PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne Verze v07.0 Účinnost Verze v08.0 Účinnost Strana: 1/15

2 Strana: 2/15

3 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD 1 Účel dokumentu 6 2 Rozsah dokumentu 6 3 Reference a právní rámec 6 4 Podklady k uveřejnění Základní ustanovení Standardy na podklady pro uveřejnění Listinná podoba Elektronická podoba 8 5 Odpovědnosti Provozovatele VVZ a Zadavatele při uveřejnění vyhlášení 9 6 Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ Off-line v listinné podobě (osobně, poštovní službou, faxem) Off-line v elektronické podobě (ISDS, na adresu podatelny provozovatele) On-line v elektronické podobě vyplněním na Webových stránkách VVZ On-line v elektronické podobě prostřednictvím XML rozhraní VVZ 10 7 Termíny pro uveřejnění vyhlášení 10 8 Opravy v uveřejněných vyhlášeních 11 9 Ceny za uveřejnění vyhlášení a další služby Ceny za poskytované služby Způsob úhrady Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem Poskytování informací Reklamace a stížnosti Dostupnost VVZ Zálohování, uchování a skartace dat Zálohování dat Uchování a skartace dat Průkaznost a zabezpečení dat a datových přenosů Licence Příloha 1 Ceník Příloha 2 Metodické pokyny a validační pravidla Objednávky Příloha 3 Metodické pokyny a validační pravidla Formuláře 15 Strana: 3/15

4 Pojmy, zkratky a jejich definice PROVOZNÍ ŘÁD Níže je uveden slovník pojmů a zkratek použitých v dokumentu, jejichž znalost je nutná pro pochopení obsahu. Pojem Zkratka Stručná definice Formulář Metodické pokyny Metodika připojování Podklady Provozní řád pro Provozovatel VVZ Správce VVZ Věstník veřejných zakázek Vyhláška Webové VVZ Zadavatel stránky ISVZ MMR ČR TED VVZ Závazné vzory formulářů pro uveřejnění vyhlášení dané: vyhláškou 217/2006 Sb., ze dne 15. května 2006, kterou se provádí koncesní zákon, přílohy č. 2, vyhláškou 133/2012 Sb., ze dne 20. dubna 2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, přílohy č. 1 4, vyhláškou 297/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, přílohy, prováděcího nařízení Komise EU č. 842/2011, ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení ES č. 1564/2005, přílohy I XVIII Informační systém veřejných zakázek. Metodické pokyny pro vyplňování formulářů, které jsou součástí toho Provozního řádu v Příloze 2 a v Příloze 3. Dokument Metodika pro připojování elektronických nástrojů na XML rozhraní Věstníku veřejných zakázek dostupný na Webových stránkách VVZ pod odkazem Technická dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace určené k uveřejnění nebo zpracování (zejména řádně vyplněný formulář, plná moc pokud vyhlášení uveřejňuje jiná osoba za Zadavatele, apod.). Tento Provozní řád Provozovatele VVZ. Osoba pověřená výkonem koncese provozovat VVZ v souladu s ustanovením 146 odst. 5 ZVZ. Jedná se o společnost NESS Czech s.r.o., IČ , se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Elektronická verze dodatku S k Úřednímu věstníku Evropské Unie. V TED jsou povinně či dobrovolně uveřejňována vyhlášení, která jsou zasílána do Úředního věstníku dle 147 odst. 1 ZVZ. Správcem VVZ je v souladu s ustanovením 157 odst. 1 a 2 ZVZ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Dříve také Informační systém o veřejných zakázkách Uveřejňovací subsystém (IS VZ US). Vyhláška č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Osoba, která má dle ZVZ, a zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, povinnost uveřejnit informace ve VVZ. Dále jakákoli další osoba, která se dobrovolně rozhodne uveřejnit vyhlášení ve VVZ. Strana: 4/15

5 Pojem Zkratka Stručná definice ZVZ PROVOZNÍ ŘÁD Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Strana: 5/15

