PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne Verze v07.0 Účinnost Verze v08.0 Účinnost Strana: 1/15

2 Strana: 2/15

3 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD 1 Účel dokumentu 6 2 Rozsah dokumentu 6 3 Reference a právní rámec 6 4 Podklady k uveřejnění Základní ustanovení Standardy na podklady pro uveřejnění Listinná podoba Elektronická podoba 8 5 Odpovědnosti Provozovatele VVZ a Zadavatele při uveřejnění vyhlášení 9 6 Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ Off-line v listinné podobě (osobně, poštovní službou, faxem) Off-line v elektronické podobě (ISDS, na adresu podatelny provozovatele) On-line v elektronické podobě vyplněním na Webových stránkách VVZ On-line v elektronické podobě prostřednictvím XML rozhraní VVZ 10 7 Termíny pro uveřejnění vyhlášení 10 8 Opravy v uveřejněných vyhlášeních 11 9 Ceny za uveřejnění vyhlášení a další služby Ceny za poskytované služby Způsob úhrady Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem Poskytování informací Reklamace a stížnosti Dostupnost VVZ Zálohování, uchování a skartace dat Zálohování dat Uchování a skartace dat Průkaznost a zabezpečení dat a datových přenosů Licence Příloha 1 Ceník Příloha 2 Metodické pokyny a validační pravidla Objednávky Příloha 3 Metodické pokyny a validační pravidla Formuláře 15 Strana: 3/15

4 Pojmy, zkratky a jejich definice PROVOZNÍ ŘÁD Níže je uveden slovník pojmů a zkratek použitých v dokumentu, jejichž znalost je nutná pro pochopení obsahu. Pojem Zkratka Stručná definice Formulář Metodické pokyny Metodika připojování Podklady Provozní řád pro Provozovatel VVZ Správce VVZ Věstník veřejných zakázek Vyhláška Webové VVZ Zadavatel stránky ISVZ MMR ČR TED VVZ Závazné vzory formulářů pro uveřejnění vyhlášení dané: vyhláškou 217/2006 Sb., ze dne 15. května 2006, kterou se provádí koncesní zákon, přílohy č. 2, vyhláškou 133/2012 Sb., ze dne 20. dubna 2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, přílohy č. 1 4, vyhláškou 297/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, přílohy, prováděcího nařízení Komise EU č. 842/2011, ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení ES č. 1564/2005, přílohy I XVIII Informační systém veřejných zakázek. Metodické pokyny pro vyplňování formulářů, které jsou součástí toho Provozního řádu v Příloze 2 a v Příloze 3. Dokument Metodika pro připojování elektronických nástrojů na XML rozhraní Věstníku veřejných zakázek dostupný na Webových stránkách VVZ pod odkazem Technická dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace určené k uveřejnění nebo zpracování (zejména řádně vyplněný formulář, plná moc pokud vyhlášení uveřejňuje jiná osoba za Zadavatele, apod.). Tento Provozní řád Provozovatele VVZ. Osoba pověřená výkonem koncese provozovat VVZ v souladu s ustanovením 146 odst. 5 ZVZ. Jedná se o společnost NESS Czech s.r.o., IČ , se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Elektronická verze dodatku S k Úřednímu věstníku Evropské Unie. V TED jsou povinně či dobrovolně uveřejňována vyhlášení, která jsou zasílána do Úředního věstníku dle 147 odst. 1 ZVZ. Správcem VVZ je v souladu s ustanovením 157 odst. 1 a 2 ZVZ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Dříve také Informační systém o veřejných zakázkách Uveřejňovací subsystém (IS VZ US). Vyhláška č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Osoba, která má dle ZVZ, a zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, povinnost uveřejnit informace ve VVZ. Dále jakákoli další osoba, která se dobrovolně rozhodne uveřejnit vyhlášení ve VVZ. Strana: 4/15

