Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s."

Transkript

1

2

3 PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie Kč ISIN: CZ Tento dokument představuje prospekt akcií (dále jen Prospekt ) společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. se sídlem na adrese U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 1577 (dále jen Fond nebo Emitent ). Tento Prospekt je vyhotoven pro účely přijetí akcií Fondu (dále jen Akcie ) k obchodování na regulovaném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. (dále jen BCPP ). Fond požádá o přijetí Akcií k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Fond nehodlá jakékoli své Akcie veřejně nabízet ve smyslu příslušných právních předpisů ani nehodlá pověřit veřejným nabízením svých Akcií jakoukoli třetí osobu. Tento Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ( ČNB ) č.j. [ ], ke sp. zn. [ ] ze dne [ ], které nabylo právní moci dne [ ]. Tento Prospekt byl vyhotoven a informace v něm obsažené jsou aktuální ke dni 11. května Dojdeli po schválení Prospektu, ale ještě před zahájením obchodování na regulovaném trhu BCPP, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v tomto Prospektu nebo byl-li zjištěn významně nepřesný údaj a tato změna nebo nepřesnost by mohly ovlivnit hodnocení Akcie, bude předložen ČNB ke schválení dodatek Prospektu. Fond bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy BCPP nebo jiných regulovaných trhů cenných papírů, na kterých budou Akcie případně přijaty k obchodování, uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit svou informační povinnost. Po datu přijetí Akcií k obchodování musí zájemci o koupi Akcií svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Fond po datu vyhotovení tohoto Prospektu uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

4 Důležitá upozornění Tento Prospekt je prospektem ve smyslu 36 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES, o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice č. 2001/34/ES, a článku 25 nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (dále jen "Nařízení") a byl vyhotoven jako jednotný dokument. Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Akciích, než ty, které budou obsaženy v tomto Prospektu a jeho případných dodatcích. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Prospektu uvedeny k datu jeho vyhotovení. Předání Prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Akcií mohou být v některých zemích omezeny právními předpisy. Akcie zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 (dále jen Zákon o cenných papírech USA ) a nemohou být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA. Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Akcií nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Akciím. Investorům do Akcií se doporučuje, aby soustavně sledovali právní předpisy dotýkající se investování do Akcií a zvažovaných transakcí s nimi a aby tyto právní předpisy dodržovali. Zahraničním investorům do Akcií se doporučuje konzultovat se svými právními a dalšími poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, případně jiných relevantních zemí, a dále příslušné mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí. Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze interpretovat jako prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události a výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Emitent není schopen ovlivnit. Potenciální investoři by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto Prospektu, případně provést další samostatná šetření a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových analýz a šetření. Všechny finanční údaje Emitenta vycházejí z českých účetních standardů. Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. Hodnoty stejné informační položky se proto mohou na různých místech Prospektu nepatrně lišit a hodnoty uváděné jako součty nemusí být přesným součtem hodnot sčítanců. Informace obsažené v kapitole "Daňová hlediska v České republice jsou uvedeny pouze jako všeobecné a nikoli vyčerpávající informace platné v každém konkrétním případě. Potenciální nabyvatelé Akcií by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v této kapitole a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

5 Emitent bude v souladu s právními předpisy a předpisy regulovaného trhu, na kterém budou Akcie přijaty k obchodování, uveřejňovat auditované výroční zprávy, pololetní zprávy a své finanční výkazy a plnit ostatní informační povinnosti. Tento Prospekt, jeho případné dodatky, výroční zprávy Emitenta, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu, budou zájemcům k dispozici k nahlédnutí v sídle Emitenta. Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním v českém jazyce a zněním v jiném jazyce rozhodujícím znění Prospektu v českém jazyce. Emitent nehodlá Akcie veřejně nabízet v České republice ani v zahraničí. Emitent nepověřil a ani nehodlá pověřit jakéhokoli obchodníka či jinou osobu veřejným nabízením Akcií a žádá všechny investory, do jejichž držení se Akcie dostanou, aby Akcie veřejně nenabízeli ve smyslu příslušných právních předpisů a aby dodržovali veškerá zákonná omezení týkající se nabídky Akcií v České republice a v zahraničí. Tento Prospekt byl vyhotoven pro účely přijetí Akcií k obchodování na regulovaném trhu organizovaném BCPP. Akcie mohou být drženy pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo ZISIF ). PROSPEKT AKCIÍ 3 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

6 Obsah ČÁST 1. SHRNUTÍ... 6 ČÁST 2. RIZIKOVÉ FAKTORY ZÁKLADNÍ POUČENÍ RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S MAJETKEM, ZÁVAZKY, FINANČNÍ SITUACÍ A PODNIKATELSKOU ČINNOSTÍ EMITENTA RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S INVESTICÍ DO AKCIÍ ČÁST 3. ODPOVĚDNÉ OSOBY ČÁST 4. ÚDAJE O EMITENTOVI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI ZALOŽENÍ A VZNIK EMITENTA ZÁKLADNÍ KAPITÁL DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI VE VÝVOJI PODNIKÁNÍ EMITENTA VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE STANOVY FONDU OSTATNÍ ÚDAJE ČÁST 5. PODNIKÁNÍ EMITENTA PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ HLAVNÍ ČINNOSTI A TRHY TRENDY OVLIVŇUJÍCÍ EMITENTA FINANČNÍ SITUACE INVESTIČNÍ STRATEGIE (INVESTIČNÍ CÍL A POLITIKA) INVESTIČNÍ OMEZENÍ INVESTICE HLAVNÍ INVESTICE EMITENTA ÚPLNÁ A SMYSLUPLNÁ ANALÝZA PORTFOLIA FONDU OCENĚNÍ INFORMACE O SUBJEKTU, KTERÝ PROVEDL OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A SUBJEKTU ODPOVĚDNÉHO ZA SPRÁVU NEMOVITOSTÍ VLÁDNÍ, HOSPODÁŘSKÉ, ROZPOČTOVÉ, MĚNOVÉ ČI OBECNÉ POLITIKY NEBO FAKTORY, KTERÉ OVLIVNILY NEBO MOHLY OVLIVNIT PROVOZ EMITENTA PROVOZNÍ KAPITÁL FONDU A JEHO ZDROJE KAPITALIZACE A ZADLUŽENOST VÝZNAMNÉ SMLOUVY ČÁST 6. AKCIONÁŘI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AKCIONÁŘI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOST IMPERIAL KARLOVY VARY A.S TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI ČÁST 7. SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ A REŽIMU CORPORATE GOVERNANCE ZAMĚSTNANCI ČÁST 8. POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO EMITENTA, INVESTIČNÍ MANAŽER, DEPOZITÁŘ A AUDITOR PROSPEKT AKCIÍ 4 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

