Metodická příručka k učebnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka k učebnici"

Transkript

1 Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Milé kolegyně, milí kolegové, rádi bychom Vám představili moderní učebnici výchovy k občanství, kterou jsme pro Vás připravili v rámci projektu Zvýšení kvality výuky výchovy k občanství na školách v souladu s RVP, financovaného z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. Rádi vám při práci s učebnicí poskytneme metodickou podporu na webových stránkách vychovakobcanstvi.eu, nebo osobně při projektových dnech na vaší škole. Koncepce učebnice Učebnice je koncipována jako sada aktivit, cvičení a úkolů ke splnění všech očekávaných výstupů vzdělávacího oboru výchova k občanství od šestého do devátého ročníku základní školy a víceletých gymnázií. Variabilní uspořádání umožňuje sestavit učebnici podle aktuálního vzdělávacího programu dané školy, bez ohledu na to, zda je určitý očekávaný výstup zařazen do šestého, či osmého ročníku. Tato koncepce učebnice má vyřešit problém obtížné slučitelnosti komerčně vydávaných učebnic s rozmanitými školními vzdělávacími programy. Jak s učebnicí pracovat Ve vašem školním vzdělávacím programu jste si rozplánovali plnění očekávaných výstupů výchovy k občanství na čtyři roky. Ke každému očekávanému výstupu vám tato učebnice nabízí vždy sadu aktivit a cvičení, díky nimž mohou žáci očekávaný výstup splnit. Všechny kapitoly obsahují jak cvičení jednodušší pro mladší žáky, tak cvičení obtížnější pro starší žáky, abyste mohli očekávaný výstup zařadit do ročníku podle vašeho školního vzdělávacího programu. Zároveň vám rozdílná obtížnost umožní diferencovat výuku zadávat různě nadaným žákům různě složité úkoly. Toto uspořádání má také působit motivačně žáci mohou zajímavá cvičení plnit nad rámec výuky doma, pokud je některá aktivita zaujme. 1 Učebnice předpokládá plánování. Společně se žáky vyberte vždy jeden očekávaný výstup, kterým se budete v určitém delším časovém úseku zabývat. Volné listy učebnice umožní každému žákovi vyjmout ze šanonu potřebný počet listů a vložit jej do rychlovazače. Na místo vyjmutých listů vloží žáci rozdružovač, aby věděli, kam mají listy po ukončení práce založit zpět. S vyjmutými listy pak můžete pracovat s celou třídou dohromady, nebo můžete rozdělit úkoly pro žáky podle jejich zájmu či obtížnosti. Každá kapitola obsahuje slovníček nejdůležitějších pojmů, které poslouží jako základní učivo. Slovníček si mohou žáci dále rozšiřovat podle potřeby a zájmu. Cvičení, která nesplníte ve škole, mohou žáci plnit doma (pokud sami chtějí a nebo pokud jim je zadáte jako úkol). Každá kapitola (odpovídá tematickému okruhu) má svou barvu i dílčí obsah. Pro větší přehlednost jsou v učebnici u každého úkolu umístěny ikonky, které zobrazují typ úkolu, metodu či formu práce. Šanon není určen ke každodennímu nošení ve školní tašce. Žáci nosí domů pouze aktuálně rozpracovanou kapitolu. Zbytek šanonu zůstává ve škole. Vedle rychlovazače je vhodné pořídit žákům průhlednou popisovací folii pro doplňovací

3 cvičení. Namísto běžného sešitu doporučujeme využít rychlovazače, do kterého žáci doplňují volné listy z děrovaného bloku. Tento systém složení listů z učebnice a volných listů pro psaní umožní žákům vytvořit originální pracovní sešit. Smysl aktivit Aktivity jsou zaměřeny zejména na rozvíjení dovedností klíčových kompetencí. Texty rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Kapitoly z tematického okruhu Stát a hospodářství směřují k rozvoji finančně ekonomické gramotnosti. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy (jsou u mnoha aktivit zmíněny v metodické příručce) a plnění průřezových témat (návaznost je rovněž zmíněna v metodice, vždy na začátku každé kapitoly). Mnohé aktivity rozvíjejí multikulturní cítění žáků. V jiných očekávaných výstupech jsou úkoly zaměřené na etickou výchovu. Hodnocení Za každou dobrou práci či splněný úkol je třeba žáky ohodnotit jedničkou. Varujeme před rozdáváním jedniček prvním třem, kteří úkol splní správně. Tento systém demotivuje pomalejší žáky. Doporučujeme nechat žákům určitý čas a poté kontrolovat cvičení a všem úspěšným rozdávat jedničky. Mnohé aktivity jsou vhodné k hodnocení pomocí kritérií. Kritéria stanovte společně s žáky a hodnoťte jedničkou, pokud byla všechna kritéria splněna. Za nesplněná kritéria nesnižujte známku, učíte tak žáky spokojit se s horší známkou (horším výsledkem práce). Pokud žáci nesplní všechna kritéria, učitel jim poskytne zpětnou vazbu, ale známku nezískají žádnou. Více o vhodných způsobech hodnocení se dočtete v publikaci ČAPEK, R. Třídní klima, školní klima. Praha: Grada, Chtěli bychom upozornit, že každá kapitola obsahuje mnohem více cvičení, než je možné ve výuce zvládnout jedná se o nabídku, která nemůže být v rámci běžné výuky vyčerpána, pozor na přetížení žáků. V metodické příručce naleznete odkazy na další metodické materiály (zejména pak z projektů ESF), které můžete při plnění daného očekávaného výstupu využít. Přejeme vám mnoho zábavných a smysluplných hodin výchovy k občanství s naší učebnicí. Autoři učebnice

4 Tematický okruh Člověk ve společnosti Obsah Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje Žák/žákyně zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají Žák/žákyně kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí Žák/žákyně zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení Žák/žákyně uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem Žák/žákyně rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.. 84 Žák/žákyně posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci.... Chyba! Záložka není definována.

5 Žák/žákyně objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Představte si, že jste byli vybráni do týmu expertů, kteří mají za úkol sestavit seznam předmětů, které budou uloženy do schránky z velmi odolného materiálu. Seznam mají sestavit z předmětů, které jsou symbolické pro náš stát a nějakým způsobem nás charakterizují. Tyto předměty budou ve schránce uloženy jako odkaz dalším generacím, které přijdou po nás. Schránka, do které budou předměty uloženy má však omezené rozměry, proto do ní můžete uložit jen 5 předmětů. Pokyny: pracujte metodou sněhové koule (dvojice, čtveřice, skupina osmi žáků). Ve dvojici vymyslete vždy 5 předmětů, které byste uložili do schránky. Poté se spojte s jinou dvojicí a pokuste se shodnout na 5 předmětech z vašeho a jejich seznamu. Práci pak opakujte spojením čtveřic. Nakonec na tabuli napište 5 předmětů, na kterých jste se shodli se všemi členy ve skupině a objasněte spolužákům proč jste vybrali právě tyto předměty. (inspirováno: Pike, Selby: Cvičení a hry pro globální výchovu) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských Metodické pokyny: Žáci pracují ve skupinách metodou sněhové koule. Závěrečné výsledky potom zapisují na tabuli a obhajují svůj výběr. V průběhu prezentací můžeme vyvolat diskusi, pokud by se o nějakém předmětu více přemýšlelo (důležité je dbát na to, aby si žáci dokázali dostatečnými argumenty obhájit svůj názor). Tato aktivita by neměla trvat více než minut (nejméně času by mělo zabrat dohadovaní ve dvojici, nejvíce domlouvání se v celé třídě) Pomůcky: papír, psací potřeby Možná inovace: Zajímavou inovací by bylo sestavení seznamu 5 nepostradatelných předmětů pro třídu nebo i pro každého žáka. Schránku s předměty si poté mohou žáci např. při pracovních činnostech vyrobit. 4 Úkol č. 2 Rozhodni zda jsou níže uvedené způsoby užívání státní vlajky v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, občanských Metodické pokyny: Učitel by měl předpis okopírovat ze Sbírky zákonů a rozdat žákům do dvojice. Délka aktivity 5-10 minut. U každé odpovědi NE, by se měl učitel zeptat, proč tento způsob užívání státní vlajky není v souladu se zákonem. Správně vyplněný pracovní list, si žáci nalepí do sešitu. Nebude na škodu, když dostanou žáci za úkol

6 prostudovat si tento předpis na internetu a vymyslí podobné cvičení o způsobech užívání dalších státních symbolů. Pomůcky: pracovní list se způsoby užívání státních symbolů (žáci se rozhodují ANO/NE), Sbírka zákonů (okopírovaný předpis č. 352/2001 Sb.) Řešení: 1. Pálení státní vlajky. ANO NE 2. Vyvěšení státní vlajky v oknech soukromého domu. ANO NE 3. Použití státní vlajky při oslavách sportovního vítězství. ANO NE 4. Záměrné ničení (trhání, ušpinění, ) státní vlajky. ANO NE 5. Používání znečištěné státní vlajky. ANO NE 6. Malování státní vlajky na obličej a jiné části lidského těla. ANO NE 7. Zobrazování státní vlajky na oděvu. ANO NE 8. Při snímání státní vlajky se vlajka může dotýkat země. ANO NE 9. Vyvěšování státní vlajky na veřejných budovách při připomínce významné události. ANO NE 10. Při vyvěšování může být státní vlajka libovolně orientovaná. ANO NE 5 Možná inovace: Žákům můžeme zadat úkol najít v novinách nebo na internetu případy, kdy bylo nezákonně nakládáno s některým ze státních symbolů ČR Úkol č. 3 Vyber, která zobrazení státní vlajky České republiky jsou správná. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů Pomůcky: státní vlajka (papírová nebo látková) Řešení: správně zobrazená státní vlajka České republiky je na obrázku B) a F) Úkol č. 4 Na obrázcích jsou znaky jednotlivých historických území České republiky. K jednotlivým znakům přiřaď správné historické území: Čechy, Morava a Slezsko. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení Metodické pokyny: Nebylo by od věci žákům nastínit, proč mají území ve znacích zrovna toto. Můžeme jim na zmíněné téma zadat doplňující domácí úkol, kdy budou jejich původ zjišťovat. Pomůcky: obrázky znaků jednotlivých území ČR

7 Řešení: Morava Čechy Slezsko Úkol č. 5 Podívej se na mapu České republiky a urči, na území kterých krajů se nacházejí jednotlivá historická území ČR. (Čechy, Morava a Slezsko) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Při této aktivitě by bylo zajímavé použít slepou mapu pouze s naznačenými kraji. Žáci v mapě názvy jednotlivých krajů označí sami (mohou poté použít atlas ČR a vyhledat v něm nejvýznamnější města jednotlivých oblastí atd.) Učitel by měl žákům naznačit, proč je ČR republika rozdělena na Čechy, Moravu a Slezko (historie, rozdíly atd.) Žáci si mohou mapku nalepit do sešitu Pomůcky: mapa ČR pro každého (možno slepá), psací potřeby Řešení: ČECHY MORAVA SLEZSKO 6

8 Úkol č. 6 Do prázdných polí nakresli znaky historických území České republiky a vytvoř tak nákres velkého státního znaku. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, pracovních, občanských. Seznámení žáků s podobou a použitím velkého státního znaku. Metodické pokyny: Žáci mohou pracovat s obrázky z úkolu č. 4. Tato aktivita by měla být zařazena jako doplňková (např. když zbude čas na konci hodiny). Žáci si mohou nalepit velký státní znak do sešitu. Je důležité, aby učitel zdůraznil použití velkého státního znaku (vnější reprezentace státu; označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy, státní úřady apod.) Pomůcky: velký státní znak s prázdnými poli pro každého žáka, psací potřeby Řešení: 7 Úkol č. 7 Vybarvi správně trikolóru, která je tvořena třemi státními barvami. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: občanských Metodické pokyny: Je důležité, aby žáci věděli, proč má ČR za státní barvy právě bílou, červenou a modrou učitel jejich symboliku vysvětlí sám nebo zadá tento úkol žákům. Žáci mohou diskutovat při této aktivitě na téma: Co podle mě vyjadřují státní barvy ČR.

9 Pomůcky: psací potřeby Řešení: Úkol č. 8 Přečti si úryvek z knihy Filosofská historie a pokus se odpovědět na otázky za textem. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí:komunikativních,k učení, pracovních. Naučit se pracovat s textem a informacemi. Propojení poznatků z jiných předmětů. Metodické pokyny: Každý by měl mít před sebou text s úkoly. Nemusí jít o samostatnou práci. Po skončení samostatné práce je nutná kontrola, popřípadě dovysvětlení nejasných pojmů učitelem. V textu se píše o důležitých historických událostech z historie Českého státu, proto je zapotřebí pohovořit s žáky o těchto událostech blíže Pomůcky: úryvek z knihy Filozofická historie, psací potřeby Řešení: 1. Červená a bílá byly národní barvy jednoho národa v Habsburské monarchii. Věděl/a bys kterého? ->ČESKÉHO 2. Jaký význam měla červenobílá šerpa? ->PŘÍSLUŠNOST K ČESKÉMU NÁRODU V RÁMCI HABSBURSKÉ MONARCHIE 3. Která historická událost je v textu popisována? ->REVOLUCE 1848, BOJ V PRAZE, STUDENTI BOJUJÍ NA BARIKÁDÁCH 4. Podívej se na obrázky a pokus se určit, při jakých přílěžitostech nosili Češi trikolóru. ->PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ, OSVOBOZOVÁNÍ PRAHY, KVĚTEN 1945; SAMETOVÁ REVOLUCE, LISTOPAD Dokázal/a bys vyjmenovat další příležitosti, při kterých se trikolóra používá nebo používala? ->VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1918, OSLAVY JEHO VÝROČÍ; VPÁD VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY 1968, SOKOLSKÉ SLETY, 8 Úkol č. 9, 10, 11 Doplň chybějící slova textu státní hymny České republiky.(úkol č. 9) Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka, která byla poprvé uvedena v roce Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup. Poté se píseň mezi Čechy začala zpívat při různých oficiálních i neoficiálních příležitostech.

10 Vzpomeň si na to, jaká byla tehdejší dobová situace (státní zřízení, panovník, národnosti, ) a proč měla píseň šanci na úspěch? (Úkol č. 10) Státní hymnu lze podle zákona o užívání státních symbolů České republiky hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé. Vzpomeneš si, při jakých příležitostech jsi slyšel státní hymnu ty? (Úkol č. 11) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, pracovních, občanských. Seznámení se podrobněji se státní hymnou ČR jako symbolem státnosti. Metodické pokyny: Před začátkem aktivity žákům pustíme nahrávku české státní hymny a položíme jim otázku: Víte o jakou píseň se jedná? Slyšeli jste ji už někdy?. U úkolu č. 9 by bylo důležité dát žákům prostor pro interpretaci hymny. Tuto aktivitu lze využít i ve slohu slohová práce na téma: O čem by pojednávala hymna ČR, kdyby byl její text napsán dnes? Pomůcky: text hymny s vynechanými slovy, hymna (zvukový záznam hymny ke stažení na: Řešení (úkol č. 9): Kde domov můj, kde DOMOV MŮJ? VODA HUČÍ po lučinách, bory šumí PO SKALINÁCH, v SADĚ skví se JARA květ, ZEMSKÝ RÁJ to na pohled! A to je ta KRÁSNÁ ZEMĚ, ZEMĚ ČESKÁ, domov můj, země česká, DOMOV MŮJ! 9 Řešení (úkol č. 10): Češi byli součástí Habsburské monarchie, chtěli se osamostatnit. Po revoluci 1848 ještě větší snahy o samostatnost. Vyjádření lásky ke své zemi, svému národu. Zpívala se v soukromí, ale i na veřejnosti vstup do první světové války, Možná inovace: Žáci se mohou pokusit vymyslet text třídní nebo školní hymny, která by se mohla zpívat např. na začátku nebo konce školního roku, při různých soutěžích apod. Tento úkol může být pojat i formou soutěže, kdy se nejlepší text stane oficiálně hymnou třídy (školy). Text by měl pojednávat o životě ve třídě (škole) o spolužácích, různých společných zážitcích apod. Úkol č. 12 Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Vyber, který z uvedených znaků je malým státním znakem České republiky. Cíl: Seznámit žáky s podobou a použitím malého státního znaku

11 Metodické pokyny: Tato aktivita slouží k seznámení se s malým státním znakem. Aby toto seznámení bylo kompletní, je potřeba sdělit jim i kde se používá (razítka a pečetidla úřadů státní správy a samosprávy, cedule označujících památné stromy, označení soudů, exekutorů, hygienických stanic apod.). Řešení: Malý státní znak České republiky je na obrázku E) Úkol č. 14, 15 Standarta prezidenta republiky 14. Doplň text do standarty prezidenta republiky. 15. Vymysli své vlastní heslo, které by mělo být uvedeno na standartě prezidenta České republiky. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, občanských. Seznámit žáky s podobou a použitím standarty prezidenta. Metodické pokyny: Po doplnění textu do standarty prezidenta je vhodné povídat si s žáky na téma: použití a význam standarty prezidenta (kde ji lze zahlédnout, k čemu slouží, co na ní můžeme vidět apod.)při této aktivitě je také vhodné zmínit se o lípě jako národním stromu. Pomůcky: psací potřeby, obrázek standarty prezidenta Řešení (úkol č. 14): 10 Úkol č. 16 Korunovační klenoty jsou tvořeny souborem předmětů, mezi které řadíme korunovační plášť, královské žezlo, královské jablko a korunu, která je zasvěcena patronovi České země. Proto se koruně říká Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, občanských, sociálních, komunikativních. Seznámit žáky s korunovačními klenoty. Metodické pokyny: Tuto aktivitu lze zadat jako domácí úkol. Součástí aktivity by mělo být seznámení se s jednotlivými korunovačními předměty. Žáci si mohou za domácí úkol najít na internetu nějaké zajímavosti o korunovačních klenotech, které pak sdělí v další hodině spolužákům. Měly by být řečeno, kdo klenoty nechal zhotovit, kde jsou uloženy apod. Jeden z žáků nebo skupina žáků by si mohla připravit referát na téma: sv. Václav patron českých zemí. Pomůcky: obrázky korunovačních klenotů Řešení: svatováclavská Úkol č. 17 Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním.

12 Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí:komunikativních,k učení, pracovních. Naučit se pracovat s textem a informacemi. Propojení poznatků z jiných předmětů. Metodické pokyny: Každý by měl mít před sebou text s úkoly. Nemusí jít o samostatnou práci. Po skončení samostatné práce je nutná kontrola, popřípadě dovysvětlení nejasných pojmů učitelem. Doplněný text se zodpovězenými otázkami si mohou žáci nalepit do sešitu. Učitel by měl zavést diskuzi na téma: Karel IV. není jen pro Čechy velkou osobností. (žáci by si měli uvědomit, že Karel IV. nebyl jen velkou osobností českých dějin, ale i dějin německých jako inspirace může posloužit nahrávka dostupná z: ) Pomůcky: text o Karlu IV. pro každého žáka, obrázky některých stavitelských počinů z dob Karla IV., nahrávka Českého rozhlasu Řešení: Koňský trh, dnes zvaný jako VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ. Pro uložení korunovačních klenotů jsem nechal vystavět hrad nedaleko Prahy zvaný KARLŠTEJN. Jako vzdělanec jsem myslel i na vzdělání, a proto jsem roku 1348 založil KARLOVU univerzitu v Praze. Vše důležité o mém životě jsem shrnul ve svém životopise zvaném VITA CAROLI. Zemřel jsem roku 1378 na Pražském hradě. Dodnes se mi přezdívá OTEC VLASTI. 1. Jaká historická postava zde popisuje svůj život? ->KAREL IV. 2. Kdo se stal prvním pražským arcibiskupem roku 1344? ->ARNOŠT Z PARDUBIC 3. Vzpomeneš si na další stavitelské počiny, které tento muž nechal zrealizovat v Praze? ->NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ, KARLŮV MOST, PRAŽSKÝ HRAD, CHRÁM SV. VÍTA 11 Úkol č. 18 Přečti si následující text a pokus se doplnit slova do textu a odpovědět na otázky pod ním. Cíl:Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí:komunikativních,k učení. Naučit se pracovat s textem a informacemi. Propojení poznatků z jiných předmětů. Metodické pokyny: Každý by měl mít před sebou text s úkoly. Nemusí jít o samostatnou práci. Po skončení samostatné práce je nutná kontrola, popřípadě dovysvětlení nejasných pojmů učitelem. Doplněný text se zodpovězenými otázkami si mohou žáci nalepit do sešitu. Na závěr aktivity by měl učitel vyvolat diskuzi na téma: Co nebo kdo je pro mě v životě opěrným bodem a proč. Pomůcky: dialog z divadelní hry Lucerna, psací potřeby Řešení: 1. Věděl/a bys, kdo je autorem divadelní hry Lucerna? Co si o něm z českého jazyka nebo dějepisu pamatuješ? ALOIS JIRÁSEK 2. Jaký strom se mlynář snažil chránit? LÍPA

13 3. Proč mlynář strom chránil? Co pro něho znamenal? POCIT KLIDU, ÚCTA, VĚRNOST NÁRODU, DLOUHÁ MINULOST, 4. Znáš nějakou jinou věc, symbol či činnost, která pro Čechy znamená či znamenala to, co strom v této divadelní hře? TOMÁŠ G. MASARYK, KAREL IV. Úkol č. 19, Na kterých státních symbolech České republiky je vyobrazena lípa srdčitá? 21. Najdi ve svém okolí lípu, která je označena jako památný strom a pokus se zjistit její stáří a k jaké příležitosti byla vysazena. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů, sociálních, občanských. Seznámit žáky s národním stromem ČR. Metodické pokyny: Úkol s hledáním památné lípy může plnit celá třída během vyučovací hodiny.pokud žádná památná lípa v okolí není, mohou se žáci dohodnout např. s ředitelem/kou na tom, že takovou lípu vysadí před svojí školou. O této akci by pak mohli žáci udělat reportáž/napsat zprávu do místních novin. Řešení (úkol č. 20): Státní pečeť, vlajka prezidenta republiky (bankovky, vojenské uniformy) Úkol č. 21 Nakresli jakýkoliv strom, který by přestavoval tvoji osobnost, tvé vlastnosti, dovednosti, zájmy, vyjadřoval tvé pocity a náladu. Poté vyvěs obrázek ve třídě a snaž se přiřadit k jednotlivým obrázkům jméno konkrétního spolužáka. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Naučit se vyjádřit své pocity, vlastnosti apod. na papír. Poznat lépe své spolužáky. Metodické pokyny: Při tomto úkolu je nutné s žáky stanovit pravidla práce tak, aby nedocházelo k negativním výstupům mezi žáky (nepomlouváme se, neposmíváme se, nepřekřikujeme se, nasloucháme spolužákům, snažíme se je poznat apod.) Tento úkol ukáže, jak se žáci mezi sebou znají, proto je potřeba zadávat tento úkol ve třídě, kde nejsou nikterak vyostřené vztahy nebo momentálně špatná atmosféra. Před zadáním aktivity je důležité navodit správnou přátelskou atmosféru (například klidnou hudbou, při které se žáci odreágují a více se otevřou). Do odhalování autorů obrázků žáky nenutíme, pouze jim ukážeme, že bychom si opravdu přáli znát jejich názor. Určitě bude žákům příjemnější, když budou sedět na zemi v kruhu, než v lavicích. Nakonec se zeptáme žáků, jak se jim aktivita líbila, jestli se lépe mezi sebou poznali apod. Pomůcky: papír, psací potřeby 12 Úkol č. 22 Na webových stránkách Pražského hradu (www.hrad.cz) si přečti informace o státních vyznamenáních. Významným osobnostem, které se zasloužily o český stát, jsou udělována následující významenání a řády: Řád Bílého lva, Řád T. G. Masaryka, Medaile Za hrdinství, Medaile Za zásluhy. Můžeš si také přečíst, kdo již vyznamenání získal.

14 Tvým úkolem je nyní navrhnout významnou osobnost České republiky na státní vyznamenání. Postupuj podle pokynů na webových stránkách Pražského hradu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů, pracovních. Aktivita vede žáky k angažování se, jako základní dovednosti pro bytí v občanské společnosti Metodické pokyny: Úkol je možné a vhodné realizovat i vážně, tedy opravdu poslat návrh, pokud je v okolí školy takový člověk (ovšem ne starosta, který má právě uvolnit dotace pro školní kotelnu!). Pokud nelze najít takového člověka v okolí, je možné ho nalézt podle zpráv v tisku apod. O návrhu je třeba ve třídě diskutovat. Pozor na indoktrinaci vlastním názorem! Pomůcky: papír, psací potřeby 13

15 Žák/žákyně rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 a 2 Přečti si úryvek z knihy Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena. (Úkol č.1) Znáš z historie českého národa nějaký podobný okamžik, kdy se skupině poutníků zalíbila tato země, a proto ji přijali za svůj domov/svou vlast? Hledej v knize Staré pověsti české. (Úkol č.2) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení. Metodické pokyny: Tato aktivita slouží jako úvod do problematiky vlastenectví. Učitel by měl s žáky projít slovníček pojmů, hlavně pojem vlast a vlastenectví. Žáci pracují samostatně. Aktivita by neměla trvat déle než 10 minut. Na konec aktivity může učitel zařadit brainstorming na téma český národ nebo má vlast. Brainstorming může probíhat ve skupině nebo v rámci celé třídy. Délka brainstormingu by neměla přesáhnout 5 minut + závěrečná fáze, která by měla zahrnovat vzájemné sdělení výsledků mezi skupinkami a samotné vyhodnocení aktivity učitelem. Pomůcky: úryvek z knihy Pán prstenů, kniha Starých pověstí českých Řešení: Příchod PRAOTCE ČECHA na horu Říp Možná inovace: Žáci si mohou nacvičit scénky na různá témata z českých dějin (příchod na horu Říp, věštění kněžny Libuše apod.) ostatní spolužáci musí hádat, o jaký okamžik z českých dějin se jedná. 14 Úkol č. 3 Stalo se ti někdy něco podobného? Vzpomínal/a jsi na svůj domov, když jsi byl/a na prázdninách v cizí zemi? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, občanských. Metodické pokyny: Tuto aktivitu je vhodné zařadit na konec hodiny. Žáci si mohou sednout na zem do kruhu a spontánně odpovídat na položené otázky. Na konec učitel zhodnotí aktivitu a může zadat dobrovolnou slohovou práci na téma: Co z rodného kraje by mi v cizině nejvíce chybělo. Pomůcky: papír, psací potřeby Úkol č. 3 Přečti si rozhovor Gandalfa a Bilba. Pak se podívej do slovníčku pojmů. Najdeš ve v něm nějaký výraz, který by označoval Frodovu lásku ke Kraji? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů. Seznámit žáky s pojmem patriotismus. Naučit žáky vyjadřovat se o svém rodném kraji. Metodické pokyny: Každý by měl mít před sebou text s úkoly. Nemusí jít o samostatnou práci. Žáci mohou simulovat dialog Gandalfa a Bilba. Některá dvojice může předvést rozhovor před třídou. Aktivita by neměla trvat déle než 10 minut. Pomůcky: rozhovor Gandalfa a Bilba

16 Řešení: patriotismus Možná inovace: Učitel může zadat žákům úkol (práce do dvojice) vymyslet rozhovor na téma můj kraj/moje vlast. Na vymyšlení krátkého rozhovoru by jim mělo stačit minut. Ostatní spolužáci jejich výkony kriticky zhodnotí. Rozhovor by žáci měli umět zpaměti. Fantazii se meze nekladou. Další variantou může být improvizovaný rozhovor, kdy si učitel náhodně vybere dva žáky, kteří si budou povídat o svém rodném kraji. Úkol č. 5 Přečti si text na začátku této kapitoly. Zkus podobně popsat svou vlast. Mohl/a bys také najít v knize, kterou jsi četl/a, nebo v písničce, kterou jste se učili zpívat, kdo nějak hezky (pozitivně) popisuje naši zem. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Procvičit schopnost mluveného projevu a improvizace. Metodické pokyny: Žáci mohou popisovat svou vlast ústně nebo písemně. Učitel by měl zvolit variantu podle atmosféry ve třídě. Pokud zvolí písemný popis, mohla by být zajímavým zpestřením hudba (např. Smetanova Má vlast, která se k tématu výborně hodí). Popis nemusí být dlouhý. Na aktivitu by žákům mohlo stačit 15 minut. Pokud učitel zvolí ústní popis, může ho pojmout buďto formou naprosté improvizace (vyzve někoho, aby povídal), nebo dá nějaký čas na promyšlení (5 minut). Tato aktivita může být zadána i za domácí úkol (mluvní cvičení nebo slohová práce). Pomůcky: text z knihy Pán prstenů a Hobit, psací potřeby, papír Řešení: knihy - Staré pověsti české, Babička, Máj, Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných srnců, Poslední Čech, Fidlovačka apod. písně česká státní hymna; Píseň o Praze; Boleslav, Boleslav ; Rodné údolí; Tisíc mil apod. Možná inovace: Za domácí úkol může učitel zadat žákům, aby v knihách, novinách apod. úryvky, ve kterých se popisuje rodný kraj (mohou přinést i nahrávky, na kterých se o rodném kraji zpívá). Z přepsaných úryvků z knih, novin, textů písní, ale i z vlastních popisů rodného kraje můžeme vytvořit koláž, kterou vystavíme ve třídě. 15 Úkol č. 6 Nezapomněl jsi, že vlastenectví není jen láska ke krajině, ale také hrdost na kulturu, hodnoty, významné osobnosti, památná místa a hrdinské činy? Udělej si průzkum mezi svými blízkými a také mezi učiteli (dějepisu, češtiny, výtvarné a hudební výchovy, přírodopisu). Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Propojit znalosti z více předmětů. Metodické pokyny: Učitelova úloha v této aktivitě je vedlejší. Snaží se do práce žáků zasahovat jen velmi málo (zadá úkol, vysvětlí ho, dohlíží na jeho plnění, hodnotí práci žáků). Aktivita může být zadána jako krátký projekt. Učitelé různých předmětů se mezi sebou mohou předem domluvit a věnovat některou ze svých hodin práci na projektu (v hodinách informatiky mohou žáci projekt zpracovávat apod.). Je ale velmi důležité, aby učitel stanovil pevný termín, kdy žáci budou výsledky svého průzkumu prezentovat.

17 Pokyny pro žáky: pracujte ve skupině, každý ze skupiny bude mít na starost jednu oblast (výtvarné umění, hudba, dějiny, věda/vynálezy, kultura, památná místa apod.), vymyslete každý otázku ze své oblasti, kterou položíte 4 blízkým osobám, každý ze skupiny přinese napsané odpovědi na otázky, sejděte se u počítače a dejte odpovědi dohromady, vytvořte prezentaci pro ostatní prezentace musí být přehledná, bez pravopisných chyb, s obrázky nebo grafy, prezentujte odpovědi na otázky ostatním skupinám (jeden prezentátor ze skupiny). Příklady otázek: Na kterou osobnost z naší národní historie můžeme být hrdí a proč. Který vědec nás ve světě proslavil a čím? Má český národ nějaké památné místo, které bychom měli chránit? Které to je a proč bychom jej měli chránit. Pomůcky: psací potřeby, papír, počítač s dataprojektorem Úkol č. 7 Přečti si záznam o vysazení památného stromu, který byl učiněn v pamětní knize obce i ve školní kronice (text podle Státního okresního archivu v Náchodě). Text je psán ve staré češtině, ale jistě mu budeš rozumět: a) Proč se podobné akce organizovaly? b) Proč se jich účastnily školní děti? c) Existují i dnes podobné akce? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, občanských Metodické pokyny: Je důležité, aby učitel uměl vysvětlit případné nejasnosti, které by se žákům mohly vyskytnout při čtení textu psaného starou češtinou. Učitel může žákům přiblížit dobu, kdy byl text napsán. Učitel může uspořádat exkurzi do nejbližšího archivu, kde se žáci budou moci zeptat, jak to bylo s vysazováním památných stromů v blízkosti jejich bydliště. V takovém případě by bylo namístě, aby si žáci sepsali otázky, které by je k tomuto tématu napadly, a mohli se na ně v archivu zeptat. Učitel nakonec může pověřit žáky, kteří by projevili zájem, aby ve spolupráci s archivem (popř. s místním kronikářem) udělali stručnou prezentaci na toto téma. Zdařilá prezentace může být prezentována i před ostatními třídami. Pomůcky: text o vysazování památného stromu, papír, psací potřeby 16 Úkol č. 8 Podívej se na různé plakáty proti modernímu nacismu. Ve skupině se pokuste vytvořit svůj vlastní návrh podobného plakátu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, pracovních, k řešení problémů, sociálních. Seznámit žáky s pojmem moderní nacismus. Metodické pokyny: Učitel by měl ve zkratce vysvětlit, co je to moderní nacismus. Vhodné je projít si se žáky příklady plakátů proti modernímu nacismu a diskutovat o nich (o tom co vyjadřují, proč je lidé vytvářejí apod.) Před touto aktivitou je důležité zdůraznit pravidla skupinové práce (ve skupince se nepřekřikujeme, do práce ve skupince se zapojí každý apod.) Časová dotace aktivity je kolem minut.

18 Pomůcky: tvrdý papír, nůžky, pastelky, fixy apod., obrázkové časopisy (využití při tvorbě plakátu) Úkol č. 9 Zpracujte následující text pomocí I. N. S. E. R. T. značek nebo si po jeho přečtení poznamenejte hlavní myšlenky. Cíl:Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů. Naučit žáky lépe zpracovávat dostupné informace. Metodické pokyny: Učitel by měl na tabuli napsat podstatu metody I.N.S.E.R.T. a dohodnout se žáky, jaký systém značek se bude používat (barevné odlišení, různé symboly apod.) Důležité je ukázat postup zpracování textu touto metodou na příkladu. Metoda I.N.S.E.R.T. (Interactive Notting System for Effictive Reading and Thinking Interaktivní poznámkový systém pro efektivníčtení a myšlení) Metoda kritického myšlení, která žákům umožňuje podrobně zpracovat předložený text a případně jejnásledně tvůrčím způsobem rozvíjet. Žáci si text individuálně pečlivě pročítají a k jednotlivým pojmůma větám přiřazují předem dohodnutá znaménka. Známá myšlenka, to už vím odškrtneme (fajfka) Souhlasím znaménko + Nesouhlasím znaménko Chci se zeptat, nerozumím, není mi jasné, chci se dozvědět víc znaménko? (pozn. variantou používání znamének může být barevné odlišování textu) To bych chtěl/a zdůraznit (jiná varianta: To mě překvapilo) znaménko! Jak na to? _ Seznámíme žáky s metodou. _ Zopakují se dohodnutá pravidla značení textu. _ Žákům je předložen text (každý má svůj předtištěný). _ Následuje pozorné čtení se záznamem žáků. _ Následně se žáci vrací k myšlenkám, se kterými nesouhlasí nebo které si chtějí doplnit. _ Podle úkolů je možné využít encyklopedie, internet, diskuse s ostatními. _ Následuje tvorba textu. 17 Tyto základní informace o metodě byly převzaty z: df Pomůcky: text Nacionalismus bez psí hlavy pro každého, psací potřeby Úkol č. 10 Najdi v denním tisku projevy vlastenectví nebo nacionalismu, článek vystřihni a přines na příští vyučovací hodinu.

19 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení. Naučit žáky objektivně posoudit spolužákův výkon a formulovat vlastní názor. Metodické pokyny: Aktivita by měla probíhat formou mluvního cvičení a následné diskuze. Ten, kdo mluví o nalezeném článku před třídou, by ho měl dobře znát. Měl by umět stručně vyložit obsah článku, formulovat problém a navrhnout řešení. Tématem následné diskuze by mělo být zhodnocení výkonu třídou (co se povedlo, co se mu nepovedlo, jak se vám článek líbil apod.) Učitel by se měl snažit vždy shrnout hlavní myšlenky článku, pokud to neudělají žáci sami. Učitel by měl mít v záloze jeden článek s projevy nacionalismu a jeden s projevy vlastenectví (pokud by žáci přednesli jen jeden typ článků). Pomůcky: novinové články Úkol č. 11 a 12 Podívej se na různé obrázky, které v historii daných států měly vyvolat národní cítění. Přiřaď k nim dané země: a) Francie b) USA c) Sovětský svaz d) Čína Co si o zobrazených historických plakátech myslíš? Jaké měly mít cíle? (Úkol č. 12) Cíl:Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních. Naučit se formulovat vlastní názor. Metodické pokyny: Součástí aktivity by měla být diskuze o tom, proč je stejný motiv, lákání do armády, v různých zemích prezentován jinak a proč. Pomůcky: obrázky plakátů Řešení: 18 a) Francie b) USA c) Sovětský svaz d) Čína Možná inovace: Navrhněte žákům, aby vytvořili plakát, který by měl vyvolat národní cítění v dnešní době. Co by na něm mělo být a proč? Úkol č. 13 Vysvětli citát Thomase Jeffersona: Strom svobody je třeba čas od času zalít krví vlastenců a tyranů." Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů. Naučit se formulovat vlastní názor a aplikovat vlastní argumentační řadu.

20 Metodické pokyny: Učitel může žáky velmi stručně seznámit žáky s autorem citátu. Důležitý je dostatek času na zamyšlení se nad citátem. V závěru aktivity je vhodná diskuze, která, pokud je to možno, může být realizována mimo lavici (např. v komunitním kruhu). Důležité je směřovat žáky k tomu, aby si svou odpověď zároveň uměli i obhájit. Možná inovace: Vyhledej v jakémkoli zdroji (internet, knihy, tisk atd.) citát týkající se svobody nebo vlastenectví a napiš krátkou úvahu na tento výrok. Úkol č. 14 Ohodnoť formou semaforu přijatelnost národnostních projevů. Zelená znamená je to v pořádku, žlutá je to na pováženou, červená je to nepřijatelné. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů, občanských Metodické pokyny: Při řešení aktivity by učitele mělo vždy zajímat, proč by to žáci takto řešili. Neměl by pouze schvalovat nebo neschvalovat řešení, ale vysvětlit žákům, že hranice mezi zelenou a oranžovou a oranžovou a červenou je velmi tenká a některá řešení mohou být sporná. Proto by učitel neměl každou špatnou odpověď hned odsoudit, ale vyslechnout si žáka, proč to takto myslel. Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: a) Společné fandění hokejistům na Václavském náměstí b) Výhrůžky jiným státům, že jejich území bylo kdysi naše c) Úpravy historie, které náš národ ukazují v lepším světle d) Pomlouvání jiných států nebo národů, že jsou horší e) Malování národní vlajky na tvář při fandění fotbalistům ČR f) Vojenské napadení jiné země g) Střetnutí dvou národních týmů žen v házené h) Poslání našeho špiona do cizí země, aby tam pro nás zjistil tajemství moderního přístroje na léčbu zraku 19 Možná inovace: Žáci si touto metodou mohou ohodnotit jednotlivé činnosti v rámci třídy (školy). Každý napíše libovolnou činnost, která probíhá ve třídě (škole) a vhodí ji do společné schránky. Celá třída pak společně formou diskuze, kterou vede učitel (určí pravidla diskuze), ohodnotí formou semaforu sepsané činnosti. Ohodnocené činnosti můžeme nalepit na papír (podle barev semaforu) a pověsit ve třídě.

21 Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Podívej se na následující obrázky. Co znázorňují? Co mají společného? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, občanských Metodické pokyny: Úvodní slovo:dnes a denně se setkáváme s čím dál horším chováním a přístupem lidí nejen k sobě samým, ale také ke věcem movitého či nemovitého charakteru. Důkazem jsou některé obrázky, na které se podíváme. Aktivita slouží jako úvod do kapitoly. Žáci by si měli uvědomit, co vše může být považováno za vandalismus. Na závěr aktivity se učitel může zeptat žáků, jestli i oni sami byli svědky vandalismu a jak se zachovali. Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: Všechny obrázky znázorňují poničení majetku (veřejného či osobního) osobou, která si zřejmě neuvědomuje vážnost svého chování. Pachatelé za své činy mohou být trestně stíháni. Jedná se o vandalismus, který je patrný především u mládeže. Dále je velmi patrná agresivita v jednání pachatelů. Pachatelé se těchto činů dopouštějí záměrně. Cílem je bezdůvodné poškozování cizího majetku bez jakéhokoliv dalšího smyslu Tento obrázek znázorňuje probodnutí kola nožem. Jedná se o úmyslné poškození majetku druhé osoby Dopravní ukazatel, který je na obrázku, je v pozici, kdy řidičům neusnadňuje orientaci na vozovce, ba naopak. Pachatel tohoto činu se pravděpodobně choval cíleně. Poničil majetek, který má sloužit všem a neuvědomil si případné následky svého činu

22 Další obrázek znázorňuje rozbitá okna budovy. Lze předpokládat, že objektem je nějaká rozsáhlá stavba továrna, výrobna, věznice, domov, ústav, škola, atd., která je v dezolátním stavu. Pachatelé se však přičinili o ještě větší zpustošení budovy. Na obrázku je deformovaný sloupek, který ohraničuje určité území v obci a plní určitou funkci. Pachatel záměrně zničil majetek, který patří obci. Úkol č. 2 Pozn. Paragrafy zákoníků a zákonů pamatují téměř na vše, v prvé řadě na negativní chování, které jsme viděli ve výše uvedených obrázcích. Přečti si následující paragraf Trestního zákoníku (HLAVA IV.) a odpověz na otázky pod textem. Odpovězte na otázky: Jaké informace jste se dozvěděli z výše uvedeného paragrafu? Co se rozumí poškození cizí věci dle 228? Co hrozí pachateli, popíše-li barvou cizí majetek? 21 Cíl:Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, občanských. Seznámit žáky s trestním zákoníkem. Metodické pokyny: Úvodní slovo: Je nutné se podívat i na to, o čem hovoří samotné zákony. Každá maličkost přeci něco stojí. V případě velké škody způsobené na cizím majetku nezaplatíte pouze jeho škodu. V tomto případě se jedná o trestný čin, který budou řešit s pachatelem starším osmnácti let příslušníci Policie ČR. Proto je nutné mít na paměti skutečnost, že za takové klukoviny jste trestně odpovědni. Což dokládá i 228 o Poškození cizí věci. Na začátku aktivity by měl učitel žákům sdělit základní informace o trestním zákoníku (př. co je to za text, kdo ho vydává apod.) Text může být pro žáky poněkud složitější a některá slova by mohla být žákům nejasná, proto je důležité se vždy zeptat, zda děti všem slovům rozumí popřípadě jim jejich význam vyložit (ne žákům text zcela vysvětlit to by aktivita ztratila smysl). Na místě je závěrečná diskuze. Tu můžeme ozvláštnit například tak, že pověříme jednoho ze žáků, aby diskuzi vedl. Učitel do diskuze vstupuje 3 4

23 ve chvíli, kdy by měl sdělit správnou odpověď, pokud by se k ní žáci nedobrali sami. Trestní zákoník žáci naleznou online na adrese: Pomůcky: trestní zákoník (na ukázku), okopírovaný text 228, psací potřeby Řešení: Jaké informace jste se dozvěděli z výše uvedeného paragrafu? o Uvedený paragraf řeší poškozování cizí věci, dále stanovuje potrestání pachatele, apod. Co se rozumí poškození cizí věci dle 228? o Způsobení škody na majetku cizí osoby, apod. Co hrozí pachateli, popíše-li barvou cizí majetek? o Vždy záleží na tom, kdo se stal obětí jeho útoku. Pokaždé ale mluvíme o možnosti odnětí svobody od šesti měsíců až do tří let. Možná inovace: Žáci sami mohou za domácí úkol vymyslet podobné případy, týkající se různých trestných činů. Tyto případy mohou dávat na speciální místo (krabice, papírová schránka) a řešit při volném čase. Učitel může vyhlásit, že za tři správně vyřešené případy každý dostane malou jedničku. Je potřeba, aby byl ve třídě k dispozici trestní zákoník. Úkol č. 4, 5, 6 Setkal/ases někdy s označením vandalismus/vandal? (Úkol č. 4) Zjistěte, odkud pochází slovo vandal/vandal. (Úkol č. 5) Přeložte toto slovo do jiného jazyka. Co jsi zjistil/a po přeložení slova? (Úkol č. 6) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních. Metodické pokyny: Úvodní slovo k úkolu č. 4. Přeneseme se do doby počátku našeho letopočtu, protože tam se začaly tvořit zárodky vandalské kultury. Nebyla to doba, kdyby ve starověku dovedli sprejovat budovy, ničit autobusové zastávky, či lepit žvýkačky spolužákům na jejich softsheelové bundy... A vy budete nyní zkoumat, jak to tedy bylo! Aktivita slouží k tomu, aby se žáci seznámili s termínem vandalismus (kde je jeho původ, význam apod.) Žáci pracují se slovníčkem pojmů. Časová dotace aktivity by neměla přesáhnout 10 minut. Pomůcky: cizojazyčný slovník (anglický, německý apod.), Slovník cizích slov Řešení (úkol č. 4): Vandalové byli germánský kmen, který pocházel ze Skandinávie nebo břehů okolo Baltského moře. Hovořili vandalštinou. Sídla Vandalů jsou doložena z 1. a 2. století z území dnešního Slezska a Slovenska. Roku 455 Vandalové dobyli Řím takovým způsobem, že to zanechalo v současnících děsivé dojmy. Není však jasné, proč se rozhodli k tomuto činu. Slovo vandal nabylo postupně významu člověka, který ničí kulturní hodnoty. Řešení (úkol č. 5): 22

24 Vandalismus = Angličtina = vandalism Němčina = vandalismus Francouzština = vandalisme Italština = vandalismo Španělština = vandalismo Ve všech uvedených jazycích má slovo stejný základ slova. Lze tedy usoudit, že slovo je mezinárodního charakteru. Úkol č. 7 Setkal/a sesněkdy s projevy vandalismu? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů, sociálních. Metodické pokyny: Úvodní slovo - motivace Většina hodnot má v životě svůj systém či koloběh. I produkty lidské činnosti nebo přírody mají svůj smysl. Víme, jakým způsobem funguje koloběh vody, jsme si vědomi toho, jakým způsobem vzniká a vyvíjí se člověk či zvíře. Bezpečně známe jejich funkce. Proč jsou tolik důležití a nepostradatelní? Podívejme se na to, jak je to s vandalismem Žáci mohou pracovat ve skupině (2 3 členové).ve skupině vymyslí co nejvíce vandalských činů. Nebo: učitel může žákům přímo zadat nejčastější místa vhodná pro vandalské činy (náměstí, parky, ulice, hřiště, školy, zastávky, soukromé domy, atd.) Do každé skupiny vhodí jedno místo. Žáci mají za úkol napsat, jaké následky na tomto místě zůstávají po vandalech. Nebo: ve třídě může během vyučování kolovat papír (klidně i dva či tři například podle řad ve třídě), na který každý libovolně (zpřeházeně) napíše jeden vandalský čin. 15 minut před koncem hodiny se náměty vyhodnotí. Pracuje se v tichosti, aby se spolužák nemohl nechat ovlivnit tím, co napíše jeho spolužák. Pomůcky: papír, psací potřeby Řešení: Příklady vandalismu: pomalované zastávky barvou, rozkopané koše na nádraží, poničené lavičky v parku, polepené školní lavice žvýkačkami, roztrhané plakáty s aktuálním programem divadela kin, polepené dopravní značky, posprejovaný obecný úřad, vyvrácené dveře u školního hřiště apod. 23 Úkol č. 8 Text: Není to vandalismus, je to blbost! Napadá i vás nějaké řešení, jak potlačit tuto blbost? Pracuj ve dvojice. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských Metodické pokyny: Učitel by měl v první řadě s žáky rozebrat tento text. Může žákům navrhnout, aby text zpracovali pomocí metody I.N.S.E.R.T. nebo z něho vypsali myšlenky, které je nejvíce

25 zaujaly; myšlenky, se kterými naprosto souhlasí nebo naopak. Vždy by měla mít odpověď své odůvodnění! Další postup by mohl být následující: Rozdělte třídu na několik skupin lékaři, učitelé, psychologové, rada obce, spoluobčané, spolužáci, sousedé, příbuzenstvo, Policie ČR apod. Výše uvedené skupiny mají řešit případ vandalské rodiny (rodiče i obě jejich děti se dopouštějí opakovaných vandalských činů ničení majetku, sprejerství apod.) Jejich úkolem je stanovit, co je problémem této rodiny a jaké řešení z hlediska své profese či sociální role navrhují Nejprve nechte nějaký čas skupinám (prostor pro zaujmutí názorů, stanovisek, návrhů řešení, které budou prosazovat) Následně třídu zorganizujte tak, aby na sebe všechny skupiny viděly (viz. kruhové posezení či tvar podkovy) Úkolem skupin je, aby se dohodly, co s danými pachateli podnikou Celá aktivita má vyvrcholit v diskuzi, žáci uvádějí pouze reálná řešení, která nejsou v rozporu se zákonem, morálními či mravními pravidly apod. Aktivitě můžete věnovat třeba celou hodinu. Záleží jen na tom, jak zodpovědně se žáci ke svému úkolu postaví. Učitel se po vysvětlení aktivity a rozdání úkolů staví spíše do role pozorovatele. Do hry vstupuje až na konci, kdy aktivitu vyhodnotí a vyvodí závěr. Pomůcky: psací potřeby, papír Úkol č. 9 Podívejte se do terénu.: a) Projděte vaši obec a zjistěte, které objekty jsou zničeny, poškozeny od vandalů. Statisticky porovnejte, které objekty jsou nejvíce poškozovány. Pokud máte možnost, vyfoťte. b) Na základě vašeho pozorování napište reportáž do místních novin. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, občanských, pracovních. Naučit žáky všímat si svého okolí. Metodické pokyny: Učitel by měl žákům vysvětlit, čeho přesně si mají všímat, na co se zaměřit. S učitelem češtiny se může domluvit, že s žáky probere, jaké náležitosti by měla dobrá reportáž mít. Na reportáži nemusí pracovat jen jeden. Nejlepší reportáž, která se otiskne v novinách, může vybírat porota složená z učitele češtiny, občanské výchovy a nezávislého novináře. Pokud bude mít škola k dispozici videokameru, mohla by být i natočena. Pomůcky: psací potřeby, papír,fotoaparát, videokamera 24 Úkol č. 10 Na cestě vaší obcí jste se jistě setkali s nehezkým projevem chování některých spoluobčanů. Rozhodni, na kterém objektu se vandalové dopustili trestného činu, na kterém přestupku. Neprve však musíte vědět, jak tyto dva pojmy od sebe odlišit. Podle Trestního zákoníku vyhledejte definice následujících výrazů: a) trestný čin b) přestupek

26 Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, občanských. Metodické pokyny: definice trestního činu a přestupku je poněkud složitější a mohla by být žákům nejasná, proto je důležité se vždy zeptat, zda žáci všemu rozumí. Jestli žáci rozdíl mezi trestným činem a přestupkem pochopili, můžeme jednoduše ověřit v následujícím úkolu. Pomůcky: trestní zákoník Řešení: a) trestný čin - trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně, trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. b)přestupek další protiprávní jednání, které je nižším stupněm oproti trestnému činu. Většinou je v kompetenci policie, úřadů, obcí. Občan je za tento čin sankciován pokutami, napomenutím, atd. Úkol č. 11 Hledali jste správně? Přesvěčte se a spojte následující výrazy z prostředního sloupce s tím, zda se jedná o charakteristiku trestného činu či přestupku: Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení. Ověřit, zda žáci správně pochopili naučenou látku zpětná vazba. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. Spojovačka může sloužit jako zápis do sešitu. Časová dotace na aktivitu je max. 5 minut. Pomůcky: vlastní spojovačka, nůžky, lepidlo Řešení: 25 sankce: napomenutí, pokuta řeší soudy PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ Trestný čin společensky nebezpečné jednání znaky uvedeny v trestním zákoně řeší je policie, obce, úřady PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ Přestupek nižší stupeň nebezpečnosti činu pro společnost sankce: odnětí svobody, peněžitý trest.

27 Úkol č. 12 a 13 Poslední zastavení ve stanici Trestní zákoník.. Slovo vandalismus zákon nezná, však definuje možné finanční odškodnění. Přečtěte si tedy následující 138 a odpovězte na otázky. (Úkol č. 12) Odpovězte na otázky (Úkol č. 13): Z jakého zákona je uvedený 138? Co se rozumí větší škodou? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních. Seznámit žáky s trestním zákoníkem. Metodické pokyny: Úvodní slovo: Škodáááá lásky, kterou jsem tobě dalááá Zpívá se v jedné české písni, velmi známé po celém světě, která byla označena jako Hit století. Byla dokonce přeložena do neuvěřitelných 27 jazyků.. Víte, jak se tato píseň jmenuje? Není škoda jako škoda. Bohužel, o škodě z pohledu zamilovaných se tu dneska bavit nebudeme. Výraz škoda používáme i v jiném významu. K tomu nám dopomohou i paragrafy, které pamatují na odškodnění a na výše škod. Definice v trestním zákoníku jsou velmi složité, proto je potřeba se vždy žáků zeptat, zda textu rozumí. Žáci odpovídají na otázky samostatně. Aktivita by neměla trvat déle než 5 minut. Pokud ji někdo zvládne rychleji, může vymýšlet další otázky k textu pro své spolužáky. Pomůcky: trestní zákoník 138, psací potřeby, papír Řešení: Z jakého zákona je uvedený 138? o Trestní zákon Co se rozumí větší škodou? o Větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně Kč. 26 Úkol č. 14 Co bys udělal/a v případě, kdybys zahlédl/a pachatele tohoto činu? Správnost svého jednání můžeš ověřit dotazem na místní oddělení Policie ČR. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů. Naučit žáky, jak by se mohli chovat v neznámých situacích Metodické pokyny: Úvodní slovo: Jdete cestou ze školy domů. Však na své trase zhlédnete nepěknou podívanou. Jste svědky toho, jak dvě neznámé osoby ničí majetek, který není evidentně ani jednoho z nich (telefonní budka, zastávka, dopravní značka, pouliční osvětlení, atd.). Jak byste zareagovali v daném případě? Řešení: Například: zavolat Policii ČR (158), oznámit čin městskému úřadu, učiteli, řediteli, rodiči nebo další dospělé osobě, pořídit záznam činu (viz. Fotoaparát v mobilu)

28 Možná inovace: Scénky. Učitel napíše na papírky různé situace týkající se vandalismu (sprejování na vlakovém nádraží, rozbíjení oken školy, propíchávání pneumatik, ničení dopravního značení apod.). Jeden půjde za dveře, druhý si vytáhne lísteček (bude mít chvíli na rozmyšlení) a začne předvádět žákovi, který přijde do třídy a bude na vzniklou situaci muset nějak reagovat (schová se, zavolá policii apod.) Úkol č. 15 Do prázdných políček nalep článek z denního tisku, který se zabývá touto problematikou. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, pracovních Metodické pokyny: Aktivita by měla probíhat formou mluvního cvičení a následné diskuze. Ten, kdo mluví o nalezeném článku před třídou, by měl stručně vyložit obsah článku, formulovat problém, o který se jedná, a navrhnout řešení, pokud v článku není. Tématem následné diskuze by mělo být zhodnocení článku a výkonu (co se povedlo, co se mu nepovedlo, jak se vám příběh líbil apod.) Aktivita může sloužit jako aktualita na začátek hodiny. Pomůcky: novinové články, nůžky, lepidlo Úkol č. 16 Text: Umění nebo vandalismus? Odpověz na otázky: Co si myslíte vy o grafitech? Jedná se o umění či o vandalismus? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Učit žáky umění argumentace. Metodické pokyny: Evokační aktivita: Vezměte si papír o velikosti A4 a fixami či jinými psacími prostředky graficky vyjádřete svoji přezdívku. Žákům představte svůj výtvor. Požádejte žáky, aby udělali to samé a chtějte, aby ostatním vysvětlili, proč použili pro svůj výtvor takový styl písma, barvy apod. Nakonec se jich zeptejte, zda chápou svůj výtvor jako umění a proč? 27 Žáky rozdělte na dvě skupiny (1. skupina schvalující graffity jako umění, 2. skupina, která graffity hodnotí jako vandalismu). V rámci skupin by žáci měli vyznávat přesvědčení zastánců či protestujících vůči graffitům. Skupina bude mít za úkol přesvědčit tu druhou, aby změnila názor. Pomůcky: psací potřeby, papír, obrázky s graffity Úkol č. 17 Zhodnoť níže uvedené mediální zprávy. Řekni, co bylo příčinou činů. Jaké bys navrhl/ařešení těchto problémů? Uváděj pouze reálné návrhy! Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, sociálních, pracovních, občanských.

29 Metodické pokyny: Úvodní slovo k některým zprávám: První varianta: Představte si, že jste starosta (starostka) vaší obce. Chcete se zasadit o skvěle fungující obec - zmodernizovaná centra volného času (hřiště, koupaliště, okolí kulturního domu atd.). Postupně se místo vašeho bydliště pod vaším vedením proměňuje a rekonstruuje. Jako starosta (starostka) jste dostali několik dotací z fondů Evropské unie. Stále svoji energii soustřeďujete na blahobyt obce. Nyní však vaše úsilí a bezmeznou snahu překazili vandalové. Jak tento problém budete řešit? Druhá varianta: Mezi zprávami je článek, který hovoří o nesportovním chování jednoho rumunského trenéra. Situaci modifikujte na případ, že daná skupinka či jednotliví žáci jsou předsedy fotbalové či všeobecně sportovní asociace. Tento případ se v písemné podobně dostane na jejich stůl jako stížnost. Jak tento problém budou řešit?. Žáci mohou pracovat samostatně a vymýšlet řešení vámi nastíněné situace.nebo učitel může žáky rozdělit do několika skupin (motivuje je tím, že starosta bude řešit problémy se zastupitelstvem obce). Skupina žáků (starosta + zastupitelstvo) se během určeného časového limitu shodnou na možnostech řešení těchto problémů. Všichni mohou řešit všechny mediální zprávy nebo každá skupinka jednu a jimi zvolené řešení následně prodiskutovat s ostatními skupinami. Pomůcky: psací potřeby, papír Úkol č. 18 Následující trestné činy očísluj podle závažnosti (zvol tak podle vlastního uvážení). Ke každému také navrhni trest nápravné opatření. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, občanských. Pokusit se vyhodnotit různé trestné činy podle míry závažnosti. Metodické pokyny: Úvodní slovo: Zapátrejte ve svém svědomí a hlavinkách, zda jste se nedopustili někdy nějakého přečinu, který by ostatní hodnotili jako neslušný, nedovolený či sprostý. V tuto chvíli Vám svědomí nedává spát a rádi byste čin napravili. Co byste si uložili za nápravné opatření či trest? Zdůvodněte. Žáci by měli pracovat samostatně a následně si své návrhy porovnat se spolužáky. Pokud by se něčí trest výrazně lišil od ostatních navrhovaných, můžeme ho poprosit, aby o svém návrhu pohovořil. Žáci by si měli umět obhájit svůj názor! Pomůcky: psací potřeby Možná inovace: Bylo by zajímavé porovnat, uložené tresty od žáků s tresty, které by pachatelům skutečně hrozili. Žáci by mohli v trestním zákoníku vyhledat skutečné sazby za uvedené trestné činy. 28 Vandalismus ve škole

30 Úvodní slovo: Přesunuli jsme se z obecného či veřejné prostředí do místa nám velmi známého, tedy do školy. I tady platí určité podmínky a zásady. Bohužel i tak se to zde hemží samými vandalskými zásahy. Vyjmenujte některé Úkol č. 19 Uveď konkrétní příklady vandalismu ve škole. Řešení: Ničením školního majetku (nábytku, devastace odborných učeben, odcizování jednotlivých pomůcek, vyrývání symbolů do dřeva, lepení nálepek na nábytek, atd.), sprejování fasád apod. Úkol č. 20, Pročtěte si školní řád. Co o tomto chování praví školní řád? 21. Kdy je nejvhodnější příležitost pro tento čin? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociální, pracovní. Metodické pokyny: Čtení školního řádu není jistě tou nejzajímavější činností pro žáky, proto tento úkol může učitel pojmout metodou skládankového učení. Postup: Žáci jsou rozděleni do skupin po 3-4 (počet skupin = počet částí, na které jsme rozdělili školní řád). Každá skupina dostane část školního řádu, kterou prostuduje, a poté prezentuje ostatním skupinám. Žáci získávají informace svou vlastní aktivitou, což je velká výhoda této metody. Větší pozornost by měla být věnována té části, která pojednává o odpovědnosti za škodu (viz příklad níže). Pomůcky: školní řád do každé skupiny Řešení (úkol č. 20): - Příklad školního řádu, část o vandalismu (dostupné z:http://www.spsnome.cz/data/01_dokumenty/predpisy/skolni_rad.pdf) 29 Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. Postup při vzniku škody 1. Jestliže vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. 2. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 3. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o

31 náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 1.U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či jinýchosob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznikškody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právnínárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášenpolicii ČR, případně orgánům sociální péče. 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištěnísvých věcí - uzamykání šaten,tříd. 3.Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky,mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostníchdůvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. Řešení (úkol č. 21): Vhodné jsou zejména přestávky, doby před zahájením výuky či po výuce, opuštění třídy během hodiny například z důvodu nutnosti si odskočit, atd. Úkol č. 22 Se svými spolužáky si prohlédněte školua pokud možno napravte poničené objekty. Takto postupujte i ve vaší třídě opravte nedostatky a pozůstatky vandalského chování. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: pracovních, občanských. Metodické pokyny: Tuto akci by měl učitel oznámit žákům dostatečně s předstihem. Může ji zmínit například i v rámci třídních rodičovských schůzek. Akci je vhodné uspořádat například na konci roku v rámci celkového úklidu školy. Žákům učitel zajistí materiál na opravu popsaného nábytku jako je šmirgl papír, ocelový kartáč atd. (mohou si sami i přinést z domova) a oznámí jim, aby si s sebou vzali vhodné oblečení. Jako motivace by měla následovat i nějaká odměna, kterou škola může zajistit pro žáky (např. diskotéka na konci školního roku apod.) lze totiž připustit i tu možnost, že žáci nebudou tuto akci chtít absolvovat!!! 30 Úkol č. 23 Vytvořte nástěnku tematicky zaměřenou na boj proti vandalismu ve vaší škole. Co nesmíte zapomenout zmínit? Co by měla nástěnka obsahovat? Kam nástěnku umístíte? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, sociálních, pracovních, občanských.

32 Metodické pokyny: Práci na tvorbě nástěnky musí učitel zorganizovat, pokud se má na ní podílet celá třída. Žáci by měli být rozděleni do skupin, kdy jedna bude pracovat na prezentaci příčin vandalismu, druhá na projevech vandalismu, třetí na možné prevenci vandalismu apod. Před začátkem tvorby nástěnky by se žáci měli domluvit na nějaké společné koncepci nástěnky (barevnost, motto, forma apod.) Pomůcky: psací potřeby, barevné papíry, různé obrázky spojené s vandalismem apod. Řešení: Nutné zmínit: a) Příčiny vandalismu problematika volného času, atd. b) Projevy vandalismu Nástěnka by měla obsahovat: a) Obrazový i textový materiál b) Jasný postoj k vandalismu c) Prevenci vandalismu d) Heslo, motto, atd. Umístění nástěnky: - Vždy na viditelné místo, kam mají přístup všichni žáci školy Možná inovace: Starším žákům můžete zadat, aby uspořádali pro své spolužáky z nižších či vyšších ročníků přednášku o problematice vandalismu. Přednáška může být zpestřena různými videi, hudbou apod. Úkol č. 24 a 25 Víš, které další jevy mimo vandalismu patří mezi sociálně patologické jevy? Vyhledej v následující osmisměrce. (Úkol č. 24) Pojmy z tajenky vypiš a vyhledej jejich význam ve slovníku cizích slov. (Úkol č. 25) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí:k učení. Zopakovat naučenou látku zpětná vazba. Propojení znalostí z různých předmětů Metodické pokyny: Každý by měl mít vlastní osmisměrku, aby ji mohl vlepit do sešitu. Žáci by měli pracovat samostatně, ovšem případné konzultaci se spolužáky učitel nemusí bránit. Na závěr aktivity je vhodné zařadit společnou kontrolu, která je i pro učitele, který se tak ujistí o tom, zda žáci učivo zvládli. Pomůcky: osmisměrka, psací potřeby, slovník cizích slov Řešení: ( ) ( ) (3 *x ) = 33, X = 12(hledalo se 12 slov) extremismus, xenofobie, delikvence, záškoláctví, týrání, rasismus, kriminalita, tabakismus, šikana, drogy, závislost, sekty 31

33 S U M S I M E R T X E U D E I B O F O N E X Ě T S U M S I S A R Í Í A M L Á Š D E Ž E N E C N E V K I L E D Á D R O G Y Y T K E S R S U M S I K A B A T Ý Z Á V I S L O S T N T K R I M I N A L I T A Í V T C Á L O K Š Á Z 1) Extremismus = výstřední postoj až radikálního charakteru 2) Delikvence = trestná činnost, páchání nedovolených činů 3) Tabakismus = kouření cigaret, kuřáctví, závislost na nikotinu 4) Šikana = úmyslná překážka, příkoří, zlomyslnost, týrání, šikanování 5) Rasismus = teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin; nenávist k lidem určité rasy; její projevy (utlačování apod.) 6) Drogy = drogová závislost 7) Týrání = fyzické ubližování 8) Kriminalita = trestná činnost 9) Xenofobie = odpor, nepřátelství, nedůvěra až strach ke všemu cizímu 10) Záškoláctví = úmyslné zameškávání školního vyučování 11) Závislost = podmíněnost okolností či situací ke své existenci 12) Sekty = menšinové skupiny (většinou náboženské) Možnost řešení této aktivity: Pracujte se slovníkovými příručkami (např.: Slovník cizích slov, atd.), popřípadě sežeňte množství časopisů či novin o této problematice.. 32 Úkol č. 26 Zjisti: Kdo je metodikem prevence sociálně patologických jevů u vás ve škole? Znáš jméno vašeho výchovného poradce? Cíl: Žáci poznají osoby, které jim mohou pomoci. Metodické pokyny: Je třeba žákům vysvětlit, jaké reálné činnosti metodik a výchovný poradce vykonávají a jak by mohli být dětem prospěšní. Úkol č. 27 Vysvětli citát Johanna Wolfganga von Goethe: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svoji povahu. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů. Naučit se formulovat vlastní názor a aplikovat vlastní argumentační řadu. Metodické pokyny: Učitel může žáky velmi stručně seznámit s autorem citátu. Důležitý je dostatek času na zamyšlení se nad citátem. V závěru aktivity je vhodná diskuze, která, pokud je to možno, může být realizována mimo lavici (např. v komunitním kruhu). Důležité je směřovat žáky k tomu, aby si svou odpověď zároveň uměli i obhájit. Pomůcky: papír, tužka

34 Možná inovace: Vyhledej v jakémkoli zdroji (internet, knihy, tisk atd.) citát týkající se lidského chování a napiš krátkou úvahu na tento výrok. Žák/žákyně zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Kde to všechno začalo aneb Kolébka evropské kultury. Přečti si text a doplňt vynechaná slova. Všechna slova se vztahují k jednomu starověkému státu, který možná poznáš i z obrázků. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení. Seznámit žáky se státem, který je považován za kolébku evropské kultury. Metodické pokyny: V úvodním cvičení žáci doplňují do textu vynechaná slova. Učitel může nejprve nechat žáky podle obrázků zjistit, o který starověký stát se jedná. Práce s textem je pak pro žáky snazší. Text slouží jako úvod do tématu kultura. Na aktivitu může navázat diskuse o tom, které prvky řecké kultury v naší kultuře přetrvaly dodnes. Navazující aktivitou by mohl být brainstorming a pětilístek na téma kultura. Délka brainstormingu by neměla přesáhnout 5 minut + závěrečná fáze (samotné vyhodnocení aktivity učitelem). Vytvoření pětilístku má navazovat na brainstorming. Úkolem těchto dvou aktivit je utřídění si myšlenek. Postup při tvorbě pětilístku: 33 o první řádek jedno podstatné jméno: téma = hospodaření o druhý řádek dvě přídavná jména (vyjadřují vlastnosti, charakteristiku) o třetí řádek tři slovesa (vyjadřují to, co se s tématem děje) o čtvrtý řádek čtyř slovná věta nebo spojení (vyjadřuje můj postoj, názor) o pátý řádek jedno podstatné jméno (slovo stejného nebo podobného významu, které shrnuje podstatu tématu). Pomůcky: text s vynechanými slovy, psací potřeby Řešení: Za kolébku evropské kultury je považováno starověké Řecko. Přibližně před 2500 lety vytvořili Řekové osobitou kulturu, kterou ostatní národy obdivovali a také často napodobovali. Například Římané napodobovali řecké umění (sochařství, divadla, literaturu) a přebírali řecké bohy. Starověkému Řecku patří zrod demokracie, myšlenka Olympijských her a také převratné myšlenky ve vědě, umění a filosofii (přemýšlení o životě-jak vznikl, jaký je jeho smysl, ).

35 Úkol č. 2 Vytvořte čtyřčlennou skupinu. Rozdělte si čísla od jedné do čtyř. Podle čísel si rozdělte text, jedničky budou číst první část, dvojky druhou a tak dále. Přečti si potichu svou část textu (kolikrát budeš potřebovat). Čti pozorně a zkus si zapamatovat, o čem tvoje část textu je, budeš o ní vyprávět ostatním. Odpověz také na otázku pod textem. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Ukázat žákům, že kultura není jen to, co vytvořil člověk. Metodické pokyny: První varianta:na tuto aktivitu můžete vymezit žákům čas a nechat je pracovat ve skupině samostatně (pokud jsou na skupinovou práci zvyklí). Nutno pouze ohraničit čas na čtení a čas na převyprávění. Po skončení této skupinové práce následují kontrolní otázky učitele na pochopení textu, popřípadě by měl učitel text žákům dovysvětlit. Druhá varianta je řízené vzájemné učení. Žáci stále pracují ve skupinách, ovšem práce je neustále vedena učitelem. Text se mezi žáky nerozděluje, všichni žáci čtou po určitý časový úsek vždy danou část textu. Dejte žákům za úkol, aby si během jedné/dvou minut pozorně četli text 1. Po skončení čtení vyberte jednoho (náhodný výběr), který učebnici odloží a pokusí se ostatním žákům ve skupince potichu převyprávět obsah textu (1 minuta). Ostatní žáci se ho ptají, případně ho doplňují. Učitel pak položí otázku jednomu z žáků, aby ověřil, že všichni obsah textu pochopili. Takto je zaručeno, že se žáci s textem opravdu seznámí, vidí a slyší je vlastně 3x. Podobně se postupuje u druhé, třetí a čtvrté části textu (pouze se střídají ti žáci, kteří vyprávějí obsah textu). Po skončení této práce následuje diskuse o textu nebo návazné cvičení. Celá aktivita netrvá ani 15 minut (pokud ji učitel dobře řídí a odměřuje čas). Výhodou této aktivity je, že učitel může kontrolovat, zda všichni žáci pracují. 34 Text se může zdát obtížnější, jeho cílem je však ukázat vnímavějším dětem, že kultura není pouze to, co vytvořil člověk, ale poskytnout jim hlubší poznání o vzniku kultury podpořené antropologickými teoriemi. Je zde vytvářen přesah do PT Multikulturní výchova! Pomůcky: jednotlivé texty do skupinek, psací potřeby, papír Řešení: Text 1 o Autor vysvětluje, proč lidé v různých částech země mají jinou kulturu. Dokážeš to vysvětlit svými slovy ostatním spolužákům? Kultura pomohla člověku přizpůsobit se přírodnímu prostředí. Text 2 o Můžeme na základě tohoto textu tvrdit, že některé kultury jsou méně vyspělé a jiné více vyspělé, některé lepší a jiné horší? Zkus to vysvětlit ostatním.

