Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí služby sociální péče"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem organizace IČ: zařízení poskytující služby sociální péče: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb v textu této smlouvy dále jen domov a žadatel jméno a příjmení: rok narození: trvalé bydliště: v textu této Smlouvy dále jen uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele služby zastoupený zákonným zástupcem jméno a příjmení: příbuzenský vztah: rok narození: trvalé bydliště: uzavřely v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče podle 48 cit. zák. domovy pro osoby se zdravotním postižením - pobytová služba v textu této smlouvy dále jen Smlouva 1

2 ČI. I Místo a čas poskytování služby sociální péče Služba sociální péče je poskytována v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája, Dragounská 38, Cheb Domov poskytuje nepřetržitou službu sociální péče 24 hodin denně. Zařízení nezodpovídá za případné vícenáklady vzniklé uživateli, zákonnému zástupci nezl. uživatele služby v důsledku výluky provozu zařízení. ČI. II Poslání zařízení Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat dětem a mládeži komplexní péči dle jejich individuálních potřeb, vytvářet jim zázemí a podmínky blízké domácímu prostředí, respektovat jejich svobodnou volbu a práva. Poslání je zaměřeno na rozvoj schopností a dovedností dětí a mládeže a směřuje k hlavnímu cíli: zlepšit kvalitu života uživatelů udržovat a posilovat rodinné vztahy napomáhat dětem k začlenění do běžného života připravit je na budoucí život a případné budoucí pracovní uplatnění Čl. III Podmínky přijetí Do domova jsou přijímány děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let. Služba sociální péče je určena dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ČI. IV Podmínky vylučující přijetí Do zařízení nelze přijímat děti a mládež: zařízení neposkytuje sociální služby, o kterou zájemce, zákonný zástupce nezl. zájemce o službu žádá v případě, že domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá jejichž opožděný rozumový vývoj je následkem výchovné zanedbanosti u nichž dochází k akutním projevům psychických poruch ohrožujících okolí jestliže zdravotní stav žadatele o službu vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení ČI. V Ukončení pobytu, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele může vypovědět Smlouvu bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď činí 1 měsíc. 2

3 2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: v případě, že uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele služby hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: zamlčení výše příspěvku na péči nebo změn nezaplacení úhrady za stravné, poskytnutí sociální péče, u zaopatřené osoby úhrady za ubytování Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli, zákonnému zástupci nezl. uživatele doručena. Ukončení pobytu musí předcházet doplacení předepsané výše úhrady za stravné, poskytované služby sociální péče, popř. ubytování tak, jak je stanoveno touto Smlouvou. ČI. VI Rozsah poskytování služby sociální péče 1) Poskytovatel sociální služby domova nabízí poskytovat uživateli pobytovou službu, která obsahuje tyto základní činnosti: stravování čl. VII této Smlouvy ubytování čl. VIII této Smlouvy úkony péče uvedené v čl. IX této Smlouvy 2) Uživateli sociální služby mohou být poskytovány fakultativně další činnosti uvedené v čl. X této Smlouvy. 3) Poskytování sociální služby vychází z osobních cílů, potřeb a přání uživatele, zákonného zástupce nezl. uživatele, s přihlédnutím na jeho věk, schopnosti a dovednosti. Průběh služby je přiměřeně individuálně plánován a pravidelně vyhodnocován. ČI. VII Stravování Uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele požaduje poskytování stravy v rozsahu. a způsobem. Maximální celodenní rozsah poskytování stravy u domova: 5 jídel /snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře/. V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle individuálního stravovacího režimu uživatele: mixovaná strava jinak upravená sondování Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle ošetřovatelského standardu č. 1 Poskytování stravy v zařízení. 3