7 8.2. ADMINISTRÁTOR A INVESTIČNÍ MANAŽER DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI VE VÝVOJI PODNIKÁNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÁ PODPORA A KONSULTAČNÍ ČINNOST POPIS DALŠÍCH POPLATKŮ ZE STRANY FONDU ÚSCHOVA DEPOZITÁŘ AUDITOR STŘET ZÁJMŮ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO EMITENTA ČÁST 9. AKCIE PRÁVA SPOJENÁ S DRŽENÍM AKCIÍ VOLNÁ PŘEVODITELNOST AKCIÍ NABÍDKY PŘEVZETÍ, POVINNÉ ODKOUPENÍ DAŇOVÁ HLEDISKA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST 10. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ ČÁST 11. DODATEČNÉ INFORMACE NABÍDKA ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY ČÁST 12. FINANČNÍ PŘÍLOHY AUDITOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 VČETNĚ ZPRÁVY AUDITORA AUDITOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 VČETNĚ ZPRÁVY AUDITORA AUDITOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012 VČETNĚ ZPRÁVY AUDITORA PŘEHLEDY O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROKY 2013, 2012 A 2011 VČETNĚ ZPRÁVY AUDITORA O OVĚŘENÍ PŘEHLEDŮ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROKY 2013, 2012 A ČÁST 13. ZNALECKÉ POSUDKY DOPIS ZNALCE - OCENĚNÍ SOUBORU NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI IMPERIAL NEMOVITOSTNÍ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. K ; ZNALECKÝ POSUDEK 74-10/2011 RSM TACOMA A.S. - STANOVENÍ HODNOTY NÁJEMNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ SPECIFIKOVANÝCH NEMOVITOSTÍ K ; VYJÁDŘENÍ K NAVRHOVANÉ SLEVĚ Z NÁJMU RSM TACOMA A.S. - ZE DNE PROSPEKT AKCIÍ 5 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

8 ČÁST 1. SHRNUTÍ Shrnutí se skládá z jednotlivých prvků stanovených přílohou XXII Nařízení, které jsou uspořádány formou tabulek v oddílech A až E níže. Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyžadované Nařízením pro shrnutí Emitenta a Akcií. Jelikož některé prvky nejsou pro emitenty akcií nebo akcie vyžadovány, mohou být v posloupnosti číslování prvků mezery. I když je některý prvek Nařízením pro Emitenta a Akcie vyžadován, je možné, že pro něj neexistuje relevantní informace, a v takovém případě je u daného prvku ve shrnutí uveden údaj "nepoužije se". Oddíl A Úvod a upozornění A.1 Upozornění Toto shrnutí Prospektu představuje a mělo by být chápáno jako úvod k Prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Akcií by mělo být založeno na tom, že investor zváží Prospekt jako celek. A.2 Souhlas Emitenta s použitím Prospektu pro následnou nabídku finančními zprostředkovateli Oddíl B Emitent B.1 Právní a obchodní název Emitenta B.2 Sídlo a právní forma Emitenta, právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost, a země registrace V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených v Prospektu, může být žalujícímu investorovi uložena povinnost uhradit náklady na překlad Prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která shrnutí vyhotovila, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí pouze v případě, že je shrnutí zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi Prospektu, nebo že shrnutí při společném výkladu s ostatními částmi Prospektu neobsahuje informace požadované v 36 odst. 5 písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Nepoužije se. Emitent souhlas s použitím Prospektu pro následnou nabídku neudělil. Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. Sídlo Emitenta je na adrese U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary, Česká republika. Emitent má právní formu akciové společnosti dle práva České republiky. Ve smyslu 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech je Emitent fondem kvalifikovaných investorů. Emitent provozuje svoji činnost podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Emitent je registrován v České republice. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 1577 a rovněž zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB podle 597 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. PROSPEKT AKCIÍ 6 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

9 B.5 Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupině Ve smyslu 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon o obchodních korporacích ), je Emitent součástí koncernu (dále jen Skupina ), který tvoří se společností Imperial Karlovy Vary a.s. V rámci této Skupiny Fond pronajal své nemovitostní portfolio, tvořící zejména lázeňské budovy v Karlových Varech, společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. Fond je personálně propojenou osobou se společností Imperial Karlovy Vary a.s. Grafické znázornění vztahů: B.6 Akcionáři Osobami s kapitálovou účastí na Fondu jsou tito akcionáři Fondu: a) Ing. Alexander Rebjonok, nar , bytem Karlovy Vary, Pražská silnice 589/8, Karlovy Vary, jehož účast představuje 36% na základním kapitálu Fondu, b) Ing. Jiří Milský, nar , bytem Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary, jehož účast představuje 36% na základním kapitálu Fondu, c) Ing. Bohumil Procházka, nar , bytem Karlovy Vary, Tašovice, Česká 154, PSČ , jehož účast představuje 28% na základním kapitálu Fondu. Akcionáři nemají odlišná hlasovací práva. Ve smyslu 75 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích je Fond ovládanou osobou, když Ing. Alexander Rebjonok, Ing. Jiří Milský a Ing. Bohumil Procházka jsou ovládající osoby jednající ve shodě. Tyto osoby společně nakládají podílem na hlasovacích právech Fondu vyšším než 40% všech hlasů ve Fondu. B.7 Vybrané hlavní historické finanční údaje Vybrané hlavní historické údaje uvedené níže se týkají účetních období končících 31. prosince 2012, 2013 a Finanční výkazy byly připraveny v souladu s regulací České republiky, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o účetnictví ), vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (dále jen Vyhláška č. 501/2002 Sb. ), Českými účetními standardy č pro finanční instituce a Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a souvisejícími vyhláškami. Historické finanční údaje byly auditovány. Rozvaha tis. Kč Aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty PROSPEKT AKCIÍ 7 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

