Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015"

Transkript

1 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr. Denisa Janečková (DSP student), Lucie Kráčmarová (DSP student), Zuzana Vávrová (DSP student) Výzkum v oblasti spánku a snění bude navazovat na dosavadní studie. Prioritními dílčími tématy jsou cirkadiánní preference ve vztahu k poruchám spánku, zdraví škodlivým či prospěšným návykům (kouření, pití alkoholu, kávy, pravidelné cvičení, doba strávená u počítače atp.), školnímu prospěchu, životní spokojenosti a kreativitě. Výzkum snění se bude zaměřovat na frekvenci vybavování snů v souvislosti osti se specifickými, u nás málo známými dimenzemi osobnosti, jakými jsou propustnost vnitřních hranic nebo schopnost absorpce. V budoucnu se zaměříme na výzkum nočních můr a repetitivních snů, kterou jsou součástí posttraumatické stresové poruchy. Inteligence a tvořivost Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Mgr. Tereza Záškodná (DSP student), Mgr. Jan Nedvěd (DSP student) Anotace: Výzkum v oblasti inteligence a tvořivosti se bude zaměřovat na nové typy inteligence, především emoční a sociální, ve vztahu k tradičním dimenzím osobnosti. Budeme pátrat po determinantách tzv. doménově specifické kreativity, a to ve sféře motivace, schopností (IQ, sociální a emoční inteligence) a osobnostních ostních rysů. Bude také realizován experiment, zaměřený na srovnání individuální a skupinové kreativity v různých oblastech (psaní, kreslení či řešení poznávacích problémů). SGS-IGA FF_2013_022, ESF-POST UP Spiritualita a postoje ke smrti Garantka: : PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Mgr. Klára Machů (studentka DSP), Mgr. et Bc. Barbora Pospíšilová (studentka navazujícího magisterského studia psychologie) Anotace: V rámci tohoto tématu se zabýváme zkoumáním spirituality za použití multidimenzionální metody k měření spirituality Expression of Spirituality Inventory a výzkumem postojů ke smrti metodou Death Attitude Profile - Revised. Náboženské přesvědčení respektive spiritualita představují nejsilnější faktor ovlivňující postoje ke smrti. Výzkum realizujeme u české i slovenské populace a vedle zkoumání vztahů mezi spiritualitou a postoji ke smrti rovněž hledáme možné korelace mezi těmito postoji a pětifaktorovým modelem osobnosti. SGS IGA - FF_2013_034 (Spiritualita a postoje ke smrti)

2 Autobiografická paměť Garant tématu: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. Spoluřešitelé: Dr. Wander van der Vaart (University of Humanistic Studies); Prof. Jaap Murre (University of Amsterdam) Anotace: Vybavení si osobní události se jeví jako neúplné bez alespoň částečného tušení, kdy k této události došlo. V některých případech je časový aspekt a jeho správnost dokonce klíčová např. když se nás lékař ptá, kdy jsme naposled brali antibiotika či jak dlouho již trvá určitý problém. Autobiografická paměť je ovšem náchylná k mnoha zkreslením a časový aspekt není výjimkou. Výzkum se zaměřuje na prediktory přesnosti datace: na straně respondentů (kdo si pamatuje lépe); na straně událostí (které typy událostí si pamatujeme přesněji); i vhodnými způsoby dotazování na temporální aspekt autobiografických událostí. (duben-červenec 2013: výzkumná mobilita FF UP) B) Psychologické zkoumání lidské osobnosti a psychopatologie 1) Aplikovaná diagnostika osobnosti, vztah osobnosti a psychopatologie, převod a tvorba nových metod Alternativy k pětifaktorovému modelu osobnosti Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Olga Pechová, Ph.D., PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Mgr. Tereza Záškodná (DSP student), Mgr. Klára Machů (DSP student) Anotace: Nedostatečná schopnost pětifaktorového modelu osobnosti v oblasti měření a predikce aspektů osobnosti souvisejících s eticky zabarveným chováním vedla k vytvoření dvou paralelních koncepcí, které se snaží tuto mezeru zaplnit. Jedná se na straně jedné o šestifaktorovou koncepci (HEXACO), které operuje se šestým faktorem, kterým je čestnost-skromnost skromnost (honor-humility). O něco dříve vytvořená koncepce temné triády popisuje vliv tří subklinických rysů osobnosti, kterými jsou narcismus, machiavelismus a psychopatie. Prověřování obou koncepcí je významným tématem současné psychologie. FPVČ (Narcismus jako rys osobnosti, SPP: ) Zkoumání interpersonálních faktorů osobnosti a psychopatologie prostřednictvím projektivních metod Garant/ka tématu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Anotace: Cílem výzkumu je prozkoumat vzájemný vztah mezi projektivními metodami (Rorschach, Hand test) a interpersonálními faktory osobnosti, které jsou identifikovány na základě sebeposuzovacích dotazníků osobnostních vlastností. Výzkum přispívá k poznávání osobnosti kombinací sebeposuzovacího a projektivního přístupu. Zaměřuje se zejména na prosociální aspekty osobnosti (empatie). FPVČ, MŠMT 2

3 Sociální zrání osobnosti Garant/ka tématu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D Spoluřešitelé: Mgr. Irena Cakirpaloglu, Ph.D., PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj a standardizaci projektivní psychodiagnostické metody zaměřené na sociální zrání osobnosti. Jedná se o vytvoření zcela nového projektivního testového materiálu. Sledovanými projevy jsou vztah jedince k autoritě, vztahy k druhým lidem, emoční prožitek a zaměřenost chování jedince. IGA FF UP, MŠMT Osobnost depresivních jedinců v remisi Garant/ka tématu: Mgr. Zuzana Sedláčková (DSP student) Spoluřešitelé: prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. Anotace: : Naším cílem je zjištění specifických osobnostních charakteristik, které se vyskytují u depresivních jedinců v remisi, a prozkoumání případné přítomnosti komorbidní poruchy osobnosti. Zajímá nás souvislost konkrétních osobnostních rysů a komorbidních poruch osobnosti se sociodemografickými charakteristikami, s vývojem depresivní poruchy a průběhem její léčby (na základě kritérií: délka trvání depresivní poruchy, délka a počet minulých depresivních fází a remisí aj.). Potřebná data budeme zjišťovat například pomocí Cloningerova Dotazníku tempretamentu a charakteru (TCI) či strukturovaného rozhovoru IPDE-ICD-10 (International Personality Disorder Examination). Předpokládáme výskyt specifických rysů osobnosti u depresivních jedinců v remisi a vysoký výskyt komorbidní orbidní poruchy osobnosti. Dále očekáváme signifikantní souvislost specifických rysů osobnosti a poruchy osobnosti s vývojem depresivní poruchy a s průběhem její léčby. : IGA FF UP, MŠMT Struktura osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů Garant/ka tématu: PhDr. Eva Maierová Spoluřešitelé: Mgr. Miroslav Charvát, PhD. Anotace: Cílem výzkumného projektu je popsat souvislosti osti mezi poruchami osobnosti, vztahovou vazbou a patologickým hráčstvím, identifikovat možné subtypy hráčů dle vykazované psychopatologie a zjistit, zda má sledovaná psychopatologická komorbidita patologických hráčů vztah k úspěšnosti jejich léčby. Cílovou populací jsou klienti léčící se v pobytové léčbě na specializovaných odděleních. Dále se předpokládá rozšíření výzkumného záměru na skrytou populaci hráčů, kteří nejsou v kontaktu s léčebnými institucemi, včetně těch, kteří hrají online. Rozšíření v oblasti sledovaných proměnných bude zacíleno například na behaviorální schémata hráčů, kognitivní omyly atp. Výsledky bude možné využít například k vývoji krátkých intervenčních programů pro ambulantní léčbu závislostí či v prevenci tohoto nebezpečného fenoménu. 3