36 Ne. Každá vznikla v jiných podmínkách a přizpůsobovala se jinému prostředí. Nemůžeme ani tvrdit, že např. africká kultura je méně vývojově vyspělá. To, že některé africké kmeny nemají stejné vynálezy, spíše znamená, že se bez nich obejdou, nepotřebují je k adaptaci na prostředí, ve kterém žijí.(toto je samozřejmě velmi zjednodušený výklad, více informací najde učitel v textech) Text 3 o Shrň svými slovy, jak se předává kultura. Přemýšlejte společně s ostatními, kdy jste se naposledy naučili něco z vaší kultury a k čemu je vám to dobré. Kultura se předává učením. (Zde je možné připomenout žákům známý příběh Tarzana, případně vlčích dětí. Šikovnější žáci si na toto téma mohou připravit i krátký referát.) Text 4 o Vysvětli ostatním, jak se kultura vyvíjí a jestli ji něco ovlivňuje. Můžeš uvést příklady z historie, pokud si vzpomeneš. Kultura je předávána z generace na generaci, ovšem je rozvíjena podle toho, co se vývojem osvědčilo a co ne. Kultury se ovlivňují navzájem. (Tip: můžete žáky vyzvat k přemýšlení nad tím, které prvky jiných kultur nás ovlivnily v historii a které se k nám přenášejí v současné době.) 35 Úkol č. 3 Přiřaď jednotlivé materiální výtvory kultury k jednotlivým kulturám a napiš krátké zdůvodnění. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, komunikativních. Cílem aktivity je upozornit žáky, že i přes mnoho odlišností mají různé kultury určité stejné prvky. Metodické pokyny: Aktivita navazuje na předchozí text. Lidé ve všech kulturách si musejí obstarat potravu, chránit se proti chladu a vlhku oblečením, vytvářet si obydlí, přepravovat se přes vodu. Aktivita má vzbudit zájem žáků o jiné kultury. Žáci je mají vnímat jako něco, co nás může obohatit, nejen materiálně, ale i duševně. Žáci přiřazují čísla obrázků k popisku. Cvičení mohou dělat všichni žáci nebo výběrově podle zájmu, případně učitel určí skupinky, kde každá se bude věnovat jedné sadě obrázků. Obrázky je možné okopírovat a zvětšit po větší názornost. K této aktivitě je třeba mapa světa, aby žáci mohli ukazovat umístění kultur ve světě. Pomůcky: psací potřeby, papír,mapa světa, zvětšené obrázky materiálních výtvorů jednotlivých kultur Řešení: Australské 6, vikinské 3, africké 1, mayské 4, japonské 5, indiánské 2ZBRANĚ Peruánská 3, japonská 1, indiánská 4, africká 5, australská 2, finská 6 MISKA Čínský 1, indiánský 2, africký 4, maorský 3, keltský 6, guatemalský 5 ODĚV

37 Maorské 4, indiánské 6, bolivijské 5, eskymácké 3, japonské 2, africké 1 OBYDLÍ Vikinská 3, indická 4, čínská 1, filipínská 2, indiánská 5, peruánská 6 LOĎ Úkol č. 4 Kultury jsou v mnoha ohledech odlišné. Našel bys ale společné prvky jednotlivých kultur? Sepište, co mají společného a odlišného. Zkuste pojmenovat příčiny odlišností. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních Metodické pokyny: Nejjednodušší pro žáky bude, když budou pracovat ve skupině po 3-4 lidech. Každá skupina dostane za úkol najít základní informace o přidělené kultuře (tradice, návyky apod.), které bude nakonec porovnávat s kulturou jiné skupiny. Rozdělení do skupin a zadání kultury je dobré udělat hodinu předem, aby si žáci mohli za domácí úkol najít různé informace a být tak na další hodinu připraveni. Při diskuzi mezi skupinami je důležité dbát to, aby si žáci uměli svůj názor obhájit. Pro šikovné žáky: Je možné navázat diskusí, ve které se projeví postoje žáků k jiným kulturám. Učitel může pracovat s výroky na názorové škále: souhlasím nesouhlasím, přičemž žáci mají svůj postoj zdůvodnit pomocí srozumitelných argumentů. Žáky má tato aktivita motivovat k hlubšímu zájmu o různé kultury. Učitel může touto aktivitou začít na začátku další hodiny jako aktualitou.aktivitu je však možné využít také jako dlouhodobý projekt, na kterém budou žáci pracovat ve skupině a budou mapovat jednu vybranou kulturu. Projekt by měl být zpracován podle kriterií projektu a výsledky by měly být prezentovány před veřejností, např. na rodičovských schůzkách apod. Pokud by žáky začalo cestování a různé kultury vůbec více zajímat, můžeme jim sdělit jména některých známých cestovatelů, kteří pořádají přednášky pro širokou veřejnost, nebo poradit názvy časopisů s cestovatelskou tématikou: Příklad za všechny: Leoš Šimáček nebo Jiří Kolbaba jsou cestovatelé, kteří pořádají přednášky o svých expedicích do různých koutů světa pro širokou veřejnost 36 Příklady časopisů s cestovatelskou tématikou: Lidé a země, GEO, National Geographic, Koktejl Pomůcky: psací potřeby, papír, počítač, dataprojektor, ukázky cestovatelských časopisů apod. Úkol č.5 Pokud tě zajímá, jak žijí lidé v různých kulturách světa, můžeš navštívit knihovnu a půjčit si nějaký cestopis. Někteří cestovatelé pořádají přednášky pro širokou veřejnost o svých expedicích do různých koutů světa. Život zajímavých kultur mapují také některé dokumentární filmy. Každý měsíc vycházejí časopisy s cestovatelskou tematikou. Můžeš se také porozhlédnout po internetu. Nebo navrhni rodičům víkendovou cestu do Prahy, kde si kulturu exotických národů můžeš prohlédnout v Náprstkově muzeu.

38 Využij některé z nabízených možností a do příští hodiny najdi zajímavou informaci o nějaké kultuře světa. Připrav si o ní krátké povídání a popřemýšlej, proč ti ta informace připadá zajímavá, co se ti na dané kultuře líbí? Co bys chtěl převzít do naší kultury? Co se ti naopak nelíbí? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Metodické pokyny: Aktivita může být velmi rozsáhlá, jde vlastně o návrh mnoha činností, které mohou své cíle plnit jak jednotlivě, tak souběžným vyzněním. Pomůcky: psací potřeby, papír a další, podle zvolené aktvivity. Úkol č. 6 Prohlédni si kulturní kalendář města Mělníka. Odpověz na otázky pod textem. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Naučit pracovat žáky s kulturním kalendářem. Metodické pokyny: Učitel by měl žákům vysvětlit termín kulturní kalendář a objasnit jeho význam pro občany města. Žáci by měli vědět, kde mohou takový kalendář najít. Při zpracovávání odpovědí na otázky, žáci pracují samostatně nebo v menších skupinkách. Časová dotace aktivity je kolem 15 minut. Různé způsoby, jak zadat aktivitu barevné pojmy (5. otázka) žákům: Pojmy jsou barevně rozlišeny pro možnou práci ve skupinách, případně pro rozdělení práce na domácí a školní. Učitel může aktivitu zorganizovat jako kmeny a kořeny práci ve dvojicích. Každá dvojice dostane jeden pojem. Jeden z dvojice sedí v lavici a zapisuje. Druhý z lavice chodí po třídě a ptá se spolužáků na význam svého pojmu. Přesné formulace odpovědí spolužáků si zapamatuje a přetlumočí partnerovi ve dvojici. Po ukončení sběru informací se žáci pokusí z materiálu vytvořit definici pojmu, kterou pak společně ověří ve slovnících nebo na internetu. Aktivitu je vhodné zařadit ještě před čtením kulturního kalendáře. 37 Pomůcky: kulturní kalendář města Mělník, psací potřeby, papír Řešení: 4. Vypiš z kulturního kalendáře kulturní instituce. a. Kino, galerie, kulturní dům, (filharmonie), muzeum. (otázka pro žáky: Která kulturní instituce v Mělníku chybí?) 5. V textu jsou barevně označená slova, jejichž význam možná neznáš. Pokus se je vysvětlit. (můžeš hledat v naučném slovníku, slovníku cizích slov, zeptat se spolužáků nebo rodičů) folklorní tradice lidová kultura, lidová tradice (viz Slovník cizích slov) recesistní závod výstřední, žertovný závod (viz Slovník cizích slov)

39 pouť prvotní význam slova pouť je cesta do nějakého nábožensky významného místa; nebo každoroční slavnost s různými atrakcemi, trhy apod. chrám stavba sloužící k bohoslužbám nebo jiným náboženským účelům varhaník člověk hrající na varhany (hudební nástroj) farnost nejmenší církevní územní správní jednotka vymezená biskupem mající vlastní kostel a správce (viz Slovník cizích slov) Proboštství budova, kde žili probošt (představený kapituly společenství kněží jedné církve, jimiž přísluší konat slavnostní bohoslužbu, viz Wikipedie.cz) košt - ochutnávka gastronomie teorie vyspělého kuchařského umění (viz Slovník cizích slov) vinobraní každoroční slavnosti vína (ochutnávky vína apod.) country populární hudba napodobující americkou venkovskou hudbu (country scéna = country hudba + country oblečení apod., viz Slovník cizích slov) jarmark výroční trh (viz Slovník cizích slov) Možná inovace: Předložený kulturní kalendář můžete nahradit aktuálním kulturním kalendářem Vašeho města/ Vaší obce. Další možnou inovací je, že si žáci ve skupinách (bylo by dobré, kdyby ve skupinách byli žáci s různými zájmy mají možnost mezi sebou více debatovat o tom, jaké akce do kalendáře zařadit) vytvoří vlastní kulturní kalendář s akcemi, kterých by se jim líbily. Zajímavou myšlenkou by mohl být dlouhodobý projekt (třídní, školní), ve kterém by figurovali žáci jako organizátoři různých školních akcí vytvářeli by kulturní kalendář školy, plánovali různé kulturní akce apod. Úkol č. 7 Přečti si pozorně anketu a vypracuj cvičení 8. Zastupitelstvo města Chrudimi má rozhodnout, jak změnit nabídku kulturních akcí, aby odpovídala přání občanů. Které výroky vyplývající z ankety jsou PRAVDA a které LEŽ. (Úkol č. 8) 38 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Cvičení podporuje čtenářskou gramotnost a schopnost odpovídat na textové otázky. Metodické pokyny: Žáci pracují ve dvojicích. Na konci aktivity se učitel může zeptat, zda žákům vyhovuje nabídka kulturních akcí v jejich městě, popřípadě, které akce jim chybí nebo které by oželeli. Učitel dbá na to, aby každý uměl svou odpověď zdůvodnit! Pomůcky: text ankety, psací potřeby, papír Řešení: A: Ve městě by měl vzniknout nějaký hudební klub. PRAVDA B: Obyvatelé Chrudimi rozhodně nechtějí ve městě žádné multikino. LEŽ C: Divadlo by mělo zrušit předplatné, protože jinak se na představení lidé nemohou dostat. LEŽ/ NENÍ Z TEXTU ZŘEJMÉ D: Letní kino ve městě by mohlo uvádět zajímavější filmy pro mladé. LEŽ E: Někteří obyvatelé jsou s kulturní nabídkou spokojeni. PRAVDA Úkol č. 9

40 Zorganizuj podobnou malou anketu. Zeptej se lidí ve svém okolí (příbuzných, známých, nebo můžeš slušně oslovit spoluobčany, které potkáš na ulici), jak jsou spokojeni s nabídkou kulturních akcí ve vašem městě/vesnici a co by případně změnili. Když budete mít jako třída dostatek odpovědí, můžete o výsledku informovat městské/obecní zastupitelstvo zprávou nebo se pokusit situaci změnit tím, že chybějící akci uspořádáte ve škole. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Propojení poznatků z více předmětů. Metodické pokyny: Žáci by měli mít přesnou představu o tom, na co se mají ptát. Stačí dvě nebo tři otázky. Učitel se mezi sebou mohou domluvit a nechat žáky zpracovávat výsledky na počítači v hodinách informatiky. Učitel musí dohlížet na správnost zpracovávání výsledků! Zpráva, kterou žáci pošlou, by měla mít formální náležitosti úředního dokumentu, aby mohla být předložena jako návrh zastupitelstvu města/obce. Tímto způsobem mohou být žáci vedeni k občanské angažovanosti. Učitel může o plánované akci informovat starostu obce/města a domluvit se na spolupráci. Učitel by měl zajistit, aby zpráva byla skutečně projednána. Zástupci žáků se mohou zúčastnit i veřejného zasedání zastupitelstva. Pomůcky: papír, psací potřeby, počítač Úkol č. 10 Ke každé bublině napiš: 1. Název konkrétní instituce poblíž tvého bydliště. 2. Název známé kulturní institiuce v našem hlavním městě 3. Kulturní akci, která se v této insituci koná 4. Jméno osobnosti spjaté s touto kulurní institucí 5. Co dalšího tě k dané instituci napadne Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny:žáci mohou sestavit žebříček oblíbenosti kulturních institucí ve třídě (na stěnu třídy nalepit zalaminované čtvrtky s názvy institucí v daném městě nebo okolí). Společně mohou doplňovat k žebříčku kulturních institucí pozvánky na kulturní akcenebo psát krátké recenze akcí, které navštívili. Žebříček kulturních institucí nemusí být jen úkolem do jedné hodiny. Tento úkol se může stát celoročním projektem třídy. Pomůcky: seznam kulturních institucí, psací potřeby, papíry, čtvrtky apod. 39 Úkol č. 11 Které z těchto kulturních akcí jsou ti nejbližší a které navštěvuješ nejčastěji? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Žáci mohou sestavit žebříček oblíbenosti kulturních akcí ve třídě (na stěnu třídy nalepit zalaminované čtvrtky s názvy akcí). Společně mohou doplňovat k žebříčku konkrétní kulturní akce v okolí pozvánky nebo psát krátké recenze akcí, které navštívili. Žebříček kulturních akcí nemusí být jen úkolem do jedné hodiny. Tento úkol se může stát

41 celoročním projektem. Pokud by se sestavování žebříčku osvědčilo, mohl by se stát projektem pro celou školu. Učitel by mohl domluvit s místním tiskem, že by ty nejpovedenější recenze kulturních akcí pravidelně vycházely v novinách. Pomůcky: tabulka kulturních akcí, psací potřeby, papíry, čtvrtky apod. Úkol č. 12 Odpověz na tuto otázku také v angličtině pomocí vazby: Úkol č.13 Které z těchto kulturních akcí jsou ti nejbližší a které navštěvuješ nejčastěji? Které tě naopak vůbec nelákají? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Žáci mohou sestavit svůj žebříček popularity a seřadit instiuce, nebo vytvořit žebříček preferencí třídy. Pomůcky: papír, psací potřeby 40 Úkol č. 14 POZVÁNKA NA JEMENSKÝ VEČER S TAJEMSTVÍM Jaký mají podle tebe kulturní akce vlastně smysl a v čem vidíš jejich největší přínos pro člověka? Jaké zážitky si může odnést návštěvník takového Jemenského večera s tajemstvím? Co může návštěva takovéto cestovatelské besedy v člověku vyvolat či zanechat? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Tuto aktivitu by měl učitel zadávat jako domácí úkol pro jednotlivce, kde by si každý vybral jednu nebo dvě otázky a na ně písemně odpověděl; nebo jako úkol pro skupiny formou diskuze. Časová dotace pro aktivitu formou diskuze je minut. Zástupce každé skupiny by měl v krátkosti seznámit ostatní žáky s výsledky jejich diskuze. Po skončení aktivity může učitel položit otázky typu: Navštívili jste někdy cestovatelskou besedu? Co to ve vás zanechalo?, Proč navštěvujete kulturní akce vy? Jaký to má smysl?

42 Pomůcky: pozvánka na Jemenský večer s tajemstvím, papír, psací potřeby Úkol č. 15 Tvým úkolem na příští hodinu je najít (knihovna, informační centrum, internet, kino, divadlo,..) a přinést do školy pozvánku na jakoukoliv kulturní akci, které by ses chtěl spolu se svou třídou zúčastnit. Pomoci ti může přehled kulturních akcí uvedený dříve. Buď připravený poreferovat svým spolužákům o následujících bodech: a) proč jsi pro ně vybral právě tuto akci (roli může hrát například i snadná dostupnost akce a podobně) b) v čem by tato akce mohla tvé kamarády obohatit c) zmiň i nevýhody této akce, pokud nějaké jsou (vzdálenost, vyšší cena, věkové určení, čas konání..) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, občanských. Metodické pokyny: Prostor by měl být poskytnut každému žákovi. Ve třídě by měla být založena zvláštní nástěnka (můžeme využít žebříček oblíbenosti kulturních akcí), kde mohou žáci pozvánky na akce s bližšími informacemi umísťovat. Pomůcky: různé pozvánky na kulturní akce Možná inovace: Aktivita může být pojata jako aktualita na začátek hodiny každou hodinu předstoupí před třídu jeden nebo dva žáci a pozvou třídu na nějakou akci (součástí pozvání bude i odpověď na zmíněné otázky). Úkol č. 16 a 17 Také si zaznamenáváš své kulturní zážitky (z kina, divadla, muzeí,..) do nějakého speciálního sešitu či na internetový blog? (Úkol č. 16) Vytvoř si svůj osobní kulturní deník, do kterého si budeš postupně zapisovat všechny své kulturní zážitky z kin, divadel, muzeí, galerií, knihoven, zkrátka ze všech možných kulturních akcí, které navštívíš. Fantazii se meze nekladou, a proto se pokus vytvořit si svůj nový deník tak, aby byl zajímavý, originální a vystihoval tvé kulturní zaměření. (Úkol č. 17) Tip: můžeš přidat i podpisy herců či zpěváků, vstupenky (pokud jsou graficky zajímavé), pohledy, razítka nebo další artefakty, které ti zajímavou akci připomenou. 41 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, pracovních. Metodické pokyny: Tento úkol může učitel zadat žákům přes prázdniny, jako prázdninový kulturní deník, kam si budou zapisovat kulturní akce, ale také návštěvy památek a další zážitky. Jednou za čas (jednou za měsíc) můžete ve třídě uspořádat hodinu, kdy si budete z těchto deníků číst. Pomůcky: nový sešit, psací potřeby, časopisy apod. Možná inovace: A) VYTVOŘENÍ KULTURNÍHO DENÍKU V RÁMCI Vv: Žáci si vytvoří svůj kulturní deník během hodiny výtvarné výchovy, budou mít tedy k dispozici všechny své výtvarné potřeby. B) MOTIVACE K VYTVOŘENÍ KULTURNÍHO DENÍKU:

43 Žáci si spolu se svým vyučujícím prohlédnou následující stránky: Jedná se o internetový kulturní deník jedné žákyně, která si své kulturní zážitky roztřídila do několika částí a pravidelně si je zapisuje. C) ČTENÍ Z KULTURNÍCH DENÍKŮ: Žáci mají možnost přinést svůj deník kdykoliv na hodinu Ov a podělit se tak s ostatními o své zápisky, například vždy na začátku hodiny. Vyučující se s žáky domluví na pravidelných hodinách věnovaných čtení kulturních deníků, například jednou za měsíc/2 měsíce. Pro uvolněnější atmosféru může probíhat čtení v kruhu, žáci na tuto hodinu mohou přinést různé dobroty, vyučující pro změnu obstarat čaj, svíčky, vytvoří si společně příjemnou atmosféru. Vyučující si od žáků kulturní deníky pravidelně vybere a slovně zhodnotí jejich zápisky, jejich kulturní vyžití. Úkol č. 18 Jaký vidíš smysl v zapisování si svých kulturních zážitků a dojmů do kulturního deníku? Co o tobě může takový deník prozradit za několik let či dokonce za několik desítek let? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních. Metodické pokyny: Žáci si mohou představit, že je z nich najednou mávnutím kouzelného proutku 70ti letý dědeček/babička, který v truhle našel a oprášil svůj kulturní deník z mládí. Co zajímavého z něj mohou po tolika letech zjistit? Žáci si představí situaci, kdy si povídají se svým kamarádem. Povídají si o kultuře a kamarád se jich zeptá, jaké divadelní představení by mu doporučili. V čem všem může být kulturní deník v tomto případě nápomocný? Jaké konkrétní informace může každý svému kamarádovi sdělit na základě svého deníku? (-dojmy, herecké obsazení, děj divadelního představení, název divadla, žánr, cena lístku, město,..) Pomůcky: psací potřeby, papír 42 Úkol č. 19 Úkoly k textu. a) Pokud žiješ ve velkém městě, zjisti, kde nejblíže tvému bydlišti se nachází stagiona. b) Pokud žiješ na malém městě, zjisti, kde nejblíže se nachází ansámblové divadlo. c) Divadelní představení začíná v hodin najdi na internetu, jak se na toto představení dostaneš a jak se dostaneš z představení dostaneš domů (končí většinou ve hod.) d) Máš oblíbeného herce? Najdi na internetu, ve kterém divadle, případně v jakém představení hraje e) Najdi, co je to premiéra a co je to derniéra. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, pracovních. Žáci jsou tak trochu vedeni k návštěvě divadla a získání dobrého postoje k této instituci.

44 Metodické pokyny: Je možné realizovat činnost tak, aby vedla ke společné návštěvě divadla, nebo k motivaci, aby žáci dali návštěvu divadla rodičům jako dárek nebo plně zařízený servis. 43

45 Žák/žákyně kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Přečti si článek a odpověz na následné otázky: 1) Co jsou to bulvární noviny? 2) Proč je lidé kupují a čtou, když v nich často bývají lživé zprávy? 3) Jak by měli rozumní a chytří lidé přistupovat k bulváru? 4) Četl (a) jsi nějaké bulvární noviny? Líbily se ti? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Seznámit žáky s termínem bulvární noviny. Metodické pokyny: Učitel by měl žákům přiblížit případ Hillsborough a pobavit se s žáky o tomto článku, aby si uvědomili, jak se lži bulváru (nebo nepravdivé informace) mohou dotknout těch, kterých se záležitost osobně dotýká.učitel se může zeptat, jaké může mít následky nepravdivá zpráva, která byla zveřejněná. Může se zeptat, jestli žáci vědí o nějaké události, kdy bulvární tisk někoho zničil (zničil jeho pověst apod.). Pomůcky: papír, tužka, případně různé bulvární noviny Řešení: 1. otázka Co jsou to bulvární noviny? Bulvární médium je označení masového sdělovacího prostředku, v němž hrají klíčovou roli emoce (krev, sex) a aktualita, jejíž význam postupem času klesá. Vyznačují se pětkrát až desetkrát vyšším nákladem než seriózní média. Dále je jejich obsah charakterizován, mimo jiné, provinčností, navozováním paniky, skandalizací, personalizací, populismem, povrchností, negativismem, jednoduchostí, jasností, vytvářením celebrit a prací s nimi, předstírání autoritativnosti a blízkosti konzumentovi. Provádí interpretaci jevů na základě zákulisních informací a drbů. (zdroj: heslo: bulvární médium) 44 Možná inovace: Jako doplnění by nebylo od věci, kdyby žáci za domácí úkol napsali esej zabývající se tímto tématem. Jako inspirace mohou sloužit následující témata:můj názor na bulvární tisk, Může být bulvární tisk něčím přínosný? Hlavní rozdíly mezi bulvárním a seriózním tiskem, Čemu dát přednost a proč Úkol č. 2 a 3 Co myslíš, falšuje se i v současnosti? Na této straně jsou fotografie, které vyšly v nedávné době třeba i v proslulých novinách a časopisech. Označ ty, které pokládáš za pravé a nezměněné. Ale na další stránku se nedívej!

46 Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, pracovních. Vede k potřebnému kritickému vnímání masmédií. Metodické pokyny: První část aktivity by měla být pojata jako samostatná práce - aby se žáci nemohli ve svém výběru moc ovlivnit, měli by zapisovat své odpovědi i s odůvodněním na papír. Po skončení této části by měla následovat diskuze, kdy jedna strana bude obhajovat svůj názor před druhou a naopak. Učitel pouze přihlíží. Potom, co se všichni vyjádří (jedna strana může přesvědčit tu druhou, že má pravdu apod.), sdělí učitel žákům správnou odpověď a zdůvodnění. Diskuze by měla probíhat u každé fotografie zvlášť. Délka trvání jednotlivých diskuzí by neměla trvat déle než 5 minut. Žáci si počítají body za správné odpovědi. V závěru aktivity body sdělí učiteli, který může udělit (např. 5 žákům s nejvíce body) jedničku. Pomůcky: obrázkypravých/zfalšovaných fotografií, psací potřeby, papír Řešení: 1) Prezident USA B.Obama na místě ekologické katastrofy: dramatičtěji vypadá, když se zamýšlí sám na pláži. 2) Hrdinní záchranáři: zachráněný černoch na snímku moc vyčnívá a působí rušivě. 3) Zkušební odpálení Íránských raket: Irán nechtěl přiznat, že se pokus nepovedl, jedna raketa ani neodstartovala. 4) Oficiální fotografie urchlovače CERN: samotný urychlovač nevypadá tak mohutně a působivě jako maketa (na kterou bylo použito porouchané autíčko na dálkové ovládání, které patřilo synovi jednoho z vědců). 5) Obal desky skupiny ROLLING STONE: zamazaný člen nebyl v době vydání již členem skupiny. 6) Plakát Harry Potera: větší poprsí herečky působí přitažlivěji. 7) Americký voják a civilisté: fotky byly spojeny, neboť nyní jsou působivé pozice vojáka i civilisty s dítětem na jednom snímku. 45 Možná inovace: Žáci se mohou pokusit za domácí úkol najít na internetu nebo v novinách fotografie, které jim připadají zfalšované. Před třídou potom budou fotografie prezentovat a odpovědí na otázku proč jim připadají nepravdivé. Učitel by mohl zavést diskuzi (nebo zadat slohovou práci) na téma: Proč lidé falšují fotografie? Co si tím slibují?, nebo: Je falšování vlastních fotografií trestné? V této souvislosti je potřeba vysvětlit termín fotomontáž. Když nyní vidíš pravé fotografie, pokus se odůvodnit, proč byly pozměněny. (Úkol č. 3) Metodické pokyny: Žáci mohou být takto nenásilně vedeni ke kritickému pohledu na média a diskuze jim umožní přemýšlet o významu zkreslování informací. Úkol č. 4 Na stránce jsou některé historické propagandistické plakáty. Poznáš, o čem jsou? V každé řadě jde o úplně stejné téma, zpracované v různých státech. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, občanských. Seznámit žáky s pojmem propaganda.

47 Metodické pokyny: Aktivita slouží jako úvod do problematiky propagandy. Učitel by měl žáky seznámit s pomocí slovníčku pojmů s termínem propaganda. Pochopit záměr některých plakátů bude pro žáky složité, proto je důležité, aby se učitel vždy zeptal, jestli všichni rozumí tomu, co plakáty vyobrazují (toto se týká zejména plakátů ve druhém a třetím řádku). Pokud nebudou žáci vědět, o čem by plakáty mohly vypovídat, měl by učitel krátkým vyprávěním žáky na správnou odpověď přivést. Pomůcky: obrázky propagandistických plakátů Řešení: 1. řádek: plakáty hledají dobrovolníky, aby narukovali do armády v průběhu 2. světové války (VB, SSSR, USA) 2. řádek: plakáty na podporu emancipace ženy (SSSR, USA) 3. řádek: plakáty, který během války upozorňovaly, že nepřítel naslouchá a lidé by neměly mluvit na veřejnosti. (třetí plakát je námořník, který se plavil na lodi, jejíž polohu někdo prozradil) Úkol č. 5 a 6 Na této straně jsou reklamní obrázky. Pokus se určit, jakým principem se snaží působit. (Úkol č. 5) Pro chytré hlavičky: někdy nás reklamy úmyslně vedou k zamyšlení a jejich sdělení není hned jasné. Musíš se trochu zamyslet, co chce reklama říci. Zkus interpretovat následující: (Úkol č. 6) Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Seznámit žáky s různými principy, kterými se na nás reklama snaží zapůsobit. Metodické pokyny: Před začátkem aktivity musí učitel žákům vysvětlit způsoby, jakými reklama působí na lidi. Aktivita prověří to, jak žáci výklad pochopili. Žáci pracují ve dvojici.časová dotace aktivity je kolem 10 minut. Dvojice, která má hotovo dříve, může pracovat na úkolu pro chytré hlavičky (ostatní žáci tento úkol zpracují doma). Na závěr aktivity je vhodné zařadit diskuzi na téma: Vidím, slyším reklamu a utíkám nakupovat. Učitel by mohl žáky k diskuzi motivovat otázkami typu: Jste ovlivnitelní reklamou? Kupujete výrobky na základě zhlédnutí reklamy? Pomůcky: reklamní obrázky, psací potřeby Řešení: a) Gillette doporučení Coca-Cola tradice Perwoll srovnání UNITED COLORS OF BENETTON provokace Penny odměna Orbit statistika McDonald s sdílené hodnoty 46 b) Reklama na kočičí krmení Reklama na lak na nehty Kluk s pálkou reklama na vitamíny

48 Volvo staví svoji propagaci na pověsti velmi bezpečného auta Reklama na Pepsi Muž na billboardu - reklama na zubní pastu Non smoking area = nekuřácký prostor Oranžová reklama také nesnášíte, když hovor spadne reklama na mobilního operátora Reklama na Nescafé Možná inovace: Žáci se mohou zamyslet nad tím, jaká reklama je v poslední době nejvíce/nejméně oslovila a proč. Úkol č. 7 Pokus se nyní odpovědět. 1)Jaké cíle má propaganda? Jaké cíle má reklama? Jsou jejich cíle stejné nebo odlišné? 2) Můžeme reklamě věřit? 3) Může se v dnešní době člověk reklamě vyhnout? 4) Kdy jsi naposledy koupil/a něco pod vlivem nebo na doporučení reklamy? 5) Líbí se ti reklamy uprostřed filmů v televizi? Proč jsou tam a ne až na konci filmu? 6) Všiml/a sis, kde všude je reklama? Cíl:Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Na úvod aktivity může učitel pustit přes internet různá videa (např. video, ve kterém politická autorita propaguje své politické názory; a videa, reklamy doporučující výrobky). Žáci na základě zhlédnutí těchto videí mohou odpovědět na první otázku. Pro zajímavost může učitel zmínit různé druhy propagandy (bílá, šedá a černá). Samotná aktivita by měla probíhat formou skupinové diskuze. Aby se ušetřil čas, může učitel rozdělit třídu na šest skupin, (případně pět skupin když bude první otázka zodpovězena) kdy každé skupině zadá jednu otázku. Po skončení diskuze, si skupiny navzájem sdělí své myšlenky. Ostatní žáci mohou na odpovědi reagovat. Učitel dohlíží na hladký průběh aktivity. Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: 1) Jako inspirace k otázce rozdílných/nerozdílných cílů reklamy a propagandy může sloužit článek dostupný z: 47 SLOVNÍČEK Reklama je placenou formou neosobní masové komunikace, jejímž cílem je informování spotřebitelů a záměr ovlivnit jejich chování. Reklama podle kategorie: Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol získat nové zákazníky a posílit "věrnost" stávajících uživatelů

49 Reklama orientovaná na produkt - snaží se zvýšit odbyt výrobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh Reklama orientovaná na trh - snaží se oslovit určitou "cílovou skupinu" uživatelů Reklama orientovaná na vlastní podnik - pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti Reklama podle účelu: informativní reklama (informuje o nových produktech, akcích,...) přesvědčovací reklama (dává důraz na značku, podněcuje zákazníky k rychlé koupi) připomínací reklama (připomíná, kde si určitý výrobek mouhou zákazníci koupit, nebo do kdy si ho mohou koupit) Cíle reklamy: tvorba silné značky zvýšení poptávky posílení pozice na trhu zlepšování pověsti firmy pozitivní image motivace vlastních pracovníků rozšíření distribuční sítě Reklamní kampaň (advertising campaign) je souhrn vybraných reklamních a marketinkových plánovaných aktivit směřujících k jasnému cíli: Efektivně oslovit budoucí i stávající zákazníky a vydělat peníze. Základem úspěšné reklamní kampaně je jasně definovaný reklamní plán, rozdělený do časových úseků. Před jeho tvorbou je nutné položit si pět základních otázek, zvaných též jako 5M: 1. Mission (poslání) - Jaké jsou cíle propagace? 2. Money (peníze) - Kolik můžeme investovat? 3. Message (zpráva) - Jaká zpráva by měla být odeslána? 4. Media (média) - Jaké média by měla být použita? 5. Measurement (měřítko) - Jak by se měly hodnotit výsledky? 48 Propaganda je pokus nějaké autority, například státní, církevní nebo stranické, o něčem přesvědčit co největší lidské skupiny, jimž říká cíl. Propaganda často nadsazuje, může, ale nemusí lhát. Nátlak propagandy bývá různě velký. Jejím cílem je dosažení nebo udržení politické moci. Propaganda slouží mocenské elitě stejně jako skupinám, které o moc usilují. Propaganda stojí na čtyřech pilířích: jednoduchost; oslovení emocí; oslovení představivosti; opakování.

50 Žák/žákyně zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Zamyslete se ve skupince nad slovy Anežky České a sdělte zbytku třídy, o čem podle vás text mluví. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí:komunikativních,k učení, pracovních. Naučit pracovat žáky s textem a informacemi. Naučit žáky rozpoznávat hlavní myšlenky textu. Metodické pokyny:text slouží jako úvod do tématu solidarity a dobročinnosti. Žáci pracují ve skupince po 3-4. Každý člen skupiny si přečte text sám a napíše si na papír jednou větou, co je podle něho hlavní myšlenka textu. Až budou mít všichni ve skupince hotovo, diskutují žáci v rámci skupinky mezi sebou. Každá skupinka by se měla dohodnout na jedné formulaci hlavní myšlenky. Časová dotace na aktivitu je max. 10 minut. Pomůcky: text se slovy Anežky České 49 Úkol č. 2 Víš, co je to solidarita? Vyber odpověď, která je podle tebe správná. Svou odpověď porovnej se slovníčkem pojmů. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních. Seznámit žáky s pojmem solidarita. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. Potom, co se žáci seznámí s pojmem solidarita, mohou písemné reagovat na otázku: Umíš se chovat solidárně nebo ti jsou osudy druhých lidí jedno? Co pro tebe solidarita jako taková znamená? Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: správná odpověď je c) viz slovníček pojmů Úkol č. 3 Vyhledej informace o patronce Čech, Anežce České a zjisti, jakým způsobem se její osoba váže k tématu solidarity. Úkol přines na příští hodinu občanské nauky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, občanských. Propojit znalosti z více předmětů. Metodické pokyny: Úkol slouží jako uvedení do celého tématu solidarity a dobročinnosti, zároveň přináší informace z oblasti historie.aktivita je zadávána jako domácí úkol. Učitel by měl žákům připomenout, že existují i tištěné zdroje, se

51 kterými by se žáci měli učit pracovat. Aby žáci pouze nepřečetli vyhledané informace, může učitel zvolit formu mluvního cvičení. Pomůcky: psací potřeby, papír Možná inovace: Žáci se mohou pokusit za domácí úkol zjistit jména některých dalších lidí (nejen z naší historie), kteří podobně jako Anežka Česká proslavili tím, že celý svůj život pomáhali druhým lidem. Žáci se mohou zamyslet nad tím, kdo je pro ně takovou novodobou Anežkou Českou a proč? Úkol č. 4 Solidarita je schopnost porozumění potřebám druhých. Je tím nejzákladnějším výchozím bodem, o nějž se musí opřít jakékoliv lidské společenství, chce-li stoupat výše ve svém duchovním i hmotném rozmachu. Pracujte ve čtveřici. Zjistěte, které organizace pomáhají druhým lidem a ve kterých oblastech. Zamyslete se nad tím, jak by vypadala naše republika a potažmo i celý svět, kdyby pomoc všech organizací rázem skončila. Změnilo by se něco? Co? Své odpovědi zapište. Jistě vás některá z organizací něčím zaujala. Zjistěte o ní co nejvíce informací a připravte si prezentaci pro spolužáky. Cíl: Rozvoj myšlení v souvislostech a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Seznámit žáky s organizacemi, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Aktivita vede žáky k uvědomění si důležitosti solidarity a dobročinnosti mezi lidmi. Seznámit žáky s tvorbou myšlenkových map. Metodické pokyny: Úkol vede ke zmapování tématu solidarity. Žáci pracují ve skupinách po 4-5. Je důležité, aby učitel zdůraznil pravidla skupinové práce (ve skupince se nepřekřikujeme, do práce ve skupince se zapojí každý apod.) Časová dotace aktivity je max minut. V první části úkolu žáci hledají faktické informace (v jakých oblastech dochází k dobročinnosti a jaké organizace se danou oblastí zabývají) a odpovídají na otázky. Ve druhé části aktivity mají žáci za úkol navrhnout, jak by vypadala naše republika a svět bez solidarity a dobročinnosti.výstupem druhé části aktivity by mohla být myšlenková mapa. Učitel žákům vysvětlí principy tvorby myšlenkové mapy a její výhody. Před zadáním úkolu by bylo dobré vytvořit se žáky jednu vzorovou myšlenkovou mapu (např. na téma dobročinná organizace). Žáci by měli umět svou myšlenkovou mapu prezentovat před třídou. Pomůcky: Pomocná tabulka, možno doplnit o jiné organizace: Organizace a oblast Pomoc směřována do Forma pomoci Zdravotnictví - ČČK ČR i zahraničí Zdravotní péče, osvěta Humanitární obl. Člověk v ČR i zahraničí (př. Etiopie) Stavba škol v Africe, tísni rozšiřování vzdělání Humanitární obl. Adra ČR i zahraničí Výchovu dětí a mládeže 50

52 Zdravotnictví Kapka naděje (nadační fond) Zdravotnictví Liga proti rakovině Praha Humanitární obl. Pomozte dětem, Linka bezpečí atd. Zdravotnictví Světluška, Život dětem atd. k sociálnímu cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivost atd. ČR Zdravotní péče pro děti s nádorovým onemocněním, s poruchou krvetvorby a také pro ty, jejichž nemoc vyžaduje transplantaci kostní dřeně ČR Prevence rakoviny (výchova k nekuřáctví, ke zdravému způsobu života) poradenské služby a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem, podpora výzkumu v oblasti prevence a léčení rakoviny Úkol č. 5 Jedním z prvků solidarity je vcítění se do někoho druhého. V následující aktivitě si zkusíte, jak může vypadat vcítění se do někoho, kdo nevidí. Rozdělte se do dvojic a připravte si papír, tužku a šátek. Jeden z vás bude mít zavázané oči a bude mít za úkol nakreslit obrázek, který vidí pouze druhý z dvojice, navigátor. Bližší pravidla a předlohu dostanete u vyučujícího. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: sociálních, komunikativních, k řešení problému a občanských. Ukázat žákům, jak složitý život mohou mít lidé s handicapem. Učit žáky vcítit se do takové člověka - učit je, aby se snažili těmto lidem pomáhat. Metodické pokyny:solidarita je založena na vcítění se do druhých osob. Jednoduchá možnost, jak si vyzkoušet, co znamená vcítit se do někoho, je aktivita navigátor. Před programem by měli žáci mít připraveny všechny pomůcky a mělo by jim být sděleno, jaký úkol budou plnit. Slepec bez použití zraku dojít do školní šatny. Navigátor vcítit se do kamaráda, který je nyní slepcem, a podle toho ho co nejlépe navigovat a vést do šatny. Na zpáteční cestu si děti role vymění. Ve třídě následuje krátká reflexe, jak se žáci cítili jako navigátoři a slepci. 51 Jako evokaci můžeme použít např. dokument od ČT - o dětech s postižením zraku. Pomůcky:šátek Možná inovace: Tato aktivita by se mohla jmenovatempatie. V této aktivitě si žáci vyzkouší, co znamená vcítit se do druhých. Žáci pracují ve dvojicích. Žáci si vezmou tužku a papír a budou odpovídat na otázky, které bude učitel pokládat. Cílem nebude na otázku zodpovědět dle vlastního názoru, ale podle toho, jak si myslím, že odpoví můj soused v lavici.

53 Příklady otázek: Mysli na jednu barvu. Mysli na jedno číslo od Líbí se mi barva vlasů. Nejoblíbenější roční období. Nejoblíbenější měsíc. Nejradši si dám jako přílohu těstoviny, rýži, brambory nebo knedlík. Atd. Úkol č. 6 Milý pohled, přátelské stisknutí ruky, pochvala, pohlazení, podržení dveří, jsou maličkosti, které může denně dělat kdokoliv z nás a bez velké námahy tak potěšit lidi kolem sebe. Tyto drobné projevy laskavosti můžeme dělat hned, co vstaneme z postele, když jdeme ze školy, anebo třeba právě teď tím, že dáváme při hodině pozor. Vzpomeňte si, jak probíhal zatím váš dnešní den. Myslíte si, že už jste někoho potěšili? Pokud ano, uveďte jeden příklad. Cíl: Naučit žáky všímat si lidí kolem sebe umět chválit, být laskavý, přátelský apod. Metodické pokyny: Aktivita slouží jako evokace k aktivitě kouzelní skřítci (následující aktivita)a upozorňuje na skutečnost, že solidarita ani dobročinnost není založena jen na velkých darech, ale třeba jen na maličkostech, které může činit každý. Úkol č. 7 Vyber si jednoho člověka ze svého okolí, rodiny, školy, party, apod. a staň se na jeden den jeho kouzelným skřítkem. Všímej si potřeb vybraného člověka a nenápadně mu pomáhej. Uvidíš-li například ve dřezu nádobí a rozhodl ses pomáhat mamince, nádobí umyj a ukliď, aniž by tě maminka musela žádat. Sepiš si, kolikrát a jak jsi za den vybrané osobě pomohla a jaké byly její reakce. Soupis přines na další hodinu občanské nauky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, pracovních. Naučit žáky všímat si potřeb druhých lidí. Naučit žáky jednat nezištně. Metodické pokyny: Na začátku aktivity je důležité vysvětlit žákům, že kouzelní skřítci pomáhali lidem tajně a bez nároku na odměnu, čistě pro svou radost. Aktivita je vhodnější pro starší děti, které dokážou udržet tajemství. Děti mají často tendenci dávat okatě najevo, koho si vybrali. Vhodná je zařadit po skončení aktivity diskuzi o tom, jak se žáci cítili jako kouzelní skřítci. Učitel by se měl ptát např. na otázky typu: Jak se ti líbilo pomáhat druhým lidem?, Jak reagovala osoba, které jsi ten den pomáhal? Všimla si toho?, Myslíš si, že je pro lidi důležitá pochvala? A proč?, Dělá ti radost, když můžeš někomu pomáhat? apod. Pomůcky: papír, tužka 52 Úkol č. 8 Přečti si následující úryvek a odpověz na otázky pod textem. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí:komunikativních,sociálních,k učení, pracovních. Naučit pracovat žáky s textem a informacemi.

54 Metodické pokyny: Každý by měl mít před sebou text s úkoly. Aktivita souvisí s tématem Člověk jako jedinec. Tento úkol je založen na práci jednotlivců. Po četbě si mohou žáci společně odpovědět a zhodnotit otázky a b.otázky c d se týkají každého subjektivně. Podle toho, jaké jsou vztahy ve třídě, může vyučující zvolit, zda třída bude diskutovat i o posledních dvou otázkách společně nebo ne. Pomůcky: úryvek z knihy Malý princ Úkol č. 9 Se solidaritou úzce souvisí dobrovolnictví. Podívej se do slovníčku pojmů, co je dobrovolnictví. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních. Seznámit žáky s pojmem dobrovolnictví a zároveň jim pomoc zamyslet se nad tím, jaký je jejich vztah k této činnosti. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. Potom, co se žáci seznámí s pojmem, mohou písemné reagovat na otázku: Já a dobrovolnictví jde to k sobě? Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: Dobrovolnictví znamená pomoc člověku v nouzi bez ohledu na jeho zdravotní stav či jiné postavení (rasa, vzdělání, víra atd.) - Viz slovníček pojmů Úkol č. 10 Můj idol Většina lidí má nějaký idol, nějaký vzor, ke kterému vzhlíží. Máš taky někoho takového? Najdi na internetu, v časopise nebo v novinách informace, ze kterých bychom mohli usoudit, že daný člověk ví, co je solidarita. Zapiš, jakým způsobem se ji snaží konat. V hodině výtvarné výchovy pak vytvoř libovolnou technikou profil této osoby a jejich počinů na poli solidarity. Na další hodině občanské nauky učiňte hlasování, který z idolů je v oblasti solidarity nejlepší, a zdůvodněte proč. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, pracovních. Propojit poznatky z jiných předmětů. Metodické pokyny: Mnoho dětí vzhlíží k nějakéosobnosti, ať už filmové celebritě nebo úspěšnému sportovci. I dobročinností se zabývá mnoho slavných lidí, možná i pro svou společenskou prestiž. Úkol může být i malým projektem, záleží, jak moc budou mít žáci připravené a rozpracované zadání od vyučujícího. Aktivita může být pojata např. jako práce na celý týden s mezipředmětovým propojením, umožní-li to škola. Žáci pracují jako jednotlivci a s jejich prácemi můžeme dál vymýšlet spoustu aktivit, jako např. soutěž o nejlepšího idola nebo výběrové řízení, který z idolů se stane figurantem v reklamě organizace Unicef žáci se stanou manažerem hvězdy a pokusí se ji prodat. Žáci mohou od svých idolů získat kladný vzor a prohlubovat v sobě pravou solidaritu. Pomůcky: psací potřeby, papír 53

55 Úkol č. 11 Proč lidé dělají dobrovolnou činnost? Co jim to přináší? Proveď ve svém okolí anketu na toto téma a do příští hodiny si zapiš alespoň tři různé důvody, které jsi zjistil/a. Dotazuj se minimálně 12 lidí. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, pracovních. Metodické pokyny: Tuto aktivitu je vhodné zadat jako domácí úkol pro jednotlivce nebo dvojice. Žáci si mohou vymyslet vlastní anketní otázky (otázek by nemělo být víc než tři).nakonec se učitel domluví s žáky, který den budou výsledky ankety společně probírat ve třídě. Výsledky ankety se mohou stát podklady pro diskuzi. Je důležité žákům zdůraznit, že i oni sami, by si měli na dané otázky umět odpovědět dřív, než se pustí do její realizace. Pomůcky: papír, psací potřeby Úkol č. 12 Jedním z principů EU je princip solidarity. Zjednodušeně řečeno jde o možnost všech členských zemí čerpat za určitých podmínek z finančních fondů EU, do kterých jednotlivé země přispívají. Udělejte skupinky a zahrajte si hru Princ a chuďas dle pokynů pana učitele/ paní učitelky. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Žáci se učí obhajovat a zdůvodňovat své názory. Metodické pokyny: Pravidla hry Princ a chuďas: Rozdělte žáky do skupinek po třech. Skupinek udělejte sudý počet. Poté skupinky rozdělte na polovinu jedny budou chuďasové, druzí princové. Každá skupinka chuďasů si vylosuje jeden lísteček, na kterém bude napsáno, něco o jejich identitě, viz. příloha. Úkolem chuďasů je přesvědčit prince, aby je podpořil a vytáhl z bídy. Podle identity si chuďas sám určí, co bude po princi žádat jestli peníze, vzdělání, oděv, atd. Skupinka princů má za úkol pomoc nějaké skupince chuďasů, pokud mu bude připadat, že si daný člověk zaslouží šanci a že princova pomoc nepůjde vniveč. Princ může klást i různé podmínky, za kterých poskytne pomoc. Skupinky mají 3 5 minut na osvojení svých rolí, potom začne prví kolo hry, kdy si každá skupinka chuďasů najde jednu skupinku princů, se kterou bude vyjednávat. Vyjednávání trvá 3 minuty. Po skončení jednoho kola se udělá vyhodnocení, při kterém zjistíme, kteří chuďasové získali sponzora a kteří nikoliv a proč. Po diskuzi se role prohodí, z princů jsou chuďasové a z chuďasů princové. Hra je vhodná pro starší žáky. Můžeme ji využít při práci s tématem EU, kdy hru místo Princ a chuďas nazveme Státy a budeme pracovat s možnostmi čerpání financí z fondů EU. Pomůcky: lístečky s identitami hráčů 54 Úkol č. 13 Zjisti, jaké organizace pomáhají ve vaší obci a čím se zabývají. Logo jedné z nich si vyber, zakresli a třemi větami organizaci popiš. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních. Seznámit žáky s organizacemi z blízkého okolí, které se snaží pomáhat lidem. Metodické pokyny: Aktivitu jevhodné zadat buďto jako domácí úkol, nebo jako úkol v terénu. Pokud učitel zvolí druhou variantu, pracují žáci v menších skupinkách a zjišťují

56 základní informace o organizacích na příslušných místech (městský úřad, informační centrum apod.). Úkol může být spojen s aktivitou Projekt. Pomůcky: psací potřeby, sešit, loga příslušných organizací Úkol č. 14 Podívejte se se třídou na reportáž ČT Kde peníze pomáhají a zamyslete se, na jaký účel byste přispěli částkou 100 Kč, kdybyste ji měli a museli ji použít na charitativní účely. Svoji odpověď zdůvodněte. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Aktivita vede k uvědomění si toho, jakým způsobem lze pomáhat ostatním lidem. Metodické pokyny: Výběr dokumentu je nechám na učiteli (pomoc drogově závislým, pomoc tělesně postiženým, pomoc lidem bez domova, pomoc obětem domácího násilí, pomoc uprchlíkům, pomoc lidem z chudších zemí apod.). Jako zdroj těchto dokumentů může učiteli posloužit archiv ČT, který je přístupný online na internetu. Učitel by měl společně s žáky vybrat jedno téma (viz výše), které bude námětem brainstormingu. Na tabuli potom zapisuje VŠE, co žáci vykřikují. Na začátku je důležité stanovit pravidla (př. nic není špatně, nekritizujeme nápady ostatních, všichni se zapojí do aktivity apod.).délka brainstormingu by neměla přesáhnout 5 minut + závěrečná fáze, která by měla zahrnovat samotné vyhodnocení aktivity učitelem. Z brainstormingu by měly vzejít jasné nápady a náměty, jak pomáhat. Žáci se mohou zamyslet nad tím, jestli je rozdílné, pokud pomáhají jako skupina nebo jako jednotlivci. Pomůcky: dokumentární pořady, psací potřeby Úkol č. 15 Spoj logo s činností nebo předmětem, který se váže k dané organizaci. Organizace, s kterými ses už někde setkal, zakroužkuj. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, občanských. Seznámit žáky s činností některých organizací, které pomáhají lidem. Učit žáky zdůvodňovat své odpovědi. Metodické pokyny: Žáci pracují ve dvojicích a své odpovědi si navzájem zdůvodňují. Časová dotace na aktivitu je max. 10 minut. Důležitá je společná kontrola odpovědí. Učitel by se měl žáků také zeptat, co uvedená loga znázorňují apod. Učitel by měl žáky upozornit na to, že se občas najdou lidé, kteří zneužijí dobrotivosti jiných lidí a vymyslí si falešnou sbírku. Výtěžek pak nejde na dobročinné účely, ale do kapsy podvodníků. Tato aktivita může být jak otevřením tohoto tématu, tak jen doplněním programu o organizacích, pomáhajícím druhým. Vybraná loga se týkají buď všeobecně známých sbírek a akcí, nebo toho, co bylo probíráno během celého tématu. Pomůcky: psací potřeby 55

57 Řešení: Český červený kříž Adra Člověk v tísni Unicef 56 Pomozte dětem Charita, Česká republika Organizace pro pomoc uprchlíkům

58 Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové Liga proti rakovině 57

59 Úkol č. 16 Projekt solidarita znamená nebýt lhostejný k potřebám druhých. Někdy pro to musíme vyvinout jen nepatrné úsilí, jindy obrovské. Zapojte se s třídou do realizace projektu, který si vyberete a zvládněte ho společnými silami zdárně dokončit. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Učit žáky chovat se solidárně k ostatním lidem. Probudit v žácích potřebu pomáhat druhým. Představit žákům některé dlouhodobě projekty podporující lidi v tísni. Metodické pokyny: Vrcholem probíraného tématu solidarity může být uskutečnění dlouhodobého projektu, v němž si děti prakticky vyzkoušejí některé principy dobrovolnictví a solidarity a lépe si tak osvojí dané poznatky. Metoda projektu navíc podporuje dětskou spolupráci a rozvíjí jejich tvořivost a samostatnost. Zde je několik návrhů na projekty jednoduššího i náročnějšího charakteru. Osnova všech projektů je jednoduchá, aby byla pro děti dobře pochopitelná, a stejná pro všechna témata. Projektem se může zabývat jak třída, tak celá škola. V rámci jednoho tématu projektu může pracovat více skupinek na různých podtématech, viz projekt Pomoc obci. Důležitou součástí projektů je závěrečné zhodnocení. Aby si děti z práce co nejvíc odnesly, je třeba se s nimi pobavit jak o podařených činech, tak i o nezdarech. Žáci by se měli zamyslet nad tím, co lze příště udělat jinak, k větší spokojenosti všech. Žáci by měli mít prostor pro samostatnou práci, učitel by jim měl být pouze poradcem. Pokud někdo udělá nějakou chybu, měl by se sám pokusit ji napravit. 58 Osnova projektu: Úkol Žáci nebo pedagog zvolí, jakým úkolem se budou v projektu zabývat. Naplánování úkolu Žácisepíší, jaké kroky je třeba udělat, aby splnili zvolený úkol. o Časová náročnost Žáci rozvrhnou, jak dlouho budou jednotlivé kroky trvat, a udělají časovou osu úkolu. o Rozdělení dílčích úkolů Žáci si rozdělí úkoly v rámci skupiny (kdo bude mít co na starost) Realizace úkolu Třída zrealizuje vybraný úkol podle plánu, který si udělala. Zhodnocení Společně dojde ke zhodnocení, jak se podařilo splnit úkol. Můžete např. porovnat, zda se realizace shodovala s plánem.

60 Osnovu je možno žákům přepsat a vytisknout na pracovní listy nebo ji může učitel promítnout na plátno, napsat na tabuli apod. Pomoc obci Úkol Zjistěte, s čím byste mohli ve vaší obci pomoc (např. vyčistit park, potok). Ve třídě návrhy prodiskutujte. Nakonec hlasujte, který z uvedených návrhů jako třída uskutečníte (jestli vyčistíte park, potok nebo něco zcela jiného). (V rámci projektu Pomoc obci můžete děti rozdělit na několik skupinek, kde každá může řešit jiné téma. Jedna např. čištění parku, jiná natírání plotu apod. V závěrečném hodnocení může dojít k zajímavému porovnávání daných témat.) Celostátní charitativní akce Úkol Podílet se s třídou na celostátní charitativní akci. Děti mohou např. vyrábět při hodinách výtvarné výchovy panenky pro Unicef nebo mohou pracovat na sbírce v celém jejím rozsahu, např. Kuře (žáci nejprve vyrobí kuřátka a pak je prodávají v ulicích) (Návrh charitativních akcí, kterých se děti mohou zúčastnit se školou: Miss panenka, Postavme školu v Africe, Kuře apod.) 59 Adopce na dálku Úkol Adoptovat se třídou jedno dítě v rámci projektu Adopce na dálku. Účelem je sehnat 5000 Kč, které jsou potřeba na roční školné adoptovaného dítěte. Žáci by měli být schopni peníze sehnat jiným způsobem než pouze vlastním příspěvkem. Měla by proběhnout akce, kde by došlo k výtěžku této částky. Např. charitativní besídka, koncert, kde vystoupí žáci školy a známá místní skupina, prodejní výstava keramických či jiných prací žáků, karneval apod. Dárek pro neznámého člověka Úkol vyrobit dárek nebo přáníčko pro člověka, který je osamělý, např. staří lidé v domově důchodců, děti z dětských domovů nebo pro děti, které jsou umístěny celý rok v nemocnici.

61 Akce pro děti Úkol Uspořádat akci pro menší děti na dopoledne/odpoledne. Projekt je vhodný pro žáky spíše osmých nebo devátých tříd. Za pomoci vyučujících mohou uspořádat nebo jinak pomoc na dni dění v mateřské škole, školní družině, čarodějnicích, drakiádě, atd. 60

62 Žák/žákyně uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Během následujícího časového úseku, který vám konkterizuje vyučující, se pokuste mluvit pouze spisovně. Kdo to vydrží až do konce a ani jednou se neprohřeší (špatné koncovky, slangové výrazy, vulgarismy, dialekt ) bude odměněn! Neznamená to ale, že se do soutěže zapojíte stylem, že raději nepromluvíte ani slovo. Plňte dál úkoly, které vám vyučující zadá, komunikujte! Držet bobříka mlčení můžete doma nebo na táboře, nikoli ve škole! Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, pracovních. Rozvoj vyjadřovacích dovedností žáka. Metodické pokyny: Na začátku aktivity jevhodné, aby učitel vysvětlil žákům, z jakého důvodu soutěž zařadil do výuky (úvodní slovo): Jsou místa a situace, kdy je použití spisovného jazyka žádoucí či nutné, proto je důležité si ho osvojit. Škola je jedním z míst, kde by se spisovně mluvit mělo (nejen učitelé, ale i žáci) ale ne vždy se tak skutečně děje. Proto je vhodné vyzkoušet si, zda jsme toho vůbec schopni. Na tuto aktivitu by si měl učitel připravit seznam žáků, který vyvěsí na viditelné místo, aby si žáci mohli průběžně kontrolovat, jak si vedou. Učitel zvolí vhodný časový úsek, po který bude soutěž probíhat vyučovací hodina, několik vyučovacích hodin podle uvážení učitele. V seznamu učitel škrtá jednotlivá jména, dokud nezbudou vítězové. Případně mohou žáci sbírat trestné body, záleží na délce časového úseku. Na konci učitel vyhlásí vítěze a ohodnotí je jedničky, bonbony, smajlíky, diplomy - podle vlastního uvážení Pomůcky: seznam žáků, psací potřeby Možná inovace: Zajímavé by bylo tuto soutěž realizovat na výletě, škole v přírodě během vycházky Je ale nutné zajistit stálý dozor, nebo žákům věřit, že se k prohřešku přiznají. 61 Úkol č. 2 Komunikace je základem mezilidských vztahů. Bez ní bychom nemohli ostatním sdělovat své myšlenky, navazovat přátelství, ani si koupit oběd. Učíme se jí od raného dětství. Představte si rozhovor mezi dvěma lidmi například v trolejbuse. Co je důležité k tomu, aby byla jejich komunikace úspěšná? A čeho by se naopak měli vyvarovat? Použijte i vlastní zkušenosti a napište některé zásady správné komunikace. Přidejte i jevy, které komunikaci komplikují. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Každý vyjmenuje pravidla vhodné komunikace a na druhou stranu vysvětlí čeho se v komunikaci s lidmi vyvarovat. Aplikuje vlastní zkušenost.

63 Metodické pokyny: Žáci vycházejí z vlastních zkušeností a zážitků, nebylo by proto špatné přejít po samostatné práci k diskuzi. Žáci by si mohli vzájemně sdělit vlastní postřehy a poznatky. Ze zmíněných zásad by poté třída mohla vybrat několik nejdůležitějších, které by si vypsala a vyvěsila ve třídě. Časová dotace aktivity (včetně diskuze) je max minut. Důležité je závěrečné zhodnocení aktivity učitelem nebo i jedním z žáků. Jako reflexe by mohly posloužit simulované scénky, ve kterých by se žáci snažili uvedené zásady správné komunikace dodržet. Pomůcky: Náměty na scénky: pohovor, hodinové čekání ve frontě na úřadě, řešení problému s ředitelem školy, nahlášení zcizení auta na policii, reklamace, pomluva, pozvání na večeři, výpověď z práce, povýšení v práci, koupě bytu, špatný účes v kadeřnictví, neodbytný společník apod. Řešení: 1. Dívat se druhému do očí 2. Dodržení intimní zóny či osobní zóny 3. Kontrolovat své neverbální projevy 4. Respektovat názor druhého 5. Dodržovat zásady slušného chování 6. Přizpůsobit sdělení úrovni a možnostem komunikanta 7. Vhodné paralingvální prostředky (tempo řeči, intonace, intenzita hlasu, délka projevu apod.) 8. Vzájemné porozumění, respekt, úcta 9. Jasně formulovat sdělení 10. Zpětná vazba 1. Neposlouchání se navzájem 2. Skákání do řeči 3. Nevhodné jazykové prostředky 4. Nucení ke komunikaci 5. Neporozumění sdělení 6. Komunikační šum hluk, špatná výslovnost, nevhodná intonace, moc rychlé tempo řeči 7. Manipulace 8. Netolerance, neohleduplnost 9. Nedostatečná argumentace 10. Nezájem o téma, nesoustředěnost 62 Úkol č. 3 Komunikace nemusí vždy probíhat jen prostřednistvím slov, ale i znaků a symbolů. Uveď příklady. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů. Každý vyjmenuje příklady neverbální komunikace. Metodické pokyny: Tato aktivita předznamenává téma neverbální komunikace. Žáci si při ní mají uvědomit významné zastoupení symbolů a znaků při komunikaci i běžném životě. Časová dotace aktivity max. 5 minut. Aktivitu je možné realizovat formou brainstormingu. V řešení jsou příklady, které žáci nemusí znát, je proto potřeba, aby učitel jejich podstatu a smysl žákům vysvětlil.

64 Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: Semafor Piktogramy Znaková řeč Policista řídící provoz Dopravní značky Znaky řadící k urč. skupině lidí Vlajková abeceda Pantomima Možná inovace: Učitel může na kartičky napsat vzkazy (př. sejdeme se zítra v 10 hodin na náměstí; co máme zítra za úkol apod.) a úkolem dvojice žáků bude se spolu dorozumět beze slov. Může sloužit jako reflexe. Úkol č. 4 Slyšel/a jsi někdy o Braillovu písmu? Vyhledej si o něm potřebné informace a zpracuj projekt či referát na toto téma. Jak pracovat na projektu či napsat referát si přečti na metodických stránkách učebnice. Cíl: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Žáci vyjádří vlastními slovy, co je to Braillovo písmo a zdůvodní jeho použití. Metodické pokyny: Učitel se může domluvit s vyučujícím informatiky (mezipředmětové vztahy), aby žáci v jeho hodinách hledali potřebné informace. Žáci pracují ve skupinách po 4-5. Každá skupina bude mít svůj specifický úkol (zpracovat formou plakátu: medailonek o autorovi písma, vznik písma, využití, výhody a nevýhody, výhled do budoucna, technické provedení speciální tiskárny apod.) Časová dotace aktivity závisí na učiteli a schopnostech žáků. Aktivita by měla být zakončena společnou prezentací jednotlivých částí a závěrečným hodnocením. Učitel může zvolit z každé skupinky jednoho zástupce, který se stane členem poroty, která bude jednotlivá vystoupení hodnotit (př. bodové hodnocení + slovní vysvětlení). Třída může zorganizovat výstavu plakátů nebo přednášku o Braillově písmu. Další možnou variantou je pozvat na prezentaci někoho, kdo se o Braillovo písmo zajímá, aby plakáty zhodnotil a sdělil žákům různé doplňující informace a zajímavosti. Pomůcky: psací potřeby (fixy, zvýrazňovače apod.), internet, odborná literatura, papíry Možná inovace: Učitel může zadat aktivitu tak, že výstupem bude kniha o tomto tématu. Každá skupinka bude tvořit jednu kapitolu knihy (medailonek o autorovi, výhody a nevýhody apod.) V průběhu aktivity může učitel připomenout, co je to tiráž knihy (autor, název, ISBN, nakladatelství, rok vydání, místo vydání atd.), citace použitých zdrojů (jednoduchá tvorba citace). Samotnou tiráž, obsah vytvořené knihy a seznam použité literatury potom třída společně vytvoří. 63

65 Úkol č. 5 Poznáš, co je na obrázcích? Máte pro někoho naléhavý vzkaz, ale nechcete, aby si ho přečetl někdo jiný? Nebo ho chcete sdělit na dálku? Řešením může být Morseova abeceda! Funguje tak, že každé písmeno, případně i číslo a další znaky jsou převedeny do kódů, soustavy čárek a teček, které můžete vysílat třeba i baterkou. Písmena se v textu oddělují svislou čarou, slovo potom dvěma. Pokuste se naučit následující skupinu kódů, do kterých je možné převést sdělení. Poté zkuste vyhledat více informací o tomto způsobu kódování. Aby se Vám značky učily jednodušeji, má každé písmeno své pomocné slovo. Jeho slabikování vám zápis usnadní. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny:tato aktivita je zařazena spíš pro zajímavost. Cvičí paměť, zvyšuje zájem o komunikaci a nabízí široké využití v rámci her dětí např. na škole v přírodě. Úkol č. 6 a 7 Pokus se naučit následující skupinu kódů, do kterých je možné převést sdělení. Poté zkus vyhledat více informací o tomto způsobu kódování a také o tom, kde se používá. Aby se ti značky učily jednodušeji, má každé písmeno své pomocné slovo. Jeho slabikování ti zápis usnadní. (Úkol č. 6) Osvojili jste si všechna písmena morseovky? Připadá vám jednoduchá? Tak zkuste vyluštit následující vzkaz! Ale bude v tom háček (Úkol č. 7).- /./- /./.-./ -/-./..-./.-/..//-.-/---/--/-../.-/../-.-/-./.-.-/./// Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Aktivita nabízí hravou formu procvičení morseovky. Domácí úkol pro chytré hlavičky Řešení: Klíčem k vyluštění šifry je číst písmena pozpátku, tedy první není /.-/, ale /-./ Tajenka dá spojení NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE. 64 Úkol č. 8 Komunikovat s lidmi se učíme celý život. Věděli jste ale, že až 90% informací sdělujeme beze slov? Jak se tomuto způsobu komunikace odborně říká, vám napověděla předchozí šifra. Poznáte i vy, co následující lidé sdělují, aniž by cokoli vyslovili? Doplňte své návrhy do bublin. Poté je porovnejte se sousedem. Vyčetli jste z výrazu postav podobný obsah? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Cílem této aktivity je subjektivně posoudit vnímané obrázky. Výsledky budou individuální, ale alespoň u některých obrázků by se žáci mohli obsahem shodnout. Záměrně jsou za tímto účelem vybrány známé filmy/seriály a jejich postavy, které žáci znají. Úkol č. 9

66 Způsoby komunikace, které vidíte na obrázcích mají i svá odborná pojmenování. Dokážete je přiřadit k obrázkům výše? V případě potřeby použijte slovník. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Tato aktivita navazuje na předchozí. Žáci mají podle obrázků určit, o jakou formu neverbální komunikace se jedná. Bylo by možné použít k řešení slovník cizích slov nebo internet. Pojmy jsou také vysvětleny v závěru kapitoly ve slovníčku. Řešení: Obr. 1 = haptika Obr. 2 = gestikulace Obr. 3 = posturika Obr. 4 = proxemika Obr. 5 = mimika Úkol č. 10 A jak zvládáte neverbálně komunikovat vy? Je důležité mít výše zmíněné projevy pod kontrolou. Nepřehánět to! Nadměrné použití neverbální komunikace může působit rušivě a navíc tak na sebe můžeme prozradit něco, co mělo zůstat utajeno. Na druhé straně jsou situace, kdy se bez neverbální komunikace neobejdeme. Dokážete předvést pouze neverbálně stavy člověka na kartičkách takovým způsobem, aby to ostatní uhádli? Kartičku ti dá pan učitel/paníučitelka. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Tato aktivita nabízí vyzkoušení neverbální komunikace hrou. Rozdejte rozstříhané kartičky žákům, ti mají za úkol dané slovo předvést ostatním. Třída hádá, jaký stav člověka se předvádí. Možnost realizace jako soutěže (Např. v řadách, lavicích, skupinách předvádí žáci každý své slovo, zbytek třídy hádá, řady sbírají body za každé uhodnutí ) Pomůcky: Kartičky k aktivitě 65 RADOST STRACH KOCOVINA SMUTEK ÚNAVA STESK KLID NADŠENÍ NERVOZITA STRES ZOUFALSTVÍ LHOSTEJNOST PŘEKVAPENÍ NUDA NEMOC NAPĚTÍ SPOKOJENOST NESPOKOJENOST

67 AGRESE OHROŽENÍ APATIE ŠTĚSTÍ BEZMOC TOUHA Úkol č. 11 Na principech hry Activity předveďte ostatním žákům formou verbální či neverbální komunikace: Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Hra Aktivity se hraje primárně tak (zjednodušeně), že jsou vytvořeny dvojice, které soupeří. V prvním kole má první z dvojice za úkol své slovo nakreslit (není dovoleno psát, ani využít číslic nebo písmen), jeho partner hádá. Pokud uhodne, získává dvojice bod. Všechny dvojice se tímto způsobem vystřídají. Poté kreslí druzí z dvojic. Po vystřídání všech přichází na řadu vysvětlování. Jeden z dvojice má za úkol své slovo vysvětlit bez použití slova odvozeného. Partner opět hádá a může získat bod. Kolo se opakuje, vystřídají se všichni. V závěrečné části je pantomima, tedypředvádění pojmů bez užití slov nebo zvuků. Všichni se opět vystřídají. Jsou možné určité modifikace jeden kreslí, mluví, hraje, ostatní hádají atd Pomůcky: Kartičky k aktivitě 66 VYKŘIČENÝ DŮM (malování) SLOVNÍK (malování) STRNIŠTĚ (malování) SVATBA (vysvětlení) RODOKMEN (vysvětlení) ZVUK (vysvětlení) MOŘE (pantomima) LÉČBA ŠOKEM (pantomima) DOSTAT KOPAČKY (pantomima) Úkol č. 12 Vymyslete další příklady pro své spolužáky. Hru si můžete zahrát i doma s rodiči. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Úkol č. 13 Máte pocit, že vám komunikace nedělá problémy? Výborně! Jste ale stejně sebevědomí i při vyznáních lásky? Zapůsobí vaše slova na dotyčného/dotyčnou tak, že vám skoro leží u nohou? Nebo patříte spíš k těm, kterým se rozklepou kolena, tón hlasu ztratí na přesvědčivosti i jistotě a litujete, že jste vůbec promluvili o svých citech? Přesvědčte se sami! Před vámi to zkusili i jiní. Stačí vzpomenout například na Romea z dramatu Romeo a Julie, na Taťjánu z Evžena Oněgina či na Cyrana z Bergeracu. (Znáš autory uvedených děl?) Staňte se i vy hrdiny v očích své lásky! Napište dopis vyznání člověku, kterého máte rádi. (Tento dopis může být jen na zkoušku, nemusí být nikdy odeslán)

68 Mluvený projev Mluvený projev volnější, méně uspořádaný, spontánní, zpětná vazba, komunikace mezi více lidmi, řečové dispozice (barva hlasu, tempo, intonace, ), komunikace dotykem, rychlost sdělení. Psaný projev Psaný projev připravený, promyšlený, malá míra zpětné vazby, anonymita komunikujících, pohodlí, použití zkratek, emotikonů, pravopisné chyby Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Během této aktivity si mají žáci zkusit formulovat své myšlenky a pocity. Zadání je pro ně aktuální, proto by je mohla činnost zajímat. Narazit by se ale mohlo na stud žáků a jejich nechuť se o vyznání vůbec pokusit. V tom případě by mohlo zadání sloužit jako práce na doma. Významné jsou tu mezipředmětové vztahy (hlavně český jazyk nebo i cizí jazyk), kdy si žáci procvičí psaní dopisu. Řešení: Znáte autory uvedených děl? o Romeo a Julie William Shakespeare o Evžen Oněgin - Alexandr Sergejevič Puškin o Cyrano z Bergeracu - Edmond Rostand 67 Úkol č. 14 Psaný projev vypadá jinak než mluvený. Porovnej tyto dvě podoby komunikace můžeš tě například inspirovat: setkání s kamarádem, třídní sraz a na druhé straně komunikace přes ICQ či facebook. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Řešení: Úkol č. 15 V současné písemné komunikaci jsou velice oblíbené tzv. emotikony (smajlíci - od slova emoce, tedy city, pocity). Napiš k obrázkům, co vyjadřují. Zhodnoť, jaký má pro tebe používání emotikonů význam. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Doplnění vlastností je zcela individuální záležitostí každého žáka.

69 radost zděšení zvědavost smích zoufalost přátelství smůla strach naštvanost zmatenost 68 Úkol č. 16 Se spolužákem prodiskutujte výhody a nevýhody komunikace prostřednictvím sociálních sítí. (Facebook, ICQ, Skype ). Poté popřemýšlejte sami, co taková komunikace přináší nového a o co člověka ochuzuje. Napište o tom úvahu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Tato aktivita vede žáky k zamyšlení nad používáním oblíbených soc. sítí. Žáci by si při ní měli ujasnit, že tato forma komunikace přináší něco nového a přínosného (např. snadné předávání informací, souborů, dostupnost lidí v zahraničí, dostupnost kamarádů, se kterými se nemůžeme vidět nemoc, zaneprázdněnost, rychlá forma domluvy, komunikace zdarma, navazování nových vztahů, vyhledávání starých známých, sdílení dokumentů atd ), ale zároveň nás ochuzuje o potřebný kontakt face to face a přináší nová úskalí (neporozumění, dezinterpretace, nahrazení osobního setkání, vyjádření pocitů prostřednictvím emotikonů, redukce komunikace na fráze, nebezpečí zneužití poskytnutých informací, kyberšikana, závislost, minimalizaceosobních vět, jiný respondent ) Úvaha má podpořit přemýšlení nad tématem, opět jsou uplatněny mezipředmětové vztahy. Úkol č. 17 V komunikaci je důležitá nejen informace, kterou předáváme, ale také její příjemce. Formulace našeho sdělení by pro něj měla být srozumitelná.

70 Představ si situaci, že jedeš na kole do školy a píchneš pneumatiku. Zdržení je nevyhnutelné. Jakým způsobem bys tuto skutečnost napsal/a do SMS zprávy svému: A)Kamarádovi ze třídy B)Vyučujícímu C)Rodiči D)Bratrovi, jehož kolo jste si půjčili Budou se jednotlivé SMS zprávy lišit? V čem? SMS napište: Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: SMS zprávy se budou lišit ve funkci (rodiče informuji, kamaráda pobaví, vyučujícímu se omluví, bratra vystraší ), tomu bude odpovídat i způsob formulace a jejich forma (typ pozdravu, podpis, tykání/vykání ) Tato činnost má žáky vést k uvědomění, že stejná informace se dá sdělit různými způsoby. Úkol č. 18 Hra KUFR. Rozdělte se na skupiny. Každá skupinka vymyslí 10 slov pro jinou skupinu. Vyberte si ze skupiny svého zástupce, který bude vysvětlovat vylosované pojmy (nesmí vám je ukázat). Za dvouminutový časový limit uhodněte co nejvíce pojmů. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Třídu rozdělte na dvě poloviny a vyberte mluvčího. Vytvořte kartičky, na které budou žáci psát své pojmy. Korigujte jejich výběr dle schopností žáků. Při vysvětlování nesmí žáci použít stejný kořen slova. 69 Úkol č. 19 V životě se často dostáváme do situací, kde musíme umět slušně komunikovat, prezentovat se a dosáhnout vytčeného cíle. Utvořte si skupinky a sehrajte následující scénky. Nejprve předveďte odstrašující případ, jak by vybraná situace vypadat neměla. Poté uveďte vše na pravou míru a sehrajte ideální průběh rozhovoru. Vyřízení občanského průkazu na úřadě Reklamace oblečení v obchodě Objednání večeře v restauraci Hádka sourozenců Prezentování nějakého návrhu ve školním parlamentu nebo řediteli školy Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Při aktivitě si žáci vyzkouší některé životní situace pomocí dramatizace. Odstrašující příklad slouží k uvědomění si základních chyb. Poté je možné situaci prodiskutovat se třídou, upozornit na nedostatky formou brainstormingu nebo diskuze. Ideální průběh scénky slouží k upevnění předchozích poznatků.

