Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015"

Transkript

1 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr. Denisa Janečková (DSP student), Lucie Kráčmarová (DSP student), Zuzana Vávrová (DSP student) Výzkum v oblasti spánku a snění bude navazovat na dosavadní studie. Prioritními dílčími tématy jsou cirkadiánní preference ve vztahu k poruchám spánku, zdraví škodlivým či prospěšným návykům (kouření, pití alkoholu, kávy, pravidelné cvičení, doba strávená u počítače atp.), školnímu prospěchu, životní spokojenosti a kreativitě. Výzkum snění se bude zaměřovat na frekvenci vybavování snů v souvislosti osti se specifickými, u nás málo známými dimenzemi osobnosti, jakými jsou propustnost vnitřních hranic nebo schopnost absorpce. V budoucnu se zaměříme na výzkum nočních můr a repetitivních snů, kterou jsou součástí posttraumatické stresové poruchy. Inteligence a tvořivost Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Mgr. Tereza Záškodná (DSP student), Mgr. Jan Nedvěd (DSP student) Anotace: Výzkum v oblasti inteligence a tvořivosti se bude zaměřovat na nové typy inteligence, především emoční a sociální, ve vztahu k tradičním dimenzím osobnosti. Budeme pátrat po determinantách tzv. doménově specifické kreativity, a to ve sféře motivace, schopností (IQ, sociální a emoční inteligence) a osobnostních ostních rysů. Bude také realizován experiment, zaměřený na srovnání individuální a skupinové kreativity v různých oblastech (psaní, kreslení či řešení poznávacích problémů). SGS-IGA FF_2013_022, ESF-POST UP Spiritualita a postoje ke smrti Garantka: : PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Mgr. Klára Machů (studentka DSP), Mgr. et Bc. Barbora Pospíšilová (studentka navazujícího magisterského studia psychologie) Anotace: V rámci tohoto tématu se zabýváme zkoumáním spirituality za použití multidimenzionální metody k měření spirituality Expression of Spirituality Inventory a výzkumem postojů ke smrti metodou Death Attitude Profile - Revised. Náboženské přesvědčení respektive spiritualita představují nejsilnější faktor ovlivňující postoje ke smrti. Výzkum realizujeme u české i slovenské populace a vedle zkoumání vztahů mezi spiritualitou a postoji ke smrti rovněž hledáme možné korelace mezi těmito postoji a pětifaktorovým modelem osobnosti. SGS IGA - FF_2013_034 (Spiritualita a postoje ke smrti)

2 Autobiografická paměť Garant tématu: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. Spoluřešitelé: Dr. Wander van der Vaart (University of Humanistic Studies); Prof. Jaap Murre (University of Amsterdam) Anotace: Vybavení si osobní události se jeví jako neúplné bez alespoň částečného tušení, kdy k této události došlo. V některých případech je časový aspekt a jeho správnost dokonce klíčová např. když se nás lékař ptá, kdy jsme naposled brali antibiotika či jak dlouho již trvá určitý problém. Autobiografická paměť je ovšem náchylná k mnoha zkreslením a časový aspekt není výjimkou. Výzkum se zaměřuje na prediktory přesnosti datace: na straně respondentů (kdo si pamatuje lépe); na straně událostí (které typy událostí si pamatujeme přesněji); i vhodnými způsoby dotazování na temporální aspekt autobiografických událostí. (duben-červenec 2013: výzkumná mobilita FF UP) B) Psychologické zkoumání lidské osobnosti a psychopatologie 1) Aplikovaná diagnostika osobnosti, vztah osobnosti a psychopatologie, převod a tvorba nových metod Alternativy k pětifaktorovému modelu osobnosti Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Olga Pechová, Ph.D., PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Mgr. Tereza Záškodná (DSP student), Mgr. Klára Machů (DSP student) Anotace: Nedostatečná schopnost pětifaktorového modelu osobnosti v oblasti měření a predikce aspektů osobnosti souvisejících s eticky zabarveným chováním vedla k vytvoření dvou paralelních koncepcí, které se snaží tuto mezeru zaplnit. Jedná se na straně jedné o šestifaktorovou koncepci (HEXACO), které operuje se šestým faktorem, kterým je čestnost-skromnost skromnost (honor-humility). O něco dříve vytvořená koncepce temné triády popisuje vliv tří subklinických rysů osobnosti, kterými jsou narcismus, machiavelismus a psychopatie. Prověřování obou koncepcí je významným tématem současné psychologie. FPVČ (Narcismus jako rys osobnosti, SPP: ) Zkoumání interpersonálních faktorů osobnosti a psychopatologie prostřednictvím projektivních metod Garant/ka tématu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Anotace: Cílem výzkumu je prozkoumat vzájemný vztah mezi projektivními metodami (Rorschach, Hand test) a interpersonálními faktory osobnosti, které jsou identifikovány na základě sebeposuzovacích dotazníků osobnostních vlastností. Výzkum přispívá k poznávání osobnosti kombinací sebeposuzovacího a projektivního přístupu. Zaměřuje se zejména na prosociální aspekty osobnosti (empatie). FPVČ, MŠMT 2

3 Sociální zrání osobnosti Garant/ka tématu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D Spoluřešitelé: Mgr. Irena Cakirpaloglu, Ph.D., PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj a standardizaci projektivní psychodiagnostické metody zaměřené na sociální zrání osobnosti. Jedná se o vytvoření zcela nového projektivního testového materiálu. Sledovanými projevy jsou vztah jedince k autoritě, vztahy k druhým lidem, emoční prožitek a zaměřenost chování jedince. IGA FF UP, MŠMT Osobnost depresivních jedinců v remisi Garant/ka tématu: Mgr. Zuzana Sedláčková (DSP student) Spoluřešitelé: prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. Anotace: : Naším cílem je zjištění specifických osobnostních charakteristik, které se vyskytují u depresivních jedinců v remisi, a prozkoumání případné přítomnosti komorbidní poruchy osobnosti. Zajímá nás souvislost konkrétních osobnostních rysů a komorbidních poruch osobnosti se sociodemografickými charakteristikami, s vývojem depresivní poruchy a průběhem její léčby (na základě kritérií: délka trvání depresivní poruchy, délka a počet minulých depresivních fází a remisí aj.). Potřebná data budeme zjišťovat například pomocí Cloningerova Dotazníku tempretamentu a charakteru (TCI) či strukturovaného rozhovoru IPDE-ICD-10 (International Personality Disorder Examination). Předpokládáme výskyt specifických rysů osobnosti u depresivních jedinců v remisi a vysoký výskyt komorbidní orbidní poruchy osobnosti. Dále očekáváme signifikantní souvislost specifických rysů osobnosti a poruchy osobnosti s vývojem depresivní poruchy a s průběhem její léčby. : IGA FF UP, MŠMT Struktura osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů Garant/ka tématu: PhDr. Eva Maierová Spoluřešitelé: Mgr. Miroslav Charvát, PhD. Anotace: Cílem výzkumného projektu je popsat souvislosti osti mezi poruchami osobnosti, vztahovou vazbou a patologickým hráčstvím, identifikovat možné subtypy hráčů dle vykazované psychopatologie a zjistit, zda má sledovaná psychopatologická komorbidita patologických hráčů vztah k úspěšnosti jejich léčby. Cílovou populací jsou klienti léčící se v pobytové léčbě na specializovaných odděleních. Dále se předpokládá rozšíření výzkumného záměru na skrytou populaci hráčů, kteří nejsou v kontaktu s léčebnými institucemi, včetně těch, kteří hrají online. Rozšíření v oblasti sledovaných proměnných bude zacíleno například na behaviorální schémata hráčů, kognitivní omyly atp. Výsledky bude možné využít například k vývoji krátkých intervenčních programů pro ambulantní léčbu závislostí či v prevenci tohoto nebezpečného fenoménu. 3

