Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen VOPM ) společnosti ACM Money Česká republika, a.s., se sídlem Praha 8, Čimická 780/61, PSČ , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6408 (dále též jen ACM Money Česká republika, a.s., nebo Věřitel ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti ACM Money Česká republika, a.s., jako věřitele a Klienta jako dlužníka ze smluv o úvěru označených jako Malá domů. Ujednání v takové smlouvě o úvěru mají přednost před ujednáními VOPM. 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto VOPM Malá domů jsou nedílnou součástí Smlouvy o úvěru (dále jen Smlouva ) uzavírané mezi společností ACM Money Česká republika, a.s. jako věřitelem a fyzickou osobou jako dlužníkem (dále též jen Klient ). 1.2 Smluvní vztah ze Smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem a dále se použijí ustanovení Občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle Občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení Občanského zákoníku. 1.3 Věřitel se může stát navrhovatelem uzavření Smlouvy a po akceptaci návrhu ze strany Klienta je věřitelem ze Smlouvy. Klient je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy a je dlužníkem ze Smlouvy. Smlouvou se zavazuje Věřitel, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky do částky stanovené ve Smlouvě, a Klient se Smlouvou zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky a Poplatek, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto VOPM. 1.4 Smlouva je uzavřena při splnění všech následujících předpokladů: a. Klient Věřiteli zašle Žádost o Úvěr podle čl. 3.2, tj. výzvu k zaslání návrhu na uzavření Smlouvy, b. Věřitel na základě Žádosti o Úvěr poskytnutí Úvěru interně schválí a zašle Klientovi Nabídku podle čl. 4.1, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 43a Občanského zákoníku, c. Klient zašle Věřiteli svůj souhlas s Nabídkou podle čl. 4.2 a 4.3, tj. přijetí návrhu ve smyslu ustanovení 43c Občanského zákoníku, d. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas Klienta s Nabídkou, tj. přijetí návrhu na uzavření smlouvy, dojde Věřiteli. 2. Definované pojmy a odkazy 2.1 Pro účely Smlouvy a těchto VOPM mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam: (a) Internetové stránky znamenají internetové stránky Věřitele na adrese nebo (b) Klient znamená fyzickou osobu vymezenou v čl. 1.1; (c) Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; (d) Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., ve zněních pozdějších předpisů; (e) Nabídka znamená projev vůle Věřitele vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje schválení Žádosti o Úvěr a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu v souladu s těmito VOPM; (f) Všeobecné obchodní podmínky produktu Malá domů (VOPM) znamenají tyto smluvní podmínky pro úvěry poskytované společností ACM Money Česká republika, a.s.; (g) Poplatek znamená poplatek za sjednání závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky a jeho výše je určena s ohledem na úhradu nákladů Věřitele za zpracování Žádosti o Úvěr a s poskytnutím Úvěru v paušální výši podle čl. 6.1; Strana 1 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

2 (h) Pošta znamená Českou poštu, s.p., státní podnik se sídlem na adrese Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599, IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; (i) Úvěr znamená částku peněžních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě úvěru na základě Smlouvy; (j) Smlouva znamená kterákoliv smlouva o úvěru uzavřená mezi Věřitelem a Klientem podle čl. 3 a 4 VOPM; (k) Strana znamená Věřitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Věřitele a Klienta společně; (l) Věřitel znamená ACM Money Česká republika, a.s.; (m) Žádost o Úvěr znamená adresovaný projev vůle Klienta přijmout od Věřitele Úvěr v souladu s těmito VOPM, učiněný ve formě podle čl. 3; (n) Rozhodčí řízení znamená rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů; 2.2 Odkazy na článek či odstavec v těchto VOPM znamenají odkaz na článek či odstavec těchto VOPM, není-li výslovně uvedeno jinak. 2.3 Smlouva je mezi stranami uzavřena postupem podle čl. 3 a čl. 4 VOPM. Smlouva je uzavírána a její obsah je zachycen s použitím prostředků komunikace na dálku (textové zprávy SMS), které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Stran. Věřitel se Smlouvou zavazuje poskytnout Klientovi částku ve výši 500,- Kč nebo 1.000,-Kč nebo 2.000,-Kč nebo 3.000,-Kč nebo Kč nebo Kč. Klient se zavazuje tuto částku převzít a v souladu s VOPM vrátit, a to včetně Poplatku, úroku z Úvěru a veškerého příslušenství a případných smluvních pokut, na které vznikl Věřiteli nárok. 