71 Úkol č. 20 Lékařské konsilium aneb jediný lék na HIV. Umíte argumentovat? (Slovo argumentace vyhledejte ve slovníku). Někdy se nám totiž může hodit! Rozdělte se ve třídě libovolně do pětičlenných skupinek a vžijte se do role lékařů. Každá skupinka obdrží níže uvedenou vizitku pacienta. Úkolem skupinky je hájit Vašeho pacienta před zbylými čtyřmi kolektivy lékařů a získat jediný lék na vyléčení HIV. Argumentujte, volte vhodné formulace tak, abyste přesvědčili své kolegy.. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Tato aktivita je zaměřena na postoje a hodnotovou orientaci žáků. U každé osoby jsou uvedeny údaje, které mají svoje klady, ale i zápory. Důležitá je komunikace ve skupině i mezi jednotlivými žáky. Důraz je kladem především na vyjadřování názoru, na tolerování myšlenky jedince atd. Během této aktivity může vyvstat diskuze i na další témata např. romská problematika, rovnocennost mezi lidmi, etika, výběr povolání atd. Úkol č. 21 a 22 Vylušti křížovku: (tajenku dají první písmena jednotlivých odpovědí) (Úkol č. 21) Jaké slovo ti vyšlo? Víš, co znamená? (Úkol č. 22) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Pomůcky: Řešení: 1. Oblast matematiky, která se zabývá čísly je aritmetika 2. Jakým cizím slovem se označuje slovo společenský? sociální 3. Schopnost vcítění se do ostatních se nazývá empatie 4. Odpovědí na akci je podle 3. Newtonova zákona reakce 5. Stát, který by se chtěl stát členem EU, ale nachází se nejen v Evropě, ale i Asii je Turecko 6. Rozšířená komunikační síť, kterou v současnosti nahrazuje Facebook je ICQ 7. Fyzikální veličina elektrické napětí má jednotku 1 Volt 8. Velká říše (např. římská) se cizím slovem označuje jako impérium 9. Řecký hrdina, který podle pověstí zabil Mínótaura je Théseus 10. Chemický prvek hliník má zkratku Al 70 Člověk se může v životních situacích zachovat různě, obecně rozlišujeme 3 typy chování: a)pasivní b)asertivní c)agresivní

72 Úkol č. 23 a 24 Zahrajte se dvěma kamarády scénku. Jste na diskotéce a přijde k vám neznámý kluk. Nabízí vám marihuanu. Rozdělte si role a každý zareagujte jedním způsobem. (pasivně, asertivně, agresivně). Třída zhodnotí, která reakce je nejvhodnější, případně navrhne, jak lépe by se dalo zareagovat. (Úkol č. 23) Pomocí principů dramatizace znázorněte následující situace: (Úkol č. 24) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Tato aktivita je primárně zaměřena pro starší žáky a slouží k nácviku odmítnutí drogy. Dramatizace by mohla probíhat tak, že žáci vytvoří 4-členné skupiny, jeden z nich drogu nabízí a ostatní 3 reagují každý zvoleným způsobem. Po scénce třída zhodnotí, které reakce byla adekvátní, případně dodá vlastní návrhy. Také by mohly být skupinky jen 3-členné, drogu nabízí učitel. Úkol č. 25 Setkal/ases s podobnými nepříjemnými událostmi? Jak jste je řešil/a? Rozhodni, jestli byla tvoje reakce pasivní, asertivní nebo agresivní. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny:nyní si mají žáci zpětně uvědomit, jaké chování je pro ně typické a zapracovat poté na jeho zlepšení. 71 Úkol č. 26 a 27. Přečti si pravidla chytré hádky. (Úkol č. 26) Promysli, zda by byla "chytrá hádka" v tvém případě úspěšná a zda bys ji mohl/a ty nebo i tví rodiče použít. (Úkol č. 27) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny:žáci by měli být vybaveni nástrojem na řešení konfliktů. Úkol č. 28 Často se nám stává, že máme z něčeho strach nebo obavy. Určitě to také znáš. Třeba když máš jít ráno do školy a máš mít na hodinu učitele/učitelku, kterého/které se bojíš. Nebo se pohádáš s kamarádem/kamarádkou a nevíš, jak se máš následující den chovat. Anebo strach z injekcí u lékaře Dokážeš vymyslet další situace, kterých se obáváš nebo jsou ti nepříjemné? Své návrhy porovnejte se spolužákem/spolužačkou. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny:tato aktivita uvádí následující sérii, které se zaměřuje na chování v náročných životních situacích. Slouží tedy jako úvod a navození dalšího tématu. Možnost doplnit diskuzí nebo provézt formou asociačních metod.

73 Úkol č. 29 Jak se v takových situacích chováte? Co se vám obvykle stává? Jak váš organismus reaguje na podobné situace? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Žáci by mohli uvádět návrhy jako nervozita, agresitiva, pasivita, snaha vyhnout se situaci, výmluvy atd. Reakce organismu - bolest břicha, bolest v krku, bolest hlavy, třes, pocení, studené ruce, žaludeční a trávicí potíže, zvracení, únava, nespavost, neurózy Úkol č. 30 Přečtěte si následující krátké příběhy lidí a jejich reakce na stresovou situaci. Každý reagujeme jinak a vždycky se jedná o obranný mechanismus. Poznáte se v některém případu? Každá z uvedených reakcí má svůj odborný název. Přiřadte je pod příběhy. (bagatelizace, agrese, regrese, únik, racionalizace, kompenzace). V případě potřeby použijte encyklopedie. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Pomůcky: encyklopedie Řešení: Příběh o Tomášovi únik Příběh o Kláře regrese Příběh o Pepovi agrese Příběh o Lucce bagatelizace Příběh o Hance kompenzace Příběh o Lukášovi racionalizace 72 Úkol č. 31 A nyní ještě nějaká moudra nakonec. Pokuste se popřemýšlet o níže uvedených citátech slavných lidí. Jak se z nich můžeme poučit? Dokážete vymyslet svůj vlastní citát? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Vhodné pro využití vhodné komunikační (diskuzní) metody. Žák/žákyně rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Obecné pokyny:učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje.

74 Učitel může žákům doporučit, některé zajímavé tituly související s látkou této kapitoly: Cože? Já, a rasista? Evropská společenství. Praha: Multikulturní centrum, ISBN DACÍK, Tomáš. Rasy a rasismus. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN Romové v České republice. Praha: Socioklub, ISBN Menšiny a migranti v České republice: My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, ISBN Úkol č. 1, 2, 3, 4 Příběh o zeleném mužíčkovi 1. část Přestavte si, že jste obyvatelem středověké vesnice 2. část - zeleného mužíčka teď bude představovat jeden spolužák/spolužačka, kterého/kterou vybere pan učitel/paní učitelka. Posadí se na židli. Shromážděte se okolo něho a svým postojem vyjádřete, co si o něm myslíte. Můžete využít vzdálenosti co znamená, že jste od něj dál, nebo že jste k němu blíž? Můžete využít ruce, nohy, otočení těla. Vytvořte ze svého těla živou sochu. Pan učitel/paní učitelka pak bude procházet po třídě a poklepáním na rameno tě vzbudí vysvětlíš ostatním, proč stojíš tak, jak stojíš a jak to vyjadřuje tvůj vztah k mužíčkovi. Po probuzení socha zase usne. Všichni musí být sochami, nikdo nemluví ani se nehýbe část Poslechneš svého pána? Změní se nějak tvůj postoj k mužíčkovi? Živou sochou opět vyjádři, co si teď o mužíčkovi myslíš. Pan učitel/paní učitelka bude opět procházet po třídě a poklepáním na rameno tě vzbudí vysvětlíš ostatním, proč stojíš tak, jak stojíš, a jestli (případně jaka proč) se tvůj vztah k mužíčkovi změnil. Po probuzení socha zase usne. Všichni musí být sochami, nikdo nemluví ani se nehýbe 4. část Vrátíme se nyní ze středověku zpátky do 21. století. Odpověz na otázky, které ti bude pokládat pan učitel/paní učitelka. a) Jak ses cítil v roli zeleného mužíčka? b) Byl tvůj postoj k zelenému mužíčkovi spíše kladný nebo záporný a proč? c) Změnil se tvůj postoj k zelenému mužíčkovi, když vám rytíř přikázal vyhnat ho? Proč? d) Jsou v naší společnosti také nějací zelení mužíčkové? Kteří lidé jsou někdy zelenými mužíčky? Jak se k nim chováme? e) Cítil ses někdy jako zelený mužíček? V jaké situaci? Jak jsi situaci řešil? f) Můžeme zeleným mužíčkům pomoci? Jak jim můžeme pomoci?

75 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Cílem aktivity je nastínit žákům problém rasismu - ukázat jim nenásilnou formou, že všichni na světě nejsou stejní, což nutně neznamená, že jedni jsou horší než druzí. Učit žáky, aby si uměli dělat na různé situace vlastní názor a nebáli se ho vyjádřit. Metodické pokyny:text slouží spíše pro učitele, žáci jej mají v učebnicích spíše pro pozdější zopakování. Po aktivitu je třeba vymezit dostatek prostoru ve třídě. Důležitý je výběr žáka, který bude zeleného mužíčka představovat. Takový jedinec by měl mít ve třídě neutrální postavení (pokud by neměl, mohla by aktivita sklouznout k tomu, že žáci by vyjadřovali postoj k němu, místo k zelenému mužíčkovi). Zároveň by měl být tento žák poměrně psychicky odolný, aby ustál to, co mu spolužáci sdělí. Také by to neměl být někdo, kdo se po celou dobu vyprávění příběhu bude smát! Je nezbytné, aby se učitel zeptal zeleného mužíčka jak se v této roli cítil. Na otázku: Cítil ses někdy ty jako zelený mužíček? V jaké situaci? Jak jsi situaci řešil?, mohou žáci odpovědět za domácí úkol, popřípadě mohou vymyslet podobný příběh. Tato aktivita je brána jako úvodní k celé kapitole a je vhodné se opakovaně vracet k postavě zeleného mužíčka z důvodu pochopení toho, jak se může cítit diskriminovaný člověk, případě oběť rasismu. Časová dotace aktivity je max. jedna vyučovací hodina. Pomůcky: Zelené tričko (oblek pro zeleného mužíčka) Možná inovace: Pokud jsou ve třídě dobré vztahy (žáci se dobře znají, věří si a rozumí), může si učitel dovolit malinkou obměnu. Rozdělí žáky na polovinu (jeden ze žáků bude opět zelený mužíček). Jedna polovina bude chtít mužíčka přijmout mezi sebe a druhá polovina bude proti. Mělo by se debatovat o tom, zda mužíčka přijmout mezi sebe nebo ne (strany budou vzájemně reagovat na svoje argumenty). Učitel by neměl do debaty zasahovat, pouze by ji měl korigovat (posuzovat argumenty apod.) a nakonec zhodnotit. Na závěr by měl učitel vyvolat diskuzi o tom, jak se líbila jednotlivým stranám jejich úloha, jestli se s ní ztotožnili nebo jestli nesouhlasili s úlohou, kterou zastávali a proč. 74 Úkol č. 5 Naplánuj, jak bys mohl pomoci člověku, který je nějak vyčleněn ze společnosti můžeš pomáhat seniorům, handicapovaným lidem, cizincům, nebo jiným spoluobčanům. Můžeš zkusit svůj plán zrealizovat. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Všichni se seznámí s různými případy, kdy může být člověk vyčleněn ze společnosti. Ukázat žákům, jak těžký může být pro takového člověka život ve společnosti. Probudit v žácích myšlenku, že je potřeba pomáhat těmto lidem žít plnohodnotný život v rámci naší společnosti. Metodické pokyny: Žáci pracují ve skupince po 2-3. Aktivita může být brána jako krátkodobý projekt (2-3 vyučovací hodiny). Úkolem každé skupinky je naplánovat pomoc člověku, který je nějak vyčleněn ze společnosti (může se jednat o cizince, handicapovaného člověka, seniora apod.) Žáci mají k dispozici internet. Každá skupinka připraví krátkou prezentaci, ve které ostatním spolužákům představí své plány (alternativou prezentace na počítači může být plakát). Nakonec učitel může seznámit žáky s činností různých organizací, které těmto lidem pomáhají (Život bez bariér, Člověk v tísni, Rada seniorů ČR apod.) Učitel taktéž může pozvat zástupce některé z organizací do školy, aby žákům představil její hlavní myšlenky a cíle. Bylo by vhodné, pozvat

76 zástupce takové organizace, který může žákům nabídnout možnost pracovat u nich jako dobrovolník. Popřípadě si učitel může sám zjistit, kde v okolí hledají dobrovolníky a žákům tuto informaci předat. V rámci dobrovolnické činnosti mohou žáci realizovat své projekty a učit se tak nezištně pomáhat svým spoluobčanům. Pomůcky: psací potřeby, papír, počítač s internetem, dataprojektor Úkol č. 6 a 7 Jaký na vás udělaly dojem následující obrázky? Ke každému obrázku přiřaďte alespoň tři klíčová slova. (Úkol č. 6) Odpovězte na otázky: a) Na čem byl nejčastěji založen váš první dojem? Co rozhodující? b) Která tvář na vás udělala nejlepší dojem a proč? Která byla nejhorší? c) Vzpomínáte si na skutečný případ, kdy jste zjistili, že první dojem neodpovídá realitě? (Úkol č. 7) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních a personálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj vyjadřovacích dovedností žáků. Rozvoj kritického myšlení. Naučit se formulovat vlastní názor a podložit jej argumenty. Metodické pokyny: U této aktivity je důležitý argument žáka. Je tedy nutné, aby každý byl schopen obhájit si to, proč dané osobě na obrázku přisoudil právě takové vlastnosti a atributy. Práce může probíhat ve skupinkách, žáci o obrázcích diskutují, odpovídají na otázky. V závěru aktivity prezentuje odpovědi na otázky před celou třídou. Časová dotace na aktivitu je min. Pomůcky: papír, tužka Možná inovace: Na základě aktivity v hodině lze žákům zadat písemnou úvahu na téma. Smyslem je, aby se žáci zamysleli nad problematikou. Úkol by neměl přesahovat 2 A4. Úvodní slovo: Co je důležité, je očím neviditelné Je to skutečně tak? Nebo byste citát přeformulovali? Z čeho pramení krása? Je to věc pouze fyzického vjemu nebo můžeme říci, že krásné je i to, co není na první pohled zřejmé? www. osteoporoza.cz 7

77 Úkol č. 8, 9, 10 Pokus se odvodit význam slova předsudek. Svou odpověď si zkontroluj v rámečku pod cvičením. Diskutujte se spolužákem/spolužačkou, co všechno mohou předsudky způsobit. Každý člověk má určité předsudky - dokážeš říct nějaký svůj předsudek? Přemýšlejte ve dvojici, jak by člověk měl s vlastními předsudky zacházet. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj slovní zásoby jedince. Rozvoj vyjadřovacích dovedností žáka. Metodické pokyny: Nejprve lze pracovat pomocí metody brainstormingu. Vymyšlené odpovědi je vhodné na chvíli opustit a pracovat s textem. Na základě přečteného úryvku z pohádky a zodpovězení otázek se k nápadům z brainstormingu vrátit a vyhodnotit je. Na závěr lze sestavit definici předsudku. Možná inovace: Lze sehnat tuto pohádku i v audiovizuální podobě! Je tedy možné pracovat s mluveným slovem! Pomůcky: papír, tužka PŘEDSUDEK = dopředu určený postoj a tradovaný závěr, často negativního charakteru Úkol č. 11 a 12 Co může být netolerantní chování? Označte následující výroky emotikony: = tolerantní chování, = netoleratní chování (Úkol č. 11) 76 Vymysli i další příklady tolerantního a netolerantního chování. (Úkol č. 12) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj kritického myšlení. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny: Úkol je vhodné zařadit ve chvíli, kdy potřebuje vyučující zaktivizovat žáky. Aktivita je časově nenáročná. Důležité je, aby v případě nejasností žáci uvedli argumenty pro své odpovědi. Pomůcky: papír, tužka Řešení: a) Připouštím tvůj názor na tento typ telefonu. b) Je homosexuál, nebudu s ním kamarádit. c) Souhlasím s vyřčenými návrhy. d) Nechápu, jak může mít puštěnou hudbu na maximum. e) Křesťanský obřad? Tak to nikam nejdu! f) Je-li ruské národnosti, nemůže být u nás zaměstnán. g) Jsem to říkal, že nemají šanci vyhrát. Úkol č. 13 Doplňte do textu chybějící slova: STRACH, PRAVDY, TOLEROVAT, NÁZOR, POTLAČUJÍ, VLASTNÍ, ODLIŠNÉ, NEJISTÍ.

78 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj práce s textem. Rozvoj kritického myšlení. Rozvoj slovní zásoby žáka. Rozvoj logického myšlení. Metodické pokyny: U tohoto textu není nutné dávat žákům škálu slov, které mají doplnit. Důležitá je kontrola činnosti. Tento text se může stát odrazovým můstkem pro diskusi. Pomůcky: papír, tužka Možná inovace: Žáci si za domácí úkol najdou v denním tisku nebo na internetu článek, který se bude věnovat toleranci. Článek si přinesou na další hodinu, kde o nich bude diskutováno. Řešení: Tolerovat znamená respektovat jeden druhého - připouštět jeho názory, postoje odlišné od těch našich. Tolerance není synonymem ke slovu lhostejnost či poddajnost. Toleratní je pouze ten, který má vlastní názor na danou věc. Netolerantní jedinci bývají většinou vnitřně nejistí. Mají strach z toho, že by je cizí názor mohl ohrozit. Příčinou netolerance je přesvědčení o neomylnosti. Jejich názor je vždy ten nejlepší, na druhou stranu se dotyční nikdy nechtějí dobrat pravdy. Názory nechtějí ani prověřovat, ale spíše je potlačují. Úkol č. 14 Představ si, že ses ocitl na planetě, kde jsou všichni lidé stejní. Vypadají stejně (viz obrázek dole), mají rádi stejné věci, mají stejné názory, mají stejné vlastnosti a tváří se stále stejně. Líbilo by se ti na takové planetě? 77 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních. Metodické pokyny: Tato aktivita by měla probíhat pokud možno mimo lavice (nejlépe v kruhu na koberci). Žáci leží se zavřenýma očima a učitel se jich ptá na různé otázky: Řeší lidé na takové planetě nějaké problémy? Jak bys reagoval na to, kdyby se najednou objevil někdo, kdo by vypadal a choval se jako ty, kdo by měl stejné názory apod.? Líbilo by se ti to nebo ne? A proč? Jak by se tito lidé zachovali, kdyby na jejich planetu přišel zcela jiný člověk? Jak by se cítil tento zcela odlišný člověk? Má život na této planetě podle tebe spíše výhody nebo nevýhody? Je podle tebe dobře, že se ve skutečnosti lidé od sebe liší? A proč? Za domácí úkol mohou žáci napsat krátkou úvahu, ve které budou porovnávat život na těchto dvou planetách (naší skutečné a té smyšlené). Pomůcky: psací potřeby, papír nebo sešit Úkol č. 15 Jaké jsou výhody soužití různých lidí ve společnosti? Jaká jsou rizika soužití různých lidí ve společnosti? Zapiš si je do diagramu a prodiskutuj ve dvojici. Existuje prevence rizik, případně řešení problémů?

79 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, občanských. Žáci si v této aktivitě mají uvědomit jaké výhody a rizika s sebou nese soužití různých lidí ve společnosti. Metodické pokyny: Tento úkol slouží jako shrnutí a navazuje na předchozí aktivitu. Žáci pracují samostatně, popřípadě své myšlenky prodiskutují ve dvojicích. Do sešitu nebo na samostatný papír si nadepíší na jednu stranu papíru výhody a na druhou rizika soužití různých lidí. Na tuto část aktivity by jim mělo stačit 5 minut. Učitel by měl udělat podobný zápis na tabuli, kam by zapisoval návrhy žáků. V závěru mohou žáci diskutovat o tom, zda můžeme předcházet rizikům tohoto soužití. Časová dotace aktivity je minut. Pomůcky: psací potřeby, papír nebo sešit Řešení: VÝHODY RIZIKA vzájemná inspirace, obohacení, nové zkušenosti atd.nepochopení, strach z neznámého, časté neshody, diskriminace atd. Úkol č. 16 Doplň do rámečků, čím vším se mohou různé národy a jejich kultury lišit. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Rozvoj empatie. Rozvoj argumentačních schopností žáka. Metodické pokyny:tuto aktivitu lze realizovat pomocí metody brainstorming. Vyučující musí žákům připomenout pravidla, kterými se tato metoda řídí. Důležitou částí brainstormingu je pak jeho vyhodnocení. U této aktivity by se jej měl ujmout vyučující a požadovat po žácích argumenty pro a proti u každého zaznamenaného nápadu. V závěru si žáci zapíší do sešitu ty body, které vyhodnotili jako správné. Na tuto aktivitu lze také navázat diskusí, přičemž žáci mohou sdělovat spolužákům své zážitky z dovolených jak se liší kultura jednotlivých národů, jak odlišné mají zvyky apod. Pomůcky:sešit, tužka Řešení: náboženství, zvyky, státní zřízení, ekonomika, jazyky, rasa, kultura, gastronomie, vzdělanost, vliv rodiny, atd. Možná inovace: Žáci si za domácí úkol vyhledají na internetu nebo v denním tisku článek vztahující se k tématu. Na další vyučovací hodině pak každý své spolužáky s textem seznámí. 78 Úkol č. 17 Pracuj metodou brainstormingu, snaž se vymyslet co nejvíce odpovědí na otázku: Jaké výhody přináší lidem poznání různých národů a jejich kultur? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkoly je možné zařadit do výuky jako zpestření. Neměly by být hodnoceny známkou, mají posloužit jako oživení vyučování. Ti žáci, kteří úkoly splní bez chyby je možné odměnit jedničkou.

80 Pomůcky: papír, tužka Řešení: Úkol č. 18 Ve skupině vytvořte k přidělené zemi (Francie, Itálie, Německo, Rusko, Španělsko) turistický plakát, který má upozornit zahraniční turisty na charakteristické znaky dané země. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkoly je možné zařadit do výuky jako zpestření. Neměly by být hodnoceny známkou, mají posloužit jako oživení vyučování. Ti žáci, kteří úkoly splní bez chyby je možné odměnit jedničkou. Pomůcky: papír, tužka Řešení: Úkol č. 19 Z které země pocházejí níže uvedené pokrmy? Který z nich už jsi ochutnal/a? Který z nich bys chtěl/a ochutnat a proč? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:aktivita není nijak náročná, je ji možné zařadit kdykoliv ve vyučovací hodině. Jako možnou inovaci je možné žákům zadat za domácí úkol, aby si vyhledali recept na jedno jídlo z tohoto cvičení, popřípadě je možné, aby si vyhledali jiné jídlo, které je pro určitou zemi typické. Recept pak zpracují na samostatný arch papíru, aby jej bylo možné vystavit ve třídě. Pomůcky: papír, tužka Řešení: 79 1) Brynzové halušky Slovensko 2) Pizza Itálie 3) Boršč (polévka) Rusko 4) Holubki tradiční romský pokrm (plněné zelné listy) 5) Čínské nudle Čína 6) Bo kho typicky vietnamský pokrm Úkol č. 20 Otázky pro chytré hlavičky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkoly je možné zařadit do výuky jako zpestření. Neměly by být hodnoceny známkou, mají posloužit jako oživení vyučování. Ti žáci, kteří úkoly splní bez chyby je možné odměnit jedničkou. Pomůcky: papír, tužka Řešení: 1) Který jazyk používá místo písmem znaky? ČÍNŠTINA

81 2) Kterým jazykem se dorozumívají lékaři mezi sebou?latina 3) Která etnika patří do eskymácko-aleutská jazykové rodiny? (stačí 1 př.) ESKYMÁCI 4) Které dva státy používají za úřední jazyk arabštinu?jemen, OMÁN, SAUD. ARÁBIE 5) Jaký typ písma používají Vietnamci?LATINKA Úkol č. 21 OBČANÉ "DRUHÉ KATEGORIE" 21. Přemýšlej, co všechno ovlivňuje postavení člověka ve společnosti. Nápady zapisujte společně s ostatními na tabuli. Poté si se spolužákem/spolužačkou v lavici prohlédni charakteristiky lidí na této stránce. Čísla budete třídit podle toho, kdo má vysoké postavení ve společnosti ("občané první kategorie") a kdo nízké ("občané druhé kategorie"). Zařaďte čísla nejprve jen do těchto dvou skupin, poté můžete v rámci každé skupiny vytvořit ještě další pořadí. Vycházejte nikoliv z vašeho názoru, ale z veřejného mínění - názoru většiny lidí ve společnosti. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkoly je možné zařadit do výuky jako zpestření. Neměly by být hodnoceny známkou, mají posloužit jako oživení vyučování. Ti žáci, kteří úkoly splní bez chyby je možné odměnit jedničkou. Pomůcky: papír, tužka 80 Nyní pracujte ve čtveřicích - prodiskutujte zařazení lidí do kategorií. Poté dostanete od pana učitele/paní učitelky doplňující informace k některým lidem. Přemýšlejte, zda se jejich zařazení změní, nebo ne a proč. Pozor! Opět vycházejte z veřejného mínění naší společnosti. Úkol č. 22 HRA NA ETNOLOGA 22. Rozdělte se ve třídě na tři nebo na šest skupin - sedněte si tak, abyste se nerušili. Důležité je, abyste se věnovali pouze svému úkolu a nepozorovali práci ostatních. Od pana učitele/paní učitelky dostanete fotografii, kterou si důkladně prohlédněte. Podle fotografie pak vypracujte odpovědi na otázky uvedené pod tímto zadáním. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech.

82 Metodické pokyny:úkoly je možné zařadit do výuky jako zpestření. Neměly by být hodnoceny známkou, mají posloužit jako oživení vyučování. Ti žáci, kteří úkoly splní bez chyby je možné odměnit jedničkou. Pomůcky: papír, tužka Na metodickém portále je aktivita instruována takto: Předpokládaná délka aktivity Hra na etnologa je 30 minut, proto se dá snadno uplatnit v případě, kdy chceme MKV integrovat do výuky vybraného předmětu (například Výchova k občanství). Integrace je u této aktivity vhodná i vzhledem k její tematické šíři. Dá se tak využít dosavadních znalostí žáků, navázat na ně a zasadit je do nových souvislostí. (Žáci už se například učili o vztazích Američanů a Indiánů, ale nikdy je nenapadla souvislost se vztahy mezi Čechy a Romy.) Protože aktivita otevírá celou řadu zajímavých problémů, dá se také využít jako odrazový můstek pro projektové vyučování, zaměřené například na toleranci menšin nebo na historii Romů. Aktivita Hra na etnologa se samozřejmě neomezuje jenom na multikulturní témata, ale integruje i jiná průřezová témata, jako je Výchova demokratického občana nebo Osobnostní a sociální výchova. Nutí totiž žáky, aby se zamysleli sami nad sebou, aby si uvědomili, jak vnímají, prožívají a poznávají sebe i druhé lidi a čím je jejich vnímání ovlivněno. Záleží na učiteli, na jaké téma bude při realizaci aktivity klást důraz, nebo do jakých souvislostí ji zařadí. Vlastní strukturovaný popis činnosti 1. Rozdělte žáky do tří skupin, které budou samostatně pracovat v různých částech učebny tak, aby se co nejméně vyrušovaly. V tomto případě se však nebude jednat o skupinovou práci, jde o to, aby žáci neodhalili fakt, že všichni pracují s totožnou fotografií. 2. Rozdejte všem kopii fotografie (viz příloha), každá skupina však dostane jiný popisek: Vesnice Oglalů, příslušníků kmenového svazu Lakotů v rezervaci Pine Ridge v jižní Dakotě v USA. Vesnice v oblasti Pandžábu v severní Indii. Romská osada u města Prešov na východním Slovensku. 3. Sdělte žákům, že cílem jejich práce je na základě informací z fotografie a vlastních znalostí napsat imaginární stručnou zprávu z etnologického výzkumu. Instrukce pro psaní zprávy Začněte popisem fotografie. Co vidíte? Jak vypadají zobrazení lidé? Jak vypadají jejich obydlí? Pokuste se na základě fantazie popsat: co tito lidé dělají, čím se živí; jak početná je jejich rodina a jak fungují příbuzenské vztahy; jak vypadají jejich hygienické a stravovací zvyky; náboženství těchto lidí, postoj k přírodě, vesmíru, světu; hodnotový systém, pojetí krásy, pravdy, spravedlnosti. Na závěr připojte krátké srovnání kultury, kterou jste popsali, s kulturou svojí. 4. Dejte žákům asi 15 minut na vypracování zprávy. Každý pracuje sám, omezujte "porady" či "opisování" na minimum. 5. Odeberte kopie fotografií. Vyzvěte dobrovolníky ze všech skupin, aby přečetli své zprávy. Hlavní informace čtených zpráv zapisujte na tabuli. (Z časových důvodů 81

83 pravděpodobně nebude možné, aby zprávy přečetli všichni žáci. Je však vhodné zprávy po skončení aktivity vybrat a vrátit se k podrobnější reflexi v následující hodině.) 6. Nuťte žáky, aby se vyjádřili k rozdílům ve zprávách jednotlivých skupin. 7. Prozraďte pointu: fotografie byly pro všechny skupiny totožné, autentický popisek je popisek 3. Hodnocení/reflexe Skutečnost nahlížíme přes určitý filtr. Tím filtrem jsou zprostředkované, neautentické informace, které jsme si neověřili vlastní zkušeností. Cílem hry bylo odhalit, jak tato předpojatost ovlivňuje vnímání fotografie. Zaměřte pozornost především na popisy fotografie a závěrečná hodnocení kultury ze zpráv. Jak dopadlo hodnocení romské osady? Lišily se popisy toho, co "skutečně vidíte", v jednotlivých skupinách? Co všechno se podílí na vnímání skutečnosti? Ovlivnily vaše zprávy domněnky, tušení, stereotypy, předsudky? Kde jste čerpali informace, které "víte" o jednotlivých kulturách? Víte, že podstatná část americké veřejnosti vnímá Indiány podobně, jako Češi vnímají Romy? Co ovlivnilo vaše vnímání "indiánské" kultury? Co ovlivnilo vaše vnímání romské kultury? Byli jste někdy v osadě? Co ovlivnilo vaše vnímání "indické" kultury? Úpravy: aktivitu je možno různě modifikovat. Například je možné organizovat více skupin (fotografii je možné označit jako mexická rodina nebo peruánští indiáni apod.) 82 Úkol č. 23 Ve skupině vytvořte plakát, na kterém stručně představíte jedno z následujících náboženství. Pomohou vám otázky uvedené níže a mapa. Plakát musí být barevně a graficky zajímavě zpracován, musí obsahovat obrázky, informace nesmějí obsahovat faktické ani gramatické chyby. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkoly je možné zařadit do výuky jako zpestření. Neměly by být hodnoceny známkou, mají posloužit jako oživení vyučování. Ti žáci, kteří úkoly splní bez chyby je možné odměnit jedničkou. Pomůcky: papír, tužka Jak se nazývá bůh/bohové? Kolikrát denně se věřící modlí a jakým způsobem? Jak vypadají chrámy/oltáře? Jak je bůh vyobrazen (v jaké podobě)? Jaké jsou symboly daného náboženství? Jaké svátky slaví? Mají lidé věřící v dané náboženství specifické předpisy ohledně oblékání a jídla?

84 Jak vypadá rodina, manželství, případně milostný život věřících? Kdo je prorokem? Ve kterých zemích toto náboženství převažuje? 83

85 Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Lidé mohou mít předsudky čemukoliv a komukoliv. Zamyslete se nad tím, jaké předsudky byste přiřadili k níže uvedeným obrázkům. Stačí, když ke každému obrázku uvedete jeden předsudek. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj myšlení. Rozvoj vyjadřovacích dovedností žáka. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat ve chvíli, kdy chceme zaktivizovat žáky. Časová dotace na úkol je max. 5 min. V úvodu aktivity je důležité připomenout žákům, co předsudek znamená. Úkol je možné zpracovat pouze ústně. Řešení: Např.: přináší peníze, odporná havěť Černá kočka přináší smůlu!!! Šrocení, atd. 84 Úkol č. 2 V jakých oblastech se projevuje XENOFOBIE? V pracovním životě? Ve škole? Ve sportu? Najdi příklady a vymysli řešení. Xenofobie Xenofobii charakterizují projevy odporu, nepřátelství, ale i nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího. Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, kultury, projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům, ale i cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům... Někdy je tento pojem užíván jako obecný termín

86 pro rasismus, antisemitismus a nacionalismus. Stejně jako rasismus je předsudkem, který vytváří negativní názor bez jakékoliv znalosti nebo smyslu. 8 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj práce s textem. Žáci sestaví definici xenofobního chování. Žáci uvedou příklady xenofobního chování. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Metodické pokyny:žáci si texty samostatně pročtou a do sešitu vypíší příklady xenofobního chování. Ve dvojicích pak zformulují definici xenofobie. Časová dotace je 10 min. Poté každá dvojice napíše svou definici velkým písmem na samostatný papír, který postupně vylepí na tabuli. Vyučující pak vybere nejpřesnější definici, kterou si žáci zapíší do sešitu. Pomůcky: papír, tužka Úkol č. 3,4,5 3. Rozhodni, zda v úryvcích je určitá skupina lidí diskriminována, nebo zda se jedná o dobrý příklad respektu a tolerance. Víš, co znamená slovo diskriminace? Podívej se do slovníčku. 4. Přiřaď k textům pojmy:diskriminace podle sexuální orientace, diskriminace na základě náboženství, diskriminace podle pohlaví, diskriminace podle věku, diskriminace podle rasy, diskriminace na základě zdravotního stavu. 5. Vymysli opak situace, která je v textu popsána. Jestliže se jedná o negativní situaci, vymysli k ní pozitivní ekvivalent a naopak. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských Metodické pokyny: U této aktivity je na místě seznámit žáky s pojmy pozitivní a negativní diskriminace. Žáci pracují ve dvojicích. Časová dotace aktivity je max minut. Na závěr je nutná kontrola úkolů, při které by se měl učitel přesvědčit, zda žáci látku pochopili, a případně dovysvětlit nejasnosti. Texty s přiřazenými pojmy si mohou žáci nalepit do sešitu (poslouží tak jako zápis z hodiny). Úkol č. 5 je vhodné zadat jako domácí (každý vymyslí jednu nebo dvě situace). Pomůcky: texty pro každého, nůžky, lepidlo, psací potřeby, sešit Řešení (úkol č. 5 a 6) Text 1 dobrý příklad respektu a tolerance; diskriminace na základě zdravotního stavu Text 2 diskriminace určité skupiny lidí (senioři); diskriminace podle věku Text 3 diskriminace určité skupiny lidí (černí hráči); diskriminace podle rasy Text 4 diskriminace určité skupiny lidí (muslimky); diskriminace na základě náboženství Text 5 dobrý příklad respektu a tolerance; diskriminace podle sexuálníorientace Text 6 dobrý příklad respektu a tolerance; diskriminace podle pohlaví 85 8

87 Úkol č. 6 Najdeš v denním tisku případy diskriminace? Můžeš hledat i na zpravodajských serverech na internetu. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, pracovních. Žáci se učí rozpoznávat různé projevy diskriminace. Metodické pokyny: Žáci mohou příklady diskriminace v denním tisku najít za domácí úkol, případně může učitel přinést noviny do vyučovací hodiny nebo může žáky vzít do počítačové učebny, aby hledali sami na internetu. Seznámení s výsledky žákova hledání by mělo probíhat formou mluvního cvičení a následné diskuze. Ten, který mluví o nalezeném článku před třídou, by měl stručně vyložit obsah článku, formulovat problém, o který se jedná, a navrhnout řešení, pokud v článku není. Tématem následné diskuze by mělo být zhodnocení článku a výkonu (co se povedlo, co se mu nepovedlo, zda byl článek vybrán vhodně apod.) Aktivita může sloužit jako aktualita na začátek hodiny. Učitel může ve třídě založit nástěnku, na kterou mohou žáci přidávat nejen nalezené články, ale i jiné informace týkající se diskriminace (různé semináře, kurzy, akce apod.). Pomůcky:denní tisku novinové články, nůžky, psací potřeby, počítač s internetem Úkol č. 7 Podívej se na plakát. Chvilku o něm přemýšlej. Odhalíš vzkaz, který autor prostřednictvím plakátu posílá lidem? Vzkaz formuluj v jedné větě. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, občanských. Metodické pokyny: Plakát je vhodné zvětšit a připevnit na tabuli nebo nástěnku. Žáci pak mohou postupně chodit své myšlenky připisovat nebo připevňovat na plakát. Pokud je k dispozici dataprojektor a internet, je možné vyhledat podobné plakáty v hrané podobě na serveru youtube.com pod heslem: ludia proti rasizmu. Další podobně orientované protestní spoty jsou k vyhledání taktéž na serveru youtube.com pod heslem: social spots, případně sociální spoty. Pokud se učitel rozhodne pouštět žákům tyto videa, je potřeba, aby o jejich obsahu a smyslu s žáky diskutoval. Pomůcky: zvětšený plakát, psací potřeby, lepící hmota, popřípadě dataprojektor a počítač s připojením na internet 86 Úkol č. 8 Podívej se znovu na plakát a přečti si text. Odpověz na otázky. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, občanských. Seznámit žáky s některými organizacemi zabývajícími se bojem proti rasismu. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Časová dotace na aktivitu je max. 10 minut. Otázce č. 6 je vhodné věnovat větší pozornost. Žáci ji mohou zpracovat formou referátu o vybrané iniciativě. Pracují ve skupinkách po 3-4. Informace si zjistí za domácí úkol nebo je učitel vezme do počítačové učebny. Pomůcky: plakát, psací potřeby, počítač s internetem Řešení: 2. V jakém jazyce je napsán text? Rozumíš všem slovům? slovenština

88 5. Vysvětli význam slova rasismus. Viz slovníček 6. Vyhledej si informace o iniciativě Ludia proti rasizmu. Najdi nějakou podobnou českou iniciativu. např. Studenti proti rasismu (http://www.protirasismu.net/) Úkol č. 9 Vytvoř plakát, který bude vyzývat proti rasismu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, pracovních, k řešení problémů, sociálních. Seznámit žáky s pojmem rasismus a naznačit jim, jak lze bojovat proti němu bojovat. Metodické pokyny: Učitel by měl ve zkratce vysvětlit, co je to rasismus (viz slovníček pojmů). Vhodné je projít si s žáky na internetu (google.cz obrázky, heslo: boj proti rasismu, kampaň proti rasismu apod.) příklady plakátů proti rasismu a diskutovat o nich (o tom co vyjadřují, proč je lidé vytvářejí apod.) Pro inspiraci mohou sloužit také plakáty níže. Před touto aktivitou je také potřeba zdůraznit pravidla skupinové práce (ve skupince se nepřekřikujeme, do práce ve skupince se zapojí každý apod.) Časová dotace na tvorbu plakátu je mezi minut. Každá skupinka svůj plakát představí ostatním žákům, kteří ho hodnotí nápad, grafika apod.) Pomůcky: tvrdý papír, nůžky, pastelky, fixy apod., obrázkové časopisy (využití při tvorbě plakátu) Inspirace 87 Zdroj: Možná inovace: Pokud by se plakáty žákům povedly, nebylo by od věci uspořádat jejich výstavu pro ostatní žáky nebo i veřejnost. Úkol č. 10 Přečti si text a vysvětli podtržená slova. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, občanských. Naučit žáky vyhledávat podstatné informace.

89 Metodické pokyny: Tento úkol, na který navazuje úkol č. 13, je vhodné zařadit jako úvodní seznámení s pojmy Český helsinský výbor a Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Po přečtení průvodního textu následuje brainstorming na téma: Český helsinský výbor nebo Všeobecná deklarace lidských práv OSN (žáci nenahlíží do slovníčku pojmů). Učitel na tabuli zapisuje VŠE, co žáci vykřikují. Na začátku je důležité stanovit pravidla (př. nic není špatně, nekritizujeme nápady ostatních, všichni se zapojí do aktivity apod.). Délka brainstormingu by neměla přesáhnout 5 minut + závěrečná fáze, která by měla zahrnovat samotné vyhodnocení aktivity učitelem a porovnání výsledků se slovníčkem pojmů. Řešení: viz slovníček pojmů Možná inovace: Pro zpestření hodiny může učitel přistoupit k tomu, že žákům pustí různé spoty na serveru youtube.com, jejichž autorem je právě Český helsinský výbor. Důležitá je objasnění záměru těchto spotů (např. spot Děti vězněných rodičů) Úkol č. 11 Diskutuj se spolužákem/spolužačkou o smyslu Všeobecné deklarace lidských práv a práci Českého helsinského výboru. Doplňkové informace si můžeš vyhledat na internetu, nebo ve slovníčku. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, občanských. Seznámit žáky s obsahem a významem Všeobecné deklarace lidských práv OSN a s myšlenkami a činností Českého helsinského výboru. Naučit žáky vyhledávat podstatné informace. Metodické pokyny: Této aktivitě vyžaduje hlubší přípravu učitele. Seznámení žáků se Všeobecnou deklarací lidských práv OSN může probíhat takto: metoda skládankového učení Postup: Žáci jsou rozděleni do skupin po 3-4 (počet skupin = počet částí, na které jsme rozdělili text Všeobecné deklarace lidských práv OSN). Každá skupina dostane část deklarace, kterou prostuduje, a poté prezentuje ostatním skupinám. Pokud žáci některým slovům nerozumí, mohou použít slovník cizích slov nebo poprosit o pomoc učitele. Žáci získávají informace svou vlastní aktivitou, což je velká výhoda této metody. Učitel může text deklarace promítnout žákům také přes dataprojektor. po seznámení se s myšlenkami tohoto dokumentu žáci mezi sebou diskutují o jeho smyslu 88 Seznámení žáků s prácí Českého helsinského výboru může probíhat takto: žáci pracují s internetovými stránkami Českého helsinského výboru žáci pracují ve skupině po 3-4. učitel na začátku napíše na tabuli otázky, na které budou žáci hledat odpovědi na internetových stránkách výboru o příklad otázek: Jaké projekty ČHV jsou v současné době spuštěny? Čím se ČHV zabývá? Jaké existují lidskoprávní dokumenty? Jak se jmenuje časopis, který ČHV pravidelně vydává? A čím se zabývá?

90 Kde nalezneme sídlo ČHV? Pomůcky: Všeobecná deklarace lidských práv OSN, psací potřeby, papír nebo sešit, počítač s internetem, diaprojektor, slovník cizích slov Řešení: odkaz na elektronický dokument Všeobecné deklarace lidských práv OSN: o odkaz na stránky Českého helsinského výboru: o Úkol č. 12 V článku je popsán jeden ze způsobů protestu proti rasismu a xenofobii. Jaké další způsoby protestů se dovedeš představit? Jak se můžeš do boje proti rasismu zapojit ty? Inspirovat se můžeš v přehledu různých forem aktivismu. Vyber si vždy nějaký konkrétní problém. Cíl: Rozvoj fantazie, kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Metodické pokyny: Aktivitu je vhodné zadat jako dlouhodobý domácí projekt. Učitel pouze stanoví termín odevzdání projektu a vše ostatní nechá na žácích. Žáci mohou pracovat ve skupinkách nebo samostatně. Zvolí si jednu z forem aktivismu, kterou by oni sami bojovali proti rasismu, a na té začnou pracovat (vymýšlí scénky, píší písně, dělají průzkumy). Učitel by měl nechat žákům tak 14 dní až měsíc na práci. Vyvrcholením projektu je prezentace výsledků žákovského snažení. K jednotlivým prezentacím se vyjádří jak učitel, tak i ostatní spolužáci. Učitel může někoho pověřit, aby prezentaci dokumentoval a připravil o celém projektu krátkou zprávu, kterou nechají otisknout v místních novinách. 89 Úkol č. 13 Je-li zmiňována problematika rasismu, každému hned evokuje vztah k romskému etniku. Odpovězte: 1) Jednou větou shrňte to, co je rasismus 2) Jakými prvky se vyznačuje tzv. měkký rasismus? 3) Ve slovníku cizích slov (případně jiné příručce) vyhledejte následující výrazy: Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních, k řešení problémů, pracovních. Naučit se vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Rozvoj práce s textem. Metodické pokyny: Úkol je možné zařadit ve vyučování ve chvíli, kdy by vznikaly určité prostoje, například při zkoušení žáků. Důležité je, aby žáci vycházeli z textů. Úkol č. 3 je vhodné zadat jako domácí. Žáci by při jeho plnění neměli používat internet, proto jim vyučující může zadat, že uvedou zdroj, ze kterého čerpali. Ve vyučování pak hraje důležitou roli kontrola činnosti, jednak aby nedocházelo k zapamatování chybných informací a zároveň aby žáci neměli pocit, že jejich snažení přišlo v niveč. Pomůcky:sešit, tužka

91 Řešení: 1) Jednou větou shrňte to, co je rasismus. Rasismus je ideologie o nadřazenosti některých lidských ras a etnik nad jiné. 2) Jakými prvky se vyznačuje tzv. měkký rasismus? není podporován žádnou veřejnou institucí jedná se spíše o nevyhraněný společenský postoj neprojevuje se jako promyšlená a veřejná ideologie není chápán jako rasismus, ale jako důvodné výhrady ke způsobu života určitých skupin (Romové, Vietnamci apod.) 3) Ve slovníku cizích slov (případně jiné příručce) vyhledejte následující výrazy: ideologie soustava myšlenek a názorů, obvykle představující náhled na svět nebo společnost hanobit, hanobení- znevažovat, urážet fašismus - hnutí spojené s totalitní formou vlády nacionalismus - politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa šovinismus - vyhrocený nacionalismus založený na víře v nadřazenost vlastního národa, ale hlásající nenávist k jiným národům xenofobie - strach, nedůvěra ke všemu cizímu 90 Úkol č. 14 Přiřaď k pojmům správné charakteristiky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních, k řešení problémů, pracovních. Aplikace získaných poznatků. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny: Aktivitu je možné zařadit do vyučování ve chvíli, kdy vznikají prostoje, například během ústního zkoušení. Také je vhodná na rychlé zaktivizování třídy. Důležité ovšem je, aby byli žáci seznámeni s pojmy měkký a tvrdý rasismus, aby při aktivitě nehádali, ale vycházeli z již získaných poznatků. Pomůcky:sešit, tužka Řešení: 1) Výhrady proti způsobu života 2) Rasové násilí 3) Agresivní 4) Negativní postoj 5) Není v rozporu s právy 6) Fašismus 7) Veřejně hlásaná ideologie MĚKKÝ RASISMUS TVRDÝ RASISMUS

92 Úkol č. 15 HÁDEJ, KDOPŘIJDE NA VEČEŘI Vytvořte skupinky po čtyřech. Ve skupině si rozdělte role - jeden z vás bude hrát roli matky, druhý otce, třetí z vás bude syn/bratr, čtvrtý bude dcera. Nyní si každý z vás přečte svou kartu s rolí, kde najdete i zadání úkolu. Pokuste se ve scénce předvést, jak by mohla vypadat taková rodinná rozmluva. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Kompetence dramatické výchovy. Metodické pokyny jsou na portále Varianty.cz popsány takto: Slavný stejnojmenný film se Spencerem Tracym a Catherine Hepburnovou si zřejmě nemůžete pamatovat. Ale můžete si zkusit, co asi zažívaly jeho postavy. Potřebný čas: 45 min Velikost skupiny: 8 a více Potřeby, pomůcky: - Kopie karet s rolemi (viz. obrázek č.1) - Papír a tužky pro speciální pozorovatele Cíle Zviditelnit panující předsudky a stereotypy Uvědomit si způsoby přenosu předsudků během výchovy a socializace Objevit skryté zprávy, které neustále přijímáme z prostředí vlastní rodiny Rozvíjet schopnost hodnotit tyto zprávy a rozlišovat mezi nimi Uvědomit si úlohu rodiny při předávání společenských norem, hodnot Rozvíjet dovednost argumentace a konstruktivního řešení konfliktu Popis, postup. 1. Vysvětlete účastníkům, že jde o hraní rolí, které má odhalit způsob, jakým rodina ovlivňuje naše mínění o lidech, kteří patří k jiným sociálním a kulturním skupinám. 2. Vyžádejte si 4 dobrovolníky k hraní rolí a 4 do úlohy speciálních pozorovatelů. Zbytek skupiny tvoří obecenstvo. 3. Požádejte speciální pozorovatele, aby se rozhodli, kterou roli bude každý jeden z nich sledovat. Vysvětlete jim, že mají podrobně sledovat představitele vybrané role, zapisovat jeho argumenty, reakce, emoce apod. 4. Rozdejte hercům karty s rolemi a nechte jim 3-5 minut, aby se na svou roli připravili 5. Mezitím připravte scénu: rozmistěte 4 židle do půlkruhu a vysvětlete obecenstvu, že se jedná o bývací pokoj jedné obyčejné rodiny 6. Dejte signál k počátku hry 7. Optimální délka hry je kolem 15 minut. Jasným signálem ukončete hru, když to uznáte za vhodné Hodnocení: Nejdřív se zeptejte herců, jak se cítili ve svých rolích. Potom požádejte pozorovatele, aby shrnuli argumenty a chování jednotlivých postav. Následuje diskuse všech účastníků. Můžete se ptát: Jaké z použitých argumentů (nebo velmi podobných) jste slyšeli ve vlastní rodině? Jak by se asi změnila celá situace, kdyby byl dceřin přítel stejné barvy kůže jako ona? Co by se asi dělo, kdyby dcera oznámila, že má poměr s jinou dívkou? 91

93 A co kdyby chtěl syn představit svého chlapce? Kdo z cizinců a příslušníků jiných kultur by vaší rodině vadil jako váš přítel (přítelkyně) nejvíce, kdo méně, kdo vůbec. Proč? Myslíte, že podobné konflikty patří spíš minulosti, nebo jsou stále aktuální? Měl někdo z vás nebo ve vašem okolí podobný problém? Jak ho vyřešil? Poznámky Je dobré předem zdůraznit, že hraní rolí se liší od herectví. Při hraní rolí se sice dostáváme do umělé situace a předem určné role, ale jednáme za sebe, vyjadřujeme svoje myšlenky a názory, zatímco skuteční herci ztvárňují zcela odlišnou osobnost. Proto není ani tak důležitá kvalita dramatizace a přesvědčivost hereckých výkonů, jako autentičnost vyjadřovaných postojů, myšlenek a názorů. Hru lze upravit tak, aby byla co nejbližší sociokulturnímu prostředí účastníků. Přítel, se kterým chce dcera žít, může být stejně dobře Rom, Žid, námezdní ukrajinský dělník, Muslim, Albánec z blízkého uprchlického tábora, tělesně postižený atp. Úkol č. 16 Z novinových článků vyberte ten, který se zabývá problematikou vztahů mezi českým národem a jiným etnikem. Seznamte s článkem své spolužáky. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení. Naučit žáky objektivně posoudit spolužákův výkon a formulovat vlastní názor. Metodické pokyny: Aktivita by měla probíhat formou mluvního cvičení a následné diskuze. Ten, kdo mluví o nalezeném článku před třídou, by ho měl dobře znát. Měl by umět stručně vyložit obsah článku, formulovat problém a navrhnout řešení. Tématem následné diskuze by mělo být zaprvé zhodnocení žákova výkonu třídou (co se žákovi povedlo, co se mu nepovedlo, jak se vám článek líbil apod.) a zadruhé diskuze nad obsahem článku. Učitel by se měl snažit vždy shrnout to nejdůležitější, co žáci zmínili. Diskuze by neměla trvat déle než 5 minut, aby se stihlo vystřídat více žáků. Aktivita může být pojata jako aktualita na začátek hodiny. Pomůcky: novinové články 92 Úkol č. 17 Uveďte příklady. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj samostatnosti žáka. Rozvoj myšlení. Metodické pokyny: Aktivita je vhodná na okamžité zapojení všech žáků. Je možné ji realizovat jako samostatnou práci ve chvíli, kdy ve vyučování vznikají prostoje, tedy např. při zkoušení. Při kontrole činnosti by však žáci měli své odpovědi odůvodnit. Pomůcky: sešit, psací potřeby Řešení: a) Extrému v oblékání např.: nosit žabky v zimě (ve sněhu) b) Extrému v ubytování např.: zařídit si bydlení mezi nádražím a elektrárnou c) Extrému ve škole např.: mít na vysvědčení samé pětky d) Extrému v gastronomii např.: stravovat se hmyzem e) Extrému v politice např.: vulgárně se vyjadřovat Kdo je to extrémista? přívrženec, stoupenec, výrazná osobnost Co nazýváme extremismem? výstřední postoj

94 Úkol č. 18 Přečti si, co všechno zahrnuje pojem extremismus. Na další stránce je umístěn výňatek z programových požadavků Dělnické strany. Považuješ některé požadavky za oprávněné/užitečné? Zdůvodni. Zamysli se nad tím, zda se v programových požadavcích skrývají nějaká rizika, která by mohla ohrožovat soužití lidí v naší společnosti, pokud by byl program naplněn. Pokus se odhadnout, jak. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj samostatnosti žáka. Rozvoj myšlení. Metodické pokyny: Aktivita je vhodná na okamžité zapojení všech žáků. Je možné ji realizovat jako samostatnou práci ve chvíli, kdy ve vyučování vznikají prostoje, tedy např. při zkoušení. Při kontrole činnosti by však žáci měli své odpovědi odůvodnit. Pomůcky: sešit, psací potřeby 93

95 Tematický okruh Člověk jako jedinec Obsah Žák/žákyně objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života Žák/žákyně posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních a společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. 97 Žák/žákyně rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání Žák/žákyně popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

96 Žák/žákyně objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. Úkol č. 1 OSOBNÍ ERB Podívej se na různé erby, jeden typ si můžeš vybrat ke svému úkolu. Zpracuj si svůj vlastní erb, který bude obsahovat ty věci, které tě nejlépe charakterizují. Rozděl si vybraný (nebo jiný) typ erbu na počet polí, které potřebuješ a namaluj tam své symboly. Kolem erbu může být i tvé motto. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, sociálních a personálních, komunikativních. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Metodické pokyny:v erbu může být cokoliv vlastnosti, zájmy, předměty, zvířátka - čím mladší žáci, tím méně omezování. Jde o projektivní techniku, která vede k poznání druhých i k sebepoznání. Je důležité říci, že nejde o výtvarné dílo, aby se žáci snažili své symboly třeba i jen načrtnout s tím, že zbytek vysvětlí. Některé žáky nestresuje výpověď o sobě, ale prezentace vlastního výtvarného díla. Vypracované erby je možné vystavit ve třídě. Pomůcky: arch papíru, psací a výtvarné potřeby 95 Úkol č. 2 OSOBNÍ TRENÉŘI Nyní jsi člen skupiny specialistů na životní styl, která se zabývá individuálním tréninkovým plánem. Máte za úkol vypracovat změnu životního stylu tedy od stravy až po náplň volného času pro vaše klienty. Můžete pracovat společně, nebo si je rozebrat mezi sebou. Vaším úkolem je sepsat zásady, kterými se vaši klienti musí řídit, aby se jejich život stal lepším. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, sociálních a personálních. Metodické pokyny: Žáci mohou vytvořit týmy specialistů, skupinky max. po 3. Společně vypracují program pro klienta. Při vypracování úkolu mohou využívat internet nebo publikace věnující se tématu. Není primárním cílem, aby žáci psali rady: tlusťochu, nežer a běhej. Zvláště starší by měli provázat různé doporučené činnosti a aktivity, aby klienti doplnili svůj životní styl, omezili to, co jim škodí a polehoučku (motivovaní) přecházeli na správnou cestu. Vypracované programy mohou být prezentovány ve vyučovací hodině, mohou být porovnávány a hodnoceny. Je důležité, aby žáci využívali argumenty. Možná inovace: Dobrovolníci mohou zkusit týden se řídit podle programu a pak seznámit žáky se svými dojmy. Pomůcky: arch papíru, psací potřeby Úkol č. 3 JAKÁ BYCH BYL/A POSTAVA V POČÍTAČOVÉ HŘE?

97 Tvůj úkol je tento: rozděl počet bodů do jednotlivých charakteristik tak, aby to odpovídalo tomu, jak se sám/sama vidíš. Někdy se to tak dělá v počítačové hře, kde máš také jen omezený počet bodů, které přiděluješ, ale nyní je přidělíš sobě. Průměrný počet bodů pro každou charakteristiku je 6, takže když si někde přidáš, jinde musíš ubrat. Nebo budeš mít všude vyrovnaný počet bodů?? Když nyní už vidíš, jak jsi rozdělil /a své body, zkus svoji postavu pojmenovat. Třeba když máš nejvyšší počet bodů u chytrosti, výtvarného nadání a pracovitosti, mohla by to být: mazaná malířka Ataraxie, která se u plátna nezastaví.? Druhá varianta úkolu je tato zkus pojmenovat a charakterizovat svou postavu podle nedostatků (tedy nejméně udělených bodů). Například pokud máš nejnižší počet bodů u mrštnosti, síly a snahy pomáhat, mohla by to být: trochu nemotorná Ataraxie, která by měla víc chodit do posilovny a nebýt takový sobeček.? Pro chytré a odvážné hlavičky: proč to nezkusit dohromady a představit se přitom vlastním jménem? Tedy: Dovolte, abych se představila - jsem trochu nemotorná, ale mazaná malířka Hanka, která sice nemá moc síly, ale nezná oddech a bude se snažit v budoucnu více pomáhat všem kolem sebe. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj sebereflexe, sebepoznání. Rozvoj tvořivosti žáků.rozvoj vyjadřovacích vlastností žáků. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol je možné zadat jako domácí, kdy žáci budou mít dostatek času na promyšlení své postavy a svých vlastností.ve vyučovací hodině je vhodné zařadit prezentaci žákovských prací a krátký rozvor nad výtvory. Žáci by měli představit svou postavu a vlastnosti, které má. Zároveň by měli uvést argumenty, proč si myslí, že právě tyto vlastnosti mají. Pomůcky:arch papíru, psací potřeby 96

98 Žák/žákyně posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních a společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. Úkol č. 1 Mezi náš kruh vlastností se nám zamíchaly: a. dva druhy temperamentu b. čtyři schopnosti c. dvě nezávislá slova: Najdeš je? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozvoj práce s textem. Metodické pokyny: Před začátkem činnosti by se měl vyučující ujistit, že žáci úkolům a pojmům rozumí. V případě nesrovnalostí je odkáže na slovníček pojmů. Žáci by měli pracovat samostatně. S žáky lze vést rozhovor na téma temperament, jako zpestření může vyučující vyhledat test temperamentu, který si v hodině s žáky udělá. Pomůcky: sešit, psací potřeby Řešení: a) Flegmatik, Cholerik b) Komunikace s lidmi, Dobrý kuchař, Dobrý lyžař, Empatik c) Červený, Snový Úkol č. 2 DISPOZICE je daná od narození, cvikem se může rozvinout ve SCHOPNOST, která se v praxi projeví jako DOVEDNOST. Dovedeš k tomuto výroku vymyslet nějaký příklad? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozvoj myšlení a vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny: Úkol je možné zpracovat jak písemně, tak lze odpovědět i ústně. Vyučující by měl dbát na to, aby se každý vyjádřil, čímž si ověří, zda porozuměl. S žáky lze vést i rozhovor na toto téma. Řešení: Například: Dítě má zájem o hudbu a hudební sluch dítě má DISPOZICI k tomu hrát na nějaký nástroj. Dítě se cvikem učí na housle, projevuje SCHOPNOST. V době kdy začíná hrát slušně na housle, schopnost se mění v DOVEDNOST. 97 Úkol č. 3 Spolu se svým sousedem v lavici nakresli obrázek, který vyjadřuje nějakou osobní vlastnost. Ostatní pak hádají, o kterou vlastnost se jedná. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, sociálních a personálních, komunikativních. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Rozvoj kooperace žáků. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny: Vyučující by měl po zadání úkolu nechat žákům prostor pro jeho zpracování. Neměl by zasahovat, pokud se nevyskytnou vážnější kázeňské problémy.

99 Smyslem úkolu je nechat žáky, aby se sami domluvili, sami si vše promysleli a realizovali. V závěrečné fázi proběhne etapa hádání nakreslených vlastností. Každý dvojice by měla krátce pohovořit o tom, proč si danou vlastnost zvolili a jaký má význam pro život. Pomůcky: arch papíru, psací potřeby, pastelky, fixy Úkol č. 4 Zamysli se nad uvedenými vlastnosti podle toho, zda ti v životě spíše pomáhají nebo zda jsou překážkou. Vlastnosti poté zapiš do příslušného sloupečku. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozvoj argumentační řady žáků. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny: Jedná se o lehký úkol, který může být zařazen kdykoliv v rámci hodiny. Důležité je nechat žákům čas na zpracování úkolu, aby si mohli o jednotlivých vlastnostech přemýšlet. V závěrečné části by měla proběhnout kontrola úkolu, kdy žáci argumenty odůvodní svá stanoviska. Pomůcky: psací potřeby Úkol č. 5 Do následující tabulky napiš, které vlastnosti bys chtěl mít a kterých by ses nejraději zbavil. Poté v diskuzi proberte, proč tomu tak je Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních. Rozvoj sebekritického pohledu. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí, nebo v rámci hodiny ve chvíli, kdy vznikají prostoje. Žáci by své odpovědi měli podložit argumenty. V závěru je vhodné provést prezentaci, kdy žáci své odpovědi prezentují před třídou. (Pokud by byl kolektiv pevný, může se zařadit i vyjádření spolužáků k vlastnostem spolužáků nesmí to sklouznout k výsměškům!).ve společné diskuzi pak zhodnoťte výsledek, např. kterou vlastnost by chtělo nejvíce dětí, proč právě tyto vlastnosti chtějí děti mít, které vlastnosti se ocitly na tmavém seznamu, co by děti měli udělat, aby se těchto vlastností zbavili. 98 Pomůcky:psací potřeby Možná inovace: Žáci mohou za domácí úkol dostat, aby napsali krátké zamyšlení sami nad sebou kterých vlastností si váží a proč; které naopak by nejraději neměli apod. Rozsah práce by neměl být delší než 2 A4. Úkol č. 6 Pracuj ve dvojici. Vylosujete si jednu kartičku s vlastností a tu pak budete spolu v krátké scénce předvádět. Úkolem ostatních je hádat o jakou vlastnost se jedná. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, sociálních a personálních. Rozvoj tvořivosti žáků. Rozvoj neverbálního vyjadřování. Rozvoj kooperace žáků. Metodické pokyny:před začátkem se domluví pravidla může se mluvit, ale nesmí se zmínit přímo název vlastnosti ani přídavná jména vyjadřující hádanou vlastnost, lze použít opisy výrazů či synonyma, ale pouze v kontextu scénky, ne jednotlivě řečená Pomůcky: Připravit větší počet kartiček (min 16) např. statečnost, lenost, zbabělost, vznětlivost, lhostejnost, vytrvalost Před hodinou je nutné připravené lístečky vytisknout a nastříhat.

100 Odvážný Svědomitý Líný Pracovitý Lakomý Přátelský Sobecký Tvrdohlavý Pilný Vznětlivý Pyšný Citlivý Nezodpovědný Ctižádostivý Arogantní 99

101 Úkol č. 7 Přiřaď k povolání vlastnost, která je pro toho člověka nejdůležitější. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny: Tento úkol by žáci měli zpracovávat sami, přičemž je možné, že by žáci měli jinak přiřazené vlastnosti k povoláním. Je důležité, aby tyto rozdílnosti vyučující toleroval, ale aby žádal argumenty, proč jednotlivé vlastnosti přiřadil právě k daným povoláním. Pomůcky: tužka Úkol č. 8 Vymysli další příklady povolání (nebo pracovní pozici) a k němu základní vlastnost, kterou by měl daný pracovník mít. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních. Rozvoj tvořivosti. Metodické pokyny: Tento úkol lze pojmout formou brainstormingu. Vyučující může vždy zadat jako téma jiné povolání, ke kterému by žáci vymýšleli vlastnosti. Je dobré, aby jednotlivé vlastnosti a povolání vyučující nemazal, aby bylo možné všímat si rozdílů ve vlastnostech.důležitá je role zapisovatele. Ten zapisuje VŠE, co ostatní vykřikují. Na začátku je důležité stanovit pravidla (př. nic není špatně, nekritizujeme nápady ostatních, všichni se zapojí do aktivity apod.). Závěrečná fáze, která by měla zahrnovat samotné vyhodnocení aktivity učitelem. Pomůcky:tabule, křída 100 Úkol č. 9 Přestav si, že jsi člověk, který přijímá žáky na střední školu. Před tebou sedí uchazeč o studium na vaší škole. Vymysli nějaké záludné otázky, které by ti ukázaly osobnost daného žáka/žákyně. Potom utvořte dvojice a pomocí připravených otázek, zjistěte vlastnosti toho druhého. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních. Rozvoj empatie. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny:žáci si nejprve v lavicích promyslí/ napíší otázky, které budou klást spolužákovi. Pak si sednou ve dvojicích naproti sobě a podle svých otázek se budou snažit odhalit osobnost spolužáka a nějaké z jeho vlastností. Náměty otázek: Co bys udělal v nějaké situaci? Kdybys měl hodně peněz a kamarád tě požádal o půjčení, jak by ses zachoval? Pomůcky: psací potřeby, sešit Úkol č. 10 Písemně odpověz na následující otázky: 1. Jaké povolání bys chtěl v budoucnu vykonávat? 2. Které vlastnosti by se ti k výkonu tohoto povolání hodily? 3. Které vlastnosti k tomu potřebné už máš?

102 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol lze pojmout několika způsoby. Buď je možné, aby žáci odpověděli písemně na otázky do sešitu, přičemž je důležitá kontrola učitelem, aby žáci neměli pocit, že jejich úsilí nebylo k ničemu. Také je možné si o otázkách popovídat v rámci třídní diskuse, přičemž by vyučující měl od žáků a žákyň vyžadovat argumenty a odůvodnění pro svá tvrzení. Úkol je možné také zpracovat formou úvahy, kterou žáci zpracují za domácí úkol. Rozsah úvahy by neměl být delší než 2 A4. Důležité je, aby se v práci objevily odpovědi na všechny otázky. V závěru je opět důležitá kontrola. Pomůcky:sešit, psací potřeby Úkol č. 11 Přečti si příběh Síla vůle a vypracuj úkoly a odpověz na otázky na konci textu.? Podtrhni v textu chlapcovi vlastnosti, které mu pomohly uzdravit se. vůle a vytrvalost? Člověk s jakými vlastnostmi by se pravděpodobně neuzdravil?? Napadá tě nějaký jiný příběh, kniha, film, kde hrdinové museli překonat nějaké těžké překážky a přece uspěli? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních. Rozvoj práce s textem. Naučit se v textu vyhledat odpovědi na otázky. Metodické pokyny:tento úkol žáci vypracují samostatně. Po vypracování odpovědí může vyučující zařadit na toto téma diskusi. Také je možné žákům zadat doplňující domácí úkol, aby na internetu nebo v tisku vyhledali články s podobnou tematikou, tedy o nezdolné vůli a vytrvalosti, které zapříčinili dosažení vytyčených cílů lidí. Pomůcky:psací potřeby 101 Úkol č. 12 Vyhledej ve slovníčku pojemvolní vlastnosti a vysvětli jej. Vypiš příklady takových vlastností. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Naučit se vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí. Zároveň je důležitá kontrola činnosti. Vyučující by se měl ujistit, že žáci pojmu rozumí. Jako zpestření si mohou žáci vyhledat například poruchy volních vlastností apod. Pomůcky:sešit, psací potřeby Řešení:Volní vlastnosti jsou vlastnosti podmíněné vůlí člověka. Vyjadřují záměrné, cílevědomé usilí směřující k dosažení vědomě vytčeného cíle, které je vlastní jen člověku. Volní vlastnosti se projevují například v samoregulaci chování a jednání. Uplatňují se jak při přípravě určité činnosti, procesu rozhodování, tak při vlastním vykonávání činnosti. Pomáhají při překonávání překážek k dosažení určitého cíle. Volní vlastnosti se formují v průběhu života zejména pod vlivem výchovy. Mezi volní vlastnosti řadíme například: odpovědnost, vytrvalost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání, zásadovost, svědomitost, sebehodnocení, sebeřízení, sebekázeň, sebekritičnost, cílevědomost, samostatnost, iniciativnost a další. Každá z těchto vlastností má také svůj protipól.

103 [zdroj: Wikipedie. Dostupné na:http://cs.wikipedia.org/wiki/voln%c3%ad_vlastnosti] Úkol č. 13 Zeptej se rodičů, jaké vlastnosti mají podle nich vliv na dosažení životních cílů. Které z těchto vlastností si myslíš, že tvoji rodiče mají? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny:v hodině by bylo zajímavé zařadit diskusi, kdy by žáci prezentovali odpovědi svých rodičů. Je možné jejich odpovědi zasadit do souvislostí jejich vzdělání, pracovní pozice, povolání. Tím se žákům naskytne možnost porovnání odpovědí. Také lze vytvořit prezentaci dle odpovědí rodičů, kterou si žáci vyvěsí ve třídě. Pomůcky:sešit, psací potřeby (na zaznamenání odpovědí rodičů). Úkol č. 14 Zahraj si na básníka a složte básničku na téma Můj cíl. V textu použijte názvy některých vlastností (ať už jsou dobré nebo špatné). Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Rozvoj tvořivé práce s jazykem. Metodické pokyny:v textu použijte názvy některých vlastností (ať už jsou dobré nebo špatné).lze použít různé obměny zadaných slov, např. použijte pouze kladné vlastnosti, použijte pouze záporné vlastnosti, použijte určená slova cíl, dosáhnout, překážka, apod. Úkol může být zadán jako domácí úkol. Pokud bude úkol realizován v hodině, je nutné nechat žákům dostatek času na tvorbu, je možné zařadit úkol ve chvíli, kdy vznikají prostoje. Na závěr mohou být vytvořené básně vyvěšeny ve třídě a prezentovány před spolužáky. Pomůcky: arch papíru, psací potřeby 102 Úkol č. 15 Vzpomeň si na nějaký svůj osobní příběh, kdy jsi dosáhl nějakého cíle, byť malého (povedená písemka, pomoc mamince, naučení nějakého sportu apod.). Vyprávěj příběh ostatním, poté ať odhalí (napíší, řeknou), které vlastnosti jsi musel prokázat. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, sociálních a personálních. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka/žákyně. Upevňování vztahů v rámci třídy. Metodické pokyny:u tohoto úkolu je více možností, jak by měl být realizován. Například žáci dostanou tento úkol v hodině, mají chvíli na rozmyšlení, a pak si v rámci třídy příběhy sdělují. Nebo lze úkol pojmout jako slohový písemný úkol na doma. Ten žáci na další hodinu přinesou a obdobně si budou příběhy číst a odhalovat vlastnosti v nich popsané. Pomůcky:sešit, psací potřeby Úkol č. 16 Představ si, že se chceš stát manažerem velké firmy. Jaké vlastnosti myslíš, že bys měl mít k úspěšnému vykonávání této funkce?

104 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Metodické pokyny: Žáci zapisují tyto vlastnosti na tabuli, poté následuje diskuze o důležitosti jednotlivých vlastností pro pozici manažera. Časová dotace je max. 20 min. Pomůcky: tabule, křída Úkol č. 17 Přestav si, že jsi absolvent, který právě přichází na trh práce. Potřebuješ, abys zaujal co nejvíce firem a tím získal práci. a) Proto musíš zhodnotit všechny svoje znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti. b) Zkus na sebe vytvořit propagační leták, kde využiješ výše doplněná slova k tomu, aby ses na trhu práce brzy uplatnil. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních, občanských. Rozvoj tvořivosti žáků. Metodické pokyny:úkol je možné rozdělit na část školní a část domácí. Ve vyučování se žáci seznámí se zadáním a časovou lhůtou na zpracování úkolu. Před začátkem by si měli žáci ujasnit pojmy: znalost, schopnost, dovednost a vlastnost. Část a) si žáci zpracují písemně do sešitu, část b) zpracují na samostatný arch papíru. V závěru je vhodné zařadit ve vyučování prezentaci studentských prací a diskusi. Možná témata do diskuze po vypracování úlohy: Myslíš, že by ses na trhu práce dobře uplatnil? Když si přečteš svá doplněná slova, jaké povolání bys mohl vykonávat? Je to tvé vysněné povolání? Jaká slova by sis musel doplnit, aby tě nejspíše přijali na pracovní místo, které by tě bavilo. Pomůcky:sešit, psací potřeby, arch papíru, fixy, pastelky apod. 103 Úkol č. 18 Zamysli se a zapiš, v čem jsou tyto osobní vlastnosti důležité pro zaměstnavatele:? Na jakou pracovní pozici jsou tyto vlastnosti potřeba? Dají se tyto vlastnosti získat nebo se s nimi musíš narodit? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny: Úkol je možné realizovat jako diskusi, a to buď skupinovou nebo celotřídní. Skupinová diskuse může být realizována v rámci skupinek po 4-5 žácích. Žáci budou mít na prodiskutování otázek předem stanovený čas max. 10 min. Žáci si zvolí svého časoměřiče a mluvčího. Po uplynutí lhůty by měla proběhnout kontrola, kdy vyučující požádá zástupce jednotlivých skupin o to, aby přednesli odpovědi na otázky, které ale vyplývají z názorů všech diskutujících. V závěru lze diskutovat s celou třídou o jejich názorech. Úkol č. 19 Hra Tržiště

105 Na připravené dva lístečky si napiš po jedné své vlastnosti, kterou byste rádi nabídli na tržišti. Snažte se vybrat tu nejlepší, ale např. i tu, o které si myslíte, že bude nejvíce žádoucí. Lístečky si připevněte kamkoli na sebe a můžete vyrazit obchodovat po tržišti (třídě). Snažte se získat, co nejlepší vlastnost. Po uplynutí časového limitu si zpět v lavicích sdělte své pocity při získávání či ztrátě vlastností, své názory na obchodování apod. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních, komunikativních. Cílem hry je schopnost sebereflexe a pojmenování svých vlastností, získání přehledu vlastností, které jsou ve společnosti žádoucí, chápání fungování tržního prostředí (směna, obchod, zprostředkování). Metodické pokyny:učitel rozdá žákům 2 bílé kartičky (lístečky), na každou žáci napíší jednu svoji vlastnost, kterou by rádi nabídli na tržišti. Snaží se vybrat jednak tu nejlepší, ale i tu, o které si myslí, že bude nejvíce žádoucí. Lístečky si připevní kamkoli na sebe a jsou připraveni vyrazit obchodovat na tržiště (po třídě). Ještě před začátkem směny musí učitel upozornit na zásady každý musí podstoupit alespoň jednu výměnu obou papírků, maximální počet výměn není omezen. Kromě přímého prodeje mezi dvěma žáky je povoleno i zprostředkování mezi více zákazníky.všichni však musí souhlasit, nikdo nemůže být k výměně nucen. Časový limit pro obchody je 10 minut.po uplynutí času se žáci usadí zpátky do lavic, popř. do kroužku vzadu v místnosti. Žáci si nejprve ve dvojicích nebo trojicích navzájem sdělují své pocity. Poté se zaměří na konkrétní otázky: Co jste získali? Co jste ztratili? Jaký jste měli při ztrátě pocit? Získali jste víc? Po chvilce jsou rozpuštěny skupinky a probíhá obdobná diskuze v rámci celé třídy. Pomůcky- bílé lístečky (kartičky), izolepa 104 Úkol č. 20 Citát: Chtěl bych neznamená nic, chci dělá divy (Alexandre Vinet) Jak chápeš tento citát, zkus si ho ve společné diskuzi objasnit. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, občanských. Rozvoj argumentační řady žáků. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Naučit se vyslechnout a respektovat názor druhého. Metodické pokyny: Úkol je možné realizovat jak v úvodní části jako motivaci, tak v závěrečné části vyučovací jednotky. Nejlepší metodou by byla diskuse. Vyučující by měl dbát, aby se zapojilo co nejvíce žáků. Možná inovace: Úkol je možné zadat jako domácí úvahu, kterou žáci zpracují písemně, v rozsahu max. 2 A4. Úkol č. 21 Přečti si následující text a odpověz na otázky pod ním.? Co si o textu myslíš?? Jaké pocity v tobě vyvolává?? Zkus si představit člověka, který tato slova pronesl? Jaké vlastnosti asi má?? Už jsi také někdy okusil takovouto cestu za splněným přáním?