4 2) Neuropsychologická diagnostika, poznávání kognitivních funkcí a výkonových aspektů osobnosti Vývoj české verze a norem pro test Hanojské věže Garant/ka tématu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D Anotace: Test Hanojské věže je zaměřen na poznávání exekutivních schopností. Cílem výzkumu je tvorba norem pro test Hanojské věže, propracování metodiky pro aplikaci a to i v rámci přesahu diagnostických možností testu při výběru pracovníků. Ověření aplikačních možností testu, posouzení jeho psychometrických vlastností. Projekt PAPSAV Vývoj Olomouckého testu figurální fluence Garant/ka tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Pavel Kolda a Mgr. Martin Vaverka (PL Šternberk) Anotace: Test figurální fluence umožňuje poznávání exekutivních funkcí. Rozšiřuje dosavadní repertoár specifických zkoušek fluence (verbální, kategoriální). Podstatou výzkumu je tvorba vhodného podnětového materiálu, tvorba norem pro test figurální fluence, propracování metodiky pro aplikaci testu, vytvoření testové příručky. Projekt PAPSAV Olomoucká klasifikace afázií Garant/ka tématu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D Anotace: Projekt je zaměřen na výzkumné propracování klasifikace afázií dle Čecháčková (dříve Olomoucká klasifikace afázií) v souladu se soudobým vědeckým poznáním. Cílem je ověření diagnostických možností dané klasifikace a vypracování diagnostického algoritmu. projekt ve fázi přípravy Dobrá praxe konstrukce testů obecných studijních předpokladů, znalostních testů a psychodiagnostických nástrojů Garant tématu: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Spoluřešitelé: Lucie Viktorová, Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. Anotace projektu: Cílem projektu je zjistit, t, čím se vyznačuje dobrá praxe při tvorbě testů studijních předpokladů, znalostních testů a jiných psychodiagnostických nástrojů, tj. které oddíly testů a které položky v nich vykazují dobrou schopnost diferenciace a které jsou neúčinné či méně vhodné. Analyzovány jsou lexikální vlastnosti položek, vztah k paměťovým schopnostem člověka i jejich kvalita vzhledem k uznávaným teoriím dotazování jako je například kognitivně interakční model dotazování. Projekt se zaměřuje na psychometrické vlastnosti testů a dotazníků za využití CTT a IRT, především na jejich reliabilitu (paralelní verze a vnitřní konzistence) a validitu (obsahovou i kriteriální). Dále je v projektu testována možnost využití počítačového adaptivního testování v oblasti studijních předpokladů a návazně i v dalších oblastech jako je prevence rizikového chování, či obecně v psychodiagnostice. SGS IGA FF_2013_011 4

5 C) Zkoumání faktorů léčby duševních poruch a psychoterapie 1) Experimentální terapeutické postupy, zavádění nových terapeutických programů Metoda omezení zevní stimulace Garant/ka tématu: Mgr. Martin Kupka, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Marek Malůš (DSP student) Anotace: Výzkum metody omezené zevní stimulace (Restricted environmental stimulation technique - REST). Implementace tohoto způsobu práce do péče o osoby, které se léčí ze závislosti na psychoaktivních látkách v PL Bílá Voda. Dále dokončení základního výzkumu. V současnosti nás zajímá především identifikace potenciálních terapeutických činitelů s ohledem na všímavost, prožívanou životní smysluplnost a změny v sebepojetí. Výzkum má smíšený design. Soustředíme se na měření kvantitativních i kvalitativních změn. K tomu využíváme dotazníkové metody: Dotazník pěti aspektů všímavosti, Existenciální škálu a Rosenbergovu škálu sebehodnocení. Kvalitativní data jsou hodnocena skrze interpretativní fenomenologickou analýzu. Jedná se nám o pochopení motivace dobrovolníků a dále o zmapování možných přínosů této procedury. Zde vycházíme z popisu účastníků, který získáváme rozhovorem před vstupem do prostředí omezené zevní stimulace, v průběhu její realizace a bezprostředně po ukončení. V současnosti mapujeme rovněž trvalost změny, kdy oslovujeme probandy s 6 měsíčním odstupem po absolvování této zkušenosti. FRVČ, FF UP, MŠMT 2) Proměnné ovlivňující proces a efekt psychoterapie Problematika vlivu internalizovaného stigmatu na efektivitu léčby u úzkostných poruch Garant/ka tématu: Mgr. Marie Ocisková (DSP student) Spoluřešitelé: Anotace: Problematika vlivu internalizovaného stigmatu na efektivitu léčby u úzkostných poruch a identifikace některých osobnostních proměnných, které zvyšují pravděpodobnost jeho internalizace. Pacienti s úzkostnými poruchami přicházejí do terapie vesměs pozdě, kdy zpravidla trpí úzkostnou poruchou již po celá léta. Při jejich léčbě jak psychoterapií, tak farmakoterapií je často problémem, že samotná diagnóza psychické poruchy na ně působí jako zraňující stigma, které dále snižuje jejich sebedůvěru a víru ve zlepšení jejich stavu. Cílem práce je zhodnotit míru internalizovaného stigmatu pacientů s úzkostnými poruchami (panická porucha, agorafobie, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, PTSD, OCD) a zjistit vztah internalizovaného stigmatu k osobnostním charakteristikám a strategiím zvládání stresu, míře naděje a ke změně symptomatologie v průběhu léčby 5

