PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne Verze v07.0 Účinnost Verze v08.0 Účinnost Strana: 1/15

2 Strana: 2/15

3 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD 1 Účel dokumentu 6 2 Rozsah dokumentu 6 3 Reference a právní rámec 6 4 Podklady k uveřejnění Základní ustanovení Standardy na podklady pro uveřejnění Listinná podoba Elektronická podoba 8 5 Odpovědnosti Provozovatele VVZ a Zadavatele při uveřejnění vyhlášení 9 6 Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ Off-line v listinné podobě (osobně, poštovní službou, faxem) Off-line v elektronické podobě (ISDS, na adresu podatelny provozovatele) On-line v elektronické podobě vyplněním na Webových stránkách VVZ On-line v elektronické podobě prostřednictvím XML rozhraní VVZ 10 7 Termíny pro uveřejnění vyhlášení 10 8 Opravy v uveřejněných vyhlášeních 11 9 Ceny za uveřejnění vyhlášení a další služby Ceny za poskytované služby Způsob úhrady Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem Poskytování informací Reklamace a stížnosti Dostupnost VVZ Zálohování, uchování a skartace dat Zálohování dat Uchování a skartace dat Průkaznost a zabezpečení dat a datových přenosů Licence Příloha 1 Ceník Příloha 2 Metodické pokyny a validační pravidla Objednávky Příloha 3 Metodické pokyny a validační pravidla Formuláře 15 Strana: 3/15

4 Pojmy, zkratky a jejich definice PROVOZNÍ ŘÁD Níže je uveden slovník pojmů a zkratek použitých v dokumentu, jejichž znalost je nutná pro pochopení obsahu. Pojem Zkratka Stručná definice Formulář Metodické pokyny Metodika připojování Podklady Provozní řád pro Provozovatel VVZ Správce VVZ Věstník veřejných zakázek Vyhláška Webové VVZ Zadavatel stránky ISVZ MMR ČR TED VVZ Závazné vzory formulářů pro uveřejnění vyhlášení dané: vyhláškou 217/2006 Sb., ze dne 15. května 2006, kterou se provádí koncesní zákon, přílohy č. 2, vyhláškou 133/2012 Sb., ze dne 20. dubna 2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, přílohy č. 1 4, vyhláškou 297/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, přílohy, prováděcího nařízení Komise EU č. 842/2011, ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení ES č. 1564/2005, přílohy I XVIII Informační systém veřejných zakázek. Metodické pokyny pro vyplňování formulářů, které jsou součástí toho Provozního řádu v Příloze 2 a v Příloze 3. Dokument Metodika pro připojování elektronických nástrojů na XML rozhraní Věstníku veřejných zakázek dostupný na Webových stránkách VVZ pod odkazem Technická dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace určené k uveřejnění nebo zpracování (zejména řádně vyplněný formulář, plná moc pokud vyhlášení uveřejňuje jiná osoba za Zadavatele, apod.). Tento Provozní řád Provozovatele VVZ. Osoba pověřená výkonem koncese provozovat VVZ v souladu s ustanovením 146 odst. 5 ZVZ. Jedná se o společnost NESS Czech s.r.o., IČ , se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Elektronická verze dodatku S k Úřednímu věstníku Evropské Unie. V TED jsou povinně či dobrovolně uveřejňována vyhlášení, která jsou zasílána do Úředního věstníku dle 147 odst. 1 ZVZ. Správcem VVZ je v souladu s ustanovením 157 odst. 1 a 2 ZVZ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Dříve také Informační systém o veřejných zakázkách Uveřejňovací subsystém (IS VZ US). Vyhláška č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Osoba, která má dle ZVZ, a zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, povinnost uveřejnit informace ve VVZ. Dále jakákoli další osoba, která se dobrovolně rozhodne uveřejnit vyhlášení ve VVZ. Strana: 4/15