10 Pohledávky za nebankovními subjekty Dluhové CP, akcie a podíly Dlouhodobý hmotný majetek -neprovozní Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Závazky vůči nebankovním subjektům Ostatní cizí zdroje Vlastní kapitál Pasiva celkem Struktura aktiv: Hlavním investičním aktivem Fondu jsou nemovitosti určené k lázeňskému provozu pronajímané Fondem nájemci společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. Nemovitosti byly v roce 2012 a 2014 přeceněny na reálnou hodnotu na základě znaleckých posudků. Výrazný pokles investičního nemovitého majetku na konci roku 2014 byl způsoben přeceněním nemovitého majetku na reálnou hodnotu, kdy hodnota klesla z důvodů ekonomického a politického vývoje v lázeňském sektoru v regionu. Nemovitosti byly přeceněny na základě znaleckého posudku společnosti RSM TACOMA a.s. K došlo k přecenění o 251 mil. Kč. Snížení reálné hodnoty nemovitého majetku vedlo také k výraznému poklesu výše Vlastního kapitálu v roce 2014 přibližně o 200 mil. Kč. Nemovitý majetek Fondu je přeceňován na reálnou hodnotu přes Vlastní kapitál. V roce 2013 poskytl Fond půjčku spřízněné osobě ve výši 150 mil. Kč s původní splatností k na základě smlouvy z prosince 2012, splatnost byla následně prodloužena do Úvěr byl plně splacen k V roce 2014 svěřil Fond obhospodařování části finančních aktiv společnosti QI investiční společnosti, a.s. Finanční portfolio Fondu tvořily k dluhové CP (24 mil. Kč), akcie (5 mil. Kč) a podílové listy (58 mil. Kč). Cizí zdroje: V roce 2013 došlo na straně cizích zdrojů k novaci závazku, který na Fond přešel fúzí v roce 2011 a který původní věřitelé převedli na spřízněnou osobu Fondu společnost Imperial Karlovy Vary, a.s. Od roku 2013 je tak závazek vykazován jako dlouhodobý přijatý úvěr a je úročen. Do roku 2012 byl součástí položky ostatních pasiv. Výkaz zisku a ztráty tis. Kč Výnosy z úroků, poplatků a akcií a podílů Náklady na úroky a poplatky Zisk/ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy PROSPEKT AKCIÍ 8 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

11 Ostatní náklady vč. odpisů a tvorby/použití rezerv k majetku Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Hlavním zdrojem příjmů Fondu jsou výnosy z nájmu nemovitostí určených k lázeňským aktivitám nájemce. Výše nájemného je stanovena na základě smlouvy a obsahuje variabilní složku odvislou od výnosů nájemce. S ohledem na politický a ekonomický vývoj ve východní Evropě, jejíž obyvatelé jsou hlavním zdrojem příjmů v lázeňství v regionu, došlo v roce 2014 k dohodě o poskytnutí slevy mezi Fondem a nájemcem. Sleva byla poskytnuta po důkladné analýze a posouzení smluvních podmínek znalcem. Výrazný pokles provozních výnosů v roce 2014 tak byl způsoben poklesem výnosů z nájmu. Ostatní náklady představují provozní a správní náklady, zejména náklady související s provozem, opravami a rekonstrukcemi nemovitostí (běžné provozní opravy jsou nákladem nájemce), tvorbu rezerv na opravy nemovitostí, náklady na odměnu obhospodařovatele Fondu/administrátora Fondu, depozitáře a odměny členů statutárních orgánů, případně dalších zaměstnanců. Záporné ostatní náklady v roce 2012 byly způsobeny rozpuštěním rezervy na opravu hmotného majetku ve výši 12 mil. Kč. V roce 2014 se zvýšily náklady zejména z důvodu provedených oprav a rekonstrukcí na vlastněných nemovitostech tyto náklady byly ve výši 16 mil. Kč a byly částečně kompenzovány rozpuštěním rezervy na opravu majetku ve výši 7,8 mil. Kč pro nepotřebnost. I přes výše uvedené snížení výnosů z pronájmu a poskytnutou slevu z nájmu byl Fond v roce 2014 schopen generovat zisk před zdaněním ve výši 46,8 mil. Kč. Nárůst úrokových nákladů a výnosů v letech 2013 a 2014 souvisí s poskytnutým úvěrem společnosti Imperial Karlovy Vary a s novací závazku popsanou výše. Zisk z finančních operací je v roce 2013 tvořen výlučně kurzovými zisky, zatímco v roce 2014 obsahuje též výsledky ze zhodnocení finančních aktiv ve výši 2,2 mil. Kč. Do finančních aktiv Fond začal investovat až v roce Změny ve Vlastním kapitálu tis. Kč Zákl. kapitál Rezervní a kapitálové fondy vč. oceň. rozdílů Hosp. výsledky Celkem Zůstatek k Vyplacené tantiémy Přecenění DHM vč. odložené daně Zisk/ztráta za období Zůstatek k Vyplacené tantiémy Zisk/ztráta za období Zůstatek k Vyplacené tantiémy Vyplacené dividendy PROSPEKT AKCIÍ 9 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