3. Klient a žádost o úvěr 3.1 Má-li Klient zájem o poskytnutí Úvěru, zašle Věřiteli Žádost o Úvěr. 3.2 Odesláním Žádosti o Úvěr Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva byla sjednána prostřednictvím výměny textových zpráv SMS, a potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem těchto VOPM a s informacemi ve smyslu ustanovení 54a a násl. Občanského zákoníku, které tvoří nedílnou součást VOPM, jako jejich příloha č. 1; VOPM, včetně přílohy č. 1 jsou k dispozici na Internetových stránkách Věřitele na internetové adrese 3.3 Odesláním Žádosti o Úvěr podle čl. 3.2 Klient potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Úvěr. 3.4 Klient zašle Věřiteli Žádost o Úvěr formou textové zprávy SMS za použití mobilní telefonní sítě na číslo Klient v Žádosti o Úvěr, zasílané ve formě textové zprávy SMS, uvede následující údaje (bez diakritiky, v pořadí, jak jsou uvedeny níže, oddělené mezerami): *částka Úvěru v Kč+ *křestní jméno+ *příjmení+ *rodné číslo+ *číslo občanského průkazu+ [číslo bankovního účtu vč. kódu banky] *název ulice trvalého bydliště+ [číslo popisné+ *obec+ *směrovací číslo+ [typ příjmu] (zaměstnanec uvede slovo zamestnany, OSVČ uveden slovo OSVC, nezaměstnaný uvede slovo nezamestnany, student uvede slovo student, klient jehož zdrojem příjmů jsou sociální dávky nebo podpora uvede slovo davky, klient pobírající starobní nebo jiný důchod uvede slovo duchod, klient na rodičovské dovolené uvede slovo materska ), *adresa elektronické pošty+ např. tedy: úvěr jméno rodné číslo číslo OP číslo účtu v bance adresa typ příjmu 1000 Karel Novotny / /0300 Jiraskova 99 Praha osvc 3.5 Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr. Klient souhlasí s tím, že Věřitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr a v čl. 3.4 a soulad údajů o Klientovi s těmito VOPM ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků. 3.6 Věřitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Úvěr zaslal, a ověřit údaje uvedené v Žádosti o Úvěr. Strana 2 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

3 4. Uzavření smlouvy o úvěru 4.1 Věřitel informuje Klienta o schválení Žádosti o Úvěr zasláním Nabídky ve formě textové zprávy SMS na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Úvěr zaslal. Nabídka bude obsahovat následující údaje: "Vaše žádost o úvěr byla schválena. Pokud jste se seznámil a souhlasíte s VOPM na a chcete uzavřít smlouvu o úvěru, odpovězte obratem na tuto sms textem ACM UVER 500 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 1000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 2000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 3000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 4000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 5000 SOUHLASIM, následně Vám budou poskytnuty peněžní prostředky. Souhlasí-li Klient s přijetím návrhu na uzavření Smlouvy na základě Nabídky a těchto VOPM a s uzavřením Smlouvy, zašle Věřiteli po obdržení Nabídky textovou zprávu SMS na číslo s textem ACM UVER 500 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 1000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 2000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 3000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 4000 SOUHLASIM, nebo ACM UVER 5000 SOUHLASIM, a to v závislosti na výši částky Úvěru. 4.2 Klient musí odeslat textovou zprávu SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.1 po obdržení Nabídky od Věřitele ještě tentýž pracovní den, ve kterém Nabídku obdržel. Není-li Nabídka takto Klientem odsouhlasena způsobem podle čl. 4.1 nebo je-li Nabídka Klientem odmítnuta, účinnost Nabídky končí. 4.3 Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.2 Klient potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOPM, včetně jejich přílohy č. 1, že Nabídka a tyto VOPM odpovídají vůli Klienta a Klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.2 Klient zároveň potvrzuje, že požaduje doručení Úvěru způsobem podle čl. 5.2 Po odeslání textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.2 již Klient nemá právo odmítnout poskytnutí Úvěru. Doručením textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle čl. 4.2 Věřiteli, je Smlouva uzavřena. 