5 Pojem Zkratka Stručná definice ZVZ PROVOZNÍ ŘÁD Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Strana: 5/15

6 Část I. - Úvodní informace 1 Účel dokumentu 1) Tento Provozní řád provozovatele VVZ definuje základní podmínky použití VVZ a popisuje postupy pro jeho správné užívání za účelem splnění požadavků legislativních předpisů 1, týkajících se VVZ. 2) Tento Provozní řád je závazný pro Provozovatele VVZ, pro Zadavatele a pro všechny další uživatele. 2 Rozsah dokumentu 1) Provozní řád definuje pravidla komunikace Provozovatele VVZ se Zadavateli, kteří chtějí VVZ využít v souladu s jeho Provozním řádem a platnou legislativou ČR a EU. 2) Provozní řád rovněž stanovuje povinnosti Provozovatele VVZ. 3) Provozní řád ve své II. části upravuje podmínky užívání VVZ všemi stranami, tedy zejména způsob objednání, předání informací k uveřejnění nebo zpracování, kvalitativní obsah informací určených k uveřejnění nebo zpracování a stanovení ceny za tuto službu. 4) Provozní řád ve své III. části popisuje parametry provozu a údržby, tedy zejména hlavní parametry použité infrastruktury, dostupnost služby a způsob zálohování systému VVZ včetně uchovávání a skartace dat. Součástí popisu je i způsob zajištění průkaznosti stavu dat v konkrétním čase a umožnění sledování změn databáze. Za splnění podmínek daných tímto Provozním řádem, Provozovatel VVZ garantuje dostupnost služeb VVZ a bezchybnost jeho funkce. 3 Reference a právní rámec 1) Tento Provozní řád byl zpracován Provozovatelem VVZ a schválen MMR ČR v souladu s koncesní smlouvou ze dne uzavřenou na základě výsledků koncesního řízení ev. č , zahájeného v roce 2011 Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Odborem veřejného investování, a to pod názvem Výběr provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách Uveřejňovacího subsystému (IS VZ US) -nyní VVZ. 2) Informace uveřejňované ve VVZ jsou pro Zadavatele i všechny další uživatele volně a zdarma přístupné na Webových stránkách VVZ. 3) Ceny za služby VVZ stanovuje Provozovatel VVZ v Ceníku, viz Příloha 1 tohoto Provozního řádu. 4) Provozní řád uveřejňuje Provozovatel VVZ na Webových stránkách VVZ. 5) Změny Provozního řádu schvaluje Správce VVZ. 1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a zákona č.194/2010 Sb., zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Strana: 6/15