4 2) Neuropsychologická diagnostika, poznávání kognitivních funkcí a výkonových aspektů osobnosti Vývoj české verze a norem pro test Hanojské věže Garant/ka tématu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D Anotace: Test Hanojské věže je zaměřen na poznávání exekutivních schopností. Cílem výzkumu je tvorba norem pro test Hanojské věže, propracování metodiky pro aplikaci a to i v rámci přesahu diagnostických možností testu při výběru pracovníků. Ověření aplikačních možností testu, posouzení jeho psychometrických vlastností. Projekt PAPSAV Vývoj Olomouckého testu figurální fluence Garant/ka tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Pavel Kolda a Mgr. Martin Vaverka (PL Šternberk) Anotace: Test figurální fluence umožňuje poznávání exekutivních funkcí. Rozšiřuje dosavadní repertoár specifických zkoušek fluence (verbální, kategoriální). Podstatou výzkumu je tvorba vhodného podnětového materiálu, tvorba norem pro test figurální fluence, propracování metodiky pro aplikaci testu, vytvoření testové příručky. Projekt PAPSAV Olomoucká klasifikace afázií Garant/ka tématu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D Anotace: Projekt je zaměřen na výzkumné propracování klasifikace afázií dle Čecháčková (dříve Olomoucká klasifikace afázií) v souladu se soudobým vědeckým poznáním. Cílem je ověření diagnostických možností dané klasifikace a vypracování diagnostického algoritmu. projekt ve fázi přípravy Dobrá praxe konstrukce testů obecných studijních předpokladů, znalostních testů a psychodiagnostických nástrojů Garant tématu: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Spoluřešitelé: Lucie Viktorová, Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. Anotace projektu: Cílem projektu je zjistit, t, čím se vyznačuje dobrá praxe při tvorbě testů studijních předpokladů, znalostních testů a jiných psychodiagnostických nástrojů, tj. které oddíly testů a které položky v nich vykazují dobrou schopnost diferenciace a které jsou neúčinné či méně vhodné. Analyzovány jsou lexikální vlastnosti položek, vztah k paměťovým schopnostem člověka i jejich kvalita vzhledem k uznávaným teoriím dotazování jako je například kognitivně interakční model dotazování. Projekt se zaměřuje na psychometrické vlastnosti testů a dotazníků za využití CTT a IRT, především na jejich reliabilitu (paralelní verze a vnitřní konzistence) a validitu (obsahovou i kriteriální). Dále je v projektu testována možnost využití počítačového adaptivního testování v oblasti studijních předpokladů a návazně i v dalších oblastech jako je prevence rizikového chování, či obecně v psychodiagnostice. SGS IGA FF_2013_011 4

5 C) Zkoumání faktorů léčby duševních poruch a psychoterapie 1) Experimentální terapeutické postupy, zavádění nových terapeutických programů Metoda omezení zevní stimulace Garant/ka tématu: Mgr. Martin Kupka, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Marek Malůš (DSP student) Anotace: Výzkum metody omezené zevní stimulace (Restricted environmental stimulation technique - REST). Implementace tohoto způsobu práce do péče o osoby, které se léčí ze závislosti na psychoaktivních látkách v PL Bílá Voda. Dále dokončení základního výzkumu. V současnosti nás zajímá především identifikace potenciálních terapeutických činitelů s ohledem na všímavost, prožívanou životní smysluplnost a změny v sebepojetí. Výzkum má smíšený design. Soustředíme se na měření kvantitativních i kvalitativních změn. K tomu využíváme dotazníkové metody: Dotazník pěti aspektů všímavosti, Existenciální škálu a Rosenbergovu škálu sebehodnocení. Kvalitativní data jsou hodnocena skrze interpretativní fenomenologickou analýzu. Jedná se nám o pochopení motivace dobrovolníků a dále o zmapování možných přínosů této procedury. Zde vycházíme z popisu účastníků, který získáváme rozhovorem před vstupem do prostředí omezené zevní stimulace, v průběhu její realizace a bezprostředně po ukončení. V současnosti mapujeme rovněž trvalost změny, kdy oslovujeme probandy s 6 měsíčním odstupem po absolvování této zkušenosti. FRVČ, FF UP, MŠMT 2) Proměnné ovlivňující proces a efekt psychoterapie Problematika vlivu internalizovaného stigmatu na efektivitu léčby u úzkostných poruch Garant/ka tématu: Mgr. Marie Ocisková (DSP student) Spoluřešitelé: Anotace: Problematika vlivu internalizovaného stigmatu na efektivitu léčby u úzkostných poruch a identifikace některých osobnostních proměnných, které zvyšují pravděpodobnost jeho internalizace. Pacienti s úzkostnými poruchami přicházejí do terapie vesměs pozdě, kdy zpravidla trpí úzkostnou poruchou již po celá léta. Při jejich léčbě jak psychoterapií, tak farmakoterapií je často problémem, že samotná diagnóza psychické poruchy na ně působí jako zraňující stigma, které dále snižuje jejich sebedůvěru a víru ve zlepšení jejich stavu. Cílem práce je zhodnotit míru internalizovaného stigmatu pacientů s úzkostnými poruchami (panická porucha, agorafobie, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, PTSD, OCD) a zjistit vztah internalizovaného stigmatu k osobnostním charakteristikám a strategiím zvládání stresu, míře naděje a ke změně symptomatologie v průběhu léčby 5