5. Poskytnutí úvěru a částka úvěru 5.1 Klientovi, který v průběhu 12 měsíců před podáním Žádosti o Úvěr nepřijal od Věřitele a Věřiteli nesplatil jiný Úvěr, Věřitel poskytne Úvěr prostřednictvím Pošty na adresu trvalého bydliště Klienta uvedenou v Žádosti o Úvěr. Částka Úvěru bude takovému Klientovi zaslána poštovní poukázkou typu B a bude Klientovi vyplacena pracovníkem Pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí Úvěru. 5.2 Klientovi, který v průběhu 12 měsíců před podáním Žádosti o Úvěr přijal od Věřitele a Věřiteli včas a řádně splatil jiný Úvěr, Věřitel zašle Úvěr dle výběru Klienta na bankovní účet uvedený v Žádosti o Úvěr nebo poštovní poukázkou dle 5.1. Uvede-li Klient v Žádosti o Úvěr číslo bankovního účtu a splatí předchozí úvěr z tohoto účtu, bude mu Úvěr zaslán převodem na tento účet. Pokud si klient již půjčil a dluh uhradil, může si následně půjčit až o Kč více než v předchozím úvěru a to až do celkové výše Kč. 5.3 Na základě jedné Smlouvy může být Klientovi poskytnut jeden Úvěr ve výši 500,- Kč nebo ve výši 1000 Kč nebo ve výši 2000 Kč nebo ve výši 3000 Kč nebo ve výši 4000 Kč nebo ve výši 5000 Kč v závislosti na znění Žádosti o Úvěr a splnění podmínek pro poskytnutí a předpokládané bonity klienta. Pokud klient zažádá o vyšší úvěr než je možné mu na základě těchto VOPM poskytnout, Věřitel mu opětovně nabídne prostřednictvím sms ke schválení úvěr v maximální možné výši podle těchto VOPM. 5.4 Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jeden Úvěr. Klient může požádat Věřitele o poskytnutí dalšího Úvěru až po úplném splacení předchozího Úvěru a řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy. 5.5 Veškeré platby podle Smlouvy musí být prováděny v Kč (korunách českých). 6. Poplatek za zpracování žádosti o úvěr a za poskytnutí úvěru 6.1 Výše Poplatku odráží náklady Věřitele na zpracování Žádosti o Úvěr a poskytnutí Úvěru. V případě poskytnutí Úvěru ve výši 500,-Kč je výše Poplatku 99,-Kč. V případě poskytnutí Úvěru ve výši 1.000,-Kč je výše Poplatku 199,-Kč. V případě poskytnutí Úvěru ve výši 1.000,-Kč je výše Poplatku 199,-Kč. V případě poskytnutí Strana 3 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

4 Úvěru ve výši 2.000,-Kč je výše Poplatku 399,-Kč. V případě poskytnutí Úvěru ve výši 3.000,-Kč je výše Poplatku 599,-Kč. V případě poskytnutí Úvěru ve výši 4.000,-Kč je výše Poplatku 699,-Kč. V případě poskytnutí Úvěru ve výši 5.000,-Kč je výše Poplatku 799,-Kč. 6.2 Za dobu od vyčerpání peněžních prostředků do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit z peněžních prostředků, které mu byly Věřitelem poskytnuty v souladu se Smlouvou, Věřiteli úrok ve sjednané celkové výši 1,- Kč. 6.3 Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatek a úrok z Úvěru spolu se splacením Úvěru při splatnosti Úvěru. 6.4 Dalšími náklady přijetí Úvěru nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Úvěru bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání jedné textové zprávy SMS Klientem Věřiteli jsou zpoplatněny dle běžného tarifu operátora. 7. Splacení úvěru a splatnost 7.1 Období splatnosti Úvěru začíná běžet v den, kdy byl Klientovi Úvěr vyplacen. Období splatnosti Úvěru činí 21 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Úvěr splatný v nejbližší následující bankovní den v České republice. 7.2 Při zadání platby na úhradu splátky Úvěru a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol své rodné číslo. Obdrží-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za řádné splnění závazku Klientem, a to až do okamžiku dokud není platba identifikována, a Klient je v případě jeho prodlení povinen k úhradě smluvní pokuty a úroku z prodlení za opožděnou platbu za podmínek stanovených Smlouvou (včetně VOPM). 7.3 Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Věřitele číslo /0100, s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Klient je oprávněn Úvěr bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem splatnosti. Poplatek ani úrok z Úvěru se v případě předčasného splacení Úvěru nesnižuje ani nevrací. 8. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou 8.1 Pro případ, že Úvěr či jeho část, Poplatek nebo jeho část, či smluvní pokuta nebo její část nebudou splaceny včas, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat po dobu prodlení zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky. 8.2 Výše úroku z prodlení se řídí obecně závaznými právními předpisy. 