7 Část II. - Podmínky provozu VVZ Podmínkami provozu jsou myšleny podmínky pro uveřejnění a zajištění přístupnosti informací ve VVZ dle platných právních předpisů. 4 Podklady k uveřejnění 4.1 Základní ustanovení 1) Podkladem pro uveřejnění oznámení je Objednávka, která je součástí předlohy formulářů veřejně přístupných na Webových stránkách VVZ a další informace určené k uveřejnění nebo zpracování od Zadavatele. 2) Objednávka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za Zadavatele. 3) Zadavatel může být pro provedení kteréhokoli kroku zastoupen jinou osobou. Jiná osoba se v takovém případě musí prokázat Provozovateli VVZ právním titulem, na základě kterého za Zadavatele jedná (např. plnou mocí). 4) Zadavatel musí ve své Objednávce uvést takové údaje, aby bylo možno jej jednoznačně identifikovat a fakturovat finanční odměnu za poskytnutí služby uveřejnění informací ve VVZ. Rozsah těchto údajů je uveden v Příloze 2 tohoto Provozního řádu. 5) Přílohou Objednávky je vždy řádně vyplněný některý z formulářů veřejně dostupných na Webových stránkách VVZ, který je po vyplnění Zadavatelem doručen Provozovateli VVZ jedním z níže uvedených způsobů předání. 6) K řádnému vyplnění používá Zadavatel platné Metodické pokyny vypracované a vydané Provozovatelem VVZ. Platné metodické pokyny jsou v Přílohách 2 a 3 tohoto Provozního řádu. 7) V rámci Metodických pokynů, Provozovatel VVZ uveřejňuje na Webových stránkách VVZ validační pravidla s jejich popisem. Webová služba ověří validitu dat zasílaných k uveřejnění, vrátí informaci o nevalidních položkách nebo přijme podání. Webová služba kontroluje pouze XML data přímo zaslaná na rozhraní VVZ, nebo odeslaná z PDF off-line formulářů a zaslaná na rozhraní pomocí interní funkce formulářů. 8) U objednávky a formulářů, které nesplňují náležitosti stanovené vyhláškou nebo tímto provozním řádem Provozovatel VVZ upozorní Zadavatele do 3 pracovních dnů na nedostatky, což znamená, že objednávka a formulář nebyly podány řádně, a vyzve jej k nápravě. Do doby odstranění nedostatků vyhlášení od odeslání Objednávky, ve které byly upraveny nedostatky (řádně podané objednávky), běží Provozovateli VVZ nová lhůta, během které má povinnost požadovanou informaci uveřejnit na VVZ. 9) Doplňující informace vedoucí k odstranění nedostatků musí být opatřeny stejnými autorizačními prvky (podpis, razítko, plná moc) jako původní podání formuláře k uveřejnění. Provozovatel VVZ komunikuje se Zadavatelem prostřednictvím ové adresy uvedené Zadavatelem v Objednávce, část VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu. V případě, že je chybně uveden a/nebo je nedostupný (není funkční), je korespondence Provozovatelem VVZ zasílána na poštovní adresu uvedenou Zadavatelem v této části Objednávky. 10) Provozovatel VVZ provádí kontrolu autenticity a jazyka, ověřuje úplnost a provádí validaci doručených informací určených k uveřejnění nebo zpracování dle platných validačních pravidel uveřejněných na Webových stránkách VVZ a které jsou součástí Přílohy 2 a 3 tohoto Provozního řádu a bude činit opatření k minimalizaci rizika uveřejnění nesprávných nebo podvržených informací. 11) Doporučujeme, vzhledem k tomu, že v Úředním věstníku EU mohou nastat problémy při uveřejnění formulářů, u kterých zadavatel při vyplnění použije nestandardní znaky (např.: ᴂ ) nebo část textu je v jazyce, který nativně využívá jinou znakovou sadu nežli je ISO nebo ISO , je doporučeno, aby zadavatel při vyplnění formulářů používal vždy český jazyk a příslušnou znakovou sadu. Ve výjimečných situacích, kdy nelze přeložit či přepsat foneticky např. název přístroje či vybraného uchazeče, lze požádat Úřední věstník EU o výjimečné uveřejnění formuláře.v případě pochybností o autenticitě Objednávky nebo informací určených k uveřejnění nebo zpracování Provozovatel VVZ vyzve Zadavatele k potvrzení autenticity doručených informací, popřípadě o jejich doplnění na obvyklý rozsah s tím, že uveřejnění nebo zpracování informací ve VVZ je podmíněno splněním tohoto požadavku. 12) Provozovatel VVZ předává formuláře k uveřejnění do TED pouze na základě žádosti Zadavatele, a to bezplatně. To znamená, že Provozovatel VVZ neposuzuje, zda musí být příslušný formulář povinně uveřejněný v TED, ale odešle ho pouze na výslovný požadavek Zadavatele uvedený v Objednávce. Strana: 7/15