4 Čl. VIII Ubytování Uživateli sociální služby se poskytuje ubytování v.patře,..lůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven Uživatel si může přinést do domova předměty osobní potřeby, hračky, nebo jiné oblíbené předměty. Mimo vlastní pokoj může uživatel sociální služby způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli domova společné prostory: jídelnu místnost pro volnočasové aktivity vybavenou televizorem, videorekordérem, PC hygienické zázemí s vestavěnou vanou osazenou zvedacím zařízením Erilens hygienické zázemí se sprchovým koutem, umyvadly, WC zahradu vybavenou pomůckami určenými pro rozvoj hrubé motoriky a orientace v prostoru Ubytování se poskytuje včetně souvisejících služeb, a to včetně: topení, teplé a studené vody, elektrického proudu, praní, drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení a úklidu. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelů sociální služby spojených s užíváním těchto prostor. ČI. IX Služby sociální péče Poskytovatel se zavazuje a je povinen na základě potřeb a přání uživatele, zákonného zástupce nezl. uživatele služby poskytovat tyto základní činnosti: /Uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele služby si zvolí, které činnosti požaduje, v jakém rozsahu a za jaké podpory. Rozsah požadovaných úkonů je zapracován do individuální Smlouvy uživatele/. 1) ubytování úklid, praní, opravy a žehlení ložního prádla praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla 2) stravu zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy rozsahu minimálně 3 hlavních jídel 3) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc, podporu při úkonech osobní hygieny pomoc, podporu při základní péči o vlasy a nehty pomoc, podporu při používání WC 4) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc, podporu při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc, podporu při přesunu na lůžko nebo vozík pomoc, podporu při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh pomoc, podporu při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru pomoc, podporu při podávání jídla a pití dodržování pitného režimu 4

5 5) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pracovně výchovná činnost dle individuálního plánu uživatele nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání - ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14, Cheb - v rámci zařízení pod vedením speciálního pedagoga a asistenta pedagoga - ISŠ Cheb učební obory vytváření podmínek pro pracovní uplatnění - chráněné dílny - sociálně terapeutické dílny volnočasové a zájmové aktivity 6) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc, podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob pomoc, podporu při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 7) sociálně terapeutické činnosti socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc, podporu při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů ČI. X Fakultativní činnosti Domov organizuje pro uživatele sociální služby fakultativní (nezávazné) činnosti: Zákonný zástupce nezl. uživatele dává souhlas k účasti: využívání plaveckého bazénu pořádání výletů, účast na kulturních a sportovních akcích zajišťování a spoluúčast na letních táborech ČI. XI Výše úhrady a způsob jejího placení Uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele služby je povinen zaplatit úhradu za kalendářní měsíc za: stravu dle přiloženého platného ceníku služeb příloha č. 2 poskytování sociální péče ve sjednaném rozsahu u zaopatřené osoby za ubytování příloha č. 2 Výpočet úhrady za jeden den: 100% příspěvku na péči : 30 = denina + denní rozsah poskytované stravy. Úhrada za měsíc se vypočítává dle skutečnosti /počtu dnů/, následující měsíc po měsíci, ve kterém byla strava a služba sociální péče odebrána. Ubytování u zaopatřené osoby se hradí ve výši 130,- Kč/denně x počet dnů v měsíci. Denní částka za ubytování, při pobytu mimo zařízení, se nevrací. 5

6 Poskytovatel je povinen předložit uživateli, zákonnému zástupci nezl. uživatele služby vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. Uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku převodem na účet poskytovatele č /0100, vedený u KB Cheb, formou poštovní poukázky nebo do pokladny u vedoucí zařízení. Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele do 25. dne v měsíci. Na požádání uživatele, zákonného zástupce nezl. uživatele je poskytovatel povinen, v případě platby příspěvku na péči v daném měsíci, předložit písemné vyúčtování nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Smlouva zaniká, pokud poskytovateli vznikne prodlení úhrady za sociální službu ze strany uživatele, zákonného zástupce nezl. uživatele služby v době delší než 14 dní. Poskytovatel může výjimečně, na základě individuální žádosti, prodloužit dobu splatnosti úhrady. Čl. XII Oznámení pobytu mimo zařízení Oznámení pobytu mimo zařízení může uživatele, zákonný zástupce nezl. uživatele služby učinit osobně, písemně nebo telefonicky vždy v pracovních dnech, a to nejpozději den předcházející dnu odchodu uživatele mimo domov. Ohlašovací povinnost je stanovena za účelem vrácení denní částky z měsíční úhrady za poskytnutí sociální péče a stravného v domově. ČI. XIII Osobní cíle a potřeby uživatele sociální služby Domov se zavazuje při poskytování výše uvedené služby sociální péče vycházet z osobních cílů, potřeb a přání uživatele, zákonného zástupce nezl. uživatele, přizpůsobit podle nich a možností domova způsob a rozsah péče. Podklady pro osobní cíle, potřeby a přání uživatele sociální služby jsou zaznamenány - příloha č. 1 této Smlouvy. Osobní cíle, potřeby a přání uživatele sociální služby budou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány. Klíčový zaměstnanec domova bude úzce spolupracovat s uživatelem, zákonným zástupcem a bude nápomocen při formulaci jeho osobních cílů. Uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele sociální služby, může kdykoliv požádat o změnu v rozsahu poskytování sociální péče, osobních cílů uživatele, o změnu klíčového pracovníka. Domov je povinen dodatkem doplnit nová ujednání a zajistit jejich průběžné plnění. ČI. XIV Povinnosti uživatele, zákonného zástupce nezletilého uživatele Zákonný zástupce nezletilého uživatele je povinen: předávat vrchní sestře domova léky, které jsou předepsané odborným lékařem, v případě dojednání přebírá povinnost zajištění léků pro uživatele vrchní sestra 6