6 Temperament a stresový potenciál kognitivních konfliktních úloh v projevech autonomního nervového systému (ANS). Garant: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D Anotace: V oblasti současného aktuálního poznání v oblasti psychofyziologie a psychosomatické medicíny, představuje problematika vztahu temperamentu a vlastních reakcí na stres měřených na úrovni biologických signálů významně diskutovanou a zkoumanou oblast. Z tohoto hlediska se často hovoří o tzv. psychosomatické variabilitě ve vztahu k ANS. Významnou roli zde přestavují působící stresové podněty a také konstituční vrozené dispozice, ve kterých se zřetelně uplatňuje temperament. t. V našem výzkumu vycházíme z obecně fyziologických principů působení sympatiku a parasympatiku v průběhu stresových podnětů s cílem postihnout základní vztahy těchto zkoumaných parametrů u zdravého kontrolního souboru a vytvořit tak nezbytné teoretické podhoubí pro možné srovnání se soubory klinickými. Přínos spatřujeme v tom, že o této problematice není prozatím v současném stavu poznání dostatek výzkumných zjištění. FPVČ Ego analýza a maladaptivní schémata u lidí závislých na psychoaktivních látkách Garant: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Gabriela Mahrová, Bc. Marek Laštovica (psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské) Anotace: Výzkum je zaměřen na obsahové analýze lidí závislých na psychoaktivních látkách. V obsahové analýze těchto životopisů chceme sledovat obsahové kategorie a jejich emoční valenci. Výzkumná skupina bude dále rozdělena dle doby abstinence. Za cíl si pokládáme vytvořit jednoduchý nástroj určený k rychlé analýze témat, kterými se daný člověk ve svém životopise zabývá jak z hlediska frekvence, tak z hlediska emočního hodnocení. Vzniklý nástroj k analýze obsahových dat bude schopen jednoduše znázornit osu životopisu vč. určité detekce možných psychologických obran Já. Z tohoto hlediska se v rámci Ego-analýzy také zaměříme na detekci možných maladaptivních schémat. Ve výzkumu spatřujeme přínos v tvorbě obsahově analytického nástroje, který je přenositelný do terapeutické praxe při práci s klienty závislými na psychoaktivních látkách. : Projekt PAPSAV Virtuální realita v léčbě poruch anxiozního spektra Garant: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. Anotace: Výzkum zaměřený na vliv virtuální reality a expozic ve virtuální realitě na anxiózní poruchy v rámci kognitivně behaviorální terapie. Výzkum je zaměřený na hodnocení rozdílů účinnosti mezi kognitivně behaviorálními strategiemi v léčbě úzkostných poruch. Sexuální přitažlivost v psychoterapii Garant: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Spoluřešitel: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Anotace: Fenomén sexuální přitažlivosti v psychoterapii je tabuizované téma současného výzkumu psychoterapie. Postupně se objevují první publikace, které se snaží o komplexnější zachycení celého fenoménu nejen z hlediska tradičního paradigmatu přenosu a protipřenosu v psychoterapii. V našem výzkumu se zaobíráme vícerými otázkami, které s tímto fenoménem souvisí a jeho vlivu na proces a výsledek psychoterapie. Aktuálně se věnujeme otázce jak je toto 6

7 téma supervidováno a jaký je názor zkušených terapeutů na roli fenoménu sexuální přitažlivosti v psychoterapii. Projekt Excelence FF UP D) Výzkum rodiny a partnerských vztahů Dlouhodobě se zaměřujeme na výzkumy týkající se různých aspektů partnerského a rodinného soužití: problematika vztahů, procesů, rolí, osobních zkušeností a významů, životní spokojenosti, rodinného stresu a jeho zvládání, resilience rodiny. Výzkum vztahu a komunikace mezi matkami a dcerami Garant/ka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková, Barbora Burešová, Bc. Zuzana Purová, Bc. Klára Večerková Anotace: Zkoumaná problematika je na pomezí vývojové psychologie a psychologie rodiny. Postava matky patří mezi nejdůležitější v životě, vztah matky s dětmi je jedním z klíčových faktorů z okruhu rodiny, který spolupůsobí při utváření osobnosti. Výzkum je zaměřen na popis a analýzu vztahů mezi matkami a dcerami v různém věku. Zajímají nás specifika komunikace mezi matkou a dcerou a faktory, které vzájemný vztah posilují či naopak zatěžují. Prožívání vztahu matka-dcera je mapováno z pohledu dvou generací dcer (v mladé a střední dospělosti) a z pohledu dvou generací matek (v období střední dospělosti a stáří). Výzkumná zjištění by měla být mj. užitečná v poradenské praxi. (v plánu) IGA FF UP, MŠMT Výzkum rodinných vztahů a sexuálních zkušeností Garant/ka tématu: Mgr. Martina Fülepová Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Anotace: Cílem chystaného projektu bude sledování možných souvislostí mezi aktuálně prožívanou sexuální dysfunkcí žen, vzpomínkami na vyrůstání v původní rodině a současným vztahem s partnerem. Design výzkumu bude smíšený, s důrazem na individuální hloubkové rozhovory s ženami. (v plánu) IGA FF UP, MŠMT Fungování rodiny a zvládání nároků rodinného a pracovního života Garant/ka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Soňa Lemrová, Mgr. Marcela Novozámská, Marie Linhartová Anotace: Výzkumy soustředěné kolem tohoto tématu se zaměřují na rodinné procesy (funkčnost rodin, rodinná resilience, zvládání stresu v rodinách aj.) a různé aspekty životní spokojenosti (zejména spokojenost v manželské, partnerské a rodičovské roli) v souvislosti s nároky vyplývajícími z profesní oblasti. Studie jsou realizovány v různých formách a typech rodin (rodiny pracujících rodičů s malými dětmi, rodiny s více než 4 dětmi, věřící rodiny, rodiny učitelek apod.). Výzkumy mají jistý dílčí přesah do výzkumné oblasti F, téma Individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí, bod b) work-life balance, práce vs. rodina. Těžištěm výzkumu jsou však rodinné vztahy a procesy. IGA FF UP, MŠMT (FF_2010_029), další IGA ve výhledu 7

8 Prarodiče jako pečující osoby v kontextu NRP Garant/ka tématu: Mgr. Šárka Mošťková Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Anotace: Hlavním cílem výzkumu bude porozumět prožívání prarodičů, kteří převzali péči o svá vnoučata místo jejich rodičů. Dílčími cíli bude zmapovat subjektivní vnímání příčin pěstounské péče, náhled na rodinnou situaci, konflikt dvojí role, vztahy s vnoučaty, těžkosti s výchovou, životní spokojenost prarodičů, důležité hodnoty a cíle, způsoby zvládání stresu a resilience. Výzkumný soubor bude tvořit minimálně 25 babiček a dědečků pečujících o jedno či více vnoučat po dobu alespoň dvou let. Metody: polostrukturované interview, SEIQoL, F-COPES. Výsledky budou aplikovatelné v psychologickém poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. E) Výzkum školního prostředí 1) Protektivní a rizikové faktory ve školním prostředí Diagnostika rizikových a protektivních faktorů a prevence rizikového chování u adolescentů Garanti tématu: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. a Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová, PhDr. Eva Maierová Anotace: Projekt je zaměřen především evším na možnosti včasné diagnostiky osobnostních a jiných charakteristik jedinců, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny faktory pro vznik různých závislostí a tendencí k rizikovému chování. Hlavním cílem je analýza dosavadních psychodiagnostických nástrojů zaměřených na screening rizikového chování adolescentů a s ním souvisejících proměnných. Na základě této analýzy se budou další výzkumné snahy týmu orientovat na tvorbu vlastní diagnostické metody, která bude postihovat několik rysů a proměnných, které mají vliv na vznik rizikového chování. Dále se zaměříme na vývoj nových originálních metodik selektivní a indikované prevence (primárně pro oblast školství a ústavní péče), jejich implementaci a případně i následné kvazi-experimentální ověření efektivity. FF UP v rámci SGS/IGA (FF_2013_012) Osobnostní vlastnosti dětí školního věku, sebehodnocení školní úspěšnosti a dalších parametrů u žáků základních a středních škol ve věku 9-18 let Garant/ka tématu: PhDr. et MUDr. Miroslav Orel, PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Spoluřešitelé: RNDr. Eva Reiterová, Ph.D. Anotace: Projekt je zaměřen na zavedení, standardizaci a úpravu nových diagnostických nástrojů v prostředí škol ČR. Jde o český převod pětifaktorového osobnostního dotazníku pro děti (FFI-C) a metody sebehodnocení školní úspěšnosti (PHCSCS-2). Výstupy budou srovnávány a hodnoceny s výsledky testu pozornosti d2, dalšími psychodiagnostickými metodami a výstupy z vyhodnocení aktuální úrovně znalostí a relativního přírůstku znalostí u žáků v průběhu dvou let. Cílem je podat souhrnný obraz o vybraných psychologických parametrech a úrovni znalostí u žáků základních a středních škol v daném věkovém rozmezí a následně formulovat opatření pro optimalizaci výchovně-vzdělávacího vzdělávacího procesu ve školách na území ČR. Součástí projektu je posílení a rozvoj spolupráce katedry psychologie s KPPP a ZDVPP Zlín, Ostravskou Univerzitou a dalšími subjekty, aby byl získán co největší výzkumný vzorek. V projektu je počítáno s psychodiagnostickým vyšetřením a vyhodnocením ocením u minimálně žáků. ESF Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání 8