8 13) O uveřejnění podkladů obdrží Zadavatel písemné ( ové) potvrzení od Provozovatele VVZ ( je Provozovatelem elektronicky podepsán). a) Potvrzení obsahuje den uveřejnění podkladů a evidenční číslo, které bylo přiděleno podkladům pro technologické zpracování, URL adresu na které jsou podklady uveřejněny a kód pro související formulář. b) V případě, že Zadavatel požadoval odeslání předaných podkladů do Úředního věstníku Evropské Unie (TED), obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání do TEDu. 14) Při nesplnění výše uvedených ustanovení bude Objednávka uveřejnění vyhlášení Provozovatelem VVZ odmítnuta, Zadavatel o tom bude informován a ve VVZ nebude vyhlášení uveřejněno. 4.2 Standardy na podklady pro uveřejnění 1) Standardy se pro účely tohoto Provozního řádu myslí požadavky na přijímané podklady k uveřejnění. Požadavky jsou Provozovatelem VVZ stanoveny odlišně pro případy, kdy jsou podklady k uveřejnění předkládány v listinné podobě (či faxem) a elektronické podobě. 2) Stejné standardy platí i pro podklady, které budou Provozovatelem VVZ pouze zpracovány a nebudou uveřejněny. 3) Podklady jsou podávány v kvalitě umožňující jejich spolehlivé uveřejnění ve VVZ, tedy podklady neobsahují zejména závažné chyby v listinných nebo elektronických podkladech, nečitelnost (zejména u podkladů zaslaných faxem), nekonzistence papírového nosiče, neobvyklý formát, neprůkaznost Zadavatele, nečitelnost předaných souborů nebo neplatnost šifrovacích klíčů nebo elektronického podpisu Listinná podoba 1) Provozovatel VVZ akceptuje listinné podklady pouze v podobě jednostranného strojopisného tisku nebo jednostranného černobílého tisku ve formátu A4 (minimálně inkoustová nebo laserová tiskárna) provedeném na bílém papíře. 2) Akceptovány jsou pouze validně vyplněné aktuální platné verze jednostranně černobíle tištěných formulářů uveřejňovaných Provozovatelem VVZ na Webových stránkách VVZ. 3) Stejné požadavky na kvalitu podkladů se týkají i podání uskutečněných s využitím faxu. Budou akceptovány pouze strojově vyplněné formuláře, rukou vyplněné formuláře nebudou zpracovány Elektronická podoba 1) Podkladem podaným v elektronické formě se rozumí: a) On-line vyplnění formuláře na Webových stránkách VVZ. b) Vyplněný formulář aktuální verze stažený z Webových stránek VVZ a doručený do datové schránky Provozovatele VVZ, případně datový výstup ve formátu XML, který bude označen názvem dle šablony: VVZ_IČ ZADAVATELE_POŘADOVÉ ČÍSLO.xml c) Datový výstup vzniklý po vyplnění formuláře staženého z Webových stránek VVZ po odeslání integrovanou funkcí formuláře. d) Zaslání XML dat na rozhraní VVZ. 2) Standardizované formáty podkladů jsou tyto: Ad a) Pouze on-line vyplněná data, nemají pro Zadavatele specifikovaný exportní formát Ad b) Vyplněný formulář ve formátu PDF Ad c) Data vzniklá automatizovaným exportem a odesláním prostřednictvím interní funkce formuláře Ad d) XML z vlastního rozhraní Zadavatele 3) V případech odst. 1 písm. b) a c) lze editaci provádět prostřednictvím volně dostupného editoru Adobe Reader X nebo novějšího, odkaz na stažení je uveřejněn na stránkách VVZ. 4) Ve všech případech podání vyhlášení k uveřejnění v elektronické podobě je vyžadována autorizace s využitím elektronického podpisu, který je založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost elektronického podpisu musí být minimálně 12 hodin od odeslání podkladů Provozovateli VVZ. 5) Pro zabezpečenou komunikaci s Provozovatelem VVZ je Zadavatel povinen použít prostředek pro komunikaci s použitím šifrování, přičemž pro šifrování se používá elektronický klíč vydaný akreditovanou certifikační autoritou. Strana: 8/15

9 6) Pro zabezpečenou komunikaci při zadávání údajů přímo na Webových stránkách VVZ je akceptována komunikace certifikačních služeb. Podrobné informace jsou dostupné na adresách Poskytovatelů certifikačních služeb. 7) V případě potřeby testování správnosti dat při elektronickém podání prostřednictvím elektronických nástrojů může Zadavatel využít testovací rozhraní na URL: Je tak možno otestovat celý proces podání formuláře včetně závěrečného uveřejnění na tomto testovacím prostředí. 8) Testování je možné provádět pouze URL adrese uvedené v bodě 7). Provádět testování na URL adrese produkčního prostředí VVZ je zakázáno. 5 Odpovědnosti Provozovatele VVZ a Zadavatele při uveřejnění vyhlášení 1) Za včasnost předání podkladů v souladu s ustanovením právních předpisů, za jejich obsah a za dodržení kvality obvyklé v obchodní korespondenci, odpovídá Zadavatel. 2) Provozovatel VVZ odpovídá za věcnou shodu uveřejněné informace ve VVZ s předanými podklady. 3) Provozovatel VVZ rovněž odpovídá za průkaznost datových souborů, ruční evidenci a uchování dat pro případy pozdějších reklamací. 4) Přijaté podklady Provozovatel VVZ uveřejňuje ve VVZ jako samostatná vyhlášení. 5) V případě, že Zadavatel požadoval v Objednávce i zveřejnění podkladů v TED, odpovídá Provozovatel za odeslání podkladů do TED nejpozději před provedením uveřejnění ve VVZ, nebo pro případ požadavku uveřejnění pouze v TED ve stejných lhůtách, které se vztahují k uveřejnění ve VVZ. 6 Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ 1) Podklady mohou být Provozovateli VVZ doručeny způsoby upravenými v čl tohoto Provozního řádu. 6.1 Off-line v listinné podobě (osobně, poštovní službou, faxem) 1) Objednávku s podklady, které tvoří zejména formuláře vyhlášení stažené z Webové stránky VVZ vytištěné a vyplněné, lze předat Provozovateli VVZ v listinné podobě a) Osobně na adrese Provozovatele VVZ; b) prostřednictvím poštovní služby na adresu Provozovatele VVZ; 2) Provozovatel VVZ stanoví Zadavatelům povinnost strojopisného vyplnění formulářů. Rukou vyplněné formuláře nebudou zpracovány a budou vráceny Zadavatelům. 3) Provozovatel VVZ přebírá tyto listinné podklady v pracovní dny od 8:00 hod do 17:00 hod na adrese Provozovatele VVZ. NESS Czech s.r.o. Věstník veřejných zakázek V Parku 2335/ Praha 4 4) Pro dodržení ustanovení 146 odst. 4 ZVZ, které upravuje povinnost prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění, se Zadavateli doporučuje, aby Objednávku (případně i plnou moc) spolu s podklady zaslal Provozovateli VVZ, jako doporučené psaní, doporučené psaní do vlastních rukou, doporučené psaní do vlastních rukou s dodejkou. 6.2 Off-line v elektronické podobě (ISDS, na adresu podatelny provozovatele) 1) Objednávku i podklady lze předávat Provozovateli VVZ prostřednictvím a) ISDS do datové schránky ID: 3rdzwpj, nebo b) em na ovou adresu podatelny Provozovatele Zadavatel může z Webových stránek VVZ stáhnout PDF šablonu (Portable Document Format), tu off-line vyplnit a prostřednictvím ISDS nebo u odeslat Provozovateli VVZ. Strana: 9/15