6 Temperament a stresový potenciál kognitivních konfliktních úloh v projevech autonomního nervového systému (ANS). Garant: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D Anotace: V oblasti současného aktuálního poznání v oblasti psychofyziologie a psychosomatické medicíny, představuje problematika vztahu temperamentu a vlastních reakcí na stres měřených na úrovni biologických signálů významně diskutovanou a zkoumanou oblast. Z tohoto hlediska se často hovoří o tzv. psychosomatické variabilitě ve vztahu k ANS. Významnou roli zde přestavují působící stresové podněty a také konstituční vrozené dispozice, ve kterých se zřetelně uplatňuje temperament. t. V našem výzkumu vycházíme z obecně fyziologických principů působení sympatiku a parasympatiku v průběhu stresových podnětů s cílem postihnout základní vztahy těchto zkoumaných parametrů u zdravého kontrolního souboru a vytvořit tak nezbytné teoretické podhoubí pro možné srovnání se soubory klinickými. Přínos spatřujeme v tom, že o této problematice není prozatím v současném stavu poznání dostatek výzkumných zjištění. FPVČ Ego analýza a maladaptivní schémata u lidí závislých na psychoaktivních látkách Garant: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Gabriela Mahrová, Bc. Marek Laštovica (psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské) Anotace: Výzkum je zaměřen na obsahové analýze lidí závislých na psychoaktivních látkách. V obsahové analýze těchto životopisů chceme sledovat obsahové kategorie a jejich emoční valenci. Výzkumná skupina bude dále rozdělena dle doby abstinence. Za cíl si pokládáme vytvořit jednoduchý nástroj určený k rychlé analýze témat, kterými se daný člověk ve svém životopise zabývá jak z hlediska frekvence, tak z hlediska emočního hodnocení. Vzniklý nástroj k analýze obsahových dat bude schopen jednoduše znázornit osu životopisu vč. určité detekce možných psychologických obran Já. Z tohoto hlediska se v rámci Ego-analýzy také zaměříme na detekci možných maladaptivních schémat. Ve výzkumu spatřujeme přínos v tvorbě obsahově analytického nástroje, který je přenositelný do terapeutické praxe při práci s klienty závislými na psychoaktivních látkách. : Projekt PAPSAV Virtuální realita v léčbě poruch anxiozního spektra Garant: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. Anotace: Výzkum zaměřený na vliv virtuální reality a expozic ve virtuální realitě na anxiózní poruchy v rámci kognitivně behaviorální terapie. Výzkum je zaměřený na hodnocení rozdílů účinnosti mezi kognitivně behaviorálními strategiemi v léčbě úzkostných poruch. Sexuální přitažlivost v psychoterapii Garant: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Spoluřešitel: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Anotace: Fenomén sexuální přitažlivosti v psychoterapii je tabuizované téma současného výzkumu psychoterapie. Postupně se objevují první publikace, které se snaží o komplexnější zachycení celého fenoménu nejen z hlediska tradičního paradigmatu přenosu a protipřenosu v psychoterapii. V našem výzkumu se zaobíráme vícerými otázkami, které s tímto fenoménem souvisí a jeho vlivu na proces a výsledek psychoterapie. Aktuálně se věnujeme otázce jak je toto 6

7 téma supervidováno a jaký je názor zkušených terapeutů na roli fenoménu sexuální přitažlivosti v psychoterapii. Projekt Excelence FF UP D) Výzkum rodiny a partnerských vztahů Dlouhodobě se zaměřujeme na výzkumy týkající se různých aspektů partnerského a rodinného soužití: problematika vztahů, procesů, rolí, osobních zkušeností a významů, životní spokojenosti, rodinného stresu a jeho zvládání, resilience rodiny. Výzkum vztahu a komunikace mezi matkami a dcerami Garant/ka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková, Barbora Burešová, Bc. Zuzana Purová, Bc. Klára Večerková Anotace: Zkoumaná problematika je na pomezí vývojové psychologie a psychologie rodiny. Postava matky patří mezi nejdůležitější v životě, vztah matky s dětmi je jedním z klíčových faktorů z okruhu rodiny, který spolupůsobí při utváření osobnosti. Výzkum je zaměřen na popis a analýzu vztahů mezi matkami a dcerami v různém věku. Zajímají nás specifika komunikace mezi matkou a dcerou a faktory, které vzájemný vztah posilují či naopak zatěžují. Prožívání vztahu matka-dcera je mapováno z pohledu dvou generací dcer (v mladé a střední dospělosti) a z pohledu dvou generací matek (v období střední dospělosti a stáří). Výzkumná zjištění by měla být mj. užitečná v poradenské praxi. (v plánu) IGA FF UP, MŠMT Výzkum rodinných vztahů a sexuálních zkušeností Garant/ka tématu: Mgr. Martina Fülepová Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Anotace: Cílem chystaného projektu bude sledování možných souvislostí mezi aktuálně prožívanou sexuální dysfunkcí žen, vzpomínkami na vyrůstání v původní rodině a současným vztahem s partnerem. Design výzkumu bude smíšený, s důrazem na individuální hloubkové rozhovory s ženami. (v plánu) IGA FF UP, MŠMT Fungování rodiny a zvládání nároků rodinného a pracovního života Garant/ka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Soňa Lemrová, Mgr. Marcela Novozámská, Marie Linhartová Anotace: Výzkumy soustředěné kolem tohoto tématu se zaměřují na rodinné procesy (funkčnost rodin, rodinná resilience, zvládání stresu v rodinách aj.) a různé aspekty životní spokojenosti (zejména spokojenost v manželské, partnerské a rodičovské roli) v souvislosti s nároky vyplývajícími z profesní oblasti. Studie jsou realizovány v různých formách a typech rodin (rodiny pracujících rodičů s malými dětmi, rodiny s více než 4 dětmi, věřící rodiny, rodiny učitelek apod.). Výzkumy mají jistý dílčí přesah do výzkumné oblasti F, téma Individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí, bod b) work-life balance, práce vs. rodina. Těžištěm výzkumu jsou však rodinné vztahy a procesy. IGA FF UP, MŠMT (FF_2010_029), další IGA ve výhledu 7