8.3 Pro případ, že Úvěr či jeho část a Poplatek nebo jeho část nebude splacena včas, vzniká Věřiteli vůči Klientovi nárok na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, za každý započatý týden prodlení (dále jen Smluvní pokuta ). Nárok na Smluvní pokutu vzniká po první tři týdny prodlení Klienta. Ustanovením o Smluvní pokutě není dotčen nárok Věřitele na náhradu případné škody. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 7 dní od vzniku práva na její zaplacení, tedy ode dne, ke kterému nastalo prodlení, respektive ode dne, kdy započal další týden prodlení v případě opakovaného vzniku nároku na Smluvní pokutu. Věřitel se může nároku na zaplacení Smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát. 8.4 Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Smlouvy několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky, za druhé na úhradu splatné Smluvní pokuty, za třetí na úhradu Poplatku, za čtvrté na úhradu splatné jistiny Úvěru, za páté na úhradu úroku z prodlení a až následně na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Věřiteli. 8.5 Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků. 8.6 Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním a uplatněním splatného plnění podle Smlouvy. 8.7 Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na uplatnění a vymáhání Úvěru a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy. 9. Právo na odstoupení od smlouvy 9.1 Klient má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu 54b Strana 4 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

5 Občanského zákoníku, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy. Jestliže nedojde k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává Smlouva platnou a účinnou. 9.2 Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy, jestliže Věřitel poskytl Klientovi na výslovnou žádost Úvěr a Klient jej již před výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli spolu s Poplatkem splatil. 9.3 Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu ACM Money Česká republika, a.s., Čimická 780/61, Praha Odstoupení od Smlouvy je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli. 9.5 Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: (i) identifikační údaje Klienta; (ii) oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy; (iii) datum oznámení o odstoupení; a (iv) podpis Klienta. 9.6 V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet uvedený v čl. 7.3 spolu s úhradou nákladů dle čl. 9.7 ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. 9.7 Jestliže Klient od Smlouvy odstoupil, je povinen uhradit Věřiteli částku Poplatku za poskytnutí Úvěru dle čl. 6, kterou Věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení zejména náklady při zpracování Žádosti o Úvěr, v souvislosti s uzavíráním Smlouvy a se zasláním Úvěru Klientovi, a to ve lhůtě uvedené v čl Odpovědnost 10.1 Klient je povinen uhradit veškerou škodu vzniklou Věřiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem Věřitel není odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy ze stran Klienta. 11. Ostatní ustanovení 11.1 Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Úvěr Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo účtu u finančního ústavu a ostatní údaje související se Smlouvou (společně vše jen jako osobní údaje ). Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí Úvěru a jeho následné správy (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z Úvěru) a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem. Osobní údaje Klienta nebudou Věřitelem bez předchozího souhlasu Klienta předávány třetím osobám, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Osobní údaje mohou být předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z Úvěru. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v osobních údajích. Zpracováním osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků ze Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením Strana 5 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

