SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta"

Transkript

1 SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, Praha 10 IČ: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka , zastoupena jednatelem Pavlem Kvoriakem Bankoví účet: / mobil: Tel. kontakt Zelená linka: na straně jedné (dále jen Věřitel ) Údaje klienta na straně druhé (dále jen Klient ) (Věřitel a Klient v textu této smlouvy společně též jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) uzavírají v souladu s ustanovením 6 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen ZSÚ ) a ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen "OZ"), tuto (dále jen Smlouva ) Preambule 1. Klient před uzavřením této Smlouvy projevil svůj zájem o sjednání spotřebitelského úvěru, a to zasláním žádosti o úvěr prostřednictvím webových stránek (dále jen "Internetové stránky") provozovaných Věřitelem, a to po předchozím seznámení se všemi údaji uvedenými na Internetových stránkách. Obsahem Internetových stránek jsou mimo jiné jasně, výstižně a zřetelně prezentované informace uvedené v příloze č. 1 ZSÚ, a to včetně reprezentativního příkladu dle ustanovení 4 ZSÚ. 2. Klient prohlašuje, že se před odesláním/podáním žádosti seznámil s podmínkami poskytnutí úvěru, které jsou k dispozici na Internetových stránkách a že mu byly Věřitelem prostřednictvím elektronické komunikace na dálku předem zaslány informace, které jsou uvedeny v příloze č. 2 ZSÚ. 3. Klient prohlašuje, že ještě před uzavřením této Smlouvy mu Věřitel poskytl náležité vysvětlení nutné k tomu, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva, odpovídá jeho potřebám, jeho finanční situaci, a to zejména vysvětlením předsmluvních informací dle přílohy č. 2 ZSÚ. 4. Klient dále prohlašuje, že Věřitel Klientovi vysvětlil důsledky prodlení Klienta s plněním jeho závazků plynoucích z této Smlouvy, a dále že Klientovi poskytl základní informace o jednotlivých nabízených finančních produktech a jejich možných dopadech na Klienta. 5. Klient prohlašuje, že informace, které jsou uvedeny v příloze č. 2 ZSÚ mu byly doručeny prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, který tvoří přílohu č. 6 ZSÚ, nejpozději současně s doručením návrhu této Smlouvy a Klientovi byl poskytnut dostatečný čas k jeho prostudování a dožádání si případného vysvětlení. Příslušný formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je součástí smluvních podmínek. 6. Klient prohlašuje, že není v prodlení se splácením jakýchkoli svých závazků vůči žádné právnické ani fyzické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své závazky v jakékoli dlužnické databázi ani není proti němu vedeno žádné řízení, které by mohlo mít vliv na jeho schopnost řádně splatit na základě této Smlouvy poskytovaný spotřebitelský úvěr. Klient dále prohlašuje a potvrzuje, že proti němu není vedeno exekuční řízení, jiné řízení o výkon rozhodnutí a ani insolvenční řízení. 7. Věřitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy s odbornou péčí posoudil schopnost Klienta splácet poskytnutý úvěr, a to zejména na základě informací získaných od Klienta, a pokud to bylo nezbytné, i nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta. Věřitel s vynaložením odborné péče došel k závěru, že Klient bude schopen úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy splácet. Článek I. Definice a výklad některých pojmů Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy, začínají-li velkým písmenem, pro účely této Smlouvy význam uvedený v tomto článku I.: Věřitelem se rozumí obchodní společnost ecredit s.r.o., se sídlem: Bohdalecká 8/1460, PSČ: Praha 10, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka Klientem se rozumí fyzická osoba, starší 20 let, svéprávná, která je občanem České republiky, má místo trvalého pobytu v České republice a která jako Klient uzavřela s Věřitelem Smlouvu o úvěru. Internetovými stránkami Věřitele se rozumí webová stránka věřitele umístěná na internetové adrese ID Klienta se rozumí jedinečné údaje přidělené Věřitelem Klientovi za účelem označení Klienta. Bankovním účtem Klienta se rozumí bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky nebo vedený pobočkou zahraniční banky na území České republiky na jméno Klienta a uvedený v záhlaví této Smlouvy a na který je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr dle této Smlouvy a dle Jednotlivé smlouvy o úvěru. Bankovním účtem Věřitele se rozumí bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví této Smlouvy (nebo jiný účet, jež bude Věřitelem písemně oznámen Klientovi), na který Klient splácí úvěr a ze kterého je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr. 1

