

146

147 Pøíloha 2 Zajímavé webové stránky Partneøi v rámci projektu Evropská zdravá škola a drogy Další webové stránky o prevenci drog a podpoøe zdraví Evropské a mezinárodní organizace Klíèové èeské webové stránky o drogách

148 Pøíloha 3 Pokyny pro práci s monitorovacím systémem A.3.1 Monitorovací systém Základní souèásti Využití výsledkù Pøíprava, realizace a návaznost Koho zahrnout? Anonymita

149 Dotazníky Hlavní dotazník pro studenty Dodateèné (extra) moduly Sešity aplikace Excel Pracovní sešit srovnání dle pohlaví Pracovní sešit srovnání dle roèníku/vìku Pracovní sešit èasové srovnání A.3.2 Organizace šetøení

150 Pøed provedením šetøení Praktické obtíže Zajistìte: Den provádìní šetøení Sbírání dotazníkù Èíslování dotazníkù Skladování dotazníkù A.3.3 Jak používat sešity aplikace Excel

151 Jak otevøít a používat pracovní sešit aplikace Excel Organizování vkládání dat do poèítaèe Kódování typy otázek v dotaznících Jednoduché otázky Otázky s výbìrem odpovìdi Nesprávnì oznaèené nebo neuvedené odpovìdi Vkládání dat do poèítaèe

152 Kontrola kvality dat Tøídìní dat podle pohlaví respondentù Tabulky

153

154 Grafy Otevøené otázky Pøíklady otevøených otázek

155

156 Pøíloha A3A Pokyny pro uèitele Pokyny pro uèitele, kteøí mají na starosti dohled (supervizi) nad vyplòováním dotazníkù

157 Pøíloha A3B Dopis rodièùm/zákonným zástupcùm dítìte

158

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE Účel Vytvoření modelu, který by popisoval hlavní faktory působící na systém udržitelné spotřeby a výroby (USV) z pohledu výrobce, bylo

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více