12 Převedení Rez. Fondu do Nerozděleného zisku Přecenění DHM vč. odložené daně Zisk/ztráta za období Zůstatek k B.8 Vybrané hlavní pro forma finanční údaje B.9 Prognózy nebo odhady zisku B.10 Výhrady ve zprávě auditora o historických finančních údajích B.11 Výhrady k provoznímu kapitálu B.33 Údaje z přílohy I. Nařízení Kapitálové fondy ve Fondu vznikly v rámci fúze s odštěpovanou částí společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. v roce 2011 přeceněním majetku pro účely přeměny. Vlastní kapitál obsahuje také Oceňovací rozdíly z přecenění majetku na reálnou hodnotu, které k činily -232,6 mil. Kč. K činily oceňovací rozdíly 18,4 mil. Kč. Významné snížení hodnoty majetku Fondu bylo způsobeno zohledněním politického a ekonomického vývoje ve východní Evropě, jejíž obyvatelé činily hlavní zdroj příjmů v lázeňském průmyslu v regionu, ve znaleckém posudku k nemovitostem. Fond používá generované zisky zejména k akumulaci zdrojů pro potenciální investiční příležitosti. V roce 2014 rozhodla valná hromada Fondu o vyplacení části zisku z roku 2013 ve výši 18,6 mil. Kč ve formě dividend. V návaznosti na změnu zákona a Stanov Fondu rozhodla v roce 2014 valná hromada Fondu o převodu zůstatku Rezervního fondu do Nerozděleného zisku předchozích období. Nepoužije se. V hlavní části Prospektu nejsou obsaženy pro forma finanční údaje. Nepoužije se. Emitent nevypracovává žádné prognózy ani odhady zisku. Nepoužije se. Zprávy auditora o ověření historických finančních údajů neobsahují žádné výhrady. Nepoužije se. Fond má za to, že disponuje dostatečným provozním kapitálem pro současné potřeby. Informace požadované tímto prvkem jsou uvedeny v následujících prvcích shrnutí: B.1, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, C.3, C.7 a D.2. PROSPEKT AKCIÍ 10 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

13 B.34 Investiční cíl a politika Investiční cíl a politika Fondu jsou zakotveny ve statutu Fondu. Fond nehodlá v současné době investiční cíle ani politiku měnit. Cílem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadprůměrného zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí, nemovitostních společností, věcí v právním smyslu (zejména pohledávek) a jejich souborů generujících pravidelný či nepravidelný výnos v České republice a dalších zemích Evropy. Vedle investic do aktiv uvedených v předchozí větě (dále jen cílová aktiva ) Fond v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a svým statutem investuje do finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Fondu. Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel, ani nekopíruje aktivně žádný určitý index. Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.fond investuje zejména do nemovitostí (tj. do pozemků a staveb, které jsou součástí těchto pozemků, a využitelných věcných práv k nemovitým věcem) a nemovitostních společností v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy, a to až 100 % svého majetku, resp. veškerý svůj majetek, s výjimkou majetku, který musí být podle statutu Fondu umístěn ve finančních aktivech. Fond investuje zejména do následujících typů nemovitostí: a) objekty pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, b) objekty pro provoz zdravotnických, lázeňských a rehabilitačních zařízení a pro poskytování souvisejících služeb, c) objekty s plochami pro obchod a služby, d) objekty s administrativními plochami, e) obytné domy a rezidenční projekty, f) pozemky a objekty pro účely rozvoje a výstavby (development). Investiční limity pro investice Fondu do nemovitostí a nemovitostních společností jsou stanoveny takto: a) hodnota jedné nemovitosti pořizované do majetku Fondu nesmí v době pořízení překročit 50 % hodnoty majetku Fondu, b) hodnota účasti Fondu v jedné nemovitostní společnosti pořizované do majetku Fondu nesmí v době pořízení překročit 50 % hodnoty majetku Fondu, c) hodnota příslušenství jedné nemovitosti nesmí překročit 30 % hodnoty této nemovitosti jakožto věci hlavní. V odůvodněných případech, kdy příslušenství věci hlavní má zásadní vliv na hodnotu či využití nemovitosti jako celku (např. logistická centra, hotely, sportovní areály apod.), je možno tento limit zvýšit až na 50 % hodnoty věci hlavní. Do movitých věcí a jejich souborů generujících pravidelný či nepravidelný výnos v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy může Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Pro investice do movitých věcí a jejich souborů generujících výnos platí obdobně investiční limity pro investice do nemovitostí a nemovitostních společností uvedené výše, přičemž tyto limity se vztahují k jednotlivé movité věci, popř. k jejich souboru. Do pohledávek může Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Do finančních aktiv investuje Fond 5 % svého majetku, nejméně však ,- Kč; nejvýše je Fond povinen do finančních aktiv investovat částku ,- Kč s tím, že nad tuto částku může Fond do finančních aktiv investovat dobrovolně, pokud investice do finančních aktiv nepřesáhne 49 % majetku Fondu. Pro efektivní obhospodařování majetku Fondu může Fond používat finanční deriváty, jedná se především o swapy, futures, forwardy a opce. PROSPEKT AKCIÍ 11 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