5 Pojem Zkratka Stručná definice ZVZ PROVOZNÍ ŘÁD Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Strana: 5/15

6 Část I. - Úvodní informace 1 Účel dokumentu 1) Tento Provozní řád provozovatele VVZ definuje základní podmínky použití VVZ a popisuje postupy pro jeho správné užívání za účelem splnění požadavků legislativních předpisů 1, týkajících se VVZ. 2) Tento Provozní řád je závazný pro Provozovatele VVZ, pro Zadavatele a pro všechny další uživatele. 2 Rozsah dokumentu 1) Provozní řád definuje pravidla komunikace Provozovatele VVZ se Zadavateli, kteří chtějí VVZ využít v souladu s jeho Provozním řádem a platnou legislativou ČR a EU. 2) Provozní řád rovněž stanovuje povinnosti Provozovatele VVZ. 3) Provozní řád ve své II. části upravuje podmínky užívání VVZ všemi stranami, tedy zejména způsob objednání, předání informací k uveřejnění nebo zpracování, kvalitativní obsah informací určených k uveřejnění nebo zpracování a stanovení ceny za tuto službu. 4) Provozní řád ve své III. části popisuje parametry provozu a údržby, tedy zejména hlavní parametry použité infrastruktury, dostupnost služby a způsob zálohování systému VVZ včetně uchovávání a skartace dat. Součástí popisu je i způsob zajištění průkaznosti stavu dat v konkrétním čase a umožnění sledování změn databáze. Za splnění podmínek daných tímto Provozním řádem, Provozovatel VVZ garantuje dostupnost služeb VVZ a bezchybnost jeho funkce. 3 Reference a právní rámec 1) Tento Provozní řád byl zpracován Provozovatelem VVZ a schválen MMR ČR v souladu s koncesní smlouvou ze dne uzavřenou na základě výsledků koncesního řízení ev. č , zahájeného v roce 2011 Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Odborem veřejného investování, a to pod názvem Výběr provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách Uveřejňovacího subsystému (IS VZ US) -nyní VVZ. 2) Informace uveřejňované ve VVZ jsou pro Zadavatele i všechny další uživatele volně a zdarma přístupné na Webových stránkách VVZ. 3) Ceny za služby VVZ stanovuje Provozovatel VVZ v Ceníku, viz Příloha 1 tohoto Provozního řádu. 4) Provozní řád uveřejňuje Provozovatel VVZ na Webových stránkách VVZ. 5) Změny Provozního řádu schvaluje Správce VVZ. 1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a zákona č.194/2010 Sb., zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Strana: 6/15

7 Část II. - Podmínky provozu VVZ Podmínkami provozu jsou myšleny podmínky pro uveřejnění a zajištění přístupnosti informací ve VVZ dle platných právních předpisů. 4 Podklady k uveřejnění 4.1 Základní ustanovení 1) Podkladem pro uveřejnění oznámení je Objednávka, která je součástí předlohy formulářů veřejně přístupných na Webových stránkách VVZ a další informace určené k uveřejnění nebo zpracování od Zadavatele. 2) Objednávka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za Zadavatele. 3) Zadavatel může být pro provedení kteréhokoli kroku zastoupen jinou osobou. Jiná osoba se v takovém případě musí prokázat Provozovateli VVZ právním titulem, na základě kterého za Zadavatele jedná (např. plnou mocí). 4) Zadavatel musí ve své Objednávce uvést takové údaje, aby bylo možno jej jednoznačně identifikovat a fakturovat finanční odměnu za poskytnutí služby uveřejnění informací ve VVZ. Rozsah těchto údajů je uveden v Příloze 2 tohoto Provozního řádu. 5) Přílohou Objednávky je vždy řádně vyplněný některý z formulářů veřejně dostupných na Webových stránkách VVZ, který je po vyplnění Zadavatelem doručen Provozovateli VVZ jedním z níže uvedených způsobů předání. 6) K řádnému vyplnění používá Zadavatel platné Metodické pokyny vypracované a vydané Provozovatelem VVZ. Platné metodické pokyny jsou v Přílohách 2 a 3 tohoto Provozního řádu. 7) V rámci Metodických pokynů, Provozovatel VVZ uveřejňuje na Webových stránkách VVZ validační pravidla s jejich popisem. Webová služba ověří validitu dat zasílaných k uveřejnění, vrátí informaci o nevalidních položkách nebo přijme podání. Webová služba kontroluje pouze XML data přímo zaslaná na rozhraní VVZ, nebo odeslaná z PDF off-line formulářů a zaslaná na rozhraní pomocí interní funkce formulářů. 8) U objednávky a formulářů, které nesplňují náležitosti stanovené vyhláškou nebo tímto provozním řádem Provozovatel VVZ upozorní Zadavatele do 3 pracovních dnů na nedostatky, což znamená, že objednávka a formulář nebyly podány řádně, a vyzve jej k nápravě. Do doby odstranění nedostatků vyhlášení od odeslání Objednávky, ve které byly upraveny nedostatky (řádně podané objednávky), běží Provozovateli VVZ nová lhůta, během které má povinnost požadovanou informaci uveřejnit na VVZ. 9) Doplňující informace vedoucí k odstranění nedostatků musí být opatřeny stejnými autorizačními prvky (podpis, razítko, plná moc) jako původní podání formuláře k uveřejnění. Provozovatel VVZ komunikuje se Zadavatelem prostřednictvím ové adresy uvedené Zadavatelem v Objednávce, část VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu. V případě, že je chybně uveden a/nebo je nedostupný (není funkční), je korespondence Provozovatelem VVZ zasílána na poštovní adresu uvedenou Zadavatelem v této části Objednávky. 10) Provozovatel VVZ provádí kontrolu autenticity a jazyka, ověřuje úplnost a provádí validaci doručených informací určených k uveřejnění nebo zpracování dle platných validačních pravidel uveřejněných na Webových stránkách VVZ a které jsou součástí Přílohy 2 a 3 tohoto Provozního řádu a bude činit opatření k minimalizaci rizika uveřejnění nesprávných nebo podvržených informací. 11) Doporučujeme, vzhledem k tomu, že v Úředním věstníku EU mohou nastat problémy při uveřejnění formulářů, u kterých zadavatel při vyplnění použije nestandardní znaky (např.: ᴂ ) nebo část textu je v jazyce, který nativně využívá jinou znakovou sadu nežli je ISO nebo ISO , je doporučeno, aby zadavatel při vyplnění formulářů používal vždy český jazyk a příslušnou znakovou sadu. Ve výjimečných situacích, kdy nelze přeložit či přepsat foneticky např. název přístroje či vybraného uchazeče, lze požádat Úřední věstník EU o výjimečné uveřejnění formuláře.v případě pochybností o autenticitě Objednávky nebo informací určených k uveřejnění nebo zpracování Provozovatel VVZ vyzve Zadavatele k potvrzení autenticity doručených informací, popřípadě o jejich doplnění na obvyklý rozsah s tím, že uveřejnění nebo zpracování informací ve VVZ je podmíněno splněním tohoto požadavku. 12) Provozovatel VVZ předává formuláře k uveřejnění do TED pouze na základě žádosti Zadavatele, a to bezplatně. To znamená, že Provozovatel VVZ neposuzuje, zda musí být příslušný formulář povinně uveřejněný v TED, ale odešle ho pouze na výslovný požadavek Zadavatele uvedený v Objednávce. Strana: 7/15