7 Uživatel, zákonný zástupce nezl. uživatele služby je povinen: do 8 dnů po obdržení nového rozhodnutí o výši příspěvku na péči předložit toto k nahlédnutí vedoucí zařízení, dále nahlásit změnu adresy trvalého bydliště, změnu zdravotní pojišťovny, změnu ošetřujícího lékaře, změnu telefonního čísla, aj. řádně a včas vyrovnat všechny úhrady, ke kterým je podle této Smlouvy povinen uhradit veškeré náklady případně vícenáklady, které poskytovateli vzniknou porušením Smlouvy ze strany uživatele, zákonného zástupce nezl. uživatele služby ČI. XV Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených zařízením Uživatel, v míře možné svým schopnostem, zákonný zástupce nezl. uživatele sociální služby byl seznámen s vnitřními pravidly domova, v němž se poskytuje služba sociální péče podle této Smlouvy, byl seznámen s organizačním řádem a provozním řádem, domovním řádem, s podáváním stížností a podnětů na kvalitu poskytování sociální služby, s povinností oznámení pobytu mimo domov, platným ceníkem za poskytnutí služby sociální péče ve sjednaném rozsahu, úhradou za stravné, popř. ubytování. Uživateli, zákonný zástupce nezl. uživatele služby prohlašuje, že jsou mu známa veškerá práva a povinnosti vyplývající z pobytu v domově. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran a je uzavřena na dobu určitou do věku 26 let uživatele sociální služby. Čl. XVI Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Uživatel, nebo zákonný zástupce nezl. uživatele služby prohlašuje, že se s obsahem této Smlouvy, včetně přílohy č. 1 a č. 2, které jsou její nedílnou součástí, řádně seznámil a Smlouva je v souladu se záměrem, který sleduje. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být měněna dodatky nebo zrušena pouze písemně. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu si přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Případné spory z této Smlouvy budou řešeny jediným rozhodcem jmenovaným poskytovatelem podle předpisů o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V Chebu dne:. podpis uživatele sociální služby podpis zákonného zástupce podpis ředitele organizace Přílohy č. 1 Osobní cíl a potřeby uživatele sociální služby Příloha č. 2 Ceník za poskytnutí sociální služby 7

8 Další přítomné osoby při jednání se zájemcem o sociální službu: Bc. Vladimíra Sedláková - vedoucí zařízení, sociální pracovník.. Jméno a příjmení/pracovní pozice Bc. Jaroslava Bubelová, DiS. vrchní sestra, sociální pracovník.. Jméno a příjmení/pracovní pozice Mgr. Andrea Ungrová vedoucí vychovatelka. Jméno a příjmení/pracovní pozice Podpis Podpis Podpis 8