14 B.35 Limity půjček a/nebo páky Fondu B.36 Regulační postavení Fondu B.37 Profil typického investora, kterému je Fond určen B.38 Investice více než 20 % hrubých aktiv Emitenta do vybraných aktiv Fond může přijímat úvěry (včetně hypotečních úvěrů) nebo zápůjčky za podmínek odpovídajících standardu na nemovitostním trhu. Součet všech úvěrů a zápůjček přijatých Fondem nesmí přesáhnout 95 % hodnoty majetku Fondu. Fond může rovněž poskytovat úvěry nebo zápůjčky, a to až do souhrnné výše 95% hodnoty majetku Fondu. Obvyklou podmínkou poskytnutí zápůjčky či úvěru z majetku Fondu je poskytnutí přiměřeného zajištění (například zástavní právo, směnka, ručitelské prohlášení apod.). Maximální limit zápůjček a úvěrů poskytnutých jednomu dlužníkovi činí 50% hodnoty majetku Fondu. Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována společnosti, na níž má Fond účast umožňující ovládání této společnosti, nemusí Fond požadovat po této společnosti zajištění takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby, a dále Fond může smluvně podřídit vlastní pohledávky z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček za touto společností vůči pohledávce nebo pohledávkám jiného věřitele; vždy však bude takto sjednaná podřízenost omezena zánikem účasti umožňující Fondu ovládání této společnosti. Do majetku Fondu mohou být nabývány především swapy, futures, forwardy a opce. Přípustné je investovat pouze do těch finančních derivátů, jejichž podkladový nástroj odpovídá investiční strategii a rizikovému profilu Fondu. Součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 49% hodnoty majetku Fondu. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmí přesáhnout fondový kapitál Fondu, čímž se rozumí hodnota majetku Fondu snížená o hodnotu dluhů Fondu (dále jen Fondový kapitál ). Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a je regulován ČNB. Fond je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB podle 597 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu 8 ZISIF, který je oprávněn se sám obhospodařovat (tzn. zejména spravovat svůj majetek), ale není oprávněn provádět svou vlastní administraci (tzn. provádět obslužné, administrativní činnosti, které s obhospodařováním Fondu nutně souvisí). Administrátorem Fondu je QI investiční společnost, a.s., disponující povolením k obhospodařování i k administraci investičních fondů (viz blíže prvek B.40 shrnutí). Hodnota majetku Fondu nesmí přesáhnout zákonem stanovený rozhodný limit. Předmětem podnikání Fondu je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů tak, že se kvalifikovaní investoři stávají akcionáři Fondu, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. Fond je určen pro kvalifikované investory ve smyslu 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tedy osoby s nadprůměrnými zkušenostmi s investováním na kapitálovém trhu, které jsou si vědomy, že očekávaný výnos z investice do Fondu je spojen s vyšší mírou rizika, a schopny rizika spojená s investováním do Fondu vyhodnotit. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu 4 až 7 let. V souladu s investiční politikou Fondu popsanou v prvcích B.34 a B.35 shrnutí lze více než 20 % hrubých aktiv Fondu investovat přímo nebo nepřímo do jediného podkladového aktiva, investovat do jednoho nebo více dalších subjektů kolektivního investování, popř. vystavit riziku bonity nebo platební schopnosti jedné z protistran. Ke dni vyhotovení Prospektu tato situace nenastává a Fond takovou investici v současné době ani neplánuje. Výjimkou je skutečnost, že Emitent má ke dni vyhotovení Prospektu více PROSPEKT AKCIÍ 12 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

15 B.39 Více než 40 % hrubých aktiv Fondu do jiného subjektu kolektivního investování B.40 Poskytovatelé služeb pro Emitenta včetně maximální výše splatných poplatků B.41 Totožnost a regulační status investičního manažera, investičního poradce, depozitáře a administrátora než 20 % svého portfolia uloženo formou bankovních vkladů u jedné z protistran, kterou je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Česká republika, Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , IČ: (dále také jen UniCredit Bank ). UniCredit Bank je emitentem kótovaných cenných papírů přijatých k obchodování na BCPP. Ke dni vyhotovení Prospektu spočívá více než 60 % aktiv Fondu v nemovitostech, které jsou pronajímány jedinému nájemci. Emitent se domnívá, že není naplněna podmínka, že více než 20 % hrubých aktiv Fondu je vystaveno riziku bonity nebo platební schopnosti tohoto nájemce, a to na základě těchto důvodů: 1) možnost pronajmutí nemovitostí Fondu není omezena na stávajícího nájemce; 2) nájemné je stanoveno na tržním principu a vzhledem k existenci dalších potenciálních nájemců lze očekávat, že nový nájemce by byl nalezen relativně rychle; 3) Emitent odhaduje, že náklady spojené se změnou nájemce by nebyly výrazně vysoké; 4) nájemní smlouva s dosavadním nájemcem nemovitostí je dostatečně ošetřena tak, že nehrozí dlouhodobý výpadek plateb nájemného ze strany nájemce; 5) Emitent má vytvořeny dostatečné rezervy k vykrytí krátkodobých výpadků. Nepoužije se. V souladu s investiční politikou Fondu popsanou v prvcích B.34 a B.35 shrnutí lze sice více než 40 % hrubých aktiv Fondu investovat do jiného subjektu kolektivního investování, nicméně ke dni vyhotovení Prospektu tato situace nenastává a Fond takovou investici v současné době ani neplánuje. Fond pověřil administrací Fondu a obhospodařováním části finančních aktiv v majetku Fondu investiční společnost, kterou je QI investiční společnost, a.s., IČ , sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ (dále jen Investiční společnost ). Investiční společnost, jakožto administrátor Fondu, provádí například zajištění oceňování majetku a dluhů Fondu a stanovování hodnoty čistého obchodního jmění, vedení účetnictví, rozdělování a vyplácení výnosů, uveřejňování údajů o Fondu, vyhotovení výroční zprávy Fondu a plnění oznamovacích povinností ve vztahu k ČNB. V souladu se statutem Fondu náleží Investiční společnosti za výkon administrace Fondu úplata hrazená z majetku Fondu, která může podle smlouvy o administraci činit maximálně 0,5% z Fondového kapitálu ročně a zároveň minimálně ,- Kč ročně (bez daně z přidané hodnoty). Fond dále pověřil výkonem depozitářských služeb banku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Depozitář ). V souladu se statutem Fondu náleží Depozitáři za výkon funkce depozitáře Fondu odměna hrazená z majetku Fondu, která může činit maximálně ,- Kč ročně (bez daně z přidané hodnoty). V souladu se statutem Fondu lze za výkon činností, jimiž lze pověřit jiného, takovým osobám vyplatit maximálně 10 % čistého obchodního jmění Fondu ročně. Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu 8 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a je oprávněn se obhospodařovat. Investiční manažer a administrátor Fond pověřil obhospodařováním části finančních aktiv v majetku Fondu a administrací Fondu Investiční společnost. Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB. Činnosti Investiční společnosti vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a ve vztahu k Fondu jsou dále specifikovány ve smlouvě o pověření výkonem některých činností a ve smlouvě o administraci, uzavřených mezi Fondem a Investiční společností. Depozitář Depozitář je zapsán do seznamu bank vedeného ČNB rovněž jako depozitář investičního fondu s právní subjektivitou. Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a PROSPEKT AKCIÍ 13 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