106 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, komunikativních. Naučit se vytvářet vlastní názor, umět jej podložit argumenty a umět jej obhájit. Metodické pokyny:úkol je možné realizovat kdykoliv v rámci hodiny. Odpovědi na otázky mohou žáci zpracovat buď písemně, nebo ústně ve skupinové nebo celotřídní diskusi. Úkol č. 22 Na připravené lístečky napiš pět svých vlastností, které tě charakterizují, a dále zda se jsi chlapec či dívka. Poté lístečky odevzdej paní učitelce, která je promíchá a každému jeden rozdá. Hádej o kterého spolužáka se jedná, vysvětli proč si to myslíš? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Metodické pokyny:po rozdání kartiček nechá učitel žákům chvíli na přemýšlení, poté postupně jeden po druhém přečtou vlastnosti napsané na kartičce a svůj tip o koho se jedná. Jestliže žák/žákyně správně neodhadne, o koho se jedná, mohou tipovat ostatní, dokud neodhalí, o koho jde. Poté pokračuje další se svojí kartičkou. Pomůcky: kartičky (příp. list papíru), psací potřeby Úkol č. 23 Zajdi do školní knihovny a pokus se najít nějakou knížku s citáty. V ní vyber nějaký citát o vlastnostech nebo o vůli a jeden si vyber a zapiš si ho. Následně se ho pokus ve třídě vysvětlit ostatním. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních. Naučit se vyhledat potřebné informace prostřednictvím různých zdrojů. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Naučit se prezentovat výsledky své činnosti. Metodické pokyny:snažíme se, aby děti uměly hledat i v jiných informačních zdrojích než je internet. Pokud knihovna není poblíž nebo není podobná kniha dostupná, může se použít jako zdroj internet. Pro zpestření může být celá hodina realizovaná v knihovně. Pomůcky:knihy s citáty, příp. internet Řešení: Příklady citátů: Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi. Claude Adrien Helvétius Skromnost by měla být ctností těch, kteří jiné ctnosti nemají. Georg Christoph Lichtenberg Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. Friedrich Engels 105 Úkol č. 24 Malý test tvé vůle: Zapiš si do sešitu nějaký cíl, který bys chtěl do příští hodiny(do příštího týdne), uskutečnit. Dělej si během této doby poznámky, jak se ti daří, nedaří, co jsi musel překonat apod. Příští hodinu poznámky proberte a diskutujte o příčinách úspěchu či nezdaru.

107 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Rozvoj volních vlastností žáka. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Rozvoj sebepoznání. Metodické pokyny: Vyučující by měl dohlédnout na to, aby si žáci stanovili reálné cíle př. uklidit si pokoj. Důležité je si určit časovou dotaci na splnění úkolu. Pro větší motivaci žáků si mohou v rámci hodiny sestavit na arch papíru tabulku na zaznamenávání poznámek a dnů, kterou po uplynutí lhůty prezentují spolužákům a zároveň jim poslouží jako opěrný bod diskuse. V hodině pak proběhne diskuse, do níž by vyučující měl zasahovat jen ve chvílích kázeňských problémů. Pomůcky:psací potřeby, sešit Možná inovace: Cíl na každý den týdne si vytyčí celá třída nebo skupina stejný, a každý den zapisuje každý své úspěchy, pocity, neúspěchy, důvody apod. Teprve za týden si všichni opět při společné diskuzi proberou své poznámky, co bylo nejtěžší, které vlastnosti musel člověk u sebe překonat, které vlastnosti naopak objevil (např. vytrvalost, cílevědomost ), kolik žáků uspělo a proč se do toho některým žákům nechtělo apod. Úkol č. 25 Připrav si dva větší lístečky - na jeden napiš velkým tiskacím písmem jednu svou pozitivní vlastnost, na druhý napiš jednu svou dovednost, které si ceníš. Nalep si oba lístečky viditelně na hrudník, nebo na ramena. Najednou ses ocitl na tržišti, kde každý má nějakou vlastnost a nějakou dovednost, kterou může nabídnout. Projdi se po tržišti a podívej se na nabízené vlastnosti a dovednosti. Možná objevíš nějakou, kterou bys chtěl nebo potřeboval. Máš nyní čas, aby ses pokusil svoji vlastnost a dovednost vyměnit za jinou. Můžeš měnit i vlastnost za dovednost a naopak, ale vždy jeden kus za jeden kus. Platípravidlo, že vlastnost nebo dovednost, kterou od tebe jiný přijme, ty sám ztrácíš. Pokud po prohlídce tržiště zjistíš, že si jeden nebo oba lístečky chceš ponechat, nic měnit nemusíš, ale počkej, jestli někdo neudělá nějakou nabídku tobě. V případě, že jsi obchodování skončil, naznačíš to tím, že se posadíš zpět na své místo. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: především komunikativních, sociálních a personálních. Metodické pokyny:jde o jednu z aktivit, kde žáci nejsou v lavicích a pohybují se (byť relativně krátký čas) po třídě. Vyměňují své lístečky, nebo o výměně diskutují. Otázky, uvedené v učebnici pak probíráme postupně s každým z nich. Pomůcky:Tlusté fixy a papíry. 106 l

108 Žák/žákyně rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. Úkol č. 1 Napravíme zloduchy Určitě znáš některé záporné postavy, které jsou na obrázku. Máš dva úkoly: 1) Pojmenuj špatné vlastnosti každé postavy z obrázků 2) Vypiš k nim opačné dobré vlastnosti 3) Stručně popiš, jak by se záporná postava chovala s kladnými vlastnostmi Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, komunikativních. Rozvoj kritického myšlení. Metodické pokyny:u aktivity je možné zvolit i jiné padouchy, například z aktuálního filmu, který žáci zhlédli, rozhodně podle věku a zájmů třídy. Pomůcky: sešit, psací potřeby Padouši z nových filmů (na obrázcích Deceptikon z Transformers, Lord Voldemort z HarryhoPottera nebo DarthVader ze Star Wars.) 107 Úkol č. 2 Abigail Přečti si příběh o Abigail, nebo si ho poslechni od učitele.? K obrázkům pod textem pak připiš pořadí: kdo se podle tebe zachoval nejhůře, dostane 1. v pořadí a bude padouchem příběhu (kdo se zachoval nejlépe, dostane číslo 5). Pořadí se nesmí dělit (dvě postavy nemohou sdílet jedno pořadí).? Promysli si (a zapiš) stručné odůvodnění.? Ke každé postavě připiš špatné vlastnosti, které v příběhu ukázala. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj argumentační řady žáků. Rozvoj prosociálního vnímání. Rozvoj kritického myšlení. Metodické pokyny:aktivita se realizuje různě.

109 V podání autorů učebnice není nutné (a ani možné) aby ve třídě vznikl koncenzus o tom, jaké chování a do jaké míry bylo závadné. Jde o pravý opak uvědomit si, že na běžné chování člověka v nejednoznačných situacích nelze pohlížet brýlemi dobré špatné. Z hlediska dobrého třídního klimatu je třeba pohlížet i na menšinové názory jako na názor legitimní a oprávněný. Pedagog by neměl dopustit, aby byla menšina ukřičena nebo aby sám svým názorem indoktrinoval žáky. Přestože my na aktivitu Abigail pohlížíme jako na dobrou realizaci daného OV, jde použít i v jiných kontextech, podle potřeby učitele. Pomůcky:text Možná inovace: Pro úplnost a jako ukázku přikládáme pokyny, podle kterých je aktivita vedena u organizace Varianty: Cíle 1. Žáci si uvědomí pluralitu možných pohledů na jednu záležitost, existenci množství správných řešení jediného problému, resp. jeho absenci. 2. Žáci si procvičí komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávání, kompromis a konsenzus jako prostředek řešení patové situace ve skupinové práci. Instrukce I: Všichni si vezmou papír a tužku a pokusí se každý za sebe seřadit postavy z příběhu podle toho, kdo je jim nejvíce a nejméně sympatický. Je nezbytně nutné, aby došli k jednoznačnému pořadí. Instrukce II: Nyní vytvoříme dvě (popř. více) skupiny. Studenti v obou skupinách diskutují o dalším pořadí postav z příběhu a vytvoří tak za skupinu jedno společné pořadí. Je nezbytně nutné, aby se na jednom společném pořadí shodli. Instrukce III: Nyní si každá skupina zvolí svého zástupce (nejlépe, když sedí obě skupiny naproti sobě), kteří předstoupí naproti sobě a odprezentují pořadí postav své skupiny. Oba zástupci začínají vyjednávat, aby se shodli a opět vytvořili pouze jedno pořadí. Ostatní do vyjednávání s druhou skupinou či se zástupcem druhé skupiny nesmí zasahovat. Mohou pouze šeptem radit svému zástupci, jak dále postupovat při vyjednávání. Je nezbytně nutné, aby se zástupci skupin na jednom společném pořadí shodli. Zpětná vazba nakonec můžeme vyvěsit flipchartový papír, na kterém je výsledné pořadí postav z příběhu kdekoliv v místnosti, aby na něj všichni dobře viděli. Nyní se můžeme zeptat, zda měl někdo výsledné pořadí postav, které visí naflipchartovém papíru již na začátku při zadání první instrukce, jak se jim pracovalo ve skupinách, když byli nuceni shodnout se na jednoznačném pořadí, jaké volili vyjednávací strategie, jak by svoje zkušenosti z diskuze a z celé lekce dokázali zobecnit... Ještě jednou připomínáme, že v tomto případě podle našeho názoru není aktivita vhodně směrována, neboť povede ke konformitě a přehlasování většiny. 108

110 Úkol č. 3 Chcete mě? Tvůj úkol je následující: představ si sám/ sama sebe jako pejska (můžeš si vybrat i rasu) a napiš si své dobré vlastnosti. Za každou dobrou vlastnost musíš ale napsat i jednu, která tak dobrá není. Myslíš, že by tě někdo jako pejska chtěl?? Pro chytré hlavičky: co by měl udělat tvůj nový pán, aby tě některým špatným vlastnostem odnaučil?(úkol č. 4) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj kritického myšlení. Rozvoj prosociálního myšlení. Rozvoj sebereflexe a sebepoznání. Metodické pokyny:je možné s odpověďmi dětí pracovat různě, stejně tak může tato aktivita sloužit jako domácí úkol, respektive společný domácí úkol pro rodiče a žáka/žákyni. Pomůcky:sešit, psací potřeby Úkol č. 5 Hledej špatné vlastnosti Naše vlastnosti určují, jak se budeme chovat k jiným. Pokud někdo má špatné vlastnosti, vždy se to projeví v jeho chování. Přečti si ukázky z knížek a pokus se určit, které vlastnosti vedou k popisovanému špatnému chování. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj prosociálního chování. Rozvoj práce s textem. Rozvoj kritického myšlení. Metodické pokyny:ukázky z Londonovy a Dickensovy knihy jsou jen ilustrativní pasáže, vhodné například jako domácí úkol. Je vhodné vybrat texty na úrovni přiměření třídě, v které je kapitola probírána (např. z literární čítanky v ČJ). Pomůcky: texty, psací potřeby, sešit Možná inovace: Žáci si mohou za domácí úkol sami vyhledat úryvek z knihy, který pak dají svým spolužákům. 109

111 Žák/žákyně popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Úkol č.1, 2, 3 Práce s úvodním textem. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, pracovních. Rozvoj práce s textem. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny: S dětmi si vlastnosti vysvětlíme a na příkladech ukážeme, jak se projevují.je možné také s dětmi vytvořit postavu člověka, který hovoří s Malým princem jaký by asi byl? Věk, vlastnosti, podoba, způsob komunikace a další podle čeho děti poznávají. Vlastností se dá najít celá řada, záleží na tom, jak chce učitel látku uchopit. Jaké vlastnosti měl Malý princ, než poznal lišku? Jaké potom? Lze propojit i s více předměty: ČJL: přečíst knihu Malý princ VV: Nakreslit jednotlivé postavy příběhu a vytvořit z nich například loutky na špejli.dramatická výchova: Dramatizovat jednotlivé situace z knihy návštěva planet, starost o růži, Pomůcky:kniha, psací a výtvarné potřeby Řešení: Nuda, smutek, nezájem o druhého, trpělivost, štěstí, neklid, rozechvění, nezájem, přednost spotřebním věcem, starostlivost, naslouchání, zodpovědnost, moudrost, zkušenost, životní hodnoty a další vyhledávejte příklady v textu 110? Přečti si úryvek z knihy Malý princ. Poznal bys z něj, co změnilo život Malého prince? Vyhledej a vysvětli. (Úkol č. 1) Děti by měly poznat, že vlastnosti Malého prince změnilo přátelství k někomu druhému (růži), starost o něj, strach o jeho život. Protože se v textu přímo nikde nehovoří o přátelství, je nutné s dětmi vysvětlit, které slov ho nahrazuje a v jaké situaci se používá. Proč je použito zde?? Jak rozumíš v textu významu slova OCHOČIL, jak bys jinými slovy vysvětlil Malému princi jeho význam? V čem je význam přátelství? (Úkol č. 2) Následující úkol je možné zadat i jako samostatnou domácí přípravu. Děti si rozdělí knihu, přečtou a pak ve skupinách pracují. Je důležité, aby v každé skupině měli přečtené požadované části knihy (o jednotlivých planetách a jejich obyvatelích). Je možné využít pracovní list 1.? Půjč si knihu Malý princ, využij hodin českého jazyka a knihu si přečti. Najdi další příklady toho, s jakými vlastnostmi se Malý princ na planetách setkal můžeš pracovat společně s celou třídou - rozdělte si knihu na části a pak hledejte, jak Malý princ viděl obyvatele planet, jak hodnotil jejich obyvatele, co

112 odsuzoval a co se mu líbilo. Které vlastnosti a chování obyvatel planet odsuzuješ ty, které se ti naopak líbí. (Úkol č. 3) Úkol č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 V následující části se seznam s osobami, které dokázali překonat mnohé překážky a osobní nedostatky. Doplň správné řešení úkolu. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, občanských. Rozvoj kulturního povědomí. Metodické pokyny:následující úkoly jsou zaměřeny na poznávání sebe sama a vlivy, které na vlastní osobnost působí rodiny, spolužáci, učitelé. Jejich cílem je naučit děti rozlišovat to, co je dobré následovat a nad čím je nutné se zamyslet a nebrat si příklad. Děti vycházejí z vlastních zkušeností. Učitel by měl zvážit, do jaké míry je vhodné ve třídě o všech vlastnostech hovořit, nebo pracovat jen s některými. Z knihy Metráček Stanislava Rudolfa je možné přečíst si ukázku nebo ukázku z filmu Metráček, která ukazuje možnosti silnějších dětí. Je možné také zařadit i srovnání s nevhodným chováním dalších dětí, nebo zařadit ukázku vzájemné podpory kamarádů. Najde si i ukázka dalších handicapovaných, především inteligencí. I to lze využít při poznávání osobnostních vlastností. MPV: ČJL: Kniha a film Metráček TV: Paralympiády a jejich hrdinové ICT: využití práce na PC při tvorbě encyklopedie Průřezové téma: VMVEGS- Evropští a světoví paralympijští sportovci VV: Ilustrace Josefa Lady Pomůcky:texty, psací potřeby Řešení: 111 Malíř, autor tohoto amnoha dalších obrázků a knižních ilustrací, spisovatel a ilustrátor knih pro děti, např. Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce se učil kreslit sám byl samouk. Jeho osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav pozná dítě dospělý. Protože od dětství neviděl na pravé oko, chybělo mu prostorové vidění. Tato skutečnost silně ovlivňovala jeho obrazy. Přesto nám zanechal na 400 volných obrazů a téměř ilustrací. Víš, jak se malíř, ilustrátor a spisovatel jmenuje? Josef Lada Dívka, hlavní hrdinka knihy Stanislava Rudolfa, se jmenuje Jitka, a kvůli své postavě trpí pocitem méněcennosti. Kvůli ní získá i přezdívku metráček. Se svojí nadváhou se rozhodne bojovat a daří se jí to dobře. Nejenže je oporou dívčího třídního družstva vybíjené a jejího úderu se bojí všechny soupeřky, dokonce stane se závodnicí ve vrhu koulí. Najde si kamaráda, který ji obdivuje takovou, jaká je, za to co umí a dokáže. Zvýšené

113 sebevědomí se pak projeví i na jejím postavení mezi vrstevníky. Víš, jak se kniha a podle ní natočený film jmenují? Metráček Tohoto vynikajícího filmového a především divadelního herce určitě znáte z filmové pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Poprvé hrál již jako jedenáctiletý, pak vystudoval herectví. Život a mnoho plánů mu ale změnila autonehoda, po které zůstal částečně ochrnutý a je upoután na invalidní vozík. Svůj život ale nevzdal. Dále aktivně hraje v divadle i ve filmu, známe ho z televizních seriálů. Zjisti, jak se jmenuje tento úspěšný herec. Ladislav Potměšil? Znáš jiné známé osobnosti, které se navzdory handicapu prosadili ve svém oboru?vytvoř si společně se třídou encyklopedii těchto osobností.(úkol č. 5) Necháme na dětech, jaké osobnosti si najdou. Možná znají i někoho ze svého okolí. Člověka, který se musel vypořádat s nepřízní osudu. Jednotlivé osobnosti je možné zpracovat jako list encyklopedie a popovídat si o nich a jejich vlastnostech. Pokud v místě pracuje nějaký klub sdružující postižené lidi, je dobré ho navštívit a s lidmi si popovídat. Vždy ale s ohledem na složení a vyspělost třídy. 112? Vytvořte si společně se třídou encyklopedii těchto osobností. (Úkol č. 6)? Víš, co je paralympiáda? Zjisti a do Vaší třídní encyklopedie zařaď osobnosti české i světové, které se účastnili.(úkol č. 7)? Znáš jiné akce republikové i světové které upozorňují na problémy handicapovaných obyvatel?(úkol č. 8) např. Běh Terryho Foxe, různé sbírky pro postižené, jednorázové akce upozorňující na problematiku postižených. Vždy se zaměřit na vlastnosti účastníků.? Znáš ve svém okolí podobné lidi, kteří se svým aktivním životem překonávají osobní nedostatky?(úkol č. 9) Úkol č. 10 Našel bys u rodičů nebo u tvého učitele nějaké vlastnosti nebo přednosti, které bys chtěl pochválit nebo v čem by ses jim chtěl podobat? Jsou některé, které bys nepochválil nebo doporučil, aby se nad nimi zamysleli a snažili se je změnit nebo alespoň zmírnit?

114 Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým. Láska je také cestou pro každého člověka. Jan Pavel II. Znám jednu planetu, kde žije jeden moc červený pán. Nikdy nepřivoněl ke květině, nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen počítal a pořád opakoval: Já jsem vážený člověk! A nafukoval se pýchou. To není člověk, to je pýchavka! (volně podle Malý princ, A. de Saint-Exupéry) Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj kritického myšlení. Naučit se přijmout objektivní kritiku. Metodické pokyny: Všechny citáty a úryvky z knih jsou vybrány tak, aby uváděly téma. Je nutné je s dětmi vysvětlit a v diskusi zjistit, jak jim rozumějí. Všechny úkoly by měly vést k tomu, že je nutné o všech vlastnostech, dobrých i špatných, otevřeně hovořit i s dospělými. V poučení by se mělo objevit, že rozhovor s dospělými byl přínosný, protože jsme si vzájemně řekli, co se nám líbí a co ne a všichni jsme se to snažili zlepšit. Pomůcky:tabulka, psací potřeby matka otec učitel Chválím 113 Doporučuji zamyslet se Úkol č. 11 Myslíš, že bys mohl se svými rodiči a učitelem na dané téma pohovořit a říci, co se ti líbí a nelíbí. Poslouchali by tě? Snažili by se zamyslet? Dokázal bys vyslechnout, co se naopak nelíbí dospělým a snažil by ses to změnit? Zkus to a výsledky svého pozorování a rozhovoru si zaznamenej. Vezmeš si z toho pro sebe nějaké ponaučení? Zapiš. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, sociálních a personálních. Rozvoj kritického myšlení. Naučit se přijmout objektivní kritiku. Naučit se vyslechnout názor druhého, přijmout ho a respektovat ho. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat nejprve jako domácí. Žáci se zamyslí nad svými vlastnostmi, vlastnostmi svých rodičů nebo sourozenců. Poté si pohovoří s rodiči.

115 Výsledek si zapíší. Ve vyučovací hodině je vhodné zařadit diskusi, kde by žáci přednesli své poznámky a pocity z rozhovorů. Možná inovace: V rámci třídy lze použít techniku klubíčka. Žáci sedí v kruhu. Jeden drží klubíčko, pošle ho spolužákovi, kterému řekne, čeho si na něj váží, co naopak je jeho slabší stránka. (Slušně každému otevřeně říci i nepříjemné věci, musím umět svoje názory obhájit, sám pak musím přijmout i kritiku od druhých). Ten, který klubíčko vyslal, nit drží. Žák/žákyně, který klubíčko chytil, si také podrží nit a pošle klubíčko dalšímu spolužákovi. Takto se pokračuje, dokud se nepropojí celá třída. V závěru učitel uzavře celou aktivitu tím, že každý má své kladné, ale i záporné vlastnosti, na kterých lze zapracovat. Pomůcky:sešit, psací potřeby, klubíčko Úkol č. 12 Umíš se každý den za dobře vykonaný úkol, práci, pomoc nebo prostě jen tak pochválit? A umíš pochválit druhé? Pokus se o to. Pochval každého svého spolužáka - do jeho"kytičky úsměvu" mu napiš něco hezkého. Každý tvůj spolužák/tvoje spolužačka napíše pochvalu do "kytičky úsměvu" také tobě. Uděláte si tak navzájem určitě radost. Pan učitel/paní učitelka se této aktivity mohou zúčastnit též. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, sociálních a personálních, pracovních, komunikativních. Rozvoj prosociálního chování. Rozvojpozitivních vztahů v rámci třídy. Metodické pokyny:následující Kytička je určena k tomu, aby se děti uměly pochválit. Většinou na sobě i na druhých najdou dost špatných vlastností, ale na dobré zapomínají a těžko to objevují nejen u sebe, ale i u ostatních. U všech žáků by měla být motivem pro zvýšení sebevědomí. Kytička by měla mít vždy tolik lístků, kolik je žáků ve třídě, aby na každého vyšlo, uprostřed je jméno toho, komu kytička patří. Do každého lístečku zapíše spolužák ocenění a pochvalu pro toho, komu kytička patří. Lze ocenit vlastnosti, ale třeba i práci ve třídě a další a další. Důležité je dbát na to, aby každý psal za sebe a nečetl to, co psali spolužáci. To je určeno majiteli. Na závěr se může majitel pochlubit nějakým sdělením od spolužáků, ale není to nutné, pokud nechce. Jak na tebe pochvala tvých spolužáků působí? Jak je ti, když čteš, co ti spolužáci napsali? Podobnou kytičku je možné vytvořit i pro učitele. Rovněž dětem může psát i učitel, ale je nutné s tím počítat při přípravě kytičky. Děti si mohou pak kytičky umístit třeba do žákovské knížky za obal nebo udělat obal na sešit, který často potřebují, aby se mohly kdykoliv na Kytičku podívat. Podle zájmu dětí je možné umístit jejich kytičky i ve třídě, aby je děti viděly. Nechat rozhodnutí na dětech. Pomůcky:kytička, psací potřeby 114

116 Až se nebudeš mít za celý den za co pochválit a budeš mít hodně špatnou náladu, vždycky se podívej na tuhle Kytičku úsměvu. Pomůže to, zlepší ti to náladu a pozvedne sebevědomí. 115

117 Úkol č. 13 A teď zkus pochválit sebe. Najdeš 5 vlastností, dovedností nebo předností, za které by ses chtěl pochválit? A co 5 takových, které ti u sebe vadí, které bys chtěl změnit nebo odstranit? Budeš soudit sám sebe a to je nejtěžší. Je mnohem nesnadnější soudit sám sebe než někoho jiného. Jestliže se ti podaří sám sebe dobře soudit, bude to znamenat, že jsi mudrc. (volně podle Malý princ, A. de Saint-Exupéry) Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, sociálních a personálních. Rozvoj sebepoznání a sebereflexe. Metodické pokyny:úkol je možné zadat jako domácí nebo je také možné zadat ho ve chvíli, kdy vznikají ve vyučování prostoje. Žáci si vypracují úkol písemně do sešitu. Dobrovolníci mohou svou práci prezentovat. Důležité je, aby se žáci nad sebou skutečně zamysleli, nejen aby do tabulky vypsali první vlastnosti, které je napadnou. Pomůcky: tabulka, psací potřeby Chválím se Chtěl bych změnit nebo odstranit 116 Úkol č. 14 Přemýšlej, jak bys mohl zapracovat na tom, abys odstranil nebo alespoň zmenšil své nedostatky a nevhodné vlastnosti. Požádej rodiče, učitele nebo kamaráda o pomoc. Zkus se také zamyslet nad tím, jestli bys mohl rozvinout své dovednosti a přednosti, jak bys je mohl uplatnit. Dospělí mi však poradili, abych nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské kariéry. Neúspěch mých kreseb mě odradil. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě. A je pravda, že zeměpis mi hodně posloužil. (volně podle Malý princ, A. de Saint-Exupéry) Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Rozvoj sebepoznání a sebereflexe. Metodické pokyny:tento úvodní text slouží jako motivační k volbě povolání. Ukázku přečtěte a pak vhodnými otázkami zjišťujte, co by chtěli žáci v budoucnu dělat, jaké si zvolili studium a proč. Jaký vliv na jejich rozhodování měl někdo jiný rodiče, sourozenci, znalost některého pracovního prostředí, spolužáci a další. Z úryvku rovněž vyvoďte význam znalostí a dovedností získaných ve škole (autor knihy je pilot, které dovednosti a znalosti potřeboval?). Využijte další povolání rodičů žáků nebo známých lidí a zjišťujte jaké dovednosti a vědomosti potřebovali. Pomůcky: psací potřeby, papír

118 Úkol č. 15 Určitě máš ve škole oblíbený předmět, ve volném čase sportuješ, čteš, cestuješ s rodiči a provozuješ mnoho dalších aktivit, připravuješ se na určitý studijní obor. Připrav si pro své spolužáky zajímavosti z oboru, který tě baví, zařaď do vhodné vyučovací hodiny jako rozšiřující učivo. A pokud se ti povede spolužáky zaujmout, nezapomeň se pochválit. Být sám sebou!... Ale stojí to za tu námahu? Paul Valéry Pokud člověk věří, že se mu podaří uskutečnit své touhy, a snaží se žít život, který si vysnil, určitě se mu to podaří. Henry David Thoreau Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, sociálních a personálních, pracovních, komunikativních. Rozvoj sebepoznání, sebereflexe. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Naučit se vystupovat před druhými. Metodické pokyny:úkol je vhodné realizovat jako skupinovou práci. Žáci se rozdělí do skupinek po 3-4. V každé skupince si žáci zvolí také svého časoměřiče. Časová dotace na úkol je max. 20 min. Každý ve skupince si do sešitu napíše stručně, co ho baví, co dělá ve volném čase, čím by chtěl být apod. Poté postupně všichni žáci ve skupince vystřídají v představování odpovědí na otázky. V závěru aktivity je vhodné, aby vyučující položil třídě otázku, kdo ze spolužáků je zaujala proč. Pomůcky:sešit, psací potřeby 117 Úkol č. 16 Všechny vlastnosti, vědomosti a dovednosti, které jsi získal, uplatníš ve svém budoucím povolání. Abys nedopadl jako autor knihy, věř ve svoje schopnosti a snaž se je uplatnit. Sestav svůj strukturovaný životopis a motivační dopis k přijetí na střední školu nebo učiliště. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních, občanských. Rozvoj sebepoznání. Metodické pokyny:následující část je určena žákům 8. nebo 9. ročníku, kteří si vybírají svoje budoucí povolání. Na tiskopis strukturovaného životopisu si připraví žáci svůj životopis. Ve spolupráci učiteli ČJL se mohou seznámit i s jinou formou životopisu (slohový útvar, případně profesní životopis). V současné době má velmi důležitou úlohu motivační dopis, proto je nutné žákům zdůraznit jeho význam. Právě v něm uplatní vše, co bylo uvedeno výše. Zhodnotí své schopnosti, dovednosti, kladné vlastnosti. V příloze je přiložen evropský formulář životopisu. Jinak je dětem možné zadat jeho hledání jako domácí úkol. Různé druhy tiskopisů strukturovaného životopisu jsou k dispozici na www. Strukturovaný životopis (podobně také cv. 17)

119 Úkol č. 18 Při nástupu do zaměstnání budeš kromě životopisu potřebovat i motivační dopis. V něm není místo pro skromnost, ale pro zdravé sebevědomí. Mnohdy je tím, co vám může poskytnout výhodu nebo naopak, co vám může zavřít dveře k vysněné práci. Představ si sebe jako uchazeče o zaměstnání po dokončení tebou vybrané školy a sestav motivační dopis. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj zdravého sebevědomí, rozvoj sebereflexe. Metodické pokyny:motivační dopis často rozhoduje, zda vůbec postoupíte do výběrového řízení. Není v něm místo pro falešnou skromnost ani pro nezdravé sebevědomí. Díky němu může jedinec získat konkurenční výhodu na trhu práce, nebo ji také ztratit. Jde o to, aby žáci dokázali zaujmout a upoutat pozornost personalisty prvními několika větami. Je v nich nutné vysvětlit, proč má o práci zájem, jak a kde získal informace o firmě, co může sám nabídnout. Obecně platí, že takový dopis má být krátký, nemá unavovat a nepíší se do něj věci, které již byly uvedeny v životopise. Podle zpracovaných životopisů a motivačních dopisů vybere učitel několik žáků, kteří budou v dalším období majitelé firmy a budou si vybírat zaměstnance. Tato skupina žáků sice nevytváří životopis ani motivační dopis, ale musí stanovit podmínky výběrového řízení, otázky k osobnímu pohovoru, inzerát na pracovní místa a také podmínky vyhlášení výsledů. Pomůcky:strukturu motivačního dopisu, psací potřeby, papír 118 Úkol č. 19 Až budeš umět napsat životopis i motivační dopis, vytvořte ve třídě firmu, vymyslete její náplň práce, dejte požadavek na zaměstnance a pak si všichni vyzkoušejte k těmto požadavkům napsat životopis i motivační dopis. Majitelé firmy vytvoří komisi, která bude z přihlášených uchazečů vybírat. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, pracovních, sociálních a personálních, komunikativních. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Rozvoj kooperace žáků. Metodické pokyny:úkol je možné pojmout jako miniprojekt. Žáci se v rámci mohou rozdělit do několika skupinek, přičemž každá bude vypracovávat jinou část úkolu. Vyučující by měl do práce žáků zasahovat pouze v případě kázeňských problémů a jako kontrolní složka. Žáci mohou pracovat na úkolech i doma, ve vyučovací hodině pak práci spolužákům představit, aby mohli na činnost navázat tvorbou životopisů a motivačních dopisů. Celý projekt pak může být vystaven ve třídě. Pomůcky:archy papíru, psací potřeby, výtvarné potřeby

120 Tematický okruh Stát a hospodářství Obsah Žák/žákyně rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. 120 Žák/žákyně objasní potřebu zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání Žák/žákyně dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi Žák/žákyně vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí Žák/žákyně rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti Žák/žákyně na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu

121 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1, 2 1. Pracuj ve dvojici nebo trojici, určete si jednoho zapisovatele. Společně zapište co nejvíce slov, která vás napadnou, když se řekne: majetek. 2. Po sepsání vašich myšlenek vytvořte do sešitu pětilístek na téma majetek (viz vzor). Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních Metodické pokyny: Tento úkol je vhodný na začátek (pro zahřátí a navození nového učiva). Učitel musí jasně stanovit téma (majetek). Důležitá je role zapisovatele, kterého by si žáci měli ve skupince zvolit. Ten zapisuje VŠE, co ostatní v jeho skupince vykřikují. Na začátku je důležité stanovit pravidla (př. nic není špatně, nekritizujeme nápady ostatních, všichni se zapojí do aktivity apod.). Délka brainstormingu by neměla přesáhnout 5 minut + závěrečná fáze, která by měla zahrnovat vzájemné sdělení výsledků mezi skupinkami a samotné vyhodnocení aktivity učitelem. Vytvoření pětilístku má navazovat na tuto aktivitu. Úkolem aktivity je utřídění si myšlenek z brainstormingu. Žáci opět pracují ve skupince. Pomůcky: papír, tužka 120 Úkol č. 3 Představ si na chvíli, že jsi právník. Pozorně si přečti úryvek z občanského zákoníku. Na základě toho, co se dozvíš, navrhni řešení následujících situací. Pracuj ve skupince. (můžeš nahlédnout do slovníčku pojmů) Cíl: Rozvoj kritického myšlení. Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů, k učení, pracovních. Žáci se seznámí s občanským zákoníkem. Metodické pokyny: Na začátku aktivity by měl učitel žákům sdělit základní informace o občanském zákoníku (př. co je to za text, kdo ho vydává apod.) Aktivitu je vhodné rozdělit vždy na konec, nebo začátek hodiny jako zopakování a připomenutí látky. Text je poněkud složitější a některá slova by mohly být žákům nejasná, proto je důležité se vždy zeptat, zda děti všem slovům rozumí popřípadě jim jejich význam vyložit (ne žákům text zcela vysvětlit to by aktivita ztratila smysl). Na místě je závěrečná diskuze. Tu můžeme ozvláštnit například tak, že vždy pověříme jednoho žáka/žákyni, aby diskuzi vedl (jednu situaci - jeden žák/žákyně). Učitel do diskuze vstupuje ve chvíli, kdy by mě sdělit správnou odpověď, pokud by se k ní žáci nedobrali sami. Pomůcky: text občanského zákoníku, papír a tužka Řešení: 1. situace

122 o Jak by dopadl soud, kdyby pan Novák souseda zažaloval o náhradu vzniklé škody? Na základě 127 o omezení práv vlastníka (v OZ se píše: nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek ) víme, že pan Novák má právo souseda zažalovat, protože omezuje jeho vlastnická práva. Může žádat i náhradu vzniklé škody. o Pokuste se vymyslet podobný příklad sousedského sporu Např. Soused má neustále nahlas hudbu (i přes noc), která je slyšet po celé ulici apod. 2. situace o Měli policisté právo se takto zachovat? Svou odpověď zdůvodni. Ano policisté se takto mohou zachovat. V OZ se píše: vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak. o Může paní Majetnická žádat náhradu škody, pokud ji policisté auto poškodí? Svou odpověď zdůvodni. Ano. V OZ se píše: vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak. 3. situace o Pokud pravý majitel pozemku zjistí, že pan Galantný na jeho parcele vystavěl garáž, může žádat zbourání stavby na náklady pana Galantného? Svou odpověď zdůvodni. Ano, to může. V OZ se píše: Zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil. o Je možné, aby pozemek neměl vlastníka? Ne. To není možné. Každý pozemek má už v dnešní době vlastníka. Pokud to není soukromá osoba, je to obec, kraj nebo stát. 4. situace o Zachoval se mladík správně? Svou odpověď zdůvodni. Ne, nezachoval. Mladík neměl právo na to si sám vzít peníze z peněženky. Nálezné mu totiž může dát buď vlastník, když se najde, nebo obec, které propadne vlastnictví po šesti měsících neúspěšného hledání vlastníka. o Má mladík právo na nálezné? Kolik korun by to bylo? Ano, má nárok na nálezné, které je 10% z ceny nálezu. V OZ se píše: nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. V našem případě je cena nálezu 5000 Kč. Z toho plyne, že 10% z 5000 Kč je 500 Kč, což je nálezné. o Jaké nutné výdaje by nálezci mohly vzniknout? Př. náklady spojené s cestou na nejbližší obecní úřad za účelem odevzdání nálezu 121

123 o Kdo by nálezné mladíkovi vyplatil, kdyby se vlastník nenašel do šesti měsíců? Nálezné by mladíkovi vyplatila příslušná obec, které po šesti měsících neúspěšného pátrání po vlastníkovi nález propadá. 5. situace o Má policie právo zabavit panu Ztracenému toto auto? Svou odpověď zdůvodni. Ne. Policie nemá právo auto zabavit, protože bylo už vydrženo po třech letech. V OZ se píše: oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. 6. situace o Může žádat majitel komunikace na panu Stránském finanční spoluúčast? Ano, může. V OZ se píše: pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Možná inovace: Žáci sami mohou za domácí úkol vymyslet podobné sporné případy, týkající se vlastnictví, majetku apod. Tyto případy mohou dávat na speciální místo (krabice, papírová schránka) a řešit při volném čase. Učitel může vyhlásit, že za tři správně vyřešené případy, žák/žákyně dostane malou jedničku. Je potřeba, aby byl ve třídě k dispozici občanský zákoník. 122 Úkol č. 4 a 5 Přečti si citát. Jak citátu rozumíš? Souhlasíš s jeho autorem? Myslíš si, že se lidé v dnešní době citátem řídí? A pokud ne, měli by se jím řídit? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů. Naučit se formulovat vlastní názor a aplikovat vlastní argumentační řadu. Metodické pokyny: Učitel může žáky velmi stručně seznámit žáky s autorem citátu. Důležitý je dostatek času na zamyšlení se nad citátem. V závěru aktivity je vhodná diskuze, která, pokud je to možno, může být realizována mimo lavici (např. v komunitním kruhu). Důležité je směřovat žáky k tomu, aby si svou odpověď zároveň uměli i obhájit. Pomůcky: papír, tužka Možná inovace: Vyhledej v jakémkoli zdroji (internet, knihy, tisk atd.) citát týkající se vlastnictví, majetku a napiš krátkou úvahu na tento výrok. Úkol č. 6 Zahraj si na reportéra a zeptej se svých spolužáků na otázky. Odpovědi si zaznamenej. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, pracovních. Metodické pokyny: Stanovit pravidla pohybu po třídě. Každý žák/žákyně se na otázky zeptá max. 5 spolužáků. Časová dotace aktivity by měla být přiměřená vzhledem k počtu žáků ve třídě. Na závěr aktivity je vhodná diskuze na téma vlastnictví. Diskuze by měla probíhat tak, že se učitel bude ptát žáků na otázky tak, aby se mohlo zapojit, co nejvíce

124 žáků (např.: Kdo má něco v soukromém vlastnictví? Vlastní někdo nemovitý majetek? Dostal někdo něco darem, výměnou? apod.) Pomůcky: papír, tužka Úkol č. 7 Napiš, o jaký druh vlastnictví se jedná (hledej ve slovníčku pojmů) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, k řešení problémů. Naučit se rozlišovat různé druhy vlastnictví na základě vlastního studia slovníčku pojmů. Metodické pokyny: Učitel by měl žáky nasměrovat na slovníček pojmů. Žáci si samostatně prostudují druhy vlastnictví a pokusí se získané informace aplikovat na tento úkol. K některým obrázkům jde přiřadit více odpovědí např. u obrázku domu (F). V tuto chvíli je žákům potřeba zdůraznit za jakých podmínek bude dům osobním vlastnictvím a za jakých společným vlastnictvím. Řešení tohoto úkolu nemusí být jednoznačné. Důležité je, aby každý svou odpověď uměl zdůvodnit! Časová dotace na aktivitu je max. pět minut. Řešení: A: soukromé zde je těžké rozlišit, jestli osobní nebo společné. Pokud by pivovar vlastnil pouze jeden člověk, pak je to osobní vlastnictví. Pokud by ho vlastnilo více lidí je to spoluvlastnictví, tedy společné vlastnictví, B: veřejné většinou obecní, C: soukromé - osobní, D: duševní, E: veřejné - státní, F: soukromé osobní nebo společné, G: duševní, H: veřejné státní Úkol č. 8 Spojovačka. V levém sloupečku jsou definice druhů vlastnictví a majetku. Tvým úkolem bude, abys je správně pospojoval s pojmy, které definují. Ty najdeš napravo. 123 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení. Naučit se správně přiřazovat k pojmům složitější definice. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. Spojovačka může sloužit jako zápis do sešitu. Časová dotace na aktivitu je max. pět minut. Pomůcky: vlastní spojovačka, nůžky, lepidlo Řešení: A 7, B 5, C 1, D 6, E 4, F 3, G 2. Úkol č. 9 Přečti si jednotlivé výroky a urči, zda jsou správné, či nikoli. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů, k učení Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně, případně si radí ve dvojici. Učitel by měl při kontrole pokládat doplňující otázky na případné upřesnění v případě, že by odpověď ve třídě nebyla jednoznačná. Řešení: 1. ne, 2. ne, 3. ne, 4. ne, 5. ano, 6. ne, 7. ano, 8. ano, 9. ano, 10. ne, 11. ne, 12. ano

125 Úkol č. 10 Z novin si vyber alespoň dva články, které se týkají vlastnictví. Nezáleží na tom, jaké to budou noviny. Vybrané články si přečti, vystřihni a přines na další hodinu, kde o nich krátce povyprávíš. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení. Naučit se objektivně posoudit spolužákův výkon. Metodické pokyny: Aktivita by měla probíhat formou mluvního cvičení a následné diskuze. Žák/žákyně, který mluví o nalezeném článku před třídou, by ho měl říkat zpaměti. Měl by umět stručně vyložit obsah článku, formulovat problém, o který se jedná, a navrhnout řešení, pokud v článku není. Tématem následné diskuze by mělo být zhodnocení žákova výkonu třídou (co se žákovi/žákyni povedlo, co se mu nepovedlo, jak se vám příběh líbil apod.) Pomůcky: novinové články Úkol č. 11 Představ si, že jsi úspěšný podnikatel a zakládáš si novou obchodní společnost. Víš, že každá známá společnost (Coca-cola, Adidas apod.) potřebuje svoje logo proto, aby ji každý poznal. Pracuj ve skupince. Vytvořte společnost, která se bude nějak jmenovat, někdo ji bude vlastnit, bude prodávat určité produkty a prezentovat ji bude nějaké logo. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, pracovních, k řešení problémů, sociálních. Metodické pokyny: Učitel by měl ve zkratce říci, co je logo, jaký je jeho účel apod. Před touto aktivitou je důležité zdůraznit pravidla skupinové práce (ve skupince se nepřekřikujeme, do práce ve skupince se zapojí každý apod.) Časová dotace aktivity je kolem čtvrt hodiny. Pomůcky: tvrdý papír, nůžky, pastelky, fixy apod., obrázkové časopisy (využití při tvorbě loga) 124 Úkol č. 12 Přečti si text, zodpověz otázky a vypracuj úkoly uvedené pod textem. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, pracovních. Naučit se pracovat s textem a informacemi. Ukázat si na příkladu, kdy se jedná o duševní vlastnictví. Metodické pokyny: Každý žák/žákyně by měl mít před sebou text s úkoly. Nemusí jít o samostatnou práci. Po skončení samostatné práce je nutná kontrola, popřípadě povysvětlení nejasných pojmů učitelem (hlavně u otázek: Co je v textu důležité? Co je patent?) Pomůcky: text o Resselovi Řešení: Urči, jakým druhem majetku byl zhotovený vynález Ressla. (pokud si nejsi jist/a, nahlédni do slovníčku pojmů) o Hmotný majetek Urči, jakým druhem majetku je Resselův nápad vytvořit lodní šroub.

126 o Nehmotný majetek Jaký druh vlastnictví se jedná? (pokud si nejsi jist/a, nahlédni do slovníčku pojmů) o Duševní vlastnictví Co je to patent? + K čemu patent slouží? o Patent je veřejná listina vydaná příslušným patentovým úřadem, která poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let (jsou-li placeny udržovací poplatky), a to na teritoriu, pro něž byl tímto úřadem vydán (např. ÚPV ČR uděluje tzv. národní cestou patenty s platností na území ČR). O patent se žádá podáním patentové přihlášky u příslušného patentového úřadu. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat či způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle. [zdroj: Český statistický úřad online. Pojem patent. Dostupné na: < cit ] Úkol č. 13 Přečti si text, zodpověz otázky a vypracuj úkoly uvedené pod textem. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, pracovních. Naučit se pracovat s textem a informacemi. Propojení poznatků z jiných předmětů. Ukázat si na příkladu, kdy se jedná o duševní vlastnictví. Metodické pokyny: Každý žák/žákyně by měl mít před sebou text s úkoly. Nemusí jít o samostatnou práci. Po skončení samostatné práce je nutná kontrola, popřípadě povysvětlení nejasných pojmů učitelem. Pomůcky: text o Máchovi Řešení: 1. škola, hrady, kancelář, jedenáct stodol, hrad Bezděz, 2. duševní vlastnictví, bylo mu 26 let ( = 1836), 4. Cikání, Křivoklát, Bratrovrah, Večer na Bezdězu, Márinka 125 Úkol č. 14 Vylušti křížovku. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení. Zopakovat naučenou látku zpětná vazba. Metodické pokyny: Každý žák/žákyně by měl mít vlastní křížovku, aby ji mohl vlepit do sešitu. Žáci by měli pracovat samostatně, ovšem případné konzultaci se spolužáky učitel nemusí bránit. Na závěr aktivity je vhodné zařadit společnou kontrolu, která je i pro učitelku, která se tak ujistí o tom, zda žáci učivo zvládli. Pomůcky: tajenka

127 Řešení: 1. I N D I V I D U Á L N Í 2. D R Ž I T E L 3. P A T E N T 4. S P O L U V L A S T N I C T V Í 5. N E M O V I T O S T 6. V E Ř E J N É 7. D Ě D I C T V Í 8. V Ě C N É B Ř E M E N O 9. H M O T N É H O 10. P O D V O D E M 11. V Y D R Ž E C Í pokud majetek vlastní pouze jediná osoba, pak se jedná o. vlastnictví je osoba, která má věc/majetek v držbě zákonná ochrana vynálezu je. pokud majetek vlastní více osob než jedna, hovoříme o majetek, který je nepřenosný, označujeme jako radnice, Pražský hrad apod. řadíme pod.. vlastnictví. je jedním z legálních způsobů nabytí vlastnictví. se vztahuje pouze na vlastníka nemovitého majetku automobil, stolní lampička, spona do vlasů apod. jsou příklady majetku majetek je možné získat i nelegálně, například.. oprávněný držitel se stane vlastníkem po uplynutí lhůty 126

128 Žák/žákyně objasní potřebu zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. Úkol č. 1, 2 1. Přečti si diskusi a zapoj se do ní. Reaguj na příspěvky správně formuluj argumenty. Uspořádejte si takovou diskusi ve třídě. Otázky najdeš v úvodu diskuse. 2. Pokud si nejste jistí svými argumenty, zkuste najít oporu v Zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Seznámit žáky s autorským zákonem. Učit žáky formulovat vlastní názory a hledat pro ně příslušné argumenty. Metodické pokyny: Tato aktivita slouží jako vstupní aktivita do tématu. Slouží k evokaci problematiky zásad ochrany duševního vlastnictví. Diskusi si mohou žáci přečíst a na lístek papíru napsat svoje názory k jednotlivým příspěvkům. Učitel by měl dbát na to, aby žáci správně formulovali argumenty. Odpovědi žáků by měly do diskuze přinést nějakou novou informaci a její zdůvodnění. Diskusi může učitel okopírovat, zvětšit a přišpendlit na nástěnku týden před plánovanou vyučovací hodinou. Žáci budou k jednotlivým příspěvkům doplňovat svoje vlastní. Učitel tak zjistí názory žáků na danou problematiku. Vznikne tak dobrý základ pro diskusi ve vyučovací hodině. Informace, které žáci potřebují k obhajobě svých názorů, najdou ve slovníčku nebo se mohou podívat do zákona o právu autorském, který je zveřejněn na Portálu veřejné správy portal.gov.cz. Pomůcky: okopírovaná diskuse na nástěnku, text Zákonu o právu autorském (č. 121/2000 Sb.), psací potřeby, papír 127 Úkol č. 3 Pusťsi doma libovolné DVD (zakoupené v obchodě) a seznam se s textem upozorňjícím na porušování autorských práv a varujícím před pirátstvím, popřípadě s reklamou, která zmíněněné varování doprovází. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, pracovních, k řešení problémů. Naučit se pracovat s textem a informacemi. Zamyslet se nad situacemi, které se v dnešní době běžně stávají a jsou nezákonné. Metodické pokyny: Aktivitu je vhodné rozložit na dvě části. První část by byla domácí práce, kdyby se žáci seznámili varováními na DVD. Druhá část (ve škole) by potom byla řešení otázek k textu a vyhodnocování situací. Každý žák/žákyně by měl mít před sebou text s otázkami a situacemi. Nemusí jít o samostatnou práci. Po skončení činnosti je nutná kontrola, popřípadě vysvětlení nejasných pojmů učitelem. Učitel může k druhé

129 části činnosti použít libovolné DVD s varováním proti porušování autorských práv pro případnou názornost. Pomůcky: DVD, text s otázkami a situacemi Řešení: Ukázka textu s varováním na DVD: Toto DVD je určeno pouze pro domácí použití. Veškerá práva výrobce a vlastníků autorských práv k obsahové náplni jsou vyhrazena. Neautorizované rozmnožování, úpravy, projekce, jiné než pro domácí účely, pronájem, výměna, půjčování, jakákoli forma přenosu tohoto dvd nebo jeho části jsou zakázány. Porušování práva vlastníka autorského práva bude stíháno podle platných právních předpisů. Otázky: o Co se dozvěděl/a? Jakým jiným způsobem nás autoři mohou před porušování jejich práv varovat? S dalším varování proti porušování autorských práv se můžeme setkat na originálním obalu DVD o Co máš jako majitel DVD dovoleno s tímto multimédiem dělat? Majitel DVD má právo se na něho dívat s práteli, rodinou Má právo ho někomu půjčit (ovšem nesmí to být za účelem zisku) apod. 128 Na základě zjištěných údajů se pokus se vyřešit následující situace. 1. situace o Máš právo se tak zachovat? Svou odpověď zdůvodni. Nemá právo se takto zachovat. Porušuje tak zákon o autorských právech. Neautorizovaně DVD rozmnožuje. 2. situace o Máš ze zákona právo se takto zachovat? Kdo všechno podle tebe porušil zákon? Svou odpověď zdůvodni. Nemá právo se takto zachovat. Porušuje tak zákon o autorských právech. Jedná se o nelegální stahování. Úkol č. 4 Pracujte ve skupince. Na základě získaných informací z předchozího úkolu vytvořte vlastní reklamu (plakát), který bude varovat před pirátstvím a porušovíním autorských práv. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, pracovních, k řešení problémů, sociálních.

130 Metodické pokyny: Učitel by měl ve zkratce říci, co je to reklama proti pirátství, co by měla obsahovat, jaký je její účel apod. Před touto aktivitou je důležité zdůraznit pravidla skupinové práce (ve skupince se nepřekřikujeme, do práce ve skupince se zapojí každý apod.). Časová dotace aktivity je kolem dvaceti minut. Pomůcky: tvrdý papír, nůžky, pastelky, fixy apod., obrázkové časopisy (využití při tvorbě plakátu) Úkol č. 5 Shrňte argumenty, proč si počítačové hry, hudební CD, filmová DVD nestahovat, ale kupovat si originály, případně navštívit projekci v kině. Cíl: Žáci se učí vidět vždy dvě strany problémové situace. Hledají argumenty a možná legitimní řešení. Učí se zvažovat pro a proti. Metodické pokyny: Závěrečné shrnutí může probíhat metodou T-diagramu, kdy si žáci rozdělí stránku v sešitě na dvě poloviny. Do levé poloviny zapisují výhody nákupu originálních CD/DVD a návštěv kina, do pravé poloviny pak zapisují možné překážky (co vede lidi ke stahování hudby a filmů). Pomůcky: sešit, psací potřeby, Úkol č. 6 Přečti si text a odpověz na otázky. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, pracovních. Žáci se učí pracovat s textem a informacemi. Propojení poznatků z jiných předmětů. Seznámit žáky se základními pojmy, které se týkají porušování autorských práv. Metodické pokyny: Každý by měl mít před sebou text s úkoly. Nemusí jít o samostatnou práci. Po skončení práce je nutná kontrola, popřípadě dovysvětlení nejasných pojmů. Časová dotace na aktivitu je max. 15 minut. Zajímavá by byla i diskuze nad otázkami a článkem samotným. Diskuzi může učitel ozvláštnit například tak, že vždy pověří jednoho žáka/žákyně, aby diskuzi vedl. 129 Pomůcky: text s úkoly, psací potřeby, papír Řešení: 1. Co znamená sdílení hudebních a filmových děl? Zpřístupnění filmů a hudby, které jsou na mém počítači, pro ostatní uživatele internetu, kteří si je mohou ode mne stáhnout. 2. Vysvětli pojem peer-to-peer sítě. Počítačové sítě, kde obsah PC jednoho uživatele se prostřednictvím internetu spojí s obsahem druhého uživatele internetu. Mohou tak vzájemně sdílet obsah, stahovat jej. 3. Co se stane tomu, kdo sdílí na internetu hudební a filmová díla, která nejsou jeho? Bude obviněn z trestného činu či přestupku (podle rozsahu škody) a potrestán peněžitým trestem, případně trestem odnětí svobody. Možná inovace: Žáci sami mohou za domácí úkol najít podobné zajímavé případy, týkající se případného porušování autorských práv. Tyto případy mohou dávat na

131 speciální místo (krabice, papírová schránka) a řešit při volném čase. Učitel může vyhlásit, že za tři okomentované případy, žák/žákyně dostane plus. Je potřeba, aby byl ve třídě k dispozici text Zákonu o právu autorském (č. 121/2000 Sb.). Úkol č. 7 Nejen filmy, hry a hudba je prostřednictvím internetu nelegálně stahována. Také články na internetu mají své autory. Někdo je napsal, je tedy jejich autorem a má na jejich obsah právo. 7. Víš, co znázorňuje obrázek? Využíváš někdy tato tlačítka, když píšeš referát nebo projekt do výuky? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, občanských, pracovních. Informovat žáky, jakých chyb by se mohli dopustit při psaní různých referátů a seminárních prací. Propojit informace z hodin češtiny a občanské nauky. Metodické pokyny: Tuto aktivitu je vhodné použít jako zamyšlení se nad tématem nelegálního přisvojování obsahů textů, které napsal někdo jiný. Je příhodné ji také zařadit jako evokaci k aktivitě z očekávaného výstupu č. 1 (Stát a hospodářství), ve které se žáci učí, jak by měli správně tvořit referát a psát citace. V závěru této aktivity by mělo být řečeno, že žáci mohou používat texty jiných autorů, ovšem za určitých podmínek, které musí být dodrženy (citace apod.) Za domácí úkol by mohly žáci popřemýšlet nad tím, kde všude mohou shánět informace potřebné při psaní referátů a seminárních pracích (kromě internetu). V následující aktivitě se žáci naučí, jak správně zařazovat do referátů a seminárních prací části textů jiných autorů. Řešení: Obrázek znázorňuje klávesnici počítače, kde jsou zvýrazněny kombinace kláves Ctrl+C a Ctrl+V označující zkratku pro rychlé kopírování (Ctrl+C) a vložení textu (Ctrl+V). Tato zkratka je často využívána žáky při vytváření referátů a seminárních prací, když nelegálně kopírují obsah cizího článku a vydávají jej za svůj. Porušují tak autorské právo. 130 Úkol č. 8 Porovnej následující dva úryvky. Rozhodni, který porušuje autorská práva a který ne. Text je v obou případech zkopírován z webových stránek. Cíl: Rozvoj kritického myšlení, argumentace a klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, pracovních. Žáci se učí pracovat s textem a informacemi a kriticky je hodnotit. Metodické pokyny: Každý by měl mít před sebou oba úryvky. Žáci pracují ve dvojici. Časová dotace na aktivitu je max. 15 minut. Důležité je, aby si žáci uvědomovali, kde jsou chyby, a uměli je odstranit a následně se jich vyvarovat. Pomůcky: úryvky z webových stránek, psací potřeby, papír Řešení: Autorská práva porušuje referát č. 1, protože neuvádí zdroj kopírovaného textu a přivlastňuje si tak myšlenky jiného autora. Úkol č. 9 Nauč se využívat při psaní referátů a seminárních prací literaturu a internetové zdroje a při tom nekrást. Jak to udělat? Tady je návod k použití.

132 Pokyny: Vyhledej si k tématu referátu více zdrojů (alespoň 3 různé) využívej internet i tištěné publikace a časopisy (najdeš je ve školní nebo městské knihovně) Pokud potřebuješ faktické informace, pomohou naučné slovníky Pokud potřebuješ zjistit význam cizích slov, pomohou slovníky cizích slov Nejprve napiš úvod k referátu neopisuj z textu, piš svoje myšlenky! V úvodu můžeš popsat, čím je téma zajímavé, proč je důležité o tématu informovat. V dalším odstavci je třeba vysvětlit pojmy, o kterých se v referátu píše a které jsou neznámé. K tomu je možné využít právě slovníky. Vše, co opíšeš z textu, dej do uvozovek a za uvozovky uveď do závorky zdroj. V dalších odstavcích sepiš informace o tématu, které jsi získal přečtením literatury a článků na internetu. Nezapomeň, že nesmíš myšlenku nikoho OPSAT, můžeš pouze CITOVAT. Citovat znamená, že to, co okopíruješ, dáš do uvozovek a za ty uvozovky (do závorky uvedeš zdroj ve zkrácené podobě). V závěru shrň krátce vlastními slovy, co jsi zjistil a napiš svůj názor na dané téma. Podobně jako v úvodu z textu nic neopisuj! Za text referátu uvedeš seznam použité literatury a tam napíšeš o zdrojích kompletní informace. Příklad zkráceného zápisu zdroje: (NĚMCOVÁ 2007, s. 27) o Text (jméno autora - rok vydání knihy - strana, ze které cituješ) Příklad zápisu zdroje v seznamu použité literatury: NĚMCOVÁ, B. Babička. Brno : Cesty, s. ISBN o Příjmení autora, iniciála jména autora, název díla, místo vydání, vydavatelství, rok vydání, počet stran, kód knihy (ISBN) 131 Úkol č. 10 Vyzkoušej si napsat referát na vybrané téma, kde využiješ výše popsaná pravidla. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení. Naučit žáky citovat text z různých zdrojů ve zjednodušené formě. Propojení informací z různých předmětů. Metodické pokyny: Aktivitu je vhodné zadávat jako domácí úkol. Referát nemusí být dlouhý, ale je potřeba, aby žáci dodrželi všechna popsaná kriteria. Téma referátů by mohlo odpovídat tématům, která se v dané hodině probírají. Pomůcky: psací potřeby, papír Úkol č. 11, Přemýšlej, co by se mohlo stát, kdyby slavným vynálezcům někdo ukradl jejich vynálezy. Můžeš vymyslet vědecko-fantastický příběh, nebo nakreslit komiks. 12. Inspiruj se českými vynálezci. Nejprve budeš ale muset spojit vynálezy a vynálezce, tabulce se totiž pomíchali. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů, k učení. Učit žáky zábavnou formou o důležitých vynálezech a jejich tvůrcích.

133 Metodické pokyny: Žáci pracují se slovníčkem pojmů, kde si mohou přečíst o průmyslovém vlastnictví. Je důležité podporovat kreativitu a fantazii žáků. Zajímavým tématem by pro žáky mohly být tzv. vynálezy zkázy, jako např. dynamit (Nobel), atomová bomba (Oppenheimer) apod. Žáky je dobré upozornit na to, že mnoho vynálezů bylo vymyšleno pro válečné účely a nakonec byly využity pro běžný život (např. teflon, internet). To samé platí naopak. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupince po 3-4. V tom případě je pak potřeba seznámit je s pravidly skupinové práce. Z vymyšlených příběhů se mohou žáci sestavit vlastní knížku nebo z nich udělat ve třídě výstavu. Informace o nejdůležitějších českých vynálezech žáci najdou např. na internetové adrese Pomůcky: psací potřeby, papíry Řešení (tabulka): Bleskosvod Prokop Diviš Lodní šroub František Ressel Zákony dědičnosti Gregor Johann Mendel Oblouková lampa František Křižík Polarografie Jaroslav Heyrovský Kontaktní čočky Otto Wichterle Turbína pro vodní elektrárny Viktor Kaplan Ruchadlo Václav a František Veverkovi Možná inovace: Žáci mohou o vybraném vynálezu sestavit krátký referát podle výše uvedených pravidel. 132 Úkol č. 13 Když vynálezce vymyslí nějaký nový vynález, co by měl udělat, aby jej ochránil před krádeží? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí k řešení problémů. Nepřímo žáky učit, jak mohou chránit svoje věci, myšlenky před možnou krádeží. Metodické pokyny: Pokud má učitel možnost využít počítačové učebny, žáci mohou na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví hledat, jak vynález ochránit. Jinou alternativou může být, že si žáci za domácí úkol vymyslí a nakreslí nějaký vynález. Ve vyučovací hodině potom budou zjišťovat, jak by jej ochránili, aby jim nikdo vynález neukradl. Pokud není k dispozici počítačová učebna, poslouží k získání základních informací slovníček pojmů. Pomůcky: psací potřeby, papír, eventuelně počítač Úkol č. 14 Pracuj s internetem nebo jiným zdrojem. Vyhledej, jaké postihy hrozí za porušení: a) autorských práv b) práv k ochranné známce Cíl: rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení; vyhledávání informací; práce s textem Metodické pokyny: Tento úkol musí být zkontrolován ve vyučování.

134 Vyučující může doporučit žákům, v jakých zdrojích mají hledat Česká protipirátská unie; Ministerstvo kultury České republiky; trestní zákoník apod. Internetové zdroje: (Česká protipirátská unie); Tyto elektronické zdroje napíše vyučující na tabuli. Řešení: a) autorských práv 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 1. Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b. dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. (zdroj: trestní zákoník) Přestupková odpovědnost 105a Přestupky zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským umožňuje uložení pokuty až do výše Kč 133 b) práv k ochranné známce 150 Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu 1. Kdo doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 2. Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu a. neoprávněně užívá obchodní jméno nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, nebo b. uvede do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu, k němuž přísluší výhradní právo jinému, nebo značením původu snadno s ním zaměnitelným. (zdroj: trestní zákoník) Úkol č. 15 Pracuj s internetem nebo jiným zdrojem. Vyhledej, jaké postihy hrozí za porušení autorských práv: a) mladistvému (osoba ve věku let)

135 b) dítěti mladšímu 15 let Cíl: rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení; vyhledávání informací; práce s textem Metodické pokyny: Tento úkol musí být zkontrolován ve vyučování. Vyučující může doporučit žákům, v jakých zdrojích mají hledat Česká protipirátská unie; Ministerstvo kultury České republiky; trestní zákoník apod. Internetové zdroje: (Česká protipirátská unie); Tyto elektronické zdroje musí vyučující napsat na tabuli. Řešení: a) mladistvému (osoba ve věku let) Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. Stanovuje to 152 trestního zákoníku. Soud v takovém případě smí uložit: o odnětí svobody až na 2,5 roku o peněžitý trest, až do výše Kč o propadnutí věci, nejen pirátských kopií, ale i zařízení, které slouží k jejich výrobě (počítač;cd, DVD vypalovačka) o obecně prospěšné práce o pokud se jedná o cizince, pak může soud rozhodnout o jeho vyhoštění (zdroj: 134 b) dítěti mladšímu 15 let Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, pokud se dopustí trestného činu, pak soud učiní opatření k nápravě. Dítě je odpovědné za škodu, kterou způsobilo, musí ji tedy uhradit. Toto bezdůvodné obohacení se rovná dvojnásobku běžné ceny licence k užití díla. Soud může dítěti uložit: o dohled probačního úředníka o zařazení do výchovného programu (zdroj: Úkol č. 16 Pracuj se školním řádem. Vyhledej, jaké postihy ti hrozí, pokud se dopustíš plagiátorství. Cíl: rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení; vyhledávání informací. Aktivita posiluje angažovanost žáků a jejich participaci na životě školy. Metodické pokyny: Žáci pracují se školním řádem. V případě, že školní řád neupravuje plagiátorství, navrhnou (nejprve ve dvojici) znění bodu školního řádu, který by se plagiátorství věnoval. Po vytvoření návrhu ve dvojicích, se žáci spojí do čtveřic, ze dvou návrhů vytvoří jeden, na kterém se obě dvojice shodnou. Čtveřice prezentují svoje návrhy před celou třídou. Třída se rozhodne, který návrh by mohl být předložen vedení školy k projednání. Žáci napíší formální návrh a předloží vedení školy. Učitel dohlédne, aby byl návrh byl skutečně vedením školy projednán a třída dostala písemné vyjádření.

136 Žák/žákyně dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Přemýšlej, co pro tebe znamená být ŠETRNÝ/HOSPODÁRNÝ/ŠETŘIVÝ. Vytvoř myšlenkovou mapu. V oválcích okolo hlavního pojmu budou slova, která popisují, s čím vším je možné hospodařit. Do dalšího okruhu (obdélníků) zapisuj, jak se šetrnost v té dané oblasti u tebe projevuje a další slova, která tě napadnou. Cíl: Žáci se učí vymýšlet asociace k pojmu, uspořádávat je do myšlenkové mapy. Metodické pokyny: Žáci se samostatně zamyslí, co pro ně znamená šetrnost. Pojmy uspořádávají žáci do myšlenkové mapy. Je možné využít kategorií navržených v učebnici (šetrnost k majetku, s jídlem, s penězi, s energiemi), nebo mohou žáci vymýšlet volné asociace k ústřednímu i navazujícím pojmům. Úkol slouží k úvodu do tématu. Myšlenkovou mapu je možné vytvářet i společně na tabuli a následně pracovat s pojmy, rozvinout diskusi. Pomůcky: papír, tužka 135 Úkol č. 2 Pan učitel/paní učitelka umístil/a do každého rohu třídy jeden velký plakát. Na každém z nich najdeš napsaný jeden z těchto citátů a otázku. Přemýšlej, který citát tě zaujal a měl/a bys k němu co říct. Až budeš mít rozmyšleno, jak bys odpověděl/a, běž k plakátu a svou odpověď/komentář doplň na papír. Nezapomeň si s sebou vzít tužku/fix. Piš čitelně a velkým písmem. Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů. Naučit se formulovat vlastní názor a aplikovat vlastní argumentační řadu. Metodické pokyny: Tuto aktivitu je možné realizovat metodou čtyř rohů, kdy učitel/ka napíše každý citát na jeden větší papír/plakát a umístí do jednoho z rohů třídy. Žáci obcházejí jednotlivé plakáty a zapisují odpovědi na otázky. Poté, co se všichni žáci vyjádří, následuje práce v čtyřech skupinách (každá skupina má jeden plakát) žáci zpracují odpovědi do prezentace, grafu, přehledu. Po představení výsledků skupinové práce následuje řízená diskuse celé třídy. Učitel může žáky velmi stručně seznámit žáky s autorem citátu. Úkol je rovněž možné zpracovat formou frontální řízené diskuze, která, pokud je to možno, může být realizována mimo lavici (např. v komunitním kruhu). Důležitý je dostatek času na zamyšlení se nad citátem. Pomůcky: papír, tužka Možná inovace: Vyhledej v jakémkoli zdroji (internet, knihy, tisk atd.) citát týkající se peněz, bohatství, hospodárnosti apod. a napiš krátkou úvahu na tento výrok.

137 Úkol č. 3 Seznam se se stránkami Zelená úsporám (www.zelenauspora.eu) a odpověz na následující otázky. Pracuj se slovníčkempojmů. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů. Naučit se vyhledat podstatné informace. Metodické pokyny: Učitel může žáky velmi stručně seznámit žáky s obsahem stránek. Důležitý je dostatek času na zpracování úkolu. V závěru aktivity je vhodná diskuse, která může být realizována i mimo lavici. Co je sdružení Zelená úsporám? Jde o sdružení firem poskytující klientům komplexní služby v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Sdružení Zelená úspora vzniklo z iniciativy společnosti Renards s.r.o., která je přední poradenskou společností v oblasti dotačního poradenství, dotačního projektování, dotačního managementu a veškerých ostatních služeb souvisejících s problematikou dotací a jejich získáváním. Cílem sdružení Zelená úspora bylo vytvoření komplexní nabídky služeb všem zájemcům o dotační titul Zelená úsporám tak, aby se klient již nemusel o nic starat a úspěšně s naší pomocí získal dotaci, záměr zrealizoval a dotace mu byla proplacena. (zdroj: online; cit ) Jak a kdy tento projekt vznikl? Program Zelená úsporám vznikl v roce 2009 a je zaměřen na okamžité snížení škodlivých látek v ovzduší a podpoření dlouhodobého rozvoje trvale udržitelného bydlení. V rámci tohoto programu podporuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu. (zdroj: online; cit ) 136 Pro koho jsou jednotlivé dotace určeny? Zateplení domu: Oblast podpory je určena vlastníkům rodinných a bytových domů nepanelové technologie. Typy žadatelů fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby Dům musí po provedení opatření sloužit 15 let k bydlení (či poskytování bydlení) Objekt musí být zkolaudován k bydlení a funkce bydlení v něm musí převažovat.

138 Šetrná stavba: Oblast podpory je určena stavitelům/vlastníkům pasivních rodinných a bytových domů. Typy žadatelů fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby Dům musí po provedení opatření sloužit 15 let k bydlení (či poskytování bydlení) Objekt musí být zkolaudován k bydlení a funkce bydlení v něm musí převažovat. Solární panel a kotel na biomasu: Oblast podpory je určena vlastníkům rodinných a bytových domů. Typy žadatelů fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby Dům musí po provedení opatření sloužit 15 let k bydlení (či poskytování bydlení) Objekt musí být zkolaudován k bydlení a funkce bydlení v něm musí převažovat. V této oblasti podpory mohou žádat vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie i bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie. 137 Kombinace dotací: Dotace za vybrané kombinace opatření jsou určeny vlastníkům rodinných a bytových domů. Typy žadatelů fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby Dům musí po provedení opatření sloužit 15 let k bydlení (či poskytování bydlení) Objekt musí být zkolaudován k bydlení a funkce bydlení v něm musí převažovat. (zdroj: ; online; cit ) Jak musíš postupovat, když chceš o dotaci požádat? Na internetových stránkách je možné vyplnit on-line formulář. V současné době je však příjem přihlašovacích formulářů přerušen. Bližší údaje na (zdroj: ; online; cit )

139 Úkol č. 4 Pracuj ve skupince. Na základě získaných informací vymyslete a sepište možnosti, jakými lze uspořit energii. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů; komunikativní; sociální a personální. Naučit se formulovat vlastní názor a aplikovat vlastní argumentační řadu. Rozvoj tvořivosti, myšlení. Metodické pokyny: Učitel musí nechat žákům dostatek času pro vlastní práci; neměl by žáky napomínat, jestliže ve skupinkách polohlasem diskutují. Pomůcky: papír, tužka Možná inovace: Úkol lze aplikovat i bez předchozího seznámení se stránkami Zelená úsporám; lze ho využít jako brainstorming. Úkol č. 5 Popiš, co vidíš na obrázku (co to je; k čemu to je apod.). Až budeš mít hotovo, pokus se odpovědět na otázky pod textem. Nápovědu hledej ve slovníčku pojmů. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, k řešení problémů. Dozvědět se, co jsou to obnovitelné zdroje, a jaký je význam elektráren, které s nimi pracují, pro lidstvo. Metodické pokyny: Učitel by měl žáky nasměrovat na slovníček pojmů. Žáci si samostatně prostudují, co jsou obnovitelné zdroje. Učitel by neměl chtít po žácích velké podrobnosti. Důležité je, aby každý měl povědomí o tom, že není jednoduché přeměnit např. větrnou energii na elektřinu. Proto je důležité, aby se žáci naučili elektřinou šetřit. Časová dotace na aktivitu je max. 10 minut. Řešení: A: vodní elektrárna (vyrábí elektřinu pomocí vodní energie), B: fotovoltaická elektrárna (vyrábí elektřinu pomocí slunečního záření), C: větrná elektrárna (vyrábí elektřinu pomocí větrné energie) 138 Víš, co jsou to obnovitelné zdroje? o Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. (zdroj: zákon o životním prostředí) Mezi obnovitelné zdroje přírodní energie patří hlavně větrná energie, vodní energie, energie slunečního záření, energie půdy, energie vzduchu. Viz slovníček pojmů Jaký význam mají tyto elektrárny pro lidstvo? o Využívají obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie. Na rozdíl od tepelných, které spalují uhlí, ropu, zemní plyn apod. Uhlí, ropa ani zemní plyn však nejsou obnovitelné zdroje. Úkol č. 6 Rozhlédni se doma a navrhni způsoby, kterými by se dospělo k větší úspoře energií, ale také výdajů domácnosti. Pokud si nebudeš jistý, zeptej se rodičů. Sepsané návrhy si přines na další hodinu.