6 Část I. - Úvodní informace 1 Účel dokumentu 1) Tento Provozní řád provozovatele VVZ definuje základní podmínky použití VVZ a popisuje postupy pro jeho správné užívání za účelem splnění požadavků legislativních předpisů 1, týkajících se VVZ. 2) Tento Provozní řád je závazný pro Provozovatele VVZ, pro Zadavatele a pro všechny další uživatele. 2 Rozsah dokumentu 1) Provozní řád definuje pravidla komunikace Provozovatele VVZ se Zadavateli, kteří chtějí VVZ využít v souladu s jeho Provozním řádem a platnou legislativou ČR a EU. 2) Provozní řád rovněž stanovuje povinnosti Provozovatele VVZ. 3) Provozní řád ve své II. části upravuje podmínky užívání VVZ všemi stranami, tedy zejména způsob objednání, předání informací k uveřejnění nebo zpracování, kvalitativní obsah informací určených k uveřejnění nebo zpracování a stanovení ceny za tuto službu. 4) Provozní řád ve své III. části popisuje parametry provozu a údržby, tedy zejména hlavní parametry použité infrastruktury, dostupnost služby a způsob zálohování systému VVZ včetně uchovávání a skartace dat. Součástí popisu je i způsob zajištění průkaznosti stavu dat v konkrétním čase a umožnění sledování změn databáze. Za splnění podmínek daných tímto Provozním řádem, Provozovatel VVZ garantuje dostupnost služeb VVZ a bezchybnost jeho funkce. 3 Reference a právní rámec 1) Tento Provozní řád byl zpracován Provozovatelem VVZ a schválen MMR ČR v souladu s koncesní smlouvou ze dne uzavřenou na základě výsledků koncesního řízení ev. č , zahájeného v roce 2011 Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Odborem veřejného investování, a to pod názvem Výběr provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách Uveřejňovacího subsystému (IS VZ US) -nyní VVZ. 2) Informace uveřejňované ve VVZ jsou pro Zadavatele i všechny další uživatele volně a zdarma přístupné na Webových stránkách VVZ. 3) Ceny za služby VVZ stanovuje Provozovatel VVZ v Ceníku, viz Příloha 1 tohoto Provozního řádu. 4) Provozní řád uveřejňuje Provozovatel VVZ na Webových stránkách VVZ. 5) Změny Provozního řádu schvaluje Správce VVZ. 1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a zákona č.194/2010 Sb., zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Strana: 6/15

7 Část II. - Podmínky provozu VVZ Podmínkami provozu jsou myšleny podmínky pro uveřejnění a zajištění přístupnosti informací ve VVZ dle platných právních předpisů. 4 Podklady k uveřejnění 4.1 Základní ustanovení 1) Podkladem pro uveřejnění oznámení je Objednávka, která je součástí předlohy formulářů veřejně přístupných na Webových stránkách VVZ a další informace určené k uveřejnění nebo zpracování od Zadavatele. 2) Objednávka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za Zadavatele. 3) Zadavatel může být pro provedení kteréhokoli kroku zastoupen jinou osobou. Jiná osoba se v takovém případě musí prokázat Provozovateli VVZ právním titulem, na základě kterého za Zadavatele jedná (např. plnou mocí). 4) Zadavatel musí ve své Objednávce uvést takové údaje, aby bylo možno jej jednoznačně identifikovat a fakturovat finanční odměnu za poskytnutí služby uveřejnění informací ve VVZ. Rozsah těchto údajů je uveden v Příloze 2 tohoto Provozního řádu. 5) Přílohou Objednávky je vždy řádně vyplněný některý z formulářů veřejně dostupných na Webových stránkách VVZ, který je po vyplnění Zadavatelem doručen Provozovateli VVZ jedním z níže uvedených způsobů předání. 6) K řádnému vyplnění používá Zadavatel platné Metodické pokyny vypracované a vydané Provozovatelem VVZ. Platné metodické pokyny jsou v Přílohách 2 a 3 tohoto Provozního řádu. 7) V rámci Metodických pokynů, Provozovatel VVZ uveřejňuje na Webových stránkách VVZ validační pravidla s jejich popisem. Webová služba ověří validitu dat zasílaných k uveřejnění, vrátí informaci o nevalidních položkách nebo přijme podání. Webová služba kontroluje pouze XML data přímo zaslaná na rozhraní VVZ, nebo odeslaná z PDF off-line formulářů a zaslaná na rozhraní pomocí interní funkce formulářů. 