16 ve vztahu k Fondu jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Fondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. V případě, že Depozitář deleguje některou, z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností, na jiného, vyrozumí o tom Fond. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověří-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Investiční poradce Fond nemá uzavřenu smlouvu s žádným investičním poradcem. B.42 Frekvence určování hodnoty čistého obchodního jmění Fondu a způsob jejího sdělování investorům B.43 Křížová odpovědnost zastřešujícího subjektu kolektivního investování Hodnota čistého obchodního jmění Fondu bude stanovena minimálně jedenkrát za rok, a to vždy k poslednímu dni účetního období. Odpovědnou za určení a výpočet hodnoty čistého obchodního jmění Fondu je na základě smlouvy o administraci Investiční společnost. Hodnota čistého obchodního jmění Fondu se vypočte jako reálná hodnota majetku Fondu ke dni ocenění snížená o reálnou hodnotu dluhů Fondu ke dni ocenění. Aktuální hodnota čistého obchodního jmění Fondu bude akcionářům Fondu sdělena elektronicky bezodkladně po jejím stanovení. Po dobu, kdy budou akcie Emitenta přijaty k obchodování na regulovaném trhu, bude aktuální hodnota čistého obchodního jmění Emitenta uveřejňována rovněž v rámci informační povinnosti emitenta kótovaného cenného papíru jako vnitřní informace ve smyslu 125 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Nepoužije se. Fond není zastřešujícím subjektem kolektivního investování. B.44 Nově vzniklý fond Nepoužije se. Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku ke dni 31. prosince Faktickou činnost Fond zahájil v roce 2011, kdy došlo ke sloučení Fondu formou rozdělení odštěpením sloučením se společností Imperial Karlovy Vary a.s. s rozhodným dnem fúze 1. ledna Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. srpna Vybrané finanční údaje jsou uvedeny v prvku B.7 shrnutí. B.45 Portfolio Fondu Portfolio Fondu tvoří finanční a nemovitostní aktiva. Finanční aktiva ke dni 31. prosince 2014 tvořily 33% hodnoty majetku Fondu v celkové výši tis. Kč a jejich složení bylo následující: - Dluhopisové fondy: tis. Kč finančních aktiv; - Dluhopisy: tis. Kč finančních aktiv; - Akciové fondy: tis. Kč finančních aktiv; - Akcie: tis. Kč finančních aktiv; - Ostatní fondy: tis. Kč finančních aktiv. - Finanční hotovost 67% finančních aktiv. Nemovitostní část portfolia Fondu ke dni 31. prosince 2014 činila 66 % hodnoty majetku Fondu. Jedná se o nemovitosti v Karlových Varech, zaměřené zejména na poskytování lázeňské a hotelové péče v celkové hodnotě tis. Kč, oceněné ke dni 31. prosince % hodnoty majetku Fondu tvořily k pohledávky. B.46 Poslední aktuální hodnota čistého obchodního jmění na jednu Akcii Fondu Poslední hodnota čistého obchodního jmění Fondu byla stanovena k 31. prosinci 2014 a činila ,0292 Kč na jednu Akcii. Oddíl C Cenné papíry C.1 Druh a třída k obchodování přijímaných Akcií včetně identifikačního čísla cenných papírů Základní kapitál Emitenta tvoří kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě. Akcie jsou a budou vydávané podle českého práva, zejména podle Zákona o obchodních korporacích. Je vydán jen jeden druh Akcií Emitenta, se kterými jsou spojena stejná práva. Identifikační číslo cenných papírů (ISIN) Akcií bylo přiděleno společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ: , IČ: , v jejíž evidenci jsou také Akcie vedeny. ISIN kód Akcií je CZ a název Akcií je IMPERIAL NEM. UIF. PROSPEKT AKCIÍ 14 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

17 C.2 Měna emise Akcií Akcie jsou vydány v zákonné měně České republiky (CZK). C.3 Počet vydaných Akcií a jejich jmenovitá hodnota C.4 Práva spojená s Akciemi C.5 Omezení volné převoditelnosti Akcií C.6 Přijetí k obchodování na regulovaném trhu Ke dni vyhotovení Prospektu činí základní kapitál Emitenta Kč a sestává z 3572 ks Akcií se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu Akcii. Všechny Akcie jsou plně splaceny. Se všemi Akciemi Fondu jsou spojena stejná práva, a to i pro účely hlasování. Na základě stanov Emitenta a Zákona o obchodních korporacích mají akcionáři zejména právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, podílet se na zisku Fondu, který valná hromada určí k rozdělení mezi akcionáře, podílet se na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu likvidací a přednostní právo upsat nové akcie Fondu. Akcionáři, kteří mají Akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu Emitenta, jehož základní kapitál je ,- Kč a nižší, mohou zejména: požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost, požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, se domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady. Zaknihované akcie Fondu jsou neomezeně převoditelné. Výjimkou je omezení týkající se skutečnosti, že do akcií Emitenta můžou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Počet investorů do Akcií je tak výrazně omezen. Fond požádá o přijetí Akcií k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Akcie Fondu nejsou v den vyhotovení tohoto Prospektu přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu. C.7 Dividendová politika Fond nepřijal žádnou politiku týkající se rozdělování dividend. Dividendy jsou rozdělovány vždy ad hoc dle rozhodnutí valné hromady Fondu v souladu se stanovami a statutem Fondu. Oddíl D Rizika PROSPEKT AKCIÍ 15 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