9 Metoda Second step výzkum efektivity metody v českých podmínkách Garant/ka tématu: PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Eva Maierová, Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. Anotace: Metoda Second step pochází z amerického prostředí, nositelem licence je Commitee for Children, Seattle, USA. Zaměřuje se na podporu rozvoje sociálního a emocionálního vývoje dítěte. V roce 2009 získalo licenci k používání této metody také Slovensko díky slovenským kolegům, především prof.gajdošové jsme měli možnost se s touto metodou seznámit na naší katedře. Několik kolegů získalo základní výcvik pro užívání této metody, zakoupili jsme také sadu karet pro využití metody v 1.-3.ročníku ZŠ. S ohledem na zájem škol o podporu v oblasti rozvíjení sociální a emocionálního vývoje dětí se jeví jako vhodné tuto metodu, která se osvědčila v řadě zemí světa, přeložit a výzkumně ověřit také v našich podmínkách. Úkolem výzkumného týmu bude vstoupit v kontakt s výše uvedenou organizací, získat povolení k vývoji české verze metody a následně ji výzkumně ověřit v našich podmínkách. Předpokládáme návaznost tohoto výzkumného tématu na výzkumnou oblast prevence rizikového chování. Jde o výzkum směřující k využití v praxi, lze předpokládat zapojení školních psychologů spolupracujících s naší katedrou a studentů vyšších ročníků. Self u rozumově nadaných dětí Garant/ka tématu: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. Spoluřešitelé: Ester Šromová Anotace: Výzkumný projekt se týká zvyšujícího se zájmu odborné i široké veřejnosti o problematiku intelektově nadaných dětí, kterou hodláme zaměřit na zkoumání jejich self. Self koncept je jeden ze základních kamenů lidské psychiky, určující kvalitu života (Vymětal, 2010). Cílem je zjistit, zda má rozumové nadání vliv na self dětí a zda se liší od dětí s průměrným nadáním. Plánuje se zkoumat výběrový soubor dětí školního věku ve zlínském a olomouckém kraji. Sběr dat bude realizován prostřednictvím osobní schůzky, tedy návštěvy na vybraných základních školách, kde jim bude předložen inteligenční test a test zkoumající jejich koncept self. V průběhu realizace výzkumu se plánují publikační výstupy v odborných časopisech a výstup na mezinárodní konferenci Psychologické dny. Výsledky tématu poslouží jako rozšíření teoretického rámce dané oblasti. : IGA, FF UP, MŠMT Fenomén odkladu školní docházky realizovaného u dětí nezralých pro nástup do školy Garant tématu: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Anotace: Téma se týká dlouhodobě praktikovaného přístupu posuzování dětí před jejich nástupem povinné školní docházky. Počet dětí, které nastupují školní docházku o rok později, má tendenci se zvyšovat. Cílem výzkumného projektu je prozkoumat fenomén odkládání školní docházky u dětí, které jsou doporučovány k vyšetření ve školských poradenských zařízeních a posuzovány jako dosud nepřipravené pro nástup do školy. Jde o téma vycházející z praxe, koncepčně na něm participují poradenští pracovníci, spolupracující s naší katedrou v rámci projektu PAPSAV. V průběhu výzkumu budou porovnávána data týkající se školní zralosti, získaná budou od skupiny dětí doporučených k vyšetření školní zralosti a u skupiny, která tvoří zbývající děti, které mají v následujícím roce nastoupit do školy. Předpokládáme, že výsledky šetření budou podkladem pro vyhodnocení současné praxe a předložení doporučení pro další postupy. projekt ESF Partnerská síť 9

10 Spolupráce asistenta pedagoga u dětí integrovaných pro poruchu chování Garant tématu: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Anotace: Téma se týká jednoho z nástrojů školské integrace, a to konkrétně přidělování tzv.asistenta ta pedagoga do tříd, kde je integrováno dítě se zdravotním postižením. Cílem výzkumného projektu je získat informace o výskytu daného fenoménu v populaci dětí na ZŠ, získat přehled o aktuální pracovní činnosti asistentů pedagoga u dětí s poruchami chování, popsat proces práce těchto asistentů a postoje subjektů zaangažovaných do procesu integrace (rodičů a učitelů), v neposlední řadě se pokusit vyhodnotit dopad spolupráce asistenta pedagoga a dítěte na školní prospěch a sociální vztahy dítěte. projekt ESF Partnerská síť 2) Subjekty ve školství jejich osobnostní charakteristiky, postoje a vztahy Osobnostní charakteristiky školního psychologa a jeho pozice ve škole Garant/ka tématu: PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. Anotace: Současná situace ve školní psychologii v ČR je výzvou jak pro výzkumné pracovníky, tak pro pracovníky zabývající se vzděláváním v této oblasti. Je žádoucí zmapovat situaci na praktickém poli školní psychologie podmínky práce školních psychologů, jejich osobnostní charakteristiky, koreláty těchto charakteristik s jejich úspěšností a vzdělávací potřeby, zároveň je potřeba zkoumat očekávání pedagogů a vedení škol od školní psychologie, potažmo školních psychologů. Význam zkoumání a vzdělávání v tomto tématu souvisí s důrazem kladeným na prevenci neúspěšnosti a rizikového chování ve školách a s celospolečenským pojetím významu školy pro vývoj dětí a mládeže, což jsou témata těsně související s prací školních psychologů. IGA (proběhla bude znovu podána) Učitelé jejich osobnostní charakteristiky a postoje vůči dalším subjektům vzdělávání Garant/ka: PhDr.Eleonora Smékalová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr.Soňa Lemrová, Ph.D. Anotace: Učitelé jsou bezesporu hlavními činiteli působícími ve vzdělávání. Působí nejen svou odborností, ale také osobnostními rysy, přesvědčeními a postoji. Mezi málo prozkoumané faktory patří některé sociální fenomény a jejich vliv na výkony žáků. Cílem projektu je přinést aktuální poznatky o osobnostech učitelů ZŠ, SŠ a VŠ v ČR, o jejich postojích vůči žákům a rodičům a uvést je do souvislosti s jejich pracovními podmínkami a dalšími proměnnými (věk, aprobace, délka praxe, typ školy atd.). Poznatky získané výzkumem budou moci posloužit osobám pracujícím s učiteli i učitelům samotným. IGA (proběhla a bude znovu podána) 10