8 Prarodiče jako pečující osoby v kontextu NRP Garant/ka tématu: Mgr. Šárka Mošťková Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Anotace: Hlavním cílem výzkumu bude porozumět prožívání prarodičů, kteří převzali péči o svá vnoučata místo jejich rodičů. Dílčími cíli bude zmapovat subjektivní vnímání příčin pěstounské péče, náhled na rodinnou situaci, konflikt dvojí role, vztahy s vnoučaty, těžkosti s výchovou, životní spokojenost prarodičů, důležité hodnoty a cíle, způsoby zvládání stresu a resilience. Výzkumný soubor bude tvořit minimálně 25 babiček a dědečků pečujících o jedno či více vnoučat po dobu alespoň dvou let. Metody: polostrukturované interview, SEIQoL, F-COPES. Výsledky budou aplikovatelné v psychologickém poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. E) Výzkum školního prostředí 1) Protektivní a rizikové faktory ve školním prostředí Diagnostika rizikových a protektivních faktorů a prevence rizikového chování u adolescentů Garanti tématu: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. a Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová, PhDr. Eva Maierová Anotace: Projekt je zaměřen především evším na možnosti včasné diagnostiky osobnostních a jiných charakteristik jedinců, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny faktory pro vznik různých závislostí a tendencí k rizikovému chování. Hlavním cílem je analýza dosavadních psychodiagnostických nástrojů zaměřených na screening rizikového chování adolescentů a s ním souvisejících proměnných. Na základě této analýzy se budou další výzkumné snahy týmu orientovat na tvorbu vlastní diagnostické metody, která bude postihovat několik rysů a proměnných, které mají vliv na vznik rizikového chování. Dále se zaměříme na vývoj nových originálních metodik selektivní a indikované prevence (primárně pro oblast školství a ústavní péče), jejich implementaci a případně i následné kvazi-experimentální ověření efektivity. FF UP v rámci SGS/IGA (FF_2013_012) Osobnostní vlastnosti dětí školního věku, sebehodnocení školní úspěšnosti a dalších parametrů u žáků základních a středních škol ve věku 9-18 let Garant/ka tématu: PhDr. et MUDr. Miroslav Orel, PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Spoluřešitelé: RNDr. Eva Reiterová, Ph.D. Anotace: Projekt je zaměřen na zavedení, standardizaci a úpravu nových diagnostických nástrojů v prostředí škol ČR. Jde o český převod pětifaktorového osobnostního dotazníku pro děti (FFI-C) a metody sebehodnocení školní úspěšnosti (PHCSCS-2). Výstupy budou srovnávány a hodnoceny s výsledky testu pozornosti d2, dalšími psychodiagnostickými metodami a výstupy z vyhodnocení aktuální úrovně znalostí a relativního přírůstku znalostí u žáků v průběhu dvou let. Cílem je podat souhrnný obraz o vybraných psychologických parametrech a úrovni znalostí u žáků základních a středních škol v daném věkovém rozmezí a následně formulovat opatření pro optimalizaci výchovně-vzdělávacího vzdělávacího procesu ve školách na území ČR. Součástí projektu je posílení a rozvoj spolupráce katedry psychologie s KPPP a ZDVPP Zlín, Ostravskou Univerzitou a dalšími subjekty, aby byl získán co největší výzkumný vzorek. V projektu je počítáno s psychodiagnostickým vyšetřením a vyhodnocením ocením u minimálně žáků. ESF Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání 8

9 Metoda Second step výzkum efektivity metody v českých podmínkách Garant/ka tématu: PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Eva Maierová, Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Anotace: Metoda Second step pochází z amerického prostředí, nositelem licence je Commitee for Children, Seattle, USA. Zaměřuje se na podporu rozvoje sociálního a emocionálního vývoje dítěte. V roce 2009 získalo licenci k používání této metody také Slovensko díky slovenským kolegům, především prof.gajdošové jsme měli možnost se s touto metodou seznámit na naší katedře. Několik kolegů získalo základní výcvik pro užívání této metody, zakoupili jsme také sadu karet pro využití metody v 1.-3.ročníku ZŠ. S ohledem na zájem škol o podporu v oblasti rozvíjení sociální a emocionálního vývoje dětí se jeví jako vhodné tuto metodu, která se osvědčila v řadě zemí světa, přeložit a výzkumně ověřit také v našich podmínkách. Úkolem výzkumného týmu bude vstoupit v kontakt s výše uvedenou organizací, získat povolení k vývoji české verze metody a následně ji výzkumně ověřit v našich podmínkách. Předpokládáme návaznost tohoto výzkumného tématu na výzkumnou oblast prevence rizikového chování. Jde o výzkum směřující k využití v praxi, lze předpokládat zapojení školních psychologů spolupracujících s naší katedrou a studentů vyšších ročníků. Self u rozumově nadaných dětí Garant/ka tématu: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. Spoluřešitelé: Ester Šromová Anotace: Výzkumný projekt se týká zvyšujícího se zájmu odborné i široké veřejnosti o problematiku intelektově nadaných dětí, kterou hodláme zaměřit na zkoumání jejich self. Self koncept je jeden ze základních kamenů lidské psychiky, určující kvalitu života (Vymětal, 2010). Cílem je zjistit, zda má rozumové nadání vliv na self dětí a zda se liší od dětí s průměrným nadáním. Plánuje se zkoumat výběrový soubor dětí školního věku ve zlínském a olomouckém kraji. Sběr dat bude realizován prostřednictvím osobní schůzky, tedy návštěvy na vybraných základních školách, kde jim bude předložen inteligenční test a test zkoumající jejich koncept self. V průběhu realizace výzkumu se plánují publikační výstupy v odborných časopisech a výstup na mezinárodní konferenci Psychologické dny. Výsledky tématu poslouží jako rozšíření teoretického rámce dané oblasti. : IGA, FF UP, MŠMT Fenomén odkladu školní docházky realizovaného u dětí nezralých pro nástup do školy Garant tématu: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Anotace: Téma se týká dlouhodobě praktikovaného přístupu posuzování dětí před jejich nástupem povinné školní docházky. Počet dětí, které nastupují školní docházku o rok později, má tendenci se zvyšovat. Cílem výzkumného projektu je prozkoumat fenomén odkládání školní docházky u dětí, které jsou doporučovány k vyšetření ve školských poradenských zařízeních a posuzovány jako dosud nepřipravené pro nástup do školy. Jde o téma vycházející z praxe, koncepčně na něm participují poradenští pracovníci, spolupracující s naší katedrou v rámci projektu PAPSAV. V průběhu výzkumu budou porovnávána data týkající se školní zralosti, získaná budou od skupiny dětí doporučených k vyšetření školní zralosti a u skupiny, která tvoří zbývající děti, které mají v následujícím roce nastoupit do školy. Předpokládáme, že výsledky šetření budou podkladem pro vyhodnocení současné praxe a předložení doporučení pro další postupy. projekt ESF Partnerská síť 9