8 13) O uveřejnění podkladů obdrží Zadavatel písemné ( ové) potvrzení od Provozovatele VVZ ( je Provozovatelem elektronicky podepsán). a) Potvrzení obsahuje den uveřejnění podkladů a evidenční číslo, které bylo přiděleno podkladům pro technologické zpracování, URL adresu na které jsou podklady uveřejněny a kód pro související formulář. b) V případě, že Zadavatel požadoval odeslání předaných podkladů do Úředního věstníku Evropské Unie (TED), obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání do TEDu. 14) Při nesplnění výše uvedených ustanovení bude Objednávka uveřejnění vyhlášení Provozovatelem VVZ odmítnuta, Zadavatel o tom bude informován a ve VVZ nebude vyhlášení uveřejněno. 4.2 Standardy na podklady pro uveřejnění 1) Standardy se pro účely tohoto Provozního řádu myslí požadavky na přijímané podklady k uveřejnění. Požadavky jsou Provozovatelem VVZ stanoveny odlišně pro případy, kdy jsou podklady k uveřejnění předkládány v listinné podobě (či faxem) a elektronické podobě. 2) Stejné standardy platí i pro podklady, které budou Provozovatelem VVZ pouze zpracovány a nebudou uveřejněny. 3) Podklady jsou podávány v kvalitě umožňující jejich spolehlivé uveřejnění ve VVZ, tedy podklady neobsahují zejména závažné chyby v listinných nebo elektronických podkladech, nečitelnost (zejména u podkladů zaslaných faxem), nekonzistence papírového nosiče, neobvyklý formát, neprůkaznost Zadavatele, nečitelnost předaných souborů nebo neplatnost šifrovacích klíčů nebo elektronického podpisu Listinná podoba 1) Provozovatel VVZ akceptuje listinné podklady pouze v podobě jednostranného strojopisného tisku nebo jednostranného černobílého tisku ve formátu A4 (minimálně inkoustová nebo laserová tiskárna) provedeném na bílém papíře. 2) Akceptovány jsou pouze validně vyplněné aktuální platné verze jednostranně černobíle tištěných formulářů uveřejňovaných Provozovatelem VVZ na Webových stránkách VVZ. 3) Stejné požadavky na kvalitu podkladů se týkají i podání uskutečněných s využitím faxu. Budou akceptovány pouze strojově vyplněné formuláře, rukou vyplněné formuláře nebudou zpracovány Elektronická podoba 1) Podkladem podaným v elektronické formě se rozumí: a) On-line vyplnění formuláře na Webových stránkách VVZ. b) Vyplněný formulář aktuální verze stažený z Webových stránek VVZ a doručený do datové schránky Provozovatele VVZ, případně datový výstup ve formátu XML, který bude označen názvem dle šablony: VVZ_IČ ZADAVATELE_POŘADOVÉ ČÍSLO.xml c) Datový výstup vzniklý po vyplnění formuláře staženého z Webových stránek VVZ po odeslání integrovanou funkcí formuláře. d) Zaslání XML dat na rozhraní VVZ. 2) Standardizované formáty podkladů jsou tyto: Ad a) Pouze on-line vyplněná data, nemají pro Zadavatele specifikovaný exportní formát Ad b) Vyplněný formulář ve formátu PDF Ad c) Data vzniklá automatizovaným exportem a odesláním prostřednictvím interní funkce formuláře Ad d) XML z vlastního rozhraní Zadavatele 3) V případech odst. 1 písm. b) a c) lze editaci provádět prostřednictvím volně dostupného editoru Adobe Reader X nebo novějšího, odkaz na stažení je uveřejněn na stránkách VVZ. 4) Ve všech případech podání vyhlášení k uveřejnění v elektronické podobě je vyžadována autorizace s využitím elektronického podpisu, který je založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost elektronického podpisu musí být minimálně 12 hodin od odeslání podkladů Provozovateli VVZ. 5) Pro zabezpečenou komunikaci s Provozovatelem VVZ je Zadavatel povinen použít prostředek pro komunikaci s použitím šifrování, přičemž pro šifrování se používá elektronický klíč vydaný akreditovanou certifikační autoritou. Strana: 8/15