8) U objednávky a formulářů, které nesplňují náležitosti stanovené vyhláškou nebo tímto provozním řádem Provozovatel VVZ upozorní Zadavatele do 3 pracovních dnů na nedostatky, což znamená, že objednávka a formulář nebyly podány řádně, a vyzve jej k nápravě. Do doby odstranění nedostatků vyhlášení od odeslání Objednávky, ve které byly upraveny nedostatky (řádně podané objednávky), běží Provozovateli VVZ nová lhůta, během které má povinnost požadovanou informaci uveřejnit na VVZ. 9) Doplňující informace vedoucí k odstranění nedostatků musí být opatřeny stejnými autorizačními prvky (podpis, razítko, plná moc) jako původní podání formuláře k uveřejnění. Provozovatel VVZ komunikuje se Zadavatelem prostřednictvím ové adresy uvedené Zadavatelem v Objednávce, část VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu. V případě, že je chybně uveden a/nebo je nedostupný (není funkční), je korespondence Provozovatelem VVZ zasílána na poštovní adresu uvedenou Zadavatelem v této části Objednávky. 10) Provozovatel VVZ provádí kontrolu autenticity a jazyka, ověřuje úplnost a provádí validaci doručených informací určených k uveřejnění nebo zpracování dle platných validačních pravidel uveřejněných na Webových stránkách VVZ a které jsou součástí Přílohy 2 a 3 tohoto Provozního řádu a bude činit opatření k minimalizaci rizika uveřejnění nesprávných nebo podvržených informací. 11) Doporučujeme, vzhledem k tomu, že v Úředním věstníku EU mohou nastat problémy při uveřejnění formulářů, u kterých zadavatel při vyplnění použije nestandardní znaky (např.: ᴂ ) nebo část textu je v jazyce, který nativně využívá jinou znakovou sadu nežli je ISO nebo ISO , je doporučeno, aby zadavatel při vyplnění formulářů používal vždy český jazyk a příslušnou znakovou sadu. Ve výjimečných situacích, kdy nelze přeložit či přepsat foneticky např. název přístroje či vybraného uchazeče, lze požádat Úřední věstník EU o výjimečné uveřejnění formuláře.v případě pochybností o autenticitě Objednávky nebo informací určených k uveřejnění nebo zpracování Provozovatel VVZ vyzve Zadavatele k potvrzení autenticity doručených informací, popřípadě o jejich doplnění na obvyklý rozsah s tím, že uveřejnění nebo zpracování informací ve VVZ je podmíněno splněním tohoto požadavku. 12) Provozovatel VVZ předává formuláře k uveřejnění do TED pouze na základě žádosti Zadavatele, a to bezplatně. To znamená, že Provozovatel VVZ neposuzuje, zda musí být příslušný formulář povinně uveřejněný v TED, ale odešle ho pouze na výslovný požadavek Zadavatele uvedený v Objednávce. Strana: 7/15

8 13) O uveřejnění podkladů obdrží Zadavatel písemné ( ové) potvrzení od Provozovatele VVZ ( je Provozovatelem elektronicky podepsán). a) Potvrzení obsahuje den uveřejnění podkladů a evidenční číslo, které bylo přiděleno podkladům pro technologické zpracování, URL adresu na které jsou podklady uveřejněny a kód pro související formulář. b) V případě, že Zadavatel požadoval odeslání předaných podkladů do Úředního věstníku Evropské Unie (TED), obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání do TEDu. 14) Při nesplnění výše uvedených ustanovení bude Objednávka uveřejnění vyhlášení Provozovatelem VVZ odmítnuta, Zadavatel o tom bude informován a ve VVZ nebude vyhlášení uveřejněno. 4.2 Standardy na podklady pro uveřejnění 1) Standardy se pro účely tohoto Provozního řádu myslí požadavky na přijímané podklady k uveřejnění. Požadavky jsou Provozovatelem VVZ stanoveny odlišně pro případy, kdy jsou podklady k uveřejnění předkládány v listinné podobě (či faxem) a elektronické podobě. 2) Stejné standardy platí i pro podklady, které budou Provozovatelem VVZ pouze zpracovány a nebudou uveřejněny. 