2 Telefonním číslem Klienta se rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem nebo jeho prostřednictvím na území České republiky uvedené v záhlaví této Smlouvy; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu měnit, ale vždy o tom musí neprodleně informovat Věřitele. Telefonním číslem Věřitele se rozumí číslo mobilního telefonu Věřitele provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této Smlouvy; Věřitel je oprávněn číslo mobilního telefonu měnit, vždy musí být nové telefonní číslo uvedeno na webových stránkách Věřitele. Adresou elektronické pošty Klienta se rozumí adresa elektronické pošty Klienta uvedená v záhlaví této Smlouvy; Klient je oprávněn adresu elektronické pošty měnit, ale vždy o tom musí neprodleně informovat Věřitele. Adresou elektronické pošty Věřitele se rozumí adresa elektronické pošty Věřitele uvedená v záhlaví této Smlouvy; Věřitel je oprávněn adresu elektronické pošty měnit, vždy musí být nová adresa elektronické pošty uvedena na webových stránkách Věřitele. Variabilním symbolem se rozumí přidělené identifikační číslo, pod kterým bude Klient hradit své dluhy na Bankovní účet Věřitele. V případě, že nebude Klientovi ze strany Věřitele sdělen jiný variabilní symbol, je tímto variabilním symbolem rodné číslo Klienta (bez lomítka). Adresou Klienta se rozumí adresa bydliště (adresa trvalého pobytu) Klienta uvedená v záhlaví této Smlouvy, pokud se jedná o faktické místo bydliště Klienta. Má-li Klient adresu současného místa bydliště odlišnou od adresy trvalého pobytu registrované dle příslušných právních předpisů o evidenci obyvatel (tj. adresu místa trvalého pobytu uvedenou v občanském průkazu nebo jiném průkazu totožnosti Klienta), je povinen uvést jak adresu přechodného místa bydliště, tak i adresu trvalého pobytu. Identifikací se rozumí identifikace Klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění před uzavřením Smlouvy. Identifikaci na dálku lze provést tak, že Klient zašle Věřiteli kopie průkazu totožnosti, z něhož lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, popř. kopii výpisu z Bankovního účtu Klienta. Identifikaci lze provést také za fyzické přítomnosti Klienta nebo případně prostřednictvím notáře nebo krajského či obecního úřadu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění. Článek II. Předmět smlouvy 1. Smlouvou o úvěru se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce uvedené v Žádosti Klienta přijaté Věřitelem v souladu s tímto článkem a čl. III., a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit v době splatnosti stanovené v Žádosti Klienta přijaté Věřitelem a zaplatit Věřiteli Poplatky za poskytnutí úvěru. 2. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi bezhotovostním převodem na Bankovní účet Klienta nebo poštovní poukázkou přes ČP s.p.. 3. Věřitel se zavazuje poskytnout peněžní prostředky Klientovi nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření Smlouvy o úvěru. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Bankovního účtu Věřitele na Bankovní účet Klienta popřípadě odesláním finančních prostředků složenkou přes ČP s.p.. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě. 4. Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel. 5. Věřitel již při podání žádosti přidělil Klientovi identifikační kód určený k identifikaci Klienta při komunikaci s Věřitelem a k identifikaci provedených plateb ze strany Klienta Věřiteli a Klient je povinen tento identifikační kód při komunikaci s Věřitelem a pro identifikaci plateb používat. Identifikační kód je uveden v záhlaví této Smlouvy (dále jen Identifikační kód ). Článek III. Celková výše úvěru a doba trvání úvěru 1. V souladu s touto Smlouvu o úvěru se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce (stanovené v žádosti)kč na Bankovní účet Klienta.(č. BÚ klienta).., jak je stanoveno v Žádosti Klienta, a Klient se v souladu s touto Smlouvou zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit na Bankovní účet Věřitele v době splatnosti do (stanovené v žádosti) dnů, jak je stanoveno v Žádosti Klienta. 