9 6) Pro zabezpečenou komunikaci při zadávání údajů přímo na Webových stránkách VVZ je akceptována komunikace certifikačních služeb. Podrobné informace jsou dostupné na adresách Poskytovatelů certifikačních služeb. 7) V případě potřeby testování správnosti dat při elektronickém podání prostřednictvím elektronických nástrojů může Zadavatel využít testovací rozhraní na URL: Je tak možno otestovat celý proces podání formuláře včetně závěrečného uveřejnění na tomto testovacím prostředí. 8) Testování je možné provádět pouze URL adrese uvedené v bodě 7). Provádět testování na URL adrese produkčního prostředí VVZ je zakázáno. 5 Odpovědnosti Provozovatele VVZ a Zadavatele při uveřejnění vyhlášení 1) Za včasnost předání podkladů v souladu s ustanovením právních předpisů, za jejich obsah a za dodržení kvality obvyklé v obchodní korespondenci, odpovídá Zadavatel. 2) Provozovatel VVZ odpovídá za věcnou shodu uveřejněné informace ve VVZ s předanými podklady. 3) Provozovatel VVZ rovněž odpovídá za průkaznost datových souborů, ruční evidenci a uchování dat pro případy pozdějších reklamací. 4) Přijaté podklady Provozovatel VVZ uveřejňuje ve VVZ jako samostatná vyhlášení. 5) V případě, že Zadavatel požadoval v Objednávce i zveřejnění podkladů v TED, odpovídá Provozovatel za odeslání podkladů do TED nejpozději před provedením uveřejnění ve VVZ, nebo pro případ požadavku uveřejnění pouze v TED ve stejných lhůtách, které se vztahují k uveřejnění ve VVZ. 6 Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ 1) Podklady mohou být Provozovateli VVZ doručeny způsoby upravenými v čl tohoto Provozního řádu. 6.1 Off-line v listinné podobě (osobně, poštovní službou, faxem) 1) Objednávku s podklady, které tvoří zejména formuláře vyhlášení stažené z Webové stránky VVZ vytištěné a vyplněné, lze předat Provozovateli VVZ v listinné podobě a) Osobně na adrese Provozovatele VVZ; b) prostřednictvím poštovní služby na adresu Provozovatele VVZ; 2) Provozovatel VVZ stanoví Zadavatelům povinnost strojopisného vyplnění formulářů. Rukou vyplněné formuláře nebudou zpracovány a budou vráceny Zadavatelům. 3) Provozovatel VVZ přebírá tyto listinné podklady v pracovní dny od 8:00 hod do 17:00 hod na adrese Provozovatele VVZ. NESS Czech s.r.o. Věstník veřejných zakázek V Parku 2335/ Praha 4 4) Pro dodržení ustanovení 146 odst. 4 ZVZ, které upravuje povinnost prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění, se Zadavateli doporučuje, aby Objednávku (případně i plnou moc) spolu s podklady zaslal Provozovateli VVZ, jako doporučené psaní, doporučené psaní do vlastních rukou, doporučené psaní do vlastních rukou s dodejkou. 6.2 Off-line v elektronické podobě (ISDS, na adresu podatelny provozovatele) 1) Objednávku i podklady lze předávat Provozovateli VVZ prostřednictvím a) ISDS do datové schránky ID: 3rdzwpj, nebo b) em na ovou adresu podatelny Provozovatele Zadavatel může z Webových stránek VVZ stáhnout PDF šablonu (Portable Document Format), tu off-line vyplnit a prostřednictvím ISDS nebo u odeslat Provozovateli VVZ. Strana: 9/15