3) Podklady jsou podávány v kvalitě umožňující jejich spolehlivé uveřejnění ve VVZ, tedy podklady neobsahují zejména závažné chyby v listinných nebo elektronických podkladech, nečitelnost (zejména u podkladů zaslaných faxem), nekonzistence papírového nosiče, neobvyklý formát, neprůkaznost Zadavatele, nečitelnost předaných souborů nebo neplatnost šifrovacích klíčů nebo elektronického podpisu Listinná podoba 1) Provozovatel VVZ akceptuje listinné podklady pouze v podobě jednostranného strojopisného tisku nebo jednostranného černobílého tisku ve formátu A4 (minimálně inkoustová nebo laserová tiskárna) provedeném na bílém papíře. 2) Akceptovány jsou pouze validně vyplněné aktuální platné verze jednostranně černobíle tištěných formulářů uveřejňovaných Provozovatelem VVZ na Webových stránkách VVZ. 3) Stejné požadavky na kvalitu podkladů se týkají i podání uskutečněných s využitím faxu. Budou akceptovány pouze strojově vyplněné formuláře, rukou vyplněné formuláře nebudou zpracovány Elektronická podoba 1) Podkladem podaným v elektronické formě se rozumí: a) On-line vyplnění formuláře na Webových stránkách VVZ. b) Vyplněný formulář aktuální verze stažený z Webových stránek VVZ a doručený do datové schránky Provozovatele VVZ, případně datový výstup ve formátu XML, který bude označen názvem dle šablony: VVZ_IČ ZADAVATELE_POŘADOVÉ ČÍSLO.xml c) Datový výstup vzniklý po vyplnění formuláře staženého z Webových stránek VVZ po odeslání integrovanou funkcí formuláře. d) Zaslání XML dat na rozhraní VVZ. 2) Standardizované formáty podkladů jsou tyto: Ad a) Pouze on-line vyplněná data, nemají pro Zadavatele specifikovaný exportní formát Ad b) Vyplněný formulář ve formátu PDF Ad c) Data vzniklá automatizovaným exportem a odesláním prostřednictvím interní funkce formuláře Ad d) XML z vlastního rozhraní Zadavatele 3) V případech odst. 1 písm. b) a c) lze editaci provádět prostřednictvím volně dostupného editoru Adobe Reader X nebo novějšího, odkaz na stažení je uveřejněn na stránkách VVZ. 4) Ve všech případech podání vyhlášení k uveřejnění v elektronické podobě je vyžadována autorizace s využitím elektronického podpisu, který je založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost elektronického podpisu musí být minimálně 12 hodin od odeslání podkladů Provozovateli VVZ. 5) Pro zabezpečenou komunikaci s Provozovatelem VVZ je Zadavatel povinen použít prostředek pro komunikaci s použitím šifrování, přičemž pro šifrování se používá elektronický klíč vydaný akreditovanou certifikační autoritou. Strana: 8/15

9 6) Pro zabezpečenou komunikaci při zadávání údajů přímo na Webových stránkách VVZ je akceptována komunikace certifikačních služeb. Podrobné informace jsou dostupné na adresách Poskytovatelů certifikačních služeb. 7) V případě potřeby testování správnosti dat při elektronickém podání prostřednictvím elektronických nástrojů může Zadavatel využít testovací rozhraní na URL: Je tak možno otestovat celý proces podání formuláře včetně závěrečného uveřejnění na tomto testovacím prostředí. 8) Testování je možné provádět pouze URL adrese uvedené v bodě 7). Provádět testování na URL adrese produkčního prostředí VVZ je zakázáno. 5 Odpovědnosti Provozovatele VVZ a Zadavatele při uveřejnění vyhlášení 1) Za včasnost předání podkladů v souladu s ustanovením právních předpisů, za jejich obsah a za dodržení kvality obvyklé v obchodní korespondenci, odpovídá Zadavatel. 2) Provozovatel VVZ odpovídá za věcnou shodu uveřejněné informace ve VVZ s předanými podklady. 3) Provozovatel VVZ rovněž odpovídá za průkaznost datových souborů, ruční evidenci a uchování dat pro případy pozdějších reklamací. 4) Přijaté podklady Provozovatel VVZ uveřejňuje ve VVZ jako samostatná vyhlášení. 