2. V souladu se smlouvou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za poskytnutí úvěru podle čl. II. bodu 1 této Smlouvy Poplatek za poskytnutí půjčky ve výši (stanovené v žádosti) Kč. Tento Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný ve výše uvedený Den splatnosti spolu s poskytnutými peněžními prostředky (jistinou úvěru). 3. Celková roční procentní sazba nákladů (RPSN ve smyslu ustanovení 3 písm. d) ZSÚ) na úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy s ohledem na výše uvedené činí (stanovené v žádosti) % (dále jen RPSN ). Článek IV. Distanční finanční služba 1. Tato Smlouva je uzavírána buď pomocí prostředků komunikace na dálku, nebo (po zaslání Žádosti Klienta prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) v písemné formě. Smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, pouze pokud mezi Věřitelem a Klientem v období 12 měsíců bylo uzavřeno více smluv o úvěru resp. byla uzavřena tato Smlouva o úvěru a výše úvěrů je nižší než 5.000,- Kč. 2. Veškeré informace, které je Věřitel povinen Klientovi poskytnout v souladu s Občanským zákoníkem, jsou Klientovi poskytnuty v čl. V. této Smlouvy. Článek V. Uzavření smlouvy s využitím komunikace na dálku 1. Pro uzavírání Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu o úvěru nebo Dohodu o prodloužení splatnosti bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o úvěru a Dohody o prodloužení splatnosti. Věřitel tímto poskytuje Klientovi následující informace. 2

3 2. Informace o Věřiteli: (a) Obchodní firma Věřitele je uvedena v záhlaví této Smlouvy; (b) Identifikační číslo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy; (c) Hlavním předmětem podnikání je Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; (d) Sídlo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy; (e) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, bližší údaje jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy; (f) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: Česká obchodní inspekce. Stížnost je rovněž možno uplatnit u příslušného Živnostenského úřadu. 3. Informace o poskytované finanční službě: (a) Poskytované služby: poskytnutí úvěru Klientovi za podmínek uvedených podrobně v této Smlouvě; (b) Celková cena poskytované služby pro Klienta včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za poskytnutí úvěru tvoří Poplatky za poskytnutí úvěru ve výši uvedené v této Smlouvě; (c) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti po celou dobu trvání vztahu dle této Smlouvy, nedojde-li k jejich změně za podmínek stanovených v této Smlouvě; (d) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny v této Smlouvě; (e) Věřitelem nejsou účtovány dodatečné náklady pro Klienta za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání této Smlouvy a Dohody o prodloužení splatnosti. Klient hradí náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují. 4. Informace o smlouvě: (a) Od této Smlouvy nebo Dohody o prodloužení splatnosti má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření výše uvedených smluv. V případě neuplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti Klientem v této lhůtě zůstává Smlouva o úvěru nebo Dohoda o prodloužení splatnosti platná a účinná. Právo na odstoupení nemá Klient u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta před výkonem Klientova práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti. Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít plnit na základě Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti, neboť s tím Klient vyslovil souhlas v čl. II. bod. 3. Smlouvy. Odstoupí-li Klient od Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti, Věřitel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu s tím, že požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby. Věřitel je tak oprávněn požadovat Poplatky za poskytnutí úvěru a v případě, že došlo k vyplacení úvěru, může Věřitel požadovat rovněž vrácení jistiny úvěru. Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Věřiteli oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti vrátit Věřiteli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti; (b) Smlouva o úvěru a Dohoda o prodloužení splatnosti trvá po dobu uvedenou v jednotlivých smlouvách; (c) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti (včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru a Dohodě o prodloužení splatnosti; (d) Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti: odstoupení je možné učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti nebo je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je povinen odstoupení podepsat; (e) Věřitel bere za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku právní předpisy: Česká republika; (f) Právní vztah mezi účastníky Smlouvy o úvěru a Dohody o prodloužení splatnosti se řídí právem České republiky; v případě sporů vzniklých ze Smlouvy o úvěru a Dohody o prodloužení splatnosti bude rozhodováno v rozhodčím řízení či před obecnými soudy ČR; (g) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel se souhlasem Klienta komunikovat s Klientem během trvání Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti, ve kterých budou Klientovi poskytnuty další informace: český jazyk. 5. Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla, stížnost vyřídí vedoucí pracovník Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem; Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů. 6. Smlouva o úvěru a Dohoda o prodloužení splatnosti jsou po uzavření Věřitelem archivovány a jsou Klientovi na jeho požádání přístupné. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Smlouvy na svou žádost text Smlouvy o úvěru nebo Dohody o prodloužení splatnosti v tištěné podobě. Klient má právo během trvání této Smlouvy kdykoli změnit způsob komunikace na dálku. 7. Klient má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že mu Věřitel neposkytne povinné informace dle Občanského zákoníku nebo mu poskytne klamavé informace. Toto právo může uplatnit ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o takovémto porušení dozví. Článek VI. Splatnost úvěru 1. Přijatá platba je nejdříve započítána na umoření/úhradu jistiny. Po úhradě jistiny jsou splátky započítávány na umoření/úhradu dalších položek dle čl. IX. bod. 5. této Smlouvy 2. Veškeré platby provedené ve prospěch Věřitele je Klient povinen hradit na Bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví smlouvy a Klient je u každé platby povinen uvést svůj Identifikační kód jako variabilní symbol. Platby provedené Klientem 3

4 vůči Věřiteli se pro účely této Smlouvy považují za uhrazené až okamžikem jejich připsání na Bankovní účet Věřitele, a to vždy pouze za předpokladu, že je u nich řádně uveden Identifikační kód Klienta jako variabilní symbol. 3. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve sjednané Době splatnosti dle článku III. bod. 1. této smlouvy (dále jen Den splatnosti ). 4. V případě Předčasného splacení je Klient povinen Věřiteli uhradit namísto Poplatku za poskytnutí úvěru poměrnou část Poplatku za poskytnutí úvěru odpovídající období od Poskytnutí úvěru do dne Předčasného splacení. Článek VII. Prodloužení doby splatnosti 1. Nejpozději před uplynutím Doby splatnosti je Klient oprávněn Věřitele požádat o Prodloužení Doby splatnosti poskytnutého úvěru spolu s Poplatkem za poskytnutí úvěru a další poplatky (jsou-li relevantní), a to maximálně o 28 dní ode Dne splatnosti. Klient je oprávněn navrhnout Věřiteli prodloužení splatnosti úvěru prostřednictvím elektronické komunikace nebo zasláním SMS (dále jen Žádost o prodloužení ). Po zaslání Žádosti o prodloužení, kde Klient navrhne Věřiteli délku prodloužení splatnosti úvěru, přičemž v závislosti na délce prodloužení splatnosti bude Klientovi zaslána informace o výši poplatku za požadované prodloužení splatnosti, jako i další informace, které je Věřitel v souladu se zákonem povinen Klientovi poskytnout, zejména informace dle čl. VIII. této smlouvy (je-li to relevantní). 2. Způsobem uvedeným v bodu 1. tohoto článku je Klient oprávněn žádat o prodloužení splatnosti úvěru opakovaně, zároveň je Klient oprávněn žádat také o prodloužení doby splatnosti k části poskytnutého úvěru. Klient musí však úvěr v plné výši tj. poskytnutá částka (jistina), poplatek za poskytnutí úvěru a případně další poplatky (jsou-li relevantní) uhradit na Bankovní účet Věřitele nejpozději do osmdesátičtyř (84) dní. 3. Věřitel není povinen přijmout Žádost o prodloužení splatnosti úvěru. Přijetím Žádosti o prodloužení splatnosti úvěru je Klient a Věřitel povine postupovat dle tohoto článku. 4. Povolení prodloužení doby splatnosti úvěru bude platné, jestliže Klient uhradí nejpozději do dvou dnů od původně stanoveného Dne splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti. 5. V případě, že Klient žádá o prodloužení splatnosti pouze u části poskytnutého úvěru, bude dohoda o prodloužení doby splatnosti účinná, jestliže Klient uhradí nejpozději do dvou dnů od původně stanoveného Dne splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti, spolu s částí úvěru (jistiny a poplatků), jejíž splatnost si nepřeje prodloužit. 