10 2) Provozovatelem VVZ budou přijímány pouze datové zprávy podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 3) Datové zprávy obsahující vyhlášení musí být označeny v údaji Věc: "VVZ - UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ" 4) Dokument zaslaný ve formátu pdf dle čl ) považuje Provozovatel VVZ za doručení elektronické. 6.3 On-line v elektronické podobě vyplněním na Webových stránkách VVZ 1) Pro využití vyplňování podkladů online na Webových stránkách VVZ je nutné se registrovat zadáním ové adresy a hesla. 2) Registrovaný uživatel může vždy po přihlášení ukládat rozpracované podklady v Seznamu mých vyhlášení maximálním počtu až 100 formulářů na jednoho registrovaného uživatele. Rozpracované podklady vidí registrovaný uživatel v položce Seznam mých vyhlášení. 3) Dnem odeslání bude den, kdy byl kompletně vyplněný formulář odeslán k validaci a jako validovaný přijat Provozovatelem VVZ. 6.4 On-line v elektronické podobě prostřednictvím XML rozhraní VVZ 1) Součástí VVZ je i popis XML rozhraní VVZ pro příjem podkladů, který je dostupný na Webových stránkách VVZ. 2) Toto rozhraní plní totožnou funkci jako rozhraní pro příjem a validaci dat z vyplněných off-line PDF formulářů. 3) Napojení el. nástrojů na toto rozhraní se řídí Metodikou pro připojování. 4) Pro úspěšné napojení el. nástroje na XML rozhraní VVZ musí provozovatel el. nástroje úspěšně projít všemi kroky uvedenými v Metodice pro připojování. 5) Zadavatel může provádět testovací kontrolní pokusy o validaci na webové adrese testovacího prostředí: 6) Podklady k uveřejnění v XML formě se odesílají na webovou adresu rozhraní: a v případě testovacího prostředí, 7 Termíny pro uveřejnění vyhlášení 1) Dnem uveřejnění Zákonem stanovených údajů a informací se rozumí den, kdy jsou informace určené k uveřejnění v rámci předaných podkladů zobrazeny na Webových stránkách VVZ. 2) Provozovatel VVZ uveřejní nebo zpracuje Zákonem stanovené informace v níže uvedených lhůtách, které počínají běžet ode dne prokazatelného odeslání 2 řádně vyplněných a úplných podkladů povinnou osobou: a) Do dvanácti (12) dnů při zaslání podkladů v Listinné podobě, viz čl b) Do pěti (5) dnů při zaslání podkladů v Elektronické formě, viz čl V případě pochybností o autenticitě Objednávky nebo informací určených k uveřejnění nebo zpracování Provozovatel VVZ vyzve Zadavatele k potvrzení autenticity doručených informací do 3 dnů od jejich přijetí. 3) Pokud doručená vyhlášení k uveřejnění obsahují vady dle 5 odst. 1 Vyhlášky, postupuje Provozovatel VVZ dle 5 odst. 2 Vyhlášky. 4) V případě že Provozovatel VVZ zjistí vadu v plnění svých povinností, postupuje dle 5 odst. 3 Vyhlášky. 5) Pokud kvalita předaných podkladů znemožňuje jejich spolehlivé uveřejnění ve VVZ, Provozovatel VVZ vyrozumí Zadavatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení podkladů o této skutečnosti a vyzve jej k nápravě. 2 Prvním dnem lhůty dle čl. 7 2) a) a čl. 7 2 b) tohoto Provozního řádu je první den následující po dni prokazatelného odeslání. Příklad - Listinná forma: Den prokazatelného odeslání Zadavatelem je , Den uveřejnění Provozovatelem je nejpozději do Příklad Elektronická forma: Den prokazatelného odeslání Zadavatelem je , Den uveřejnění Provozovatelem je nejpozději do Strana: 10/15