5) V případě, že Zadavatel požadoval v Objednávce i zveřejnění podkladů v TED, odpovídá Provozovatel za odeslání podkladů do TED nejpozději před provedením uveřejnění ve VVZ, nebo pro případ požadavku uveřejnění pouze v TED ve stejných lhůtách, které se vztahují k uveřejnění ve VVZ. 6 Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ 1) Podklady mohou být Provozovateli VVZ doručeny způsoby upravenými v čl tohoto Provozního řádu. 6.1 Off-line v listinné podobě (osobně, poštovní službou, faxem) 1) Objednávku s podklady, které tvoří zejména formuláře vyhlášení stažené z Webové stránky VVZ vytištěné a vyplněné, lze předat Provozovateli VVZ v listinné podobě a) Osobně na adrese Provozovatele VVZ; b) prostřednictvím poštovní služby na adresu Provozovatele VVZ; 2) Provozovatel VVZ stanoví Zadavatelům povinnost strojopisného vyplnění formulářů. Rukou vyplněné formuláře nebudou zpracovány a budou vráceny Zadavatelům. 3) Provozovatel VVZ přebírá tyto listinné podklady v pracovní dny od 8:00 hod do 17:00 hod na adrese Provozovatele VVZ. NESS Czech s.r.o. Věstník veřejných zakázek V Parku 2335/ Praha 4 4) Pro dodržení ustanovení 146 odst. 4 ZVZ, které upravuje povinnost prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění, se Zadavateli doporučuje, aby Objednávku (případně i plnou moc) spolu s podklady zaslal Provozovateli VVZ, jako doporučené psaní, doporučené psaní do vlastních rukou, doporučené psaní do vlastních rukou s dodejkou. 6.2 Off-line v elektronické podobě (ISDS, na adresu podatelny provozovatele) 1) Objednávku i podklady lze předávat Provozovateli VVZ prostřednictvím a) ISDS do datové schránky ID: 3rdzwpj, nebo b) em na ovou adresu podatelny Provozovatele Zadavatel může z Webových stránek VVZ stáhnout PDF šablonu (Portable Document Format), tu off-line vyplnit a prostřednictvím ISDS nebo u odeslat Provozovateli VVZ. Strana: 9/15

10 2) Provozovatelem VVZ budou přijímány pouze datové zprávy podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 3) Datové zprávy obsahující vyhlášení musí být označeny v údaji Věc: "VVZ - UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ" 4) Dokument zaslaný ve formátu pdf dle čl ) považuje Provozovatel VVZ za doručení elektronické. 6.3 On-line v elektronické podobě vyplněním na Webových stránkách VVZ 1) Pro využití vyplňování podkladů online na Webových stránkách VVZ je nutné se registrovat zadáním ové adresy a hesla. 2) Registrovaný uživatel může vždy po přihlášení ukládat rozpracované podklady v Seznamu mých vyhlášení maximálním počtu až 100 formulářů na jednoho registrovaného uživatele. Rozpracované podklady vidí registrovaný uživatel v položce Seznam mých vyhlášení. 3) Dnem odeslání bude den, kdy byl kompletně vyplněný formulář odeslán k validaci a jako validovaný přijat Provozovatelem VVZ. 6.4 On-line v elektronické podobě prostřednictvím XML rozhraní VVZ 1) Součástí VVZ je i popis XML rozhraní VVZ pro příjem podkladů, který je dostupný na Webových stránkách VVZ. 2) Toto rozhraní plní totožnou funkci jako rozhraní pro příjem a validaci dat z vyplněných off-line PDF formulářů. 3) Napojení el. nástrojů na toto rozhraní se řídí Metodikou pro připojování. 4) Pro úspěšné napojení el. nástroje na XML rozhraní VVZ musí provozovatel el. nástroje úspěšně projít všemi kroky uvedenými v Metodice pro připojování. 5) Zadavatel může provádět testovací kontrolní pokusy o validaci na webové adrese testovacího prostředí: 6) Podklady k uveřejnění v XML formě se odesílají na webovou adresu rozhraní: a v případě testovacího prostředí, 7 Termíny pro uveřejnění vyhlášení 1) Dnem uveřejnění Zákonem stanovených údajů a informací se rozumí den, kdy jsou informace určené k uveřejnění v rámci předaných podkladů zobrazeny na Webových stránkách VVZ. 2) Provozovatel VVZ uveřejní nebo zpracuje Zákonem stanovené informace v níže uvedených lhůtách, které počínají běžet ode dne prokazatelného odeslání 2 řádně vyplněných a úplných podkladů povinnou osobou: a) Do dvanácti (12) dnů při zaslání podkladů v Listinné podobě, viz čl b) Do pěti (5) dnů při zaslání podkladů v Elektronické formě, viz čl V případě pochybností o autenticitě Objednávky nebo informací určených k uveřejnění nebo zpracování Provozovatel VVZ vyzve Zadavatele k potvrzení autenticity doručených informací do 3 dnů od jejich přijetí. 