6. Povolení prodloužení splatnosti úvěru je platné okamžikem, kdy Klient dojde přijetí Návrhu na prodloužení prostředky elektronické komunikace na Adresu elektronické pošty. Pokud Věřitel odmítne přijmout Návrh na prodloužení je Klient povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Věřiteli v původní (neprodloužený) Den splatnosti. 7. Konkrétní výše poplatku za Prodloužení splatnosti půjčky je Klientovi dostupná na webových stránkách Věřitele, tak aby se s ní mohl Klient seznámit před odesláním Žádosti o prodloužení půjčky. Článek VIII. Spotřebitelský úvěr 1. Úvěr poskytnutý Klientovi Věřitelem na základě teto Smlouvy je spotřebitelským úvěrem v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru. Pokud mezi Věřitelem a Klientem v období 12 měsíců bylo uzavřeno více smluv o úvěru resp. byla uzavřena Smlouva o úvěru a výše úvěrů dosáhla nebo přesáhla částku 5.000,- Kč. Veškeré informace, které je Věřitel povinen Klientovi poskytnout v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru, jsou Klientovi poskytnuty v této smlouvě a v Příloze č. 1. k této Smlouvě. 2. Úvěr poskytnutý Klientovi Věřitelem na základě této Smlouvy, který není spotřebitelským úvěrem dle tohoto článku bodu 1. této smlouvy, je úvěrem dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 3. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostní platbou v jediné splátce na Bankovní účet Věřitele, a to spolu s Poplatkem za poskytnutí úvěru a Administrativními poplatky (je-li to relevantní). Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem. 4. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu (tj. dokument obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny a veškeré dodatečné náklady). 5. Klient může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od Smlouvy o úvěru lze odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu sídla Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit zpět jistinu poskytnutého úvěru. V tomto případě není Klient povinen zaplatit Věřiteli Poplatky za poskytnutí úvěru. V případě odstoupení Klienta od Smlouvy o úvěru nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 6. Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má Věřitel právo požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Celková výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše poplatku za poskytnutí zůstává nezměněna. 7. V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle tohoto čl. bodu 5. se postupuje dle tam uvedených ustanovení. Smlouva rovněž zaniká vzájemným splněním veškerých povinností Smluvních stran, tedy poskytnutím úvěru Věřitelem a jeho uhrazením ze strany Klienta včetně všech Poplatků z úvěru. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. 8. Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím rozhodčího řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném znění dle příloh této smlouvy a to Informačního dopisu o způsobu řešení majetkových sporu a Rozhodčí smlouvy, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že rozhodce rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění. 4

5 9. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce. Článek IX. Důsledky porušení smluvních povinností 1. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením úvěru nebo jakékoliv jeho části o délce trvající alespoň 3 dny dle této Smlouvy, je Klient povinen hradit Věřiteli poplatek z prodlení ve výši (stanovené sazebníkem viz níže),-kč za každý týden prodlení s úhradou úvěru nebo jakékoliv jeho části. 2. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením úvěru dle této Smlouvy či jeho časti, o více jak tři dny je Věřitel oprávněn převést pohledávku k vymáhání do inkasního řízení. 3. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vymáháním nezaplacené dlužné částky ponese Klient. Tyto náklady budou vyjádřeny paušálně jako níže uvedené Administrativní poplatky. Náklady spojené s vymáháním nezaplacené dlužné částky budou spočívat zejména ve vytvoření výzev, v zaslání výzev ve formě dopisu prostřednictvím poštovního doručovatele; v zasílání ových a SMS zpráv s výzvou k úhradě, v telefonních hovorech za účelem upomínání Klienta a dále budou tvořeny souvisejícími kancelářskými a personálními náklady. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Klienta s placením jakéhokoliv peněžitého závazku dle této Smlouvy nebo jakékoliv jeho části o délce v trvání alespoň 3 dnů je Věřitel oprávněn zaslat Klientovi výzvu k plnění a Klient je v takovém případě povinen uhradit Věřiteli jednorázový paušální poplatek (dále jen Administrativní poplatek ) za zaslání této výzvy, a to při odeslání 1. výzvy ve výši 800,- Kč; při odeslání 2. výzvy ve výši 300,- Kč; při odeslání 3. výzvy ve výši 300,- Kč přičemž Věřitel je oprávněn poslat Klientovi maximálně jednu výzvu týdně, Věřitel je oprávněn nikoliv povinen celkem k jednomu závazku zaslat maximálně tři výzvy. Neúspěch tohoto procesu povede k podání výpovědi a poté žaloby na zaplacení dlužné částky podané Věřitelem proti Klientovi. 4. V případě, že se některé prohlášení učiněné Klientem ukáže jako nepravdivé, je Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení (dále jen Pokuta za nepravdivost ). 5. Nesplní-li Klient svou povinnost dle článku XI. této Smlouvy, je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti (dále jen Pokuta za neoznámení ). 6. Pro případ porušení podmínek této smlouvy dle čl. X. bod. 3 jsou mezi Smluvními stranami sjednány sankce v podobě úroku z prodlení ve výši 0,05% denně z celkové dlužné částky ode den odstoupení Věřitele od této smlouvy (dále jen Úrok z prodlení ). 5. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele vůči Klientovi, budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v následujícím pořadí: 1. Jistina úvěru; 2. Poplatky za poskytnutí úvěru; 3. Administrativní poplatky; 4. Poplatek z prodlení 5. Pokuta za nepravdivost (pokud to je relevantní); 6. Pokuta za neoznámení (pokud to je relevantní); 7. Úrok z prodlení 6. Smluvními stranami je ujednáno, že pro případ, pokud se Klient ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Věřiteli dle této Smlouvy nebo od této Smlouvy odvozeného, delším než 7 dní, stává se celá doposud nesplacená část Úvěru, celý doposud nesplacený Poplatek za poskytnutí úvěru a veškeré poplatky s úvěrem spojené (jsou-li relevantní), okamžitě splatnými a Klient je povinen tyto částky Věřiteli uhradit dne nejpozději následujícího po dni takto vzniklé splatnosti. 7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Klienta s úhradou svého závazku vůči Věřiteli je Věřitel oprávněn předat svou pohledávku k vymáhání jiným subjektům, a to jak formou příkazní smlouvy, tak i postoupením předmětné pohledávky. Klient souhlasí s tím, že v obou těchto případech jsou i jiné subjekty vymáhající pohledávku za Klientem oprávněny účtovat si fakticky vzniklé náklady vymáhání vůči Klientovi (a to i před podáním žaloby na zaplacení pohledávky). Článek X. Zánik právního vztahu dle této Smlouvy 1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká splacením veškerých peněžitých dluhů Klienta vůči Věřiteli dle této Smlouvy, tedy zejména celého Úvěru, celého Poplatku za vyřízení úvěru, Sjednaného úroku, případně dalších dluhů Klienta vůči Věřiteli vzniklých na základě Smlouvy, z jejího porušení nebo v jiné souvislosti s ní. Při úplném Předčasném splacení zaniká právní vztah založený touto Smlouvou až úplným splacením všech souvisejících dluhů Klienta včetně Náhrady za předčasné splacení. 2. Smluvní vztah založený Smlouvou dále zaniká: a) odstoupením od Smlouvy ze strany Věřitele, z důvodů stanovených zákonem nebo touto Smlouvou, b) odstoupením Klienta ze zákonných důvodů, zejména dle ustanovení 11 ZSÚ. 3. Věřitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy vedle důvodů stanovených platnými právními předpisy pokud: a) se Klient ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu dle této Smlouvy po dobu delší jak 7 dní nebo b) Klient vědomě uvedl ve Smlouvě, nebo jiným způsobem oznámil Věřiteli, nepravdivé anebo zavádějící údaje, nebo bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení týkající se majetku Klienta, nebo c) Klient závažným způsobem porušil jinou svou povinnost z této Smlouvy. 4. Odstoupení od Smlouvy ze strany Věřitele nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Klientovi. Tímto okamžikem tato Smlouva ruší s účinky ex nunc, tedy k okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají, že celý do té doby nesplacený Úvěr, jakož i veškeré další peněžité dluhy Klienta ze Smlouvy, na které do doby účinnosti Věřitelova odstoupení Věřiteli vznikl nárok, tedy zejména poměrná část Poplatku za vyřízení úvěru a veškeré jednorázové poplatky, na které Věřiteli vznikl nárok před účinností jeho odstoupení od Smlouvy, se stávají splatnými dnem následujícím po dni účinnosti odstoupení dle tohoto odstavce. V případě jiného způsobu ukončení smluvního vztahu mezi Věřitelem a Klientem se postupuje obdobně jako po odstoupení od Smlouvy ze strany Věřitele, je-li to možné a spravedlivé. 5