11 6) Zadavatel je oprávněn změnit podklady (formuláře) předané k uveřejnění nebo zpracování v souladu s Vyhláškou a dle Metodických pokynů a Provozního řádu: a) V případě, že jde o změnu podkladů před jejich uveřejněním nebo finálním zpracováním, může tak být učiněno jeden pracovní den před jejich uveřejněním nebo finálním zpracováním. b) V případě změny předaných formulářů před jejich uveřejněním je formulář považován za řádný. 7) Po uveřejnění je umožněno změnit uveřejněné informace formou opravného formuláře s uvedením evidenčního čísla zakázky, která bude opravným formulářem změněna a kódu pro související formulář, Oba údaje se uvádějí do Objednávky. Spolu s opravným formulářem musí být zaslána nová Objednávka a v případě potřeby i plná moc. 8) VVZ uchovává všechny informace, které Zadavatel zaslal k uveřejnění nebo zpracování. 9) Pokud Zadavatel žádá o předání informací k uveřejnění do TED, neuveřejní Poskytovatel VVZ informace ve VVZ dříve, než je odešle do TED. Za okamžik odeslání formuláře do TED je považován okamžik jeho fyzického odeslání Provozovatelem VVZ. 8 Opravy v uveřejněných vyhlášeních 1) Úpravy uveřejněných formulářů (vyhlášení) jsou upraveny v 147 odst. 8 ZVZ a v 6 Vyhlášky. Při požadavku na opravu již uveřejněného formuláře, resp. vyhlášení postupuje Zadavatel tak, že znovu vyplní a odešle příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit, a v Objednávce vybere možnost Typ formuláře: opravný. Zadavatel může požadovat pouze opravy údajů uvedených v daném formuláři a připojených přílohách, změny v jednotlivých položkách Objednávky nejsou opravou uveřejněného formuláře, a proto nebudou akceptovány. Například změna v položce Objednávky, kdy na opravném formuláři je požadavek na uveřejnění v TED, ale řádný či předcházející formulář v TED uveřejněn nebyl, nebude akceptován. 2) Jestliže zadavatel provede změnu ve formuláři, který již překročil lhůtu pro podání nebo doručení nabídky, tedy odešle tzv. opravný formulář, nebude tento formulář akceptován pro uveřejnění ve VVZ. Výjimkou je pouze změna tzv. věcná, která nemění obsah nabídky, ale jedná se například o změnu kontaktní osoby, změnu telefonního čísla apod. Úřední věstník EU (TED) neakceptuje žádné změny v opravných formulářích, které jsou odeslány do TED po uplynutí lhůty pro podání či doručení nabídky. Tyto opravné formuláře nebudou v Úředním věstníku EU uveřejněny. Úřad pro úřední tisky EU u formulářů, kterými zadavatel zahajuje zadávací řízení ( F02- Oznámení o zakázce, F05- Oznámení o zakázce veřejné služby, F12 Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, F17 Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti), neuveřejňuje případné opravy vyhlášení, pokud opravný formulář obdrží po lhůtě pro podání nabídek uvedené v řádném formuláři. Provozovatel Věstníku má dle ZVZ lhůtu 5 dnů (pro elektronické podání) popř. 12 dnů (pro listinné podání) pro uveřejnění vyhlášení ( t.j. i pro odeslání k uveřejnění do TED) a stejné lhůty jsou aplikovány i Úřadem pro úřední tisky EU. Zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění opravný formulář v dostatečném časovém předstihu, aby bylo zajištěno uveřejnění příslušné opravy vyhlášení v TED. V případě, že zadavatel nezohlední shora uvedené lhůty, oprava vyhlášení bude uveřejněna pouze ve VVZ. 3) Oprava údajů je zpoplatněna stejně jako při zpracování nebo uveřejnění nového případu, a to i při opakovaném zpracování nebo uveřejnění téže informace, pokud byla Zadavatelem dodatečně vyměněna původní nekvalitní předloha, nebo v případě jejich duplicitního zaslání. 4) Pro opravy údajů platí obdobně čl. 7. 5) Provozovatel VVZ na žádost Zadavatele uveřejní opravené znění formuláře. a) Původní formulář zůstane ve VVZ uveřejněný i nadále. Vždy existuje vazba původního řádného formuláře na všechny související opravné formuláře a naopak. Platí vždy informace uveřejněné v opravném formuláři s nejnovějším datem uveřejnění. b) Všechny formuláře (řádný a všechny opravné) jsou zařazeny v jedné zakázce a lze je takto dohledat. c) Zadavatel odpovídá za údaje, které do formuláře sám uvede. Ceny za uveřejnění vyhlášení a další služby 8.1 Ceny za poskytované služby 1) Provozovatel VVZ zpracovává a uveřejňuje informace ve VVZ či zpracovává a odesílá informace do TED za úplatu dle ceníku uvedeného v Příloze 1 tohoto Provozního řádu. Strana: 11/15