3) Pokud doručená vyhlášení k uveřejnění obsahují vady dle 5 odst. 1 Vyhlášky, postupuje Provozovatel VVZ dle 5 odst. 2 Vyhlášky. 4) V případě že Provozovatel VVZ zjistí vadu v plnění svých povinností, postupuje dle 5 odst. 3 Vyhlášky. 5) Pokud kvalita předaných podkladů znemožňuje jejich spolehlivé uveřejnění ve VVZ, Provozovatel VVZ vyrozumí Zadavatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení podkladů o této skutečnosti a vyzve jej k nápravě. 2 Prvním dnem lhůty dle čl. 7 2) a) a čl. 7 2 b) tohoto Provozního řádu je první den následující po dni prokazatelného odeslání. Příklad - Listinná forma: Den prokazatelného odeslání Zadavatelem je , Den uveřejnění Provozovatelem je nejpozději do Příklad Elektronická forma: Den prokazatelného odeslání Zadavatelem je , Den uveřejnění Provozovatelem je nejpozději do Strana: 10/15

11 6) Zadavatel je oprávněn změnit podklady (formuláře) předané k uveřejnění nebo zpracování v souladu s Vyhláškou a dle Metodických pokynů a Provozního řádu: a) V případě, že jde o změnu podkladů před jejich uveřejněním nebo finálním zpracováním, může tak být učiněno jeden pracovní den před jejich uveřejněním nebo finálním zpracováním. b) V případě změny předaných formulářů před jejich uveřejněním je formulář považován za řádný. 7) Po uveřejnění je umožněno změnit uveřejněné informace formou opravného formuláře s uvedením evidenčního čísla zakázky, která bude opravným formulářem změněna a kódu pro související formulář, Oba údaje se uvádějí do Objednávky. Spolu s opravným formulářem musí být zaslána nová Objednávka a v případě potřeby i plná moc. 8) VVZ uchovává všechny informace, které Zadavatel zaslal k uveřejnění nebo zpracování. 9) Pokud Zadavatel žádá o předání informací k uveřejnění do TED, neuveřejní Poskytovatel VVZ informace ve VVZ dříve, než je odešle do TED. Za okamžik odeslání formuláře do TED je považován okamžik jeho fyzického odeslání Provozovatelem VVZ. 8 Opravy v uveřejněných vyhlášeních 1) Úpravy uveřejněných formulářů (vyhlášení) jsou upraveny v 147 odst. 8 ZVZ a v 6 Vyhlášky. Při požadavku na opravu již uveřejněného formuláře, resp. vyhlášení postupuje Zadavatel tak, že znovu vyplní a odešle příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit, a v Objednávce vybere možnost Typ formuláře: opravný. Zadavatel může požadovat pouze opravy údajů uvedených v daném formuláři a připojených přílohách, změny v jednotlivých položkách Objednávky nejsou opravou uveřejněného formuláře, a proto nebudou akceptovány. Například změna v položce Objednávky, kdy na opravném formuláři je požadavek na uveřejnění v TED, ale řádný či předcházející formulář v TED uveřejněn nebyl, nebude akceptován. 2) Jestliže zadavatel provede změnu ve formuláři, který již překročil lhůtu pro podání nebo doručení nabídky, tedy odešle tzv. opravný formulář, nebude tento formulář akceptován pro uveřejnění ve VVZ. Výjimkou je pouze změna tzv. věcná, která nemění obsah nabídky, ale jedná se například o změnu kontaktní osoby, změnu telefonního čísla apod. Úřední věstník EU (TED) neakceptuje žádné změny v opravných formulářích, které jsou odeslány do TED po uplynutí lhůty pro podání či doručení nabídky. Tyto opravné formuláře nebudou v Úředním věstníku EU uveřejněny. Úřad pro úřední tisky EU u formulářů, kterými zadavatel zahajuje zadávací řízení ( F02- Oznámení o zakázce, F05- Oznámení o zakázce veřejné služby, F12 Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, F17 Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti), neuveřejňuje případné opravy vyhlášení, pokud opravný formulář obdrží po lhůtě pro podání nabídek uvedené v řádném formuláři. Provozovatel Věstníku má dle ZVZ lhůtu 5 dnů (pro elektronické podání) popř. 12 dnů (pro listinné podání) pro uveřejnění vyhlášení ( t.j. i pro odeslání k uveřejnění do TED) a stejné lhůty