140 Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů. Při komunikaci s rodiči nebo při diskusi dochází k rozvoji klíčové kompetence komunikativní. Každý by si měl všímat svého blízkého okolí a mít povědomí o výdajích domácnosti a o možnostech úspory těchto výdajů. Metodické pokyny: lze navázat na připravené poznámky diskusí na a na jejím základě pak s žáky vytvořit plakát o zásadách hospodárnosti. Pomůcky: papír, tužka Možná inovace: úkol lze aplikovat i na budovu školy Úkol č. 7 Vytvoř si tabulku svých osobních výdajů (výdaje seřaď stejně jako u tabulky rodinných výdajů od nejvyššího výdaje po nejnižší). Potom svoje výdaje seřaď podle toho, které jsou pro tebe nezbytné a které nejsou tak nutné. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, občanských. Žák/žákyně by měl/a mít kontrolu nad svými výdaji, proto je cílem ukázat mu, že některé výdaje jsou důležitější než jiné. Metodické pokyny: Tabulku si žáci tvoří ve škole. Učitel vysvětlí žákům slovo priorita. S tímto pojmem pak žáci pracují, když seřazují vlastní výdaje podle vlastních priorit. U této části úkolu je nezbytná sebereflexe žáků (proč je pro mě toto důležitější než toto apod.) Podstatná je závěrečná diskuze. Jako podklad poslouží otázky ze zadání. 139 Úkol č. 8 Zamysli se a napiš krátkou úvahu na téma: Žijeme hospodárně? Cíl: Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů. Rozvoj tvořivého myšlení. Žáci by si měli všímat svého blízkého okolí a mít povědomí o výdajích domácnosti a o možnostech úspory těchto výdajů. Metodické pokyny:rozsah práce by neměl být větší než 2 strany A4. Cílem není slohová práce, ale přemýšlení o problému. Tento úkol mohou žáci zpracovat doma, ale také přímo ve škole. O této problematice může vyučující vést s žáky také diskusi. Pomůcky: papír, tužka Úkol č. 9 Přečti si příběhy následujících lidí a zkus vymyslet různé možnosti řešení jejich situace. Především posuď, zda je nebo není vhodné, aby si půjčovali peníze od nejrůznějších firem nebo společností, které nabízejí rychlé a levné půjčky do 24 hodin. O svých názorech ve třídě diskutujte. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Další příklady může učitel vymyslet dle potřeby, případně dle aktuální situace. Možností je celá řada. Vždy jde o to, aby si žáci uvědomili, zda je nákup

141 věci nezbytností (tedy, aby využili půjčku i přes všechna její rizika), anebo se jedná o předmět, jehož koupě není nezbytná. Na nějakém (třeba i fiktivním) příkladu je dobré upozornit děti na to, že jakmile si jednou člověk půjčí peníze, automaticky se dostává do centrálního registru dlužníků. A i když tuto půjčku splatí, v registru je veden ještě po dalších několik let, pokud sám nezažádá o vymazání z tohoto registru (což mnoho lidí neví). Kvůli tomu pak má mnohem složitější pozici v případě, že by žádal o půjčku v bance či o hypotéku. Zrádný je také systém vytloukání klínu klínem, tedy půjčování si na splátky předchozích půjček. Dlužník se tak dostává do spirály, která nakonec může vést až k insolvenci, tedy vyhlášení osobního bankrotu. Případů, kdy FO jednotlivci byli nuceni vyhlásit osobní bankrot, je stále více a více. Pomůcky: psací potřeby, papír Úkol č. 10 Je s půjčkou spojené nějaké riziko? Přečti si text a vyhledej možná rizika půjčky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj kritického myšlení. Rozvoj argumentační řady žáků. Rozvoj práce s textem. Metodické pokyny: Na základě prostudování textu je možné zařadit diskusi na téma riziko půjčky. Důležité je si stanovit pravidla diskuse. Rizika půjček si žáci mohou zapsat do sešitu. Zároveň je vhodné žákům zadat doplňující domácí úkol, aby si v denním tisku nebo na internetu našli článek k tématu. Článek si přinesou na další hodinu, kde jej představí spolužákům. Pomůcky: sešit, psací potřeby, internet, denní tisk Řešení: Rizikem jsou zejména nepředvídatelné životní situace, které znemožní člověku platit splátky. Snadno se tak může dostat do problémů a do tzv. dluhové spirály. 140 Úkol č. 11 Jeden internetový portál provedl průzkum mezi žáky. Otázka zněla: Co ty a kapesné? Kolik korun dostáváš a co si za ně kupuješ?. Pozorně si přečti jejich odpovědi. Co si o tom myslíš? Diskutuj o tom se spolužáky ve třídě. Cíl: Rozvoj kritického čtení a klíčových kompetencí: komunikativních, personálních, občanských. Naučit se obhajovat vlastní názor. Metodické pokyny: U tohoto úkolu je důležité s žáky komunikovat. Diskuze nad každou odpovědí je na místě. Je nezbytné vyžadovat u každého názoru také zdůvodnění. Na závěr diskuze by se žáci mohli vyjádřit k tématu: Jaké je optimální kapesné pro vás, ale taky pro vaše rodiče. Pomůcky: odpovědi žáků z internetového portálu Úkol č. 12 Následující úkol budeš plnit ve dvojici. Snažte se vytvořit dvojice, kde bude chlapec a dívka (představují manželský pár). Pokud je více chlapců/dívek, vytvoří spolu dvojici dvě dívky/dva chlapci (ti pak představují spolubydlící). Vytvořte měsíční rozpočet rodiny. Při sestavování postupujte podle předlohy. Sestavený rozpočet si porovnej se skutečnými cenami. Popovídej si o nich s rodiči, jaké částky měsíčně platí a za co. Přines si toto srovnání na další hodinu.

142 Cíl: Získat povědomí o skutečných cenách spotřebního zboží, o rodinných výdajích. Rozvoj klíčových kompetencí k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní. Rozvoj tvořivosti. Metodické pokyny: Je důležité, aby vyučující se žáky komunikoval, zároveň musí dovolit, aby mohli komunikovat žáci mezi sebou. Také je nezbytné zdůraznit, že modelový rozpočet rodiny, který budou žáci vytvářet, musí být reálný. Žáci by se tedy měli pokusit o odhad cen a nákladů rodiny, platů rodičů apod. Zároveň by měl vyučující vyžadovat, aby si každá skupinka vymyslela jinou rodinu, rodiče s jinými zaměstnáními, různým počtem dětí, zvířat apod. Tento modelový rozpočet budou žáci vytvářet v rámci vyučování, za domácí úkol pak budou mít zjistit skutečné měsíční výdaje. Tyto zjištěné skutečnosti si připraví na další hodinu. Připraví porovnání cen, tedy jejich rozdíly mezi odhadem a skutečností. Při sestavování rozpočtu platí, že: Povinné položky musí být všechny a vždy zaplaceny Nepovinné položky se mohou různit, záleží na množství peněz, které jim zbudou Nepovinné položky nemusejí být pevně stanoveny, ty si sestavují přímo žáci Jedinou podmínkou u nepovinných položek jsou zbylé peníze žáci si nemohou pořídit nic, co nejsou schopni zaplatit (jejich námitky, že si vyberou z účtu, kde mají peníze uloženy z dřívějších dob, neplatí) Žáci pracují jen s měsíčním výdělkem (buď obou rodičů, nebo třeba i jen jednoho rodiče) 141 Pomůcky: papír, tužka; popřípadě lze žáky upozornit na stránky Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home), kde naleznou informace o cenách výrobků. Úkol č. 13 Po zpracování tohoto úkolu odpověz na tuto otázku: Co tě nejvíce překvapilo při zpracovávání tohoto úkolu? Cíl: cílem je zajištění zpětné vazby nad úkolem, především nad porovnáním cen. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativní, sociální a personální. Metodické pokyny: Vyučující může třídu přeorganizovat, aby žáci neseděli v lavicích. Ideální by byl kruh. Tato otázka může být položena předem, aby si ji žáci mohli připravit, nebo se může stát tématem diskuse bez předešlé přípravy. Důležité je, aby měli všichni žáci možnost vyjádřit se. Inovace: každý svou odpověď napíše na lísteček a poté ji zmačká do kuličky. Vyučující shromáždí všechny odpovědi na jedno místo a vyzve žáky, aby se shromáždili v kruhu. Odpovědi všech žáků se zamíchají. Každý si pak jednu odpověď vylosuje, přečte ji (aniž by označil autora textu) a má možnost se k odpovědi vyjádřit. Takto se přečtou všechny odpovědi. V závěru může vyučující shrnout hlavní body nebo rozpoutat diskusi.

143 Úkol č. 14 Z novin si vyber článek, který se týká toho, jak ušetřit peníze. Hledej převážně v části ekonomika ideální jsou Hospodářské noviny, ale mohou být i jiné. Vybraný článek si přečti, vystřihni a přines na další hodinu, kde o něm krátce povyprávíš a zeptáš se spolužáků na jejich názor. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení. Naučit se objektivně posoudit spolužákův výkon. Metodické pokyny: Aktivita by měla probíhat formou mluvního cvičení a následné diskuze. Ten, který mluví o nalezeném článku před třídou. Měl by umět stručně vyložit obsah článku, způsob jakým se dá ušetřit a svůj vlastní názor. Tématem následné diskuze by mělo být zhodnocení žákova výkonu třídou (co se povedlo, co se mu nepovedlo apod.) Pomůcky: novinové články Úkol č. 15 Představ si, že jsi matka. V peněžence máš 1000 Kč. Tvým úkolem je sestavit j jídelníček na jeden den pro 4 člennou rodinu. (jídelníček bude zahrnovat: snídani, oběd, svačiny pro děti a manžela a večeři). Cíl:cílem je získat povědomí o cenách potravin, rozvoj tvořivého myšlení, rozvoj klíčových kompetencí k řešení problémů. Metodické pokyny: stejně jako u úkolu č. 13 lze i tento úkol rozfázovat. V první fázi žáci ve třídě vytvoří jídelníček; v druhé fázi si žáci jdou ověřit ceny přímo do obchodu. V tom případě je nezbytné připomenout, že mají kontrolovat ceny jen těch potravin, které budou potřeba při přípravě jídelníčku. Na další hodinu pak přinesou opět porovnání cen. V závěru činnosti může vyučující zařadit i diskusi, nejen o rozdílech v odhadu a skutečné ceně potravin, ale také o rozdílných cenách v jednotlivých obchodech. Pomůcky: papír, tužka 142

144 Žák/žákyně vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Obchodní banky zajišťují pro své klienty různé služby. Základní úkoly, které plní, jsou zachyceny na obrázcích. Spoj název služby s obrázkem. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj samostatného myšlení. Rozvoj logického myšlení. Propojení učiva s reálnou životní situací. Metodické pokyny: Úkol mohou žáci zpracovávat samostatně nebo ve dvojicích. Časová dotace je max. 10 min. V závěru aktivity lze zařadit diskusi na téma. Pomůcky: obrázky Řešení: a. Bezhotovostní operace (převody z účtu na účet) - obrázek č. 4 b. Přijímání vkladů - obrázek č. 2 c. Uschování cenin - obrázek č. 5 d. Poskytování úvěrů a půjček - obrázek č. 1 e. Směnárenské služby (nákup a prodej peněz cizích měn) - obrázek č Úkol č. 2 Přečti si text o nejvýznamnější bance v České republice. Plní jiné úkoly, než běžné obchodní banky? Vypiš z textu funkce České národní banky. Proč je Česká národní banka důležitá? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, pracovních. Rozvoj práce s textem. Rozvoj samostatného myšlení. Rozvoj logického myšlení. Metodické pokyny: Úkol je také možné zadat jako domácí. Důležité je, aby se vyučující ujistil, že žáci všemu z textu rozumí. Slova, kterým nerozumí, si mohou nalézt sami ve slovnících cizích slov nebo na internetu během vyučování. Pomůcky: psací potřeby, sešit Řešení: Česká národní banka (zkratka ČNB) je centrální bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Má sídlo v Praze. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období. Česká národní banka jako jediná instituce v České republice má právo vydávat bankovky a mince (tzv. emise peněz). Také vyměňuje poškozené bankovky a mince v peněžním oběhu za nové.

145 Česká národní banka dohlíží nad finančním trhem v České republice. Určuje pravidla pro působení na finančním trhu a dohlíží nad jejich dodržováním (banky a jiné finanční instituce). Česká národní banka je bankou státu a státních institucí. To znamená, že vede jejich účty (např. účet úřadů práce, finančních úřadů a dalších státních institucí). Česká národní banka určuje základní úrokovou sazbu. Reguluje také různými mechanismy výši inflace. Česká národní banka spravuje státní poklad (zlato, cenné papíry). Úkoly jsou uvedeny v textu červeně. Česká národní banka je významnou institucí právě z důvodu regulace finančního trhu. Úkol č. 3 Prohlédni si kurzovní lístek. Pracuj se sloupečkem VALUTY. Sloupeček DEVIZY je určen pro bezhotovostní platební styk. Vypracuj úkoly pod tabulkou. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj práce s tabulkou. Propojení učiva s reálnou životní situací. Metodické pokyny: Úkoly mohou žáci zpracovat ve dvojicích. Jako možná inovace může posloužit exkurze do banky, kde se žáci seznámí s aktuálním kurzem měn a odpovědi na úkoly mohou zpracovat také tam. Pomůcky: sešit, psací potřeby, kurzovní lístek Řešení: 1. Když si klient chce od banky koupit cizí měnu, zjistí cenu dané měny ve sloupečku nákup, nebo ve sloupečku prodej? Cenu cizí měny zjistí ve sloupci prodej banka klientovi cizí měnu prodává Když chce klient po návratu z dovolené vyměnit cizí měnu zpět za české koruny, zjistí cenu ve sloupečku nákup nebo prodej? Cenu české koruny zjistí klient ve sloupci nákup banka od klienta cizí měnu kupuje. 3. Kolik zaplatil klient banky, jestliže si chtěl koupit 100 amerických dolarů a kolik zaplatil, jestliže si chtěl koupit 100 euro. Za 100 USD zaplatil klient 1764 českých korun. Za 100 EUR zaplatil klient 2496 českých korun 4. Pan Pátek jel na jeden den do Maďarska a potřeboval si vyměnit jen 10 forintů, kolik za ně zaplatil českých korun? Zaplatil by za ně 1 českou korunu. Většina bank však prodává pouze bankovky cizích měn, nikoliv mince. 10 forintů by panu Pátkovi v bance neprodali. 5. Které země z tabulky jsou v Evropské unii a neplatí eurem? Dánsko, Maďarsko, Polsko, Švédsko, Velká Británie, Česká republika a další. 6. Jak se nazývá měna v Japonsku, Švýcarsku, Chorvatsku, Polsku a Rusku?

146 Japonsko jen Švýcarsko frank Chorvatsko kuna Polsko zlotý Rusko rubl 7. V kterých zemích z tabulky se měna nazývá stejně jako v České republice koruna? Norsko, Švédsko, Dánsko. 145

147 Úkol č. 4 Pracuj s grafem vývoje kurzů měn. Prohlédni si oba grafy a odpověz na otázky pod textem. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj práce s tabulkou. Rozvoj logického myšlení žáka. Rozvoj vyjadřovacích schopností. Rozvoj matematických dovedností. Metodické pokyny: Časová dotace na zpracování úkolu je max. 10 min. Důležitá je kontrola ze strany učitele. Žáci by úkol měli zpracovat samostatně, aby si každý osvojil práci s grafem. Pomůcky: grafy, psací potřeby Řešení: 1. Co zobrazují grafy? Grafy zobrazují vývoj kurzu měn euro, americký dolar a britská libra. 2. Je euro levnější nebo dražší než americký dolar? Euro je o několik korun dražší než americký dolar. 3. Která z měn za uvedené období nejvíce kolísala? Nejvíce kolísala britská libra. 146

148 Obchodní banky poskytují svým klientům mnoho služeb. Dospělí lidé, kteří pracují, většinou potřebují mít účet v bance, aby mohli přijímat výplatu od svého zaměstnavatele a platit náklady spojené s provozem rodinné domácnosti. Nejen dospělí však mohou mít účet. Některé banky nabízí studentům od 15 let tzv. studentské účty. Studentské účty mívají nižší poplatky za vedení účtu a některé služby zdarma. Výjimkou nejsou ani účty pro děti do 15 let. Protože se ale za bankovní služby platí, je třeba si před založením účtu ujasnit, které služby banky budete chtít využívat a které služby už jsou pro vás zbytečné. Dopředu je třeba prověřit, která banka je pro vás ta nejvýhodnější. Některé banky nabízejí balíčky služeb platíte za vedení účtu a v této ceně jsou i některé služby již předplacené. Potřebujte na účet přijímat peníze v českých korunách, nebo i v cizí měně? Chcete vybírat svoje peníze z bankomatu? Chcete mít možnost platit platební kartou? Chcete mít přístup k účtu po celý den z domova? Myslíte, že budete potřebovat krátkodobě využít více peněz, které na účtu nemáte? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní, sociální a personální. Rozvoj samostatného myšlení. Propojení učiva s reálným životem. Metodické pokyny: Pokud máte v blízkém okolí banku, můžete nechat žáky, aby sami zjistili informace o běžných účtech a službách, které k běžnému účtu klient získá. Je také možné, aby se žáci zeptali rodičů, jaké služby k běžnému účtu nejčastěji využívají. Dobře poslouží i letáčky z různých bank, které informují o běžných účtech a službách k nim poskytovaných. Pokud máte možnost strávit vyučovací hodinu v počítačové učebně, žáci mohou informace o bankovních produktech vyhledávat na webových stránkách www. banky.cz. Pomůcky: sešit, psací potřeby 147

149 Úkol č. 5 Podívejte se na dva účty u různých bank a poraďte dvěma rodinám, který běžný účet je pro jejich potřeby nejvhodnější. (http://www.banky.cz/konto) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní. Rozvoj samostatného myšlení. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj práce s tabulkou. Propojení učiva s reálnou životní situací. Aplikace získaných informací. Metodické pokyny: V tomto úkolu je důležité, aby žáci své odpovědi odůvodnili. Časová dotace je max. 10 min. V závěru aktivity je možné zadat doplňující domácí úkol, kdy žáci za domácí úkol zjistí od rodičů, jaké mají běžné účty. Pomůcky: texty, tabulky, psací potřeby, sešit Řešení: Rodina č. 1 Havlíkovi Havlíkovi potřebují rodinný běžný účet, na který budou moci přijímat výplatu od českého zaměstnavatele i cizí měnu (tzv. devizy). Od příbuzných v USA dostávají finanční pomoc v dolarech, kterou si chtějí ukládat na účet a neměnit ji za české koruny. Nepotřebují ani internetové bankovnictví, ani telefonní bankovnictví, jsou zvyklí vybírat z účtu prostřednictvím bankomatu a složenky platí na poště. Rádi by, aby je vedení účtu nestálo moc peněz. Požadavky rodiny č. 1 splňuje účet č. 2. Rodina č. 2 Broučkovi Broučkovi potřebují rodinný účet. Jsou zvyklí využívat nástroje přímého bankovnictví, dlouhodobé výdaje platí trvalým příkazem přes internet, protože se nechtějí každý měsíc chodit na poštu. Potřebují také platební kartu pro platbu v obchodech a přímou platbu v e-shopech. Nevadí jim vyšší sazba za vedení účtu. Požadavky rodiny č. 2 splňuje účet č. 1. Účet č

150 149

151 Účet č. 2 Úkol č. 6 Pro chytré hlavičky. Zkus odpovědět na doplňující otázky týkající se běžných účtů. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Metodické pokyny: Jednotlivé úkoly nemusí vyučující zadávat najednou, ale je možné vždy zadat úkoly zvlášť. Důležitá je kontrola ze strany vyučujícího, jelikož se jedná o úkoly spojené s reálným životem. Úkoly je vhodné zpracovat písemně do sešitu. Pomůcky: sešit, psací potřeby Řešení: 1. Přemýšlej o ceně za vedení účtu. Který je levnější, jestliže vybíráš z bankomatu přibližně 5x za měsíc a 4x v měsíci platíš složenku (u účtu, kde není elektronické bankovnictví, musíš započítat poplatek pošty za platby složenkou)? Cena za vedení účtu č. 1 je 100 Kč. Výběry z bankomatu a odchozí platba je v uvedeném množství započtena již v ceně vedení účtu. Celkové náklady jsou tedy 100 Kč. Cena za vedení účtu č. 2 je 50 Kč. Poplatek za výběr z bankomatu bude činit 5x5 Kč (25 Kč) a poplatek za platbu složenky bude činit 4x20 Kč (viz aktuální sazebník České pošty). Celkové náklady jsou tedy = 155 Kč. Levnější je v tomto případě účet č Jak se liší embosovaná platební karta a elektronická platební karta? Embosovaná karta má údaje vyražené plasticky, lze s ní tedy platit nejen u obchodníků, kteří mají elektronický terminál pro platby, ale i u ostatních

152 obchodníků. Elektronická karta nemá vyražené údaje plasticky, lze s ní tedy platit pouze u obchodníků s elektronickým terminálem. 3. Víš, co je to kreditní karta? Kreditní karta je spojená s účtem, na kterém nemá klient žádné finanční prostředky. Kreditní karta mu poskytuje půjčku, kterou klient do určitého data vrací na účet karty převodem ze svého vlastního účtu. 4. Jakou výhodu ti u účtu č. 1 poskytuje možnost tzv. kontokorentu? Kontokorent znamená povolené přečerpání účtu do určitého mínusu. Jedná se o kontokorentní půjčku/úvěr. 5. Co znamená zkratka ATM u účtu č. 1. Mezinárodní označení pro bankomat (Automated Teller Machine). 6. Co znamená zkratka GSM bankovnictví? Umožňuje ovládat běžný účet prostřednictvím mobilního telefonu. 7. Je úroková sazba u těchto účtů výhodná? Úroková sazba (úroková míra) se vztahuje k navýšení zapůjčené částky za určité období (bance/klientovi). Tato úroková sazba není výhodná, protože dlouhodobá sazba ČNB u termínovaných vkladů nad 5 tis. na 1 týden se pohybuje kolem 0,1%. U běžných účtů jsou úrokové sazby nízké. Ke spoření slouží spořicí účty. Na internetu si můžeš nechat vygenerovat podobné tabulky o všech účtech, abys měl přehled. Nebo můžeš zajít do banky, kde ti informace o účtech rádi poskytnou. 151 Banky poskytují také půjčky a hypotéky. Následující tabulka zobrazuje výši půjčky a výši měsíčních splátek. Můžete si tak snadno spočítat, kolik penze zaplatíte, když si vezmete půjčku ,- korun na jeden rok (12 měsíců). Vynásobením získáte částku 4558,- x 12 = korun. Navíc zaplatíte 50 korun za vedení účtu každý měsíc, tedy 50,- x 12 = 600 korun, inkaso splátky 6,- x 12 = 72 korun a k tomu 1% z půjčené částky za zřízení účtu, tedy 500 korun. Dohromady tedy vrátíte bance namísto půjčených korun korun. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovní. Rozvoj matematických dovedností. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj práce s tabulkou. Metodické pokyny: Tento úkol slouží především jako úvod k následujícímu cvičení.

153 zdroj: Úkol č. 7 Vypočítejte, kolik peněz vrátíte bance: Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovní. Rozvoj matematických dovedností. Rozvoj logického myšlení. Získat praktické dovednosti, které lze uplatnit v každodenním životě. Rozvoj samostatného myšlení. Metodické pokyny: V souvislosti s tímto úkolem je nutné prezentovat i aktivitu č. 8. Ta poskytuje posloupnost, jak se dobrat správného výsledku. Vyučující by žáky neměl napomínat, jestliže se během plnění úkolu radí. Důležitá je kontrola. Jako možná inovace je možné požádat vyučujícího matematiky, aby tento úkol s žáky udělal během jeho vyučovací hodiny. Pomůcky: sešit, psací potřeby, případně kalkulačka Řešení: a. jestliže si půjčíte korun na tři roky na vybavení domácnosti elektronikou (počítač, play station, televize)? Započítejte i výše uvedené poplatky navíc. (36 splátek x 3365,- = ,-) + (36 měsíců x 50 (vedení účtu)= 1800,-) + (inkaso 36 x 6= 216,- )+ (1% ze ,-= 1000,-) = ,- korun 152 b. jestliže si půjčíte korun na 7 let na koupi osobního automobilu? Započítejte i výše uvedené poplatky navíc. Přemýšlejte o tom, zda je to výhodné. Kolik bude nakonec stát automobil? Bude za 7 let ještě pojízdný? = x50= x6= 504 1%= 2000 Celkem ,-

154 Úkol č. 8 Vyplatí se půjčovat si peníze od banky, nebo je lepší raději si peníze ušetřit? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj kritického myšlení. Rozvoj argumentační řady žáků. Naučit se vytvořit si vlastní názor, podložit ho argumenty, umět ho obhájit. Naučit se vyslechnout a respektovat názor druhého. Metodické pokyny: Tento úkol je vhodné realizovat pomocí třídní diskuse, která může být realizována mimo lavice. Důležité je určit si pravidla, například, že si žáci nesmí skákat do řeči, posmívat se spolužákům, vyslechnout názor. Řešení: Velmi záleží na okolnostech. U věcí, na které si lidé mohou peníze našetřit, není půjčování výhodné. U hypoték (pořízení vlastního bydlení) je půjčka někdy nezbytná, neboť šetřit na nový byt je velmi zdlouhavé. Je vždy třeba zvážit, jakou částku může člověk splácet a zda se půjčkou nedostane do finančních problémů kvůli neočekávaným životním situacím. Úkol č. 9 Podívej se doma do schránky, do novin a nebo na reklamy v televizi a zjisti si, jaké půjčky různé firmy nabízejí a jaké jsou podmínky. Jsou v reklamách a na letácích vždycky uvedené všechny podmínky? Vyber si jednu firmu (třeba tu, jejíž letáček nebo reklamu znáš) a vypočítej, jak dlouho by trvalo splatit půjčku jednoho z uvedených příkladů. A jaká by byla cena této půjčky, tzn. kolik peněz navíc by museli tito lidé ještě zaplatit? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj kritického myšlení. Rozvoj argumentace žáků. Naučit se vytvořit si vlastní názor, podložit ho argumenty, umět ho obhájit. Naučit se vyslechnout a respektovat názor druhého. Metodické pokyny: Tento úkol je možné realizovat i jako skupinovou práci nebo práci ve dvojicích. Žáci by měli přinést letáčky nebo inzeráty. Je možné také analyzovat efekt malých písmen tzn. ty důležité, ale nepříjemné věci jsou v letácích schovány. Pomůcky: Učitel by měl mít svou zásobu podobných textů, které může rozdat ve třídě. 153

155 Žák/žákyně rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Kapitola je hodně zaměřena na samostatnou práci žáků s internetem, popřípadě na důkladnou přípravu učitele před hodinou. Vzhledem k tomu, že údaje o sazbách daní, výše poskytovaných dávek ze státního rozpočtu a také podmínky jejich poskytování se mění velmi často, uváděné údaje jsou aktuální k 1. lednu Vyhledávání na internetu (ať už za domácí úkol nebo jako součást práce v hodině) je činností, při které by si žáci měli uvědomit důvěryhodnost jednotlivých zdrojů. Měli by se při ní naučit pracovat s důvěryhodnými a ověřenými zdroji, nejlépe stránkami samotných ministerstev a dalších státních institucí. Při vyučování tohoto očekávaného výstupu mohou učitelé účelně využít seriál české televize Suma sumárum, aneb kde jsou mé peníze (témata - Daně, Důchodová reforma, Odchod do důchodu, Stavební spoření, Nemocenské a úrazové pojištění apod.), který naleznou na internetových stránkách ČT: 154 Téma - Hospodářská politika státu Úkol č. 1,2 K uskutečňování své hospodářské politiky má stát celou řadu nástrojů. Všechny nástroje jsou uvedeny níže. 1. Tvým úkolem je spojit nástroj se správným popiskem. Pak se s těmito nástroji seznam a seřaď je podle důležitosti. Který je podle tebe nejdůležitější a proč? 2. Zkus vymyslet konkrétní příklad fungování jednotlivých nástrojů. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, k řešení problémů, občanských. Naučit žáky zběžně se orientovat v základních pojmech hospodářské politiky státu. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Aktivita slouží jako úvodní k tématu hospodářská politika státu. Některé pojmy žákům nemusí být zcela jasné, proto je potřeba si vše společně vysvětlit. 1. Seřazení podle důležitosti v podstatě neexistuje jediná správná odpověď, záleží pouze na žácích, co budou považovat za nejdůležitější. Jedná se o provázaný systém, ve kterém má vše vliv na všechno, politiky se vzájemně prolínají a ovlivňují.

156 2. Příklady fungování jednotlivých nástrojů mohou žáci hledat na internetu za domácí úkol. V takovém případě je důležité upozornit je, aby využili důvěryhodné zdroje (např. internetové stránky samotných ministerstev) Pomůcky: psací potřeby Řešení: Právní systém a legislativní proces Pokud není vláda skutečně stabilní a nemá opravdovou většinu v parlamentu, pak jen velmi těžce může realizovat jakékoliv kroky. Instituce, která (byť nepřímo) ovlivňuje tuto oblast hospodářské politiky státu, je parlament. Rozpočtová (fiskální) politika Národní hospodářství je ovlivňováno prostřednictvím státního rozpočtu, tedy peněžního fondu, který vytvářejí, rozdělují a užívají vládní orgány a instituce. Průmyslová politika Nástroj, jehož cílem je zajistit soulad odvětvové struktury národního hospodářství v duchu soudobých světových trendů. Peněžní (monetární) politika Ovlivňování množství peněz v oběhu, regulace úrokové míry. Stát tuto politiku uplatňuje prostřednictvím státem vlastněné centrální emisní banky (v našem případě Česká národní banka). 155 Důchodová politika Je zaměřena proti inflaci a to cestou omezování růstu mezd a platů, uskutečňuje se řadou forem, například regulací mzdových tarifů nebo dohodou mezi odbory a zaměstnavateli o růstu mezd. Ekologická politika Strategie trvale udržitelného rozvoje. Sociální politika Uvědomělá a záměrná činnost státu v sociální oblasti, má přímý dopad na zabezpečení občanů příjmy a službami. Jedná se o situace, kdy se jednotlivec nemůže uživit vlastní prací. Téma - Státní rozpočet Úkol č. 3 Zkus vyjádřit vlastními slovy, co to je státní rozpočet. Jakou má podobu a jakou plní funkci. Co všechno o něm víš? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí k učení, komunikativních, občanských. Naučit žáky co je to státní rozpočet a jaké funkce plní.

157 Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. K zjišťování informací mohou použít internet (potřeba upozornit na důvěryhodné zdroje), případně odbornou literaturu nebo hledat ve slovníčku pojmů. Učitel může státní rozpočet jednoduše přiblížit žákům na příkladu rodinného rozpočtu. Tato aktivita slouží jako úvod k tématu Státní rozpočet. Učitel může pozvat do školy odborníka (např. někoho z místní banky), který jim na toto téma udělá přednášku a zodpoví jejich otázky. Pomůcky: internet, odborná literatura, slovníček pojmů, psací potřeby Úkol č. 4, 5 4. Doplň schéma příjmů a výdajů státního rozpočtu, uveď příklady jednotlivých oblastí. 5. Co podle tebe znamenají symboly uvedené uprostřed schématu? Dokážeš je správně přiřadit k níže uvedeným možnostem, jakými může státní rozpočet skončit? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, občanských. Žáci získávají přehled o možných příjmech a výdajích státního rozpočtu. Metodické pokyny: Žáci pracují ve skupinkách. Jedna skupina daňové příjmy, druhá neinvestiční výdaje apod. Nutná je práce s internetem nebo odbornou literaturou. Jako možná motivace k této aktivitě může posloužit následující video, které přirovnává hospodaření státu k hospodaření rodiny: Žáci v tomto videu mohou pochytit některé parametry, které se do tabulky doplňují). Řešení (úkol č. 4): 156 Příjmy státního rozpočtu P Výdaje státního rozpočtu V Daňové příjmy, například: daně cla poplatky za užívání dálnic a další. Pojistné, například: na sociální zabezpečení příspěvek na zaměstnanost na důchodové zabezpečení a další. > = < Neinvestiční výdaje, například: výdaje rozpočtových organizací příspěvky příspěvkovým organizacím dotace územním rozpočtům a další. Sociální dávky, například: výdaje na důchody výdaje na zaměstnanost výdaje na sociální podporu a další.

158 Nedaňové příjmy: Příjmy z rozpočtových organizací, které jsou povinně odváděny do státního rozpočtu a přijaté úroky. Investiční výdaje, například: výstavba silnic, dálnic, železnic, metra vybavení armády a policie a další. Řešení (úkol č. 5) > Přebytkový státní rozpočet (příjmy v daném roce převyšují výdaje). = Vyrovnaný státní rozpočet (stát má v daném roce takové příjmy, které pokryjí výdaje). < Schodkový státní rozpočet (výdaje státu jsou v daném roce vyšší než jeho příjmy). Pokud je rozpočet skončí několik let po sobě schodkem, vzniká státní dluh. Úkol č. 6 Najdi na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz) údaje o výsledcích státního rozpočtu od roku 1993 do roku Tato informace je označována jako saldo státního rozpočtu. Zpracuj uvedené údaje do grafu, ze kterého bude zřetelné, ve kterých letech byl státní rozpočet ČR přebytkový, vyrovnaný a schodkový. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, pracovních. Propojení poznatků z více předmětů. Naučit žáky co znamená rozpočet vyrovnaný, přebytkový a schodkový. Metodické pokyny: V tomto případě je potřeba zajistit počítačovou učebnu nebo vytisknou žákům potřebné grafy. Žáci by si měli všímat nejenom konečné výše rozpočtu, ale i toho, v čem se jednotlivé rozpočty liší. Měli by se snažit zdůvodnit, proč je konečný rozpočet takový (přebytkový, schodkový, vyrovnaný). Pomůcky: počítač, psací potřeby, papír 157 Úkol č. 7, 8 7. Ze tří uvedených příkladů domácností si vyber jednu a zamysli se nad tím, jaké asi mohou být příjmy a jaké výdaje této domácnosti. Zkus sestavit rozpočet domácnosti měla by ti v tom pomoct tabulka, ve které jsou uvedené některé druhy příjmů a výdajů. 8. Jsou rozpočty domácností ze cvičení 7 schodkové, přebytkové nebo vyrovnané? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Cílem těchto úkolů je, aby si žáci uvědomili omezenost finančních prostředků a zdrojů, které každá rodina má, a šíři rodinných výdajů. Metodické pokyny: Žáci pracují ve skupině po 3-4 (simulace skutečné rodiny). Učitel žákům může navrhnout, že každý ze skupiny bude představovat jednoho člena rodiny, který bude mít své finanční potřeby. Částky na straně příjmů jsou pouze orientační a ukázkové. Učitel je může použít, ale může si také příklady či jejich části upravit dle vlastní potřeby. Jedná se o modelové situace, Úkol by měl vést žáky k rozvoji sociálního cítění a porozumění je proto možné v následné diskusi také zmínit téma sociálních rozdílů. Žáci by si měli uvědomit, že posuzovat okolí podle oblečení nebo značky telefonu je špatné.

159 Jako inspirace žákům může sloužit internetová stránka, která poskytuje návod, jak sestavovat rodinný rozpočet: Pomůcky: tabulka příjmů a výdajů rodiny pro každého, psací potřeby Řešení: Domácnost A: Neúplná rodina matka samoživitelka, syn studuje na vysoké škole, bydlí na koleji, domů dojíždí 1x za dva týdny. Matka pracuje jako úřednice na městském úřadě, bydlí ve vlastním dvoupokojovém bytě. Auto nemají. Syn chodí na brigádu. Příjmy Částka Výdaje Částka Mzda matky (po odečtení ,- Výdaje na bydlení (měsíční povinných plateb a odvodů) Kč zálohy na elektrickou energii, Další příjmy (záleží na vás, co zde uvedete) Celkem příjmy ,- Kč teplou a studenou vodu, plyn) Výdaje na jídlo (potraviny pro celou rodinu) Výdaje na oblečení Výdaje na telefony pro celou rodinu Výdaje na studium dítěte (peníze na cestování, na koleje, na jídlo, na učební pomůcky a literaturu) Výdaje na pojištění (domácnost, úrazové pojištění matky i syna) Další výdaje Celkem výdaje 158 Domácnost B: 65letá vdova, dvě dospělé děti, tři vnoučata, bydlí sama na vesnici v malém domečku se zahradou. Příjmy Částka Výdaje Částka Penze 6.800,- Kč Výdaje na bydlení (měsíční zálohy na elektrickou energii, teplou a studenou vodu, plyn) Vdovský důchod ,- Kč Výdaje na jídlo Další příjmy (záleží na vás, co zde uvedete) Výdaje na oblečení Výdaje na telefon Výdaje na léky, lékárny, doktory a cesty k doktorům 9 za předpokladu, že na něj má žena nárok více informací například na webu MPSV:

160 Výdaje na pojištění (domácnost) Další výdaje Celkem příjmy 8.970,- Kč Celkem výdaje Úkol č. 9 Jaký je podle tebe největší rozdíl mezi vládou a tebou (tvou rodinou) při sestavování rozpočtu? Je podle tebe správné sestavovat rozpočet se schodkem? Jaká jsou podle tebe největší rizika života na dluh? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů, občanských. Žáci se učí uvažovat o různých rizicích života na dluh. Metodické pokyny: Tento úkol je vhodné realizovat formou řízené diskuse. Žáci si mohou připravit odpovědi na otázky písemně. Otázky též mohou sloužit jako náměty pro esej či úvahu. Úkol č. 10 Rozdělte se ve třídě na skupiny (každá skupina si určí svého mluvčího), jedna skupina bude představovat ministerstvo zdravotnictví, další ministerstvo zemědělství, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo obchodu, ministerstvo dopravy, atd. Váš mluvčí bude představovat ministra, ostatní budou jeho poradci. Vyučující představuje ministra financí a na základě vašich prezentací rozhodne o rozdělení peněz mezi jednotlivá ministerstva. 159 Ve skupinkách si zopakujte, které záležitosti má váš resort na starosti. Vytvořte konkrétní návrhy na zlepšení situace ve vašem resortu, na jeho podporu a rozvoj. Připravte si argumenty pro získání peněz ze státního rozpočtu. Může váš resort do státního rozpočtu nějak přispět? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů, občanských. Žáci se učí uvažovat o různých rizicích života na dluh. Metodické pokyny: Úkol lze realizovat různými formami, například jako diskuse v akváriu. Informace o různých metodách diskusí vedoucích k rozhodnutí naleznete například v článku: JINDRA, Jaroslav. Metodický portál, Články: Skupinové řešení problémů metody vedoucí k rozhodnutí [online] [cit ]. ISSN Dostupný z www: PROBLEMU- -METODY-VEDOUCI-K-ROZHODNUTI.html. Pomůcky: papír, psací potřeby Úkol č. 11, Prohlédni si grafy a tabulky týkající se příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2008 a porovnej je s informacemi o hospodaření státního rozpočtu v roce Ve kterých oblastech došlo ke změně? Co ji podle tebe asi způsobilo?

161 12. Porovnej výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2009 s položkami návrhu státního rozpočtu na rok Ve kterých oblastech došlo ke změně? Přečerpal stát navržený rozpočet nebo jej naopak nevyčerpal? Cíl: Rozvoj finanční gramotnosti a klíčových kompetencí: k učení, komunikativních. Naučit žáky orientovat se v grafech a umět z nich číst. Metodické pokyny: Žáci nemají k dispozici tabulky, je tedy jen na učiteli, které údaje jim dá k dispozici pro srovnání. Učitel může vymyslet kontrolní otázky, aby se přesvědčil o tom, zda žáci informacím v grafech rozumí. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojici. Nezbytná je závěrečná diskuze vycházející hlavně z otázek v zadání. Učitel by se mohl žáků zeptat, jestli je výše některé položky překvapila a proč. Časová dotace aktivity je max. 15 minut. Pomůcky: případně grafy pro žáky Výsledky hospodaření státního rozpočtu v roce 2008 (v miliardách Kč) 10 Celkové příjmy 1063,94 Daňové příjmy 544,39 - DPH 117,82 - Spotřební daň 125,54 - Daň z příjmu právnických osob 127,17 - Daň z příjmu fyzických osob 94,96 - Ostatní daňové příjmy 18,91 Pojistné na sociální zabezpečení 385,5 Nedaňové a ostatní příjmy 134, Celkové výdaje 1083,94 Běžné výdaje 978,91 Kapitálové výdaje 105,03 Saldo státního rozpočtu -20 Výsledky hospodaření státního rozpočtu v roce 2009 (v miliardách Kč) Celkové příjmy 974,61 Daňové příjmy 485,36 - DPH 176,72 - Spotřební daň 123,84 - Daň z příjmu právnických osob 83,34 - Daň z příjmu fyzických osob 85,65 - Ostatní daňové příjmy 15,82 Pojistné na sociální zabezpečení 347,86 Nedaňové a ostatní příjmy 141,39 10 Údaje ze stránek Ministerstva financí ČR: (platí pro všechny níže uvedené tabulky)

162 Celkové výdaje 1167 Běžné výdaje 1033,84 Kapitálové výdaje 133,16 Saldo státního rozpočtu -192,39 Návrh státního rozpočtu na rok 2009 (v miliardách Kč) Celkové příjmy 1131,8 Daňové příjmy 595,52 - DPH 194,1 - Spotřební daň 143,9 - Daň z příjmu právnických osob 130,3 - Daň z příjmu fyzických osob 107,2 - Ostatní daňové příjmy 20,02 Pojistné na sociální zabezpečení 396,68 Nedaňové a ostatní příjmy 139,6 Celkové výdaje 1184,57 Běžné výdaje 1050,03 Kapitálové výdaje 134, Saldo státního rozpočtu -52,77 Téma Daně a poplatky Úkol č. 13 Jaký je podle tebe základní rozdíl mezi daní a poplatkem? Doplň nadpisy do tabulky. Jedná se o daň nebo o poplatek? Daně i poplatky tvoří příjmy státu. Cíl: Seznámit žáky s pojmy daň a poplatek. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. K získání informací mohou využít internet nebo odbornou literaturu. Aktivita slouží jako úvodní do problematiky daní a poplatků. Po zodpovězení správné odpovědi může učitel žákům pustit dokument ČT Suma sumárum (díl Daně): Úkol č. 14 Zamysli se, kde všude se můžeš setkat s poplatkem a kdo je může vybírat? Třeba ti v tom pomůže následující přehled, kde jsou nějaké poplatky uvedeny. Dokážeš odhadnout, v jaké výši jsou uvedené poplatky vybírané? Vyjmenuj ještě další příklady poplatků, které tě napadly.

163 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, občanských. Ukázat žákům za co všechno se v dnešní době musí platit. Metodické pokyny: Výše poplatků nemusí být vždy stejná. Liší se například podle počtu obyvatel a rozpočtu každého města (obce), kde je tento poplatek vybírán. Žáci se mohou podívat na stránky příslušných odborů jejich městského (obecního) úřadu a doplnit si výši poplatků pro jejich město. Nakonec to mohou porovnat s výší poplatků například v Praze nebo Brně a také výší poplatků v malé obci. Pro tuto aktivitu je nezbytný přístup k internetu. Pokud toto není možné, může učitel zadat ji za domácí úkol. Žáci mohou pracovat samostatně nebo v malých skupinách. Ve třídě poté mohou diskutovat nad smyslem placení některých poplatků. Pomůcky: počítač s internetem, psací potřeby, papír Řešení: K dalším poplatkům lze zcela jistě zařadit: bankovní poplatky (poplatek za vedení účtu, za výběr z bankomatu, za transakce), poplatky u operátora mobilní sítě (za spojení hovoru do/ze zahraničí). (Další viz pozn. pod čarou) Poplatek Částka Dálniční poplatek desetidenní/měsíční/roční 250/350/1200 Koncesionářský poplatek poplatek za televizi (za rozhlas) 135 (45) Regulační poplatek ve zdravotnictví 11 30/60/90 Soudní poplatek 12 (např. pro žalobu) Správní poplatek 13 Místní poplatek 14 Poplatek ze psů Poplatek za povolení k vjezdu Clo Poplatek za odstraňování komunálního odpadu 162 Úkol č. 15 Teď už znáš rozdíl mezi daní a poplatkem a orientuješ se v tom, jaké poplatky mohou různé instituce a orgány veřejné správy vybírat. Zkus na základě těchto znalostí vymyslet svou vlastní definici poplatku. Cíl: Naučit žáky vyjadřovat se o složitých pojmech vlastními slovy a využívat při tom zjištěných poznatků. 11 Informace o tom, kdy a kolik se vybírá, je možné najít třeba v metodickém pokynu MZ ČR: 12 Řídí se zákonem 549/1991 Sb. O soudních poplatcích: 8411_l=549/1991&PC_8411_ps=10# Třeba přehled správních poplatků na úseku živnostenského podnikání: 14 Přehled místních poplatků města Český Krumlov:

164 Metodické pokyny: Aktivita slouží jako shrnutí. Poté co žáci vymyslí svou definici, ji mohou všichni napsat na tabuli a společně poté hlasovat o té, které nejlépe vystihuje pojem poplatek. Úkol č. 16 Co si představíš pod pojmem přímá daň a co pod pojmem nepřímá daň? Jaký je mezi nimi rozdíl? Cíl: Seznámit žáky s pojmy přímá a nepřímá daň. Metodické pokyny: Aktivita může probíhat upravenou formou brainwritingu. Učitel rozdělí žáky do skupin po 4-5 a položí jim otázku (viz zadání úkolu). Žáci ve skupince zapisují, co je napadne. Tato část trvá max. 5 minut. Poté se učitel zeptá na otázku znovu a vybrané správné odpovědi žáků zapisuje na tabuli. Na jejich základě poté společně vytvoří definici pojmů přímá a nepřímá daň (učitel se tak vyhne tomu, že by musel na tabuli zapisovat případné nesmysly). Tyto definice mohou porovnat s údaji v tabulce. Úkol č. 17 Do tabulky napiš, které z uvedených daní jsou přímé a které nepřímé. Pak si na webových stránkách České daňové správy v rámci internetových stránek Ministerstva financí vyhledej aktuální sazby jednotlivých daní a doplň je do tabulky. Nakonec přiřaď jednotlivé daně k situacím popsaným v bodu Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k řešení problémů, občanských. Seznámit žáky s různými druhy daní a jejich výší. Metodické pokyny: Tento úkol je vhodné zadat jako domácí. Učitel by měl v hodině vysvětlit jednotlivé druhy daní, a poté žákům úkol zadat. Za úkol může učitel také zadat konkrétní situaci, pro kterou mají žáci hledat sazby, např. konkrétní druh a hodnotu nemovitosti v případě platby daně z nemovitosti, hodnotu daru či dědictví a vztah mezi dárcem (zůstavitelem) a obdarovaným (dědicem). V případě spotřební daně je možné zadat konkrétní komoditu, ke které mají žáci sazbu daně určit. Žáci pracují s internetem (důvěryhodné stránky např. stránky MFČR) nebo odbornou literaturou. Aktuální sazby daní můžou žáci nalézt také například na webových stránkách SAGIT, FINANCE.CZ nebo na stránkách České daňové správy v rámci webu MF ČR. Zvláště u majetkových daní se výše sazby stanovuje podle nejrůznějších kritérií, uvedené hodnoty jsou pouze orientační a informativní. Pomůcky: počítač s internetem, tabulka pro každého. Řešení: 163 Druh daně Přímá/nepřímá Sazba daně Případ(y) daň z příjmu fyzických osob přímá 15% 1, 3 daň z příjmu právnických osob přímá 19% 2, 4 majetková daň daň z převodu přímá 3% 5 nemovitostí majetková daň silniční daň přímá majetková daň daň z nemovitosti (např. stavby obytný dům) Kč přímá 2 Kč/m 2 7

165 majetková daň daň dědická a přímá Nejméně 7% 8, 9 darovací Nejméně 7% daň z přidané hodnoty (DPH) nepřímá 10%, 20% 10, 11 spotřební daň (např. na cigarety) nepřímá 1,07,- Kč/kus 12 Úkol č. 18 Vypátrej alespoň čtyři příklady zboží nebo služeb, na které se vztahuje snížená sazba daně z přidané hodnoty a stejný počet zboží a služeb, na které se vztahuje základní sazba této daně. Cíl: Seznámit žáky s termíny snížená a základní sazba daně z přidané hodnoty. Metodické pokyny: Učitel by měl žákům vysvětlit podstatu platby daně z přidané hodnoty. Konkrétní taxativní vymezení je k dispozici v příloze 1 - Zákon 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, která je k dispozici na internetových stránkách: Učitel také může žákům promítnout dokument ČT Suma sumárum díl o DPH: Pomůcky: psací potřeby, tabulka DPH pro každého, internet Řešení: Snížená sazba DPH je aktuálně 14% (od Základní sazba DPH je aktuálně 20% ledna 2012) Potraviny a nápoje (mimo alkoholických) Elektronika Dětské pleny Auta Knihy, noviny, tiskoviny, letáky Kadeřnictví, telekomunikační služby Dětské sedačky do automobilů Oprava auta v autoservisu Palivové dřevo v polenech Textil Úkol č. 19 Vypátrej, jaké jsou spotřební daně (na které vybrané výrobky se tato daň vztahuje). Přemýšlej o tom, proč jsou tyto výrobky zdaněny spotřební daní. Cíl: Seznámit žáky s pojmem spotřební daň. Metodické pokyny: Učitel by měl žákům vysvětlit podstatu platby spotřební daně. Znění zákona 353/2003 Sb. O spotřební dani je k dispozici na internetových stránkách: Pomůcky: psací potřeby, internet Řešení: Jedná se celkem o 5 vybraných výrobků a jsou to: 1. minerální oleje; 2. líh; 3. palivo; 4. víno a jeho meziprodukty; 5. tabákové výrobky. 164

166 Úkol č. 20, Podívej se na nový formulář daňového přiznání 15. Je složitý nebo jednoduchý? Zvládneš ho vyplnit? 21. Zkus si stáhnout z uvedených internetových stránek tento formulář, vytiskni si jej a přines do školy. Samostatně nebo ve skupinkách se pak pokuste daňové přiznání vyplnit pro případy, které ti nadiktuje vyučující. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí k řešení problémů, občanských. Naučit žáky pracovat s autentickým formulářem daňového přiznání - žáci by si mohli uvědomit důležitost správného vedení svého domácího účetnictví a dalších dokumentů, které slouží jako podklad pro vyplnění daňového přiznání. Metodické pokyny: Formulář je ke stažení na adrese uvedené v pozn. pod čarou. Oproti předchozím letům byl výrazně zjednodušen a zkrácen. Žáci pracují samostatně nebo ve skupince po 4-5. Důležité je, aby si učitel s žáky celý formulář prošel a jednoduše jim jeho vyplňování vysvětlil. Je také možné si na internetových stránkách: stáhnout interaktivní formulář daňového přiznání, který může učitel s žáky vyplnit online (součástí formuláře je nápověda). Příklady jsou pouze orientační, je možné je změnit nebo úplně vynechat. Pro studijní potřeby je možné formulář také adaptovat tak, aby žáky zbytečně nemátly nadbytečné údaje v oficiálním formuláři. 165 Možné případy: Případ A: Žena vyživuje manžela na rodičovské dovolené (bez vlastního příjmu) a dvě děti ve věku 2 a 5 let. Její roční příjem je Kč, na zálohách daně zaplatila Kč, na pojistném zaplatila Kč. Případ B: Pracovník je svobodný a vyživuje jedno dítě ve věku 11 let, má roční příjem Kč, na zálohách daně zaplatil Kč a na pojistném Kč. Pomůcky: formulář pro každého nebo jeden do skupiny, internet Téma - Sociální politika státu Úkol č. 22 Politici nejsou v otázce sociální pomoci občanům jednotní. Jejich názory se pohybují mezi dvěma krajními póly. Ke které názorové skupině se přikláníš? Diskutujte ve třídě o významu záchranné sociální sítě a o tom, jakou část ze svého státního rozpočtu by měl stát na sociální dávky vyčleňovat. 15 Vzor MFin 5401 vzor č. 17 dostupný na webu MF ČR:

167 Které současné politické strany mají blízko k jednomu či k druhému pólu? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Seznámit žáky s problematikou sociálních dávek. Metodické pokyny: Aktivita slouží jako úvod do tématu Sociální politika státu. Aktivita může probíhat formou diskuze v akváriu. Časová dotace aktivity by neměla přesáhnout 15 minut. Aby měli žáci představu, co všechno spadá mezi státní sociální podporu, může učitel žákům za domácí úkol zadat, aby se žáci seznámili s internetovými stránkami Ministerstva práce a sociálních věcí a pročetli si téma Státní sociální podpora, popřípadě hledali odpověď na otázky, které si pro ně učitel může předem připravit (př. Co se rozumí příspěvkem na dítě? Jakých dětí se týká? Jaká je jeho výše?) Řešení: Krajní póly: 1. Stát se nemá o sociální problémy svých občanů, až na několik málo výjimek, vůbec starat. 2. Stát má být ke svým občanům v sociální oblasti velmi vstřícný. Má jim ve všem pomáhat, řešit za ně problémy. Úkol č. 23 Které skupiny lidí podle tebe patří mezi sociálně potřebné? Mohou si za svou situaci sami? Zamysli se a uveď možnosti, jak lze takovým lidem pomoct? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí sociálních, k řešení problémů, občanských. Ukázat žákům jakými různými způsoby mohou oni sami pomáhat ostatním. Metodické pokyny: Žáci se mohou rozdělit na skupiny po 4-5. Každá skupinka si najde na internetu, nebo jinde, reálný příběh člověka, o kterém si myslí, že patří mezi sociálně potřebné. S tímto příběhem se seznámí nejprve ve skupince a společně si odpoví na otázky, jestli si může za svou situaci sám, jestli jí mohl předejít, popřípadě jak by mu mohli sami pomoci. S příběhem, a vším k čemu došli, pak seznámí i své spolužáky. Pomůcky: psací potřeby, papír, internet, noviny 166 Úkol č. 24 Z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) si stáhni aktuální údaje o nezaměstnanosti v celé České republice a v regionu (kraji, okrese), ve kterém bydlíš. Tyto údaje porovnej. Je ve tvém regionu vyšší nebo nižší míra nezaměstnanosti než je celorepublikový průměr? Čím to může být? Kde v ČR je nejvyšší a kde naopak nejnižší míra nezaměstnanosti? Co to ovlivňuje? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních. Seznámit žáky s pojmem nezaměstnanost. Přiblížit žákům problematiku nezaměstnanosti v celé ČR i konkrétně v jejich bydlišti. Metodické pokyny: Učitel by měl žákům nejprve vysvětlit pojem nezaměstnanost nebo je odkázat na slovníček pojmů. Důležité je, aby si společně odpověděli na otázku, co nezaměstnanost ovlivňuje a čím to je, že se její míra v různých místech ČR mění. Výbornou metodou, kterou lze ukázat vzájemnou provázanost faktorů ovlivňujících nezaměstnanost, je myšlenková mapa.

168 Úkol č. 25 Kdyby ti nabídli výbornou práci s velkým platem na opačném konci republiky, takže by bylo nutné se přestěhovat daleko od své rodiny, lákalo by tě to? Dovedeš si představit, že bys pracoval a bydlel v jiném městě než nyní? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Učit žáky zvažovat všechna pro a proti při řešení různých situací. Metodické pokyny: Vhodnou metodou, kterou lze při této aktivitě využít, je T-diagram. Žáci uvádí všechna pro a proti vzniklé situace. Úkol č. 26 Z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (http://www.mpsv.cz/cs/3213) doplň významy následujících termínů. Cíl: Seznámit žáky s pojmy životní a existenční minimum a ukázat jim jaký je mezi nimi rozdíl. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. Učitel by měl vyvolat diskuzi o tom, zda žákům přijde reálné vyžít s takovou částkou společně se mohou pokusit vytvořit rozpočet pro člověka pobírajícího existenční minimum. Zamyslet by se také měli nad tím, jak se člověk do takové krajní situace může dostat. Pomůcky: psací potřeby, internet Řešení: Na uvedených internetových stránkách jsou přesné definice a částky, vše stačí jen dosadit do vynechaných míst. 167 Úkol č Na stránkách MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/2) najdeš podrobné informace o všech dávkách státní sociální podpory. Každou dávku stručně popiš a uveď její výši (nebo rozpětí). 28. Zamysli se nad podmínkami, za kterých mají lidé na jednotlivé výše uvedené dávky hmotné nouze a dávky sociální péče nárok. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních. Seznámit žáky s pojmy dávka státní sociální podpory a dávka v hmotné nouzi. Vysvětlit žákům jaký je mezi nimi rozdíl. Metodické pokyny: Aktivitu je vhodné zadat jako domácí. Úkolem učitele je vysvětlit žákům termíny, kterým zcela neporozuměli. Důležité je, aby žáci pochopili rozdíl mezi dávkami státní sociální podpory a dávkami hmotné nouze. Učitel by měl vyvolat diskuzi nad tím, jestli je jednoduché získat sociální dávky nebo ne. Pomůcky: psací potřeby, papír, internet Úkol č. 29 Přečti si následující příběhy lidí, na základě vyhodnocení situace, do které se dostali, jim navrhni dávky státní sociální podpory nebo dávky hmotné nouze, na které mají nárok. O jaké dávky se jedná? Co musí udělat, aby je získali?

169 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Ukázat žákům, o jaké sociální dávky mohou různí lidé s různými životními situacemi žádat, na co mají nárok. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Časová dotace na aktivitu je max. 15 minut. Učitel může také zadat příběhy jednotlivě např. když mu zbude čas nebo jako motivaci. Příklady a druhy dávek, na které mají/nemají žadatelé nárok byly konzultovány s pracovnicí odboru sociálních věcí Městského úřadu Bzenec, paní Mgr. Hanou Dokoupilovou. Tyto příklady vycházejí z praxe. Pomůcky: psací potřeby, papír, internet Řešení: 1. Rozvedený muž, žije sám ve vlastním bytě, kde má trvalý pobyt. Je evidovaný na úřadu práce, ale již mu uplynula podpůrčí doby, kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti, takže nyní je bez příjmu. o Na městském úřadu v místě trvalého bydliště si může požádat o příspěvek na živobytí. Na státní sociální podpoře pod, kterou spadá, si zažádá o příspěvek na bydlení a na městském úřadu si může ještě poté požádat o doplatek na bydlení. 2. Rodina se dvěma dětmi, oba rodiče pracují, 1 dítě na základní škole, 2 dítě vysokoškolák. o Příspěvek na dítě na obě děti, ze SSP, pokud jejich příjmy nedosahují 2,4 násobek Životního minima rodiny. (dříve, pokud by jejich rozhodný příjem v rodině nepřesahoval dvojnásobek ŽM, by si mohli na SSP požádat ještě o sociální příplatek, od se však poskytuje jen rodinám s těžce nemocnými či zdravotně postiženými dětmi, ostatním, kteří ho pobírali se ruší) Dva manželé, důchodci. Manžel zemře, manželka nemá vlastní úspory, aby mohla zaplatit pohřeb. Má nárok na pohřebné? o Nemá na něj nárok, protože pohřebné náleží jen osobě, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Př. zemře manžel, otec dvou nezletilých nezaopatřených dětí, manželka může žádat o pohřebné na SSP. Úkol č. 30 Zajdi si v místě svého bydliště na Odbor sociálních věcí městského/obecního úřadu, případně se se třídou vypravte na úřad společně, a seznamte se s jeho fungováním. Zkuste si každý vyplnit nějakou žádost o dávku státní sociální podpory nebo dávku hmotné nouze? Popište situaci, ve které byste se museli nacházet, abyste na ni měli nárok, a také postup, který byste museli absolvovat, abyste peníze získali. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, občanských. Ukázat žákům, jakým způsobem funguje Odbor sociálních věcí městského/obecního úřadu. Seznámit žáky

170 s formulářem žádosti o dávku a nutným postupem, který by museli absolvovat, pokud by dávku chtěli získat. Metodické pokyny: Před návštěvou doporučujeme dohodnout se s vedením odboru, zda by se vám mohl některý z jejich zaměstnanců věnovat, provést vás a případně také vysvětlit a ukázat, jak celý systém funguje. Pro žáky to jistě bude zajímavé zpestření a způsob, jakým lze proniknout do reality a fungování systému dávek vyplácených ze státního rozpočtu. Úkol č. 31 Je jednoduché čerpat z našeho sociálního systému peníze ve formě dávek? Přečti si následující článek, najdi v něm a vyznač nejdůležitější myšlenky. Je podle tebe správné dávat sociálně potřebným místo hotovosti poukázky, které mohou použít pouze na nákup některých druhů zboží a služeb? Jakými dalšími způsoby by podle tebe bylo možné vyplácet dávky státní sociální podpory? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí k učení, komunikativních, k řešení problémů. Ukázat žákům, že existují i jiné možnosti, jak lze vyplácet dávky sociální podpory. Metodické pokyny: Na otázku, jestli je jednoduché čerpat z našeho sociálního systému peníze ve formě dávek, by mohl učitel nechat žáky odpovědět písemnou formou. Článek mohou žáci zpracovat formou I.N.S.E.R.T. Časová dotace na aktivitu je max. 15 minut. Pomůcky: článek o sociálních dávkách v poukázkách pro každého, psací potřeby, papír. 169

171 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Přečti si text a odpověz na otázky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence. Naučit se pracovat s textem, porozumět textu, práce s informacemi Metodické pokyny: Aktivita je založena na práci s textem a porozumění textu. Žáci mají na základě přečtení článku o výrobě v pravěku zodpovědět 5 otázek, jejichž odpovědi jsou obsaženy v textu. Aktivita je nenáročná na přípravu učitele. Časová dotace je minut (záleží na množství úkolů, které budou dělány). Mezipředmětové vztahy: propojení s dějepisem, českým jazykem a literaturou. Cílová skupina: třída Pomůcky: text článku, Slovník cizích slov, encyklopedie, případně alespoň jeden počítač s přístupem na internet (není nezbytný) Řešení: 1. metalurgie = hutnictví (dle Slovníku cizích slov) 2. dodnes používáme například nože či vrtáky, motyky zbraně, jejich vzhled se za tu dobu velice změnil, odlišný je také postup výroby (například dnes už nepoužíváme luky, šípy a oštěpy, máme mnohem dokonalejší zbraně). Rozdíl je také v materiálech (místo kamene kovy či plasty). 3. výroba hliněných nádob na skladování potravy, kamenné motyky, tkalcovský stav a další 4. jsou tvrdší a odolnější, déle vydrží atd. 5. slévání kovů, odlévání z forem, metalurgie 170 Průmyslová revoluce Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, pracovních. Naučit se pracovat s textem, porozumět textu, práce s informacemi Metodické pokyny: Aktivita je založena na práci s textem a porozumění textu. Žáci mají na základě přečtení článku o výrobě v pravěku zodpovědět 5 otázek, jejichž odpovědi jsou obsaženy v textu. Aktivita je nenáročná na přípravu učitele. Časová dotace je minut (záleží na množství úkolů, které budou dělány). Cílová skupina: Třída. Řešení: 1. individuální 2. od počátku 18. století až do 20. století

172 3. lidé se stěhují z venkova do měst, začínají pracovat i ženy a děti, lidé žijí ve větší anonymitě atd. 4. například parní stroj, oblouková lampa, elektrický telegraf, generátor, mechanický tkalcovský stav 5. tento úkol může být pojat jako dobrovolný úkol pro jednotlivce, zpracováním může být také pověřena skupina žáků. Úkol č. 2 Otázky a úkoly vycházející z obou textů ve cvičení 1 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní. Rozvoj dovednosti pracovat s textem, porozumění textu, práci s informacemi, schopnost dedukce a syntézy, kompetenci k řešení problémů úkol č. 6 také rozvíjí dovednost psaní odborného textu. Metodické pokyny: Pro tuto činnost je nutné, aby žáci přečetli oba dva texty, pro úspěšnou práci by neměla doba od jejich přečtení být příliš dlouhá (nejlépe během jedné vyučovací hodiny). Úkoly se zaměřují na práci s informacemi ze dvou textů, je zaměřena na jejich konfrontaci. Doba trvání: cca 10 minut. Cílová skupina: Třída. Pomůcky: texty obou článků, na které se otázky vztahují, psací potřeby, sešit Možná inovace: Texty mohou být použity také k práci metodou I.N.S.E.R.T, nebo k vzájemnému vyučování, pokud budeme chtít hodinu více propojit s dějepisem. Žáci se rozdělí do čtyř skupin, dvě skupin mají vždy stejný článek. Skupiny mají za úkol ostatní seznámit s textem, přičemž se zaměřují ve své prezentaci na fakta potřebná pro zodpovězení otázek Skupina, která text nečetla, poté na dotazy odpovídá. Řešení: 1. po průmyslové revoluci dochází k mechanizaci výroby, výrobky nejsou již vyráběny pouze ručně, do výroby se zavádí stroje, je využívána pára, později elektřina, výroba se soustředí na jednom místě 2. zrychlení a ulehčení práce, zkrácení přepravní vzdálenosti výrobků, specializace v oborech 3. například snaha o zrychlení a ulehčení práce, uspokojení potřeb 4. ano, potřeby lidé ovlivňují, co se vyrábí (jako příklad lze použít neolitickou revoluci z předchozího textu) 5. individuální 6. individuální, lze použít jako domácí úkol pro dobrovolníka, tento úkol rozvíjí komunikativní kompetenci, žáci se také učí psát odborný text 171

173 Úkol č. 3 Jaké velké firmy zabývající se výrobou sídlí v místě tvého bydliště a okolí? Zapiš jejich jména a co vyrábějí. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj vnímání okolí, rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny: Úkol je vhodné zadat jako domácí. Žáci si jednotlivé firmy vypíší do sešitu a vyhledají další informace o firmě. Na další vyučovací hodině proběhne kontrola. Pomůcky: psací potřeby, sešit, internet Úkol č. 4 Utvořte se spolužáky skupinky. Vyberte si jednu firmu zabývající se výrobou, která sídlí ve vašem okolí, nebo která vás něčím zaujala. Na internetu nalezněte informace o firmě tak, abyste doplnili celý pracovní list. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj dovednosti, kooperace, práce s informacemi, práce na počítači, vyhledávání informací a zpracování, postoje. Rozvoj tvořivosti a samostatnosti žáků. Metodické pokyny: Tato aktivita má dva hlavní cíle. Za prvé naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace na požadované téma, orientovat se na internetu a zodpovědně hledat odpovědi na předem dané otázky. Úkoly jsou vytvořeny tak, že dávají žákům určitou volnost ve výběru informací, které zařadí, zároveň úkoly podporují samostatné myšlení (jak ovlivňují výrobky náš život, kdo si výrobky kupuje). Druhým úkolem je žáky nenásilnou formou seznámit s významnými firmami z okolí či celé České republiky. Pro tuto aktivitu je nutné mít k dispozici dostatek počítačů s přístupem na internet. Před zahájení aktivity je potřeba žáky rozdělit do skupin přibližně o čtyřech členech. Po vypracování jednotlivé skupiny prezentují své výsledky. Doba trvání: 45 minut (jedna vyučovací hodina). Cílová skupina: 7. třída a výše. Mezipředmětové vztahy: propojení s informatikou, částečně také s výtvarnou výchovou Pomůcky: učebnice s pracovním listem, dostatek počítačů s přístupem na internet, psací potřeby 172 Úkol č. 5 Výstavba nové firmy, která se zabývá výrobou, s sebou vždy přináší různá pozitiva a negativa. Utvořte se spolužáky skupinky po deseti a představte si, že jste rada fiktivního města Kocourkov. Vaše město oslovil investor s tím, že by zde rád postavil obrovskou továrnu. Vaším úkolem je nyní se zamyslet, zda bude pro město výhodné stavbu továrny podpořit, či ne. Pokuste se shromáždit nejdříve argumenty pro a proti, zvážit, zda výhody spojené se zřízením továrny plně vynahradí negativa, která její činnost s sebou přinese. Na závěr své schůze

174 hlasujte. O své výsledky se pak podělte s ostatním skupinami a zkuste dojít k jednoznačnému závěru v rámci celé třídy. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, pracovních, občanských. Rozvoj práce ve skupině, postoje, kritického myšlení, formulaci argumentů. Metodické pokyny: Aktivita slouží především k tomu, aby si žáci sami uvědomili, s jakými pozitivními i negativními změnami je spojena výstavba velké továrny v jejich městě. Měli by si lépe uvědomit, jaký vliv má tato skutečnost na okolí, ve kterém žijí. Dále je učí pracovat se svými názory, formulovat argumenty a přesvědčovat ostatní žáky, aby se přiklonili k jejich názoru. Pokud si žáci nevědí rady s argumenty, mohou se inspirovat obrázky pod aktivitou. První zobrazuje smog a celkově negativní dopad na životní prostředí, druhý zvýšení dopravy ve městě a okolí, třetí obrázek znázorňuje nové pracovní příležitosti a poslední obrázek zase výstavbu nové infrastruktury. Doba trvání: minut. Cílová skupina: 8. třída a výše. Mezipředmětové vztahy: propojení s enviromentální výchovou, částečně s přírodopisem. Pomůcky: učebnice, papír a psací potřeby Možná inovace: Aktivitu můžete obměnit tím, že do hodiny přinesete několik čísel starších novin (případně žáky vezmete do počítačové učebny) a jejich úkolem bude podpořit své argumenty (případně najít nové) pomocí novinových článků. Žáci si tím ještě více uvědomí, že se jedná o problematik aktuální, která se jich může přímo dotýkat. Aktivitu lze propojit také s českým jazykem, kdy žáci dostanou za úkol sepsat závěrečnou zprávu z jednání. 173 Úkol č. 6 Pojmenuj služby na obrázku. V jakých situacích budeš danou službu potřebovat? Popiš k obrázkům činnost, kterou zaměstnanci v těchto službách vykonávají. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, občanských. Rozvoj povědomí žáků o nabízených službách a činnosti některých veřejných služeb jako policie, hasiči atd. Metodické pokyny: Žáci si nenásilnou formou zopakují význam pojmu služby, zafixují si povolání, která mezi služby řadíme Aktivita je vhodná například jako samostatná práce v lavicích během zkoušení. Mladší žáci mohou obrázky také vybarvit a tím si zopakovat, jak vypadají uniformy některých povolání. Následuje společná kontrola. Doba trvání: cca 10 minut. Cílová skupina: 6. třída Pomůcky: učebnice, psací potřeby Možná inovace: Kontrolu aktivity mohou provést sami žáci tím, že se pokusí nalézt správné informace na internetu. Další možností je žáky rozdělit po vyhotovení do skupin, ve které budou žáci diskutovat nad správnými odpověďmi (především o tom, co všechno tato služba nabízí). Kontrola by potom následovala až po této diskuzi.