9 Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče Domov pro osoby se zdravotním postižením Osobní cíl a potřeby uživatele sociální služby 1. Uveďte prosím vlastními slovy, jaký je Váš osobní cíl a co očekáváte od poskytovaní služby sociální péče v domově: (klíčový pracovník Vám pomůže s formulací pro podklady stanovení cíle a potřeb uživatele): soběstačnost v oblasti sebeobsluhy komunikace orientace v prostředí psychomotorický rozvoj rozvoj dovedností a schopností rozvoj tělesný smyslový hygienické návyky jiné 2. Vyberte prosím, v jakém rozsahu a jakým způsobem Vám má být níže uvedená služba sociální péče poskytována: logopedie alternativní komunikace rehabilitace stomatologické vyšetření, ošetření 3. Způsob stravování uživatel sociální služby je zcela soběstačný potřebuje pomoc personálu /dokrmování, úprava stravy, mixovaná strava sondování jiná přání 9

10 4. Způsob přijímání tekutin zcela soběstačný, pití zvládne sám potřebuje pomoc při pití potřebuje kontrolu personálu nad vypitým množstvím jiné přání 5. Vyprazdňování nepotřebuje pomoc personálu, na toaletu si dojde sám, netrpí inkontinencí trpí noční inkontinencí, potřebuje vzbudit personálem, aby si došel na toaletu trpí inkontinencí potřebuje vložné pleny trpí inkontinencí potřebuje plenkové kalhotky potřebuje doprovod personálu na toaletu jiné přání 6. Péče o osobní hygienu nepotřebuje pomoc personálu, zvládá s dohledem sám potřebuje částečnou pomoc personálu potřebuje vždy celkovou pomoc personálu, včetně ošetření pokožky jiné přání 7. Užívání léků trvale užívá léky předepsané odborným lékařem neužívá žádné léky 8. Vyjádření zákonného zástupce používané oslovení uživatele zvláštnosti v projevech rizikové situace, které vyžadují ze strany personálu zvýšenou pozornost 10

11 9. Školní vzdělávání vydávám souhlas se školním vzděláváním mimo objekt domova a docházkou do školy - ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14, Cheb, kde bude probíhat výuka pod vedením speciálního pedagoga vydávám souhlas se školním vzděláváním v domově pod vedením speciálního pedagoga a asistenta pedagoga 10. Jiná přání, potřeby a požadavky: V Chebu dne: podpis uživatele služby podpis zákonného zástupce 11

12 Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením 1) Úhrada za služby sociální péče zletilý uživatel sociální služby Uživatelé sociální služby ve věku od 18 do 26 let 1. stupeň závislosti 2 000,- Kč 67,- Kč denně 2. stupeň závislosti 4 000,- Kč 134,- Kč denně 3. stupeň závislosti 8 000,- Kč 267,- Kč denně 4. stupeň závislosti ,- Kč 400,- Kč denně 2) Úhrada za ubytování u zaopatřené osoby 130,- Kč denně 3) Úhrada za stravné - 1 den - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře Uživatelé sociální služby ve věku od 18 let do 26 let Snídaně 2x svačina Oběd Večeře Celkem úhrada za stravné denně 12,00 Kč 20,00 Kč 28,00 Kč 25,00 Kč 85,00 Kč 12

13 Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením 1) Úhrada za služby sociální péče nezletilý uživatel sociální služby Uživatelé sociální služby ve věku od 3 do 18 let 1. stupeň závislosti 3 000,- Kč 100,- Kč denně 2. stupeň závislosti 5 000,- Kč 167,- Kč denně 3. stupeň závislosti 9 000,- Kč 300,- Kč denně 4. stupeň závislosti ,- Kč 400,- Kč denně 3) Úhrada za stravné - 1 den - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře Uživatelé sociální služby ve věku od 3 let do 6 let Snídaně 2x svačina Oběd Večeře Celkem úhrada za stravné denně Uživatelé sociální služby ve věku od 6 let do 12 let Snídaně 2x svačina Oběd Večeře Celkem úhrada za stravné denně Uživatelé sociální služby ve věku od 12 let do 18 let Snídaně 2x svačina Oběd Večeře Celkem úhrada za stravné denně 8,00 Kč 11,00 Kč 19,00 Kč 17,00 Kč 55,00 Kč 9,00 Kč 14,00 Kč 22,00 Kč 20,00 Kč 65,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 26,00 Kč 24,00 Kč 76,00 Kč 13

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více