jsou aplikovány i Úřadem pro úřední tisky EU. Zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění opravný formulář v dostatečném časovém předstihu, aby bylo zajištěno uveřejnění příslušné opravy vyhlášení v TED. V případě, že zadavatel nezohlední shora uvedené lhůty, oprava vyhlášení bude uveřejněna pouze ve VVZ. 3) Oprava údajů je zpoplatněna stejně jako při zpracování nebo uveřejnění nového případu, a to i při opakovaném zpracování nebo uveřejnění téže informace, pokud byla Zadavatelem dodatečně vyměněna původní nekvalitní předloha, nebo v případě jejich duplicitního zaslání. 4) Pro opravy údajů platí obdobně čl. 7. 5) Provozovatel VVZ na žádost Zadavatele uveřejní opravené znění formuláře. a) Původní formulář zůstane ve VVZ uveřejněný i nadále. Vždy existuje vazba původního řádného formuláře na všechny související opravné formuláře a naopak. Platí vždy informace uveřejněné v opravném formuláři s nejnovějším datem uveřejnění. b) Všechny formuláře (řádný a všechny opravné) jsou zařazeny v jedné zakázce a lze je takto dohledat. c) Zadavatel odpovídá za údaje, které do formuláře sám uvede. Ceny za uveřejnění vyhlášení a další služby 8.1 Ceny za poskytované služby 1) Provozovatel VVZ zpracovává a uveřejňuje informace ve VVZ či zpracovává a odesílá informace do TED za úplatu dle ceníku uvedeného v Příloze 1 tohoto Provozního řádu. Strana: 11/15

12 2) Výše uživatelského poplatku zahrnuje poplatek za zpracování nebo uveřejnění jednoho formuláře na základě objednávky, která je nedílnou součástí každého legislativou požadovaného formuláře veřejné zakázky/soutěže o návrh/koncese včetně všech příloh tohoto jednoho formuláře. 3) Ceny je možno změnit pouze s písemným souhlasem MMR ČR. 8.2 Způsob úhrady 1) Zadavatel v objednávce vybere jeden ze dvou způsobů fakturace elektronická nebo listinná faktura. 2) Elektronická fakturace je prováděna jednotlivě pro každé uveřejnění a okamžitě při uveřejnění. obsahující fakturu ve formátu PDF/A je opatřen elektronickým podpisem, který je založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. obsahující fakturu je zasílán na e- mailovou adresu Zadavatele uvedenou v Objednávce v oddílu III) Objednávající. 3) V případě listinné fakturace Provozovatel VVZ vystaví na konci kalendářního měsíce Zadavateli fakturu, na které uvede rozpis fakturovaných služeb v rámci tohoto kalendářního měsíce. V rozpise nebudou uvedeny objednávky, které již byly fakturovány elektronicky. 4) Všechny faktury obsahují položkově seznam fakturovaných činností, jednotlivé ceny bez DPH, DPH dle aktuálně platné legislativy a ceny s DPH, evidenční číslo uveřejněného formuláře a číslo objednávky. Dále všechny identifikátory Provozovatele VVZ, daného Zadavatele a ostatní náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 5) Zadavatel je povinen uhradit fakturovanou částku na účet Provozovatele VVZ Citibank Europe plc, organizační složka Č. účtu: /2600 IBAN CZ ) Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení a odeslání Zadavateli. 8.3 Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem 1) Pokud Zadavatel odešle Provozovateli VVZ Objednávku vyplněnou v souladu s tímto Provozním řádem a Provozovatel VVZ ji neprodleně neodmítne v souladu s tímto Provozní řádem, je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem za podmínek daných tímto Provozním řádem. 2) Provozovatel VVZ je povinen poskytnout plnění na základě Objednávky definované tímto Provozním řádem a Zadavatel je povinen zaplatit cenu stanovenou tímto Provozním řádem. 3) Zadavatel zasláním Objednávky ručí za to, že získal souhlas svého pracovníka, uvedeného v Objednávce jako kontaktní osoba, s poskytnutím osobních údajů (ve smysl zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění) k jejich zpracování Provozovatelem VVZ. Takovými osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, telefonní číslo, ová adresa. 