6 není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádáli Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Věřitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace Tyto VOPM mohou být Věřitelem kdykoliv měněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny VOPM. Změněné VOPM se uplatní pouze na Úvěry poskytnuté na základě Smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOPM. Úvěry poskytnuté na základě Smlouvy uzavřené do dne účinnosti změny VOPM se řídí VOPM ve znění účinném při uzavření Smlouvy. Změněné VOPM Věřitel uveřejní na Internetových stránkách. 12. Oznámení 12.1 Veškerá případná zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou a VOPM musí být v českém jazyce a zaslána poštou, elektronickou poštou či formou textové zprávy SMS na adresu či telefonní číslo, která byla Klientem oznámena. Při dodržení správnosti adresy či telefonního čísla podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání Případné upomínky Klientovi ohledně prodlení s plněním závazku splatit Úvěr budou zaslány prostřednictvím textové zprávy SMS na číslo uvedené v Žádosti o Úvěr. 13. Postup při řešení sporů, rozhodčí doložka 13.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou ze Smlouvy, včetně VOPM a SP nebo v souvislosti s nimi, včetně otázek platnosti Smlouvy, budou řešeny v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozhodčím řízení ) před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., a pro případ, že by se rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, oba na adrese Sdružení rozhodců, a. s., IČ: , se sídlem v Brně, Příkop Rozhodčí řízení je neveřejné a strany se dohodly v souladu s ustanovením 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení na tom, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů Za projednávání sporu rozhodcem bude rozhodci uhrazen poplatek ve výši 2% minimálně 2.500,- Kč s tím, že poplatek je hrazen žalobcem po zahájení řízení na základě výzvy rozhodce Strany se dále ve smyslu ustanovení 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení dohodly, že náklady rozhodčího řízení tvoří poplatek za rozhodčí řízení a vlastní náklady stran; každá strana nese zpravidla sama náklady, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu může být přiznána náhrada jejích nákladů, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu. Odměna za zastupování účastníka advokátem, náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas patří k nákladům řízení. Určení výše odměny za zastupování účastníka advokátem se řídí vyhláškou č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a určení výše náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strany souhlasí s tím, že podle výše uvedených pravidel bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení. Vztahuje-li se důvod neplatnosti této rozhodčí doložky jen na část této rozhodčí doložky, je neplatnou jen tato část Ujednáním o této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na obecný soud V případě, že se žalobce se svým nárokem obrátí na obecný soud, smluvily strany místní příslušnost soudu prvního stupně tak, že příslušným je Obvodní soud pro Prahu 8. Strana 6 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

7 Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru Malá domů, platných od 1. května 2010 Informace poskytované spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku ve smyslu ustanovení 54a a násl. Občanského zákoníku Pro uzavírání Smlouvy je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Věřitel tímto poskytuje Klientovi následující informace. - Informace o Věřiteli: (I) Obchodní firma: ACM Money Česká republika, a.s.; (II) Identifikační číslo: ; (III) Hlavní předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; (IV) Sídlo: Praha 8, Čimická 780/61, PSČ ; (V) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6408; (VI) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: Úřad městské části Praha 8 - Živnostenský odbor, adresa: U Synagogy 2, Praha 8; - Informace o poskytované finanční službě: (I) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: poskytnutí Úvěru Klientovi za podmínek uvedených podrobně ve Smlouvě a VOPM; (II) Celková cena poskytované služby pro Klienta včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za poskytnutí Úvěru tvoří úrok z Úvěru a Poplatek za poskytnutí Úvěru ve výši uvedené ve Smlouvě a VOPM; (III) Možná rizika mimo kontrolu Věřitele spojená s poskytovanou finanční službou: finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a Věřitel si není vědom rizik mimo kontrolu Věřitele spojených s poskytovanou finanční službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení povinností dle Smlouvy