6 5. Klient je oprávněn od této Smlouvy odstoupit písemně bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení podle tohoto ustanovení, je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání jeho odstoupení, zaplatit Úvěr. Dále je Klient povinen zaplatit Věřiteli poměrnou část Sjednaného úroku, na který by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne Poskytnutí úvěru, do dne, kdy je jistina splacena. V tomto případě Věřitel nemá právo požadovat na Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Smlouva se bez dalšího ruší a právní vztah založený Smlouvou zaniká dnem rozhodnutí Věřitele o neschválení Smlouvy (Úvěru), a to s účinky od počátku (ex tunc), Věřitel je povinen Klientovi o neschválení Smlouvy s uvedením data rozhodnutí o neschválení Smlouvy bezodkladně písemně informovat. Článek XI. Oznamování změn 1. Klient je ve lhůtě bez zbytečného odkladu povinen oznámit Věřiteli jakoukoliv okolnost, která má nebo by mohla mít za následek zhoršení schopnosti Klienta dostát jeho peněžním povinnostem ze Smlouvy a tím i zhoršení vymahatelnosti jakýchkoliv pohledávek Věřitele vůči Klientovi. Za takovou okolnost se považuje zejména zahájení exekučního, insolvenčního či jiného obdobného řízení týkajícího se majetku Klienta. Klient je ve lhůtě bez zbytečného odkladu povinen oznámit Věřiteli rovněž změnu svého bydliště. 2. Klient za tímto účelem výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které se k němu vztahují a jsou uvedeny ve Smlouvě, jsou přesné, úplné a pravdivé. Klient výslovně prohlašuje, že si je vědom možných důsledků porušení této své povinnosti, včetně možnosti naplnění skutkové podstaty některého trestného činu. Článek XII. Osobní údaje 1. Klient tímto uděluje Věřiteli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen ZOOÚ ) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, bezúhonnosti a státní příslušnosti (dále jen osobní údaje ), a současně souhlas se zpracováním své ové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, a to: a) pro plnění účelu Smlouvy, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Věřitele jako správce údajů; b) v rozsahu, v jakém jsou údaje uvedeny ve Smlouvě a v dalších smluvních, jakož i souvisejících dokumentech uzavřených mezi Věřitelem a Klientem nebo předaných Klientem Věřiteli c) na dobu do uplynutí 10 let ode dne ukončení jakéhokoliv závazkového vztahu mezi Klientem a Věřitelem. 2. Věřitel je oprávněn osobní údaje zpracovávat, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Věřitel je zejména oprávněn zpracovávat osobní údaje, zahrnovat jejich shromažďování, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat, pozměňovat, doplňovat či opravovat, vyhledávat, používat, šířit, zveřejňovat a uchovávat. 3. Součástí souhlasu Klienta je i souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení či omezení finančních nebo obchodních ztrát Věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností Věřitele ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním osobních údajů třetím osobám a dalším zpracováváním jeho osobních údajů těmito třetími osobami, a to zejména: a) osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako věřitel, a to včetně osob, které jsou osobami se sídlem v zahraničí, b) osobám, které pro věřitele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu Smlouvy nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti atp.), c) osobám, které se podílejí na platebním styku, d) osobám, kterým Věřitel postupuje pohledávku Klienta nebo se kterými o takovém postoupení jedná, e) osobám, které se zabývají zpracováním osobních údajů osob neplnících své závazky a v rámci své činnosti vedou a spravují registr neplatičů a dlužníků. 4. Klient tímto uděluje Věřiteli souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných Klientem v souvislosti s uzavřením této Smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní, a to u Klientova zaměstnavatele nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím, umožňujících jejich ověření. 5. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu předchozího odstavce se Klientu zakládá zejména právo na přístup k Klientovým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená 21 ZOOÚ, tj. zejména právo požadovat na Věřiteli jako správci vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Věřitele. 6. Klient prohlašuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům a právu na opravu osobních údajů ve smyslu 11 a 12 ZOOÚ. Klient potvrzuje, že byl Věřitelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle 21 ZOOÚ, tzn. zejména o svém právu požadovat na Věřiteli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Věřitele. 6

7 7. Klient dává Věřiteli souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména internetu, faxu, automatizovaných volacích systémů bez lidského zásahu (volacího automatu) a GSM technologie včetně SMS zpráv. Článek XIII. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo z příjmu 1. Věřitel a Klient se dohodli na zajištění závazků Klienta z této Smlouvy touto dohodou dle tohoto článku XIII. ve smyslu ustanovení 2045 a násl. OZ (dále jen Dohoda o srážkách ). 2. Ukončení právního vztahu založeného touto Smlouvou z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na trvání výše uvedeného zajištění po dobu, po kterou má Klient vůči Věřiteli neuhrazené dluhy vzniklé na základě Smlouvy nebo s ní související. 3. Ocitne-li se Klient v prodlení s plněním svých dluhů ze Smlouvy po dobu delší než 7 dní, je Věřitel oprávněn předložit Dohodu o srážkách zaměstnavateli Klienta nebo plátci jiné pravidelné platby. K takovému postupu Klient poskytuje svůj výslovný souhlas. Článek XIIII. Závěrečná ustanovení 1. Mezi Smluvními stranami je ujednáno prodloužení promlčecí doby veškerých peněžitých závazků na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 2. Klient závazně prohlašuje, že je osobou, která je plně svéprávná, že nebyl ve své svéprávnosti omezen. 3. Klient závazně prohlašuje, že mu Věřitel poskytl veškerý vyžádaný čas k nastudování ZSÚ a k prostudování této Smlouvy a že Věřitel odpověděl na všechny otázky, na které Klient požadoval odpověď. Klient prohlašuje, že mu byla Věřitelem s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy poskytnuta veškerá náležitá vysvětlení, na základě kterých je schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením Smlouvy nastat. 4. Klient závazně prohlašuje, že si před odsouhlasením této Smlouvy (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) ještě jednou nahlas přečetl, a k jejím náležitostem neměl žádných dalších otázek ani nepotřeboval poskytnout žádných dalších vysvětlení. 5. Věřitel tímto informuje Klienta, že Klient má právními předpisy danou možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra. 6. Věřitel tímto informuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním podmínek stanovených ZSÚ vykonává Česká obchodní inspekce. 7. Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, jejím náležitostem rozumí, vnímají ji vnitřně jako jasnou, srozumitelnou, určitou a jako pro obě Smluvní strany vyváženou. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná ze Smluvních stran nejednala z pozice silnější nebo slabší Smluvní strany. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy nebyly určeny jen jednou ze Smluvních stran nebo podle jejích pokynů a že každá ze Smluvních stran měla skutečnou a faktickou možnost obsah této Smlouvy a základní podmínky této Smlouvy ovlivnit. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této Smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy. 8. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 Zákona o spotřebitelském úvěru je uveden v příloze k této Smlouvě a jeho obsah byl zahrnut ve formuláři pro učinění Žádosti Klienta (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) nebo Další žádosti klienta na Internetových stránkách Věřitele. 9. Smluvní strany si přečetly obsah této Smlouvy a souhlasí s ním. 10. Pokud je tato Smlouva zasílána Klientovi poštou, pak Klient musí Smlouvu podepsat, jedno vyhotovení (podepsané) vložit do před vyplněné obálky (která je součástí zásilky) a následně Smlouvu v obálce odeslat zpět Věřiteli. Věřitel hradí náklady odeslání Smlouvy poštou zpět do svého sídla. V Praze dne V.dne... Věřitel Klient 7

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více