4) Provozovatel VVZ se zavazuje zpracovávat takové poskytnuté osobní údaje v souladu s uvedeným zákonem na ochranu osobních údajů a uchovávat je jen po nezbytnou dobu dle tohoto Provozního řádu. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty, je Provozovatel VVZ povinen poskytnuté osobní údaje zničit. 5) Smluvní vztah při plnění Objednávky se řídí ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 9 Poskytování informací Provozovatel VVZ předává uveřejněná data a další informace předaní Zadavateli správci ISVZ a dalším subjektům v případech stanovených zákonem. Provozovatel VVZ je povinen poskytnout třetím osobám data o uveřejňovaných informacích v takovém formátu, který bude vhodný pro jejich následné zpracování, přičemž Provozovatel VVZ je v souladu s Koncesní smlouvou oprávněn za takové poskytnutí dat požadovat úhradu nákladů na jejich reprodukci v obvyklé a prokazatelné výši. Strana: 12/15

13 10 Reklamace a stížnosti 1) Reklamace uveřejnění a zpracování podkladů ve VVZ a stížnosti na činnost Provozovatele VVZ se uplatňují: a) Na adrese Provozovatele VVZ NESS Czech s.r.o. Věstník veřejných zakázek V Parku 2335/ Praha 4 b) Prostřednictvím ISDS do datové schránky ID: 3rdzwpj 2) Opravu chyby způsobené Provozovatelem VVZ provede Provozovatel VVZ na základě reklamace Zadavatele, a to na své náklady. Za eventuální důsledky chybného uveřejnění informace odpovídá Provozovatel VVZ. 3) Jakékoli opravy odvozených dat jsou věcí Provozovatele VVZ, který je vždy provede na své náklady. 4) Dojde-li k opožděnému uveřejnění vyhlášení ve VVZ vinou Zadavatele a/nebo Provozovatele VVZ, tj. proto, že Zadavatel: a) předložil podklady k uveřejnění pozdě, b) zaslal podklady k uveřejnění jiným způsobem, než je uvedeno v čl. 6, c) případně nedodržel standardy dle čl a/nebo Provozovatel VVZ nezpracoval a neuveřejnil informace v době stanovené tímto Provozním řádem v čl. 7, odpovídají Zadavatel a/nebo Provozovatel VVZ za eventuální důsledky zpoždění podle svého podílu na tomto zpoždění. Část III. - Parametry provozu a údržby VVZ 11 Dostupnost VVZ 1) Dostupnost systému je v režimu 7x24, tedy nepřerušená kontinuální. 2) Provozovatel VVZ je oprávněn přerušit poskytování služeb a vyřadit VVZ z provozu za účelem provedení aktualizace, údržby a jiného servisního zásahu systému a to pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení této údržby a za podmínky předchozího souhlasu MMR ČR. Takové výpadky bude Provozovatel VVZ dopředu plánovat a oznamovat nejméně 5 dní předem na Webových stránkách VVZ, přičemž tato údržba bude plánována zejména na noční hodiny nebo dny pracovního volna a pracovního klidu. 3) V případě přerušení dostupnosti Webových stránek systému VVZ z důvodu poruchy Provozovatel VVZ bez zbytečného odkladu informuje písemně MMR ČR. Po zprovoznění je následně MMR CŘ písemně předána zpráva o důvodech přerušení a době nedostupnosti Webových stránek VVZ. 4) Jednotlivý výpadek systému způsobený poruchou nebo plánovanou údržbou Provozovatelem VVZ nepřesáhne 12 hodin, přičemž celková doba nedostupnosti Webových stránek VVZ nepřesáhne 144 hodin za jeden kalendářní rok. 5) I v případě výpadku Webových stránek VVZ je Provozovatel VVZ povinen zajistit příjem požadavků na uveřejnění alternativními kanály, tedy v listinné podobě nebo ISDS. Způsob přijetí přitom nemá dopad na lhůty pro uveřejnění uvedené v čl Zálohování, uchování a skartace dat 12.1 Zálohování dat 1) Zálohována budou data uložená v SQL interní části systému. Všechny typy úložišť jsou 2x zrcadleny, tedy vedle originálních dat je vše uloženo ve dvou dalších živých záložních kopiích. Tím je zajištěna vysoká dostupnost a ochrana proti ztrátě dat z důvodu havárie HW. 2) Zálohování běhu aplikací je zajištěno souběžným provozem několika shodných instancí. Strana: 13/15

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více