175 Řešení: 1. kadeřnice stříhání vlasů, změna účesu, barvení vlasů, péče o vlasy apod. 2. pošťák doručení dopisu, doručení balíku, poslání vánočního pohledu, doručení objednaného zboží z internetu 3. výpravčí vypravuje vlaky, řídí provoz vlaků a posunu ve stanicích a na výhybkách 4. doktor/lékař léčí lidi, předepisuje léky a zdravotní pomůcky apod. 5. policista - ochrana veřejného pořádku, předcházení kriminalitě, odhalování a vyšetřování trestné činnosti a přestupků atd. 6. učitelka vzdělávání žáků, předávání znalostí a dovedností, výchova žáků apod. 7. hasič hašení požárů, pomoc obyvatelům při přírodních katastrofách (povodně, hurikán, zemětřesení), pomoc při ekologických haváriích apod. 8. automechanik/opravář aut servis automobilu, oprava automobilu, výměna oleje, kontrola technického stavu vozidla atd. Úkol č. 7 Jaká další povolání z oblasti služeb znáš? Zkus tato povolání namalovat na papír a doplň informace podle předchozího cvičení. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj kreslící dovednosti, kreativity a fantazie, schopnost vyjádřit graficky abstraktní věc jakou je služba. Metodické pokyny: Při této aktivitě může být kladen důraz na množství nakreslených služeb, či na kvalitu provedení. Hodnotit by se měla také originalita vybraných služeb, správnost výběru a grafické pojetí úkolu. Doba trvání: minut (záleží na počtu kreslených služeb). Cílová skupina: 6., 7. Třída. Mezipředmětové vztahy: propojení s výtvarnou výchovou. Pomůcky: učebnice, arch papíru, kreslící pomůcky Možná inovace: Žáci mohou na této aktivitě pracovat ve skupině. Případně může být aktivita zjednodušena tím, že si žáci vylosují konkrétní službu a tu mají graficky znázornit. Některé skupiny mohou mít stejnou službu, poté se hodnotí také individuální pojetí jednoho stejného úkolu. 174 Úkol č. 8 Přečti si text a odpověz na otázky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, pracovních, sociálních a personálních, komunikativních. Naučit se pracovat s textem a porozumění textu. Rozvoj kreativity. Metodické pokyny: Žáci mají za úkol přečíst text a poté odpovědět na předložené otázky, případně vypracovat úkoly, které se nějakým způsobem k textu vztahují. Tato aktivita má zároveň za úkol žákům ukázat proměnu služeb v čase některé služby mají dlouho tradici, některé vznikly teprve nedávno a některé pomalu mizí. Doba trvání: cca

176 25 minut i více (záleží na výběru úkolů a otázek, které budou žáci dělat). Cílová skupina: Třída. Mezipředmětové vztahy: s dějepisem (zaniklá povolení) a angličtinou. Pomůcky: učebnice, anglicko-český slovník (pouze na úkol č. 4) Řešení: 1. pro majitele plyšových hraček, kteří ji chtějí dopřát něco extra. Cílovou skupinou jsou nejbohatší světové státy jako USA, Japonsko, Velká Británie, Německo a Francie 2. Vašeho plyšáka vyfotí u nejslavnějších památek Prahy, společný oběd plyšáků, připlatit si lze aromaterapii atd. 3. ne, nechal se inspirovat podobnou službou, která vznikla v Německu 4. toy travelling = Cestování hraček, Hračky cestují apod., návrhy názvů Plyšákové cestování, Plyšáci na dovolené atd. 5. aromaterapie = léčba vůněmi 6. individuální 7. individuální 8. například převozník, lampář, ponocný Úkol č. 9 Zjisti, jaké služby jsou poskytovány v místě tvého bydliště (u velkých měst stačí část města, ve které žiješ). Tyto služby si zapiš a zamysli se nad tím, které z těchto služeb využíváš ty sám a které celá tvoje rodina. Chybí podle tebe v místě tvého bydliště nějaká služba? Pokud ano, jaká a proč podle tebe není tato služba u tebe poskytována. Jezdí tvoje rodina za těmito službami někam? Kam? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, občanských, pracovních. Rozvoj povědomí o svém okolí. Metodické pokyny: Úkol je vhodné zadat jako domácí. Žáci si jej vypracují písemně do sešitu. Ve vyučování je možné zařadit diskusi na toto téma. Zároveň je možné provést srovnání odpovědí žáků. Pomůcky: sešit, psací potřeby 175 Úkol č. 10 Přečti si text a odpověz na otázky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních komunikativních. Rozvoj kreativity, eventuálně práce ve skupinách (viz obměna), dedukce. Metodické pokyny: Tato aktivita je nenáročná na učitelovu příprava. Na základě přečtení textu žáci odpovídají na otázky týkající se výměnného obchodu. Zábavnou formou se dozví o nevýhodách tohoto systému. Doba trvání: 10 minut (+ cca 20 minut na úkol č. 5). Mezipředmětové vztahy: s českým jazykem a především slohem. Cílová skupina: Třída. Pomůcky: učebnice

177 Možná inovace: Žáci mohou svou vlastní didaktickou pohádku tvořit ve skupinách, na základě toho může proběhnout kontrola všech napsaných textů. Zkrátí se tím částečně také doba trvání a žáci se naučí kreativně tvořit ve skupině více lidí. Řešení: 1. výměnný obchod 2. zboží snadno ztratí svou hodnotu (například se rozbije, zkazí, zvíře uhyne apod.) 3. nebude nikdo, kdo bude mít zájem o mé zboží, nenajdu nikoho, kdo byl mě zboží, které požaduji, a zároveň by chtěl mé zboží 4. v rozvojových zemích, chudších oblastech, na některých sběratelských burzách 5. individuální Úkol č. 11 Rozhodni, zda je na obrázku znázorněn směnný, či výměnný obchod. Svou odpověď zdůvodni. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozvoj dedukce, aplikace teoretické látky do praxe, samostatného myšlení. Metodické pokyny: Tato aktivita vychází z poznatků z oblasti obchodu, které žáci nabyli. Vyžaduje samostatné myšlení a zároveň nenásilnou formou ověřuje, zda žáci probíranou látku správně pochopili. Výhodou této aktivity je, že není náročná na čas, může být tedy zařazena jako velmi rychlé opakování. Doba trvání: 3 minuty. Cílová skupina: třída Pomůcky: učebnice 176 Úkol č. 12 Ve skupině se spolužáky se pokuste nakreslit komiks, který by zachycoval druhý typ obchodu, než který je zachycen na obrázku výše. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociální a personální, pracovních. Rozvoj kreativity, fantazie, kreslících dovedností, kooperace. Metodické pokyny: Touto aktivitou si žáci nevšední formou princip výměnného obchodu. Aktivita vyžaduje znalost komiksu (jak vypadá, co obsahuje apod.), pokud žáci komiks neprobírali v hodinách literatury, je dobré jen krátce popsat podobu komiksu a přinést nějaký komiks na ukázku do hodiny. Doba trvání: 15 minut. Cílová skupina: Třída. Mezipředmětové vztahy: propojení s výtvarnou výchovou a českým jazykem a literaturou. Pomůcky: učebnice, arch papíru, kreslící potřeby Možná inovace: Pokud by byl komiks pro žáky příliš složitý, mohou výměnný obchod ztvárnit pomocí obrázku, jak je tomu u předchozí aktivity. Úkol č. 13

178 Zahrajte si ve třídě nejdříve na trh, ve kterém funguje výměnný obchod, a poté trh, ve kterém funguje obchod směnný. Jakým způsobem se ti lépe nakupovalo a proč? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní. Rozvoj spolupráce, schopnost se dohodnout, logického myšlení. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny: Aktivita je rozdělena do tří fází, v první fází si žáci vyzkouší, jaké to je nakupovat a prodávat při výměnném obchodu, ve druhé fázi si vyzkouší principy směnného obchodu a třetí fáze je věnována zhodnocení celé aktivity. Každý dostane jednu kartičku, na které je napsáno, jaké povolání provozuje a jaký předmět chce na trhu koupit. Dostane také jednu menší kartičku, na které je obrázek výrobku, který vyrobil a který na trhu nabízí. Žákovým úkolem je prodat na trhu předmět tomu, kdo ho shání, a zároveň nakoupit ten výrobek, který chce on sám. Kartičky jsou nastaveny tak, že každý výrobek a každý výrobek je zároveň sehnatelný, nemůže se tedy stát, že by někdo neměl s kým vyměnit. Situace je však ztížena tím, že nedochází k výměně pouze mezi dvěma žáky, každý musí shánět cesty, jak se dostat k výrobku, který potřebuje. Hra končí v momentě, kdy každý má předmět, pro který na trh šel. Druhá fáze - mezi žáky jsou znovu rozdány kartičky s povoláním, kromě vlastních výrobků také jedna mince. Opět musí jedinec sehnat na trhu výrobek, pro který jde, tentokrát však na trhu fungují principy směnného obchodu. Tato fáze končí také v momentě, kdy každý má výrobek, pro který šel. Ve třetí fázi žáci diskutují o tom, na kterém trhu se jim lépe a snadněji nakupovalo. Hlavním cílem aktivity je poukázat na to, že směnný obchod je oproti výměnnému obchodu mnohem rychlejší a jednodušší. Žáci si navzájem sdělují své zážitky z jednotlivých trhů. Pokyny ke hře: Hra obsahuje dvě verze s různým počtem kartiček. Základní verze obsahuje 9 povolání, je tedy vhodná pro třídu s 9, 18 nebo 27 žáky. Lze ji použít také pro jiný počet žáků, pokud bude jedno povolání prezentováno skupinkou dvou nebo tří hráčů. V žádném případě nelze aktivitu dělat s menším počtem povolání, protože jednotlivá povolání jsou vzájemně provázána a s vyřazením jakéhokoliv povolání by byl narušen princip hry. Druhá verze obsahuje 13 kartiček, je rozšířena o další 4 povolání, která jsou nastavena tak, aby mohla být volně zařazena k ostatním. Tato verze je vhodná pro 13 nebo 26 žáků. V případě, že bude hrát více hráčů než je počet povolání, mohou žáci hrát ve skupinkách, nebo více žáků může představovat stejné povolání. V této situaci je potřeba nakopírovat herní kartičky tak, aby měl každý či skupina žáků svou vlastní kartu. Doba trvání: cca 25 minut Cílová skupina: třída Pomůcky: kartičky s povoláním, kartičky se zbožím, papírové peníze (vše v příloze) 177

179 Řešení: uhlíř pekař mlynář švec dřevorubec krejčí sedlák kovář truhlář povolání potřebuje nabízí švec stolička boty krejčí chléb šaty sedlák motyka obilí kovář uhlí motyka uhlíř boty uhlí pekař mouka chléb mlynář obilí mouka dřevorubec šaty dřevo truhlář dřevo stolička včelař maso med cukrářka med koláče řezník kráva maso bohatý sedlák koláče kráva včelař cukrářka včelař řezník bohatý sedlák 178

180 Povolání: 1 švec Výrobek, který potřebuji: stolička Povolání: 3 sedlák Výrobek, který potřebuji: motyka Povolání: 5 uhlíř Výrobek, který potřebuji: boty Povolání: 7 mlynář Výrobek, který potřebuji: obilí Povolání: 9 truhlář Výrobek, který potřebuji: dřevo Povolání: 10 včelař Výrobek, který potřebuji: maso Povolání: 2 krejčí Výrobek, který potřebuji: pečivo Povolání: 4 kovář Výrobek, který potřebuji: uhlí Povolání: 6 pekař Výrobek, který potřebuji: mouka Povolání: 8 dřevorubec Výrobek, který potřebuji: šaty Povolání: 10 včelař Výrobek, který potřebuji: maso Povolání: 11 cukrářka Výrobek, který potřebuji: med

181 Povolání: 12 řezník Výrobek, který potřebuji: kráva Povolání: 13 bohatý sedlák Výrobek, který potřebuji: koláče

182 Úkol č. 14 Rozděl pojmy z rámečku do dvou skupin podle toho, zda patří do služeb, nebo do výroby. Slova zapiš do příslušného sloupečku tabulky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Aplikace teoretických poznatků na reálné příklady. Metodické pokyny: Aktivita je zaměřena na opakování, žáci mají za úkol rozdělit pojmy podle toho, zda spadají pod výrobu, či služby. Doba trvání: cca 7 minut. Cílová skupina: třída Pomůcky: učebnice Řešení: Výroba továrna na televizi pivovar kovář těžba železné rudy uhelný důl kamenolom sklář výroba nábytku továrna na mléčné výrobky zemědělství hotel pilot knihovna Služby obchod s potravinami instalatér autobusová doprava čistírna oděvů banka škola kominík 181 Úkol č. 15 Rozhodni, zda jsou výroky o jednotlivých povoláních pravdivé. Zakroužkuj a vysvětli. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Aplikaci teoretických poznatků na reálné příklady; rozvoj logického myšlení, samostatné práce, porozumění textu, dedukce. Metodické pokyny: Na základě znalosti pojmů služby a výroba žáci rozhodují, které věty jsou pravdivé a které ne. Žáci musí vycházet z charakteristiky těchto dvou pojmů a aplikovat své znalosti na konkrétní případy. Doba trvání: cca 5 minut. Cílová skupina: třída Pomůcky: učebnice Možná inovace: Žáci mohou vymyslet sami podobné věty a poté je dát svým spolužákům, aby na ně odpovídali. Tuto aktivitu lze provozovat také ve dvojici, kdy se žáci střídají ve čtení vět a určování jejich pravdivosti.

183 Řešení: 1. ano 2. ne 3. ne 4. ano 5. ano 6. ne 7. ano 8. ne Úkol č. 16 Ve skupině si vyberte jednu službu, která je vám blízká, nebo která vám naopak v nabídce služeb schází. Zamyslete se společně nad tím, jaké výrobky jsou potřeba pro vykonávání této služby nezbytné a potřebné. Své návrhy graficky ztvárněte na plakát, nezapomeňte službu pojmenovat. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociální a personální, pracovní. Rozvoj práce ve skupinách, dovednosti uvědomovat si vzájemné vztahy a souvislosti, kreativitu, plánovací schopnosti. Metodické pokyny: Pomocí této aktivity si mají žáci uvědomit propojenost mezi službami a výrobou na zvolené službě. Aktivita dává žákům možnost zvolit si hlavní téma své práce, žáci mohou projevit své osobní preference či zájmy. Nejdříve se žáci rozdělí do skupin, poté si každá skupina zvolí, jakou službou se bude zabývat. Poté mají skupiny cca 15 minut na tvorbu plakátů se službou a výrobky, které jsou k jejímu provozu potřeba. Poté skupiny prezentují svou činnost, ostatní žáci, kteří neprezentují, mají za úkol kontrolovat, zda skupina zvolila opravdu službu a výrobky (žáci mohou do plánování zařadit i zaměstnance, kteří výrobkem nejsou). Na základě prezentace poté žáci doplňují výrobky, na které skupina zapomněla. Doba trvání: 25 minut. Cílová skupina: Třída. Mezipředmětové vztahy: propojení s výtvarnou výchovou. Pomůcky: archy papíru, kreslící potřeby Možná inovace: Aby více skupin nemělo stejnou službu, mohou skupiny hlásit, kterou službu si vybírají. Služby se zapisují na tabuli, aby ostatní žáci věděli, jako službu už si nemohou vybrat. 182 Úkol č. 17 Úkol na doma: prozkoumej svou rodinu Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní. Rozvoj práce s počítačem (pokud žáci dělají graf na počítači), matematických dovedností. Metodické pokyny: Žáci se seznámí se základy statistiky, jejich úkolem je provést průzkum ve vlastní rodině a okolí. Kontrola domácího úkolu může probíhat vybráním

184 úkolů učitelem, žáci mohou také prezentovat své výsledky spolužákům před tabulí. Úkol lze také využít při práci v hodině, kdy se udělá společná statistika celé třídy. Důležitá je kontrola, zda žáci některá povolání nezařadili nesprávně. Doba trvání: domácí úkol. Cílová skupina: 8., 9. Třída. Mezipředmětové vztahy: propojení s matematikou, statistikou a informatikou. Úkol č. 18 Je běžné, že lidé využívají během svého života různé služby a i produkty výroby. Existují situace, kdy dochází také k propojení výroby a služeb? Dokážeš nalézt situace, ve kterých jsou služby a výroba propojeny? Inspiruj se obrázky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Rozvoj samostatného myšlení, kreativity a fantazie. Rozvoj samostatnosti žáků. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny: Hlavním účelem aktivity je poukázat na vzájemnou součinnost výroby a služeb. Pomocí obrázků mají žáci přijít na situace, ve kterých výroba využívá určité služby a určitá služba potřebuje produkci výroby. Dále mají žáci vymyslet další situace, které odpovídají zadání. Doba trvání: 5-10 minut. Cílová skupina: třída Pomůcky: učebnice, psací potřeby Řešení: 1. obrázek výroba využívá služeb opravářů, pokud by jim tato služba nebyla poskytnuta, továrna by s rozbitými stroj nemohla nic produkovat. 2. obrázek některé služby nemohou existovat bez určitých výrobků, například v divadle je neustále potřeba nechat si vyrobit nové kostýmy 183 Úkol č. 19 V celé této kapitole jsme se setkávali s nejrůznějšími povoláními. Každé má svá specifika, pro jeho vykonávání by měl mít člověk určité schopnosti a dovednosti, zájmy apod. Pokus se zamyslet nad níže uvedenými otázkami. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Rozvoj samostatného myšlení a především má aktivita pomoci žákovi se zamyslet nad volbou povolání, budování postojů. Metodické pokyny: Aktivita je navržena tak, aby jednotlivé otázky postupně rozvíjely žákovy představy o svém budoucím povolání, měly by ho navést k realistickému posuzování jeho vybraného povolání. Zároveň dává podněty k hledání těch správných informací, které by mu při výběru povolání mohly pomoci. Jedná se především o motivační aktivitu k tématu volba povolání, s dotazníky může poté učitel pracovat v dalších hodinách, může s žáky diskutovat o jejich odpovědích, poradit s výběrem školy apod. Doba trvání: 20 3é minut (klidně i celá vyučovací hodina). Cílová skupina: především začátek 9. třídy, lze i už v 8. Třídě.

185 Pomůcky: učebnice, případně doplňkové materiály o školách v okolí školy, Učitelské noviny, počítač s internetem (více viz obměna aktivity) Možná inovace: Učitel může do třídy přinést propagační materiály různých škol z okolí školy, seznam středních škol z okolí či Učitelské noviny obsahující kompletní přehled SŠ. Žáci mohou při vyplňování dotazníků hledat potřebné informace o tom, co by měli studovat, v opravdových materiálech. Pokud je ve třídě k dispozici počítač s internetem, mohou žáci hledat informace na stránkách jednotlivých škol, případně navštívit stránky která obsahuje také databázi středních škol v ČR. Žáci se ta učí vyhledávat si sami potřebné informace, zároveň se lépe zorientují v nabídkách různých středních škol. Co nového jsem se naučil: Žáci mají možnost vypsat si v hlavních bodech, co nového se během hodin naučili. Mohou si tak sami vytvořit vlastní shrnutí a zopakovat si tak látku. Touto aktivitou se zároveň učí dělat výpisky a vybrat podstatné informace z učiva. Nejvíce se mi líbily tyto aktivity: Tato aktivity je dobrou zpětnou vazbou pro učitele. Dozví se zde, které aktivity se žákům opravdu líbily a může se tak inspirovat pro další hodiny (najít k jiným tématům aktivity podobného typu) či pro další výuku tohoto tématu (může zařadit především ta aktivity, které měly v předešlých ročnících velký úspěch). 184

186 Žák/žákyně na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Cílem kapitoly je seznámit žáky s fungováním trhu, jeho mechanismů a subjektů. Kromě poptávky a nabídky je kapitola věnována také dalším jevům, které jsou s fungováním trhu spojeny, především se pak jedná o problematiku nákupů na internetu a reklamu, která hraje i v dnešní společnosti velkou roli v procesu rozhodování zákazníků. Téma - Hospodářství Úkol č. 1 Vzpomeneš si na termín pyramida potřeb podle A. Maslowa? Jakým způsobem mohou být uspokojovány jednotlivé potřeby a jakou roli v jejich uspokojování hraje hospodářství (trh)? Cíl: Ukázat žákům, že lidé hledají na trhu nejrůznější statky a služby v závislosti na svých vlastních potřebách. Zopakovat žákům teorii potřeb podle A. Maslowa a pomoct jim si uvědomit, jakým způsobem může trh umožnit uspokojení těchto potřeby. Metodické pokyny: Učitel žákům nejprve vysvětlí pojem potřeba a uvede příklady. Žáci poté mohou sestavit samostatně řebříček svých potřeb (který konfrontují s M. pyramidou) a zamyslet se nad tím, jakou roli může hrát trh v jejich uspokojování. Nejjednodušší je tuto propojenost žákům vysvětlit na příkladu fyziologických potřeb. Zajímavé by bylo, kdyby učitel s žáky vytvořil myšlenkovou mapu, na kterou by znázornil vzájemnou propojenost mezi trhem a lidskými potřebami. Pomůcky: nákres pyramidy potřeb, psací potřeby, papír Řešení: 185 Potřeby se uspokojují směrem od nižších potřeb (fyziologické) k vyšším (potřeba seberealizace). Trh může svým způsobem uspokojovat všechny potřeby (jistě, že jen do určité míry a jistě, že není jediným subjektem, který to dokáže). 1. Fyziologické potřeby zajištění potravin a základních prostředků pro život

187 2. Potřeba bezpečí různé zabezpečovací a ochranné prostředky 3. Potřeba lásky tady je úloha trhu sporná, ale možná, že studenty něco napadne 4. Potřeba úcty například nákup drahého oblečení, doplňků nebo elektroniky snaha o zvýšení vlastní hodnoty 5. Potřeba seberealizace nákup nejrůznějšího zboží a služeb, které pomohou seberealizovat se; trh práce jako prostor pro seberealizaci. Úkol č. 2, 3 2. Existuje několik druhů ekonomických (hospodářských) systémů. Víš, o které jde? Pokud ne, dozvíš se to v následujícím cvičení. Tvým úkolem je spojit systém se správnou definicí a pokusit se uvést příklady států, ve kterých daný systém funguje. 3. Co z toho plyne? Zkus se zamyslet nad tím, jak by bylo možné definovat ekonomický systém České republiky? Ke kterému z uvedených typů má nejblíže? A je to čistý typ, anebo jde o propojení několika systémů? Čím můžeš své tvrzení dokázat? Cíl: Seznámit žáky s pojmy zvykové, příkazové a tržní hospodářství. Objasnit žákům ekonomický systém ČR. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, pracovních, k učení. Metodické pokyny: Na úvod může učitel pustit prezentaci o centrálně plánované ekonomice příkazové dostupné na: Na základě této prezentace může učitel žákům vysvětlit, co je to ekonomický systém a vysvětlit rozdíly mezi příkazovým, zvykovým a tržním. Aktivita slouží jako úvod do tématu Ekonomické systémy. Učitel může poté zadat za domácí úkol, aby si žáci připravili krátké mluvní cvičení na téma ekonomické systémy (vybrat si jeden z nich) nebo vypracovali referát na toto téma. Úkol č. 3 by měl být realizován formou diskuze. Pomůcky: počítač, dataprojektor Řešení (úkol č. 2): 186 Zvykové hospodářství Příkazové hospodářství Tržní hospodářství Systém, který je zcela řízen tzv. neviditelnou rukou trhu. Trh rozhoduje o tom, co se bude vyrábět, zákony trhu mají vliv na to, jak se bude vyrábět a rozdělování Jedná se o nejstarší ekonomický systém. O tom, co se bude vyrábět, rozhoduje stařešina kmene. Jak se bude vyrábět také určuje nejstarší (nejvýše postavený) člen kmene. Řešení výrobků (úkol je opět č. 3): určeno úspěšností Ekonomický trhu. systém ČR můžeme Vyrábí se charakterizovat pro všechny členy jako smíšený. plánem. Základem Přerozdělování je tržní je hospodářství, avšak v určitých kmene, co oblastech je navíc si rozdělí dochází ke také státním určováno zásahům plánem a řídí a ti nejsilnější. Extrémní ekonomický systém, někdy nazýván také jako direktivní. O tom co vyrábět rozhoduje politická špička (toto rozhodnutí má nejčastěji podobu plánu). Jak vyrábět je také dáno se pravidly stanovenými politickou špičkou.

188 regulacím. Jejich míra je dána zaměřením politické garnitury a vlády (levé sociálně-demokratické vlády mají mnohem silnější tendence regulovat trh než vlády pravé, liberální). Úkol č. 4, 5 4. Víš, jaké jsou základní ekonomické otázky? Pokud ne, znovu si přečti charakteristiku jednotlivých ekonomických systémů na jaké otázky se v nich odpovídá. Teď už znáš tři otázky a můžeš se pokusit je vlastními slovy vysvětlit. 5. Zamysli se nad tím, kdo všechno si musí na tyto tři otázky umět odpovědět? Ve své odpovědi dostaneš tzv. základní ekonomické subjekty, které existují na trhu v podmínkách tržní (smíšené) ekonomiky. Cíl: Seznámit žáky s tím, co jsou to základní ekonomické otázky a subjekty. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních. Metodické pokyny: Žáci pracují ve dvojici. Časová dotace aktivity je max. 10 minut. Potom, co žáci přijdou na to, jaké jsou základní ekonomické otázky, může jim učitel nadhodit otázku: Do kin jde filmový trhák Harry Potter. Jak na to bude reagovat český trh se zbožím? o žákům pomůže s odpovědí na tuto otázku, když si nejprve odpoví na základní ekonomické otázky. o odpověď na otázku ze zadání úkolu 5 tak žákům vyplyne sama 187 Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení (úkol č. 4): 1. otázka zní: co vyrábět? 2. otázka zní: pro koho vyrábět? 3. otázka zní: jak vyrábět? Řešení (úkol č. 5): 1. subjekt: podniky 2. subjekt: domácnosti 3. subjekt: stát Úkol č. 6 Jakou roli podle tebe hrají tyto subjekty na trhu? Zamysli se a vlastními slovy zkus popsat jejich roli (chování) na trhu. Doplň do bublin to, co jednotlivé subjekty a co nakupují (poptávají) a co prodávají (vyrábějí, nabízejí). Zeleně napiš slova označující stranu poptávky, modře nabídky. Slova se pravděpodobně budou opakovat, zamysli se nad konkrétní podobou. Například: Domácnosti nabízejí pracovní sílu dospělí (ekonomicky aktivní) chodí do práce, za kterou dostávají mzdu. Podniky poptávají statky a služby, aby mohly realizovat vlastní výrobu.

189 Cíl: Ukázat žákům jakou roli mají ekonomické subjekty na trhu. Odpovědět na otázku, co ekonomické subjekty poptávají a co nabízejí. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních. Řešení: Podniky jsou výrobci statků, na trhu nakupují materiál, stroje, nářadí a energii, které potřebují k výrobě. Na trhu prodávají výrobky. Podniky na trhu dále nakupují pracovní sílu. Domácnosti na trhu nakupují výrobky a služby. Někteří členové domácnosti (ekonomicky aktivní, dospělí) na trhu nabízejí svou pracovní sílu. Stát vystupuje na trhu jako nakupující (pro státní podniky, školy, nemocnice nakupuje techniku, vybavení a další produkty), současně prodává třeba nepotřebný majetek. Úkol č. 7 Sleduj šipky zobrazené na obrázku. Znázorňují pohyb základních faktorů na trhu. Jsou to: statky a služby; mzda; peníze; práce. Statky a služby mohou mít různou podobu. Doplň k šipkám faktory (šipky pouze naznačují směr, neznamená to, že dovnitř nebo ven plyne jen jeden faktor). Například: do domácí dílny plynou statky (materiál a suroviny), peníze (tržba) a práce, z dílny plynou statky (vyrobené zboží), peníze (nákup materiálu, mzda). Cíl: Umět popsat pohyb základních faktorů na trhu. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně. Časová dotace na aktivitu je max minut. Žáci by obrázek měli umět sami popsat. Je důležité, aby žáci věděli i konkrétní příklady základních faktorů (např. statky výrobky, suroviny). Pomůcky: psací potřeby, papír, obrázek pro každého žáka Řešení: 1 statky (výrobky), peníze (náklady na materiál, služby, energie, mzdy) 2 statky (suroviny), peníze (výnosy za prodané zboží) 3 peníze (výnosy za prodané statky a služby), práce (pracovní síla) 4 statky a služby (výrobky a poskytnuté služby), peníze (náklady na materiál, energie, práci mzda) 5 peníze (výnosy za prodané zboží a služby), práce (pracovní síla) 6 peníze (náklady na nové zboží, technologie, energie, práci mzda), statky a služby (prodané jednotky) 7 peníze (náklady na nákupy statků a služeb), práce (pracovní síla) 8 statky a služby (realizované nákupy), peníze (mzda) 188

190 Úkol č. 8 Prohlédni si ještě jednou schéma. Kdo stojí v tržním hospodářství na straně nabídky a kdo na straně poptávky. Co mohou jednotliví aktéři nabízet? Doplň k definicím pojmy nabídka a poptávka. Cíl: Umět charakterizovat nabídku a poptávku. Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních. Metodické pokyny: Žáci pracují společně. U této aktivity je důležité, aby učitel žákům vysvětlil, pokud to nevyplyne z jejich odpovědí, že jeden subjekt na trhu může současně nabízet i poptávat (například firma může zároveň poptávat práci a nabízet výrobky. Učitel využije i řešení z předchozího úkolu. Pomůcky: psací potřeby, papír, schéma Řešení: Poptávka je souhrn všech zamýšlených nákupů, které kupující chtějí a mohou uskutečnit za určité ceny. Nabídka je souhrn všech zamýšlených prodejů, které chtějí prodávající uskutečnit za určité ceny.

191 Úkol č. 9 Celý proces si můžeme znázornit také ve formě grafů. Na základě toho, co už znáš, urči, který graf vyjadřuje nabídku a který poptávku. Popiš průběh jejich křivek. Zamysli se a vysvětli, proč mají křivky právě takový tvar? Cíl: Rozvoj matematických dovedností. Naučit se číst v grafu poptávky a nabídky. Rozvoj klíčových kompetencí k učení, komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Žáci pracují společně s učitelem. Učitel může využít, jako pomůcku k výkladu těchto dvou zákonů, odkazy uvedené níže. Na konci aktivity může učitel žákům položit otázku: Co ovlivňuje poptávku a nabídku na trhu? Žáci mohou na toto téma napsat krátkou úvahu za domácí úkol nebo se o tom pobavit přímo v hodině. Pomůcky: 1. graf klesající poptávky ml 2. graf rostoucí nabídky ml Řešení: Zákon klesající poptávky (zelená křivka) o Čím nižší je cena zboží, tím vyšší je poptávka po tomto zboží tím více domácností si může zboží dovolit. Zákon rostoucí nabídky (modrá křivka) o Čím vyšší je prodejní cena zboží (nikoliv výrobní), tím vyšší je jeho nabídka firmy mají z takového zboží vyšší zisky, a proto se snaží prodat co největší množství. 190 Úkol č. 10 Co je podle tebe cena? Jak je možné cenu definovat? Cíl: Popsat, co je to cena. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních. Metodické pokyny: Aktivitu je možné realizovat formou brainstormingu. Časová dotace na aktivitu je max. 5 minut. Řešení: Cena je peněžní částka, za kterou kupující kupuje a prodávající prodává. Reaguje na nabídku i poptávku a současně ovlivňuje nabídku i poptávku. Úkol č. 11 Jak dlouho podle tebe trvá rovnovážný stav? Je trvalý anebo dočasný? Svou odpověď zdůvodni. Není to vůbec složité, když se zamyslíš nad tím, jaké zájmy sleduje strana nabídky a jaké strana poptávky. Cíl: Vysvětlit, jak se projevuje rovnovážný stav na trhu. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Řešení: Rovnovážný stav je krátkodobý jev trh je v neustálém procesu, vzhledem k vývoji nových technologií, ekonomickým a společenským změnám dochází

192 k opakovaným střetům nabídky s poptávkou, a tedy i neustálým posunům rovnovážného stavu. Strana nabídky se snaží dosáhnout ceny co nejvyšší, strana poptávky se snaží dosáhnout ceny co nejnižší optimální cena je vždy dána nějakými vnějšími podmínkami (např. výše průměrné mzdy ve společnosti, ceny energií). Při změnách těchto vnějších podmínek dochází i k posunům na stranách obou hráčů na trhu (to, co bylo přijatelné pro stranu nabídky minulý měsíc za nějakých podmínek už není přijatelné nyní, a proto se snaží o změnu; na toto reaguje strana poptávky). Úkol č. 12 Jaký je podle tebe rozdíl mezi cenou a hodnotou? Cíl: Popsat rozdíl mezi cenou a hodnotou. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních. Řešení: Cena (viz výše) Hodnota o vyjádření užitku daného výrobku. Je vyjádřena v určitých dohodnutých a platných jednotkách (například v korunách, eurech, dolarech) díky tomu je možné srovnání s ostatními výrobky. Úkol č. 13, 14, Když už víš, s jakým záměrem na trh obě strany vstupují, můžeš si lehce domyslet, výsledkem jakého procesu je stanovení ceny daného statku nebo služby. Popiš, jak si myslíš, že takové stanovení ceny vypadá? Bude proces určení ceny stejný ve velkém obchodním řetězci, na městské tržnici a na tržišti v Řecku nebo v Itálii? 17. Jakou roli podle tebe hraje při nákupu cena? Co všechno může způsobit zvýšení nebo snížení ceny určitého výrobku? Cíl: Ukázat žákům, co všechno hraje roli při stanovování výsledné ceny, a jakou roli hraje samotná cena při nakupování. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Aktivity je možno realizovat metodou ROUND ROBIN - učitel položí otázku (viz zadání úkolu). Žáci sedí v kruhu a jeden po druhém se k otázce vyjadřují. Důležité je, aby na sebe jednotlivé myšlenky navazovaly, aby na sebe žáci reagovali. V závěru je potřeba, aby učitel aktivitu celkově zhodnotil a shrnul podstatné informace, popřípadě něco doplnil. Časová dotace na aktivitu je max minut. Pokud je ve třídě mnoho žáků, můžeme udělat více skupin, kde každá skupina bude odpovídat na jednu otázku. V tomto případě musí učitel zvolit v každé skupině někoho, kdo diskuzi povede, a někoho, kdo v závěru shrne, k čemu jeho skupinka došla.

193 Řešení (úkol č. 15): Cena funguje jako vyrovnavač mezi nabídkou a poptávkou. Bod, ve kterém se v grafu protnou křivka nabídky a poptávky ideální cena. Cena v sobě tedy zohledňuje jak nabídku zboží, tak i poptávku po něm. Cena musí být stanovena tak, aby prodej zboží přinášel jeho výrobci zisk a současně bylo zboží dostupné pro zákazníky a prodávalo se. Řešení (úkol č. 16): V některých kulturách je běžné (a obchodníci považují za zdvořilé), když zákazník smlouvá o ceně. V jiných kulturách a společnostech je toto nepřípustné. Řešení (úkol č. 17): Můžeme brát vztah ceny výrobku vzhledem k jeho kvalitě. Cílem je, aby žáci přišli na to, že ne všechno levné je vždycky dobré a u některých druhů zboží se vyplatí připlatit si za kvalitní zpracování (například oblečení, obuv). Na druhou stranu drahé vždycky neznamená kvalitní u některých výrobků platí zákazník mnohem více za značku než za vlastní výrobek a zcela analogický (funkčně i kvalitativně) stejné zboží, pouze jiné značky, by mohl pořídit výrazně levněji. Existují také skupiny obyvatel, které nakupují zásadně jen to nejdražší zboží kvůli určité společenské prestiži. Pro takové skupiny obyvatel je nízká cena ukazatelem na nízkou kvalitu (např. u elektroniky), i když tomu tak nutně nemusí být. Žáci by si měli uvědomit, že existuje spousta faktorů, které mají vliv na zvýšení ceny určité komodity. Například v případě zvýšení/snížení ceny pohonných hmot na našich čerpacích stanicích je to situace na trhu s ropou v USA nebo politická nestabilita v oblastní Blízkého východu. 192 Úkol č. 16 Udělej malý průzkum. V alespoň pěti různých obchodních řetězcích (nebo v letácích těchto řetězců) srovnej ceny konkrétního výrobku. Které obchody (řetězce) prodávají toto zboží nejdráže? Které nejlevněji? Zamysli se nad tím, co může mít vliv na určování ceny zboží v těchto konkrétních obchodech. Cíl: Srovnat ceny konkrétních výrobků. Objasnit důvody různých cen stejných výrobků. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních. Metodické pokyny: Aktivita je zadaná jako domácí. Učitel ji může ve třídě realizovat tak, že rozdělí žáky do 4-5 skupin. Každá skupina bude mít za úkol navštívit jiný obchod (bylo by dobré, aby jedna skupina navštívila i menší obchod například v malém městě nebo vesnici), zjistit v něm cenu učitelem zadaných výrobků a vypracovat přehled pro spolužáky. Je možné porovnat ceny výrobků v Penny, Lidlu, Tescu a Albertu, COOPu a Kauflandu apod. Potom mohou ve třídě žáci společně porovnávat ceny konkrétních výrobků například v různých velkých řetězcích nebo v malém a velkém obchodě apod. Důležité je, aby si žáci uvědomili, že počet prodavačů, velikost obchodu, jeho vybavení, zákaznický servis a další ovlivňují cenu zboží. Pomůcky: psací potřeby, papír, tabulka Zboží: Obchod (obchodní řetězec) 1. Cena zboží

194 Úkol č. 17 Zajdi se spolužákem/spolužačkou do obchodu a srovnej ceny jednoho druhu výrobku podle značek. Pak se zeptej několika členů vaší rodiny, kterou značku tohoto výrobku kupují a proč. Co všechno hraje roli při výběru konkrétního zboží? Cíl: Srovnat ceny jednoho druhu výrobků podle značek. Uvědomit si, co hraje roli při výběru zboží. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Aktivita je zadaná jako domácí. Žáci pracují samostatně. Výběr výrobků (max. 5) nechá učitel na žácích. Žáci si připraví krátké povídání o tom, co všechno může ovlivňovat výběr zboží. Žáci by si měli uvědomit, jakou roli skutečně hrají značky výrobků (ceny, kvalita apod.). V dnešní době spousta obchodních řetězců přichází s vlastními značkami a řadami, které byly vyrobeny přímo pro ně. Jde o relativně levné, a přitom kvalitní výrobky. Úkol č. 18 Zamysli se nad tím, s čím vším lze obchodovat. Je to jenom zboží (tedy statky a služby)? Doplň zbývající druhy trhu a vlastními slovy zformuluj, s čím se na těchto trzích obchoduje. Cíl: Vyjmenovat druhy trhu. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Aktivita může probíhat formou brainwritingu. Žáci pracují ve skupince po 4. Učitel musí jasně položit otázku (viz zadání). Důležitá je role zapisovatele, kterého by si žáci měli ve skupince zvolit. Ten zapisuje VŠE, co ostatní v jeho skupince vykřikují. Na začátku je důležité stanovit pravidla (př. nic není špatně, nekritizujeme nápady ostatních, všichni se zapojí do aktivity apod.). Délka brainstormingu by neměla přesáhnout 5 minut + závěrečná fáze, která by měla zahrnovat vzájemné sdělení výsledků mezi skupinkami a samotné vyhodnocení aktivity učitelem. Učitel, pokud to nevymyslí žáci sami, potom sdělí žákům správné řešení na základě toho, co sami sepsali. Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: 193 Trh prce Trh zboží Kapitálový trh Na trhu zboží se obchoduje se statky a službami Na straně nabídky stojí podniky Na straně poptávky stojí domácnosti Cílem je směna statků a služeb za peníze (nákup a prodej) Na trhu práce se obchoduje s prací (pracovní silou), tj. cílevědomou lidskou činností, která směřuje k výrobě statků nebo poskytování služeb Na straně nabídky stojí domácnosti (jedinci)

195 Na straně poptávky stojí podniky Cílem je směna pracovní síly za mzdu Na trhu finančním (kapitálovém) se obchoduje s penězi a cennými papíry Na straně nabídky stojí banky, burza Na straně poptávky stojí domácnosti, podniky Cílem je zajistit oběh peněz a cenných papírů, podmínky pro investování Úkol č. 19 Co všechno můžeš na internetu nakoupit? Sestavte ve třídě seznam e-shopů, které znáte, nebo jsou pro vás nějakým způsobem zajímavé. Rozdělte si je mezi sebou. Každý si připravte krátké představení vybraného e-shopu (na jaké adrese je, co se v něm dá koupit, jakým způsobem je možné za zboží platit, jakým způsobem je realizována doprava, atd.) Cíl: Seznámit se strukturou, nabídkou a pravidly nakupování na e- obchodech. Rozvoj klíčových kompetencí k učení, komunikativních, pracovních. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Je potřeba zajistit přístup na internet, aby žáci mohli stránky ukázat ostatním. Učitel by měl vyžadovat, aby se prezentátoři na stránkách uměli orientovat. Při této příležitosti je vhodné otevřít téma obchodní podmínky (jestli žáci vědí, co to obchodní podmínky jsou, jestli si je někdy četli, co je jejich obsahem, jestli jsou důležité, popřípadě proč apod.) V současné době se stále více nákupů odehrává na internetu, a proto je třeba, aby žáci věděli, na co si v takových případech dát pozor, zvláště co se týče provádění úhrad a sdělování osobních informací. Pomůcky: psací potřeby, seznam e-obchodů, případně počítač a dataprojektor 194 Úkol č. 20, Je nakupování na internetu bezpečné? Zeptej se svých rodičů a prarodičů, jestli jsou pro nebo proti nakupování na internetu a jaké jsou jejich argumenty. Pak ve třídě diskutujte, porovnejte argumenty členů rodiny. Liší se hodně? 21. Jaké jsou výhody a nevýhody nakupování na internetu? Cíl: Objasnit otázku bezpečnosti nakupování přes internet. Seznámit se s případnými riziky nakupování přes internet. Získat informace o tom, jak se vyvarovat případných rizik vyvarovat, jak je následně řešit. Seznámit se s právy nakupujícího. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Metodické pokyny: Aktivita se zadává jako domácí. Žáci poté prezentují před třídou své argumenty svých rodičů a prarodičů a odpovědi na otázku o bezpečnosti nakupování přes internet. Poté může učitel žáky seznámit s letákem České obchodní inspekce, který je dostupný na: jehož prostřednictvím může žáky seznámit s tím, jaké mají práva, jak by se měli zachovat např. v případě nedoručení zboží, co udělat pro bezpečný nákup přes internet, jak poznat podvodníky, jak poznat slušný internetový obchod, kde žádat o pomoc apod. Případně může vymyslet otázky

196 týkající se obsahu tohoto letáku ČOI, na které žáci budou hledat odpovědi. Následně může učitel vyvolat diskuzi (např. Výhody a nevýhody nakupování přes internet). Pomůcky: psací potřeby, papír, letáky ČOI Řešení (úkol č. 22): Rozdíl mezi generacemi o prarodiče budou s největší pravděpodobností kategoricky proti takovým nákupům, protože tento systém neznají a většinou s počítačem pracují jen jako základní uživatelé. Nejzajímavější srovnání bude u generace rodičů někteří jsou novým technologiím naklonění a jiní je odmítají. Předpokládá se, že generace dětí není zatížena obavami a nedůvěrou to je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu to mnohdy odvádí jejich pozornost od možných rizik, která mají tendenci zlehčovat. Řešení (úkol č. 23): Výhody o nižší ceny než v kamenných obchodech, pohodlí domova, rychlost nákupu a dodávky, větší výběr Nevýhody o zabezpečení osobních údajů, zabezpečení platby v internetovém prostředí, podvodníci, nejistota v oblasti dodaného zboží, možné problémy při přepravě Úkol č. 22, 23, 24, 25, 26 Aktivita pan Kozlovrch žije v Ankh-morporku a) Náklady na vydání knihy pan Kozlovrch vypočítal na tisíc tolarů. Knihu prodával za 70 stříbrňáků. Stařenka Oggová měla dostat za každou prodanou knihu třicet stříbrňáků (1 tolar = 100 stříbrňáků). Peníze jí ale pan Kozlovrch zapomněl poslat. Jaký byl zisk pana Kozlovrcha z prodeje knihy? b) O kolik se snížil zisk pana Kozlovrcha z prodeje kuchařky, když byl donucen zaplatit Stařence Oggové částku, která jí podle práva náležela? c) Jaká částka panu Kozlovrchovi zůstala po započítání všech uvedených nákladů? d) Do jakých oblastí by podle tebe mohl a měl pan Kozlovrch investovat (dát peníze)? Co konkrétně tím může získat? e) Zamysli se a poraď panu Kozlovrchovi, do kterých oblastí se i přes ztrátu vyplatí investovat a ve kterých oblastech, naopak, může náklady snížit. Pan Kozlovrch je už starší člověk a myslí si, že všechno dělá správně. Svou radu mu proto musíš umět dobře vysvětlit. Cíl: Rozvoj finanční gramotnosti. Umět vysvětlit pojem správná/špatná investice. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Metodické pokyny: Žáci pracují ve skupinkách po 3-4. Při zadávání aktivity je důležité zdůraznit pravidla skupinové práce (ve skupince se nepřekřikujeme, do práce ve skupince se zapojí každý apod.) Časová dotace na aktivitu je max. 15 minut. Každá skupinka si zvolí časoměřiče, prezentátora a zapisovače. Učitel by měl žákům na začátku aktivity vysvětlit, co je to investice, kdo může investovat a proč. Odpovědi na otázku a), 195

197 b), c) jsou jednoznačné. Odpovědi na otázky další mohou být předmětem diskuze, která je řízena i hodnocena učitelem. Žáci by si na jejím základě měli uvědomit, do kterých oblastí se vyplatí investovat a proč. Pomůcky: psací potřeby, papír, text o panu Kozlovrchovi pro každého žáka Řešení: a) Náklady na výtisků tolarů náklady na 1 výtisk 0,1 tolarů (10 stříbrňáků) Výnosy z prodeje všech výtisku 7000 tolarů výnos z prodeje 1 výtisku 0,7 tolarů (70 stříbrňáků) Náklady pro autorku ze všech prodaných výtisků 3000 tolarů Zisk pana Kozlovrcha z prodeje byl tolarů (5.997 tolarů, když započítáme také peníze, které poslal pan Kozlovrch Stařence Oggové zpět s výtiskem knihy: ona mu poslala 1 tolar, on jí poslal zpět čtyři). b) c) d) e) Zisk pana Kozlovrcha se snížil o tolarů (tolik náleželo podle práva Stařence Oggové). Výše zisku pana Kozlovrcha po zaplacení této částky byla tolarů (2.997 tolarů viz výše). Ideální jsou investice do reklamy, do nákupu nových strojů a vybavení (díky tomu pak bude mít nižší výrobní náklady, takže se mu počáteční investice vrátí zpět). Investicemi do reklamy může získat nové zákazníky, zvýší se prodej zboží. Vyplatí se rozumná a promyšlená investice do reklamy (tak, aby lidé na existenci firmy nezapomněli). V takové době není vhodné investovat do nových technologií (náklady na nákup jsou vysoké, není jisté, že se v budoucnu vrátí, pokud se nezvýší prodej), nevyplatí se investice do zaměstnanců (zvyšování mezd, posílání je na školení nebo nabízení určitých výhod). 196 Úkol č. 27, 28, 29 - Navigace 27. Představ si, že chceš koupit GPS navigaci. Co všechno by sis o ní měl zjistit? 28. V roce 2009 byla cena navigace 8.000,- Kč včetně daně. Součástí nákupu byla aktualizace map na dva roky zdarma. Po uplynutí této lhůty bude každá aktualizace zpoplatněna částkou 200 korun. Navigace se prodávala dobře, poptávka převyšovala nabídku, obchodníci museli stále doobjednávat další kusy. V roce 2010 firma oznámila, že nový model navigace bude stát stejně jako předchozí, tedy 8.000,- Kč, ale aktualizace je zdarma jen po dobu jednoho roku a dále se zvyšuje cena každé aktualizace na 350,- Kč. To samozřejmě způsobilo změnu na trhu.

198 29. Zamysli se nad tím, co ještě může způsobit změnu na straně poptávky (nabídky) v případě, že nedojde ke zdražení (zlevnění) toho konkrétního zboží. Cíl: Vyjmenovat, co všechno je potřeba si zjistit o navigaci před její koupí. Umět popsat důvody a projevy změn na trhu. Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí k učení, komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Učitel by měl zamluvit počítačovou učebnu, aby si žáci mohli zjistit potřebné informace k úkolu č. 25. Při řešení úkolu č. 26 žáci pracují ve dvojici. Učitel by se měl přesvědčit, zda žáci chápou zadání např. jestli si umí představit, co se děje na trhu, když nabídka převyšuje poptávku nebo naopak, jak reaguje na zdražení nebo zlevnění výrobku poptávka apod. Aktivita slouží jako úvodní do této problematiky, proto je důležité, aby učitel řešení s žáky podrobně prošel. Pomůcky: psací potřeby, papír, internet, počítač Řešení (úkol č. 25): viz doprovodný text pod zadáním úkolu Řešení (úkol č. 26): Došlo ke zvýšení nabídky protože díky zvýšení cen komplementu dojde ke zvýšení zisků společnosti. Došlo k poklesu poptávky kvůli zvýšení cen komplementu budou kupující hledat alternativní výrobky, jejichž provoz nebude tak finančně náročný Posun poptávkové křivky doleva tj. při stejné ceně bude poptáváno menší množství zboží Posun nabídkové křivky doprava tj. při stejné ceně bude nabízeno větší množství zboží 197 Řešení (úkol č. 27): Zvýšení/snížení nákladů na výrobu konkrétního zboží, inovace technologií, zvýšení/snížení nákladů podniku na mzdy, stabilita/nestabilita ve vedení podniku, celkový stav společnosti, ekonomická krize, politická stabilita/nestabilita ve státě a další. Úkol č. 30, 31 MP3 30. Chceš si koupit nový MP3 přehrávač nebo ipod. Kromě vlastního přehrávače je však potřeba mít také celou řadu komplementů, které jsou potřeba pro jeho fungování? O jaké komplementy se jedná? 31. Jakým způsobem se změní poptávka po MP3 přehrávačích a ipodech, jestliže dojde ke zdražení (zlevnění) některého z komplementů? Vyjmenuj komplementy, které budou poptávku po ipodech ovlivňovat nejvíce, zakresli do sešitu graf poptávky a graficky v něm vyznač změnu poptávky v případě zdražení (zlevnění) tohoto komplementu. Cíl: Vyjmenovat komplementy, které je potřeba mít, aby fungoval MP3 přehrávač nebo ipod. Umět popsat důvody změn na trhu. Zaznamenat tyto změny do grafu poptávky nebo nabídky. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Učitel si musí ověřit, zda žáci úkol zcela chápou. Nezbytná je společná kontrola a případné dovysvětlení úkolu č. 29 učitelem. Učitel může využít internetové odkazy z úkolu č. 11.

199 Na úvod může učitel žákům pustit následující videa: 1. ipod 2. MP3 Jako zajímavost může učitel zmínit několik informací z článku o využití ipadu v českém školství. Pomůcky: psací potřeby, papír, internet Řešení (úkol č. 30): Jedná se především o sluchátka (nejrůznější druhy), baterie (AA, AAA a jiné), ale také to jsou všelijaké doplňky, šňůrky, obaly, apod., které sice přímo nesouvisí s jeho fungováním, ale výrazným způsobem snižují jeho fyzické opotřebení anebo mu zvyšují přidanou hodnotu dělají přístroj zajímavějším a hodnotnějším. Řešení (úkol č. 31): Při zlevnění komplementů se zvýší poptávka (posun křivky doprava), při zdražení komplementů se poptávka sníží (posun křivky doleva). Nejvíce budou poptávku ovlivňovat ceny sluchátek a baterií, bez kterých přístroj nemůže fungovat, případně by neplnil svou funkci přenosného přehrávače (kdybychom jej například museli připojovat pomocí adaptéru k síti anebo stolním reproduktorům). 198 Úkol č. 32 Představ si, že firma, která vyrábí nejlepší a nejoblíbenější čokoládu, se dostala do problémů a byla nucena zdražit všechny své čokolády skokově o 30%. Co se s tane s nabídkou čokolády klesne nebo vzroste? A co poptávka? Svou odpověď zdůvodni, do sešitu si nakresli graf nabídky a poptávky, změny vyznač. Změní se nějak poptávka po jiných čokoládách? Cíl: Umět popsat důvody změn na trhu. Zaznamenat tyto změny do grafu poptávky nebo nabídky. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Učitel si musí ověřit, zda žáci úkol zcela chápou. Nezbytná je společná kontrola a případné dovysvětlení učitelem. Pro kontrolu se může učitel zeptat na další otázky týkající se změn na trhu (např. Co se stane na trhu, kdyby cena čokolády naopak skokově klesla?). Učitel může využít internetové odkazy z úkolu č. 11. Pomůcky: psací potřeby, papír, internet Řešení: Nabídka čokolády této značky vzroste firma se bude snažit zvýšit zisk, a proto bude chtít prodat co nejvíce této zdražené čokolády. Nabídková křivka se posune směrem doprava. Poptávka po čokoládě této značky se sníží, poptávka po jiných čokoládách se zvýší. Poptávková křivka se posune směrem doleva.

200 Úkol č. 33 Přečti si následující případy změn na trhu a popiš (případně si zakresli do sešitu do grafů nabídky a poptávky) změny křivky nabídky a poptávky u každého z nich. Cíl: Umět popsat důvody změn na trhu. Zaznamenat tyto změny do grafu poptávky nebo nabídky. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Učitel si musí ověřit, zda žáci úkol zcela chápou. Nezbytná je společná kontrola a případné dovysvětlení učitelem. Učitel může využít internetové odkazy z úkolu č. 11. Pomůcky: psací potřeby, papír, internet Řešení: Co se stane s poptávkou po koloběžkách v České republice, jestliže: 1 růst poptávky (posun křivky doprava), 2 pokles poptávky (posun křivky doleva), 3 pokles poptávky (posun křivky doleva), 4 pokles poptávky (posun křivky doleva), 5 růst poptávky (posun křivky doprava) Co se stane s nabídkou po osobních automobilech v České republice, jestliže: 1 růst nabídky (posun křivky doprava), 2 pokles nabídky (posun křivky doleva), 3 pokles nabídky (posun křivky doleva), 4 růst nabídky (posun křivky doprava), 5 růst nabídky (posun křivky doprava) 199 Úkol č. 34 vyprodáno /výprodej Označují tato dvě oznámení totéž? Co vypovídají o nastavení ceny daného zboží? Řešení: Vyprodáno ukazuje na to, že cena byla stanovena příliš nízko poptávka převýšila nabídku a není co prodávat Výprodej ukazuje na to, že cena byla stanovena příliš vysoko nabídka převýšila poptávku a zboží nejde na odbyt Úkol č. 35 Co všechno hraje roli během rozhodování o tom, zda si koupit nebo nekoupit nějaký výrobek? Cíl: Označit motivy nákupu nebo naopak nenakoupení různých výrobků. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních Metodické pokyny: Aktivita probíhá formou diskuze. Časová dotace na aktivitu je max. 5 minut. Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: Jedná se především o reklamu cílem je ukázat žákům vliv a roli reklamy na rozhodování. Dalším faktorem může být cena a její vývod např. tendence klesajících cen u výpočetní techniky a mobilních telefonů někdy se vyplatí s nákupem počkat. Dalším faktorem může být období například povánoční, předvánoční, sezónní výprodeje.

201 Úkol č. 36 Zamysli se nad výhodami a nevýhodami reklamy z pohledu prodávajícího a z pohledu kupujícího. Cíl: Označit výhody a nevýhody reklamy z pohledu prodávajícího a kupujícího. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Aktivita může být realizována metodou T-diagramu. Třída se rozdělí na polovinu jedna půlka bude vytvářet T-diagram na téma: Výhody a nevýhody reklamy pro prodávajícího, druhá půlka bude vytvářet T-diagram na téma: Výhody a nevýhody reklamy pro kupujícího. Časová dotace na vytvoření T-diagramu je max minut. Potom každá strana zvolí dva prezentátory, kteří sdělí ostatním, k čemu dospěli. Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: Prodávající Výhoda Informace o novém zboží Přilákání pozornosti zákazníku Nevýhoda Vysoká cena reklamy Kupující Informace o nových nabídkách Vyvolává umělou touhu a potřebu po výrobku Zvyšuje cenu produktu 200 Úkol č. 38 Uvádějí reklamy vždy pravdivé, úplné a přesné informace? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních Metodické pokyny: Otázka ze zadání může sloužit jako téma písemné práce. Aktivita musí být zadána jako domácí. Pomůcky: psací potřeby, papír Úkol č. 39 Ve skupinách vymyslete reklamu na vlastní nový výrobek/službu. Zpracujte návrhy reklamy pro různá média (řádková inzerce v novinách, inzerát v novinách, leták, reklama v rádiu, atd.) Budou všechny návrhy vypadat stejně obsahově i formálně? Cíl: Popsat rozdílný postup při zpracovávání reklam pro různé druhy médií (různá forma a obsah). Rozvoj klíčových kompetencí k učení, komunikativních, pracovních, k řešení problémů, sociálních. Metodické pokyny: Učitel by měl ve zkratce říci, co je to reklama na vlastní výrobek, co by měla obsahovat, jaký je její účel apod. Je potřeba, aby žáci věděli, jaký je rozdíl při zpracovávání reklam pro různá média, jak se liší jejich forma a obsah. Před touto aktivitou je důležité zdůraznit pravidla skupinové práce (ve skupince se

202 nepřekřikujeme, do práce ve skupince se zapojí každý apod.) Časová dotace aktivity je max. 20 minut. Pokud budou chtít žáci vytvářet reklamu do rádia nebo hranou reklamu, budou potřebovat více času, proto může učitel zadat aktivitu jako menší projekt (domácí nebo školní) Pomůcky: tvrdý papír, nůžky, pastelky, fixy apod., obrázkové časopisy, videokamera, diktafon, počítač, dataprojektor Řešení: Různé druhy reklamy (dle média) vyžadují různý přístup například v novinách nelze použít grafika, barevná fotografie, v rádiu se musíme spoléhat jen na mluvené slovo. Úkol č. 40 Zkus si vzpomenout, kdy jsi naposled viděl ve svém oblíbeném obchodě nápis SLEVA, VÝPRODEJ, TOTÁLNÍ LIKVIDACE ZÁSOB a jaké pocity to v tobě vyvolalo? Neměl jsi chuť jít a něco si koupit, i když jsi to třeba v danou chvíli úplně nepotřeboval? Cíl: Naučit se kriticky zhodnotit situaci, uvědomit si, že sleva má mnohem větší psychologický než reálný význam že se jedná o akci obchodníka, jak nalákat zákazníky a zbavit se mnohdy nepotřebného zboží. Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Aktivita slouží jako úvod do tématu slev. Aktivita probíhá formou diskuze. Časová dotace na aktivitu je max. 5 minut. Poté může následovat vytvoření pětilístku na téma sleva. Úkolem aktivity je utřídění si myšlenek z úvodní diskuze. Žáci pracují ve skupince po 3-4. Postup pro tvorbu pětilístku: o první řádek jedno podstatné jméno: téma = hospodaření o druhý řádek dvě přídavná jména (vyjadřují vlastnosti, charakteristiku) o třetí řádek tři slovesa (vyjadřují to, co se s tématem děje) o čtvrtý řádek čtyř slovná věta nebo spojení (vyjadřuje můj postoj, názor) o pátý řádek jedno podstatné jméno (slovo stejného nebo podobného významu, které shrnuje podstatu tématu). Pomůcky: psací potřeby, papír 201 Úkol č. 41, Představ si, že jsi obchodník. Kdy a jakým způsobem bys ve svém obchodě dal slevy. Co by tě k tomu vedlo? A byly by ty slevy vždycky výhodné jen pro zákazníky? 42. Srovnej a zhodnoť následující způsoby uvádění slev. Který je podle tebe nejúčinnější? Cíl: Popsat základní taktiky obchodníků v oblasti slev. Kriticky je zhodnotit a nenechat se jimi zmanipulovat. Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů. Metodické pokyny: Aktivity probíhají formou společné diskuze nejprve ve dvojici a potom v celé třídě. Žák by měl vyslovenou myšlenku vždy podložit argumenty, jejichž

203 platnost kontroluje učitel. Žáci mohou poté společně vymyslet etický kodex podnikatele, obchodníka učitel by měl žákům vysvětlit, co je to etický kodex, co je to profesní etika apod. Jako zajímavost pro žáky může učitel zmínit Tomáše Baťu jako toho, kdo první použil nezaokrouhlené ceny (např. 2999kč) jako psychologický tah na zákazníka. Pomůcky: psací potřeby, papír 2.999,- Kč Sleva 15% z 3.500,- Kč -500,- Kč jen 2.999,- Zlevněno na 2.999,- Kč Úkol č. 43 Jaké druhy slev znáš? Co je hlavním úkolem slev a výprodejů? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Řešení: Existují různé druhy slev zákaznické slevy, studentské slevy, slevy pro invalidy, slevy pro důchodce, slevy pro handicapované, slevy pro stálé zákazníky, slevy při nákupu nad určitou hodnotu. Hlavním úkolem slev je především vliv na psychiku zákazníků ti musí získat pocit, že nákup je výhodný, i kdyby tomu tak nebylo. I po slevě či ve výprodeji je zboží pro prodávajícího stále zdrojem zisku. 202 Úkol č. 44 Je podle tebe ekonomické nakupovat v každém obchodě jen akční a zlevněné zboží a absolvovat tak každý týden maratón po několika obchodech kvůli běžnému nákupu na víkend? V čem mohou být výhody a v čem nevýhody takového počínání? Cíl: Vysvětlit podstatu ekonomického nákupu. Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů, občanských Metodické pokyny: Aktivita může být realizována formou T-diagramu. Na jednu stranu se píší výhody takového jednání a na druhou stranu nevýhody. Časová dotace na aktivitu je max minut. Pomůcky: psací potřeby, papír Řešení: Podle hesla čas jsou peníze je to neekonomické, neefektivní. V každém obchodě je něco akčního a něco, co je předražené, ale zvláště, pokud člověk přejíždí autem z jednoho obchodu do druhého, tak na nákupu ušetří řádově desetikoruny, ale utratí na pohonných hmotách mnohem více. Nemluvě o čase. Naopak zajímavé může být srovnání cen ve venkovském malém obchůdku (například na vesnici o 1000 obyvatelích) a v blízkém větším městě. V takovém případě se vyplatí nakupovat týdenní/větší nákupy ve městě a ve vesnickém obchodě jen to nejnutnější, např. základní pečivo.

204 Úkol č. 45 Jak dlouhá je minimální záruční doba u spotřebního zboží? Řešení: 24 měsíců, pokud není zákonem či speciálním předpisem stanoveno jinak Úkol č. 46 Jaký je rozdíl mezi označením minimální trvanlivost do (datum) a spotřebujte do (datum)? Na jakých výrobcích bude uvedeno první označení a na jakých druhé? Řešení: Minimální trvanlivost do (datum) se uvádí u tzv. suchých potravin. Po tomto datu je výrobek nadále zdravotně nezávadný (pokud byl správně skladován), ale musí být prodáván odděleně a nejsou garantovány jeho chuťové a výživové kvality. Spotřebujte do (datum) se uvádí u tzv. mokrých potravin, tj. takových, které podléhají rychlé zkáze. Po tomto datu se zboží nesmí prodávat. Úkol č. 47 Ve dvojicích zinscenujte reklamaci vadného zboží (elektronika, oblečení, doplňky). Jeden bude zákazník, druhý prodávající. Cíl: Seznámit se s tím, jak postupovat při reklamování zboží. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, k řešení problémů, občanských. Metodické pokyny: Při plnění úkolu lze využít metodu hraní rolí. Učiteli se nabízí široké spektrum variací každá dvojice může mít role určené jinak. Např.: agresivní zákazník agresivní prodavač, slušný zákazník agresivní prodavač, agresivní zákazník slušný prodavač, asertivní zákazník agresivní prodavač, agresivní zákazník asertivní prodavač, zákazník nekompetentní prodavač, nechápavý zákazník prodavač, apod. 203 Kromě toho, že žákům mohou být zadány konkrétní role nebo mohou dostat celý scénář, případně určitou charakteristiku formou pokynů co musí zaznít. Další možností je nechat vše na žácích. Po výstupech by mělo následovat zhodnocení, zobecnění žáci by měli být v osobním životě schopni asertivně, avšak dostatečně důrazně jednat s prodavači a trvat na vyřízení reklamace. Učitel by měl proto upřesnit rozdíl mezi asertivním, agresivním a pasivním chováním. Je dobré také zdůraznit rozdíly mezi zákonnými nástroji a možnostmi (např. ČOI jako orgán státní správy) a nestátními možnostmi nejsou zakotveny v zákoně, vychází pouze z občanské iniciativy (vznik občanského sdružení, které pomáhá spotřebitelům). Úkol č. 48 Téma na referát vyhledej na stránkách ČOI nebo SOS zajímavé informace (článek o tom, jak reklamovat nebo o právech zákazníka a povinnostech obchodníka),

205 zpracuj jej do krátké, ale přehledné prezentace a poreferuj ve třídě o tom, co tě zaujalo a co považuješ za důležité. Cíl: Najít v relevantním zdroji informace, kriticky je zhodnotit a posoudit. Rozvoj kritického myšlení a klíčových kompetencí k učení, komunikativních. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Úkolem žáků je najít zajímavé informace, z nich vybrat to nejdůležitější a zpracovat do požadované formy, ve které je pak před třídou budou prezentovat. Následovat může diskuse. Internetové stránky jsou složitější, proto je důležité, aby učitel s žáky internetové stránky zběžně prošel. Pomůcky: psací potřeby, papír, Úkol č. 49 Určitě občas doma vidíš v televizi pořady, které se věnují oklamaným zákazníkům nebo podvedeným klientům. Mnohdy až zapojení médií (novin, televize) pomůže vyřešit dlouhý a téměř ztracený případ. O jaké pořady konkrétně jde? Na jakých jsou kanálech a jaká témata řeší nejčastěji? Vyber si jeden z nich, podívej se na něj, vyber si jednu kauzu a poreferuj o ní ve třídě. Cíl: Poukázat na možné způsoby řešení různých kauz a problémů, úlohu médií a veřejného mínění ve společnosti, jejich roli a tlak na prodejce. Rozvoj klíčových kompetencí komunikativních, k řešení problémů, občanských. Metodické pokyny: Učitel může zadat tento úkol na začátku školního roku. Každý žák během roku bude prezentovat úkol jako aktualitu na začátku hodiny. Druhou možností je věnovat tomuto tématu jednu celou hodinu, ve které budou žáci o kauzách diskutovat. Úkolem učitele je diskuzi usměrňovat. 204 Úkol č. 50 Za domácí úkol napiš reklamační dopis. Nezapomeň, že kromě obsahové stránky musí mít také určité formální náležitosti. Dbej na jeho úpravu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí k učení, komunikativních, sociálních, k řešení problémů, pracovních, občanských Metodické pokyny: Ideální by bylo zpracování reklamačního dopisu na PC. Formální stránka je u dokumentů tohoto typu velmi důležitá pokud bude dopis obsahovat gramatické, stylistické nebo jiné chyby, bude působit směšně a neprofesionálně. Obsahová stránka je samozřejmě také důležitá neměly by chybět žádné náležitosti reklamačního dopisu. Reklamovat lze zboží nebo službu učitel může téma zadat nebo ho nechá na žácích. Lze propojit s ICT žáci by měli znát základní typografická pravidla a pravidla úpravy písemností. Učitel by měl žáky seznámit s internetovým serverem kde naleznou různé vzory reklamačních dopisů.

206 Tematický okruh Stát a právo Obsah Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovnává jejich znaky Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu Žák/žákyně objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů Žák/žákyně vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledy voleb ovlivňovat každodenní život občanů Žák/žákyně přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam lidských práv a svobod Žák/žákyně objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství Žák/žákyně provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci Žák/žákyně dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů Žák/žákyně rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

207 Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovnává jejich znaky. Úkol č. 1 Přečti si preambuli a odpověz na otázky. a) Co to znamená, že je stát samostatný? b) Co znamená sousloví "nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody"? c) Jak si představuješ občanskou společnost? d) Ústava zmiňuje tyto typy bohatství: přírodní, kulturní, hmotné a duchovní. Uveď příklady. e) Kdo jsou svobodně zvolení zástupci? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanské. Uvědomit si, jakými prvky je stát utvářen. Metodické pokyny:lze volně navázat na ukázku z Ústavy ČR. Žáci mohou pracovat ve dvojicích či skupinkách, čímž dochází k rozvoji klíčových kompetencí komunikativních a sociálních a personálních. Vyučující by měl tolerovat, pokud si žáci radí. Úkol č. 2 Jaké podmínky musí každý stát splňovat, aby mohl být uznán státem? Přemýšlej a pak zkontroluj ve slovníčku. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů; komunikativních; občanských; sociálních a personálních. Metodické pokyny: Může být i jako domácí úkol. 206 Úkol č. 3 Státní občanství znamená příslušnost občana k určitému státu, se všemi jeho právy i povinnostmi. Vyhledej, jak se člověk může stát občanem České republiky. Je možné být zároveň občanem několika států? Dolož na příkladech z denního tisku či encyklopedie. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů; komunikativních; občanských; sociálních a personálních. Metodické pokyny:žáci mohou pracovat ve dvojicích či skupinkách, čímž dochází k rozvoji klíčových kompetencí komunikativních a sociálních a personálních. Může být i jako domácí úkol. Úkol č. 4 Každý stát plní určité funkce vůči svým občanům i vůči ostatním státům. K navrženým funkcím vymysli vždy alespoň jeden příklad, jak Česká republika danou funkci plní. Můžeš napsat i instituci, která je pověřená výkonem této funkce. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, občanských. Rozvoj uvažování v souvislostech.

208 Metodické pokyny:tento úkol se dá realizovat pomocí práce dvojic i skupin. Řešení: Organizačně právní funkce státní správa, soudy, garance práv a zákonů. Bezpečnostní funkce ochrana obyvatel, majetku (Policie), ochrana hranic. Hospodářská funkce vybírání daní, ochrana měny, podpora fungování trhu. Sociální funkce přídavky na děti, sociální přídavky, sociální péče. Kulturní funkce dotace na kulturní akce, péče o památky, vzdělání. Diplomatická funkce ochrana obyvatel v zahraničí (Zastupitelské úřady), obchodní smlouvy s jinými státy, členství v mezinárodních organizacích. Úkol č. 5 Každý stát má své ozbrojené síly. Přečti si o změně v ozbrojených silách České republiky. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů; občanské, komunikativních. Rozvoj argumentační dovednosti žáků. Naučit se vyslechnout spolužákův názor. Metodické pokyny:žáci by si text měli prostudovat samostatně. Poté je možné zařadit diskusi, věnovanou právě problematice vojenské služby. Vyučující by měl vyžadovat, aby žáci svůj názor dokázali podložit argumenty. Zároveň by měl předcházet posměškům ostatních žáků. A vést žáky k toleranci cizího názoru. V závěru je vhodné zařadit přesmyčky vojenských hodností. Časová dotace celé aktivity je max. 20 min.? Vymysli pozitiva i negativa zrušení povinnosti chodit na vojnu.? Znáš vojenské hodnosti? Rozlušti názvy některých hodností příslušníků Armády České republiky: 207 ŘETČA RAJOM TMISOTRR PARPOČÍKR KNÍTESDÁ LÍNOVKUPK Řešení: Armádní hodnosti: četař, major, rotmistr, praporčík, desátník, plukovník Úkol č. 6 Přečti si text o státních hranicích.jaký typ státních hranic má Česká republika? Cíl: Žáci se naučí rozlišovat typy státních hranic. Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů. Úkol č. 7 Pracuj s Atlasem světa a vyhledej 5 dvojic států, které mají alespoň část své hranice přírodně vymezenou a 5 dvojic států, které mají část své hranice vymezenou uměle. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů. Metodické pokyny: Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích v lavici. Vyučující by měl dopřát žákům dostatek času na vypracování úkolu. Zároveň si může úkol ještě modifikovat dle vlastní potřeby. Pomůcky: Žáci potřebují alespoň do dvojice atlas světa; sešit, psací potřeby

209 Řešení: Přírodní hranice například ČR Polsko (hory), Španělsko Francie (hory), USA Mexiko (řeka), Rumunsko Bulharsko (řeka), Uzbekistán Turkmenistán (řeka), JAR Namibie (řeka). Umělé hranice: mnoho států v USA, některé africké státy. Úkol č. 8 Poznáš podle tvaru státních hranic evropské i světové státy? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů. Metodické pokyny:žáci mohou pracovat na dalších státech, připravených učitelem. Možno použít i jako soutěž. Řešení: 1. Itálie, 2. Švýcarsko, 3. Egypt. Úkol č. 9 Připrav podobný úkol pro své spolužáky. Překresli nebo okopíruj (a zvětši) obrysovou mapu některého ze států světa. Spolužáci budou poznávat, o který stát se jedná. Můžeš si o daném státu připravit krátký medailon, který by stát charakterizoval. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů; občanské, komunikativních. Rozvoj argumentační dovednosti žáků. Metodické pokyny:žáci by měli mít stanovené rozměry (měřítko) a pokyn, aby vybírali státy, jejichž silueta je něčím charakteristická. Úkol č. 10 Každý stát má svou hymnu. Poznáš, jaký stát reprezentuje tato hymna? Nápovědu hledej ve formě vlády.? Najdi si překlady jiných státních hymen. Jaká jsou v textech nejčastěji používaná témata?? Myslíš, že hymna Kde domov můj reprezentuje vhodně náš stát? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních. Rozvoj myšlení v souvislostech. Metodické pokyny: Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích, přičemž mohou pracovat s česko-anglickým slovníkem. Vyučující by žáky neměl napomínat, pokud se spolu při vypracovávání úkolu radí. Při odpovídání na doplňující otázky si žáci témata mohou vypsat do sešitu. Pomůcky: psací potřeby, sešit, popřípadě česko-anglický slovník Řešení: Velká Británie, témata: svoboda, vlast, vzdor, odvaha, bratrství, sounáležitost (vhodné ukázky např. USA, Francie, Rusko, Slovensko, Německo, dostupné na: <http://cs.wikipedia.org/wiki/st%c3%a1tn%c3%ad_hymna>). Při odpovídání na doplňující otázky je možné v rámci diskuze zařadit další:znáš celou českou hymnu nazpaměť? Jak se cítíš, když slyšíš, například po sportovním úspěchu, naši hymnu v televizi? Jaký máš názor na předělávky a hudební remixy státní hymny? (viz album skupiny LAIBACH Volk, kde je zajímavě zpracováno hned několik národních hymn) 208 Úkol č. 11 Doplň do příběhu správné termíny. (Nápověda je na konci textu.)