10 2) Provozovatelem VVZ budou přijímány pouze datové zprávy podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 3) Datové zprávy obsahující vyhlášení musí být označeny v údaji Věc: "VVZ - UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ" 4) Dokument zaslaný ve formátu pdf dle čl ) považuje Provozovatel VVZ za doručení elektronické. 6.3 On-line v elektronické podobě vyplněním na Webových stránkách VVZ 1) Pro využití vyplňování podkladů online na Webových stránkách VVZ je nutné se registrovat zadáním ové adresy a hesla. 2) Registrovaný uživatel může vždy po přihlášení ukládat rozpracované podklady v Seznamu mých vyhlášení maximálním počtu až 100 formulářů na jednoho registrovaného uživatele. Rozpracované podklady vidí registrovaný uživatel v položce Seznam mých vyhlášení. 3) Dnem odeslání bude den, kdy byl kompletně vyplněný formulář odeslán k validaci a jako validovaný přijat Provozovatelem VVZ. 6.4 On-line v elektronické podobě prostřednictvím XML rozhraní VVZ 1) Součástí VVZ je i popis XML rozhraní VVZ pro příjem podkladů, který je dostupný na Webových stránkách VVZ. 2) Toto rozhraní plní totožnou funkci jako rozhraní pro příjem a validaci dat z vyplněných off-line PDF formulářů. 3) Napojení el. nástrojů na toto rozhraní se řídí Metodikou pro připojování. 4) Pro úspěšné napojení el. nástroje na XML rozhraní VVZ musí provozovatel el. nástroje úspěšně projít všemi kroky uvedenými v Metodice pro připojování. 5) Zadavatel může provádět testovací kontrolní pokusy o validaci na webové adrese testovacího prostředí: 6) Podklady k uveřejnění v XML formě se odesílají na webovou adresu rozhraní: a v případě testovacího prostředí, 7 Termíny pro uveřejnění vyhlášení 1) Dnem uveřejnění Zákonem stanovených údajů a informací se rozumí den, kdy jsou informace určené k uveřejnění v rámci předaných podkladů zobrazeny na Webových stránkách VVZ. 2) Provozovatel VVZ uveřejní nebo zpracuje Zákonem stanovené informace v níže uvedených lhůtách, které počínají běžet ode dne prokazatelného odeslání 2 řádně vyplněných a úplných podkladů povinnou osobou: a) Do dvanácti (12) dnů při zaslání podkladů v Listinné podobě, viz čl b) Do pěti (5) dnů při zaslání podkladů v Elektronické formě, viz čl V případě pochybností o autenticitě Objednávky nebo informací určených k uveřejnění nebo zpracování Provozovatel VVZ vyzve Zadavatele k potvrzení autenticity doručených informací do 3 dnů od jejich přijetí. 3) Pokud doručená vyhlášení k uveřejnění obsahují vady dle 5 odst. 1 Vyhlášky, postupuje Provozovatel VVZ dle 5 odst. 2 Vyhlášky. 4) V případě že Provozovatel VVZ zjistí vadu v plnění svých povinností, postupuje dle 5 odst. 3 Vyhlášky. 5) Pokud kvalita předaných podkladů znemožňuje jejich spolehlivé uveřejnění ve VVZ, Provozovatel VVZ vyrozumí Zadavatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení podkladů o této skutečnosti a vyzve jej k nápravě. 2 Prvním dnem lhůty dle čl. 7 2) a) a čl. 7 2 b) tohoto Provozního řádu je první den následující po dni prokazatelného odeslání. Příklad - Listinná forma: Den prokazatelného odeslání Zadavatelem je , Den uveřejnění Provozovatelem je nejpozději do Příklad Elektronická forma: Den prokazatelného odeslání Zadavatelem je , Den uveřejnění Provozovatelem je nejpozději do Strana: 10/15