11 F) Výzkum v pracovním prostředí, individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí Mobbing v ČR Garant/ka tématu: doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. Spoluřešitelé: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. Anotace: Tento projekt, který usiluje o finanční podporu GAČR má za cíl identifikovat a verifikovat výskyt, způsoby projevu a nejčastější psychické důsledky mobbingu v pracovních kolektivech v ČR. Výzkum navazuje na pilotní šetření mobbingu v ČR (Cakirpaloglu et al., 2010) а pokračující šetření (Cakirpaloglu et al., 2011), která ozřejmila patrné rozměry a souvislosti tohoto individuálně a společensky závažného jevu. Jelikož jsou u nás dosavadní výzkumné práce v tomto směru v počátcích, plánovaný výzkum bude mít explorační a verifikativní povahu. Individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí Garant tématu: PhDr. Martin Seitl, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., Mgr. Iva Maroušková, Mgr. Stanislava Gauchet Kobzová, Martin Nevřela, Ondřej Zíma, Lukáš Kubičný, Pavla Fabiánová Anotace: Jedinec prožívá v individuálním i skupinovém smyslu vztah k sobě, práci, organizaci i ostatním lidem. Vytváří se jeho individuální zkušenost, stejně jako sdílená zkušenost pracovních skupin. Zkušenost jedince a skupin považujeme za klíčový aspekt dynamického pracovního prostředí, které neovlivňuje pouze další zkušenosti zaměstnanců, ale zásadním způsobem vstupuje do otázek konkurenceschopnosti organizace. Zájem je zde věnován nejen poznávání specifických zkušeností zaměstnanců, ale i faktorům na zkušenost působícím a možnostem manažerů zkušenost ovlivnit a řídit. Mezi základní otázky spojené s individuální a skupinovou zkušeností zařazujeme problematiku: a) work-life balance s přesahem do tématu Fungování rodiny a zvládání nároků rodinného a pracovního života; b) organizační kultury a etiky; c) struktury a dynamiky pracovních týmů ve vztahu k jejich výkonnosti; d) stresu a pracovní zátěže v souvislosti s osobnostními a kognitivními předpoklady. Výstupem výzkumného tématu je explorace aktuálního stavu výše popsaných podoblastí a publikace výzkumných zjištění formou série odborných článků, které navazují na již dříve publikované výstupy zaměřené právě na individuální a skupinovou zkušenost v pracovním prostředí. Aplikace teorie Attachmentu v pracovním prostředí Garant tématu: PhDr. Martin Seitl, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., Kristýna Vacková, Simona Bojková, Bc. Tereza Adámková, Petra Dvořáčková, Barbora Kasalová, Lucie Šimková Anotace: V návaznosti na vývoj teorie Attachmentu a jejího postupného prorůstaní do řady psychologických oborů věnujeme pozornost možnostem aplikace této teorie v psychologii práce a organizace. Na podkladu dosavadních zahraničních výzkumů je diskutován zejména potenciál teorie a z ní vyplývajících nástrojů pro výběr zaměstnanců na pozice manažerské nebo v pracovních týmech. Realizace výzkumného tématu je strukturována nejprve do ověřování zahraničních zjištění v českém prostředí. Na základě ověřených indikátorů jednotlivých strategií citového připoutání bude výstupem řešení celého tématu nový ověřený diagnostický nástroj přizpůsobený středoevropským podmínkám. Po psychometrickém ověření bude nový diagnostický nástroj určen k aplikaci při výběru a rozvoji zaměstnanců, stejně jako k diagnostice a utváření pracovních týmů. 11

12 Efektivita a prediktivní validita psychodiagnostických metod při výběru zaměstnanců Garant tématu: PhDr. Klára Seitlová, PhD. Spoluřešitelé: Ing. Denisa Schiedková, Ing. Josef Rambousek, Leopold Benda, PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Anotace: Při aplikaci psychodiagnostických metod při výběru zaměstnanců je v popředí zájmu jejich prediktivní validita. Přes jasně stanovená kritéria výběru, vyplývající z analýzy pracovních činností konkrétní pozice, a navazující definice sledovaných psychických vlastností, je prediktivní validita psychodiagnostických metod užitých při výběru často odvozená, obecná nebo neznámá. Vedle prediktivní validity je pak druhou klíčovou otázkou efektivita použitých metod, která je závislá na ceně metody; přidané hodnotě pracovní pozice, pro kterou jsou zaměstnanci vybíráni; čase nutného pro použití metody; rozsahu poskytnutých výsledků. Výstupem tématu bude publikace zjištěné prediktivní validity různých psychodiagnostických metod pro konkrétní pozice. G) Výzkum lidského faktoru v dopravě Metody explorace (rozhovor, pozorování, anamnéza) v rámci posuzování psychické způsobilosti k řízení Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : PhDr. Radko Obereignerů, PhD., PhD. Lenka Šrámková (DSP student), PhDr. Michal Walter (externí spolupracovník), PhDr. Libor Eliášek (externí spolupracovník), Kateřina Böhmová (studentka) Anotace: Při posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření kombinujeme přístup testový a klinický. V realizovaném výzkumném projektu popisujeme principy klinického přístupu a jeho metod interview, pozorování a anamnéza v rámci dopravněpsychologického vyšetření v ČR. Podkladem je obsahová analýza sdělení (interview) zkušených dopravních psychologů v ČR. Výstupem projektu je monografie na dané téma, která bude publikována v roce : CZ.1.07/2.2.00/ Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi Chodci a řidiči: jejich komunikace při přecházení silnice na přechodu pro chodce Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Anotace: Cílem výzkumného projektu je popsat strategie chodců při přecházení silnice, strategie řidičů při řízení v situaci křižování silnice chodcem a jejich vzájemnou komunikaci. Popsány jsou jednotlivé strategie (a faktory, které ovlivňují rozhodování), jak chodců, tak také řidičů, jejich vzájemné kombinace a vzájemná komunikace chodců a řidičů. Identifikovány jsou rizikové strategie a rizikové kombinace různých strategií. Dále pak rizikové a protektivní faktory jak na straně chodců, tak také řidičů. Analyzovány y jsou konfliktní situace (konflikty, skoronehody, nehody) a je popsána příčinná souvislost dějů, které k nim vedou. Závěry jsou interpretovány v kontextu dopravního prostředí. 12