210 Cíl: Zábavnou formou se naučit rozeznat jednotlivé formy státního zřízení. Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů. Metodické pokyny: Je nutné žákům připomenout, že jednotlivá státní zřízení se nevyvíjejí takto postupně jako v našem příběhu, že v tomto pořadí není pravidlo. Úkol č. 12 Zapátrej v encyklopedii nebo ve svých znalostech a doplň tabulku typů států, které fungovaly v historii lidstva.? Pokus se do sešitu rozšířit dalšími body charakteristiku jednotlivých typů státu.? Zamysli se, v jakém typu státu byschtěl žít. Proč? Zohledni pozitiva i negativa daného typu. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních. Rozvoj argumentační řady. Rozvoj spolupráce žáků. Metodické pokyny:žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinkách max. po 3. Důležité je poskytnout dostatek času na vypracování úkolu. Vyučující žáky odkáže na slovníček pojmů, kde jsou jednotlivé typy států vysvětleny. Po skončení skupinové práce proběhne kontrola, na kterou lze navázat diskusí. Otázka na typ státu, kde by chtěly děti žít, může mít formu samostatného zamyšlení nebo velké třídní diskuze. Děti uvádějí pozitiva jednotlivých typů, porovnávají je s negativy, diskutují a argumentují. Řešení: NÁZEV POPIS PŘÍKLAD Orientální despocie S poddanými zacházeno jako s otroky Egypt Antické polis Plnoprávní občané se podílí na vládě (netýká se Řecko žen, otroků a cizinců) Stavovská monarchie Panovník nemůže rozhodnout bez souhlasu stavů Český stát Absolutní monarchie Veškerá moc v rukou panovníka ( Stát jsem já. - Francie Ludvík XIV.) Konstituční monarchie Větší moc než panovník má zákonodárný sbor Velká Británie Republika Hlava státu je volena (přímo nebo nepřímo) ČR Totalitní stát Nejvyšší moc má jedna politická strana SSSR 209 Úkol č. 13 Vyrob si časovou osu dějin českého státu. Zaznamenej vždy časové období a tehdejší název státu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských. Prohloubit si vědomosti o české historii. Rozvoj tvořivosti. Pomůcky: čtvrtky, psací potřeby, výtvarné potřeby Metodické pokyny: Časová osa dějin českého státu: a) Výroba: Děti si rozstříhají čtvrtku na stejně velké části. Každý údaj, který budou chtít na osu zanést, napíší na samostatný lísteček. Když budou mít všechny lístečky hotové, sestaví podle chronologické správnosti celou osu (konečnou verzi po kontrole ve škole - si mohou izolepou podlepit). Výhoda kartičkové

211 osy je v její variabilitě. Děti mohou kdykoli přidávat kartičky s různými údaji. Mohou do osy českého státu v průběhu probírané látky (např. v dějepise dobrý mezioborový průnik) přidávat i kartičky světových událostí, které náš stát přímo ovlivnily. b) Obsah: Kromě počátečního bodu Sámova říše (první státní útvar na našem území) a koncového bodu Česká republika, je obsah osy zcela na žákovi. Každý by měl tvořit individuálně. V rámci kontroly a zhodnocení jednotlivých os je podstatné zkontrolovat obsažení základních fakt. Ta by měla být na každé ose (viz. konkrétní odpovědi). Období navíc pouze rozšíří historické a kulturní podvědomí žáků, proto je zbytečné vymezit například 6 období, které mají žáci na osu zaznamenat. Možná inovace: Je možné úkol ještě vylepšit. Na hodinu, kdy se budou osy kontrolovat, si přinesou všichni žáci další prázdné kartičky, aby si mohli podle údajů spolužáků svou osu ještě doplnit. Od časové osy se mohou odvinout otázky směřující na porovnání tradice monarchie a republiky u nás, porovnat s ostatními státy Evropy nebo světa. Řešení: Základní údaje Sámova říše, 9. století Velkomoravská říše, století České knížectví, 14. století za Karla IV. Země koruny české, 15. století Jagellonci stavovský stát, 17. století Rakouská monarchie, 19. století Rakousko-Uhersko, 1918 Československá republika, 1939 Protektorát Čechy a Morava, 1945 Československo, 1960 Československá socialistická republika, 1990 Československá federativní republika, 1993 Česká republika 210 Úkol č. 14 Přečti si promluvy dětí a poznej, z jakého státu jsou a jaká je tam forma vlády. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, komunikativních. Získat přehled o ostatních světových státech a jejich forem vlády. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:důležité je, aby se všichni žáci seznámili s textem a na jeho základě rozhodli, o který stát se jedná. Své tvrzení pak podložili argumenty, proč si to myslí. Argumenty pak prezentují při kontrole cvičení. Vyučující může dotvořit další příklady nebo může žákům zadat domácí úkol, kdy si další takové hádanky vytvoří sami. Řešení: John prezidentská republika USA, Emily konstituční monarchie Velká Británie, Kim republika (komunismus) Čína, Dimitrij poloprezidentská republika Rusko, Abdulláh absolutní monarchie Saudská Arábie. Úkol č. 15 Přečti si citáty. Jak jim rozumíš? Vyber si jeden z nich a napiš krátkou úvahu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, komunikativních. Rozvoj písemného vyjadřování řady žáků. Metodické pokyny: Aktivita nemá správné řešení a každá trochu rozumná interpretace je možná. Úkol č. 16 Doplň na vynechaná místa slova z nabídky:

212 Vatikán, typech, vládce, Říma, sofokracii, aristokracii, vládě, moc, teokracie, demokracii, bohatých Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Metodické pokyny: Před začátkem činnosti by měl učitel zjistit, zda žáci všem pojmům rozumí. Také je může odkázat na slovníček pojmů. Žáci by měli pracovat samostatně. Vyučující by měl poskytnout dostatek času na zpracování úkolu. Pomůcky: sešit, psací potřeby Řešení: Pokaždé, když se ve škole dozvím něco zajímavého, chci se o nové informace podělit s okolím. Nedávno jsem přišel za tatínkem a vyprávěl jsem mu o různých TYPECH států. Dělí se podle toho, kdo v nich vykonává MOC. Táta hned věděl, že budu mluvit o DEMOKRACII (vládě lidu) a autokracii (VLÁDĚ jedné osoby). Vůbec ho ale nenapadlo, že existuje více typů států. V encyklopedii jsem se dočet i o ARISTOKRACII (vládě privilegovaných), oligarchii (vládě BOHATÝCH), nebo třeba SOFOKRACII (vládě moudrých). Na internetu jsem ještě našel typ TEOKRACIE. Ten vysvětlovali tak, že moc VLÁDCE je odvozena z boží vůle a jako příklad uvědli VATIKÁN. Tenhle stát znám, v létě jsme byli na dovolené kousek od ŘÍMA, jehož součástí tenhle stát je. Můžu vám říct, že táta koukal, co všechno o různých státech vím. Úkol č. 17 Co myslíš, který režim více ctí a zaštiťuje dodržování lidských práv autokratický nebo demokratický? Zkus vyjmenovat lidská práva, která jsou podle tebe dnes (nebo i v minulosti) často porušována. Cíl: Rozvoj myšlení v globálních souvislostech. Rozvoj argumentační řady žáků. Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních. Metodické pokyny: Úkol by bylo vhodné zadat jako domácí cvičení. Žáci by si doma prostudovali Listinu základních práv a svobod a vypracovali by odpověď na otázku. Na další hodině by pak v úvodní části mohla proběhnout kontrola, ideálně formou diskuse mimo lavice, kdy by žáci prezentovali své odpovědi a určili, která lidská práva jsou především porušována. Pomůcky: Listina základních práv a svobod; internet Možná inovace: Odpověď na otázku mohou žáci zpracovat také písemně, formou krátkého zamyšlení, max. v rozsahu 1 A4. Zároveň by v práci zmínili i lidská práva, která jsou dle jejich názoru nejvíce porušována + mohou dohledat konkrétní země, ve kterých se tak děje. 211 Úkol č. 18 Přečti si novinovou zprávu.? Jaké vládní zřízení popisuje ukázka?? Co je pro tento režim typické?? Existuje dnes takovéto zřízení ještě někdě?? Jaký máš názor na cenzuru? Vymysli, co může být ještě cenzurováno. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení; k řešení problémů, občanských, komunikativních. Rozšířit povědomí žáků o české historii. Naučit se vytvářet vlastní názor a umět si ho obhájit.

213 Metodické pokyny: Úkol je orientován na totalitní zřízení. Na ukázku, která je záměrně zvolena z Československa, je dobré navázat reflektováním totality v Československu. Děti mohou uvádět, co zaslechli od rodičů, prarodičů nebo například to, co znají z filmů popisující tehdejší dobu. Lze porovnávat vývoj v různých oblastech lidského života (školství, volby, televizní zábava, zaměstnanost...). Řešení: totalitní režim= zanikají rozdíly mezi státem a společností, veřejným a soukromým, právní stát se mění na policejní, moc se koncentruje v rukách monopolní strany, která slouží jako prostředek kontroly společnosti. Dnes např. Kuba, Severní Korea. Úkol č. 19 Vytvořte ve třídě 6 skupin a chopte se úkolu, při kterém ZMAPUJETE FORMY VLÁDY EVROPSKÝCH STÁTŮ. Během své práce se budete věnovat vaší vylosované oblasti. Práce spočívá ve vyhledání forem vlády konkrétních států, vytvoření nákresu mapy dané oblasti, zanesení údajů (vytvoření legendy k zaznamenávání údajů), prezentování své mapy ostatním skupinám. Pro všechny: S pomocí mapy vypište všechny státy, které náleží vaší oblasti. U těchto států najděte na internetu nebo v encyklopedii jejich formu. Dále si v rámci skupiny mezi sebou rozdělte následující role: kreslíři (mapa oblasti, zakreslení států), mluvčí (prezentace před třídou), písaři (popisky na mapě, zpracování legendy, zdrojů). Všechny jmenované úkoly jsou povinné. Můžete se však rozhodnout zkrášlit svou mapu i jinak. Jakákoli další vylepšení jsou vítána, kreativitě se meze nekladou. 212 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti. Rozvoj spolupráce mezi žáky. Pomůcky: papírové archy, výtvarný potřeby, psací potřeby, mapa Metodické pokyny: Práce se dá realizovat v rámci výuky, ale i jako domácí úkol pro skupinu, která se schází ve svém volném čase. Pokud se pracuje ve škole:

214 První hodinu se žákům úkol zadá. Na druhou přinesou vytištěné, poznamenané informace z internetu, encyklopedií a mohou začít pracovat. Další dvě hodiny probíhají prezentace a hodnocení. Aktivita se hodnotí podle splnění daných kritérií, která budou předem (na hodině, kde se bude úkol zadávat) určena: 1. Dodržení tématu 2. Srozumitelné grafické zpracování 3. Srozumitelné písemné zpracování 4. Srozumitelná a připravená prezentace 5. Celkový originální nápad (provedení, zpracování, prezentace) Úspěšně úkol splní ta skupina, která bude pozitivně hodnocena ve všech pěti bodech. Skupinu hodnotí vždy zbytek třídy. Ten, kdo bude v nějakém bodu nedostatečný, bude mít šanci do týdne projekt opravit a donést učitelce ke kontrole. Jednotlivé oblasti: Jeden zástupce skupiny vylosuje (je potřeba dopředu připravit nějaký systém losování) oblast, k níž obdrží mapu a seznam států. Nejvhodnější je použít mapy níže, které představují již konkrétní části Evropy. a) Severní Evropa Norsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko Zdroj: Dostupné na: <http://www.treking.cz/mapy/skandinavie.gif> 213 b) Západní Evropa: Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, Belgie, Francie, Monako, Lucembursko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko Zdroj: Dostupné na: <http://www.gate1travel.com/europetravel/maps/westerneuropemap.gif> c) jižní Evropa A: Portugalsko, Španělsko, Andora, Itálie, Vatikán, San Marino, Zdroj: Dostupné na: <http://jizni-evropa.navajo.cz/> e) jižní Evropa B: Chorvatsko, Slovinsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Srbsko, Makedonie, Řecko, Bulharsko, Rumunsko

215 PRO JIŽNÍ EVROPU A i B: Oblast je rozdělena kvůli velkému počtu států pro jednu skupinu, Mapa je tedy pro obě skupiny stejná. Je nutné do ní písmeny A, B u jednotlivých států označit, které patří skupině. f) střední Evropa: Německo, Česká republika, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko Zdroj: Dostupné na: <http://www.cube.cz/editor/filestore/file/mapa_stredni_evropa.png> g) východní Evropa: Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Moldávie Zdroj: Dostupné na: <http://www.treking.cz/mapy/evropa-click.gif> Úkol č. 20 Přiřaď státy z nabídky k jejich vlajkám, formám a hlavním představitelům. Nakonec státy zakresli do slepé mapy světa. Státy: USA, Saudská Arábie, Švédsko, Maroko, Indie 214 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských. Metodické pokyny:žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Před začátkem činnosti by si měl učitel s žáky projít fotografie hlav států a zopakovat si kdo je kdo. Také může žáky odkázat na slovníček pojmů. Vyučující by měl žákům poskytnout dostatek času na vypracování úkolu. Pomůcky:psací potřeby, sešit Možná inovace: Třídu rozdělit na takový počet skupin, jako je v zadání cvičení států. Po skončení cvičení a provedení opravy lze jednotlivým skupinám zadat, aby si každá skupina připravila referát na jednu ze zemí. Tento referát pak budou postupně prezentovat před spolužáky. Řešení: vlajky:usa b, Maroko c, Saudská Arábie a, Indie e, Švédsko d, jména a portréty: A5, B3, C4, D2, E1, formy: konstituční monarchie: Švédsko,Maroko, absolutní: Saudská Arábie, prezidentská republika: USA, parlamentní: Indie, zisk pozice: volby USA, Indie, dědic prvorozený Švédsko, Maroko, dědic seniorát Saudská Arábie Úkol č. 21 Přečti si článek z internetového deníku. Otázky k textu:

216 ? Pokus se podle informací v textu vysvětlit, co je to inaugurace.? Najdi si pojem ve Slovníku cizích slov a napiš si jeho definici: Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských. Rozšířit slovní zásobu žáků a zdokonalit jejich vyjadřovací schopnosti. Metodické pokyny: Důležité je, aby se s textem seznámili všichni žáci. Odpovědi žáků na první otázku mohou mít podobu ústní, kdy se vyučující třídy zeptá, co pod pojmem rozumí. Za domácí úkol pak vyhledají pojem ve slovníku cizích slov a do sešitu si definici zapíší. Pomůcky: sešit, psací potřeby Úkol č. 22 Vylušti křížovku. Znáš pojem z tajenky? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozšířit slovní zásobu žáků. Zopakování získaných vědomostí. Metodické pokyny:tato aktivita může posloužit pro získání zpětné vazby, kdy si vyučující prověří získané informace. Aktivita může být zařazena jako procvičování před testem či opakováním, proto by každý měl pracovat samostatně, bez rady od ostatních spolužáků. Možná inovace: V rámci seznámení s různými názvy pro části federace si děti mohou aktivitu rozšířit a vypsat i konkrétní názvy, např. Spolkové země Německa Sasko, Durýnsko, Bavorsko, Braniborsko, Meklebursko Přední Pomořansko..., Kantony Švýcarska Zürich, Bern, Uri, Jura Řešení: 1 F R A N C I E 2 Ú Z E M Í 3 D Á N S K O 4 P E Č Ě Ť 5 P R A T I B H A 6 Ú S T A V A 7 L E V I C E 8 P R E Z I D E N T Úkol č. 20 Co je to? Nápovědu najdeš ve slovníčku. V rámci... (tajenka) se státy, které ji tvoří, nazývají různě. Vyhledej konkrétní příklady států, které mají: Spolkové země Spolkové státy Kantony Provincie

217 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozšířit slovní zásobu žáků. Zopakování získaných vědomostí. Metodické pokyny: Toto cvičení navazuje na předcházející úkol, proto by měly být realizovány souběžně. Řešení:federace=suverenita a moc je rozdělena mezi centrální (federální) vládu a jednotlivé státy, které mohou mít své vlastní zákony. V ústavě společné celé federaci jsou sepsány konkrétní pravidla a vztahy mezi všemi úrovněmi státu. Například USA, Německo, Švýcarsko, dříve Československo, spolkové země: Rakousko, Německo, spolkové státy: USA, Mexiko, kantony: Švýcarsko, provincie: Kanada, Austrálie Senegambie= v roce 1989 zrušená konfederace afrických států Senegal a Gambie. Většina zdrojů odborné literatury ji uvádí jako poslední existující konfederaci. 216

218 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Úkol č. 1 Přečti si text a přemýšlej, co znamená poslední (podtržená) věta. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních, občanských. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny: Úkol je vhodné zadat jako samostatnou práci. Důležité je, aby se žáci nad problémem skutečně zamysleli a samostatně zformulovali odpověď či vlastní názor. Na závěr je vhodné zařadit krátkou diskusi, ve které by žáci svůj názor vyjádřili. Pomůcky: Taková je tedy základní ústava vlády, o které mluvíme: Sbor zákonodárný skládá se tam ze dvou částí a jedna bude poutati druhou vzájemnou možností zabrániti. Obě dvě budou vázány mocí výkonnou, která bude sama tím zákonodárnou." Rozdělení moci je zárukou svobody, její koncentrace cestou k tyranii. (http://www.senat.cz/zajimavosti/sbornik/sbornik2.php?ke_dni= &o=8) Úkol č. 2 Vysvětli, v čem je výhoda rozdělení moci ve státě oproti absolutní moci v rukoupanovníka. 217 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, občanských. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol je možné zpracovat více způsoby, je možné jej zrealizovat pomocí diskuse nebo pomocí skupinové práce žáků. Důležité je, aby žáci pro svá tvrzení využívali argumenty. Pomůcky:obrázky

219 Rozdělení státní moci v České republice na zákonodárnou, výkonnou a soudní je vymezeno v Ústavě České republiky. Úkol č. 3 Přiřaď pojmy, které k sobě patří: Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj povědomí o fungování systému dělení státní moci. Metodické pokyny:úkol je možné zadat jako práci ve dvojicích. Žáci písemně vypracují úkol. Vhodné je provést společnou kontrolu, případě si vysvětlit pojmy, kterým žáci nerozumí. Pomůcky:psací potřeby Řešení: Zákonodárná moc Exekutiva Prezident Senát Výkonná moc Justice Soustava soudů Soudní moc Legislativa Poslanecká sněmovna 218 Vláda Úkol č. 4 Ve dvojicích si přečtěte článek 15 a 16 Ústavy ČR. Nakreslete strukturu Parlamentu České republiky. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských. Metodické pokyny:úkol je možné zadat v okamžiku, kdy ve vyučování vznikají prostoje. Žáci budou pracovat samostatně, úkol zpracují do sešitu. Vyučující může žákům zadat doplňující úkoly. Zároveň je možné zařadit diskusi nad tématem Ústavy ČR a jiných důležitých pramenů. Pomůcky: Moc zákonodárná Čl.15 (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Čl.16 (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Řešení:

220 Parlament jediným a výlučným zákonodárným orgánem České republiky. Parlament má v kompetenci i jiné pravomoci, jako např. dávat souhlas k některým mezinárodním smlouvám, volit prezidenta republiky. Poslanecká sněmovna může vyslovovat důvěru nebo nedůvěru vládě ČR. (http://www.psp.cz/docs/status.html) Úkol č. 5 Víš, co je to dětský parlament? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů; komunikativních, sociálních a personálních, pracovních, občanských. Metodické pokyny:žáci některé otázky mohou některé otázky zpracovat ve dvojicích, některé samostatně. Pomůcky: To, že existuje parlament, kde zasedají politici a rozhodují o všech důležitých i méně důležitých věcech České republiky, asi víte. Ale to, že existují i dětské parlamenty, zas tak známé není. Dětský parlament je skupina dětí, které má za úkol ve městě, nebo vesnici, kde působí, hájit práva dětí a mládeže, učit se demokratickým principům života společnosti a hlavně podílet se na tvorbě atmosféry lidských vztahů mezi vrstevníky, i mezi generacemi. Snaží se tak zlepšovat různé věci v obci, vyjadřovat se k věcem, které projednává zastupitelstvo obce. Sami přináší různé nápady, co by se dalo zlepšit v jejich obci zvláště záležitosti týkající se dětí a mládeže. Tak např. dětské zastupitelstvo v Rychnově nad Kněžnou dokázalo vyřešit otázku odpadních košů a psích exkrementů, zasadit se o novou tvář hřiště, které vzniklo, uspořádat několik akcí pro děti, udělat klubovnu pro starší děti. 219? Co bys ty chtěl/a změnit ve vašem městě/vesnici? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních a personálních, pracovních, občanských. Metodické pokyny:pokud jsou žáci ze stejného města/vesnice, pak mohou pracovat ve skupince. Nebo je možné třídu rozdělit na skupinky, kdy každá skupinka rozpracuje vlastní návrh na vylepšení či změnu školního prostředí. Své návrhy zpracují do formy prezentace. Podmínkou je, aby návrhy byly realizovatelné. Časová dotace na vypracování úkolu je 1-2 vyučovací hodiny. Řešení: V České republice nevznikly dětské parlamenty jen tak náhodou. Úplně první vznikl Národní parlament dětí a mládeže, pod který spadají ostatní parlamenty v regionech, v obcích. Národní parlament dětí a mládeže pořádá pro zapojené děti různá školení, semináře, výlety a snaží se tak dětem i veřejnosti ukazovat, že každý člověk může něco změnit, jenom když chce a když se snaží.? Podívej se na webové stránky Národního parlamentu dětí a mládeže. Zaujala tě myšlenka dětského parlamentu? Co by ti umožnila účast v takovém parlamentu?

221 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, sociálních a personálních, komunikativních. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí kdy si žáci za domácí úkol prostudují výše uvedené internetové stránky. V hodině pak proběhne krátká diskuse nad tématem. Pomůcky: internetové stránky Národního parlamentu dětí a mládeže. Některé dětské parlamenty mají ještě svoje výbory jsou to skupiny, které se starají o jednu konkrétní oblast v obci. V parlamentu v Rychnově nad Kněžnou jsou tři výbory: Volný čas, Mezilidské vztahy a Životní prostředí. Celý parlament se schází jednou za tři týdny, ale výbory se scházejí i častěji. Schůze probíhají v zasedací místnosti Městského úřadu v Rychnově. Jejich parlament má 15 členů, mezi které patří i předseda, místopředseda, tiskový mluvčí a grafik. Členové parlamentu jsou voleni demokratickou cestou na třech školách v Rychnově - na dvou základních a nižším stupni místního gymnázia. Jsou to lidé od 7. do 9. třídy.? Porovnej činnost dětského parlamentu a Parlamentu České republiky. Najdeš stejné znaky a některé rozdíly? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Naučit se vyhledat potřebné informace. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí, přičemž ve vyučovací hodině proběhne kontrola. Ta může mít podobu třídní diskuse. Řešení: O důležitosti a možnostech dětského parlamentu píše jedna ze členek takové skupiny na Praze 6: Není to jen o tom, že se snažíme vymýšlet ta nejlepší řešení pro naši společnost, hledáme vzájemná východiska a kompromisy, ale také se učíme komunikovat, nazývat věci pravými jmény, budujeme si sebevědomí. Činíme vše pro to, abychom obstáli ve světě. A věřte mi, dětské parlamenty nejsou jen přechodnou fází, určitou módou společnosti. Jsem členkou Dětského světového parlamentu, byla jsem na Modelovém Evropském parlamentu a vím, že dětské parlamenty jsou ve světě uznávané a prestižní záležitosti. A my to zvládneme prosadit i tady, v České republice. 220? A co vy? Nezaložíte také dětský parlament, pokud u vás ještě není? (http://www.zemeturo.cz/clanek/v%c3%ad%c5%a1-co-je-d%c4%9btsk%c3%bd-parlament) Úkol č. 6 Pracujte ve dvojici (nebo ve skupině). Představte si, že vaše škola je stát. Stát je třeba vést a řídit. Tuto funkci (tzv. státní správy) vykonává v České republice ve spolupráci s dalšími úřady Vláda ČR. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, pracovních, občanských. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Metodické pokyny:při zpracování úkolu je důležité, aby žáci při zpracování úkolu zodpověděli doplňující otázky.časová dotace na zpracování úkolu je 1-2 vyučovací

222 hodiny. Žáci svou práci odprezentují před spolužáky. Také je možné prezentace vystavit ve školních prostorách nebo ve třídě. Pomůcky: Mezi typické činnosti vlády patří stanovení cílů a priorit politiky státu, řízení státu, jmenování a odvolávání funkcionářů v čele ústředních státních orgánů (například vedoucího Úřadu vlády ČR nebo nejvyššího státního zástupce), řízení a koordinace činnosti státního aparátu, dozor, kontrola a evidence činnosti jednotlivých ministerstev, reprezentace státu atd. (http://www.uni-regensburg.de/einrichtungen/zsk/tschechische_rechtssprache/ustavnipravo/chapter5/block3/content.html)? Které oblasti ve škole je třeba řídit? Navrhni názvy ministerstev.? Jaké by asi bylo ideální složení tvé školní vlády?? Co všechno dělá ministr? Jaké má povinnosti a pravomoci? Úkol č. 7 Představte si, že jako vláda navrhujete Rozpočet vaší školy. Když jste sečetli všechny příjmy, získali jste částku 1 milion korun. Vaším úkolem je rozdělit finanční prostředky mezi jednotlivá ministerstva podle jejich potřeb.pozor: Na konci jednání musejí všichni ministři s rozdělením peněz souhlasit. Proto musíte svoje požadavky (a jejich nutnost) dobře obhájit! Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, komunikativních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj agrumentační řady žáků. Naučit se nalézt kompromis. Naučit se vyjednávat. Metodické pokyny:úkol navazuje na předcházející. Proto by se měla třída rozdělit na vládu a ministerstva. Vyučující by měl nechat žákům prostor pro vyjednávání. Zasáhnout by měl jen v případě kázeňských problémů. Zároveň by měl žáky vést k tomu, aby žáci na konci hodiny dosáhli konsensu. Časová dotace je jedna vyučovací hodina. 221 Úkol č. 8 Porovnejte vaši školní vládu s Vládou České republiky. Vypište jednotlivá ministerstva a jména ministrů. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, pracovních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí, kdy si žáci vypíší všechna ministerstva ČR s jejich představiteli. Ve vyučovací hodině pak proběhne kontrola úkolu a porovnání žákovských prací s realitou. Pomůcky:sešit, psací potřeby Úkol č. 9 Co je úkolem jednotlivých ministerstev? Po přečtení textu o povodních v roce 2009 zkuste vyvodit jejich obecnější úkoly. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských, sociálních a personálních a komunikativních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj práce s textem. Uvědomování si fungování systému vlády ČR.

223 Metodické pokyny:úkol mohou žáci zpracovat sami nebo mohou pracovat ve dvojicích. Žáci mohou dostat doplňující úkoly, například si mohou za domácí úkol zjistit, co je náplní práce jednotlivých ministerstev. Vyučující může žáky rozdělit na skupinky, které pak vyhledají a zpracují informace o jednotlivých úřadech uvedených v posledním odstavci textu. Prezentaci přednesou svým spolužákům. Prezentace mohou být vystaveny ve třídě. Pomůcky:text: 1) Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh projektu na vyhodnocení stávajících povodní, které bude koordinovat ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, pro místní rozvoj a vnitra. Vyhodnocení by mělo být hotové do konce letošního roku. 2) Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo ÚPK o návrhu pomoci občanům na opravy jejich poškozených domů a bytů i novou výstavbu, která nahradí domy stržené povodní nebo v jejím důsledku. 3) Ze svého rozpočtu a Státního fondu rozvoje bydlení je Ministerstvo životního prostředí připraveno uvolnit na tento účel 480 milionů korun. Spolu s Ministerstvem financí do ukončení stavů nebezpečí shromáždí potřebné podklady pro následnou obnovu základních funkcí postižených území tak, aby bylo možné do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí navrhnout vládě strategii obnovy zasažených regionů. Ta bude poté sloužit jako základ pro uvolňování státní pomoci z jednotlivých resortních programů. 4) Ministerstvo zemědělství. Škody na státním majetku mapuje i Ministerstvo zemědělství, které informovalo, že již uvolnilo 30 milionů Kč, které jsou ihned k dispozici správcům vodních toků. Ve svých programech na odstraňování povodňových škod a protipovodňová opatření by mělo mít k dispozici dostatečné množství peněz. 5) Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zprovoznilo novou rubriku Povodně. V ní je k dispozici například návod, jak postupovat při sanaci studní nebo při výskytu plísní v domech. Kde je pouze jeden zdroj pitné vody, nabízí Ministerstvo zdravotnictví zabezpečit bezplatný odběr a rozbor vody. (http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=12291) 222 Kromě ministerstev vykonávají státní správu také tzv. ústřední orgány státní správy těmi jsou:český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad. Úkol č. 10 Pročti si denní tisk (případně internetové deníky) a vyhledej zprávu o některém z těchto úřadů.jaké záležitosti daný úřad řeší? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj práce s textem. Naučit se vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Metodické pokyny:tento úkol je vhodné zadat jako domácí. Žáci mohou pracovat s denním tiskem, ale i s internetem. Článek, který najdou si vytisknout/vystřihnou a

224 přinesou na další hodinu, kde ho představí. Zároveň si doma připraví i informace o úřadu. Pomůcky: články Úkol č. 11 Přečti články 54, 62 a 63 Ústavy ČR. V textu vyhledejte pravomoci prezidenta republiky. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských, komunikativních. Rozvoj práce s textem. Seznámení se s právním textem. Metodické pokyny: Před začátkem činnosti je nutné, aby se vyučující přesvědčil, že žáci rozumí pojmu pravomoc. Žáci zpracují úkol samostatně, pravomoci si mohou vypsat do sešitu. Časová dotace na samostatnou práci je max. 15 min. Poté by měla proběhnout kontrola učitelem. Možná inovace: Za domácí úkol si žáci v denním tisku nebo na internetu vyhledali článek, který se pravomocím prezidenta věnuje. Článek si žáci přinesou na další vyučovací hodinu a představí jej třídě. Pomůcky:text: Prezident republiky Čl.54 (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Čl.62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek. Čl.63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii. 223

225 Řešení: a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek. 16 b) dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii Úkol č. 12 Vysvětli slova, která jsou v textu podtržená. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských. Naučit se vyhledat potřebné informace. Rozvoj slovní zásoby žáka. Metodické pokyny: Úkol je možné zadat jako domácí nebo je vhodné jej zařadit ve chvíli, kdy ve vyučovací hodině vznikají prostoje. Důležité je, aby žáci při zpracování úkolu nepoužívali internet. Vyučující by žákům měl poskytnout slovník cizích slov. Důležité je, aby byl vypracovaný úkol vyučujícím zkontrolován. Pomůcky:slovník cizích slov, sešit, psací potřeby ČLÁNEK Č ČLÁNEK Č. 63

226 Úkol č. 13 Myslíš, že je správné, že Prezident České republiky má právo odpustit někomu trest? Diskutujte ve dvojici. Shromažďujte argumenty PRO a PROTI. Můžete si otzv. Udílení milosti zjistit více informací na stránkách Prezidenta ČR. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních, občanských. Naučit se vytvořit vlastní názor, podložit ho argumenty a dokázat ho obhájit. Naučit se respektovat názor druhého. Metodické pokyny:úkol je možné realizovat jako diskusi nebo také jako úvahu, kterou žáci zpracují písemně. Úkol také může mít podobu nabalování nejprve se žáci rozdělí do dvojic, přičemž každá dvojice sepíše pro a proti. Poté se dvojice sloučí do čtveřic, ve kterých se domluví na pro a proti (na základě předchozí samostatné práce dvojic). Důležité je, aby využívali argumenty pro svá tvzení a názory. Tento postup slučování skupin se opakuje dokud se třída celá nespojí. V tom okamžiku se žáci celé třídy domluví na pro a proti, která zaznamenají na arch papíru a vystaví ve třídě. Pomůcky:arch papíru, psací potřeby 225

227 Úkol č. 14 Spojte jména prezidentů s lety jejich vlády a přiřaďte k obrázku 18 : Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, pracovních. Rozvoj znalostí o historii českého státu. Rozvoj uvažování v historických a kulturních souvislostech. Metodické pokyny:úkol mohou žáci zpracovávat samostatně nebo ve dvojicích. Časová dotace na zpracování úkolu je max. 10 min. Poté by měla proběhnout kontrola učitelem. Zároveň by vyučující měl rozdělit třídu na skupinky, přičemž každá skupinka zpracuje medailonek o jednom z prezidentů. Medailonky budou postupně prezentovány ve vyučování. Prezentace medailonku by neměla být delší než 5-10 min. Pomůcky: 226 Řešení: Tomáš Garrigue Masaryk , Edvard Beneš Emil Hácha Klement Gottwald Antonín Zápotocký Antonín Novotný Ludvík Svoboda Gustáv Husák Václav Havel 2003 Václav Klaus 18

228 Úkol č. 15 Přečti články Ústavy ČR o moci soudní. Odpověz na otázky pod textem. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských, komunikativních. Rozvoj práce s textem. Rozvoj myšlení. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Metodické pokyny:úkol žáci zpracují samostatně. Odpovědi si mohou zaznamenat písemně do sešitu. Důležitá je práce s textem. Vyučující by měl žákům přiblížit Ústavu ČR, o čem pojednává, kdy vznikla apod. Pomůcky:text: Čl. 81 Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Čl. 82 (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Čl. 90 Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Čl. 91 (1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení. Čl. 93 (1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu. 227? Co znamená, že jsou soudy nezávislé?? Dovedeš si představit, jak by mohla být ohrožována nestrannost soudce?? Co je to soustava soudů? Vytvoř seznam soudů od nejnižší po nejvyšší instanci. Ústavní soud - Brno Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud - Brno Vrchní soud - Praha, Olomouc Krajské soudy krajská města Okresní soudky bývalá okresní města? Kde sídlí Nejvyšší soud? Úkol č. 16 Do soustavy soudů není zařazen Ústavní soud. Zjisti jeho úlohu a jeho pravomoci. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských. Naučit se vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí. Žáci si vyhledají informace a do sešitu si vypíší nejdůležitější body a pravomoce Ústavního soudu ČR. Ve vyučovací hodině může proběhnout kontrola například formou brainstormingu.

229 Pomůcky: internet, knihy, sešit, psací potřeby Úkol č. 17 Navrhněte ve tříčlenných skupinách 10 vlastností, které by měl soudce mít. Vybrané vlastnosti zdůvodněte. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních, komunikativních, pracovních. Rozvoj spolupráce žáků. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol může být realizován jako skupinová práce, ale také formou brainstormingu. Důležité je, aby se žáci nad problematikou zamysleli, aby nedocházelo k vymýšlení nesmyslů. Pomůcky:papír, psací potřeby Úkol č. 18 Přečti si situace lidí a navrhni, na kterém úřadě by měli svůj problém či požadavek řešit. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, sociálních a personálních, komunikativních, občanských. Rozvoj logického myšlení. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat do dvojic. Časová dotace na zpracování úkolu je max. 10 min. Poté je vhodné úkol zkontrolovat. Pomůcky:sešit, psací potřeby, texty: 228 1) Paní Kamila byla s rodinou na dovolené v jižních Čechách. Cestovali po hradech a zámcích, často obědvali v některé z místních restaurací. Den před odjezdem domů se zastavili v restauraci U Supa v malé vesničce Velbloudín. Všichni si objednali k obědu řízek s bramborovým salátem, který mají moc rádi. Když jim však jídlo neochotný číšník přinesl, nevypadalo příliš lákavě. Řízek byl nedopečený, maso mělo pod stouhankou nazelenalou barvu a bramborový salát vypadal oschle, byl kyselý a ani nijak zvlášť nevoněl. Oběd v restauraci U Supa měl zdravotní následky v podobě nákazy samlonelozou. Paní Kamila podala stížnost 2) Pan Krajíček se chystá příští měsíc skončit v zaměstnání a odejít do penze. Dva roky už si šetří peníze na koupi malé zahrádky, na které by v období odpočinku pěstoval zeleninu a relaxoval s manželkou. Vyhlédl si v inzertní rubrice místních novin malý pozemek v zahrádkářské kolonii kousek za městem. Prodejce pozemku s panem Krajíčkem sepsal u notáře smlouvu a zaplatil požadovanou finanční částku. Smlouvu musí pan Krajíček zaslat na úřad, kde evidují všechna vlastnictví pozemků a nemovitostí. Přisání pozemku mu úřad potvrdído smlouvy a zašle zpět.

230 3) Petr chodí do 9. třídy a začíná se zajímat o to, jaké povolání by chtěl v životě dělat. Má spoustu zájmů, ale ne a ne si vybrat tu správnou střední školu. Potřeboval by s volbou povolání poradit. Možná by mu pomohlo, kdyby nějaký odborník otestoval jeho dovednosti a doporučil mu obor, na který by se Petr opravdu hodil. Takovo službu poskytuje úřad Úkol č. 19 Dokážeš vymyslet další příběh? Zeptej se rodičů, zda už někdy využili službu některého z uvedených úřadů. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských, sociálních a personálních. Rozvoj tvořivého myšlení. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol navazuje na předcházející. Před začátkem aktivity je vhodné vyjmenovat různé úřady, na které se můžeme obrátit v případě probkémů. Žáci by měli úkoly zpracovat samostatně, zapíší si je do sešitu. Pomůcky:psací potřeby, sešit Samosprávu vykonávají v České republice krajské úřady, magistráty statutárních měst, městské úřady a obecní úřady. Úkol č. 20 Pokuste se vytvořit správné trojice podle toho, kdo se stará o zájmy obyvatel v obcích, ve městech, statutárních městech a v krajích. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol je možné zpracovat ve dvojicích. Časová dotace je max. 15 min. Důležitá je kontrola činnosti. Žáci se mohou během zpracování úkolu domlouvat, vyučující by je neměl napomínat, pokud spolu budou komunikovat. Pomůcky:sešit, psací potřeby Řešení: a) statutární město obecní úřad starosta b) obec městský úřad primátor c) město magistrát hejtman d) městská část statutárního města krajský úřad starosta e) kraj úřad městské části starosta 229

231 Úkol č. 21 Napište názvy krajů podle čísel v mapce a určete v každém kraji krajské město: 19 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, pracovních. Rozvoj znalostí o ČR. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny: Žáci úkol zpracují samostatně. Úkol je vhodné zařadit ve chvíli, kdy ve vyučování vznikají prostoje. Časová dotace na zpracování úkolu je max. 10 min. V závěru aktivity proběhne kontrola. Možná inovace: Žáci se mohou rozdělit do skupinek a každá zpracuje krátký medailonek o jednom z krajů ČR. Medailonky mohou být vystaveny v učebně. Pomůcky:psací potřeby

232 Řešení: 231 Úkol č. 22 Znáte dobře kraje? Podle popisu zkuste odhadnout, o který kraj se jedná. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských. Rozvoj povědomí o ČR. Rozvoj uvažování v kulturních souvislostech. Metodické pokyny:úkol mohou žáci zpracovat samostatně nebo ve dvojicích. Při vypracovávání úkolu mohou využívat slepou mapu z předcházejícího úkolu. Časová dotace na zpracování úkolu je max. 15 min. Vyučující může zařadit diskusi na téma, kdy žáci se mohou podělit se zážitky z dovolené z ČR. Pomůcky:sešit, psací potřeby Řešení: STŘEDOČESKÝ kraj Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha ( km2) zabírá 14% území ČR a je cca 1,9 krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi Českými kraji kromě Karlovarského a nových moravských krajů. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. JIHOČESKÝ kraj Malebný a pohostinný kraj, který návštěvníkům nabízí nepřeberné množství zajímavostí a různých atraktivit. Tvoří 7 okresů, 49 měst a 673 obcí. Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevropských silničních a železničních dálkových tras, které jsou důležitými tepnami spojujícími západní Evropu s východní a severní

233 s jižní. Letiště Brno-Tuřany se s více než půl milionem odbavených cestujících v roce 2008 řadí na druhé místo mezi letišti v ČR. KRÁLOVEHRADECKÝkraj Tento kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km. KARLOVARSKÝ kraj Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. ZLÍNSKÝ kraj Nikde v České republice nenajdete v jednom regionu tak rozmanité spektrum krajinné scenerie, folkloru, historických i technických památek jako právě ve Zlínském kraji. Žádná jiná turistická oblast vám nenabídne současně hory, manýristickou zahradní architekturu, lázně nebo vinobraní. Začněme v oblasti Beskyd, Hostýnských, Vsetínských a Vizovických vrchů. Stovky kilometrů horských túr, ať již pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Tratě pro sjezdové lyžování, snowboarding. Valašské muzeum v přírodě - jedna z nejstarších památek lidové architektury v Evropě. 232 Úkol č. 23 Vytvořte informační plakát na téma Můj kraj Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, sociálních a personálních. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Rozvoj kooperace žáků. Metodické pokyny: Žáci mohoupracovat ve skupině, ve dvojici, nebo samostatně. Projekt zaměřte na strukturu kraje, ve kterém se škola nachází. Alternativou může být i kraj dle vlastního výběru žáků. Možno spojit s exkurzí zaměřenou podle zadání. Projekt veďte dle schopností žáků. Jednotlivé prezentace pak představí spolužákům. Pomůcky: papír A3, obrázkový materiál, psací potřeby, lepidlo, nůžky, atd. 1) Můj kraj a kultura 2) Můj kraj a historie 3) Můj kraj a příroda 4) Můj kraj a památky 5) Můj kraj a průmysl

234 Úkol č. 24 Přečti si krátký text a přemýšlej, jaké další pravomoci má obec. S jakým problémem či požadavkem se můžeš na obecní zastupitelstvo obrátit? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských, sociálních a personálních. Naučit se vnímat své okolí. Naučit se vyhledat potřebné informace. Naučit se vnímat a dodržovat pravidla, která se žáka přímo týkají. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí. Žáci si nejprve přečtou text a poté si vyhledají na stánkách úřadu jejich města či obce podobné vyhlášky. Pro získání potřebných informací mohou zajít na úřad osobně.do sešitu si vypíší několik poznámek o jaké vyhlášky se jedná. Ve vyučovací hodině pak může dojít k porovnání vyhlášek. Pomůcky:sešit, psací potřeby Může obec zakázat spalování nevhodných materiálů? Možná i ve Vaší obci se potýkáte s tím, že někteří sousedé používají v zimě k topení plasty, pneumatiky a jiné materiály, při jejichž spalování dochází k vypouštění jedovatých zplodin do ovzduší, nadměrné tvorbě kouře nebo nadměrnému zápachu. Pokud tomu tak je, můžete se obrátit na obecní úřad, který je v souladu se zákonem o ochraně ovzduší oprávněn prověřovat, zda byla dodržena přípustná tmavost kouře a přípustná míra obtěžování zápachem a ukládat za protiprávní spalování látek, které nejsou odpadem, sankce. Do jisté míry však mohou tuto problematiku regulovat samy obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Obce mohou podle 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydávat obecně závazné vyhlášky a ukládat jimi povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Jednou z těchto záležitostí může být právě ochrana ovzduší. V oblasti ochrany ovzduší výslovně připouští pravomoc obce vydat vyhlášku, kterou se zakazuje spalování některých druhů paliv, 50 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Toto ustanovení neumožňuje zakázat spalování veškerých paliv, ale pouze paliv uvedených v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší. 233 Úkol č. 25 Zeptej se přímo na obecním či městském úřadě, jak se řeší stížnosti občanů. Existují nějaké lhůty, během kterých musí zastupitelstvo stížnost projednat? Je projednávání veřejné? Musí být stážnost naspána na nějakém formuláři? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, pracovních. Naučit se vnímat své okolí. Uvědomovat si fungování právního systému ČR. Naučit se získat potřebné informace. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí. Žáci si samostaně zpracují úkol. Ve vyučovací hodině pak proběhne kontrola učitelem. Možnou inovací je zpracovat úkol formou exkurze na obecní/městský úřad. Pomůcky:sešit, psací potřeby

235 Úkol č. 26 Vyzkoušejte se spolužáky, jak funguje obecní/městský úřad. Napište stížnost či podnět na řešení problému, který se vám zdá pro občany obce/města nejvíce obtěžující. Sleduj, jak bude obecný/městský úřad vaši stížnost/podnět řešit. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, pracovních, sociálních a personálních. Rozvoj povědomí o fungování právního systému ČR. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáka. Metodické pokyny:úkol je vhodné pojmout jako miniprojekt. Celá třída si vymyslí stížnost, sepíše ji a předá obecnímu úřadu. Ideální by bylo, kdyby s tím byl obecní úřad seznámen, že se nejedná o skutečný problém, ale spíše o projekt, jehož cílem je seznámení se s fungováním systému. Pomůcky:papír, psací potřeby Úkol č. 27 Znáš některé vyhlášky vaší obce/vašeho města? Které z nich se tě týkají? Jaký hrozí postih za jejich porušování? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, komunikativních, pracovních, sociálních a personálních. Rozvoj povědomí o svém okolí a městě. Naučit se vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí. Žáci si na internetových stránkách obce/města vyhledají vyhlášky a po jejich nastudování rozhodnou které a do jaké míry se jich týkají. Do sešitu si udělají několik poznámek a na další vyučovací hodině dané vyhlášky přednesou. Vyučující může zařadit diskusi na téma. Pomůcky: sešit, psací potřeby 234 Úkol č. 28 Zjisti, kde je nejbližší Czech POINT. Přemýšlej, který výpis budeš v životě potřebovat a k čemu. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních, občanských. Naučit se vnímat své okolí. Rozvoj povědomí o fungování právního systému ČR. Metodické pokyny:před zadáním úkolu je nutné, aby se vyučující přesvědčil, že žáci vědí, co Czech POINT je.za domácí úkol vyhledají nejbližší kontaktní místo. Zároveň mohou zjistit, kolik lidí již služby toho konkrétního Czech POINTu využilo. Mohou se zeptat i rodičů či příbuzných, jestli vědí, o co se jedná a jestli již sami využili. Pomůcky: sešit, psací potřeby Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je kontaktní místo veřejné správy, kde na požádání jsou vydávány ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Cílem projektu je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních evidencí, seznamů a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Poskytuje výpisy z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, rejstříků trestů, z bodového hodnocení řidiče registr řidiče a dalších.(http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=26726)

236 Žák/žákyně objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Úkol č. 1 PERIKLOVA ŘEČ Demokracie (zrozená v Aténách) znamená v řečtině etymologicky vládu démů. Demos je správní jednotka, do které mohli být voleni a vybíráni jen příslušníci dému, sboru svobodných občanů, s výjimkou meteků (metoikoi = cizinci). Demokracie se staví proti všem různým formám tyranie nebo oligokracie (doslova: vláda menšiny ). Demokracie tedy vznikla ve starověkém Řecku. Mezi významné starořecké politiky patřil Perikles (500 př. n. l. 429 př. n. l.), který byl vůdcem právě v Athénách. Ten pronesl řeč, ve které některé znaky demokracie uvedl. Přijdeš na to, které to jsou? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozvoj práce s textem. Naučit se vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Metodické pokyny:vyučující poskytne dostatek času žákům na prostudování textu. Žáci si v textu zvýrazní důležité znaky demokracie. Poté proběhne společná kontrola. Vyučující by měl od žáků vyžadovat argumenty, proč si myslí, že jimi zvýrazněná slova jsou podstatnými znaky. Vhodné je zařadit krátkou diskusi. Pomůcky:psací potřeby Řešení:Některé z projevů demokracie: 235 Říká se mu demokracie, vláda lidu, protože se opírá o většinu, ne jen o několik málo jedinců. Před zákonem jsme si všichni rovni, pokud jde o osobní zájmy. Pokud však jde o společenský význam, má při vybírání pro veřejné úřady každý přednost podle toho, v čem vyniká, podle schopností, ne podle své příslušnosti k určité skupině. Ba ani chudoba a skromný původ nikomu nebrání dojít hodnosti, je-li schopen vykonat něco pro obec. Ve vztahu ke společnosti žijeme svobodně a stejná svoboda panuje v každodenním vzájemném styku, kde neplatí žádné podezírání, kde se nehněváme na souseda, jestliže něco dělá podle své chuti, a nevyvoláváme mrzutosti, které sice nemusí být škodlivé, vyhlížejí však nepříjemně. V soukromém životě se chováme jeden k druhému bez vzájemného obtěžování a v životě veřejném nepřekračujeme zákony, především ze studu, posloucháme své spoluobčany, kteří právě zastávají úřady, a zákony, především ty, které byly dány na ochranu lidí, jimž bylo ukřivděno, a ty, které jsou sice nepsané, ale jejich porušení přináší podle obecného soudu hanbu. Do svého města dovolujeme vstoupit komukoliv a... Pečujeme jak o svůj dům, tak o svou obec, a třebaže se každý věnuje jinému zaměstnání, docela dobře se vyzná ve veřejných věcech. Jsme jediní, kteří o veřejných věcech společně správným způsobem rozhodujeme, nebo aspoň jednáme. Nemyslíme si totiž, že slovo činu škodí, ale naopak, že je škodlivé nedat se slovem poučit předtím, než se přikročí k činu. My jediní prokazujeme komukoliv služby beze strachu, ne z prospěchářské vypočítavosti, ale v důvěře ve svobodu.

237 Úkol č. 2 Ve tvé skupině máš tento úkol představ si život ve společnosti, kterou jsi dostal přidělenu a společně popište výhody a nevýhody života v této společnosti. Orientační otázky:? Bylo by v obchodech dost zboží?? O čem by psaly noviny, o čem by vysílalo televizní zpravodajství?? Byla by tvoje škola stejná jako dnes?? Nalezni další kladné a záporné stránky společnosti. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, občanských. Metodické pokyny: Vyučující rozdělí žáky do skupinek max. po 4. Každé skupince přiřadí vyučující jeden typ vlády (timokracie, oligarchie, demokracie, tyranie). Odpovědi na otázky si skupinky zpracují písemně. Vytvoří si vlastní stát, pojmenují ho, vytvoří vládu a vládce (dle zadání). Poté sepíší klady a zápory daného typu vlády. Žáci mohou pracovat i s internetem nebo publikacemi. Po ukončení činnosti proběhnou prezentace studentských prací. V závěru dojde ke shrnutí činností učitelem a zopakování základních znaků každého druhu vlády. Časová dotace je max. 45 min. Pomůcky: psací potřeby, archy papíru, internet. Úkol č. 3 STŘEPINOVÝ SOUD Pokuste se ve třídě uspořádat střepinový soud. Každý napíše na papírek anonymně jméno učitele, kterého by chtěl poslat do školního vyhnanství. Vybraný jedinec sečte hlasy a zveřejní výsledky. Pokuste se diskutovat na téma, proč nejvíce střepin dostal právě daný učitel a vaše argumenty sepište. 236? Otázka pro chytré hlavy: Proč se psalo na hliněný střep?(úkol č. 4) Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, komunikativních. Rozvoj argumentační řady žáků. Rozvoj kooperace žáků. Metodické pokyny:v žádném případě nenecháme žáky hlasovat o sobě navzájem, ale není důvod vyslechnout názory na to, proč by ostrakizovali některé učitele. Můžeme například i debatovat o tom, proč je některý pedagog oprávněně náročný, ale na druhou stranu můžeme aktivitu využít k evaluaci, která poukáže na závažné porušování pedagogicko psychologických zásad a dodá impuls pro další jednání (třídního učitele). Nebojme se vložit odpovědnost do rukou dětí. Už samotná aktivita totiž může výrazně zlepšit klima ve třídě. Pomůcky:papíry, psací potřeby

238 Úkol č. 5 OBČANSKÉ VYJADŘOVANÍ Ve své skupině se dohodněte na tom, jaké zájmy budete sledovat a jak se bude vaše skupina jmenovat. Například můžete se pojmenovat DOMKAŘI ZA NOVOU SILNICI (když budete hrát majitele domků, kteří chtějí novou silnici) nebo DEJTE PEJSKŮM DOMOV (přátelé psů, kteří chtějí vybudování útulku) nebo PŘÁTELÉ JEDNODUCHÉHO PRAVOPISU (pokud například chcete, aby se v našem pravopise psalo pouze měkké i). Je ale možné, že vám učitel řekne, aby se váš spolek zabýval přírodou nebo aktuálními problémy vašeho okolí. Potom seřaďte následující aktivity podle toho, s jakou ochotou byste je šli realizovat, tedy od nejvíce přijatelného k nejméně přijatelnému. Dbejte, aby s pořadím souhlasili všichni členové vaší nátlakové skupiny. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Rozvoj kooperace žáků. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:nejlépe se pracuje s rozstříhanými druhy angažovanosti (neboli způsobů vyjádření) na jednotlivé papírky pro každou skupinu. Aktivita má tyto fáze: 1. Rozdělení dětí do skupiny, rozhodnutí žáků o zaměření jejich skupiny a pojmenování těchto skupin. 2. Žáci seřadí různé druhy občanské angažovanosti podle ochoty, se kterou by sami realizovali. Mohou i vytyčit hranici, které jsou pro ně (jako skupinu nebo jednotlivce) již nepřijatelné. 3. Prezentace a diskuze se bude týkat jejich rozhodnutí a důvodů, které k němu vedly. (Je vhodné při boji za nějaké požadavky překročit zákon? Souhlasili s míněním skupin všichni? Opravdu by byli ochotni takto bojovat? Které věci by jim za to stály? apod.) 237 Nepovinná část (která může aktivitu oživit zjištěním, která skupina použila nejúčinnější metody) : 4. Skupiny pořadí svého žebříčku přijatelné /nepřijatelné očíslují (tak, aby bylo zřejmé, který druh angažovanosti byl u skupiny na prvním, druhém... sedmém... posledním místě. 5. Dalším úkolem je nyní seřadit různé druhy občanské angažovanosti podle toho, jak na skupinu působí jako na příjemce. (Tedy, na předních místech může být Demonstrace, když na ně například zapůsobí tím, kolik lidí se jí účastní. Řeknou si. na to něco bude, když tolik lidí vyšlo do ulic! Na obracené straně mohou být například Hesla, protože jak vidím, že někdo počmáral zeď, jsem proti tomu! 6. Máme nyní tedy pořadí nejpůsobivějších způsobů vyjádření. Skupiny je očíslují (jinou barvou nebo na jiné místo než první pořadí) 7. Nyní trocha matematiky: každá skupina nám vždy zahlásí své první tři způsoby z prvního pořadí (tedy ty, které by nejochotněji dělaly) a ostatní skupiny vždy hlásí druhé pořadí (tedy to, jak by to na ně zapůsobilo). 8. Je zřejmé, že ta skupina, která bude mít nejnižší součet, má nejúčinnější strategie! (alespoň tedy pro tuto věkovou skupinu občanů).

239 9. Nejlepší skupinu pochválíme, ale jedničku dáme všem dobře pracujícím skupinám! Pomůcky:psací potřeby, papírové archy Příklad: Hnutí pro dětské hřiště Za školní samosprávu! Internet zdarma Spolek pro ochranu žab Dálnice do Kotůlek 1 demonstrace lobování podp.akce Spolek pro ochranu žab Za školní samosprávu! Internet zdarma Hnutí pro dětské hřiště Dálnice do Kotůlek 1 osobní změna protesty v sedě podp. akce Spolek pro ochranu žab zvolil (podle mínění této třídy) o něco málo účinnější strategie, než Hnutí pro dětské hřiště. Prameny: THUKYDIDES. Dějiny peloponéské války. První vydání. Praha: Odeon, Přel. V. Bahník. S

240 Žák/žákyně vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledy voleb ovlivňovat každodenní život občanů. Úkol č. 1 Co mají níže uvedené obrázky společného, co představují? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů. Motivovat žáky k činnosti. Metodické pokyny: Tento úkol je vhodné zařadit na začátku hodiny, jako úvodní motivaci. Úkol není nijak náročný, proto časová dotace na jeho realizaci je max. 5 min. Řešení: Obrázky mají společnou tématiku voleb, samotného volebního procesu. Úkol č. 2 Občané ČR si volí své zástupce do pěti zastupitelských sborů. Které to jsou? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních. Naučit se vyhledat potřebné informace. Metodické pokyny:úkol lze realizovat formou práce ve dvojicích. Žáci při zpracovávání úkolu mohou pracovat s internetem nebo publikacemi. Vyhledané informace si zapíší do sešitu. Kontrola proběhne ve třídě společně. Vyučující může klást i doplňující otázky. Pomůcky:internet, psací potřeby, sešit Řešení: a) Volby do krajských zastupitelstev b) Volby do obecní samosprávy c) Volby do Senátu d) Volby do Poslanecké sněmovny e) Volby do Evropského parlamentu 239 Úkol č. 3 Přečti si text o volebním právu žen. Přemýšlej na otázkami pod textem. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Naučit se pracovat s textem, vyhledat v něm podstatné informace a dále s nimi pracovat. Metodické pokyny: Důležité je, aby žáci měli dostatek času na zpracování úkolu. Proto je vhodné zadat jako domácí úkol prostudování textů a v hodině na to navázat. Žáci si mohou vypsat podstatné body do sešitu, aby v hodině nemuseli text číst znovu. Pomůcky: sešit, psací potřeby Úkol č. 4 V textu se objevují neznámá slova. Spoj pojem s jeho definicí a vysvětli. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Metodické pokyny: Žáci mohou řešit i formou soutěže, kdo má správně všechna čtyři práva, dostane jedničku. Řešení:

241 Všeobecného práva Rovného práva Přímého práva tajným hlasováním = všechny hlasy mají stejnou váhu, každý volič má jeden hlas = občan ČR volí přímo, nevolí si svého volitele = každý volič hlasuje za plentou, aby nebylo možné zjistit, jak hlasoval = volit může občan ČR, který dosáhl věku 18 let Úkol č. 5 Udělej si malý průzkum na otázku "Co pro vás znamená volební právo?". Ptej se lidí, kteří mají volební právo. Výsledky vyhodnoť a zpracuj do prezentace. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních. Naučit se vyhledat potřebné informace. Metodické pokyny: Úkol je určen především pro okolí žáka, tedy rodiče nebo příbuzné. Vyhodnocení může realizovat skupina na základě svých poznatků, které nyní mohou zobecnit. Pomůcky: psací potřeby, papír, fixy. 240 Úkol č. 6 Přečti si názory lidí. Souhlasíš, nebo ne? Zdůvodni. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: občanských. Žáci jsou vedeni k angažovanému přístupu k aktu voleb a uvědomění, že volební právo je jedním z důležitých práv občana demokratického státu, díky němuž se může podílet na rozhodování o svém státě. Metodické pokyny: Žáci si přečtou názory lidí na volby. Jedná se o názory z internetové diskuse, se kterými se žáci běžně setkávají. Aktivita vede žáky k uvědomění důležitosti podílení se na občanském životě prostřednictvím voleb. Žáci se učí obhájit svoje názory a vyslovovat argumenty. V podtextu této aktivity si žáci mají uvědomit, jak je důležité, když ve veřejných internetových diskusích vystupují lidé pod svými jmény. Úkol č. 7 Přečtěte si dva výňatky z volebního zákona a porovnejte volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Rozdíly zakreslete do tabulky nebo do T-diagramu. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení. Žáci vyhledávají rozdíly v obsahu dvou textů. Žáci si vyzkouší metodu T-diagramu, která jim může později pomoci v procesu rozhodování a hodnocení přínosů/rizik. Metodické pokyny: Žáci pracují nejprve ve dvojici a zaznamenávají rozdíly. Vyučující nakreslí T-diagram na tabuli. Může dát žákům nápovědu v podobě bodů, na které se žáci mají soustředit kdo má volební právo aktivní (volí), kdo má volební právo pasivní (může být volen), jak dlouho trvá mandát, jak často se volby opakují, na základě jakého

242 systému volby probíhají a co to pro výsledek volby znamená, jak velký je volební obvod apod. Následuje kontrola, případně výpis rozdílů na tabuli. Žáci uvádějí příklady z praxe, pokud si vzpomenou na některé z minulých/aktuálních voleb. Žákům by při práci měly rovněž pomoci otázky za textem. volby do Senátu T-DIAGRAM volby do Poslanecké sněmovny Úkol č. 8 Zhodnoť výsledky parlamentních voleb z roku 2006 a Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení, občanských. Žáci pracují s tabulkami a grafy porovnávají výsledky a interpretují je. Metodické pokyny: Žáci nejprve ve dvojicích odpovědí na otázku po obrázky. Mohou si připravit vystoupení, jako by byli ve volebním studiu České televize a komentovali aktuální výsledky voleb v roce 2010 v porovnání s předchozími volbami. Žáci se učí porozumět grafickým zobrazovacím metodám. V diskusi mohou žáci objasnit, co výsledky voleb znamenají pro řízení státu. Mezipředmětové vztahy: matematika 241 Úkol č. 9 VOLEBNÍ HRA Zveme tě do Volební hry. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, občanských, sociálních a personálních, pracovních. Žáci se formou projektu seznámí s průběhem volební kampaně. Seznamují se poprvé s rozdělením politického spektra a tématy liberálních a konzervativních stran. Učí se, jakou formou může probíhat volební kampaň a jaké nástroje politici využívají k získání hlasů voličů. Žáci vyjádří svůj názor na negativní volební kampaň. Metodické pokyny: Aktivita může být vedena formou projektu v délce trvání dvou vyučovacích hodin. V první hodině vyučující vysvětlí žákům základní informace (postupujte podle itineráře úkolů, které jsou uvedeny v učebnici). Žáci vytvoří skupinky

243 a doma si připraví průběh své kampaně včetně graficky zpracované prezentace v power pointu. V další hodině proběhne ve třídě prezentace. Mezipředmětové vztahy: informatika Úkol č. 10 Vysvětlete citát Jana Masaryka:Demokracie je rovnost a to znamená, že každý musí taky akceptovat stejná pravidla hry. A nejenom to. Ony také metody politického boje mohou být všelijaké, ale musí zůstat v rámci nejzákladnější slušnosti. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Naučit se vytvářet si vlastní názor, podložit ho argumenty a dokázat ho obhájit. Naučit se vyslechnout názory druhých. Metodické pokyny:před začátkem cvičení by měl vyučující zjistit, zda žáci znají jméno Jan Masaryk. Popřípadě osobu představit. Realizace úkolu může probíhat formou diskuse. Vyučující poskytne žákům dostatek prostoru na zamyšlení se nad výrokem. Poté může otevřít diskusi ideálně mimo lavice. Žáci by měli své názory podložit argumenty. Vyučující by měl dbát na to, aby se zapojilo co nejvíce žáků. Možná inovace: Cvičení lze zpracovat i písemně, a to úvahou. Žáci se zamyslí nad citátem a své myšlenky vyjádří písemně, v rozsahu max. 2 A4. Úkol č. 11 V tomto cvičení se dozvíš, jak probíhá samotný akt volby ve volební místnosti. Seřaď jednotlivé kroky tak, jak jdou správně za sebou. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: občanských. Žáci popíší, jak probíhá akt volby. Metodické pokyny: Toto cvičení je možné realizovat frontální formou doplněním čísel pořadí a kontrolou, nebo jej spojit s úkolem č. 12 a s celou třídou si akt volby vyzkoušet prakticky. Řešení: 9. volič vhodí obálku do zapečetěné volební schránky (urny) 1. volič přichází do označené volební místnosti, která mu byla určena podle volebního okrsku 6. volič se odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku (za plentu) 3. volební komisař najde voliče v seznamu voličů, ověří jeho totožnost poodle dokladu a odškrtne 4. volební komisař předá voliči orazítkovanou úřední obálku 7. volič vybere hlasovací lístek a upraví jej podle aktuálních pokynů (zaškrtne preference, zaškrtne stranu apod.) 2. volič prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky 5. volební komisař předá voliči obálku s hlasovacími lístky (pokud je nedostal do schránky, nebo nepřinesl s sebou) 8. volič vloží upravený hlasovací lístek do úřední obálky 242 Úkol č. 12 Pracujte ve dvojici nebo ve skupině po třech. Podle popisu nakreslete nebo vytvořte volební místnost. Pozor, aby měla všechny náležitosti.

244 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: občanských. Žáci popíší, jak vypadá volební místnost. Žáci se učí pracovat s autentickým textem, porozumět jeho obsahu a poznatky aplikovat. Metodické pokyny: Toto cvičení je možné realizovat frontální formou nákresy žáci prezentují před třídou, nebo jej spojit s úkolem č. 11 a s celou třídou si akt volby vyzkoušet prakticky. Žáci si nejprve přečtou text a poté upraví třídu jako volební místnost. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova Úkol č. 15 LOKÁLNÍ VOLBY V KOCOURKOVĚ Představ si, že jsi občan, který bydlí v jednom vymyšleném žertovném volebním okrsku, kde právě skončily volby. Přiřaď k jednotlivým vítězům události, které by se pravděpodobně hned po volbách staly a které by se stát nemohly. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: občanských. Žáci vysvětlí, jak může výsledek voleb ovlivnit dění v obci. Metodické pokyny: Žáci skládají k sobě správné vyrianty. V případě dostatku času mohou vysvětlit, co je k tomuto zařazení vedlo a jaké další kroky by mohly nastat v případě volebního vítězství jednotlivých stran. Učitel ale vysvětlí také žákům, že povolební kroky jsou většinou ovlivněny jednání všech stran, které vytvoří vítěznou koalici a dochází ke kompromisům. Řešení: (strana stalo by se/určitě by se nestalo) A 6/7, B 7/2, C 2/10, D 1/3, E 10/9, F 4/6, G 8/1, H 3/5, I 9/2, J 5/4.+ Pomůcky: Papíry se stranami a povolebními činy (pro každého, do dvojice nebo skupin). 243 Úkol č. 17 Doplňte do vynechaného textu správná slova. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: občanských. Žáci charakterizují prezidentské volby. Metodické pokyny: Žáci pracují samostatně, doplní do textu vynechaná slova. Vyučující jim může slova dopředu napsat na tabuli jako nápovědu. Řešení: Prezidentem České republiky může být zvolen OBČAN, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Funkční období prezidenta je 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než DVAKRÁT za sebou. Zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za VELEZRADU. Úkol č. 18, Co je to tzv. přímá volba prezidenta? Zjisti, ve kterých zemích funguje. Zhodnoť názory lidí na přímou volbu prezidenta. 19. Posuď kladné a záporné stránky přímé volby prezidenta. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: občanských. Žáci vysvětlí rozdíl mezi přímou a nepřímou volbou prezidenta. Posoudí výhody a nevýhody přímé volby. Metodické pokyny: Nejprve je nutné vysvětlit pojmy. Poté nechte žáky přečíst názory lidí na přímou volbu. Na základě těchto názorů by měli žáci diskutovat, zda souhlasí, či ne. Pomoci jim může seznam výhod a nevýhod přímé volby, který si žáci mohou vytvořit za domácí úkol s pomocí rodičů.

245 Žák/žákyně přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam lidských práv a svobod. Úkol č. 1 Co spojuje tyto osobnosti? Vyprávěj o nich. Zjisti si další zajímavosti. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, občanských. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:žáci mají za úkol prohlédnout si fotky a přečíst si krátké popisky pod nimi. Popisky spojené čarami se řadí vždy k fotce nad nimi, žáci tedy již nic nespojují, pouze krátkých výroků formulují věty a vypráví o osobnostech. Na vyprávění by měla následovat diskuse o dalších osobnostech, které bojovaly za lidská práva a jejich přínosu pro lidstvo. Pokud chcete aktivitě věnovat více času (např. se staršími žáky), mohou fotky a popisky sloužit žákům pouze pro informaci, podle které si vyberou pro sebe nejzajímavější osobnost. O ní pak zjistí více informací a vytvoří medailon. Příklad kriterií pro tvorbu medailonu: kde žil, v které době žil, 3 informace z jeho života, 3 informace o tom, jak se zasazoval o lidská práva, jakých úspěchů dosáhl, citát, fotka/grafická ilustrace, k tvorbě medailonu využijte alespoň čtyř zdrojů (2 internetové, 2 knihy), medailon musí být napsán gramaticky správně, medailon musí být poutavě graficky zpracován, názor autora medailonu na vybranou osobnost (zdůvodnění výběru, za co si vybrané osobnosti nejvíce váží). 244 Řešení:Odpověď na otázku: boj za lidská práva

246 245

247 Úkol č. 2 Prohlédni si obrázky znázorňující apartheid a rasovou segregaci. Dokážeš popsat, jak se asi cítili černošští obyvatelé Jihoafrické republiky a USA, kteří v té době žili? apartheid = oddělení, odloučení černých obyvatel od bílých obyvatel na jihu Afriky spojené s potlačováním práv černých obyvatel Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, občanských. Naučit se vnímat problematiku rasového znevýhodňování, separace. Rozvoj uvažování v globálních souvislostech. Metodické pokyny: Úkol žáci vypracují samostatně. Časová dotace je max. 10 min. Poté je vhodné zařadit diskusi, kdy vyučující nechá žákům prostor pro vyjádření jejich názoru či postoje k této problematice. Je také možné zaměřit se na problematiku jiného etnika, například v rámci regionu. Žáci také mohou dostat za domácí úkol vypracování úvahy na toto téma. Řešení: 246

248 Obrázky znázorňují apartheid v praxi, kdy byly vyhrazeny pláže pouze pro bílé občany státu (obr. vlevo). Ponížení ilustruje dále zákaz vodění psů do těchto oblastí, jako by černošští obyvatelé mohli býtse zvířaty srovnáváni. Podobně veřejné toalety byly vyhrazenybílým obyvatelům a zvlášť pak obyvatelům černošským, asijským a jiným barevným (obr. vpravo nahoře). V autobusech byla vyhrazená sedadla pro černošské obyvatelstvo vzadu a pro bílé obyvatelstvo vpředu (obr. vpravo dole). Žáci se v této aktivitě mají snažit vcítit se do černošských obyvatel, kteří byli omezováni. Učitel by měl povysvětlit kulturně-historický kontext. rasová segregace = oddělení lidí jedné rasy (černošských obyvatel) od lidí druhé rasy (bílých obyvatel) a jejich omezování v občanském životě 247 Obrázky znázorňují rasovou segregaci v USA např. oddělená divadla (obr. vlevo) nebo oddělené fontánky na pitnou vodu (obr. vpravo). Úkol č. 3 Vymysli k textům poutavé titulky, které by čtenáře nalákaly k přečtení. Titulek musí vystihovat obsah textu, nejprve si tedy texty pozorně přečti. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj práce s jazykem. Metodické pokyny:žáci mohou číst buď všechny texty, nebo si vyberou jeden text, který je něčím zaujme (poté při kontrole cvičení musejí ale pro ostatní krátce shrnout obsah textu). Titulek, který žáci navrhnou, by měl vystihovat obsah textu, ale měl by být také nápaditý a tvořivý, aby zaujal. Upozorněte žáky na funkci novinových titulků (rozlište seriózní tisk a bulvární tisk). Pokud by měli žáci s formulováním titulku problémy, mohou si nejprve označit v textu klíčová slova a podle nich pak tvořit titulek. Titulek, který žáci navrhnou, by měli také zdůvodnit.