11 6) Zadavatel je oprávněn změnit podklady (formuláře) předané k uveřejnění nebo zpracování v souladu s Vyhláškou a dle Metodických pokynů a Provozního řádu: a) V případě, že jde o změnu podkladů před jejich uveřejněním nebo finálním zpracováním, může tak být učiněno jeden pracovní den před jejich uveřejněním nebo finálním zpracováním. b) V případě změny předaných formulářů před jejich uveřejněním je formulář považován za řádný. 7) Po uveřejnění je umožněno změnit uveřejněné informace formou opravného formuláře s uvedením evidenčního čísla zakázky, která bude opravným formulářem změněna a kódu pro související formulář, Oba údaje se uvádějí do Objednávky. Spolu s opravným formulářem musí být zaslána nová Objednávka a v případě potřeby i plná moc. 8) VVZ uchovává všechny informace, které Zadavatel zaslal k uveřejnění nebo zpracování. 9) Pokud Zadavatel žádá o předání informací k uveřejnění do TED, neuveřejní Poskytovatel VVZ informace ve VVZ dříve, než je odešle do TED. Za okamžik odeslání formuláře do TED je považován okamžik jeho fyzického odeslání Provozovatelem VVZ. 8 Opravy v uveřejněných vyhlášeních 1) Úpravy uveřejněných formulářů (vyhlášení) jsou upraveny v 147 odst. 8 ZVZ a v 6 Vyhlášky. Při požadavku na opravu již uveřejněného formuláře, resp. vyhlášení postupuje Zadavatel tak, že znovu vyplní a odešle příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit, a v Objednávce vybere možnost Typ formuláře: opravný. Zadavatel může požadovat pouze opravy údajů uvedených v daném formuláři a připojených přílohách, změny v jednotlivých položkách Objednávky nejsou opravou uveřejněného formuláře, a proto nebudou akceptovány. Například změna v položce Objednávky, kdy na opravném formuláři je požadavek na uveřejnění v TED, ale řádný či předcházející formulář v TED uveřejněn nebyl, nebude akceptován. 2) Jestliže zadavatel provede změnu ve formuláři, který již překročil lhůtu pro podání nebo doručení nabídky, tedy odešle tzv. opravný formulář, nebude tento formulář akceptován pro uveřejnění ve VVZ. Výjimkou je pouze změna tzv. věcná, která nemění obsah nabídky, ale jedná se například o změnu kontaktní osoby, změnu telefonního čísla apod. Úřední věstník EU (TED) neakceptuje žádné změny v opravných formulářích, které jsou odeslány do TED po uplynutí lhůty pro podání či doručení nabídky. Tyto opravné formuláře nebudou v Úředním věstníku EU uveřejněny. Úřad pro úřední tisky EU u formulářů, kterými zadavatel zahajuje zadávací řízení ( F02- Oznámení o zakázce, F05- Oznámení o zakázce veřejné služby, F12 Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon, F17 Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti), neuveřejňuje případné opravy vyhlášení, pokud opravný formulář obdrží po lhůtě pro podání nabídek uvedené v řádném formuláři. Provozovatel Věstníku má dle ZVZ lhůtu 5 dnů (pro elektronické podání) popř. 12 dnů (pro listinné podání) pro uveřejnění vyhlášení ( t.j. i pro odeslání k uveřejnění do TED) a stejné lhůty jsou aplikovány i Úřadem pro úřední tisky EU. Zadavatel je povinen odeslat k uveřejnění opravný formulář v dostatečném časovém předstihu, aby bylo zajištěno uveřejnění příslušné opravy vyhlášení v TED. V případě, že zadavatel nezohlední shora uvedené lhůty, oprava vyhlášení bude uveřejněna pouze ve VVZ. 3) Oprava údajů je zpoplatněna stejně jako při zpracování nebo uveřejnění nového případu, a to i při opakovaném zpracování nebo uveřejnění téže informace, pokud byla Zadavatelem dodatečně vyměněna původní nekvalitní předloha, nebo v případě jejich duplicitního zaslání. 4) Pro opravy údajů platí obdobně čl. 7. 5) Provozovatel VVZ na žádost Zadavatele uveřejní opravené znění formuláře. a) Původní formulář zůstane ve VVZ uveřejněný i nadále. Vždy existuje vazba původního řádného formuláře na všechny související opravné formuláře a naopak. Platí vždy informace uveřejněné v opravném formuláři s nejnovějším datem uveřejnění. b) Všechny formuláře (řádný a všechny opravné) jsou zařazeny v jedné zakázce a lze je takto dohledat. c) Zadavatel odpovídá za údaje, které do formuláře sám uvede. Ceny za uveřejnění vyhlášení a další služby 8.1 Ceny za poskytované služby 1) Provozovatel VVZ zpracovává a uveřejňuje informace ve VVZ či zpracovává a odesílá informace do TED za úplatu dle ceníku uvedeného v Příloze 1 tohoto Provozního řádu. Strana: 11/15

12 2) Výše uživatelského poplatku zahrnuje poplatek za zpracování nebo uveřejnění jednoho formuláře na základě objednávky, která je nedílnou součástí každého legislativou požadovaného formuláře veřejné zakázky/soutěže o návrh/koncese včetně všech příloh tohoto jednoho formuláře. 3) Ceny je možno změnit pouze s písemným souhlasem MMR ČR. 8.2 Způsob úhrady 1) Zadavatel v objednávce vybere jeden ze dvou způsobů fakturace elektronická nebo listinná faktura. 2) Elektronická fakturace je prováděna jednotlivě pro každé uveřejnění a okamžitě při uveřejnění. obsahující fakturu ve formátu PDF/A je opatřen elektronickým podpisem, který je založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. obsahující fakturu je zasílán na e- mailovou adresu Zadavatele uvedenou v Objednávce v oddílu III) Objednávající. 3) V případě listinné fakturace Provozovatel VVZ vystaví na konci kalendářního měsíce Zadavateli fakturu, na které uvede rozpis fakturovaných služeb v rámci tohoto kalendářního měsíce. V rozpise nebudou uvedeny objednávky, které již byly fakturovány elektronicky. 4) Všechny faktury obsahují položkově seznam fakturovaných činností, jednotlivé ceny bez DPH, DPH dle aktuálně platné legislativy a ceny s DPH, evidenční číslo uveřejněného formuláře a číslo objednávky. Dále všechny identifikátory Provozovatele VVZ, daného Zadavatele a ostatní náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 5) Zadavatel je povinen uhradit fakturovanou částku na účet Provozovatele VVZ Citibank Europe plc, organizační složka Č. účtu: /2600 IBAN CZ ) Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení a odeslání Zadavateli. 8.3 Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem 1) Pokud Zadavatel odešle Provozovateli VVZ Objednávku vyplněnou v souladu s tímto Provozním řádem a Provozovatel VVZ ji neprodleně neodmítne v souladu s tímto Provozní řádem, je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem VVZ a Zadavatelem za podmínek daných tímto Provozním řádem. 2) Provozovatel VVZ je povinen poskytnout plnění na základě Objednávky definované tímto Provozním řádem a Zadavatel je povinen zaplatit cenu stanovenou tímto Provozním řádem. 3) Zadavatel zasláním Objednávky ručí za to, že získal souhlas svého pracovníka, uvedeného v Objednávce jako kontaktní osoba, s poskytnutím osobních údajů (ve smysl zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění) k jejich zpracování Provozovatelem VVZ. Takovými osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, telefonní číslo, ová adresa. 4) Provozovatel VVZ se zavazuje zpracovávat takové poskytnuté osobní údaje v souladu s uvedeným zákonem na ochranu osobních údajů a uchovávat je jen po nezbytnou dobu dle tohoto Provozního řádu. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty, je Provozovatel VVZ povinen poskytnuté osobní údaje zničit. 5) Smluvní vztah při plnění Objednávky se řídí ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 9 Poskytování informací Provozovatel VVZ předává uveřejněná data a další informace předaní Zadavateli správci ISVZ a dalším subjektům v případech stanovených zákonem. Provozovatel VVZ je povinen poskytnout třetím osobám data o uveřejňovaných informacích v takovém formátu, který bude vhodný pro jejich následné zpracování, přičemž Provozovatel VVZ je v souladu s Koncesní smlouvou oprávněn za takové poskytnutí dat požadovat úhradu nákladů na jejich reprodukci v obvyklé a prokazatelné výši. Strana: 12/15