10 Spolupráce asistenta pedagoga u dětí integrovaných pro poruchu chování Garant tématu: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Anotace: Téma se týká jednoho z nástrojů školské integrace, a to konkrétně přidělování tzv.asistenta ta pedagoga do tříd, kde je integrováno dítě se zdravotním postižením. Cílem výzkumného projektu je získat informace o výskytu daného fenoménu v populaci dětí na ZŠ, získat přehled o aktuální pracovní činnosti asistentů pedagoga u dětí s poruchami chování, popsat proces práce těchto asistentů a postoje subjektů zaangažovaných do procesu integrace (rodičů a učitelů), v neposlední řadě se pokusit vyhodnotit dopad spolupráce asistenta pedagoga a dítěte na školní prospěch a sociální vztahy dítěte. projekt ESF Partnerská síť 2) Subjekty ve školství jejich osobnostní charakteristiky, postoje a vztahy Osobnostní charakteristiky školního psychologa a jeho pozice ve škole Garant/ka tématu: PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. Anotace: Současná situace ve školní psychologii v ČR je výzvou jak pro výzkumné pracovníky, tak pro pracovníky zabývající se vzděláváním v této oblasti. Je žádoucí zmapovat situaci na praktickém poli školní psychologie podmínky práce školních psychologů, jejich osobnostní charakteristiky, koreláty těchto charakteristik s jejich úspěšností a vzdělávací potřeby, zároveň je potřeba zkoumat očekávání pedagogů a vedení škol od školní psychologie, potažmo školních psychologů. Význam zkoumání a vzdělávání v tomto tématu souvisí s důrazem kladeným na prevenci neúspěšnosti a rizikového chování ve školách a s celospolečenským pojetím významu školy pro vývoj dětí a mládeže, což jsou témata těsně související s prací školních psychologů. IGA (proběhla bude znovu podána) Učitelé jejich osobnostní charakteristiky a postoje vůči dalším subjektům vzdělávání Garant/ka: PhDr.Eleonora Smékalová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr.Soňa Lemrová, Ph.D. Anotace: Učitelé jsou bezesporu hlavními činiteli působícími ve vzdělávání. Působí nejen svou odborností, ale také osobnostními rysy, přesvědčeními a postoji. Mezi málo prozkoumané faktory patří některé sociální fenomény a jejich vliv na výkony žáků. Cílem projektu je přinést aktuální poznatky o osobnostech učitelů ZŠ, SŠ a VŠ v ČR, o jejich postojích vůči žákům a rodičům a uvést je do souvislosti s jejich pracovními podmínkami a dalšími proměnnými (věk, aprobace, délka praxe, typ školy atd.). Poznatky získané výzkumem budou moci posloužit osobám pracujícím s učiteli i učitelům samotným. IGA (proběhla a bude znovu podána) 10

11 F) Výzkum v pracovním prostředí, individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí Mobbing v ČR Garant/ka tématu: doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. Spoluřešitelé: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. Anotace: Tento projekt, který usiluje o finanční podporu GAČR má za cíl identifikovat a verifikovat výskyt, způsoby projevu a nejčastější psychické důsledky mobbingu v pracovních kolektivech v ČR. Výzkum navazuje na pilotní šetření mobbingu v ČR (Cakirpaloglu et al., 2010) а pokračující šetření (Cakirpaloglu et al., 2011), která ozřejmila patrné rozměry a souvislosti tohoto individuálně a společensky závažného jevu. Jelikož jsou u nás dosavadní výzkumné práce v tomto směru v počátcích, plánovaný výzkum bude mít explorační a verifikativní povahu. Individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí Garant tématu: PhDr. Martin Seitl, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., Mgr. Iva Maroušková, Mgr. Stanislava Gauchet Kobzová, Martin Nevřela, Ondřej Zíma, Lukáš Kubičný, Pavla Fabiánová Anotace: Jedinec prožívá v individuálním i skupinovém smyslu vztah k sobě, práci, organizaci i ostatním lidem. Vytváří se jeho individuální zkušenost, stejně jako sdílená zkušenost pracovních skupin. Zkušenost jedince a skupin považujeme za klíčový aspekt dynamického pracovního prostředí, které neovlivňuje pouze další zkušenosti zaměstnanců, ale zásadním způsobem vstupuje do otázek konkurenceschopnosti organizace. Zájem je zde věnován nejen poznávání specifických zkušeností zaměstnanců, ale i faktorům na zkušenost působícím a možnostem manažerů zkušenost ovlivnit a řídit. Mezi základní otázky spojené s individuální a skupinovou zkušeností zařazujeme problematiku: a) work-life balance s přesahem do tématu Fungování rodiny a zvládání nároků rodinného a pracovního života; b) organizační kultury a etiky; c) struktury a dynamiky pracovních týmů ve vztahu k jejich výkonnosti; d) stresu a pracovní zátěže v souvislosti s osobnostními a kognitivními předpoklady. Výstupem výzkumného tématu je explorace aktuálního stavu výše popsaných podoblastí a publikace výzkumných zjištění formou série odborných článků, které navazují na již dříve publikované výstupy zaměřené právě na individuální a skupinovou zkušenost v pracovním prostředí. Aplikace teorie Attachmentu v pracovním prostředí Garant tématu: PhDr. Martin Seitl, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., Kristýna Vacková, Simona Bojková, Bc. Tereza Adámková, Petra Dvořáčková, Barbora Kasalová, Lucie Šimková Anotace: V návaznosti na vývoj teorie Attachmentu a jejího postupného prorůstaní do řady psychologických oborů věnujeme pozornost možnostem aplikace této teorie v psychologii práce a organizace. Na podkladu dosavadních zahraničních výzkumů je diskutován zejména potenciál teorie a z ní vyplývajících nástrojů pro výběr zaměstnanců na pozice manažerské nebo v pracovních týmech. Realizace výzkumného tématu je strukturována nejprve do ověřování zahraničních zjištění v českém prostředí. Na základě ověřených indikátorů jednotlivých strategií citového připoutání bude výstupem řešení celého tématu nový ověřený diagnostický nástroj přizpůsobený středoevropským podmínkám. Po psychometrickém ověření bude nový diagnostický nástroj určen k aplikaci při výběru a rozvoji zaměstnanců, stejně jako k diagnostice a utváření pracovních týmů. 11