249 Na aktivitu by měla navazovat diskuse o porušování lidských práv v různých zemích Tibetu, Íránu a Severní Koreji. Žáci mohou také pracovat ve skupině. Pomůcky: Texty, ke kterým žáci budou vymýšlet titulky Titulek: Díváme se na Vás Den Tibetu začíná (titulek orig. textu) , Amnesti International Obyvatelé Tibetu a dalších tibetských oblastí jsou stále vystaveni porušování lidských práv. Podle dostupných informací narostl počet politických vězňů, dochází k omezování práva na svobodu projevu, náboženského vyznání či možnosti se volně sdružovat. Úřady též omezují přístup ke komunikačním prostředkům a zvyšují tlak na země, které prokazují otevřenost k diskusi o tibetské otázce. Tyto represe výrazně snižují dostupnost informací o případech bezpráví v Tibetu. Každý, kdo předává informace do zahraničí, se vystavuje nebezpečí. Terčem postihů již nejsou jen mniši či lidé zapojení do protestů, ale také ti, kteří se snaží uchovat tibetskou kulturu. Titulek: Amnesty International Sakíne Mohammadi Aštíaníová, 43letá matka dvou dětí, je držena v cele smrti ve věznici v Tabrízu na severozápadě Íránu. Sakíne čelí hrozbě smrti ukamenováním od roku 2006, kdy byla uznána vinnou z toho, že měla nedovolený vztah se dvěma muži a že se údajně měla podílet na vraždě svého manžela. Přestože svou vinu popřela, byla potrestána 99 ranami bičem a odsouzena k trestu smrti ukamenováním za cizoložství při manželství. V srpnu 2010 Sakíne vystoupila v televizi a přiznala podíl na vraždě manžela, zmínila se také o fyzickém týrání a nátlaku, kterému je vystavena. Své přiznání učiněné během vyšetřování Sakíne Aštíaníová následně odvolala při soudním procesu s tím, že k němu byla donucena, a popřela, že by se dopustila cizoložství. Dva z pěti soudců ji shledali nevinnou a podotkli, že již byla zbičována. Dodali, že nenalezli nezbytné důkazy cizoložství, které by proti obviněné v této věci svědčily. Zbývající tři soudci včetně předsedy senátu ji však vinnou uznali na základě úsudku soudce, což je ustanovení íránských zákonů, které umožňuje soudcům učinit si vlastní subjektivní a případně i svévolný úsudek o tom, zda je obžalovaná osoba vinna, a to i v případě nedostatku jasných a nezvratných důkazů. Poté, co byla většinou soudců shledána vinnou, Sakíne byla odsouzena k trestu smrti ukamenováním. 248

250 Titulek: , Amnesty International Koncentrační tábor Čotok v Severní Koreji existuje a stále se rozrůstá. Podle odhadů zde úřady v otřesných podmínkách vězní více než 200 tisíc lidí. S tímto svědectvím přišla dnes organizace Amnesty International, která odtajnila satelitní snímky Čotoku a přinesla svědectví bývalého vězně tzv. Revoluční zóny Čotok. Získat informace o fungování tábora je velice obtížné. Téměř nikdo totiž Čotok neopustil živý. Amnesty International se domnívá, že tábor je v provozu už od 50. let. Za celou dobu se však podařilo opustit Zónu totální kontroly jen třem lidem, kteří utekli. Okolo 30 jich pak bylo propuštěno z Revoluční zóny a všem se pak podařilo emigrovat ze Severní Koreje. Podle svědectví bývalého vězně z Revoluční zóny zemřelo v letech v táboře okolo 40% lidí na podvýživu. V Čotoku žijí stovky tisíc lidí bez sebemenších práv a svobod, je s nimi zacházeno jako s otroky. Jedná se o nejhrůznější podmínky života, které jsme za posledních padesát let v Amnesty International zdokumentovali, sdělil Sam Zarifi. tisic-lidi Úkol č. 4 Přemýšlej o textech a odpověz na otázky. Některé odpovědi najdeš v textu, jiné musíš vymyslet sám. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, sociálních a personálních. Naučit se vyhledat potřebné informace. Rozvoj uvažování v globálních souvislostech. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol je možné zadat jako domácí. Důležitá je návaznost na předcházející cvičení. Odpovědi na otázky si žáci zpracují písemně do sešitu. Důležitá je kontrola učitelem. Ve vyučovací hodině může být veden krátký rozhovor se žáky nad problematikou porušování lidských práv. Pomůcky:sešit, psací potřeby Řešení: 1. Která lidská práva jsou omezována v Tibetu? Popiš, jak by se změnil tvůj život, kdyby také v České republice byla tato práva porušována. právo na svobodné myšlení, svědomí a náboženské vyznání, právo na svobodu projevu, právo vyjadřovat své názory, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, právo na účast na politickém a veřejném životě, právo na odpor ČR žáci by nemohli svobodně vyhledávat informace na internetu, protože by byl cenzurován, pokud by vyslovili veřejně názor proti vládní politice, mohli by být vězněni, žáci by nemohli být věřícími, vybrat si svou víru apod. 249

251 2. V druhém textu nejsou přímo uvedena lidská práva, která byla v tomto případu porušena. Zkus je přesto odhalit pomůže ti, když si představíš, jak by takový případ byl řešen např. v České republice. Je zde porušováno zejména právo na spravedlivý soudní proces. 3. Koncentrační tábory znáš z historie. Vzpomeň si na období v dějinách, kdy byli lidé zavíráni do koncentračních táborů. Která lidská práva jsou lidem v koncentračních táborech upírána? Proč myslíš, že od roku 1999 do roku 2001 (tedy za 3 roky) zemřelo v Čotoku tolik lidí? 2. světová válka, 19. stol. v USA internační tábory pro indiánské obyvatelstvo, internační tábory v zemích s komunistickým režimem Téměř všechna lidská práva jsou zde omezována. Lidé umírají v nelidských životních podmínkách. 4. V kterých dalších zemích/oblastech světa jsou ještě porušována lidská práva? Zkus najít příběhy konkrétních lidí. Pomohou ti webové stránky organizace Amnesty International v České republice. Např. Kuba, Sýrie, Bělorusko, Ukrajina, Čína a mnohé další země. Úkol č. 5 Zahrajte si ve třídě na OTÁZKY-ODPOVĚDI. V tabulce jsou uvedeny otázky, na které se budeš ptát svých spolužáků. Pokud ti spolužák na otázku odpoví, zaznamenáš odpověď do tabulky a připíšeš si jeho jméno. Pokud ti na otázku neodpoví, protože odpověď nezná, musíš hledat odpověď u jiného spolužáka. Pokud ses spolužáka na otázku zeptal a on ti odpověděl, už se ho nemůžeš ptát na další otázku (jméno každého bude uvedeno v tabulce pouze jednou). Ten, kdo zjistí odpovědi na všechny otázky nejrychleji, vyhrává. Pozor! Odpovědi musí být správné ;-) Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, pracovních. Naučit se aplikovat získané vědomosti. Metodické pokyny:této aktivitě by měla předcházet práce s Listinou základních práv a svobod (vzadu v učebnici), nebo by na ni měla navazovat. Časová dotace na samostatnou práci žáků je max. 10 min. Po skončení získávání odpovědí od spolužáků by měla proběhnout kontrola učitelem. Na úkol je možné navázat diskusí. Pomůcky:tabulka, psací potřeby Řešení: 250 OTÁZKA ODPOVĚĎ JMÉNO 1. Jak se jmenuje dokument, kde jsou uvedena lidská práva? 2. Která organizace bojuje za dodržování lidských práv na světě? LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Amnesty international

252 3. Které právo bývá upíráno ženám? 4. Uveď příklad porušení práva na život. 5. Uveď nějaký příklad diskriminace. 6. Uveď nějaké právo, které bylo odepřeno tobě osobně. 7. Jaké zvláštní právo by měly mít všechny děti? 8. Kdo bojuje nebo bojoval za lidská práva? 9. Uveď situaci, kdy je porušováno právo na soukromí? 10. Jakou povinnost máme všichni k lidským právům? 11. Kdy je porušováno právo člověka vlastnit majetek? 12. Jaké právo je porušováno, když děti nemohou chodit do školy? podle KOMPAS (upraveno) právo zaměstnance na spravedlivou odměnu právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky trest smrti právo na hru Nelson Mandela, Martin Luther King, Máhatmá Gándí Když si někdo přečte můj , dopis Respektovat je, dodržovat, bránit je a zasazovat se o jejich dodržování Krádež právo na vzdělání 251 Úkol č. 6 Napiš vědecko-fantastický příběh o planetě, kde lidé nemají následující lidská práva: Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, sociálních a personálních, komunikativních, pracovních. Rozvoj tvořivosti žáků. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Metodické pokyny:úkol je vhodné zadat jako domácí. Důležité je, aby žáci dodrželi zadání - Můžeš si vybrat i jen některá lidská práva, jiná můžeš lidem ponechat. Pokud by ti výběr nestačil, podívej se do Listiny základních práv a svobod. Příběh se může dotýkat následujících oblastí lidského života: každodenní povinnosti pracovní život soukromý život milostný život odpočinek a volný čas

253 občanská angažovanost Všichni žáci, kteří napíší příběh, by měli mít možnost jej prezentovat! Pomůcky: sešit, psací potřeby, Listina základních práv a svobod nebo práva ze zadání: právo na život a zdraví, právo na osobní svobodu, právo na lidskou důstojnost, právo vlastnit majetek, právo na svobodné myšlení, svědomí a náboženské vyznání, právo na svobodu projevu, právo vyjadřovat své názory, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, právo na účast na politickém a veřejném životě, právo na odpor, právo zaměstnance na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky, právo na spravedlivý soudní proces Úkol č. 7 Pracuj s listinou základních práv a svobod. Představ si, že na Zemi přistáli mimozemšťané. Na jejich planetě vládne absolutní mír, lidé se navzájem respektují, a proto nepotřebují mít práva a svobody zakotveny v nějaké listině. Mimozemšťané navrhují, aby se Země stala také takovou přátelskou planetou, která nepotřebuje tak dlouhou listinu základních práv a svobod. Lidé se mají rozhodnout, jak listinu zkrátí. Která práva jsou tak důležitá, že musejí zůstat v listině zakotvena? Mimozemšťané navrhují, aby to bylo celkem 5 práv. Lidská práva, která považuješ za nejdůležitější, si sepiš. Celá třída se pak musí dohodnout, která práva v Listině ponechá. Pokud chceš, aby tvoje návrhy přesvědčily ostatní, udělej svým právům patřičnou reklamu. Můžeš i nakreslit plakát, nebo sehrát scénku. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanských, pracovních, sociálních a personálních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol je možné vypracovat několika způsoby: nejprve si žáci samostatně na papír napíší 5 práv, která považují za nejdůležitější. Poté žáci vytvoří trojice, ve kterých zvolí z napsaných práv pětici, na které se skupina shodne. Poté se 3 trojice spojí do jedné skupiny a proces se opakuje. V závěru se v rámci celé třídy zvolí 5 nejdůležitějších práv, která žáci považují za nejdůležitější. Na závěr celé činnosti by měla proběhnout argumenty, kterými žáci podloží svá rozhodnutí ohledně práv a svobod. Pomůcky:papír, psací potřeby 252 Úkol č. 8 Jak se můžeš do boje proti porušování lidských práv zapojit i ty? Hledej různé možnosti. Informace poskytne Amnesty International, nebo se podívej na způsoby protestu v kapitole o rasismu (tematický okruh Člověk ve společnosti).

254 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských, sociálních a personálních. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol je možné zadat i jako písemnou úvahu. V tom případě by text neměl být delší než 2 A4, jelikož jde především o zamyšlení, nikoli o slohové cvičení. Úkol může být ale také realizován jako celotřídní diskuse, na kterou se ale žáci musí předem připravit (vyhledat potřebné informace, sestavit argumenty apod.) Pomůcky:psací potřeby, sešit Řešení: Můžeš vytvořit plakát, nebo několik plakátů, které upozorní na problém. Plakáty můžeš vyvěsit na veřejných místech nebo uspořádat výstavu těchto plakátů v budově školy. Můžeš udělat průzkum na téma rasismus. Výsledky průzkumu pak zveřejni v místních novinách, nebo na webových stránkách. Vytvoř webové stránky, kde srozumitelně popíšeš problém a poutavě přiblížíš lidem možné řešení. Můžeš k tomu využít i blog. Na webových stránkách školy můžeš založit diskusi o vybraném problému. Budeš ji pak i moderovat a přidávat argumenty pro svou věc. Natoč krátké video, kterým upozorníš na problém. Video můžeš vyvěsit na sociálních sítích. Můžeš napsat divadelní hru o vybraném problému, kterou sehrajete se spolužáky na školní akademii. Můžeš o problému napsat také písničku, kterou nazpíváš, natočíš a umístíš na internet. Můžeš zorganizovat besedu s odborníkem na tvé téma. Pozvi nejen spolužáky ze školy, ale zorganizuj besedu jako veřejnou akci. Nezapomeň akci inzerovat letákem. Můžeš navrhnout informační leták, kde shrneš základní poznatky o problému, navrhneš možná řešení a vyzveš ostatní ke spolupráci. Můžeš napsat článek do novin. Můžeš připravit zábavnou scénku pro své mladší spolužáky z prvního stupně, aby se o problému také dozvěděli. Jistě tě napadnou i další způsoby. Pozor jen na to, aby byl způsob protestu legální! 253 Úkol č. 9 Na různých místech ve třídě najdeš plakáty s otázkami. Přečti si otázky v knize a přemýšlej, která tě zaujala a ke které máš co říct. Při hledání otázky ti pomůže barva otázky zde v knize (je shodná s barvou na plakátu). Až otázku najdeš, připiš na plakát všechno, co tě k otázce napadá. Můžeš přispět na více plakátů, ale pamatuj si, že po skončení časového limitu se musíš vrátit k otázce, která tě nejvíce zaujala. Budeš ji zpracovávat dál. (GRV)

255 Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních. Rozvoj argumentační řady žáků. Rozvoj uvažování v globálních souvislostech. Metodické pokyny:na začátku je důležité stanovit si časovou dotaci.žáci se rozmístí k plakátům podle svého zájmu. Pokud by u některého plakátu bylo příliš mnoho žáků, učitel je může rozdělit na dvě skupiny, které zpracovávají stejný problém. Aktivita slouží k ujasnění vlastních názorů v tématu lidská práva. Může sloužit jako základ pro diskusi (s těmi, kteří mají již základní znalosti). Pomůcky: psací potřeby Měla by lidská práva platit pro všechny lidi na celém světě? Proč? Je přípustné použít násilí v zemích, kde jsou lidská práva porušována, k jejich prosazení? V kterých zemích a jak jsou nejčastěji porušována lidská práva? Lidská práva jsou 254 Nejdůležitější je podle nás právo na protože Které skupiny lidí v naší zemi zažívají nejčastěji porušování svých práv? Kterých? Úkol č. 10 S právy jsou nutně spojené také povinnosti. Ke každému právu vyber povinnosti, které se vážou k jeho dodržování. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, občanských. Naučit se uvědomovat si důsledky jednání. Rozvoj uvažování v souvislostech. Metodické pokyny:úkol je možné rozšířit na další oblasti života, nejen na školní prostředí. Smyslem úkolu je, aby se žáci uvědomovali, že s právy jdou ruku v ruce i

256 povinnosti, ať se jedná o jakoukoliv oblast života. Na aktivitu navazuje diskuse o tom, zda je složité chránit si svá práva a zároveň plnit si své povinnosti. Pomůcky: psací potřeby Řešení: 255

257 Úkol č. 11 Fungují ve vaší třídě všechna práva a povinnosti? Diskutujte se spolužáky, co by bylo potřeba zlepšit. V případě potřeby navrhněte opatření, která ve třídě zavedete a budete dodržovat, aby vaše soužití bylo příjemnější. Můžete se pokusit napsat prohlášení o tom, která práva a povinnosti budete napříště dodržovat. Pokud s ním budou všichni souhlasit, vylepte prohlášení ve třídě a všichni jej podepište. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních a personálních, k řešení problémů, pracovních, občanských. Rozvoj tolerance a kooperace žáků. Rozvoj samostatnosti a tvořivosti žáků. Metodické pokyny:tato aktivita může být jakýmsi manifestem vzájemné dohody, je možné ji zařadit v kterémkoliv ročníku, když třída jako kolektiv nefunguje. Dohoda by měla být napsána velkým písmem a vyvěšena ve třídě. Ještě lépe je, pokud celá třída může oznámit všem svým učitelům při nějakém slavnostním setkání, že se dohodli na dodržování pravidel a požádat o podporu všech učitelů. Pomůcky: arch papíru, psací potřeby Úkol č. 12 Práva jednotlivce se v některých situacích dostávají do konfliktu se zájmem většiny (s veřejným zájmem). Pracuj ve skupině a zkus vyřešit situaci 1 a poté situaci 2. Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních, komunikativních. Rozvoj kooperace žáků. Metodické pokyny:žáci mohou pracovat ve dvojicích, či ve skupinkách po 3. Každá skupinka si určí svého časoměřiče. Časová dotace na řešení jedné situace je max. 5 min. V závěru aktivity je vhodné zařadit prezentaci prací, kdy žáci postupně představí řešení situací, které v podloží argumenty. Pomůcky:psací potřeby, popis situací Situace 1 Jednou večer ses vrátil domů a z obchodu sis přinesl nové CD, které bys moc rád poslechl. Čekal jsi na něj dlouho a dnes sis ho koupil za peníze k narozeninám. Celá vaše rodina sedí v obývacím pokoji a sleduje televizi. Problém je, že CD přehrávač je ve stejné místnosti a nelze ho (ani televizor) přenést jinam. Situace 2 Ty i zbytek rodiny jste měli zvlášť perný den. Jste hodně unavení a dohodli jste se, že si uděláte klidný večer u televize. Zasloužíte si ho! Jste v polovině sledování vynikajícího filmu, když přišel čtvrtý člen vaší rodiny, přinesl si z obchodu nové CD. Je z něj nadšený a chce si ho okamžitě přehrát. 256

258 Úkol č. 13 Kdo je v těchto situacích v právu? Je omezení práva jednotlivce ve jménu větší skupiny lidí ospravedlnitelné? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních, komunikativních; občanských. Rozvoj kooperace žáků. Metodické pokyny:žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinkách po 3. Časová dotace na řešení jedné situace je max. 10 min. Aktivita vede žáky k tomu, aby si uvědomili, že ne vždy jsou těmi, kteří práva uplatňují, někdy se dostanou do situace, kdy by měli respektovat práva ostatních (většiny). Je důležité, aby žáci argumentovali a svůj argument uměli také obhájit. Žáci pracují s novými situacemi (3., 4.)Tyto situace jsou složitější, jedná se o druhou úroveň, kterou můžete zpracovávat např. jen s určitou skupinou žáků ve třídě, nebo se žáky staršími (podle jejich dovedností). Zároveň se jedná o zajímavá témata pro diskusi. Pomůcky: Nyní pracuj ve skupině obdobným způsobem na situaci 3 a 4. (Úkol č. 14) Situace 3 V rodinném domě žije už padesát let jedna rodina. Úřady ji chtějí donutit, aby se odstěhovala, protože dům stojí v cestě plánované dálnici. Odklonit dálnici by stálo sedmdesát milionů korun, které by museli zaplatit daňoví poplatníci. Úřady nabídly rodině za dům slušnou částku, ale majitelé domu se nechtějí stěhovat. Tvrdí, že mají právo nechat si svůj dům. Měly by je úřady donutit, aby dům prodali? Situace 4 Parlament přijal nový zákon zakazující kouřit v nákupních střediscích, kinech, divadlech, restauracích a dalších veřejných místech. Důvodem je škodlivost pasivního kouření (vdechování kouře z cigaret lidí kouřících v místnosti), které působí vážná poškození zdraví. Kuřáci zákon považují za útisk a omezení jejich osobní svobody. Kdo má pravdu? Je omezení kuřáků oprávněné? 257? Kdo je v těchto situacích v právu? Je omezení práva jednotlivce ve jménu větší skupiny lidí ospravedlnitelné? (Úkol č. 15) Úkol č. 16 Jak rozhodneme, kde leží hranice mezi oprávněným a neoprávněným porušováním lidských práv? Kdo by se měl na takovém rozhodování podílet? Jak se můžeme bránit, jestliže zacházejí úřady při porušování/omezování individuálních práv příliš daleko? Která práva jednotlivců by nikdy neměly úřady ve jménu veřejného zájmu porušovat? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, občanských. Naučit se vyhledat potřebné informace. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol je možné zadat jako domácí. Žáci mohou při vypracovávání úkolu hledat odpovědi například i v úřadech, na internetu nebo v různých publikacích.

259 Ve vyučovací hodině by měla proběhnout kontrola úkolu a může vyučující otevřít diskusi o této problematice. Možná inovace: Žáci dostanou za domácí úkol vyhledat v denním tisku, na internetu nebo v jiném zdroji článek, který se k této problematice vztahuje. Článek si přinesou na další vyučovací hodinu, kde spolužáky s jeho obsahem seznámí. Vhodné by bylo, kdyby se v článku psalo o tom, jak byla situace vyřešena. Pomůcky: sešit, psací potřeby, internet, různé publikace Úkol č. 17 Vedle základních lidských práv byla stanovena ještě další, jejichž účelem je chránit děti a umožnit jim zdravý rozvoj. Přečti si Úmluvu o právech dítěte, kterou vydala organizace spojených národů v roce 1989 a přemýšlej o otázkách pod textem. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, sociálních a personálních, pracovních. Rozvoj práce s textem. Naučit se vyhledat potřebné informace. Naučit se pracovat s odborným textem. Metodické pokyny: Před začátkem činnosti by měl vyučující seznámit žáky s oběma dokumenty Listinou základních práv a svobod; Úmluvou o právech dítěte. Zároveň by je měl upozornit i na to, kde dokumenty naleznou. Žáci si pak za domácí úkol dokumenty prostudují. Pomůcky: Listina základních práv a svobod; Úmluva o právech dítěte. 1. Právo vyjadřovat názor na věci, které nás osobně ovlivňují. 2. Právo, pokud jsme postižení, na speciální péči a výcvik, které nám umožní vést důstojný, nezávislý a aktivní život. 3. Právo mít vlastní kulturu, vyznávat vlastní náboženství a mluvit vlastním jazykem, náležíme-li k menšině. 4. Právo setkávat se s ostatními dětmi, zakládat skupiny, kluby a sdružení a vstupovat do nich. 5. Právo na ochranu před jakýmkoliv zneužíváním. 6. Právo na nejlepší dostupnou zdravotní péči. 7. Právo mít užitek z finančních prostředků, které stát poskytl rodičům nebo pěstounům na péči o děti. 8. Právo na identitu, jméno a národnost. 9. Právo na ochranu před mučením, trestáním a zacházením krutým, ponižujícím a nelidským způsobem. 10. Právo na ochranu před neopodstatněným narušováním soukromí, rodiny, domova a korespondence. 11. Právo svobodně vyjadřovat své názory prostřednictvím různých médií (například prostřednictvím dopisů, petic, uměleckých děl a podobně). 258

260 12. Právo přístupu k informacím a myšlenkám ze širokého spektra zdrojů, ale rovněž právo na ochranu před písemnými nebo jinými materiály, které by nás mohly poškodit. 13. Právo nebýt neúměrně využíván pro peníze (například práce v nebezpečných podmínkách nebo s dlouhou pracovní dobou). 14. Právo na zábavu, hru a účast na kulturních aktivitách. 15. Právo na vzdělání, které bere v úvahu naše skutečné potřeby a rozvíjí všechny naše schopnosti a stránky osobnosti. 16. Právo na životní úroveň a životní podmínky, které nám umožní růst a dospět. 17. Právo na ochranu před drogami. 18. Právo dětí uprchlíků a dětí oddělených od rodin na zvláštní pomoc a ochranu. 19. Právo na ochranu před špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných osob, kterým jsme byli svěřeni do péče. 20. Právo na život. 21. Právo na vlastní myšlenky, přesvědčení, víru a možnost praktikovat. 22. Právo nebýt verbován do ozbrojených složek nebo být nucen bojovat ve válce. 23. Právo na život s rodiči (a jsou-li rozvedení, pravidelně se stýkat s oběma rodiči, pokud to náš zájem nevylučuje). 24. Právo na vzdělání, které nás učí žít v duchu porozumění, míru, tolerance, rovnoprávnosti, přátelství a úcty k lidským právům a přírodnímu prostředí. Podle Pike a Selby Úkol č. 18 Překvapila tě některá práva? Proč? Myslíš, že jsou některá tvá dětská práva porušována? Myslíš, že jsou porušována práva jiných dětí? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativní, sociálních a personálních. Rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Rozvoj argumentační řady žáků. Metodické pokyny:úkol navazuje na předcházející.tato aktivita vede k zamyšlení nad situací ohrožených dětí např. v dětských domovech, nebo v jiných zemích. Nadace Naše dítě eviduje případy porušování dětských práv v ČR. Můžete také společně vyhledat příběhy dětí z adopce na dálku. 259 Úkol č. 19 Kdo se podílí na zajištění dětských práv a jak? K právům číslo 5, 6, 12, 15, 16 a 19 přiřaď instituci, která zajišťuje dané právo dítěte. Můžeš přiřadit více institucí. Svou volbu vysvětli. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovních, sociálních a personálních, komunikativních, občanských. Rozvoj uvažování v souvislostech. Rozvoj vyjadřovacích schopností a argumentační řady žáků. Metodické pokyny: Žáci mohou pracovat ve dvojicích. Úkol navazuje na cvičení č. 15. Časová dotace na úkol je max. 10 min. V závěru aktivity by měla proběhnout kontrola.

261 Žáci si mohou za domácí úkol ověřit správnost svých odpovědí pomocí internetu nebo jiných publikací. Pomůcky: OBČANÉ VLÁDA DĚTSKÝ LÉKAŘ KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA MÉDIA STOMATOLOGOVÉ PRŮMYSL RODIČE MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ OBECNÍ ÚŘAD ŠKOLA PŘÍBUZNÍ POLITICI Podle Pike a Selby Úkol č. 20 Na koho se můžeš obrátit, jsou-li porušována tvá práva? Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, komunikativních, sociálních a personálních. Metodické pokyny:žáci by měli získat povědomí o tom, na koho se v případě potřeby mohou obrátit ve škole (školní preventiva, výchovný poradce), v místě svého bydliště (Policie ČR, orgán sociálně-právní ochrany dětí, azylový dům, dětské centrum apod.), případně anonymně (linka důvěry, linka bezpečí). Telefonní čísla a kontaktní osoby vyvěste ve třídě na viditelné místo. Pomůcky: 260 Úkol č. 21 Možná jsou ve škole mladší žáci, kteří nevědí, na koho se mohou v případě problému obrátit. Vytvoř leták, plakát či nástěnku, kde budeš přehledně informovat o organizacích, které mohou dětem pomoci. Nezapomeň uvést adresu, telefonní číslo, případně kontaktní osobu.

262 Cíl: Rozvoj klíčových kompetenc: sociálních a personálních, pracovních, občanských. Rozvoj tvořivosti a samostatnosti žáků. Metodické pokyny:před samotným vytvářením letáku je nutné, aby si žáci vyhledali instituce, které se problematice věnují. Ve vyučovací hodině nebo i mimo ni pak začnou vypracovávat plakát. Důležité je, aby se do tvoření zapojili všichni žáci, proto by si měli práci rozdělit. Vyučující pak do činnosti zasahuje minimálně, pouze v případě kázeňských problémů. Výrobek se pak vystaví na školní nástěnce. Pomůcky:archy papíru, psací a výtvarné potřeby 261

263 Žák/žákyně objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Úkol č. 1 Přečti si článek a podtrhni (nebo poznamenej inzert značkou), kdy dochází porušení pracovního práva, vlastnického práva, instituce manželství. Cíl: rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů; v případě zařazení diskuse jde o rozvoj komunikativních a sociálně personálních klíčových kompetencí. Metodické pokyny: V závěru aktivity je vhodné zařadit společnou kontrolu, na kterou lze navázat diskusí. Diskuse se nemusí zaměřovat pouze na téma manželství, ale lze rozšířit na rodinu, její fungování apod. Pomůcky: tužka Úkol č. 2 a č Čtyřlístek Na volné řádky dopiš, co tě napadne, když se řekne slovo manželství. Při svých asociacích se řiď pokyny A nyní napiš nebo nakresli zamyšlení o tom, co pro tebe manželství znamená. Ve svém zamyšlení použij všechna slova, jsi napsal/a do rámečku. Pokud se rozhodneš, že svůj názor nakreslíš, tak kresli tak, aby z obrázku (obrázků) vyplynul tvůj názor. Svoje zamyšlení či kresbu, pak budeš na pokyn učitele/ky prezentovat před třídou. 262 Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních, pracovních Metodické pokyny:tento úkol je vhodný na začátek (pro zahřátí a navození nového učiva) Učitel musí jasně stanovit téma. Úkolem aktivity čtyřlístku je utřídění si myšlenek a uvědomění si svého názoru. Proto je důležité stanovit si pravidla před samým začátkem aktivity. Jedním z důležitých pravidel je, že žádný ze čtyřlístků nesmí být zesměšňován, kritizován nebo nějakým jiným způsobem znehodnocován. Druhý úkol, kresba se zaměřuje na konkrétní vyjádření svého názoru. Opět tu platí zákaz jakéhokoliv výsměchu či kritiky (ať již ze strany učitele nebo samotných žáků). Těmito aktivitami se směřuje i k rozvoji tolerance. Můžete využít pouze čtyřlístek, kam studenti zapisují jednotlivá slova či použít k další práci zamyšlení, které studenti na základě tohoto cvičení mohou napsat. Studenty si můžete rozdělit do skupin, kdo je pro nebo proti a mohou na toto diskutovat. Cílem by pak mohlo být, kdo koho a jak přesvědčili a nadchl pro svůj názor. Také je nezbytné, aby žáci při tvorbě čtyřlístku vycházeli z pokynů: 1. Na první dvě volné linky napiš odpověď na otázku: Jaké je podle tebe manžeství?

264 Svou odpověď formuluj dvěmi přídavnými jmény. 2. Na další řádek napiš čtyřčlennou větu o manžeství. (Věta nemusí obsahovat přídavná jména, které jsi napsal/a v bodě jedna.) 3. Na předposeldní řádek napíš dvě slovesa, která odpovídají na otázku: Co dělá manžesltví? 4. Na řádek poslední napiš synonymum ke slovu manžeství. Pomůcky: papír, tužka, pastelky/vodové barvy/tempery Inovace: vyučující může zadat i jiná témata např. rodina Manželství Nespravedlivé užitečné Manželství je velmi zastaralé Omezuje upravuje okovy Úkol č. 4 Přečti si úryvek a na vynechaná místa doplň správná slova z rámečku Cíl: rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů; v případě zařazení diskuse jde o rozvoj komunikativních a sociálně personálních klíčových kompetencí. Cílem je i rozvoj logického uvažování. Metodické pokyny: Samostatné práci by mělo předcházet vysvětlení pojmů, které žákům nejsou jasné. Důležité je poskytnout dostatek času na vypracování úkolu. V závěru aktivity je vhodné zařadit společnou kontrolu, na kterou lze navázat diskusí, která, pokud je to možno, může být realizována mimo lavici (např. v komunitním kruhu). Důležité je směřovat žáky k tomu, aby si svou odpověď zároveň uměli i obhájit. Diskuse se nemusí zaměřovat pouze na téma manželství, ale lze rozšířit na rodinu, její fungování apod. Pomůcky: tužka 263 Manželství právo definuje manželství jako trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem tj. uzavřením manželství buď církevnímsňatkemneboobčanskýmsňatkem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. Mezi manžely vzniká řada práv a povinností jak osobního charakteru tak majetkového charakteru (společné jmění manželů, společný nájem bytu manžely) Manželstvízaniká smrtí jednoho z manželů, prohlášením manžela za mrtvého neborozvodem.(m.h.) zanikat, muž, účel, církevní, právo, rodina, povinnosti, výchova, rozvod, žena, občanský

265 Úkol č. 4. Cesta za uzavřením manželství Přečti si komiks a postupně vyplň všechny úkoly. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení. Naučit se získat, popřípadě vyhledat podstatné informace. Cílem je, aby se žáci seznámili s městským úřadem ve svém městě, resp., jeho konkrétní častí. Díky příběhu se seznámí s fungováním celého systému a možnostmi uzavřením sňatku a nutnými opatřeními, která uzavření manželství předcházejí. Metodické pokyny: 1. Přečíst si komiks např. podle rolí (Marek, kněz, Hanka, úřednice) 2. Pak rozdělit tabuli na dvě části na jednu část napsat církevní sňatek a na druhý občanský sňatek. Úkolem studentů pak bude vyhledat informace patřící buď k církevnímu, anebo občanskému sňatku. Důležité je, aby si děti ve svých pracovních sešitech tyto informace potrhli. Jednou barvou církev. sňatek a druhou barvou občanský. Dobré by bylo, aby si někde na začátek textu udělali značku tou barvou a k ní si napsali vysvětlivku. K informacím z textu, můžete doplnit ještě další upřesňující informace. Inovace:Žáci dostanou za úkol přinést si na příští hodinu z domu fotografie ze svatby svých rodičů (nebo alespoň příbuzných) a zároveň si s rodiči/příbuznými o jejich svatbě popovídají (o jaký druh obřadu se jednalo, ale i proč si daný pár vybral dané svatební datum apod.). V hodině pak připravený úkol prezentuje (je možné připravit si prezentaci na papír). Z prací a ofocených fotografií pak žáci vytvoří třídní nástěnku. 264 Z textu Dodatek k textu Církevní sňatek - Musíte být oba věřící - Osvědčení z matričního úřadu - Kněze nebo osobu pověřenou církví - Církev nebo náboženské hnutí musí být uznané zákonem a musí mít oprávnění ke konání takových obřadů. - Musíte být oba věřící, nebo alespoň jeden, kněz může pak požádat biskupa o udělení výjimky. - Splnit požadavky dané církve většinou jde o přípravná setkání, kde se řeší podrobnosti ohledně svatby, pak si povídají o jejich víře o manželství, sestavují průběh svatebního obřadu. - Občanský sňatek - Matriční úřad - Místo konání svatby a datum - Datum poplatek

266 Úkol č. 6 Přečti si odstavec a odpověz na otázku. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů Metodické pokyny: Učitel musí nechat žákům dostatek prostoru pro vlastní práci; neměl by žáky napomínat, jestliže ve skupinkách polohlasem debatují při zpracování odpovědi.odpověď na otázku si zapíší. Pomůcky: tužka Možná inovace: Úkol lze aplikovat i bez předchozího seznámení se s textem, lze ho využít jako brainstorming. Manželská práva a povinnosti, muž a žena mají v manželství stejná práva a povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí ( 18 ZOR). Jsou povinni podle svých schopností a možností pečovat o uspokojování potřeb rodiny ( 19 ZOR náklady společné domácnosti). Manžel je rovněž oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění. To neplatí v případech, kdy zvláštní předpis například zákoník práce, stanoví jinak. Jednání jednoho z manželů při obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžele společně a nerozdílně. Právní účinky zastoupení druhým manželem může manžel vůči třetím osobám výslovně vyloučit. ( 21 ZOR) M.H.? Jaké povinnosti máš jako manžel či manželka?(úkol č. 7) 265 Povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí, podle svých schopností a možností pečovat o uspokojování potřeb rodiny Úkol č. 8 Zahraj si na pozorovatele. Tvým úkolem budezapsat vše, co jsi vypozoroval/a v dané scénce, kterou zahrají tví spolužáci. Do každé bublinky popiš, co jsi viděl/a, jedna bublinka = jedna scénka. Potom ke každé bublince zkus přiřadit správný název. Nakonec proběhne společná kontrola. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí:komunikativních,k řešení problémů, sociálních a personálních. Rozvoj vlastní argumentační řady. Metodické pokyny: Učitel by měl žáky nasměrovat na slovníček pojmů, kde jsou pojmy vysvětleny. Žáci si samostatně prostudují, co jsou sporné a nesporné rozvody. 1. Ve třídě vyberte 10 studentů a studentek, rozdělte je na dvě skupiny a přidělte jim role a scénáře. Role: 2x soudce, 4 x manžele, 4 x advokáti Skupina 1: má za úkol sehrát sporný rozvod tzn., manželé se nedomluví třeba na péči o nezletilé děti. Úkolem soudce bude najití kompromisu, tak aby byl rozvod povolen/zamítnut. Advokáti mají za úkol hájit své klienty a jejich práva.

267 Skupina 2: : má zá úkol sehrát nesporný rozvod tzn., manželé se na všem domluví. Úkolem soudce bude manželé rozvést. Advokáti mají za úkol předložit návrhy a vysvětlit soudci, že tento rozvod je bez problému, všichni se domluvili na všem. 2. Úkolem ostatních studentů bude pozorovat scénku a zapsat si do pracovního sešitu, průběh a obsah scénky a pak těm jednotlivým scénkám přiřadit názvy druhů rozvodu. 3. Na konci v diskuzi shrňte, odlišnosti rozvodů. Úkol č. 9 Podívej se na video a odpověz na otázky.případně hledej informace na internetu. Cíl:rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, sociální a personální; rozvoj argumentační řady Metodické pokyny: studenti na základě videa Registrované partnerství 4. díl z (odkaz odpoví na otázky. Přičemž první dvě otázky jsou zaměřeny přímo na video, a ty další dvě spíše na jejich postoje k homosexuálům či lesbičkám. Platí, že žádný názor nesmí být znevažován či podroben kritice. Učitel by měl žáky směřovat k odůvodnění svého názoru. Odpovědi na otázky 3 a 4 lze provést také písemně (je potřeba poskytnout dostatek prostoru na zformulování odpovědí), poté je možné zařadit diskusi na toto téma. Pomůcky: sešit, psací potřeby Inovace: lze provést šetření v rámci školy, jak se jednotliví žáci, ale i pedagogové staví k problematice gayů a lesbiček. Toto šetření by provedli žáci samostatně, jednotlivé odpovědi si připraví na další hodinu, kde by bylo vhodné provést vyhodnocení formou diskuse. Zároveň by předložili vlastní argumenty, proč s danými názory ne/souhlasí. 266? Kdo může uzavírat registrované partnerství? Jedinci stejného pohlaví (muž s mužem či žena se ženou)? Co je potřeba k uzavření registrovaného partnerství? Občanský průkaz a rodný list, a pokud nejste Prahy a chcete mít obřad v Praze, tak si nechat zařídit v místě trvalého bydliště výjimku, peníze? Myslíte si, že to je špatné že dva jedinci stejného pohlaví mohou uzavírat partnerství?? Měli by mít podle vás, řádně zaregistrovaní partneři, možnost osvojit si děti? Svoji odpověď zdůvodněte. Úkol č. 10 Tvým úkolem zodpovědět otázky. Za každou správně zodpovězenou otázku máš bod. U některých otázek odpověď, jen zakroužkuješ, u některých svou odpověď

268 napíšeš. Pozor může být správně i více odpovědí. Nakonec si své odpovědi zkontroluj pomocí učebnice a spočítej si body. Vyhodnocení najdeš pod testem. Tak hodně štěstí! Cíl: získat zpětnou vazbu za probranou látku Metodické pokyny:tato aktivita je vhodná pro závěr hodiny/celého tématu. Jedná se o zpětnovazebnou aktivitu, kterou pedagog může zařadit jako opakování před testem. Pomůcky: psací potřeby Úkol č. 11 Úřad práce: Na této webové adrese se podívej na několik (5) inzerátu z místa tvého bydliště či nejbližšího města. Pokus se z nich vypsat nějaké podobnosti ohledně toho, co zaměstnavatelé požadují. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, občanských.cílem je seznámit se s pracovními příležitostmi ve svém městě/kraje. Metodické pokyny:cvičení je vhodné jako domácí úkol, kdy si studenti sami najdou, jak se pohybuje poptávka a nabídka pracovních míst, protože i dle toho si mohou sami vybrat školu. V následující vyučovací hodině by měla proběhnout kontrola činnosti a formou krátké diskuse porovnat jednotlivá města a žádoucí zaměstnání. Pomůcky:psací potřeby, sešit, dle zájmu PC Úkol č. 12 Seřaď kroky tak, jak bys postupoval/a při ucházení se o práci. Cíl: Rozvoj logického myšlení a klíčových kompetencí: k řešení problémů. Metodické pokyny:aktivita je zaměřena na praktický život, proto je důležité, aby žáci o správném postupu uvažovali, z tohoto důvodu hraje důležitou roli motivace žáků. Pedagog může s žáky krátce debatovat na téma přijímacího pohovoru. Může využít i vlastní zkušenost coby motivaci. Při aktivitě by učitel neměl žáky napomínat, pokud se spolu radí. Zároveň je možné pracovat ve dvojicích. Po skončení by měla následovat kontrola. Pomůcky: tužka Řešení:1f, 2b, 3i, 4g, 5h, 6a, 7e, 8d, 9c, Inovace:Na základě cvičení lze sehrát i scénku na téma přijímací pohovor. 267 Úkol č. 13 Sestavte si svůj životopis Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, pracovních. Metodické pokyny: životopis si studenti buď mohou vymyslet, nebo jim můžete na tabuli napsat různé informace a studenti je budou doplňovat na správné místo. Mohou pracovat samostatně nebo ve skupinkách. Každá skupina pak může mít vlastní informace do životopisu. Svůj životopis pak mohou představit před celou třídou. Ve skupině rozdělte role jako je například časoměřič a hlídač pravidel, zapisovatel, sběrači informací, těch může být několik.

269 Dané informace můžete rozvěsit po třídě. Každá skupina může mít vlastní zeď, kde umístíte informace. Úkolem skupiny bude sestavit životopis co nejrychleji a samozřejmě správně. Podmínkou je, že ke zdi s informacemi může přistoupit pouze jeden ze skupiny a lísteček nemůže odnést, tzn., informaci si musí zapamatovat a sdělit ji zapisovateli, který ji zapíše. Kontrola může proběhnout tak, že si skupiny mezi sebou životopisy navzájem zkontrolují a porovnají ji s informacemi na příslušné zdi. Pomůcky: papír, tužka Inovace: za domácí úkol pak žáci mohou sestavit životopis jednoho ze svých rodičů. Úkol č. 14 Vyber, který z obrázků je podle tebe ten správný a zdůvodni proč. Cíl: Žáci se mají seznámit s tím, že velmi důležitým prvkem, který podmiňuje přijetí do pracovního procesu,je i vzhled a držení těla během pohovoru. Metodické pokyny:tato jednoduchá činnost nepotřebuje žádné prvotní poučení žáků, lze ji zařadit i jako motivaci v samém úvodu hodiny. Žáci by měli pracovat samostatně (vzhledem k nenáročnosti úkolu). Zároveň by měli uvést argumenty, proč si myslí, že daný obrázek je správný.tento úkol nemusí zpracovávat písemně. Inovace: Učitel si může do hodiny přinést publikaci věnující se mluvě těla. Může vybrat několik pozic, vyvolat dobrovolníky, kteří dané pozice předvedou a zbytek třídy dube hádat, co daná pozice vyjadřuje. 268

270 1) Vyber vhodné oblečení na přijímacím pohovoru. B) Vhodný, oba mají společenské oblečení, které je vhodné na přijímací pohovor. 2) První dojem je důležitý který z obrázku na tebe působí lépe a proč? 269 D) Vhodný, muž na obrázku působí zcela přirozeně a sebevědomě jak to má být, žádný ustrašený či nervózní pohled. Který způsob sezení je vhodný na přijímacím pohovoru? F) Vhodný.

271 Úkol č. 15 Řekněme, že jsi prošel/a pracovním pohovorem a místo jsi dostal/a. Víš, co tě čeká nyní? A proč je to tak důležité? Cíl: rozvoj kritického myšlení, klíčových kompetencí: K řešení problémů, pracovních. Rozvoj argumentační řady Metodické pokyny: Je důležité, aby vyučující se žáky komunikoval, zároveň musí dovolit, aby mohli komunikovat žáci mezi sebou. Žáci při tomto úkolu mohou pracovat i ve dvojicích. Odpověď pak budou prezentovat. Učitel by měl směřovat žáky k odpovědím typu: Uzavření pracovní smlouvy, která mi bude zaručovat druh práce, místo výkonu, pracovní dobu, výši platu. Jsou daná jasná pravidla, která se musí dodržovat. Jejich dodržení je vymahatelné. Důležité je poskytnout žákům dostatek času na zpracování úkolu, popřípadě může být zadán jako domácí úkol. Žáci by měli uvést argumenty, proč volili tyto odpovědi. Pomůcky:sešit, psací potřeby Úkol č. 16 Přečti si příběh Petra, po přečtení zkus jeho příběh napsat do scénáře či storyboardu. Domysli konec příběhu. 270 Cíl: Cílem tohoto příběhu je, aby si studenti uvědomili, že si musí vždy všechny dokumenty musí přečíst před jejich, podpisem ať už se jedná o pracovní smlouvu, úvěrovou smlouvu či jakkoliv jiný dokument. Metodické pokyny: Tipy na práci s textem: 1. úkolem studentů je napsat scénář příběhu nebo ho nakreslit děj do story boardu, (nakreslit jednotlivé scény, tak by je zfilmovali). Pro začátek byste jim mohli dát nějakou předlohu s před naznačenými okýnky a úvodními větami. Viz níže. Do posledního okýnka si mohou úvodní větu napsat sami a domyslet celý příběh. Bylo by dobré, aby studenti pak své výtvory prezentovali. Nakonec se jich zeptejte, co z toho příběhu vyplývá. 2. Pokud byste nechtěli, aby děti psali nebo kreslili, můžete celý příběh sehrát. 3. Dalším úkolem může být rozbor samotného inzerátů co je podle Vás na něm špatně, nebo jak se liší od inzerátů, které studenti už viděli v předchozím cvičení. Například: Když hledají někoho na pozici vrcholového manažera, jak může potom kariérně růst, když už bude přijat na nejvyšší místo. Nebo že je zajímavé, že na pozici manažera nemají požadavek ohledně vzdělání v oboru manažera a ani žádnou praxi. Šanci mají zřejmě jen mladí lidé bez zkušeností a ne starší a se zkušenostmi. Kdyby Pavlovi bylo 40 a splňoval by požadavky ohledně

272 práce na PC, znalosti angličtiny a časové flexibility, pravděpodobně by ho nepřijali pro jeho věk. Atd... Úkol č. 17 Najdi v textu, co podle tebe musí obsahovat každá pracovní smlouva. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, pracovních. Naučit se vyhledat podstatné informace. Metodické pokyny: Tato aktivita je zaměřena na praktický život. Žáci mohou pracovat ve dvojicích. Důležitou roli tu hraje kontrola činnosti. V závěru se může opět rozpoutat debata na toto téma. Inovace: Učitel rozdělí žáky do skupinek po 3-4. Každá skupinka bude mít za úkol sestavit smlouvu. Důležité je nechat žáky tvořit, ale zároveň je upozornit na všechny náležitosti smlouvy. Řešení: Druh práce a místo, kde bude zaměstnanec vykonávat práci, den nástupu a dobu jejího ukončení. Dále může obsahovat ujednání a mzdě. Úkol č. 18 Přečti si níže uvedenou DPP (Dohodu o provedení práce). Jestli se ti smlouva, zdá v pořádku a souhlasíš s ní, tak ji podepiš, pokud tomu je naopak, nic nepodepisuj a vysvětli, proč jsi ji nepodepsal/a. Cíl:rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, pracovních; rozvoj logického uvažování a vlastní argumentační řady. Metodické pokyny: Vyučující musí poskytnout žákům dostatek času na prostudování smlouvy, případně na její podepsání. V rámci třídy pak položí otázku, kolik žáků smlouvu podepsalo. Těch se zeptá, proč ji podepsali měl by vyžadovat jasné argumenty. Poté se zeptá zbylých žáků, proč ji nepodepsali opět odpovědi musí být podloženy argumenty. V závěru činnosti pak řekne, zda bylo nebo nebylo správné smlouvu podepsat a proč. Důležité je, aby se v rámci třídy nevyskytovaly žádné posměšné výkřiky apod. Řešení: Smlouva není v pořádku. Podepsat ji by byla chyba. Ve smlouvě chybějí náležitosti jako například: jakou práci bude zaměstnanec vykonávat či od kdy ji bude vykonávat. 271 Úkol č. 19 Najdi v základní Listině práv a svobod, který článek pojednává o vlastnictví a co se v něm píše. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k učení,k řešení problémů.seznámit žáka se základním pramenem lidských práv a svobod. Metodické pokyny: Tento úkol by měl být zadán jako domácí. Učitel by měl žáky před jeho zadání seznámit s tím, kde lze Listinu najít. Doma si ji žáci prostudují, zjistí, z jakých částí se skládá a co obsahuje. V hodině pak proběhne kontrola domácí činnosti a rozbor daného článku, který se věnuje vlastnictví.

273 Pomůcky: Listina základních práv a svobod Řešení: Článek č. 11 Obsah: (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. (2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice. (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. (5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Úkol č. 20 Přečti si krátký úryvek a pokus se vymyslet na co všechno máš právo, kdy vlastníš nějakou věc. 272 Cíl: rozvoj klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů; rozvoj kritického myšlení. Smyslem aktivity je seznámit žáky se základními nároky a možnostmi vlastníka. Metodické pokyny: Na základě přečtení úryvku může být odpovězeno na otázku jednak písemnou formou, ale také formou ústní brainstormingu. Činnost lze zařadit v úvodní části jako motivace a zapojení všech žáků. Samozřejmě lze zapojit diskuse na téma vlastnictví, na jejímž základě pak žáci vytvoří další škálu možností, co lze s majetkem dělat. Jana si vydělala ve své práci svojí první mzdu. Nyní má několik možností, co s těmi penězi může udělat. Může je utratit za nové oblečení, nebo je uložit na svůj účet a spořit si. Jana se rozhodla si za část koupit nové oblečení a část uložit. Uložené peníze se ji zvýšili o úroky a počáteční suma se jí zvýšila o 4%. Nyní jsou všechny peníze její. Pomocí tří sloves se pokus vymyslet, co tedy můžeš se svým majetek dělat. (Úkol č. 21)... Úkol č. 22 Vlastnictví zharnuje jak hmotný, tak také nehmotný majetek. Který ze sloupců označuje hmotný majetek? Vymysli další příklady nehmotného majetku.

274 Cíl: rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Žáci se seznámí s druhy majetku. Metodické pokyny: Tato aktivita je vhodná na začátek hodiny, s cílem zapojení všech žáků a zároveň představení tématu hodiny. Smyslem je, aby si žáci uvědomili, že majetek není jen hmotný, ale že jedinec může být majitelem i nápadu a tvůrčí myšlenky. V závěru činnosti pak vyučující může zařadit i brainstorming na téma majetek. Pomůcky: psací potřeby Řešení: Peníze Mobil Knihu Dům Zvíře Strom Patent na výrobek Nápad na scénář nového filmu Vynález nového PC programu Autorské právo na nový trancový set Vlastnictví zahrnuje jak hmotný(1), tak i nehmotný (2) majetek. Úkol č. 23 Jakými způsoby lze získat majetek? Odpovědi najdeš po vyluštění přesmyček. Cíl:rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů; práce s jazykem Metodické pokyny: Jedná se o aktivitu, která je vhodná na začátek nebo na konec vyučovací hodiny. Dá se tedy využít jako motivace nebo jako zpětná vazba. Učitel by neměl žáky napomínat, pokud se při vyplňování úkolu radí. Pomůcky:psací potřeby, sešit Inovace: žáci si mohou na dané téma (např. majetek) vymýšlet sami jednotlivé přesmyčky. A předkládat je svým spolužákům k luštění. Řešení: 1) Koupí 2) Rozhodnutím státního orgánu 3) Dědictvím 4) Darem 5) Výhrou 6) Převodem majetku 7) Prací 273 Úkol č. 24 Odpověz na otázku, zdali se osoby uvedené níže stali/nestali vlastníky majetku. Svou odpověď označ zaškrtnutím sloupečku ANO a NE ze zaškrtnutých odpovědí ti vyjde tajenka. Cíl:rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Metodické pokyny:jedná se o aktivitu, kterou může vyučující zapojit kdykoliv v rámci vyučovací jednotky. Tematicky navazuje na předcházející cvičení.

275 Zároveň může posloužit jako zpětná vazba. Při vypracovávání tohoto úkolu by měli žáci pracovat samostatně, vzhledem nenáročnost aktivity. Před začátkem aktivity je potřeba žákům vysvětlit pojmy, které jim nejdou jasné, popřípadě je odkázat na slovníček pojmů. Pomůcky:psací potřeby 1) Lenka zdědila dům po své babičce. Stala se vlastníkem domu? 2) Lukáš našel mobil na lavici v prázdné škole. Stal se vlastníkem nalezeného mobilu? 3) Manželé Mauerovi dostali restitucí, svůj majetek nazpět. Stali se majiteli? 4) 5) Monika si právě svojí prací v obchodě vydělala peníze na výlet se svými přáteli. Stala se majitelkou těchto peněz? 6) Soňa dostala od svého kluka, k jejich výročí zlatý řetízek? Je majteklou řetízku? Ano K Á D E Ne R 7) Hana si půjčila od sousedky vysavač. Je proto Hana jeho majitelkou? Ž 274 (viz. Tajenka) Krádež, je jedním ze způsobů, jak můžeš porušit práva vlastníka. Je považována za trestní čin.

276 Žák/žákyně provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci. Obecné pokyny: Učitel by měl žáky nejprve seznámit se slovníčkem pojmů. Žákům by měl být před zahájením každé aktivity vysvětlen příslušný pojem, se kterým se v aktivitě pracuje. Tato kapitola je věnována problematice právních úkonů a smluv. Uspořádání kapitoly: od malých smluv běžně vykonávaných právních úkonů (přeprava, nákup, návštěva kina nebo kavárny) až po smlouvy klasické, které se uzavírají písemně se zákonem danými náležitostmi.převážně jsou úkoly formulovány tak, aby si žáci sami uvědomovali souvislosti a při jejich řešení těžili z vlastní zkušenosti, z diskuse se spolužáky a spolupráce s rodiči. Úkol č. 1 Zkus vyjmenovat právní úkony, které ty nebo tví rodiče či prarodiče běžně provádíte. Obrázky ti napoví. Zamysli se nad tím, co je podstatou právního úkonu v případě uvedených obrázků. Cíl: Cílem úkolu je uvědomit si, že i běžně vykonávané úkony mají své právní důsledky a obyčejná jízdenka nebo vstupenka je smlouva, ze které vyplývají práva i povinnosti. Rozvoj klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů. Metodické pokyny:tento úkol je vhodný na začátek (jako navázání na předcházející vyučovací hodinu) nebo na konec tematického bloku (jako zpětná vazba). Při vypracovávání tohoto úkolu mohou žáci pracovat ve dvojicích nebo i ve skupinkách po 3. V závěru činnosti by měla proběhnout kontrola. Pomůcky:sešit, tužka Řešení: Může se jednat o: - nákup (potravin, oblečení, obuvi, elektroniky, spotřebního zboží, atd.), - návštěvu kina, divadla, koncertu, - návštěvu kavárny, restaurace, - ubytování v hotelu, - přepravu (vlakem, autobusem, prostředkem MHD v rámci jednoho města). 275 Úkol č. 2 Jaké ještě úkony kromě těch, které se váží k obrázkům, tě napadnou? A jaké právní úkony nejčastěji provádíš ty? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení Metodické pokyny: Činnost navazuje na úkol č. 1. V závěru aktivity je vhodná diskuze, která, může být realizována mimo lavici (např. v komunitním kruhu). Důležité je, aby si žáci uvědomili, že každý právní úkon, který provádíme, je upravený smlouvou, která ale nemusí být nutně napsaná. Existují také smlouvy, které jsou uzavřené ústně nebo činem. A i když držíme v rukou smlouvu tištěnou, může mít mnoho různých podob. Bez ohledu na to, jak která smlouva vypadá (a nebo jestli byla uzavřená ústně či písemně), pro obě

277 smluvní strany (tedy účastníky daného právního vztahu) z ní vyplývají práva a povinnosti. Možná inovace: tento úkol může mít i podobu brainstormingu nebo brainwritingu. Úkol č. 3. Podívej se na obrázky a řekni, jaký právní vztah byl danou smlouvou uzavřen. Zamyslete se se spolužáky nad tím, jaká práva a jaké povinnosti z takto uzavřených smluv pro účastníky vyplývají? Abyste na nic nezapomněli, můžete nápady chrlit pomocí brainstormingu (mozkové bouře). Cíl: Cílem je uvědomit si různé podoby smluv (účtenka, vstupenka, jízdenka, doklad z restaurace). Každá smlouva s sebou nese také práva a povinnosti, proto je třeba ji uchovat minimálně po celou dobu trvání daného vztahu.rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, občanských, k učení. Metodické pokyny: Učitel může žáky odkázat na slovníček pojmů, případně vysvětlit pojmy, které nejsou žákům jasné.pokud zvolí učitel metodu brainstormingu, pak by měl žákům metodu vysvětlit a stanovit pravidla.učitel musí jasně stanovit téma. Důležitá je role zapisovatele, kterého by si žáci měli ve skupince zvolit. Ten zapisuje VŠE, co ostatní v jeho skupince vykřikují. Na začátku je důležité stanovit pravidla (př. nic není špatně, nekritizujeme nápady ostatních, všichni se zapojí do aktivity apod.). Délka brainstormingu by neměla přesáhnout 5 minut + závěrečná fáze, která by měla zahrnovat vzájemné sdělení výsledků mezi skupinkami a samotné vyhodnocení aktivity učitelem. Důležitý je dostatek času na zpracování úkolu. V závěru aktivity je vhodná diskuse, která může být realizována i mimo lavici. Zaměřit se může například na reklamační lhůtu apod. Řešení: V následujících případech šlo o: - nákup potravin, - návštěvu muzea, - jízdu vlakem, - návštěvu kina, - jízdu MHD tramvají, - návštěvu kavárny. 276 Úkol č. 4 Zkus vymyslet příklady smluv, které se obvykle uzavírají: a) písemně, b) ústně, c) činem. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů; komunikativní; občanské. Naučit se formulovat vlastní názor a aplikovat vlastní argumentační řadu. Rozvoj tvořivosti, myšlení. Metodické pokyny: Učitel musí nechat žákům dostatek prostoru pro vlastní práci; žáci mohou pracovat ve dvojicích či skupinkách. Vyučující by neměl žáky napomínat, jestliže ve skupinkách polohlasem debatují. Pomůcky: sešit, tužka Řešení:

278 Smlouvy mohou mít různou podobu, avšak práva a povinnosti vyplývají jak ze smluv uzavřených písemně, tak i z těch, které byly uzavřeny činem. Příkladem písemných smluv jsou například kupní smlouva, smlouva o pronájmu nebo smlouva o dílo, smlouva o přepravě. Ústní podobu může mít smlouva o půjčce (pokud nepřesáhne určitou hranici). Činem může být uzavřena třeba smlouva o přepravě taxíkem nastoupení do taxíku a sdělení adresy je považováno za uzavření smlouvy. Úkol č. 5 Jakým okamžikem vzniká a jakým zaniká právní vztah u případů z obrázků různých smluv? (PŘEPRAVA MHD, NÁVŠTĚVA DIVADLA, NÁKUP POTRAVIN) Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí:k učení, k řešení problémů. Uvědomit si, že se pohybujeme téměř neustále v právních vztazích. Metodické pokyny: Učitel by měl žáky nasměrovat na slovníček pojmů. Učitel by neměl chtít po žákovi velké podrobnosti. Důležité je, aby měl každý povědomí o fungování systému, např. žeprávní vztah vzniká například již nákupem. A že existuje mnoho druhů smluv. Časová dotace této aktivity je max. 10 min. Řešení: U smlouvy o přepravě je to nástupem výstupem z dopravní ho prostředku. U návštěvy divadla, kina nebo koncertu je to od vstupu do objektu až po jeho opuštění (začátek konec akce). Nastoupením do dopravního prostředku nebo vstupem do divadla člověk uzavírá smlouvu a souhlasí s právy i povinnostmi z ní plynoucími. Jak vidíme, někdy právní vztah (a tedy i uzavřená smlouva) může trvat pouze několik minut, desítek minut nebo hodin. I přesto je nutné po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat pravidla hry, tedy podmínky, které uzavřením smlouvy přijímáme a zavazujeme se je respektovat. 277 Úkol č. 6 Přečti si výňatek z přepravních podmínek Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s. (zkratka DPmHK, a.s.) a odpověz na uvedené otázky. Svou odpověď podlož odpovídajícím ustanovením (bodem) z textu. Cíl: Cílem tohoto úkolu je seznámit se s autentickým právním textem, dokázat se v něm orientovat a rozumět oficiálnímu jazyku právních dokumentů.rozvoj kritického myšlení; vlastní argumentační řady a klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení. Metodické pokyny: Vyučující by měl poskytnout pomoc v případě, že by žáci textu nerozuměli, jinak je nechat pracovat samostatně, aby se s právním jazykem seznámili. Žáci mohou pracovat ve dvojicích, mohou se radit. Pomůcky: psací potřeby Možná inovace: Žáci dostanou za domácí úkol zjistit podmínky přepravců ve svém městě/vesnici. Řešení: Výrok ANO NE Řidič je povinen vždy zastavit v úrovni zastávkového označníku. X Cestující je povinen uvolnit své místo osobě s omezenou pohyblivostí v případě, že o X to požádá.

279 Cestující je povinen usadit se na volné místo v případě, že je k tomu řidičem vyzván. Cestující má právo odmítnou předložit pověřené osobě průkaz totožnosti, i když k tomu bude touto osobou vyzván. Řidič má právo požadovat od cestujícího zaplacení přirážky v případě, že cestující znečistil sedačku autobusu jídlem nebo pitím. Cestující si může během přepravy nechat batoh na zádech. Cestující si může během přepravy nahlas pouštět hudbu z přehrávače. Každý pes, který je přepravován, musí mít nasazen náhubek. Řidič má právo odmítnou přepravu psa, který není umístěn v přepravní schránce. Cestující může přepravovat pětikilovou nádobu s topným plynem. Řidič má právo odmítnou přepravu cestujícího s lyžemi, které nejsou v ochranném obalu. Řidič má právo odmítnou přepravu cestujícího převážejícího zapáchající zavazadlo. X X X X X X X X X X Úkol č. 7 Pracujte ve skupinkách sehrajte uvedené situace (případně si vymyslete vlastní). Cíl: Cílem tohoto úkolu je vžít se do různých situací, které mohou nastat při cestování dopravním prostředkem, uvědomění si práv a povinností cestujících a pověřených osob. U cestujících je to především nutnost dodržovat přepravní podmínky jako součást smlouvy o přepravě. Dále je cílem tohoto úkolu připravit žáky na možné situace a jejich řešení, a to různými způsoby. Důležité je, aby si žáci uvědomili, že nejlepší řešení je asertivní, protože agresivita a hrubé chování situaci jen zhorší a i v případě, kdy je partner agresivní, je dobré jednat s ním asertivně. Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, sociálních a personálních. Rozvoj tvořivosti. Metodické pokyny:učitel by měl ponechat žákům možnost tvořivého zpracování zadané scénky. Zároveň by mohla po skončení činnosti následovat diskuse na téma nebo alespoň shrnutí učitelem směřující k morálnímu apelu. 1. Revizor požádá cestujícího, aby předložil jízdenku. Ten ji nemá a chová se agresivně, nespolupracuje. 2. Revizor požádá cestujícího, aby předložil jízdenku. Ten ji nemá a chová se asertivně, spolupracuje. 3. Cestující chce nastoupit do přeplněného autobusu, ale řidič jej nechce pustil. Cestující se dožaduje přepravy. 4. Řidič vyzve cestujícího, který obtěžuje ostatní, aby vystoupil. Ten odmítá s tím, že má platnou jízdenku a tedy právo na to být přepraven až do svého cíle. 5. V poloprázdném autobusu se nevrlý důchodce dožaduje uvolnění místa pro cestující se sníženou pohyblivostí, na kterém sedí čtyři školáci. Ti jej nechtějí pustit, protože všude kolem jsou volná místa. Možná inovace: Žáci si mohou připravit doma novinové články nebo zprávy z jiných zdrojů věnující se problematice konfliktních cestujících. 278 Úkol č. 8 Doplň do textu chybějící informace. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů.

280 Metodické pokyny:jedná se o jednoduchou aktivitu, kterou lze zařadit v jakékoliv části vyučovací jednotky. Aktivita je vhodná na zaktivizování žáků. Učitel žáky může odkázat na slovníček pojmů. Řešení: Jedním z nejčastějších právních vztahů, do kterého se každý člověk dostává takřka denně, je uzavření kupní smlouvy. Ta je uzavřena, když se kupující dohodne s prodávajícím o: předmětu koupě a o kupní ceně. Úkol č. 9 Jaká jsou základní práva a povinnosti smluvních stran, tj. kupujícího a prodávajícího? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, k učení. Metodické pokyny: Tento úkol je možné splnit formou brainstormingu, jeho cílem je, aby si žáci uvědomili, že obě strany vstupují do vztahu s nějakým očekáváním. Aby toto očekávání bylo naplněno, je třeba splnit své povinnosti. Základní povinností prodávajícího je pravdivě informovat o stavu prodávané věci a nezamlčet důležité informace o této věci. Povinností kupujícího je zaplatit dohodnutým způsobem za věc. Právo prodávajícího je stanovit si cenu, právo kupujícího je převzít si po zaplacení zakoupenou věc a nakládat s ní dle svého uvážení. Pomůcky: papír, tužka Úkol č. 10 Po návratu z nákupu zjistíš, že některé zboží, které jsi koupil je prošlé (uvedené datum spotřeby je nižší než aktuální datum). Jak se zachováš? Vyhodíš zboží nebo je půjdeš do obchodu reklamovat? Co k tomu budeš potřebovat? Zachovali by se všichni ve třídě stejně? Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů, komunikativních. Cílem tohoto úkolu je přimět žáky k tomu, aby se chovali zodpovědně už během nákupu a kontrolovali datum spotřeby, vybírali uvážlivě a věnovali pozornost důležitým údajům na obalu každého zboží. Obchodníci mnohdy záměrně (a mnohdy i nezáměrně) neodstraní zboží, které brzy prochází, nebo již prošlo. Aby bylo možné zboží reklamovat, je nutné tak učinit bezprostředně po nákupu a pouze s platnou účtenkou. Žáci by si proto měli uvědomit, že je důležité brát si u pokladny účtenku, protože je to jejich jediná zbraň v případě, že by chtěli některé ze zakoupeného zboží reklamovat. Metodické pokyny: Jak bylo uvedeno výše, uzavřená smlouva může mít různou podobu jízdenka, vstupenka nebo třeba paragon z pokladny. U některých věcí (například potraviny, oblečení, doplňky a menší elektronika) může doklad o zaplacení současně sloužit také jako záruční list, a proto je třeba, aby jej kupující schoval minimálně po dobu, kdy je zboží v záruce. Ta obvykle trvá 24 měsíců (tedy dva roky), ale může být i kratší či delší. Učitel by měl nechat žákům dostatek prostoru pro vlastní vyjádření; zároveň by měl vyžadovat argumenty, proč by se tak zachovali. Zároveň by měl zamezit posměškům ze strany žáků. Téma je také vhodné pro rozvoj diskuse realizovaná mimo lavice (pokud je to možné). 279

281 Úkol č. 11 Zeptej se rodičů nebo prarodičů, jestli si schovávají všechny stvrzenky, které jim v obchodech dávají? Zeptej se jich, zda se jim někdy stalo, že nemohli reklamovat nějakou věc, protože vyhodili doklad o zaplacení a jak v takovém případě postupovali? Vzájemně se ve třídě podělte o získané zkušenosti. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, personálních.cílem je ukázat žákům praktický rozměr, tedy zkušenost blízkých, která je přesvědčí o nutnosti žádoucího chování mnohem více než výklad nebo poučky v učebnici. Metodické pokyny: Tento úkol navazuje na předcházející, proto může být zadán i jako domácí. Učitel může žáky odkázat na slovníček pojmů. Reklamace (neboli uplatnění odpovědnosti za vady) je v poslední době stále častější jev. Výrobci, kteří se snaží co nejvíce snížit náklady na výrobu a dosáhnout tak co nejvyššího zisku, velmi často používají méně kvalitní součástky nebo materiály. A proto se může stát, že vám po půl roce přestane fungovat televize, z ničeho nic se porouchá reproduktor u mobilního telefonu anebo se třeba utrhne ucho u batohu, i když jste v něm nosili mnohem menší zátěž, než je hodnota uvedená jako maximální možné zatížení. Reklamace zboží probíhá vždy v souladu s obchodními podmínkami konkrétního prodejce (což může být, zvláště v případě nákupu přes internet, problematické). Proto je třeba se vždycky před zakoupením seznámit s podmínkami reklamace a informacemi, jak v případě reklamace přesně postupovat. Úkol č. 12 Zeptej se v obchodech (s elektronikou, obuví či oblečením) nebo se podívej na internet na stránky různých e-shopů (těch známých, jako třeba nebo a naopak těch méně známých) a zjistit podmínky pro reklamaci zboží. Existuje zboží, které nelze reklamovat? Cíl: Získat povědomí o konkrétníchpodmínkách reklamace spotřebního zboží; naučit se vyhledat potřebné informace. Rozvoj klíčových kompetencí k řešení problémů, sociální a personální. Metodické pokyny: Před každým nákupem by se kupující měl seznámit s podmínkami pro reklamaci a délkou záruční doby kupovaného zboží. I když je to u nás obvykle 24 měsíců, může se stát, že záruční doba konkrétního výrobku je kratší. Co se týče reklamačních řádů a pravidel, slušný a velký obchodník je si vědom toho, že i v případě reklamace je třeba chovat se k zákazníkovi vstřícně a slušně, a tedy má stanoveny takové podmínky, které jsou splnitelné a snaží se vyřídit reklamaci v co nejkratší době. Jeho cílem je udržet si zákazníka, protože v případě snahy jej poškodit si zákazník (a s největší pravděpodobností ani nikdo z okruhu lidí, které zná) již u tohoto obchodníka nic nekoupí. Naopak malé firmy, jejichž hlavním cílem je prodat mnohdy neberou na zákazníka ohled a reklamaci protahují či mají stanoveny takové podmínky, které zákazník nedokáže ani při nejlepší vůli splnit i z tohoto důvodu je důležité seznámit se s podmínkami dříve, než dojde k nákupu zboží (například formou potvrzení objednávky nebo odeslání platby v případě nákupu online). Tento úkol je vhodný jako domácí cvičení, jehož kontrola proběhne v rámci vyučovací jednotky. Kontrola může proběhnout například formou diskuse nebo jednotlivých prezentací žákovských prací. Pomůcky: papír, tužka; internetové e-shopy. 280

282 Úkol č. 13 Ve skupinkách sehrajte následující situace. Následně se zamyslete nad tím, jak je možné některým konfliktům a nepříjemnostem předcházet. Cíl:Cílem úkolu je vžít se do různých situací, představit si možná řešení a v neposlední řadě také nácvik asertivního chování a řešení problémů.rozvoj klíčových kompetencí komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů. Metodické pokyny: Vyučující rozdělí žáky do dvojic nebo do skupinek maximálně po 4. Scénky si pak žáci sehrají samostatně a ve svých rolích se vystřídají (aby byl jednak zákazníkem i prodavačem). Po skončení činnosti je ideální zařadit diskusi, kde by se žáci vyjádřili k pocitům z jednotlivých rolí.důležité je, aby měli všichni žáci možnost vyjádřit se. Vyučující může třídu přeorganizovat, aby žáci neseděli v lavicích při hraní scének. 1. Zákazník si koupil křeslo, které si doma sám sestavoval. Nepostupoval podle návodu a nešetrnou manipulací způsobil, že křeslo nejde sestavit. Rozhodl se jít výrobek reklamovat. Firma jeho nárok na reklamaci neuznala, on však trvá na svém. 2. Zákaznice přinesla do prodejny obuvi na reklamaci tři týdny staré lodičky se zničenou podrážkou a odlepujícím se podpatkem. Prodavačka odmítá obuv převzít, protože není řádně očištěná. 281

283 Inovace: Po sehrání scének může vyučující zadat zpracování zamyšlení písemnou formou, maximální rozsah je jedna strana A4. Cílem není slohové cvičení, ale zamyšlení se nad problematikou. Úkol č. 14 Jaké další nepříjemné situace tě ještě napadnou? Vymýšlejte je společně s ostatními. Diskutujte o možných řešeních takových situací, zajímavé situace sehrajte. Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí: komunikativních, k učení, sociálních. Rozvoj tvořivého myšlení. Rozvíjet vlastní argumentační řadu. Naučit se vyslechnout spolužákův názor. Metodické pokyny: Úkol navazuje na předcházející cvičení. Dá se realizovat pomocí brainstormingu/brainwritingu, přičemž musí být stanovena jasná pravidla (zákaz posmívání se nápadům; všechny nápady musí být zapsány apod.). Časová dotace je max. 5 min. V závěru je vhodné zařadit diskusi nad jednotlivými nápady a návrhy řešení jednotlivých situací. Vyučující by měl dohlédnout, aby se zapojili všichni žáci a svůj názor obhájili argumenty. Pokud zbude čas, je možno některé situace zdramatizovat. Možná inovace: Žáci si za domácí úkol vyhledají v novinách či na internetu články spojené s touto problematikou. Úkol č. 15 Na co si musíš dát pozor při nákupu: a) elektroniky, b) oblečení a obuvi, c) hraček a her, d) potravin? 282 Cíl:Cílem úkolu je, aby si žáci uvědomili, že povinností prodávajících v ČR je dodávat zboží s návodem v českém jazyce. A také, že je třeba si před zakoupením zboží zkontrolovat balení, zda je kompletní nebo není vadné. I když má pak zákazník právo zboží reklamovat, přece jenom je to určitá komplikace. Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Metodické pokyny:tento úkol lze opět realizovat formou brainstormingu. Po jeho skončení by mělo dojít ke shrnutí ze strany učitele. Jako zpětná vazba pak může fungovat samostatná činnost, kdy si žáci do sešitu písemně odpoví na dané otázky. Pomůcky: sešit, psací potřeby Řešení: Ad a) přítomnost návodu v ČJ, všech potřebných součástek, neporušený obal, žádné zjevné mechanické vady Ad b) žádné zjevné vady, a to zejména na švech či spojích, zboží není znečištěné či jinak znehodnocení Ad c) obsah balení, návod v ČJ, zda je hra či hračka vhodná pro dítě, kterému ji kupujeme Ad d) datum spotřeby, celistvost originálního obalu Úkol č. 16 Přečti si následující příběh a zamysli se nad odpověďmi na otázky, které se k němu vztahují.

284 Cíl: Cílem úkolu je, aby si žáci uvědomili základní pravidla nakupování (nejen přes internet) a dokázali se zachovat v podobné situaci.rozvoj klíčových kompetencí: k řešení problémů. Rozvíjet argumentační řadu žáků. Metodické pokyny: Tento úkol může být zadán jako domácí. Pokud bude realizován v rámci vyučování, žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinkách. Vyučující by neměl bránit tomu, aby spolu žáci komunikovali. Zároveň by měl vyžadovat, aby svůj názor zdůvodnili. Úkol by si měli zpracovat písemně do sešitu. Pomůcky: psací potřeby, sešit. Řešení:? Kdo byl ve skutečnosti okraden? Byl to pan Vomáčka nebo internetový obchod? Okraden byl internetový obchod, protože zákazník přebírá za zboží zodpovědnost (a má na něj právo) teprve v okamžik jeho převzetí, nikoliv zaplacení.? Jepro pana Vomáčku partnerem internetový obchod, se kterým uzavřel kupní smlouvu nebo je to přepravní firma spolupracující s obchodem? Partnerem je pro něj, samozřejmě, obchod, protože s tím má uzavřenou smlouvu. Vztah dodavatel (obchod) přepravce zboží nemusí zákazníka zajímat, protože si objednal zboží vč. přepravy a za tyto služby řádně zaplatil.? Kdy se skutečně stává kupující majitelem koupené věci? Je to v momentě zaplacení nebo v momentě převzetí zakoupeného zboží? Kupující se stává majitelem věci teprve v momentě, kdy danou věc převezme. Úkol č. 17 Podívej se na kupní smlouvu a spoj jednotlivé její části s obecným označením. Označ části, které jsou podle tebe povinné (a musí je mít každá kupní smlouva). Cíl:Rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů. Naučit se vyhledat podstatné informace. Metodické pokyny:tento úkol je vhodný pro práci ve dvojici. Učitel by měl poskytnout dostatek času na zpracování úkolu, zároveň by neměl žáky napomínat, pokud se spolu radí.po skončení činnosti by měla proběhnout kontrola, na kterou lze navázat diskusí, proč právě tyto části smlouvy jsou důležité. Řešení: 283

285 Štěpán Novák U Nádraží Horní Dolní (prodávající) a Igor Veselý Říční Veselá Lhota (kupující) Kupní smlouva (podle 588 občanského zákoníku) uzavírají tuto kupní smlouvu: Zákon, podle kterého je smlouva uzavřena Druh smlouvy Označení smluvních stran (P) I. Předmět koupě, doba a způsob dodání Prodávající se zavazuje na základě této kupní smlouvy dne 4. dubna 2011 osobně předat kupujícímu jízdní kolo zn. AUTHOR (stáří 6měsíců) včetně příslušné dokumentace a záručního listu. II. Kupní cena Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání zboží kupní cenu ve výší 3 000,- Kč (slovy: třitisícekorunčeských) na bankovní účet prodávajícího číslo /0120. III. Prohlášení kupujícího Kupující tímto prohlašuje, že byl detailně seznámen s technickým stavem jízdního kola i s jeho stářím. IV. Možnost odstoupení od smlouvy Jestliže jedna ze stran poruší některé z ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. V. Prohlášení stran Obě strany prohlašují, že si kupní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Horní Dolní dne 4. dubna 2011 Ustanovení smlouvy Předmět smlouvy (P) Informace a podmínky dodání (P) Informace o ceně (P) Platební podmínky (P) prodávající.. kupující Místo a datum uzavření smlouvy Vlastnoruční podpisy obou stran

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Téma: Cesta na planetu Hula hula

Téma: Cesta na planetu Hula hula Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE Projekt OP VK: Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání Název materiálu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU ANTONÍN MIKULÁŠ ČÍLA 1. MOTIVACE (15 minut) (Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami Radmila Bémová, Klára Tejmarová struktura vyučovací hodiny začleněného žáka by měla odpovídat struktuře hodiny všech ostatních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více