13 10 Reklamace a stížnosti 1) Reklamace uveřejnění a zpracování podkladů ve VVZ a stížnosti na činnost Provozovatele VVZ se uplatňují: a) Na adrese Provozovatele VVZ NESS Czech s.r.o. Věstník veřejných zakázek V Parku 2335/ Praha 4 b) Prostřednictvím ISDS do datové schránky ID: 3rdzwpj 2) Opravu chyby způsobené Provozovatelem VVZ provede Provozovatel VVZ na základě reklamace Zadavatele, a to na své náklady. Za eventuální důsledky chybného uveřejnění informace odpovídá Provozovatel VVZ. 3) Jakékoli opravy odvozených dat jsou věcí Provozovatele VVZ, který je vždy provede na své náklady. 4) Dojde-li k opožděnému uveřejnění vyhlášení ve VVZ vinou Zadavatele a/nebo Provozovatele VVZ, tj. proto, že Zadavatel: a) předložil podklady k uveřejnění pozdě, b) zaslal podklady k uveřejnění jiným způsobem, než je uvedeno v čl. 6, c) případně nedodržel standardy dle čl a/nebo Provozovatel VVZ nezpracoval a neuveřejnil informace v době stanovené tímto Provozním řádem v čl. 7, odpovídají Zadavatel a/nebo Provozovatel VVZ za eventuální důsledky zpoždění podle svého podílu na tomto zpoždění. Část III. - Parametry provozu a údržby VVZ 11 Dostupnost VVZ 1) Dostupnost systému je v režimu 7x24, tedy nepřerušená kontinuální. 2) Provozovatel VVZ je oprávněn přerušit poskytování služeb a vyřadit VVZ z provozu za účelem provedení aktualizace, údržby a jiného servisního zásahu systému a to pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení této údržby a za podmínky předchozího souhlasu MMR ČR. Takové výpadky bude Provozovatel VVZ dopředu plánovat a oznamovat nejméně 5 dní předem na Webových stránkách VVZ, přičemž tato údržba bude plánována zejména na noční hodiny nebo dny pracovního volna a pracovního klidu. 3) V případě přerušení dostupnosti Webových stránek systému VVZ z důvodu poruchy Provozovatel VVZ bez zbytečného odkladu informuje písemně MMR ČR. Po zprovoznění je následně MMR CŘ písemně předána zpráva o důvodech přerušení a době nedostupnosti Webových stránek VVZ. 4) Jednotlivý výpadek systému způsobený poruchou nebo plánovanou údržbou Provozovatelem VVZ nepřesáhne 12 hodin, přičemž celková doba nedostupnosti Webových stránek VVZ nepřesáhne 144 hodin za jeden kalendářní rok. 5) I v případě výpadku Webových stránek VVZ je Provozovatel VVZ povinen zajistit příjem požadavků na uveřejnění alternativními kanály, tedy v listinné podobě nebo ISDS. Způsob přijetí přitom nemá dopad na lhůty pro uveřejnění uvedené v čl Zálohování, uchování a skartace dat 12.1 Zálohování dat 1) Zálohována budou data uložená v SQL interní části systému. Všechny typy úložišť jsou 2x zrcadleny, tedy vedle originálních dat je vše uloženo ve dvou dalších živých záložních kopiích. Tím je zajištěna vysoká dostupnost a ochrana proti ztrátě dat z důvodu havárie HW. 2) Zálohování běhu aplikací je zajištěno souběžným provozem několika shodných instancí. Strana: 13/15