a VOPM; (IV) Případné další náklady jsou uvedeny ve Smlouvě a VOPM, náklady související s použitím prostředků komunikace na dálku zasláním textových zpráv SMS jsou určovány subjekty, které služby komunikace na dálku poskytují; (V) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti po celou dobu trvání vztahu ze Smlouvy; (VI) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny ve Smlouvě a VOPM; (VII) Věřitelem nejsou účtovány dodatečné náklady pro Klienta za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy, Klient hradí náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní poplatky při splacení Úvěru bezhotovostním bankovním převodem nebo poplatky při splacení prostřednictvím poštovní poukázky, a to ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují. - Informace o Smlouvě: (I) Od Smlouvy má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření jednotlivé Smlouvy (v případě, že by mu nebyly předány veškeré informace vyžadované ustanovením 54b odst. 8 nebo 9 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření Smlouvy); Právo na odstoupení nemá Klient u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta před výkonem Klientova práva na odstoupení od Smlouvy; Se Smlouvou není spojena jiná smlouva uzavíraná na dálku vztahující se ke službám poskytovaným Věřitelem na základě Smlouvy; Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít plnit na základě Smlouvy, neboť s tím Klient vyslovil souhlas ve Smlouvě a VOPM, a to v čl. 5.6 VOPM; (II) Smlouva trvá po dobu uvedenou v ní a ve VOPM; (III) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení Smlouvy (včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny ve Smlouvě a VOPM; (IV) Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy: odstoupení od Smlouvy je možné učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Klient je v odstoupení povinen uvést údaje uvedené v čl. 9.5 VOPM a dále je povinen odstoupení podepsat; (V) Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: Česká republika; (VI) Právní vztah mezi účastníky Smlouvy se řídí právem České republiky; v případě sporů Strana 7 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

8 vzniklých ze Smlouvy bude rozhodováno v rozhodčím řízení dle rozhodčí doložky uzavřené ve Smlouvě a VOPM či v řízení před obecnými soudy; (VII) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel se souhlasem Klienta komunikovat s Klientem během trvání Smlouvy a ve kterých budou Klientovy poskytovány další informace: český jazyk. - Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla, stížnost vyřídí některý z pracovníků Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem; Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů; Finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu existence fondů a uzavření Smlouvy žádná zvláštní oprávnění. - Smlouva a VOPM je po svém uzavření Věřitelem archivována je Klientovi na jeho požádání přístupná. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Smlouvy na svou žádost text Smlouvy a VOPM v tištěné podobě. Věřitel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 občanského zákoníku. Strana 8 z 8, Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů, platné od 21. října 2010

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Obchodní podmínky společnosti Ferratum Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodník Ing. arch. Vojtěch Valda, se sídlem Na Malovance 12, 169 00, Praha 6, identifikační číslo: 88678083, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 341/23, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. se sídlem 28. Října 661, 263 01 Dobříš identifikační číslo: 47051108 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov se sídlem Hlavní tř. 246/31a, 736 01 Havířov-Město identifikační číslo: 00317985 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky o poskytování úvěrů upravují právní vztahy mezi společností

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Vladimíra Němečková se sídlem Italská 833/32, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 02973472 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2 pro prodej

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY prodávajícího Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace se sídlem Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno identifikační číslo: 29319498 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více