13 Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení a sociopsychologické aspekty řidičů s dosaženým počtem bodů 12 Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice) Anotace: Hlavním cílem projektu je provést sociopsychologickou analýzu řidičů, kteří dosáhli hranice 12 bodů v rámci bodového systému, a bylo jim odebráno řidičské oprávnění. V rámci analýzy se zaměřujeme na osobnost řidiče (osobnostní vlastnosti, motivační činitele a postoje) a sociodemografické charakteristiky. Následně (na podkladě uvedených zjištění) připravíme metodiku pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení, která bude sloužit pro výběr a přípravu řidičů v rámci autoškol. Přesah projektu je do oblasti rehabilitace řidičů, kde informace ohledně osobnostních a demografických charakteristik tzv. vybodovaných řidičů umožní lépe zacílit rehabilitační programy. Bezpečností výzkum MV ČR, VG Dopravněpsychologický výkadový slovník Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice) Anotace: Dopravní psychologie jako každá vědecká disciplína pracuje s určitým pojmovým aparátem, v němž se vyskytuje řada terminologických nejednoznačností a jehož vyjasnění napomůže srozumitelnosti a objektivitě této disciplíny. Za tímto účelem bude připraven terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie, který si klade za cíl shromáždění a definování základních užívaných pojmů. Kromě výkladu pojmů bude zařazen i jejich anglický a německý překlad či ekvivalent. Hlavním cílem projektu tedy je příprava a publikace terminologického a výkladového slovníku dopravní psychologie (v roce 2015). Cíl projektu sleduje obecnější společenské a vědecké cíle, které směrují k sjednocení terminologie v oboru dopravní psychologie a definování klíčových termínů. Kniha bude sloužit jako nadčasový podklad pro odborníky v dopravě. : Projekt byl podpořen FF UP v Olomouci, grantem Fond pro podporu vědecké činnosti Hodnoty a postoje k bezpečnosti dopravy Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Anotace: Výzkum se zaměřuje na identifikaci a popis postojů a souvisejících hodnot, které občani různých států deklarují. Výzkum je realizován formou on line dotazníků, data jsou zpracovávána kvalitativně formou analýzy textu. Výzkum je realizován na 5 kontinentech (v 7 jazycích) v přibližně 50 krajinách. Cílem výzkumu je popsat a porovnat ve celosvětovém měřítku postoje a hodnoty obyvatelstva k bezpečnosti dopravy. Praktickou implikací výsledku výzkumu je lepší pochopení místa dopravní bezpečnosti ve společnosti a lepší zacílení bezpečnostní kampaní. 13

14 Operation and safety of tramways in interaction with public space (Provoz a bezpečnost tramvajové dopravy v kontextu veřejného prostoru) Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost tramvajové dopravy ve městech, a to prostřednictvím popisu rizikových uzlových bodů (tzv. hotspots), popsání postupů pro eliminaci konfliktů a nehod v těchto lokalitách, dále pak popsat interakce tramvajové dopravy s ostatními účastníky dopravního prostředí zejména automobily, cyklisty a chodci. Zdůrazněný je lidský faktor jako ústřední řídící prvek celého dopravního systému. Filozofickým východiskem pojímání bezpečnosti a prevence nehod je předpoklad, že máme k dispozici různé indikátory, podle kterých můžeme předpokládat vznik nehody v budoucnu (v nějaké lokalitě) a nemusíme čekat, až se uvedená nehoda stane. Popis těchto indikátorů a zavedení do dopravněbezpečnostní praxe je jedním z cílů projektu. 7. rámcový program EU, akce COST, TU 1103 Zelená univerzita Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Kateřina Böhmová, Alena Hrbáčová (studentky 3. ročníku) Anotace: Hlavním cílem projektu je zapojení Univerzity Palackého do celospolečenského trendu zvyšování bezpečnosti dopravy, kvality života občanů a ekologické udržitelnosti. Mezi klíčové pojmy se řadí bezpečnost pro všechny, kvalita života studentů, zaměstnanců univerzity a občanů města, životní prostředí neboprestiž univerzity jako celospolečensky zodpovědné organizace. Kampaň je zacílená na prostředí univerzity zahrnující okolí budov univerzity, zaměstnance univerzity, studenty a občany města v kontaktu s univerzitou. Sledování hladiny testosteronu u rizikových řidičů Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: PhDr. Radko Obereignerů, PhD. PhDr. Miroslav Orel, Mgr. Petr Zámečník (CDV), MUDr. Július Hodosy (Ústav molekulárnej biomedicíny a Fyziologicky ustav, LF UK Bratislava). Anotace: Smyslem projektu je ověřit, jestli se hladiny testosteronu (a dalších charakteristik s ním spojených) liší u rizikových a bezpečných řidičů. Sběr dat bude probíhat u partnera CDV Brno u řidičů, kterým byl odebrán ŘP (a kteří podstupují rehabilitace před navrácením ŘP). Výzkumný vzorek cca 100 řidičů. Kontrolní hodnoty budou použity dle průměrných hodnot v populaci. Jedná se o pilotní průzkum. Pokud se objeví zajímavé výsledky, bude podána žádost o financování ve spolupráci se Ústavem molekulárnej biomedicíny Bratislava. Vnímání rizika v dopravních situacích Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Ambrož (CDV) Anotace: Cílem výzkumného záměru je popsat jak lidé vnímají a posuzují rizikové situace v dopravě, a to vzhledem k jejich osobnostním rysům, identifikací s určitou dopravní rolí (chodec, 14

15 cyklista, řidič) a řidičským chováním. Respondenti budou hodnotit 35 krátkých videí na škále, ve smyslu nakolik se jim jeví prezentovaná situace riziková. Dále vyplní krátký dotazník (osobní údaje), osobnostní test TVP a dotazník DBQ. Realizace ve spolupráci s CDV. NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: Mgr. Petr Zámečník Anotace: Hlavním cílem COST projektů je sdílet znalosti expertů z jednotlivých zemí a produkovat kompilaci poznatků formou průběžných a závěrečných zpráv. Zaměření uvedené COST akce je na problematiku hybridních a elektro vozů zejména z pohledu jejich vývoje a optimalizace pro širší využití ve společnosti. Hlavním přínosem a úkolem naši Univerzity v konsorciu je poskytování informací o vnímání elektromobility ve společnosti, definování požadavků spotřebitelů a propojování požadavků uživatelů a možností vývoje vozů. Akce COST TU 1105, H