12 2) Výše uživatelského poplatku zahrnuje poplatek za zpracování nebo uveřejnění jednoho formuláře na základě objednávky, která je nedílnou součástí každého legislativou požadovaného formuláře veřejné zakázky/soutěže o návrh/koncese včetně všech příloh tohoto jednoho formuláře. 3) Ceny je možno změnit pouze s písemným souhlasem MMR ČR. 8.2 Způsob úhrady 1) Zadavatel v objednávce vybere jeden ze dvou způsobů fakturace elektronická nebo listinná faktura. 2) Elektronická fakturace je prováděna jednotlivě pro každé uveřejnění a okamžitě při uveřejnění. obsahující fakturu ve formátu PDF/A je opatřen elektronickým podpisem, který je založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. obsahující fakturu je zasílán na e- mailovou adresu Zadavatele uvedenou v Objednávce v oddílu III) Objednávající. 3) V případě listinné fakturace Provozovatel VVZ vystaví na konci kalendářního měsíce Zadavateli fakturu, na které uvede rozpis fakturovaných služeb v rámci tohoto kalendářního měsíce. V rozpise nebudou uvedeny objednávky, které již byly fakturovány elektronicky. 4) Všechny faktury obsahují položkově seznam fakturovaných činností, jednotlivé ceny bez DPH, DPH dle aktuálně platné legislativy a ceny s DPH, evidenční číslo uveřejněného formuláře a číslo objednávky. Dále všechny identifikátory Provozovatele VVZ, daného Zadavatele a ostatní náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 5) Zadavatel je povinen uhradit fakturovanou částku na účet Provozovatele VVZ Citibank Europe plc, organizační složka Č. účtu: /2600 IBAN CZ ) Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení a odeslání Zadavateli. 8.3 Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem 1) Pokud Zadavatel odešle Provozovateli VVZ Objednávku vyplněnou v souladu s tímto Provozním řádem a Provozovatel VVZ ji neprodleně neodmítne v souladu s tímto Provozní řádem, je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem za podmínek daných tímto Provozním řádem. 2) Provozovatel VVZ je povinen poskytnout plnění na základě Objednávky definované tímto Provozním řádem a Zadavatel je povinen zaplatit cenu stanovenou tímto Provozním řádem. 3) Zadavatel zasláním Objednávky ručí za to, že získal souhlas svého pracovníka, uvedeného v Objednávce jako kontaktní osoba, s poskytnutím osobních údajů (ve smysl zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění) k jejich zpracování Provozovatelem VVZ. Takovými osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, telefonní číslo, ová adresa. 4) Provozovatel VVZ se zavazuje zpracovávat takové poskytnuté osobní údaje v souladu s uvedeným zákonem na ochranu osobních údajů a uchovávat je jen po nezbytnou dobu dle tohoto Provozního řádu. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty, je Provozovatel VVZ povinen poskytnuté osobní údaje zničit. 5) Smluvní vztah při plnění Objednávky se řídí ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 9 Poskytování informací Provozovatel VVZ předává uveřejněná data a další informace předaní Zadavateli správci ISVZ a dalším subjektům v případech stanovených zákonem. Provozovatel VVZ je povinen poskytnout třetím osobám data o uveřejňovaných informacích v takovém formátu, který bude vhodný pro jejich následné zpracování, přičemž Provozovatel VVZ je v souladu s Koncesní smlouvou oprávněn za takové poskytnutí dat požadovat úhradu nákladů na jejich reprodukci v obvyklé a prokazatelné výši. Strana: 12/15