12 Efektivita a prediktivní validita psychodiagnostických metod při výběru zaměstnanců Garant tématu: PhDr. Klára Seitlová, PhD. Spoluřešitelé: Ing. Denisa Schiedková, Ing. Josef Rambousek, Leopold Benda, PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Anotace: Při aplikaci psychodiagnostických metod při výběru zaměstnanců je v popředí zájmu jejich prediktivní validita. Přes jasně stanovená kritéria výběru, vyplývající z analýzy pracovních činností konkrétní pozice, a navazující definice sledovaných psychických vlastností, je prediktivní validita psychodiagnostických metod užitých při výběru často odvozená, obecná nebo neznámá. Vedle prediktivní validity je pak druhou klíčovou otázkou efektivita použitých metod, která je závislá na ceně metody; přidané hodnotě pracovní pozice, pro kterou jsou zaměstnanci vybíráni; čase nutného pro použití metody; rozsahu poskytnutých výsledků. Výstupem tématu bude publikace zjištěné prediktivní validity různých psychodiagnostických metod pro konkrétní pozice. G) Výzkum lidského faktoru v dopravě Metody explorace (rozhovor, pozorování, anamnéza) v rámci posuzování psychické způsobilosti k řízení Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : PhDr. Radko Obereignerů, PhD., PhD. Lenka Šrámková (DSP student), PhDr. Michal Walter (externí spolupracovník), PhDr. Libor Eliášek (externí spolupracovník), Kateřina Böhmová (studentka) Anotace: Při posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření kombinujeme přístup testový a klinický. V realizovaném výzkumném projektu popisujeme principy klinického přístupu a jeho metod interview, pozorování a anamnéza v rámci dopravněpsychologického vyšetření v ČR. Podkladem je obsahová analýza sdělení (interview) zkušených dopravních psychologů v ČR. Výstupem projektu je monografie na dané téma, která bude publikována v roce : CZ.1.07/2.2.00/ Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi Chodci a řidiči: jejich komunikace při přecházení silnice na přechodu pro chodce Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Anotace: Cílem výzkumného projektu je popsat strategie chodců při přecházení silnice, strategie řidičů při řízení v situaci křižování silnice chodcem a jejich vzájemnou komunikaci. Popsány jsou jednotlivé strategie (a faktory, které ovlivňují rozhodování), jak chodců, tak také řidičů, jejich vzájemné kombinace a vzájemná komunikace chodců a řidičů. Identifikovány jsou rizikové strategie a rizikové kombinace různých strategií. Dále pak rizikové a protektivní faktory jak na straně chodců, tak také řidičů. Analyzovány y jsou konfliktní situace (konflikty, skoronehody, nehody) a je popsána příčinná souvislost dějů, které k nim vedou. Závěry jsou interpretovány v kontextu dopravního prostředí. 12

13 Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení a sociopsychologické aspekty řidičů s dosaženým počtem bodů 12 Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice) Anotace: Hlavním cílem projektu je provést sociopsychologickou analýzu řidičů, kteří dosáhli hranice 12 bodů v rámci bodového systému, a bylo jim odebráno řidičské oprávnění. V rámci analýzy se zaměřujeme na osobnost řidiče (osobnostní vlastnosti, motivační činitele a postoje) a sociodemografické charakteristiky. Následně (na podkladě uvedených zjištění) připravíme metodiku pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení, která bude sloužit pro výběr a přípravu řidičů v rámci autoškol. Přesah projektu je do oblasti rehabilitace řidičů, kde informace ohledně osobnostních a demografických charakteristik tzv. vybodovaných řidičů umožní lépe zacílit rehabilitační programy. Bezpečností výzkum MV ČR, VG Dopravněpsychologický výkadový slovník Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice) Anotace: Dopravní psychologie jako každá vědecká disciplína pracuje s určitým pojmovým aparátem, v němž se vyskytuje řada terminologických nejednoznačností a jehož vyjasnění napomůže srozumitelnosti a objektivitě této disciplíny. Za tímto účelem bude připraven terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie, který si klade za cíl shromáždění a definování základních užívaných pojmů. Kromě výkladu pojmů bude zařazen i jejich anglický a německý překlad či ekvivalent. Hlavním cílem projektu tedy je příprava a publikace terminologického a výkladového slovníku dopravní psychologie (v roce 2015). Cíl projektu sleduje obecnější společenské a vědecké cíle, které směrují k sjednocení terminologie v oboru dopravní psychologie a definování klíčových termínů. Kniha bude sloužit jako nadčasový podklad pro odborníky v dopravě. : Projekt byl podpořen FF UP v Olomouci, grantem Fond pro podporu vědecké činnosti Hodnoty a postoje k bezpečnosti dopravy Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Anotace: Výzkum se zaměřuje na identifikaci a popis postojů a souvisejících hodnot, které občani různých států deklarují. Výzkum je realizován formou on line dotazníků, data jsou zpracovávána kvalitativně formou analýzy textu. Výzkum je realizován na 5 kontinentech (v 7 jazycích) v přibližně 50 krajinách. Cílem výzkumu je popsat a porovnat ve celosvětovém měřítku postoje a hodnoty obyvatelstva k bezpečnosti dopravy. Praktickou implikací výsledku výzkumu je lepší pochopení místa dopravní bezpečnosti ve společnosti a lepší zacílení bezpečnostní kampaní. 13

14 Operation and safety of tramways in interaction with public space (Provoz a bezpečnost tramvajové dopravy v kontextu veřejného prostoru) Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost tramvajové dopravy ve městech, a to prostřednictvím popisu rizikových uzlových bodů (tzv. hotspots), popsání postupů pro eliminaci konfliktů a nehod v těchto lokalitách, dále pak popsat interakce tramvajové dopravy s ostatními účastníky dopravního prostředí zejména automobily, cyklisty a chodci. Zdůrazněný je lidský faktor jako ústřední řídící prvek celého dopravního systému. Filozofickým východiskem pojímání bezpečnosti a prevence nehod je předpoklad, že máme k dispozici různé indikátory, podle kterých můžeme předpokládat vznik nehody v budoucnu (v nějaké lokalitě) a nemusíme čekat, až se uvedená nehoda stane. Popis těchto indikátorů a zavedení do dopravněbezpečnostní praxe je jedním z cílů projektu. 7. rámcový program EU, akce COST, TU 1103 Zelená univerzita Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Kateřina Böhmová, Alena Hrbáčová (studentky 3. ročníku) Anotace: Hlavním cílem projektu je zapojení Univerzity Palackého do celospolečenského trendu zvyšování bezpečnosti dopravy, kvality života občanů a ekologické udržitelnosti. Mezi klíčové pojmy se řadí bezpečnost pro všechny, kvalita života studentů, zaměstnanců univerzity a občanů města, životní prostředí neboprestiž univerzity jako celospolečensky zodpovědné organizace. Kampaň je zacílená na prostředí univerzity zahrnující okolí budov univerzity, zaměstnance univerzity, studenty a občany města v kontaktu s univerzitou. Sledování hladiny testosteronu u rizikových řidičů Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Radko Obereignerů, PhD. PhDr. Miroslav Orel, Mgr. Petr Zámečník (CDV), MUDr. Július Hodosy (Ústav molekulárnej biomedicíny a Fyziologicky ustav, LF UK Bratislava). Anotace: Smyslem projektu je ověřit, jestli se hladiny testosteronu (a dalších charakteristik s ním spojených) liší u rizikových a bezpečných řidičů. Sběr dat bude probíhat u partnera CDV Brno u řidičů, kterým byl odebrán ŘP (a kteří podstupují rehabilitace před navrácením ŘP). Výzkumný vzorek cca 100 řidičů. Kontrolní hodnoty budou použity dle průměrných hodnot v populaci. Jedná se o pilotní průzkum. Pokud se objeví zajímavé výsledky, bude podána žádost o financování ve spolupráci se Ústavem molekulárnej biomedicíny Bratislava. Vnímání rizika v dopravních situacích Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Ambrož (CDV) Anotace: Cílem výzkumného záměru je popsat jak lidé vnímají a posuzují rizikové situace v dopravě, a to vzhledem k jejich osobnostním rysům, identifikací s určitou dopravní rolí (chodec, 14