16 Příloha: Přehledová tabulka rozdělení koordinace výzkumných oblastí Kognitivní (obecná) psychologie (Prof. Plháková) Autobiografická paměť (Neusar) Inteligence a tvořivost (Plháková) Spánek a snění (Plháková) Spiritualita a postoje ke smrti (Pechová) Vývojová psych. a psych. Rodiny (Doc. Sobotková) Pěstounská péče: trendy vs. zkušenosti (Sobotková) Výzkum vztahu a komunikace mezi matkami a dcerami (Sobotková) Fungování rodiny a zvládání nároků rodinného a pracovního života (Sobotková) Výzkum partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních (Očenášková) Výzkum rodinných vztahů a sexuálních zkušeností (Füllepová) Poradenská, pedagogická a škol. Psych. (Dr. Smékalová) Osobnostní charakteristiky škol. Psychologa a jeho pozice ve škole (Smékalova) metoda second step - výzkum efektivity metody v českých podmínkách (Smékalová) Fenomén odkladu školní docházky realizovaného u dětí nezralých pro nástup do školy (Dolejš) Spolupráce asistenta pedagoga u dětí integrovaných pro poruchu chování (Kolařík) Self u rozumově nadaných dětí (Šmahaj) Diagnostika rizikových a protektivních faktorů a prevence rizikového chování u adolescentů (Dolejš, Charvát) Osobnostní vlastnosti dětí školního věku (Obereignerů, Orel) Učitelé jejich osobnostní charakteristiky a postoje vůči dalším subjektům Klinická psych., diagnostika a psychoterapie (Dr. Lečbych) Metoda omezené zevní stimulace (Kupka, Malůš) Olomoucká klasifikace afázií (Obereignerů) Vývoj české verze a norem pro test Hanojské veže (Obereignerů) Struktura osobnosti a vztahova vazba u patolog. Hráčů (Maierová, Charvát) Virtuální realita v léčbě poruch anxiózního spektra (Procházka, Šmahaj) Ego analýza a maladaptivní schémata u lidí závislých na alkoholu (Procházka) Osobnost depresivních jedinců v remisi (Praško) Vývoj olomouckého testu figurální fluence (Lečbych) 16 Psych. práce, organizace a dopravní psych. (Dr. Seitl) Individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí (Seitl) Chodci a řidiči: jejich komunikace při přecházení silnice na přechodu pro chodce (Šucha) Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení a sociopsychologické aspekty řidičů s dosaženým počtem bodů 12 (Šucha) Dopravněpsychologický výkadový slovník (Šucha) Aplikace teorie Attachmentu v pracovním prostředí (Seitl) Efektivita a prediktivní validita psychodiagnostických metod při výběru zaměstnanců (Seitlová) NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles Zelená univerzita Sociální psych. A psych. Osobnosti (Doc. Cakirpaloglu) Sociální zrání osobnosti (Obereignerů) Zkoumání interpersonálních faktorů osobnosti a psychopatologie prostřednictvím projektivních metod (Seitl) Alternativy k pětifaktorovému modelu osobnosti (Plháková), Narcismus (Pechová) Hodnoty a postoje k bezpečnosti dopravy (Šucha) Mobing v ČR Metodologie, statistika a experimentální psych. (Dr. Charvát) Osobnostní vlastnosti dětí školního věku (Obereignerů, Orel) Psychologie dotazování (Neusar) Diagnostika rizikových a protektivních faktorů a prevence rizikového chování u adolescentů (Dolejš, Charvát) Dobrá praxe testů obecných studijních předpokladů, znalostních testů a psychodiagnostických nástrojů (Charvát)

17 vzdělávání (Smékalová) Metody explorace (rozhovor, pozorování, anamnéza) v rámci posuzování psychické způsobilosti k řízení (Šucha) Problematika vlivu internalizovaného stigmatu na efektivitu léčby u úzkostných poruch (Ocisková) Temperament a stresový potenciál kognitivních úloh v projevech autonomního nervového systému. Procházka Vnímání rizika v dopravních situacích Sledování hladiny testosteronu u rizikových řidičů 17

18 Archiv řešených témat v minulém období Témata ukončená v akademickém roce Metoda Hand test v diferenciální diagnostice duševních poruch Garant/ka tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Spoluřešitelé: PhDr. Pavel Kolda a Mgr. Martin Vaverka (PL Šternberk) Anotace: Projektivní metoda Hand test patří mezi tradiční projektivní metody aplikované při poznávání lidské osobnosti. Podstatou výzkumu je rozšířit stávající poznání v oblasti popisu vztahů mezi osobností a psychopatologií. Popsat charakteristické znaky výsledků této metody u pacientů s různorodými duševními poruchami. Plánovaným výstupem výzkumu je moderně pojatá příručka k testu a odborné články shrnující výsledky výzkumu. Projekt PAPSAV Posouzení interpersonální decentrace u pacientů se schizofrenií metodou TAT Garant/ka a tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D Spoluřešitelé: Mgr. Kristýna Hosáková (DSP student) Anotace: Interpersonální decentrace je důležitým konceptem, který popisuje schopnost člověka odhadovat mysl druhých osob. Má těsný vztah k tzv. teorii mysli. Posouzení tohoto konstruktu je možné tradiční projektivní metodou TAT. V našem výzkumu se snažíme popsat tuto dispozici u pacientů se schizofrenií, porovnat jejich výkony s výkony jiných známých souborů, propojit výsledky našeho výzkumu s neuropsychologickými teoriemi emi schizofrenie, vytvořit doporučení pro rozvoj této dispozice. IGA FF UP, MŠMT Ayahuaskový šamanský turismus Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. Anotace: : Výzkumný projekt se zaměřuje na ayahuaskový turismus, aktuální a frekventovaný jev, kdy lidé z Evropských zemí, včetně České republiky, vycestovávají do Peru a dalších jihoamerických států, aby tam užívali halucinogen ayahuasku v rámci šamanských rituálů. Cílem výzkumu je popsat osobnostní strukturu uru osob, které tento druh zkušenosti podstupují a zmapovat celý tento proces v co největší šíři (od motivace účastníků, přes realizaci, po následné zpracování celé zkušenosti). Výsledky poslouží pro zvýšení orientace v dané problematice, pro účely informování odborné i laické veřejnosti (prevence, osvěta) a jako podklady pro další výzkumy v této oblasti. FPVČ Výpravy za ayahuaskou - průzkum aktuálního jevu Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. Spoluřešitel: Hana Simonová, Jakub Kuchař, Kateřina Wzatková, Veronika Černá Anotace: : Výzkumný projekt navazuje na probíhající výzkum na poli katedry psychologie FF UP se záměrem rozšířit ho a zapojit do něj tým zainteresovaných studentů. Cílem výzkumu je zmapovat globální fenomén ayahuaskového turismu se zaměřením na motivaci účastníků, na jejich psychické prožitky během rituálu, na přínosy pro následný život i potenciální rizika. Dílčím cílem je popis osobnostní struktury těchto osob a odhalení případných odchylek od normy. V neposlední řadě je také třeba zmínit praktický dopad projektu informování odborné i laické veřejnosti o dané problematice, a tedy osvěta a prevence, formou publikací a webových stránek. Ayahuskový šamanský turismus je v zahraničí aktuálně zkoumaným jevem, avšak v České republice prozatím nedostatečně vědecky probádaným. 18