18 D.1 Hlavní rizika specifická pro Fond nebo jeho odvětví Rizikové faktory vztahující se k Fondu nebo odvětví jeho působnosti jsou zejména následující: - Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Jedná se zejména o měnové riziko, úrokové riziko a akciové riziko, kterému jsou vystavena finanční aktiva Fondu. - Úvěrové riziko vyplývající z toho, že Fond investuje do dluhových instrumentů a je účastníkem dodavatelsko-odběratelských vztahů, spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek a v důsledku toho vznikne Fondu ztráta. - Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě, a to jak v případě finančních investic, tak nemovitostí. - Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a v důsledku toho nebude Fond schopen plnit své finanční závazky. - Riziko nemožnosti adekvátního stanovení tržní ceny finančních aktiv vyplývající ze situace na trhu, např. omezené likvidity trhu jako celku nebo likvidity pro daný instrument. - Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu. - Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv spočívající v případě Fondu především v tom, že nemovitosti ve vlastnictví Fondu slouží k provozování lázeňských a hotelových služeb v Karlových Varech. - Rizika spojená s podnikáním nájemců nemovitostí, a to zejména poptávkou po lázeňských službách a konkurenčním prostředím, kdy zhoršení finanční situace nájemců může ovlivnit jejich schopnost plnit své finanční závazky vůči Fondu. - Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen. - Rizika spojená s vadami věcí nemovitých a movitých, které mohou vyvstat až po delším časovém období nebo mohou být vadami skrytými. - Riziko podpojištěnosti, kdy pojistné plnění v případě pojistné události nemusí pokrýt celkovou škodu. - Rizika spojená s pohledávkami vyplývajícími z nájemních smluv a dodavatelsko-odběratelských vztahů a spočívající jednak v bonitě dlužníka, jednak v kvalitě zajištění pohledávky. - Rizika spojená s nabytím cílového aktiva v zahraničí vyplývající z politických, ekonomických a právních aspektů nabytí a držby takového aktiva. - Riziko spojené s makroekonomickým vývojem v České republice spojená zejména s možným kolísáním hodnoty aktiv a snížením hodnoty pohledávek. - Rizika spojená s možností selhání osoby, ve které má Fond obchodní účast nebo za níž má Fond pohledávku, vyplývající zejména ze snížení hodnoty pohledávky a nákladů na vymáhání. - Riziko operační, které spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. - Daňová a právní rizika spočívající v možném negativním vlivu změn daňových a právních předpisů v budoucnosti. - Riziko konkurence vyplývající z existence možných výhodnějších alternativ pro investování v případě navyšování základního kapitálu. - Riziko makroekonomické situace spočívající v neumístění nových Akcií Fondu v důsledku zhoršené makroekonomické situace na trhu. D.3 Hlavní rizika specifická Rizikové faktory vztahující se k Akciím Fondu jsou zejména následující: PROSPEKT AKCIÍ 16 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

19 pro Akcie Oddíl E Nabídka E.1 Celkové čisté výnosy a odhad celkových nákladů nabídky - Kurzové riziko spočívající v kolísání ceny Akcií Fondu na trhu. - Dividendové riziko spočívající v tom, že výše dividendy Akcií Fondu není do budoucna garantována a závisí na schopnosti Fondu generovat zisk. - Riziko budoucího ředění základního kapitálu spočívající v možném budoucím navýšení kapitálu Fondu a tím možného zmenšení podílu stávajících akcionářů na celkovém kapitálu Fondu. - Riziko neexistence ratingu spočívající v chybějícím kreditním nebo jiném ratingu Fondu, v jehož důsledku je možné posoudit výhodnost investice do Akcií Fondu pouze na základě tohoto Prospektu. - Riziko spojené s financováním nákupu Akcií z cizích zdrojů z toho důvodu, že není zaručena návratnost investice a v důsledku toho může být ohrožena schopnost investora z výtěžků investice splácet své závazky. - Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování Akcie vydané Fondem. - Riziko toho, že počet potenciálních investorů je omezen, neboť do Akcií Emitenta můžou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. - Riziko vyloučení či vyřazení Akcií z obchodování na regulovaném trhu na základě podnětu třetích stran (ČNB nebo BCPP) nebo na základě vlastního rozhodnutí Emitenta (např. změna legislativních podmínek), čímž dojde k omezení možnosti prodeje Akcií. Nepoužije se. Žádná nabídka není tímto učiněna. Emitent očekává celkové náklady na zaknihování Akcií a jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu BCPP kolem Kč. Tyto náklady nese výlučně Emitent. E.2a Důvody nabídky, použití výnosů a odhadovaná čistá částka výnosů Nepoužije se. Vzhledem k tomu, že není učiněna žádná nabídka, nelze očekávat žádné výnosy. E.3 Popis podmínek nabídky E.4 Popis jakéhokoli zájmu, který je pro nabídku významný E.5 Subjekt nabízející Akcie k prodeji a tzv. lock up E.6 Částka a procento okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky E.7 Odhadované náklady, které Emitent účtuje investorovi Nepoužije se. Vzhledem k tomu, že není učiněna žádná nabídka, neexistují žádné podmínky nabídky. Přijetí akcií Emitenta k obchodování na registrovaném trhu je motivováno zájmem získání světově dostupné a uznávané platformy pro vytvoření likvidity akcií Emitenta, posílení transparentních vztahů s investičním publikem a zachování příznivých legislativních a daňových podmínek pro fungování Fondu. Nepoužije se. Vzhledem k tomu, že není učiněna žádná nabídka, nejsou Akcie nabízeny ani prodávány. Nepoužije se. Vzhledem k tomu, že není učiněna žádná nabídka, nedochází k žádnému ředění. Nepoužije se. Emitent neúčtuje investorovi žádné náklady, náklady na přijetí Akcií k obchodování na Regulovaném trhu BCPP nese výlučně Emitent. Investoři ponesou jen vlastní náklady spojené s nabytím akcií Emitenta přijatých k obchodování na BCPP (např. poplatky účtované členy burzy, jako jsou banky a obchodníci s cennými papíry, popř. poplatky spojené se založením a následně vedením majetkového účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů - pokud ho již nemají). Emitent odhaduje, že náklady spojené s nabytím akcií Emitenta by rozhodně neměly převýšit 5 % z provedeného pokynu. PROSPEKT AKCIÍ 17 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