15 cyklista, řidič) a řidičským chováním. Respondenti budou hodnotit 35 krátkých videí na škále, ve smyslu nakolik se jim jeví prezentovaná situace riziková. Dále vyplní krátký dotazník (osobní údaje), osobnostní test TVP a dotazník DBQ. Realizace ve spolupráci s CDV. NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Mgr. Petr Zámečník Anotace: Hlavním cílem COST projektů je sdílet znalosti expertů z jednotlivých zemí a produkovat kompilaci poznatků formou průběžných a závěrečných zpráv. Zaměření uvedené COST akce je na problematiku hybridních a elektro vozů zejména z pohledu jejich vývoje a optimalizace pro širší využití ve společnosti. Hlavním přínosem a úkolem naši Univerzity v konsorciu je poskytování informací o vnímání elektromobility ve společnosti, definování požadavků spotřebitelů a propojování požadavků uživatelů a možností vývoje vozů. Akce COST TU 1105, H

16 Příloha: Přehledová tabulka rozdělení koordinace výzkumných oblastí Kognitivní (obecná) psychologie (Prof. Plháková) Autobiografická paměť (Neusar) Inteligence a tvořivost (Plháková) Spánek a snění (Plháková) Spiritualita a postoje ke smrti (Pechová) Vývojová psych. a psych. Rodiny (Doc. Sobotková) Pěstounská péče: trendy vs. zkušenosti (Sobotková) Výzkum vztahu a komunikace mezi matkami a dcerami (Sobotková) Fungování rodiny a zvládání nároků rodinného a pracovního života (Sobotková) Výzkum partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních (Očenášková) Výzkum rodinných vztahů a sexuálních zkušeností (Füllepová) Poradenská, pedagogická a škol. Psych. (Dr. Smékalová) Osobnostní charakteristiky škol. Psychologa a jeho pozice ve škole (Smékalova) metoda second step - výzkum efektivity metody v českých podmínkách (Smékalová) Fenomén odkladu školní docházky realizovaného u dětí nezralých pro nástup do školy (Dolejš) Spolupráce asistenta pedagoga u dětí integrovaných pro poruchu chování (Kolařík) Self u rozumově nadaných dětí (Šmahaj) Diagnostika rizikových a protektivních faktorů a prevence rizikového chování u adolescentů (Dolejš, Charvát) Osobnostní vlastnosti dětí školního věku (Obereignerů, Orel) Učitelé jejich osobnostní charakteristiky a postoje vůči dalším subjektům Klinická psych., diagnostika a psychoterapie (Dr. Lečbych) Metoda omezené zevní stimulace (Kupka, Malůš) Olomoucká klasifikace afázií (Obereignerů) Vývoj české verze a norem pro test Hanojské veže (Obereignerů) Struktura osobnosti a vztahova vazba u patolog. Hráčů (Maierová, Charvát) Virtuální realita v léčbě poruch anxiózního spektra (Procházka, Šmahaj) Ego analýza a maladaptivní schémata u lidí závislých na alkoholu (Procházka) Osobnost depresivních jedinců v remisi (Praško) Vývoj olomouckého testu figurální fluence (Lečbych) 16 Psych. práce, organizace a dopravní psych. (Dr. Seitl) Individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí (Seitl) Chodci a řidiči: jejich komunikace při přecházení silnice na přechodu pro chodce (Šucha) Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení a sociopsychologické aspekty řidičů s dosaženým počtem bodů 12 (Šucha) Dopravněpsychologický výkadový slovník (Šucha) Aplikace teorie Attachmentu v pracovním prostředí (Seitl) Efektivita a prediktivní validita psychodiagnostických metod při výběru zaměstnanců (Seitlová) NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles Zelená univerzita Sociální psych. A psych. Osobnosti (Doc. Cakirpaloglu) Sociální zrání osobnosti (Obereignerů) Zkoumání interpersonálních faktorů osobnosti a psychopatologie prostřednictvím projektivních metod (Seitl) Alternativy k pětifaktorovému modelu osobnosti (Plháková), Narcismus (Pechová) Hodnoty a postoje k bezpečnosti dopravy (Šucha) Mobing v ČR Metodologie, statistika a experimentální psych. (Dr. Charvát) Osobnostní vlastnosti dětí školního věku (Obereignerů, Orel) Psychologie dotazování (Neusar) Diagnostika rizikových a protektivních faktorů a prevence rizikového chování u adolescentů (Dolejš, Charvát) Dobrá praxe testů obecných studijních předpokladů, znalostních testů a psychodiagnostických nástrojů (Charvát)

17 vzdělávání (Smékalová) Metody explorace (rozhovor, pozorování, anamnéza) v rámci posuzování psychické způsobilosti k řízení (Šucha) Problematika vlivu internalizovaného stigmatu na efektivitu léčby u úzkostných poruch (Ocisková) Temperament a stresový potenciál kognitivních úloh v projevech autonomního nervového systému. Procházka Vnímání rizika v dopravních situacích Sledování hladiny testosteronu u rizikových řidičů 17

18 Archiv řešených témat v minulém období Témata ukončená v akademickém roce Metoda Hand test v diferenciální diagnostice duševních poruch Garant/ka tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Pavel Kolda a Mgr. Martin Vaverka (PL Šternberk) Anotace: Projektivní metoda Hand test patří mezi tradiční projektivní metody aplikované při poznávání lidské osobnosti. Podstatou výzkumu je rozšířit stávající poznání v oblasti popisu vztahů mezi osobností a psychopatologií. Popsat charakteristické znaky výsledků této metody u pacientů s různorodými duševními poruchami. Plánovaným výstupem výzkumu je moderně pojatá příručka k testu a odborné články shrnující výsledky výzkumu. Projekt PAPSAV Posouzení interpersonální decentrace u pacientů se schizofrenií metodou TAT Garant/ka a tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Spoluřešitelé: Mgr. Kristýna Hosáková (DSP student) Anotace: Interpersonální decentrace je důležitým konceptem, který popisuje schopnost člověka odhadovat mysl druhých osob. Má těsný vztah k tzv. teorii mysli. Posouzení tohoto konstruktu je možné tradiční projektivní metodou TAT. V našem výzkumu se snažíme popsat tuto dispozici u pacientů se schizofrenií, porovnat jejich výkony s výkony jiných známých souborů, propojit výsledky našeho výzkumu s neuropsychologickými teoriemi emi schizofrenie, vytvořit doporučení pro rozvoj této dispozice. IGA FF UP, MŠMT Ayahuaskový šamanský turismus Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. Anotace: : Výzkumný projekt se zaměřuje na ayahuaskový turismus, aktuální a frekventovaný jev, kdy lidé z Evropských zemí, včetně České republiky, vycestovávají do Peru a dalších jihoamerických států, aby tam užívali halucinogen ayahuasku v rámci šamanských rituálů. Cílem výzkumu je popsat osobnostní strukturu uru osob, které tento druh zkušenosti podstupují a zmapovat celý tento proces v co největší šíři (od motivace účastníků, přes realizaci, po následné zpracování celé zkušenosti). Výsledky poslouží pro zvýšení orientace v dané problematice, pro účely informování odborné i laické veřejnosti (prevence, osvěta) a jako podklady pro další výzkumy v této oblasti. FPVČ Výpravy za ayahuaskou - průzkum aktuálního jevu Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. Spoluřešitel: Hana Simonová, Jakub Kuchař, Kateřina Wzatková, Veronika Černá Anotace: : Výzkumný projekt navazuje na probíhající výzkum na poli katedry psychologie FF UP se záměrem rozšířit ho a zapojit do něj tým zainteresovaných studentů. Cílem výzkumu je zmapovat globální fenomén ayahuaskového turismu se zaměřením na motivaci účastníků, na jejich psychické prožitky během rituálu, na přínosy pro následný život i potenciální rizika. Dílčím cílem je popis osobnostní struktury těchto osob a odhalení případných odchylek od normy. V neposlední řadě je také třeba zmínit praktický dopad projektu informování odborné i laické veřejnosti o dané problematice, a tedy osvěta a prevence, formou publikací a webových stránek. Ayahuskový šamanský turismus je v zahraničí aktuálně zkoumaným jevem, avšak v České republice prozatím nedostatečně vědecky probádaným. 18