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.10.2016 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Verze v09.0 Účinnost 01.10.2016 Strana: 1/12 Obsah 1 Účel dokumentu 5 2 Rozsah

Více

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US

Příloha č. 2 provozního řádu. Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US - Formulář Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US je součástí všech formulářů odesílaných

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Částka 65. VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Částka 65. VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Strana 2762 Sbírka zákonů č. 168 / 2016 Částka 65 168 VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2016 o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Ministerstvo

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s inovovaným

Více

Elektronické nástroje a uveřejňování informací

Elektronické nástroje a uveřejňování informací Elektronické nástroje a uveřejňování informací při zadávání veřejných zakázek po 1. 4. 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Eva Vízdalová Konference e-government 20:10, Mikulov, 5. 9. 2012 Obsah

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1 z 11 22.7.2013 19:49 Přihlášení Registrace VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVODNÍ STRÁNKA PODAT FORMULÁŘ VYHLEDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ Podle více parametrů Evidenční číslo zakázky: 347824 Evidenční číslo formuláře:

Více

Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák

Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák TRANSPARENTNÍ NOVELA ANEB CO JE V TÉ KRABICI? DNE 4. 10. 2012 Uveřejňovací povinnost a příslušné prováděcí předpisy lektor Ing. Martin Polák Profil zadavatele zadavatel musí zajistit, aby profil zadavatele

Více

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1 z 6 17.7.2013 21:19 Přihlášení Registrace VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚVODNÍ STRÁNKA PODAT FORMULÁŘ Evidenční číslo zakázky: 347824 Evidenční číslo formuláře: 7351011047824 Datum uveřejnění ve VVZ: 17.07.2013

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II.

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 21. 11. 2013 Č.j.: 2013/4087/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Obnova Quest licencí II. Česká národní banka (dále jen ČNB či

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s novým prostředím

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze 8. února 2017 Č.j.: 2017/019907/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 V Praze 8. února 2017 Č.j.: 2017/019907/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 8. února 2017 Č.j.: 2017/019907/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka certifikátů Symantec Česká národní banka (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US)

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Uživatelská příručka FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek verze 1.1.0. 2017 Osigeno s.r.o. Formuláře 1/11 1 OBSAH 1 Obsah...2 2 Seznam zkratek...3 3 Úvod...3

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník Směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1.7.2017) Čl. 1

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách.

PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách. PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách. 01.04.2013 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Elektronická podatelna Elektronická komunikace umožňuje provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií formou dálkového přístupu. Používání elektronického podpisu, elektronické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Počítače 2017 I.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Počítače 2017 I. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Město Litvínov se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 2/2012 uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Libinská AGRO, a.s. Klopina 33, PSČ , IČ: zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1940

Libinská AGRO, a.s. Klopina 33, PSČ , IČ: zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1940 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Snížení emisí NH3 na farmě Šumvald V Klopině dne 29.09.2011 Obchodní společnost Libinská AGRO, a.s., se sídlem, zapsaná u OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1940, jejímž

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s inovovaným

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

SOUHRN OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

SOUHRN OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUHRN OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Tento souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy je uveřejňován za období: rok 2011 čtvrtletí 3 Toto oznámení uveřejňuje veřejný

Více

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č.18/2016

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č.18/2016 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č.18/2016 Název: Postup při uveřejnění smluv v registru smluv K provedení: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskových zařízení

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskových zařízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 7. března 2013 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskových zařízení Česká národní banka (dále jen ČNB nebo zadavatel ) si

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S p r á v a j e s k y n í Č e s k é r e p u b l i k y Květnové náměstí 3 IČ: 75073331 252 43 Průhonice DIČ: CZ75073331 Česká republika B.ú.: 30037031/0710 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky Rekonstrukce

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách.

PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách. PROVOZNÍ ŘÁD SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY Informačního systému o veřejných dražbách, ostatních nabídkách a ostatních veřejných zakázkách. 01.07.2016 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1125/11 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 MOB: E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov"

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov" Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel: Město

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Ministerstvo obrany Sídlo/místo podnikání: Tychonova 221/1, Praha -Hradčany 16000, CZ IČ: 60162694 Spisová značka zadavatele: 202/11/7/2017-4428 Osoba oprávněná

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Výběrové řízení na realizaci expozic na veletrzích 2 Druh zakázky Služby ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele COMTES FHT a.s. Sídlo zadavatele Průmyslová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Objednávka k uveřejnění informací ve VVZ

Objednávka k uveřejnění informací ve VVZ Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Objednávka k uveřejnění informací ve VVZ Vydání Aktuální verze ověřena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více