19 IGA Alexithymie a problematika vazby u lidí závislých na psychoaktivních látkách Garant/ka tématu: PhDr. Roman Procházka, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Gabriela Mahrová, Bc. Marek Laštovica (psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské) Anotace: Výzkum je zaměřen na studium alexithymie a vazby u lidí závislých na alkoholu. Jako metody výzkumu budou užity dotazníkové metody TAS-20, ECR, SVF-78, PSSI. Výzkumným záměrem je statisticky ověřit zda se mezi alexithymie, strategiemi zvládání stresu, typem vazby a stylů osobnosti vyskytuje významný vztah a v jakém směru. Z hlediska aktuálního poznání se projevuje propojenost těchto fenoménů zvláště u lidí závislých na psychoaktivních látkách. V naší výzkumné práci se také zaměříme, zda existují rozdíly v těchto sledovaných konstruktech u lidí s odlišnou primární závislostí na návykovými látkami (tj. závislost na alkoholu, závislost na stimulantech, závislost na opioidech atd.). Cílem je také výsledky implementovat do klinicko- diagnostických a terapeutických úvah. : Projekt PAPSAV Pěstounská péče: zkušenosti vs. trendy Garant/ka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková (DSP student), Mgr. Martina Fülepová (DSP student) Anotace: Pěstounská péče je úzkou oblastí společenské a odborné praxe, přesto zasluhuje pozornost, neboť zásadním způsobem zasahuje do osudů mnoha lidí. Mění se legislativa a praxe pěstounské péče, aniž by se dosud kdokoli zajímal o zkušenosti a názory těch, kterých se pěstounská péče přímo týká. V našich podmínkách ojedinělý rozsáhlý výzkumný projekt byl zaměřen na osobní zkušenosti dospělých osob, které byly vychovány v pěstounské rodině. Umožnit srovnat osobní zkušenosti s aktuálně propagovanými trendy a poukázat na jejich možná rizika vzhledem k naplňování psychických potřeb dětí. Výzkum se konkrétně zabýval problematikou biologické i pěstounské rodiny a jejich významem pro další život zkoumaných osob, procesem zpracování nestandardní osobní historie, současnou životní spokojeností a úrovní zvládání dospělých rolí (pracovní, partnerské, rodičovské). Hlavním publikačním výstupem je monografie vydaná ve VUP. IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2012_003) Výzkum partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Očenášková Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Anotace: Výzkum je zaměřený na partnerskou spokojenost žen pracujících v akademických povoláních. Hlavním cílem je zmapování subjektivního významu partnerství v životě těchto žen a možností skloubení osobního a profesního života. Jedná se o kvalitativní studii doplněnou dotazníkovými metodami, tzv. souběžnou vnořenou výzkumnou strategii (Cresswell, 2003). Cílovou skupinou jsou ženy v období mladé a střední dospělosti, které se věnují akademické profesní dráze tři a více let a žijí minimálně 3 roky v trvalém partnerském vztahu. Dosavadní výsledky ukazují, že ačkoliv ženy kladou důraz na svoji rodinu a partnerský život, profesní povinnosti výrazně dominují a zasahují do jejich osobního života. IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2013_021) Překlad a lokalizace dotazníku DBQ Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : PhDr. Lenka Šrámková (DSP student) 19

20 Anotace: Manchesterský dotazník chování řidiče (Manchester Driver Behaviour Questionnaire, DBQ) je široce uznávaným nástrojem v oblasti psychologické diagnostiky řidičů. V rámci realizovaného výzkumu je Manchesterský dotazník chování řidiče (DBQ) aplikován na řidiče v ČR. Hlavním cílem studie je vytvořit validní nástroj pro psychologickou diagnostiku v oblasti dopravní psychologie v České republice (včetně norem pro řidičskou populace). A dále prokázat vztah mezi jednotlivými škálami dotazníku (záměrné porušení předpisů, nebezpečné chyby, chyb z nepozornosti), sociodemografickými charakteristikami řidičů a jejich řidičkou historii (počet najetých kilometrů, nehody, přestupky). Posouzení psychické zátěže zaměstnanců na pozicích výpravčí a traťový dispečer Garant tématu: : PhDr. Matúš Šucha, PhD. Spoluřešitelé: : Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., Doc. Ing. Pavel Drdla, PhD., Ing. Josef Bulíček, PhD., Mgr. Petr Zámečník, Mgr. Michal Šimeček, Mgr. Veronika Kuřečková, PhDr. Jiří Popelka. Anotace: Hlavním úkolem zakázky je posouzení psychické zátěže při výkonu práce u uvedených profesí, včetně posouzení ergonomických řešení ovládacích prvků pro obsluhu sdělovacích, rádiových, informačních zařízení a dalších technologických zařízení. Součástí řešení zakázky je i vypracování požadovaného psychického profilu zaměstnance v této profesi, vytvoření psychodiagnostické testové baterie pro výběr u těchto profesí, návrh opatření pro optimalizaci psychické zátěže s implikací pro pracovně hygienický design nového centrálního dispečerského. Zakázku bude Katedra realizovat v prvním pololetí 2014 ve spolupráci s CDV Brno a Univerzitou v Pardubicích. Celková hodnota zakázky je 3.5 mil Kč. : Veřejná zakázka SŽDC. 20

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2015/2016

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2015/2016 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2015/2016 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garantka tématu: PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., Lucie Kráčmarová

Více

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Publikační činnost PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Monografie Seitl, M., Dolejš, M., Smékalová, E., Vtípil, Z., Procházka, R., Charvát, M. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie

Více

Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník

Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Obsah 1. Východiska nové metodiky a představení projektu 2. Výběr metod

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45)

Teorie sociálně- psychologického. Dr. Kolařík (13,45-15,15) Klinická psychologie 2 - Dr. Kupka (11,30-13,45) Pondělí 8,00-9,30 9,4-11,1 11,30-13,00 13,1-14,4 1,00-16,30 16,4-18,1 18,30-20,00 Psychologie veřejného mínění - Doc. Cakirpaloglu, P. Obecná psychoterapie - Dr. Lečbych Koučink - Dr. Šucha výcvik 1, A

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Informace

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v ČR

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v ČR Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v ČR Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Obsah 1. Východiska nové metodiky a představení projektu 2.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová

Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová OBSAH 1. Východiska - klinický přístup v rámci psychologické diagnostiky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA KONFERENCE PAPSAV I.

EVALUAČNÍ ZPRÁVA KONFERENCE PAPSAV I. EVALUAČNÍ ZPRÁVA KONFERENCE PAPSAV I. REALIZÁTOR: KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI NÁZEV KONFERENCE: PARTNERSTVÍ PRO STÁŽE A APLIKOVANÝ VÝZKUM TERMÍN KONÁNÍ: 22. 05. 2013 HODINOVÁ DOTACE KONFERENCE:

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2017.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologická diagnostika NMgr. obor Psychologie 1 a Cíle, metody a činnosti psychologické diagnostiky.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Katedra psychologie FF Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Sebehodnocení východiskem

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Milada Rabušicová Lenka Kamanová Kateřina Pevná Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno Výzkumný projekt

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat IV. Naše laboratoř I. TROCHA HISTORIE Na Univerzitě Palackého vznikl

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd nástroj pro běţnou pedagogickou praxi online dotazníky: obrázkové, textové zdroj komplexních informací o ţákovi, školní třídě, škole, regionu,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi ǀ ǀ Vyžádané přednášky Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi Meze a možnosti výuky diagnostiky a klinického managementu v psychiatrii

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Psychologie výběru zaměstnanců

Psychologie výběru zaměstnanců Psychologie výběru zaměstnanců Vybrané otázky 2: Formulace závěrů z (psycho)diagnostiky Adaptace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více