20 ČÁST 2. RIZIKOVÉ FAKTORY 2.1. Základní poučení Tato kapitola pojednává o rizikových faktorech, které jsou spojené s investicí do akcií a rizikových faktorech, které by mohly ovlivnit budoucí schopnost emitenta dosáhnout vytčeného zisku a zamýšleného dividendového výnosu. Zde uvedený výčet nemůže nahradit poradenský rozhovor s kompetentním investičním poradcem/specialistou. Investiční rozhodnutí nemůže být učiněno pouze na základě zde uvedených skutečností, neboť investiční rozhodnutí musí být učiněno i v kontextu celkových potřeb, investičních cílů, zkušeností, znalostí a při zohlednění celkové finanční situace každého investora. Doporučujeme v jednotlivých případech poradenský rozhovor s odborným konzultantem Pořadí, v kterém jsou jednotlivé rizikové faktory uvedené, nesouvisí s pravděpodobností, s kterou se mohou jednotlivá rizika vyskytnout ani s rozsahem, s jakým mohou potenciálně ovlivnit ziskovost Emitenta nebo jeho schopnost dostát vytčených cílů. Nelze vyloučit, že se neobjeví v budoucnu zcela jiné zdroje rizik, tedy rizika, jejichž výskyt je z dnešní perspektivy zcela nepravděpodobný nebo jejichž výskyt je z dnešního pohledu spojen jenom s velmi malým vlivem na ziskovost Emitenta Výskyt jednotlivých rizik nebo nepříznivá souhra výskytu několika rizik najednou mohou mít negativní vliv na majetek a ziskovost Emitenta a tedy mohou vést k tomu, že Emitent nebude schopen (nebo jenom omezeně) dostát svých cílů a nebude schopen dosáhnout vytčeného zisku a vyplácet zamýšlené dividendy. Ve zcela nejnepříznivějším případě může dojít k insolvenci Emitenta a k celkové ztrátě investice Rizikové faktory spojené s majetkem, závazky, finanční situací a podnikatelskou činností Emitenta Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu: Vývoj směnných kursů, úrokových sazeb, popř. dalších tržních indikátorů, má vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Fondu vůči těmto rizikům. Fond investuje do finančních aktiv, zejména dluhopisů, podílových listů a akcií. Finanční aktiva jsou denominovaná i v cizích měnách, čímž vzniká kurzové riziko (absolutní hodnota čisté měnové pozice Fondu k datu činila 25,6 mil. Kč). Dluhopisy v portfoliu Fondu nesou kromě toho i úrokové riziko. Akcie a podílové listy akciových fondů nesou akciové riziko a podílové listy dluhopisových fondů úrokové riziko Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek: Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Fondu (např. banky, nájemci nemovitostí, dlužníci z pohledávek, emitenti investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Tato rizika Fond minimalizuje zejména výběrem protistran a emitentů dluhopisů dosahujících akceptovatelnou úroveň bonity (minimálně B3/B- dle interního hodnocení), nastavením objemových limitů na expozice vůči jednotlivým protistranám a emitentům, které jsou dány zejména smluvní dokumentací uzavřenou mezi Fondem a Investiční společností a které jsou určeny v procentuální výši z objemu obhospodařovaných finančních aktiv (investice do dluhopisů jednoho emitenta je limitována 10 %, investice do dluhopisů ve spekulativním pásmu jsou limitovány 40 %, investice do akcií a akciových fondů jsou omezeny do výše 25 % a ostatní investice vyjma bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, dluhopisových fondů, akcií a akciových fondů jsou omezeny do výše 25 % objemu obhospodařovaných finančních aktiv) a vhodnými smluvními ujednáními s protistranami. Aktuální výše pohledávek za bankami byla k 31. prosinci 2014 ve výši 185 mil. Kč, objem podílových listů činil 58 mil. Kč, objem akcií činil 5 mil. Kč a objem dluhopisů v portfoliu Fondu k 31. prosinci 2014 činil 24 mil. Kč. Fond je rovněž účastníkem dodavatelsko-odběratelských vztahů, a to zejména z titulu držby nemovitostí v portfoliu Fondu (nájemné, opravy a údržba nemovitostí). Nájemné v roce 2014 činilo více než 88 % výnosů Fondu. Výrazné zhoršení hospodářské situace nebo úpadek nájemce může mít zásadní krátkodobý negativní dopad do hospodaření Fondu Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve PROSPEKT AKCIÍ 18 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

PROSPEKT AKCIÍ. 2000 ks zaknihovaných akcií ISIN: CZ0008041407

PROSPEKT AKCIÍ. 2000 ks zaknihovaných akcií ISIN: CZ0008041407 PROSPEKT AKCIÍ IFIS investiční fond, a.s. 2000 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč ISIN: CZ0008041407 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále jen Prospekt ) společnosti

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

7. V části I. čl. 4.2 zní:

7. V části I. čl. 4.2 zní: Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Druhý realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost,

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu MBI uzavřený investiční fond, a.s.: 1. V čl. 1.3. se text určitou, a to na 10 let

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA. COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA. COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Krapkova 452/38, Olomouc - Nová Ulice, PSČ 77900 (za období 1. 1. 2016 30. 6. 2016) (dále také sledované

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond za rok končící 31. prosince 2015 Obsah Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., a Nařízení EU 345/2013... 4 Údaje a skutečnosti podle zákona

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za období 1. 1. 2016 13. 5. 2016)

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více