13 10 Reklamace a stížnosti 1) Reklamace uveřejnění a zpracování podkladů ve VVZ a stížnosti na činnost Provozovatele VVZ se uplatňují: a) Na adrese Provozovatele VVZ NESS Czech s.r.o. Věstník veřejných zakázek V Parku 2335/ Praha 4 b) Prostřednictvím ISDS do datové schránky ID: 3rdzwpj 2) Opravu chyby způsobené Provozovatelem VVZ provede Provozovatel VVZ na základě reklamace Zadavatele, a to na své náklady. Za eventuální důsledky chybného uveřejnění informace odpovídá Provozovatel VVZ. 3) Jakékoli opravy odvozených dat jsou věcí Provozovatele VVZ, který je vždy provede na své náklady. 4) Dojde-li k opožděnému uveřejnění vyhlášení ve VVZ vinou Zadavatele a/nebo Provozovatele VVZ, tj. proto, že Zadavatel: a) předložil podklady k uveřejnění pozdě, b) zaslal podklady k uveřejnění jiným způsobem, než je uvedeno v čl. 6, c) případně nedodržel standardy dle čl a/nebo Provozovatel VVZ nezpracoval a neuveřejnil informace v době stanovené tímto Provozním řádem v čl. 7, odpovídají Zadavatel a/nebo Provozovatel VVZ za eventuální důsledky zpoždění podle svého podílu na tomto zpoždění. Část III. - Parametry provozu a údržby VVZ 11 Dostupnost VVZ 1) Dostupnost systému je v režimu 7x24, tedy nepřerušená kontinuální. 2) Provozovatel VVZ je oprávněn přerušit poskytování služeb a vyřadit VVZ z provozu za účelem provedení aktualizace, údržby a jiného servisního zásahu systému a to pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení této údržby a za podmínky předchozího souhlasu MMR ČR. Takové výpadky bude Provozovatel VVZ dopředu plánovat a oznamovat nejméně 5 dní předem na Webových stránkách VVZ, přičemž tato údržba bude plánována zejména na noční hodiny nebo dny pracovního volna a pracovního klidu. 3) V případě přerušení dostupnosti Webových stránek systému VVZ z důvodu poruchy Provozovatel VVZ bez zbytečného odkladu informuje písemně MMR ČR. Po zprovoznění je následně MMR CŘ písemně předána zpráva o důvodech přerušení a době nedostupnosti Webových stránek VVZ. 4) Jednotlivý výpadek systému způsobený poruchou nebo plánovanou údržbou Provozovatelem VVZ nepřesáhne 12 hodin, přičemž celková doba nedostupnosti Webových stránek VVZ nepřesáhne 144 hodin za jeden kalendářní rok. 5) I v případě výpadku Webových stránek VVZ je Provozovatel VVZ povinen zajistit příjem požadavků na uveřejnění alternativními kanály, tedy v listinné podobě nebo ISDS. Způsob přijetí přitom nemá dopad na lhůty pro uveřejnění uvedené v čl Zálohování, uchování a skartace dat 12.1 Zálohování dat 1) Zálohována budou data uložená v SQL interní části systému. Všechny typy úložišť jsou 2x zrcadleny, tedy vedle originálních dat je vše uloženo ve dvou dalších živých záložních kopiích. Tím je zajištěna vysoká dostupnost a ochrana proti ztrátě dat z důvodu havárie HW. 2) Zálohování běhu aplikací je zajištěno souběžným provozem několika shodných instancí. Strana: 13/15

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách.

PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách. PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách. 01.04.2013 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. Informace o veřejných zakázkách a způsobu předkládání nabídek

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. Informace o veřejných zakázkách a způsobu předkládání nabídek Informace o veřejných zakázkách a způsobu předkládání nabídek 1. Kde uchazeč získá informace o vyhlášených veřejných zakázkách? 2. Kde uchazeč získá zadávací dokumentaci? 3. Kde uchazeč získá informace

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduáního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více