19 IGA Alexithymie a problematika vazby u lidí závislých na psychoaktivních látkách Garant/ka tématu: PhDr. Roman Procházka, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Gabriela Mahrová, Bc. Marek Laštovica (psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské) Anotace: Výzkum je zaměřen na studium alexithymie a vazby u lidí závislých na alkoholu. Jako metody výzkumu budou užity dotazníkové metody TAS-20, ECR, SVF-78, PSSI. Výzkumným záměrem je statisticky ověřit zda se mezi alexithymie, strategiemi zvládání stresu, typem vazby a stylů osobnosti vyskytuje významný vztah a v jakém směru. Z hlediska aktuálního poznání se projevuje propojenost těchto fenoménů zvláště u lidí závislých na psychoaktivních látkách. V naší výzkumné práci se také zaměříme, zda existují rozdíly v těchto sledovaných konstruktech u lidí s odlišnou primární závislostí na návykovými látkami (tj. závislost na alkoholu, závislost na stimulantech, závislost na opioidech atd.). Cílem je také výsledky implementovat do klinicko- diagnostických a terapeutických úvah. : Projekt PAPSAV Pěstounská péče: zkušenosti vs. trendy Garant/ka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková (DSP student), Mgr. Martina Fülepová (DSP student) Anotace: Pěstounská péče je úzkou oblastí společenské a odborné praxe, přesto zasluhuje pozornost, neboť zásadním způsobem zasahuje do osudů mnoha lidí. Mění se legislativa a praxe pěstounské péče, aniž by se dosud kdokoli zajímal o zkušenosti a názory těch, kterých se pěstounská péče přímo týká. V našich podmínkách ojedinělý rozsáhlý výzkumný projekt byl zaměřen na osobní zkušenosti dospělých osob, které byly vychovány v pěstounské rodině. Umožnit srovnat osobní zkušenosti s aktuálně propagovanými trendy a poukázat na jejich možná rizika vzhledem k naplňování psychických potřeb dětí. Výzkum se konkrétně zabýval problematikou biologické i pěstounské rodiny a jejich významem pro další život zkoumaných osob, procesem zpracování nestandardní osobní historie, současnou životní spokojeností a úrovní zvládání dospělých rolí (pracovní, partnerské, rodičovské). Hlavním publikačním výstupem je monografie vydaná ve VUP. IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2012_003) Výzkum partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Očenášková Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Anotace: Výzkum je zaměřený na partnerskou spokojenost žen pracujících v akademických povoláních. Hlavním cílem je zmapování subjektivního významu partnerství v životě těchto žen a možností skloubení osobního a profesního života. Jedná se o kvalitativní studii doplněnou dotazníkovými metodami, tzv. souběžnou vnořenou výzkumnou strategii (Cresswell, 2003). Cílovou skupinou jsou ženy v období mladé a střední dospělosti, které se věnují akademické profesní dráze tři a více let a žijí minimálně 3 roky v trvalém partnerském vztahu. Dosavadní výsledky ukazují, že ačkoliv ženy kladou důraz na svoji rodinu a partnerský život, profesní povinnosti výrazně dominují a zasahují do jejich osobního života. IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2013_021) Překlad a lokalizace dotazníku DBQ Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : PhDr. Lenka Šrámková (DSP student) 19

20 Anotace: Manchesterský dotazník chování řidiče (Manchester Driver Behaviour Questionnaire, DBQ) je široce uznávaným nástrojem v oblasti psychologické diagnostiky řidičů. V rámci realizovaného výzkumu je Manchesterský dotazník chování řidiče (DBQ) aplikován na řidiče v ČR. Hlavním cílem studie je vytvořit validní nástroj pro psychologickou diagnostiku v oblasti dopravní psychologie v České republice (včetně norem pro řidičskou populace). A dále prokázat vztah mezi jednotlivými škálami dotazníku (záměrné porušení předpisů, nebezpečné chyby, chyb z nepozornosti), sociodemografickými charakteristikami řidičů a jejich řidičkou historii (počet najetých kilometrů, nehody, přestupky). Posouzení psychické zátěže zaměstnanců na pozicích výpravčí a traťový dispečer Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., Doc. Ing. Pavel Drdla, PhD., Ing. Josef Bulíček, PhD., Mgr. Petr Zámečník, Mgr. Michal Šimeček, Mgr. Veronika Kuřečková, PhDr. Jiří Popelka. Anotace: Hlavním úkolem zakázky je posouzení psychické zátěže při výkonu práce u uvedených profesí, včetně posouzení ergonomických řešení ovládacích prvků pro obsluhu sdělovacích, rádiových, informačních zařízení a dalších technologických zařízení. Součástí řešení zakázky je i vypracování požadovaného psychického profilu zaměstnance v této profesi, vytvoření psychodiagnostické testové baterie pro výběr u těchto profesí, návrh opatření pro optimalizaci psychické zátěže s implikací pro pracovně hygienický design nového centrálního dispečerského. Zakázku bude Katedra realizovat v prvním pololetí 2014 ve spolupráci s CDV Brno a Univerzitou v Pardubicích. Celková hodnota zakázky je 3.5 mil Kč. : Veřejná zakázka SŽDC. 20

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více